You are on page 1of 14

LOGO

ng dng phn tn

TH2009

Gii thiu mn hc
GV: Nguyn Master subtitle style Click to editTrng Sn

Ni dung

Mc tiu mn hc Ni dung mn hc nh gi mn hc Quy nh Seminar thc hnh Lin lc

Mc tiu
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Bit c cc khi nim c bn v Internet, cc ng dng c thc thi trn mi trng Internet Hiu bit c m hnh hot ng phn tn ca ng dng web trn Internet. Hiu bit v vn dng ngn ng HTML v CSS thit k trang web Hiu bit v vn dng ngn ng client script (Java script) lp trnh trn client. Hiu bit v vn dng ngn ng lp trnh PHP ci t ng dng web server v kt hp vi ngn ng HTML, CSS, Javascript v h qun tr CSDL My SQL xy dng ng dng web hon chnh. Hiu r v vn dng k thut AJAX pht trin ng dng web.

Mc tiu
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Hiu bit cc li bo mt v vn dng cc k thut m bo an ton cho mt ng dng web khi khi c khai thc phn tn qua Internet. Hiu c cc khi nim lin quan n m ngun m v s dng c cc m ngun m ph bin xy dng ng dng web (Zendframework, CogIgniter, CakePhp, ). Hiu c v vn dng c cc th vin Web API c s dng ph bin hin nay xy dng ng dng minh ha (Google API, Facebook API, Paypal API, Search Engine API, ) Hiu c c ch hot ng v xy dng c cc dch v web phc v cho xy dng mt ng dng khai thc phn tn trn Internet Hiu v vn dng mt s th vin h tr lp trnh web ph bin hin nay pht trin ng dng web (Jquery, ). Hiu v vn dng mt s cng ngh pht trin ng

Ni dung mn hc

Bi 1. Tng quan v Internet, WEB v thit k Web bng HTML Bi 2. Thit k WEB vi CSS Bi 3. Lp trnh trn Web Server vi PHP Bi 4. Thit k giao din ti client, nguyn l truyn nhn d liu, lp trnh giao din Bi 5. Truyn nhn d liu qua mi trng WEB Bi 6. Lp trnh vi CSDL Bi 7. Lp trnh ti client vi AJAX Bi 8. Jquery Bi 9. Session, Cookies, Files

Ni dung mn hc

Bi 10. Lp trnh tng tc gia cc thnh phn vi Dch v WEB Bi 11. An ton v bo mt trong WEB Bi 12. Tm hiu M ngun m Bi 13. Tm hiu cc th vin Web API Bi 14. Tm hiu cc cng ngh xy dng WEB ph bin

Action Script Flash HTML 5

Bi 15. Tm hiu cc cng ngh xy dng WEB khc

Ruby On Rails

nh gi mn hc
n thc hnh (4)Xy dng mt ng dng web theo yu

n l thuyt (2.5) theo nhm Lm


cu Lm theo nhm (4-5 sinh vin) Di s qun l ca GV ra Chia theo phn trm tham gia im theo chc nng lm: Chm trn hot ng ca chc nng, giao din v tnh tin dng

Tm hiu theo ch Vit bo co Xy dng ng dng minh ho Seminar trc lp

Thi l thuyt (3.0) i k Thi cu

trc tip trn my

Bi tp (1.5) theo c nhn Lm


Dng: Bo co ch theo ND LT, code chng trnh nh, tho lun nhm.

ng k nhm

Nhm lm n l thuyt (seminar), n thc hnh. Nhm 4-5 thnh vin Deadline ng k : Th 2, 20/02/2012 Hnh thc ng k

in ni dung ng k vo file v upload vo link ng k moodle.

Seminar thc hnh


Ln 1 (Tun 4) - Mi trng lp trnh PHP - Case study v lp trnh PHP, CSDL, java script, CSS - Mt s nhn mnh v TK GD Ln 2 (Tun 5) - Gii p thc mc n thc hnh

Ln 3 (Tun 8) - JQuery - CSS Framework

Bi tp
Bi tp 1: Thit k HTML, CSS Bi tp 2: Xy dng ng dng giao tip CSDL, javascript, CSS Bi tp 3: Ajax, RSS Reader, Viewer Bi tp 4: Xy dng UD m ngun m Bi tp 5.

n l thuyt

1. Giao n cho sinh vin 2. Np n ln 1: Np bo co ln 1: - cng, cu trc cc phn tm hiu, TLTK 3. Np slides trnh by trc lp 4. Seminar 5. Np n l thuyt

Bo co tm hiu Slide ng dng minh ho

n thc hnh

1. Giao n 2. Np n ln 1

Phn tch chc nng ca cc phn h ngi dng Phn tch c s d liu Chc nng ng nhp, qun l ngi dng Cc chc nng c bn ca h thng Bo co v phn tch chc nng, c s d liu v giao din ng dng ci t

3. Np n ln 2

4. Np ton b n l thuyt

5. Vn p

Quy nh

Gian ln trong hc tp 0 im mn hc

Bi tp chp ln nhau Chp bi ca kha trc Khai bo thng tin khng chnh xc .

Lin lc

Email:

Nguyn Trng Sn

ntson@fit.hcmus.edu.vn

Lin h trc tip:

Phng I84, Trng H KH TN.