You are on page 1of 68

GI C VT T

THNG 1/2012 ( c thu VAT)


TT

DANH MC VT T

N V

I VT LIU XY DNG
B tng thng phm Thnh lit
M300 1x2 st 12
/m3
Cng ty b tng Transmeco
M300 1x2 st 122
/m3
Cng ty b tng ti Vit Nga
M300 1x2 st 122
/m3
Tm 3D
Ct en tn nn
/m3
Ct en xy dng
/m3
Ct vng
/m3
1x2
/m3
2x4
/m3
4x6
/m3
hc
/m3
t
/m3
Xi mng PC30 Hong thch
/kg
Xi mng PCB40 H tin 1
/kg
Xi mng PCB40 - Cng ty xi mng Thng long
Xi mng trng
kg
Va xi mng ct mdun ML>2 M100 (50kg/bao) H tin
/tn
1
Xng
/lt
Diezen
/lt
Mazut
/lt
Dy thp buc
/kg
inh thp
/kg
Que hn Kim tn
/kg
Que hn - Cng ty hi k ngh que hn
Cp pha - Cng ty quc t Phc Khang Minh
Thp hnh CMC - Cng ty CP thp CMC
Cng ty kim kh H ni
Thp hnh H100x100x6x8 SS400 (206kg/cy)
/kg
Thp hnh H125x125x6,5x9 SS400 (283,2 kg/cy)
/kg
Thp hnh H150x150x7x10 SS400 (373,2 kg/cy)
/kg
Thp hnh H200x200x8x12 SS400 (599 kg/cy)
/kg
Thp hnh H250x250x9x14 SS400 (869 kg/cy)
/kg
Thp hnh H300x300x10x15 SS400 (1116 kg/cy)
/kg
Thp hnh I175x90x5x8 SS400 (218,4 kg/cy)
/kg
Thp hnh I200x100x5,5x8 SS400 (260,4 kg/cy)
/kg
Thp hnh I248x124x5x8 SS400 (301,2 kg/cy)
/kg
Thp hnh I250x125x6x9 SS400 (348 kg/cy)
/kg
Thp hnh I350x175x7x11 SS400 (598,8 kg/cy)
/kg
Thp hnh I400x200x8x13 SS400 (792 kg/cy)
/kg
Thp hnh I500x200x10x16 SS400 (1059 kg/cy)
/kg
1

H ni

1,402

957,000
20,800
20,400
16,800

Tp. HCM Vnh phc

ng nai

Thp hnh I800x300x14x26 SS400


/kg
Thp tm SS400 40ly x 1800 x 6000mm
/kg
X nghip kinh doanh thp hnh
Thp trn trn D10 CT3/ SD295A (5,3kg/cy)
/kg
Thp trn t D10 SD295 (6,6kg/cy)
/kg
Thp hnh H250x250x9x14x12m SS400 TQ (868,8kg/ cy)
/kg
Thp hnh H300x300x10x15x12m SS400 TQ (1128kg/ /kg
cy)
Thp hnh I340x250x9x14x12m SS400 TQ (956kg/cy)/kg
Tm 6x1500x6000 (423,9kg/tm) SS400
/kg
Tm 10x1500x6000 (706,5kg/cy) SS400
/kg
Tm 12x2000x6000 (1130,4kg/cy) SS400
/kg
Tm 16x2000x6000 (1507,2kg/cy) SS400
/kg
Tm 20x2000x6000 (1884kg/cy) SS400
/kg
Tm 25x1800x6000 (2119,5kg/cy) SS400
/kg
Thp hp 60x60x1,8x6000 (19,61kg/cy)
/kg
Thp hp 30x60x1x6000 (8,25kg/cy)
/kg
Thp hp 30x60x2x6000 (16,05kg/cy)
/kg
Thp hp 40x80x2x6000 (21,7kg/cy)
/kg
Thp hp 90x90x2x6000 (33,01kg/cy)
/kg
Thp hp 90x90x3x6000 (48,83kg/cy)
/kg
C50-160x2-4mm SS400
/kg
Lp l dy 1-2mm
/kg
Cc vn thp ISP type IV 400x170x15,5 (1217,6kg/cc)/kg
Cng ty CP thp Bc Vit
Cng ty CP Dng Quang
Thp hnh H250x250x9x14x12m SS400 TQ (868,8kg/ cy)
/kg
Thp hnh H300x300x10x15x12m SS400 TQ (1128kg/ /kg
cy)
Tm 6x1500x6000 (423,9kg/cy) SS400
/kg
Tm 10x1500x6000 (706,5kg/cy) SS400
/kg
Tm 20x2000x6000 (1884kg/cy) SS400
/kg
X g thp 50-300x1,6-2,0mm SS400
/kg
Cng ty Kim kh Tp. HCM
Tm 6x1500x6000 (423,9kg/cy) (Q235/ SS400) TQ-Nga
/kg
Tm 10x1500x6000 (706,5kg/cy) (Q235/ SS400) TQ-Nga
/kg
Tng cng ty VLXD s 1
Thp hnh H150x150x7x10 SS400 (31,5 kg/m)
/kg
Tm 6x1500x6000 (423,9kg/cy) SS400
/kg
Km buc 1 ly
/kg
Cng ty i thp
Tm 6x1500x6000 (423,9kg/cy) SS400
Cng ty CP sn xut thp i nam
Cng ty thp Nguyn Minh
Thp hnh H250x250x9x14x12m SS400 TQ (868,8kg/ cy
/kg- 72,4kg/m)
Thp hnh H300x300x10x15x12m SS400 TQ (1128kg/ /kg
cy - 94kg/m)
Tm 6x1500x6000 (423,9kg/cy) SS400
/kg
ng thp hp vung 20x20x0,8mm 2,87kg/cy
/kg
Cng ty thp Ton thng
Thp hnh H150x150x7x10 SS400 (373,2 kg/cy)
/kg
Thp hnh H300x300x10x15x12m SS400 TQ (1128kg/ /kg
cy - 94kg/m)
Tm 6x1500x6000 (423,9kg/cy) SS400
/kg

17,900
20,500
16,900

C Larsen 400x100x10,5x12m
CT TM thp nh Vit
D10 SD390
D12 SD390
Thp Ha pht
Cng ty st thp xy dng Lc Trng Phc
Cng ty TNHH st thp xy dng L Hi Chu
Thp Min Nam
D6 CT3
D10 11,7m SD295
D12-32 11,7m SD295
Thp L40x40x4 CT3
Thp Thi bnh dng
Thp Thi nguyn (Tisco)
D6 CT3
Trn trn D10x8,6m CT3
Trn trn D12x8,6m CT3
Trn t D14-40x11,7m CT5/ SD295A
Thp gc L63x63x6 CT3
Thp Th c
D10 CT5, SD295
Thp Ty
D6 CT3
D10 CT3
Thp Vit (Pomina)
D6-8 SWRM12
D10 SD295A
D12 SD295A
Thp Vina kyoei (Vit Nht)
Thp Vit Hn
Thp Vit c
Thp - Cng ty LD SX thpVinausteel
D10 SD295A
D12 SD295A
Cng ty thp SeAH Vit nam
Thp hp 20x20x1,6x6m 5,443kg/cy
Thp hp 30x30x1,6x6m 8,457kg/cy
Nh my thp Thin kim
CT tn thp Trng Thnh
Thp hp 20x20x0,7x6m
Thp hp - Cng ty CP ng thp Vit c
ng thp hp vung 20x20x0,8mm 2,87kg/cy
ng thp hp vung 30x30x0,8mm 4,38kg/cy
Thp hp - Cng ty CP thp TVP
Thp hp - Cng ty CP Hu Lin Chu
Thp hp - CT CP SXTM dch v H lan
CT Quc Vit
ng thp hp vung 30x30x0,8mm 4,38kg/cy
X g thp - Cng ty Ng long
Cng ty gch c Bt trng

/kg
/kg
/kg

/kg
/kg
/kg
/kg

/kg
/kg
/kg
/kg
/kg
/kg
/kg
/kg
/kg
/kg
/kg

/kg
/kg
/kg
/kg

/m
/kg
/kg

/cy

Gch th Anh 210x60x20


/vin
Cng ty CP Viglacera ng anh
Gch - Cng ty CP gch ngi ng nai
Gch c 20x10x7 loi A1
/vin
Gch ng 4 l 8x8x18 G02-04 loi A1
/vin
Gch ng 4 l 8x8x18 G02-04 loi A2
/vin
Gch khng nung - Cng ty gch Khang minh
Gch 2 l 210x100x150 KM100L4 5,13kg/vin 26,86vin/m2
/vin
Gch c 210x100x60 KM100DA 2,71kg/vin 56,69vin/m2
/vin
Gch ngi - Cng ty Long bnh
Gch 4 l 9x19 loi A
/vin
Gch 4 l 8x18 loi A
/vin
Gch Tuynel - CT thng mi & XD Lan Hu
Gch c 60x100x210 loi A
/vin
Gch l 60x100x210 loi A
/vin
Gch - Cng ty Qunh sn
Gch c 220x105x60 A1
/vin
Gch l 220x105x60 A1 thm
/vin
Gch ngi Thch bn
Gch 2 l 210x100x60 A1 thm
/vin
Gch 2 l 210x100x60 A1
/vin
Gch c 210x100x60 A1 thm
/vin
CT gch ngi Si gn
Gch ng 80x180 loi A
/vin
Gch ng 80x180 loi A1
/vin
Gch tuynel - CT Ph in
Gch tuynel - CT VLXD Tn ngha
Gch ng 80x80x180 loi 1 GV18
/vin
Gch - Cng ty xi mng H tin 1
Gch block 90x195x190mm M100 (25 vin/m2)
/vin
Gch block 90x390x190mm M100 (25 vin/m2)
/vin
Gch t chn 164x60x250 (39 vin/m2)
/vin
Gch b tng Hicrete - Cng ty Hicrete
Gch Block 90x190x390mm M100
/vin
Gch Block 140x190x390mm M100
/vin
Gch Block 190x190x390mm M100
/vin
CT p lt v k thut Si gn
Gch Block 90x190x390mm M100 (3 l, c y)
/vin
Gch Block b tng kh
Gch block b tng kh - CT DVTM & XD T.S.T
Gch b tng - Cng ty Lim tn
Gch b tng - Cng ty TXD Thch anh
Gch b tng - Cng ty T v BT Thnh lit
Gch b tng kh chng p - Cng ty Vng hi
Gach b tng nh - Cng ty gch b tng nh Ph lc hi
Gch nh Gabe
Gch khng nung - Cng ty Xng long
Gch ngi Bnh dng
Gch ngi M Xun
Ngi Viglacera H long

1,080
905
1,900

Ngi mu Cpac Monier (Thi Lan)


Ngi mu Fuji
Ngi mu Lucky
Ngi mu Nakamura
Ngi mu Nippon
Ngi mu Secoin- CT TCN Si gn Secoin
Ngi mu SJVC
Ngi mu Vit Nht
ng vch khoan nhi 1100x6000x10
CT tn thp Trng Thnh
Li B40 kh 1,2m dy 3,0ly
Thp l 14x2,4ly
Li thp hn - Cng ty li thp H ni
Li thp hn - Cng ty li hn Thin ph
Li thp hn dng vung D12 khong cch
200x200mm (8,87kg/m2) loi A12
Li thp hn - Cng ty thp Vinashin
Li thp hn dng vung D12 khong cch
200x200mm (8,88kg/m2) loi A12
Li thp hn - Cng ty Vn thi Vinashin
Li thp hn - Cng ty li thp hn VRC
Li thp hn dng vung D12 khong cch
200x200mm (8,88kg/m2) loi A12
Li B40
Li thp CMC - Cng ty CP thp CMC
Li bao che
Bu lng
M10x30
M10x30 m in phn
M10x30 m km nhng nng
Cc c BTCT - Cng ty b tng min nam
Cc BTCT - CT CP b tng G20 Bnh minh
Phi thp
Nha ng
II VT T HON THIN
Ca g cng nghip Hdricdoor
Ca g cc loi
Khun ca g 60x140 g di
Khun ca g 60x250 g di
Np ca g 40x10
Ca nhm ng
Ca nhm Vit Php
Ca nhm HTC
Ca nhm CND
Ca nhm knh cc loi
Ca nhm sn tnh in h TS1100
Ca knh - Cng ty Sara window
Ca Huyndai Window
Ca knh t ng cc loi
B iu khin ca t ng DORTEX 250kg

/ci
/m
/m

/m2

174,434

/m2

/m2

/b
/b
/b

/m
/m
/m

USD/b

168,986

Ca t ng
Ca nng
Ca cun AUSTDOOR
Ca cun khe thong A50iD dy 1,5mm
/m2
Ca cun khe thong A50iD dy 1,4mm
/m2
B ti ARDO-1P
/b
Ca cun Eurodoor
Ca cun Germandoor
Ca cun Newdoor
Ca cun khe thong 12,5kg/m2
/m2
Ca cun khe thong 11kg/m2
/m2
Ca cun khe thong 7,5kg/m2
/m2
M t Matic DC300A sc nng 300kg di 10m2
b
Ca cun Prodoor
Ca cun Smartdoor
Ca cun cc loi
Ca uPVC - Cng ty Acedoor
Ca uPVC li thp - CT TNHH v SX nha ng nam
Ca uPVC li thp - CT TXD Vinaco H ni
Ca uPVC li thp G7Window
Ca uPVC li thp Today Window
Ca uPVC li thp S.Window
Ca uPVC li thp - CT sn xut nha Sn hi
Ca uPVC li thp - CT ca nha Vit
Ca uPVC li thp - CT ca s nha Sng
Ca uPVC Euwindow - CT CP ca chu u
Ca uPVC 2V Window
Ca uPVC ATM Window
Ca uPVC AuchauWindow
Ca uPVC Happy Window
Ca uPVC Future
Ca uPVC Phng nam
Ca uPVC Seawindow
Ca uPVC Shengan Window
Ca uPVC Shide
Ca uPVC Vit
Ca nha Eurokawindow
Ca nha Luxury
Ca nha Navidoor
Ca nha Pacific
Ca nha Paradiwindow
Ca nha QueenWindow
Ca nha F6.Window
Ca nha S.Window
Ca nha Sara Window - Tp on Sara
Ca nha Sumiwindows - Cng ty CP Sumi
Ca nha TDO Window
Ca nha THT - CT CP cng ngh THT - Window
Ca nha Trng thnh
CT CP ca s nha Chu u

Ca nha cc loi
Ca chng chy
Ca thp
Ca ko
Ca xp
Ca li
Ca li chng mui
Ph kin ca nha uPVC
Barie t ng
Cng t ng
Cng c
Khung ca
Hng ro b tng chu u
Knh - Cng ty CP knh Glaco
Knh 4mm 1676x2134
Knh 5mm 2134x3048
Cng ty knh an ton Bnh ty BSG
Cng ty nhm knh Cao Trung Ngha
Cng ty knh TTNT Ha bnh
Cng ty knh Hong gia
Cng ty CP knh Tam hip
Cng ty CP knh Thun thnh
CT knh hoa vn Thin Minh Pht
Nh my knh an ton
Knh cc loi
Kha ca Seecar
Kha Minh khai
Kho ca Vanguard
Kha ca Vit tip
Kho Yale
Kha ca 1 im
Kha ca th cm ng
Kha ca vn tay (kha ca k thut s)
Kha ca th t
Kha mt m
Kho, tay nm ca knh
Kho cc loi
Bn l v kha ca
Granit
hoa cng - Nh my hoa cng i sn
Marble
Thch anh
tm
nhn to Corian
ghp
khi p Technistone (Sc)
Mosaic
ch - Cng ty CP p lt v XD H ni
trang tr
Gch American Home

/m2
/m2

200x200 WMT18 loi A lt (1 hp = 25 vin = 1m2) /m2


300x300 AAA1 loi A lt (1 hp = 11 vin = 1m2) /m2
400x400 FG4404 loi A lt (1 hp = 9 vin = 1,44m2)/m2
250x350 WSE loi A p tng (1 hp = 12 vin = 1,05m2)
/m2
CT gch Asian
Granite 400x400 A4000 loi 1 (6 vin/ 1 hp)
/m2
Gch - Cng ty cng nghip gm Bch m
Granite 600x600 HDM60007 loi 1
/m2
Gch p 250x400 C25400 loi 1
/m2
CT gch men Chang Yih
Gch lt Kis 600x600 K6000A loi AA
/m2
Gch p Kis 200x250 K52000 loi AA
/m2
Gch ng Tm
200x200 205 loi A (1 hp = 25 vin)
/m2
250x250 5201 loi AA (1 hp = 16 vin)
/m2
Gch - Cng ty gch Inax Vit nam
Gch men Marcopolo
Gch Mikado
Gch Euro Tile - Cng ty gch men M c
400x400 DAQ D03 (1 hp = 6 vin = 0,96m2)
/m2
Gch p 250x400 CHS L01 (1 hp = 10 vin = 1m2) /m2
Gch ceramic Long hu
Gch p 250x400 M01 loi A1
/m2
Gch Thch Bn
Prime 400x400 HC02761L1
/hp
Prime 500x500 PY05542L1
/hp
Granite 400x400 men m 001; 028
/m2
Granite 500x500 men m 001; 028
/m2
Granite 600x600 men m 001; 028
/m2
Gch Taicera
Gch p 250x400 W24011 loi 1 (15 vin/ 1 hp/ 1,5m2)
/m2
Gch cu thang bng knh 702N
/m2
Gch Trung d
Granite 400x400 MM4401 loi A1 bng m (6 vin/ 1 hp)
/m2
Granite 600x600 MM6602 loi A1 bng m (3 vin/ 1 hp
/m2= 1,08m2 )
Gch - Cng ty TNHH TLG Thng long
Gch - Cng ty CP Viglacera H ni
300x300 loi A1 (1 hp = 11 vin)
/m2
Gch lt 400x400 M-401 loi A1 (1 hp = 6 vin = 0,96m2)
/m2
110,000
450x450 M45-01 loi A1 (1 hp = 5 vin)
/m2
Gch lt 500x500 M501 loi A1 (1 hp = 4 vin)
/m2
120,000
Gch lt cu thang 300x300 CT301 loi A1 (1 hp = 11/m2
vin)
125,000
CT thy tinh v gm xy dng Viglacera
Granite 600x600 D602 loi A
/m2
Gch men Viglacera Thng long
Gch lt nn 600x600 B6001 loi A1 (1 hp 4 vin = 1,44m2)
/m2
Gch p 250x400 C2520
/m2
Gch p 200x250 W01
/m2
Gch vin 60x500 EV5002 loi A1
/vin
Gch sn vn 400x400 S401 loi A1 (1 hp 6 vin = 0,96m2)
/m2

127,600

157,000
95,500
55,000
100,000

Gch - Cng ty Viglacera Tin sn


Granite 600x600 M601
/m2
CT p lt v k thut Si gn
Gch vn Penito 40x40x3cm RX404
/m2
Gach, - Cng ty vnh cu
CT TNHH Vin th hoa
Gch thu tinh 25x25x4 mu A-AS-VAS
/m2
Gch thu tinh 48x48x8 SH DBGSH072
/m2
CT Norco Tiles
Gch gm Norco
Gch gm - Cng ty gm t Vit
Gch gm - Cng ty VLXD Hng Loan
Gch Viglacera H long
Gch th p tng CT01M 60x240x9 m loi A1 (m2=70
/m2 vin)
Gch lt nn cotto 300x300 m loi A1 (m2=11 vin)
/m2
Gch - Cng ty CP gm t Vit
Gch th p tng 68x240 nht A1 (m2=60 vin) /m2
Gch Ging y Qung ninh
Gch th p tng CT01M 60x240x9
Gch ngi Bt trng
Gch Coric - Cng ty sn xut XNK Bc thnh
Gch nha Aroma (Hn quc)
Gch nha Vinyl
Antique loi Antique 152,4x914,4x3,0 (24m2/hp, 3,34m2/hp)
/m2
Gch nha Decoria
Gch Block Kiu k
Gch b tng t chn - Cng ty CP gch Thanh bnh
Gch block - lt sn vn
Gch lt va h
Gch p lt cc loi
Gch thy tinh
Gch thy tinh Mosaic - Cng ty TNHH gm s Hong giang
Gch thy tinh Mosaic - Cng ty SX gch thy tinh v knh mu Hong pht
Gch knh
Tm lp Austnam
Tm lp Ecodek
Tm lp Lysaght
Tm lp Tonmat
Tonmat ECO2 11 sng vung (tn + PU + PP) dy 0,4mm
/m2
Tm lp Compact
Tm lp Olympic
Tm lp PU panel
Tm lp Onduline
Tm lp Vitek
Tn Phng nam
Tn mu 0,45x1200mm (3,95-4,05kg/m)
/m
Tn ng
Tn mu 4,5zem (3,85-3,97kg/m)
/m
Tn Posvina - Cng ty TNHH Posvina
Tn m km 0,4803x1200mm (4,24-4,42kg/m)
/m2

142,500

638,000

190,000

Tn m mu 0,45x1200mm (3,86-4,04kg/m)
/m
Cng ty tn thp Trng Thnh
Tn m mu 4,5zem sng vung (3,45-3,55kg/m) kh 1,07m
/m lp vo h dng 1m
Tn m mu 4,5zem sng ngi (3,45-3,55kg/m) kh 1,07m
/m lp vo h dng 1m
Cng ty tn m VNSTEEL Thng long
Tn m km 0,47x1200mm (4,25-4,38kg/m)
/kg
Tn m mu 0,45x1200mm (3,9-4,05kg/m)
/kg
Tn Panel Sandwich mi
Tm lp cc loi
X g thp
H gin mi thp Atozon
H ko mi thp m Vntruss
H gin thp m Visiontruss
Nh xng Buildtruss
Tm Polycarbonate (lp ly sng)
Tm Lasta (lp ly sng)
Tm Bayerr (lp ly sng)
Tm xi mng
Tm Cement Cellulose 610x1219 (tm lp thay ngi 4,5mm)
/tm
Tm Cement Cellulose - Fibre Cement UCO 3,5 1220x2440
/tm(trn)
Tm cch nhit - CT cch nhit cch m ng
Tm cch nhit Ct tng
Tm cch nhit Virgin
Tm cch nhit - CT CP vt t TBL Vnh thi
Tm Mica
Tm BKT Rima
Tm BKT Cemboard
Tm nhm nha Alcoresst
Tm nhm nha Likeair
Tm nhm nha - Cng ty Triu Chen
Tm nhm nha - Cng ty thng mi BMS Vit nam
Tm nhm Aluminium Composite
Tm nhm Composite Alupe (p trn)
Tm nhm Aludecor
Tm nhm Alcotop (Hn quc)
Tm nhm Vertu
Tm trn thch cao Vnh Tng
Thch cao vung cnh Gyproc 1210x2425x9
/tm
Thch cao vung cnh Gyproc 1220x2440x9
/tm
Tm si khong Gyproc - Celotex TQ 605x1210x15mm/tm
Tm thch cao BPB GYPROC (Thi lan)
9mm x 1,21m x 2,425m
/tm
9mm x 1,22m x 2,44m
/tm
12,7mm x 1,22m x 2,44m
/tm
Tm thch cao Lagyb
Trn thch cao cc loi
Trn nhm, p nha
Tm trn kim loi
Trn thp
Ph kin tm thch cao

10

Ty treo 4ly
/cy
Tander 4ly
/ci
inh thp
/kg
Bng keo li
/cun
Vt en bn thch cao
/bch
Tm trn Conwood
Nhm thanh
Khung xng thp
Tm p mp bc thang
Tm p tng compact - CT CP XNK compact Si gn
Tm Laminate
Tm Compact MFC TQ
Vch ngn vn phng
Vch ngn v sinh tm Compact 12ly
X g Nippovina
Vn MDF
Vn sn Veneer
Vn sn g t nhin
Vn p
Vn sn tre
Sn g - vn sn
Sn g Wilson c ct trng 8mm
/m2
Sn g Wilson c ct trng 12mm
/m2
Sn g Deluxe House
Sn g Gago
Sn g Inovar
Sn g chu nc Janmi (Malaysia)
Sn g Kahn
Sn g Krono
Sn g Kronotex (c)
Sn g Kingfloor (Malaysia)
Sn g Laminate
Sn g Newsky
Sn g Pergo
Sn g Perfect Life
Sn g PICENRA
Sn g Queenfloor (Malaysia)
Sn g Vohringer
Sn g cng nghip cc loi
Nha g MTwood
G cc loi
Chng thm Amy - Cng ty A my
Chng thm Aquamix
Chng thm Antiwa
Chng thm Cromix
Chng thm Davco
Chng thm Flintkote
Chng thm Fosta
Chng thm Gritone
Chng thm Hawa - CT XD & chng thm Hawa

11

Chng thm Hysuca


Chng thm Intoc
Chng thm Komix
Chng thm Kova
Chng thm Penetron
Chng thm Shield Kote
Chng thm Sika (Thy s)
Sikament R4 (cho b tng) (0,6-1lt/100kg xi mng)
lt
Sikadur 731 (1,7kg/m2) (cht kt dnh cng cao) kg
Sikaproof Menbrane (lp lt 0,2-0,3kg/m2; lp ph 0,6kg/m2)
kg
(mng chng thm Bituminous)
Sikafloor Chapdur Grey (4-6kg/m2) (cht ph lm cng sn
kg gc xi mng)
Chng thm Supon
Chng thm Wap
Chng thm Weston
Chng thm Vitec - CT CP ha phm xy dng Vitec
Mng chng thm
Vi a k thut
Bng thy tinh
Bng khong cch nhit
Vt liu cch m
Sn Akzonobel - Cng ty sn Akzo Nobel
Sn Alkyd Sumo - Cng ty sn ng
Sn Bch Tuyt
Sn Boss
Sn Camellia
Sn Dulaking
Sn Donasa - Cng ty CP sn ng nai
Sn Dutex
Sn i bng
Sn ng tm
Sn Enzo Emulsion
Sn Fosta
Sn Galant
Sn Galatex
Sn Haky
Sn Happy
Sn ICI
Dulux Weathershield 18L (ngoi tri) A936
/thng
Sn du Dulux 0,8L A364
/lon
Sn JOTON
Sn JOTUN
Sn Kenee
Sn KOVA
Sn Kansai
Sn Levis
Sn Mycolor
Sn Nero
Sn Nishu
Sn Nippon - Cng ty sn Nippon
Sn Weathergard 18L (ngoi tri)
/thng
12

Sn Orient
Sn Paciblue
Sn Pep
Sn Seamaster
Sn Senpec- Akpec
Sn Spec (Thi lan)
Sn Spring
Sn Supon
Sn Sylex
Sn Tison
Sn Toa
Sn Terraco - Cng ty TNHH Terraco Vit nam
Sn Tisha
Sn Valspar - Cng ty CP sn Spanyc
Sn Valpasee
Sn Viglacera - Cng ty CP hng sn ng
Sn Wap
Sn Zicon
Sn gi
Sn Hodastone - Cng ty sn Ha bnh
Sn King
Sn Superstone
Bt mu
Inox 201
Inox 304
ng vung 10x10x0,7x6m
/m
ng vung 20x20x0,8x6m
/m
ng vung 30x30x0,8x6m
/m
Cu thang knh
Lan can cu thang Inox
Tr cu thang, tr lan can
T bp
Keo Silicone
Keo dn gch
Keo ch joint Weber (dng cho nh bp cng nghip)
Keo chng thm
Bng keo chng trn trt
Bt trt tng
Va kh trn sn
Thang nhm
VT LIU TRANG TR
Mn cun
Mn so
Mnh tre
Rm vi
Rm (di) nha PVC
Giy dn tng
Tm nhm nha TAC
Tm Prima
Knh iu khc ngh thut

13

9,167
20,500
31,167

C sn, c ln
g ni tht
Tm lt sn nha
Thm tri sn
III VT T NGNH NC
ng thp - Cng ty Bin xanh
ng thp Cng ty CP kim kh H ni
ng thp TK D15 (D21,2x1,9x6000) m km nhng nng
/mBS A1
ng thp TK D20 (D26,65x2,1x6000)
/m
ng thp TK D25 (D33,5x2,3x6000)
/m
ng thp TK D32 (D42,2x2,3x6000)
/m
ng thp TK D40 (D48,1x2,5x6000)
/m
ng thp TK D50 (D59,9x2,6x6000)
/m
ng thp TK D65 (D75,6x2,9x6000)
/m
ng thp TK D80 (D88,3x2,9x6000)
/m
ng thp TK D100 (D111,5x3,2x6000)
/m
ng thp Cng ty ng thp Ha pht
ng thp m km D15 (D21,2x2,6) 7,26kg/cy
/kg
ng thp m km D20 (D26,65x2,6x6000) 9,36kg/cy /kg
ng thp m km D25 (D33,5x2,3x6000) 10,772kg/cy/kg
ng thp - Cng ty CP Hu lin chu
ng thp - Cng ty Ph thnh lc
Cng ty thp SeAH Vit nam
ng thp en D15 (D21,4x2,6x6000) 7,23kg/cy
/cy
ng thp en D20 (D26,9x4x6000) 13,55kg/cy
/cy
ng thp en D50 (D60,3x5x6000) 40,91kg/cy
/cy
ng thp TK D25 (D33,5x2,3x6000) 10,62kg/cy
/cy
ng thp TK D32 (D42,2x2,3x6000) 13,58kg/cy
/cy
ng thp TK D40 (D48,1x2,5x6000) 16,87kg/cy
/cy
Cng ty CP Dng Quang
ng thp hn en D141,3x4,78x6000 ASTM A53
/m
ng thp hn en D168,3x4,78x6000 ASTM A53
/m
ng c D26-60x3,8-5,5mm C20
/m
ng thp Vit c VG pipe
ng thp hn en D59,9x2x6000 17,13kg/cy
/m
ng thp hn en D75,6x3x6000 32,23kg/cy
/m
ng thp hn en D88,3x3x6000 37,87kg/cy
/m
ng thp hn en D101,6x3x6000 43,77kg/cy
/m
ng thp hn en D113,5x3x6000 49,05kg/cy
/m
ng thp hn en D141,3x4,78x6000 96,54kg/cy
/m
ng thp hn en D168,3x4,78x6000 115,62kg/cy
/m
ng thp hn en D219,1x5,16x6000 163,32kg/cy
/m
ng thp TK D25 (D33,5x2,3x6000) 10,722kg/cy m km
/m nhng nng BS A1
ng thp TK D32 (D42,2x2,3x6000) 13,56kg/cy
/m
ng thp TK D40 (D48,1x2,5x6000) 16,98kg/cy
/m
ng thp TK D50 (D59,9x2,6x6000) 22,158kg/cy
/m
ng thp TK D65 (D75,6x2,9x6000) 31,368kg/cy
/m
ng thp TK D80 (D88,3x2,9x6000) 36,828 kg/cy
/m
ng thp TK D 100 (D113,5x3,2x6000) 52,578kg/cy /m
ng thp TK D141,3x4,78x6000 96,54kg/cy
/m

14

ng thp TK D168,3x4,78x6000 115,62kg/cy


ng thp Vinapipe
ng thp TK D25 (D33,5x2,3x6000) 1,787kg/m
ng thp TK D32 (D42,2x2,3x6000) 2,26kg/m
ng thp - X nghip kinh doanh thp hnh
ng thp hn en D141,3x4,78x6000 (96,55kg/cy)
ng thp hn en D168,3x4,78x6000 (115,44kg/cy)
ng thp m D33,5x2,3x6000 (10,722kg/cy)
ng thp m D42,2x2,3x6000 (13,56kg/cy)
ng thp Ha pht
ng PP-R E-pipe
ng PPR GS
ng nc lnh 1,6Mpa D20x2,3
ng nc lnh 1,25Mpa D25x2,3
ng nc lnh 1,25Mpa D32x2,9
ng nc lnh 1,25Mpa D40x3,7
ng nc lnh 1,25Mpa D50x4,6
ng nc lnh 1,25Mpa D63x5,8
ng nc lnh 1,25Mpa D75x6,8
ng nc nng 2,5Mpa D20x3,4
Ct PPR D20
Ct PPR D25
Ct PPR D50
T PPR D20
T PPR D25
Ct PPR ren trong D20x1/2"
Mng sng PPR D20
Mng sng PPR D25
ng PPR Kelen
ng nc lnh D20x1,9
ng nc lnh D25x2,3
ng nc lnh D32x2,9
ng nc nng D20x3,4
ng PP-R Kohan
ng PRR lnh PN10 D20x2,3
ng PRR lnh PN10 D25x2,8
ng PRR nng PN20 D25x4,2
ng PPR PipeLife
ng nc lnh PN10 D20x1,9
ng nc nh PN10 D25x2,3
ng nc nng PN20 D20x3,4
ng PPR khng khun - Sunmax
ng nc lnh PN10 D20x2,3
ng nc lnh PN10 D25x2,8
ng nc nng PN20 D20x3,4
ng PP-R Toro
ng PRR lnh PN10 D20x1,9
ng PRR lnh PN10 D25x2,3
ng PPR Vesbo
ng nc lnh PN10 D20x2,3

15

/m
/kg
/kg
/kg
/kg
/m
/m

/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/ci
/ci
/ci
/ci
/ci
/ci
/ci
/ci

21,300
38,700
50,200
67,500
99,200
158,500
223,000
26,500

/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m

27,000
44,400
29,900

ng nc lnh PN10 D25x2,3


ng nc lnh PN10 D32x2,9
ng nc lnh PN10 D40x3,7
ng nc lnh PN10 D50x4,6
Ct PPR D20
Ct PPR D25
Ct PPR D50
T PPR D20
T PPR D25
Ct PPR ren trong D20x1/2"
Mng sng PPR D20
Mng sng PPR D25
ng PPR Vertu
ng nc chu nhit WAVIN- Ekoplastik
ng nc lnh PN 10 D20x2,2
ng nc lnh PN 10 D25x2,3
ng nc lnh PN 10 D32x2,9
ng nc lnh PN 10 D40x3,7
ng nc nng PN 20 D20x3,4
ng nc hn nhit PPR Vghau
ng nc lnh PN 10 D20x2,3
ng nc lnh PN 10 D25x2,3
ng nc lnh PN 10 D32x2,9
ng nc lnh PN 10 D40x3,7
ng nc lnh PN 10 D50x4,6
ng nc lnh PN 10 D63x5,8
ng nc lnh PN 10 D75x6,8
ng nc lnh PN 10 D110x10,0
ng nc nng p lc cao PN25 D20x3,4
Ct PPR D20
Ct PPR D25
Ct PPR D50
T PPR D20
T PPR D25
Ct PPR ren trong D20x1/2"
Mng sng PPR D20
Mng sng PPR D25
ng nha chu nhit Dekko 25
ng PN 20 D20x3,4
ng PN 20 D25x4,2
ng PN 20 D32x5,4
ng PN 20 D40x6,7
ng PN 20 D50x8,4
ng PN 20 D63x10,5
ng PN 20 D75x12,5
ng PN 20 D110x18,3
Ct PPR D20
Ct PPR D25
Ct PPR D50
T PPR D20

/m
/m
/m
/m
/ci
/ci
/ci
/ci
/ci
/ci
/ci
/ci

/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/ci
/ci
/ci
/ci
/ci
/ci
/ci
/ci
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/m
/ci
/ci
/ci
/ci

16

T PPR D25
/ci
Ct PPR ren trong D20x1/2"
/ci
Mng sng PPR D20
/ci
Mng sng PPR D25
/ci
ng nha Bnh minh
ng PRR lnh D15
/m
ng PRR lnh D20
/m
ng PRR lnh D25
/m
ng PRR lnh D32
/m
ng PRR lnh D40
/m
ng PRR lnh D50
/m
ng PRR nng D15
/m
ng PRR nng D20
/m
ng PRR nng D25
/m
ng PRR nng D32
/m
ng uPVC PN15 D21x1,6 tiu chun BS3505:1968
/m
ng uPVC PN12 D27x1,8 tiu chun BS3505:1968
/m
ng HDPE PN8 D40x2
/m
ng HDPE PN8 D50x2,4
/m
ng HDPE PN20 D40x4,5
/m
ng HDPE PN20 D50x5,6
/m
Joint cao su ng uPVC D63
/ci
CT cp nha Vnh Khnh
ng uPVC PN15 D21x1,6
/m
ng uPVC PN21 D21x3,0
/m
ng uPVC PN15 D27x1,8
/m
ng uPVC PN21 D27x3,0
/m
ng nha Tin phong
ng PRR PN25 D20x4,1
/m
ng PRR PN25 D25x5,1
/m
ng PVC D21x1 thot
/m
ng PVC D27x1 thot
/m
ng PVC D42x1,2 thot
/m
ng PVC D75x1,5 thot
/m
ng PVC D110 thot
/m
ng PVC D34x2,4 C3
/m
ng uPVC D21x2,5 PN15
/m
ng uPVC D34x2,5 PN15
/m
ng HDPE - PE100 PN20 D40x4,5
/m
ng HDPE - PE100 PN20 D50x5,6
/m
ng HDPE PE80 - CTCP nha thiu nin tin phong pha nam
Cng ty Asia Kinh bc
ng nha xon chu lc D25/32
/m
ng nha xon chu lc D30/40
/m
ng nha xon chu lc D40/50
/m
ng nha xon chu lc D50/65
/m
ng nha xon chu lc D65/85
/m
ng nha xon chu lc D80/105
/m
ng nha - Cng ty CP nha Minh hng
ng HDPE PN16 D20x2,0
/m

17

6,820
9,680
18,150
27,610
37,840
58,520

14,740
15,620
23,100
31,130
45,650
60,060

ng HDPE PN20 D20x2,3


ng HDPE PN25 D20x3,0
ng uPVC PN 9bar D21x1,2
ng uPVC PN 9bar D27x1,3
Co PPR D20
T PPR D20
Li PPR D20 (Co 45o)
ng hn nhit PPR - CT TMDVSX Qun qun
ng PPR E-pipe - Cng ty ng Vit
ng nha uPVC Dismy
ng nha uPVC Giang Hip Thng
ng nha uPVC - Cng ty nha Tn tin
ng nha CPVC - Cng ty Watson
ng nha PVC - Cng ty cng ngh Shuen Chang
ng gang - Cng ty Mai ng
ng cng b tng - Cng ty Avinaa
ng D400 HL93 (u ni m dng di 1m)
ng D400 HL93 (u ni loe di 2,5m)
cng D400
ng cng b tng - Cng ty Hng vng
ng D400 va h (di 2,5m)
ng D400 H30 (di 2,5m)
cng D400
ng cng b tng - Cng ty ng thp
ng cng b tng - Cng ty sng y
ng D400 HL93 (u ni loe di 2,5m)
cng D400
ng cng b tng - Cng ty b tng Thnh lit
Cng hp 1000x1000 di 1,2m ti trng HL93
ng D400 cp C, loe, dy 60
cng D400
ng cng b tng - Cng ty Thnh pht
ng D400 va h (u ni m dng di 1m)
ng D400 HL93 (u ni m dng di 1m)
ng D400 va h (u ni loe di 2,0m)
ng D400 HL93 (u ni loe di 2,0m)
cng D400
ng cng b tng - Cng ty xy dng 3-2
Cng hp 1000x1000 di 1,2m
Cng b tng ly tm D400 L=4000mm H30
CT BT Vnh phc
ng D600 HL93 (u ni loe di 2,5m)
cng D600
Thit b v sinh American Standard
Vi lavabo nng lnh 3 l WF-1212.201.50
Vi sen nng lnh gn tng WF-1216.701.50
Vi bp nng lnh 1 l CF-5637.501
Thit b v sinh Allis
Thit b v sinh Arrow (nhp khu)
Thit b v sinh Caesar

/m
/m
/m
/m
/ci
/ci
/ci

/m
/m
/ci
/m
/m
/ci

311,190
342,760
89,100

/m
/ci
/m
/m
/ci
/m
/m
/m
/m
/ci
/m
/m
/m
/ci
/b
/b
/b

18

429,000
99,000

Thit b v sinh Carano


Thit b v sinh Clever
Thit b v sinh Cosani
Bt 2 nhn Oval RI-512E (np ri m)
Chu ra treo tng CI-01
Tiu treo TI-04
Thit b v sinh Cotto
Vi chu CT542A
Sen tm CT542AY
Vi bp CT289A
Thit b v sinh Ho cnh
Thit b v sinh Imex (HCM)
Bn cu IM-6134
Lavabo knh IM-4338
Sen tm + vi IM-179
Thit b v sinh Fico
Thit b v sinh Inax
X bt C-702V
Chu ra & chn chu L285V
Vi sen nng lnh LFV-902S
Tiu nam U116V
Gng 610x910x5 KF-6090VA
Thot sn 110x110mm PBFV-110
Xt CFV-102A
Thit b v sinh - Cng ty TNHH Hwata Vit nam
Thit b v sinh Legato (nhp khu)
Thit b v sinh Lina - CT xy dng thng mi Lina
Thit b v sinh Tiffany Marble
Thit b v sinh - Cng ty TBVS ton quc
Thit b v sinh Wu Feng Vit nam
Vi sen nng lnh cao cp WF001A
Thit b v sinh Viglacera
X bt BS180
Chu ra BS401
Tiu nam BS601
Thit b v sinh Yatusy (Nht bn)
Lavabo thy tinh Ruby
Sen, vi Centa
Sen, vi Kosco (HQ)
Sen, vi Hafen
Sen, vi Luxta
Sen, vi Nobili ()
Sen, vi Sanfi
Sen, vi Trng thnh Erowin
Vi nc AE (Thi lan)
Vi nc Dada (Hn quc)
Vi nc Rocco
Vi nc Showy Singapo
Vi nc Valta
Vi nha Watertec

19

/b
/b
/b
/b
/b
/b

/b
/b
/b

/b
/b
/b
/b
/b
/b
/b

/b
/b
/b
/b

400,000
445,000

Vi sen cc loi
Vi cm ng nng lnh
Van nc Sanwa
My sy tay t ng
Np v sinh thng minh
Phng tm Acrylic
Phng tm knh - Cng ty i phong
Phng tm knh - Cng ty nh quc
Ph kin phng tm
Gng knh phng tm
Gng knh - Cng ty nh Quc
Chu bp Sn h
Chu Inox SH 3H-1000 1000x500
Chu Inox SH 2H0B-680 680x410
Chu bp Ton M
Bn nc Hwata
Bn nc 2500L (D1360mm)
Bn nc 3000L (D1360mm)
Bn nc Hng Giao
Bn nc Sn h
Bn nc Inox SH 1000L (D960) bn ngang
Bn nc Inox SH 2500L (D1380) bn ngang
Bn nc Inox SH 3000L (D1380) bn ngang
Bn nc Tn
Bn nc 2500L (D1420mm) bn ngang
Bn nc 3000L (D1380mm) bn ngang
Bn nc Ton m
Bn nc - Cng ty sn xut i sn
Bn nha PET
Bn nc cc loi
My bm Apolo
My bm APP - i loan
My bm Ebara ()
Bm chm nc thi Q=6-27m3 H=15-10m
My bm Hanil (HQ)
My bm Honda
My bm Matra ()
My bm Mitsuky
My bm Nation
My bm Panasonic
My bm Pentax ()
My bm Poco
My bm Sealand ()
My bm Teco
My bm Tsurumi (Nht)
My bm WILO
Bm chm nc thi Q=6-36m3 H=10,2-2,1m
My bm cc loi
IV VT T NGNH IN
Dy v cp in Cadi sun

/ci
/ci

/ci
/ci

/ci
/ci
/ci
/ci
/ci

20

CXV 3x6+1x4
/m
Dy v cp in Cadivi
CXV 3x6+1x4
/m
Dy v cp in - Cng ty cng ngh Cao c Thi
Cp Cu/PVC/PVC 3x2,5mm2
/m
Cp CV/DSTA 3x25+1x16mm2
/m
Dy v cp in Daphaco - CT CP TB chiu sng nh sao
Dy v cp in - CT ch to thit b in ng anh
Cp nhm khng li thp (A) 50 (7x3,00)
/kg
Cp nhm c li thp (AS) 50/8
/kg
Dy v cp in Goldcup
Dy h th Cu/PVC 1x1,5mm2
/m
Dy h th Cu/PVC 1x2,5mm2
/m
Dy h th Cu/PVC 1x4mm2
/m
Dy h th Cu/PVC 1x2,5mm2
/m
Cp ngm h th 0,6/1kV Cu/XLPE/DSTA/PVC 3x25+1x16mm2
/m
Dy v cp in - CT CP cp in H ni
Cp Cu/XLPE/PVC 3x2,5+1x1,5mm2
/m
Nhm trn AC 50-95
/kg
Nhm trn AC 120-240
/kg
u ct ng 50
/ci
Dy v cp in GS
Dy v cp in Robot
Dy v cp in - CT CP cp Si gn SCC
Cp Cu/PVC/PVC 3x2,5mm2
/m
Dy v cp in Taisin
Dy v cp in - CT CP dy v cp in Taya
Dy h th Cu/PVC 1x1,5mm2
/m
Dy h th Cu/PVC 1x4mm2
/m
Dy PVC/PVC 2x1,5mm2
/m
Dy PVC/PVC 2x2,5mm2
/m
Dy PVC/PVC 2x4mm2
/m
Dy PVC/PVC 2x6mm2
/m
Cp Cu/PVC/PVC 3x2,5mm2
/m
28,930
Cp Cu/PVC/PVC 3x4mm2
/m
44,110
Cp Cu/PVC/PVC 3x6mm2
/m
63,360
Cp Cu/PVC/PVC 4x3,5mm2
/m
48,400
Cp Cu/PVC/PVC 4x6mm2
/m
82,170
Cp Cu/PVC/PVC 4x50mm2
/m
576,950
Cp Cu/PVC/PVC 4x70mm2
/m
824,780
Cp Cu/PVC/PVC 3x6+1x4mm2
/m
72,600
Cp Cu/PVC/PVC 3x25+1x16mm2
/m
280,280
Cp Cu/XLPE/PVC 1x1,5mm2
/m
6,820
Cp Cu/XLPE/PVC 1x2,5mm2
/m
11,088
Cp Cu/XLPE/PVC 1x6mm2
/m
22,440
Cp Cu/XLPE/PVC 1x10mm2
/m
34,760
Cp Cu/XLPE/PVC 1x16mm2
/m
52,250
Cp Cu/XLPE/PVC 1x25mm2
/m
80,520
Cp Cu/XLPE/PVC 3x10+1x6mm2
/m
Cp Cu/XLPE/PVC 3x25+1x16mm2
/m

21

Cp Cu/XLPE/PVC 3x50+1x35mm2
/m
Dy v cp in Trn ph (Trafuco)
Dy 1x2,5mm2
/m
Dy v cp in Tn Cng Thnh
Cp Cu/PVC/PVC 3x2,5mm2
/m
Cp Cu/PVC/PVC 3x4mm2
/m
Cp Cu/PVC/PVC 3x6mm2
/m
Cp Cu/PVC/PVC 4x10mm2
/m
Cp Cu/PVC/PVC 4x16mm2
/m
Cp Cu/PVC/PVC 4x25mm2
/m
Cp Cu/PVC/PVC 4x50mm2
/m
Cp ngm h th 0,6/1kV Cu/XLPE/DSTA/PVC
3x25+1x16mm2
/m
Cp nhm li thp AC 50-95
/kg
Cp nhm li thp AC 120-240
/kg
Cp ng trn xon C4-11mm2
/kg
Dy v cp in - CT Ti Trng Thnh
Cp Cu/XLPE/DSTA/PVC 3x10+1x6mm2
/m
CT a c - cp in Thnh pht
Dy bc AV 1x2,5mm2
/m
Dy bc AV 1x4mm2
/m
Dy cp in Thng long TLC
Dy in thoi 2 rut DB
/cun
Dy in thoi 4 rut DB
/cun
Dy anten 5C-96
/cun
Cp nhm bc PVC AV-50-TT
/m
Dy cp in Taihan Sacom - Cng ty TSC
Cp Cu/XLPE/PVC 3x25+1x16mm2
/m
Cp Cu/XLPE/PVC 3x50+1x35mm2
/m
Dy cp in Tai Sin
Dy v cp in cc loi
Dy v cp in V-Star - Cng ty dy cp in Vnh thnh
Cp Cu/X/DSTA/PVC 3x10+1x6mm2
/m
Dy loa mm 2x0,75 (2x24s/0,2mm)
/cun
Dy loa dt 2x1 (2x30s/0,25mm)
/cun
Dy loa trong 40T
/cun
CT CP bng n phch nc Rng ng
Bng n HQ 0,6m FL T8 18W
/ci
Bng n HQ 1,2m FL T8 36W
/ci
Bng n HQ 1,2m FL T10 40W
/ci
Bng n HQ compact CSC 4U/50W
/ci
Mng n hunh quang T8 1x18W (balat in t)
/ci
Mng n hunh quang T8 1x36W (balat in t)
/ci
CT thit b in SECO
Dy anten 5C-FB 750hm
/m
n pha Halogen bng R7s 150W SE-H101
/ci
Cho n Halogen bng hp kim nhm, chn gi kiu GU5,3
/ci SE-HAKD8023A
n hunh quang siu mng, n, ui bu 2x40W SE-DFL240
/ci
Mng n 1x40W SE-SFL140N
/ci
CT thit b in Trng tn

22

281,110
71,070
71,070
276,570

209,000
326,700

n pha Sodium 1000W


/b
Tr n cn 6m dy 3mm, y tr D60/156mm
/tr
Cng ty CP c kh in L gia
n ng Sodium 250W, cha n LG 73DS
/b
Tr n cn 6m dy 3mm, y tr D60/156mm
(khng bu lng mng tr)
/tr
Cn n D60 (cao 2m, vn xa 1,5m, dy 2,5mm)
/cn
04 bu lng M24x650 + tn + long en
/b
Thit b chiu sng Paragon
Thit b in Philips
n Duhal
Bng n GE
Bng n Osram
Bng n Opple - Cng ty Opple Vit nam
n chm pha l - Cng ty thit b nh sng vng
n Ion - Cng ty SX thng mi An pht
n Led (tit kim in)
n Downlight (tit kim in)
n tit kim in
n T5- Banner - CT TNHH my v TB Si gn
n sc
n cao p - Cng ty thit b in nh sng vng
n cao p
n chiu sng
n cc loi
Aptomat cc loi
R le
Chung ca Switch
Cng tc, cm cc loi
Cu dao ci loi
Thit b in Arteor (Legrand)
Cng tc 1 chiu 10A mu trng 1M
/ci
cm n 2 cc tiu chun EUR-US mu trng 1M c/ci
np che
cm TV mu trng 1M
/ci
cm mng CAT, 5e mu trng 1M
/ci
Chit p dimmer 400W 2M
/ci
Thit b in - Cng ty SXTMXD in chung nam
Thit b in Clipsal
Thit b in Cheng Li
Thit b in Delixi
Thit b in Efapel (B o nha)
cm mng, in thoi
/ci
Ht RJ45
/ci
MCB 1P 4,5kA-C-16A 55106 1CP
/ci
RCCB 2P 10mA-AC-16A 55216 2AC
/ci
Thit b in Kawa
Thit b in Huyndai (Hn quc)
MCCB-3P100A HiBE103
/ci
MCCB 3P200A HiBE203
/ci
MCCB-3P400A HiBE403
/ci

23

2,854,500

MCCB-3P100A chnh dng nh mc HiBS103J


/ci
Contator 3P-18A
/ci
Thit b in Link France
Thit b in Light-Bticino
Thit b in Mitsubishi
MCB-1P25A
/ci
MCB-3P63A
/ci
MCCB-3P400A
/ci
RCCB 2P63A 100mA
/ci
Contator 3P-18A
/ci
Cng ty CP thit b in Phc Thnh
Cng tc n 250VAC-16A
/ci
cm 250VAC-10A
/ci
Hp ni dy
/ci
Nt nhn chung 300VAC-10A
/ci
MCCB 3P BBW310Y
/ci
Thit b in Roman
ng lun dy n hi D16
/cy
ng lun dy in D16x1,5 (2,92m/cy) (b cong = lo xo)
/cy
ng lun dy in D20x1,6 (2,92m/cy)
/cy
ng lun dy in D32 (2,92m/cy)
/cy
ng lun dy in D40x1,7 (2,92m/cy)
/cy
ng lun dy in D50 (2,92m/cy)
/cy
ng lun dy in D63 (2,92m/cy)
/cy
ng lun dt 16x14mm
/cy
Aptomat 1 cc 6-40A T3
/ci
Mng n 120 i
/ci
Tc te
/ci
Chn lu 18-20W
/ci
Qut thng gi V15
/ci
Thit b in Sino - Vanlock
Cu dao chng dng r RCCB 2P25A 30mA VLL45N/2025/030
/ci
Cu dao chng dng r RCCB 2P40A 100mA VLL45N/2040/100
/ci
Cu dao chng dng r RCCB 2P63A 100mA VLL45N/2063/100
/ci
T in v kim loi chng thm nc 800x500x200
/t
T in v kim loi (lp m) 800x500x200
/t
cm n 2 chu 16A Vanlock
/ci
Thit b in Shihlin
MCB 1P 4,5kA 6-40A eB
/ci
Thit b in Socomec (Php)
Thit b in Sylvania
Bng n tube 36W 1,2m mu vng
/ci
Thit b in Uten (c)
Cng ty LS Vinatable
MCCB 3P TD100N FTU100 25-100A
/ci
ELCB & RCCB 32GR 15-30A
/ci
ACB Metasol 4 poles AN-06D4-06H 630A
/ci
ng nha - Cng ty nha Giang Hip Thng
ng lun dy in D16x1,5 (2,92m/cy) (b cong = lo xo)
/m
ng lun dy in D20x1,6 (2,92m/cy)
/m

24

126,500
752,400
9,507,300

ng lun dy in D40x1,7 (2,92m/cy)


CT CP TMSX Thit b in min nam
S cch in 24kV-70kN
S thanh ci 22kV + kp nhp
MCCB 3P-10kA 32-63A
Cu dao HT 3P 800A 600V
Kp nhm p WR159
Coli st kp ng D45
CT SXTMXD in chung nam
S ng 24kV (DR540)
S ng 24kV (DR600)
Cp thp 5/8kg
Kp nhm p WR159
Cc tip a 16x2,4m NK D16
CT CP ch to thit b in ng anh
Cu dao DN24kV 200-400A
T phn phi in 400V 75-100A
, ng ni, kp
cm Lioa
n p Lioa
n p Robot
n p Hanshin
n p Hansinco
n p Servo
Thit b in Vinakip
Cu dao 3P 100A ng ct nhanh
Cu ch ng Cco 100A
Thit b in cc loi
Cng ty kim loi mu Vit nam
Dy ng mm
ng trn D12x3000
Dy thp m km si n 2,4mm TQ
ng thanh, ng tm
Cng ty BT ly tm Vinaincon
Cc ng, ct in
Cng ty CP BT thp Ninh bnh
Ct in b tng ly tm 12C ngn D190 gc D350
T in - Cng ty TNHH thng mi Hong bo
T in - Cng ty TNHH KT c in Thun pht
800x600x300 tn 1,5ly
1000x800x350 tn 1,5ly
T in treo tng (Bestsun)
T in b cng sut
c quy Pinaco
B lu in Apollo
B lu in Santak
B lu in UPS
Thit b tit kim in
iu ho nhit cc loi
FUNIKI SC09

/m
/ci
/ci
/ci
/ci
/ci
/ci
/ci
/ci
/ci
/ci
/ci
/b
/t

/ci
/ci

/kg
/m
/kg

205,095

/ct

5,713,000

/t
/t

USD/ci

25

805,200
66,000

35,695

DAEWOO BDS-97L
MITSUBISHI MS-A10VD
My bin th - Cng ty CP thit b in
My bin th 630KVA 22/0,4kV
My bin th 750KVA 22/0,4kV
My bin th
My bin th - CT ch to my bin th in lc
H ni
My bin p - CT CP ch to thit b in ng
anh

USD/ci
USD/ci
/ci
/ci

My bin p - CT ch to my bin th H ni
My bin p - CT ch to my bin p Miba
My bin p
My pht in Cummins
My pht in Elexmax
My pht in Hyundai
My pht in DCA-300SPk3 270KWA DENYO
Nht
My pht in Kama
My pht in ha nng Incosys
My pht in - Cng ty CP TMDV&XNK Bnh
minh
My pht in - Cng ty CP CGCN Vinastar
My pht in cc loi
B Recloser
Qut Asia
Qut cng nghip Dahan
Qut cng nghip Vinfa
Qut cng nghip cc loi
Qut in Asiavina
Qut in c
Qut in sinh hot
My qut hi nc
Thit b chng st Cirprotec (Ty ban Nha)
Thit b chng st Erico
Kim thu st Foudretech (Php)
Kim thu st
Cc tip a - CT CP c in thch anh
Ct n giao thng
Camera
V THIT B VIN THNG
Cp vin thng
Cp ngoi tri Sacom 20x2x0,5
Ph kin cp quang
My b m Feidaxin
My b m KENWOOD (Singapore)
My b m ICOM (Nht bn)
My nh v v tinh Garmin
My nh v v tinh Haicom

/b

/m

26

My nh v cm tay
My in thoi bn TQ
ng nhm Bruton
VI THIT B PCCC
Cng ty PCCC Hanagashi Vit nam
Bm cha chy H=60-46m, Q=96-240m3/h
CM800-200A
Cng ty pht trin cng ngh BTK
Vi cha chy 10Mpa D50 cun 20m TQ
Vi Rulo D25

/ci
/cun
/cun

Trung tm bo chy 16 knh GST116 GST (M)


USD/ci
CT CP TXD&TM Orena Vit nam
Bnh cha chy bt kh BC MFZ4
/bnh
Bnh cha chy bt kh BC MFTZ35
/bnh
Bt kh BC
/kg
Lng phun D50, khp ni u vi D50, ren trong D50 KD51
/b
Van gc D50 SN50
/ci
Cun vi Rulo JPS0,8-19/25
/cun
n EXIT 2 mt HW-128LED2
/ci
n s c 2 HW-228BC
/ci
Sprinkler hng ln, xung, ngang ZSTX15/ ZSTZ15 /ci
CT i dng
Bnh cha chy bt kh ABC 4kg MFZL4
/bnh
Bnh cha chy bt kh ABC 7kg MFZL8
/bnh
Bnh cha chy bt kh ABC 7kg T-8A20 BCC t ng
/bnh
Van gc loi 2" D50 SN50
/ci
Kim chng st - bn knh 50m
/cy
CT thng mi XNK Hong nam
T ng vi cha chy 40x60x22 Vit nam
/t
CT Vinaha
u bo khi 12V System Sensor 1412
USD/ci
u bo nhit 94 C System Sensor 5602
USD/ci
n EXIT 2 mt i loan
USD/ci
CT Tri n
T bo chy a ch 16 vng
eur/t
Kim thu st ESE NLP1100-15 bn knh 51m
eur/ci
n Exit - Cng ty TNHH quc t Duy anh
Cng ty TNHH TM&DV Dng hong thin
Bnh cha chy bt BC 35kg MFT35 Trung quc
/bnh
Bnh cha chy bt ABC 8kg MFZL8 Trung quc
/bnh
Bnh cha chy bt CO2 5kg MT5 Trung quc
/bnh
Bnh cha chy bt CO2 24kg MT24 Trung quc
/bnh
Tiu lnh, ni quy
/b
Thit b bo chy Apollo
Bnh cha chy cc loi
My bm PCCC
VII DNG C CM TAY
Dng c hi Puncham (i loan)
My bn vt ARC-5S
/ci

27

270,000
370,000
970,000
920,000
910,000

29
17
35

1,650,000
380,000
620,000
4,300,000
50,000

My phun sn (1.3) SP101


Dng c ct Kesten
ct KAM0300 105x1,0x16mm
mi KAM0104 100x6x16mm
Dng c cm tay KEN
My ct st 355mm 7614NB 2300W
Dng c cm tay Dewalt
My ct st D28700 2200W (16kg/my)
My khoan st GBM 10RE Malaysia
Dng c cm tay Bosch & Skill (Trung quc)
My ct st GCO 2000 2000W (15,8kg/my)
My khoan st GBM 13RE 600W (1,65kg/my)
Mi khoan b tng 2607019438 (5 mi/ hp)
Mi khoan st 1609200203 1,0-10mm (10 mi/ hp)
mi 2608600017 100x6x16mm Bosch
ct 2608600266 100x1,2x16mm Bosch
Dng c hi Jit
My phun sn 1.3 SP101
My gia cng st thp Diamond (Nht)
Dng c cm tay Makita
My ct Makita (Trung quc)
My ct st
My ct gch
Dng c cm tay cc loi
VIII THIT B KHC
Thit b trc a
My cng c
My hn
Xe nng
Xe cu
Xe y
Vn thng lng
Pa lng xch ko tay
Con i
My ngt in t ng
Kch
Motor iu khin
M t h th 3 phase
Motor Vihem (ng c 3 pha, 1 pha)
Motor Teco
My sn xut ca nha
Xe xc lt
Xe ti
My trn va
Thit b o c
IX DCH V THU / KHC
Bo h lao ng
Bng ti
Thu vn thng lng
Thu R mooc

28

/ci
/ci
/ci
/ci
/ci
/ci
/ci
/ci
/hp
/hp
/vin
/vin
/ci

Thu thit b xy dng


Thu gin gio, cp pha
Khung gio 1500mm
Cp pha 100x1200/1500
ng vch barrette
Thu thit b o c
Thit k, thi cng, gim st
Thi cng Aluminium
Thi cng b tng nha nng
Thi cng bm b tng
Thi cng ca nhm knh
Thi cng lt sn
Thi cng lp t iu ha
Thi cng sn
Thi cng trn vch thch cao
Thi cng hon thin Granite
Thi cng lp t tay vn lan can
Thi cng vn cp pha
Th nghim vt liu xy dng
Gia cng Inox
Dy chuyn sn xut gach
Ho cht cc loi
Ha cht ty ra
Ha cht chng r st t
Du nht Nikko
Du nht Vilube
Du nht SPC
Du chng r
B chuyn i quang in
t
Ph tng t
Ph tng xe my
Ph tng r moc
M phanh Viglacera
My phun p lc (phun xt ra bng chuyn, )
My ht bi
My ht m
Kt st cc loi
My m tin
My chm cng
My ng ti liu
H thng x l nc ung
My nc nng
T bo qun
Sm, lp Casumina
Sm, lp SRC - Cng ty cao su sao vng
Sm, lp cc loi
Sn thi u
Sn tu bin LIKSHO
Sn t

/khung
/m2

s 4, 13, 14

29

Thit b xng hi Homespa


My xng hi
Bm lc
Container vn phng
Phim cch nhit Lumar
Nh v sinh Composite
Nh di ng
Bn b composite cha ha cht
Nha cng nghip
Thit b y t
Thit b giao thng
Bin bo hiu giao thng
Cu thp nng thn
Phn bn cc loi
Thit b th nghim
Thit b th nghim ngnh xi mng
Thm

30

GI C VT T
THNG 1/2012 ( c thu VAT)
S bo

s 7

s 7
s 12
s 12
s 12

31

GHI
CH

s 9

32

s 8
s 8

33

s 10

34

s 8

s 8

35

s 9

s 9

s 11

36

s 9

s 7
s 9

s 5
s 5
s 5
s 12

s 13

s 13
s 12

s 12
s 9

s 9
s 9

37

s 1

s 10

s 10

38

s 9

s 5

s 9

s 5

s 10
s 7, 13

s 7, 13

39

s 7, 10
s 7, 13

s 7, 10

s 7

s 7

40

s 11, 14
s 4

s 13

s 10

s 10

s 10

s 6

s 1

41

s 6

s 1

s 1

s 1

s 1

s 5

42

s 6
s 5

s 1

s 4
s 4

s 1

s 1

43

s 8

44

s 12

s 12

45

46

s 5

s 8

47

s 8

s 13

s 13

s 7

48

s 4

s 8
s 13
s 4

s 13

49

s 12

s 1, 14

s 8

s 8

50

s 1

51

s 1

s 10

52

s 9

s 9

s 4

53

s 4, 14

s 9

54

s 13

s 7, 12

s 13

s 14

55

s 10
s 10

s 14

56

s 6

s 6

s 9
s 6

57

s 1

s 7

58

s 6
s 6

s 9

s 4, 13, 14

s 11

s 11, 13

s 11

s 12

59

s 8

60

SUT VN U T XY DNG CNG TRNH

TT

Loi cng trnh

n v
tnh

Tng sut
vn u t

Sut vn u t qu IV - nm 2011
Xy dng
Thit b
Gi tr
%
Gi tr

Chi ph t vn khc
%
Gi tr

Nh chung c cao tng


Ti H ni
Nh 10 tng, kt cu khung chu
lc BTCT; tng bao xy gch;
1 sn, mi BTCT ti ch; 01 tng
hm (D n Xun nh HN) (din
tch sn XD 6.150,6m2)

/ m2
sn

8,603,188

85%

7,320,738

8%

660,411

7%

622,039

Nh 20 tng, kt cu khung chu


lc bng thp hnh; tng bao xy
/ m2
2 gch; sn, mi BTCT ti ch; 02
sn
tng hm (D n Vn o HN)
(din tch sn XD 36.149m2)

7,878,792

89%

6,989,936

6%

451,556

6%

437,300

Ti TP. H Ch Minh
Nh 15 tng, kt cu khung chu
lc bng thp hnh; tng bao xy
gch; sn, mi BTCT khng gian;
3
01 tng hm (D n T106
Tp.HCM) (din tch sn XD
20.216m2)
Nh xng

8,417,865

90%

7,568,576

3%

277,212

7%

572,077

Ti Hi dng

/ m2
sn

Nh 1 tng khu 24m,


cao<=9m, c cu trc. Nh xng
khung thp, tng xy gch, mi
lp tn, din tch 4,140m2
/ m2
4 (24x172,5) c khu 24m, bc
XD
ct 7,5m, cao 8,5m, trong nh c
02 dm cu trc 10 tn, (khng bao
gm in chiu sng, in ng
lc, cp thot nc)
Nh my cp nc sinh hot
Ti ngoi thnh H ni
Nh my cp nc sch cng sut
1000m3/ ngy m (khng bao
gm tuyn ng), gm cc hng mc
5 chnh sau: b cha, b lng, b lc, / m3
b thu bn, trm bm cp 1, trm
bm cp 2, nh ha cht, trm bin
p,

3,206,979

87%

2,805,652

5,630,646

80%

4,512,272

9%

480,963

13%

401,327

11%

637,411

Sut vn u t xy dng cng trnh trn bao gm cc chi ph cn thit xy dng cng trnh nh tnh trn m2 din tch sn xy dng
trong phn chi ph thit b bao gm cc chi ph mua sm, lp t thang my v cc thit b phc v vn hnh, my bm cp nc,
h thng phng chy cha chy,
Sut vn u t xy dng cng trnh trn khng bao gm tin s dng t.

THNG BO GI VLXD
TT Tn tnh, thnh ph

1 An Giang

Ngy,
thng
23/11/2010
26/11/2010
7/12/2010
18/1/2011
19/1/2011
20/1/2011
21/1/2011
24/1/2011
15/2/2011
16/2/2011
17/2/2011
18/2/2011

Nm 2010
S bo TTThi im
GC vt t
233
236
243
12
13
14
15
16
29
30
31
32

thng 9/2010
thng 9/2010
thng 9/2010
thng 10/2010
thng 10/2010
thng 10/2010
thng 10/2010
thng 10/2010
thng 11/2010
thng 11/2010
thng 11/2010
thng 11/2010

Ngy,
thng

Nm 2011
S bo TTThi im
GC vt t

14/3/2011
15/3/2011
16/3/2011
17/3/2011
29/3/2011
30/3/2011
1/4/2011
2/4/2011
19/5/2011
20/5/2011
23/5/2011
1/9/2011
5/9/2011
6/9/2011
4/10/2011
5/10/2011
22/11/2011
23/11/2011
13/1/2012
16/1/2012

48
49
50
51
59
60
62
63
96
97
98
171
173
174
194
195
229
230
10
11

thng 1/2011
thng 1/2011
thng 1/2011
thng 1/2011
thng 1/2011
thng 2/2011
thng 2/2011
thng 2/2011
thng 3/2011
thng 3/2011
thng 3/2011
thng 6/2011
thng 6/2011
thng 6/2011
thng 6/2011
thng 6/2011
thng 10/2011
thng 10/2011
thng 11/2011
thng 11/2011

2 Bc giang

18/8/2011
17/10/2011

161
203

thng 6/2011
thng 8/2011

3 Bc ninh

23/6/2011
24/6/2011

121
122

thng 3/2011
thng 3/2011

4 Bnh dng

26/10/2010
22/11/2010
24/11/2010
27/1/2011
26/1/2011
21/3/2011
22/3/2011

213
232
234
17
18
53
54

thng 7/2010
thng 9/2010
thng 9/2010
thng 11/2010
thng 11/2010
thng 12/2010
thng 12/2010

20/4/2011
28/7/2011
8/9/2011
21/10/2011
1/12/2011

75
146
176
207
236

thng 3/2011
thng 5/2011
thng 6/2011
thng 8/2011
thng 10/2011

5 Bnh Phc

17/11/2010
19/11/2010
13/12/2010
15/12/2010
8/2/2011

229
230
246
249
24

thng 8/2010 6/5/2011


thng 8/2010 9/5/2011
thng 9/2010 3/6/2011
thng 9/2010 6/6/2011
thng 11/2010 13/7/2011

87
88
107
108
135

thng 1/2011
thng 1/2011
thng 3/2011
thng 3/2011
thng 4/2011

63

9/2/2011
25/3/2011
28/3/2011

25
57
58

thng 11/2010 14/11/2011


thng 12/2010 6/1/2012
thng 12/2010

223
5

thng 8/2011
thng 10/2011

6 Bnh thun

22/9/2011

186

thng 8/2011

7 Cn th

12/10/2011
21/11/2011

200
228

thng 9/2011
thng 10/2011

8 c lc

3/8/2011
4/8/2011
26/10/2011

150
151
210

thng 6/2011
thng 6/2011
thng 9/2011

9 in bin

27/10/2010

214

thng 7/2010

9/6/2011
9/8/2011
10/8/2011
21/9/11
14/10/2011
17/11/2011

111
154
155
185
202
226

thng 4/2011
thng 6/2011
thng 6/2011
thng 7/2011
thng 8/2011
thng 9/2011

10 ng nai

8/11/2010
9/11/2010
10/11/2010
27/12/2010
14/1/2011
17/1/2011
10/2/2011
11/2/2011
14/2/2011
23/3/2011
24/3/2011

222
223
224
257
10
11
26
27
28
55
56

thng 8/2010
thng 8/2010
thng 8/2010
thng 9/2010
thng 10/2010
thng 10/2010
thng 10/2010
thng 10/2010
thng 10/2010
thng 12/2010
thng 12/2010

26/4/2011
24/5/2011
25/5/2011
27/6/2011
18/7/2011
19/7/2011
19/8/2011
22/8/2011
19/10/2011

79
99
100
123
138
139
162
163
205

thng 1/2011
thng 3/2011
thng 3/2011
thng 4/2011
thng 5/2011
thng 5/2011
thng 6/2011
thng 6/2011
thng 8/2011

9/1/2012

thng 11/2011

11 ng thp
12 H ni

3/12/2010
8/12/2010

241
244

qu 4/2010
qu 4/2010

13/5/2011
16/5/2011
17/5/2011
1/8/2011
2/8/2011
3/8/2011
10/11/2011
14/11/2011

92
93
94
148
149
150
221
223

qu 1/2011
qu 1/2011
qu 1/2011
qu 2/2011
qu 2/2011
qu 2/2011
qu 3/2011
qu 3/2011

13 TP H Ch Minh

18/7/2010
10/1/2011
11/1/2011
4/3/2011
5/4/2011

220
6
7
42
64

thng 8/2010
thng 9/2010
thng 9/2010
thng 11/2010
thng 11/2010

12/5/2011
13/5/2011
30/5/2011
20/6/2011
25/7/2011

91
92
103
118
143

thng 1/2011
thng 1/2011
thng 1/2011
thng 4/2011
thng 6/2011

64

6/4/2011

65

thng 11/2010 26/7/2011


3/11/2011
4/11/2011
28/11/2011
27/12/2011
28/12/2011

144
216
217
233
254
255

thng 6/2011
thng 9/2011
thng 9/2011
thng 10/2011
thng 11/2011
thng 11/2011

14 H nam

13/10/2011
9/12/2011

201
242

thng 7/2011

15 H tnh

21/6/2011
22/6/2011
28/9/11

119
120
190

thng 4/2011
thng 4/2011
thng 7/2011

16 Hi dng

22/7/2011
27/7/2011
12/1/2012

142
145
9

thng 4/2011
thng 5/2011
thng 11/2011

17 Hi phng

16/8/2011
19/9/2011

159
183

thng 4/2011
thng 6/2011

18 Ha bnh

3/1/2011
5/1/2011
21/2/2011
22/2/2011

1
3
33
34

thng 12/2010
thng 12/2010
thng 12/2010
thng 12/2010

10/6/2011
13/6/2011
14/6/2011
11/8/2011
12/8/2011
25/8/2011
26/8/2011
13/9/2011
14/9/2011
6/10/2011
1/11/2011
2/11/2011
7/12/2011
8/12/2011
17/1/2012
18/1/2012

112
113
114
156
157
166
167
179
180
196
214
215
240
241
12
13

thng 5/2011
thng 5/2011
thng 5/2011
thng 6/2011
thng 6/2011
thng 7/2011
thng 7/2011
thng 8/2011
thng 8/2011
thng 9/2011
thng 10/2011
thng 10/2011
thng 11/2011
thng 11/2011
thng 12/2011
thng 12/2011

19 Kin Giang

29/10/2010
2/11/2010
3/11/2010
9/12/2010
27/1/2011
3/2/2011
25/2/2011
1/3/2011
18/3/2011
7/4/2011

215
218
219
245
19
21
37
39
52
66

thng 7/2010
thng 7/2010
thng 8/2010
thng 9/2010
thng 10/2010
thng 10/2010
thng 11/2010
thng 11/2010
thng 12/2010
thng 12/2010

26/5/2011
27/5/2011
1/6/2011
2/6/2011
15/6/2011
21/7/2011
12/9/2011

101
102
105
106
115
141
178

thng 3/2011
thng 3/2011
thng 3/2011
thng 3/2011
thng 4/2011
thng 5/2011
thng 6/2011

65

15/4/2011
18/4/2011

72
73

thng 12/2010
thng 12/2010

20 Lai chu

28/10/2011
28/12/2011

212
255

thng 8/2011
thng 10/2011

21 Lo cai

29/6/2011
4/7/2011
7/7/2011
11/7/2011
15/9/2011
16/9/2011

125
128
131
133
181
182

qu 2/2011
qu 2/2011
qu 2/2011
qu 2/2011
qu 3/2011
qu 3/2011

thng 8/2010 5/5/2011


thng 8/2010 10/5/2011
thng 8/2010 11/5/2011
thng 9/2010 12/5/2011
thng 9/2010 1/7/2011
thng 9/2010 5/7/2011
thng 9/2010 6/7/2011
thng 9/2010 8/7/2011
thng 11/2010
thng 11/2010
thng 11/2010
thng 11/2010
thng 11/2010
thng 12/2010
thng 12/2010
thng 12/2010

86
89
90
91
127
129
130
132

thng 1/2011
thng 1/2011
thng 1/2011
thng 1/2011
thng 4/2011
thng 4/2011
thng 4/2011
thng 4/2011

23 Nam nh

12/10/2011
13/10/2011

200
201

thng 8/2011
thng 8/2011

24 Ngh an

24/10/2011
25/10/2011

208
209

qu 3/2011
qu 3/2011

25 Ph th

10/1/2012

thng 11/2011

26 Qung Ninh

20/7/2011
8/8/2011
3/10/2011
26/10/2011
27/10/2011
6/12/2011

140
153
193
210
211
239

thng 4/2011
thng 6/2011
thng 7/2011
thng 8/2011
thng 9/2011
thng 9/2011

27 Qung Ngi

18/10/11

204

thng 8/2011

16/6/2011

116

thng 4/2011

22 Long an

28 Qung tr

12/11/2010
16/11/2010
18/11/2010
20/12/2010
21/12/2010
22/12/2010
23/12/2010
24/12/2010
7/3/2011
8/3/2011
9/3/2011
10/3/2011
11/3/2011
11/4/2011
13/4/2011
14/4/2011

11/11/2010

226
228
230
252
253
254
255
256
43
44
45
46
47
68
70
71

225

thng 5/2010
66

24/2/2011
2/3/2011

36
40

thng 10/2010 17/6/2011


thng 10/2010 20/6/2011
4/11/2011
7/11/2011
8/11/2011

117
118
217
218
219

thng 4/2011
thng 4/2011
thng 9/2011
thng 9/2011
thng 9/2011

29 Sc trng

16/8/2011
17/8/2011
2/12/2011
5/12/2011
19/1/2012

159
160
237
238
14

thng 5/2011
thng 5/2011
thng 9/2011
thng 9/2011
thng 11/2011

30 Ty ninh

16/11/2011
11/1/2012

225
8

thng 9/2011
thng 11/2011

31 Thi bnh

14/7/2011
15/7/2011
7/9/2011
24/11/2011
2/1/2012

136
137
175
231
1

thng 3/2011
thng 3/2011
thng 7/2011
thng 9/2011
thng 10/2011

32 Thi nguyn

23/8/2011
24/8/2011
10/10/2011
11/10/2011

164
165
198
199

thng 5/2011
thng 5/2011
thng 8/2011
thng 9/2011

33 Tha Thin Hu

29/8/2011
30/8/2011
31/8/2011
19/10/2011
20/10/2011
29/11/2011

168
169
170
205
206
234

thng 6/2011
thng 6/2011
thng 6/2011
thng 8/2011
thng 8/2011
thng 10/2011

34 Tin Giang

3/11/2010
12/1/2011
3/3/2011

219
8
41

thng 8/2010
thng 10/2010
thng 11/2010

7/6/2011
5/8/2011

109
152

thng 3/2011
thng 4/2011

35 Vnh Long

5/11/2010
29/12/2010
7/2/2011
8/4/2011
12/4/2011

221
259
23
67
69

thng 8/2010
thng 9/2010
thng 11/2010
thng 12/2010
thng 12/2010

18/4/2011
8/6/2011
12/7/2011
20/9/2011
18/11/2011
5/1/2012

73
110
134
184
227
4

thng 1/2011
thng 3/2011
thng 4/2011
thng 7/2011
thng 9/2011
thng 10/2011

26/9/11
27/9/11
2/1/2012

188
189
1

thng 7/2011
thng 7/2011
thng 10/2011

36 Vnh phc

67

37 Yn bi

29/12/2011

68

256

qu 4/2011