You are on page 1of 3

B GIO DC V O TO TRNG I HC CNG NGHIP H NI

_____________________________________________________________

CNG HO X HI CH NGHA VIT c lp T do Hnh phc


________________________________________

CHNG TRNH TRNH I HC Ngnh o to: KHOA HC MY TNH CNG CHI TIT HC PHN 1. 2. 3. 4. Tn hc phn: C s d liu phn tn S tn ch: 3 Trnh : C s ngnh Phn b thi gian: + L thuyt: 2 TC. + Thc hnh: 1 TC. 5. iu kin tin quyt: Sinh vin hc nhp mn c s d liu, ton cao cp, logic ton, mng my tnh. 6. Mc tiu ca hc phn: Cung cp cho sinh vin cc kin thc c bn v c s d liu phn tn, cc vn cn phi gii quyt trong mi trng c s d liu phn tn. 7. M t vn tt ni dung hc phn: Gii thiu v c s d liu phn tn. Thit k c s d liu phn tn, xy dng cc chng trnh ng dng thuc cc mc trong sut phn tn. Bin i truy vn ton trong c s d liu phn tn. Qun tr cc giao dch v gii quyt cc tng tranh trong d liu phn tn. 8. Nhim v ca sinh vin: 1. Tham d y cc gi hc l thuyt v gi thc hnh 2. Mi sinh vin phi hon thnh bi tp ln, np cho gio vin vo tun hc cui cng ca mn. 9. Ti liu hc tp:
[1]. H Thun, H Cm H, Cc h c s d liu: L thuyt v thc hnh. Tp 2, tp 2, NXB GD, 2004,2005 [2]. Jeffrey D. Ullman, Nguyn l cc h c s d liu v c s tri thc, Bin dch: Trn c Quang tp 1, tp 2, NXB Thng k, 1999. [3]. David Bell, Jane Grimson, Distributed Database Systems, Addison-wesley Publishing company, 1992 [4]. Stefano Ceri & Giuseppe Pelagatti Distributed Databases Principles & Systems, 1984

[5]. M. Tamer Ozsu & Patrick Valduriez Principles of Distributed Database Systems, 1999 [6]. Date C.J., An introduction to database systems, seventh edition, Addison. Wesley, 2000.

10. Tiu chun nh gi sinh vin: 1. Thi hc tp nghim tc v ch ng. 2. Tham d cc gi hc trn lp, tch cc ng gp kin trong cc gi hc l thuyt, t nghin cu 3. Kt qu mn hc l kt qu ca qu trnh hc v im thi (hnh thc - chm bo co bi tp ln) khi kt thc hc phn. 11. Thang im: 10/10 12. Ni dung chi tit hc phn: 12.1. Ni dung tng qut: Thi gian (tit) STT 1
2 3 4 5

Tn chng
Tng quan v c s d liu phn tn

L thuyt 4 8 8 10

Thc hnh

Kim tra/Thi

Thit k CSDL phn tn Bin i truy vn trong CSDL phn tn Qun tr cc giao dch v iu khin tng tranh phn tn Bi tp ln Tng s (tit): 12.2. Ni dung chi tit:
Chng 1. Tng quan v c s d liu phn tn 1.1. nh ngha c s d liu phn tn

3 7 6 12

1 1

30

28

1.2. Cc c im ca c s d liu phn tn so vi c s d liu tp trung 1.3. Cc l do phi dng c s d liu phn tn 1.4. Kin trc c bn ca h c s d liu phn tn 1.5. Cc h qun tr c s d liu phn tn Chng 2. Thit k c s d liu phn tn

2.1 Cc bc thit k c s d liu phn tn 2.2 Thit k phn mnh 2.2.1. Phn mnh ngang 2.2.2. Phn mnh dc 2.2.3. Phn mnh hn hp Chng 3 Bin i truy vn trong c s d liu phn tn 3.1. Cc php bin i tng ng dng cho cc truy vn 3.2. Phn r vn tin 3.3. Cc b ha d liu phn tn 3.4. Ti u ha cc vn tin phn tn Chng 4 Qun tr cc giao dch v iu khin tng tranh phn tn 4.1. Cc khi nim lin quan 4.2. Tnh tng tranh gia cc giao dch 4.3. Cc k thut iu khin tng tranh 4.3.1. K thut iu khin tng tranh bng kha 4.3.2. K thut iu khin tng tranh bng nhn thi gian

Ph duyt Ngy . thng . nm. Trng khoa (k, ghi h tn)

Xc nhn Ngy .thng.. nm .. Trng b mn (k, ghi h tn)

Ngy 20.. thng 01 nm 2011 Ging vin (k, ghi h tn)