You are on page 1of 6

Chuyn mch knh

Dung lng h thng Cng lu lng


+Cho xc sut nghn mch cuc gi < 2% (xc sut 1 cuc gi ti gp phi n knh b
chim)

140

Dung luong he thong (n)

120

100

80

60

40

20

20

40

60
tai luu luong (a)

80

100

120

ngha: xc sut li lun nh hn 2% th cng lu lng a (s thu bao chim


full knh trong 1 khong thi gian phc v 1/M) tng tuyn tnh vi dung lng h thng
n (s knh trung k ca tuyn)
+Ti lu lng Cht lng dch v
Dung lng h thng ( s trung k ) n=30

1
0.9

Chat luong dich vu (QoS)

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

20

40

60
tai luu luong(a)

+Cht lng dch v - Dung lng h thng


Cng lu lng a=20

80

100

120

1
0.9

Chat luong dich vu (QoS)

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

20

40
60
80
dung luong he thong(n)

100

120

Chuyn mch gi lp lung elastic


+Tc d liu truyn trong mt n v thi gian (dung lng tuyn) Tc ti
Kch thc lung S= 1 byte; thng lng theta =500

1400

1200

C [Mbps]

1000

800

600

400

200

200

400
600
800
arrival rate [flow/second]

+ Cht lng dch v - Tc ti:


C= 1200 Mbps; S=1

1000

1200

1200

throughput [Mbps]

1000

800

600

400

200

200

400
600
800
arrival rate [flow/second]

+ Cht lng dch v - Dung lng tuyn


S=1; lamda= 600

1000

1200

1800

throughput [Mbps]

1700

1600

1500

1400

1300

1200
600

700

800

900
C [Mbps]

1000

1100

1200