You are on page 1of 6

HNG DN CI T MOODLE CC B TRN WINDOWS

dng bin son gio trnh trn my tnh trc khi a vo s dng trc tuyn
1. M u Moodle l mt platform hot ng theo c ch ca mt h thng qun l hc tp (LMS Learning Management System). Moodle c vit tt t Modular, Object-Oriented, Dynamic Learning Environment, ngha l Mi trng hc tp theo phn on, hng i tng v nng ng. Khi s dng chnh thc, platform Moodle thng c ci trn mng, thng qua mt my ch c tn min truy cp c trn World Wide Web. Vic ci t v qun tr platform ny thng do b phn qun tr mng thc hin. Tuy nhin, vic bin son gio trnh thng t khi c lm trc tip trn mng, do c nhiu bt tin v ri ro. lm vic , ngi gio vin c th ci t mt my ch (gi lp) trn chnh my tnh c nhn ca mnh, cho vn hnh cc b lm nhp, lm th. Sau khi hon tt vic bin son trn my tnh c nhn, gio vin c th lm mt bn sao, tip theo a ln trn mng hi phc nguyn dng ri a vo s dng. 2. So snh my ch chnh thc v my ch gi lp Thng s My ch C s d liu My ch chnh thc (mng ton cu) Do qun tr mng ph trch My ch gi lp (cc b) Dng phn mm XAMPP

MySQL, thng s truy cp do qun tr MySQL, thng s truy cp c mng ph trch qun l bng cng c phpMyAdmin trong my ch gi lp XAMPP http://tn-min-my-ch Do qun tr mng ph trch Truy cp t mng ton cu, 24/7 http://localhost 127.0.0.1 Ch dng c trn chnh my c nhn c ci t my ch gi lp

a ch truy cp IP Kh nng kt ni

3. Cc bc ci t Bc 1. Ti phn mm:

Tp tin ci t XAMPP dng .exe: http://www.xampp.org Gi ci t Moodle dng nn: http://www.moodle.org

Bc 2. Ci t my ch gi lp:

Nhn p ln tp tin ci t XAMPP v ci t theo hng dn ca phn mm. Nn mi thng s thit lp theo mc nh. Khi ci t xong, ton b h thng my ch gi lp s c lu trong cng my tnh ti th mc C:\xampp. K t , my ch s truy cp c thng qua trnh duyt web (Internet Explorer, Mozilla Firefox,...) ti a ch: http://localhost hay http://127.0.0.1.

L B Phc

leehubt

Hng dn ci t Moodle trn my cc b (1/6)

Bc 3. To c s d liu cho platform

M my ch gi lp bng biu tng XAMPP Control Panel trn mn hnh. Bng iu khin XAMPP s xut hin gc di bn phi mn hnh.

Khi ng hai dch v Apache v MySql bng cch nhn cc nt Start tng ng. Hot ng ca hai dch v ny c bo hiu bng ch Running trn nn mu xanh l cy.

L B Phc

leehubt

Hng dn ci t Moodle trn my cc b (2/6)

M trnh duyt web, truy cp my ch gi lp qua a ch http://localhost. ct bn tay tri, chn cng c phpMyAdmin to c s d liu. Bng iu khin ca phpMyAdmin s xut hin.

Trong Create new database, nhp tn c s d liu m mnh mun to, sau nhn nt Create. Lu : tn c s d liu l mt trong ba thng tin quan trng qun l c s d liu (ni lu ton b thng tin ca platform Moodle), cn ghi nh cn thn.

L B Phc

leehubt

Hng dn ci t Moodle trn my cc b (3/6)

Vi mi c s d liu, cn phi c tn truy cp v mt khu. Vi mt website hot ng trn my ch gi lp, ch khi s dng ng tn truy cp v mt khu th mi c th truy xut (c) t CSDL hay lu gi (ghi) thng tin vo CSDL c. C s d liu mi to ra c tn truy cp mc nh l 'root' v mt khu trng. C th to tn truy cp v mt khu khc, song iu ny thng thng d gy nhm ln vi ngi dng khng nm r c ch hot ng ca cc website, nn d nht l c s dng thng tin mc nh.

Bc 4. a gi ci t Moodle vo phn cng do my ch gi lp qun l.

Gi ci t Moodle thng c cung cp di dng mt tp tin nn (.zip). Sau khi ti v, vic u tin l gii nn (unzip) tp tin ny. Thao tc thng gp trn cc my tnh l nhn chut phi ln tp tin nn, trong th lnh nhanh ca cng c gii nn (nh Winzip, 7-ZIP, WinRAR,...), chn lnh Extract here. Tp tin nn s c bung ra thnh mt th mc hon chnh, vi tn mc nh l 'moodle'. Chp cn thn th mc 'moodle' ny vo phn cng do my ch gi lp qun l: C:\xampp\htdocs.

Bc 5. Ci t Moodle trn my ch gi lp XAMPP

a ch truy cp ca platform trn my ch gi lp thng l: http://localhost/moodle. Phn ui sau 'localhost/' chnh l tn th mc website cc b chp trong th mc htdocs.

Dng trnh duyt web m a ch ny, v nhn Next lin tc cho ti khi xut hin bng i hi khai bo thng tin truy cp c s d liu. Nhp cc thng tin v c s d liu khai bo trn:

My ch: localhost Tn c s d liu: nh t Tn truy cp: root (nu khng c to tn truy cp khc). Mt khu: trng (vi tn truy cp 'root').
leehubt Hng dn ci t Moodle trn my cc b (4/6)

L B Phc

Tip tc nhn nt Next tin hnh cc bc ci t tip theo. Cn phi ng chp nhn mt tho thun s dng Moodle, sau nhn nt Continue ci t cc thnh phn cho n khi xut hin mt mn hnh i hi khai bo thng tin ca ngi qun tr platform Moodle. y chnh l ti khon ngi dng u tin trn website ny, c ton quyn qun tr. Do cc thng tin phi c ghi nh cn thn.

L B Phc

leehubt

Hng dn ci t Moodle trn my cc b (5/6)

S khc bit gia thng tin truy cp c s d liu v thng tin truy cp ca ngi dng l g? - Thng tin truy cp c s d liu c s dng trong tng tc gia Moodle v my ch gi lp XAMPP, cho php Moodle ly thng tin t c s d liu xut ra cho ngi dng xem, v lu thng tin hot ng trn Moodle vo c s d liu. Cn thng tin truy cp ca ngi dng ch l s tng tc gia ngi dng v Moodle, l cha kho cho php ngi dng truy cp vo Moodle lm vic bng cc cng c trc quan m khng cn phi bit n cu trc c s d liu nh th no.

Sau khi to xong ti khon ngi dng qun tr, ch cn quay v trang tip n ca platform (thng l http://localhost/moodle) bt u phin lm vic.

4. S dng Moodle v sau

Sau khi ci t xong ln u tin, platform i vo vn hnh tt, nu mun ngng lm vic th lm theo trnh t: 1. thot khi platform; 2. ng trnh duyt; 3. ln lt nhn nt Stop trong bng iu khin XAMPP ngng hai dch v Apache v MySql.

Khi my ch gi lp XAMPP tt, nu mun s dng li Moodle trn my, phi bt li theo trnh t: 1. m bng iu khin XAMPP bt hai dch v Apache v MySql; 2. m trnh duyt web truy cp a ch platform Moodle (thng l (http://localhost/moodle); 3. ng nhp vi tn truy cp v mt khu s dng nh khai bo (v d ca ti khon ngi dng qun tr).

5. Hu b platform Moodle v ci t li Sau mt thi gian s dng, nu c li xy ra hay v bt c l do g mun hu b ton b platform Moodle trn my, cn lm theo hai bc: 1. G b chng trnh gi lp my ch XAMPP: c hai cch

Vo Start >> Programs >> Apache Friends >> XAMPP >> Uninstall Vo Start >> Control Panel >> Add/Remove Programs >> Chn XAMPP trong danh sch v nhn nt Remove.

2. Sau khi g b bc 1, cn xo sch mi du vt cn lu li bng cch vo a C:\, xo th cng ton b th mc ci t XAMPP (thng l C:\xampp). Qu trnh ci t li sau s hon ton ging vi tng bc nh nu trn.

L B Phc

leehubt

Hng dn ci t Moodle trn my cc b (6/6)