ßíD.

í
¡ZNACZLNIL, KATLGORIL, NILBLZPILCZL=STWA I
ROZWIZANIA ¡
Autor: Szeich Salih al-lauzan
Na podstawie '1he Book oí 1awhid'.
1Iumaczenie na angielski: Mahmoud Ridha Murad.
Opracowanie i tIumaczenie na jzyk polski: Majida Sha'ban ,ukhtimuslimah¸yahoo.com,
www.planetaislam.com
%,'C$+
6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ
www. pl a ne t a i s l a m. c om
2
I. Bid`ah - innowacja, herezja i jej znaczenie...................................................................................... 4
1. Kaoda Bid`ah jest Dalalah. Deíinicja Bid`ah. Rodzaje Bid`ah ............................................... 4
2. BID`AH jako sposób majcy na celu przypodobanie si Allahowi, przyblioenie do
Stwórcy ,&,........................................................................................................................................ 5
3. BID`AH - innowacja dotyczca religii ....................................................................................... 5
4. BID`AH dotyczyc mooe kaodej z dziedzin szariatu. ............................................................... 6
5. BID`AH nie ma mródeI, odniesie> w Koranie, sunnie Proroka ani postpowaniu lub
idomah uczonych 1owarzyszy. ........................................................................................................ ¯
II. Przyczyny Bid`ah............................................................................................................................... 8
1. Brak wiedzy odnoSnie zasad i reguI Islamu............................................................................... 9
2. Podoanie za pragnieniami........................................................................................................... 9
3. Rlepe naSladownictwo opinii oraz ludzi ,íanatyzm,. ................................................................ 9
4. NaSladowanie niewiernych......................................................................................................... 10
III. Niebezpiecze>stwa Bid`ah ........................................................................................................... 10
1. Bid`ah powoduje rozIam ummy. .............................................................................................. 10
2. Bid`ah to litnah lub surowa kara dla spoIecznoSci muzuIma>skiej ................................... 11
3. Bid`ah jest mródIem zIa w ummie............................................................................................. 12
4. Bid`ah niszczy sunn i kreuje do niej niechc......................................................................... 12
5. Bid`ah prowadzi do Kuír........................................................................................................... 13
6. Bid`ah utrudnia szerzenie Islamu oraz czynienie dawah w imi Allaha.............................. 13
¯. \ odniesieniu do jednostki, Bid`ah niszczy Akhira czIowieka. ........................................... 14
IV. PrzykIady wspóIczesnych Bid`ah................................................................................................ 14
J. Celebrowanie urodzin Proroka Muhammada. ........................................................... 14
2. Wiara, io bIogosIawie>stwa mog pochodzic od miejsc, reliktów itp. ............... 15
3. %LGCDK dotyczca aktów czci........................................................................................... 1¯
IV. Rozwizania majce na celu unikanie i zwalczanie bid`ah....................................................... 18
%,'C$+
6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ
www. pl a ne t a i s l a m. c om
3
\ I m i B o g a , M i I o s i e r n e g o , L i t o S c i w e g o
Islam, religia muzuImanów opiera si wyIcznie na jednej nauce. Innymi sIowy, jest tylko
jeden 'prawdziwy' Islam ,arab. áiv - religia, i nie istniej róone wersje Islamu, grupy, odIamy
religijne.
Prost i wIaSciw drog, któr wierny powinien kroczyc przez oycie ,arab. ávv,al, wyznacza
Ksiga Allaha ,&, - Koran, sunna \ysIannika Allaha ,7, oraz nauki i tradycje Sahaba -
towarzyszy Proroka Muhammada ,7,.
ZrelacjonowaI Ibn Mas`ûd. Pewnego dnia Prorok ,7, nakreSliI na ziemi prost lini i
powiedziaI, "1o jest droga Allaha." Nastpnie narysowaI kilka linii z lewej i prawej strony,
mówic: "1o s zIe drogi, na których czeka, zwodzc ku nim Szatan." Nastpnie Prorok ,7,
wyrecytowaI ponioszy werset Koranu ,który znaczy,: »Zaprawd to jest moja prosta droga,
wic pod*ajcie ni, a nie - inn drog, albowiem odwiedzie was ona od prawdziwej
{prostej) drogi.«
1
Analizujc Koran, zauwaoymy, io Allah ,&, nauczajc o prawdzie zawsze uoywa tego sIowa w
liczbie pojedynczej ,w arabskiej oryginalnej wersji jzykowej,. Na przykIad, sIowo av·vvr,
,SwiatIo, w znaczeniu 'prawda', jest w liczbie pojedynczej, w przeciwie>stwie do álvtvvatl,
wystpujcego w liczbie mnogiej.
PrzykIad z Koranu wskazuje wyramnie, io poprawna jest tylko jedna droga, a odejScie od niej
powoduje nieakceptowany w Islamie rozIam, stanowi biáal- innowacj.
Koncepcja biáal nie jest, niestety, dla wszystkich zrozumiaIa. Przyczyn jest midzy innymi
mylne pojmowanie pojcia 'dobrej biáal' |arab. biáal laava[. Umniejsza si równieo wSród
muzuImanów wiedza o tradycji, sunnie Proroka. \ielu wiernych nie wie, io czyny które
wykonuj nie byIy w ogóle przez \ysIannika praktykowane. Oddzielenie Sunny i biáal,
innowacji do niej wprowadzonych, stanowi dzisiaj bardzo powaony problem.
Nieporozumienia te wymagaj wyjaSnienia pojcia, koncepcji i aspektów biáal wedIug alt·v·
vvval ra at·áoava´l
2
, umooliwiajc zrozumienie czym jest innowacja, jak bardzo jest
niebezpieczna, jak naleoy jej unikac i eliminowac.
1
Surah al-An`am, 6:153
2
Doslownie ludzie sunny. Okrelenie odnoszce si do wikszoci muzulmanów, pod*ajcych za sunn Proroka oraz jego
prawowitych nastpców.
%,'C$+
6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ
www. pl a ne t a i s l a m. c om
4
|. l|ltl · |ttttt|,t, lt|t|,t | ,t, |tt||tt|t
I. |+%1+ ||1`+| jc:t |+|+|+|. |c||a|cj+ ||1`+|. |a1i+jc ||1`+|
ßiáal to dosIownie: kaoda nowa rzecz, czyn, wczeSniej nie praktykowany i.e. bez precedensu.
Z punktu widzenia szariatu ,prawa islamskiego,, kaoda biáal jest áatatal i nie íunkcjonuje w
prawodawstwie pojcie 'dobra biáal'.
Prorok ,7, rzekI: "Ku*du GDODODK wIedzIe do ognIu pIekIeInego."
3
Datatal oznacza odejScie, zboczenie z prostej, wIaSciwej drogi i,lub prawdy. SIowo áatatal lub
áat, zostaIo przez Allaha ,&, uoyte w Koranie w odniesieniu do ludzi, którzy zbaczaj z
prostej wyznaczonej przez Niego drogi, doprowadzajc do rozIamu w religii. Nie okreSla ono
natomiast osób, które popeIniaj grzech lub bId w wierze. Na przykIad w surze Al-latiha
,Sura Otwierajca,, sIowo áãtei oznacza ChrzeScijan ,którzy zboczyli z prostej drogi,. Dlatego
teo Prorok ,7, przestrzegajc przed biáal, uoywaI síormuIowania áatatal,
"Ku*du Innowucju jesL 'GDODODK'"
q
Nie mówiI kaoda biáal jest grzechem lub zIem, albowiem jest ona czymS wicej, to bIdna,
zwodzca z prawidIowej drogi idea.
ßiáal - innowacja, dzieli si na dwa rodzaje:
naukowa: dotyczy innowacji, wynalazków w dziedzinach takich jak nauka,
technologia, medycyna, przemysI itp. Jest ona dozwolona.
religijna: dotyczca zasad wiary, aktów czci. Jest ona zabroniona w Islamie.
\ynika to z íaktu, io Islam ,jego zasady, nakazy, zakazy, regulacje dotyczce aktów czci, szariat
- prawodawstwo, zostaIy przez Allaha ustanowione w doskonaIy sposób i nie mog byc
przedmiotem ingerencji czIowieka. Prorok ,salla Allahu alajhi Ia sallam, powiedziaI:
"¡nnowucju wprowudzonu do nuszej reIIgII (¡sIumu), powInnu byc odrzuconu". (BuchurI I
MusIIm.)
\ innej narracji, wypowiedm brzmiaIa:
"AkL czcI, nIe mujcy podsLuw w reIIgII (¡sIumIe), powInIen byc odrzucony". (BuchurI I
MusIIm.)
3
arab. "Kullu dalalatin fi an-nar"
4
arab. 'kullu bidatin dalalah'
%,'C$+
6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ
www. pl a ne t a i s l a m. c om
5
ì. |||`|| j+|a :¡a:aa a+j¡c¡ a+ cc|a ¡|i¡¡a1aa+a|c :| |||J|a«|, ¡|i¡a||%ca|c 1a
\t«a|c¡ ¦&j.
Osoby, które wprowadzajc lub naSladujc biáal, twierdz, io czyni to jedynie po to, by
zblioyc si do Allaha ,&, i Mu si przypodobac, popeIniaj najwikszy mooliwy grzech.
Ahmad Ibn Hanbal powiedziaI, "Najwikszy grzesznik faiq spoSród 'alt a·vvval ra at·
áoaval' lepszy jest od najbardziej poboonej osoby spoSród 'alt at·biáal'
5
."
Dzieje si tak, albowiem grzesznik Swiadomy íaktu, io okreSlone postpowanie jest nagannym
wykroczeniem poza granice szariatu, nie stara si usprawiedliwiac twierdzc, io czyni rzeczy
latat ,dobre, dopuszczalne przez szariat,.
CzIowiek, praktykujcy biáal, postpuje wbrew Koranowi oraz,lub sunnie, wyraoajc
jednoczeSnie pogld, io to co czyni miIe jest Allahowi ,&, i przyblioa wiernego do Stwórcy.
ZakIadanie, io czyny nie majce podstaw w Koranie i,lub Sunnie, dwóch mródIach doskonaIej
religii - Islamu, io czyny niezalecane, nienakazane przez Allaha sprawi Mu przyjemnoSc, jest
kIamstwem przeciwko Allahowi i przykIadem najwikszej ignorancji i pychy czIowieka.
J. |||`|| · |aaa«+cj+ 1at¡ci¡c+ |c||¿||
ßiáal - innowacje w religii moona podzielic na dwie kategorie:
sIowna ELGCDK: dotyczca zasad wiary, propagowana jest przez róonego rodzaju sekty ,min.
Doahmitów, którzy przyjli nauki Doahm bin Saíwan, Muta'zilitów, Ahmadija itp.,, i dotyczy
ona nauczania o Islamie.
PrzykIadem sIownych biáal to midzy innymi: twierdzenie, io wznoszenie modlitw i próSb do
Proroka, zmarIych jest dozwolone, usprawiedliwianie umartwiania si, kastracja w celu
eliminacji poodania, utrudnianie wykonywania aktów czci - przez ,na przykIad, twierdzenie, io
odbywajc pielgrzymk ,hado lub umrah, nie moona skryc si w cieniu ,parasola, samochodu,,
nie wolno schIadzac ciaIa wod podczas postu. \prowadzanie do religii nowych praktyk i
zasad oraz nauczanie, io maj one mródIo w szariacie bez podawania dowodów ,z Koranu,
hadisów, - stanowi biáal.
ELGCDK obejmujca akty czci, tzn. oddawanie czci Allahowi ,subhanahu Ia ta'ala, za pomoc
rytuaIów nie majcych podstaw, nie ustanowionych przez Koran oraz,lub sunn Proroka ,7,.
Jest to min.:
wprowadzanie nowych aktów czci np. wymySlanie nowych modlitw, obchodzenie Swit, które
nie maj podstaw w Islamie, modyíikowanie obowizujcych aktów czci, np. dodanie pitego
rakatu do modlitwy ar, íormy wykonywania aktów czci np. wspominanie Allaha w grupie za
pomoc wySpiewywania íormuI religijnych, umartwianie si, caIkowite 'poSwicanie' si aktom
5
Ludzi innowacji, ludzi którzy wprowadzaj do Islamu, praktykuj i nauczaj bidah
%,'C$+
6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ
www. pl a ne t a i s l a m. c om
6
czci, wykraczajc poza normy ustalone przez Sunn Proroka ,7,, modiíykacje terminów,
czasu, pór dnia w których naleoy wykonac akty czci, wprowadzanie nowych terminów i
wizanie z nimi okreSlonych aktów czci jak np. innowacja któr niektórzy propaguj, jest
poSwicanie doby w poIowie miesica la´abãv na modlitw oraz post. Ogólnie, modlitwa i
post nie s innowacjami, aczkolwiek wykonywanie ich w terminie, który nie jest ustanowiony
przez sunn jest innowacj.
ßiáal to równieo unikanie, powstrzymywanie si bdm rezygnacja z okreSlonych praktyk
religijnych, uczynków, zachowa> - ustanowionych, nakazanych i,lub zalecanych przez Koran
i,lub sunn, posIugujc si argumentem, io dziaIanie takie jest zasadne i zblioa do Allaha - bez
przytaczania dowodów z Koranu i,lub sunny. Za przykIad posIuoyc nam mooe sytuacja,
która miaIa miejsce za oycia Proroka ,7,.
Do Proroka ,7,, przyszli trzej moczymni, oíiarowujc trzy rodzaje biáal. Pierwszy
zobowizywaI si do spdzania kaodej nocy, do ko>ca oycia, na modlitwie. Drugi do postu
podczas kaodego dnia, trzeci do celibatu. Prorok natychmiast zganiI owe 'dobre biáal' ,mogIo
by si wydawac, io nie ma nic zIego jest w nieustannym oddawaniu czci Allahowi, tymi sIowy:
¨JesLem nujIepszym sporód wus, u modI sI LyIko podczus czcI nocy, przesypIujc drug
jej czc, poszcz podczus nIekLórych dnI I jesLem *onuLy."
O ile dwaj pierwsi moczymni pragnli zintensyíikowac akty czci, wykraczajc tym samym poza
granice szariatu ,czynic wicej nio nakazane,, trzeci zamierzaI zrezygnowac, wyrzec si
maIoe>stwa, które jest dozwolone i zalecane przez Allaha ,&,.
Zatem usprawiedliwianie celibatu ,praktykowanego przez katolickich ksioy, chrzeScija>skich
zakonników i zakonnice, jak równieo suíi, jako postpowania zblioajcego do Stwórcy i
sprawiajcego Mu przyjemnoSc, jest biáal.
PopeInia równieo biáal wegetarianin, który powstrzymujc si od spooywania misa, twierdzi,
io 'nie wyrzdzajc krzywdy oywemu stworzeniu', sprawia przyjemnoSc Allahowi, albowiem
Stwórca ,&, zezwoliI czIowiekowi na spooywanie misa zwierzt ,które s latat, jak równieo
nakazaI, aby zwierzta byIy przedmiotem oíiary Mu skIadanej. ,Koran 2: 1¯3, 5: 3-5, 23:51,
1. |||`|| 1at¡ci¡t aa%c |+%1cj i 1i|c1i|a :i+||+ta.
Szariat ,prawodawstwo islamskie, obejmuje aqiáal
6
, wiar, akty czci oraz relacje inter-
presonalne, spoIeczne i transakcje handlowe. ßiáal dotyczyc mooe zatem nie tylko aqiáal czy
aktów czci, lecz równieo transakcji, relacji spoIecznych i midzyludzkich.
6
Zakorzenione w sercu; zasady i szczególy wiary
%,'C$+
6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ
www. pl a ne t a i s l a m. c om
¯
Na przykIad: osoba, która twierdzi, io przy zawarciu umowy handlowej wymagana jest
obecnoSc czterech Swiadków pIci mskiej, a nie dwóch ,jak zaleca Islam,, przekracza granice
szariatu, popeIniajc biáal. ,zob. Koran 2:282,
!. |||`|| a|c a+ #|a1cl, a1a|c:|c « |a|+a|c, :aaa|c ||a|a|+ +a| ¡a:t¡a«+a|a |aa
|1%a+|

aciaa¡c| la«+|i¡:i¡.
Jednym z przykIadów, przytaczanych przez 'alt at·biáal' starajcych si o uznanie okreSlonych
biáal za latat ,dozwolone w szariacie,, jest historia Umar'a ,radi Allahu anhu, oraz modlitwy
tararil
8
. 1wierdz oni, io skoro Umar ,radi Allahu anhu, zapocztkowaI codzienn praktyk
modlitwy tararil podczas miesica obowizkowego postu, oznajmiajc, io wprowadziI 'dobr
biáal, podczas kiedy Prorok ,7, wykonaI j tylko przez trzy pierwsze noce ramadanu, zmiany
i innowacje w religii s zasadne i dozwolone.
BIdnie interpretuj oni pojcie 'dobra biáal, nie rozumiejc deíinicji biáal w szariacie.
Na przykIad: Allah ,&, odnosi si w Koranie do 'jego sunny'. Lwidentnie, jeSli odnosimy si
do sunny, wówczas jest to odniesienie do sunny Proroka oraz wynikajcych z niej praw, ie.
szariatu.
Podobnie, kiedy Umar ,radi Allahu anhu, odnosiI si do regularnego odmawiania modlitwy
tararil, miaI na mySli dosIowne ,lingwistyczne, znaczenie sIowa 'dobra biáal'. Modlitwa
tararil nie byIa innowacj w religii, albowiem jej wykonywanie zaleciI Prorok ,7,. Jedyn
przyczyn, z powodu której \ysIannik Allaha ,7, zaprzestaI jej wykonywac po trzech nocach
ramadanu, byIa, zgodnie z jego sIowami, obawa, io modlitw t muzuImanie uznaj za
obowizkow.
\raz ze Smierci Proroka, Allah ,&, zako>czyI udoskonalanie religii ,Islamu, i modlitwy
tararil zawsze pozostan modlitwami zalecanymi i nadobowizkowymi. Umar ,radi Allahu
anhu, zainicjowaI jedynie regularne praktykowanie sunny, nie wprowadzajc do sunny - nowej
praktyki. Nie ustanowiI nowych rytuaIów, ani nie wprowadziI nowych modlitw, nie twierdziI
równieo, io modlitwa tararil jest obowizkowa i za jej opuszczenie spotka wiernego kara.
Podsumowujc:
ßiáal to nie tylko innowacja w religii, uznana za sposób przypodobania si Allahowi ,&,. 1o
wykroczenie przeciwko Allahowi i Islamowi, albowiem osoba, która wprowadza 'nowe'
naSladuje i praktykuje biáal, twierdzi, io Islam jest religi niedoskonaI, wybrakowan.
7
Konsensusie, zgodnym stanowisku, opinii
8
Rodzaj modlitwy (te* pod nazw 'qiyam al-layl') odmawianej w zgromadzeniu podczas ramadanu po modlitwie iszâ
(nocnej). Sklada si z 8 lub 10 rakatów (czasami 20), podczas których recytowanych s ajaty, sury Koranu.
%,'C$+
6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ
www. pl a ne t a i s l a m. c om
8
CzIowiek zakIadajc, io biáal ,czyn nie majcy podstaw w Koranie i,lub sunnie,, zblioy go do
Allaha, io 'nowa' praktyka w wikszym stopniu zadowoli Stwórc, nio ta, któr On Sam
objawiI w Koranie i,lub któr ustanowiI Prorok Muhammad ,w sunnie,, obraoa Allaha
przypisujc sobie 'prawo' do wynajdywania nowych, lepszych 'Scieoek'. Zaprzecza on sIowom
Allaha ,subhanahu Ia ta'ala,:
»Ðzisiaj, zakoczylem {proces tworzenia) i udoskonalilem wasz religi,
wybierajcie Islam jako wasz religi» (Korun ¸:¸)
i Proroka ,7,:
"Do AIIuhu przybII* wus jedynIe Le rzeczy, kLórych wus nuuczyI, odduI wus zu Le, kLórych
zubronII."
ßiáal - to koncepcja 'niedoskonaIej religii', to twierdzenie, io w Islamie s braki lub nadwyoki -
rzeczy niepotrzebne, z których moona zrezygnowac. Dlatego, musimy zwalczac i nienawidzic
biáal. 1a 'nienawiSc' jest jedn z oznak miIoSci do Allaha ,subhanahu Ia ta'ala, i Proroka ,7,,
umiIowania wiary, religii, która jest doskonaIa i zawsze doskonaI pozostanie.
||. /||}||}t} l|ltl
Nie stanowi wtpliwoSci íakt, io Swiadome przestrzeganie zasad wyznaczonych przez Allaha w
Koranie oraz sunnie Proroka Muhammada ,7, chroni przed dewiacj i modyíikacj zasad
Islamu.
»Oto moja droga prosta! Postpujcie wic po niej i nie pod*ajcie innymi
drogami, aby one nie oddzielily was od Jego drogi. Oto co wam nakazal Allâh,
abycie mogli stac si bogobojnymi!.« (Korun, 6:1¸¸)
Prorok ,7, wyjaSniI znaczenie powyoszego wersetu w hadisie zrelacjonowanym przez
Masud'a nastpujcymi sIowy:
"WysIunnIk AIIuhu nurysowuI nu zIemI prosL IInI I powIedzIuI: "To jesL drogu AIIuhu."
NusLpnIe nurysowuI kIIku IInII z Iewej I pruwej sLrony, mówIc: "To s zIe drogI, nu kLórych
czeku, zwodzc ku nIm SzuLun." NusLpnIe Prorok wyrecyLowuI powy*szy werseL Korunu
(kLóry znuczy): "Zupruwd Lo jesL moju prosLu drogu, wIc nI pod*ujcIe, I nIe pod*ujcIe
Inn drog, uIbowIem odwIedzIe wus onu od pruwdzIwej drogI."
Zatem nieSwiadomoSc, brak wiedzy, ignorancja w kwestiach dotyczcych zasad Islamu, treSci
Koranu i sunny Proroka Muhammada ,7,, podoanie za pragnieniami, Slepe naSladownictwo
opinii oraz osób, ,min. niewiernych,, prowadz do rozpowszechnia si biáal wSród
wyznawców Islamu.
%,'C$+
6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ
www. pl a ne t a i s l a m. c om
9
I. ||+| «|c1i¡ a1aaa|c i+:+1 | |c¿al |:|+aa.
Im wicej czasu upIywa od zako>czenia misji Proroka Muhammada ,7,, tym bardziej
umniejsza si wiedza dotyczca kwestii religijnych wSród muzuImanów, a bardziej
rozpowszechnia si biáal. Prorok Muhammad podkreSlaI to sIowami:
"CI z wus, kLórzy bd *yc dIugo, zuuwu* wIeIe sprzecznocI (ró*nIc). ZuLem przesLrzegujcIe
mojej sunny I sunny pruwowIernych KuIIIów." (Abu Duwûd, I InnI)
Prorok Muhammad ,7, powiedziaI równieo:
"AIIuh nIe zubIeru wIedzy - wyrywujc j od SwoIch sIug. CzynI Luk, zubIerujc uczonych (nu
skuLek mIercI), u kIedy nIe bdzIe unI jednego, IudzIe wybIor sobIe nIedouczonych
przywódców, u kLórych bd zusIguc porud, u cI wydudz IDWDZD

werdykLy reIIgIjne bez
wIedzy I wprowudz IudzI w bId I sumI zbIdz." (hudIs poLwIerdzony)
ì. |a1¡%+a|c i+ ¡|+¿a|ca|+a|
Allah ,subhanahu Ia ta'ala, naucza o ludziach, którzy odwracaj si od Koranu oraz sunny,
podoajc za wIasnymi pragnieniami:
»Jeli tobie nie odpowiedz, to wied(, i* id tylko za swoimi namitnociami. A
kto jest bardziej zblkany ani*eli ten, kto postpuje za swoj namitnoci, bez
przewodnictwa ze strony Hoga?!« (Korun, z8:¸o)
»Czy widziale tego, który wzil sobie namitnoc za swego boga? Hóg spowadzil
go z drogi w pelni wiedzy i polo*yl pieczc na jego sluchu i jego sercu; i polo*yl
zaslon na jego spojrzeniu. Któ* wic, poza Hogiem, poprowadzi go drog
prost?« (Korun q¸:z¸)
J. |c¡c a+|+1a«a|ct«a a¡|a|| a|+i |a1i| ¦|+a+t¡iaj.
Rlepe naSladownictwo opinii oraz ludzi, utrudnia logiczn analiz dowodów oraz odróonienie
prawdy od íaIszu. Allah ,&, mówi ,co znaczy,:
»A kiedy si im mówi: 'Id(cie za tym, co zeslal Hóg!' Oni mówi: 'Nie! My
postpujemy za tym, przy czym zastalimy naszych ojców.' Czy nawet wówczas,
gdyby ich ojcowie nieczego nie rozumieli i nie byli prowadzeni drog prost?«
(Korun z:1;o)
Argumenty powyosze sIyszymy dzisiaj i z ust niektórych ludzi min. suíich, którzy modl si do
zmarIych. Odrzucaj oni nauki oparte na Koranie oraz sunnie, preíerujc wIasne zasady, nauki
ich szeichów, praktyki ojców i dziadów.
9
Liczba mnoga od fatwa.
%,'C$+
6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ
www. pl a ne t a i s l a m. c om
10
1. ä+|+1a«+a|c a|c«|c|a¡c|.
Jest to jedna z najbardziej powaonych przyczyn biáal, co podkreSla hadis, zrelacjonowany
przez \aqid al-Laithi:
"UduIImy sI WysIunnIkIem AIIuhu do HunuIn, u mIuIo Lo mIejsce wkróLce po Lym, juk
przyjIImy ¡sIum. ByIo Lum drzewo zwune |dhuL un-wuL|, do kLórego pogunIe przywIzywuII
bro. KIedy je mInIImy, poprosIIImy Proroku: "WysIunnIku AIIuhu! WybIerz dIu nus |dhuL
un-wuL|, LukIe juk |dhuL un-wuL| pogun. WysIunnIk rzekI: "AIIuhu Akbur, Lo ró*ne drogI. Nu
Tego, w KLórego DIonI spoczywu me *ycIe, powIedzIeIIcIe Lo sumo, co )ydzI Moj*eszowI, u
powIedzIeII onI: "Moj*eszu, duj num bogów, LukIch juk onI muj." Moj*esz odrzekI:
»Zaprawd, nie posiadacie wiedzy« |Korun ;:1¸8|. Prorok rzekI: "Z pewnocI
pod*ycIe IudumI wuszych przodków." (AL-TIrmIdhI)
Powyosza narracja wyjaSnia, io chc naSladownictwa niewiernych spowodowaIa proSb
Izraelitów do Mojoesza o wyznaczenie im bogów. 1ym samym motywem kierowali si
1owarzysze Proroka, proszc o wyznaczenie drzewa, do którego, oprócz Allaha, chcieli
wznosic proSby o bIogosIawie>stwo.
Podobne sytuacje maj miejsce w czasach nam wspóIczesnych, wielu muzuImanów praktykuje
biáal naSladujc niewiernych poprzez np. celebrowanie urodzin Proroka Muhammada ,7,,
wyznaczanie dni, tygodni na okreSlone 'Swita', przesad w oaIobie, organizacj przyjc po
pogrzebach |tzw. stypy[, wznoszenie pomników na grobach itp.
|||. î|tlt|)|t||t||tt l|ltl
ßiáal moona porównac do 'choroby zakamnej', wirusa, który rozprzestrzenia si wSród ludzi.
Osoba która 'zaraoona jest biáal, przekazuje 'wirus biáal' rodzinie, przyjacioIom, znajomym,
który z kolei 'rozprzestrzeniaj' dalej zarazki. Dochodzi to tego, io zainíekowane jest caIe
spoIecze>stwo, zainíekowana wirusem 'herezji i innowacji' jest caIa religia Islamu. Ponioej
przedstawiamy niektóre z niebezpiecze>stw biáal.
I. ||1`+| ¡a«a1ajc |ail+a aaa¡.
RozIam i podziaIy w ummie ,spoIecznoSci muzuIma>skiej, nastpuj przede wszystkim z
powodu 'ahl ul-biáal'. Udowadnia to wyramnie historia. \szyscy Sahaba ,1owarzysze
Proroka, podoali za tradycj, drog wyznaczon przez Proroka Muhammada ,7,. Otaczali
si nawzajem szacunkiem i trosk, nawet kiedy po panowaniu Uthman'a ,radi Allahu anhu,
pojawiIy si midzy nimi róonice w trakcie wypracowywania iáotilãá.
\alczyli z Alim ,radi Allahu anhu, i Mua'wiy ,radi Allahu anhu, przeciwko sobie, a mimo to
wcio przyjmowali jedni od drugich hadisy, wspólnie si modlili, wydawali za mo córki. Ich
spory wynikaIy z róonicy iáotilãá ,pogldów, opinii,, lecz wcio pozostawali zjednoczeni na
%,'C$+
6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ
www. pl a ne t a i s l a m. c om
11
'drodze' Proroka ,7, poprzez bratersk miIoSc w imi Allaha. Kiedy ílarariáo ,podczas
sIynnej 'bitwy wielbIdów' pomidzy Muwayi ,radi Allahu anhu, oraz Alim ,radi Allahu
anhu,, zaczli rozprzestrzeniac swoje pogldy, wielu muzuImanów wyIamaIo si z szeregów
'alt a·vvval' ,ludzi sunny,, stajc si pierwszymi 'alt at·biáal' ,ludmmi innowacji,. \arto
zaznaczyc, io oaden Sahaba ,towarzysz Proroka, nie znalazI si midzy ílarariáo.
PodziaI ummy nastpuje z powodu 'alt at·biáal'. Kiedy wprowadzaj oni nowe idee, akty czci
do religii, grupa, która powinna zawsze podoac za prawd ,jak wzmiankowaI Prorok, i.e. 'alt
at·vvval', odrzuca herezje, odmawia przyjcia koncepcji oraz metodologii propagowanych
przez 'alt at·biáal'.
Idee propagowane przez wielu wspóIczesnych uczonych 'o wznoszeniu si ponad podziaIy,
zjednoczeniu i zwalczaniu wspólnymi siIami ívfr
10
, s teoretycznie bardzo piknym i
pozytywnym apelem. Aczkolwiek, nie moona zastosowac go w praktyce, ze wzgldu na íakt, io
muzuImanom nie wolno jest jednoczyc si z ludmmi, którzy nie zgadzaj si z podstawowymi
mródIami Islamu ie. Koranem i Sunn. Naszym obowizkiem jest przeciwstawianie si tym,
którzy podoaj za biáal, jak tylko ustalimy dowody ich bIdnego postpowania.
ì. ||1`+| ta ||ta+| |aa :a|a«+ |+|+ 1|+ :¡alcciaac| aaiala+:||cj
'Ludzie biáal' z zaIooenia s nieposIuszni Prorokowi ,7,. Allah ,&, mówi w Koranie:
»Ludzie, którzy odwracaj si od zalece Proroka, dowiadcz [Iitnah| albo
surowej kary.« (Korun zq:6¸)
Pewnego razu moczyzna zapytaI Imam'a Malik'a, czy mooe przyjc ilrav
11
w meczecie
Proroka, a nie w viqat
12
. Imam Malik odpowiedziaI: "Obawiam si, io doSwiadczysz fitval

."
Moczyzna zapytaI, "Dlaczego· Przecieo dodaj tylko troch do zasad ilrav."
14
\ówczas,
Imam Malik wyrecytowaI powyoszy werset Koranu,
10
Ateizm, niewiara w Allâha i Jego Proroka. Islam szczególowo okrela czyny, wierzenia, które s przejawami, stanowi
kufr.
11
a) Stan, w który wstpuje pielgrzym wykonujcy 'umrah' lub 'had*'. Islam wyznacza szczególow etykiet stanu 'ihram' b)
Okrelony strój przywdziewany przez pielgrzyma
12
Miejsce oddalone od Mekki, w którym pielgrzym musi przyjc stan ihram (intencja oraz strój). Jest pic miqât: Al-Juhfah,
Qarn-Al-Manâzil, Yalamlam, Dhât Irâq oraz Dhul-Hulaifah. Wybór miqât uzale*niony jest od kierunku z którego przybywaj
pielgrzymi
13
a) Kuszenie, próba, dowiadczenie, nieszczcie, po*danie, uwiedzenie, fascynacja, zamieszanie
b) Przyczyna, która mo*e odwiec muzulmanina od Islamu, doprowadzic do utraty wiary
14
W innym przekazie czytamy:
"Pewien czlowiek przyszedl do Imâma Malika pytajc: 'O Abu Abdallâh, gdzie mam przyjc Ihrâm?' Odpowiedzial; 'Od Dhul-
Hulaifah, tam gdzie Prorok (sal allahu `alejhi la sallam) przyjmowal Ihrâm.' Czlowiek powiedzial: 'Ja chc przyjc Ihrâm w
%,'C$+
6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ
www. pl a ne t a i s l a m. c om
12
»Ludzie, którzy odwracaj si od zalece Proroka, dowiadcz [Iitnah| albo
surowej kary.« (Korun zq:6¸)
albowiem ów czyn wykraczaI poza zalecenia Proroka ,7,. DodaI równieo: "Jaka fitval mooe
byc wiksza od mySlenia, io obdarzono ci wikszymi zaletami od zalet, którymi obdarzony
zostaI Prorok Muhammad!" ,Abu Szama, al Ba'ith ala inkar al-ßiáal hawadith str. 14,.
J. ||1`+| jc:t #|a1lca il+ « aaa|c.
Szariat
15
zostaI ustanowiony w celu zapewnienia czIowiekowi dobrobytu na ziemi i w oyciu
wiecznym. Odrzucajc autentyczne nauki i akceptujc prawa inne nio wyznaczone przez
Koran i sunn, odmawiamy sobie dobra vatalal zastpujc je zIem faaá.
\prowadzajc nowe metodologie, koncepcje, 'alt at·biáal' zmieniaj drog, dziki której
wierny mooe dostpic najwikszego szczScia w oyciu na ziemi i po Smierci, na t - która tego
nie gwarantuje.
1. ||1`+| a|:ici¡ :aaa | ||cajc 1a a|cj a|cc|t.
Kiedy do Islamu wprowadzana jest biáal, z reguIy zastpuje ona jakiS element sunny, zaS
wszelkie zmiany sunny, powoduj io nie jest ona przestrzegana we wIaSciwy sposób. Ibn
Abbas rzekI, "Kiedy wprowadzana jest biáal, umiera vvval, i bdzie trwaIo to do czasu, w
którym zapanuje biáal ,dosI. bdzie oyc biáal,, a vvval umrze."
Hasan Ibn Attiya, naleocy do 1a'biin rzekI: "Allah odbiera od ludzi, którzy akceptuj biáal -
vvv i nie oddaje jej, ao do Dnia Sdu."
ßiáal nie tylko powoduje 'wymarcie' sunny, lecz kreuje równieo ku niej nienawiSc. '.lt at·
biáal' nie tylko odmawiaj akceptacji oryginalnej sunny, lecz równieo unikaj meczetów czy
teo miejsc, gdzie sunna jest praktykowana. Na przykIad, gardz muzuImanami, którzy modl
si w butach, podczas kiedy praktyka ta zostaIa ustanowiona przez sunn. '.lt at·biáal'
wykraczajc poza granice zdrowego rozsdku, twierdz, io jakikolwiek brud pokrywajcy
obuwie, uniemooliwia odprawianie modlitw. Zapominaj oni, io nie wolno czIowiekowi
podejmowac decyzji w kwestiach Islamu, religii, której jedynym wIaScicielem jest Allah! Allah
wie co znajduje si pod naszym obuwiem, jak równieo co znajdowaIo si pod obuwiem
meczecie w którym jest grób.' Imâm Malik powiedzial: 'Nie rób tego, gdy* obawiam si *e popadniesz w Fitnah.' Czlowiek
odpowiedzial: 'Jaka* to mo*e byc Fitnah? Dodam jedynie kiIka miI.' Imâm Mâlik powiedzial: 'A jaka* mo*e byc wiksza
Fitnah ni* to *e wydaje ci si i* osigniesz zalety jakich Prorok (sal allahu `alejhi la sallam) nie osignl.'" (Al'I'tissam
autorstwa Imâma Asz-Szatibi, 1/132)
15
Prawo islamskie opierajce si na zakazach, nakazach, zaleceniach Koranu i Sunny Proroka Muhammada (sal allahu
`alejhi la sallam)
%,'C$+
6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ
www. pl a ne t a i s l a m. c om
13
Proroka ,7, i 1owarzyszy a íaktem, jest, io zezwoliI on muzuImanom odprawiac modlitw w
obuwiu. ZaS do naszych obowizków naleoy sIuchac, byc posIusznym ,jak naucza Koran, i nie
wydawac osdów.
Kreujc niechc do sunny, 'alt at·biáal' sprawiaj, io podoanie za ni i jej przestrzeganie, staje
si dla ludzi cioarem. \ierni nieustannie poddawani s naciskom, nakazom modyíikacji
aktów czci i zachowa>. Nawet ci muzuImanie, którzy pragn szczerze przestrzegac sunny,
napotykaj ogromne trudnoSci, albowiem 'alt at·biáal' wprowadza zamt w kwestiach
religijnych i koníunduje do tego stopnia, io wierni wmanipulowani w 'innowacje', nie s w
stanie odróonic kIamstwa od prawdy, mimo swych szczerych intencji.
Insha'Allah, Allah osdzi ich stosownie do zamiarów, aczkolwiek naleoy pamitac, io czyny nie
majce podstaw w Koranie i Sunnie s nie do przyjcia, bez wzgldu na intencje, które je
powoduj.
!. ||1`+| ¡|a«+1i| 1a |a||
Al-Barbahari, towarzysz Ahmad'a Ibn Hanbal'a, rzekI, "\ystrzegajcie si biáal, albowiem
zaczyna si ona od maIej rzeczy, przypominajcej prawd a ludzie ogIupieni podoaj za ni, i
biáal rozrasta si i rozrasta tak bardzo, io pojmani ,przez biáal,, znajduj si poza Islamem."
Ibn 1aymiyyah w jednej ze swoich ksioek pisze: "\ rzeczy samej, ívfr nydów oraz
ChrzeScijan jest wynikiem biáal. \prowadzili oni do religii innowacje, które odwiodIy ich od
prawdziwych nauk Mojoesza i Jezusa ,alajhumma salatu was-salam,".
t. ||1`+| at|a1a|+ :ic|ica|c |:|+aa a|+i ci¡a|ca|c 1+«+| « |a| |||J|+.
Jednym z najprostszych sposobów kreowania niechci wSród ludzi do Islamu, jest
wykorzystanie ideologii 'alt at·biáal' przez przeciwników Islamu w celu przedstawienia tak
zwanej 'prawdy' o religii Allaha.
Programy telewizyjne o Islamie, prezentuj midzy innymi suíich oddajcych si áliír
16
,
podczas kiedy sposób w jaki to wykonuj nie ma nic wspólnego z Islamem.
\ierzenia 'alt at·biáal' nie maj podstaw w fitral

. |itral zawiera wyIcznie prawd o Islamie,
dlatego ludzi, obstajcych przy prawdzie nie zwiod idee z ni sprzeczne.
16
wspominanie Allâha
17
Fitra: religijne znaczenie tego slowa, to religia Islamu, czysty monoteizm. »Przeto zwróc swoje oblicze ku religii [diin], jak
czlowiek gorliwie pobo*ny [hanifan], zgodnie z natur [fitrah] Allâha, z któr stworzyl ludzi [fatara`n-nas]. - Niech nie
zachodz zmiany w stworzeniu Boga (w Jego religii)! - To jest religia [diin] prawdziwa, lecz wikszoc ludzi nie wie.« (Surah
ar-Rum, 30:30)
%,'C$+
6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ
www. pl a ne t a i s l a m. c om
14
Podobnie, grupa 'larakkhan' tzw. 'naród Islamu' jest przedstawiana przez niewiernych jako
'grupa islamska'. Osoba, która docieka prawdy, nigdy nie przyjmie ideologii ani wierze>, które
grupa ta szerzy pod nazw Islamu.
í. W a1a|c:|ca|a 1a jc1aa:t||, ||1`+| a|:ici¡ |||||+

cila«|c|+.
Najlepszym przykIadem, jest termit, któremu pozwolono zamieszkac w drzewie. \yobrammy
sobie, io biáal jest termitem a czIowiek - drzewem. \czeSniej czy pómniej zniszczy ona
czIowieka, o czym wielokrotnie nauczaI Prorok ,7, w hadisach.
ßiáal zostanie zniszczona w Ogniu Piekielnym. Allah ,&, stawia barier midzy skruch a
osob oddajc si biáal. Zostanie ona przeklta przez Allaha i AnioIy, jej uczynki nie zostan
przyjte, tak dIugo jak praktykuje biáal. \ oyciu doczesnym, wydawac bdzie jej si, io czyni
rzecz miI Allahowi, po zaS Smierci, zrozumie, io jego postpowanie nie przyniosIo oadnych
korzySci. Nie tylko poniesie kar za wIasn biáal, lecz równieo za to, io przyjli od niej biáal
inni ludzie.
|î. /||}l|tl} t|)I|||t|t}|l l|ltl
ßiáal która zadomowiIa si dzisiaj wSród muzuImanów, ze wzgldu na ogromny przedziaI
czasowy odgradzajcy nas od ery Proroka Muhammada, umniejszanie wiedzy w kwestiach
religijnych, jak równieo duo liczb promotorów innowacji, jest przeogromna. Jedn z
przyczyn jest równieo naSladowanie i przyjmowanie rytuaIów praktykowanych przez
niewiernych. Prorok powiedziaI:
"Z pewnocI pod*ycIe Iudem wuszych przodków." (AL-TIrmIdhI)
J. Celebrowanie urodzin Proroka Muhammada.
Jest to Swito, które jest lustrzanym odbiciem Switowania urodzin Jezusa ,7, przez
chrzeScijan, tzw. 'Rwit Booego Narodzenia'. Celebruj je w miesicu rabi at·arrat nie
posiadajcy wystarczajcej wiedzy o Islamie muzuImanie, naSladujc uczonych, którzy zboczyli
z wIaSciwej Scieoki Islamu. Rwituje si w meczetach, w domach, miejscach, specjalnie
wyznaczanych na t okazj.
Prorok powiedzial tak*e: "Ka*dy noworodek rodzi si w stanie fitry. Nastpnie jego rodzice czyni z niego )yda,
Chrzecijanina lub Maga, zupelnie jak zwierz które rodzi si nienaruszone. Czy widzisz aby którekolwiek z nich bylo
okaleczone (przy porodzie)?" (Sahih Muslim, ksiga al-Qadar)
18
*ycie po mierci
%,'C$+
6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ
www. pl a ne t a i s l a m. c om
15
Oprócz tego, io Swito to jest innowacj wynikajc z naSladownictwa chrzeScijan, obejmuje
ono równieo politeistyczne praktyki i rzeczy nie do przyjcia, takie jak recytowanie litanii z
przesadnym wychwalaniem \ysIannika Allaha ,7,, czemu czsto towarzyszy bicie w bbny.
Ludzie wznosz teo proSby do Proroka ,7, - a nie do Allaha ,subhanahu Ia ta'ala,. Prorok
,7, powiedziaI:
"NIe przesudzujcIe w odduwunIu mI czcI juk uczynIII Lo chrzecIjunIe z Jezusem, synem MuryI.
JesLem jedynIe czIowIekIem, zuLem nuzywujcIe mnIe poddunym AIIuhu I Jego
WysIunnIkIem." (BuchurI, MusIIm)
Rwitowanie, które ogranicza si jedynie do spooywania posiIków, gromadzenia si w domach
i okazywania radoSci, wcio jest biáal innowacj, zgodnie z hadisem:
"Ku*du nowu (wymyIonu) prukLyku jesL ELGCDK, u ku*du ELGCDK prowudzI do dewIucjI."
(BuchurI, MusIIm.)
\ytIumaczyliSmy, io obchodzenie urodzin Proroka jest biáal albowiem nie ma ono podstaw
w Koranie, sunnie, ani praktyce Poboonych Przodków, ani nastpnego pokolenia. Rwito to
pojawiIo si po 4 wieku liáora
19
, zapocztkowali je szyiccy latymidzi. Szeich al-Islam ibn
1aymiyyah, powiedziaI:
"Podobnie, ludzie którzy celebruj urodziny Proroka czyni to naSladujc chrzeScijan
obchodzcych urodziny Jezusa lub z umiIowania Proroka. Mimo tego, io nie ma pewnoSci
odnoSnie dokIadnej daty urodzin Proroka. UroczystoSci takie nie miaIy miejsca za czasów
prawowiernych kaliíów, jeSli byIy by one rzecz wIaSciw, zasIugiwali by oni o wiele bardziej
nio my na to by je celebrowac. MiIowali i szanowali oni Proroka bardziej nio czynimy to my, i
bardziej oarliwie poodali rzeczy dobrych. Prawdziwe umiIowanie Proroka i szacunek mooemy
okazac mu przez podoanie za jego sunn, wypeIniajc jego nakazy i przestrzegajc zakazów,
propagujc wiadomoSci z któr zostaI wysIany sercem, sIowem i czynem. Oto droga
prawowitych nastpców, droga vvla¡iriv oraz avãr, jak i ich poboonych naSladowców." ,Iqtida
as-Sirat-ul-Mustaqim 2,165. 1ekst wypowiedzi skrócony przez autora,.
2. Wiara, io bIogosIawie>stwa mog pochodzic od miejsc, reliktów itp.
Do praktyk, które s innowacj zalicza si m.in. poszukiwanie bIogosIawie>stw od stworzenia
Allaha. Bierze ona swój pocztek z poga>skich rytuaIów, jest równieo puIapk zastawian
przez wyrachowanych ludzi, w celu wyIudzenia pienidzy.
1abarrví oznacza poszukiwanie baraíal - bIogosIawie>stwa w obíitoSci dobrych rzeczy oraz
jej cigIoSci. ProSby o rzeczy dobre oraz ich cigIoSc , zwikszanie naleoy wznosic wyIcznie
do Allaha, albowiem tylko On posiada wystarczajc moc, aby je speInic. 1ylko Allah zsyIa
bIogosIawie>stwa i tylko On sprawia, io otaczaj one ludzi. Stworzenia nie mog tego uczynic,
19
Emigracja Proroka Muhammada z Mekki do Medyny w 622 r.ne., od tej daty rozpoczyna si kalendarz muzulmaski,
zwykle w tekstach daty wg tego kalendarza oznacza si u*ywajc skrótu [a.h.] lub [h] np. 1419 a.h.
%,'C$+
6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ
www. pl a ne t a i s l a m. c om
16
albowiem nie posiadaj ani mocy stwórczej ani nie s w stanie zagwarantowac, io
bIogosIawie>stwa bd trwaIy.
Zatem wiara, io bIogosIawie>stwa mog spIywac na ludzi z miejsc, pochodzic od reliktów, io
mog udzielac go zmarli lub oywi ludzie, jest zabroniona, albowiem ustanawia ¸irí
20
. Do ¸irí
mooe prowadzic równieo przekonanie, io odwiedzanie grobów lub osób, czy dotykanie ich
mooe pomóc w uzyskaniu bIogosIawie>stwa od Allaha.
1owarzysze, nigdy nie prosili o barakah po Smierci Proroka za 'poSrednictwem' komnaty
Proroka, czy teo jego grobu, nie udawali si teo specjalnie do miejsc, w których modliI si
Prorok lub spoczywaI, aby tam prosic Allaha o bIogosIawie>stwo. Podobnie, nie prosili o
bIogosIawie>stwa za poSrednictwem poboonych osób, min. takich jak Abu Bakr, Umar oraz
inni wybitni 1owarzysze, ani za ich oycia ani po Smierci.
Nie udawali si do jaskini íirã´ aby tam modlic si i wznosic proSby, nie udawali si teo na
gór 1vr, na której Allah przemówiI do Mojoesza, nie udawali si do innych miejsc, w których
rzekomo spoczywaj ciaIa Proroków lub poboonych ludzi. Nie odwiedzali teo budowli,
wzniesionych nad zwIokami Proroków.
Co wicej, 1owarzysze nie udawali si do miejsc w Medynie i w Mekce, w których Prorok
zwykle odmawiaI modlitwy i nie dotykali ich ani nie caIowali. Skoro Prorok nie nakazaI, aby
caIowac czy dotykac miejsca w których odprawiaI modlitwy, lub w których stanIa jego stopa,
to równieo miejsca, w których modli si, spali inni ludzie powinny byc unikane, albowiem
caIowanie ich, dotykanie ich nie zostaIo ustanowione przez sunn Muhammada.
21
20
Politeizm, oddawanie czci innym stworzeniom Allâha (poza Allâhem), dodawanie Allâhowi towarzyszy w jakikolwiek
sposób. Jest najci*czym grzechem w Islamie, który nie zostanie przez Allâha wybaczony - jeli osoba umrze w stanie
niewiary. Jest to glowny grzech niewiernych, przyjmuje on ró*ne formy od: jawnego oddawania czci idolom, bo*kom,
poprzez nadawanie cech Allâha Jego stworzeniu, przypisywanie Allâhowi cech charakteryzujcych Jego stworzenie,
wznosznie modlitw, prósb o pomoc, wstawiennictwo do innych poza Allâhem
21
Warto tutaj tak*e przytoczyc trzy bardzo istotne hadisy. Abu Sa`îd al-Khudri przekazal *e Prorok (sal allahu `alejhi la
sallam) powiedzial:
"...Wyruszac w podró* mo*na jedynie aby odwiedzic trzy Meczety, Masd*id-al-Haram [wityni w Mekce], Masd*id-ul-
Aqsa [meczet w al-Quds, Jerozolimie] i mój meczet [Masd*id an-Nabi, w Medynie]." (Sahih al-Buchari, tom 3, nr. 215; i inni)
Szeich al-Albâni powiedzial w ad-Da'îfah (nr. 47) "Hadith ten nie tylko zabrania podró*owania do innych meczetów ni* te
powy*ej wymienione; zawiera on tak*e zakaz podró*owania do jakiegokolwiek innego miejsca które ludzie uwa*aj *e
przybli*y [wasîlah] ich do Allâha, bez wzgldu na to czy jest to meczet, grób, czy jakiekolwiek inne miejsce. Jest to tak*e
potwierdzone w nastpujcym hadisie, w którym Abu Hurayrah przekazal:
"Spotkalem Basrah ibn Abi Basrah al-Ghifaari i spytalem si, 'Skd wracasz?' Odpowiedzial, 'Z at-Tûr [z góry Synaj].'
Powiedzialem, 'Je*eli spotkalbym ci wczeniej to nie poszedlby tam! Slyszalem jak Wyslannik (sal allahu `alejhi la sallam)
%,'C$+
6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ
www. pl a ne t a i s l a m. c om

3. %LGCDK dotyczca aktów czci.
Spotykamy si dzisiaj z ogromn iloSci innowacji, wprowadzanych do praktyki religijnej,
aktów czci. Midzy nimi s:
· \ymawianie intencji modlitwy na gIos, przez recytacj "zamierzam wykonac tak a
tak modlitw ku czci Allaha". Praktyka taka nie zostaIa ustanowiona przez Proroka i jest
biáal.
»Powiedz: 'Czy* bdziecie pouczac Allâha o waszej religii, skoro Hóg wie, co jest
w niebiosach i co jest na ziemi? I Allâh o ka*dej rzeczy jest wszechwiedzcy?!«
(Korun qq:16)
Intencj nosi si w sercu lub w mySlach, poniewao jest to 'zamiar wewntrzny', którego si nie
werbalizuje.
· Grupowa recytacja áliír po zako>czeniu atat
22
. Rzecz, która jest przez sunn zalecana
jest recytacja indywidualna, a nie - grupowa.
· \ymóg recytacji sury Al-latiha w okreSlonych okolicznoSciach oraz po zako>czeniu
suplikacji za zmarIych.
· \ydawanie przyjc po pogrzebie tzw. 'stypy', wynajmowanie osób do recytowania
Koranu, utrzymujc, io jest to elementem rytuaIu oaIobnego, który przyniesie korzySc
zmarIemu. Innowacje te nie maj podstaw w Islamie, nie zostaIy usankcjonowane przez
Allaha. S utrudnieniem, które ludzie na siebie sami nakIadaj.
· Obchodzenie ,Switowanie, takich okazji jak: ira´
23
, vi´rãáo
24
, emigracji Proroka do
Medyny.
· \ykonywanie specjalnie w miesicu raáoab a, pielgrzymki vvral tzw. raáoabi vvarl,
powizanej z okreSlonymi aktami czci, b, szczególnych modlitw c, poszczenie, podczas kiedy
miesic raáoab nie posiada oadnej przewagi nad innymi miesicami jeSli chodzi o wykonywanie
vvral, postu, modlitwy, oíiary, itp.
· Innowacj s litanie suíich, albowiem róoni si od ustalonego rytuaIu áliírv zarówno
w kwestiach takich jak brzmienie, termin wykonywania oraz sposób.
· Dedykowanie nocy podczas której przypada poIowa miesica ¸abãv na modlitwy,
przestrzeganie postu specjalnie w cigu tego dnia, jest innowacj, albowiem nigdy nie zostaIo
potwierdzone w autentycznych narracjach, io Prorok specjalnie poSciI tego dnia i modliI si w
nocy.
powiedzial: 'Nie udawajcie si w podró* [z intencj czci] w inne miejsca ni* trzy [wczeniej wspomniane] meczety.'"
(Przekazal Ahmad i inni z sahîh isnâd)
Prorok powiedzial tak*e: "Niech kltwa Allaha spocznie na )ydach i Chrzecijanach za to *e wzili groby swych Proroków
jako miejsca czci [`ibadah]" (Sahih al-Buchari, tom 1, nr. 427)
22
Modlitwa
23
Cudowna podró* nocna Proroka Muhammada (sal allahu `alejhi la sallam) z Mekki do Jerozolimy, prawdopodobnie miala
miejsce ok. 621 r.
24
Wniebowstpienie, nocna podró* proroka Muhammada do siedmiu niebios 27 dnia [rad*ab], z Jerozolimy.
%,'C$+
6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ
www. pl a ne t a i s l a m. c om
18
· \znoszenie grobowców ponad grobami oraz obieranie ich za meczety, odwiedzanie
grobów z nadziej na bIogosIawie>stwo, wznoszenie próSb o wstawiennictwo u Allaha do
zmarIych jak i oywych, uciekanie si do jakiegokolwiek poSrednictwa miedzy czIowiekiem a
Allahem za pomoc stworzenia Allaha.
|î. lt|t||tt|t 4t,|t tt |t|J Jt|ltt|t | |tt|||tt|t l|ltl
.lt a·vvval ra at·áoava´al nieustannie stara si obalac i potpiac teorie i praktyki
rozpowszechniane przez innowatorów jak równieo chronic ludzi przed praktykowaniem
innowacji. Ponioej kilka przykIadów.
Umm ad-Darda ,matka ad-Darda, powiedziaIa: "Pewnego dnia Abu Darda ,ojciec Darda, ie.
jej mo, wróciI do domu bardzo zagniewany, a kiedy zapytaIam go, czy ma problem,
odpowiedziaI "ZauwaoyIem, io praktyki ,zwyczaje, ludzi nie maj juo nic wspólnego z sunn
Muhammada, za wyjtkiem modlitwy." ,Sahih al-Buchari,
Abu Darda chciaI przez to powiedziec, io ludzie pomidzy którymi oyI Muhammad ,7,
czynili wiele rzeczy, wprowadzili wiele innowacji, którym Prorok ,7, si sprzeciwiaI.
Umar bin \ahya powiedziaI: "SIyszaIem jak mój ojciec mówiI, io jego ojciec powiedziaI:
'Kiedy czekaliSmy na progu domu Abdullah b. Mas'ud przed modlitw faáor
25
, aby razem udac
si do meczetu, podszedI Abu Musa al-Ash`ari i zapytaI: 'Czy Abu Abdurrahman juo wyszedI·
,majc na mySli Abdullah b. Mas`ud,. ZaprzeczyliSmy. \tedy przysiadI si do nas. Kiedy
Abdullah wyszedI, wstaliSmy, aby towarzyszyc mu do Meczetu. Abu Musa rzekI: "Abu
Abdurrahman! UjrzaIem w meczecie coS, co wydaIo mi si dziwne, mimo, io widziaIem same
dobre rzeczy, chwaIa Allahowi.' Ibn Mas`ud zapytaI: "Co to byIo·" Abu Musa rzekI: "JeSli
bdziesz oyc dIugo, zobaczysz." PowiedziaI: "\idziaIem w Meczecie, jak ludzie siedzieli w
grupach, czekajc na modlitw, a kaodym krgu ,grupie, byI moczyzna i leoaIa sterta kamieni.
CzIowiek ten instruowaI grup sIowami: 'Allahu Akbar sto razy', a oni powtarzali to
,odliczajc kamienie,. 'La illaha il Allah sto razy', i znowu ludzie powtarzali. Abdullah b.
Mas`ud zapytaI Abu Musa: "Czy coS im powiedziaIeS·". Abdullah rzekI: "Nie, nic nie
powiedziaIem, czekaIem na twoje wskazówki." Abdullah powiedziaI: "Dlaczego nie
zaproponowaIeS, aby policzyli swoje grzechy, a gwarantuj, io nie popeInili by co do nich
oadnego bIdu" i skierowaI si do Meczetu, a my za nim. Kiedy podeszliSmy do ludzi
zgromadzonych w krgach, stanI przy nich i zapytaI: "Cóo robicie· Policzcie wasze grzechy a
gwarantuje wam, io nie popeInicie bIdu odnoSnie oadnego dobrego uczynku. Biada wam, o
spoIecznoSci Muhammada! Jak szybka jest wasza zagIada. 1owarzysze Proroka wcio s
midzy nami, a jego ,ie. Proroía, ubrania jeszcze si nie zniszczyIy, a przyrzdy nie poIamaIy.
Na 1ego, w Którego DIoni spoczywa moje oycie, albo podoacie za religi lepiej nio
25
Modlitwa poranna o wicie.
%,'C$+
6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ
www. pl a ne t a i s l a m. c om
19
Muhammad, albo otwieracie drzwi dewiacji.' Odpowiedzieli: "Na Allaha, o Abu Abdurrahman,
chcemy czynic tylko dobre rzeczy." RzekI: "\ielu ludzi pragnie czynic dobro, lecz nigdy im si
to nie udaje. \ysIannik Allaha powiedziaI nam, io pojawi si ludzie, którzy bd czytac
Koran, lecz nigdy nie wydosanie si z ich ust ,áo/. ¸aráe/,. Na Allaha wikszoSc z was jest taka
jak oni." Amr bin Samalah skomentowaI: "\ikszoSc z nich walczyIa przeciwko nam po
stronie ílarariáo w bitwie ^alrarãv."" ,PrzekazaI ad-Darimi w Sunan ,1,¯9,,
26
\ierni naSladujcy sunn ,alt·vvval ra at·áoaval, musz byc Swiadomi niebezpiecze>stw
biáal. Czsto, w sytuacjach w których grupa stara si sprzeciwic biáal, ludzie, którzy jej
broni podaj si za 'alt a·vvval' i twierdz, io nie wolno niczego narzucac, naleoy zezwolic
ludziom na wolny wybór, itp. Jest to co najmniej dziwne stanowisko, albowiem, kiedy idea
bdm czyn sprzeciwiaj si Koranowi lub,i sunnie, wówczas nie istnieje pojcie 'wolnego
wyboru' i nic nie usprawiedliwia zezwalania na praktykowanie tego, czego pragn ludzie, a nie
tego co nakazuje i czego zakazuje Allah! Jest to jeden z eíektów bIdnego pojmowania
koncepcji biáal.
Obowizkiem, który zostaI naIooony przez Allaha na muzuImanów, jest 'zalecanie rzeczy
dobrych i zabranianie rzeczy zIych'

. ßiáal jest odmian najwikszego vvvíar - zIa a Prorok
,7, nauczaI, io vvvíar naleoy zwalczac.
Rzecz niezbdn jest pogIbianie wiedzy wIasnej i nauczanie innych o Koranie oraz
autentycznej sunnie Proroka ,7,, umooliwiajc rozróonienie midzy tym co jest - a co nie jest
biáal. Naleoy czytac |taísir[ ,wyjaSnienia znaczenia, wersetów Koranu oraz analizowac hadisy
Proroka ,7,, biorc pod uwag kontekst, sytuacj, w której miaIy miejsce objawienia lub
której dotyczyIy hadisy.
»To jest moja droga prosta! Postpujcie wic po niej i nie chod(cie po innych
drogach, aby nie oddzielily was od Jego drogi. Oto co nakazal wam Allâh!«
(Korun 6:1¸¸)
Na przykIad: wiele osób popeInia bId interpretujc hadis Proroka ,7,, w którym obiecuje on
nagrod dla ludzi wprowadzajcych dobr praktyk do Islamu, jako 'zacht' do wprowadzania
innowacji. JeSli przyjrzymy si wczeSniejszej czSci hadisu w kolekcji Muslim'a, wówczas
zrozumiemy, io Prorok wypowiedziaI te sIowa, zasmucony íaktem, io nie udzielono pomocy
biedakom zgromadzonym obok meczetu. Po tym jak Prorok ,7, wygIosiI mow napominajc
o dobroczynnoSci, naleocej do oznak bogobojnoSci, jeden czIowiek obdarowaI
potrzebujcych. Pozostali wierni zaczli go naSladowac - rozdawac jaImuon, a na twarzy
Proroka zagoSciIa radoSc.
26
Szeich Salim al-Hilali potwierdziI wiarygodnoSc tego przekazu w al-Bid`ah ,str. 26-29,
27
arab. 'al-amr bil-maruf wa annahi 'an al-munkar
%,'C$+
6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ
www. pl a ne t a i s l a m. c om
20
Sunna zaleca dobroczynnoSc, zatem dopeIniajc i praktykujc rzecz zgodn i zalecan przez
szariat ,któr zaniedbuj inni muzuImanie,, wskazujemy naszym braciom i siostrom - wIaSciw
drog do Allaha ,&,. Otrzymamy za to od Stwórcy ,&, nagrod. Pomimo, io czyn taki,
ustanawia, zgodnie z dosIownym znaczeniem 'dobr biáal', nie ma on oadnego powizania z
koncepcj biáal wedIug szariatu. 1akie same zasady dotycz zIego uczynku.
Niechaj Allah chroni nas przed popeInianiem biáal i prowadzi Swoj prost drog,
umacniajc w wierze. \szelkie dobro pochodzi od Allaha ,&, oraz Jego \ysIannika ,7, a
wszelkie zIo od czIowieka i Szatana.
%,'C$+
6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ
www. pl a ne t a i s l a m. c om
21
Imam Malik powiedziaI:
"1o, co nie stanowiIo religii za czasów \ysIannika ,7, oraz
jego towarzyszy ,,, nie bdzie w naszych czasach stanowic
religii. 1en, kto wprowadza innowacj do religii Islamu i
uwaoa, io czyni dobr rzecz, twierdzi, io Muhammad ,7,
zdradziI swe PrzesIanie."

ZZZSODQHWDLVODPFRP

%LGCDK LQQRZDFMDKHUH]MDLMHM]QDF]HQLH  .'C$+ MDNR VSRVyE PDM F\ QD FHOX SU]\SRGREDQLH VL $OOkKRZL SU]\EOLoHQLH GR 6WZyUF\ &.'C$+ .6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ %.DoGD%LGCDKMHVW'DODODK'HILQLFMD%LGCDK5RG]DMH%LGCDK  %.

'C$+ QLH PD mUyGHâ RGQLHVLH> Z .'C$+GRW\F]\ýPRoHNDoGHM]G]LHG]LQV]DULDWX  %.VODPX 3RG oDQLH]DSUDJQLHQLDPL ROHSHQDSODGRZQLFWZRRSLQLLRUD]OXG]L IDQDW\]P.RUDQLH VXQQLH 3URURND DQL SRVWSRZDQLX OXE LGoPDKXF]RQ\FK7RZDU]\V]\ .. %.3U]\F]\Q\%LGCDK %UDN ZLHG]\RGQRSQLH]DVDGLUHJXâ.'C$+ LQQRZDFMDGRW\F] FDUHOLJLL %.

95R]ZL ]DQLDPDM FHQDFHOXXQLNDQLHL]ZDOF]DQLHELGCDK ZZZSODQHWDLVODPFRP .XIU %LGCDKXWUXGQLDV]HU]HQLH.  1DSODGRZDQLHQLHZLHUQ\FK .1LHEH]SLHF]H>VWZD%LGCDK %LGCDK SRZRGXMHUR]âDPXPP\ %LGCDKWR)LWQDKOXEVXURZDNDUDGODVSRâHF]QRSFLPX]XâPD>VNLHM %LGCDKMHVWmUyGâHP]âDZXPPLH %LGCDKQLV]F]\VXQQ LNUHXMHGRQLHMQLHFKý %LGCDKSURZDG]LGR..93U]\NâDG\ZVSyâF]HVQ\FK%LGCDK &HOHEURZDQLHXURG]LQ3URURND0XKDPPDGD :LDUDLo EâRJRVâDZLH>VWZDPRJ SRFKRG]LýRGPLHMVFUHOLNWyZLWS %LGCDK GRW\F] FDDNWyZF]FL ..VODPXRUD]F]\QLHQLHGDZDKZLPL $OOkKD :RGQLHVLHQLXGRMHGQRVWNL%LGCDKQLV]F]\$NKLUDF]âRZLHND .

PL %RJD0LâRVLHUQHJR/LWRSFLZHJR .'C$+ :.VODP DUDEGvQ UHOLJLD.VODP UHOLJLD PX]XâPDQyZ RSLHUD VL Z\â F]QLH QD MHGQHM QDXFH .6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ %.QQ\PL VâRZ\ MHVW W\ONR MHGHQ SUDZG]LZ\ .

VODPXJUXS\RGâDP\ UHOLJLMQH 3URVW LZâDSFLZ GURJNWyU ZLHUQ\SRZLQLHQ NURF]\ýSU]H] o\FLH DUDEGXQ\DK.LQLH LVWQLHM UyoQHZHUVMH.

Z\]QDF]D .VLJD $OOkKD &.

 .RUDQ VXQQD :\VâDQQLND $OOkKD 7.

 RUD] QDXNL L WUDG\FMH 6DKDED WRZDU]\V]\3URURND0XKDPPDGD 7.

EQ 0DVC€G 3HZQHJR GQLD 3URURN 7. =UHODFMRQRZDâ .

 QDNUHSOLâ QD ]LHPL SURVW OLQL L SRZLHG]LDâ 7R MHVW GURJD $OOkKD 1DVWSQLH QDU\VRZDâ NLOND OLQLL ] OHZHM L SUDZHM VWURQ\ PyZL F7RV ]âHGURJLQDNWyU\FKF]HND]ZRG] FNXQLP6]DWDQ1DVWSQLH3URURN 7.

 Z\UHF\WRZDâSRQLoV]\ZHUVHW.RUDQX NWyU\]QDF]\.

ª=DSUDZG WRMHVWPRMDSURVWDGURJD ZL F SRG*DMFLH QL D QLH LQQ GURJ DOERZLHP RGZLHG]LH ZDVRQDRG SUDZG]LZHM SURVWHM.

RUDQ]DXZDo\P\Lo $OOkK &.GURJL© $QDOL]XM F.

QDXF]DM FRSUDZG]LH]DZV]HXo\ZDWHJRVâRZDZ OLF]ELH SRMHG\QF]HM Z DUDEVNLHM RU\JLQDOQHM ZHUVML M]\NRZHM.

 1D SU]\NâDG VâRZR DQQ€U SZLDWâR Z ]QDF]HQLX SUDZGD .

RQFHSFMD ELGCDK QLH MHVW QLHVWHW\ GOD ZV]\VWNLFK ]UR]XPLDâD 3U]\F]\Q MHVWPLG]\ LQQ\PL P\OQH SRMPRZDQLH SRMFLD GREUHM ELGCDK >DUDE ELGCDK KDVDQD@ 8PQLHMV]D VL UyZQLHo ZSUyG PX]XâPDQyZ ZLHG]D R WUDG\FML VXQQLH 3URURND :LHOX ZLHUQ\FK QLH ZLH Lo F]\Q\ NWyUH Z\NRQXM QLH E\â\ Z RJyOH SU]H] :\VâDQQLND SUDNW\NRZDQH 2GG]LHOHQLH 6XQQ\ L ELGCDK LQQRZDFML GR QLHM ZSURZDG]RQ\FK VWDQRZL G]LVLDM EDUG]R SRZDoQ\ SUREOHP 1LHSRUR]XPLHQLDWHZ\PDJDM Z\MDSQLHQLDSRMFLDNRQFHSFMLLDVSHNWyZELGCDK ZHGâXJDKOXV XQQDK ZD DOGoDPD K XPRoOLZLDM F ]UR]XPLHQLH F]\P MHVW LQQRZDFMD MDN EDUG]R MHVW QLHEH]SLHF]QDMDNQDOHo\MHMXQLNDýLHOLPLQRZDý  6XUDKDO$QCDP SUDZRZLW\FKQDVW SFyZ 'RVáRZQLHOXG]LHVXQQ\2NUHOHQLHRGQRV]FHVL GRZL NV]RFLPX]XáPDQyZSRG*DMF\FK]DVXQQ 3URURNDRUD]MHJR ZZZSODQHWDLVODPFRP . MHVW Z OLF]ELH SRMHG\QF]HM Z SU]HFLZLH>VWZLH GR GKXOXPDWK Z\VWSXM FHJRZOLF]ELHPQRJLHM 3U]\NâDG].RUDQXZVND]XMHZ\UDmQLHLo SRSUDZQDMHVWW\ONRMHGQDGURJDDRGHMSFLHRGQLHM SRZRGXMHQLHDNFHSWRZDQ\Z.VODPLHUR]âDPVWDQRZLELGCDK LQQRZDFM .

.'C$+ %LGCDK WRGRVâRZQLHNDoGDQRZDU]HF]F]\QZF]HSQLHMQLHSUDNW\NRZDQ\LHEH]SUHFHGHQVX =SXQNWXZLG]HQLDV]DULDWX SUDZDLVODPVNLHJR.%LGCDK LQQRZDFMDKHUH]MDLMHM]QDF]HQLH 6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ %.

NDoGDELGCDK MHVWGDODODK LQLHIXQNFMRQXMHZ SUDZRGDZVWZLHSRMFLH GREUDELGCDK 3URURN 7.

D*GDGDODODK ZLHG]LHGRRJQLDSLHNLHOQHJR .D%GD%LGCDKMHVW'DODODK'HILQLFMD%LGCDK5RG]DMH%LGCDK 'DODODK R]QDF]DRGHMSFLH]ERF]HQLH]SURVWHMZâDSFLZHMGURJLLOXESUDZG\6âRZRGDODODK OXE GDO ]RVWDâR SU]H] $OOkKD &.U]HNâ.

 Xo\WH Z .RUDQLH Z RGQLHVLHQLX GR OXG]L NWyU]\ ]EDF]DM ] SURVWHMZ\]QDF]RQHMSU]H]1LHJRGURJLGRSURZDG]DM FGRUR]âDPXZUHOLJLL1LHRNUHSODRQR QDWRPLDVW RVyE NWyUH SRSHâQLDM JU]HFK OXE Eâ G Z ZLHU]H 1D SU]\NâDG Z VXU]H $O)DWLKD 6XUD2WZLHUDM FD.

VâRZRGkOHvR]QDF]D&KU]HSFLMDQ NWyU]\]ERF]\OL]SURVWHMGURJL.

'ODWHJR WHo 3URURN 7.

SU]HVWU]HJDM FSU]HGELGCDKXo\ZDâVIRUPXâRZDQLDGDODODK 1LHPyZLâNDoGDELGCDK MHVWJU]HFKHPOXE]âHPDOERZLHPMHVWRQDF]\PS ZLFHMWREâGQD ]ZRG] FD]SUDZLGâRZHMGURJLLGHD %LGCDK LQQRZDFMDG]LHOLVL QDGZDURG]DMH QDXNRZD GRW\F]\ LQQRZDFML Z\QDOD]NyZ Z G]LHG]LQDFK WDNLFK MDN QDXND WHFKQRORJLDPHG\F\QDSU]HP\VâLWS-HVWRQDGR]ZRORQD UHOLJLMQD GRW\F] FD ]DVDG ZLDU\ DNWyZ F]FL -HVW RQD ]DEURQLRQD Z .VODP MHJR]DVDG\QDND]\]DND]\UHJXODFMHGRW\F] FHDNWyZF]FLV]DULDW SUDZRGDZVWZR.VODPLH :\QLNDWR]IDNWXLo .

 ]RVWDâ\ SU]H] $OOkKD XVWDQRZLRQH Z GRVNRQDâ\ VSRVyE L QLH PRJ E\ý SU]HGPLRWHPLQJHUHQFMLF]âRZLHND3URURN VDOOD$OODKXDODMKLâDVDOODP.

QQRZDFMD ZSURZDG]RQD GR QDV]HM UHOLJLL .SRZLHG]LDâ .VODPX.

 SRZLQQD E\ü RGU]XFRQD %XFKDUL L 0XVOLP.

 .D*GDLQQRZDFMDMHVW GDODODK :LQQHMQDUUDFMLZ\SRZLHGm EU]PLDâD $NW F]FL QLH PDMF\ SRGVWDZ Z UHOLJLL .VODPLH.

 SRZLQLHQ E\ü RGU]XFRQ\ %XFKDUL L 0XVOLP.

XOOXGDODODWLQILDQQDU DUDE NXOOXELGDWLQGDODODK ZZZSODQHWDLVODPFRP .  DUDE.

2VRE\ NWyUH ZSURZDG]DM F OXE QDSODGXM F ELGCDK WZLHUG] Lo F]\QL WR MHG\QLH SR WR E\ ]EOLo\ýVL GR$OOkKD &.

EQ +DQEDO SRZLHG]LDâ 1DMZLNV]\ JU]HV]QLN IDVLT VSRSUyG DKO DVVXQQDK ZD DO GoDPCDK OHSV]\MHVWRGQDMEDUG]LHMSRERoQHMRVRE\VSRSUyG DKODOELGCDK ']LHMHVL WDNDOERZLHPJU]HV]QLNSZLDGRP\IDNWXLo RNUHSORQHSRVWSRZDQLHMHVWQDJDQQ\P Z\NURF]HQLHP SR]D JUDQLFH V]DULDWX QLH VWDUD VL XVSUDZLHGOLZLDý WZLHUG] F Lo F]\QL U]HF]\ KDODO GREUHGRSXV]F]DOQHSU]H]V]DULDW.L0XVL SU]\SRGREDýSRSHâQLDM QDMZLNV]\PRoOLZ\JU]HFK $KPDG .

 %.'C$+ MDNR VSRVyE PDMûF\ QD FHOX SU]\SRGREDQLH VL $OOkKRZL SU]\EOL%HQLH GR 6WZyUF\ &.

 6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ %.'C$+ &]âRZLHN SUDNW\NXM F\ ELGCDK SRVWSXMH ZEUHZ .RUDQRZL RUD]OXE VXQQLH Z\UDoDM F MHGQRF]HSQLHSRJO GLo WRFRF]\QLPLâHMHVW$OOkKRZL &.

VODPXLo F]\Q\QLH]DOHFDQHQLHQDND]DQHSU]H]$OOkKDVSUDZL 0XSU]\MHPQRSýMHVW NâDPVWZHPSU]HFLZNR$OOkKRZLLSU]\NâDGHPQDMZLNV]HMLJQRUDQFMLLS\FK\F]âRZLHND %LGCDK LQQRZDFMHZUHOLJLLPRoQDSRG]LHOLýQDGZLHNDWHJRULH VâRZQDELGCDKGRW\F] FD ]DVDGZLDU\SURSDJRZDQDMHVWSU]H]UyoQHJRURG]DMXVHNW\ PLQ 'oDKPLWyZNWyU]\SU]\MOLQDXNL'oDKPELQ6DIZDQ0XWD ]LOLWyZ$KPDGLMDLWS.LSU]\EOLoDZLHUQHJRGR6WZyUF\ =DNâDGDQLHLo F]\Q\QLHPDM FHSRGVWDZZ.RUDQLHLOXE6XQQLHGZyFKmUyGâDFKGRVNRQDâHM UHOLJLL .

VODPLH 3U]\NâDGHPVâRZQ\FKELGCDK WRPLG]\LQQ\PLWZLHUG]HQLHLo Z]QRV]HQLHPRGOLWZLSUySEGR 3URURND ]PDUâ\FK MHVW GR]ZRORQH XVSUDZLHGOLZLDQLH XPDUWZLDQLD VL NDVWUDFMD Z FHOX HOLPLQDFMLSRo GDQLDXWUXGQLDQLHZ\NRQ\ZDQLDDNWyZF]FL SU]H] QDSU]\NâDG.LGRW\F]\ RQDQDXF]DQLDR.

WZLHUG]HQLHLo RGE\ZDM FSLHOJU]\PN KDGo OXEXPUDK.

QLHPRoQDVNU\ýVL ZFLHQLX SDUDVRODVDPRFKRGX.

 QLH ZROQR VFKâDG]Dý FLDâD ZRG SRGF]DV SRVWX :SURZDG]DQLH GR UHOLJLL QRZ\FK SUDNW\N L ]DVDG RUD] QDXF]DQLH Lo PDM RQH mUyGâR Z V]DULDFLH EH] SRGDZDQLD GRZRGyZ ] .RUDQX KDGLVyZ.

 VWDQRZLELGCDK ELGCDK REHMPXM FDDNW\F]FLW]QRGGDZDQLHF]FL$OOkKRZL VXEKDQDKXâDWD DOD.

]DSRPRF U\WXDâyZQLHPDM F\FKSRGVWDZQLHXVWDQRZLRQ\FKSU]H].RUDQRUD]OXEVXQQ 3URURND 7.

'C$+ LQQRZDFMDGRW\F]ûFDUHOLJLL /XG]LLQQRZDFMLOXG]LNWyU]\ZSURZDG]DM GR.VODPXSUDNW\NXM LQDXF]DM ELGDK ZZZSODQHWDLVODPFRP . -HVWWRPLQ ZSURZDG]DQLHQRZ\FKDNWyZF]FLQSZ\P\SODQLHQRZ\FKPRGOLWZREFKRG]HQLHSZL WNWyUH QLHPDM SRGVWDZZ.VODPLHPRG\ILNRZDQLHRERZL ]XM F\FKDNWyZF]FLQSGRGDQLHSL WHJR UDNDWXGRPRGOLWZ\ DVUIRUP\Z\NRQ\ZDQLDDNWyZF]FLQSZVSRPLQDQLH$OOkKDZJUXSLH]D SRPRF Z\SSLHZ\ZDQLDIRUPXâUHOLJLMQ\FKXPDUWZLDQLHVLFDâNRZLWH SRSZLFDQLH VL DNWRP %.

F]FL Z\NUDF]DM F SR]D QRUP\ XVWDORQH SU]H] 6XQQ 3URURND 7.

RUDQ LOXEVXQQSRVâXJXM FVL DUJXPHQWHPLo G]LDâDQLHWDNLHMHVW]DVDGQHL]EOLoDGR$OOkKD EH] SU]\WDF]DQLD GRZRGyZ ] . PRGLI\NDFMH WHUPLQyZ F]DVX SyU GQLD Z NWyU\FK QDOHo\ Z\NRQDý DNW\ F]FL ZSURZDG]DQLH QRZ\FK WHUPLQyZ L ZL ]DQLH ] QLPL RNUHSORQ\FK DNWyZ F]FL MDN QS LQQRZDFMD NWyU QLHNWyU]\ SURSDJXM MHVW SRSZLFDQLH GRE\ Z SRâRZLH PLHVL FD VKD DEkQ QD PRGOLWZ RUD] SRVW 2JyOQLH PRGOLWZD L SRVWQLHV LQQRZDFMDPLDF]NROZLHNZ\NRQ\ZDQLHLFKZWHUPLQLHNWyU\QLHMHVWXVWDQRZLRQ\ SU]H]VXQQ MHVWLQQRZDFM %LGCDK WR UyZQLHo XQLNDQLH SRZVWU]\P\ZDQLH VL E Gm UH]\JQDFMD ] RNUHSORQ\FK SUDNW\N UHOLJLMQ\FKXF]\QNyZ]DFKRZD> XVWDQRZLRQ\FKQDND]DQ\FKLOXE]DOHFDQ\FKSU]H].RUDQX LOXE VXQQ\ =D SU]\NâDG SRVâXo\ý QDP PRoH V\WXDFMD NWyUDPLDâDPLHMVFH]Do\FLD3URURND 7.

 'R 3URURND 7.

 SU]\V]OL WU]HM PoF]\mQL RILDURZXM F WU]\ URG]DMH ELGCDK 3LHUZV]\ ]RERZL ]\ZDâ VL GR VSG]DQLD NDoGHM QRF\ GR NR>FD o\FLD QD PRGOLWZLH 'UXJL GR SRVWX SRGF]DVNDoGHJRGQLDWU]HFLGRFHOLEDWX3URURNQDW\FKPLDVW]JDQLâRZH GREUHELGCDK PRJâR E\VL Z\GDZDýLo QLHPDQLF]âHJRMHVWZQLHXVWDQQ\PRGGDZDQLXF]FL$OOkKRZL.

'C$+ 2LOHGZDMSLHUZVLPoF]\mQLSUDJQOL]LQWHQV\ILNRZDýDNW\F]FLZ\NUDF]DM FW\PVDP\PSR]D JUDQLFH V]DULDWX F]\QL F ZLFHM QLo QDND]DQH.W\PLVâRZ\ ³-HVWHP QDMOHSV]\P VSRUyG ZDV D PRGO VL W\ONRSRGF]DVF] FLQRF\SU]HV\SLDMFGUXJ MHMF] üSRV]F] SRGF]DVQLHNWyU\FKGQLLMHVWHP*RQDW\ 6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ %.

 WU]HFL ]DPLHU]Dâ ]UH]\JQRZDý Z\U]HF VL PDâoH>VWZDNWyUHMHVWGR]ZRORQHL]DOHFDQHSU]H]$OOkKD &.

 =DWHP XVSUDZLHGOLZLDQLHFHOLEDWX SUDNW\NRZDQHJRSU]H] NDWROLFNLFKNVLo\FKU]HSFLMD>VNLFK ]DNRQQLNyZ L ]DNRQQLFH MDN UyZQLHo VXIL.

 MDNR SRVWSRZDQLD ]EOLoDM FHJR GR 6WZyUF\ L VSUDZLDM FHJR0XSU]\MHPQRSýMHVWELGCDK 3RSHâQLDUyZQLHo ELGCDK ZHJHWDULDQLQNWyU\ SRZVWU]\PXM FVL RGVSRo\ZDQLDPLVDWZLHUG]L Lo QLH Z\U] G]DM F NU]\ZG\ o\ZHPX VWZRU]HQLX VSUDZLD SU]\MHPQRSý $OOkKRZL DOERZLHP 6WZyUFD &.

]H]ZROLâF]âRZLHNRZLQDVSRo\ZDQLHPLVD]ZLHU] W NWyUHV KDODO.

RUDQ.MDNUyZQLHo QDND]DâDE\]ZLHU]WDE\â\SU]HGPLRWHPRILDU\0XVNâDGDQHM .

6]DULDW SUDZRGDZVWZR LVODPVNLH.

'C$+GRW\F]\ýPR%HND%GHM]G]LHG]LQV]DULDWX =DNRU]HQLRQHZVHUFX]DVDG\LV]F]HJyá\ZLDU\ ZZZSODQHWDLVODPFRP . REHMPXMH DTvGDK ZLDU DNW\ F]FL RUD] UHODFMH LQWHU SUHVRQDOQHVSRâHF]QHLWUDQVDNFMHKDQGORZH%LGCDK GRW\F]\ýPRoH]DWHPQLHW\ONRDTvGDK F]\ DNWyZF]FLOHF]UyZQLHo WUDQVDNFMLUHODFMLVSRâHF]Q\FKLPLG]\OXG]NLFK %.

VODP.1D SU]\NâDG RVRED NWyUD WZLHUG]L Lo SU]\ ]DZDUFLX XPRZ\ KDQGORZHM Z\PDJDQD MHVW REHFQRSýF]WHUHFKSZLDGNyZSâFLPVNLHMDQLHGZyFK MDN ]DOHFD.

SU]HNUDF]DJUDQLFH V]DULDWXSRSHâQLDM FELGCDK ]RE.RUDQ.

6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ %.'C$+ -HGQ\P]SU]\NâDGyZSU]\WDF]DQ\FKSU]H] DKODOELGCDK VWDUDM F\FKVL RX]QDQLHRNUHSORQ\FK ELGCDK ]DKDODO GR]ZRORQHZV]DULDFLH.

MHVWKLVWRULD8PDU D UDGL$OOkKXDQKX.

RUD]PRGOLWZ\ WDUDZLK 7ZLHUG] RQL Lo VNRUR8PDU UDGL$OOkKXDQKX.

]DSRF] WNRZDâ FRG]LHQQ SUDNW\N PRGOLWZ\WDUDZLK SRGF]DVPLHVL FDRERZL ]NRZHJRSRVWXR]QDMPLDM FLo ZSURZDG]Lâ GREU ELGCDKSRGF]DVNLHG\3URURN 7.

Z\NRQDâM W\ONRSU]H]WU]\SLHUZV]HQRFHUDPDGDQX]PLDQ\ LLQQRZDFMHZUHOLJLLV ]DVDGQHLGR]ZRORQH %âGQLHLQWHUSUHWXM RQLSRMFLH GREUDELGCDKQLHUR]XPLHM FGHILQLFMLELGCDK ZV]DULDFLH 1DSU]\NâDG$OOkK &.

RGQRVLVL Z.RUDQLHGR MHJRVXQQ\ (ZLGHQWQLHMHSOLRGQRVLP\VL GR VXQQ\ ZyZF]DV MHVW WR RGQLHVLHQLH GR VXQQ\ 3URURND RUD] Z\QLNDM F\FK ] QLHM SUDZ LH V]DULDWX 3RGREQLH NLHG\ 8PDU UDGL $OOkKX DQKX.

 RGQRVLâ VL GR UHJXODUQHJR RGPDZLDQLD PRGOLWZ\ WDUDZLK PLDâ QD P\SOL GRVâRZQH OLQJZLVW\F]QH.

 ]QDF]HQLH VâRZD GREUD ELGCDK 0RGOLWZD WDUDZLK QLH E\âD LQQRZDFM Z UHOLJLL DOERZLHP MHM Z\NRQ\ZDQLH ]DOHFLâ 3URURN 7.

 -HG\Q SU]\F]\Q ]SRZRGXNWyUHM:\VâDQQLN$OOkKD 7.

]DSU]HVWDâMHMZ\NRQ\ZDýSRWU]HFKQRFDFK UDPDGDQX E\âD ]JRGQLH ] MHJR VâRZDPL REDZD Lo PRGOLWZ W PX]XâPDQLH X]QDM ]D RERZL ]NRZ  %.RUDQLH VXQQLH 3URURND DQL SRVWSRZDQLX OXE LG%PDK XF]RQ\FK7RZDU]\V]\ :UD] ]H SPLHUFL 3URURND $OOkK &.'C$+ QLH PD #UyGHã RGQLHVLH Z .

VODPX. ]DNR>F]\â XGRVNRQDODQLH UHOLJLL .

 L PRGOLWZ\ WDUDZLK ]DZV]H SR]RVWDQ PRGOLWZDPL ]DOHFDQ\PL L QDGRERZL ]NRZ\PL 8PDU UDGL $OOkKX DQKX.

]DLQLFMRZDâMHG\QLHUHJXODUQHSUDNW\NRZDQLHVXQQ\QLHZSURZDG]DM FGRVXQQ\ QRZHM SUDNW\NL1LHXVWDQRZLâQRZ\FKU\WXDâyZDQLQLHZSURZDG]LâQRZ\FKPRGOLWZQLHWZLHUG]Lâ UyZQLHoLo PRGOLWZDWDUDZLK MHVWRERZL ]NRZDL]DMHMRSXV]F]HQLHVSRWNDZLHUQHJRNDUD 3RGVXPRZXM F %LGCDK WRQLHW\ONRLQQRZDFMDZUHOLJLLX]QDQD]DVSRVyESU]\SRGREDQLDVL $OOkKRZL & .

VODPMHVWUHOLJL QLHGRVNRQDâ Z\EUDNRZDQ  .RQVHQVXVLH]JRGQ\PVWDQRZLVNXRSLQLL QRFQHM.7R Z\NURF]HQLH SU]HFLZNR $OOkKRZL L .VODPRZL DOERZLHP RVRED NWyUD ZSURZDG]D QRZH QDSODGXMHLSUDNW\NXMHELGCDKWZLHUG]LLo .

6NáDGDVL ]OXEUDNDWyZ F]DVDPL.

RUDQX 5RG]DMPRGOLWZ\ WH* SRGQD]Z µTL\DPDOOD\O¶.SRGF]DVNWyU\FKUHF\WRZDQ\FKV DMDW\VXU\.

RGPDZLDQHMZ]JURPDG]HQLXSRGF]DVUDPDGDQXSRPRGOLWZLHLV]k ZZZSODQHWDLVODPFRP .

&]âRZLHN]DNâDGDM FLo ELGCDK F]\QQLHPDM F\SRGVWDZZ.RUDQLHLOXEVXQQLH.

]EOLo\JRGR $OOkKD Lo QRZD SUDNW\ND Z ZLNV]\P VWRSQLX ]DGRZROL 6WZyUF QLo WD NWyU 2Q 6DP REMDZLâ Z .RUDQLH LOXE NWyU XVWDQRZLâ 3URURN 0XKDPPDG Z VXQQLH.

 REUDoD $OOkKD SU]\SLVXM FVRELH SUDZR GRZ\QDMG\ZDQLDQRZ\FKOHSV]\FK SFLHoHN =DSU]HF]DRQVâRZRP $OOkKD VXEKDQDKXâDWD DOD.

 L3URURND 7.

 ª']LVLDM ]DNRF]\áHP SURFHV WZRU]HQLD.

 L XGRVNRQDOLáHP ZDV] UHOLJL Z\ELHUDMFLH.RUDQ.VODPMDNRZDV] UHOLJL ª .

'C$+ %LGCDK WRNRQFHSFMD QLHGRVNRQDâHMUHOLJLL WRWZLHUG]HQLHLo Z. 'R $OOkKDSU]\EOL* ZDV MHG\QLH WH U]HF]\ NWyU\FK ZDV QDXF]\áRGGDO ZDV ]D WHNWyU\FK ]DEURQLá 6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ %.VODPLHV EUDNLOXEQDGZ\oNL U]HF]\QLHSRWU]HEQH]NWyU\FKPRoQD]UH]\JQRZDý'ODWHJRPXVLP\]ZDOF]DýLQLHQDZLG]Lý ELGCDK7D QLHQDZLSý MHVWMHGQ ]R]QDNPLâRSFLGR$OOkKD VXEKDQDKXâDWD DOD.

L3URURND 7.

.RUDQLH RUD] VXQQLH 3URURND 0XKDPPDGD 7. XPLâRZDQLDZLDU\UHOLJLLNWyUDMHVWGRVNRQDâDL]DZV]HGRVNRQDâ SR]RVWDQLH .3U]\F]\Q\%LGCDK 1LHVWDQRZLZ WSOLZRSFLIDNWLo SZLDGRPHSU]HVWU]HJDQLH]DVDGZ\]QDF]RQ\FKSU]H]$OOkKDZ .

 FKURQL SU]HG GHZLDFM L PRG\ILNDFM ]DVDG .VODPX 3URURN 7.

RUDQX NWyU\ ]QDF]\. Z\MDSQLâ ]QDF]HQLH SRZ\oV]HJR ZHUVHWX Z KDGLVLH ]UHODFMRQRZDQ\P SU]H] 0DVXG DQDVWSXM F\PLVâRZ\ :\VáDQQLN $OOkKD QDU\VRZDá QD ]LHPL SURVW OLQL L SRZLHG]LDá 7R MHVW GURJD $OOkKD 1DVW SQLHQDU\VRZDáNLONDOLQLL]OHZHMLSUDZHMVWURQ\PyZLF7RV ]áHGURJLQDNWyU\FK F]HND ]ZRG]F NX QLP 6]DWDQ 1DVW SQLH 3URURN Z\UHF\WRZDá SRZ\*V]\ ZHUVHW .

 =DSUDZG WR MHVW PRMD SURVWD GURJD ZL F QL SRG*DMFLH L QLH SRG*DMFLH LQQ GURJDOERZLHPRGZLHG]LHZDVRQDRGSUDZG]LZHMGURJL ª2WR PRMD GURJD SURVWD 3RVW SXMFLH ZL F SR QLHM L QLH SRG*DMFLH LQQ\PL GURJDPL DE\ RQH QLH RGG]LHOLá\ ZDV RG -HJR GURJL 2WR FR ZDP QDND]Dá $OOkK DE\FLHPRJOLVWDüVL ERJRERMQ\PL© .RUDQ.

=DWHPQLHSZLDGRPRSýEUDNZLHG]\LJQRUDQFMDZNZHVWLDFKGRW\F] F\FK]DVDG.RUDQXLVXQQ\3URURND0XKDPPDGD 7.VODPXWUHSFL .

SRG oDQLH]DSUDJQLHQLDPLSOHSHQDSODGRZQLFWZR RSLQLL RUD] RVyE PLQ QLHZLHUQ\FK.

 SURZDG] GR UR]SRZV]HFKQLD VL ELGCDK ZSUyG Z\]QDZFyZ.VODPX ZZZSODQHWDLVODPFRP .

P ZLFHM F]DVX XSâ\ZD RG ]DNR>F]HQLD PLVML 3URURND 0XKDPPDGD 7..

 W\P EDUG]LHM XPQLHMV]D VL ZLHG]D GRW\F] FD NZHVWLL UHOLJLMQ\FK ZSUyG PX]XâPDQyZ D EDUG]LHM UR]SRZV]HFKQLDVL ELGCDK3URURN0XKDPPDGSRGNUHSODâWRVâRZDPL 3URURN0XKDPPDG 7.

SRZLHG]LDâUyZQLHo &L]ZDVNWyU]\E G *\üGáXJR]DXZD*ZLHOHVSU]HF]QRFL Uy*QLF.

=DWHPSU]HVWU]HJDMFLH PRMHMVXQQ\LVXQQ\SUDZRZLHUQ\FK.DOLIyZ $EX'DZ€GLLQQL.

'C$+ $OOkKQLH]DELHUDZLHG]\ Z\U\ZDMFM RG6ZRLFKVáXJ&]\QLWDN]DELHUDMFXF]RQ\FK QD VNXWHN PLHUFL. %UDNZLHG]\RGQRQLH]DVDGLUHJXã.VODPX 6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ %.

 D NLHG\ QLH E G]LH DQL MHGQHJR OXG]LH Z\ELRU VRELH QLHGRXF]RQ\FK SU]\ZyGFyZ X NWyU\FK E G ]DVL JDü SRUDG D FL Z\GDG] IDWDZD ZHUG\NW\ UHOLJLMQH EH] ZLHG]\LZSURZDG] OXG]LZEáGLVDPL]EáG] KDGLVSRWZLHUG]RQ\.

$OOkK VXEKDQDKX âD WD DOD.

RUDQ. QDXF]D R OXG]LDFK NWyU]\ RGZUDFDM VL RG .RUDQX RUD] VXQQ\ SRG oDM F]DZâDVQ\PLSUDJQLHQLDPL ª-HOLWRELHQLHRGSRZLHG]WRZLHG(L* LG W\ONR]DVZRLPLQDPL WQRFLDPL$ NWR MHVWEDUG]LHM]EáNDQ\DQL*HOL WHQNWR SRVW SXMH]DVZRM QDPL WQRFLEH] SU]HZRGQLFWZD]HVWURQ\%RJD"© .

Wy* ZL F SR]D %RJLHP SRSURZDG]L JR GURJ SURVW"© .RUDQ. ª&]\ZLG]LDáH WHJRNWyU\Z]LáVRELHQDPL WQRü]DVZHJRERJD"%yJVSRZDG]Lá JR ]GURJLZSHáQLZLHG]\LSRáR*\áSLHF] üQDMHJRVáXFKXLMHJRVHUFXLSRáR*\á ]DVáRQ QD MHJR VSRMU]HQLX .

3RGû%DQLH]DSUDJQLHQLDPL ROHSHQDSODGRZQLFWZRRSLQLLRUD]OXG]LXWUXGQLDORJLF]Q DQDOL] GRZRGyZRUD]RGUyoQLHQLH SUDZG\RGIDâV]X$OOkK &.

PyZL FR]QDF]\.

G(FLH ]D W\P FR ]HVáDá %yJ 2QL PyZL 1LH 0\ SRVW SXMHP\]DW\PSU]\F]\P]DVWDOLP\QDV]\FKRMFyZ &]\QDZHWZyZF]DV JG\E\ LFK RMFRZLH QLHF]HJR QLH UR]XPLHOL L QLH E\OL SURZDG]HQL GURJ SURVW"© . ª$ NLHG\ VL LP PyZL .RUDQ.

 OHSHQDODGRZQLFWZRRSLQLLRUD]OXG]L IDQDW\]P.

 $UJXPHQW\SRZ\oV]HVâ\V]\P\G]LVLDML]XVWQLHNWyU\FKOXG]LPLQVXILFKNWyU]\PRGO VL GR ]PDUâ\FK2GU]XFDM RQLQDXNLRSDUWHQD.RUDQLHRUD]VXQQLHSUHIHUXM FZâDVQH]DVDG\QDXNL LFKV]HLFKyZSUDNW\NLRMFyZLG]LDGyZ /LF]EDPQRJDRGIDWZD ZZZSODQHWDLVODPFRP .

RUDQ @ 3URURN U]HNá = SHZQRFL SRG*\FLHODGDPLZDV]\FKSU]RGNyZ $W7LUPLGKL.WyUHJR 'áRQL VSRF]\ZD PH *\FLH SRZLHG]LHOLFLH WR VDPR FR )\G]L 0RM*HV]RZL D SRZLHG]LHOL RQL 0RM*HV]X GDM QDP ERJyZ WDNLFK MDN RQL PDM 0RM*HV] RGU]HNá ª=DSUDZG QLH SRVLDGDFLH ZLHG]\© >.LHG\MHPLQ OLP\SRSURVLOLP\3URURND:\VáDQQLNX$OOkKD:\ELHU]GODQDV>GKDW DQZkW@ WDNLH MDN >GKDW DQZkW@ SRJDQ :\VáDQQLN U]HNá $OOkKX $NEDU WR Uy*QH GURJL 1D 7HJR Z .-HVW WR MHGQD ] QDMEDUG]LHM SRZDoQ\FK SU]\F]\Q ELGCDK FR SRGNUHSOD KDGLV ]UHODFMRQRZDQ\ SU]H]:DTLGDO/DLWKL 8GDOLP\ VL :\VáDQQLNLHP $OOkKD GR +XQDLQ D PLDáR WR PLHMVFH ZNUyWFH SR W\P MDN SU]\M OLP\.VODP%\áRWDPGU]HZR]ZDQH>GKDWDQZkW@GRNWyUHJRSRJDQLHSU]\ZL]\ZDOL EUR.

'C$+ 3RZ\oV]D QDUUDFMD Z\MDSQLD Lo FKý QDSODGRZQLFWZD QLHZLHUQ\FK VSRZRGRZDâD SURSE .]UDHOLWyZ GR 0RMoHV]D R Z\]QDF]HQLH LP ERJyZ 7\P VDP\P PRW\ZHP NLHURZDOL VL 7RZDU]\V]H 3URURND SURV] F R Z\]QDF]HQLH GU]HZD GR NWyUHJR RSUyF] $OOkKD FKFLHOL Z]QRVLýSURSE\REâRJRVâDZLH>VWZR 3RGREQHV\WXDFMHPDM PLHMVFHZF]DVDFKQDPZVSyâF]HVQ\FKZLHOXPX]XâPDQyZSUDNW\NXMH ELGCDK QDSODGXM F QLHZLHUQ\FK SRSU]H] QS FHOHEURZDQLH XURG]LQ 3URURND 0XKDPPDGD 7. 1DODGRZDQLHQLHZLHUQ\FK 6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ %.

1LHEH]SLHF]H VWZD%LGCDK %LGCDK PRoQDSRUyZQDýGR FKRURE\]DNDmQHM ZLUXVDNWyU\UR]SU]HVWU]HQLDVL ZSUyGOXG]L 2VREDNWyUD ]DUDoRQDMHVWELGCDKSU]HND]XMH ZLUXVELGCDK URG]LQLHSU]\MDFLRâRP]QDMRP\P NWyU\ ] NROHL UR]SU]HVWU]HQLDM GDOHM ]DUD]NL 'RFKRG]L WR WHJR Lo ]DLQIHNRZDQH MHVW FDâH VSRâHF]H>VWZR ]DLQIHNRZDQD ZLUXVHP KHUH]ML L LQQRZDFML MHVW FDâD UHOLJLD .VODPX 3RQLoHM SU]HGVWDZLDP\QLHNWyUH]QLHEH]SLHF]H>VWZELGCDK 5R]âDP L SRG]LDâ\ Z XPPLH VSRâHF]QRSFL PX]XâPD>VNLHM... Z\]QDF]DQLH GQL W\JRGQL QD RNUHSORQH SZLWD SU]HVDG Z oDâRELH RUJDQL]DFM SU]\Mý SR SRJU]HEDFK>W]ZVW\S\@Z]QRV]HQLHSRPQLNyZQDJUREDFKLWS .

 QDVWSXM SU]HGH ZV]\VWNLP ] SRZRGX DKO XOELGCDK 8GRZDGQLD WR Z\UDmQLH KLVWRULD :V]\VF\ 6DKDED 7RZDU]\V]H 3URURND.

 SRG oDOL ]D WUDG\FM GURJ Z\]QDF]RQ SU]H] 3URURND 0XKDPPDGD 7.

 2WDF]DOL VL QDZ]DMHP V]DFXQNLHP L WURVN QDZHW NLHG\ SR SDQRZDQLX 8WKPDQ D UDGL $OOkKX DQKX.

 SRMDZLâ\VL PLG]\QLPLUyoQLFHZWUDNFLHZ\SUDFRZ\ZDQLDLGoWLKkG :DOF]\OL]$OLP UDGL$OOkKXDQKX.

L0XD ZL\ UDGL$OOkKXDQKX.

SU]HFLZNRVRELHDPLPRWR ZFL oSU]\MPRZDOLMHGQLRGGUXJLFKKDGLV\ZVSyOQLHVL PRGOLOLZ\GDZDOL]DP oFyUNL.FK VSRU\ Z\QLNDâ\ ] UyoQLF\ LGoWLKkG SRJO GyZ RSLQLL.

 OHF] ZFL o SR]RVWDZDOL ]MHGQRF]HQL QD ZZZSODQHWDLVODPFRP %LGCDKSRZRGXMHUR]ãDPXPP\ .

GURG]H 3URURND 7.

 SRSU]H] EUDWHUVN PLâRSý Z LPL $OOkKD .LHG\ NKDZDULGo SRGF]DV Vâ\QQHM ELWZ\ ZLHOEâ GyZ SRPLG]\ 0XZD\L UDGL $OOkKX DQKX.

 RUD] $OLP UDGL $OOkKX DQKX.

.

 ]DF]OLUR]SU]HVWU]HQLDýVZRMH SRJO G\ ZLHOXPX]XâPDQyZZ\âDPDâRVL ]V]HUHJyZ DKO DVVXQQDK OXG]L VXQQ\.

 VWDM F VL SLHUZV]\PL DKO DOELGCDK OXGmPL LQQRZDFML.

 :DUWR ]D]QDF]\ýLo oDGHQ6DKDED WRZDU]\V]3URURND.

LHG\ZSURZDG]DM RQLQRZHLGHHDNW\F]FL GRUHOLJLLJUXSDNWyUDSRZLQQD]DZV]HSRG oDý]DSUDZG MDNZ]PLDQNRZDâ3URURN.QLH]QDOD]âVL PLG]\NKDZDULGo 3RG]LDâXPP\QDVWSXMH]SRZRGX DKODOELGCDK .

VODPX LH .RUDQHP L 6XQQ 1DV]\P RERZL ]NLHP MHVW SU]HFLZVWDZLDQLH VL W\P NWyU]\SRG oDM ]DELGCDKMDNW\ONRXVWDOLP\GRZRG\LFKEâGQHJRSRVWSRZDQLD /XG]LHELGCDK ]]DâRoHQLDV QLHSRVâXV]QL3URURNRZL 7.GHH SURSDJRZDQH SU]H] ZLHOX ZVSyâF]HVQ\FK XF]RQ\FK R Z]QRV]HQLX VL SRQDG SRG]LDâ\ ]MHGQRF]HQLX L ]ZDOF]DQLX ZVSyOQ\PL VLâDPL NXIU V WHRUHW\F]QLH EDUG]R SLNQ\P L SR]\W\ZQ\PDSHOHP$F]NROZLHNQLHPRoQD]DVWRVRZDýJRZSUDNW\FH]HZ]JOGXQDIDNWLo PX]XâPDQRPQLHZROQRMHVWMHGQRF]\ýVL ]OXGmPLNWyU]\QLH]JDG]DM VL ]SRGVWDZRZ\PL mUyGâDPL .LH DKO DOVXQQDK RGU]XFD KHUH]MH RGPDZLD SU]\MFLD NRQFHSFML RUD] PHWRGRORJLL SURSDJRZDQ\FK SU]H] DKODOELGCDK .

$OOkK & .

'C$+ %LGCDKWR)LWQDKOXEVXURZDNDUDGODVSRãHF]QRFLPX]XãPD VNLHM 3HZQHJR UD]X PoF]\]QD ]DS\WDâ .RUDQLH 6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ %.PDP0DOLNRGSRZLHG]LDâ2EDZLDPVLLo GRSZLDGF]\V]ILWQDK 0oF]\]QD ]DS\WDâ 'ODF]HJR" 3U]HFLHo GRGDM W\ONR WURFK GR ]DVDG LKUDP :yZF]DV .PyZLZ.PDP D 0DOLN D F]\ PRoH SU]\M ý LKUDP Z PHF]HFLH 3URURNDDQLHZPLTDW.RUDQ.PDP0DOLNZ\UHF\WRZDâSRZ\oV]\ZHUVHW.RUDQX ª/XG]LH NWyU]\ RGZUDFDM VL RG ]DOHFH 3URURND GRZLDGF] >ILWQDK@ DOER VXURZHMNDU\© .

VODPV]F]HJyáRZRRNUHODF]\Q\ZLHU]HQLDNWyUHV SU]HMDZDPLVWDQRZL D. NXIU $WHL]PQLHZLDUDZ$OOkKDL-HJR3URURND.

6WDQZNWyU\ZVW SXMHSLHOJU]\PZ\NRQXMF\µXPUDK¶OXEµKDG*¶.VODPZ\]QDF]DV]F]HJyáRZ HW\NLHW VWDQXµLKUDP¶E.

 0LHMVFHRGGDORQHRG0HNNLZNWyU\PSLHOJU]\PPXVLSU]\MüVWDQLKUDP LQWHQFMDRUD]VWUyM.

-HVWSL üPLTkW$O-XKIDK 2NUHORQ\VWUyMSU]\ZG]LHZDQ\SU]H]SLHOJU]\PD 4DUQ$O0DQk]LO<DODPODP'KkW.UkTRUD]'KXO+XODLIDK:\EyUPLTkW X]DOH*QLRQ\MHVWRGNLHUXQNX]NWyUHJRSU]\E\ZDM SLHOJU]\PL E.

3U]\F]\QDNWyUDPR*HRGZLHüPX]XáPDQLQDRG.VODPXGRSURZDG]LüGRXWUDW\ZLDU\ D.

KUkP" 2GSRZLHG]LDá 2G'KXO +XODLIDKWDPJG]LH3URURN VDODOODKXCDOHMKLáDVDOODP.XV]HQLHSUyEDGRZLDGF]HQLHQLHV]F] FLHSR*GDQLHXZLHG]HQLHIDVF\QDFMD]DPLHV]DQLH :LQQ\PSU]HND]LHF]\WDP\ 3HZLHQF]áRZLHNSU]\V]HGáGR.PkPD0DOLNDS\WDMF 2$EX$EGDOOkKJG]LHPDPSU]\Mü..

SU]\MPRZDá.KUkPZ ZZZSODQHWDLVODPFRP .KUkP &]áRZLHNSRZLHG]LDá -DFKF SU]\Mü.

DOERZLHPyZF]\QZ\NUDF]DâSR]D]DOHFHQLD3URURND 7.

'RGDâUyZQLHo-DNDILWQDK PRoH E\ý ZLNV]D RG P\SOHQLD Lo REGDU]RQR FL ZLNV]\PL ]DOHWDPL RG ]DOHW NWyU\PL REGDU]RQ\ ]RVWDâ3URURN0XKDPPDG $EX6]DPDDO%D LWKDODLQNDUDO%LGCDK KDZDGLWKVWU.

RUDQ. ª/XG]LH NWyU]\ RGZUDFDM VL RG ]DOHFH 3URURND GRZLDGF] >ILWQDK@ DOER VXURZHMNDU\© .

6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ %.VODPX ZSURZDG]DQD MHVW ELGCDK ] UHJXâ\ ]DVWSXMH RQD MDNLS HOHPHQW VXQQ\ ]DS ZV]HONLH ]PLDQ\ VXQQ\ SRZRGXM Lo QLH MHVW RQD SU]HVWU]HJDQD ZH ZâDSFLZ\ VSRVyE .LHG\ZSURZDG]DQDMHVWELGCDKXPLHUDVXQQDKLEG]LHWUZDâRWRGRF]DVXZ NWyU\P]DSDQXMHELGCDK GRVâEG]LHo\ýELGCDK.EQ $EEDV U]HNâ.LHG\ GR .'C$+ 6]DULDW ]RVWDâ XVWDQRZLRQ\ Z FHOX ]DSHZQLHQLD F]âRZLHNRZL GREURE\WX QD ]LHPL L Z o\FLX ZLHF]Q\P 2GU]XFDM F DXWHQW\F]QH QDXNL L DNFHSWXM F SUDZD LQQH QLo Z\]QDF]RQH SU]H] .RUDQLVXQQRGPDZLDP\VRELHGREUDPDVODKDK ]DVWSXM FMH]âHPIDVDG :SURZDG]DM F QRZH PHWRGRORJLH NRQFHSFMH DKO DOELGCDK ]PLHQLDM GURJ G]LNL NWyUHM ZLHUQ\PRoHGRVW SLýQDMZLNV]HJRV]F]SFLDZo\FLXQD]LHPLLSRSPLHUFLQDW NWyUDWHJR QLHJZDUDQWXMH %LGCDKMHVW#UyGãHP]ãDZXPPLH .

VODPXUHOLJLLNWyUHMMHG\Q\PZâDSFLFLHOHPMHVW$OOkK$OOkK ZLH FR ]QDMGXMH VL SRG QDV]\P REXZLHP MDN UyZQLHo FR ]QDMGRZDâR VL SRG REXZLHP PHF]HFLHZNWyU\PMHVWJUyE .PkP0DOLNSRZLHG]LDá 1LHUyEWHJRJG\* REDZLDPVL *HSRSDGQLHV]Z)LWQDK &]áRZLHN )LWQDKQL* WR*HZ\GDMHFLVL L* RVLJQLHV]]DOHW\MDNLFK3URURN VDODOODKXCDOHMKLáDVDOODP.DVXQQDK XPU]H +DVDQ.EQ$WWL\DQDOHo F\GR7D ELvQU]HNâ$OOkKRGELHUDRGOXG]LNWyU]\DNFHSWXM ELGCDK VXQQ LQLHRGGDMHMHMDo GR'QLD6 GX %LGCDK QLH W\ONR SRZRGXMH Z\PDUFLH VXQQ\ OHF] NUHXMH UyZQLHo NX QLHM QLHQDZLSý $KO DO ELGCDK QLH W\ONR RGPDZLDM DNFHSWDFMLRU\JLQDOQHM VXQQ\ OHF]UyZQLHo XQLNDM PHF]HWyZF]\ WHo PLHMVFJG]LHVXQQDMHVWSUDNW\NRZDQD1DSU]\NâDGJDUG] PX]XâPDQDPLNWyU]\PRGO VL Z EXWDFK SRGF]DV NLHG\ SUDNW\ND WD ]RVWDâD XVWDQRZLRQD SU]H] VXQQ $KO DOELGCDK Z\NUDF]DM F SR]D JUDQLFH ]GURZHJR UR]V GNX WZLHUG] Lo MDNLNROZLHN EUXG SRNU\ZDM F\ REXZLH XQLHPRoOLZLD RGSUDZLDQLH PRGOLWZ =DSRPLQDM RQL Lo QLH ZROQR F]âRZLHNRZL SRGHMPRZDýGHF\]MLZNZHVWLDFK.

QLHRVLJQá $O¶.PkPD$V]6]DWLEL.¶WLVVDP DXWRUVWZD.

PkP0kOLNSRZLHG]LDá $MDND* PR*HE\üZL NV]D CDOHMKLáDVDOODP. %LGCDKQLV]F]\VXQQ LNUHXMHGRQLHMQLHFKý RGSRZLHG]LDá -DND* WRPR*HE\ü)LWQDK"'RGDPMHG\QLHNLONDPLO .

RUDQXL6XQQ\3URURND0XKDPPDGD VDODOODKX ZZZSODQHWDLVODPFRP . 3UDZRLVODPVNLHRSLHUDMFHVL QD]DND]DFKQDND]DFK]DOHFHQLDFK.

3URURND 7.

L7RZDU]\V]\DIDNWHPMHVWLo ]H]ZROLâRQPX]XâPDQRPRGSUDZLDýPRGOLWZ Z REXZLX=DS GRQDV]\FKRERZL ]NyZQDOHo\VâXFKDýE\ýSRVâXV]Q\P MDNQDXF]D.RUDQ.

EQ +DQEDO D U]HNâ :\VWU]HJDMFLH VL ELGCDK DOERZLHP ]DF]\QDVL RQDRGPDâHMU]HF]\SU]\SRPLQDM FHMSUDZG DOXG]LHRJâXSLHQLSRG oDM ]DQL L ELGCDK UR]UDVWDVL LUR]UDVWDWDNEDUG]RLo SRMPDQL SU]H]ELGCDK.LQLH Z\GDZDýRV GyZ .QVKD $OOkK$OOkKRV G]LLFKVWRVRZQLHGR]DPLDUyZDF]NROZLHNQDOHo\SDPLWDýLo F]\Q\QLH PDM FH SRGVWDZ Z .UHXM FQLHFKýGRVXQQ\ DKODOELGCDK VSUDZLDM Lo SRG oDQLH]DQL LMHMSU]HVWU]HJDQLHVWDMH VL GOD OXG]L FLoDUHP :LHUQL QLHXVWDQQLH SRGGDZDQL V QDFLVNRP QDND]RP PRG\ILNDFML DNWyZ F]FL L ]DFKRZD> 1DZHW FL PX]XâPDQLH NWyU]\ SUDJQ V]F]HU]H SU]HVWU]HJDý VXQQ\ QDSRW\NDM RJURPQH WUXGQRSFL DOERZLHP DKO DOELGCDK ZSURZDG]D ]DPW Z NZHVWLDFK UHOLJLMQ\FK L NRQIXQGXMH GR WHJR VWRSQLD Lo ZLHUQL ZPDQLSXORZDQL Z LQQRZDFMH QLH V Z VWDQLHRGUyoQLýNâDPVWZDRGSUDZG\PLPRVZ\FKV]F]HU\FKLQWHQFML .'C$+ $O%DUEDKkUv WRZDU]\V] $KPDG D .RUDQLH L 6XQQLH V QLH GR SU]\MFLD EH] Z]JOGX QD LQWHQFMH NWyUH MH SRZRGXM 6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ %.

VODPHP .EQ 7D\PL\\DK Z MHGQHM ]H VZRLFK NVL oHN SLV]H : U]HF]\ VDPHM NXIU n\GyZ RUD] &KU]HSFLMDQMHVWZ\QLNLHPELGCDK:SURZDG]LOLRQLGRUHOLJLLLQQRZDFMHNWyUHRGZLRGâ\LFK RG SUDZG]LZ\FKQDXN0RMoHV]DL-H]XVD DODMKXPPDVDODWXZDVVDOkP.]QDMGXM VL SR]D.

 %LGCDKSURZDG]LGR.VODPHP :LHU]HQLD DKODOELGCDK QLHPDM SRGVWDZZILWUDK)LWUDK ]DZLHUDZ\â F]QLHSUDZG R.VODPX Z FHOX SU]HGVWDZLHQLD WDN ]ZDQHM SUDZG\ RUHOLJLL$OOkKD 3URJUDP\ WHOHZL]\MQH R .VODPLH GODWHJROXG]LREVWDM F\FKSU]\SUDZG]LHQLH]ZLRG LGHH]QL VSU]HF]QH %LGCDKXWUXGQLDV]HU]HQLH.VODPXRUD]F]\QLHQLHGDZDKZLPL $OOkKD  ZVSRPLQDQLH$OOkKD F]áRZLHNJRUOLZLHSRER*Q\>KDQLIDQ@]JRGQLH]QDWXU >ILWUDK@$OOkKD]NWyU VWZRU]\áOXG]L>IDWDUDCQQDV@ 1LHFKQLH DU5XP.VODPX MHVW Z\NRU]\VWDQLH LGHRORJLL DKO DOELGCDK SU]H] SU]HFLZQLNyZ .XIU -HGQ\P ] QDMSURVWV]\FK VSRVREyZ NUHRZDQLD QLHFKFL ZSUyG OXG]L GR .VODPLH SUH]HQWXM PLG]\ LQQ\PL VXILFK RGGDM F\FK VL GKLNU SRGF]DVNLHG\VSRVyEZMDNLWRZ\NRQXM QLHPDQLFZVSyOQHJR].

 )LWUDUHOLJLMQH]QDF]HQLHWHJRVáRZDWRUHOLJLD.VODPXF]\VW\PRQRWHL]Pª3U]HWR]ZUyüVZRMHREOLF]HNXUHOLJLL>GLLQ@MDN ]DFKRG] ]PLDQ\ZVWZRU]HQLX%RJD Z-HJRUHOLJLL.

 7RMHVWUHOLJLD>GLLQ@SUDZG]LZDOHF]ZL NV]RüOXG]LQLHZLH© 6XUDK ZZZSODQHWDLVODPFRP .

'C$+ 1DMOHSV]\PSU]\NâDGHPMHVWWHUPLWNWyUHPXSR]ZRORQR]DPLHV]NDýZGU]HZLH:\REUDmP\ VRELH Lo ELGCDK MHVW WHUPLWHP D F]âRZLHN GU]HZHP :F]HSQLHM F]\ SymQLHM ]QLV]F]\ RQD F]âRZLHNDRF]\PZLHORNURWQLHQDXF]Dâ3URURN 7.VODPX MHVW SU]HGVWDZLDQD SU]H] QLHZLHUQ\FK MDNR JUXSDLVODPVND 2VREDNWyUDGRFLHNDSUDZG\QLJG\QLHSU]\MPLHLGHRORJLLDQLZLHU]H>NWyUH JUXSDWDV]HU]\SRGQD]Z .3RGREQLH JUXSD )DUDNNKDQ W]Z QDUyG .VODPX 6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ %.

ZKDGLVDFK :RGQLHVLHQLXGRMHGQRVWNL%LGCDKQLV]F]\$NKLUD F]ãRZLHND %LGCDK ]RVWDQLH]QLV]F]RQDZ2JQLX3LHNLHOQ\P$OOkK & .

93U]\NãDG\ZVSyãF]HVQ\FK%LGCDK %LGCDK NWyUD ]DGRPRZLâD VL G]LVLDM ZSUyG PX]XâPDQyZ ]H Z]JOGX QD RJURPQ\ SU]HG]LDâ F]DVRZ\ RGJUDG]DM F\ QDV RG HU\ 3URURND 0XKDPPDGD XPQLHMV]DQLH ZLHG]\ Z NZHVWLDFK UHOLJLMQ\FK MDN UyZQLHo GXo OLF]E SURPRWRUyZ LQQRZDFML MHVW SU]HRJURPQD -HGQ ] SU]\F]\Q MHVW UyZQLHo QDSODGRZDQLH L SU]\MPRZDQLH U\WXDâyZ SUDNW\NRZDQ\FK SU]H] QLHZLHUQ\FK3URURNSRZLHG]LDâ =SHZQRFL SRG*\FLHODGHPZDV]\FKSU]RGNyZ $W7LUPLGKL.VWDZLDEDULHU PLG]\VNUXFK D RVRE RGGDM F VL ELGCDK=RVWDQLHRQDSU]HNOWDSU]H]$OOkKDL$QLRâ\MHMXF]\QNLQLH]RVWDQ SU]\MWHWDNGâXJRMDNSUDNW\NXMHELGCDK:o\FLXGRF]HVQ\PZ\GDZDýEG]LHMHMVLLo F]\QL U]HF]PLâ $OOkKRZLSR]DS SPLHUFL]UR]XPLHLo MHJRSRVWSRZDQLHQLHSU]\QLRVâRoDGQ\FK NRU]\SFL1LHW\ONRSRQLHVLHNDU ]DZâDVQ ELGCDKOHF]UyZQLHo ]DWRLo SU]\MOLRGQLHMELGCDK LQQLOXG]LH .

&HOHEURZDQLHXURG]LQ3URURND0XKDPPDGD -HVW WR SZLWR NWyUH MHVW OXVWU]DQ\P RGELFLHP SZLWRZDQLD XURG]LQ -H]XVD 7.

 SU]H] FKU]HSFLMDQ W]Z RZL W %RoHJR 1DURG]HQLD &HOHEUXM MH Z PLHVL FX UDEL DODZZDO QLH SRVLDGDM F\Z\VWDUF]DM FHMZLHG]\R.VODPX RZLWXMH VL Z PHF]HWDFK Z GRPDFK PLHMVFDFK VSHFMDOQLH Z\]QDF]DQ\FKQDW RND]M 3URURNSRZLHG]LDáWDN*H.D*G\QRZRURGHNURG]LVL ZVWDQLHILWU\1DVW SQLHMHJRURG]LFHF]\QL ]QLHJR)\GD RNDOHF]RQH SU]\SRURG]LH.VODPLHPX]XâPDQLHQDSODGXM FXF]RQ\FKNWyU]\]ERF]\OL ] ZâDSFLZHM SFLHoNL .

" 6DKLK0XVOLPNVL JDDO4DGDU.

 &KU]HFLMDQLQDOXE0DJD]XSHáQLHMDN]ZLHU] NWyUHURG]LVL QLHQDUXV]RQH&]\ZLG]LV]DE\NWyUHNROZLHN]QLFKE\áR *\FLHSRPLHUFL ZZZSODQHWDLVODPFRP .

2SUyF] WHJRLo SZLWRWRMHVWLQQRZDFM Z\QLNDM F ]QDSODGRZQLFWZDFKU]HSFLMDQREHMPXMH RQR UyZQLHo SROLWHLVW\F]QH SUDNW\NL L U]HF]\ QLH GR SU]\MFLD WDNLH MDN UHF\WRZDQLH OLWDQLL ] SU]HVDGQ\PZ\FKZDODQLHP:\VâDQQLND$OOkKD 7.

F]HPXF]VWRWRZDU]\V]\ELFLHZEEQ\ /XG]LH Z]QRV] WHo SURSE\ GR 3URURND 7.

 D QLH GR $OOkKD VXEKDQDKX âD WD DOD.

 3URURN 7.

SRZLHG]LDâ 1LHSU]HVDG]DMFLHZRGGDZDQLXPLF]FLMDNXF]\QLOLWRFKU]HFLMDQLH]-H]XVHPV\QHP0DU\L -HVWHP MHG\QLH F]áRZLHNLHP ]DWHP QD]\ZDMFLH PQLH SRGGDQ\P $OOkKD L -HJR :\VáDQQLNLHP %XFKDUL0XVOLP.

D*GD QRZD Z\P\ORQD. 6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ %.'C$+ RZLWRZDQLHNWyUHRJUDQLF]DVL MHG\QLHGRVSRo\ZDQLDSRVLâNyZJURPDG]HQLDVL ZGRPDFK LRND]\ZDQLDUDGRSFLZFL oMHVWELGCDK LQQRZDFM ]JRGQLH]KDGLVHP .

 SUDNW\ND MHVW ELGCDK D ND*GD ELGCDK SURZDG]L GR GHZLDFML %XFKDUL0XVOLP.

VODP LEQ 7D\PL\\DKSRZLHG]LDâ 3RGREQLH OXG]LH NWyU]\ FHOHEUXM XURG]LQ\ 3URURND F]\QL WR QDSODGXM F FKU]HSFLMDQ REFKRG] F\FK XURG]LQ\ -H]XVD OXE ] XPLâRZDQLD 3URURND 0LPR WHJR Lo QLH PD SHZQRSFL RGQRSQLH GRNâDGQHM GDW\ XURG]LQ 3URURND 8URF]\VWRSFL WDNLH QLH PLDâ\ PLHMVFD ]D F]DVyZ SUDZRZLHUQ\FKNDOLIyZMHSOLE\â\E\RQHU]HF] ZâDSFLZ ]DVâXJLZDOLE\RQLRZLHOHEDUG]LHM QLo P\QDWRE\MHFHOHEURZDý0LâRZDOLLV]DQRZDOLRQL3URURNDEDUG]LHMQLo F]\QLP\WRP\L EDUG]LHMoDUOLZLHSRo GDOLU]HF]\GREU\FK3UDZG]LZHXPLâRZDQLH3URURNDLV]DFXQHNPRoHP\ RND]DýPXSU]H]SRG oDQLH]DMHJRVXQQ Z\SHâQLDM FMHJRQDND]\LSU]HVWU]HJDM F]DND]yZ SURSDJXM F ZLDGRPRSFL ] NWyU ]RVWDâ Z\VâDQ\ VHUFHP VâRZHP L F]\QHP 2WR GURJD SUDZRZLW\FKQDVWSFyZGURJDPXKDMLUvQ RUD]DQVkUMDNLLFKSRERoQ\FKQDSODGRZFyZ . :\WâXPDF]\OLSP\Lo REFKRG]HQLHXURG]LQ3URURNDMHVWELGCDK DOERZLHPQLHPDRQRSRGVWDZ Z .TWLGD DV6LUDWXO0XVWDTvP7HNVWZ\SRZLHG]LVNUyFRQ\SU]H]DXWRUD.RUDQLH VXQQLH DQLSUDNW\FH3RERoQ\FK 3U]RGNyZ DQLQDVWSQHJRSRNROHQLDRZLWRWR SRMDZLâR VL SR ZLHNX KLGoUD ]DSRF] WNRZDOL MH V]\LFF\ )DW\PLG]L 6]HLFK DO.

 :LDUDLo EâRJRVâDZLH>VWZDPRJ SRFKRG]LýRGPLHMVFUHOLNWyZLWS 'RSUDNW\NNWyUHV LQQRZDFM ]DOLF]DVL PLQSRV]XNLZDQLHEâRJRVâDZLH>VWZRGVWZRU]HQLD $OOkKD %LHU]H RQD VZyM SRF] WHN ] SRJD>VNLFK U\WXDâyZ MHVW UyZQLHo SXâDSN ]DVWDZLDQ SU]H]Z\UDFKRZDQ\FKOXG]LZFHOXZ\âXG]HQLDSLHQLG]\ 7DEDUUXN R]QDF]DSRV]XNLZDQLHEDUDNDK EâRJRVâDZLH>VWZDZREILWRSFLGREU\FKU]HF]\RUD] MHMFL JâRSFL3URSE\RU]HF]\GREUHRUD]LFKFL JâRSý]ZLNV]DQLHQDOHo\Z]QRVLýZ\â F]QLH GR $OOkKD DOERZLHP W\ONR 2Q SRVLDGD Z\VWDUF]DM F PRF DE\ MH VSHâQLý 7\ONR $OOkK ]V\âD EâRJRVâDZLH>VWZDLW\ONR2QVSUDZLDLo RWDF]DM RQHOXG]L6WZRU]HQLDQLHPRJ WHJRXF]\QLý ]Z\NOHZWHNVWDFKGDW\ZJWHJRNDOHQGDU]DR]QDF]DVL X*\ZDMFVNUyWX>DK@OXE>K@QSDK (PLJUDFMD3URURND0XKDPPDGD]0HNNLGR0HG\Q\ZUQHRGWHMGDW\UR]SRF]\QDVL NDOHQGDU]PX]XáPDVNL ZZZSODQHWDLVODPFRP .

VODPLHNWyU\QLH]RVWDQLHSU]H]$OOkKDZ\EDF]RQ\ MHOLRVREDXPU]HZVWDQLH QLHZLDU\-HVWWRJáRZQ\JU]HFKQLHZLHUQ\FKSU]\MPXMHRQUy*QHIRUP\RGMDZQHJRRGGDZDQLDF]FLLGRORPER*NRP SRSU]H]QDGDZDQLHFHFK$OOkKD-HJRVWZRU]HQLXSU]\SLV\ZDQLH$OOkKRZLFHFKFKDUDNWHU\]XMF\FK-HJRVWZRU]HQLH Z]QRV]QLHPRGOLWZSUyVERSRPRFZVWDZLHQQLFWZRGRLQQ\FKSR]D$OOkKHP 3ROLWHL]PRGGDZDQLHF]FLLQQ\PVWZRU]HQLRP$OOkKD SR]D$OOkKHP.'C$+ VSRVyE-HVWQDMFL *F]\PJU]HFKHPZ.DOERZLHP QLH SRVLDGDM DQL PRF\ VWZyUF]HM DQL QLH V Z VWDQLH ]DJZDUDQWRZDý Lo EâRJRVâDZLH>VWZDEG WUZDâ\ =DWHPZLDUDLo EâRJRVâDZLH>VWZDPRJ VSâ\ZDýQDOXG]L]PLHMVFSRFKRG]LýRGUHOLNWyZLo PRJ XG]LHODýJR]PDUOLOXEo\ZLOXG]LHMHVW]DEURQLRQDDOERZLHPXVWDQDZLDV]LUN'RV]LUN PRoH SURZDG]Lý UyZQLHo SU]HNRQDQLH Lo RGZLHG]DQLH JUREyZ OXE RVyE F]\ GRW\NDQLH LFK PRoHSRPyFZX]\VNDQLXEâRJRVâDZLH>VWZDRG$OOkKD 7RZDU]\V]H QLJG\ QLH SURVLOL R EDUDNDK SR SPLHUFL 3URURND ]D SRSUHGQLFWZHP NRPQDW\ 3URURND F]\ WHo MHJR JUREX QLH XGDZDOL VL WHo VSHFMDOQLH GR PLHMVF Z NWyU\FK PRGOLâ VL 3URURN OXE VSRF]\ZDâ DE\ WDP SURVLý $OOkKD R EâRJRVâDZLH>VWZR 3RGREQLH QLH SURVLOL R EâRJRVâDZLH>VWZD]DSRSUHGQLFWZHPSRERoQ\FKRVyEPLQWDNLFKMDN$EX%DNU8PDURUD] LQQLZ\ELWQL7RZDU]\V]HDQL]DLFKo\FLDDQLSRSPLHUFL 1LH XGDZDOL VL GR MDVNLQL +LUk DE\WDPPRGOLý VL LZ]QRVLý SURSE\ QLH XGDZDOL VL WHo QD JyU 7€UQDNWyUHM$OOkKSU]HPyZLâGR0RMoHV]DQLHXGDZDOLVL GRLQQ\FKPLHMVFZNWyU\FK U]HNRPR VSRF]\ZDM FLDâD 3URURNyZ OXE SRERoQ\FK OXG]L 1LH RGZLHG]DOL WHo EXGRZOL Z]QLHVLRQ\FKQDG]ZâRNDPL3URURNyZ &R ZLFHM 7RZDU]\V]H QLH XGDZDOL VL GR PLHMVF Z 0HG\QLH L Z 0HNFH Z NWyU\FK 3URURN ]Z\NOHRGPDZLDâPRGOLWZ\LQLHGRW\NDOLLFKDQLQLHFDâRZDOL6NRUR3URURNQLHQDND]DâDE\ FDâRZDýF]\GRW\NDýPLHMVFDZNWyU\FKRGSUDZLDâPRGOLWZ\OXEZNWyU\FKVWDQâDMHJRVWRSD WR UyZQLHo PLHMVFD Z NWyU\FK PRGOL VL VSDOL LQQL OXG]LH SRZLQQ\ E\ý XQLNDQH DOERZLHP FDâRZDQLHLFKGRW\NDQLHLFKQLH]RVWDâRXVWDQRZLRQHSU]H]VXQQ 0XKDPPDGD 6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ %.

GRGDZDQLH$OOkKRZLWRZDU]\V]\ZMDNLNROZLHN VDOODP.

KXGULSU]HND]Dá*H3URURN VDODOODKXCDOHMKLáD :\UXV]DüZSRGUy* PR*QDMHG\QLHDE\RGZLHG]LüWU]\0HF]HW\0DVG*LGDO+DUDP>ZLW\QL Z0HNFH@0DVG*LGXO $TVD>PHF]HWZDO4XGV-HUR]ROLPLH@LPyMPHF]HW>0DVG*LGDQ1DELZ0HG\QLH@ 6DKLKDO%XFKDULWRPQULLQQL.SRZLHG]LDá :DUWRWXWDMWDN*HSU]\WRF]\üWU]\EDUG]RLVWRWQHKDGLV\$EX6DCvGDO.

 6]HLFKDO$OEkQLSRZLHG]LDáZDG'D vIDK QU.

+DGLWKWHQQLHW\ONR]DEUDQLDSRGUy*RZDQLDGRLQQ\FKPHF]HWyZQL* WH SRZ\*HMZ\PLHQLRQH]DZLHUDRQWDN*H]DND]SRGUy*RZDQLDGRMDNLHJRNROZLHNLQQHJRPLHMVFDNWyUHOXG]LHXZD*DM *H SRWZLHUG]RQHZQDVW SXMF\PKDGLVLHZNWyU\P$EX+XUD\UDKSU]HND]Dá SU]\EOL*\>ZDVvODK@LFKGR$OOkKDEH]Z]JO GXQDWRF]\MHVWWRPHF]HWJUyEF]\MDNLHNROZLHNLQQHPLHMVFH-HVWWRWDN*H 6SRWNDáHP%DVUDKLEQ$EL%DVUDKDO*KLIDDULLVS\WDáHPVL 6NGZUDFDV]" 2GSRZLHG]LDá =DW7€U>]JyU\6\QDM@ 3RZLHG]LDáHP -H*HOLVSRWNDáE\PFL ZF]HQLHMWRQLHSRV]HGáE\ WDP6á\V]DáHPMDN:\VáDQQLN VDODOODKXCDOHMKLáDVDOODP.

 ZZZSODQHWDLVODPFRP .

%LGCDK GRW\F] FDDNWyZF]FL 6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ %. $OOkKR ND*GHM U]HF]\ MHVW ZV]HFKZLHG]F\"© .'C$+ 6SRW\NDP\ VL G]LVLDM ] RJURPQ LORSFL LQQRZDFML ZSURZDG]DQ\FK GR SUDNW\NL UHOLJLMQHM DNWyZF]FL0LG]\QLPLV ¿ :\PDZLDQLH LQWHQFML PRGOLWZ\ QD JâRV SU]H] UHF\WDFM ]DPLHU]DP Z\NRQDý WDN D WDN PRGOLWZ NX F]FL $OOkKD 3UDNW\ND WDND QLH ]RVWDâD XVWDQRZLRQD SU]H] 3URURND L MHVW ELGCDK ª3RZLHG] &]\* E G]LHFLHSRXF]Dü$OOkKDRZDV]HMUHOLJLLVNRUR%yJZLHFRMHVW Z QLHELRVDFK L FR MHVW QD ]LHPL".RUDQ.

RUDQX XWU]\PXM F Lo MHVW WR HOHPHQWHP U\WXDâX oDâREQHJR NWyU\ SU]\QLHVLH NRU]\Sý ]PDUâHPX .QQRZDFMH WH QLH PDM SRGVWDZ Z . .QWHQFM QRVLVL ZVHUFXOXEZP\SODFKSRQLHZDo MHVWWR ]DPLDUZHZQWU]Q\ NWyUHJRVL QLH ZHUEDOL]XMH ¿*UXSRZDUHF\WDFMDGKLNU SR]DNR>F]HQLXVDODW5]HF] NWyUDMHVWSU]H]VXQQ ]DOHFDQD MHVWUHF\WDFMDLQG\ZLGXDOQDDQLH JUXSRZD ¿ :\PyJ UHF\WDFML VXU\ $O)DWLKD Z RNUHSORQ\FKRNROLF]QRSFLDFKRUD] SR]DNR>F]HQLX VXSOLNDFML]D]PDUâ\FK ¿ :\GDZDQLH SU]\Mý SR SRJU]HELH W]Z VW\S\ Z\QDMPRZDQLH RVyE GR UHF\WRZDQLD .VODPLH QLH ]RVWDâ\ XVDQNFMRQRZDQH SU]H] $OODKD6 XWUXGQLHQLHPNWyUHOXG]LHQDVLHELHVDPLQDNâDGDM ¿ 2EFKRG]HQLH SZLWRZDQLH.

 WDNLFK RND]ML MDN LVUD PL UkGo HPLJUDFML 3URURND GR 0HG\Q\ ¿ :\NRQ\ZDQLH VSHFMDOQLH Z PLHVL FX UDGoDE D.

 SLHOJU]\PNL XPUDK W]Z UDGoDEL XPDUK SRZL ]DQHM]RNUHSORQ\PLDNWDPLF]FLE.

V]F]HJyOQ\FKPRGOLWZF.

SRV]F]HQLHSRGF]DVNLHG\ PLHVL FUDGoDE QLHSRVLDGDoDGQHMSU]HZDJLQDGLQQ\PLPLHVL FDPLMHSOLFKRG]LRZ\NRQ\ZDQLH XPUDKSRVWXPRGOLWZ\RILDU\LWS ¿.QQRZDFM V OLWDQLHVXILFKDOERZLHPUyoQL VL RGXVWDORQHJRU\WXDâXGKLNUX ]DUyZQR ZNZHVWLDFKWDNLFKMDNEU]PLHQLHWHUPLQZ\NRQ\ZDQLDRUD]VSRVyE ¿ 'HG\NRZDQLH QRF\ SRGF]DV NWyUHM SU]\SDGD SRâRZD PLHVL FD V]DCEkQ QD PRGOLWZ\ SU]HVWU]HJDQLHSRVWXVSHFMDOQLHZFL JXWHJRGQLDMHVWLQQRZDFM DOERZLHPQLJG\QLH]RVWDâR SRWZLHUG]RQHZDXWHQW\F]Q\FKQDUUDFMDFKLo 3URURNVSHFMDOQLHSRSFLâWHJRGQLDLPRGOLâVL Z QRF\ SRZLHG]LDá 1LHXGDZDMFLHVL ZSRGUy* >]LQWHQFM F]FL@ZLQQHPLHMVFDQL* WU]\>ZF]HQLHMZVSRPQLDQH@PHF]HW\ 3U]HND]Dá$KPDGLLQQL]VDKvKLVQkG.

3URURNSRZLHG]LDáWDN*H1LHFKNOWZD$OODKDVSRF]QLHQD)\GDFKL&KU]HFLMDQDFK]DWR*HZ]L OLJURE\VZ\FK3URURNyZ MDNRPLHMVFDF]FL>CLEDGDK@ 6DKLKDO%XFKDULWRPQU.

 0RGOLWZD PLHMVFHRNU &XGRZQDSRGUy* QRFQD3URURND0XKDPPDGD VDODOODKXCDOHMKLáDVDOODP.

]0HNNLGR-HUR]ROLP\SUDZGRSRGREQLHPLDáD :QLHERZVWSLHQLHQRFQDSRGUy* SURURND0XKDPPDGDGRVLHGPLXQLHELRVGQLD>UDG*DE@]-HUR]ROLP\ ZZZSODQHWDLVODPFRP .

95R]ZL]DQLDPDMFHQDFHOXXQLNDQLHL]ZDOF]DQLHELGCDK $KO DVVXQQDK ZD DOGoDPD DK QLHXVWDQQLH VWDUD VL REDODý L SRWSLDý WHRULH L SUDNW\NL UR]SRZV]HFKQLDQH SU]H] LQQRZDWRUyZ MDN UyZQLHo FKURQLý OXG]L SU]HG SUDNW\NRZDQLHP LQQRZDFML3RQLoHMNLONDSU]\NâDGyZ 8PPDG'DUGD PDWNDDG'DUGD.'C$+ .¿ :]QRV]HQLH JURERZFyZ SRQDG JUREDPL RUD] RELHUDQLH LFK ]D PHF]HW\ RGZLHG]DQLH JUREyZ ] QDG]LHM QD EâRJRVâDZLH>VWZR Z]QRV]HQLH SUySE R ZVWDZLHQQLFWZR X $OOkKD GR ]PDUâ\FK MDN L o\Z\FK XFLHNDQLH VL GR MDNLHJRNROZLHN SRSUHGQLFWZD PLHG]\ F]âRZLHNLHP D $OOkKHP]DSRPRF VWZRU]HQLD$OOkKD 6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ %.

SRZLHG]LDâD3HZQHJRGQLD$EX'DUGD RMFLHF'DUGDLH MHM P o.

 ZUyFLâ GR GRPX EDUG]R ]DJQLHZDQ\ D NLHG\ ]DS\WDâDP JR F]\ PD SUREOHP RGSRZLHG]LDâ=DXZDo\âHPLo SUDNW\NL ]Z\F]DMH.

OXG]LQLHPDM MXo QLFZVSyOQHJR]VXQQ 0XKDPPDGD]DZ\M WNLHPPRGOLWZ\ 6DKLKDO%XFKDUL.

 $EX 'DUGD FKFLDâ SU]H] WR SRZLHG]LHý Lo OXG]LH SRPLG]\ NWyU\PL o\â 0XKDPPDG 7.

 F]\QLOLZLHOHU]HF]\ZSURZDG]LOLZLHOHLQQRZDFMLNWyU\P3URURN 7.

LHG\F]HNDOLSP\QDSURJXGRPX$EGXOODKE0DV XGSU]HGPRGOLWZ IDGoUDE\UD]HPXGDý VL GRPHF]HWXSRGV]HGâ$EX0XVDDO$VKCDULL]DS\WDâ &]\$EX$EGXUUDKPDQMXo Z\V]HGâ" PDM F QD P\SOL $EGXOODK E 0DVCXG.VL VSU]HFLZLDâ 8PDU ELQ <DK\D SRZLHG]LDâ 6â\V]DâHP MDN PyM RMFLHF PyZLâ Lo MHJR RMFLHF SRZLHG]LDâ .

LHG\ $EGXOODK Z\V]HGâ ZVWDOLSP\ DE\ WRZDU]\V]\ý PX GR 0HF]HWX $EX 0XVD U]HNâ $EX $EGXUUDKPDQ8MU]DâHPZPHF]HFLHFRSFRZ\GDâRPLVL G]LZQHPLPRLo ZLG]LDâHPVDPH GREUH U]HF]\ FKZDâD $OOkKRZL .EQ 0DVCXG ]DS\WDâ &R WR E\âR" $EX 0XVD U]HNâ -HSOL EG]LHV] o\ý GâXJR ]REDF]\V] 3RZLHG]LDâ :LG]LDâHP Z 0HF]HFLH MDN OXG]LH VLHG]LHOL Z JUXSDFKF]HNDM FQDPRGOLWZDNDoG\PNUJX JUXSLH. =DSU]HF]\OLSP\ :WHG\ SU]\VLDGâ VL GR QDV .

E\âPoF]\]QDLOHoDâDVWHUWDNDPLHQL &]âRZLHN WHQ LQVWUXRZDâ JUXS VâRZDPL $OOkKX $NEDU VWR UD]\ D RQL SRZWDU]DOL WR RGOLF]DM F NDPLHQLH.

LHG\ SRGHV]OLSP\ GR OXG]L ]JURPDG]RQ\FKZNUJDFKVWDQ âSU]\QLFKL]DS\WDâ&yo URELFLH"3ROLF]FLHZDV]HJU]HFK\D JZDUDQWXMHZDPLo QLHSRSHâQLFLHEâGXRGQRSQLHoDGQHJRGREUHJRXF]\QNX%LDGDZDPR VSRâHF]QRSFL 0XKDPPDGD -DN V]\END MHVW ZDV]D ]DJâDGD 7RZDU]\V]H 3URURND ZFL o V PLG]\QDPLDMHJR LH3URURND. /D LOODKD LO $OOkK VWR UD]\ L ]QRZX OXG]LH SRZWDU]DOL $EGXOODK E 0DVCXG ]DS\WDâ $EX 0XVD &]\ FRS LP SRZLHG]LDâHS" $EGXOODK U]HNâ 1LH QLF QLH SRZLHG]LDâHP F]HNDâHP QD WZRMH ZVND]yZNL $EGXOODK SRZLHG]LDâ 'ODF]HJR QLH ]DSURSRQRZDâHS DE\ SROLF]\OL VZRMH JU]HFK\ D JZDUDQWXM Lo QLH SRSHâQLOL E\ FR GR QLFK oDGQHJR EâGX L VNLHURZDâ VL GR 0HF]HWX D P\ ]D QLP .

WyUHJR 'âRQL VSRF]\ZD PRMH o\FLH DOER SRG oDFLH ]D UHOLJL OHSLHM QLo 0RGOLWZDSRUDQQDRZLFLH ZZZSODQHWDLVODPFRP .XEUDQLDMHV]F]HVL QLH]QLV]F]\â\DSU]\U] G\QLHSRâDPDâ\ 1D 7HJR Z .

0XKDPPDGDOERRWZLHUDFLHGU]ZLGHZLDFML 2GSRZLHG]LHOL1D$OOkKDR$EX$EGXUUDKPDQ FKFHP\F]\QLýW\ONRGREUHU]HF]\5]HNâ:LHOXOXG]LSUDJQLHF]\QLýGREUROHF]QLJG\LPVL WR QLH XGDMH :\VâDQQLN $OOkKD SRZLHG]LDâ QDP Lo SRMDZL VL OXG]LH NWyU]\ EG F]\WDý .RUDQOHF]QLJG\QLHZ\GRVDQLHVL ]LFKXVW GRVâJDUGHâ.

1D$OOkKDZLNV]RSý]ZDVMHVWWDND MDN RQL $PU ELQ 6DPDODK VNRPHQWRZDâ :LNV]RSý ] QLFK ZDOF]\âD SU]HFLZNR QDP SR VWURQLHNKDZDULGo ZELWZLH1DKUDZkQ 3U]HND]DâDG'DULPLZ6XQDQ .

.

 :LHUQL QDSODGXM F\ VXQQ DKOVXQQDK ZD DOGoDPDCK.

RUDQRZL OXEL VXQQLH ZyZF]DV QLH LVWQLHMH SRMFLH ZROQHJR Z\ERUX LQLFQLHXVSUDZLHGOLZLD]H]ZDODQLDQDSUDNW\NRZDQLHWHJRF]HJRSUDJQ OXG]LHDQLH WHJR FR QDND]XMH L F]HJR ]DND]XMH $OOkK -HVW WR MHGHQ ] HIHNWyZ EâGQHJR SRMPRZDQLD NRQFHSFMLELGCDK 2ERZL ]NLHP NWyU\ ]RVWDâ QDâRoRQ\ SU]H] $OOkKD QD PX]XâPDQyZ MHVW ]DOHFDQLH U]HF]\ GREU\FKL]DEUDQLDQLHU]HF]\]â\FK %LGCDK MHVWRGPLDQ QDMZLNV]HJRPXQNDU ]âDD3URURN 7. PXV] E\ý SZLDGRPL QLHEH]SLHF]H>VWZ ELGCDK &]VWR Z V\WXDFMDFK Z NWyU\FK JUXSD VWDUD VL VSU]HFLZLý ELGCDK OXG]LH NWyU]\ MHM EURQL SRGDM VL ]D DKODVVXQQDK LWZLHUG] Lo QLHZROQRQLF]HJRQDU]XFDýQDOHo\]H]ZROLý OXG]LRP QD ZROQ\ Z\EyU LWS -HVW WR FR QDMPQLHM G]LZQH VWDQRZLVNR DOERZLHP NLHG\ LGHD E Gm F]\Q VSU]HFLZLDM VL .

QDXF]DâLo PXQNDU QDOHo\]ZDOF]Dý 5]HF] QLH]EGQ MHVW SRJâELDQLH ZLHG]\ ZâDVQHM L QDXF]DQLH LQQ\FK R .RUDQLH RUD] DXWHQW\F]QHMVXQQLH3URURND 7.

XPRoOLZLDM FUR]UyoQLHQLHPLG]\W\PFRMHVW DFRQLHMHVW ELGCDK1DOHo\F]\WDý>WDIVLU@ Z\MDSQLHQLD]QDF]HQLD.

RUDQXRUD]DQDOL]RZDý KDGLV\ 3URURND 7.ZHUVHWyZ.

 ELRU F SRG XZDJ NRQWHNVW V\WXDFM Z NWyUHM PLDâ\ PLHMVFH REMDZLHQLD OXE NWyUHMGRW\F]\â\KDGLV\ 1DSU]\NâDGZLHOHRVyESRSHâQLDEâ GLQWHUSUHWXM FKDGLV3URURND 7.

ZNWyU\PRELHFXMHRQ QDJURG GODOXG]LZSURZDG]DM F\FKGREU SUDNW\N GR.VODPXMDNR ]DFKW GRZSURZDG]DQLD LQQRZDFML -HSOL SU]\MU]\P\ VL ZF]HSQLHMV]HM F]SFL KDGLVX Z NROHNFML 0XVOLP D ZyZF]DV ]UR]XPLHP\Lo 3URURNZ\SRZLHG]LDâWHVâRZD]DVPXFRQ\IDNWHPLo QLHXG]LHORQRSRPRF\ ELHGDNRP]JURPDG]RQ\PRERNPHF]HWX3RW\PMDN3URURN 7.

Z\JâRVLâPRZ QDSRPLQDM F R GREURF]\QQRSFL QDOHo FHM GR R]QDN ERJRERMQRSFL MHGHQ F]âRZLHN REGDURZDâ SRWU]HEXM F\FK 3R]RVWDOL ZLHUQL ]DF]OL JR QDSODGRZDý UR]GDZDý MDâPXoQ D QD WZDU]\ 3URURND]DJRSFLâDUDGRSý ª7R MHVW PRMD GURJD SURVWD 3RVW SXMFLH ZL F SR QLHM L QLH FKRG(FLH SR LQQ\FK GURJDFK DE\ QLH RGG]LHOLá\ ZDV RG -HJR GURJL 2WR FR QDND]Dá ZDP $OOkK© .RUDQ.

6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ %.'C$+  DUDE DODPUELOPDUXIZDDQQDKL DQDOPXQNDU 6]HLFK6DOLPDO+LODOLSRWZLHUG]LâZLDU\JRGQRSýWHJRSU]HND]XZDO%LGCDK VWU.

 ZZZSODQHWDLVODPFRP .

6XQQD]DOHFDGREURF]\QQRSý]DWHPGRSHâQLDM FLSUDNW\NXM FU]HF]]JRGQ L]DOHFDQ SU]H] V]DULDW NWyU ]DQLHGEXM LQQLPX]XâPDQLH.

ZVND]XMHP\QDV]\PEUDFLRPLVLRVWURP ZâDSFLZ GURJ GR $OOkKD &.

 2WU]\PDP\ ]D WR RG 6WZyUF\ &.

 QDJURG 3RPLPR Lo F]\Q WDNL XVWDQDZLD]JRGQLH]GRVâRZQ\P]QDF]HQLHP GREU ELGCDK QLHPDRQoDGQHJRSRZL ]DQLD] NRQFHSFM ELGCDK ZHGâXJV]DULDWX7DNLHVDPH]DVDG\GRW\F] ]âHJRXF]\QNX 1LHFKDM $OOkK FKURQL QDV SU]HG SRSHâQLDQLHP ELGCDK L SURZDG]L 6ZRM SURVW GURJ XPDFQLDM FZZLHU]H:V]HONLHGREURSRFKRG]LRG$OOkKD &.

RUD]-HJR:\VâDQQLND 7.

D ZV]HONLH]âRRG F]âRZLHNDL6]DWDQD 6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ %.'C$+ ZZZSODQHWDLVODPFRP .

6]HLFK6kOLKDO)DX]kQ %.'C$+ MHJRWRZDU]\V]\ .

QLHEG]LHZQDV]\FKF]DVDFKVWDQRZLý XZDoDLo F]\QLGREU U]HF]WZLHUG]LLo 0XKDPPDG 7.

 ]GUDG]LâVZH3U]HVâDQLH UHOLJLL7HQNWRZSURZDG]DLQQRZDFMGRUHOLJLL.VODPXL 7RFRQLHVWDQRZLâRUHOLJLL]DF]DVyZ:\VâDQQLND 7.

PDP0kOLNSRZLHG]LDâ ZZZSODQHWDLVODPFRP .RUD] .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful