You are on page 1of 4

LP DC I HC Y DC HU NIN KHA 2006 2011

Ordinal 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 Trn Nguyn Nguyn c Nguyn Phan Trn Th Trn Th H Trn H Th Nguyn Th Nguyn Th Trn Th Nguyn Th Nguyn H To Phm Bi Th Nguyn Trn Th Nguyn Vn Trn Th Nguyn Th Nguyn Th Nguyn Th inh Phan Trng Th Nguyn Th Full name Tin An c Anh Mai Anh ng Anh T Anh Bch ng Bnh Vit Ca Cc Bch Dip Ngc Dip Lc Dip Tho Diu B Du Th Dung Trung Dng Vn ng Ngc Giang Thi H Thu H Hi Ho Hnh Hin (A) Hin (B) Vn Hip Trung Hiu Hiu Thanh Hoa Sex Male Male Female Female Female Female Male Male Female Female Female Female Female Male Female Male Male Female Male Female Male Female Female Female Female Male Male Female Female Birthday August 30th , 1988 March 29th , 1988 December 3rd , 1988 August 30th , 1988 January 1st , 1987 July 7th , 1988 July 5th , 1988 June 24th , 1987 January 13rd , 1988 October 3 , 1988 May 6th , 1988 September 2nd , 1988 February 7th , 1988 October 25th , 1985 November 14th , 1988 January 24th , 1988 October 10th , 1988 September 20th , 1987 January 24th , 1987 November 30 , 1988 October 10th , 1988 January 1st , 1988 December 23rd , 1988 September 27th , 1988 August 10th , 1987 January 22nd , 1988 May 5th , 1988 October 1st , 1987 August 15th , 1988
th rd

Province Ngh An Nng Tha Thin Hu Tha Thin Hu H Tnh H Tnh Tha Thin Hu Tha Thin Hu H Tnh Tha Thin Hu Tha Thin Hu Tha Thin Hu Gia Lai Qung Bnh Ngh An Thanh Ha Tha Thin Hu Gia Lai Qung Bnh Khnh Ha Thanh Ha Tha Thin Hu H Tnh Tha Thin Hu Qung Bnh Ngh An Qung Bnh H Tnh H Tnh

Copyright belongs to vietcua@gmail.com

LP DC I HC Y DC HU NIN KHA 2006 2011


030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 Nguyn Th Mai Th Mai Xun Nguyn Th Nguyn Thanh L Thanh Phm Th Nguyn Th Nguyn Th V Thanh Nguyn Th Nguyn Th Nguyn Bi Th Trn Th inh Th inh Th H Th Nguyn Th Trn Nht Nguyn Th Trn Phan Ng Th L Th Dng Nguyn Ng Th on Th ng L Lng Cng Minh Ha Thanh Hoi Hong Tuyt Hu Hng Huyn Huyn Hng Thanh Lai Lm Hng L Thanh L B Linh Long Li Nh Ly Tun Ly M L Tuyt Mai Minh Tr My Thanh My M Ni Na nh Nam Ngc Nam Nga i Ngha H Nhi Nho Female Female Male Female Male Female Female Female Female Male Female Female Male Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Male Male Female Female Female Male March 14th , 1988 March 26th , 1988 June 12nd , 1988 February 8th , 1988 July 25th , 1988 January 27th , 1988 November 22nd , 1988 January 20th , 1988 May 31st , 1987 July 12nd , 1987 March 31 , 1988 May 28th , 1988 April 16th , 1986 January 1st , 1988 August 29th , 1988 July 4th , 1987 September 19th , 1988 January 17th , 1987 December 12nd , 1988 June 11st , 1988 October 24 , 1988 October 1st , 1988 February 12nd , 1988 May 2nd , 1988 August 18th , 1987 March 5th , 1988 January 1st , 1988 July 5th , 1988 December 18th , 1987 September 18th , 1988
th rd

Tha Thin Hu Nng Tha Thin Hu Tha Thin Hu H Tnh H Tnh Thanh Ha Thanh Ha Qung Nam Ph Yn Nng Qung Bnh Ngh An Qung Ngi Qung Nam Qung Ngi Tha Thin Hu Qung Nam Ph Yn Tha Thin Hu Gia Lai Tha Thin Hu Ngh An Qung Nam Gia Lai Gia Lai Qung Nam Tha Thin Hu Tha Thin Hu Ph Yn

Copyright belongs to vietcua@gmail.com

LP DC I HC Y DC HU NIN KHA 2006 2011


060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 Nguyn Th Phan Th Trng Th on Nguyn Ngc Phan Th Nguyn Th Phan Th R Chm L Th V Vn Trn Th Hong Th L Thanh Nguyn Th Nguyn Th Trn Th H Th L Th Trn Th Phan Th L Th Hunh Th Nguyn Th L Hoi Phan Th V Th ng Th Nguyn Nguyn Th Nhung Cm Nhung Hnh Phc Thanh Phng Hng Phng Phng Phng Nh Qunh Snh Mai Sng S Minh Tm Hng Thi Thn Thu Tho Kim Thoa Mng Thm Hng Thm Thn Anh Th Ngc Thy Bch Thy Thy Xun Thy Thng Thng Yn Thng Tho Trang Hng Trang Thu Trang Female Female Female Female Female Female Female Female Male Female Male Female Female Male Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female June 21st , 1988 February 10th , 1988 May 3rd , 1988 February 8th , 1988 September 21st , 1987 October 12nd , 1988 June 15th , 1987 February 3rd , 1988 July 5th , 1986 September 20th , 1987 August 26 , 1988 April 21th , 1988 August 7th , 1988 September 27th , 1985 November 27th , 1988 February 22nd , 1987 December 20th , 1988 December 19th , 1987 May 27th , 1988 July 20th , 1988 March 8 , 1988 December 25th , 1988 September 2nd , 1988 December 22nd , 1988 January 19th , 1988 July 24th , 1988 October 26th , 1987 March 2nd , 1988 April 16th , 1988 April 18th , 1987
th th

Ph Yn Tha Thin Hu Tha Thin Hu Tha Thin Hu Tha Thin Hu Tha Thin Hu Thanh Ha Tha Thin Hu Gia Lai H Tnh H Tnh Qung Ngi Qung Bnh Ngh An Qung Nam Ph Yn Ph Yn k Lk Ngh An H Tnh H Tnh Qung Nam Tha Thin Hu Tha Thin Hu Tha Thin Hu Qung Nam k Lk Tha Thin Hu Tha Thin Hu Qung Tr

Copyright belongs to vietcua@gmail.com

LP DC I HC Y DC HU NIN KHA 2006 2011


090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 Phan Th Trng Th Nguyn Nguyn Hunh V H Xun Nguyn Bch Nguyn Hu Trn Th Trnh N Nay L Th Phm Th Phan Th Nguyn Th L Th Nguyn Th Lng Ngc Nguyn H Trng Phan Huyn Trang Thy Trang Kim Trit Bo Triu Ngc Trc Tun Tuyt T Uyn Phi ng Vang Bch Vn Cm Vn Cm Vn Ngc Xinh Kim Yn Hng Yn Vn Anh My Ngc My Female Female Male Male Female Male Female Male Female Female Male Female Female Female Female Female Female Female Female Female December 16th , 1988 June 25th , 1988 May 12nd , 1987 June 6th , 1988 February 3rd , 1988 March 7th , 1988 May 2nd , 1988 May 16th , 1987 December 22th , 1988 October 29th , 1988 May 5 , 1984 October 20th , 1988 January 22th , 1989 May 5th , 1988 July 29th , 1988 February 5th , 1988 October 15th , 1988 September 29th ,1988 October 7th , 1988 September 11st , 1988
th

Tha Thin Hu Ph Yn Qung Ngi Ph Yn Ph Yn Thanh Ha Ngh An k Lk H Ni Qung Ngi Gia Lai Ph Yn Ngh An Qung Bnh Ph Yn Ph Yn Bnh nh Ngh An Nng Nng

Mo hay : 1. tm kim nhanh hn, v d mun bit thng tin v Bch Dip , nhn phm Ctrl v phm F , g Bch Dip ri Enter . 2. bit ai sinh trong thng 6 , nhn phm Ctrl v phm F , g June ri Enter lin tc .

Copyright belongs to vietcua@gmail.com