You are on page 1of 15

TEORIJA I POLITIKA BILANSA

Asist. Amna Brljak, bach. ecc.

Struna terminologija
Vidjeti str. 31. i 32. u knjizi

Naela evidentiranja poslovnih dogaaja


Postoji vie naela evidentiranja poslovnih dogaaja, meutim mi izdvajamo dva najvanija naela: Naelo nastanka poslovnog dogaaja Naelo blagajne

Naelo nastanka poslovnog dogaajaPoslovna promjena se knjii u momentu njenog nastanka bez obzira da li je plaena/naplaena.

Naelo blagajne- poslovni dogaaji (promjene) evidentiraju se tek kada su plaeni/naplaeni.


Vidjeti primjer na str. 34. u knjizi

RAUN DOBITI I GUBITKA (RDG) BILANS USPJEHA


Bilans uspjeha podrazumijeva prikaz prihoda i rashoda kao i poslovni razultat za odreeni period.

PRIHOD RASHOD = REZULTAT


Rezultat moe biti dobit ili gubitak. PRIHODI > RASHODI = DOBITAK PRIHODI < RASHODI = GUBITAK PRIHODI = RASHODI = O NEMA DOBITI NITI GUBITKA

PRIHOD

RASHOD DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA

Naziva se jo promet ili prodaja Prihod= koliina x cijena Zovemo ih jo trokovima (costs)
Zovemo je jo brutodobit

DOBIT NAKON OPOREZIVANJA

GUBITAK

Najee zovemo neto-dobit, dobit poslovne godine, dobit u odreenom razdoblju (profit) Zovemo jo gubitak za godinu (loss)

RAUN DOBITI I GUBITKA (RDG)

Nazivamo jo bilans uspjeha, izvjetaj o dobiti,...

Primjer:
Prihod
Rashod Dobit gubitak

1.000
- 800 200

1.000
-1.300

- 300

Dakle, 1.000-800=200 1.000-1.300= -300


Rezultat u prvom sluaju je dobit (200), a u drugom sluaju rezultat je gubitak (300).

Gubitak moemo napisati na slijedei nain: 1. -300 2. (300) 3. 300 (iznos gubitka napisati crvenom bojom)

Primjer obrauna rezultata poslovanja


Prihod
Rashod

rezultat
Porez na dobit 30 % od rezultata Neto-dobit za isplatu Gubitak razdoblja

1.000 -800 200 -60

1.000 -1.100 -100

5.000 -4.500 500 -150

800 -850 -50

140 -100

350 -50

Primjer
Preduzee je imalo slijedee prihode i rashode: Prihodi od prodaje robe u inozemstvu 700 Prihodi od usluga 550 Trokovi materijala 100 Trokovi rada 250 Trokovi usluga 300 Trokovi amortizacije 50 Ostali trokovi 100. Porez na dobit iznosi 30 %.

Prihodi od prodaje robe u inozemstvu

700

Prihodi od usluga
UKUPNI PRIHODI Trokovi materijala Trokovi rada Trokovi usluga Trokovi amortizacije Ostali trokovi

550
1.250 100 250 300 50 100

UKUPNI RASHODI
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE POREZA -POREZ NA DOBIT 30%

800
(DOBIT) 1250-800=450 135

NETO DOBIT

315

HVALA NA PANJI !!!