You are on page 1of 6

Na osnovu l. 01-490, Nastavno nauno vijee Tehnikog fakulteta Univerziteta u Bihau, na svojoj 12 sjednici odranoj dana 11.06.2008.

. godine donosi

Pravilnik o Industrijskoj/strunoj praksi studenata pred diplomskih studija


I. lan 1. Industrijska/struna praksa je dio nastavnog procesa na preddiplomskom studiju Tehnikog fakulteta Univerziteta u Bihau. Student preddiplomskog studija upuuje se na industrijsku praksu radi upotpunjavanja teoretskog znanja s praktinim, to omoguuje uspjenije ostvarivanje programa studija i ukljuivanje u profesionalni rad. lan 2. Industrijska/struna praksa moe se obaviti u Bosni i Hercegovini i/ili inozemstvu kod jedne ili vie pravnih osoba upisanih u Registar privrednih subjekata, ija je djelatnost u skladu sa programom studija uz prethodni dogovor sa
voditeljem prakse koordinatorom za nastavu po odsjecima potrebno je donijeti pisanu potvrdu o prijemu.

OPE ODREDBE

Studenti mogu sami predlagati mjesto/preduzee za obavljanje industrijske/strune prakse uz prethodno odobrenje voditelja prakse koordinatora. lan 3. Tokom preddiplomskog studija potrebno je obaviti industrijsku/strunu praksu u trajanju predvienom Nastavnim planom i programom Tehnikog fakulteta u Bihau najmanje 30 radnih sati po semestru u kome je predviena praksa za vrijeme trajanja ljetnog odmora. Industrijska/struna praksa ne ulazi u predvieno nastavno optereenje tekue kolske godine i moe se obaviti viekratno. lan 4. Za planiranje i organizaciju industrijsku prakse zadueni su: koordinatori za nastavu po odsjecima. Isti su za svoj rad odgovorni Prodekanu za nastavu. lan 5.

Student se upuuje na industrijsku praksu putem "Molbe za obavljanje industrijsku prakse". Za praksu koja je uspjeno provedena i zavrena izdaje se "Potvrda o obavljenoj industrijskoj/strunoj praksi". Formulari "Molbe za obavljanje industrijske/strune prakse" i "Potvrda o obavljenoj Industrijskoj/strunoj praksi" sastavni su dio ovog Pravilnika i nalaze se u njegovu prilogu. "Potvrda o obavljenoj industrijskoj/strunoj praksi" potpisuje iskljuivo za to o v l a t e n a osoba u preduzeu. Uz potpis obvezan je i i g preduzea. lan 6. Koordinator za nastavu po odsjecima odobrava i ocjenjuje industrijsku/strunu praksu preddiplomskog studija, i u tu svrhu: - izrauje plan obavljanja prakse za tekuu kolsku godinu i dostavlja ga Prodekanu za nastavu, - ocjenjuje industrijsku/strunu praksu na osnovu "Dnevnika prakse" i "Potvrde o obavljenoj industrijskoj/strunoj praksi". Za praksu koja je uspjeno provedena i zavrena koordinator za nastavu po odsjecima upisuje u indeks Industrijska praksa , odnosno Struna praksa ocjenu i datum, a verificira je Prodekan za nastavu ili nastavnik kojeg je odredilo NNV Tehnikog fakulteta. lan 7. Detaljna upustva za izradu Dnevnika prakse studenti e dobiti od koordinatora za nastavu po odsjecima. lan 8. Dnevik prakse mora biti uraen prema Upustvima za izradu Dnevnika prakse. lan 9. Koordinator za nastavu po odsjecima planira i organizira industrijsku/strunu praksu, a posebno: - vodi evidenciju o obavljenoj industrijskoj/strunoj praksi studenata, - sastavlja godinje izvjetaje o obavljenoj industrijskoj/strunoj praksi i dostavlja ga Prodekanu za nastavu. lan 10. Evidenciju o obavljenoj industrijskoj/strunoj praksi studenata i Izvjetaje o obavljenoj Industrijskoj/strunoj praksi verificira Prodekan za nastavu TF.

II.

OBAVEZE STUDENTA

lan 11. Student je za vrijeme industrijske/strune prakse obvezan voditi "Dnevnik prakse". To je dokument u kojem treba ukratko upisati datum, mjesto i trajanje, te radne zadatke koji su obuhvaeni industrijskom/strunom praksom. Student je duan Koordinatoru za nastavu po odsjecima predati "Dnevnik prakse" i dati na uvid "Potvrdu o obavljenoj industrijskoj/strunoj praksi", a "Potvrdu o obavljenoj industrijskoj/strunoj praksi" predaje u studentsku slubu Fakulteta i ona se odlae u dosje studenta. lan 12. Tokom obavljanja industrijske/strune prakse student je obvezan potovati propisane radne i sigurnosne mjere pravne osobe kod koje se obavlja industrijska/struna praksa. lan 13. Trokovi nastali tokom obavljanja industrijske/strune prakse ne ubrajaju se u obveze Tehnikog fakulteta Univerziteta u Bihau. Mogua nagrada studentu iskljuivo je u nadlenosti pravne osobe u kojoj student obavlja industrijsku/strunu praksu. III. ZAVRNE ODREDBE

lan 14. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na NNV Tehnikog fakulteta, a primjenjuje se od osmog dana nakon objavljivanja na oglasnoj ploi Fakulteta. Biha, 2008. Broj: Dekan

Univerzitet u Bihau Tehniki fakultet Biha

U Bihau, _________________. Broj:

MOLBA ZA OBAVLJANJE INDUSTRIJSKE/STRUNE PRAKSE


Potvrujem svoju saglasnost da student/ica ______________________________________________________________________
(ime i prezime studenta/ice, odsjek, broj indeksa)

obavlja industrijsku/strunu praksu u ________________________________________________.


(naziv pravne osobe)

Pravna osoba u kojoj student/ica eli obaviti industrijsku/strunu praksu: Adresa: _______________________ Telefon: _______________________ E-mail: _______________________ Odgovorna osoba: _______________________

Napomena: Student Tehnikog fakulteta nije osiguran od posljedica nesretnog sluaja (nezgode) kod " TRIGLAV BH OSIGURANJE D.D. Sarajevo Podrunica Biha.

Dekan: _________________________
Dostaviti: - Koordinatoru za nastavu po odsjecima - Studentu/ici - a/a pravne osobe

______________________________ (naziv preduzea)

POTVRDA O OBAVLJENOJ INDUSTRIJSKOJ/STRUNOJ PRAKSI STUDENATA

Potvruje se da je student Tehnikog fakulteta u Bihau, odsjek ________________________ _______________________________________broj indeksa_______obavio praksu u naem poduzeu u/na (odjel/gradilite) __________________________________________________ _____________________________________________________telefon_________________ u vremenu od_____________do __________ godine i pokazao slijedei uspjeh: 1 2 3 4 5 1. Broj izostanaka sa rada __________od ega opravdanih_______neopravdanih_____ 2. Je li se pridravao radne discipline (da ne)________________ 3. Ocjena rada__________________________________________________________ 4. Po naem miljenju praksa je obavljena (uspjeno ili ne)_______________________ 5. Eventualne primjedbe:__________________________________________________

_________________________________________________________________________

U ____________________ , dana __________________________

M.P.

OVJERAVA ODGOVORNA OSOBA