You are on page 1of 1

TNG CNG TY XDCTGT 1 CNG TY CP XDCT 1

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

c lp T do- Hnh phc H Ni, ngy thng nm 2012

S: .CV/KT-KT V/v: Xin tham gia thi cng cu ng st gi thu CP1A

Knh gi : - TNG CNG TY XY DNG CNG TRNH GIAO THNG 1

Trong thi gian va qua Cng ty c phn XDCT 1 ht sc l lc bnh n v phc hi sn xut, cng nh tp trung thu hi v nng cp vt t, thit b, nhn lc nhm m bo thi cng cc d n. n nay Cng ty c phn XDCT 1 nng lc v con ngi, thit b, vt t thi cng v tin vn trin khai ng thi nhiu d n trong nc v nc ngoi. Mt khc trong thi gian va qua cc d n c Tng cng ty giao Cng ty ang trin khai tt, p ng c yu cu D n. Bc sang nm 2012 cng tc th trng c bit kh khn do nh hng ca Ngh quyt 11 ca Chnh ph. Mt khc n thi im thng 3/2012 cng trnh cu Nm Ou s c bn hon thnh, ton b cng tc thi cng kt cu phn di ca cu Xun To s kt thc. Trong khi Cng ty c phn XDCT 1 cha b tr c cng vic gi u cho lc lng thi cng ca 2 cng trnh trn. c bit Tng cng ty va k hp ng xy dng gi thu CP1A thuc d n nng cao an ton cu ng st trn tuyn H Ni Thnh ph H Ch Minh; Bng vn bn ny Cng ty c phn XDCT 1 knh ngh Tng cng ty xy dng cng trnh giao thng 1 xem xt b tr mt phn cng vic thuc gi thu ny cho Cng ty c phn XDCT 1 c tham gia nhm ng gp cng sc cng Tng cng ty. Knh mong Tng cng ty xem xt v chp thun. CNG TY C PHN XDCT 1

Ni nhn:
- Nh trn; - Lu KTKT.