You are on page 1of 1

ng dung 7 cng cu QC, nng cao kha nng quan ly cht lng!

Tai nha may cua cac anh chi D liu c thu thp nhiu, nhng cha c s dung hiu qua vao hoat ng QLCL? Khi co s c hang li xay ra, vic truy tim nguyn nhn khc phuc tn qua nhiu thi gian? Hoat ng cai tin nng cao cht lng san phm khng at hiu qua nh mong i? Vy u se la giai phap

7 cng cu quan ly cht lng


i tng Trng phong, giam sat, t trng, chuyn trng, nhn vin quan ly cht lng cua nha may
Hinh thc t chc Tai cng ty khach hang theo yu cu (3 ngay)

Muc tiu
Hiu ro cac kin thc c ban va cach s dung tng cng cu trong 7 cng cu Quan ly cht lng. Nm uc cach ve 7 cng cu s dung Ms. Excel Nm bt 7 bc giai quyt s c va cac phng phap ng dung 7 cng cu Quan ly cht lng vao thc t cng vic.

Ni dung Phn 1 u tin, hay nm vng cac khai nim v Quan ly cht lng!
Y nghia va tm quan trong cua Quan ly cht lng S khac nhau gia Quan ly cht lng va Kim tra cht lng

Phn 2 Hiu va thc hanh cach s dung 7 cng cu Quan ly cht lng!
Phiu kim tra & bai tp Biu nhn qua & bai tp Biu kim soat X-R & bai tp Cac thi khac & bai tp Giai thich va luyn tp cach v cac biu trn MS. Excel. Biu Pareto & bai tp Biu histogram & bai tp Biu phn tan & bai tp

Phn 3 ng dung 7 cng cu, tin hanh QLCL va cac hoat ng cai tin!
ng dung vao chu trinh PDCA Plan-Do-Check-Act

7 bc cn thit cua quy trinh giai quyt s c, va hoat ng cai tin cht lng
TEL: FAX: 2F, Nam Giao Building, 80-82 Phan Xich Long, Email URL: Ward 2, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City In charge (08) 3995 8290 (08) 3995 8289 training-vn@aimnext.co.jp www.aimnext.com.vn Ms. Mai (Good command of English Japanese)

AIMNEXT VIETNAM CO., LTD.