You are on page 1of 7

EKONOMSKA KOLA ZENICA

KOLSKA GODINA 2011/2012

MATURSKI RAD
TEMA:Polugodinji obraun proizvodnog preduzea Matrix, Crkvice br. 22 , Zenica na dan 30.06.20011. godine

Zenica, 20.12.2011

Uenica: Doric Nejra

Proizvodno preduzee Matrix , Crkvice br. 22 , Zenica na dan 30.06.20011. godine je imalo sljedee stanje sredstava i izvora sredstava:
0201 0210 0218 0220 0221 02210 0228 0230 0238 0240 0291 0292 0293 Graevinsko zemljite 280.000 Upravni i administrativni objekti 210.000 Ostali graevinski objekti 80.000 Postrojenja i oprema za proizvodnju 130.000 Uredska oprema 100.000 Elekronski raunari-PC 77.200 Ostala postrojenja i oprema 33.000 Specijalni alati 35.000 Ostali alati 10.000 Transportna sredstva u cestovnom prometu 170.000 Ispravka vrijednosti graevinskih objekata 40.000 Ispravka vrijednosti opreme i postrojenja za proizvodnju 50.000 Ispravka vrijednosti alata, pogonskog i kancelarijskog namjetaja 20.000 Ispravka vrijednosti transportnih sredstava u cestovnom prometu 35.000 Dugoroni zajmovi pravnim licima na 5 god 1.200.000 ( sadrana kamata 35.000 ) Dugoroni depoziti u zemlji 90.000 Ostali unaprijed plaeni trokovi 40.000 Sirovine i materijal u vlastitom skladitu 130.000 Rezervni dijelovi postrojenja i opreme 35.000 Sitan inventar u skladitu 18.000 Sitan inventar u upotrebi 28.000 Odstupanje od SC sirovina i materijala pozitivno 13.000 Odstupanje od SC rezervnih dijelova pozitivno 10.000 Odstupanje od SC inventara 7.000 Ispravka vrijednosti sitnog inventara 8.000 Proizvodnja u toku 680.000 Odstupanje od SC proizvodnje u toku 40.000 Proizvodi u vlastitom skladitu 560.000 Proizvodi u prodavnici 540.000 Ukalkulisana RUC proizvoda u prodavnici 41.958,05 Ukalkulisani PDV proizvoda u prodavnici 78.461,55 Odstupanje od SC proizvoda u vl.skladitu 75.000 Transakcijski raun banaka u zemlji 925.419,5 Glavna blagajna 10.000 Primljene mjenice 31.000 Potraivanja od kupaca 45.000 Sumljiva i sporna potraivanja kupaca u zemlji 18.000 Upisani uplaeni osnovni kapital ?

0294 0520 0550 0918 1010 1020 1030 1033 1081 1082 1083 1092 1100 1180 1200 1210 1220 1230 1280 2000 2020 2071 2110 2119 4000

5000 5123 5376 5410 5450 54800 5481 5500

Dugorone obaveze za zajmove i kredite 3 god. (sadrana kamata 30.000) Odloeni prihodi po osnovu datih zajmova Obaveze za izdate mjenice Dobavlja dobara Obaveze za neto plate Obaveze za porez na platu Obaveze za doprinose iz plata Obraunati trokovi elektrine energije

710.000 40.000 15.000 300.000 40.000 8.000 10.000 20.000

R.BR. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

konto 0201 0210 0218 0220 0221 0.2210 0228 0230 0238 0240 0291 0292 0293 0294 0520 0550 0918 1010 1020 1030 1033

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1081 1082 1083 1092 1100 1180 1200 1210 1220 1230 1280 2000 2020 2071 2110 2119

AKTIVA OPIS I STALNA SREDSTVA Graevinsko zemljite Upravni i administrativni objekti Ostali graevinski objekti Postrojenja i oprema za proizvodnju Uredska oprema Elektronski raunari Ostala postrojenja i oprema Specijalni alati Ostali alati Transportna sredstva u cestovnom prometu Ispravka vrijednosti graevinskih objekata Ispravka vrijednosti opreme i postrojenja Ispravka vrijednosti alata,pogonsk. i kanc. namjetaja Ispravka vrijednosti transport.sredst.u cest. prometu Dugoroni zajmovi pr.licima na 5 god(sadrana kamata Dugoroni depoziti u zemlji Ostali unaprijed plaeni trokovi II OBRTNA SREDSTVA Sirovine i materijal u vlastitom skladitu Rezervni dijelovi postrojenja i opreme Sitan inventar u skladitu Sitan inventar u upotrebi Odstupanje od SC sirovina i materijala ''A'' Odstupanje od SC sirovina i materijala ''B'' Odstupanje od SC sirovina i materijala ''C'' Odstupanje od SC rezervnih dijelova pozitivno Odstupanje od SC inventara Ispravka vrijednosti sitnog inventara Proizvodnja u toku Odstupanje od SC proizvodnje u toku pozitivno Proizvodi u vlastitom skladitu Proizvodi u prodavnici Ukalkulisani RUC proizvoda u prodavnici Ukalkulisani PDV proizvoda u prodavnici Odstupanje od SC proizvoda u skladitu Transakcijski raun Glavna blagajna Primljene mjenice Potraivanja od kupaca Sumljiva i sporna potraivanja kupaca u zemlji UKUPNO AKTIVA

IZNOS 280000 210000 80000 130000 100000 77.200 33.000 35.000 10.000 170.000 40.000 50.000 20.000 35.000 1.200.000 100.000 30.000 130.000 35.000 18.000 28.000

13.000 10.000 7.000 8.000 680.00 40.000 560.000 540.000 41.958,05 78.461,55 75000 925.419,50 10000 31000 45000 18.000

R.BR. 1

konto 4000

2 3 4 5 6 7 8 9

5000 5123 5376 5410 5450 54800 5481 5500

PASIVA OPIS I KAPITAL Upisani uplaeni vlasniki kapital II OBAVEZE Dug.obaveze za zajm i kred. 3 god(sadrana kamata) Odloeni prihod po osnovu datih zajmova Obaveze za izdate mjenice Dobavlja dobara Obaveze za neto plate Obaveze za porez na platu Obaveze za doprinose iz plata Obraunati trokovi elektrine energije

IZNOS 3914200,0

710.000 40.000 15.000 300.000 40.000 8.000 10.000 20.000

UKUPNO PASIVA

POSLOVNE PROMJENE: 1) U toku razvojne faze preduzea nastali su sljedei izdaci: a. Utroeni rezervni dijelovi 14.000 b. Izvrena konana amortizacija opreme za proizvodnju 3.000 c. Izvrena konana amortizacija upravne zgrade 6.500 2) Aktivirati izdatke po osnovu razvoja (staviti u funkciju) 3) Preduzece je izvrsilo prodaju zgrade N.V. 100 000 KM,a otpisane 70 000 KM, te ispostavilo racun na 28 000 KM.Od kupca smo primili barirani cek br 10. odmah odnesen na naplatu. 4) Cekom br 11. podigli smo 300 KM za putne akontacije koje su odmah isplacene.Radnik je podnio putni obracun na 280 KM,a ostatak vratio u blagajnu. 5) Stigao je izvod gdje je prikazana isplata got.ceka br 11. i naplata bariranog ceka (veza zadatak 4)
6) Nabavljena je oprema od dobavljaca ''a'' za 25 000 KM + PDV.Za montazu faktura iznosi 300 KM + PDV,za istovar u gotovini 200 KM + PDV.Obaveze prema dobavljacu ''a'' smo platili bariranim cekom,a fakturu za montazu sa -R. 7) Rashodovali smo transportno sredstvo NV 50.000 IV 15.000

a. Procjenjen otpadni materijal 8.000 b. Prodan otpadni materijal za 10.000 KM + 17% PDV c. Isknjiiti 8) Putem izvoda banke naplacena je primljena mjenica iz pocetnog stanja (31 000 ) a. dio potrazivanja naplacen je od kupaca ( iz P.S. 11 000 ) i sumnjiva i sporna potrazivanja ( P.S. 18 000 ). 9)Isplatili smo avans za gradjevinski objekat u vrijednosti 150 000.Stigla je 1. privremena situacija na iznos 200 000 + PDV.Konacan obracun iznosi 300 000 + PDV.Izvrsiti placanje situacije i konacnog obracuna po odbitku avansa,a ostatak sa -R..Objekat staviti u funkciju. 10) Stanje u skladistu materijala je 50 000 KM.Na doradu je poslano iz skladista 10 kom po 50 KM materijala ''A'' KM .Za troskove dorade primili smo fakturu 120 + PDV.Oplemenjeni materijal smo vratili na zalihu materijala ''D''. 11)Za putne akontacije u inostranstvu smo podigli 300 ( 1 = 1,955 KM).Isti dan smo isplatili radnicima akontacije.Stigao je devizni izvod koji potvrdjuje podizanje gotovine cekom.Radnik pravda 350 ,a ostatak mu se isplacuje iz devizne blagajne po kursu 1 = 1,91 KM. 12).Stigao je izvod gdje je prikazano: -naplata bariranog ceka 7500 KM -placanje obaveza prema spediteru u iznosu 900 KM -platili smo fakturu za elektricnu energiju 58 KM -izvrsen je polog pazara 200 KM
13) Proknjiziti plate po specifikaciji. 14) Naplacena je zakupnina za 2 god. 12 000 KM.Knjiziti prihode za pola godine.

15)ZADATAK IZ FINANSIJSKE MATEMATIKE: Zajam od 150.000 otplauje se u toku 4 godine jednakim polugodinjim anuitetima, kapitalisanje polugodinje uz kamatnu stopu 12% godinje dekurzivno. Izraunati anuitet, prvu, treu i posljednju otplatu, otplaeni dug nakon plaenog drugog anuiteta. Izraditi otplatni plan. Raditi uz pomo anuiteta

16) Prilikom popisa raunarske opreme i druge opreme za obradu podataka utvren manjak uz 17% PDV-a NV 1.100 , IV 400 a. Manjak knjiiti na teret zaposlenog b. Naplatiti manjak putem blagajne
17) Dat je avans za nabavku sitnog inventara 3000 KM.Dobavljac je isporucio sitni inventar i ispostavio fakturu na iznos 2 500 KM + PDV.Obavezu prema dobavljacu zatvaramo iz avansa.Sitni inventar je izdat u upotrebu u vrijednosti 1 200 KM.Rashodovati i otpisati sitni inentar 50 % -tnom metodom. 18) Primljena je faktura iz prethodnog mjeseca za utrosenu elektricnu energiju 300 KM +PDV :Prethodni mjesec smo ukalkulisali trosak struje naiznos 299 KM. 19) Dato graevinsko zemljite na poklon NV 7.000

20) Prilikom popisa uredske opreme utvren viak NV 1.500 IV 700 21) Knjiiti nabavku materijala od tvornice Krivaja u iznosu 20.000 ako je PDV 17% a. Trokovi utovara i istovara 3.000 ako je PDV 17%
22) a)Realizovana je mjenica iz pocetnog stanja b) Izmirene su obaveze prema dobavljacu(veza zadatak 21) 23) Nabavili smo 1200kg materijala ''A''.1200 kg materijala ''B''' i 1000 kg materijala

''C''. Primljena je faktura dobavljaca na sumu 50 400 KM - za materijal ''A'', 9600 KMza materijal ''B'' i 50 000 KM za materijal ''C''.Primljena je faktura dobavljaca za uslugu prevoza na sumu 3 600 KM + PDV,za utovar i istovar 1200 KM + 204 Km PDV-a.Materijal ''A'',''B'' i ''C'' su uskladisteni po planskim cjenama 52 000 KM -za materijal ''A'',13 000 KM-za materijal ''B'' i 51 000 KM za materijal ''C''. 24) Utroeno sirovina i materijala 1000 kom u vlastitom skladitu ''B'' 13000 a. Prenijeti odgovarajui dio odstupanja
25)ZADATAK IZ PRIVREDNE MATEMATIKE Preduzece je uzelo kratkorocni zajam od banke u iznosu 9000 KM uz 5% kamate na 10 mj.Kamate su placene unaprijed.Iznos zajma umanjenog za kamate uplacene su preduzecu na Z-R. 26)Zatvoriti troskove 27) Prenijeti trokove na proizvodnju u toku

28) Zavreno je gotovih proizvoda i gotovi proizvodi su zadueni u skladite 29) Prodati iz skladista 20 % gotovoih proizvoda. 30)50 % Gotovih proizvoda iz vlastitog skladita predati u prodavnicu uz obraun RUC-a 30% i 17% PDV-a. 31) Prodali smo gotovih proizvoda iz prodavnice 10 000 KM a. Isknjiiti prodate gotove proizvode iz prodavnice
32) Zatvoriti rashode.Zatvoriti prihode i formirati finansijski rezultat