P. 1
E Drejta e Traktateve

E Drejta e Traktateve

|Views: 1,171|Likes:
Published by Katerina Kallanxhi

More info:

Published by: Katerina Kallanxhi on Apr 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

text

original

E drejta e traktateve

E drejta e Traktateve

 

Konventa e Vienes per te Drejten e Traktateve (1969) Hyrja ne fuqi 1980 Shumica e neneve deklaron te drejte zakonore. Konventa zbatohet vetem per traktate te lidhura pas hyrjes ne fuqi

Nocioni

Traktati ndërkombëtar është një marrëveshje e lidhur midis dy ose më shumë shteteve, si dhe subjekteve të tjera të së drejtës ndërkombëtare, marrëveshje me anë të së cilës këta vendosin, ndryshojnë ose shuajnë të drejtat dhe detyrimet e tyre në shkallë ndërkombëtare.

  Të drejtën e lidhjes së traktateve e kanë subjektet e së drejtës ndërkombëtare  pra të gjitha ato subjekte që janë të afta të dalin si palë në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare .

E drejta e Traktateve  Neni 2(1)(a) i Konventes se Vienes perkufizon traktatin si:  Nje marreveshje nderkombetare te perfunduar ndermjet shteteve me shkrim dhe e rregulluar nga e drejta nderkombetare dhe e perfshire ne nje instrument te vetem ose ne dy ose me shume instrumenta qe lidhen me njeri tjetrin dhe pavaresisht nga emertimi specifik. .

Objekti Traktatit    Shumellojshmëria e marrëdhënieve ndërkombëtare objekti të mos jetë i paligjshëm dhe të mos jetë në kundërshtim me parimet e njohura të kësaj të drejte. . sidomos me parimin e sovranitetit te shteteve.

traktatet e paligjshme nuk kanë fuqi juridike. Vetëm traktate të tilla duhet të respektohen dhe të gjejnë zbatim nga palët.Objekti       Kritere kryesore për karakter të ligjshëm parimet e barazisë sovrane të përfitimit reciprok shprehja e lirë e vullnetit nga ana e palëve që lidhin traktatin. .

ekonomik.KARAKTERISTIKAT E PERGJITHSHME TE TRAKTATIT   Dallimi i traktatit nga aktet diplomatike. Pakte zakonisht quhen marrëveshjet dy ose shumë palëshe që kanë si objekt rregullimin në një fushë të caktuar të marrëdhënieve politike midis tyre. etj. etj. Emertimet e ndryshme    Traktati tregon aktet ndërkombëtare dy ose shumëpalëshe me karakter kryesisht politik. teknik. Pakti i Atlantikut Verior. Marrëveshja termi më i përgjithshëm. kulturor. . Pakte mossulmimi. mund tregohen akte me karakter të përgjithshëm politik.

kolektive pra. me karakter kushtetues institucional. Protokolli . Deklarata Statuti ose karta janë ato traktate-ligje.Emertimet     Konventa: marreveshjet kryesisht shumëpalëshe dhe që janë traktate-ligje me karakter të përgjithshëm.

Emertimet  Kompromis Shkëmbimi i notave Modus vivendi   .

K. .Kriteret e klasifikimit të traktateve   Bazohen ne efektin juridik që krijojnë traktatet dy grupe të mëdha   traktate-ligje qe caktojnë rregulla të përgjithshme për subjektet e së drejtës ndrërkombëtare (një pjesë e dispozitave të Kartës së O. traktate-kontrata të cilat caktojnë rregulla konkrete dhe vetëm për çështje konkrete midis palëve të traktatit.B).

etj.Kriteret e klasifikimit të traktateve  Bazuar ne numrin e paleve   Traktate dypaleshe Traktate shumepaleshe traktate politike. të bashkëpunimit kulturor. ekonomike.     .  Bazuar ne përmbajtjen.

nga pikpamja e juridiksionit të brendshëm shtetëror. . të përfaqësojnë shtetin e tyre në lidhjen e traktateve ndërkombëtare. Problemi shtrohet në dy kuptime: Te kompetencës juridiko ndërkombëtare në lidhjen e traktateve.Perfundimi i Traktatit  1. 2. Te organeve shtetërore që kanë të drejtë.

 ratifikim.  pranim.  aprovim ose aderim.  shkembimin e instrumentave qe e perbejne nje trakat.  . ose  me cdo mjet tjeter te rene dakord.  Pranimi per lidhjen e nje Traktati Neni 11:  Pranimi shprehet me nenshkrim.

Perfundimi i Traktatit   Proçedura Proçedura e përfundimit të traktatit ndërkombëtar përfshin tre faza kryesore:    1) zhvillimin e bisedimeve 2) nënshkrimin 3) ratifikimin .

Plotfuqitë kanë karakter konkret. pra ato janë të vlefshme vetëm për zhvillimin e bisedimeve dhe nënshkrimin e një traktati të caktuar.     Një traktat i përfunduar në kundërshtim ose jashtë plotfuqive nuk ka fuqi juridike.Perfundimi i traktatit   1.  . Zhvillimi i bisedimeve (i tratativave ose negociatave). Personat e pajisur me plotfuqi quhen edhe të plotfuqishëm. Palët caktojne persona të autorizuar nga shtetet e tyre pajisen me autorizime me shkrim Këto dokumenta quhen plotfuqi ose mandate dhe mbajnë firmën e titullarit të organit në kompetencë të të cilit është nënshkrimi i këtij traktati.

Nënshkrimi Palët hartojnë tekstin përfundimtar të traktatit i cili zakonisht përbëhet nga tre pjesë.     2. a) hyrja ose preambula b) pjesa kryesore ose dispozitivi c) pjesa përmbyllëse .

Adoptimi i tekstit me pelqimin e te gjithe shteteve pjesmarrese ne hartim me perjashtim 2. Adoptimi nga nje konference nderkombetare behet me votimin e 2/3 te shteteve pjesmarrese .Perfundimi i nje Traktati  Adoptimi i tekstit    Neni 9 1.

 Adoptimi nuk lind detyrime Duhet pelqimi i dy ose me shume shteteve   Siglimi ose parafimi .

Ratifikimi    Akti me anë të të cilit organi kompetent shtetëror aprovon një traktat në mënyrë përfundimtare është faza që i jep fuqi juridike traktatit ndaj palëve akt diskrecionar .

a) ratifikimi si kompetencë ekskluzive e pushtetit ekzekutiv. b) ratifikimi si kompetencë ekskluzive e pushtetit legjislativ. Tre tipe.Ratifikimi       Proçedura e ratifikimit është e ndryshme në shtete të ndryshme. c) sistemet mikste të ratifikimit kanë për bazë një bashkëpunim dhe një ndarje kompetencash midis legjislativit dhe ekzekutivit. Pjesmarrjen e ekzekutivit në proçedurën e ratifikimit mund ta gjejmë me termin konfirmim. .

Ratifikimi  Ne kuptimin e ngushte  Ratifikimi ndodh kur shtetet shkembejne instrumentat e ratifikimit  Ose kur ata depozitohen te shteti depozitar   Rastet e traktateve shumepaleshe  Instrumentat depozitohen ne nje shtet ose organizate nderkombetare e caktuar nga traktati .

traktate të hapura dhe  .traktate të mbyllura .Aderimi Akt juridik me anë të të cilit një shtet që nuk është palë në një traktat bashkohet me të pas hyrjes së tij në fuqi. Traktatet nga pikpamja e mundësisë dhe e proçedurës së aderimit në to ndahen në:  .

Rezervat  Një shtet mund ta përjashtojë vehten nga disa detyrime të caktuara që i rrjedhin atij nga anëtarësimi në traktat. Deklaratë e njëanshme.  . Shpreh njohjen e tij ndaj një traktati ndërkombëtar por në një mënyrë të pjesshme të kufizuar në lidhje me disa pika të tij.

.    Rezervat mund të bëhen në tre momente të proçedurës së përfundimit të traktatit ndërkombëtar: a) rezerva në çastin e nënshkrimit b) rezervat në çastin e ratifikimit të traktatit c) rezervat në çastin e aderimit.

Afati  Traktatet e fillojnë veprimin nga    data e parashikuar nga vetë ata nga data e ratifikimit të tyre ose nga data e nënshkrimit.traktate pa afat .traktate ma afat të pacaktuar .     Në lidhje me kohën e mbarimit të veprimit të tyre traktatet ndahen në: .traktate me afat të caktuar .

Mbarimi i veprimit te traktatit      Mbarimi i afatit Marreveshja e paleve para mbarimit te afatit Denoncimi.heqja dore ne menyre te njeanshme sipas parashikimit ne traktat Anullimi – mbarimi me veprim te njeanshem jo sipas parashikimit Rebus sic stantibus – ndryshimi rrenjesor i rrethanave .

.Interpretimi  Neni 31 i Konventes se Vienes  Nje traktat duhet te interpretohet me mirebesim. ne perputhje me kuptimin e zakonshem qe u jepet termave te traktatit ne kontekstin e tyre dhe ne driten e objektit dhe qellimit te traktatit.

. te zbatueshme per palet.Interpretimi       Teksti Hyrja dhe anekset Cdo marreveshje tjeter qe mund te kene lidhur palet Marreveshje per interpretimin e traktatit Praktikat Normat e tjera te se dr. nd.

Interpretimi  Neni 32 – Mjete suplementare te interpretimit  Punimet pergatitore Neni 33 ne dy gjuhe – teksti njesoj autoritativ pervec kur parashikohet ndryshe .

Si rregull traktatet marrin formën e shkruar   Eshtë pranuar. Njihet edhe forma me veprime konkludente. (cështja Groenland). si e vlefshme dhe me efekte të njëjta juridike edhe forma gojore e përfundimit të traktateve. përgjigja mohuese.   Për lidhjen e një traktati me vullnet të heshtur.Forma e traktatit  Palët zgjedhin mënyrat që konsiderojnë si më të përshtatshme për shprehjen e vullnetit të tyre. .

Gjuhët zyrtare të O. rusishtja. spanjishtja dhe gjuha kineze.B. frëngjishtja.-së sot janë anglishtja.Forma e traktatit  Gjuha e traktateve E drejta ndërkombëtare nuk përcakton ndonjë rregull të prerë.XVIII frëngjishtja Që nga fillimi i këtij shekulli filloi të fitojë terren anglishtja. Në mesjetë mbizotëronte latinishtja Nga mesi i shek.K.       . Gjuhën ose gjuhët që do të përdoren i vendosin palët në marrëveshje midis tyre dhe këto gjuhë cilatdo qofshin kanë vlerë të barabartë për efekt interpretimi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->