Soá chuyeân ñeà (05)/2011

Hoùa hoïc & ÖÙng duïng
1
Bai taµ hua huc vJi tu cach la mut µhuJnq µhaµ day
huc, muun chu bai taµ µhat huy cau du trunq viec qay
hunq thu huc taµ can da danq hua nui dunq va hinh
thuc bai taµ, da danq hua cac luai hinh bai taµ. Bai taµ
trac nqhiem hien danq duJc su dunq trunq day huc J
truJnq µhu thunq va cac ky thi quuc qia, tuy nhien
danq bai taµ trac nqhiem banq hinh ve van cun it.
viec xay dunq va su dunq cac bai taµ trac nqhiem
banq hinh ve se qiuµ qiau vien kiem tra · danh qia
kien thuc, ky nanq cunq nhu thunq qua du µhat trien
tu duy va hinh thanh cac ky nanq thuc hanh thi nqhiem
chu huc sinh.
SUMMARY
In teaching chemistry in high school, to promote high-level exercise in raising interest inlearning to
diversify the content and form of exercise. Using a multiple choice exercise with pictures of organic chem-
istry will help teachers test and evaluate students' knowledge and practical skills formation experiments
for students in terms of facilitiesand equipment not allow the experiments in class.
However, this form of exercise is still very low, so the construction of the exercise of this type of organic
chemistry is essential for teaching chemistry in high schools.
IkI 0000 0k0 ¡ßk0 00hIEN 8k00 hÌ0h ¥E
Phk0 h0k h00 h00 00 ¡ß000 0h0000 ¡ßÌ0h
h0k h00 Ph0¡h000
LE ûkhh 8Ìhh
||ca |ca |cc - Lai |cc Vir|
I. ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Bac diem cua hua huc huu cJ la cac µhan unq
thuJnq xay ra cham, theu nhieu huJnq va khu cu the
thuc hien duJc trunq thJi qian cua mut tiet huc. Chinh
vi vay, viec xay dunq cac bai taµ thuc nqhiem banq
hinh ve se quµ µhan khac µhuc duJc han che nay trunq
day huc µhan hua huu cJ J truJnq µhu thunq.
Ví du 1. Mut binh cau chua but Cu0 va hJi ancul
etylic duJc nut kin banq nut cau su cu unq thuy tinh dan
khi qua va cu khua (nhu hinh duJi).
Can binh de xac dinh khui luJnq. Bun nunq binh mut
thJi qian rui de nquui va can lai. hui khui luJnq binh thay
dui the nau su vJi khui luJnq binh truJc khi nunq?
A. 0iam B. Tanq
6. khong Ihay doI 0. Khunq xac dinh duJc
→ Chun daµ an C.
Ví du Z. Thi nqhiem duJc laµ dat nhu hinh ve:
Cu the dunq de thuc hien thi nqhiem nau trunq su
8 thi nqhiem sau day?
(1) Bieu che etyl axetat tu ancul etylic va axit axetic
(2) Bieu che axit axetic tu natri axetat
(8) Bieu che but·2·en tu butan·2·ul
A. Chi (1) 8. 6hí (Z)
C. (1) va (8) 0. (1) va (2)
→ Chun daµ an B.
II. NOÄI DUNG
2
Soá chuyeân ñeà (05)/2011
Hoùa hoïc & ÖÙng duïng
Ví du B. Khi dunq µheu chiet cu the tach rienq hai
chat lunq X va Y (nhu hinh ve).
Cac chat X, Y tuJnq unq la:
A. huJc muui va nuJc duJnq
B. 0unq dich ha0h va µhenul
6. 8antan va h
Z
0
0. huJc va dau hua
→ Chun daµ an C.
Ví du 4. Cu dunq cu nhu hinh ve:
(1): chat lunq (2): chat ran
Trunq µhunq thi nqhiem, dunq cu tren cu the dunq
de dieu che va thu khi nau sau day?
A. hh
8
B. hCl
6. 6
Z
h
Z
0. C
2
h
4
→ Chun daµ an C.
Ví du 6. Mut binh chua vai cuc da vui (CaC0
8
) duJc
dat tren dia can. Them mut luJnq axit axetic vau binh.
Tunq khui luJnq cua binh va cac chat cu trunq binh
bien dui theu thJi qian duJc bieu dien banq du thi sau:
0au 1. 0 khuanq thJi qian nau sau day tuc du µhan
unq la nhanh nhat?
k. 0 · 10s B. 1O · 2Os
C. 2O · 8Os 0. 8O · 4Os
→ Chun daµ an A.
0au ?. Cu bau nhieu qam khi C0
2
thuat ra?
A. 1 qam B. 1,5 qam
C. 2,5 qam û. B gam
→ Chun daµ an 0.
Ví du 6: hunq nunq deu dan chat huu cJ A (chat
ran) trunq 2O µhut. hhiet du qay ra su bien dui cac
tranq thai cua A duJc bieu dien banq du thi sau:
0au 1. Chat ran A cu the tun tai J nhiet du cau nhat
la bau nhieu?
A. 2O
O
C 8. 40
0
6
C. 8O
O
C 0. Tren 8O
O
C
→ Chun daµ an B.
0au ?. 0 25
O
C chat A J tranq thai nau?
k. ßan B. Lunq
C. hJi 0. Khunq xac dinh duJc
→ Chun daµ an A.
0au 3. 0 5O
O
C chat A J tranq thai nau?
A. Ran 8. Long
C. hJi 0. Khunq xac dinh duJc
→ Chun daµ an B.
0au 4. 0 1OO
O
C chat A J tranq thai nau?
A. Ran B. Lunq
6. hoI 0. Khunq xac dinh duJc
→ Chun daµ an C.
0au 5. Chat A vua tun tai J tranq thai ran, vua tun
tai J tranq thai lunq J nhiet du nau?
A. 2O
O
C 8. 40
0
6
C. 5O
O
C 0. 8O
O
C
→ Chun daµ an B.
0au 6. Chat A vua tun tai J tranq thai lunq, vua tun
tai J tranq thai hJi J nhiet du nau?
A. 2O
O
C B. 4O
O
C
C. 5O
O
C 0. OO
O
C
→ Chun daµ an 0.
Soá chuyeân ñeà (05)/2011
Hoùa hoïc & ÖÙng duïng
3
III. KEÁT LUAÄN
viec xay dunq he thunq bai taµ trac nqhiem banq
hinh ve µhan hua huu cJ se quµ µhan cunq cu, mJ
runq va khac sau kien thuc, µhat trien tu duy, ben canh
du cunq quµ µhan hinh thanh chu huc sinh cac kien
thuc cunq nhu ky nanq thuc hanh thi nqhiem hua huc,
qiuµ huc sinh van dunq ly thuyet vau qiai quyet cac tinh
huunq thuc te thunq qua cac bai taµ banq hinh ve.
Thunq qua danq bai taµ nay cunq qiuµ cac em xu ly
cac tinh huunq mut cach linh huat, sanq tau, qan vJi
thuc tien cuuc sunq san xuat. Thunq qua du cunq quµ
µhan nanq cau hunq thu huc taµ bu mun va huJnq
nqhieµ chu huc sinh µhu thunq, mut µhan khunq the
thieu trunq muc tieu dau tau cua bu mun hua huc J
truJnq µhu thunq.
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
1. hquyen Xuan TruJnq. Trac rç|icm va su Jurç
trac rç|icm trcrç Jay |cc |ca |cc c trucrç p|c
t|crç. hxb BhSF, 2OOG.
2. hquyen Xuan TruJnq. F|ucrç p|ap Jay |cc |ca
|cc c trucrç p|c t|crç. hxb 00, 2OO5.
8. Lam 0uanq Thieµ. Trac rç|icm va urç Jurç.
hxb KhKT, 2OO8.
4. hua huc 11. hxb 00 ha nui, 2OO8
5. hua huc 12. hxb 00 ha nui, 2OO8
(Ngöôøi phaûn bieän: Fû8, T8 LE Vkh hkM) ♣