You are on page 1of 1

DECIZIE nr………..

/………………

Administratorul ………………., cu sediul in localitatea …………………, str …


……………… nr ……………., avand CIF ……………………. si Nr ordine la Reg com
J../……../……………….,
Avand in vedere activitatea depusa de ______________________ ,
CNP___________________, avand functia de ________________________,

DECIDE

Art.1 Se majoreaza salarul tarifar lunar al D-lui (D-nei)________________________


Incepand cu data de _____________________, de la salarul actual de _____________
La salarul de _______________RON tarifar lunar.
Art. 2 Prezenta se va comunica susnumitului (ei) si ITM Cluj, urmand a se inregistra in
cartea de munca.

ADMINISTRATOR
Nume Prenume
Semnatura
Stampila