You are on page 1of 2

¡Ô¨¡ÃÃÁÊâÁÊÃÏ ¤ÇÒÁÊآ໚¹¢Í§ºØ¤¤Å...

ʶҹ¹ÁÑÊ¡Òà ¨ÐµÕÂاÍÂÙ‹ºŒÒ¹ä»·ÓäÁ..... ACTIVITY

仵ÕẴ¡Ñ¹´Õ¡Ç‹Ò......
ÂÔ¹´ÕµŒÍ¹ÃѺ ªÁÃÁẴÁÔ¹µÑ¹ ¢ÍàªÔުǹ¾Õ蹌ͧËÇÁ´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾¡ÒÂã¨
´ŒÇ¡ÒÃä»ÍÍ¡¡ÓÅѧ¡Ò ¾ÃŒÍÁàËÅ‹ÒÁÔµÃÊËÒÂ
ໂ›ÂÁ´ŒÇ¤ÇÒÁʹԷʹÁ áÅРʹءʹҹ
·Ø¡ÇѹÈءÏ àÇÅÒ 21.00 – 23.00 ¹.
³ ¤ÍϴẴ KK ‹ҹ¾ÃÐÃÒÁ 3

ʹ㨵Դµ‹Í : ¤Ø³áÍÅ â·Ã. 08 3974 7990

B ä»´Õ ÁÒ´Õ
ä»ÁÒºØÞ¤Ãͧ ·Ò§´‹Ç¹¾ÃÐÃÒÁ ô
THE ROUTE
ÍÒ¤Òà ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ ö
H ÈÃÕ¨ØÅ·ÃѾ
¢Öé¹´‹Ç¹¢Ñé¹·ÕèÊͧ âçáÃÁ
ËÑÇÅÓ⾧M ºÒ§¡Í¡
ÇѹÍҷԵ·Õè òó ¾ÄȨԡÒ¹ òððø

à«ç¹àµÍÏ
ä»âºàº á¡¡ÉѵÃԏÈÖ¡ BUS Êоҹ¹¾Ç§È ¤Åͧ¼´Ø§¡Ãاà¡ÉÁ
仺ҧÃÑ¡ Blessed is the man
H ÃÃ.à·¾ÈÔÃÔ¹·Ã ä»Ç§àÇÕ¹ òò ä»àÂÒÇÃÒª
who does not walk in the
·Õè¨Í´Ã¶¤ÃºÁ×Í ¤Ãº¤Ñ¹ ¤Ãº¤Ãѹ counsel of the wicked
¨Í´ Î.ä´Œ·ÕèÍÒ¤ÒÃÈÃÕ¨ØÅ·ÃѾ áÅРþ.ËÑÇà©ÕÂÇ or stand in the way of sinners
àª×èÍÁµ‹Í·Ò§´‹Ç¹ ö俿‡Ò·Ñé§ M áÅÐ B or sit in the seat of mockers.
ö»ÃШӷҧ : 15, 47, 48, 53, 204
â·Ã. 0 2220 4497
Lat., Long. : 13.747639, 100.516984
But his delight is in the law of the LORD,
à¡ÕèÂǡѺ ʶҹ¹ÁÑÊ¡ÒÃÊâÁÊÃÃ¶ä¿ and on his law he meditates day and night.
ʶҹ¹ÁÑÊ¡ÒÃÊâÁÊÃÃ¶ä¿ à»š¹Ê¶Ò¹¹ÁÑÊ¡ÒþÃÐ਌Ò
·Õèແ´¢Öé¹â´Â¾Õ蹌ͧ¤ÃÔÊàµÕ¹ ¨Ò¡ËÅÒ¡ËÅÒÂÍÒªÕ¾
ËÅÒ¡ËÅÒÂʶҺѹ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÁÕ¹ÔÁÔµ·Õè¨Ð´Óà¹Ô¹µÒÁ He is like a tree planted by streams of water,
¾ÃÐÁËÒºÑުҢͧ¾ÃÐà«٤ÃÔʵ·Õèä´ŒãËŒäÇŒ¡Ñº¼ÙŒàª×èÍ·Ø¡¤¹ which yields its fruit in season
Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ËÅÑ¡¢Í§¡ÒÃແ´Ê¶Ò¹¹ÁÑÊ¡ÒÃÏ ¤×Í
à¾×èÍÃͧÃѺ¾Õ蹌ͧ¤ÃÔÊàµÕ¹ ·Õ赌ͧ¡ÒÃÃѺ¡Òÿ„œ¹¿Ù and whose leaf does not wither.
¨ÔµÇÔÞÞÒ³ ¼‹Ò¹¡ÒùÁÑÊ¡Òà ¡ÒÃà·È¹Ò áÅÐ
ºÃÃÂÒ¡ÒȤÇÒÁÃÑ¡¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹...
µÔ´µ‹Í : ¤Ø³Ë§Ê â·Ã. 08-9171-4457 ËÃ×Í ¤Ø³âÍ â·Ã. 08-6345-3887
Whatever he does prospers.
Psalm 1:1-3
New International Version (NIV)
à¾Å§¹ÁÑÊ¡Òà º·¤ÇÒÁ ¢‹ÒÇÊâÁÊÃÏ Ê¶Ò¹¹ÁÑÊ¡ÒÃ
WORSHIP SONG ARTICLE IN TREND
ÊâÁÊÃöä¿
¢ŒÒ¨ÐÃÑ¡áÅÐºÙªÒ à¤Ã×Í¢‹ÒÂ͸ÔÉ°Ò¹ 6
ÇÒÃÐ-àÇÅÒ
ÇѹÍҷԵ·Õè 23 ¾ÄȨԡÒ¹ 2008
â´Â º§¡ª ÎÑ´«Ñ¹
ÍÂÒ¡¨Ð¾º¾ÃÐͧ¤
¼ÙŒ·Ã§´Óç㹡ÒÅàÇÅÒ
ถอยคำตอไปนี้
ถูกจารึกอยูบนแผนหินเหนือหลุมศพ
ของบิช็อปนิกายแองกลิกัน ในวิหารเวสตมินสเตอร
เมื่อป ค.ศ. 1100
ÍǾûÃÐà·Èä·Â 7
8
ÍÂÒ¡¨ÐàËç¹¾ÃоѡµÃ ¢ÍàªÔÞ¾Õ蹌ͧ¤ÃÔÊàµÕ¹ËÇÁ¡Ñ¹Í¸ÔÉ°Ò¹ÍǾûÃÐà·Èä·Â
ตอนที่ขาพเจายังเปนเด็ก 9
¼ÙŒà»š¹·ÕèÃÑ¡¢Í§¢ŒÒ และสามารถทำอะไรไดอยางอิสระนั้น ³ ¤ÃÔʵ¨Ñ¡Ãã¨ÊÁÒ¹ ÊØ¢ØÁÇÔ· «.6 30
͸ÔÉ°Ò¹
¢ŒÒ»ÃÒö¹Òä´ŒÍÂÙ‹ã¡ÅŒªÔ´ เวลานั้นจินตนาการของขาพเจาชางกวางไกล 10
ä´Œ¾Ô¹Ô¨ã¹¤ÇÒÁ§ÒÁ ขาพเจาฝนที่จะเปลี่ยนแปลงโลก àÂç¹Çѹ¹Õé àÇÅÒ 15.00 – 17.00 ¹. 11 Ãͺ¹ÁÑÊ¡ÒÃ
แตเมื่อเริ่มโตขึ้น ขาพเจาก็เริ่มฉลาดขึ้น
¾ÃŒÍÁäËÁ 12 ÃѺ»ÃзҹÍÒËÒáÅÒ§Çѹ
ÍÂÒ¡¨Ð¹Ñè§Å§ã¡ÅŒ ขาพเจาคนพบวาโลกของเรามิอาจเปลี่ยนแปลงได
ขาพเจาเริ่มมองอะไรแคบเขา
·Õèàº×éͧ¾Ãкҷͧ¤¾ÃÐà«٠และตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงมาตุภูมิของขาพเจาเทานั้น Festival of Life'09 with Joyce Meyer ÍÕ¡äÁ‹¡ÕèÇѹ 13 ÊÑÁÁ¹Ò¾ÃФÑÁÀÕÏ ¾ÔàÈÉ

12
ÍÂÙ‹µÃ§Ë¹ŒÒ¾ÃоѡµÃ แตดูเหมือนมันยังคงที่ ไมเปลี่ยนแปลง…….
¼ÙŒà»š¹·ÕèÃÑ¡¢Í§¢ŒÒ
à¾Õ§˹Öè§Çѹ¹Õé ä´ŒÍÂÙ‹ã¡ÅŒªÔ´
ขณะที่ขาพเจาตกอยูในชวงเวลาแหงความมืดมนนั้น
ในความพยายามครั้งสุดทายที่สิ้นหวัง
เทศกาลชีวิตเปี่ยมสุข 14 àÃ×èͧ “ÂؤÊØ´·ŒÒ”
15
â´Â ÇÔ·ÂҡèҡÁÙŹԸÔÊ×èÍã¨ä·Â
¡ç´Õ¡Ç‹Ò ¾Ñ¹Çѹ㹷Õèã´ æ ขาพเจาขอเพียงแคเปลี่ยนแปลงครอบครัว
และบรรดาคนใกลชิดของขาพเจา แตอนิจจา...
พวกเขาจากขาพเจาไปหมดสิ้น
³ ʹÒÁ¡ÕÌÒà·ÈºÒŹ¤ÃàªÕ§ãËÁ‹
9-11 Á¡ÃÒ¤Á 2009 05/12/08 16
Çѹ¾‹Í
32
* ¢ŒÒ¨ÐÃÑ¡áÅÐºÙªÒ ¹ÁÑÊ¡Òà 17
¨ÐäÁ‹¢Íä»ä¡ÅË‹Ò§¨Ò¡¾ÃоѡµÃ ตอนนี้ขณะที่ลมหายใจของขาพเจาใกลขาดหวงเต็มที
พลันขาพเจาก็ตระหนักวา
¢ŒÒ¨ÐÃÑ¡áÅÐºÙªÒ ¹ÁÑÊ¡Òà ถาขาพเจาเปลี่ยนแปลงตัวเองไดเปนอันดับแรกแลว ¤Í¹àÊÔϵ¹ÁÑÊ¡Òà â´Â Hillsong Australia 18
ÍÂÙ‹µÃ§¹Õé·Õè¾Ãкҷ¾ÃÐͧ¤ ขาพเจาก็สามารถเปลี่ยนแปลงครอบครัวได
ÊÑÁÁ¹Ò¼ÙŒ¹Ó â´Â¨Í« äÁàÍÍÏ ¤ÃÔʵ CHECKLISTS ˹ع¹éÓã¨
และดวยแรงบันดาลใจ
และแรงสนับสนุนที่ดีจากครอบครัว
(ŧ·ÐàºÕ¹ 100 ºÒ· ¿ÃÕ ÍÒËÒà ˹ѧÊ×Í áÅТͧ·ÕèÃÐÅÖ¡)
(µÔ´µ‹Í Ȩ.¡ÑÁ¾Å ¤Ó´Õ â·Ã. 089-755-5943, 081-386-9718)
ÁÒÊ
25/12/08
ก็จะชวยใหขาพเจาสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศใหดีขึ้น

ใครจะไปรู
บางทีขาพเจาอาจเปลี่ยนแปลงโลกไดดวย....
ÊÑÁÁ¹Ò¹ÁÑÊ¡Òà ¡Ñº Hillsong 39 ¤¹·Õè 1 ¤¹·Õè 2
¨§Ë¹Ø¹¹éÓ㨡ѹãËŒÁÒ¡
¨Ò¡Ë¹Ñ§Ê×Í “໚¹ä´Œ´Ñè§ã¨½˜¹” â´Â John C. Maxwell

change.gov
âͺÒÁÒ à»´àÇ纺ÃÔ¡ÒûÃЪҪ¹
(ŧ·ÐàºÕ¹ŋǧ˹ŒÒ 100 ºÒ· ¾ÃŒÍÁ¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡¨Ò¡ Hillsong)
(µÔ´µ‹Í ´Ã.ºÑÇ¢Òº ÃͧËÒ¹ÒÁ â·Ã. 081-883-6447, 053-242-654) »‚2009
ãËÁ‹
ËÅѧª¹Ð¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§ »¸¹.ÊËÃÑ° ¤¹·Õè 3 ¤¹·Õè 4