You are on page 1of 2

December 7, 2008

ÁÒà©ÅÔÁ©Åͧ¤ÃÑé§ãËÞ‹¡ÑººÃÃÂÒ¡ÒÈ·Õè໚¹¡Ñ¹àͧ·ÕèÊØ´ ·ÓäÁàÃÒ¶Ö§ÃÑ¡¾‹Í

21 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á¹Õé
10.00 - 12.00 ¹. Ãͺ¹ÁÑÊ¡ÒÃʶҺѹ
14.00 - 16.00 ¹. Ãͺ¹ÁÑÊ¡ÒáÅØ‹Áâ»Ã

¡ÅØ‹Á¤ÃÔÊàµÕ¹ÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ ËÃ×Í NEXUS CHRISTIAN FELLOWSHIP (NCF)


¤×Í ¡ÅØ‹Á·Õè¨Ñ´µÑ駢Öé¹â´Â¾Õ蹌ͧ¤ÃÔÊàµÕ¹ ¨Ò¡ËÅÒ¡ËÅÒÂÍÒªÕ¾ ËÅÒ¡ËÅÒÂʶҺѹ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ÁÕ¹ÔÁÔµ·Õè¨Ð´Óà¹Ô¹µÒÁ¾ÃÐÁËÒºÑުҢͧ¾ÃÐà«٤ÃÔʵ ·Õèä´ŒãËŒäÇŒ¡Ñº¼ÙŒàª×èÍ·Ø¡¤¹
¡ÅØ‹Á¤ÃÔÊàµÕ¹ÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ ÁÕ¤ÇÒÁµÑé§ã¨·Õè¨Ð¹Ó¡Òÿ„œ¹¿ÙªÕÇÔµáÅШԵÇÔÞÞÒ³
ÁÒÊÙ‹¾Õ蹌ͧ¤ÃÔÊàµÕ¹ ¼‹Ò¹¡ÒùÁÑÊ¡ÒÃáÅСÒÃà·È¹ÒµÒÁËÅÑ¡¡Òà ¾ÃФÃÔʵ¸ÃÃÁ¤ÑÁÀÕÏ
áÅÐÁÕ¤ÇÒÁµÑé§ã¨·Õè¨ÐÊÌҧÊѹµÔ»ÃÐÊÒ¹¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Õè´Õ ãËŒà¡Ô´¢Öé¹·ÑèÇ»ÃÐà·Èä·ÂáÅзÑèÇâÅ¡
µÔ´µ‹Í : ¤Ø³Ë§Ê â·Ã. 08-9171-4457 ËÃ×Í ¤Ø³âÍ â·Ã. 08-6345-3887
www.NexusFellowship.com

B
ä»ÁÒºØÞ¤Ãͧ ·Ò§´‹Ç¹¾ÃÐÃÒÁ 4 ÁÒ NCF
THE ROUTE
ÍÒ¤Òà ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ ö
H ÈÃÕ¨ØÅ·ÃѾ âçáÃÁ
ËÑÇÅÓ⾧M ºÒ§¡Í¡
¢Öé¹´‹Ç¹¢Ñé¹·ÕèÊͧ
[ ÍÒ¤ÒÃÊâÁÊÃÃ¶ä¿ ] à«ç¹àµÍÏ
¤Åͧ¼´Ø§¡Ãاà¡ÉÁ
Êоҹ¹¾Ç§È

ä»âºàº á¡¡ÉѵÃԏÈÖ¡ BUS 仺ҧÃÑ¡


H ÃÃ.à·¾ÈÔÃÔ¹·Ã ä»Ç§àÇÕ¹ 22 ä»àÂÒÇÃÒª
·ÕèµÑé§ : ÍÒ¤ÒÃÊâÁÊÃÃ¶ä¿ Children's children are the crown of old men;
(µÃ§¢ŒÒÁâçàÃÕ¹෾ÈÔÃÔ¹·Ã) â·Ã. 0 2220 4497
* ·Õè¨Í´Ã¶¤ÃºÁ×Í ¤Ãº¤Ñ¹ ¤Ãº¤Ãѹ and the glory of children are their fathers.
* ¨Í´ Î.ä´Œ·ÕèÍÒ¤ÒÃÈÃÕ¨ØÅ·ÃѾ áÅРþ.ËÑÇà©ÕÂÇ
Lat., Long. : 13.747639, 100.516984
* àª×èÍÁµ‹Í·Ò§´‹Ç¹ ö俿‡Ò·Ñé§ M áÅÐ B áÅÐöä¿ä·Â
* ö»ÃШӷҧ : 15, 47, 48, 53, 204 PROVERBS 17:6
à¾Å§¹ÁÑÊ¡Òà º·¤ÇÒÁ ¢‹ÒÇ NCF
WORSHIP SONG ARTICLE

Çѹ¾Ø¸¹Õé 10 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á àÇÅÒ 15.00-18.00 ¹. ³ ÊâÁÊÃÃ¶ä¿ ¡ÅØ‹Á¤ÃÔÊàµÕ¹ÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸


Still พระเจาทรงสำแดงความเปนพระบิดา

͸ÔÉ°Ò¹NCF
ตั้งแตแรกเริ่มสรางโลก ÇÒÃÐ-àÇÅÒ
Words and Music by Reuben Morgan ทรงสรางมนุษยขึ้นตามพระฉายาของพระองค ÇѹÍҷԵ·Õè 7 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2008
ดวยความรัก และดูแลบุตรของพระองคอยางดี 6
ดวยการประทานอาหารและที่อยูอาศัย
Hide me now อันอุดมสมบูรณ จวบจนถึงทุกวันนี้ 7
Under your wings
อับราม หรือ อับราฮัม 8
Cover me ผูที่พระเจาอวยพรใหเปนบิดาของประชาชาติใหญ
within your
mighty hand
มีลูกหลานจำนวนมากมายดุจดวงดาวในทองฟา
(ปฐก 17:15) ทานเปนตัวอยางของผูนำครอบครัว ´ÙáÅËҧ¡ÒÂáÅÐËÑÇã¨ãËŒÍØ‹¹ ແ´âµÐÃѺÊÁѤÃÇѹ¹Õé!! 9
30
ที่ไววางใจพระเจาจนสุดหัวใจ ไมวาจะเปน
การทรงเรียกของพระเจา (ปฐก 12:1)
à¾×èÍ任зÐÅÁ˹ÒÇã¹ Worship 10 ͸ÔÉ°Ò¹
When the oceans rise หรือการถูกเรียกรองใหเสียสละอิสอัค §Ò¹¹ÁÑÊ¡Òà Ministry 11 Ãͺ¹ÁÑÊ¡ÒÃ

» ‚
บุตรชายผูเปนแกวตาดวงใจ (ปฐก 22:3-13)

¹
é Ô
and thunders roar

Ê Shiyr
เขาไววางใจพระเจาเสมอ จนชีวิตของทาน

¤‹ÒÂ
I will soar with you เกิดผลอยางยิ่งใหญ ตามพระสัญญาของพระเจา 12
above the storm ยาโคบ พระเจาไดถายทอดลักษณะความเปนพอ
ªÁÃÁ¹Ñ¡ÃŒÍ§»ÃÐÊÒ¹àÊÕ§ 13 ÃѺ»ÃзҹÍÒËÒáÅÒ§Çѹ
Father you are king ใหเราเห็น ผานคำพยากรณที่ไดมอบใหแก 30

26-28 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á¹Õé Media


over the flood บุตรทั้ง 12 คน หรือ 12 เผาพันธุของอิสราเอล (ปฐก 49) 14 ÈÖ¡ÉÒ¾ÃÐǨ¹Ð
ยาโคบใหอภัยและหวังดีตอบุตรของตนเสมอ 45
I will be still แมวาบุตรจะเคยกระทำเรื่องราวใดใหเจ็บช้ำก็ตาม 15
Ministry
and know you are God
พระเจายังทรงใหสุภาษิต
ที่เกี่ยวของกับบทบาทของพออีกมากมาย
§Ò¹Ê×èÍáÅÐâ»Ã´Ñ¡ªÑè¹Ê 16
Find rest my soul ถึงเวลาแลวที่เราควรจะรัก เอาใจใส 17
In Christ alone และเปนลูกที่ดีของทานมากกวานี้
เพราะบุตรที่ดียอมกระทำใหบิดาเปรมปรีดิ์ 18
Know his power (สภษ 23:24)
In quietness ªÑàÇÅÒé¹ÈÖ13.30
¡ÉÒ¾ÃÐ¤Ñ ÁÀÕÏ
พระเยซู ตรัสวา พระองคทรงเชื่อฟงและดำเนินชีวิต
and trust ตามน้ำพระทัยของพระบิดาในทุกยางกาว (ยน 5:19)
– 14.45 ¹.
* ¹Ôâ¤Ãà´ÁÑÊ

MY
แมไมมีวันพอในยุคนั้น * «ÒÁÙàÍÅ
แตก็ทรงถวายเกียรติพระบิดา * ¡Ò÷´Êͺ㹪ÕÇÔµ¤ÃÔÊàµÕ¹
จนแผนการของพระบิดาสำเร็จ คือ * ¨Ø´Â×¹áÅÐá¹Ç¤Ô´¢Í§ NEXUS
การไถบาปใหเราทุกคน DADDY * ÇÔÇó (੾ÒСÅØ‹Á Pro E)
* ¡ÒùÁÑÊ¡ÒÃáÅЧҹÊ×èÍÊÒÃÁÇŪ¹

BINGO
* ¡Ò֍àÃÕ¡
7 ธันวาคม 1972 เวลา 10:39 UTC
¹Ñ¡ºÔ¹ÍÇ¡ÒÈ ¶‹ÒÂÀÒ¾ “The Blue Marble” ¨Ò¡ Ê´Ø´Õ 119:71 “´ÕáŌǷÕ袌ҾÃÐͧ¤·Ø¡¢ÂÒ¡
Âҹ;ÍÅâÅ 17 ËÅѧÂÔ§¢Öé¹ÊÙ‹ÍÇ¡ÒÈ 5 ªÑèÇâÁ§ 6 ¹Ò·Õ 爸 ( bà ) : dad / father. à¾×èÍ¢ŒÒ¾ÃÐͧ¤¨ÐàÃÕ¹ÃÙŒ¶Ö§¡®à¡³±¢Í§¾ÃÐͧ¤”