PROGRAMI I PROVIMIT TË PRANIMIT NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS PËR VITIN 2011-2012

PROGRAMI I PROVIMIT TE PRANIMIT 2011 - 2012 E Drejta Kushtetuese
Parimi i ndarjes se pushteteve ne Kushtetute. Kërkesat kryesore te tij. Si e kuptoni pavarësinë e pushtetit gjyqësor? Marrëdhëniet e Presidentit te Republikës me gjyqësorin ne baze te kushtetutës. Kushtet e nevojshme për te qenë Gjyqtar ne Republikën e Shqipërisë. Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe roli i tij ne pavarësinë e gjyqësorit. Statusi i gjyqtarit, përshkruani me pak fjale elementet përbërës. Imuniteti i gjyqtareve nga procesi penal. Papajtueshmëria me detyrën e gjyqtarit. Struktura e gjyqësorit. Parimi i mosvarësisë hierarkike. A mund te krijohen gjykata te reja ne Shqipëri? 9. Publikimi i vendimeve gjyqësore dhe rëndësia e publikimit. 10. Procesi i emërimit dhe i shkarkimit te gjyqtarëve të Gjykatës se Lartë. Rastet e shkarkimit te tyre. 11. Juridiksioni i Gjykatës së Lartë. 12. Prokuroria dhe funksionet kryesore të saj. 13. Procesi i emërimit dhe shkarkimit të prokurorëve. 14. E Drejta për një proces te rregullt gjyqësor. 15. Liria personale (Habeas Corpus). 16. E Drejta për te jetuar 17. E drejta për te mos iu nënshtruar torturës, dënimit apo trajtimit mizor, ç’njerëzor ose poshtërues. 18. E Drejta për te gëzuar një jete private te qete. 19. E Drejta për t’u organizuar kolektivisht. 20. E Drejta për te votuar 21. E Drejta e mbrojtjes me avokat për te pandehurin 22. E Drejta për t’u ankuar kundër një vendimi gjyqësor. 23. Parimi mosfuqisë prapavepruese te ligjit ne kushtetute, roli i tij ne sigurimin e te drejtave personale 24. Parimi i prezumimit te pafajësisë ne kushtetute. Roli i tij për garantimin e lirisë së personit. 25. Cilat janë garancitë procedurale për te pandehurin ne procesin penal? 26. Parimi i gjësë se gjykuar ne Kushtetute dhe zbatimi i tij ne çështjet civile e penale. Roli i tij për garantimin e te drejtave. 27. Komentoni përkufizimin “Kushtetuta është ligji themelor ne shtet”. Kuptimi i kushtetutës ne aspektin formal e material. 28. Aktet normative në RSH. Kriteret e klasifikimit dhe të vendosjes së tyre në Kushtetutë. 29. Parimi i barazisë dhe i mosdiskriminimit në Kushtetutë. 30. Barazia gjinore dhe mosdiskriminimi për shkak të gjinisë. 31. Kuptimi i rezervës ligjore ne kushtetute dhe kufizimi i te drejtave kushtetuese. 32. Konventa Evropiane për te drejtat e njeriut, tiparet te përgjithshme dhe vendi i saj ne kushtetutën e Shqipërisë ne raport me burimet e tjera normative te parashikuara ne te. 33. Pushteti Ligjvënës. Zgjedhja dhe mandati i Kuvendit te Shqipërisë 34. Paraqisni shkurtimisht kuptimin e parimit te votimit te përgjithshëm dh te votimit të barabartë. 35. Sistemi i zgjedhjeve. Parimet e përgjithshme dhe tiparet e votës. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Page17

Rregullorja e brendshme e kuvendit si akt normativ. 41. Gjykata Kushtetuese si garantuese e parimit te Kushtetutshmërisë dhe Shtetit te se drejtës. Shpallja e ligjit dhe e drejta e vetos. Ndalimi i mandatit detyrues dhe deputetet.A. 49. Drejtësia Kushtetuese.PROGRAMI I PROVIMIT TË PRANIMIT NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS PËR VITIN 2011-2012 36. 2004 Kurtesh Saliu. 43. 45. sistemi i përzier). Aktet e drejtimit politik te miratuar nga kuvendi (Përshkruaj shkurtimisht votëbesimin e qeverisë dhe mocionet e besimit e te mosbesimit). Marrëdhëniet midis qeverise dhe parlamentit ne baze te kushtetutës. Marrëdhëniet e Presidentit te Republikës me pushtetin ligjvënës ne baze te kushtetutës. Shtëpia Botuese “Dajti 2000”. kontrolli parlamentar mbi qeverinë. Funksioni. E Drejta Kushtetuese. Literatura: Kushtetuta e Republikës se Shqipërisë (1998). Iniciativa ligjvënëse. 56. Tiranë. 42. 40.Botim i Qendrës se Studimeve Parlamentare.. Aspektet e tij. subjektet që e vënë në lëvizje. Funksioni i drejtimit politik te qeverise 54. sistemi proporcional. Tiranë. Praktika gjyqësore e Gjykatës se Larte dhe e Gjykatës Kushtetuese Page17 . Kuptimi dhe llojet e sistemit zgjedhor për ndarjen e mandateve. 44. Llojet e saj. Struktura dhe formimi i qeverise 52. komisionet dhe grupet parlamentare. Marrëdhëniet e Presidentit te Republikës me pushtetin ekzekutiv. Barazia gjinore dhe mosdiskriminimi.A. Autonomia e pushtetit Vendor dhe garancitë kushtetuese për realizimin e saj. 38. Karta Evropiane mbi Statusin e Gjyqtarit. Revistat shkencore “Studime Juridike” botim i Fakultetit te Drejtësisë. Funksioni administrativ i qeverise. 51. Kryetari i kuvendit. Karta Evropiane e Autonomisë Vendore. Funksioni i normativ i qeverise (aktet klasifikimi i tyre) 53. 46. Kontrolli kushtetues. E Drejta Parlamentare dhe Politikat Ligjore. Aurela Anastasi. Ligji për organizimin e drejtësisë në RSh. Aktet e miratuara nga Presidentit te Republikës dhe klasifikimi i tyre 50. Shkurti. Kuptimi dhe roli i Presidentit ne Republikën Parlamentare.E. 2010. ne baze te Kushtetutës. ISBN: 978-99956-59-07-3 Revistat shkencore “Jeta Juridike” botim i Shkollës se Magjistraturës. kompetencat. 57. 2009 (ISBN: 978-99956-606-7-3). 48. 39. 2011. Anastasi. Tiranë. Tiranë. (Prishtine) Mandro. 37. Kristaq Traja. E drejta Kushtetuese e Krahasuar. Konventa Evropiane për te drejtat e njeriut. Procedurat parlamentare për miratimin e ligjeve. Tiranë. ISBN: 978-99956-01-416 Aurela Anastasi. E Drejte Kushtetuese. Ligjet për ndryshimin e kushtetutës. Tiparet dhe dallimet midis tyre (sistemi mazhoritar. Deklarata universale për te drejtat e njeriut. Bozo A. UT. 47. 55. Shpjegoni se si shprehet raporti midis gjykatave te zakonshme dhe asaj kushtetuese. Luan Omari. ne baze te kushtetutës. Dallimet nga ligjet e zakonshme. Shtëpia Botuese Dajti 2000. Imuniteti parlamentar. 2003 Sokol Sadushi.

kuptimi. Dallimi midis regjistrave te gjendjes civile dhe atyre te akteve te Gjendjes Civile. trashëgimi me ane te te ardhurave. Pasojat e pavlefshmërisë juridike për personat e trete. 19. 16. fitimi me ane parashkrimi. Kuptimi i personit juridik. Veçoritë e shoqërive tregtare. shkaqet dhe pasojat qe sjell ndërprerja. Prokura. mbarimi . kuptimi dhe mënyra e llogaritjes se tyre. Mbarimi i personit juridik. Veçoritë dhe karakteristika e marrëdhënieve juridiko – civile. Llojet e pavlefshmërisë. E Drejta subjektive e pronësisë. pozita e tyre juridike ne qarkullimin civil. fitimi ne baze te ligjit ose vendimit te organit shtetëror. 26. Kuptimi dhe përmbajtja e saj. forma dhe rëndësia. Kuptimi. Llojet e personave juridik sipas Kodit Civil dhe karakteristikat e tyre dalluese. shkaqet dhe pasojat qe sjell Kushtet qe duhet te vërtetohen për te sjelle si pasoje pezullimin e ecjes se afatit. Kuptimi i parashikimit dhe fusha e zbatimit te tij. rëndësia e tyre. 37. Afatet e parashkrimit. kuptimi i saj. 18. 10. Tiparet ( elementet ) e tij. Pronësia dhe llojet e saj. 11. Administrimi. kufijtë dhe pasojat e tij. te prejardhurave). Banimi dhe rëndësia e tij ne te Drejtën Civile. Parashkrimi i vënies ne ekzekutim te vendimeve gjyqësore dhe te titujve ekzekutive. 22. 17. Mënyrat e krijimit te personave juridik. fillimi dhe mbarimi i saj. përmbajtja. Ndërmarrjet e përbashkëta me kapital te huaj. 6. Kuptimi i pavlefshmërisë se veprimeve juridike. 36. 33. 28. Bashkëpronësia ne pjese. 12. përmbajtja. kuptimi. Elementet e marrëdhënies juridike civile ( subjekti. Pezullimi i parashkrimit. 23. 3. 5. Ndërprerja e parashkrimit. sipas Ligjit “ Për shoqëritë tregtare” 13. rëndësia e dallimit te mënyrave te fitimit. Mënyrat e përgjithshme te fitimit te pronësisë dhe rëndësia e tyre. heqja dhe kufizimi i zotësisë për te vepruar. Aktet e gjendjes civile dhe dallimi i tyre nga faktet qe regjistrohen ne regjistrin themeltar. Emri dhe forma. Pasojat qe sjell plotësimi i afateve te parashkrimit. rëndësia e përfaqësimit. disponimi dhe pjesëtimi i saj. Zotësia për te vepruar. Pozita e posaçme qe ruan shteti si subjekt i marrëdhënieve juridike civile. 1. Rëndësia e institutit te parashkrimit ne kushtet e shoqërisë tone. Veçoritë e personit juridik privat. me zotësi te kufizuar dhe te pazote për te vepruar. 4. Paraja. 21. Humbja e pronësisë. kontrata. përmbajtja. 7. 35. Mënyrat e posaçme te fitimit te pronësisë. Gjendja Civile. qendra e personit juridik. Zotësia juridike. Subjektet e te Drejtës Civile sipas Kodit Civil te Republikës se Shqipërisë. përmbajtja. 2.PROGRAMI I PROVIMIT TË PRANIMIT NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS PËR VITIN 2011-2012 E Drejta Civile dhe Tregtare Kuptimi i marrëdhënieve juridike civile. Përfaqësimi pa tagra. pavarësia dhe kufizimet e tyre. Kuptimi. kuptimi dhe rëndësia e saj. 24. Kuptimi dhe dallimi i tyre. 20. Afatet. elementet perberes dhe klasifikimi i veprimeve juridike. Personat me zotësi te plote për te vepruar. Mbarimi i shoqërive tregtare. Zotësia juridike për te vepruar e personave juridik sipas legjislacionit tone dhe atij te huaj. 8. 9. Degët dhe perfaqesite. Elementet e te drejtës subjektive te pronësisë. Kuptimi i fitimit te pronësisë dhe mënyrat e fitimit te saj. kuptimi. Sendet si objekt i marrëdhënieve juridike civile dhe rëndësia e tyre. objekti). 30. Kuptimi i bashkepronesise se detyrueshme. (te parme. Klasifikimi i sendeve dhe rëndësia e klasifikimi për te drejtën civile. 38. objekti. kuptimi shkaqet. kuptimi. Page17 . 15. 14. Cilat janë rregullat qe duhen ndjekur për ekzekutimin e vendimeve dhe titujve ekzekutive kur pezullohet ose pushohet ekzekutimi. Pasojat e pavlefshmërisë se veprimeve juridike. 32. Zëvendësimi ne përfaqësim dhe pasojat. 31. rëndësia e këtij dallimi. fitimi ne mirëbesim i sendeve te luajtshme. Kuptimi dhe pasojat. 34. Kushti dhe afati ne veprimet juridike. karakteri. 29. Kuptimi i letrave me vlere. 27. 25. kuptimi.

koha dhe vendi i çeljes se trashëgimisë. ndryshimi i saj nga testamenti dhe nga kontrata ne dobi te personit te trete. Zotësia për te trashëguar. 80. Revokimi dhe pavlefshmëria e testamentit. rëndësia e tyre. kuptimi dhe mjetet juridike për mbrojtjen e saj. Forma e testamentit. Kontrata e agjencisë. 54. 84. Kontrata e shitjes. 64. 67. Kontrata e enfiteozes. Heqja dore nga trashëgimia. 79. karakteristikat. Kontrata e sigurimit te jetës e shëndetit. elementet dhe kushtet e saj. 61. pengu. hipoteka. kushtet për te lindur detyrimet nga kjo marrëdhënie juridike detyrimi. 51. kuptimi. 68. 74. 43. 63. Dëshmia e trashëgimisë. teoritë qe ekzistojnë lidhur me ketë përcaktim. elementet. 75. ndryshimi i saj nga spedicioni. tokës etj). Rrethi i trashëgimtareve ligjore. Trashëgimia me përfaqësim. Vonesa e debitorit dhe e kreditorit. vetëmbrojtja dhe padia për mbrojtjen e nedoresit (padia posedimore). çasti i kalimit te pronësisë. Kuptimi i trashëgimit. Parimi i përmbushjes ne natyre te detyrimit. detyrimet e shitësit ne ketë kontrate. Dallimi midis demit kontraktor dhe atij jashtekontraktor. 44. Kontrata e qirasë se pasurisë ( banesave. 69. 48. Lidhja e kontratës dhe fazat kryesore te saj . Zotësia për te bere testament. ruajtësi. 81. 87. Revokimi i dhurimit. Interpretimi i kontratës. elementet. llojet e tij dhe mënyra e përllogaritjes se demit moral. Caktimi dhe përjashtimi i trashëgimtareve me testament. 45. detyrimet e palëve. Mbarimi i detyrimit. organi qe e lëshon. 86. Personat qe gëzojnë rezervën ligjore. 50. Rreziku si tipar dallues i kësaj kontrate. 47. kapari. Kuptimi i mbrojtjes se trashëgimit. Faji ne te Drejtën Civile. rëndësia. Mbrojtja e veçante e nedoresit. 56. 62. kushtet. Mbrojtja e pronësisë. 49. Kontrata e dhurimit. Përcaktimi i çastit te lidhjes se kontratës. kushtet. Përgjegjësia e nedoresit te paditur për te ardhurat dhe për sendin dhe te drejtat e tij për shpenzimet. Begatimi pa shkak. 73. zgjidhja e mosmarrëveshjeve midis palëve. 58. Padia për kërkimin e trashëgimit. Kuptimi i testamentit dhe rëndësia e tij. 82. dorëzania. 66. 59. Servitutet. 78. kompensimi. Kontrata e sigurimit te pasurisë. Përgjegjësia pa faj dhe rastet e kësaj përgjegjësie. Kuptimi i kontratës. çasti i hyrjes ne fuqi te kësaj kontrate. Mospërmbushja dhe pasojat qe vijnë prej saj. Parimi i shpërblimit te plote te demit. Demi moral. Mënyra e thirrjes se trashëgimtareve ligjore ( radha e thirrjes). 57. Kontratat e transportit. 42. konfondimi. 40. Pasuria qe kalon ne trashëgim. Rrethi i trashëgimtareve me testament. 77. 85. 83. 41. 46. çasti i dorëzimit te sendit. pozita e pritësit ne ketë kontrate. kujdestari ). 60. Pasojat e vonesës. ndryshimi i saj nga qiraja. Demi dhe kushtet për te ekzistuar një marrëdhënie juridike qe lind nga shkaktimi i demit. kufizimet e veprimit te saj. zgjidhja e kontratës. përsëritja dhe kushtet e saj. Kontrata e porosisë dhe komisionet. elementet. (inventarizimi. 55. 65. elementet. Mjetet për sigurimin e përmbushjes se detyrimit. Trashëgimia me testament. Kuptimi. qiraja financiare. Trashëgimia me ligj. 53. Çelja e trashëgimisë. vdekja e njërës pale etj. Uzufrukti. kushtet. afati dhe mënyra e heqjes dore. Page17 . Masat qe merren për sigurimin e trashëgimit. E drejta e autorit.PROGRAMI I PROVIMIT TË PRANIMIT NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS PËR VITIN 2011-2012 39. çasti i hyrjes ne fuqi te saj. 76. Kontrata e sipërmarrjes dhe elementet e saj. 52.

14.10.3 i Regj. Shtëpia botuese “Afërdita.2001. dt. nr. Dispozitat e ligjit për Token.2002.03.13.3 i Regj. Detyrimet dhe kontratat”.2000.25. Themeltar.11.47 i Regj.11. dt.15. Dispozitat e ligjit për Regjistrimin e Pasurisë se Paluajtshme etj.PROGRAMI I PROVIMIT TË PRANIMIT NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS PËR VITIN 2011-2012 Literatura Dispozitat e Kodit te Ri Civil. nr.2000.07.22.17 i Regj.2002. Themeltar. dt. Vendimi nr. Shtëpia botuese “Luarasi” 1998 “Obligimet dhe kontratat e përgjithshme”.05.Hetemi. dt.39.09. nr.12.13. Vendimi nr.03. Themeltar. dt. Vendimi nr. Themeltar.1215 i Regj.02. Vendimet Unifikuese Civile Vendimi nr.2002.979.09.61 i Regj. Shtëpia botuese “ Luarasi” Botuar sipas origjinalit 1932. Themeltar.2003.27. Themeltar. nr. nr. Themeltar. Pjesa e përgjithshme” Tirane 2007 Nerxhivane Dauti “ E Drejta e Detyrimeve” Prishtine 2004 Vitore Tusha “ Mbrojtja e Pronësisë” Praktika gjyqësore e Gjykatës se Larte dhe e Gjykatës Kushtetuese. “Pronësia” Shtëpia botuese e Librit Universitar. Vendimi nr. “E Drejta e Detyrimeve dhe e Kontratave” volumi I dhe II. dt. Themeltar. Tirane 1998 Kodi Civil Shqiptar. nr. Dispozitat e ligjit qe rregullojnë pjesën e pare te Kodit Tregtar.03. dt.1803 i Regj. Dispozitat e ligjit për Regjistrim Tregtar.14. nr. Semini. Dispozitat e ligjit për Privatizimin.2002.04. Vendimi nr.16.23 nr.22. dt.2000. dt. nr. Vendimi nr. dt. dt.2000.2001. nr.26.31.36 i Regj. Themeltar.2000. nr. Vendimi nr.18 i Regj.1029 . Themeltar. dt. Dispozitat e ligjit për Regjistrimin e Akteve te Gjendjes Civile. Themeltar.2003.04. Tekstet përkatëse dhe leksionet qe shfrytëzohen ne Fakultetet e Drejtësisë te Republikës se Shqipërie.9. Vendimi nr. nr.10. “ E Drejta e Trashëgimisë ne Republikën e Shqipërisë” Tirane 1998 Avni Shehu. Tirane 1997 “Pasuritë e paluajtshme” Vol. Vendimi nr. Shtëpia botuese “ Scanderbeg book” Tirane 2007 Nazmi Bicoku.1921/627 i Regj.1800 i Regj.47 i Regj. nr.2000.2002.686. dt.31.16. dt. dt. M.2000. Vendimi nr.07.48 i Regj. Vendimi nr. Themeltar.1 dhe II.29. dt. Tirane 1988. Shtëpia botuese “ALBAL”. Përmbledhje e botimeve te vendimeve te Gjykatës se Larte ne vite Zweigert & Kotz “Njohuri për te Drejtën e Krahasuar Parimet Themelore”.14. Themeltar. Subjektet” Fakulteti i Drejtësisë “Justicia” Tirane 2004 Valentina Kondili “ E Drejte e Pronësisë” Tirane 2007 Ardian Nuni “E Drejte e Pronësisë” Tirane J.06.29. Vendimi nr. Pjesa e Përgjithshme.2177/850 i Regj. Dispozitat e ligjit për Dhomat e Tregtisë e te Industrisë. nr. Revistat shkencore ne fushën Juridike. nr. dt.42. Mariana Semini . Dispozitat e ligjit për Shoqëritë Tregtare.901. Page17 . Vendimi nr.28.05. Shtëpia botuese “ ALBAL” Tirane 1996 Kodi Civil i vitit 1929 Kodi Civil i vitit 1981 Mehedi J.74. Themeltar.2003.01. Themeltar.980. Themeltar. dt.46. Dispozitat e ligjit për Privatizimin e Banesave Shtetërore.2002.1714/437 i Regj. nr. Vendimi nr. nr.1030.38 i Regj. Themeltar.37 i Regj. Latifi “ E Drejte Civile” Tirane Valentina Kondili “ E Drejte Civile. Vendimi nr.06.932. Vendimi nr.01. “ E Drejte Civile.85. Themeltar. nr. Vendimi nr.1516 i Regj.09.

Themeltar. dt.elementet e saj.7. Barra e provës. 9.1. Vendimi nr.1 i Regj. Elementet e saj.11/2 i Regj. 22. I padituri si subjekt i procesit gjyqësor civil. Vendimi nr. Vendimi nr.30. nr. dt.03.6 i Regj. dt. Vendimi nr. dt.3.23. Provat shkresore. 8.22. llojet e padive. Vendimi nr.9 i Regj.12 i Regj. nr. nr.13. 26. Dallimi I saj nga prapësimi dhe nga padia. Themeltar.4. 7. 2.2005. 15.01. nr. dt. Vendimi nr.9. Themeltar. dallimi ndërmjet tyre. 33.2006.7 i Regj. nr. nr.11 i Regj. dt. nr.2007.2006. dt. 18.24. 24.24.2006.02.2004. 14. 30. 17. Vendimi nr.9. 6. Themeltar. nr. Themeltar. Themeltar.8 i Regj. Kundërshtimi i veprimit ose i refuzimit te përmbaruesit gjyqësor për te kryer një veprim te caktuar.2006. dt. 4. Vendimi nr.6.03. nr.09.01.24. Themeltar.97/12 i Regj. Gjykimi për zhvlerësimin e letrave me vlere. dt.10. Gjykata si subjekt i procesit civil. dt.PROGRAMI I PROVIMIT TË PRANIMIT NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS PËR VITIN 2011-2012 Vendimi nr.3.10 i Regj.7 i Regj. Titujt ekzekutiv dhe urdhri i ekzekutimit.03.24.30.03.5. dt. Pjesëtimi gjyqësor.5 i Regj. 5. Procedura e gjykimit te kundërshtimeve te veprimeve te përmbaruesit gjyqësor.03.2007. nr. Vendimi nr. dt.2005. Page17 . Themeltar. Ndërhyrësit kryesor si subjekte te procesit gjyqësor civil.24. nr.13/4 i Regj.01.3. Kunderankimi ( apeli kundërshtues dhe kundër apeli ). nr. Kufizimi i përdorimit te thënieve te dëshmitareve. Paditësi si subjekt i procesit gjyqësor civil 29. 21.03. dt.1.2005. Kundërshtimi i vlefshmërisë se titullit ekzekutiv. shkaqet qe justifikojnë ngritjen e padisë. 31. Gjykimi për vërtetimin gjyqësor te fakteve.24. Vendimi nr. dt. Kushtet për te ushtruar te drejtën e padisë.03.5. 10.2005. Kuptimi i provave.12. Vendimi nr. nr.2006. dt. Përmbajtja e ankimit dhe rekursit. Çmuarja e provave. 3.03. nr. 13. Vendimi nr.03. Kundërpadia. nr. Themeltar. Themeltar. Vendimi nr.2007.10/3 i Regj. dt. 20.10 i Regj. Vendimi nr. Themeltar. 32.8.03.8. Vendimi nr.02. 11. Përmbajtja e kërkese padisë.8/1 i Regj. Vendimi nr. Legjimiteti aktiv dhe legjimiteti pasiv i palëve. Themeltar. Gjykimi për heqjen ose kufizimin e zotësisë për te vepruar. Ekzekutimi i detyrimeve për kryerjen e një veprimi te caktuar.12 i Regj. Themeltar.2005. Provat materiale.3.31.24. nr. nr. 16.5. Padia. Themeltar.2004. Kundërshtimi i veprimeve përmbarimore nga personi i trete.24. Procedura Civile 1. 27. Themeltar. dt. Thëniet e dëshmitareve.13. Themeltar.3. 28. Gjykimi për deklarimin e një personi sit e zhdukur ose te vdekur. Llojet e padive.9.4.2006.2003. Themeltar.2004. nr. 23.1. 12. 19.9/2 i Regj. dt.5 i Regj. Vendimi nr. Themeltar. 25.5. nr.03.01. Llojet e provave. Klasifikimi i provave. Vendimi nr.2007. Mendimi i ekspertit.01. Themeltar. dt.

6.P.Lamani: (Doc-Kandidat i Shkencave Juridike): Procedura Civile e R. Procedura e pyetjes se dëshmitareve. 35. “Gjykimi ne shkalle te pare dhe ekzekutimi i detyrueshëm” . Veprimet e përmbaruesit gjyqësor për ekzekutimin e detyrimeve net e holla kundrejt shtetësive. dallimi ndërmjet tyre Literatura Dispozitat e Kodit te Procedurës Civile. Kuptimi material i padisë dhe kuptimi procedural i saj. 12. 41. Ndërhyrësit dytësor si subjekte te procesit gjyqësor civil. Kuptimi i bashkëpunimit.SH – Botim i Universitetit shtetëror te Tiranes. Kundërshtimi i vertetesise se dokumenteve. Mosmarrja e masave për te interpretuar gjendjen e paligjshme. Mbajtja ne burg pa vendim. Vrasja me dashje për shkak te cilësive te veçanta te viktimës. Brati: Procedura Civile. 10. 43. Vjedhja. Veprimet e përmbaruesit gjyqësor për ekzekutimin vullnetar. llojet e bashkëpunimeve. Dënimi për pjesëmarrje ne bande he organizata kriminale. Shkelja e paprekshmërisë se banesës. 5. 16. Interpretimi i ligjeve penale. Simoni. Veprimet e përmbaruesit gjyqësor për ekzekutimin forcërisht te detyrimit. 14. Sigurimi i padisë dhe sigurimi i provës. Marrëdhëniet juridike procedurale ekzekutive. Llojet e tyre. Vrasja me dashje. Farmat e bashkëpunimit. 46. 45. 13. ( i ndryshuar) Tekstet qe përdoren ne Fakultetin e Drejtësisë te Republikës se Shqipërisë. 39. 11. Sadushi. Pasojat qe sjell padia pas regjistrimit te saj ne gjyq. A. 36. 40. Rishikimi vendimit. Page17 . 2007 A. 3. 38. S. 9. Praktika gjyqësore e Gjykatës se Larte dhe e Gjykatës Kushtetuese.PROGRAMI I PROVIMIT TË PRANIMIT NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS PËR VITIN 2011-2012 34. elementet dhe përmbajtja. Veprimi i ligjit penal ne hapësire. Fuqia e vendimeve penale te gjykatave te huaja. Shkatërrimi I pronës. 42. Përgjegjësia e bashkëpunëtoreve. 4. Revistat shkencore ne fushën Juridike. E Drejta Penale 1. 44. A. Veprimi ne kohe i ligjit penal 7. 1962. Mashtrimi. Ekstradimi. Vrasje me paramendim. Ekzekutimi i detyrimeve për dorëzimin e sendeve. 2. Çomo: “ Vështrim krahasues mbi procedurën civile” 2006 Vendimet Unifikuese te Kolegjeve te Bashkuara te Gjykatës se Larte. 8. 37. 15. Objekti i te provuarit ne gjykim. Elementet perberes te saj. A. Shkresa e thjeshte.

Tortura. Mënyra. Shkatërrimi i formës ne përmbajtje e mjete te tjera. Përgjegjësia për tentativën. Heqja dore nga kryerja e veprës penale. 45. 28. Vrasja nga pakujdesia. vendi. Prodhimi dhe shitja e narkotikeve. Rrethanat renduese.PROGRAMI I PROVIMIT TË PRANIMIT NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS PËR VITIN 2011-2012 Page17 17. Format e saj. Shkatërrimi i pronës ne zjarr. Dashja. Kuptimi dhe rëndësia e pergjegjesise penale. 30. 29. racave e feve. Plagosja e rende nga pakujdesia. 73. Subjekti aktiv dhe pasiv. 23. 67. Kuptimi. Mosha për përgjegjësi penale. Kriteret e papergjegjshmerise. 46. Plagosja e lehte me dashje. Pakujdesia. Thirrja për urrejtje nacionale. 63. 70. 47. Hedhja e te drejtave për te ushtruar detyra shtetërore. 33. Kuptimi i fajit. Masat mjekësore edukuese. Tentativa. 62. 69. 26. Kuptimi i veprës penale. Dhënia e informacioneve te rreme. 43. Rrethanat lehtësuese. 59. Pergjegjshmereia për shkak te gjendjes mendore. Marrëdhëniet seksuale me te mitur. Objekti i figurës se veprës panale. Dënimi me burgim. 21. 49. Shkelja e paprekshmërisë se banesës. Mbajtja e pajisjeve për prodhimin e narkotikeve. Marrëdhëniet seksuale me dhune me te rritur. Shkatërrimi i pronës me eksploziv. 41. Format e tij. 60. Marrëdhëniet seksuale me kërcënim për përdorim arme. Vrasja e kryer ne kapërcim te kufijve te mbrojtjes se nevojshme. Subjekti i veprës penale. 19. 40. Marrëdhëniet seksuale duke shpërdoruar detyrën . Shpërdorimi i kompetencave. 39. 52. Kanosja. Kuptimi i veprës dhe mosveprimit si eliminimi i anës objektive te figurës se veprës penale. Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armeve te gjuetisë e sportive. Mënyra e caktimit te dënimit. Kërkimi për dhënie mite dhe ndarja e mitës. Ndarja e veprës penale. Marrëdhëniet seksuale me dhune me te miturat te moshës 14 – 18 vjeç. 22. format e saj. 36. 58. 37. Plagosja e rende me dashje. Kontrabande me mallra te ndaluara. 71. Kultivimi i bimëve narkotike. Llojet e tyre. 57. 34. Dënimi me burgim për te miturit. 53. Përjashtimi i te miturve nga dënimi. Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armeve te ftohta. Lidhja shkakësore. 56. Nxitja e urrejtjes ose e grindjeve ndërmjet kombësive. 27. 20. 44. koha. 68. Falsifikimi i nënshkrimeve. 72. llojet e saj. 35. Përpilimi i deklaratave te rreme. 32. qëllimi e sistemet e dënimeve. Emetimi i parregullt i aksioneve. Organizimi me pjesëmarrje ne grumbullimin e manifestimeve te paligjshme. 31. 18. 61. 55. Organizimi i grumbullimeve dhe manifestimeve te paligjshme me pjesëmarrje te forcave te armatosura. 50. Zbulimi i sekreteve te shoqërisë. 42. Mbajtja e padrejte e dy cilësive. 65. 51. Dënimet plotësuese. 24. 25. 64. 54. mjedisi si element te anës objektive te figurës se veprës penale. 38. 66. 48.

Shpifja. 84. Dallimi i mbrojtjes se nevojshme nga nevoja ekstreme. Kryengritja. Kontrabanda me mallra te licencuara. 85. Moskallëzimi i krimit. 125. Dëshmi e rreme. Vjedhja duke shpërdoruar detyrën. Kundërshtimi dhe goditja e gjyqtarit. 120.Rehabilitimi. 124. Falsifikimi i monedhave. 98. Trajtimi i mallrave qe janë kontrabande. 110. Dallimi nga ligji i pligjshem. Kushtet e mbrojtjes. 87. 108. 118. 113. 129. 103. Falsifikimi i letërnjoftimit ose vizave. Parashikimi i ndjekjes penale. 76. 114. motive si elemente te anës subjektive. Kuptimi i mbrojtjes se nevojshme. 102.ndryshimi me faljen. Vepra qe pengojnë zbulimin e se vërtetës. 97. Fillimi i paligjshëm i ndjekjes penale. Nevoja ekstreme. Dënimi me gjobe. Kontrabanda me mallra me regjim te ndryshëm.Fallsifikimi i letrave me vlere. 90. 99. Mënyra e vuajtjes se dënimeve plotësuese. 88. Mosnjoftimi i ndryshimit te vendbanimit. e arkave te kursimit. 119. 115. 82. 130. Vjedhja e bankave . 79. 104. 116. 107. 101. Dhënia e një vendimi te padrejte. 81. 93.PROGRAMI I PROVIMIT TË PRANIMIT NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS PËR VITIN 2011-2012 Page17 74. Mospagimi i taksave dhe tatimeve. Kushtet e sulmit. Fshehja ose asgjësimi i kufomës. 105. 94. Nevoja e ekstradimit. 83. Përdorimi i dhunës gjate hetimit. Copëtimi i dënimit me burgim. 100. ushtrimi i një veprimtarie e mjeshtërie si dënime plotësuese. 123. Falsifikimi i dokumenteve. Kushtet e rrëzimit. Parashikimi i ekzekutimit te dënimit. 121. 111. 86. 75. Fyerja. 77. 96. 127. Pezullimi i ekzekutimit me burgim. Falja . Masat ndaj te dënuarit te vene ne prove. Marrja e padrejte e fëmijës. Mënyra e vuajtjes se dënimit me burgim te përjetshëm e burgim. Ndryshimi me amnisti. Dënimi me burgim te përjetshëm.Braktisja e femijeve te mitur. Fshehja e te ardhurave. Aktet terroriste. 89. Mbrojtja e nevojshme. . Revokimi i vendimit te pezullimit me vënien ne prove. 101. 128. Amnistia. Përkrahja e autorit te krimit. Ndotja e ajrit. 78. 80. 91. 122. Kontrabanda me mallra qe paguhet aksiz. 92. Lirimi para kohe me kusht. 106. Heqja e dekoratave. 117. Qëllimi . 126. Ekspertimi i rreme. 112.Përkthimi i rreme. Mbajtja e lokaleve për prostitucion. Kushtet e mbrojtjes. 109. Mosdhënia e mjeteve te jetesës. Detyra e te dënuarve gjate kohës ne proces. 95.Pezullimi i ekzekutimit te vendimit me burgim dhe detyrimi për kryerjen e një pune me interes publik. Prostitucioni.

144. nr. nr.Themeltar.2000.5.30.27.Themeltar.27. Ndalimi për te drejtuar automjetin. dt. Vendimi nr.11. Ismet Elezi. dt. Vendimi nr. Veprat e dhunshme ndaj përfaqësuesve te shteteve te huaja.4 i Regj. Kundërshtimi i një punonjësi te policise se rendit publik.134/19 i Regj.Themeltar. Vendimi nr. Vendimi nr. 28. nr. 142.10.81/1 i Regj.2002.6.Themeltar.02. Vendimi nr. dt. dt. Transportimi i mbeturinave toksike.Themeltar.Themeltar. 132. “ E Drejta Penale” Tirane 2005 Prof. nr.04. Ndalimi për te qëndruar ne një apo disa njësi administrative. nr.9. Kundërshtimi i një punonjësi qe kryen një detyre shtetërore ose shërbim publik. Mashtrimi me kredi.2003 Page17 . Revistat shkencore ne fushën Juridike. Vendimi nr. 150. Konfiskimi i mjeteve te kryerjes se veprës penale si dënim plotësues.3. Prof. Vjedhja ne shuma.01.3 i Regj. nr. Heqja e te drejtës se ushtrimit te detyrave drejtuese si dënim plotësues.10. nr.5. Fyerja ndaj përfaqësuesit te shteteve te huaja. 4.6 i Regj. Publikimi i vendimit gjyqësor si dënim plotësues. 148. Mashtrimi me subvencionet.345 i Regj.2000. 149.2 i Regj.10. nr.03.7 i Regj. Prof. nr. 143.10.2002. Provokimi i luftës. 133. 147. Vendimi nr. nr. 30.4 i Regj.Themeltar. dt.1999.29. Vjedhja me arme. 137. “ Komentari i Kodit Penal” Tirane 2006 Zamir Poda.2000.Themeltar.157 i Regj. dt. dt.11.154.340 i Regj. dt.371.11. Ismet E lezi. Vendimi nr. 141. dt. Vendimi nr.5 i Regj. dt.09..15.2002.04. dt. Dallimi i dënimit penal me masat mjekësore e edukuese.14. Ismet Elezi. Vendimi nr.10.390 i Regj. Llojet e veprave penale.1 i Regj.4. Skender Kaçupi.284.26.3.1.”Zhvillimi historik i Legjislacionit Penal ne Shqiperi” Tirane 1999.5 i Regj.1.2. 10. Banda e armatosur dhe organizata kriminale.Themeltar.27.03. Vendimi nr.19.2002. Vendimi nr.2002.01. nr. Vendimi nr.As. nr.Themeltar. Vendimi nr.06. 136. “ Krimi i organizuar” Tirane 1998.2. dt. dt.1.2003.07. 134.3/1 i Regj.Themeltar.2003.2002. Goditje për shkak te detyrës. Vendimi nr.Themeltar. nr. dt. Shpërdorimi i detyrës. 146.Themeltar.15.2003.1 i Regj.7. dt. nr. nr. nr. 135.10.Themeltar. Kodi Penal vitit 1929 Kodi Penal viti 1977 Kodi Penal viti 1995 Përmbledhje e botimeve te vendimeve te Gjykatës se Larte ne vite Praktika gjyqësore e Gjykatës se Larte dhe e Gjykatës Kushtetuese.Themeltar.354. Vendimi nr.28.Goditja për shkak te detyrës. Literatura Kodi Penal i Republikës se Shqipërisë Tekstet qe përdoren ne Fakultetin e Drejtësisë te Republikës se Shqipërisë. 11.Themeltar.2001. nxjerrja jashtë territorit si dënime plotësuese.1999.2. nr.PROGRAMI I PROVIMIT TË PRANIMIT NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS PËR VITIN 2011-2012 131.10. Vendimet Unifikuese te Gjykatës se Larte.Themeltar.2003. nr. 14. Vendimi nr.8 i Regj.27. dt.03. Vendimi nr.Themeltar. Vendimi nr. nr.2002.Themeltar. 139.01. dt. dt.2001. 138. 140.Maksim Haxhia. 145. Prof. Prof.2 i Regj. dt.

20. Provat. nr. Kuptimi i proves. Akuzat e reja gjate gjykimit. parimi i sigurise se lirise. Mosmarreveshjet per kompetencen. 3.11. Policia Gjyqesore. 22. 11. Te drejtat e te pandehurit ne procesin penal. Vendimi nr. 7. 8. Llojet e gjykimeve te posacme. Mbrojtesi i caktuar kryesisht. Njoftimi i te pandehurit te lire. 21. Marrja dijeni per vepren penale. I padituri civil. Afatet e paraburgimit.1. 15. Pavlefshmeria e akteve. 29.Paditesi civil. 17. Te drejtat e te denuarit me burgim 10. Mbrojtesi. 28.Sistemet procedurale penale dhe Kodi i ri Procedures Penale.16.2005.1. Revokimi. parimi i zbatimit te marreveshjeve nderkombetare. 23.6. Elementet perberes te nje vendimi gjyqesor. 5. Veprimet pergatitore.Gjykimi i drejteperdrejte. Vendimi nr. Rregullat per marrjen e provave ne seance gjyqesore. Organizimi dhe funksionimi i Prokurorise. 30. Kompetenca.03. parimi i pavaresise se gjykates. Vendimi i gjykates. 32. 2. Detyrat e prokurorit per ekzekutimin e vendimeve penale.2 i Regj. I demtuari. parimi i sigurimit te mbrojtjes. Afatet e perfundimeve te hetimeve paraprake. 25. Gjykimi ne shkalle te pare. Sistemi aktual procedural penal ne Shqiperi. Kuptimi i Juridiksionit penal dhe raportet e tij me juridiksionet e tjera. 19.2. Juridiksioni. I pndehuri. Aktet kryesore te procedimit penal.25. dt. Bashkimi dhe ndarja e ceshtjeve. Historiku i evolucionit te se drejtes procedurale penale. Masat e sigurimit personal.. 24. Masat e sigurimit. Veprimet paraprake per gjykimin e ceshtjes.PROGRAMI I PROVIMIT TË PRANIMIT NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS PËR VITIN 2011-2012 Vendimi nr. nr.Themeltar. Objekti i te provuarit. nr. 26. Ekzekutimi i denimit me gjobe. 33. dt.1 i Regj. 18. Dertyrimi per t’u paraqitur ne policine gjyqesore. Hetimet paraprake. 6. Subjektet e procedimit penal. 13.11. Lirimi para kohe me kusht. Vendimi nr. afatet per kryerjen e veprimeve te procedimit penal. Kushtet e procedimit. Gjykata.Themeltar.2004. Llogaritja e afateve procedurale. dt. 27. Kohezgjatja e masave te sigurimit. Prokurori. Procedura Penale Kuptimi dhe permbajtja e se drejtes procedurale penale. parimi i prezumimit te pafajesise.1 i Regj.Themeltar. Ekspertimi. Veprimtaria e subjekteve te procedimit panal gjate fazes se hetimeve paraprake. parimi i rivendosjes se te drejtave.04.06. 16. dt.Themeltar.2/2 i Regj. Kushtet dhe kriteret per caktimin e masave te sigurimit. Njoftimet. 4. 25. Page17 . Pavlefshmeria e akteve procedurale. Kuptimi i masave te sigurimit dhe funksionet e tyre. parimi i ndalimit te gjykimit dy here per te njejten veper. Arrestimi ne flagrance.01. 14.2003. Diskutimi perfundimtar i paleve. Llojet e kompetencave. Riberja e akteve procedurale.1. 1. 9. parimi i ligjshmerise.2007. dt. Pyetja e te pandehurit. 30. Llojet e provave.Themeltar. 31. nr.6 i Regj. Gjykimi i shkurtuar.2004. Parimet kryesore te procedimit penal. Pezullimi i hetimeve. Vendimi nr. Masat e sigurimit pasuror. nr. zevendesimi dhe shuarja e masave te sigurimit. shqyrtimi gjyqesor. 12. Procesi i te provuarit dhe fazat e tij.

PROGRAMI I PROVIMIT TË PRANIMIT NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS PËR VITIN 2011-2012 34. Perkthimi i akteve. Rekursi ne Gjykaten e Larte. Llojet e vendimeve te gjykates e apelit. Sigurimi i proves dhe cmuarja e provave. 56. Seanca e vleresimit te arrestit ne flagrance dhe ndalimit te dyshuarit. 80. Zevendesimi i mases se sigurimit. 44. Sigurimi i proves. 59. Paraqitja dhe shqyrtimi i rekursit ne Gjykaten e Larte. Gjykimi ne Gjykaten e Apelit. 51. Revokimi i masave te sigurimit. Marredheniet juridiksionale me autoritetet e huaja. Rregullat per marrjen e vendimit nga gjykata. Menyrat e njoftimit per paraqitjen ne gjykate. 41. Format bashkepunimit gjyesor ne fushen penale Literatura Page17 . Provat indirekte. 65. 62. 54. Venia ne ekzekutim e vendimeve. Dokumentet. I demtuari akuzues ne procesin penal. Menyrat e disponimit te gjykates se apelit. 61. Rradha e marrjes se provave. 64. 43. 69. Kqyrjet. Shuarja e masave te sigurimit. Pergjimi i bisedimeve ose komunikimeve. 40. Ndreqia e vendimit te gjykates. 35. Rivendoja ne afat. Rishikimi i vendimeve. 75. Gjykimi ne Kolegjet e Bashkuara. Kushtet e procedimit. 38. 78. Marrja dijeni per vepren penale. 42. 57. 46. Kontrollet. 76. 72. Bashkimi i procedimeve. Ballafaqimet. Shqyrtimi nga gjykata i ceshtjeve qe lidhen me ekzekutimin e vendimeve. Ekstradimi per jashte shtetit. Drejtimi i séances gjyqesore. 58. Dallimet midis gjykimit te drejtperdrejte dhe gjykimit te shkurtuar. 70. 66. Shkaqet e rekursit per Gjykaten e Larte. 73. 63. Kompetencat per procedimin e gjyqtareve dhe prokuroreve. 55. Arrestimi ne shtepi. llojet dhe dallimet midis tyre. 82. Zgjidhja e mosmarreveshjeve per juridiksionin dhe kompetencen. Policia gjyqesore. Deshmia. Kompesimi per burgim te padrejte. Te drejtat e mbrojtesit. 52. 48. 37. Rastet e perjashtimit te gjyqtarit. 83. 79. Leterporosia nderkombetare. 81. Kompetenca lendore. Rastet e pushimit te ceshtjes penale nga prokurori. 68. Ankimi kunder vendimit te prokurorit per pushimin e ceshtjes. 67. Paraqitja dhe shqyrtimi i kerkeses per rishikim Ekzekutimi i vendimeve penale. Shkaqet e rishikimit te vendimeve. 53. 47. Fashikulli i gjykimit. Shpallja e vendimit. 36. Konvertimi i gjobes ne burgim. Shkaqet e rekursit. 77. 50. 74. 39. Ekzekutimi i vendimeve penale te huaja. Padia civile ne procesin penal. 49. Ndalimi i te dyshuarit per nje krim. 45. 71. Njohja e personave. Objekti dhe subjektet e gjykimit ne apel. Mjetet e ankimit. 60. Mjetet e kerkimit te proves.

11.02. Keshilli i bashkise dhe i komunes si dhe kryetaret e tyre. Per nje rend publik Europian (vendime te zgjedhura te Gjykates Europiane te te Drejtave te Njeriut) botim ne shqip i vitit 2001 Rexe. “Veshtrime te nje juristi per Kushtetuten” botim ne shqip i vitit 2000 Praktika gjyqesore e Gjykates se Larte dhe te Gjykates Kushtetuese. 3. permbjatja. Kushtet per vlefshmerine e aktit.Rredgjimi juridik i te huajve. Klasifikimi i aktit sipas iniciatives. Klasifikimi i organeve administrative.Ilir Panda . Procedura Civile. bazat. 1995. 6. “Shteti i se drejtes “ viti 2002 Koço Nova. Koncepti per diskrecionin. 9. “Kriminalistika” viti 2001 Fausto Izzo. Keshilli i Ministrave. Forma. Organet e pushtetit qendror dhe te qeverisjes vendore. 7. vendbanimi. Nxjerrja. Parimi i ligjshmerise. 9877. Kuptimi i organit te administrates. i pergjegjshmerise.Lee. Kuptimi dhe gjendja juridike e shtetasve shqiptar. Pavlefshmeria e aktit. 2009. parimet.Artan Hoxha. “Komentar i Kodit te Procedures Penale”. Vecorite e aktit administrative. aktet reale. E Drejta Administrative 1. prapaveprueshmeria dhe ekzekutimi i aktit. Ligji “ Per Avokatine ne Republiken e Shqiperise” Ligji nr. 10. qellimi dhe arsyetimi i aktiti administrativ. i barazise dhe propocionalitetit.” Demokratizimi i legjislacionit penal” Altin Shegani. date 12.PROGRAMI I PROVIMIT TË PRANIMIT NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS PËR VITIN 2011-2012 - Kodi i Procedures Penale te Republikes se Shqiperise.2001 “Per organizimin dhe Funksionimin e prokurorise ne Republiken e Shqiperise” Tekstet qe perdoren ne Fakultetet e Drejtesise te Republikes se Shqiperise. te huajve dhe personave pa shtetesi. Revistat shkencore ne fushen Juridike. i kontrollit te brendeshem dhe atij gjyqesor etj. “ E Drejta Penale e krahasuar” Konventa Europiane tete Drejtave te Njeriut botim i vitit 2001. Shtetesia.2008 “Per organizmin e pushtetit gjyqesor ne Republiken e Shqiperise” Ligji nr. 8. Koncepti i rishikimit gjyqesor. 4. Luan Omari. Koncepti per aktin administrativ. shpallja dhe hyrja ne fuqi e aktit. 2. Keshilli i qarkut – zgjedhja dhe ushtrimi i veprimtarise se tyre. kontratat administrative. efekteve. Fuqia e aktit administrative. qellimi dhe shkaqet e rishikimit gjyqesor. Elementet perberes qe karakterizojne nje organ administrativ. Parimet e pergjithshme te administrates publike. date 18. 5. Te drejtet dhe detyrimet e shtetasve shqiptar. “E Drejta Procedurale Penale” viti 2002 Halim Islami. Pushimi faktik. Ribotim i fundit nga QPZ. i drejtesise dhe i paanesise. ‘Organizimi gjyqesor ne Republiken e Shqiperise Alqiviadh Lamani.02. anullimi nga gjykata). Ministri. Aktet administrative absolutisht te pavlefshme dhe aktet relativisht te pavlefshme.Pushimi i fuqise se aktit. Halim Islami. 12.Rishikimi gjyqesor dhe rishikimi kushtetues i aktit administrativ. Dallimi midis aktit administrative dhe vendimit gjyqesor. formes. Prefekti. gjendja civile. shfuqizimi nga organi me i larte. Vlefshmeria e aktit administrative. 8737. permbajtjes dhe emertimeve. Page17 . Kuptimi dhe gjendja juridike e organeve te administrates publike.Rishkimi gjyqesor i akteve diskreciale si dhe kontratat administrative. i vitit 1962 Skender Begeja. Kryeministri. Menyrat e klasifikimit te aktit administrative. Pushimi juridik ( revokimi.

Organet e gjykimit te kundravajtjes. 8. 3. Funksioni dhe diskrecionet sipas ligjit familjar dhe për gjendjen civile te punonjësit te gjendjes civile për lidhjen e martesës. Martesa pa shpallje rastet dhe arsyet. S. procedura per dhenien e denimeve administrative. raporti me te drejtat e njeriut. 6.Rishikimi administrativ i aktit adminstrativ 17. Marrëdhëniet personale dhe pasurore mes bashkëjetuesve. PARIMET E PËRGJITHSHME TË SË DREJTËS FAMIJARE 2. Parimi i bashkëpunimit ne interes e familjes dhe te bashkëjetesës. (Toena) 2004 Ribotim i plotesuar Kushtetuta e Republikes se Shqiperise. MARTESA DHE KUPTIMI i SAJ. TE DREJTAT DHE DETYRIMET BASHKESHORTORE Karakteri social dhe ligjor i martesës dhe te drejtave e detyrimeve midis bashkëshortëve. kuptimi i barazisë gjinore ne marrëdhëniet familjare. Kodi i Procedurave Administrative si dhe ligjet specifike qe rregullojne marredheniet juridike ne fushen e administrates publike.PROGRAMI I PROVIMIT TË PRANIMIT NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS PËR VITIN 2011-2012 13. Praktika gjyqesore e Gjykates se Larte dhe e Gjykates Kushtetuese. 15. Ndihma reciproke morale dhe materiale mes bashkëshortëve. subjektet qe legjitimohen. E Drejta Familjare 1. akti. BASHKEJETESA Përkufizimi i bashkëjetesës. Procedura paraprake për lidhjen e martesës. dallimet midis pavlefshmërisë dhe zgjidhjes se martesës.Ekzekutimi i aktit administrativ. Subjektet pjesëmarrëse dhe vendi i lidhjes se martesës. te përbashkëtat dhe ndryshimet ligjore nga martesa. Literatura: Tekstet e te Drejtes Administrative qe perdoren ne Fakultetin e Drejtesise te Universitetit te Tiranes. Rastet e pavlefshmërisë relative dhe absolute te martesës sipas Kodit te familjes. llojet e pavlefshmërisë sipas Kodit te Familjes dhe dallimet midis tyre. DHUNA NE FAMILJE Page17 . 4. Detyrimi i bashkëshortëve ndaj fëmijëve te tyre. Revistat shkencore ne fushen Juridike. 5. PAVLEFSHMERIA E MARTESES Kuptimi i pavlefshmërisë se martesës. Barazia mes bashkëshortëve ndaj te drejtave dhe detyrimeve qe lindin nga martesa. tiparet e kësaj marrëdhënieje specifike. KUSHTET THELBESORE PER LIDHJEN E MARTESES Kushtet për te lidhur martese. Te drejtat jopasurore te bashkëshortëve. Parimet baze qe përshkojnë institutin e martesës.Sadushi: “E Drejta Administrative” 2008 Komentari I Kodit te Procedurave Administrative. parimet baze qe rregullojnë te drejtat dhe detyrimet reciproke bashkëshortore. 14. Tiparet e tyre. Kontrolli ndaj veprimtarise administrative: llojet e kontrollit dhe tiparet themelore te tyre. Kundërshtimi i lidhjes ne martese. Perceptimi subjektiv bashkëshortor për te drejtat dhe detyrimet. Refuzimi i lidhjes sw martesës. Sherbimi civil ne R. ankimi gjyqësor. Kuptimi i kushteve. Organizimi e funksioni i Komisionit te Sherbimit Civil Koncepti i nepunesise. Nisja e procedimit administrativ.Kundravajtjet administrative. 16. masat mbrojtëse ligjore për garantimin e realizimit të të drejtave dhe detyrimeve qe lindin nga martesa. kuptimi i tyre.Sh. Kërkesat ligjore lidhur me zotësinë për martese. FORMA E LIDHJES SE MARTESES Forma e lidhjes se martesës. Kundravajtjet administrative dhe elementet perberes te saj. Ceremonia e lidhjes ne martese. 7. kriteret qe duhen plotesuar per te fituar statusin e nepunesit te sherbimit civil dhe menyra e largimit prej tij. përkufizimi dhe llojet e tyre. Martesa si akt dhe si raport mes bashkëshortëve. Ndalesat martesore te parashikuara nga ligji ynë familjar. Kuptimi juridik i martesës sipas Kodit te Familjes.

Përgjegjësia prindërore për pasurinë e të miturit. Njohja e akteve zyrtare dhe e vendimeve te huaja gjyqësore.PËRGJEGJËSIA PRINDËRORE Qëllimi dhe parimet e përgjegjësisë prindërore. 13.DETYRIMI PER USHQIM Kuptimi.AMËSIA & ATËSIA.5. “E drejta Familjare” ShB Emal. Pamundësia e dhënies së detyrimit për ushqim. Gjykimi i rasteve të zgjidhjes së martesës. Subjektet që mund të vënë në lëvizje gjykatën për një proces të tillë . 11. Regjimi pasuror martesor në bashkësi ligjore.12. Zgjidhja e martesës dhe rastet. 9.1995  Ligji “Për procedurat e birësimit dhe komitetin Nr. Bashkësia me kontratë. Pasojat e zgjidhjes së martesës në aspektin personal e pasuror. veçoritë dhe subjektet “debitor” e kreditor” të detyrimit për ushqim. 14. Proçedura gjyqësore e birësimit . humbjes dhe/ose heqjes së përgjegjësisë prindërore.MBARIMI i MARTESËS Kuptimi i institutit të mbarimit të martesës Rastet e mbarimit të martesës. 10. Roli i vendimit gjyqësor. ISBN 978-99956-59-07-3  Francesco Galgano “E drejta Private” SH. për fëmijët e për bashkëshortët.9695/19.BIRËSIMI Kuptimi i birësimit dhe kushtet për birësim. Subjektet qe kane te drejtën e padisë dhe afatet e parashkrimit për ngritjen e saj. pakësimi ose shtimi i detyrimit për ushqim. Procedura administrative e birësimit. Rregullimi ligjor shqiptar për formën dhe kushtet e lidhjes se martesës te shtetasve shqiptare me shtetas te huaj ne Shqipëri dhe jashtë saj. Mënyrat e ushtrimit të përgjegjësisë prindërore. Kujdestari i posaçëm Literatura: Tekste mësimore  Arta Mandro. Përgjegjësia prindërore mbi përfaqësimin.5.8045/7. Veçoritë e tyre. Juridiksioni i gjykatave shqiptare ne çështjet me objekt zgjidhje martese me elemente te huaj. Tiranë 1999 [pjesa e marrëdhënieve familjare] Ligje  Kodi i familjes i RSH Ligji 9062/8. jashtë martese ose nga prindër të panjohur. Pushimi i detyrimit për ushqim. tiparet e përbashkëta dhe veçoritë dalluese ndërmjet tyre. Tiranë 2009 ISBN 978-99956-47-33-9  “Barazia gjinore dhe mosdiskriminimi” me autore Aurela Anastasi. Tiranë.REGJIMET PASURORE Llojet e regjimeve pasurore martesore.B Luarasi. administrimin e përdorimin e pasurisë së të miturit. Efektet e birësimit 16. Heqja. Ushtrimi i përgjegjësisë prindërore nga të tretët. 15.KUJDESTARIA Kushtet kryesore për vendosjen e kujdestarisë ligjore mbi të miturit. Rastet e pamundësisë. Cilësitë e kujdestarit. Subjektet e legjitimuara aktivisht dhe pasivisht. Llojet e kujdestarëve. Arta Mandro. njohja dhe kundërshtimi i amësisë dhe atësisë së fëmijës së lindur nga martesa.PROGRAMI I PROVIMIT TË PRANIMIT NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS PËR VITIN 2011-2012 Legjislacioni familjar dhe ligjet specifike për mbrojtjen e familjes dhe të anëtareve të saj nga dhunë ne familje. Autoritetet administrative e roli i gjykatës.2007 Page17 shqiptar të birësimit” . MARTESA ME ELEMENTE TE HUAJ Kuptimi i martesës me elemente te huaj. 12.2003  Ligji “Për gjendjen civile” Nr 10 129/11. E drejta e padisë lidhur me përgjegjësinë prindërore. Rregullimi ligjor shqiptar për pavlefshmërinë e martesës te lidhur mes te huajve apo mes tyre dhe shtetasve shqiptare për shkak te formës dhe te mungesës se zotësisë. Efektet e vendimit të zgjidhjes së martesës.3. Regjimi i pasurive të ndara. Fillimi dhe mbarimi i përgjegjësisë prindërore. Aurela Bozo SHB Dajti. Organi kompetent për vendosjen e kujdestarit.2009  Ligji “ Për ndërprerjen e shtatzënisë” Nr. Vërtetimi. Janar 2011. Emira Shkurti.

2005). dhe për trajtim të barabartë për punën me vlerë të barabartë. Kuptimi dhe natyra juridike e kontratës individuale të punës 2. transferimi i ndërmarrjes. 15 dhe 16]. përmbajtja e funksionet e kontratës kolektive.2010 “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve”  Ligji nr. KONTRATA E PUNËS Llojet e kontratave të punës. 8624/15. vënia në dispozicion e punëmarrësve. “Konventa e Hagës “Për aspektet civile të rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijës” (Ligji nr.9669/18. 9 qershor 2009.11. MBROJTJA E VEÇANTË PËR TË MITURIT DHE GRATË 9.12. ligjin e zbatueshëm.2006 “Për Masa mbrojtëse ndaj dhunës ne marrëdhëniet familjare” [ndryshuar]  Ligji nr. 6. PËRFUNDIMI I MARRËDHËNIEVE TË PUNËS Kontrata e kohëzgjatje të pacaktuar.PROGRAMI I PROVIMIT TË PRANIMIT NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS PËR VITIN 2011-2012  Ligji Nr.  Konventa e OKB për të Drejtat e Fëmijëve (1989).7. 7. 9970/28. 33401/02 [GjEDNj]  vendime të Gjykatës së Lartë që afektojnë marrëdhëniet familjare si Vendimi Unifikues 22/2002 E Drejta e punës 1. STATUSI I PUNËMARRËSIT DHE PUNËDHËNËSIT Të drejtat edhe detyrimet e punëmarrësit dhe të punëdhënësit. zgjidhja e menjëhershme e kontratës. PAGA DHE SHPËRBLIMET E drejta për pagë dhe për shpërblim të barabartë për punë me vlerë të barabartë. Konventa e Hagës “Për juridiksionin. 7767/9. Koha e punës dhe e pushimit 4.11. përfundimi i marrëdhënieve të punës. Mbrojtja e të drejtave të punëdhënësit 3.6.  KEDNJ neni 14.9446/24.11. si dhe për barazinë e trajtimit në vlerësimin e cilësisë së punës parë edhe nën këndvështrimin e barazisë gjinore 5.1993.2005). zbatimin dhe bashkëpunimin në lidhje me përgjegjësinë prindërore dhe masat për mbrojtjen e fëmijëve” (Ligji 9443/16. Kërkesa Nr.E DREJTA E MBROJTJES SHOQËRORE TË PUNËS.2005). KUSHTET E PUNËS Mbrojtja në punë.  Konventat e Hagës “Për mbrojtjen e fëmijëve dhe bashkëpunimin për birësimet jashtë vendit” (Ligji nr.2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri” [neni 23]  Ligji nr. duke përfshirë përfitimet. Page17 . lidhja e kontratës kolektive.3.  Konventa Evropiane “Për marrëdhëniet me fëmijët” (ligji 9359/24. Protokolli 12 dhe Protokoll 7 [neni 5 i tij] i KEDNj Jurisprudencë  rasti “Bajramaj kundër Shqipërisë” GjEDNj  çështja Opuz kundër Turqisë. “Për aderimin e RSh në Konventën “Për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj Grave” CEDAW (1979) [kryesisht nenet 1-5 dhe 13.E DREJTA E GREVËS 11. BARAZIA GJINORE NE MARREDHENIET E PUNES Aspektet e barazisë gjinore dhe mbrojtja nga diskriminimi gjinor ne marrëdhëniet e punës 10. Marrja e masave disiplinore. NDRYSHIMI I MARRËDHËNIES JURIDIKE TË PUNËS Transferimi i marrëdhënieve të punës.11. kontrata me afat.2000). njohjen. 8. 10347/4. KONTRATA KOLEKTIVE E PUNËS Natyra juridike. rregullat e njoftimit dhe të komunikimit të pushimit nga puna.

1996). Parimet kryesore Etike që përshkojnë Kodin e Etikës së Gjyqtarit 8. .9773/12. .3. 8086/13. . .09.Ligji Nr.Konventa Nr.2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri”. 138/1973 “Mosha minimum për punë” (Ligji Nr. 7. ISBN 978-99956-59-07-3 legjislacion . Kodet e Etikes me natyre detyruese dhe udhëzuese. 183/2000 “Për mbrojtjen e amësisë”( Ligji nr.07. 29/1930 “E punës së detyruar”. Parimet kryesore Etike që përshkon Kodin e Etikës së Avokatit.1996).E DREJTA PËR TU BASHKUAR LIRISHT NË ORGANIZATA SINDIKALE PËR MBROJTJEN E INTERESAVE TË PUNËS. Karakteristikat e Kodit të Etikës së Avokatit në Shqipëri. Aurela Bozo SHB Dajti. “Barazia gjinore dhe mosdiskriminimi” me autore Aurela Anastasi. 7995 datë 20.Konventa Nr.akte dhe sjellje që diskreditojnë rëndë figurën e gjyqtarit/prokurorit. 2008.2002 "Për Arsimin dhe Formimin Profesional në Republikën e Shqipërisë". .2001). Rrymat e ndryshme te vlerësimit etik të sjelljes.Konventa Nr 105/1957 “Për eliminimin e punës së detyruar” (Ligji Nr. . .3. Çela “E drejta e Punës” SHb Ilar. Interpretimi i Gjykatës Kushtetuese i termit: “. C’ është etika profesionale? Raporti me etiken personale. 8086/13.2001).3.4. sociale dhe kulturore (neni 49 e vijues).1995 “Për nxitjen e punësimit” ( i ndryshuar).Konventa Nr. 3. 6.24.Ligji nr.11. 156/1981 “Punëtorët me përgjegjësi familjare” (Ligji nr.Konventa Nr.Ligji nr.Pjesa e dytë të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë kreun e katërt mbi liritë dhe të drejtat ekonomike.8774/23.Kodi i Punës i RSH (ndryshuar) . . 103/1952 Për mbrojtjen e shtatzënisë (rishikuar). . Tiranë.100/1951 “Paga e Barabartë”.Konventa Nr.1996). 2.2007) . 8829/5.182/1999 “Format më të këqija të punës së fëmijëve” (ligji Nr. Karakteristikat e Kodit të Etikës së Gjyqtarit në Shqipëri. 9970 dt. Karakteristikat e Kodeve te Etikes Profesionale. Detyrime etike të prokurorit sipas Ligjit “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë ne Republikën e Shqipërisë 10. Emira Shkurti.Konventa Nr..Konventa Nr 111/1958 “Diskriminimi në punë dhe punësim” (Ligji Nr. Natyra e rregullimeve etike profesionale. .. Tiranë. 4. Literatura: tekste K. . jurisprudence . 8086/13.8872.7. . 5. Janar 2011. datë 29. Përqasje e parimeve etike të funksionit të gjyqtarit dhe prokurorit në raport me parimet etike të te avokatit. 9..Vendime të Gjykatës së Lartë dhe të Gjykatës Kushtetuese Etika Profesionale 1.” 12.PROGRAMI I PROVIMIT TË PRANIMIT NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS PËR VITIN 2011-2012 12.Konventa Nr. Arta Mandro. Literatura Page17 . Rastet e përgjegjësisë të gjyqtarit dhe prokurorit për sjellje jo etike sipas kuadrit ligjor në Shqipëri 11. Kodet e Etikes Profesionale.3.

8811.2.” i ndryshuar. datë 20.07. logjik dhe aftësitë në të shkruar të cilat do të testohen në formën e përgatitjes se një eseje të një testi inteligjence si dhe të një testi të etikes.2001 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë” i ndryshuar. Stumpf.PROGRAMI I PROVIMIT TË PRANIMIT NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS PËR VITIN 2011-2012 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. aprovuar nga Konferenca Kombëtare Gjyqësore.02. Ribotimi 2008. Çështje të Etikës dhe Ligjit. 1998. komunikimit dhe sjelljes qytetare. date 12. Page17 .02. Tiranë.Sh. 2002 i Gjykatës Kushtetuese.  Pjese e programit do te jene edhe njohuritë e karakterit te formimit te përgjithshëm intelektual. date 17. date 17.2008. ” (Botim i Ciklit te leksioneve).05.Filozofia.Sh. datë 18. “Për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë.2003. Luljeta Ikonomi. TOENA 2005 Revista Juridike të Shkollës së Magjistraturës e Fakultetit të Drejtësisë. 75. Vendimi nr.2006 i Gjykatës Kushtetuese.” Ligj Nr. Ligji Nr. 9109. Statuti i Dhomës Kombëtare te Avokatisë. “Për Profesionin e Avokatit ne R. Kodi i Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë. Evis Alimehmeti.3. Kodi i Procedurës Civile të Republikës së Shqipërisë.2001. “Filozofia e se Drejtës.9877. 2000. Kodi Etik i Avokatit.. 8737. Ligji Nr. “Për Organizimin e Prokurorisë ne R. 2007. 1. Ligj Nr. Vendimi nr. 1995. Kodi Etikës së Gjyqtarit. etj. Nr. 2005. Revista Juridike e Fakulteti të Drejtësisë.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful