You are on page 1of 8

Phạm vi bảo vệ của kim thu sét

• Phạm vi bảo vệ của một kim thu sét

0.8h h
2h/3
hx

1.5h 0.75h 0 0.75h 1.5h

rx
0
Phạm vi bảo vệ của kim thu sét
• Phạm vi bảo vệ của 2 kim thu sét cao bằng nhau

0.8h h
h0
hx hx

1.5h 0.75h 01 03 a 02 0.75h 1.5h


0.5a

rx bx rx
01 03 02
Phạm vi bảo vệ của kim thu sét
• Phạm vi bảo vệ của 2 kim thu sét cao bằng nhau

0.8h h
h0
hx hx

1.5h 0.75h 01 03 a 02 0.75h 1.5h


0.5a

rx bx rx
01 03 02
Phạm vi bảo vệ của kim thu sét
• Phạm vi bảo vệ của 3 kim thu sét cao bằng nhau

rx

03

a23
a31
bx2
031 bx3 023
D
rx
bx1
01 rx 012 a12 02
Phạm vi bảo vệ của kim thu sét
• Phạm vi bảo vệ của 3 kim thu sét cao bằng nhau

rx

03

a23
a31
bx2
031 bx3 023
D
rx
bx1
01 rx 012 a12 02
Phạm vi bảo vệ của kim thu sét
• Phạm vi bảo vệ của 3 kim thu sét cao bằng nhau
Phạm vi bảo vệ phía trong các kim cần thỏa
mãn biểu thức: D ≤ 8(h - hx)
D: Đường kính của đường tròn ngoại tiếp đa
giác có đỉnh là vị trí các kim thu sét tham gia bảo
vệ công trình
a12 × a23 × a31
D=
2 P (P − a12 )(P − a23 )(P − a31)
1
P = (a12 + a23 + a31)
2
Phạm vi bảo vệ của kim thu sét
• Phạm vi bảo vệ của 2 kim thu sét cao khác nhau
hc

0.8ht
ht
h0
hx
R’ hx

1.5hc 0.75hc 01 0’1 a 03 02 0.75ht 1.5ht


a’ = a - R’

rx cao

bx Rx thấp
01 03 02
Phạm vi bảo vệ của kim thu sét
• Phạm vi bảo vệ của 2 kim thu sét cao khác nhau
hc

0.8ht
ht
h0
hx
R’ hx

1.5hc 0.75hc 01 0’1 a 03 02 0.75ht 1.5ht


a’ = a - R’

rx cao

bx Rx thấp
01 03 02