You are on page 1of 12

C M Y K

Tu îi pui la zid, noi îi executãm!

de Râmnic
Saptamanal de atitudine al municipiului resedintã de judet
• Anul I • N u m ã r u l 2 4 • 1 5 - 2 1 d e c e m b r i e 2 0 0 8

03
pag.

În sfârºit...
Administraþia
publicã a
judeþului 5
ag. 0
Vâlcea p
pag.
02
îºi instruieºte
personalul!
02 15 - 21 decembrie
2008
FLAGRANT...


invitãm sã vizionaþi
o parte din tãmbãlãul
creat de pirandele din imag- La sfârºitul care se întâmplã frecvent ºi ai cãrei autori sunt,
ine, pânã la venirea Poliþiei, în lunii trecute, în de regulã, þigani, pirandele din imagine nefiind
faþa magazinului Cozia din piaþa centralã a deloc la prima acþiune de acest gen: furt din
Râmnic, pe primul post de televiz- municipiului buzunare. Þigãncile se strecoarã pe lângã
iune online din judeþul Vâlcea: reºedinþã de judeþ, cetãþenii pe care îi vizeazã ca fiind mai lipsiþi de
PRO ExpreS TV de
Drãgãºani, pe site-ul: Râmnicu Vâlcea, apãrare, în timp ce aceºtia scot pormoneul ca sã
www.publipro.ro am asistat la o scenã plãteascã pentru cumpãrãturile fãcute, moment
în care trec la atac. Dacã vãd cã victima real-
Angajãm ºoferi, cat- izeazã ce i se întâmplã se jurã cã nu au furat
egoria D cu nimic, fac tãmbãlãu, dupã care te ameninþã cã
SC MATDAN SEERVICEE SRLL atestat îºi cheamã gorilele. Nu au mai putut face nimic
vã ofeerã cursse nooi: trans- când noi le-am imobilizat, ajutaþi ºi de câþiva
colegi de la ziarul Curierul de Vâlcea aflaþi, din
port întâmplare, în zonã, la ora cu pricina! Greu
DUS: ÎNTORS: dar, mai bine mai târziu decât deloc, a venit la
6.10 SLATINA 22.00 faþa locului ºi un echipaj de poliþie care le-a
urcat în dubã ºi le-a dus la sediul Poliþiei
7.00 DR~G~{ANI 21.00 Municipale, cu gândul de a ne scãpa oraºul
8.00 RM. VÂLCEA 20.00 de astfel de infractori. Nu s-au sfiit însã sã
ne spunã cã ei ar face acest lucru, dacã nu
10.00 SIBIU 18.00 ar fi procurorii care, de cele mai multe
14.00 RM. VÂLCEA 11.00 ori, le dã drumul unor astfel de infrac-
tori. Sâmbãta trecutã, victima acestor pi-
16.15 SIBIU 8.40 rande a fost o drãgãºeneancã, pe nume
18.30 DEVA 6.30 Lucica Constantin, ce se îndrepta cãtre
spital, la ora cu pricina, iar pirandele o
DR~G~{ANI - RM. VALCEA, privaserã de suma de 600 de mii de lei
in intervalul orar 5.30-8.30, cu vechi. Femeia se îndrepta la ora cu prici-
na, spre spital, iar pirandele aproape
plecare din Dr`g`[ani, din 20 reuºiserã sã o lase fãrã bani. Facem menþi-
in 20 de minute! unea cã ni s-a spus la momnetul cu pricina
Rezerv`ri [i informa]ii, la: de cãtre poliþiºtii care instrumenteazã cazul
cã vom fi contactaþi pentru a da o declaraþie
0728-2242.765 ! Acela[i de martor. Deºi au trecut circa trei sãptãmâni
num`r v` st` la dispozi]ie de atunci, nu mai ºtim nimic de cazul cu prici-
pentru solicit`ri legate de na! „ Alin BARBU
alyn_propress@yahoo.com
efectuarea unor curse spe - per- www.publipro.ro
ciale! soane!
Administratie... 15 - 21 decembrie
2008 03


invitãm sã vizion-
aþi modul defectuos de a
conduce al ºoferior de la
Antares Transport ºi goana Cam aºa se întâmplã mereu când eºti ridicat în slãvi de presã, mai ales de cea mai
dupã bani de pe traseul Drãgãºani corectã parte a mass-medeiei vâlcene. Þi-o iei în cap ºi crezi cã poþi face ce vrei în
- Rm. Vâlcea, ca sã vã puteþi forma municipiul reºedinþã de judeþ pe care ai fost desemnat pentrua doua oarã ca sã îl con-
o idee în legãturã cu ce criminali duci, lucru care s-a întâmplat, în cazul lui Mircia Gutãu, taman pentru cã noi toþi,
ajutã primarul Gutãu, pe primul votanþii, am fost furaþi de minunãþiile pe care acesta le-a fãcut pentru noi toþi în oraºul
post de televiziune online din de la poalele Capelei. Gutãu ºi-a luat-o atât de rãu în cap încât se crede atât de pu-
judeþul Vâlcea: PRO ExpreS ternic încât sã dea peste cap afacerile a vreo ºapte firme de transport în comun. Totul,
TV de Drãgãºani, pe site-ul: cum altfel decât în favoarea Antaresului miliardarului de carton Dumitru Becºenescu,
www.publipro.ro
firma de transport persoane care i-a cãsãpit pe cãlãtori cu preþurile sale astronomice. Gutãu
ºi-a arãtat, de curând, intenþia de a face în aºa fel încât singurul transportator de persoane care
va mai avea dreptul, în viitorul apropiat, ca sã circule prin oraº, sã fie Antares-ul, pentru cã - vezi
Doamne - autogara 1 Mai este mai aproape de ieºirea din oraº, decât Lex - Im - Pol-ul, poziþionat lângã CPL. Întrebãm ºi noi
pe primarul Râmnicului, ce vinã au transportatorii care au ales autogara din partea de nord a municipiului taman pentru cã
Becºenescu nu vrea sã îi primeascã în autogara sa, din 1 Mai? Mai mult, ce vinã au pasagerii? Aveþi idee domnule Gutãu,
câþi oameni merg spre Drãgãºani, Horezu, Govora, Ocniþa, Galicea, Olanu, Bãbeni ºi alte localitãþi, din zona Dobrogeanu
Gherea, pentru cã altfel ar trebui sã plãteascã la taxy, cel puþin 50 de mii de lei vechi pentru a ajunge bîn cea mai apropiatã
autogarã? V-aþi gândit la acest aspect atunci când aþi spus cã intenþionaþi sã deviaþi traseul transportatorilor care pleacã din
autogara de lângã CPL, pe noul bulevard pe care l-aþi construit? Cine este Becºenescu, domnule Gutãu? O prostituatã
politicã, un om care doar ºi-a arãtat interesul pentru doctrina partidului dumneavoastrã, însã s-a gândit el mai bine ºi v-a trã-
dat pentru PNL-ul care a încercat sã-l decapiteze pe preºedintele Bãsescu pe care dumneavoastrã îl stimaþi enorm ºi care v-
au scos de la Guvernare ºi v-au lãsat pe tuºã, preþ de mai bine de doi ani? e ce vã acuzãm cã faceþi jocurile murdare ale lui
Becºenescu? Pentru cã dacp vroiaþi sã fiþi corect, din punctul nostru de vedere puteþi devia traficul pe unde doriþi, însã devi-
aþi-l pentru toate firmele, cãci vorba aceea, dacã este democraþie, atunci sã fie ºi pentru cãþei, nu numai pentru dulãi! Corect?
Antaresul poate sã traverseze bariera din Ostroveni, sã coteascã la dreapta, apoi la stânga ºi sã intre pe bulevard, nu-i aºa? ªi
atunci rãmâneþi doar cu autobuzele ETA prin oraº, nu vi se pare mai corect aºa? Mai mult, dacã vreþi sã spuneþi cã nu faceþi
jocurile lui Becºenescu interesat de traseul Râmnicu Vâlcea - Drãgãºani, atunci de ce le permiteþi autobuzelor care vin spre
Râmnic sã intre în oraº, însã interziceþi acelora care pleacã din oraº sã facã acest lucru? Vã spunem noi de ce, domnule
Gutãu: pentru cã aºa v-a cerut Becºenescu, cã este foamea cât calul în glanda sa de când oamenii evitã aceastã firmã graþie
preþurilor ºi comportamentului trivial la ºoferilor angajaþi aici. Domnule Gutãu, când s-a judecat procesul Mitã la Primãrie,
dumneavoastrã aþi spus cã sunteþi un om care respectã deciziile judecãtoreºti pentru cã instanþa e suveranã. V-aþi interesat
care este - potrivit instanþelor supreme - acea firmã care are voie sã circule pe traseul Drãgãºani - Râmnicu Vâlcea, înainte
de a-l ajuta pe Becºenescu? Aºteptãm ºi noi un rãspuns scris, vã rugãm din suflet! Dar sã nu sune ceva de genul cã dumnea-
voastrã nu vreþi sã ajutaþi pe nimeni, cã nu înghiþim gãluºca, ºi v-am demonstrat ºi de ce nu o înghiþim: pentru cã decizia
dvs. în acest caz este ilogicã. Adicã, repetãm: Democraþia este ºi pentru cãþei, nu doar pentru dulãi! Iar dacã vreþi sã þineþi
cont de pãrerile noastre ºi ale opiniei publice, atunci vã rugãm sã studiaþi arhiva ziarului nostru ºi sã vizionaþi primul post de
televiziune online din Vâlcea, PRO ExpreS tv de Drãgãºani, pe site-ul nostru www.publipro.ro, unde veþi vedea un material
din care reiese faptul cã Antaresul lui becºenescu are ºoferi care sunt în stare sã ucidã oameni pe traseul menþionat pentru
bani! Aþi suporta aºa ceva pe conºtiinþã, domnule Gutãu? Eu unul nu cred! „ Alin BARBU
alyn_propress@yahoo.com
www.publipro.ro
C M Y K

04 15 - 21 decembrie
2008
Fapt Divers...
Gaborii au început sã dea amenzi zilnic!
Cu foame de bani este mare rãu în apropierea sãrbãtorilorm gaborii vâlceni de la Rutierã au
început sã dea amenzi în cuantumuri astronomice, APROAPE ÎN FIECARE ZI. În ultimele
24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Politiei Rutiere au continuat actiunile pe soselele
vâlcene, pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conduca-
torilor auto cu privire la riscurile la care se expun si îi expun pe ceilalti participanti la trafic,
prin nerespectarea regulilor de circulatie. Acestia au desfasurat doua actiuni pe linie de pre-
venire a evenimentelor rutiere, aplicând 184 de sanctiuni contraventionale si 50 de puncte
penalizare. Contraventiile constatate, printre care: nepurtarea centurii de siguranta (5), oprirea
(stationarea) neregulamentara (11), depasirea regimului de viteza (121), au condus la aplicarea
sanctiunilor în valoare totala de 15.142 lei. În activitatea desfasurata, au fost întocmite docu-
mentele pentru 38 de tamponari, fiind retinute cinci permise de conducere si patru certificate de
înmatriculare. Totodata, au fost sanctionati sapte pietoni. „ Alin BARBU
alyn_propress@yahoo.com, www.publipro.ro
Cisternã, rãsturnatã pe Valea
Oltului
Circulatia feroviara pe Valea Oltului a fost blocata mai bine
de sapte ore, dupa ce o autocisterna incarcata cu 25 de tone
de motorina s-a rasturnat peste sinele de tren. Accidentul a
avut loc in dreptul localitatii Brezoi, in punctul Proieni.
Începând cu data de 01 iulie 2008,
Necazul s-a produs in momentul in care soferul unui camion, Milenium Trans Impex efectueaz`
cu numarul de inmatriculare B-6-IHW, pe nume Vasile M., a
pierdut controlul volanului si a parasit partea carosabila, curse regulate pe ruta:
dupa care s-a oprit pe calea ferata ce leaga judetele Vâlcea si
Sibiu. Conducatorul auto a povestit ca a incercat sa evite o
masina care i-a iesit in cale, autocisterna a derapat si s-a ras-
turnat peste calea ferata. Din fericire, nu au fost victime si
nici nu s-a scurs combustibil din cisterna. Traficul feroviar a cu pllecare din :
fost afectat, fiind inchis, iar in statiile CFR din Calimanesti, -Bucure[ti, la ora 04.30;
Brezoi, Cornet si Lotru, sapte trenuri de calatori si unul de -Horezu, la ora 17.30.
marfa au fost oprite. Doua trenuri care circulau prin zona au
fost stationate la timp, un tren de marfa fiind oprit la doar o Penn trr u r ezerr v`rr i [i m a i
suta de metri de locul incidentului, iar un tren Rapid in statia m ulte inn forr m a ]ii,
din apropiere. Pentru a inlatura pericolul declansarii unui a pelaa ]i cu \nn crr ederr e
eventual incendiu, pompierii militari au asigurat masurile de
prevenire si stingere. Au deconectat cablurile de la bornele n um
m `rr ul de telefonn :
bateriei de alimentare cu energie electrica, ulterior asigurând
transvazarea motorinei din cisterna esuata intr-o alta cister- 0743.333.682
na. Câteva minute mai târziu, cu ajutorul unei macarale,
reprezentanti ai CFR, ai Politiei Transporturi Feroviare pre-
cum si de la Administratia Nationala a Drumurilor au ridicat
camionul cazut pe liniile de cale ferata, deblocând astfel trafi-
cul feroviar. „ Alina ROGOBETE
alyna_propress@yahoo.com
www.publipro.ro
Administratie... 15 - 21 decembrie
2008 05
În sfârºit...
Administraþia
publicã a
judeþului Vâlcea
îºi instruieºte
personalul!
Începând cu data de 3 Valoarea totalã a proiectului
noiembrie 2008, 15 este de 127.198,72 euro,
funcþionari publici din din care 108.118,92 euro
administraþia publicã a reprezintã finanþarea ner-
judeþului Vâlcea particip? ambursabilã a Programului
la o nouã serie de cursuri Phare ºi 19.079,80 euro
de instruire tip ECDL, reprezintã contribuþia pro-
activitate a proiectului prie a beneficiarului proiec-
Guvernare electronicã în tului - Consiliul Judeþean
judeþul Vâlcea prin inter- Vâlcea. Proiectul este
conectarea polilor de dez- implementat împreunã cu
voltare localã într-o reþea alþi 12 parteneri din admin-
virtualã securizatã. istraþia publicã: Instituþia
Proiectul este finanþat prin Prefectului – Judeþul Bãlceºti, Bãile Govora, raportului dintre adminis-
Programul Phare 2006 Vâlcea, consiliile locale ale Bãile Olãneºti, Berbeºti, traþia publicã ºi cetãþean.
Fondul de modernizare municipiilor Rm. Vâlcea ºi Brezoi, Cãlimãneºti, Noile tehnologii ale infor-
pentru dezvoltarea adminis- Drãgãºani ºi consiliile Horezu ºi Ocnele Mari. maþiei ºi comunicãrii
traþiei la nivel local. locale ale oraºelor Bãbeni, Proiectul are stabilit drept reprezintã elemente
obiectiv general dezvoltarea esenþiale în reducerea cos-
capacitãþii autoritãþilor turilor de funcþionare a
locale din judeþul sistemului administraþiei
Vând apartta- Vând teren \n Vâlcea pentru ges-
tionarea mai eficientã a
publice. Informaþia este o
resursã esenþialã în dez-
meentt, \n municip- suprafa]` de resurselor locale prin voltarea unei societãþi, iar
continuarea unui pro- utilizarea pe scarã largã a
iul Rm. Vâlceea, 1.277 mp, \n ces de modernizare tehnologiilor informaþiei
cu treei cameeree, comuna
cursiv, astfel încât
administraþia publicã
ºi comunicaþiilor este
vitalã. Administraþiile
Bloocul I5, et. 3 din judeþ sã se publice sunt printre cei
din 5 (blooc Cop`celu, la adapteze la realitãþile
economico-sociale ale
mai importanþi clienþi ºi
utilizatori ai tehnologiei
mansardatt), strada princi- societãþii româneºti ºi informaþiei ºi comunicaþi-

supeer\\mbun`tt`]itt pal`, cu certifi-


sã se alinieze la stan- ilor, investind pentru
dardele Uniunii creºterea performanþelor
, \n zoona noord. cat de urbanism.
Europene. Referitor la propriilor activitãþi, dar
derularea activitãþii de mai ales pentru diversifi-
Rella]ii la tellefon
n: Rela]ii la telefon: instruire a funcþionar-
ilor publici, domnul
carea ºi îmbunãtãþirea
relaþiilor lor cu cetãþenii.
0724-2234.079 0764-068.198 Ion Cîlea, Preºedintele
Consiliului Judeþean
Pentru informa?ii
suplimentare, vã rugãm sã
Vâlcea, a declarat contactaþi Cãtãlin Brãnescu
SC ILDO IMPEX SRL vinde c`r`mid` termic` por - urmãtoarele: – responsabil promovare –
Informatizarea Consiliul Judeþean Vâlcea,
tant`, import Serbia. Comanda minim` este de un administraþiei publice tel: 0250/732901, fax
TIR (33,6 mc). V` putem acorda o ofert` special` vizeazã îmbunãtãþirea 0250/735617, e-mail: catal-
pentru tavane cu pre]uri avantajoase. Râmnicu calitãþii actului in.branescu@cjvalcea.ro.
Vâlcea, Strada Stolniceni, nr. 156. administrativ ºi mod- Pentru sesizãri Phare:
R e l a ] i i l a t e l e f o n : 0 7 2 8 -99 5 7 . 7 1 0 s a u 0 7 4 0 -44 9 7 . 3 7 3 . ificarea profundã a cfcu.phare@mfinante.ro
06 15 - 21 decembrie
2008 Publicitate...
A apãrut prima televiziune online din
Vâlcea. Vizionaþi-ne pe: www.publipro.ro

apare la
jumãtatea
fiecãrei
luni!!!

Mai citiþi, pe
WWW.PUBLIPRO.RO:
apare
în fiecare
vineri!!!

i acide
cele ma în sin-
articole blica]ii
pu
gurele le din
vertica ul
judet
!!
Vâlcea!

apare la
jumãtatea
fiecãrei
luni!!!
Divertisment... 15 - 21 decembrie
2008 07

Bancuri ºi
Voie bunã...
„- Cand te simti mic, nefolositor, inima in dinti:
deprimat si crezi ca nu esti bun de - Prea tarziu, nea Oli... deja
nimic, gandeste-te ca cel putin ti-am luat o cravata...
odata in viata ta ai fost cel mai
rapid si mai de succes din grupul „Este o poveste adevarata
tau: atunci cand erai spermatozoid! din San Francisco: Un barbat
care vroia sa jefuiasca Bank
„Un sofer de tir intra intr-un bor- of America a intrat intr-o
del de pe traseu, pune 500 de dolari sucursala si a scris pe o foaie
pe masa patroanei si spune: de depozit:
Ai aici 500 de parai, da-mi cea mai 'Acesta este un jaf armat.
grasa si nasoala femeie pe care o ai Pune toti banii in aceasta Fete goale la dispozitia turistilor - cea
si trimite-mi in camera si o portie punga'.
din cea mai arsa, lipita si fara gust In timp ce astepta la coada mai sigura solutie pentru hotelierii
mincare de la bucatarie. pentru a da biletul discret fara clienti de la Marea Neagra.
Patroana: functionarului, s-a gandit ca
- Iubi..dar de banii astia iti dau cea
mai tare femeie de pe aici, plus ca te
cineva l-ar fi putut vedea in timp ce
scria biletul si ar fi putut anunta Daca va este frica
hranesc 3 zile cu cele mai fine min-
caruri.
politia. Drept urmare, a iesit din
banca si a intrat in
sa nu va ingrasati,
Soferul: sucursala bancii Wells Fargo de incercati sa beti
- Honey, n-am chef de sex, mie mi-e
dor de casa!
peste drum. Dupa ce a ajuns la
ghiseu, i-a dat nota functionarului, inainte de fiecare
„Un patron catre altul:
care i-a raspuns ca nu poate da curs
cererii deoarece mesajul este scris masa 50 g de tarie.
- Cum de angajatii tai sunt mereu pe un bilet al Bank of America, si Taria, precum se
asa punctuali?
- Simplu: am 30 de angajati si 20 de
ca trebuie ori sa scrie mesajul pe un
bilet Wells Fargo ori sa se intoarca stie din batrani,
locuri de parcare. la Bank of America.
Dezarmat, tipul a zis doar 'OK' si a atenueaza frica!
„Ati auzit? A murit sefu'.... plecat. A fost arestat cateva minute
- Da. Si ma tot intreb cine a mai mai tarziu, in timp ce statea la SMS
murit odata cu el. coada in sucursala Bank of PROCENTUAL
- De ce? America. - 10% te vreau, 20%
- Pai scria in anunt ca "odata cu el
a murit unul dintre cei mai capabili „Un automobilist a fost prins de un ma gandesc la tine, 30%
angajati ai firmei noastre...". radar care i-a inregistrat viteza si i- imi amintesc de tine, 40%
a fotografiat si masina. A primit
„Cica intra Olaroiu inainte de apoi prin posta o amenda de 40$ si te respect, 50% imi lipsesti,
meciul Steaua - Real Madrid in cab- o fotografia masinii, In loc sa 60% am nevoie de tine, 70%
ina echipei si le zice: plateasca, automobilistul a trimis la
- Mai baieti.... Hai, va rog eu... ca e politie o poza cu 40$. cateva zile te plac, 80% ma inneb-
ziua mea de nastere astazi.... Faceti- mai tarziu, a primit o scrisoare de unesti, 90% te ador,
mi un cadou frumos de ziua mea si la politie care continea o alta
bateti-i pe astia de la Real!!!... fotografie, de data aceasta fiind 100% fac misto de
In vestiar se asterne o liniste mor- fotografiata o pereche de catuse. tine !
mantala. Soferul nostru a achitat imediat
Paraschiv, capitanul echipei, isi ia amenda.
SURSA :www.glumite.ro

“Iubim
 s Omul

s
ma- ã
xima ca s` fim f \n]elept p
\ndr`gosti]i, nu t
sãptãmâ- a sufer`
nii... acesta este t pentru ce n-aare
ã
m
adev`rul!” ci se bucur` de â

(W.M. Thackeray) u ceea ce a pri-


n
i
l mit deja! i
08 15 - 21 decembrie
2008 Info...

CIUD~}ENII...
- Oamenii de stiinta
de la Laboratorul de
robotica din Bristol,
sub coordonarea
Aceasta saptamana va fi Pentru Tauri, zilele urma- Universitatii de Vest
dedicata aspectelor sen- toare se invart in jurul ban- si a Universitatii
timentale ale vietii: ilor si nu prea le mai Bristol, din Marea
familia, relatia de cuplu, ramane timp si de altceva. Britanie au reusit
prietenii apropiati. Castiguri mari nu se intre- realizarea primului
Perioada se anunta
favorabila pentru vad in aceasta perioada, dar robot european
Berbeci, in sensul ca asta nu inseamna ca efor- umanoid. Acesta e
relatiile vor evolua, si se turile lor de acum nu vor da capabil sa reprodu-
vor crea legaturi noi. rezultate pe termen lung. ca in timp real
diverse expresii faciale complexe cu o viteza de 25 de
comenzi pe secunda. Robotul, numit "Jules", are mim-
ica gestionata cu ajutorul unui software care con-
verteste imaginile video surprinse de o camera in
comenzi digitale ce pun in miscare cele 34 de motorase
incluse in capul robotului.
- Reprezentantii com-
Se pare ca viata sociala a In saptamana Racilor, paniei Terrafugia au
Gemenilor este, in contin- cariera e bine aspectata, inventat masina zbura-
uare, foarte activa: vor avea existand posibilitatea unei toare numita "Tranzitie".
multe ocazii sa se distreze mariri de salariu. Totusi, Prin simpla apasare a
si sa fie in centrul atentiei, acest lucru va atrage unui buton, masina se
vor primi invitatii la diverse invidia unor colegi care transforma intr-un mini-
evenimente si vor cunoaste simt ca ei ar merita mai
multa lume noua. mult aceasta recompensa. avion. Mai exact, doua
dispozitive amplasate in
laterale se extind, luand
forma unor aripi.
Vehiculul, care va costa
circa 107.000 de euro,
este dotat cu GPS, senzor
meteo si functioneaza pe
baza de benzina fara
E o perioada extrem de In zilele urmatoare, plumb. Viteza maxima de croaziera atinge 193 km/h.
favorabila schimbar- Balantele vor avea parte de
ilor, asa ca ar fi bine mici suprize care le vor ridi- - Cercetatorii britanici
ca Leii sa se adune si ca moralul. Cadouri, tele- au descoperit o metoda
sa faca acele mutari pe foane, invitatii, cuvinte de
care le-au tot amanat. incurajare, lucruri care le prin care se poate sta-
Pot fi lucruri legate de vor demonstra ca sunt apre- bili, pe baza amprentei,
relatia de cuplu. ciate si iubite de cei din jur. daca cineva fumeaza, a
consumat cafea sau
chiar substante stupefi-
ante, informeaza publi-
catia "NewScientist".
Metoda a fost elaborata
de expertii de la
Universitatea East
Pe Balante le asteapta o Anglia si King's College
Scorpionii vor fi prinsi cu din Londra si se bazeaza
saptamana plina de emotii, multe probleme de familie.
mai ales in privinta carierei. Pot fi evenimente, tranzac- pe o noua tehnologie de
Pot sa urce foarte mult, sau tii, chestiuni de sanatate, inregistrare a
sa li se refuze o sansa la amprentelor ce poate fi
care sperau. Pot sa intoarca sau conflicte care trebuie
lucrurile in favoarea lor remediate. Vor fi la inal- folosita chiar la locul
daca nu intra in conflict cu time si vor demonstra ca unde s-a comis o ilegali-
nimeni de la serviciu. se poate pune baza pe ei. tate. Noul sistem per-
mite investigatorilor sa
restringa semnificativ cercul potentialilor infractori
prin analizarea stilului lor de viata. Sistemul de
detectare pus in functiune de britanici pleaca de la
faptul ca substantele care contribuie la procesele de
metabolism (metaboliti) se depoziteaza in sudoarea din
cutele ce formeaza amprenta, fiind identificabile prin
In aceste zile, Sagetatorii isi Capricornii au sanse mari sa intermediul unor nanoparticule de aur. Noua metoda
vor face tot felul de planuri si castige multi bani in aceasta permite astfel detectarea cotininei, un metabolit al
calcule care, din pacate, au perioada si toate energiile lor se nicotinei, care apare in organismul unui fumator.
foarte putine sanse sa iasa asa vor canaliza in aceasta directie. Daca o persoana a tinut pur si simplu tigara in mina,
cum si-ar dori ei, mai ales Astrele favorizeaza investitiile
sub aspect sentimental. Nu e si speculatiile financiare. Se fara sa traga din ea, cotinina nu poate fi detectata prin
vorba de vreun ghinion, ci de vor bucura de sfaturile unor amprenta. Procesul de identificare functioneaza astfel:
graba si superficialitate. persoane competente. amprenta este tratata cu o solutie speciala dotata cu
nanoparticule de aur si anticorpi pentru cotinina.
Apoi i se aplica o cerneala fluorescenta iluminata cu o
lumina specifica ce face vizibile particulele de cotinina
in cadrul cutelor pielii. Grupul de cercetatori condus
de David Russell sustinea de anul trecut ca amprentele
pot fi folosite pentru a afla mai multe despre stilul de
viata si obiceiurile unui individ. Acum, cercetatorii au
Varsatorii vor avea un inceput In perioada urmatoare, Pestii demonstrat ca aceasta teorie functioneaza in practica,
de saptamana mai prost, in vor simti ca nu pot sta locului chiar si la scurt timp dupa ce o persoana s-a spalat pe
special sub aspect sentimental. si vor cauta tot felul de motive miini. Cu adaugarea anticorpilor corespunzatori, noua
Vor fi cuprinsi de tot felul de sa iasa din casa. Revederea cu
indoieli in privinta viitorului un amic vechi le va face bine, metoda poate identifica si consumul de alcool, cafea si
relatiei, vor privi totul in negru dar vor afla si niste vesti mai droguri.
si partenerul nu va sti cum sa putin placute. Cateva surprize
le schimbe starea de spirit. placute, facute de cei dragi... SURSA : www.scienceline.ro
C M Y K
S p o r t. . . 15 - 21 decembrie
2008 09
Victorie
trasã de pãr cu
Croaþia...

Croaþia-România: 33-36!
Handbalistele 30 de minute. Cu 25 de pe locul cinci al clasa-
României au jucat ultima secunde inainte de finalul mentului final. Elevele lui
partida din Macedonia timpului regulamentar a Radu Voina au pierdut
contra Croatiei, pentru fost egal 29 si un atac doar doua partide, contra
locurile cinci-sase ºi au pentru echipa noastra. Norvegiei si Spaniei, cele
reuºit ca sã domine Tricolorele nu au riscat doua nationale jucând
prima repriza a meciului, primirea unui eventual finala mare…
conducând chiar ºi cu gol pe contraatac si nu au „ Alin BARBU
cinci goluri diferenta, dar reusit sa arunce periculos alyn_propress@yahoo.com
oboseala si-a spus cuvân- spre poarta adversa. www.publipro.ro
tul si croatele au reusit sa Partida a avut nevoie de
echilibreze si sa intre la prelungiri, doua reprize
cabine cu un handicap de a câte cinci minute Clasament
doar doua goluri, 17-15. fiecare. Româncele
Din pacate, Radu Voina au avut mai multa final
nu a mai putut conta in stapânire de sine,
partea a doua a disputei pe fondul unei evo- 1. Norvegia 5 4 1 0 156-111 9
pe serviciile Narcisei lutii foarte bune a 2. Spania 5 2 2 1 117-110 6
Lecusanu care a parasit portarului 3. România 5 3 0 2 143-141 6
terenul accidentata dupa Luminita Hutupan, 4. Ungaria 5 1 1 3 114-134 3
un contact dur in semi- si au reusit sa se 5. Ucraina 5 1 1 3 130-148 3
cercul advers. In mitanul impuna in final cu 36- 6. Danemarca 5 1 1 1 121-137 3
secund s-a mers cap la 33. România a terminat
cap pe tot parcursul celor Campionatul European
10 15 - 21 decembrie
2008

A n u n þuri
) Persoan` fizic` vând gar-
sonier` cf.I, bl.A, liber` et.1.
Tel. 0729.555837,
) Vând ap.cu 2 camere,
superŒmbun`t`]it, totul nou,
et.4, cu izola]ie, bl.P4, sc.C,
) Vând ap.3 camere
Dr.Hacman, Bl.99, sc.D,
ap.10, et.2 cu central` ter-
) Urgent! Vând teren \n
Govora Sat suprafa]` 4600
mp.cu deschidere 130 ml.,
0250/748687. ap.13. Pre] 70.000 Euro. Tel. mic`. Pre] 80.000 Euro. Tel. pre] 18.000 Euro
0727.981572. 0742359139,0350/802131, fix.Telefon: 0722.402.369,
) Vând ap.2 camere \n dup` ora 20. 0747.491.633.
Traian,decomandat, f`r` ) Particular vând aparta-
\mbun`t`]iri, et.3/4, pre] ) Vând ap.3 camere, ) Urgent! Vând teren \n
ment cu 2 camere et.1/4, str.Matei Basarab, et.3, Priporu suprafa]` 3000 mp.,
67.000 Euro neg. Tel. toate utilit`]ile, lâng` bl.132. Pre] neg. Tel. d-14 ml., pre] 20.000
0740.558.698. Spitalul Vechi, stradal bl.7, 0740.795716. Euro.Telefon: 0722.402.369,
cu 2 debarale, 2 holuri, 0747.491633.
) Vând ap.cu 2 camere \n gazometru, apometre, inter- ) Urgent!Vând
Traian et.2, multiple ) Vând cas` \n Bujoreni
\mbun`t`]iri, pre] 69.000 fon, pre] neg. Tel. teren \n Ostroveni P+E, living, buc`t`rie, baie,
Euro. F`r` intermediari. 0723.999.631, 0726.415.556. Sat (\n spatele 3 dormitoare, mobilat` cu
Tel. 0740.083.673, ) Particular vând ap.cu 2 Azilului de mobil` din import, 2 terase,
0722.381296. camere, str.Dacia, vis-a-vis b`trâni)suprafa]` construc]ie nou`, teren 3000
mp., pre] 220.000 Euro.
) Persoan` fizic` vând ap.2 de magazinul,, Plus”, et.4, 5 0 0 m p . , d -22 4 , 6 0 Rela]ii la tel. 0747.491.633,
camere decomandat, balcon, cu gresie, faian]`, parchet, ml. Pre] 25.000 0722.402.369
bloc de c`r`mid`, f`r` \mbun`t`]iri, par]ial mobi-
lat, pre] neg. Tel. Euro neg.
\mbun`t`]iri, contorizat,
et.4, f`r` probleme de 0723.592.512.
izola]ie, cartier Traian,
bl.16. tel./fax 0250/736413, ) Vând apartament cu 3
0743.809.262. camere, str.Henri Coand`,
bl.R5, \n pia]a Nord, 2 bal-
TALL ON PEE NTRU ANUN}URI GRATUITEE
) Vând ap.2 camere, et.1, coane, 2 b`i, 72 mp., valabil o singur` apari]ie. Anun]ul nu trebuie s` dep`[easc`
\n bl.19, Traian, f`r` inter- \mbun`t`]it, persoan` fizic`. lungimea de 15 cuvinte. Cele care dep`[esc acest num`r de
mediari. Tel. 0727.150.973. Tel. 0250/748.601, cuvinte, se taxeaz` la pre]ul de 4.000 lei vechi (0,4 lei RON)
0720.042.764.
) Vând ap.2 camere zona
Nord, I-uri, Caty [i Sile, ) Vând ap.3 camere, Nume........................ Prenume...............................
et.2, liber, f`r` \mbun`t`]iri, Dr.Hacman, 2 b`i, 2 bal-
exclus intermediari. Pre] coane, bl.95, sc.B, ap.9,
ADRESA: ...................................................................
53.000 Euro. Tel. et.4/4. Pre] 85.000 Euro neg.
0762.946812. ......................................................................................
Tel. 0740.224.415.
) Vând ap.2 camere, zona ) Vând ap.3 camere,
(Aceste date sunt confidentiale. Ca atare, nu vor fi
Ostroveni (Cina), 50 mp., Dr.Hacman, dec., 3 bal-
bl.A21, et.2/4. Pre] 66.000 publicate \n ziar!)
coane, et.1/4, \mbun`t`]it,
Euro. Tel.0742.896.040. termopan, parchet, gresie, _________________________________________
faian]`, pre] 90.000
) Vând ap.cu 2 camere Euro.Tel. 0741.248.908.
semidec., \mb., Calea lui text anunt:...............................................................
Traian, nr.109, bl.1, sc.A, ) Vând ap.3 camere, bloc
ap.14, et.3. Pre] 70.000 Euro ......................................................................................
c`r`mid`, parcare \n fa]`,
neg.Tel. 0745.594.198. zona Nord, bl.P2, et.2/4, cu ......................................................................................
) Vând ap.2 camere zona \mbun`t`]iri, balcon \nchis,
Policlinica cu plat`, cu contorizat, sau schimb cu semnatura solicitantului:
\mbun`t`]iti, pre] 83.000 apartament la parter pe
Euro. Tel. 0721.127.974, Calea lui Traian.
0766.680.664. Tel.0250/745450,
0720.158288.
) Vând ap.2 camere, 2 bal-
coane, N-uri, et.4/4, modif- ) Vând ap.3 camere liber,
ic`ri, cu multiple perfect curat, gresie, faian]`, Anunturi se primesc [i direct la adresa redac]iei
\mbun`t`]iri, g+f+t+u[` termopane, contorizat, din: Rm. Valcea, Bdul Nicolae B`lcescu, Bl. O4, Sc.
metalic`. Exclus intermedi- mansardat, \n Ostroveni, B, Et.3, Ap. 10, sau prin e-mail, la adresa:
ari. Pre] 70.000 Euro u[or bl.C16, sc.A, ap.8, et.1. Tel. alyn_propress@yahoo.com, ca [i la numerele de
neg. Tel. 0723.050.207, 0744560181, 0744560371, telefon: 0729-507.307
0350/801524. 0250/740494.
atitudine... 15 - 21 decembrie
2008 11

M N
I Romeo R`dulescu, vicepri-
marul Râmnicului
A Mircia Gutau, primarul
Ramnicului,
Pentru c` d` semne c` are de gând s`-i
Pentru c` de la instalarea fac` jocurile murdare deputatului
\n acest fotoliu rezolv`, pe Dumitru Bec[enescu (ex-deputat)

ª ª
band` rulant`, problemele patronul grupului de firme Antares, silind
cet`]enilor. al]i transportatori s` ocoleasc` ora[ul...

T P
O
col. (r) Petre Ni]u, seful Gradinii
Zoologice Rm. Vâlcea,
Pentru c` pune foarte mult
suflet \n tot ceea ce face pentru
vie]uitoarele necuvânt`toare!...
A Ion C\lea, pre[edintele jude]ului
Pentru c` nu d` semne c` ar avea de
gând ca s` pun` \n aplicare legea care
oblig` Antaresul s` ias` de pe traseul
Rm. Vâlcea - Dr`g`[ani!

S`pt`mânal de infor -
ma]ie [i atitudine al
municipiului
re[edin]` de jude]
MANAGER:
REDACTORI COLABORATORI: p e p r o b l e m e d e c u l -
ALIN BARBU tur`: M i r c e a M o n u , p r o f . A m a l i a I s t r a t e , p r o f . M i h a i B u [ e
Tehnoredactare [i Art Design: Alin Barbu
REDACTOR ªEF:
Adresa: Rm. Valcea, Bdul Nicolae B`lcescu nr. 34, Bl. O4,
Alina ROGOBETE Sc. B, Et. 3, Ap. 10; Telefon: 0739/507.307
m ail: alyn_propress@yahoo.com
E-m
• Sesiz`ri ale aspectelor negative din societate, sugestii [i reclama]ii: 0729-55 07.307 (Alin Barbu)
Potrivit art. 206 CP, responsabilitatea juridic` pentru materialele
ap`rute \n paginile s`pt`mânalului PRO Expres de Dr`g`[ani apar]ine exclusiv autorilor. In cazul
afirmatiilor redate prin semnul specific, anume ghilimele, raspunderea revine celui care, potrivit sem-
natarului articolului, ar fi facut acele afirmatii!
C M Y K

12
15 - 21 decembrie
2008 Publicitate...

0350-402.574

Vând Opel Astra, an fabrica]ie 1993,


instala]ie GPL, SC MATDAN SERVICE SRL, angajeaz`
servo-direc]ie, CD [oferi posesori de permis de conducere catego-
Player, închidere ria D [i atestat pentru transport persoane.
centralizatã, \n
stare perfect` de Condi]ii: Domiciliu \n municipiile Râmnicu
func]ionare. Pre]: Vâlcea sau Dr`g`[ani [i \n Slatina!
3.000 euro, nego- Rela]ii la telefon:
ciabil. Rela]ii la
telefon:
0762-460.106 0728-22 42.765