R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba şi literatura engleză
Programa pentru obţinerea gradului didactic II

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.

SLATER. Boston: Heinle and Heinle Publishers. Tematică Teorii de învăţare si achizitie a unei limbi straine :o abordare critica Evaluarea critica a diferitelor metode. C.& RODGERS. L. 1993.evaluarea alternativa Principii de evaluare a materialelor folosite in predarea limbii engleze C. H. D. Designing Tasks for the Communicative Classroom.a folosi metode variate şi adecvate de predare a capacităţilor de receptare şi producere a mesajelor scrise şi orale. Obiective Candidaţii vor dovedi capacitatea de: .J. [sau LAZAR.Programa pentru examenul pentru obţinerea gradului didactic II Limba Engleză I. Predarea literaturii si a elementelor de cultura Metode şi tehnici de evaluare a randamentului scolar. S. 1990. Bibliografie obligatorie BROWN. New Jersey: Prentice Hall Regents. METODICA PREDARII LIMBII ENGLEZE CA LIMBA STRAINA A. . Cambridge: Cambridge University Press.. Function and Technique. 1994. MCKAY. procedee şi tehnici moderne de predare a unei limbi străine Predarea comunicativă :principii si tipuri de activitati Integrarea deprinderilor lingvistice în cadrul orelor de limba engleză. 1987. NUNAN. G. RICHARDS. A Resource Book of Ideas and Activities. tipuri de test . .a realiza proiectarea didactică .. NATION.J.Teaching by Principles. Teaching Grammar: Form. Longman. folosind conţinuturile lingvistice de mai jos. Teaching and Learning Vocabulary.a analiza si restructura proiecte didactice date (3) ( unul pentru predarea literaturii .S. D. S. COLLIE. & CARLA RHO FIORINA 2003.D.London: Prentice Hall. Cambridge: Cambridge University Press] DELANEY.S. C. Literature and Language Teaching: A Guide for Teachers and Trainers. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. An Interactive Approach to Language Pedagogy. Fields of Vision. WARD. Englewood Cliffs. unul focalizat pe dezvoltarea unor capacităti de comunicare şi unul de recapitulare şi evaluare ) B. I. 1992. T. 1993.P. Literature in the English Language. Cambridge: Cambridge University Press. Literature in the Language Classroom. . 1989.

J. Predarea si invatarea limbilor straine in Romania din perspectiva europeana.Language Teaching Methodology. Proiectul pentru invatamantul rural..1988 Wallace...Cambridge.Bucuresti. MEC.1992 II. STRUCTURA LIMBII A.A.M.Harlow. Editura Alternative.1992 Nunan.Rob.1993 O'Malley. 1990 Nolasco.P.Rada.Learning Strategies in Second Language Acquisition.Draghicescu .Longman.In-Service Distance Training Course for Teachers of English.Anna Uhl Chamot. Bibliografie facultativă Balan.Grammar Practice Activities.Cambridge University Press.Oxford University Press.David. explica şi corecta erorile tipice comise de vorbitorii de română în procesul de învăţare a limbii engleze ca limbă străină B..Popa.Teaching Listening.Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge University Press.2007 Nation.Heinle and Heinle Publishers.D.The Methodology of Evaluation and Testing.E.Prentice Hall.D.Dorobat .Teaching and Learning Vocabulary.Oxford.Cambridge.1991 Nunan.Writing.C.Reading.Oxford.British Council.1989 Ur.Oxford University Press.Polirom.Cambridge.Cambridge University Press..S.Boston . Conţinuturi 1.Iasi.I.Bucuresti.D.et al.Dumitru.1997 Dorobat . Obiective Candidaţii vor dovedi  capacitatea de comunicare (orală şi în scris) în limba engleză  capacitatea de înţelegere a mesajului scris şi oral în limba engleză  capacitatea de a explica structuri ale limbii engleze folosind adecvat termenii şi conceptele de specialitate  capacitatea de a identifica structurile limbii engleze care prezintă dificultăţi pentru vorbitorii de română ca limbă maternă  capacitatea de a identifica.P.1993 Underwood.2003 Cunita.Michael. Fonetica şi fonologia limbii engleze Vocalele şi diftongii Consoanele Structura silabei Erori tipice de pronunţie comise de vorbitorii de română ca limbă maternă .J.

clasificarea substantivelor în funcţie de număr (substantive individuale şi substantive colective. plurale neregulate. alomorfele morfemului de persoana a III-a singular indicativ prezent). utilizare predicatele tranzitive : clasificare. substantive numerabile şi nenumerabile) . singulare fără plural. Morfologie şi sintaxă Procedee majore şi minore de formare a cuvintelor: derivarea. blending. valori. utilizare. determinarea: valorile articolului hotărât şi nehotărât. predicatele de tip copulativ predicatele intranzitive: clasificare. acordul între subiect şi predicat . omisiunea articolului . sintactice şi semantice. Sintaxa propoziţiei simple : verbele auxiliare : proprietăţi morfologice şi sintactice. conversiunea. ordinea adverbelor. pluralul şi substantivele colective. superlativul (regula generală. utilizare) . Categoriile gramaticale ale verbului: timp: forme (verbe regulate şi neregulate. determinarea cu marca zero . proprietăţi sintactice şi semantice. utilizare .2. poziţia în cadrul grupului nominal. modul indicativ. caracteristici ale claselor de verbe folosite în astfel de structuri . adjectivul: utilizarea atributivă şi predicativă. genul: expresia lexicală a genului. proprietăţi sintactice. de egalitate şi de inferioritate. construcţii tranzitive cu două complemente (double object constructions) structuri active cu sens pasiv (passivals/middles): sens. mod: distincţia mod personal – mod impersonal. adjective cu forme de comparaţie neregulate). poziţia în propoziţie . proprietăţi sintactice. reducerea. polarity items. utilizare). propoziţii negative : clasificare. compunerea. verbele modale : caracteristici morfologice. alomorfele morfemului de plural. adverbul: clasificare. omisiunea subiectului . adjective gradabile şi non-gradabile. diateză : diateza pasivă (pasivul cu be şi structuri pasive cu get:valori. genul referenţial (folosirea anaforică a pronumelor personale). cazul: genitivul saxon şi genitivul prepoziţional. Categoriile gramaticale ale adjectivului : gradele de comparaţie: comparaţia de superioritate. particularităţi ale subiectului: construcţii cu it şi there. Categoriile gramaticale ale substantivului: numărul: pluralul substantivelor (regula generală. alomorfele morfemului de trecut. modul subjonctiv şi modul imperativ (formă. . valori şi utilizare. aspect: opoziţia perfectiv-imperfectiv (progresiv) şi clasele aspectuale de verbe. ordinea adjectivelor . două forme de plural cu sens diferit).

distribuţie şi funcţii sintactice . distribuţie. organizarea lexiconului mental metode structurale : analiza componenţială.. Bucureşti: Editura Stiinţifică şi Enciclopedică. propoziţia relativă: clasificare. A Grammar of Contemporary English. A. construcţiile gerundivale: clasificare. Cambridge: Cambridge University Press.Sintaxa frazei : propoziţii completive introduse prin that : caracteristici sintactice şi semantice. HUDDLESTON. J. folosirea subjonctivului în completiva introdusă prin that. caracteristici sintactice şi semantice. SAEED. The Cambridge Grammar of the English Language. 1997. S. analiza distribuţională. QUIRK. English Phonetics and Phonology. Londra: Longman. completiva infinitivală : clasificare. construcţii participiale: clasificare. Gramatica limbii engleze. 3. caracteristici sintactice. P. J. distribuţie şi funcţii sintactice . Cambridge: Cambridge University Press. LEECH. caracteristici sintactice şi semantice. . 2002.. N. şi una dintre următoarele gramatici ale limbii engleze contemporane: BĂDESCU. 1979. 1972. caracteristici sintactice şi semantice. Londra: Longman. structuri condiţionale (if clauses) propoziţii interogative directe şi indirecte : clasificare. PULLUM. 1984. caracteristicile stilului indirect şi ale stilului indirect liber. propoziţii de tip cleft şi pseudo-clef : caracteristici sintactice. GREENBAUM. limbaje de specialitate limbaj figurativ şi figuri de stil stiluri funcţionale Bibliografie obligatorie LEECH. concordanţa timpurilor. omisiunea lui that.K. ROACH. G. caracteristici sintactice şi semantice. funcţii sintactice . Semantics. 1983. A Practical Course. propoziţii circumstanţiale: clasificare după sens şi funcţie. Oxford: Blackwell. eds. funcţii sintactice. Meaning and the English Verb.. utilizarea pronumelor relative . SVARTVIK. G.. R. R. distribuţie. distribuţie şi funcţii sintactice . G. distribuţie şi funcţii sintactice . Semantică şi stilistică relaţii lexicale.

B. noţiunilor de teorie şi critică literară prin care un text se plasează în context istoric şi cultural. 2006.Bibliografie facultativă Propunerile Universităţii din Bucureşti AVRAM. L. I. a aborda temele generale de mai jos cu referire la operele incluse în bibliografie. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.TEXTE LITERARE. Vol. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. A. English Phonetics and Phonology. SWAN. I. H. Pragmatics. Bucureşti : TUB. I. Bucureşti: Oscar Print. The English Noun Phrase. a adecva predarea termenilor şi a conceptelor de teorie şi critică literară la diverse tipuri de clase. 1997. 1986. I. MATEESCU. 2002. Timişoara: TUT. I. 1988. D. CORNILESCU. PÂRLOG. English Phonetics and Phonological Theory. Complementation in English. English Syntax. A Minimalist Approach. CONTEXTE CULTURALE ŞI PREDAREA LOR A. H. The Nominal and Verbal Categories. D. English Morphology vol.OBIECTIVE Candidaţii vor dovedi capacitatea de : 1. 2. a înţelege şi analiza un text literar la prima vedere prin utilizarea corectă a termenilor şi conceptelor. 2003. A Generative Perspective. BACIU. 2. Oxford: Oxford University Press. The Structure of Root Clauses. Propunerile Universităţii de Vest din Timişoara PÂRLOG. H. IEŢCU. a selecta texte literare în predarea limbii engleze ca limbă străină 5. English Morphology:Word Formation. 20th century Approaches. Practical English Usage.. STEFĂNESCU. D. 1982. Discourse Analysis and Argumentation Theory : Analytical Framework and Application. Bucureşti: ALL. BACIU. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. a conştientiza şi transmite atitudini culturale (cultural awareness) 3. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. CORNILESCU. Nominal Categories. A. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. 4.TEME GENERALE . 1980. Some Cognitive Perspectives. 2004. Bucureşti: Tipografia Universităţii din Bucureşti. Elements of English Sentence Semantics. III. CHIŢORAN. Timişoara: Hestia. 2006. 1995. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. 2007. The English Verb. SOREA. Functional Categories in English. M. PÂRLOG. 2004.

Realism and fabulation. types of narrator and narrative techniques in 20th century British and American fiction 6. James: Ulysses Lawrence. D. ridicol. existenţialism. voce poetică. omniscienţa totală/partială. cauzalitate. melodramei. etc. Modernist and post-modernist approaches to reality 2. The Remains of the Day Joyce. Toni: Beloved or Song of Solomon Nabokov. realism magic. construirea intrigii. BIBLIOGRAFIE a. Joseph: Catch 22 Ishiguro. subiectivă. b) - principii de compoziţie subiect. comic. Tradition and innovation in modernist poetry 4. perspective şi tonalităţi tragism. TERMENI. metonimie. unui curent literar. impersonalitate. tonalitate. repere în identificarea textului ca apartinând unui anume artist. poezie. Staging the void: a study of the theatre of the absurd 7. David: Nice Work Morrison. temă. realism. spaţiu. PRINCIPII DE COMPOZIŢIE a) termeni şi concepte în plasarea textului în context istoric şi cultural curente literare: iluminism. variante ale dialogului de la utopia comunicării ideale la jocurile de limbaj şi la blocaje din teatrul absurdului.modernism.grotesc. Roman Atwood. structuri expresive dramatice caracteristice tragediei. burlesc. etc. tipologia personajelor. atmosferă. roman. nuvelă. dramă. H. Character in modernist and post modernist literature C. Saul: Humbold’s Gift or Seize The Day Heller.1. Kazuo. non-fictiune. Representation of American myths 3. patetism. George: 1984 or Animal Farm . timp. procedee stilistice( epitet. romantism.şi ludic. comediei. alegorie. modalităţile retorice ale povestirii. naturalism. CONCEPTE. Myths revisited in 20th century literature in English 5. modalităţi narative: naraţiunea obiectivă. intenţionalitate şi receptivitate in dinamica raporturilor autor-cititor c) d) - D. simbol. postmodernism. metaforă.: Women in Love or The Rainbow Lodge. motivarea social behavioristă/ psihologică. Vladimir: Lolita Orwell. genuri literare. Margaret: The Handmaid’s Tale or The Edible Woman Bellow. sublim intenţionalitate şi limbaj vocabularul poetic – sistem.

). London: B. Draga. S.B. Spatii ale realului in proza americana : intre autobiografie si evanghelia postmoderna . Oxford: Oxford University Press. Bucureşti. Dicţionar de civilizaţie britanica. Edward: Who’s Afraid of Virginia Woolf? Beckett Samuel: Waiting for Godot Pinter. Malcolm. The Short Oxford History of English Literature. Laurence: Tristram Shandy Updike.The Columbia Literary History of the United States.U. The Love Song of Alfred J. 1986. Batsford. Andrew. 1985. Monica. The Second Coming Bibliografie critică obligatorie Bradbury. Mihaila. Sailing to Byzantium. Boris: The New Pelican Guide to English Literature. 1985 -------------------Motley Landscapes: Studies in Postwar American Fiction. Oxford Univ. Emory (gen. 1988 Ford. Bibliografie critică opţională Propunerile Universităţii din Bucureşti Anghelescu Irimia. The Modern American Novel. T.. London: Secker and Warburg. Leda and the Swan. 1997.). Prufrock.Sterne.U. Poezie Eliot.U. 4 Elliott.B. Bucuresti : Humanitas. Bucureşti: Univers 1996 Daiches. The Waste Land Yeats. Cele cinci feţe ale modernităţii.Conditia postmoderna:spre o estetica a identitatii culturale.. 7 – 8 Sanders.2003. vol. Maria-Sabina. Second edition. Rodica.Bucuresti: Concordia. Aspects of the Victorian Novel: Recurrent Images in Dickens’s Work Bucuresti: T.2000.. W. Dumitriu. Bucuresti:T. Mihaela. ed. 1993. B. Editura Universităţii Bucureşti(E. . New York: Columbia University Press. David: A Critical History of English Literature 1969.U. Bucuresti: E. John: The Centaur or Rabbit. Geta. Press 1994 Stevenson. The British Novel Since the Thirties. Run b. Harold: The Caretaker c. vol. Matei.B.American Literature: the Nineteenth Century. Teatru Albee. Randall.B. T. 1993 Călinescu. 1992 _____ The Modern British Novel. 1983. Iaşi: Institutul European.1999 Bottez.

ro (http://editura.U. Mădălina: Meanings of Violence in Shakespeare’s Plays .liternet. Eliot-An Author for All Seasons.liternet. The Desperado Age..Trecutul timpului perfect : de la Thomas Mann la W.. Peiu. Faulkner.S.liternet.U.U. revizuit 2006 pentru www. Bucureşti: E. EUB.ro/click.B.. E.B. Lidia Vianu. Bucuresti : E. Anca.php?id=179&ver=pdf) --------------British Desperadoes. 1999. Bucuresti : E.Nicolaescu.php?id=153&ver=pdf) -------------T.2001. 2001/2003 .liternet. Ioana: Contributions of the British19th Century – the Victorian Age – to the History of Literature and Ideas.B. 2004.. revizuit 2006 pentru www.ro ((http://editura.B.U. 2002 Zirra.ro/click. Bucuresti :All.2002/2005.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful