You are on page 1of 96

abandon (v) /'bndn/ b, t b abandoned (adj) /'bndnd/ b b ri, b rung b ability (n) /'biliti/ kh nng, nng lc able (adj)

/'eibl/ c nng lc, c ti unable (adj) /'n'eibl/ khng c nng lc, khng c ti about (adv)., prep. /'baut/ khong, v above prep., (adv) /'bv/ trn, ln trn abroad (adv) /'br:d/ , ra nc ngoi, ngoi tri absence (n) /'bsns/ s vng mt absent (adj) /'bsnt/ vng mt, ngh absolute (adj) /'bslu:t/ tuyt i, hon ton absolutely (adv) /'bslu:tli/ tuyt i, hon ton absorb (v) /b's:b/ thu ht, hp thu, li cun abuse (n) (v) /'bju:s/ lng hnh, lm dng academic (adj) /,k'demik/ thuc hc vin, H, vin hn lm accent (n) /'ksnt/ trng m, du trng m accept (v) /k'sept/ chp nhn, chp thun acceptable (adj) /k'septbl/ c th chp nhn, chp thun unacceptable (adj) /'nk'septbl/ access (n) /'kses/ li, ca, ng vo accident (n) /'ksidnt/ tai nn, ri ro by accident accidental (adj) /,ksi'dentl/ tnh c, bt ng accidentally (adv) /,ksi'dentli/ tnh c, ngu nhin accommodation (n) /,km'dein/ s thch nghi, iu tit accompany (v) /'kmpni/ i theo, i cng, km theo according to prep. /'k:di/ theo, y theo account (n) (v) /'kaunt/ ti khon, k ton; tnh ton, tnh n accurate (adj) /'kjurit/ ng n, chnh xc, xc ng accurately (adv) /'kjuritli/ ng n, chnh xc accuse (v) /'kju:z/ t co, buc ti, kt ti achieve (v) /'ti:v/ t c, dnh c achievement (n) /'ti:vmnt/ thnh tch, thnh tu acid (n) /'sid/ axit acknowledge (v) /k'nlid/ cng nhn, tha nhn acquire (v) /'kwai/ dnh c, t c, kim c across (adv)., prep. /'krs/ qua, ngang qua act (n) (v) /kt/ hnh ng, hnh vi, c ch, i x action (n) /'kn/ hnh ng, hnh vi, tc ng take action hnh ng active (adj) /'ktiv/ tch cc hot ng, nhanh nhn

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

actively (adv) /'ktivli/ activity (n) /k'tiviti/ actor, actress (n) /'kt/ /'ktris/ din vin actual (adj) /'ktjul/ thc t, c tht actually (adv) /'ktjuli/ hin nay, hin ti (adv)ertisement /d'v:tismnt/ qung co adapt (v) /'dpt/ tra, lp vo add (v) /d/ cng, thm vo addition (n) /'din/ tnh cng, php cng in addition (to) thm vo additional (adj) /'dinl/ thm vo, tng thm address (n) (v) /'dres/ a ch, a ch adequate (adj) /'dikwit/ y, y adequately (adv) /'dikwitli/ tng xng, tha ng adjust (v) /'dst/ sa li cho ng, iu chnh admiration (n) /,dm'rein/ s khm phc,ngi kp, thn phc admire (v) /d'mai/ khm phc, thn phc admit (v) /d'mit/ nhn vo, cho vo, kt hp adopt (v) /'dpt/ nhn lm con nui, b m nui adult (n) (adj) /'dlt/ ngi ln, ngi trng thnh; trng thnh (adv)ance (n) (v) /d'v:ns/ s tin b, tin ln; a ln, xut (adv)anced (adj) /d'v:nst/ tin tin, tin b, cp cao in (adv)ance trc, sm (adv)antage (n) /b'v:ntid/ s thun li, li ch, li th take (adv)antage of li dng (adv)enture (n) /d'vent/ s phiu lu, mo him (adv)ertise (v) /'dvtaiz/ bo cho bit, bo cho bit trc (adv)ertising (n) s qung co, ngh qung co (adv)ertisement (also ad, (adv)ert) (n) /d'v:tismnt/ (adv)ice (n) /d'vais/ li khuyn, li ch bo (adv)ise (v) /d'vaiz/ khuyn, khuyn bo, rn bo affair (n) /'fe/ vic affect (v) /'fekt/ lm nh hng, tc ng n affection (n) /'fekn/ afford (v) /'f:d/ c th, c kh nng, iu kin (lm g) afraid (adj) /'freid/ s, s hi, hong s after prep., conj., (adv) /':ft/ sau, ng sau, sau khi afternoon (n) /':ft'nu:n/ bui chiu afterwards (adv) /':ftwd/ sau ny, v sau, ri th, sau y again (adv) /'gen/ li, na, ln na against prep. /'geinst/ chng li, phn i

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

age (n) /eid/ tui aged (adj) /'eidid/ gi i (v) agency (n) /'eidnsi/ tc dng, lc; mi gii, trung gian agent (n) /'eidnt/ i l, tc nhn aggressive (adj) /'gresiv/ xm lc, hung hng (US: xng xo) ago (adv) /'gou/ trc y agree (v) /'gri:/ ng , tn thnh agreement (n) /'gri:mnt/ s ng , tn thnh; hip nh, hp ng ahead (adv) /'hed/ trc, v pha trc aid (n) (v) /eid/ s gip ; thm vo, ph vo aim (n) (v) /eim/ s nhm (bn), mc tiu, nh; nhm, tp trung, hng vo air (n) /e/ khng kh, bu khng kh, khng gian aircraft (n) /'ekr:ft/ my bay, kh cu airport (n) sn bay, phi trng alarm (n) (v) /'l:m/ bo ng, bo nguy alarming (adj) /'l:mi/ lm lo s, lm ht hong, lm s hi alarmed (adj) /'l:m/ alcohol (n) /'lkhl/ ru cn alcoholic adj., (n) /,lk'hlik/ ru; ngi nghin ru alive (adj) /'laiv/ sng, vn cn sng, cn tn ti all det., pro (n) (adv) /:l/ tt c allow (v) /'lau/ cho php, cho all right adj., (adv)., exclamation /':l'rait/ tt, n, khe mnh; c ally (n) (v) /'li/ nc ng minh, lin minh; lin kt, kt thng gia allied (adj) /'laid/ lin minh, ng minh, thng gia almost (adv) /':lmoust/ hu nh, gn nh alone adj., (adv) /'loun/ c n, mt mnh along prep., (adv) /'l/ dc theo, theo; theo chiu di, sut theo alongside prep., (adv) /'l'said/ st cnh, k bn, dc theo aloud (adv) /'laud/ ln ting, to ting alphabet (n) /'lfbit/ bng ch ci, bc u, iu c bn alphabetical (adj) /,fl'betikl/ thuc bng ch ci alphabetically (adv) /,lf'betikli/ theo th t abc already (adv) /:l'redi/ , ri, ri also (adv) /':lsou/ cng, cng vy, cng th alter (v) /':lt/ thay i, bin i, sa i alternative (n) (adj) /:l't:ntiv/ s la chn; la chn alternatively (adv) nh mt s la chn although conj. /:l'ou/ mc d, du cho altogether (adv) /,:lt'ge/ hon ton, hu nh; ni chung

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

always (adv) /':lwz/ lun lun amaze (v) /'meiz/ lm ngc nhin, lm sng st amazing (adj) /'meizi/ kinh ngc, sng st amazed (adj) /'meiz/ kinh ngc, sng st ambition (n) m'bin/ hoi bo, kht vng ambulance (n) /'mbjulns/ xe cu thng, xe cp cu among (also amongst) prep. /'m/ gia, gia amount (n) (v) /'maunt/ s lng, s nhiu; ln ti (money) amuse (v) /'mju:z/ lm cho vui, thch, lm bun ci amusing (adj) /'mju:zi/ vui thch amused (adj) /'mju:zd/ vui thch analyse (BrE) (NAmE analyze) (v) /'nlaiz/ phn tch analysis (n) /'nlsis/ s phn tch ancient (adj) /'einnt/ xa, c and conj. /nd, nd, n/ v anger (n) /'g/ s tc gin, s gin d angle (n) /'gl/ gc angry (adj) /'gri/ gin, tc gin angrily (adv) /'grili/ tc gin, gin d animal (n) /'niml/ ng vt, th vt ankle (n) /'kl/ mt c chn anniversary (n) /,ni'v:sri/ ngy, l k nim announce (v) /'nauns/ bo, thng bo annoy (v) /'ni/ chc tc, lm bc mnh; lm phin, quy nhiu annoying (adj) /'nii/ chc tc, lm bc mnh; lm phin, quy nhiu annoyed (adj) /'nid/ b kh chu, bc mnh, b quy ry annual (adj) /'njul/ hng nm, tng nm annually (adv) /'njuli/ hng nm, tng nm another det., pro(n) /'n/ khc answer (n) (v) /':ns/ s tr li; tr li anti- prefix chng li anticipate (v) /n'tisipeit/ thy trc, chn trc, lng trc anxiety (n) /'zaiti/ mi lo u, s lo lng anxious (adj) /'ks/ lo u, lo lng, bn khon anxiously (adv) /'ksli/ lo u, lo lng, bn khon any det., pro (n) (adv) mt ngi, vt no ; bt c; mt cht no, t no anyone (also anybody) pro(n) /'eniwn/ ngi no, bt c ai anything pro(n) /'enii/ vic g, vt g; bt c vic g, vt g anyway (adv) /'eniwei/ th no cng c, d sao chng na anywhere (adv) /'eniwe/ bt c ch no, bt c ni u

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

apart (adv) /'p:t/ v mt bn, qua mt bn apart from (also aside from especially in NAmE) prep. ngoira apartment (n) (especially NAmE) /'p:tmnt/ cn phng, cn bung apologize (BrE also -ise) (v) /'pldaiz/ xin li, t li apparent (adj) /'prnt/ r rng, rnh mch; b ngoi, c v apparently (adv) nhn bn ngoi, hnh nh appeal (n) (v) /'pi:l/ s ku gi, li ku gi; ku gi, cu khn appear (v) /'pi/ xut hin, hin ra, trnh din appearance (n) /'pirns/ s xut hin, s trnh din apple (n) /'pl/ qu to application (n) /,pli'kein/ s gn vo, vt gn vo; s chuyn cn, chuyn tm apply (v) /'plai/ gn vo, ghp vo, p dng vo appoint (v) /'pint/ b nhim, ch nh, chn appointment (n) /'pintmnt/ s b nhim, ngi c b nhim appreciate (v) /'pri:ieit/ thy r; nhn thc approach (v) (n) /'prout/ n gn, li gn; s n gn, s li gn appropriate (adj) (+to, for) /'proupriit/ thch hp, thch ng approval (n) /'pru:vl/ s tn thnh, ng , s chp thun approve (of) (v) /'pru:v/ tn thnh, ng , chp thun approving (adj) /'pru:vi/ tn thnh, ng , chp thun approximate (adj) (to) /'prksimit/ ging vi, ging ht vi approximately (adv) /'prksimitli/ khong chng, chng April (n) (abbr. Apr.) /'eiprl/ thng T area (n) /'eri/ din tch, b mt argue (v) /':gju:/ chng t, ch r argument (n) /':gjumnt/ l l arise (v) /'raiz/ xut hin, ny ra, ny sinh ra arm (n) (v) /:m/ cnh tay; v trang, trang b (v kh) arms (n) v kh, binh gii, binh kh armed (adj) /:md/ v trang army (n) /':mi/ qun i around (adv)., prep. /'raund/ xung quanh, vng quanh arrange (v) /'reind/ sp xp, sp t, sa son arrangement (n) /'reindmnt/ s sp xp, sp t, s sa son arrest (v) (n) /'rest/ bt gi, s bt gi arrival (n) /'raivl/ s n, s ti ni arrive (v) (+at, in) /'raiv/ n, ti ni arrow (n) /'rou/ tn, mi tn art (n) /:t/ ngh thut, m thut article (n) /':tikl/ bi bo, mc

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

artificial (adj) /,:ti'fil/ nhn to artificially (adv) /,:ti'fili/ nhn to artist (n) /':tist/ ngh s artistic (adj) /:'tistik/ thuc ngh thut, thuc m thut as prep., (adv)., conj. /z, z/ nh (as you know) ashamed (adj) /'eimd/ ngng, xu h aside (adv) /'said/ v mt bn, sang mt bn aside from ngoi ra, tr ra apart from /'p:t/ ngoi ra ask (v) /:sk/ hi asleep (adj) /'sli:p/ ng, ang ng fall asleep ng thip i aspect (n) /'spekt/ v b ngoi, din mo assist (v) /'sist/ gip, gip ; tham d, c mt assistance (n) /'sistns/ s gip assistant (n) (adj) /'sistnt/ ngi gip , ngi ph t; gip associate (v) /'souiit/ kt giao, lin kt, kt hp, cho cng tc associated with lin kt vi association (n) /,sousi'ein/ s kt hp, s lin kt assume (v) /'sju:m/ mang, khoc, c, ly (ci v, tnh cht) assure (v) /'u/ m bo, cam oan atmosphere (n) /'tmsfi/ kh quyn atom (n) /'tm/ nguyn t attach (v) /'tt/ gn, dn, tri, buc attached (adj) gn b attack (n) (v) /'tk/ s tn cng, s cng kch; tn cng, cng kch attempt (n) (v) /'tempt/ s c gng, s th; c gng, th attempted (adj) /'temptid/ c gng, th attend (v) /'tend/ d, c mt attention (n) /'tenn/ s ch pay attention (to) ch ti attitude (n) /'titju:d/ thi , quan im attorney (n) (especially NAmE) /'t:ni/ ngi c y quyn attract (v) /'trkt/ ht; thu ht, hp dn attraction (n) /'trkn/ s ht, sc ht attractive (adj) /'trktiv/ ht, thu ht, c duyn, li cun audience (n) /':djns/ thnh, khan gi August (n) (abbr. Aug.) /':gst - :'gst/ thng Tm aunt (n) /:nt/ c, d author (n) /':/ tc gi authority (n) /:'riti/ uy quyn, quyn lc

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

automatic (adj) /,:t'mtik/ t ng automatically (adv) mt cch t ng autumn (n) (especially BrE) /':tm/ ma thu (US: ma thu l fall) available (adj) /'veilbl/ c th dng c, c gi tr, hiu lc average adj., (n) /'vrid/ trung bnh, s trung bnh, mc trung bnh avoid (v) /'vid/ trnh, trnh xa awake (adj) /'weik/ nh thc, lm thc dy award (n) (v) /'w:d/ phn thng; tng, thng aware (adj) /'we/ bit, nhn thc, nhn thc thy away (adv) /'wei/ xa, xa cch, ri xa, i xa awful (adj) /':ful/ oai nghim, d s awfully (adv) tn khc, khng khip awkward (adj) /':kwd/ vng v, lung tng awkwardly (adv) vng v, lung tng back (n)adj., (adv)., (v) /bk/ lng, v pha sau, tr li background (n) /'bkgraund/ pha sau; nn backwards (also backward especially in NAmE) (adv) /'bkwdz/ backward (adj) /'bkwd/ v pha sau, li li bacteria (n) /bk'tirim/ vi khun bad (adj) /bd/ xu, ti go bad bn thu, thi, hng badly (adv) /'bdli/ xu, ti bad-tempered (adj) /'bd'tempd/ xu tnh, d ni cu bag (n) /bg/ bao, ti, cp xch baggage (n) (especially NAmE) /'bdid/ hnh l bake (v) /beik/ nung, nng bng l balance (n) (v) /'blns/ ci cn; lm cho cn bng, tng xng ball (n) /b:l/ qu bng ban (v) (n) /bn/ cm, cm ch; s cm band (n) /bnd/ bng, ai, np bandage (n) (v) /'bndid/ di bng; bng b bank (n) /bk/ b (sng) , bar (n) /b:/ qun bn ru bargain (n) /'b:gin/ s mc c, s giao ko mua bn barrier (n) /bri/ t chng ngi vt base (n) (v) /beis/ c s, c bn, nn mng; t tn, t c s trn ci g based on da trn basic (adj) /'beisik/ c bn, c s basically (adv) /'beisikli/ c bn, v c bn basis (n) /'beisis/ nn tng, c s

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

bath (n) /b:/ s tm bathroom (n) bung tm, nh v sinh battery (n) /'btri/ pin, c quy battle (n) /'btl/ trn nh, chin thut bay (n) /bei/ gian (nh), nhp (cu), chung (nga); bays: vng nguyt qu beach (n) /bi:t/ bi bin beak (n) /bi:k/ m chim bear (v) /be/ mang, cm, vc, eo, m beard (n) /bid/ ru beat (n) (v) /bi:t/ ting p, s p; nh p, m beautiful (adj) /'bju:tful/ p beautifully (adv) /'bju:tfuli/ tt p, ng hi lng beauty (n) /'bju:ti/ v p, ci p; ngi p because conj. /bi'kz/ bi v, v because of prep. v, do bi become (v) /bi'km/ tr thnh, tr nn bed (n) /bed/ ci ging bedroom (n) /'bedrum/ phng ng beef (n) /bi:f/ tht b beer (n) /bi:/ ru bia before prep., conj., (adv) /bi'f:/ trc, ng trc begin (v) /bi'gin/ bt u, khi u beginning (n) /bi'gini/ phn u, lc bt u, lc khi u behalf (n) /bi:h:f/ s thay mt on behalf of sb thay mt cho ai, nhn danh ai on sbs behalf (BrE) (NAmE in behalf of sb, in sbs behalf) nhn danh c nhn ai behave (v) /bi'heiv/ i x, n , c x behaviour (BrE) (NAmE behavior) (n) behind prep., (adv) /bi'haind/ sau, ng sau belief (n) /bi'li:f/ lng tin, c tin, s tin tng believe (v) /bi'li:v/ tin, tin tng bell (n) /bel/ ci chung, ting chung belong (v) /bi'l/ thuc v, ca, thuc quyn s hu below prep., (adv) /bi'lou/ di, di thp, pha di belt (n) /belt/ dy lng, tht lng bend (v) (n) /bent/ ch r, ch un; khuu tay; ci xung, un cong bent (adj) /bent/ khiu, s thch, khuynh hng beneath prep., (adv) /bi'ni:/ di, di thp benefit (n) (v) /'benifit/ li, li ch; gip ch, lm li cho beside prep. /bi'said/ bn cnh, so vi

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

bet (v) (n) /bet/ nh cuc, c cc; s nh cuc betting (n) /beting/ s nh cuc better, best /'bet/ /best/ tt hn, tt nht good, well /gud/ /wel/ tt, khe between prep., (adv) /bi'twi:n/ gia, gia beyond prep., (adv) /bi'jnd/ xa, pha bn kia bicycle (also bike) (n) /'baisikl/ xe p bid (v) (n) /bid/ t gi, tr gi; s t gi, s tr gi big (adj) /big/ to, ln bill (n) /bil/ ha n, giy bc bin (n) (BrE) /bin/ thng, thng ng ru biology (n) /bai'ldi/ sinh vt hc bird (n) /b:d/ chim birth (n) /b:/ s ra i, s sinh give birth (to) sinh ra birthday (n) /'b:dei/ ngy sinh, sinh nht biscuit (n) (BrE) /'biskit/ bnh quy bit (n) (especially BrE) /bit/ ming, mnh a bit mt cht, mt t bite (v) (n) /bait/ cn, ngom; s cn, s ngom bitter (adj) /'bit/ ng; ng cay, chua xt bitterly (adv) /'bitli/ ng, ng cay, chua xt black adj., (n) /blk/ en; mu en blade (n) /bleid/ li (dao, kim); l (c, cy); mi (cho); cnh (chong chng) blame (v) (n) /bleim/ khin trch, mng trch; s khin trch, s mng trch blank adj., (n) /blk/ trng, trng; s trng rng blankly (adv) /'blkli/ ngy ra, khng c thn blind (adj) /blaind/ ui, m block (n) (v) /blk/ khi, tng (); lm ngn cn, ngn chn blonde adj., (n)blond (adj) /blnd/ hoe vng, mi tc hoe vng blood (n) /bld/ mu, huyt; s tn st, chem git blow (v) (n) /blou/ n hoa; s n hoa blue adj., (n) /blu:/ xanh, mu xanh board (n) (v) /b:d/ tm vn; lt vn, lt vn on board trn tu thy boat (n) /bout/ tu, thuyn body (n) /'bdi/ thn th, thn xc boil (v) /bil/ si, luc bomb (n) (v) /bm/ qu bom; onh bom, th bom bone (n) /boun/ xng

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

book (n) (v) /buk/ sch; ghi chp boot (n) /bu:t/ giy ng border (n) /'b:d/ b, mp, va, l (ng) bore (v) /b:/ bun chn, bun t boring (adj) /'b:ri/ bun chn bored (adj) bun chn born: be born (v) /b:n/ sinh, borrow (v) /'brou/ vay, mn boss (n) /bs/ ng ch, th trng both det., pro(n) /bou/ c hai bother (v) /'b/ lm phin, quy ry, lm bc mnh bottle (n) /'btl/ chai, l bottom (n) (adj) /'btm/ phn di cng, thp nht; cui, cui cng bound adj.: bound to /baund/ nht nh, chc chn bowl (n) /boul/ ci bt box (n) /bks/ hp, thng boy (n) /bi/ con trai, thiu nin boyfriend (n) bn trai brain (n) /brein/ c no; u c, tr no branch (n) /br:nt/ ngnh; nhnh cy, nhnh song, ng ng brand (n) /brnd/ nhn (hng ha) brave (adj) /breiv/ gan d, can m bread (n) /bred/ bnh m break (v) (n) /breik/ b gy, p v; s gy, s v broken (adj) /'broukn/ b gy, b v breakfast (n) /'brekfst/ ba im tm, ba sng breast (n) /brest/ ngc, v breath (n) /bre/ hi th, hi breathe (v) /bri:/ ht, th breathing (n) /'bri:i/ s h hp, s th breed (v) (n) /bri:d/ nui dng, chm sc, gio dc; sinh ; ni ging brick (n) /brik/ gch bridge (n) /brid/ ci cu brief (adj) /bri:f/ ngn, gn, vn tt briefly (adv) /'bri:fli/ ngn, gn, vn tt, tm tt bright (adj) /brait/ sng, sng chi brightly (adv) /'braitli/ sng chi, ti brilliant (adj) /'briljnt/ ta sng, rc r, chi li bring (v) /bri/ mang, cm , xch li broad (adj) /brout/ rng broadly (adv) /'br:dli/ rng, rng ri

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

broadcast (v) (n) /'br:dk:st/ tung ra khp ni,truyn rng ri; pht thanh, qung b brother (n) /'br/ anh, em trai brown adj., (n) /braun/ nu, mu nu brush (n) (v) /br/ bn chi; chi, qut bubble (n) /'bbl/ bong bng, bt, tm budget (n) /bdt / ngn sch build (v) /bild/ xy dng building (n) /'bildi/ s xy dng, cng trnh xy dng; ta nh bininh bullet (n) /'bulit/ n (sng trng, sng lc) bunch (n) /bnt/ bi, chm, b, cm, bung; by, n (AME) burn (v) /b:n/ t, t chy, thp, nung, thiu burnt (adj) /b:nt/ b t, b chy, kh; rm nng, sm (da) burst (v) /b:st/ n, n tung (bom, n); n, v (bong bng); ho hc bury (v) /'beri/ chn ct, mai tng bus (n) /bs/ xe but bush (n) /bu/ bi cy, bi rm business (n) /'bizinis/ vic bun bn, thng mi, kinh doanh businessman, businesswoman (n) thng nhn busy (adj) /bizi/ bn, bn rn but conj. /bt/ nhng butter (n) /'bt/ b button (n) /'btn/ ci nt, ci khuy, cc buy (v) /bai/ mua buyer (n) /bai/ ngi mua by prep., (adv) /bai/ bi, bng bye exclamation /bai/ tm bit cent /sent/ ng xu (bng 1/100 la) cabinet (n) /'kbinit/ t c nhiu ngn ng cable (n) /'keibl/ dy cp cake (n) /keik/ bnh ngt calculate (v) /'klkjuleit/ tnh ton calculation (n) /,klkju'lein/ s tnh ton call (v) (n) /k:l/ gi; ting ku, ting gi be called c gi, b gi calm adj., (v) (n) /k:m/ yn lng, lm du i; s yn lng, s m calmly (adv) /k:mli/ yn lng, m ; bnh tnh, im tnh camera (n) /kmr/ my nh camp (n) (v) /kmp/ tri, ch cm tri; cm tri, h tri camping (n) /kmpi/ s cm tri campaign (n) /kmpen/ chin dch, cuc vn ng

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

can modal (v) (n) /kn/ c th; nh t, nh giam, bnh, ca ng cannot khng th could modal (v) /kud/ c th cancel (v) /knsl/ hy b, xa b cancer (n) /'kns/ bnh ung th candidate (n) /'kndidit/ ngi ng c, th sinh, ngi d thi candy (n) (NAmE) /kndi/ ko cap (n) /kp/ m li trai, m vi capable (of) (adj) /'keipb()l/ c ti, c nng lc; c kh nng, c gan capacity (n) /k'psiti/ nng lc, kh nng tip thu, nng sut capital (n) (adj) /kptl/ th , tin vn; ch yu, chnh yu, c bn captain (n) /'kptin/ ngi cm u, ngi ch huy, th lnh capture (v) (n) /'kpt/ bt gi, bt; s bt gi, s b bt car (n) /k:/ xe hi card (n) /k:d/ th, thip cardboard (n) /ka:db:d/ ba cng, cc tng care (n) (v) /kr/ s chm sc, chm nom; chm sc take care (of) s gi gn care for trng nom, chm sc career (n) /k'ri/ ngh nghip, s nghip careful (adj) /'keful/ cn thn, cn trng, bit gi gn carefully (adv) /kfuli/ cn thn, chu o careless (adj) /klis/ s sut, cu th carelessly (adv) cu th, bt cn carpet (n) /'k:pit/ tm thm, thm (c) carrot (n) /krt/ c c rt carry (v) /kri/ mang, vc, khun ch case (n) /keis/ v, ngn, ti in case (of) nu...... cash (n) /k/ tin, tin mt cast (v) (n) /k:st/ qung, nm, th, nh gc; s qung, s nm (li), s th (neo) castle (n) /'k:sl/ thnh tr, thnh quch cat (n) /kt/ con mo catch (v) /kt/ bt ly, nm ly, tm ly, chp ly category (n) /'ktigri/ hng, loi; phm tr cause (n) (v) /k:z/ nguyn nhn, nguyn do; gy ra, gy nn CD (n) cease (v) /si:s/ dng, ngng, ngt, thi, ht, tnh ceiling (n) /sil/ trn nh celebrate (v) /'selibreit/ k nim, lm l k nim; tn dng, ca tng

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

celebration (n) /,seli'brein/ s k nim, l k nim; s tn dng, s ca tng cell (n) /sel/ , ngn cellphone (also cellular phone) (n) (especially NAmE) in thoi di ng cent (n) (abbr. c, ct) /sent/ ng xu (=1/100 la) centimetre (BrE) (NAmE centimeter) (n) (abbr. cm) xen ti met central (adj) /sentrl/ trung tm, gia, trung ng centre (BrE) (NAmE center) (n) /'sent/ im gia, trung tm, trung ng century (n) /'senturi/ th k ceremony (n) /serimni/ nghi thc, nghi l certain adj., pro(n) /'s:tn/ chc chn certainly (adv) /s:tnli/ chc chn, nht nh uncertain (adj) /n's:tn/ thiu chnh xc, khng chc chn certificate (n) /s'tifikit/ giy chng nhn, bng, chng ch chain (n) (v) /ten/ dy, xch; xnh li, tri li chair (n) /te/ gh chairman, chairwoman (n) /'temn/ /'te,wumn/ ch tch, ch ta challenge (n) (v) /'tlind/ s th thch, s thch thc; thch thc, th thch chamber (n) /tembr/ bung, phng, bung ng chance (n) /tns , t:ns/ s may mn change (v) (n) /tend/ thay i, s thay i, s bin i channel (n) /'tnl/ knh (TV, radio), eo bin chapter (n) /'tpt(r)/ chng (sch) character (n) /'krikt/ tnh cch, c tnh, nhn vt characteristic adj., (n) /krktristik/ ring, ring bit, c trng, c tnh, c im charge (n) (v) /t:d/ nhim v, bn phn, trch nhim; giao nhim v, giao vic in charge of ph trch charity (n) /triti/ lng t thin, lng nhn c; s b th chart (n) (v) /ta:t/ th, biu ; v th, lp biu chase (v) (n) /teis/ sn bt; s sn bt chat (v) (n) /tt/ ni chuyn, tn gu; chuyn phim, chuyn gu cheap (adj) /ti:p/ r cheaply (adv) r, r tin cheat (v) (n) /tit/ la, la o; tr la o, tr gian ln check (v) (n) /tek/ kim tra; s kim tra cheek (n) /ti:k/ m cheerful (adj) /tiful/ vui mng, phn khi, h hi cheerfully (adv) vui v, phn khi cheese (n) /ti:z/ pho mt

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

chemical adj., (n) /kmkl/ thuc ha hc; cht ha hc, ha cht chemist (n) /kemist/ nh ha hc chemists (n) (BrE) chemistry (n) /kemistri/ ha hc, mn ha hc, ngnh ha hc cheque (n) (BrE) (NAmE check) /tek/ sc chest (n) /test/ t, rng, hm chew (v) /tu:/ nhai, ngm ngh chicken (n) /tkin/ g, g con, tht g chief adj., (n) /ti:f/ trng yu, chnh yu; th lnh, lnh t, ngi ng u, xp child (n) /taild/ a b, a tr chin (n) /tin/ cm chip (n) /tip/ v bo, mnh v, ch st, m chocolate (n) /tklt/ s c la choice (n) /ts/ s la chn choose (v) /tu:z/ chn, la chn chop (v) /tp/ cht, n, ch church (n) /t:t/ nh th cigarette (n) /sigret/ iu thuc l cinema (n) (especially BrE) /snm/ rp xi n, rp chiu bng circle (n) /'s:kl/ ng trn, hnh trn circumstance (n) /srkmstns , srkmstns/ hon cnh, trng hp, tnh hung citizen (n) /sitizn/ ngi thnh th city (n) /'si:ti/ thnh ph civil (adj) /'sivl/ (thuc) cng dn claim (v) (n) /kleim/ i hi, yu sch; s i hi, s yu sch, s thnh cu clap (v) (n) /klp/ v, v tay; ting n, ting v tay class (n) /kl:s/ lp hc classic adj., (n) /'klsik/ c in, kinh in classroom (n) /'kl:si/ lp hc, phng hc clean adj., (v) /kli:n/ sch, sch s; clear adj., (v) lau chi, qut dn clearly (adv) /klili/ r rng, sng sa clerk (n) /kla:k/ th k, linh mc, mc s clever (adj) /'klev/ lanh li, thng minh. ti gii, kho lo click (v) (n) /klik/ lm thnh ting lch cch; ting lch cch, c nhp (chut) client (n) /klaint/ khch hng climate (n) /'klaimit/ kh hu, thi tit climb (v) /klaim/ leo, tro climbing (n) /klaimi/ s leo tro

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

clock (n) /klk/ ng h close NAmE (adj) /klouz/ ng kn, cht chi, che y closely (adv) /klousli/ cht ch, k lng, t m close NAmE (v) ng, khp, kt thc, chm dt closed (adj) /klouzd/ bo th, khng ci m, khp kn closet (n) (especially NAmE) /'klozit/ bung, phng , phng kho cloth (n) /kl/ vi, khn tri bn, o thy tu clothes (n) /klouz/ qun o clothing (n) /kloui/ qun o, y phc cloud (n) /klaud/ my, m my club (n) /klb/ cu lc b; gy, di cui centimetre /'senti,mi:t/ xen ti mt coach (n) /kot/ hun luyn vin coal (n) /koul/ than coast (n) /koust/ s lao dc; b bin coat (n) /kot/ o chong code (n) /koud/ mt m, lut, iu l coffee (n) /'kfi/ c ph coin (n) /kin/ tin kim loi cold adj., (n) /kould/ lnh, s lnh lo, lnh nht coldly (adv) /'kouldli/ lnh nht, h hng, v tm collapse (v) (n) /k'lps/ , sp ; s nt, s sp colleague (n) /klig/ bn ng nghip collect (v) /klekt/ su tp, tp trung li collection (n) /klkn/ s su tp, s t hp college (n) /'klid/ trng cao ng, trng i hc colour (BrE) (NAmE color) (n) (v) /'kl/ mu sc; t mu coloured (BrE) (NAmE colored) (adj) /kld/ mang mu sc, c mu sc column (n) /'klm/ ct , mc (bo) combination (n) /,kmbi'nein/ s kt hp, s phi hp combine (v) /'kmbain/ kt hp, phi hp come (v) /km/ n, ti, i n, i ti comedy (n) /kmidi/ hi kch comfort (n) (v) /'kmft/ s an i, khuyn gii, li ng vin, s an nhn; d dnh, an i comfortable (adj) /'kmftbl/ thoi mi, tin nghi, y comfortably (adv) /kmftbli/ d chu, thoi mi, tin nghi, m cng uncomfortable (adj) /tkmftbl/ bt tin, kh chu, khng thoi mi command (v) (n) /k'm:nd/ ra lnh, ch huy; lnh, mnh lnh, quyn ra lnh, quyn ch huy comment (n) (v) /kment/ li bnh lun, li ch gii; bnh lun, ph bnh, ch thch, dn gii
Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

commercial (adj) /k'm:l/ bun bn, thng mi commission (n) (v) /kmn/ hi ng, y ban, s y nhim, s y thc; y nhim, y thc commit (v) /k'mit/ giao, gi, y nhim, y thc; tng giam, b t commitment (n) /k'mmnt/ s phm ti, s tn ty, tn tm committee (n) /k'miti/ y ban common (adj) /'kmn/ cng, cng cng, thng thng, ph bin in common s chung, ca chung commonly (adv) /kmnli/ thng thng, bnh thng communicate (v) /k'mju:nikeit/ truyn, truyn t; giao thip, lin lc communication (n) /k,mju:ni'kein/ s giao tip, lin lc, s truyn t, truyn tin community (n) /k'mju:niti/ dn chng, nhn dn company (n) /kmpni/ cng ty compare (v) /km'pe(r)/ so snh, i chiu comparison (n) /km'prisn/ s so snh compete (v) /km'pi:t/ ua tranh, ganh ua, cnh tranh competition (n) /,kmpi'tin/ s cnh tranh, cuc thi, cuc thi u competitive (adj) /kmpetitiv/ cnh tranh, ua tranh complain (v) /kmplein/ phn nn, ku ca complaint (n) /kmplent/ li than phin, than th; s khiu ni, n kin complete adj., (v) /km'pli:t/ hon thnh, xong; completely (adv) /km'pli:tli/ hon thnh, y , trn vn complex (adj) /'kmleks/ phc tp, rc ri complicate (v) /'komplikeit/ lm phc tp, rc ri complicated (adj) /'komplikeitid/ phc tp, rc ri computer (n) /km'pju:t/ my tnh concentrate (v) /'knsentreit/ tp trung concentration (n) /,knsn'trein/ s tp trung, ni tp trung concept (n) /knsept/ khi nim concern (v) (n) /kn's:n/ lin quan, dnh lu ti; s lin quan, s dnh lu ti concerned (adj) /kns:nd/ c lin quan, c dnh lu concerning prep. /kns:ni/ bng khung, i ngi concert (n) /kn's:t/ bui ha nhc conclude (v) /knklud/ kt lun, kt thc, chm dt (cng vic) conclusion (n) /knklun/ s kt thc, s kt lun, phn kt lun concrete adj., (n) /'knkri:t/ bng b tng; b tng condition (n) /kn'din/ iu kin, tnh cnh, tnh th conduct (v) (n) /'kndkt/or/kn'dkt/ iu khin, ch o, ch huy; s iu khin, ch huy conference (n) /knfrns , knfrns/ hi ngh, s bn bc confidence (n) /'konfid()ns/ lng tin tng, s tin cy
Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

confident (adj) /'knfidnt/ tin tng, tin cy, t tin confidently (adv) /'knfidntli/ t tin confine (v) /kn'fain/ giam gi, hn ch confined (adj) /kn'faind/ hn ch, gii hn confirm (v) /kn'f:m/ xc nhn, chng thc conflict (n) (v) / (v) knflkt ; (n) knflkt/ xung t, va chm; s xung t, s va chm confront (v) /kn'frnt/ i mt, i din, i chiu confuse (v) lm ln xn, xo trn confusing (adj) /kn'fju:zi/ kh hiu, gy bi ri confused (adj) /kn'fju:zd/ bi ri, lng tng, ngng confusion (n) /kn'fju:n/ s ln xn, s ri lon congratulations (n) /kn,grtju'lein/ s chc mng, khen ngi; li chc mng, khen ngi (s) congress (n) /'kgres/ i hi, hi ngh, Quc hi connect (v) /k'nekt/ kt ni, ni connection (n) /knekn,/ s kt ni, s giao kt conscious (adj) /kns/ tnh to, c thc, bit r unconscious (adj) /n'kns/ bt tnh, khng c thc, khng bit r consequence (n) /'knsikwns/ kt qu, hu qu conservative (adj) /kns:vtiv/ thn trng, d dt, bo th consider (v) /knsid/ cn nhc, xem xt; , quan tm, lu n considerable (adj) /kn'sidrbl/ ln lao, to tt, ng k considerably (adv) /kn'sidrbly/ ng k, ln lao, nhiu consideration (n) /knsid'rein/ s cn nhc, s xem xt, s , s quan tm consist of (v) /kn'sist/ gm c constant (adj) /'knstnt/ kin tr, bn lng constantly (adv) /'knstntli/ kin nh construct (v) /knstrkt/ xy dng construction (n) /kn'strkn/ s xy dng consult (v) /kn'slt/ tra cu, tham kho, thm d, hi kin consumer (n) /kn'sju:m/ ngi tiu dng contact (n) (v) /kntkt/ s lin lc, s giao thip; tip xc contain (v) /kn'tein/ bao hm, cha ng, bao gm container (n) /kn'tein/ ci ng, cha; cng te n contemporary (adj) /kn'temprri/ ng thi, ng i content (n) /kn'tent/ ni dung, s hi lng contest (n) /kntest/ cuc thi, trn u, cuc tranh lun, cuc chin u, chin tranh context (n) /'kntekst/ vn cnh, khung cnh, phm vi continent (n) /'kntinnt/ lc a, i lc (lc a Bc M)

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

continue (v) /kntinju:/ tip tc, lm tip continuous (adj) /kn'tinjus/ lin tc, lin tip continuously (adv) /kn'tinjusli/ lin tc, lin tip contract (n) (v) /'kntrkt/ hp ng, s k hp ng; k kt contrast (n) (v) /kn'trst/ or /'kntrst / s tng phn; lm tng phn, lm tri ngc contrasting (adj) /kn'trsti/ tng phn contribute (v) /kn'tribju:t/ ng gp, ghp phn contribution (n) /kntribju:n/ s ng gp, s gp phn control (n) (v) s /kn'troul/ s iu khin, quyn hnh, quyn lc, quyn ch huy in control (of) trong s iu khin ca under control di s iu khin ca controlled (adj) /kn'trould/ c iu khin, c kim tra uncontrolled (adj) /'nkn'trould/ khng b iu khin, khng b kim tra, khng b hn ch convenient (adj) /knvi:njnt/ tin li, thun li, thch hp convention (n) /kn'venn/ hi ngh, hip nh, quy c conventional (adj) /kn'vennl/ quy c conversation (n) /,knv'sein/ cuc m thoi, cuc tr chuyn convert (v) /kn'v:t/ i, bin i convince (v) /kn'vins/ lm cho tin, thuyt phc; lm cho nhn thc thy cook (v) (n) /kk/ nu n, ngi nu n cooking (n) /kki/ s nu n, cch nu n cooker (n) (BrE) /kuk/ l, bp, ni nu cookie (n) (especially NAmE) /kuki/ bnh quy cool adj., (v) /ku:l/ mt m, im tnh; lm mt, cope (with) (v) /koup/ i ph, ng u copy (n) (v) /'kpi/ bn sao, bn chp li; s sao chp; sao chp, bt chc core (n) /k:/ nng ct, ht nhn; y lng corner (n) /k:n/ gc (tng, nh, ph...) correct adj., (v) /krekt/ ng, chnh xc; sa, sa cha correctly (adv) /krektli/ ng, chnh xc cost (n) (v) /kst , kst/ gi, chi ph; tr gi, phi tr cottage (n) /'ktid/ nh tranh cotton (n) /ktn/ bng, ch, si cough (v) (n) /kf/ ho, s ho, ting hoa coughing (n) /kfi/ ho could /kud/ c th, c kh nng council (n) /kaunsl/ hi ng count (v) /kaunt/ m, tnh

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

counter (n) /kantr/ quy hng, quy thu tin, my m country (n) /kntri/ nc, quc gia, t nc countryside (n)/'kntri'said/ min qu, min nng thn county (n) /koun'ti/ ht, tnh couple (n) /'kpl/ i, cp; i v chng, cp nam n a couple mt cp, mt i courage (n) /'krid/ s can m, s dng cm, dng kh course (n) /k:s/ tin trnh, qu trnh din tin; sn chy ua of course d nhin court (n) /krt , kort/ sn, sn (tennis...), ta n, quan ta, phin ta cousin (n) /kzn/ anh em h cover (v) (n) /'kv/ bao bc, che ph; v, v bc covered (adj) /'kvrd/ c mi che, kn o covering (n) /kvri/ s bao bc, s che ph, ci bao, bc cow (n) /ka/ con b ci crack (n) (v) /krk/ c, xut sc; lm nt, lm v, nt n, rn nt cracked (adj) /krkt/ rn, nt craft (n) /kra:ft/ ngh, ngh th cng crash (n) (v) /kr/ vi th; s ri (my bay), s ph sn, sp ; ph tan tnh, ph vn crazy (adj) /'kreizi/ in, mt tr cream (n) /kri:m/ kem create (v) /kri:'eit/ sng to, to nn creature (n) /'kri:t/ sinh vt, loi vt credit (n) /krdt/ s tin, lng tin, danh ting; tin gi ngn hng credit card (n) th tn dng crime (n) /kraim/ ti, ti c, ti phm criminal adj., (n) /krmnl/ c ti, phm ti; k phm ti, ti phm crisis (n) /krass/ s khng hong, cn khng hong crisp (adj) /krips/ gin criterion (n) /kratrin/ tiu chun critical (adj) /krtkl/ ph bnh, ph phn; kh tnh criticism (n) /kritisizm/ s ph bnh, s ph phn, li ph bnh, li ph phn criticize (BrE also -ise) (v) /krtsaz/ ph bnh, ph phn, ch trch crop (n) /krop/ v ma cross (n) (v) /krs/ cy Thnh Gi, ni thng kh; s bng qua; bng qua, vt qua crowd (n) /kraud/ m ng crowded (adj) /kraudid/ ng c crown (n) /kraun/ vng min, vua, ngai vng; nh cao nht crucial (adj) /kru:l/ quyt nh, ct yu, ch yu
Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

cruel (adj) /'kru:(l)/ c c, d tn, tn nhn crush (v) /kr/ p, vt, nt, bp cry (v) (n) /krai/ khc, ku la; s khc, ting khc, s ku la cultural (adj) /kltrl/ (thuc) vn ha culture (n) /kltr/ vn ha, s m mang, s gio dc cup (n) /kp/ tch, chn cupboard (n) /'kpbd/ 1 loi t c ngn curb (v) /k:b/ kim ch, nn li, hn ch cure (v) (n) /kju/ cha tr, iu tr; cch cha bnh, cch iu tr; thuc curious (adj) /'kjuris/ ham mun, t m, l lng curiously (adv) /'kjurisli/ t m, hiu k, l k curl (v) (n) /k:l/ qun, xon, un qun, lm xon; s un qun curly (adj) /k:li/ qun, xon current adj., (n) /'krnt/ hin hnh, ph bin, hin nay; dng (nc), lung (gi) currently (adv) /'krntli/ hin thi, hin nay curtain (n) /'k:tn/ mn (ca, rp ht, khi, sng) curve (n) (v) /k:v/ ng cong, ng vng; cong, un cong, b cong curved (adj) /k:vd/ cong custom (n) /'kstm/ phong tc, tc l, thi quen, tp qun customer (n) /kstm/ khch hng customs (n) /kstmz/ thu nhp khu, hi quan cut (v) (n) /kt/ ct, cht; s ct cycle (n) (v) /'saikl/ chu k, chu trnh, vng; quay vng theo chu k, i xe p cycling (n) /'saikli/ s i xe p dad (n) /dd/ b, cha daily (adj) /'deili/ hng ngy damage (n) (v) /'dmid/ mi hn, iu hi, s thit hi; lm h hi, lm hng, gy thit hi damp (adj) /dmp/ m, m t, m thp dance (n) (v) /d:ns/ s nhy ma, s khiu v; nhy ma, khiu v dancing (n) /'d:nsi/ s nhy ma, s khiu v dancer (n) /'d:ns/ din vin ma, ngi nhy ma danger (n) /'deind/ s nguy him, mi him ngho; nguy c, mi e da dangerous (adj) /deindrs/ nguy him dare (v) /der/ dm, dm ng u vi; thch dark adj., (n) /d:k/ ti, ti tm; bng ti, m mui data (n) /deit/ s liu, d liu date (n) (v) /deit/ ngy, k, k hn, thi k, thi i; ngy thng, ghi nin hiu daughter (n) /dtr/ con gi

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

day (n) /dei/ ngy, ban ngy dead (adj) /ded/ cht, tt deaf (adj) /def/ ic, lm thinh, lm ng deal (v) (n) /di:l/ phn pht, phn phi; s giao dch, tha thun mua bn deal with gii quyt dear (adj) /di/ thn, thn yu, thn mn; knh tha, tha death (n) /de/ s cht, ci cht debate (n) (v) /dbet/ cuc tranh lun, cuc tranh ci; tranh lun, bn ci debt (n) /det/ n decade (n) /'dekeid/ thp k, b mi, nhm mi decay (n) (v) /di'kei/ tnh trng suy tn, suy sp, tnh trng nt December (n) (abbr. Dec.) /di'semb/ thng mi hai, thng Chp decide (v) /di'said/ quyt nh, gii quyt, phn x decision (n) /disin/ s quyt nh, s gii quyt, s phn x declare (v) /di'kle/ tuyn b, cng b decline (n) (v) /di'klain/ s suy tn, s suy sp; suy sp, suy tn decorate (v) /dekreit/ trang hong, trang tr decoration (n) /dekrein/ s trang hong, trang hong, trang tr decorative (adj) /dekrtiv/ trang hong, trang tr, lm cnh decrease (v) (n) / 'di:kri:s/ gim bt, lm suy gim, s gim i, s gim st deep adj., (adv) /di:p/ su, kh lng, b n deeply (adv) /di:pli/ su, su xa, su sc defeat (v) (n) /di'fi:t/ nh thng, nh bi; s tht bi (1 k hoch), s tiu tan (hy vng..) defence (BrE) (NAmE defense) (n) /di'fens/ ci bo v, vt chng , s che ch defend (v) /di'fend/ che ch, bo v, bo cha define (v) /di'fain/ nh ngha definite (adj) /d'finit/ xc nh, nh r, r rng definitely (adv) /'definitli/ rch ri, dt khot definition (n) /definin/ s nh ngha, li nh ngha degree (n) /dgri:/ mc , trnh ; bng cp; delay (n) (v) /dle/ s chm tr, s tr hon, s cn tr; lm chm tr deliberate (adj) /di'libreit/ thn trng, c tnh ton, ch tm, c suy ngh cn nhc deliberately (adv) /dilibritli/ thn trng, c suy ngh cn nhc delicate (adj) /'delikeit/ thanh nh, thanh t, t nh, kh x delight (n) (v) /di'lait/ s vui thch, s vui sng, iu thch th; lm vui thch, lm say m delighted (adj) /di'laitid/ vui mng, hi lng

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

deliver (v) /di'liv/ cu khi, thot khi, by t, gii by delivery (n) /di'livri/ s phn pht, s phn phi, s giao hng; s by t, pht biu demand (n) (v) /d.mnd/ s i hi, s yu cu; i hi, yu cu demonstrate (v) /dmnstret/ chng minh, gii thch; by t, biu l dentist (n) /'dentist/ nha s deny (v) /di'nai/ t chi, phn i, ph nhn department (n) /di'p:tmnt/ cc, s, ty, ban, khoa; gian hng, khu by hng departure (n) /di'p:t/ s ri khi, s i, s khi hnh depend (on) (v) /di'pend/ ph thuc, ty thuc; da vo, vo, trng mong vo deposit (n) (v) /dpzt/ vt gi, tin gi, tin t cc; gi, t cc depress (v) /dipres/ lm chn nn, lm phin mun; lm suy gim depressing (adj) /di'presi/ lm chn nn lm tht vng, lm tr tr depressed (adj) /di-'prest/ chn nn, tht vng, phin mun; suy yu, nh tr depth (n) /dep/ chiu su, dy derive (v) /diraiv/ nhn c t, ly c t; xut pht t, bt ngun, chuyn ha t (from) describe (v) /dskrab/ din t, miu t, m t description (n) /dskrpn/ s m t, s t, s miu t desert (n) (v) /dzrt/ sa mc; cng lao, gi tr; ri b, b trn deserted (adj) /di'z:tid/ hoang vng, khng ngi deserve (v) /di'z:v/ ng, xng ng design (n) (v) /dizain/ s thit k, k hoch, cng. phc tho; phc ha, thit k desire (n) (v) /di'zai/ c mun; thm mun, ao c desk (n) /desk/ bn (hc sinh, vit, lm vic) desperate (adj) /'desprit/ liu mng, liu lnh; tuyt vng desperately (adv) /'despritli/ liu lnh, liu mng despite prep. /dis'pait/ d, mc d, bt chp destroy (v) /dis'tri/ ph, ph hoi, ph hu, tiu dit, trit ph destruction (n) /dis'trkn/ s ph hoi, s ph hy, s tiu dit detail (n) /(n) dtel , ditel ; (v) dtel/ chi tit in detail tng tn, t m detailed (adj) /'di:teild/ cn k, t m, nhiu chi tit determination (n) /di,t:mi'nein/ s xc nh, s nh r; s quyt nh determine (v) /di't:min/ xc nh, nh r; quyt nh determined (adj) /dit:mind/ c xc nh, c xc nh r develop (v) /di'velp/ pht trin, m rng; trnh by, by t development (n) /divelpmnt/ s pht trin, s trnh by, s by t device (n) /di'vais/ k sch; thit b, dng c, my mc

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

devote (v) /di'vout/ hin dng, dnh ht cho devoted (adj) /divoutid/ hin cho, dng cho, dnh cho; ht lng, nhit tnh diagram (n) /dagrm/ biu diamond (n) /daimnd/ kim cng diary (n) /'dairi/ s nht k; lch ghi nh dictionary (n) /'diknri/ t in die (v) /da/ cht, t trn, hy sinh dying (adj) /da/ s cht diet (n) /'dait/ ch n ung, ch n king difference (n) /dfrns , dfrns/ s khc nhau different (adj) /'difrnt/ khc, khc bit, khc nhau differently (adv) /'difrntli/ khc, khc bit, khc nhau difficult (adj) /'difik()lt/ kh, kh khn, gay go difficulty (n) /'difiklti/ s kh khn, ni kh khn, iu cn tr dig (v) /dg/ o bi, xi dinner (n) /'din/ ba tra, chiu direct adj., (v) /di'rekt; dai'rekt/ trc tip, thng, thng thn; gi, vit cho ai, iu khin directly (adv) /dairektli/ trc tip, thng direction (n) /di'rekn/ s iu khin, s ch huy director (n) /di'rekt/ gim c, ngi iu khin, ch huy dirt (n) /d:t/ bn thu, d bn, vt rc ri dirty (adj) /d:ti/ bn thu, d bn disabled (adj) /diseibld/ bt lc, khng c kh nng dis (adv)antage (n) /dsdvntd , dsdvntd/s bt li, s thit hi disagree (v) /disgri:/ bt ng, khng ng , khc, khng ging; khng hp disagreement (n) /disgri:mnt/ s bt ng, s khng ng , s khc nhau disappear (v) /dis'pi/ bin mt, bin i disappoint (v) /dspnt/ khng lm tha c nguyn, mong i; tht c, lm tht bi disappointing (adj) /dispinti/ lm chn ngn, lm tht vng disappointed (adj) /,dis'pointid/ tht vng disappointment (n) /dispintmnt/ s chn ngn, s tht vng disapproval (n) /dispru:vl/ s phn i, s khng tn thnh disapprove (of) (v) /dispru:v/ khng tn thnh, phn i, ch disapproving (adj) /dispru:vi/ phn i disaster (n) /di'z:st/ tai ha, thm ha disc (also disk, especially in NAmE) (n) /disk/ a discipline (n) /'disiplin/ k lut

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

discount (n) /'diskaunt/ s bt gi, s chit khu, tin bt, chit khu discover (v) /dis'kv/ khm ph, pht hin ra, nhn ra discovery (n) /dis'kvri/ s khm ph, s tm ra, s pht hin ra discuss (v) /dis'ks/ tho lun, tranh lun discussion (n) /dis'kn/ s tho lun, s tranh lun disease (n) /di'zi:z/ cn bnh, bnh tt disgust (v) (n) /disgst/ lm gh tm, lm kinh tm, lm phn n disgusting (adj) /disgsti/ lm gh tm, kinh tm disgusted (adj) /disgstid/ chn ght, phn n dish (n) /di/ a (ng thc n) dishonest (adj) /disnist/ bt lng, khng thnh tht dishonestly (adv) /dis'onistli/ bt lng, khng lng thin disk (n) /disk/ a, a ht dislike (v) (n) /dis'laik/ s khng a, khng thch, s ght dismiss (v) /dis'mis/ gii tn (qun i, m ng); sa thi (ngi lm) display (v) (n) /dis'plei/ by t, ph trng, trng by; s by ra, ph by, trng by dissolve (v) /dzlv/ tan r, phn hy, gii tn distance (n) /'distns/ khong cch, tm xa distinguish (v) /distigwi/ phn bit, nhn ra, nghe ra distribute (v) /dis'tribju:t/ phn b, phn phi, sp xp, phn loi distribution (n) /,distri'bju:n/ s phn b, s phn phi, phn pht, s sp xp district (n) /'distrikt/ huyn, qun disturb (v) /dist:b/ lm mt yn tnh, lm no ng, quy ry disturbing (adj) /dist:bi/ xo trn divide (v) /di'vaid/ chia, chia ra, phn ra division (n) /d'vn/ s chia, s phn chia, s phn loi divorce (n) (v) /div:s/ s ly d divorced (adj) /di'vo:sd/ ly d do (v) auxiliary (v) /du:, du/ lm undo (v) /ndu:/ tho, g; xa b, hy b doctor (n) (abbr. Dr, NAmE Dr.) /'dkt/ bc s y khoa, tin s document (n) /'dkjmnt/ vn kin, ti liu, t liu dog (n) /dg/ ch dollar (n) /dl/ la M domestic (adj) /d'mestik/ vt nui trong nh, (thuc) ni tr, quc ni dominate (v) /dmnet/ chim u th, c nh hng, chi phi; kim ch door (n) /d:/ ca, ca ra vo dot (n) /dt/ chm nh, im; ca hi mn double adj., det., (adv)., (n) (v) /'dbl/ i, hai, kp; ci gp i, lng gp i; lm gp i
Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

doubt (n) (v) /daut/ s nghi ng, s ng vc; nghi ng, ng vc down (adv)., prep. /daun/ xung downstairs (adv)., adj., (n) /'daun'stez/ di nh, tng di; xng gc; tng di downwards (also downward especially in NAmE) (adv) /daunwdz/ xung, i xung downward (adj) /daunwd/ xung, i xung dozen (n)det. /dzn/ t (12) draft (n)adj., (v) /dra:ft/ bn phc tho, s thit k; phc tho, thit k drag (v) /drg/ li ko, ko l drama (n) /dr.m/ kch, tung dramatic (adj) /drmtik/ nh kch, nh ng kch, thch hp vi sn khu dramatically (adv) /dr'mtikli/ t ngt draw (v) /dro:/ v, ko drawing (n) /'dro:i/ bn v, bc v, s ko drawer (n) /dr:/ ngi v, ngi ko dream (n) (v) /dri:m/ gic m, m dress (n) (v) /dres/ qun o, mc (qun o), n mc dressed (adj) cch n mc drink (n) (v) /drik/ ung; ung drive (v) (n) /draiv/ li , ua xe; cuc ua xe (iu khin) driving (n) /'draivi/ s li xe, cuc ua xe driver (n) /draiv(r)/ ngi li xe drop (v) (n) /drp/ chy nh git, ri, rt; git (nc, mu...) drug (n) /drg/ thuc, dc phm; ma ty drugstore (n) (NAmE) /'drgst:/ hiu thuc, ca hng dc phm drum (n) /drm/ ci trng, ting trng drunk (adj) /drk/ say ru dry adj., (v) /drai/ kh, cn; lm kh, sy kh due (adj) /du, dyu/ n k hn (tr n); xng ng, thch ng due to v, do, ti, nh c dull (adj) /dl/ chm hiu, ngu n dump (v) (n) /dmp/ rc; ng rc, ni rc during prep. /'djuri/ trong lc, trong thi gian dust (n) (v) /dst/ bi, rc; rc (bi, phn), qut bi, phi bi duty (n) /'dju:ti/ s tn knh, knh trng; bn phn, trch nhim DVD (n) each det., pro(n) /i:t/ mi each other (also one another) pro(n) nhau, ln nhau ear (n) /i/ tai early adj., (adv) /:li/ sm

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

earn (v) /:n/ kim (tin), ginh (phn thng) earth (n) /:/ t, tri t ease (n) (v) /i:z/ s thanh thn, s thoi mi; lm thanh thn, lm yn tm, lm d chu east (n)adj., (adv) /i:st/ hng ng, pha ng, (thuc) ng, pha ng eastern (adj) /'i:stn/ ng easy (adj) /'i:zi/ d dng, d tnh, ung dung easily (adv) /'i:zili/ d dng eat (v) /i:t/ n economic (adj) /i:knmik/ (thuc) Kinh t economy (n) /knmi/ s tit kim, s qun l kinh t edge (n) /ed/ li, cnh sc edition (n) /i'din/ nh xut bn, s xut bn editor (n) /edit/ ngi thu thp v xut bn, ch bt educate (v) /'edju:keit/ gio dc, cho n hc; rn luyn educated (adj) /'edju:keitid/ c gio dc, c o to education (n) /,edju:'kein/ s gio dc, s rn luyn (k nng) effect (n) /i'fekt/ hiu ng, hiu qu, kt qu effective (adj) /'ifektiv/ c kt qu, c hiu lc effectively (adv) /i'fektivli/ c kt qu, c hiu lc efficient (adj) /i'fint/ c hiu lc, c hiu qu efficiently (adv) /i'fintli/ c hiu qu, hiu nghim effort (n) /ef:t/ s c gng, s n lc e.g. abbr. Vit tt ca cm t La tinh exempli gratia (for example) egg (n) /eg/ trng either det., pro (n) (adv) /ai/ mi, mt; cng phi th elbow (n) /elbou/ khuu tay elderly (adj) /eldli/ c tui, cao tui elect (v) /ilekt/ bu, quyt nh election (n) /ilekn/ s bu c, cuc tuyn c electric (adj) /lktrk/ (thuc) in, c in, pht in electrical (adj) /i'lektrikl/ (thuc) in electricity (n) /ilek'trisiti/ in, in lc; in lc hc electronic (adj) /lktrnk , ilktrnk/ (thuc) in t elegant (adj) /elignt/ thanh lch, tao nh element (n) /lmnt/ yu td, nguyn t elevator (n) (NAmE) /lvetr/ my nng, thang my else (adv) /els/ khc, na; nu khng elsewhere (adv) /elsw/ mt ni no khc

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

email (also e-mail) (n) (v) /'imeil/ th in t; gi th in t embarrass (v) /imbrs/ lng tng, lm ngng nghu; lm rc ri, gy kh khn embarrassing (adj) /imbrsi/ lm lng tng, ngn tr embarrassed (adj) /imbrst/ lng tng, bi ri, ngng; mang n embarrassment (n) /imbrsmnt/ s lng tng, s bi ri emerge (v) /im:d/ ni ln, hin ra; ni bt ln emergency (n) /i'm:densi/ tnh trng khn cp emotion (n) /i'mo ()n/ x xc ng, s cm ng, mi xc cm emotional (adj) /imounl/ cm ng, xc ng, xc cm; d cm ng, d xc cm emotionally (adv) /imounli/ xc ng emphasis (n) /emfsis/ s nhn mnh, tm quan trng emphasize (BrE also -ise) (v) /mfsaz/ nhn mnh, lm ni bt empire (n) /'empai/ ch, quc employ (v) /im'pli/ dng, thu ai lm g unemployed (adj) /nimplid/ tht nghip; khng dng, khng s dng c employee (n) /emplii:/ ngi lao ng, ngi lm cng employer (n) /empli/ ch, ngi s dng lao ng employment (n) /im'plimnt/ s thu mn unemployment (n) /'nim'ploimnt/ s tht nghip, nn tht nghip empty adj., (v) /'empti/ trng, rng; , dc; ung, lm cn enable (v) /i'neibl/ lm cho c th, c kh nng; cho php ai lm g encounter (v) (n) /in'kaut/ chm chn, bt gp; s chm trn, s bt gp encourage (v) /in'krid/ ng vin, ng h, gip , lm can m, mnh dn encouragement (n) /inkridmnt/ nim c v, ng vin, khuyn khch, s lm can m end (n) (v) /end/ gii hn, s kt thc; kt thc, chm dt in the end cui cng, v sau ending (n) /endi/ s kt thc, s chm dt; phn cui, kt cc enemy (n) /'enmi/ k th, qun ch energy (n) /nrdi/ nng lng, ngh lc, sinh lc engage (v) /in'geid/ ha hn, cam kt, nh c engaged (adj) /ingeidd/ nh c, ha hn; c ngi engine (n) /en'in/ my, ng c engineer (n) /endi'nir/ k s engineering (n) /,en'nr/ ngh k s, cng vic ca k s enjoy (v) /in'doi/ thng thc, thch th ci g, c hng, c c enjoyable (adj) /indibl/ th v, thch th
Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

enjoyment (n) /indimnt/ s thch th, s c c, c hng enormous (adj) /i'n:ms/ to ln, khng l enough det., pro (n) (adv) /i'nf/ enquiry (also inquiry especially in NAmE) (n) /in'kwairi/ s iu tra, s thm vn ensure (v) /nr , nr/ bo m, chc chn enter (v) /ent/ i vo, gia nhp entertain (v) /,ent'tein/ gii tr, tip n, chiu i entertaining (adj) /,ent'teini/ gii tr entertainer (n) /enttein/ ngi qun tr, ngi tip i, chiu i entertainment (n) /ent'teinm()nt/ s gii tr, s tip i, chiu i enthusiasm (n) /nuzizm/ s hng hi, s nhit tnh enthusiastic (adj) /nuzistk/ hng hi, say m, nhit tnh entire (adj) /in'tai/ ton th, ton b entirely (adv) /intaili/ ton vn, trn vn, ton b entitle (v) /in'taitl/ cho tiu , cho tn (sch); cho quyn lm g entrance (n) /'entrns/ s i vo, s nhm chc entry (n) /ntri/ s ghi vo s sch, s i vo, s tip nhn (php l) envelope (n) /'enviloup/ phong b environment (n) /in'vairnmnt/ mi trng, hon cnh xung quanh environmental (adj) /in,vairn'mentl/ thuc v mi trng equal adj., (n) (v) /i:kwl/ ngang, bng; ngi ngang hng, ngang ti, sc; bng, ngang equally (adv) /'i:kwli / bng nhau, ngang bng equipment (n) /i'kwipmnt/ trang, thit b equivalent adj., (n) /ikwivlnt/ tng ng; t, vt tng ng error (n) /'er/ li, s sai st, sai lm escape (v) (n) /is'keip/ trn thot, thot khi; s trn thot, li thot especially (adv) /is'peli/ c bit l, nht l essay (n) /se/ bi tiu lun essential adj., (n) /snl/ bn cht, thc cht, ct yu; yu t cn thit essentially (adv) /esenili/ v bn cht, v c bn establish (v) /stbl/ lp, thnh lp estate (n) /stet/ ti sn, di sn, bt ng sn estimate (n) (v) /'estimit - 'estimeit/ s c lng, nh gi; c lng, nh gi etc. (full form et cetera) /et setr/ vn vn euro (n) /ju:rou/ n v tin t ca lin minh chu u even (adv)., (adj) /'i:vn/ ngay c, ngay, li cn; bng phng, im m, ngang bng evening (n) /'i:vni/ bui chiu, ti
Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

event (n) /i'vent/ s vic, s kin eventually (adv) /iventjuli/ cui cng ever (adv) /'ev(r)/ tng, t trc ti gi every det. /'evri/ mi, mi everyone (also everybody) pro(n) /evriwn/ mi ngi everything pro(n) /'evrii/ mi vt, mi th everywhere (adv) /evriwe/ mi ni evidence (n) /'evidns/ iu hin nhin, iu r rng evil adj., (n) /'i:vl/ xu, c; iu xu, iu c, iu tai hi ex- prefix tin t ch bn ngoi exact (adj) /igzkt/ chnh xc, ng exactly (adv) /igzktli/ chnh xc, ng n exaggerate (v) /igzdreit/ cng iu, phng i exaggerated (adj) /ig'zdreit/ cng iu, phng i exam (n) /igzm/ vit tt ca Examination (xem ngha pha di) examination /igzminein/ (n) s thi c, k thi examine (v) /gzmn/ thm tra, khm xt, hi han (th sinh) example (n) /igza:mp()l/ th d, v d excellent (adj) /ekslnt/ xut sc, xut chng except prep., conj. /ik'sept/ tr ra, khng k; tr phi exception (n) /ik'sepn/ s tr ra, s loi ra exchange (v) (n) /iksteind/ trao i; s trao i in exchange (for) trong vic trao i v excite (v) /ik'sait/ kch thch, kch ng exciting (adj) /iksaiti/ hng th, th v excited (adj) /ksatd/ b kch thch, b kch ng excitement (n) /iksaitmnt/ s kch thch, s kch ng exclude (v) /iksklu:d/ ngn chn, loi tr excluding prep. /iksklu:di/ ngoi ra, tr ra excuse (n) (v) /ikskju:z/ li xin li, bo cha; xin li, tha th, tha li executive (n) (adj) /gzkytv/ s thi hnh, chp hnh; (thuc) s thi hnh, chp hnh exercise (n) (v) /'ekssaiz/ bi tp, s thi hnh, s thc hin; lm, thi hnh, thc hin exhibit (v) (n) /gzbt/ trng by, trin lm; vt trng by, vt trin lm exhibition (n) /ksbn/ cuc trin lm, trng by exist (v) /ig'zist/ tn ti, sng existence (n) /ig'zistns/ s tn ti, s sng exit (n) /egzit/ li ra, s i ra, thot ra expand (v) /iks'pnd/ m rng, pht trin, n, gin ra

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

expect (v) /ik'spekt/ ch i, mong ngng; liu trc expected (adj) /ikspektid/ c ch i, c hy vng unexpected (adj) /nikspektid/ bt ng, gy ngc nhin unexpectedly (adv) /'niks'pektid/ bt ng, gy ngc nhin expectation (n) /,ekspek'tein/ s mong ch, s ch i expense (n) /kspns/ chi ph expensive (adj) /iks'pensiv/ t experience (n) (v) /iks'pirins/ kinh nghim; tri qua, nm mi experienced (adj) /ekspirinst/ c kinh nghim, tng tri, giu kinh nghim experiment (n) (v) /(n) ksprmnt ; (v) ksprmnt/ cuc th nghim; th nghim expert (n) (adj) /,eksp'ti:z/ chuyn gia; chuyn mn, thnh tho explain (v) /iks'plein/ gii ngha, gii thch explanation (n) /,ekspl'nein/ s gii ngha, gii thch explode (v) /iks'ploud/ p tan (hy vng...), lm n, n explore (v) /ikspl:/ thm d, thm him explosion (n) /iks'ploun/ s n, s pht trin t export (v) (n) /iksp:t/ xut khu; hng xut khu, s xut khu expose (v) /kspoz/ trng by, phi by express (v) (adj) /iks'pres/ din t, biu l, by t; nhanh, tc hnh expression (n) /iks'pren/ s din t, s by t, biu l, s din t extend (v) /iks'tend/ gi, dui ra (tay, ch(n).); ko di (thi gia(n).), dnh cho, gi li extension (n) /kstentn/ s gi, dui; s ko di, s dnh cho, gi li extensive (adj) /ikstensiv/ rng ri, bao qut extent (n) v /kstnt/ quy m, phm vi extra adj., (n) (adv) /'ekstr/ thm, ph, ngoi; th thm, ph extraordinary (adj) /iks'tr:dnri/ c bit, l thng, khc thng extreme adj., (n) /iks'tri:m/ v cng, khc nghit, qu khch, cc oan; s qu khch extremely (adv) /ikstri:mli/ v cng, cc eye (n) /ai/ mt face (n) (v) /feis/ mt, th din; ng u, i ph, i mt facility (n) /fslti/ iu kin d dng, s d dng, thun li fact (n) /fkt/ vic, s vic, s kin factor (n) /'fkt / nhn t factory (n) /'fktri/ nh my, x nghip, xng fail (v) /feil/ sai, tht bi failure (n) /felyr/ s tht bi, ngi tht bi faint (adj) /fent/ nht nht, yu t

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

faintly (adv) /'feintli/ nht nht, yu t fair (adj) /fe/ hp l, cng bng; thun li fairly (adv) /'feli/ hp l, cng bng unfair (adj) /nf/ gian ln, khng cng bng; bt li unfairly (adv) /nfli/ gian ln, khng cng bng; bt li faith (n) /fei/ s tin tng, tin cy; nim tin, vt m bo faithful (adj) /'feiful/ trung thnh, chung thy, trung thc faithfully (adv) /'feifuli/ trung thnh, chung thy, trung thc yours faithfully (BrE) bn chn thnh fall (v) (n) /fl/ ri, ng, s ri, ng fall over ng ln nho, b false (adj) /fo:ls/ sai, nhm, gi di fame (n) /feim/ tn tui, danh ting familiar (adj) /fmilir/ thn thit, quen thc family (n) (adj) /fmili/ gia nh, thuc gia nh famous (adj) /'feims/ ni ting fan (n) /fn/ ngi hm m fancy (v) (adj) /fnsi/ tng tng, cho, ngh rng; tng tng far (adv)., (adj) /f:/ xa further (adj) /'f:/ xa hn na; thm na farm (n) /fa:m/ trang tri farming (n) /'f:mi/ cng vic trng trt, ng ng farmer (n) /'f:m(r)/ nng dn, ngi ch tri fashion (n) /'fn/ mt, thi trang fashionable (adj) /'fnbl/ ng mt, hp thi trang fast adj., (adv) /fa:st/ nhanh fasten (v) /'f:sn/ buc, tri fat adj., (n) /ft/ bo, bo b; m, cht bo father (n) /'f:/ cha (b) faucet (n) (NAmE) /fst/ vi ( thng ru....) fault (n) /f:lt/ s thit st, sai st favour (BrE) (NAmE favor) (n) /'feiv/ thin , s qu mn; s ng ; s chiu c in favour/favor (of) ng h ci g (to be in favour of something ) favourite (NAmE favorite) adj., (n) /'feivrit/ c a thch; ngi (vt) c a thch fear (n) (v) /fr/ s s hi, e s; s, lo ngi feather (n) /'fe/ lng chim feature (n) (v) /'fi:t/ nt t bit, im c trng; m t nt c bit, c trng ca...

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

February (n) (abbr. Feb.) /februri/ thng 2 federal (adj) /'fedrl/ lin bang fee (n) /fi:/ tin th lao, hc ph feed (v) /fid/ cho n, nui feel (v) /fi:l/ cm thy feeling (n) /'fi:li/ s cm thy, cm gic fellow (n) /'felou/ anh chng (ang yu), ng ch female adj., (n) /fi:meil/ thuc ging ci; ging ci fence (n) /fens/ hng ro festival (n) /'festivl/ l hi, i hi lin hoan fetch (v) /fet/ tm v, em v; lm bc mnh; lm say m, quyn r fever (n) /'fi:v/ cn st, bnh st few det., adj., pro(n) /fju:/ t,vi; mt t, mt vi a few mt t, mt vi field (n) /fi:ld/ cnh ng, bi chin trng fight (v) (n) /fait/ u tranh, chin u; s u tranh, cuc chin u fighting (n) /faiti/ s chin u, s u tranh figure (n) (v) /fig(r)/ hnh dng, nhn vt; hnh dung, miu t file (n) /fail/ h s, ti liu fill (v) /fil/ lm y, lp kn film (n) (v) /film/ phim, c dng thnh phim final adj., (n) /'fainl/ cui cng, cuc u chung kt finally (adv) /fainli/ cui cng, sau cng finance (n) (v) /fnns , fanns/ ti chnh; ti tr, cp vn financial (adj) /fai'nnl/ thuc (ti chnh) find (v) /faind/ tm, tm thy find out sth khm ph, tm ra fine (adj) /fain/ tt, gii finely (adv) /fainli/ p , t nh, cao thng finger (n) /'fig/ ngn tay finish (v) (n) kt thc, hon thnh; s kt thc, phn cui finished (adj) /fnt/ hon tt, hon thnh fire (n) (v) /'fai/ la; t chy set fire to t chy ci g firm (n)adj., (adv) /'f:m/ hng, cng ty; chc, kin quyt, vng vng, mnh m firmly (adv) /f:mli/ vng chc, kin quyt first det., ordinal number, (adv)., (n) /f:st/ th nht, u tin, trc ht; ngi, vt u tin, th nht at first trc tip

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

fish (n) (v) /f/ c, mn c; cu c, bt c fishing (n) /fii/ s cu c, s nh c fit (v) (adj) /fit/ hp, va; thch hp, xng ng fix (v) /fiks/ ng, gn, lp; sa cha, sa sang fixed (adj) ng yn, bt ng flag (n) /'flg/ quc k flame (n) /fleim/ ngn la flash (v) (n) /fl/ lo sng, vt sng; nh sng le ln, n nhy flat adj., (n) /flt/ bng phng, bt, nhn; dy phng, cn phng, mt phng flavour (BrE) (NAmE flavor) (n) (v) /'fleiv/ v, mi; cho gia v, lm tng thm mi v flesh (n) /fle/ tht flight (n) /flait/ s b chy, rt chy; s bay, chuyn bay float (v) /flot/ ni, tri, l lng flood (n) (v) /fld/ lt, l ltl; trn y, trn ngp floor (n) /fl:/ sn, tng (nh) flour (n) /flau/ bt, bt m flow (n) (v) /flow/ s chy; chy flower (n) /'flau/ hoa, bng, a, cy hoa flu (n) /flu:/ bnh cm fly (v) (n) /fla/ bay; s bay, qung ng bay flying adj., (n) /flaii/ bit bay; s bay, chuyn bay focus (v) (n) /'fouks/ tp trung; trung tm, trng tm ((n)bng) fold (v) (n) /fold/ gp, vn, xn; np gp folding (adj) /fouldi/ gp li c follow (v) /'flou/ i theo sau, theo, tip theo following adj., (n)prep. /floui/ tip theo, theo sau, sau y; sau, tip theo food (n) /fu:d/ n, thc, mn n foot (n) /fut/ chn, bn chn football (n) /ftbl/ bng for prep. /f:,f/ cho, dnh cho... force (n) (v) /f:s/ sc mnh; p buc, cng p forecast (n) (v) /f:'k:st/ s d on, d bo; d on, d bo foreign (adj) /'frin/ (thuc) nc ngoi, t nc ngoi, nc ngoi forest (n) /'forist/ rng forever (BrE also for ever) (adv) /f'rev/ mi mi forget (v) /f'get/ qun forgive (v) /frgv/ tha, tha th fork (n) /frk/ ci na

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

form (n) (v) /f:m/ hnh th, hnh dng, hnh thc; lm thnh, c to thnh formal (adj) /f:ml/ hnh thc formally (adv) /'fo:mlaiz/ chnh thc former (adj) /f:m/ trc, c, xa, nguyn formerly (adv) /f:mli/ trc y, thu xa formula (n) /'f:mjul/ cng thc, th thc, cch thc fortune (n) /frtn/ s giu c, s thnh vng forward (also forwards) (adv) /frwrd/ v tng lai, sau ny pha trc, tin v pha trc forward (adj) /frwrd/ pha trc, tin v pha trc found (v) /faund/ (q.k of find) tm, tm thy foundation (n) /faun'dein/ s thnh lp, s sng lp; t chc frame (n) (v) /freim/ cu trc, h thng; dn xp, b tr free adj., (v) (adv) /fri:/ min ph, t do, gii phng, tr t do freely (adv) /fri:li/ t do, thoi mi freedom (n) /'fri:dm/ s t do; nn t do freeze (v) /fri:z/ ng bng, ng lnh frozen (adj) /frouzn/ lnh gi frequent (adj) /frikwnt/ thng xuyn frequently (adv) /fri:kwntli/ thng xuyn fresh (adj) /fre/ ti, ti tn freshly (adv) /freli/ ti mt, khe khon Friday (n) (abbr. Fri.) /fraidi/ th Su fridge (n) (BrE) /frid/ t lnh friend (n) /frend/ ngi bn make friends (with) kt bn vi friendly (adj) /frendli/ thn thin, thn mt unfriendly (adj) /nfrendli/ khng thn thin, khng c thin cm friendship (n) /'frendipn/ tnh bn, tnh hu ngh frighten (v) /fratn/ lm s, lm hong s frightening (adj) /fraini/ kinh khng, khng khip frightened (adj) /'fraitnd/ hong s, khip s from prep. /frm/ frm/ t front (n) (adj) /frnt/ mt; ng trc, v pha trc in front (of) pha trc freeze (n) (v) /fri:z/ s ng lnh, s gi lnh; lm ng, lm ng bng fruit (n) /fru:t/ qu, tri cy fry (v) (n) /frai/ rn, chin; tht rn

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

fuel (n) /fyul/ cht t, nhin liu full (adj) /ful/ y, y fully (adv) /fuli/ y , hon ton fun (n) (adj) /fn/ s vui a, s vui thch; hi hc make fun of a ct, ch giu, ch nho function (n) (v) /fkn/ chc nng; hat ng, chy (my) fund (n) (v) /fnd/ kho, qu; ti tr, tin bc, tin vo cng qu fundamental (adj) /,fnd'mentl/ c bn, c s, ch yu funeral (n) /fju:nrl/ l tang, m tang funny (adj) /fni/ bun ci, khi hi fur (n) /f:/ b da lng th furniture (n) /'f:nit/ c (trong nh) further, furthest cp so snh ca far future (n) (adj) /'fju:t/ tng lai gain (v) (n) /gen/ li, li ch; ginh c, kim c, t ti gallon (n) /'gln/ Galng 1gl = 4, 54 lt Anh, 3, 78 lt M gamble (v) (n) /'gmbl/ nh bc; cuc nh bc gambling (n) /'gmbli/ tr c bc game (n) /geim/ tr chi gap (n) /gp/ o, l hng, k h; ch trng garage (n) /gra:/ nh t garbage (n) (especially NAmE) /grbd/ lng, rut (th) garden (n) /'g:dn/ vn gas (n) /gs/ kh, hi t gasoline (n) (NAmE) /gasolin/ du la, du ha, xng gate (n) /geit/ cng gather (v) /'g/ tp hp; hi, lm, thu thp gear (n) /gi/ c cu, thit b, dng c general (adj) /'enr()l/ chung, chung chung; tng generally (adv) /'denrli/ ni chung, i th in general ni chung, i khi generate (v) /'denreit/ sinh, ra generation (n) /dnren/ s sinh ra, s pht sinh ra; th h, i generous (adj) /denrs/ rng lng, khoan hng, ho phng generously (adv) /'denrsli/ rng lng, ho phng gentle (adj) /dentl/ hin lnh, du dng, nh nhng gently (adv) /'dentli/ nh nhng, m i, du dng gentleman (n) /dntlmn/ ngi qu phi, ngi thng lu genuine (adj) /denjuin/ thnh tht, chn tht; xc thc genuinely (adv) /denjuinli/ thnh tht, chn tht
Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

geography (n) /digrfi/ a l, khoa a l get (v) /get/ c, c c get on leo, tro ln get off ra khi, thot khi giant (n) (adj) /daint/ ngi khng l, ngi phi thng; khng l, phi thng gift (n) /gift/ qu tng girl (n) /g3:l/ con gi girlfriend (n) /'g:lfrend/ bn gi, ngi yu give (v) /giv/ cho, biu, tng give sth away cho, pht give sth out chia, phn phi give (sth) up b, t b glad (adj) /gld/ vui lng, sung sng glass (n) /gl:s/ knh, thy tinh, ci cc, ly glasses (n) knh eo mt global (adj) v /gloubl/ ton cu, ton th, ton b glove (n) /glv/ bao tay, gng tay glue (n) (v) /glu:/ keo, h; gn li, dn bng keo, h gram (n) /'grm/ u xanh go (v) /gou/ i go down i xung go up i ln be going to sp sa, c nh goal (n) /gol/ god (n) /gd/ thn, Cha gold (n) (adj) /gold/ vng; bng vng good adj., (n) /gud/ tt, hay, tuyt; iu tt, iu thin good at tin b good for c li cho goodbye exclamation, (n) /gudbai/ tm bit; li cho tm bit goods (n) /gudz/ ca ci, ti sn, hng ha govern (v) /gvn/ cai tr, thng tr, cm quyn government (n) /gvrnmnt , gvrmnt/ chnh ph, ni cc; s cai tr governor (n) /gvn/ th lnh, ch; k thng tr grab (v) /grb/ tm ly, v, chp ly grade (n) (v) /gred/ im, im s; phn loi, xp loi gradual (adj) /grdjul/ dn dn, tng bc mt gradually (adv) /'grdzuli/ dn dn, t t grain (n) /grein/ thc la, ht, ht; tnh cht, bn cht

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

gram (BrE also gramme) (n) (abbr. g, gm) /'grm/ ng php grammar (n) /grmr/ vn phm grand (adj) /grnd/ rng ln, v i grandchild (n) /grntaild/ chu (ca ng b) granddaughter (n) /'grn,do:t/ chu gi grandfather (n) /grnfa:/ ng grandmother (n) /'grn,m/ b grandparent (n) /grnprnts/ ng b grandson (n) /grnsn/ chu trai grant (v) (n) /gr:nt/ cho, ban, cp; s cho, s ban, s cp grass (n) /gr:s/ c; bi c, ng c grateful (adj) /greitful/ bit n, d chu, khoan khoi grave (n) (adj) /greiv/ m, du huyn; trang nghim, nghim trng gray(NAmE) /grei/ xm, hoa rm (tc) grey /grei/ xm, hoa rm (tc) great (adj) /gret/ to, ln, v i greatly (adv) /greitli/ rt, lm; cao thng, cao c green adj., (n) /grin/ xanh l cy grey (BrE) (NAmE usually gray) adj., (n) grocery (NAmE usually grocery store) (n) /grousri/ ca hng tp phm groceries (n) /grosri, grosri/ hng tp ha ground (n) /graund/ mt t, t, bi t group (n) /gru:p/ nhm grow (v) /grou/ mc, mc ln grow up ln ln, trng thnh growth (n) /grou/ s ln ln, s pht trin guarantee (n) (v) /grnti/ s bo hnh, bo lnh, ngi bo lnh; cam oan, bo m guard (n) (v) /ga:d/ ci chn, ngi bo v; bo v, gc, canh gi guess (v) (n) /ges/ on, phng on; s on, s c chng guest (n) /gest/ khch, khch mi guide (n) (v) /gad/ iu ch dn, ngi hng dn; dn ng, ch ng guilty (adj) /glti/ c ti, phm ti, ti li gun (n) /gn/ sng guy (n) /gai/ b nhn, anh chng, g habit (n) /hbit/ thi quen, tp qun hair (n) /he/ tc hairdresser (n) /'hedres/ th lm tc half (n)det., pro (n) (adv) /h:f/ mt na, phn chia i, na gi;

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

na hall (n) /h:l/ i snh, ta (th chnh), hi trng hammer (n) /'hm/ ba hand (n) (v) /hnd/ tay, bn tay; trao tay, truyn cho handle (v) (n) /'hndl/ cm, s m; tay cm, mc quai hang (v) /h/ treo, mc happen (v) /'hpn/ xy ra, xy n happiness (n) /'hpinis/ s sung sng, hnh phc unhappiness (n) /nhpinis/ ni bun, s bt hnh happy (adj) /hpi/ vui sng, hnh phc happily (adv) /'hpili/ sung sng, hnh phc unhappy (adj) /nhpi/ bun ru, khn kh hard adj., (adv) /ha:d/ cng, rn, h khc; ht sc c gng, tch cc hardly (adv) /ha:dli/ khc nghit, nghim khc, tn t, kh khn harm (n) (v) /h:m/ thit hi, tn hao; lm hi, gy thit hi harmful (adj) /ha:mful/ gy tai hi, c hi harmless (adj) /ha:mlis/ khng c hi hat (n) /ht/ ci m hate (v) (n) /heit/ ght; lng cm ght, th hn hatred (n) /'heitrid/ lng cm th, s cm ght have (v) auxiliary (v) /hv, hv/ c have to modal (v) phi (bt buc, c bn phn phi) he pro(n) /hi:/ n, anh y, ng y head (n) (v) /hed/ ci u (ngi, th); ch huy, lnh i, dn u headache (n) /'hedeik/ chng nhc u heal (v) /hi:l/ cha khi, lm lnh health (n) /hl/ sc khe, th cht, s lnh mnh healthy (adj) /'heli/ khe mnh, lnh mnh hear (v) /hi/ nghe hearing (n) /hr/ s nghe, thnh gic heart (n) /h:t/ tim, tri tim heat (n) (v) /hi:t/ hi nng, sc nng heating (n) /'hi:ti/ s t nng, s lm nng heaven (n) /hvn/ thin ng heavy (adj) /'hevi/ nng, nng n heavily (adv) /hevili/ nng, nng n heel (n) /hi:l/ gt chn height (n) /hait/ chiu cao, cao; nh, im cao hell (n) /hel/ a ngc

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

hello exclamation, (n) /h'lou/ cho, xin cho; li cho help (v) (n) /'help/ gip ; s gip helpful (adj) /helpful/ c ch; gip hence (adv) /hens/ sau y, k t y; do , v th her pro (n)det. /h:/ n, ch y, c y, b y hers pro(n) /h:z/ ci ca n, ci ca c y, ci ca ch y, ci ca b y here (adv) /hi/ y, y hero (n) /'hirou/ ngi anh hng herself pro(n) /h:self/ chnh n, chnh c ta, chnh ch ta, chnh b ta hesitate (v) /'heziteit/ ngp ngng, do d hi exclamation /hai/ xin cho hide (v) /haid/ trn, n np; che giu high adj., (adv) /hai/ cao, mc cao highly (adv) /haili/ tt, cao; ht sc, mc cao highlight (v) (n) /halat/ lm ni bt, nu bt; ch ni bt nht, p, sng nht highway (n) (especially NAmE) /haiwei/ ng quc l hill (n) /hil/ i him pro(n) /him/ n, hn, ng y, anh y himself pro(n) /himself/ chnh n, chnh hn, chnh ng ta, chnh anh ta hip (n) /hip/ hng hire (v) (n) /hai/ thu, cho thu (nh...); s thu, s cho thu his det., pro(n) /hiz/ ca n, ca hn, ca ng y, ca anh y; ci ca n, ci ca hn, ci ca ng y, ci ca anh y historical (adj) /his'trikl/ lch s, thuc lch s history (n) /histri/ lch s, s hc hit (v) (n) /hit/ nh, m, nm trng; n, c m hobby (n) /'hbi/ s thch ring hold (v) (n) /hould/ cm, nm, gi; s cm, s nm gi hole (n) /'houl/ l, l trng; hang holiday (n) /'hldi/ ngy l, ngy ngh hollow (adj) /'hlou/ rng, trng rng holy (adj) /holi/ linh thing; sng o home (n) (adv).. /hom/ nh; ti nh, nc mnh homework (n) /houmw:k/ bi tp v nh (hc sinh), cng vic lm nh honest (adj) /'nist/ lng thin, trung thc, chn tht honestly (adv) /'nistli/ lng thin, trung thc, chn tht honour (BrE) (NAmE honor) (n) /'on/ danh d, thanh danh, lng knh trng in honour/honor of t lng tn knh, trn trng i vi hook (n) /huk/ ci mc; bn l; li cu

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

hope (v) (n) /houp/ hy vng; ngun hy vng horizontal (adj) /,hri'zntl/ (thuc) chn tri, chn tri; ngang, nm ngang (trc honh) horn (n) /h:n/ sng (tru, b...) horror (n) /hr/ iu kinh khng, s gh rn horse (n) /hrs/ nga hospital (n) /'hspitl/ bnh vin, nh thng host (n) (v) /houst/ ch nh, ch tic; dn (c.trnh), ng cai t chc (hi ngh....) hot (adj) /ht/ nng, nng bc hotel (n) /houtel/ khch sn hour (n) /'au/ gi house (n) /haus/ nh, cn nh, ton nh housing (n) /hauzi/ ni n chn household (n) (adj) /haushould/ h, gia nh; (thuc) gia nh how (adv) /hau/ th no, nh th no, lm sao, ra sao however (adv) /hauev/ tuy nhin, tuy vy, d th no huge (adj) /hjud/ to ln, khng l human adj., (n) /'hju:mn/ (thuc) con ngi, loi ngi humorous (adj) /hju:mrs/ hi hc, hm hnh humour (BrE) (NAmE humor) (n) /hju:m/ s hi hc, s hm hnh hungry (adj) /'hgri/ hunt (v) /hnt/ sn, i sn hunting (n) /'hnti/ s i sn hurry (v) (n) /hri , hri/ s vi vng, s gp rt in a hurry vi vng, hi h, gp rt hurt (v) /hrt/ lm b thng, gy thit hi husband (n) /hzbnd/ ngi chng ice (n) /ais/ bng, nc ice cream (n) kem idea (n) /ai'di/ tng, quan nim ideal adj., (n) /adil, adil/ (thuc) quan nim, t tng; l tng ideally (adv) /adili/ l tng, ng nh l tng identify (v) /ai'dentifai/ nhn bit, nhn ra, nhn dng identity (n) /adntti/ c tnh, nt nhn dng; tnh ng nht, ging ht i.e. abbr. ngha l, tc l ( Id est) if conj. /if/ nu, nu nh ignore (v) /ig'no:(r)/ pht l, t ra khng bit n ill (adj) (especially BrE) /il/ m illegal (adj) /ili:gl/ tri lut, bt hp php

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

illegally (adv) /ili:gli/ tri lut, bt hp php illness (n) /ilnis/ s au yu, m, bnh tt illustrate (v) /ilstreit/ minh ha, lm r image (n) /imid/ nh, hnh nh imaginary (adj) /imdinri/ tng tng, o imagination (n) /i,mdi'nein/ tr tng tng, s tng tng imagine (v) /i'min/ tng tng, hnh dung; tng rng, cho rng immediate (adj) /i'mi:djt/ lp tc, tc th immediately (adv) /i'mi:djtli/ ngay lp tc immoral (adj) /imrl/ tri o c, lun l; xu xa impact (n) /mpkt/ s v chm, s tc ng, nh hng impatient (adj) /im'pein/ thiu kin nhn, nng vi impatiently (adv) /im'peins/ nng lng, st rut implication (n) /implikein/ s li ko, s lin can, iu gi imply (v) /im'plai/ ng , bao hm import (n) (v) import s nhp, s nhp khu; nhp, nhp khu importance (n) /im'p:tns/ s quan trng, tm quan trng important (adj) /im'p:tnt/ quan trng, h trng importantly (adv) /im'p:tntli/ quan trng, trng yu unimportant (adj) /nimp:tnt/ khnh quan trng, khng trng i impose (v) /im'pouz/ nh (thu...), bt gnh vc; nh tro, li dng impossible (adj) /im'psbl/ khng th lm c, khng th xy ra impress (v) /im'pres/ ghi, khc, in su vo; gy n tng, lm cm ng impressed (adj) c ghi, khc, in su vo impression (n) /mprn/ n tng, cm gic; s in, ng du impressive (adj) /im'presiv/ gy n tng mnh; hng v, oai v improve (v) /im'pru:v/ ci thin, ci tin, m mang improvement (n) /im'pru:vmnt/ s ci thin, s ci tin, s m mang in prep., (adv) /in/ , ti, trong; vo inability (n) /inbiliti/ s bt lc, bt ti inch (n) /int/ ins (n v o chiu di Anh bng 2, 54 cm) incident (n) /insidnt/ vic xy ra, vic c lin quan include (v) /in'klu:d/ bao gm, tnh c including prep. /inklu:di/ bao gm, k c income (n) /'inkm/ li tc, thu nhp increase (v) (n) /in'kri:s/or/'inkri:s/ tng, tng thm; s tng, s tng thm increasingly (adv) /inkri:sili/ tng thm indeed (adv) /ndid/ tht vy, qu tht independence (n) /,indi'pendns/ s c lp, nn c lp

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

independent (adj) /,indi'pendnt/ c lp independently (adv) /,indi'pendntli/ c lp index (n) /'indeks/ ch s, s biu th indicate (v) /indikeit/ ch, cho bit; biu th, trnh by ngn gn indication (n) /,indi'kein/ s ch, s biu th, s biu l indirect (adj) /indirekt/ gin tip indirectly (adv) /,indi'rektli/ gin tip individual adj., (n) /indivdul/ ring, ring bit; c nhn indoors (adv) /ind:z/ trong nh indoor (adj) /ind:/ trong nh industrial (adj) /indstril/ (thuc) cng nghip, k ngh industry (n) /'indstri/ cng nghip, k ngh inevitable (adj) /inevitbl/ khng th trnh c, chc chn xy ra; vn thng thy, nghe inevitably (adv) /inevitbli/ chc chn infect (v) /in'fekt/ nhim, tim nhim, u c, lan truyn infected (adj) b nhim, b u c infection (n) /in'fekn/ s nhim, s u c infectious (adj) /infeks/ ly, nhim influence (n) (v) /nfluns/ s nh hng, s tc dng; nh hng, tc ng inform (v) /in'fo:m/ bo cho bit, cung cp tin tc informal (adj) /inf:ml/ khng chnh thc, khng nghi thc information (n) /,inf'meinn/ tin tc, ti liu, kin thc ingredient (n) /in'gri:dint/ phn hp thnh, thnh phn initial adj., (n) /i'nil/ ban u, lc u; ch u (ca 1 tn gi) initially (adv) /inili/ vo lc ban u, ban u initiative (n) /nitv , ntv/ bc u, s khi u injure (v) /in'd(r)/ lm tn thng, lm hi, xc phm injured (adj) /ind:d/ b tn thng, b xc phm injury (n) /'indri/ s lm tn thng, lm hi; iu hi, iu tn hi ink (n) /ik/ mc inner (adj) /'in/ trong, ni b; thn cn innocent (adj) /'insnt/ v ti, trong trng, ngy th (enquiry (n) /in'kwairi/ s iu tra, s thm vn) insect (n) /'insekt/ su b, cn trng insert (v) /'ins:t/ chn vo, lng vo inside prep., (adv)., (n) (adj) /'in'said/ mt trong, pha, phn trong; trong, ni b insist (on) (v) /in'sist/ c nht nh, c khng khng

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

install (v) /in'st:l/ t (h thng my mc, thit b...) instance (n) /'instns/ th d, v d; trng hp c bit for instance v d chng hn instead (adv) /in'sted/ thay th instead of thay cho institute (n) /institju:t/ vin, hc vin institution (n) /UK ,insti'tju:n ; US ,insti'tu:n/ s thnh lp, lp; c quan, tr s instruction (n) /n'strkn/ s dy, ti liu cung cp instrument (n) /'instrumnt/ dng c m nhc kh insult (v) (n) /'inslt/ lng m, x nhc; li lng m, s x nhc insulting (adj) /inslti/ lng m, x nhc insurance (n) /in'urns/ s bo him intelligence (n) /in'telidns/ s hiu bit, tr thng minh intelligent (adj) /in,teli'denl/ thng minh, sng tr intend (v) /in'tend/ nh, c nh intended (adj) /intendid/ c nh, c dng intention (n) /in'tenn/ nh, mc ch interest (n) (v) /ntrest/ or /ntrest/ s thch th, s quan tm, ch ; lm quan tm, lm ch interesting (adj) /'intristi/ lm thch th, lm quan tm, lm ch interested (adj) c thch th, c quan tm, c ch interior (n) (adj) /in'teri/ phn trong, pha trong; trong, pha trong internal (adj) /in't:nl/ trong, bn trong, ni a international (adj) /int'nn()l/ quc t internet (n) /'int,net/ lin mng interpret (v) /in't:prit/ gii thch interpretation (n) /in,t:pri'tein/ s gii thch interrupt (v) /nt'rpt/ lm gin on, ngt li interruption (n) /,int'rpn/ s gin on, s ngt li interval (n) /ntrvl/ khong (k-t.gian), khong cch interview (n) (v) /'intvju:/ cuc phng vn, s gp mt; phng vn, ni chuyn ring into prep. /'intu/ or /'int/ vo, vo trong introduce (v) /'intrdju:s/ gii thiu introduction (n) /intrdkn/ s gii thiu, li gii thiu invent (v) /in'vent/ pht minh, sng ch invention (n) /nvnn/ s pht minh, s sng ch invest (v) /in'vest/ u t investigate (v) /in'vestigeit/ iu tra, nghin cu

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

investigation (n) /investigein/ s iu tra, nghin cu investment (n) /in'vestmnt/ s u t, vn u t invitation (n) /,invi'tein/ li mi, s mi invite (v) /in'vait / mi involve (v) /nvlv/ bao gm, bao hm; thu ht, dn tm tr involved in ht tm tr vo involvement (n) /in'vlvmnt/ s gm, s bao hm; s , dn ht tm tr vo iron (n) (v) /an / st; bc st irritate (v) /iriteit/ lm pht cu, chc tc irritating (adj) /iriteiti/ lm pht cu, chc tc irritated (adj) /'iriteitid/ tc gin, cu tit -ish suffix island (n) /ailnd/ hn o issue (n) (v) /u; BrE also sju/ s pht ra, s pht sinh; pht hnh, a ra it pro (n)det. /it/ ci , iu , con vt its det. /its/ ca ci , ca iu , ca con vt ; ci ca iu , ci ca con vt item (n) /'aitm/ tin tc; kho(n)., m(n).., tit mc itself pro(n) /itself/ chnh ci , chnh iu , chnh con vt jacket (n) /'dkit/ o vt jam (n) /dm/ mt January (n) (abbr. Ja(n)) /'njuri/ thng ging jealous (adj) /'els/ ghen,, ghen t jeans (n) /deins/ qun b, qun zin jelly (n) /deli/ thch jewellery (BrE) (NAmE jewelry) (n) /'du:lri/ n trang, kim hon job (n) /db/ vic, vic lm join (v) /in/ gia nhp, tham gia; ni, chp, ghp joint adj., (n) /dnt/ chung (gia 2 ngi hoc hn); ch ni, u ni jointly (adv) /dntli/ cng nhau, cng chung joke (n) (v) /douk/ tr ci, li ni a; ni a, giu ct journalist (n) /d:nlist/ nh bo journey (n) /'d:ni/ cuc hnh trnh (ng b); qung ng, chng ng i joy (n) /d/ nim vui, s vui mng judge (n) (v) /dd/ xt x, phn x; quan ta, thm phn judgement (also judgment especially in NAmE) (n) /'ddmnt/ s xt x juice (n) /u:s/ nc p (rau, c, qu) July (n) (abbr. Jul.) /dulai/ thng 7

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

jump (v) (n) /dmp/ nhy; s nhy, bc nhy June (n) (abbr. Ju(n)) /du:n/ thng 6 junior adj., (n) /du:ni/ tr hn, t tui hn; ngi t tui hn just (adv) /dst/ ng, va ; va mi, ch justice (n) /'dstis/ s cng bng justify (v) /dstifai/ bo cha, bin h justified (adj) /'dstfad/ hp l, c chng minh l ng keen (adj) /ki:n/ sc, bn keen on say m, a thch keep (v) /ki:p/ gi, gi li key (n) (adj) /ki:/ cha kha, kha, thuc (kha) keyboard (n) /'ki:b:d/ bn phm kick (v) (n) /kick/ ; c kid (n) /kid/ con d non kill (v) /kil/ git, tiu dit killing (n) /kili/ s git chc, s tn st kilogram (BrE also kilogramme) (also kilo) (n) (abbr. kg) /kilougrm/ Kilgam kilometre (BrE) (NAmE kilometer) (n) (abbr. k, km) /kilmi:t/ Kilmet kind (n) (adj) /kaind/ loi, ging; t t, c lng tt kindly (adv) /kaindli/ t t, tt bng unkind (adj) /nkaind/ c c, tn nhn kindness (n) /'kaindnis/ s t t, lng tt king (n) /ki/ vua, quc vng kiss (v) (n) /kis/ hn, ci hn kitchen (n) /kitin/ bp kilometre (n) /kilmi:t/ Kilmet knee (n) /ni:/ u gi knife (n) /naif/ con dao knit (v) /nit/ an, thu knitted (adj) /nitid/ c an, c thu knitting (n) /niti/ vic an; hng dt kim knock (v) (n) /nk/ nh, p; c nh knot (n) /nt/ ci n; im nt, im trung tm know (v) /nou/ bit unknown (adj) /'n'noun/ khng bit well known (adj) /welnoun/ ni ting, c nhiu ngi bit n knowledge (n) /'nli/ s hiu bit, tri thc litre (n) /li:t/ lt label (n) (v) /leibl/ nhn, mc; dn nhn, ghi mc

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

laboratory, lab (n) /lbrtri/ phng th nghim labour (BrE) (NAmE labor) (n) /'leib/ lao ng; cng vic lack (n) (v) /lk/ s thiu; thiu lacking (adj) /'lki/ ngu n, ngy ng lady (n) /ledi/ ngi yu, v, qu b, tiu th lake (n) /leik/ h lamp (n) /lmp/ n land (n) (v) /lnd/ t, t canh tc, t ai landscape (n) /'lndskeip/ phong cnh lane (n) /lein/ ng nh (lng, hm ph) language (n) /lgwd/ ngn ng large (adj) /la:d/ rng, ln, to largely (adv) /la:dli/ phong ph, mc ln last det., (adv)., (n) (v) /l:st/ lm cui, sau cng; ngi cui cng; cui cng, rt ht; ko di late adj., (adv) /leit/ tr, mun later (adv)., (adj) /let(r)/ chm hn latest adj., (n) /leitist/ mun nht, chm nht, gn y nht latter adj., (n) /lt/ sau cng, gn y, mi y laugh (v) (n) /l:f/ ci; ting ci launch (v) (n) /l:nt/ h thy (tu); khai trng; s h thy, bui gii thiu sn phm law (n) /lo:/ lut lawyer (n) /lyr , lr/ lut s lay (v) /lei/ xp, t, b tr layer (n) /'lei/ lp lazy (adj) /'leizi/ li bing lead /li:d/ (v) (n) lnh o, dn dt; s lnh o, s hng dn leading (adj) /li:di/ lnh o, dn u leader (n) /li:d/ ngi lnh o, lnh t leaf (n) /li:f/ l cy, l (vng...) league (n) /li:g/ lin minh, lin hon lean (v) /li:n/ nghing, da, vo learn (v) / l:n/ hc, nghin cu least det., pro (n) (adv) /li:st/ ti thiu; t nht at least t ra, t nht, ch t leather (n) /'le/ da thuc leave (v) /li:v/ b i, ri i, li leave out b qun, b st lecture (n) /'lekt(r)/ bi din thuyt, bi thuyt trnh, bi ni chuyn

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

left adj., (adv)., (n) /left/ bn tri; v pha tri leg (n) /leg/ chn (ngi, th, b(n)..) legal (adj) /ligl/ hp php legally (adv) /'li:glizm/ hp php lemon (n) /lemn/ qu chanh lend (v) /lend/ cho vay, cho mn length (n) /le/ chiu di, di less det., pro (n) (adv) /les/ nh b, t hn; s lng t hn lesson (n) /'lesn/ bi hc let (v) /lt/ cho php, cho letter (n) /'let/ th; ch ci, mu t level (n) (adj) /'levl/ trnh , cp, v tr; bng, ngang bng library (n) /'laibrri/ th vin licence (BrE) (NAmE license) (n) /lasns/ bng, chng ch, bng c nhn; s cho php license (v) /'laisns/ cp chng ch, cp bng, cho php lid (n) /lid/ np, vung (xoong, ni..); mi mt (eyelid) lie (v) (n) /lai/ ni di; li ni di, s di tr life (n) /laif/ i, s sng lift (v) (n) /lift/ gi ln, nhc ln; s nng, s nhc ln light (n)adj., (v) /lait/ nh sng; nh, nh nhng; t, thp sng lightly (adv) /laitli/ nh nhng like prep., (v) conj. /laik/ ging nh; thch; nh unlike prep., (adj) /nlaik/ khc, khng ging likely adj., (adv) /laikli/ c th ng, c th xy ra, c kh nng; c th, chc vy unlikely (adj) /nlakli/ khng th xy ra, khng chc xy ra limit (n) (v) /'limit/ gii hn, ranh gii; gii hn, hn ch limited (adj) /lmtd/ hn ch, c gii hn line (n) /lain/ dy, ng, tuyn link (n) (v) /lk/ mt xch, mi lin lc; lin kt, kt ni lip (n) /lip/ mi liquid (n) (adj) /'likwid/ cht lng; lng, m i, du dng, khng vng list (n) (v) /list/ danh sch; ghi vo danh sch listen (to) (v) /'lisn/ nghe, lng nghe literature (n) /ltrtr/ vn chng, vn hc litre (BrE) (NAmE liter) (n) (abbr. l) /li:t/ lt little adj., det., pro (n) (adv) /'lit()l/ nh, b, cht t; khng nhiu; mt cht a little det., pro(n) nh, mt t

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

live adj., (adv) /liv/ sng, hot ng live (v) /liv/ sng living (adj) /'livi/ sng, ang sng lively (adj) /'laivli/ sng, sinh ng load (n) (v) /loud/ gnh nng, vt nng; cht, ch unload (v) /nloud/ ct gnh nng, d hng loan (n) /ln/ s vay mn local (adj) /'lk()l/ a phng, b phn, cc b locally (adv) /lokli/ c tnh cht a phng, cc b locate (v) /loket/ xc nh v tr, nh v located (adj) /loketid/ nh v location (n) /loukein/ v tr, s nh v lock (v) (n) /lk/ kha; kha logic (n) /'ldik/ l gic logical (adj) /'ldikl/ hp l, hp logic lonely (adj) /lounli/ c n, b v long adj., (adv) /l/ di, xa; lu look (v) (n) /luk/ nhn; ci nhn look after (especially BrE) trng nom, chm sc look at nhn, ngm, xem look for tm kim look forward to mong i cch hn hoan loose (adj) /lu:s/ lng, khng cht loosely (adv) /lu:sli/ lng lo lord (n) /lrd/ Cha, vua lorry (n) (BrE) /l:ri/ xe ti lose (v) /lu:z/ mt, thua, lc lost (adj) /lost/ thua, mt loss (n) /ls , ls/ s mt, s thua lot: a lot (of) (also lots (of)) pro (n)det., (adv) /lt/ s lng ln; rt nhiu loud adj., (adv) /laud/ to, inh i, m ; to, ln (ni) loudly (adv) /'laudili/ m , inh i love (n) (v) /lv/ tnh yu, lng yu thng; yu, thch lovely (adj) /lvli/ p, xinh xn, c duyn lover (n) /lv/ ngi yu, ngi tnh low adj., (adv) /lou/ thp, b, ln loyal (adj) /'lil/ trung thnh, trung kin luck (n) /lk/ may mn, vn may lucky (adj) /'lki/ gp may, gp may mn, hnh phc
Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

unlucky (adj) /nlki/ khng gp may, bt hnh luggage (n) (especially BrE) /'lgi/ hnh l lump (n) /lmp/ cc, tng, ming; ci bu lunch (n) /lnt/ ba n tra lung (n) /l/ phi machine (n) /m'i:n/ my, my mc machinery (n) /m'i:nri/ my mc, thit b mad (adj) /md/ in, mt tr; bc in ngi magazine (n) /,mg'zi:n/ tp ch magic (n) (adj) /'mik/ ma thut, o thut; (thuc) ma thut, o thut mail (n) (v) /meil/ th t, bu kin; gi qua bu in main (adj) /mein/ chnh, ch yu, trng yu nht mainly (adv) /meinli/ chnh, ch yu, phn ln maintain (v) /meintein/ gi gn, duy tr, bo v major (adj) /medr/ ln, nhiu hn, trng i, ch yu majority (n) /m'driti/ phn ln, a s, u th make (v) (n) /meik/ lm, ch to; s ch to make sth up lm thnh, cu thnh, gp thnh make-up (n) /meikp/ ha trang, son phn male adj., (n) /meil/ trai, trng, c; con trai, n ng, con trng, c mall (n) (especially NAmE) /m:l/ ba man (n) /mn/ con ngi; n ng manage (v) /'mni/ qun l, trng nom, iu khin management (n) /'mnidmnt/ s qun l, s trng nom, s iu khin manager (n) /mndr/ ngi qun l, gim c manner (n) /'mn/ cch, li, kiu; dng, v, thi manufacture (v) (n) /,mnju'fkt/ manufacturing (n) /mnjufktri/ s sn xut, s ch to manufacturer (n) /mnifktr/ ngi ch to, ngi sn xut many det., pro(n) /'meni/ nhiu map (n) /mp/ bn March (n) (abbr. Mar.) /m:t/ thng ba march (v) (n) diu hnh, hnh qun; cuc hnh qun, cuc diu hnh mark (n) (v) /m:k/ du, nhn, nhn mc; nh du, ghi du market (n) /'m:kit/ ch, th trng marketing (n) /'m:kiti/ ma-kt-tinh marriage (n) /mrd/ s ci xin, s kt hn, l ci marry (v) /'mri/ ci (v), ly (chng) married (adj) /mrid/ ci, kt hn mass (n) (adj) /ms/ khi, khi lng; qun chng, i chng
Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

massive (adj) /'msiv/ to ln, s master (n) /'m:st/ ch, ch nhn, thy gio, thc s match (n) (v) /mt/ trn thi u, i th, ch th; i chi, snh c matching (adj) /mti/ tnh ch th, thi u mate (n) (v) /meit/ bn, bn ngh; giao phi material (n) (adj) /mtiril/ nguyn vt liu; vt cht, hu hnh mathematics (also maths BrE, math NAmE) (n) /,mi'mtiks/ ton hc, mn ton matter (n) (v) /'mt/ cht, vt cht; c ngha, c tnh cht quan trng maximum adj., (n) /mksimm/ cc , ti a; tr s cc i, lng cc i, cc may modal (v) /mei/ c th, c l May (n) /mei/ thng 5 maybe (adv) /meibi:/ c th, c l mayor (n) /m/ th trng me pro(n) /mi:/ ti, tao, t meal (n) /mi:l/ ba n mean (v) /mi:n/ ngha, c ngha l meaning (n) /'mi:ni/ , ngha means (n) /mi:nz/ ca ci, ti sn, phng tin by means of bng phng tin meanwhile (adv) /mi(n)wal/ trong lc , trong lc y measure (v) (n) /'me/ o, o lng; s o lng, n v o lng measurement (n) /'mmnt/ s o lng, php o meat (n) /mi:t/ tht media (n) /mi:di/ phng tin truyn thng i chng medical (adj) /'medik/ (thuc) y hc medicine (n) /'medisn/ y hc, y khoa; thuc medium adj., (n) /'mi:djm/ trung bnh, trung, va; s trung gian, s mi gii meet (v) /mi:t/ gp, gp g meeting (n) /'mi:ti/ cuc mt tinh, cuc biu tnh melt (v) /mlt/ tan ra, chy ra; lm tan chy ra member (n) /'memb/ thnh vin, hi vin membership (n) /'membip/ t cch hi vin, a v hi vin memory (n) /'memri/ b nh, tr nh, k nim in memory of s tng nh mental (adj) /'mentl/ (thuc) tr tu, tr c; mt tr mentally (adv) /mentli/ v mt tinh thn mention (v) /'menn/ k ra, ni n, cp

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

menu (n) /'menju/ thc n mere (adj) /mi/ ch l merely (adv) /'mili/ ch, n thun mess (n) /mes/ tnh trng ba bn, tnh trng ln xn; ngi nhch nhc, bn thu message (n) /msd/ tin nhn, th tn, in thng bo, thng ip metal (n) /'metl/ kim loi method (n) /'med/ phng php, cch thc metre (BrE) (NAmE meter) (n) /mi:t/ mt mid- combining form tin t: mt na midday (n) /middei/ tra, bui tra middle (n) (adj) /'midl/ gia, gia midnight (n) /'midnait/ na m, 12h m might modal (v) /mait/ qk. may c th, c l mild (adj) /mald/ nh, m du, n ha mile (n) /mail/ dm (o lng) military (adj) /'militri/ (thuc) qun i, qun s milk (n) /milk/ sa milligram (BrE also milligramme) (n) (abbr. mg) /miligrm/ mi-li-gam millimetre (NAmE millimeter) (n) (abbr. mm) /milimi:t/ mi-li-met mind (n) (v) /maid/ tm tr, tinh thn, tr tu; ch , , chm sc, quan tm mine pro (n)(n) ca ti mineral (n) (adj) /mnrl , mnrl/ cng nhn, th m; khong minimum adj., (n) /'minimm/ ti thiu; s lng ti thiu, mc ti thiu minister (n) /minist/ b trng ministry (n) /ministri/ b minor (adj) /main/ nh hn, th yu, khng quan trng minority (n) /mainriti/ phn t, thiu s minute (n) /'minit/ pht mirror (n) /mrr/ gng miss (v) (n) /mis/ l, trt; s trt, s thiu vng Miss (n) /mis/ c gi, thiu n missing (adj) /misi/ vng, thiu, tht lc mistake (n) (v) /mis'teik/ li, sai lm, li lm; phm li, phm sai lm mistaken (adj) /misteiken/ sai lm, hiu lm mix (v) (n) /miks/ pha, trn ln; s pha trn mixed (adj) /mikst/ ln ln, pha trn mixture (n) /mkstr/ s pha trn, s hn hp mobile (adj) /'mbail; 'mbi:l/ chuyn ng, di ng

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

mobile phone (also mobile) (n) (BrE) in thoi i ng model (n) /mdl/ mu, kiu mu modern (adj) /'mdn/ hin i, tn tin mum (n) /mm/ m moment (n) /'mum()nt/ chc, lt Monday (n) (abbr. Mo(n)) /'mndi/ th 2 money (n) /'mni/ tin monitor (n) (v) /'mnit/ lp trng, mn hnh my tnh; nghe, ghi pht thanh, gim st month (n) /mn/ thng mood (n) /mu:d/ li, thc, iu moon (n) /mu:n/ mt trng moral (adj) /mrl , mrl/ (thuc) o c, lun l, phm hnh; c o c morally (adv) c o c more det., pro (n) (adv) /m:/ hn, nhiu hn moreover (adv) /m:rouv/ hn na, ngoi ra, v li morning (n) /'m:ni/ bui sng most det., pro (n) (adv) /moust/ ln nht, nhiu nht; nht, hn c mostly (adv) /moustli/ hu ht, ch yu l mother (n) /'m/ m motion (n) /moun/ s chuyn ng, s di ng motor (n) /mout/ ng c m t motorcycle (BrE also motorbike) (n) /'mout,saikl/ xe m t mount (v) (n) /maunt/ leo, tro; ni mountain (n) /mantn/ ni mouse (n) /maus - mauz/ chut mouth (n) /mau - mau/ ming move (v) (n) /mu:v/ di chuyn, chuyn ng; s di chuyn, s chuyn ng moving (adj) /'mu:vi/ ng, hot ng movement (n) /'mu:vmnt/ s chuyn ng, s hot ng; c ng, ng tc movie (n) (especially NAmE) /mu:vi/ phim xi n movie theater (n) (NAmE) rp chiu phim Mr (BrE) (also Mr. NAmE, BrE) abbr. Mrs (BrE) (also Mrs. NAmE, BrE) abbr. Ms (BrE) (also Ms. NAmE, BrE) abbr. much det., pro (n) (adv) /mt/ nhiu, lm mud (n) /md/ bn multiply (v) /'mltiplai/ nhn ln, lm tng ln nhiu ln; sinh si ny n mum (BrE) (NAmE mom) (n) /mm/ m

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

murder (n) (v) /'m:d/ ti git ngi, ti m st; git ngi, m st muscle (n) /'msl/ c, bp tht museum (n) /mju:zim/ bo tng music (n) /'mju:zik/ nhc, m nhc musical (adj) /myuzkl/ (thuc) nhc, m nhc; du dng, m i musician (n) /mju:'zin/ nhc s must modal (v) /mst/ phi, cn, nn lm my det. /mai/ ca ti myself pro(n) /mai'self/ t ti, chnh ti mysterious (adj) /mis'tiris/ thn b, huyn b, kh hiu mystery (n) /'mistri/ iu huyn b, iu thn b nail (n) /neil/ mng (tay, chn) mng vut naked (adj) /'neikid/ trn, kha thn, tr tri name (n) (v) /neim/ tn; t tn, gi tn narrow (adj) /'nrou/ hp, cht hp nation (n) /'nein/ dn tc, quc gia national (adj) /'nn()l/ (thuc) quc gia, dn tc natural (adj) /'ntrl/ (thuc) t nhin, thin nhin naturally (adv) /'ntrli/ vn, t nhin, ng nhin nature (n) /'neit/ t nhin, thin nhin navy (n) /'neivi/ hi qun near adj., (adv)., prep. /ni/ gn, cn; gn nearby adj., (adv) /nibai/ gn nearly (adv) /nili/ gn, sp, sut neat (adj) /ni:t/ sch, ngn np; rnh mch neatly (adv) /ni:tli/ gn gng, ngn np necessary (adj) /'nesseri/ cn, cn thit, thit yu necessarily (adv) /nesisrili/ tt yu, nht thit unnecessary (adj) /n'nesisri/ khng cn thit, khng mong mun neck (n) /nek/ c need (v) modal (v) (n) /ni:d/ cn, i hi; s cn needle (n) /ni:dl/ ci kim, mi nhn negative (adj) /negtiv/ ph nh neighbour (BrE) (NAmE neighbor) (n) /'neib/ hng xm neighbourhood (BrE) (NAmE neighborhood) (n) /neibhud/ hng xm, lng ging neither det., pro (n) (adv) /'nai/ khng ny m cng khng kia nephew (n) /nevju:/ chu trai (con anh, ch, em) nerve (n) /nrv/ kh lc, thn kinh, can m nervous (adj) /nrvs/ hong s, d b kch thch, hay lo lng
Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

nervously (adv) /'n:vstli/ bn chn, lo lng nest (n) (v) /nest/ t, ; lm t net (n) /net/ li, mng network (n) /'netw:k/ mng li, h thng never (adv) /'nev/ khng bao gi, khng khi no nevertheless (adv) /,nev'les/ tuy nhin, tuy th m new (adj) /nju:/ mi, mi m, mi l newly (adv) /nju:li/ mi news (n) /nju:z/ tin, tin tc newspaper (n) /'nju:zpeip/ bo next adj., (adv)., (n) /nekst/ st, gn, bn cnh; ln sau, tip na next to prep. gn nice (adj) /nais/ p, th v, d chu nicely (adv) /naisli/ th v, d chu niece (n) /ni:s/ chu gi night (n) /nait/ m, ti no exclamation, det. /nou/ khng nobody (also no one) pro(n) /'noubdi/ khng ai, khng ngi no noise (n) /niz/ ting n, s huyn no noisy (adj) /nizi/ n o, huyn no noisily (adv) /nizili/ n o, huyn no non- prefix none pro(n) /nn/ khng ai, khng ngi, vt g nonsense (n) /nnsns/ li ni v l, v ngha nor conj., (adv) /no:/ cng khng normal adj., (n) /'n:ml/ thng, bnh thng; tnh trng bnh thng normally (adv) /'no:mli/ thng thng, nh thng l north (n)adj., (adv) /n:/ pha bc, phng bc northern (adj) /'n:n/ Bc nose (n) /nouz/ mi not (adv) /nt/ khng note (n) (v) /nout/ li ghi, li ghi chp; ghi ch, ghi chp nothing pro(n) /n/ khng g, khng ci g notice (n) (v) /'ntis/ thng bo, yt th; ch , , nhn bit take notice of ch noticeable (adj) /notsbl/ ng ch , ng novel (n) /nvl/ tiu thuyt, truyn November (n) (abbr. Nov.) /nouvemb/ thng 11 now (adv) /nau/ by gi, hin gi, hin nay nowhere (adv) /nouw/ khng ni no, khng u
Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

nuclear (adj) /'nju:kli/ (thuc) ht nhn number (abbr. No., no.) (n) /nmb/ s nurse (n) /n:s/ y t nut (n) /nt/ qu hch; u obey (v) /o'bei/ vng li, tun theo, tun lnh object (n) (v) /(n) bdkt, bdkt ; (v) bdkt/ vt, vt th; phn i, chng li objective (n) (adj) /bdektiv/ mc tiu, mc ch; (thuc) mc tiu, khch quan observation (n) /obz:'vei()n/ s quan st, s theo di observe (v) /bz:v/ quan st, theo di obtain (v) /b'tein/ t c, ginh c obvious (adj) /'bvis/ r rng, rnh mch, hin nhin obviously (adv) /'bvisli/ mt cch r rng, c th thy c occasion (n) /ken/ dp, c hi occasionally (adv) /'keinli/ thnh thong, i khi occupy (v) /'kjupai/ gi, chim lnh, chim gi occupied (adj) /'kjupaid/ ang s dng, y (ngi) occur (v) /'k:/ xy ra, xy n, xut hin ocean (n) /'u()n/ i dng oclock (adv) /klk/ ng gi October (n) (abbr. Oct.) /ktoub/ thng 10 odd (adj) /d/ k quc, k cc, l (s) oddly (adv) /dli/ k quc, k cc, l (s) of prep. /v/ or /v/ ca off (adv)., prep. /:f/ tt; khi, cch, ri offence (BrE) (NAmE offense) (n) /'fens/ s vi phm, s phm ti offend (v) /fend/ xc phm, lm bc mnh, lm kh chu offensive (adj) /fensiv/ s tn cng, cuc tn cng offer (v) (n) /f/ biu, tng, cho; s tr gi office (n) /'fis/ c quan, vn phng, b officer (n) /fis/ vin chc, cnh st, s quan official adj., (n) /'fil/ (thuc) chnh quyn, vn phng; vin chc, cng chc officially (adv) /'fili/ mt cch trnh trng, mt cch chnh thc often (adv) /':fn/ thng, hay, lun oh exclamation /ou/ chao, i chao, ch, ny.. oil (n) /l/ du OK (also okay) exclamation, adj., (adv) /kei/ ng , tn thnh old (adj) /ould/ gi

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

old-fashioned (adj) li thi on prep., (adv) /on/ trn, trn; tip tc, tip din once (adv)., conj. /wns/ mt ln; khi m, ngay khi, mt khi one number, det., pro(n) /wn/ mt; mt ngi, mt vt no each other nhau, ln nhau onion (n) /njn/ c hnh only adj., (adv) /'ounli/ ch c 1, duy nht; ch, mi onto prep. /ntu/ v pha trn, ln trn open adj., (v) /'oupn/ m, ng; m, bt u, khai mc openly (adv) /oupnli/ cng khai, thng thn opening (n) /oupni/ khe h, l; s bt u, s khai mc, l khnh thnh operate (v) /'preit/ hot ng, iu khin operation (n) /,p'rein/ s hot ng, qu trnh hot ng opinion (n) /'pinjn/ kin, quan im opponent (n) /p.nnt/ ch th, i th, k th opportunity (n) /prtunti , prtyunti/ c hi, thi c oppose (v) /poz/ i khng, i chi, i lp; chng i, phn i opposing (adj) /'pouzi/ tnh i khng, i chi opposed to /pouzd/ chng li, phn i opposite adj., (adv)., (n)prep. /'pzit/ i nhau, ngc nhau; trc mt, i din; iu tri ngc opposition (n) /pzin/ s i lp, s i nhau; s chng li, s phn i; phe i lp option (n) /'pn/ s la chn orange (n) (adj) /rnd/ qu cam; c mu da cam order (n) (v) /':d/ th, bc; ra lnh in order to hp l ordinary (adj) /'o:dinri/ thng, thng thng organ (n) /':gn/ n oc gan organization (BrE also -isation) (n) /,:gnai'zein/ t chc, c quan; s t chc organize (BrE also -ise) (v) /:gnaiz/ t chc, thit lp organized (adj) /'o:gnaizd/ c trt t, ngn np, c sp xp, c t chc origin (n) /'ridin/ gc, ngun gc, cn nguyn original adj., (n) /'ridnl/ (thuc) gc, ngun gc, cn nguyn; nguyn bn originally (adv) /'ridnli/ mt cch sng to, mi m, c o; khi u, u tin other adj., pro(n) /r/ khc otherwise (adv) /waiz/ khc, cch khc; nu khng th...; mt khc ought to modal (v) /:t/ phi, nn, hn l

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

our det. /au/ ca chng ta, thuc chng ta, ca chng ti, ca chng mnh ours pro(n) /auz/ ca chng ta, thuc chng ta, ca chng ti, ca chng mnh ourselves pro(n) /awselvz/ bn thn chng ta, bn thn chng ti, bn thn chng mnh; t chng mnh out (of) (adv)., prep. /aut/ ngoi, ngoi, ra ngoi outdoors (adv) /autd:z/ ngoi tri, ngoi nh outdoor (adj) /'autd:/ ngoi tri, ngoi outer (adj) outer pha ngoi, xa hn outline (v) (n) /autlain/ v, phc to; ng nt, hnh dng, nt ngoi output (n) /'autput/ s sn xut; sn phm, sn lng outside (n)adj., prep., (adv) /'aut'said/ b ngoi, bn ngoi; ngoi; ngoi outstanding (adj) /autstndi/ ni bt, ng ch ; cn tn li oven (n) /vn/ l (nng) over (adv)., prep. /'ouv/ bn trn, vt qua; ln, ln trn overall adj., (adv) / (adv) ovrl ; (adj) ovrl/ ton b, ton th; tt c, bao gm overcome (v) /ovrkm/ thng, chin thng, khc phc, nh bi (kh khn) owe (v) /ou/ n, hm n; c c (ci g) own adj., pro (n) (v) /oun/ ca chnh mnh, t mnh; nhn, nhn nhn owner (n) /oun/ ngi ch, ch nhn pace (n) /peis/ bc chn, bc pack (v) (n) /pk/ gi, bc; b, gi package (n) (v) /pk.d/ gi , bu kin; ng gi, ng kin packaging (n) /"pkidz/ bao b packet (n) /'pkit/ gi nh page (n) (abbr. p) /peid/ trang (sch) pain (n) /pein/ s au n, s au kh painful (adj) /'peinful/ au n, au kh paint (n) (v) /peint/ sn, vi mu; sn, qut sn painting (n) /'peinti/ s sn; bc ha, bc tranh painter (n) /peint/ ha s pair (n) /p/ i, cp palace (n) /pls/ cung in, lu i pale (adj) /peil/ ta, nht pan (n) /pn - p:n/ xoong, cho panel (n) /'pnl/ vn (ca, tng), pa n pants (n) /pnts/ qun lt, i paper (n) /peip/ giy

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

parallel (adj) /'prlel/ song song, tng ng parent (n) /'pernt/ cha, m park (n) (v) /pa:k/ cng vin, vn hoa; khoanh vng thnh cng vin parliament (n) /'p:lmnt/ nghi vin, quc hi part (n) /pa:t/ phn, b phn take part (in) tham gia (vo) particular (adj) /ptikjul/ ring bit, c bit particularly (adv) /ptikjulli/ mt cch c bit, c bit, ring bit partly (adv) /pa:tli/ n chng mc no , phn no partner (n) /'p:tn/ i tc, cng s partnership (n) /pa:tnip/ s chung phn, s cng tc party (n) /prti/ tic, bui lin hoan; ng pass (v) /pa:s/ qua, vt qua, ngang qua passing (n) (adj) /pa:si/ s i qua, s tri qua; thong qua, ngn ngi passage (n) /psd/ s i qua, s tri qua; hnh lang passenger (n) /'psind/ hnh khch passport (n) /pa:sp:t/ h chiu past adj., (n)prep., (adv) /p:st/ qu kh, d vng; qu, qua path (n) /p:/ ng mn; hng i patience (n) /peins/ tnh kin nhn, nhn ni, kin tr, s chu ng patient (n) (adj) /'peint/ bnh nhn; kin nhn, nhn ni, bn ch pattern (n) /'pt(r)n/ mu, khun mu pause (v) (n) /p:z/ tm ngh, dng; s tm ngh, s tm ngng pay (v) (n) /pei/ tr, thanh ton, np; tin lng payment (n) /'peim()nt/ s tr tin, s tin tr, tin bi thng peace (n) /pi:s/ ha bnh, s ha thun peaceful (adj) /'pi:sfl/ ha bnh, thi bnh, yn tnh peak (n) /pi:k/ li trai; nh, chp pen (n) /pen/ bt pence (n) /pens/ ng xu penny /peni/ ng xu pencil (n) /pensil/ bt ch penny (n) (abbr. p) /peni/ s tin pension (n) /'penn/ tin tr cp, lng hu people (n) /pipl/ dn tc, dng ging; ngi pepper (n) /pep/ ht tiu, cy t per prep. /p:/ cho mi per cent (NAmE usually percent) (n)adj., (adv) phn trm perfect (adj) / p'fekt/ hon ho perfectly (adv) /p:fiktli/ mt cch hon ho
Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

perform (v) /pf:m/ biu din; lm, thc hin performance (n) /p'f:mns/ s lm, s thc hin, s thi hnh, s biu din performer (n) /pf:m/ ngi biu din, ngi trnh din perhaps (adv) /p'hps/ c th, c l period (n) /'pirid/ k, thi k, thi gian; thi i permanent (adj) /'p:mnnt/ lu di, vnh cu, thng xuyn permanently (adv) /'p:mnntli/ cch thng xuyn, vnh cu permission (n) /p'min/ s cho php, giy php permit (v) /'p:mit/ cho php, cho c hi person (n) /prsn/ con ngi, ngi personal (adj) /'p:snl/ c nhn, t, ring t personally (adv) /p:snli/ ch thn, bn thn, v phn ri, i vi ti personality (n) /p:s'nlti/ nhn cch, tnh cch; nhn phm, c tnh persuade (v) /p'sweid/ thuyt phc pet (n) /pet/ cn nng gin; vt cng, ngi c yu thch petrol (n) (BrE) /ptrl/ xng du phase (n) /feiz/ tun trng; giai on, thi k philosophy (n) /flsfi/ trit hc, trit l photocopy (n) (v) /foutkpi/ bn sao chp; sao chp photograph (n) (v) (also photo (n)) /foutgra:f/ nh, bc nh; chp nh photographer (n) /ftgrf/ th chp nh, nh nhip nh photography (n) /ftgrfi/ thut chp nh, ngh nhip nh phrase (n) /freiz/ cu; thnh ng, cm t physical (adj) /fizikl/ vt cht; (thuc) c th, thn th physically (adv) /fizikli/ v thn th, theo lut t nhin physics (n) /'fiziks/ vt l hc piano (n) /'pjnou/ n pian, dng cm pick (v) /pik/ cuc (t); o, khot (l) pick sth up cuc, v, x picture (n) /'pikt/ bc v, bc ha piece (n) /pi:s/ mnh, mu; ng tin pig (n) /pig/ con ln pile (n) (v) /pal/ cc, chng, ng, pin; ng cc, cht chng pill (n) /pil/ vin thuc pilot (n) /pailt/ phi cng pin (n) (v) /pin/ inh ghim; ghim., kp pink adj., (n) /pik/ mu hng; hoa cm chng, tnh trng tt, hon ho pint (n) (abbr. pt) /paint/ Panh (n v (o lng) Anh bng 0, 58 lt; M bng 0, 473 lt); panh, lt (bia, sa) a pint of beer + mt panh bia

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

pipe (n) /paip/ ng dn (kh, nc...) pitch (n) /pit/ sn (chi cc mn th thao); u hc n pity (n) /piti/ lng thng hi, iu ng tic, ng thng place (n) (v) /pleis/ ni, a im; qung trng take place xy ra, c c hnh, c t chc plain (adj) /plein/ ngay thng, n gin, cht phc plan (n) (v) /pln/ bn , k hoch; v bn , lp k hoch, d kin planning (n) /plnni/ s lp k hoch, s quy hoch plane (n) /plein/ mt phng, mt bng planet (n) /plnit/ hnh tinh plant (n) (v) /plnt , plnt/ thc vt, s mc ln; trng, gieo plastic (n) (adj) /'plstik/ cht do, lm bng cht do plate (n) /pleit/ bn, tm kim loi platform (n) /'pltf:m/ nn, bc, b; thm, sn ga play (v) (n) /plei/ chi, nh; s vui chi, tr chi, trn u player (n) /'plei/ ngi chi 1 tr chi no (nhc c) pleasant (adj) /'pleznt/ vui v, d thng; du dng, thn mt pleasantly (adv) /'plezntli/ vui v, d thng; thn mt unpleasant (adj) /n'pleznt/ khng d chu, kh chu, kh a please exclamation, (v) /pli:z/ lm vui lng, va lng, mong... vui lng, xin mi pleasing (adj) /pli:si/ mang li nim vui thch; d chu pleased (adj) /pli:zd/ hi lng pleasure (n) /plu(r)/ nim vui thch, iu thch th, iu th v; mun, thch plenty pro (n) (adv)., (n)det. /'plenti/ nhiu (s.k.lng); ch s tha; s sung tc, s p.ph plot (n) (v) /plt/ mnh t nh, s , th, n; v s , dng n plug (n) /plg/ nt (thng, chu, b(n)..) plus prep., (n)adj., conj. /pls/ cng vi (s, ngi...); du cng; cng, thm vo p.m. (NAmE also P.M.) abbr. /pip'em/ qu tra, chiu, ti pocket (n) /'pkit/ ti (qun o, trong xe hi), ti tin poem (n) /'pouim/ bi th poetry (n) /'pouitri/ thi ca; cht th point (n) (v) point mi nhn, im; vt, lm nhn, chm (cu..) pointed (adj) /pintid/ nhn, c u nhn poison (n) (v) /pzn/ cht c, thuc c; nh thuc c, tm thuc c poisonous (adj) /p.z(n)s/ c, c cht c, gy cht, bnh

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

pole (n) /poul/ ngi Ba Lan; cc (nam chm, tri t...) police (n) /p'li:s/ cnh st, cng an policy (n) /'pol. si/ chnh sch polish (n) (v) /'pouli/ nc bng, nc lng; nh bng, lm cho lng polite (adj) /plat/ l php, lch s politely (adv) /platli/ l php, lch s political (adj) /p'litikl/ v chnh tr, v chnh ph, c tnh chnh tr politically (adv) /p'litikli/ v mt chnh tr; khn ngoan, thn trng; so quyt politician (n) /plitin/ nh chnh tr, chnh khch politics (n) /'plitiks/ hat ng chnh tr, i sng chnh tr, quan im chnh tr pollution (n) /plun/ s nhim pool (n) /pu:l/ vng nc; b bi, h bi poor (adj) /pu/ ngho pop (n) (v) /pp; NAmE pp/ tip bp, phong cch dn gian hin i; n bp popular (adj) /ppjul/ c tnh i chng, (thuc) nhn dn; c nhiu ngi a chung population (n) /,ppju'lein/ dn c, dn s; mt dn s port (n) /p:t/ cng pose (v) (n) /pouz/ a ra, ra, t; s t, ra position (n) /pzn/ v tr, ch positive (adj) /'pztiv/ xc thc, r rng, tch cc, lc quan possess (v) /p'zes/ c, chim hu possession (n) /p'zen/ quyn s hu, vt s hu possibility (n) /psibiliti/ kh nng, trin vng possible (adj) /'psibl/ c th, c th thc hin possibly (adv) /psibli/ c l, c th, c th chp nhn c post (n) (v) /post/ th, bu kin; gi th post office (n) /'fis/ bu in pot (n) /pt/ can, bnh, l... potato (n) /p'teitou/ khoai ty potential adj., (n) /ptnl/ tim nng; kh nng, tim lc potentially (adv) /ptnlli/ tim nng, tim n pound (n) /paund/ pao - n v o lng pour (v) /p:/ rt, , gii powder (n) /'paud/ bt, bi power (n) /pau(r)/ kh nng, ti nng, nng lc; sc mnh, ni lc; quyn lc powerful (adj) /pauful/ hng mnh, hng cng

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

practical (adj) /prktkl/ thc hnh; thc t practically (adv) /prktikli/ v mt thc hnh; thc t practice (n) (BrE, NAmE), (v) (NAmE) /prktis/ thc hnh, thc tin practise (v) (BrE) /prktis/ thc hnh, tp luyn praise (n) (v) /preiz/ s ca ngi, s tn dng, lng tn knh, tn th; khen ngi, tn dng prayer (n) /prr/ s cu nguyn precise (adj) /prisais/ r rng, chnh xc; t m, k tnh precisely (adv) /prisaisli/ ng, chnh xc, cn thn predict (v) /pri'dikt/ bo trc, tin on, d bo prefer (v) /pri'f:/ thch hn preference (n) /'prefrns/ s thch hn, s a hn; ci c a thch hn pregnant (adj) /'pregnnt/ mang thai; giu tr tng tng, sng to premises (n) /'premis/ bit th preparation (n) /preprein/ s sa son, s chun b prepare (v) /pripe/ sa son, chun b prepared (adj) /pri'ped/ c chun b presence (n) /'prezns/ s hin din, s c mt; ngi, vt hin din present adj., (n) (v) /(v)pri'zent/ and /(n)'preznt/ c mt, hin din; hin nay, hin thi; by t, gii thiu, trnh by presentation (n) /,prezen'tein/ bi thuyt trnh, s trnh din, s gii thiu preserve (v) /pri'z:v/ bo qun, gi gn president (n) /prezidnt/ hiu trng, ch tnh, tng thng press (n) (v) /pres/ s p, s nn, s n; p, nn, bp, n pressure (n) /'pre/ sc p, p lc, p sut presumably (adv) /pri'zju:mbli/ c th c, c l pretend (v) /pri'tend/ gi v, gi b, lm ra v pretty (adv)., (adj) /'priti/ kh, va phi; xinh, xinh xn;, p prevent (v) /pri'vent/ ngn cn, ngn chn, ngn nga previous (adj) /privis/ vi vng, hp tp; trc (vd. ngy hm trc), u tin previously (adv) /pri:visli/ trc, trc y price (n) /prais/ gi pride (n) /praid/ s kiu hnh, s hnh din; tnh kiu cng, t ph priest (n) /pri:st/ linh mc, thy tu primary (adj) /'praimri/ nguyn thy, u tin; thi c i, nguyn sinh; s cp, tiu hc primarily (adv) /praimrili/ trc ht, u tin prime minister (n) /minist/ th tng prince (n) /prins/ honh t princess (n) /prin'ses/ cng cha
Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

principle (n) /prnspl/ c bn, ch yu; nguyn l, nguyn tc print (v) (n) /print/ in, xut bn; s in ra printing (n) /printi/ s in, thut in, k so in printer (n) /print/ my in, th in prior (adj) /'pra(r)/ trc, u tin priority (n) /prairiti/ s u t, quyn u tin prison (n) /przn/ nh t prisoner (n) /przn(r)/ t nhn private (adj) /pravt/ c nhn, ring privately (adv) /pravtli/ ring t, c nhn prize (n) /praiz/ gii, gii thng probable (adj) /prbbl/ c th, c kh nng probably (adv) /prbbli/ hu nh chc chn problem (n) /'prblm/ vn , iu kh gii quyt procedure (n) /prsi:d/ th tc proceed (v) /proceed/ tin ln, theo dui, tip din process (n) (v) /'prouses/ qu trnh, s tin trin, quy trnh; ch bin, gia cng, x l produce (v) /'prdju:s/ sn xut, ch to producer (n) /prdju:s/ nh sn xut product (n) /prdkt/ sn phm production (n) /prdkn/ s sn xut, ch to profession (n) /prfe()n/ ngh, ngh nghip professional adj., (n) /pr'fenl/ (thuc) ngh, ngh nghip; chuyn nghip professor (n) /prfsr/ gio s, ging vin profit (n) /prft/ thun li, li ch, li nhun program (n) (v) /prougrm/ chng trnh; ln chng trnh programme (n) (BrE) /prougrm/ chng trnh progress (n) (v) /'prougres/ s tin ti, s tin trin; tin b, tin trin, pht trin project (n) (v) /(n) prdkt , prdkt ; (v) prdkt/ n, d n, k hoch; d kin, k hoch promise (v) (n) ha, li ha promote (v) /prmot/ thng chc, thng cp promotion (n) /pr'moun/ s thng chc, s thng cp prompt adj., (v) /prmpt/ mau l, nhanh chng; xi, gic, nhc nh promptly (adv) /prmptli/ mau l, ngay lp tc pronounce (v) /prnans/ tuyn b, thng bo, pht m pronunciation (n) /prnnsiein/ s pht m proof (n) /pru:f/ chng, chng c, bng chng; s kim chng

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

proper (adj) /'prp/ ng, thch ng, thch hp properly (adv) /prpli/ mt cch ng n, mt cch thch ng property (n) /'prpti/ ti sn, ca ci; t ai, nh ca, bt ng sn proportion (n) /pr'p:n/ s cn xng, s cn i proposal (n) /pr'pouzl/ s ngh, xut propose (v) /pr'prouz/ ngh, xut, a ra prospect (n) /prspekt/ vin cnh, ton cnh; trin vng, mong ch protect (v) /pr'tekt/ bo v, che ch protection (n) /pr'tekn/ s bo v, s che ch protest (n) (v) /pr.test/ s phn i, s phn khng; phn i, phn khng proud (adj) /praud/ t ho, kiu hnh proudly (adv) /proudly/ mt cch t ho, mt cch hnh din prove (v) /pru:v/ chng t, chng minh provide (v) /pr'vaid/ chun b y , d phng; cung cp, chu cp provided (also providing) conj. /prvaidid/ vi iu kin l, min l pint (n) /paint/ panh (= 0, 58 lt (E);=0, 473 lt (A)); pub (n) = publicyhouse qun ru, tim ru public adj., (n) /'pblik/ chung, cng cng; cng chng, nhn dn in public gia cng chng, cng khai publicly (adv) /'pblikli/ cng khai, cng cng publication (n) /pblken/ s cng b; s xut bn publicity (n) /pb'lst / s cng khai, s qung co publish (v) /'pbli/ cng b, ban b; xut bn publishing (n) /pblii/ cng vic, ngh xut bn pull (v) (n) /pul/ li, ko, git; s li ko, s git punch (v) (n) /pnt/ m, thi; qu m, c thi punish (v) /'pni/ pht, trng pht punishment (n) /'pnimnt/ s trng pht, s trng tr pupil (n) (especially BrE) /pju:pl/ hc sinh purchase (n) (v) /'p:ts/ s mua, s tu; mua, sm, tu pure (adj) /pju(r)/ nguyn cht, tinh khit, trong lnh purely (adv) /pjuli/ hon ton, ch l purple adj., (n) /prpl/ ta, c mu ta; mu ta purpose (n) /'p:ps/ mc ch, nh on purpose c tnh, c , c ch tm pursue (v) /p'sju:/ ui theo, ui bt push (v) (n) /pu/ x y; s x y put (v) /put/ t, , cho vo put sth on mc (o), i (m), i (giy)

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

put sth out tt, dp tt qualification (n) /,kwalifi'keiSn/ phm cht, nng lc; kh nng chuyn mn qualify (v) /'kwlifai/ kh nng, t cch, iu kin qualified (adj) /kwlfad/ t cch, iu kin, kh nng quality (n) /'kwliti/ cht lng, phm cht quantity (n) /kwntti/ lng, s lng quarter (n) /'kw:t/ 1/4, 15 pht queen (n) /kwi:n/ n hong question (n) (v) /kwstn/ cu hi; hi, cht vn quick (adj) /kwik/ nhanh quickly (adv) /kwikli/ nhanh quiet (adj) /'kwait/ lng, yn lng, yn tnh quietly (adv) /'kwitli/ lng, yn lng, yn tnh quit (v) /kwit/ thot, thot ra quite (adv) /kwait/ hon ton, hu ht quote (v) /kwout/ trch dn race (n) (v) /reis/ loi, chng, ging; cuc ua; ua racing (n) /reisi/ cuc ua radio (n) /reidiou/ sng v tuyn, radio rail (n) /reil/ ng ray railway (BrE) (NAmE railroad) (n) /'reilwei/ ng st rain (n) (v) /rein/ ma, cn ma; ma raise (v) /reiz/ nng ln, a ln, ngng ln range (n) /rend/ dy, hng, loi; phm vi, trnh rank (n) (v) /rk/ hng, dy; sp xp thnh hng, dy rapid (adj) /'rpid/ nhanh, nhanh chng rapidly (adv) / 'rpidli / nhanh, nhanh chng rare (adj) /re/ him, t rarely (adv) /'reli/ him khi, t khi rate (n) (v) /reit/ t l, tc rather (adv) /'r:/ th.. cn hn, thch... hn rather than hn l raw (adj) /r:/ sng (# chn), th, cn nguyn cht re- prefix reach (v) /ri:t/ n, i n, ti react (v) /rikt/ tc ng tr li, phn ng reaction (n) /ri:'kn/ s phn ng; s phn tc dng read (v) /ri:d/ c reading (n) /ri:di/ s c reader (n) /ri:d/ ngi c, c gi
Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

ready (adj) /'redi/ sn sng real (adj) /ril/ thc, thc t, c tht really (adv) /'rili/ thc, thc ra, thc s realistic (adj) /ri:'listik; BrE also ri-/ hin thc reality (n) /ri:'liti/ s tht, thc t, thc ti realize (BrE also -ise) (v) /'rilaiz/ thc hin, thc hnh rear (n) (adj) /rr/ pha sau; ng sau, ng sau reason (n) /'ri:zn/ l do, l l reasonable (adj) /ri:znbl/ c l, hp l reasonably (adv) /ri:znblli/ hp l unreasonable (adj) /nriznbl/ v l recall (v) /rik:l/ gi v, triu hi; nhc li, gi li receipt (n) /risi:t/ cng thc; n thuc receive (v) /ri'si:v/ nhn, lnh, thu recent (adj) /ri:snt/ gn y, mi y recently (adv) /ri:sntli/ gn y, mi y reception (n) /ri'sepn/ s nhn, s tip nhn, s n tip reckon (v) /'rekn/ tnh, m recognition (n) /,rekg'nin/ s cng nhn, s tha nhn recognize (BrE also -ise) (v) /'rekgnaiz/ nhn ra, nhn din; cng nhn, tha nhn recommend (v) /rek'mend/ gii thiu, tin c; ngh, khuyn bo record (n) (v) /rek:d/ bn ghi, s ghi, bn thu, s thu; thu, ghi chp recording (n) /rik:di/ s ghi, s thu m recover (v) /'ri:'kv/ ly li, ginh li red adj., (n) /red/ ; mu reduce (v) /ri'dju:s/ gim, gim bt reduction (n) /ridkn/ s gim gi, s h gi refer to (v) xem, tham kho; m ch, nhc n reference (n) /'refrns/ s tham kho, hi e kin reflect (v) /ri'flekt/ phn chiu, phn hi, phn nh reform (v) (n) /rif:m/ ci cch, ci thin, ci to; s ci cch, s ci thin, ci to refrigerator (n) /ri'fridreit/ t lnh refusal (n) /rifju:zl/ s t chi, s khc t refuse (v) /rfyuz/ t chi, khc t regard (v) (n) /ri'g:d/ nhn, nh gi; ci nhn, s quan tm, s ch (li chc tng cui th) regarding prep. /riga:di/ v, v vic, i vi (vn ...) region (n) /'ri:dn/ vng, min

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

regional (adj) /ridnl/ vng, a phng register (v) (n) /'redist/ ng k, ghi vo s; s, s sch, my ghi regret (v) (n) /ri'gret/ ng tic, hi tic; lng thng tic, s hi tic regular (adj) /'rgjul/ thng xuyn, u n regularly (adv) /regjulli/ u n, thng xuyn regulation (n) /regjulein/ s iu chnh, iu l, quy tc reject (v) /'ri:ekt/ khng chp nhn, loi b, bc b relate (v) /ri'leit/ k li, thut li; lin h, lin quan related (to) (adj) /ri'leitid/ c lin quan, c quan h vi ai, ci g relation (n) /ri'lein/ mi quan h, s lin quan, lin lc relationship (n) /ri'leinip/ mi quan h, mi lin lc relative adj., (n) /'reltiv/ c lin quan n; ngi c h, i t quan h relatively (adv) /'reltivli/ c lin quan, c quan h relax (v) /rilks/ gii tr, ngh ngi relaxed (adj) /rilkst/ thanh thn, thoi mi relaxing (adj) /ri'lksi/ lm gim, bt cng thng release (v) (n) /ri'li:s/ lm nh, bt, th, phng thch, pht hnh; s gii thot, thot khi, s th, phng thch, s pht hnh relevant (adj) /relvnt/ thch hp, c lin quan relief (n) /ri'li:f/ s gim nh, s lm cho khuy kha; s tr co; s n b religion (n) /rldn/ tn gio religious (adj) /ri'lids/ (thuc) tn gio rely on (v) /rilai/ tin vo, tin cy, tin tng vo remain (v) /rimein/ cn li, vn cn nh c remaining (adj) /rimeini/ cn li remains (n) /re'meins/ tha, ci cn li remark (n) (v) /ri'm:k/ s nhn xt, ph bnh, s , ch ; nhn xt, ph bnh, , ch remarkable (adj) /ri'ma:kb()l/ ng ch , ng ; khc thng remarkably (adv) /ri'ma:kb()li/ ng ch , ng ; khc thng remember (v) /rmmbr/ nh, nh li remind (v) /rimaind/ nhc nh, gi nh remote (adj) /ri'mout/ xa, xa xi, xa cch removal (n) /ri'mu:vl/ vic di chuyn, vic dn nh, di i remove (v) /ri'mu:v/ di i, di chuyn rent (n) (v) /rent/ s thu mn; cho thu, thu rented (adj) /rentid/ c thu, c mn repair (v) (n) /ri'pe/ sa cha, chnh tu; s sa cha, s chnh tu repeat (v) /ri'pi:t/ /ri'pi:t/ nhc li, lp li repeated (adj) /ripi:tid/ c nhc li, c lp li

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

repeatedly (adv) /ripi:tidli/ lp i lp li nhiu ln replace (v) /rples/ thay th reply (n) (v) /ri'plai/ s tr li, s hi m; tr li, hi m report (v) (n) /ri'p:t/ bo co, tng trnh; bn bo co, bn tng trnh represent (v) /repri'zent/ miu t, hnh dung; i din, thay mt representative (n) (adj) /,repri'zenttiv/ iu tiu biu, tng trng, mu; miu t, biu hin, i din, tng trng reproduce (v) /,ri:pr'dju:s/ ti sn xut reputation (n) /,repju:'tein/ s ni ting, ni danh request (n) (v) /ri'kwest/ li thnh cu, li ngh, yu cu; thnh cu, ngh, yu cu require (v) /ri'kwai(r)/ i hi, yu cu, quy nh requirement (n) /rkwarmnt/ nhu cu, s i hi; lut l, th tc rescue (v) (n) /reskju:/ gii thot, cu nguy; s gii thot, s cu nguy research (n) /ri's:t/ s nghin cu reservation (n) /rez.ve.n/ s hn ch, iu kin hn ch reserve (v) (n) /ri'z:v/ d tr, dnh, t trc, ng k trc; s d tr, s dnh, s t trc, s ng k trc resident (n) (adj) /'rezidnt/ ngi sinh sng, tr ng, khch tr; c nh , c tr, thng tr resist (v) /ri'zist/ chng li, phn i, khng c resistance (n) /rizistns/ s chng li, s phn i, s khng c resolve (v) /ri'zlv/ quyt nh, kin quyt (lm g); gii quyt (vn , kh kh(n).) resort (n) /riz:t/ k sch, phng k resource (n) /ri'so:s/ ti nguyn; k sch, th on respect (n) (v) /rispekt/ s knh trng, s l php; tn trng, knh trng, khm phc respond (v) /ri'spond/ hng ng, phn ng li, tr li response (n) /rspns/ s tr li, cu tr li, s hng ng, s p li responsibility (n) /ris,pons'biliti/ trch nhim, s chu trch nhim responsible (adj) /ri'spnsbl/ chu trch nhim v, chu trch nhim trc ai, g rest (n) (v) /rest / s ngh ngi, lc ngh; ngh, ngh ngi the rest vt, ci cn li, nhng ngi, ci khc restaurant (n) /restrn/ nh hng n, hiu n restore (v) /rist:/ hon li, tr li; sa cha li, phc hi li restrict (v) /ristrikt/ hn ch, gii hn restricted (adj) /ristriktid/ b hn ch, c gii hn; vng cm restriction (n) /ri'strikn/ s hn ch, s gii hn result (n) (v) /ri'zlt/ kt qu; bi, do.. m ra, kt qu l... retain (v) /ri'tein/ gi li, nh c
Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

retire (v) /ritai / ri b, rt v; thi, ngh vic, v hu retired (adj) /ritaid/ n dt, ho lnh, v hu, ngh vic retirement (n) /rtarmnt/ s n dt, ni ho lnh, s v hu, s ngh vic return (v) (n) /ri't:n/ tr li, tr v; s tr li, s tr v reveal (v) /rivi:l/ bc l, biu l, tit l; pht hin, khm ph reverse (v) (n) /ri'v:s/ o, ngc li; iu tri ngc, mt tri review (n) (v) /rivju:/ s xem li, s xt li; lm li, xem xt li revise (v) /ri'vaiz/ c li, xem li, sa li, n li revision (n) /rivin/ s xem li, s c li, s sa li, s n li revolution (n) /,rev'lu:n/ cuc cch mng reward (n) (v) /ri'w:d/ s thng, phn thng; thng, thng cng rhythm (n) /'rim/ nhp iu rice (n) /ras/ go, thc, cm; cy la rich (adj) /rit/ giu, giu c rid (v) /rid/ gii thot (get rid of : tng kh) ride (v) (n) /raid/ i, ci (nga); s i, ng i riding (n) /raidi/ mn th thao ci nga, s i xe (bus, in, xe p) rider (n) /raid/ ngi ci nga, ngi i xe p ridiculous (adj) /rdkyls/ bun ci, l bch, l lng right adj., (adv)., (n) /rait/ thng, phi, tt; ngay, ng; iu thin, iu phi, tt, bn phi rightly (adv) /raitli/ ng, phi, c l ring (n) (v) /ri/ chic nhn, eo nhn cho ai rise (n) (v) /raiz/ s ln, s tng lng, thng cp; dy, ng ln, mc (mt tri), thnh t risk (n) (v) /risk/ s liu, mo him; liu rival (n) (adj) /raivl/ i th, ch th; i ch, cnh tranh river (n) /'riv/ sng road (n) /rod/ con ng, ng ph rob (v) /rb/ cp, ly trm rock (n) /rk/ role (n) /roul/ vai (din), vai tr roll (n) (v) /'roul/ cun, cun, s ln trn; ln, cun, qun, cun romantic (adj) /romntk/ lng mn roof (n) /ru:f/ mi nh, nc room (n) /rum/ phng, bung root (n) /ru:t/ gc, r rope (n) /rop/ dy cp, dy thng, xu, chui rough (adj) /rf/ g gh, lm chm

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

roughly (adv) /'rfli/ g gh, lm chm round adj., (adv)., prep., (n) /raund/ trn, vng quanh, xung quanh rounded (adj) /raundid/ b lm thnh trn; pht trin y route (n) /ru:t/ ng i, l trnh, tuyn ng routine (n) (adj) /ru:'ti:n/ thi thng, l thng, th tc; thng l, thng thng row NAmE (n) /rou/ hng, dy royal (adj) /rl/ (thuc) vua, n hong, hong gia rub (v) /rb/ c xt, xoa bp, nghin, tn rubber (n) /rb/ cao su rubbish (n) (especially BrE) /rb/ vt v gi tr, b i, rc ri rude (adj) /ru:d/ bt lch s, th l; th s, n gin rudely (adv) /ru:dli/ bt lch s, th l; th s, n gin ruin (v) (n) /ru:in/ lm hng, lm nt, lm ph sn; s hng, s nt, s ph sn ruined (adj) /ru:ind/ b hng, b nt, b ph sn rule (n) (v) /ru:l/ quy tc, iu l, lut l; cai tr, ch huy, iu khin ruler (n) /ru:l/ ngi cai tr, ngi tr v; thc k rumour (n) /rumr/ tin n, li n run (v) (n) /rn/ chy; s chy running (n) /'rni/ s chy, cuc chy ua runner (n) /rn/ ngi chy rural (adj) /rurl/ (thuc) nng thn, vng nng thn rush (v) (n) /r/ xng ln, lao vo, x y; s xng ln, s lao vo, s x y sack (n) (v) /sk/ bo ti; ng bao, b vo bao sad (adj) /sd/ bun, bun b sadly (adv) /'sdli/ mt cch bun b, ng bun l, khng may m sadness (n) /'sdnis/ s bun ru, s bun b safe (adj) /seif/ an ton, chc chn, ng tin safely (adv) /seifli/ an ton, chc chn, ng tin safety (n) /'seifti/ s an ton, s chc chn sail (v) (n) /seil/ i tu, thuyn, nh neo; bum, cnh bum, chuyn i bng thuyn bum sailing (n) /'seili/ s i thuyn sailor (n) /seil/ thy th salad (n) /'sld/ sa lt (x lch trng du dm); rau sng salary (n) /slri/ tin lng sale (n) /seil/ vic bn hng salt (n) /s:lt/ mui salty (adj) /s:lti/ ch v mui, c mui, mn
Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

same adj., pro(n) /seim/ u u, n iu; cng nh th, vn ci sample (n) /sa:mpl/ mu, hng mu sand (n) /snd/ ct satisfaction (n) /,stis'fkn/ s lm cho tha mn, toi nguyn; s tr n, bi thng satisfy (v) /'stisfai/ lm tha mn, hi lng; tr (n), chuc ti satisfied (adj) /'stisfaid/ cm thy hi lng, va , tho mn satisfying (adj) /'stisfaii/ em li s tha mn, lm tha mn, lm va Saturday (n) (abbr. Sat.) /'stdi/ th 7 sauce (n) /s:s/ nc xt, nc chm save (v) /seiv/ cu, lu saving (n) /seivi/ s cu, s tit kim say (v) /sei/ ni scale (n) /skel/ vy (c..) scare (v) (n) /sk/ lm kinh hi, s hi, da; s s hi, s kinh hong scared (adj) /skerd/ b hong s, b s hi scene (n) /si:n/ cnh, phong cnh schedule (n) (v) /kedju:l/ k hoch lm vic, bn lit k; ln thi kha biu, ln k hoch scheme (n) /ski:m/ s sp xp, s phi hp; k hoch thc hin; lc , s school (n) /sku:l/ n c, by c science (n) /'sains/ khoa hc, khoa hc t nhin scientific (adj) /,sain'tifik/ (thuc) khoa hc, c tnh khoa hc scientist (n) /'saintist/ nh khoa hc scissors (n) /sizz/ ci ko score (n) (v) /sk:/ im s, bn thng, t s; t c, thnh cng, cho im scratch (v) (n) /skrt/ co, lm xc da; s co, s try xc da scream (v) (n) /skri:m/ go tht, ku ln; ting tht, ting ku to screen (n) /skrin/ mn che, mn nh, mn hnh; phim nh ni chung screw (n) (v) /skru:/ inh vt, inh c; bt vt, bt c sea (n) /si:/ bin seal (n) (v) /si:l/ hi cu; sn hi cu search (n) (v) /s:t/ s tm kim, s thm d, s iu tra; tm kim, thm d, iu tra season (n) /si:zn/ ma seat (n) /si:t/ gh, ch ngi second det., ordinal number, (adv)., (n) /sknd/ th hai, v tr th 2, th nh; ngi v nh secondary (adj) /sekndri/ trung hc, th yu

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

secret adj., (n) /'si:krit/ b mt; iu b mt secretly (adv) /'si:kritli/ b mt, ring t secretary (n) /'sekrtri/ th k section (n) /'sekn/ mc, phn sector (n) /sktr/ khu vc, lnh vc secure adj., (v) /si'kju/ chc chn, m bo; bo m, gi an ninh security (n) /sikiuriti/ s an ton, s an ninh see (v) /si:/ nhn, nhn thy, quan st seed (n) /sid/ ht, ht ging seek (v) /si:k/ tm, tm kim, theo ui seem linking (v) /si:m/ c v nh, dng nh select (v) /silekt/ chn la, chn lc selection (n) /si'lekn/ s la chn, s chc lc self (n) /self/ bn thn mnh self- combining form sell (v) /sel/ bn senate (n) /senit/ thng nghi vin, ban gim hiu senator (n) /sntr/ thng ngh s send (v) /send/ gi, phi i senior adj., (n) /'si:ni/ nhiu tui hn, dnh cho tr em trn 11t; ngi ln tui hn, sinh vin nm cui trng trung hc, cao ng sense (n) /sens/ gic quan, tri gic, cm gic sensible (adj) /'sensbl/ c c xt on; hiu, nhn bit c sensitive (adj) /'sensitiv/ d b thng, d b hng; d b xc phm sentence (n) /'sentns/ cu separate adj., (v) /'seprt/ khc nhau, ring bit; lm ri, tch ra, chia tay separated (adj) /'seprtid/ ly thn separately (adv) /'seprtli/ khng cng nhau, thnh ngi ring, vt ring separation (n) /seprein/ s chia ct, phn ly, s chia tay, ly thn September (n) (abbr. Sept.) /septemb/ thng 9 series (n) /sriz/ lot, dy, chui serious (adj) /'siris/ ng n, nghim trang seriously (adv) /sirisli/ ng n, nghim trang servant (n) /'s:vnt/ ngi hu, y t serve (v) /s:v/ phc v, phng s service (n) /'s:vis/ s phc v, s hu h session (n) /'sen/ bui hp, phin hp, bui, phin set (n) (v) /set/ b, bn, m, l; t , b tr settle (v) /stl/ gii quyt, dn xp, ha gii, t, b tr several det., pro(n) /'sevrl/ vi
Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

severe (adj) /svr/ kht khe, gay gt (thi , c x); gin d, mc mc (kiu cch, trang phc, dung nhan) severely (adv) /svirli/ kht khe, gay gt (thi , c x); gin d, mc mc (kiu cch, trang phc, dung nhan) sew (v) /so/ may, khu sewing (n) /soui/ s khu, s may v sex (n) /seks/ gii, ging sexual (adj) /'seksjul/ gii tnh, cc vn sinh l sexually (adv) /'sekSJli/ gii tnh, cc vn sinh l shade (n) /eid/ bng, bng ti shadow (n) /du/ bng, bng ti, bng rm, bng mt shake (v) (n) /eik/ rung, lc, gi; s rung, s lc, s gi shall modal (v) /l/ d on tng lai: s shallow (adj) /lou/ nng, cn shame (n) /em/ s xu h, thn thng, s ngng shape (n) (v) /eip/ hnh, hnh dng, hnh th shaped (adj) /eipt/ c hnh dng c ch r share (v) (n) /e/ ng gp, tham gia, chia s; phn ng gp, phn tham gia, phn chia s sharp (adj) /rp/ sc, nhn, bn sharply (adv) /rpli/ sc, nhn, bn shave (v) /eiv/ co (ru), bo, o (g) she pro(n) /i:/ n, b y, ch y, c y... sheep (n) /i:p/ con cu sheet (n) /i:t/ chn, khn tri ging; l, tm, phin, t shelf (n) /lf/ k, ngn, gi shell (n) /l/ v, mai; v b ngoi shelter (n) (v) /'elt/ s nng ta, s che ch, s n nu; che ch, bo v shift (v) (n) /ift/ i ch, di ch, chuyn, giao; s thay i, s lun phin shine (v) /ain/ chiu sng, ta sng shiny (adj) /'aini/ sng chi, bng ship (n) /p/ tu, tu thy shirt (n) /t/ o s mi shock (n) (v) /Sok/ s ng chm, va chm, s kch ng, s chong; chm mnh, va mnh, gy sc shocking (adj) /ki/ gy ra cm phn, ti t, gy kch ng shocked (adj) /Sok/ b kch ng, b va chm, b sc shoe (n) /u:/ giy shoot (v) /ut/ vt qua, chy qua, nm, phng, bn; m ra, tri ra shooting (n) /'u:ti/ s bn, s phng i

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

shop (n) (v) /p/ ca hng; i mua hng, i ch shopping (n) /'pi/ s mua sm short (adj) /:t/ ngn, ct shortly (adv) /:tli/ trong thi gian ngn, sm shot (n) /t/ n, vin n should modal (v) /ud, d, d/ nn shoulder (n) /'ould/ vai shout (v) (n) /at/ h ht, reo h; s la ht, s h reo show (v) (n) /ou/ biu din, trng by; s biu din, s by t shower (n) /ou/ vi hoa sen, s tm vi hoa sen shut (v) (adj) /t/ ng, khp, y; tnh khp kn shy (adj) /a/ nht nht, e thn sick (adj) /sick/ m, au, bnh be sick (BrE) b m feel sick (especially BrE) bun nn side (n) /said/ mt, mt phng sideways adj., (adv) /saidw:dz/ ngang, t mt bn; sang bn sight (n) /sait/ cnh p; s nhn sign (n) (v) /sain/ du, du hiu, k hiu; nh du, vit k hiu signal (n) (v) /'signl/ du hiu, tn hiu; ra hiu, bo hiu signature (n) /sgntr , sgntr/ ch k significant (adj) /sgnfknt/ nhiu ngha, quan trng significantly (adv) /sig'nifikntli/ ng k silence (n) /salns/ s im lng, s yn tnh silent (adj) /salnt/ im lng, yn tnh silk (n) /silk/ t (t.n+(n)to), ch, la silly (adj) /sili/ ng ngn, ngu ngc, kh di silver (n) (adj) /'silv/ bc, ng bc; lm bng bc, trng nh bc similar (adj) /simil/ ging nh, tng t nh similarly (adv) /similli/ tng t, ging nhau simple (adj) /'simpl/ n, n gin, d dng simply (adv) /simpli/ mt cch d dng, gin d since prep., conj., (adv) /sins/ t, t khi; t khi, t lc ; t , t lc y sincere (adj) /sinsi/ tht th, thng thng, chn thnh sincerely (adv) /sin'sili/ mt cch chn thnh Yours sincerely (BrE) bn chn thnh ca anh, ch.. (vit cui th) sing (v) /si/ ht, ca ht singing (n) /sii/ s ht, ting ht singer (n) /si/ ca s

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

single (adj) /'sigl/ n, n c, n l sink (v) /sk/ chm, ln, m sir (n) /s:/ xng h lch s Ngi, ng sister (n) /'sist/ ch, em gi sit (v) /sit/ ngi sit down ngi xung site (n) /sait/ ch, v tr situation (n) /,situ'ein/ hon cnh, a th, v tr size (n) /saiz/ c -sized /saizd/ c nh c skilful (BrE) (NAmE skillful) (adj) /skilful/ ti gii, kho tay skilfully (BrE) (NAmE skillfully) (adv) /skilfulli/ ti gii, kho tay skill (n) /skil/ k nng, k so skilled (adj) /skild/ c k nng, c k so, kho tay; c kinh nghim,, lnh ngh skin (n) /skin/ da, v skirt (n) /skrt/ vy, m sky (n) /ska/ tri, bu tri sleep (v) (n) /sli:p/ ng; gic ng sleeve (n) /sli:v/ tay o, ng tay slice (n) (v) /slais/ ming, lt mng; ct ra thnh ming mng, lt mng slide (v) /slaid/ trtc, chuyn ng nh, lt qua slight (adj) /slait/ mng manh, thon, gy slightly (adv) /'slaitli/ mnh khnh, mng manh, yu t slip (v) /slip/ trt, tut, tri qua, chy qua slope (n) (v) /sloup/ dc, ng dc, dc; nghing, dc slow (adj) /slou/ chm, chm chp slowly (adv) /'slouli/ mt cch chm chp, chm dn small (adj) /sm:l/ nh, b smart (adj) /sma:t/ mnh, c lit smash (v) (n) /sm/ p, v tan thnh mnh; s p, v tn thnh mnh smell (v) (n) /sml/ ngi; s ngi, khu gic smile (v) (n) /smail/ ci, mm ci; n ci, v ti ci smoke (n) (v) /smouk/ khi, hi thuc; ht thuc, bc khi, hi smoking (n) /smouki/ s ht thuc smooth (adj) /smu:/ nhn, trn, mt m smoothly (adv) /smu:li/ mt cch m , tri chy snake (n) /sneik/ con rn; ngi nham him, xo tr snow (n) (v) /snou/ tuyt; tuyt ri so (adv)., conj. /sou/ nh vy, nh th; v th, v vy, v th cho nn
Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

so that , cho, m soap (n) /soup/ x phng social (adj) /'soul/ c tnh x hi socially (adv) /souli/ c tnh x hi society (n) /s'saiti/ x hi sock (n) /sk/ tt ngns, ming lt giy soft (adj) /sft/ mm, do softly (adv) /sftli/ mt cch mm do software (n) /'sfwe/ phn mm (m.tnh) soil (n) /sl/ t trng; vt bn soldier (n) /'sould/ lnh, qun nhn solid adj., (n) /'slid/ rn; th rn, cht rnh solution (n) /s'lu:n/ s gii quyt, gii php solve (v) /slv/ gii, gii thch, gii quyt some det., pro(n) /sm/ or /sm/ mt it, mt vi somebody (also someone) pro(n) /'smbdi/ ngi no somehow (adv) /smhau/ khng bit lm sao, bng cch ny hay cch khc something pro(n) /'smi/ mt iu g , mt vic g , mt ci g sometimes (adv) /smtaimz/ thnh thong, i khi somewhat (adv) /smwt/ n mc no , hi, mt cht somewhere (adv) /'smwe/ ni no . u son (n) /sn/ con trai song (n) /s/ bi ht soon (adv) /su:n/ sm, chng bao lu na as soon as ngay khi sore (adj) /sr , sor/ au, nhc sorry (adj) /'sri/ xin li, ly lm tic, ly lm bun sort (n) (v) /s:t/ th, hng loi; la chn, sp xp, phn loi soul (n) /sol/ tm hn, tm tr, linh hn sound (n) (v) /sound/ m thanh; nghe soup (n) /su:p/ xp, canh, cho sour (adj) /'sau/ chua, c v gim source (n) /s:s/ ngun south (n)adj., (adv) /sau/ phng Nam, hng Nam; pha Nam; hng v pha Nam southern (adj) /sn/ thuc phng Nam space (n) /speis/ khong trng, khong cch spare adj., (n) /spe/ tha thi, d tr, rng ri; d tr, d phng speak (v) /spi:k/ ni

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

spoken (adj) /spoukn/ ni theo 1 cch no speaker (n) /spikr/ ngi ni, ngi din thuyt special (adj) /'spel/ c bit, ring bit specially (adv) /speli/ c bit, ring bit specialist (n) /'speslist/ chuyn gia, chuyn vin specific (adj) /spi'sifik/ c trng, ring bit specifically (adv) /spi'sifikli/ c trng, ring bit speech (n) /spi:t/ s ni, kh nng ni, li ni, cch ni, bi ni speed (n) /spi:d/ tc , vn tc spell (v) (n) /spel/ nh vn; s thu ht, s quyn r, say m spelling (n) /speli/ s vit chnh t spend (v) /spnd/ tiu, xi spice (n) /spais/ gia v spicy (adj) /spaisi/ c gia v spider (n) /spaid/ con nhn spin (v) /spin/ quay, quay trn spirit (n) /sprt/ tinh thn, tm hn, linh hn spiritual (adj) /'spiritjul/ (thuc) tinh thn, linh hn spite (n)/spait/ s gin, s hn th; in spite of : mc d, bt chp split (v) (n) /split/ ch, tch, chia ra; s ch, s tch, s chia ra spoil (v) /spil/ cp, cp at spoon (n) /spu:n/ ci tha sport (n) /sp:t/ th thao spot (n) /spt/ du, m, vt spray (n) (v) /spre/ my, ng, bnh pht, bm, phun; bm, phun, xt spread (v) /spred/ tri, cng ra, by ra; truyn b spring (n) /spr/ ma xun square adj., (n) /skwe/ vung, vung vn; dng hnh vung, hnh vung squeeze (v) (n) /skwi:z/ p, vt, xit; s p, s vt, s xit stable adj., (n) /steibl/ n nh, bnh tnh, vng vng; chung nga staff (n) /sta:f / gy stage (n) /sted/ tng, b stair (n) /ste/ bc thang stamp (n) (v) /stmp/ tem; dn tem stand (v) (n) /stnd/ ng, s ng stand up ng y standard (n) (adj) /'stndd/ tiu chun, chun, mu; lm tiu chun, ph hp vi tiu chun star (n) (v) /st:/ ngi sao, dn sao, trang tr hnh sao, nh du sao stare (v) (n) /'ste(r)/ nhm chm chm; s nhn chm chm
Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

start (v) (n) /st:t/ bt u, khi ng; s bt u, s khi u, khi hnh state (n)adj., (v) /steit/ nh nc, quc gia, chnh quyn; (thuc) nh nc, c lin quan n nh nc; pht biu, tuyn b statement (n) /'steitmnt/ s by t, s pht biu; s tuyn b, s trnh by station (n) /'stein/ trm, im, n statue (n) /'sttu:/ tng status (n) /stets , stts/ tnh trng stay (v) (n) /stei/ li, lu li; s li, s lu li steady (adj) /'stedi/ vng chc, vng vng, kin nh steadily (adv) /'stedili/ vng chc, vng vng, kin nh unsteady (adj) /nstedi/ khng chc, khng n nh steal (v) /sti:l/ n cp, n trm steam (n) /stim/ hi nc steel (n) /sti:l/ thp, ngnh thp steep (adj) /sti:p/ dc, dc ng steeply (adv) /'sti:pli/ dc, cheo leo steer (v) /sti/ li (tu, t...) step (n) (v) /step/ bc; bc, bc i stick (v) (n) /stick/ m, thc, chc, cm, dnh; ci gy, qua ci, cn stick out (for) i, t c ci g sticky (adj) /'stiki/ dnh, nht stiff (adj) /stif/ cng, cng rn, kin quyt stiffly (adv) /'stifli/ cng, cng rn, kin quyt still (adv)., (adj) /stil/ ng yn; vn, vn cn sting (v) (n) /sti/ chm, chch, t; ngi, vi (ong, mui), nc (rn); s chm, chch.. stir (v) /st:/ khuy, o stock (n) /st:/ kho s tr, hng d tr, vn stomach (n) /stmk/ d dy stone (n) /stoun/ stop (v) (n) /stp/ dng, ngng, ngh, thi; s dng, s ngng, s li store (n) (v) /st:/ ca hng, kho hng; tch tr, cho vo kho storm (n) /st:m/ cn ging, bo story (n) /'st:ri/ chuyn, cu chuyn stove (n) /stouv/ bp l, l si straight (adv)., (adj) /stret/ thng, khng cong strain (n) /strein/ s cng thng, s cng strange (adj) /streind/ xa l, cha quen strangely (adv) /streindli/ l, xa l, cha quen stranger (n) /'strein/ ngi l

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

strategy (n) /'strt/ chin lc stream (n) /stri:m/ dng sui street (n) /stri:t/ ph, mg ph strength (n) /'stre/ sc mnh, sc khe stress (n) (v) s cng thng; cng thng, p, lm cng stressed (adj) /strest/ b cng thng, b p, b cng stretch (v) /strt/ cng ra, dui ra, ko di ra strict (adj) /strikt/ nghim khc, cht ch,, kht khe strictly (adv) /striktli/ mt cch nghim khc strike (v) (n) /straik/ nh, p, bi cng, nh cng; cuc bi cng, cuc nh cng striking (adj) /'straiki/ ni bt, gy n tng string (n) /str/ dy, si dy strip (v) (n) /strip/ ci, lt (qun o); s ci qun o stripe (n) /strap/ sc, vn, vin striped (adj) /straipt/ c sc, c vn stroke (n) (v) /strouk/ c nh, c n; ci vut ve, s vut ve; vut ve strong (adj) /str , str/ khe, mnh, bn, vng, chc chn strongly (adv) /strli/ khe, chc chn structure (n) /'strkt/ kt cu, cu trc struggle (v) (n) /'strg()l/ u tranh; cuc u tranh, cuc chin u student (n) /'stju:dnt/ sinh vin studio (n) /stju:diou/ xng phim, trng quay; phng thu study (n) (v) /'stdi/ s hc tp, s nghin cu; hc tp, nghin cu stuff (n) /stf/ cht liu, cht stupid (adj) /stupd , styupd/ ngu ngc, ngu n, ng ngn style (n) /stail/ phong cch, kiu, mu, loi subject (n) /sbdkt / ch , ti; ch ng substance (n) /'sbstns/ cht liu; bn cht; ni dung substantial (adj) /sbstnl/ thc t, ng k, quan trng substantially (adv) /sbstnli/ v thc cht, v cn bn substitute (n) (v) /sbstitju:t/ ngi, vt thay th; thay th succeed (v) /sk'si:d/ ni tip, k tip; k nghip, k v success (n) /sk'si:d/ s thnh cng,, s thnh t successful (adj) /skssfl/ thnh cng, thng li, thnh t successfully (adv) /skssflli/ thnh cng, thng li, thnh t unsuccessful (adj) /nsksesful/ khng thnh cng, tht bi such det., pro(n) /st/ nh th, nh vy, nh l such as n ni, n mc suck (v) /sk/ b, ht; hp th, tip thu
Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

sudden (adj) /'sdn/ thnh lnh, t ngt suddenly (adv) /'sdnli/ thnh lnh, t ngt suffer (v) /'sf(r)/ chu ng, chu thit hi, au kh suffering (n) /'sfri/ s au n, s au kh sufficient (adj) /s'fint/ (+ for) , thch ng sufficiently (adv) /s'fintli/ , thch ng sugar (n) /'ug/ ng suggest (v) /s'dest/ ngh, xut; gi suggestion (n) /s'destn/ s ngh, s xut, s khu gi suit (n) (v) /su:t/ b com l, trang phc; thch hp, quen, hp vi suited (adj) /su:tid/ hp, ph hp, thch hp vi suitable (adj) /su:tbl/ hp, ph hp, thch hp vi suitcase (n) /su:tkeis/ va li sum (n) /sm/ tng, ton b summary (n) /smri/ bn tm tt summer (n) /smr/ ma h sun (n) /sn/ mt tri Sunday (n) (abbr. Su(n)) /sndi/ Ch nht superior (adj) /su:'piri(r)/ cao, cht lng cao supermarket (n) /su:pma:kit/ siu th supply (n) (v) /s'plai/ s cung cp, ngun cung cp; cung cp, p ng, tip t support (n) (v) /sp:t/ s chng , s ng h; chng , ng h supporter (n) /sp:t/ vt chng ; ngi c v, ngi ng h suppose (v) /s'pz/ cho rng, tin rng, ngh rng sure adj., (adv) /u/ chc chn, xc thc make sure chc chn, lm cho chc chn surely (adv) /uli/ chc chn surface (n) /srfs/ mt, b mt surname (n) (especially BrE) /srnem/ h surprise (n) (v) /s'praiz/ s ngc nhin, s bt ng; lm ngc nhin, gy bt ng surprising (adj) /s:praizi/ lm ngc nhin, lm bt ng surprisingly (adv) /s'praizili/ lm ngc nhin, lm bt ng surprised (adj) /s:praizd/ ngc nhin (+ at) surround (v) /s'rand/ vy quanh, bao quanh surrounding (adj) /s.r(n)di/ s vy quanh, s bao quanh surroundings (n) /sraundiz/ vng xung quanh, mi trng xung quanh survey (n) (v) /'s:vei/ s nhn chung, s kho st; quan st, nhn chung, kho st, nghin cu

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

survive (v) /s'vaiv/ sng lu hn, tip tc sng, sng st suspect (v) (n) /sspekt/ nghi ng, hoi nghi; ngi kh nghi, ngi b tnh nghi suspicion (n) /ss'pin/ s nghi ng, s ng vc suspicious (adj) /sspis/ c s nghi ng, t ra nghi ng, kh nghi swallow (v) /'swlou/ nut, nut chng swear (v) /swe/ chi ra, nguyn ra; th, ha swearing (n) li th, li nguyn ra, li th ha sweat (n) (v) /swet/ m hi; m hi sweater (n) /'swet/ ngi ra m hi,, k bc lt lao ng sweep (v) /swi:p/ qut sweet adj., (n) /swi:t/ ngt, c v ngt; s ngt bi, ngt swell (v) /swel/ phng, sng ln swelling (n) /sweli/ s sng ln, s phng ra swollen (adj) /swouln/ sng phng, phnh cng swim (v) /swim/ bi li swimming (n) /swimi/ s bi li swimming pool (n) b nc swing (n) , (v) /swi/ s u a, lc lc; nh u, u a, lc lc switch (n) , (v) /swit/ cng tc, roi; tt, bt, nh bng gy, roi switch sth off ngt in switch sth on bt in swollen swell (v) /swouln/ /swel/ phng ln, sng ln symbol (n) /simbl/ biu tng, k hiu sympathetic (adj) /simpetik/ ng cm, ng mn, d thng sympathy (n) /simpi/ s ng cm, s ng system (n) /'sistim/ h thng, ch table (n) /'teibl/ ci bn tablet (n) /'tblit/ tm, bn, th phin tackle (v) (n) /'tkl/ or /'teikl/ gii quyt, khc phc, bn tho; dng, dng c tail (n) /teil/ ui, on cui take (v) /teik/ s cm nm, s ly take sth off ci, b ci g, ly i ci g take (sth) over ch, chuyn ci g; tip qun, k tc ci g talk (v) (n) /t:k/ ni chuyn, tr chuyn; cuc tr chuyn, cuc tho lun tall (adj) /t:l/ cao tank (n) /tk/ thng, kt, b tap (v) (n) . /tp/ m vi, ng vi; vi, kha tape (n) /teip/ bng, bng ghi m; di, dy

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

target (n) /'ta:git/ bia, mc tiu, ch task (n) /tsk/ nhim v, ngha v, bi tp, cng tc, cng vic taste (n) , (v) /teist/ v, v gic; nm tax (n) , (v) /tks/ thu; nh thu taxi (n) /'tksi/ xe tc xi tea (n) /ti:/ cy ch, tr, ch teach (v) /ti:t/ dy teaching (n) /'ti:ti/ s dy, cng vic dy hc teacher (n) /'ti:t/ gio vin team (n) /ti:m/ i, nhm tear ( NAmE ) (v) (n) /ti/ x, lm rch; ch rch, ming xe; nc mt technical (adj) /'teknikl/ (thuc) k thut, chuyn mn technique (n) /tek'ni:k/ k so, k thut, phng php k thut technology (n) /tek'nldi/ k thut hc, cng ngh hc telephone (also phone) (n) , (v) /telefoun/ my in thoi, gi in thoi television (also TV) (n) /televin/ v tuyn truyn hnh tell (v) /tel/ ni, ni vi temperature (n) /temprit/ nhit temporary (adj) /tmprri/ tm thi, nht thi temporarily (adv) /'temprlti/ tm tend (v) /tend/ trng nom, chm sc, gi gn, hu h tendency (n) /tndnsi/ xu hng, chiu hng, khuynh hng tension (n) /'tenn/ s cng, cng, tnh trng cng tent (n) /tent/ lu, rp term (n) /t:m/ gii hn, k hn, kha, k hc terrible (adj) /'terbl/ khng khip, gh s terribly (adv) /'terbli/ ti t, khng chu ni test (n) , (v) /test/ bi kim tra, s th nghim, xt nghim; kim tra, xt nghim, th nghim text (n) /tkst/ nguyn vn, bn vn, ch , t than prep., conj. /n/ hn thank (v) /k/ cm n thanks exclamation, (n) /'ks/ s cm n, li cm n thank you exclamation, (n) cm n bn (ng b, anh ch...) that det., pro (n)conj. /t/ ngi y, , vt y, ; rng, l the definite article /i:, i, / ci, con, ngi, y ny.... theatre (BrE) (NAmE theater) (n) /itr/ rp ht, nh ht their det. /ea(r)/ ca chng, ca chng n, ca h theirs pro (n) /ez/ ca chng, ca chng n, ca h them pro (n) /em/ chng, chng n, h
Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

theme (n) /i:m/ ti, ch themselves pro (n) /m'selvz/ t chng, t h, t then (adv) /en/ khi , lc , tip theory (n) /'iri/ l thuyt, hc thuyt there (adv) /e/ ni , ti ni therefore (adv) /'ef:(r)/ bi vy, cho nn, v th they pro (n) /ei/ chng, chng n, h; nhng ci y thick (adj) /ik/ dy; m thickly (adv) /ikli/ dy; dy c; thnh lp dy thickness (n) /iknis/ tnh cht dy, dy, b dy thief (n) /i:f/ k trm, k cp thin (adj) /in/ mng, mnh thing (n) /i/ ci, , vt think (v) /ik/ ngh, suy ngh thinking (n) /'iki/ s suy ngh, ngh thirsty (adj) /:sti/ kht, cm thy kht this det., pro (n) /is/ ci ny, iu ny, vic ny thorough (adj) /'r/ cn thn, k lng thoroughly (adv) /'rli/ k lng, thu o, trit though conj., (adv) // d, d cho, mc d; mc d, tuy nhin, tuy vy thought (n) /:t/ s suy ngh, kh nng suy ngh; ngh, t tng, t duy thread (n) /red/ ch, si ch, si dy threat (n) /rt/ s e da, li e da threaten (v) /'retn/ da, e da threatening (adj) /retni/ s e da, s hm da throat (n) /rout/ c, c hng through prep., (adv) /ru:/ qua, xuyn qua throughout prep., (adv) /ru:'aut/ khp, sut throw (v) /rou/ nm, vt, qung throw sth away nm i, vt i, ling i thumb (n) /m/ ngn tay ci Thursday (n) (abbr. Thur., Thurs.) /:zdi/ th 5 thus (adv) /s/ nh vy, nh th, do ticket (n) /'tikit/ v tidy adj., (v) /taidi/ sch s, ngn np, gn gng; lm cho sch s, gn gng, ngn np untidy (adj) /ntaidi/ khng gn gng, khng ngn np, ln xn tie (v) (n) /tai/ buc, ct, tri; dy buc, daay tri, dy giy tie sth up c quan h mt thit, gn cht tight adj., (adv) /tait/ kn, cht, cht
Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

tightly (adv) /'taitli/ chc ch, st sao till until /til/ cho n khi, ti lc m time (n) /taim/ thi gian, th gi timetable (n) (especially BrE) /taimteibl/ k hoch lm vic, thi gian biu tin (n) /tn/ thic tiny (adj) /'taini/ rt nh, nh xu tip (n) , (v) /tip/ u, mt, nh, chp; bt u, lp u vo tire (v) (BrE, NAmE), (n) (NAmE) (BrE tyre /'tai/) /tai/ lm mt mi, tr nn mt nhc; lp, v xe tiring (adj) /tairi/ s mt mi, s mt nhc tired (adj) /'tad/ mt, mun ng, nhm chn title (n) /tatl/ u , tiu ; tc v, t cch to prep., infinitive marker /tu:, tu, t/ theo hng, ti today (adv)., (n) /t'dei/ vo ngy ny; hm nay, ngy nay toe (n) /tou/ ngn chn (ngi) together (adv) /t'ge/ cng nhau, cng vi toilet (n) /tilit/ nh v sinh; s trang im (ra mt, n mc, chi tc...) tomato (n) /tma:tou/ c chua tomorrow (adv)., (n) /t'mrou/ vo ngy mai; ngy mai ton (n) /tn/ tn tone (n) /toun/ ting, ging tongue (n) /t/ li tonight (adv)., (n) /tnait/ vo m nay, vo ti nay; m nay, ti nay tonne (n) /tn/ tn too (adv) /tu:/ cng tool (n) /tu:l/ dng c, dng tooth (n) /tu:/ rng top (n) , (adj) /tp/ chp, nh; ng u, trn ht topic (n) /tpk/ ti, ch Total (adj) (n) /'toutl/ tng cng, ton b; tng s, ton b s lng totally (adv) /toutli/ hon ton touch (v) (n) /tt/ s, m, tip xc; s s, s m, s tip xc tough (adj) /tf/chc, bn, dai tour (n) , (v) /tu/ cuc o du lch, cuc i do, chuyn du lch; i du lch tourist (n) /'turist/ khch du lch towards (also toward especially in NAmE) prep. /tw:dz/ theo hng, v hng towel (n) /tal/ khn tm, khn lau tower (n) /'tau/ thp town (n) /taun/ th trn, th x, thnh ph nh

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

toy (n) , (adj) /ti/ chi, trang tr; th loi chi trace (v) (n) /treis/ pht hin, tm thy, vch, ch ra, phc ha; du, vt, mt cht track (n) /trk/ phn ca a; ng mn, ng ua trade (n) , (v) /treid/ thng mi, bun bn; bun bn, trao i trading (n) /treidi/ s kinh doanh, vic mua bn tradition (n) /trdin/ truyn thng traditional (adj) /trdinl/ theo truyn thng, theo li c traditionally (adv) /trdinlli/ (thuc) truyn thng, l truyn thng traffic (n) /'trfik/ s i li, s giao thng, s chuyn ng train (n) , (v) /trein/ xe la, tu ha; dy, rn luyn, o to training (n) /'traini/ s dy d, s hun luyn, s o to transfer (v) (n) /'trnsf:/ di, di chuyn; s di chuyn, s di ch transform (v) /trns'f:m/ thay i, bin i translate (v) /trnsleit/ dch, bin dch, phin dch translation (n) /trns'lein/ s dch transparent (adj) /trnsprnt/ trong sut; d hiu, sng sa transport (n) (BrE) (NAmE transportation) /'trnsp:t/ s vn chuyn, s vn ti; phng tin i li transport (v) (BrE, NAmE) chuyn ch, vn ti trap (n) , (v) /trp/ c, hnh l; by, cm by; by, gi, chn li travel (v) (n) /'trvl/ i li, i du lch, di chuyn; s i, nhng chuyn i traveller (BrE) (NAmE traveler) (n) /'trvl/ ngi i, l khch treat (v) /tri:t/ i x, i i, c x treatment (n) /'tri:tmnt/ s i x, s c x tree (n) /tri:/ cy trend (n) /trend/ phng hng, xu hng, chiu hng trial (n) /'trail/ s th nghim, cuc th nghim triangle (n) /traigl/ hnh tam gic trick (n) , (v) /trik/ mu mo, th on, tr la gatj; la, la gt trip (n) , (v) /trip/ cuc do chi, cuc du ngon; i do, du ngon tropical (adj) /trpikl/ nhit i trouble (n) /'trbl/ iu lo lng, iu mun phin trousers (n) (especially BrE) /trauz:z/ qun truck (n) (especially NAmE) /trk/ rau qu ti true (adj) /tru:/ ng, tht truly (adv) /'tru:li/ ng s tht, ch thc, thc s Yours Truly (NAmE) li kt thc th (bn chn thnh ca...) trust (n) , (v) /trst/ nim tin, s ph thc; tin, tin cy, ph thc truth (n) /tru:/ s tht

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

try (v) /trai/ th, c gng tube (n) /tju:b/ ng, tup Tuesday (n) (abbr. Tue., Tues.) /tju:zdi/ th 3 tune (n) , (v) /tun , tyun/ iu, giai iu; ln dy, so dy (n) tunnel (n) /'tnl/ ng hm, hang turn (v) (n) /t:n/ quay, xoay, vn; s quay, vng quay TV television v tuyn truyn hnh twice (adv) /twas/ hai ln twin (n) , (adj) /twn/ sinh i, to thnh cp; cp song sinh twist (v) (n) /twist/ xon, cun, qun; s xon, vng xon twisted (adj) /twistid/ c xon, c cun type (n) , (v) /taip/ loi, kiu, mu; phn loi, xp loi typical (adj) /tipikl/ tiu biu, in hnh, c trng typically (adv) /tipiklli/ in hnh, tiu biu tyre (n) (BrE) (NAmE tire) /'tai/ lp, v xe ugly (adj) /'gli/ xu x, xu xa ultimate (adj) /ltmt/ cui cng, sau cng ultimately (adv) /ltimtli/ cui cng, sau cng umbrella (n) /m'brel/ , d unable able /neibl/ khng th, khng c kh nng (# c th) unacceptable acceptable /nkseptbl/ khng th chp nhn uncertain certain /n's:tn/ khng chc chn, khn bit r rng uncle (n) /kl/ ch, bc uncomfortable comfortable /kmftbl/ bt tin, khng tin li unconscious conscious /n'kns/ bt tnh, ngt i uncontrolled control /'nkn'trould/ khng b kim ch, khng b kim tra under prep., (adv) /'nd/ di, di; pha di, v pha di underground (adj) (adv) /'ndgraund/ di mt t, ngm di t; ngm underneath prep., (adv) /ndni:/ di, bn di understand (v) /nd'stnd/ hiu, nhn thc understanding (n) /ndrstnd/ tr tu, s hiu bit underwater adj., (adv) /ndwt/ di mt nc, di mt nc underwear (n) /'ndwe/ qun lt undo do /ndu:/ tho, g, xa, hy b unemployed employ /nimplid/ khng dng, tht nghip unemployment employment /'nim'ploimnt/ s tht nghip, tnh trng tht nghip unexpected, unexpectedly expect /nikspektid/ bt ng, t ngt, gy ngc nhin unfair, unfairly fair /nf/ khng ng, khng cng bng, gian ln
Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

unfortunate (adj) /nfo:'tneit/ khng may, ri ro, bt hnh unfortunately (adv) /nf:tntli/ mt cch ng tic, mt cch khng may unfriendly friendly /nfrendli/ i ch, khng thn thin unhappiness happiness /nhpinis/ s bun, ni bun unhappy happy /nhpi/ bun ru, kh s uniform (n) , (adj) /junfrm/ ng phc; u, ging nhau, ng dng unimportant important /nimp:tnt/ khng quan trng union (n) /'ju:njn/ lin hip, s on kt, s hip nht unique (adj) /ju:ni:k/ c nht v nh unit (n) /'ju:nit/ n v unite (v) /ju:nait/ lin kt, hp nht, hp li, kt thn united (adj) /ju:'naitid/ lin minh, on kt, chung, thng nht universe (n) /'ju:niv:s/ v tr university (n) /ju:niv:siti/ trng i hc unkind kind /nkaind/ khng t t, khng tt unknown know /'n'noun/ khng bit, khng c nhn ra unless conj. /nles/ tr phi, tr khi, nu khng unlike like /nlaik/ khng ging, khc unlikely likely /nlakli/ khng c th xy ra, khng chc chn; khng c thc unload load /nloud/ tho, d unlucky lucky /nlki/ khng gp may, khng may mn unnecessary necessary /n'nesisri/ khng cn thit, khng mong mun unpleasant pleasant /n'pleznt/ khng d chu, kh chu unreasonable reasonable /nriznbl/ v l, vt qu gii hn ca ci hp l unsteady steady /nstedi/ khng ng mc, khng vng, khng chc unsuccessful successful /nsksesful/ khng thnh cng, khng thnh t untidy tidy /ntaidi/ khng gn gng, khng ngn np, ln xn until (also till) conj., prep. /ntil/ trc khi, cho n khi unusual, unusually usual /nju:ul/ him, khc thng unwilling, unwillingly willing /nwili/ khng mun, khng c nh up (adv)., prep. /p/ trn, ln trn, ln upon prep. /pn/ trn, trn upper (adj) /p/ cao hn upset (v) (adj) /pst/ lm , nh upsetting (adj) /pseti/ tnh nh , lm upside down (adv) /psaid/ ln ngc upstairs (adv) (adj) (n) /pstz/ tn gc, c ng tng gc; tng trn, gc

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

upwards (also upward especially in NAmE) (adv) upward (adj) /'pwd/ ln, hng ln, i ln urban (adj) /rbn/ (thuc) thnh ph, khu vc urge (v) (n) /:d/ thc, gic, gic gi; s thc y, s thi thc urgent (adj) /rdnt/ gp, khn cp us pro (n) /s/ chng ti, chng ta; ti v anh use (v) (n) /ju:s/ s dng, dng; s dng, s s dng used (adj) /ju:st/ dng, s dng used to sth/to doing sth s dng ci g, s dng lm ci g used to modal (v) quen dng useful (adj) /ju:sful/ hu ch, gip ch useless (adj) /'ju:slis/ v ch, v dng user (n) /ju:z/ ngi dng, ngi s dng usual (adj) /'ju:l/ thng thng, thng dng usually (adv) /'ju:li/ thng thng unusual (adj) /nju:ul/ him, khc thng, ng ch unusually (adv) /nju:ulli/ cc k, khc thng vacation (n) /v'kein/ k ngh h, k ngh l; ngy ngh, ngy l valid (adj) /'vld/ chc chn, hiu qu, hp l valley (n) /'vli/ thung lng valuable (adj) /'vljubl/ c gi tr ln, ng gi value (n) , (v) /'vlju:/ gi tr, c tnh, nh gi van (n) /vn/ tin i, qun tin phong; xe ti variation (n) /veriein/ s bin i, s thay i mc , s khc nhau variety (n) /v'raiti/ s a dng, trng thi khc nhau various (adj) /veri.s/ khc nhau, thuc v nhiu loi vary (v) /'veri/ thay i, lm cho khc nhau, bin i varied (adj) /'verid/ thuc nhiu loi khc nhau, nhng v a dng vast (adj) /v:st/ rng ln, mnh mng vegetable (n) /vdtbl , vdtbl/ rau, thc vt vehicle (n) /'vi:hikl/ xe c venture (n) , (v) /'vent/ s n kinh doanh, cng vic kinh doanh; liu, mo him, c gan version (n) /'v:n/ bn dch sang mt ngn ng khc vertical (adj) /vrtkl/ thng ng, ng very (adv) /'veri/ rt, lm via prep. /'vai/ qua, theo ng victim (n) /'viktim/ nn nhn victory (n) /'viktri/ chin thng video (n) /'vidiou/ video
Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

view (n) , (v) /vju:/ s nhn, tm nhn; nhn thy, xem, quan st village (n) /vld/ lng, x violence (n) /valns/ s c lit, s d di; bo lc violent (adj) /'vailnt/ mnh lit, mnh m, hung d violently (adv) /'vailntli/ mnh lit, d di virtually (adv) /'v:tjuli/ thc s, hu nh, gn nh virus (n) /'vairs/ vi rt visible (adj) /'vizbl/ hu hnh, thy c vision (n) /'vin/ s nhn, th lc visit (v) (n) /vizun/ i thm hi, n chi, tham quan; s i thm, s thm ving visitor (n) /'vizit/ khch, du khch vital (adj) /'vaitl/ (thuc) s sng, cn cho s sng vocabulary (n) /vkbjulri/ t vng voice (n) /vis/ ting, ging ni volume (n) /vlju:m/ th tch, quyn, tp vote (n) , (v) /vot/ s b phiu, s bu c; b phiu, bu c wage (n) /wei/ tin lng, tin cng waist (n) /weist/ eo, ch tht lng wait (v) /weit/ ch i waiter, waitress (n) /'weit/ ngi hu bn, ngi i, ngi trng ch wake (up) (v) /weik/ thc dy, tnh thc walk (v) (n) /w:k/ i, i b; s i b, s i do walking (n) /'w:ki/ s i, s i b wall (n) /w:l/ tng, vch wallet (n) /'wolit/ ci v wander (v) (n) /'wnd/ i lang thang; s i lang thang want (v) /wnt/ mun war (n) /w:/ chin tranh warm adj., (v) /w:m/ m, m p; lm cho nng, hm nng warmth (n) /w:m/ trng thi m, s m p; hi m warn (v) /w:n/ bo cho bit, cnh bo warning (n) /'w:ni/ s bo trc, li cnh bo wash (v) /w , w/ ra, git washing (n) /'wi/ s tm ra, s git waste (v) (n) , (adj) /west/ lng ph, ung ph; vng hoang vu, sa mc; b hoang watch (v) (n) /wt/ nhn, theo di, quan st; s canh gc, s canh phng water (n) /'w:t/ nc wave (n) , (v) /wev/ sng, gn nc; gn sng, un thnh sng
Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

way (n) /wei/ ng, ng i we pro (n) /wi:/ chng ti, chng ta weak (adj) /wi:k/ yu, yu t weakness (n) /wi:knis/ tnh trng yu ui, yu t wealth (n) /wel/ s giu c, s giu sang weapon (n) /'wepn/ v kh wear (v) /we/ mc, mang, eo weather (n) /'we/ thi tit web (n) /wb/ mng, li the Web (n) website (n) khng gian lin ti vi Internet wedding (n) /wd/ l ci, hn l Wednesday (n) (abbr. Wed., Weds.) /wensdei/ th 4 week (n) /wi:k/ tun, tun l weekend (n) /wi:kend/ cui tun weekly (adj) /wi:kli/ mi tun mt ln, hng tun weigh (v) /wei/ cn, cn nng weight (n) /'weit/ trng lng welcome (v) (adj) (n) , exclamation /'welkm/ cho mng, hoan nghnh well (adv)., adj., exclamation /wel/ tt, gii; i, may qu! as well (as) cng, cng nh well known know west (n) , (adj) (adv) /west/ pha Ty, theo pha ty, v hng ty western (adj) /'westn/ v pha ty, ca pha ty wet (adj) /wt/ t, m t what pro (n)det. /wt/ g, th no whatever det., pro (n) /wtev/ bt c th g, bt k th g wheel (n) /wil/ bnh xe when (adv)., pro (n)conj. /wen/ khi, lc, vo lc no whenever conj. /wen'ev/ bt c lc no, lc no where (adv)., conj. /wer/ u, u; ni m whereas conj. /we'rz/ nhng ngc li, trong khi wherever conj. / wer'ev(r)/ bt c ni no, bt c ni u whether conj. /we/ c..khng; c... chng; khng bit c.. khng which pro (n)det. /wit/ no, bt c.. no; y, while conj., (n) /wail/ trong lc, trong khi; lc, chc, lt whilst conj. (especially BrE) /wailst/ trong lc, trong khi whisper (v) (n) /wisp/ ni th thm, x xo; ting ni th thm, ting x xo whistle (n) , (v) /wisl/ s hut so, s thi ci; hut so, thi ci white adj., (n) /wai:t/ trng; mu trng
Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

who pro (n) /hu:/ ai, ngi no, k no, ngi nh th no whoever pro (n) /hu:'ev / ai, ngi no, bt c ai, bt c ngi no, d ai whole (adj) (n) /hl/ bnh an v s, khng suy suyn, khng h hng; ton b, tt c, ton th whom pro (n) /hu:m/ ai, ngi no; ngi m whose det., pro (n) /hu:z/ ca ai why (adv) /wai/ ti sao, v sao wide (adj) /waid/ rng, rng ln widely (adv) /waidli/ nhiu, xa; rng ri width (n) /wd; wt/ tnh cht rng, b rng wife (n) /waif/ v wild (adj) /wald/ di, hoang wildly (adv) /waldli/ di, hoang will modal (v) (n) /wil/ s; ch, nh willing (adj) /wili/ bng lng, vui lng, mun willingly (adv) /'wilili/ sn lng, t nguyn unwilling (adj) /nwili/ khng sn lng, min cng unwillingly (adv) /nwiligli/ khng sn lng, min cng willingness (n) /wilinis/ s bng lng, s vui lng win (v) /win/ chim, at, thu c winning (adj) /wini/ ang dnh thng li, thng cuc wind (v) /wind/ qun li, cun li wind sth up ln dy, qun, gii quyt wind (n) /wind/ gi window (n) /'wind/ ca s wine (n) /wain/ ru, ung wing (n) /wi/ cnh, s bay, s ct cnh winner (n) /winr/ ngi thng cuc winter (n) /wntr/ ma ng wire (n) /wai/ dy (kim loi) wise (adj) /waiz/ khn ngoan, sng sut, thng thi wish (v) (n) /wi/ c, mong mun; s mong c, lng mong mun with prep. /wi/ vi, cng withdraw (v) /wdr , wdr/ rt, rt khi, rt lui within prep. /wiin/ trong vong thi gian, trong khong thi gian without prep. /wat , wat/ khng, khng c witness (n) , (v) /'witnis/ s lm chng, bng chng; chng kin, lm chng woman (n) /'wmn/ n b, ph n wonder (v) /'wnd/ ngc nhin, ly lm l, kinh ngc

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

wonderful (adj) /wndful/ phi thng, khc thng, k diu, tuyt vi wood (n) /wud/ g wooden (adj) /wudn/ lm bng g wool (n) /wul/ len word (n) /w:d/ t work (v) (n) /w:k/ lm vic, s lm vic working (adj) /w:ki/ s lm, s lm vic worker (n) /'w:k/ ngi lao ng world (n) /w:ld/ th gii worry (v) (n) /'wri/ lo lng, suy ngh; s lo lng, suy ngh worrying (adj) /wrii/ gy lo lng, gy lo ngh worried (adj) /wrid/ bn chn, lo ngh, t ra lo lng worse, worst bad xu worship (n) , (v) /wrp/ s tn th, s tn sng; th, th phng, tn th worth (adj) /wr/ ng gi, c gi tr would modal (v) /wud/ wound (n) , (v) /waund/ vt thng, thng tch; lm b thng, gy thng tch wounded (adj) /'wu:ndid/ b thng wrap (v) /rp/ gi, bc, qun wrapping (n) /'rpi/ vt bao bc, vt qun quanh wrist (n) /rist/ c tay write (v) /rait/ vit writing (n) /raiti/ s vit written (adj) /'ritn/ vit ra, c tho ra writer (n) /'rait/ ngi vit wrong adj., (adv) /r/ sai go wrong mc li, sai lm wrongly (adv) /rgli/ mt cch bt cng, khng ng yard (n) /ja:d/ lat, thc Anh (bng 0, 914 mt) yawn (v) (n) /j:n/ h ming; c ch ngp yeah exclamation /je/ vng, year (n) /j:/ nm yellow adj., (n) /'jelou/ vng; mu vng yes exclamation, (n) /jes/ vng, phi, c ch yesterday (adv)., (n) /'jestdei/ hm qua yet (adv)., conj. /yet/ cn, hy cn, cn na; nh m, xong, tuy th, tuy nhin you pro (n) /ju:/ anh, ch, ng, b, ngi, ngi, my; cc anh, cc ch, cc ng, cc b, cc ngi, cc ngi, chng my

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

young (adj) /j/ tr, tr tui, thanh nin your det. /jo:/ ca anh, ca ch, ca ngi, ca my; ca cc anh, ca cc ch, ca cc ngi, ca chng my yours pro (n) /jo:z/ ci ca anh, ci ca ch, ci ca ngi, ci ca my; ci ca cc anh, ci ca cc ch, ci ca cc ngi, ci ca chng my yourself pro (n) /j:'self/ t anh, t ch, chnh anh, chnh my, t my, t mnh youth (n) /ju:/ tui tr, tui xun, tui thanh nin, tui nin thiu zero number /'zirou/ s khng zone (n) /zoun/ khu vc, min, vng

B SU TP TI LIU TING ANH KHNG TH THIU

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

B quyt phn bit v s dng chnh xc t gn ngha ting Anh. (Oxford)


Cch d hiu nht phn bit 'a/an' v 'the'? Dng 'can you please...' hay 'could you please...'? 'Evening' v 'night' khc nhau ra sao? Cch phn bit 'begin' v 'start'? 'come home' hay 'go home'? 'fly above' hay 'fly over'? ...... V nhiu b quyt rt hay khc gip bn s dng chnh xc t vng ting Anh. y l ti liu khng th thiu cho vic hc Anh vn, ph hp vi mi trnh .

Son tin HTA1 gi 8285 ly link download.


(Ph tin nhn ch 5000)

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

Nhng cu ni thng dng hng ngy. (Oxford)


Nhng cu ni thng dng hng ngy gip bn khng cn lng tng khi mun din t vi ngi nc ngoi, v ngc li, khng phi nhc u on ca ngi nc ngoi khi h ni. B su tp gn 200 cu thng dng hng ngy khng th thiu cho bn no mun nng cao kh nng giao tip ca mnh.

Son tin HTA2 gi 8285 ly link download.


(Ph tin nhn ch 5000)

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!

Giao tip ng phong cch M.


Do quen suy ngh theo ting Vit, i khi chng ta ni ting Anh nhng li mang phong cch Vit Nam khin ngi nc ngoi kh hiu. Ti liu common mistakes sa nhng li sai thng gp ca ngi Vit Nam theo ng cch din t ca ngi M. Hn 300 li sai ph bin v cch sa cho ng s gip ch rt nhiu cho bn hon thin k nng giao tip.

Son tin HTA3 gi 8285 ly link download.


(Ph tin nhn ch 2000)

Hy dnh 1 giy gp 1000 gip Hc Ting Anh Min Ph hot ng bn nh J

Bm HTAD gi 8185 ng h Hc Ting Anh Min Ph. Chc bn hc tt!