You are on page 1of 7

- สําเนา -

รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผูบริหารทองถิ่น


ครั้งที่ 12/2551
วันจันทรที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลยางคราม
..................................................
รายนามผูเขาประชุม
1. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช นายอําเภอดอยหลอ
2. นายศิวะ ธมิกานนท ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
3. พ.ต.อ.จุลจรัล ลิ้มถาวร ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรดอยหลอ
4. พ.ต.ท.ทรงวุฒิ พูนนิลรัตน รองผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรดอยหลอ
5. พ.ท.ทรงเกียรติ โยธาดี (แทน) ผอ.สนพ.3
6. นายอักษร ปญญากดแกว (แทน)เกษตรอําเภอดอยหลอ
7. นายทวีศิลป ชัยชนะ สาธารณสุขอําเภอดอยหลอ
8. ร.อ.ปรีชา กาบเอื้อง สัสดีอําเภอดอยหลอ
9. นายนคร สิทธิวัง สรรพากรพื้นที่สาขาดอยหลอ
10. นายชัยวัฒน ศรีทองอินทร ปศุสัตวอําเภอดอยหลอ
11.นางประภาศรี สิทธิเสน (แทน) ผอ.กศน.ดอยหลอ
12.นางสาวสุดารัตน โทปก ครู ศรช.กศน.ดอยหลอ
13.นางจีรวัฒน สติคํา (แทน)พัฒนาการอําเภอดอยหลอ
14.นายศักดิ์ชัย จิรวัฒนจรรยา ผูจัดการ ธกส.ดอยหลอ
15.นายเศรษฐวุฒิ คํามูล ปลัดอําเภอดอยหลอ
16.นายทา ดวงมะโน กํานันตําบลสองแคว
17.น.ส.พิสมัย ธรรมใจ ปลัด อบต.สันติสุข
18.นายโสรัตน เพชรรัตนพงษ ผูประสานงานพัฒนาสังคม
19.นายพิษณุ พินิจ รอง ผอ.สพท. เขต 4
20.นายสุพรรณ ทองคํา นักวิชาการวัฒนธรรม 7 ว
21.นายสายัณห พรมมาแบน ปลัด อบต.ยางคราม
22.นายทวี จิตตาดู (แทน) นายก อบต.ยางคราม
23.นายพหล เสนจี๋ (แทน) นายก อบต.ดอยหลอ
24.นายวิรัช เตชะตัน กํานันตําบลยางคราม
25.นายบุญมา มานะตา กํานันตําบลสันติสุข
26.นายประพันธ หลาปวน (แทน) นายก อบต.สันติสุข
2

27.นางจินตนา รัตนโชติกุล ทองถิ่นอําเภอดอยหลอ


28.นายอิสราพงษ วุฒิ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอยหลอ
29. นางอรวรรณ ปญญาเสน เจาหนาที่ปกครอง 5
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อ ที่ป ระชุม พรอมกัน แลว นายศั กดิ์ ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช นายอําเภอดอยหลอ ประธานใน
ที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
เรื่องกอนวาระการประชุม
ประธาน 1. จังหวัดเชียงใหมขอความรว มมือสนับสนุนการจัด ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14
ระหว า งวั น ที่ 15 - 18 ธั น วาคม 2551 เพื่ อ เป น การแสดงออกถึ ง การเป น เจ า บ า นที่ ดี และร ว มกั น เผยแพร
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามของชาวเชียงใหมใหปรากฎตอสายตาของชาวโลก
ที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน 1.1 แนะนําขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
1.1.1 นายชั ยวั ฒน ศรีท องอิน ทร ปศุสั ตว อํา เภอดอยหล อ ยา ยจากอํ าเภอ
จอมทอง แทนนายเทอดธรรม ตาวารัตน
1.1.2 นายนคร สิทธิวัง สรรพากรอําเภอดอยหลอ ยายจากอําเภออมกอย แทน
นางปราณี สายกองคํา ซึ่งยายไปอําเภอดอยสะเก็ด
1.2 การจัดงานบอล สงทายปเกาตอนรับปใหม ในวันที่ 26 ธันวาคม 2551
1.3 ขอขอบคุ ณ ส ว นราชการ สถานศึ ก ษา องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น กํ า นั น
ผูใ หญบ า น กลุ ม พลั ง มวลชน ประชาชน ที่ ไ ดรว มกั นประกอบพิ ธี ถ วายดอกไม จั นทน ในงานพระราชพิ ธี
พระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ในวันที่ 15
พฤศจิกายน 2551 สําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอย
ที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551
ประธาน - มีทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมในครั้งที่แลวบางหรือไม
ป.หน.ปค. - นับตั้งแตการประชุมประจําเดือนมกราคม 2552 เปนตนไป ฝายเลขานุก ารจะไดนํา
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ นําไปแสดงผลไวในเว็บไซตของที่วาการอําเภอดอยหลอ
ที่ http://doilo.multiply.com เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายงานการประชุมและเปนการลดขั้นตอนการ
จัดทําเอกสาร โดยการประชุมครั้งนี้สามารถตรวจสอบไดตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2551 เปนตนไป
ที่ประชุม - รับทราบ ไมมีขอความใดแกไข และรับรองรายงานการประชุม
3
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
ไมมี
ที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่สวนราชการแจงใหที่ประชุมทราบ / พิจารณา
4.1 ที่ทําการปกครองอําเภอ
ป.หน.ปค. 4.1.1 ผูใ หญบา นที่รับตําแหนงใหมใ นเดือนพฤศจิกายน 2551 ได แก นาย
ประเทือง ฝนเฝ อผูใหญบาน หมูที่ 26 ตําบลดอยหลอ ตั้งแตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 และนายซอน คําปวน
ผูใหญบาน หมูที่ 8 ตําบลสันติสุข ตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 เปนตนไป
4.1.2 การประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจําป 2551 เริ่มตั้งแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป ณ
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2544 ขอเชิญชวนรวมในงานพิธี ตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ขางตน
โดยพรอมเพรียงกัน และขอเชิญชวนทุกหนวยงานรวมถวายพานพุมราชสักการะในวันดังกลาวดวย
4.1.3 ประชาสัมพันธการจัดงานราชพฤกษรวมใจภักดิ์รักพอหลวง วันที่ 1- 10
ธันวาคม 2551 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549
4.1.4 การพิจารณาขอแยกหมูบานของบานหวยน้ําขาว หมูที่ 1 ตําบลยางคราม
ออกเปนหมูบานใหม ชื่อบานใหมหวยน้ําขาว ขอจัดตั้งเปนหมูที่ 12 ตําบลยางคราม ฝายเลขานุการไดตรวจสอบ
แลวพบวาหมูบานดังกลาวเขาขายการขอจัดตั้งหมูบานใหมกรณีเปนชุมชนหนาแนนเนื่องจากมีจํานวนครัวเรือน
ที่สอดคลองกับหลักเกณฑการจัดตั้งหมูบานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539
ที่ประชุม - รับทราบ
4.2 สถานีตํารวจภูธรดอยหลอ
ผกก.สภ.ดอยหลอ 4.2.1 สถิ ติ ค ดี อ าญา 5 กลุ ม ของ สภ.ดอยหล อ ประจํ า ห ว งวั น ที่ 1-30
พฤศจิกายน 2551
คดีกลุมที่ 1. คดีอุฉกรรจสะเทือนขวัญ ไมเกิด
คดีกลุมที่ 2. คดีประทุษรายตอชีวิตรางกายเพศ ทํารายรางกาย รับแจง 1 ราย
จับได 1 ราย 1 คน
คดีกลุมที่ 3. คดีประทุษรายตอทรัพย ไมเกิด
คดีกลุมที่ 4. คดีอาญาที่นาสนใจ ฉอโกงทรัพย รับแจง 1 ราย
คดีก ลุม ที่ 5. คดีที่รัฐเป นผู เสีย หาย ปนสงคราม จับได 2 ราย 2 คน การ
พนันทั่วไป จับได 1 ราย 2 คน สลากกินรวบ 1 ราย 1 ราย พ.ร.บ.ยาเสพติด 3 ราย 4 ราย
4.2.2 รายงานสถิติอุบัติเหตุจราจรทางบก ประจํ าเดือนพฤศจิก ายน 2551 มี
อุบัติเหตุเกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น 2 ราย รถจักรยานยนต 2 ราย จํานวนผูบาดเจ็บสาหัส ชาย 1 คน บาดเจ็บเล็กนอย หญิง
1 คน
ที่ประชุม - รับทราบ
4
4.3 สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอดอยหลอ
ผูแทนพัฒนาการอําเภอ 4.3.1 การจัดเก็บขอมูล จปฐ. ป 2552
- ชวงเวลาจัดเก็บ ธันวาคม 2551 – มกราคม 2552
4.3.2 จํานวนครัวเรือนยากจนเปาหมาย ฐานขอมูล ป 51 จากขอมูลตกเกณฑ จปฐ.
- ต.ดอยหลอ 118 ครัวเรือน
- ต.สองแคว 39 ครัวเรือน
- ต.ยางคราม 14 ครัวเรือน
- ต.สันติสุข 135 ครัวเรือน
ที่ประชุม - รับทราบ
4.4 สํานักงานสาธาณสุขอําเภอดอยหลอ
สาธารณสุขอําเภอ 4.4.1 เสนอผลการปฏิบัติงานประจําป 2551 ดานสุขภาพของอําเภอดอยหลอ
4.4.2 สรุปผลการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก ประจําป 2551 จากการ
วิเคราะหทางระบาดวิทยาแลว ป 2551 อ.ดอยหลอ ตองมีผูปวยไมเกิน 5 ราย ปจจุบันพบผูปวย จํานวน 200 ราย
อันดับ 1 ต.ดอยหลอ อันดับ 2 ต.สองแคว อันดับ 3 ต.ยางคราม อันดับ 1 ต.สันติสุข เพื่อปองกันไมใหเกิดโรค
สํานัก งานสาธารณสุ ขอําเภอประสานคณะกรรมการควบคุ ม และป องกั นโรคไข เลื อดออกแตละตํา บลรวม
ดําเนินการทําลายแหลงเพาะพันธุยุงทุกวันศุกรของสัปดาหอยางตอเนื่องทุกเดือน
4.4.3 การเฝ าระวังและควบคุมโรคไขหวัดนก ถา พบการตายผิดปกติ ใหแจ ง
อบต.ทุ กแหง หรือ สถานีอนามั ยทุ กแหง การเฝ าระวังในคน ถ าพบผู ปวยไขสู ง หายใจผิ ดปกติหรือมี อาการ
ไขหวัดใหญ และมีประวัติสัมผัสโดยตรงกั บสัตวปก ในรอบ 14 วัน ถามีประวัติสั มผัสไกตายตองไดรับ การคัด
กรองกอนในกรณีไปรับบริการที่โรงพยาบาลและสถานีอนามัย
4.4.4 การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพเชิงรุกในเดือน ธันวาคม 2551
- รณรงควันเอดสโลก วันที่ 1 ธันวาคม 2551 ตําบลสันติสุข วันที่ 1 ธันวาคม
ตําบลสองแคว/ตําบลยางคราม วันที่ 3 ธันวาคม และตําบลดอยหลอยังไมกําหนดวัน
- รณรงคใหวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 1 วันที่ 12 ธันวาคม 2551
- อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเสื่อม
- การรณรงคคนหาผูปวยโรควัณโรคพื้นที่อําเภอดอยหลอ
4.4.5 การร ว มบริ จ าคโลหิ ต ของเหล า กาชาดจั ง หวั ด เชี ย งใหม วั น ที่ 11
ธันวาคม 2551 ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติอําเภอดอยหลอ เพื่อถวายเปนราชกุศล 5 ธันวามหาราช ขอความ
รวมมือประชาสัมพันธประชาชนในพื้นที่รวมบริจาคโลหิต
4.4.6 อุบัติเหตุชวงลอยกระทง เกี่ย วกั บดอกไม ไฟ อ.ดอยหล อ มีจํานวน 29
ราย เสียชีวิต 2 ราย เปนอันดับ 2 ของจังหวัดเชียงใหม
ที่ประชุม - รับทราบ
5
4.5 สํานักงานเกษตรอําเภอดอยหลอ
เกษตรอําเภอ 4.5.1 การคัดเลือกเกษตรหมูบาน
- กรมสงเสริมการเกษตรมีนโยบายฟนฟูเกษตรหมูบานเพื่อใหเปนผูแทนของเกษตรกร
ในระดับหมูบาน
- โดยคัดเลือกจากเกษตรกรผูนํา 1 คน ตอครอบครัวเกษตรกร 10 ครอบครัว
- พิจารณาคัดเลือกและใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง ภายใน 15 ธันวาคม 2551
4.5.2 การสํารวจเกษตรกรผูปลูกกระเทียม, หอมแดง
- เพื่อเปนการเตรียมการดานขอมูลการผลิต
- แก ไ ขป ญหาราคาผลิ ตตกต่ํา ในช วงฤดูก าลผลผลิ ตออกสู ตลาดพรอมกั น
จํานวนมาก
- ใหเกษตรกรขึ้นทะเบี ยนระหวา งวันที่ 1-20 ธันวาคม 2551 ณ สํา นัก งาน
เกษตรอําเภอดอยหลอ
ที่ประชุม - รับทราบ
4.6 ประสานงานพัฒนาสังคมอําเภอดอยหลอ
ผลการดําเนินงานในรอบเดือน พฤศจิกายน 2551
ประสานงานพัฒนาสังคมฯ 4.6.1 รวมกับ อบต.ยางครามและผูนําหมูบานหมูที่ 3 ต.ยางคราม จัดเวทีอยาง
ไมเปนทางการ เพื่อคนหาความตองการ การฝกอบรมอาชีพของกลุมผูสูงอายุบานยางคราม หมูที่ 3 ต.ยางคราม
ระยะเวลา 30 วัน 1 รุน 20 คน ในวันที่ 7 พ.ย.2551 ณ ศาลาวัดยางคราม หมูที่ 3 ต.ยางคราม ไดหลักสูตรการแปร
รูปผลิตภัณฑจากไมไผและไมกวาดทางมะพราว (อบรมเดือนกุมภาพันธ 2552)
4.6.2 ประสานงาน อบต. ทั้ ง 4 แหง ในอํา เภอดอยหล อ หากลุ ม เป า หมาย
ผูประสบภัยหนาว การใหการสงเคราะหผาหมกันหนาว จํานวน 200 ผืน อบต.ยางคราม 60 ผืน อบต.ดอยหลอ
80 ผืน อบต.สองแคว 30 ผืน อบต.ยางคราม 60 ผืน อบต.สันติสุข 30 ผืน
4.6.3 จัดทํ าแบบบันทึกขอมูลผูขอรับ บริก ารทางสังคมสงเคราะห ชวยเหลื อ
เด็กยากจนเรียนดี สมทบทุนการศึกษามูลนิธิเผยแพรพระพุทธศาสนาแกชนถิ่นกันดาร จํานวน 9 ราย ๆ ละ 1,000
บาท ร.ร.สองแคววิทยาคม จํานวน 1 ราย ร.ร.สันติสุข จํานวน 8 ราย
4.6.4 ประสานงาน อบต.ยางครามและ อบต.สองแคว หากลุ ม เป า หมาย
ผูดอยโอกาสกลุมเด็กที่ครอบครัวประสบปญหาความเดือดรอน มีฐานะยากจน รายไดนอยขาดเงินทุนการศึก ษา
ของบุตร จํานวน 20 ราย ครอบครัวละ 1,000 บาท อบต.ยางคราม จํานวน 10 ราย/ครอบครัว อบต.สองแคว
จํานวน 10 ราย/ครอบครัว
ที่ประชุม - รับทราบ
6
4.7 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาดอยหลอ
ผจก.ธกส. 4.7.1 ประชาสัมพันธสลากออมทรัพยประเภทใหม “บัตรเพิ่มทรัพย”
4.7.2 การเกิดกลุมมิจฉาชีพ กอเหตุหลอกลวงลูกคาธนาคาร ในเขตภาคเหนือ
จ.ลําปาง
ที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ผูแทน สนพ.3 5.1 แนะนําตัว พ.ท.ทรงเกียรติ ซึ่งยายมาจากอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
5.2 ประชาสัมพันธการรับบริจาคโลหิตในวันที่ 11 ธันวาคม 2551
5.3 แจงการประชุมการจัดงานวันเด็ก ในวันที่ 25 ธันวาคม 2551
ที่ประชุม - รับทราบ
สัสดีอําเภอ 5.4 ขอขอบคุณสวนราชการ กํานัน ผูใหญบาน ที่รวมบริจาคโลหิต มีผูรวมบริจาค
ทั้งสิ้น 49 ราย ไดเลือด 22,050 CC
ที่ประชุม - รับทราบ
อบต.ยางคราม 5.5 ประชาสัมพันธการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
วโรกาสมงคลเฉลิมพระเกียรติดังกลาว ในวันที่ 3 -5 ธันวาคม 2551 ณ องคการบริหารสวนตําบลยางคราม วันที่
3 ธันวาคม 2551 พิธีบวชปาชุมชน ณ บริเวณปาชุมชน หมูที่ 6 บานศรีแดนเมือง เวลา 18.30 น. วันที่ 4 ธันวาคม
2551 พิธีทํา บุญตั กบาตรข าวสารอาหารแหง ณ บริเ วณลานอเนกประสงคหนาที่ทํา การ อบต.ยางคราม เวลา
06.00 น. วันที่ 5 ธั นวาคม 2551 พิ ธี ถ วายเครื่ องราชสั ก การะและจุดเที ย นชั ย ถวายพระพร ณ บริเ วณลาน
เอนกประสงคหนาที่ทําการ อบต. ยางคราม พิธีเริ่มเวลา 18.00 น.
ที่ประชุม - รับทราบ
รอง ผอ.สพท.เขต 4 5.6 แจงเขตการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม แบงเปน 6 เขต เขตที่ 6 อ.จอมทอง
ที่ประชุม - รับทราบ
อบต.สันติสุข 5.7 สอบถามขั้ น ตอนการรั บ จํ า นํ า ข า วของธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธกส.)
ที่ประชุม - รับทราบ
อบต.ดอยหลอ 5.8 เชิญรวมงานเขาปาริวาสกรรม วัดมอนฤาษี (ปากทางสามัคคี) หมูที่ 9 ต.ดอยหล อ
ในวัน ที่ 12-22 ธัน วาคม 2551 ไดก ราบอาราธนานิม นต พระอาจารย จํา เนี ยร สีล เสฏโฐ จากวัด ถ้ํา เสือ จั งหวัด
กระบี่ โดยมีการทําบุตรตักบาตรขาวสารอาหารแหงทุกวัน ตั้งแตเวลา 07.30 น. เปนตนไป
ที่ประชุม - รับทราบ
นายเศรษฐวุฒิ คํามูล 5.9 ชมรมลู กเสือ ชาวบ านอํา เภอดอยหล อ ขอรายชื่อ หัว หน าส วน กํ านั น ผูใ หญ บา น
เพื่อเปนกรรมการผาปาลูกเสือชาวบานของอ.ดอยหลอ เพื่อหารายไดสงเสริมกิจการของลูกเสือชาวบาน
7

ปศุสัตวอําเภอ 5.10 การคัดกรองโรคไขหวัดนก


5.11 การแพรระบาดของโรคหูดับ
ที่ประชุม - รับทราบ
ปดประชุม เวลา 12.00 น.

ลงชื่อ อรวรรณ ปญญาเสน บันทึกรายงานการประชุม


(นางอรวรรณ ปญญาเสน)
เจาหนาที่ปกครอง 5

ลงชื่อ ตรวจรายงานการประชุม
(นายศิวะ ธมิกานนท)
ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 7)

...........................................................