You are on page 1of 1

DADES ENTRENAMENTS NOVEMBRE 2008

Mitjana mensual d'assitència als entrenaments

18,0

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0 Mitjana

6,0
Nombre de jugadors

4,0

2,0

0,0
Setembre Octubre Novembre Desembre
Mes

Assistència a Entrenaments Novembre

20

15
Nº Jugadors

10

0
nov nov nov nov nov nov nov nov