You are on page 1of 6
OCTAVE MIRBEAU — JIZLIVY SATIRIK wBxistsje mnoho potesinjch lidi, které Octave Mirbeau nebari, ale drdédi, roshotluje @ skandaliguje, A to je prdvt jeho myst, radast mé prdvé : toko, ke je dokdni k zou Jalstol. Aby toho dosdh, jsou mu dobré vlechny prosttedhy. Ne~ poulied uldy tyt28, nebot ... spicovalel must obmovovat seou ldt- ke, ale urtuje si akdy stejng cl, aby totit dohnal & hlasitjen Provestini Klidaé @ rozumné lidi tim, 2e wplastuje su kromoby- Uejnd nadént jedovatosti a Hravé jistivosti:” ‘Tato charakteristika Octava Mirbeaua, kterou podal roku 1914 ¥ oficigenim dentku francousské viddnouct burfouzie Le Temps tchdy vlivny kitik Paul Souday, vystihuje jednak zikladni zamé- ei Mirbeauory literémi tworby, jednak také posto} pozestnfch francourkjch miitiki k Mirbeauora dilu, Meré naproti tome ¥ jeho dobé oceitovali napf. LN. Tolstoj a Maxim Gorkij, u nis ‘mj, F, X. Sada, S. K. Neumann a Marie Majerova (ta pieloBila do eitiny dva jeho rominy: Zahradu muk a Kalvérii a roku 1917 uvelejnila v dasopise Lumir élinek k Mirbeauovu vimeti). M. Majerovd si vitita umn toboto ,vjbojndho, zjtvencho a pe- simistického ducka" proto, 3e — jak to napsala privi roku 1917 wrockwetlo fantastickjm kote drdidivé ind, unikajte veikeryen sdkonim béinjch [orem a protole Mitbeau byl zanicen pro dobro, spravedinost i pokrok” a ,nabodéval na kopl soého rot- hhorlent, vyefuant vstytené proti pFedstavitelim moci tohoto sv ta lidské nigemnosti a mravni bidu spoletenskou." Poanal je sim jako syn ximoiné rodiny, jako 4k jezuitské koleje a studujlel priv, pak jako vysokj fedsik stitni sprivy (byl jeden fas pod- hutaflevské pode raigivich se # i= inj Sak siejdfive k curehistiekt find spatesins wae konci 19. stole 15a pFispival PS ee hates rhes oxtilte fda a 6 serie se Mirhean lonea Kuby snr awpist [AL sorial Mineeh a chewlelatch hi lk sash roku 19? Maric tt Taciy Hasna) aecisiongels ated, abohisy the wecence (lake biel pea’ Nalmlowy eeny ainho clita adeenpan? feaeLouky Ms hey waters Hat. Misa erable postevil «ey ubilabi Hreylayery dol a Anstole stické Steams Teenie’ wrk fy. R. 1905 evitalspola s Anatolon France a daltini francawsskérai vokrokojint spisovateli auskow ilemokratickon revoluci bral prott penakucin #22: mis Maxima Gorktho, Zit svitowt vilky 1914-1918 se tent ,zeterinsits ioknik odmlZel", protole todle slow AL Majerovd yeda tbvbnke fronibsoit stova sisatient da nojudinin Mio por. 1871. poloiile jwief na jin ti wumlil se rmeitaiin gestem mute, for! precekoud (fue, a Ze provokoval spriivnt, a nenachdst saduui w sadentiutintnd neo rembeantles prorat fe a ont suit a Kterd nenthaio uw mavionalid Mi oO mistrovskfen idem je dudes 19- jars’, kter eI coku 1900 (a uh tého% roku byl iy Armotten Proc i polom vydet Zeshy jek toku 905 a 1925 3 sloversky rok: 1970). ‘Toto Mishrauove dil des peklidline 21 jevie 2 mepeueutntivatch ail fyancenie skthe nntwraliion (th je chrakterizavil 1269 hetigicky bs 336 Mornet. 0 jelo chi: svielti mj, i to, Ze byle dsakrit ailewwvduo 1 biefcelen roku 955 vy Ebel 5 e veld Live ele Pache. tevaléar ty (Jeane Rew Jae wpoxouil TL. Thoorens, je Yanik konoent © porktat! pierfeditulen profrasondnin™ cématn poutitelw tratey Gonconay v jeiieh ramen: Grrmtinie Laceetenxox’ x. 1K Tohé Midkeuuiiv: comin CEesting je doktmentieni, take rake: jd v sve Aerent Cone nari: fe states dl ved Mine eleny Akademi think Deniku kemosnes, AC je ¥ torte pfipaelé gpracoval skute ik korsaryé, ie wuts aaat, Fe yytoe iy ale prarveling hess Fela toe. esujed Uh faunureshé spulecnesti hance F. suleti, Jeu piedetavil ted titiek lstiekch a a Sokujion oatuealis sejcl senfasniki. 101% jako cho d y vyvokival nef peky pre seb moadny fie- siuizans, ale dokoace poliosent a eSsuiv’ diskuve, ¥ 3 Mirbeau eesucewin mduvting potesfch miStkit a ebviviovan af dnetatre fate pre ton ebhiajo BOP, Vaselé aatury rovid wikoho, ate Mirheau ,je @ shetawe af na dali pronier velijin jrarecan Mijn karihuturistou, Mery se nye Konzcivativat titersieni kritik, Paul Sodas, oxnagovad jeleo rorcian 2a ,,pamflecy” a vytekal jim ssatirickens hotken, barcitox brutdlnon ppdlibye vay. rowosti", ynlyirnon, wAicpakent sluzebnictea pomlouvajcsho avd yamntsnavatele a bir: Masti, jojichE plockd banctita si sastuhacie jenom meni Va jw sdce maine ¥ smyslu A do urFite miey wanat, ofom 5 v¥jimkow tho, % hy tak tatens towne suutor, jake byl Michenu, met raeiiji mlgee nek kerifowal W roce vy Fe Mints sprostdetns, trie fn pieds an by! Mirbeauiiv. sowgasnik 337