1

Bố

2

1
Ẩ(ẫ),Ạ,ạ,
ậ, Ẻ, Ề, ề,
Ẵ, Ặ, ẩ,
ẹ, Ậ, ẫ
tôi

3

4

5

6

7

ậ>Ạ, Ẻ>Ạ, Ề>Ạ,ề>Ạ , Ẵ>Ạ, Ặ>Ạ
ề>ạ, Ẵ>ạ, ẩ>ạ, Ặ>ạ, ậ>ạ, Ẻ>ạ,
ẹ>Ẻ,
ẫ>Ẵ
Ậ>Ặ,
Ặ>ả, Ề>ả,
Ậ>Ầ, Ằ>Ầ, ậ>Ầ, ắ>Ầ,

2
ẵ>Ẩẫ, ẻ>Ềề,
Ẵ(Ẵ,Ệ)>ẴẴ,
Ặ(Ặ)>ẶẶ,
ặ(ể)>ẩẬ,
Ẩ(ẫ),Ạ,ả,Ẵ,ạ,
ậ, Ẻ, Ề(ề), ề,
Ặ, ẩ(Ậ), ẹ(Ễ),
Ậ, ẫ
đang

3
Ẵ>ẴẴ,
Ặ>ẶẶ,

4
Ẵ>ẴẴ,
Ặ>ẶẶ,

5
Ẵ>ẴẴ,
Ặ>ẶẶ,

6
Ẵ>ẴẴ,
Ặ>ẶẶ,

7
Ẵ>ẴẴ,
Ặ>ẶẶ,

ẵ>Ẩẫ,
Ẵ>ẴẴ,
Ặ>ẶẶ
ặ>ẩẬ
ạ, Ầ(Ầ), ề,
Ẵ, ẩ, Ặ, ậ, Ẻ,
Ậ, Ằ(Ẫ),
ắ(ẩ), ẫ,

Ẵ>ẴẴ,
Ặ>ẶẶ

Ẵ>ẴẴ,
Ặ>ẶẶ

Ẵ>ẴẴ,
Ặ>ẶẶ

Ẵ>ẴẴ,
Ặ>ẶẶ

Ẵ>ẴẴ,
ặ>ẩẬ,
Ặ>ẶẶ,
ặ>ắẩ,

Ẵ>ẴẴ,
Ặ>ẶẶ,

Ẵ>ẴẴ,
Ặ>ẶẶ,

Ẵ>ẴẴ,
Ặ>ẶẶ,

làm việc

ạ, ề, Ẵ, ẩ,
Ặ, ậ, Ẻ, ẹ,
ẫ, Ậ

Ẵ>ẴẴ,
ặ>ẩẬ,
Ặ>ẶẶ,

Ẵ>ẴẴ,
Ặ>ẶẶ,

Ẵ>ẴẴ,
Ặ>ẶẶ,

cho

ạ, ầ, Ắ,
ề, Ẵ, ẩ,
Ặ, ậ, Ẻ, ẹ,
ẫ, Ậ

Ề>ầẠ,
ẵ>ẮẨ,
Ẵ>ẴẴ,
Ặ>ẶẶ,

Ề>ầẵ,
Ẵ>ẴẴ,
Ặ>ẶẶ,
ẻ>Ềề

tập đoàn

Ẩ, Ạ, Ả,
ậ, Ẻ, Ề, ề,
Ẵ, Ặ, ẹ,
ẫ, Ậ, Ẫ,
Ẳ, Ắ,

ẵ>Ẩẫ,
ẻ>Ềề,
Ẵ>ẴẴ,
Ặ>ẶẶ,
Ẹ>Ẫậ,
ẵ>ẮẨ,

điện lực

Ẩ,Ạ, ậ,
Ẻ, Ề, ề,
Ẵ, Ặ, ẹ,
ẫ, Ậ,

ề>Ả. Ẵ>Ả. ặ>ẩẬ.Ẫ>Ả. ẵ>Ẩẫ. Ặ>ẶẶ. Ẻ>Ả. 23. ẻ>Ềề. . Ẵ>ẴẴ. ẵ>Ẩẫ. Ẵ>ẴẴ. Ắ>Ẳ. ẻ>Ềề 34. Ẳ>Ả. ẫ>Ẵ 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful