KOMORY SPALANIA (M. Gieras) KOLOKWIUM ZALICZENIOWE (1.06.

2011)
1. Opisz jak przebiegała ewolucja układów zasilania silników ZI – jak zmiany w sposobie zasilania wpływają na kształtowanie procesów spalania w silnikach ZI? 2. Jak działa i jaką rolę pełni komora spalania w silniku turbinowym? Wymieo i opisz główne zespoły i strefy komory spalania s.t. 3. Jakie są kluczowe problemy kształtowania aerodynamiki komory spalania silnika turb. w kontekście procesów spalania? 4. W warunkach lotu wartośd stosunku masowego pow/pal wynosi 110 kgpow/kgpal. Jakie najważniejsze czynniki wpływają tę wartośd? Jeżeli przyjmiemy, że uśredniony skład nafty lotniczej wynosi to jaka jest wartośc wsp. nadmiaru powietrza dla podanego stosunku masowego pow/pal? 5. Na czym polega tradycyjny kierunek obniżania emisji zanieczyszczeo w komorach spalania silników turbinowych? 6. Czy klasyczny dyfuzor stożkowy o promieniu , i wsp. strat ciśnienia z uwagi na wartośd efektywną nadaje się do zastosowania we współczesnej komorze spalania?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful