ΚΕΜΠΑ

3645

ΚΩΔΙΚΟΣ
3053

ΙΔΡΥΤΗΣ † Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Π

αραθέτομεν κατωτέρω τήν ποιμαντορικήν ἐγκύκλιον τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Πειραιῶς, Δραπετσώνας καί Ἁγίου Ἰωάννου Ρέντη κ. Σεραφείμ ἐπί τῇ Κυριακῇ τῆς
Ὀρθοδοξίας, εἰς τήν ὁποίαν ἀναλύει τήν ἐπικινδυνότητα τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ,
τονίζει ὅτι οἱ συμμετέχοντες εἰς αὐτήν εἶναι
ἀδύνατον νά σωθοῦν, ἐμποδίζει τήν ἀληθινήν
ἕνωσιν τῶν «Ἐκκλησιῶν» καί ὑπογραμμίζει ὅτι
ὁ Παπισμός ἐπιδιώκει νά ἀπορροφήσῃ τήν
Ὀρθοδοξίαν μέσῳ τῆς Οὐνίας. Τό πλῆρες κείμενον τῆς ἐγκυκλίου ἔχει ὡς ἀκολούθως:

ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:
ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ
ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20

9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Β´ Χαιρετισμοί, Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων τῶν ἐν Σεβαστείᾳ

ΕΤΟΣ ΝΒ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1918

ΚΑΥΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ
ΣΤΥΛΟΒΑΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ
Ἀποκαλύπτει τά σχέδια τῆς παναιρέσεως εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας καί τονίζει πῶς ὁ Παπισμός ἐπιχειρεῖ νά ἀπορροφήση τήν Ὀρθοδοξίαν μέσῳ τῆς Οὐνίας

ἐν Κυρίῳ περιπόθητα,
Ὁ νέος ὅσιος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Ἅγιος
Ἰουστῖνος Πόποβιτς στὸ μνημειῶδες ἔργο του
“ʼΟρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ Οἰκουμενισμὸς”
σημειώνει: “Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι κοινὸν

ὄνομα διὰ τοὺς ψευδοχριστιανισμούς, διὰ τὰς
ψευδοεκκλησίας τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης. Μέσα
του εὑρίσκεται ἡ καρδιὰ ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν οὑμανισμῶν μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Παπισμό. Ὅλοι δὲ αὐτοὶ οἱ ψευδοχριστιανισμοί,

ὅλαι αἱ ψευδοεκκλησίαι δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο
παρὰ μία αἵρεσις παραπλεύρως εἰς τὴν ἄλλην
αἵρεσιν. Τὸ κοινὸν εὐαγγελικὸν ὄνομά τους
εἶναι ἡ παναίρεσις”. Στὸ ἴδιο μῆκος κύματος ὁ
μακαριστὸς γέροντας Ἀρχιμανδρίτης Χαρά-

λαμπος Βασιλόπουλος μᾶς δίνει τὴν πραγματικὴ εἰκόνα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ· “Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι ἕνα Κίνημα παγκόσμιον τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ καὶ ἔχει ὡς μοναδικὸν
σκοπὸν τὴ πολιτικὴν καὶ θρησκευτικὴν κατά-

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΝ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ
ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΙΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
«Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Τέκνα μου

Ἀποκαλεῖ «ἀρρωστημένα μυαλά» ὅσους «ξεσκεπάζουν» τούς πατρομάχους τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΩΡΤΑΣΘΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΣ
Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ο

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση
1. Ποιμαντικόν μέτρον ἀγάπης τά ἀναθέματα

ΝΤΩΣ «ἡμέρα χαρμόσυνος καί εὐφροσύνης ἀνάπλεως» ἦταν ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως γιορτάσθηκε στόν μητροπολιτικό ἱ.
ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος στό κέντρο τῆς πόλεως τοῦ Πειραιῶς, προεξάρχοντος τοῦ ὁμολογητοῦ μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ καί
συλλειτουργούντων τῶν ἐφημερίων καί διακόνων τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ὡς καί τῶν
τιμῆς ἕνεκεν προσκληθέντων πρωτοπρεσβυτέρων καί ὁμοτίμων καθηγητῶν π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ καί τοῦ γράφοντος.
Ἡ χαρά ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων κάθε φορά πού γιορταζόταν ἡ Κυριακή
τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπί αἰῶνες, εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων
εἰκόνων τό 843 στήν Κωνσταντινούπολη, ἦταν ἀσκίαστη καί ὁλοκληρωμένη, διότι ἐπιβεβαιωνόταν ἡ ἐκτίμηση ὅτι τό ψεῦδος τῆς αἱρέσεως δέν
πρόκειται νά κυριαρχήσει ὁριστικά ἐπί τῆς ἀληθείας τῶν δογμάτων τῆς
πίστεως, ἔστω καί ἄν ταλαιπωρήσει τήν Ἐκκλησία ἐπί μακρό χρονικό διάστημα, ὅπως συνέβη μέ τήν εἰκονομαχία, ἡ ὁποία ἐκυριάρχησε ἐπί ἐνενήντα ἔτη μέ τίς δύο φάσεις της, τόν 8ο καί τόν 9ο αἰῶνα (726-787 καί
815-843). Ἡ φαιδρότης τῶν ἀληθεστάτων δογμάτων τῆς πίστεως πάντοτε φανερώνεται μέ συνέπεια νά ἀστράπτει καί νά λάμπει μέσα στό φῶς
τῆς Ἀληθείας ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
Αὐτός ἄλλωστε ἦταν καί ὁ σκοπός τῆς καθιερώσεως αὐτῆς τῆς ἑορτῆς
τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπό τούς τότε ὁμολογητάς ἐπισκόπους καί μοναχούς.
Ὅπως λέγει τό Συναξάρι τῆς ἑορτῆς ἀνακηρύχθηκαν ὀνομαστικά καί
ἐπαινέθηκαν οἱ εὐσεβεῖς καί ὀρθόδοξοι, ἐνῶ ἀντίθετα οἱ ἀσεβεῖς καί κακόδοξοι ὀνομαστικά κατακρίθηκαν καί ἀναθεματίσθηκαν, ὄχι ἀπό κακία,
ἐμπάθεια καί μῖσος ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν, ἀλλά ἀπό παιδαγωγική καί
ποιμαντική φροντίδα καί ἀγάπη, ὥστε οἱ μέν αἱρετικοί ἐλεγχόμενοι νά μετανοήσουν καί νά ἀποκηρύξουν τήν πλάνη, νά προφυλαχθοῦν δέ κυρίως
οἱ ὑπόλοιποι πιστοί ἀπό τό νά ἀκολουθήσουν τήν πλάνη. Οἱ Πατέρες καί
Ἅγιοι εἶχαν πραγματική καί εἰλικρινῆ ἀγάπη καί ὄχι τήν ψευτοειρήνη καί
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ
Η ΑΥΤΟΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΗΓΕΣΙΑΣ

Τοῦ πρωτ. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

(2ον.—Τελευταῖον)
Β) Ἡ μεταπατερική διάσπαση τῆς συνέχειας

1. Ἡ ἀταλάντευτη αὐτή στάση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησιαστικῆς Ἡγεσίας ἀπέναντι στήν ἑτερόδοξη Δύση ἂλλαξε ἐπίσημα στίς ἀρχές τοῦ 20ου
αἰώνα, ἐπί πατριαρχίας Ἰωακείμ τοῦ Γ΄ († 1912). Ἡ ἀσυνέχεια αὐτή γίνεται
ἀντιληπτή καί μόνο μέ τήν σύγκριση τῶν δογματικοσυμβολικῶν κειμένων
ἀπό τό 1902 καί ἑξῆς, μέ ἐκεῖνα τοῦ 19ου αἰώνα, πού ἐπισκοπήσαμε παραπάνω.
Τά προοίμια τῆς ἀλλαγῆς αὐτῆς φαίνονται ἢδη τό 1865 μέ τήν μετάβαση τῆς διευθύνσεως τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης ἀπό τόν παραδοσιακό καί πατερικό Κωνσταντίνο Τυπάλδο, τιτουλάριο Μητροπολίτη
Σταυρουπόλεως42, στόν γερμανοτραφῆ καί φορέα ἂλλης νοοτροπίας Φιλόθεο Βρυέννιο ( †1918), μετέπειτα Μητροπολίτη Διδυμοτείχου. Μέ τόν
Βρυέννιο ἐγκαινιάζεται μία νέα στάση ἀπέναντι στήν δυτική χριστιανοσύνη, πού ἀποκαλύπτει καί τήν ἀλλαγή πνεύματος καί στό Οἰκουμενικό
Πατριαρχεῖο, μέ τό ὁποῖο συμβάδιζε πάντοτε ἡ Σχολή. «Ἡ φωνή τῆς
Σχολῆς ἦταν ἡ φωνή του», κατά τήν δήλωση τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου43. Σέ τί ὃμως ἒγκειται ἡ ἀλλαγή; Ἐντείνεται τό
πνεῦμα τοῦ φιλοδυτικισμοῦ καί ἐξευρωπαϊσμοῦ καί ἡ καλλιέργεια οἰκουμενικῶν σχέσεων44.
Ἡ ἀναπροσαρμογή τῆς στάσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἒναντι τῆς Δύσεως ἦταν ἡ συνέπεια τῆς ἀλλαγῆς τῶν πολιτικῶν σχέσεων τῆς
Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας μέ τίς Δυτικές Κυβερνήσεις45. Ἡ στροφή
αὐτή ὃμως δέν ἒμεινε μόνο στό ἐπίπεδο τῶν πολιτικοκοινωνικῶν σχέσεων, ἀλλά ἐπηρέασε, δυστυχῶς, καί τήν Θεολογία46. Ἡ θεολογική ἀναπροσαρμογή φαίνεται στήν πορεία τῆς Σχολῆς, ἡ ὁποία ἀντανακλᾶ τήν
πολιτική τοῦ Φαναρίου. Ἰδού ἡ ἀπόδειξη: Ἀπό τό 1855, πού ἂρχισε νά λειτουργεῖ στήν Σχολή ὁ θεσμός τῶν «Θέσεων» καί «Διατριβῶν» καί μέχρι
τό 1862, μέ βάση τό Ἀρχεῖο τῆς Σχολῆς47, οἱ δεκατρεῖς ἀπό τίς ... μελέτες
τῶν Σπουδαστῶν σχετίζονται μέ τήν Λατινική Ἐκκλησία καί εἰδικότερα
μέ τόν παπικό θεσμό, μέ πνεῦμα καθαρά ἀντιρρητικό καί ἐλεγκτικό. Δηλαδή τό 1/5 σχεδὀν τῶν ἐπιστημονικῶν μελετῶν τῶν Μαθητῶν ἐπικρίνουν τό παπικό πρωτεῖο. Αὐτό ἦταν τό πνεῦμα τῆς Σχολῆς καί τῆς Ἐθναρχίας τότε. Μετά τόν Τυπάλδο οἱ σχετικές ἐργασίες, ἀπό τό 1869 μέχρι τό
1907, εἶναι συνολικά 21. Ἀπό τό 1907 ὃμως μέχρι τό 1922 δέν ὑπάρχουν
ἂλλα κείμενα μέ αὐτόν τόν χαρακτήρα, ἐνῶ ἀπό τό 1923 μέχρι τό 1971,
ὃταν «κρίμασιν οἷς οἶδε Κύριος» ἒκλεισε ἡ Σχολή, μόνο τρία σχετικά κείμενα ἐμφανίζονται. Τήν πλήρη ἀλλαγή δέ τοῦ πνεύματος προδίδει ἡ Διατριβή τοῦ Κυριακοῦ Κουτσουμάλλη τό 1968: «Ὁ μετά τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας θεολογικός διάλογος εἰς τάς τρεῖς πανορθοδόξους Διασκέψεις».
Αὐτό ὃμως σημαίνει ὃτι μέ πνεῦμα θετικό ἐγκαινιάζεται στό ἐθναρχικό
Κέντρο μία νέα στάση ἀπέναντι στήν ἀποκρουόμενη ὡς τότε Δύση, κατά
τό πνεῦμα τοῦ φιλοδυτικισμοῦ καί τῶν «οἰκουμενικῶν σχέσεων». Τό κύριο σημεῖο ἀναφορᾶς δέν θά εἶναι πλέον ἡ Ἀνατολή, ἀλλά ἡ Δύση, μέ ὃ,τι
αὐτή ἐκφράζει. Ἡ ἀλλαγή αὐτή ὁριοθετεῖται ἀπό τρία σπουδαῖα Κείμενα
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τήν Ἐγκύκλιο τοῦ πατριάρχου Ἰωακείμ Γ΄ τό
190248, τό Διάγγελμα τοῦ 192049 καί τήν Ἐγκύκλιο τοῦ 195250. Ἡ πρώτη
πραγματοποιεῖ τό οἰκουμενιστικό ἂνοιγμα στή Δυτική Χριστιανοσύνη, ἐνῶ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

κτησιν τῆς Οἰκουμένης! Ὁ Οἰκουμενισμὸς
εἶναι μία φοβερὰ λαῖλαψ, ποὺ προετοιμάζεται
νὰ ξεθεμελιώση, ὅπως φαντάζεται, τὴν Μίαν,
Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν
τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἄγριος τυφών τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους, ποὺ συγκεντρώνει τὴν καταστροφική του μανία ἐναντίον κυρίως τῆς
Ὀρθοδοξίας, μὲ τὸν σκοτεινὸ πόθο νὰ τὴν
ἐκμηδενίση καὶ νὰ τὴν ἀφανίση”. Τέλος, ὁ μακαριστὸς γέροντας Ἀρχιμανδρίτης Ἀθανάσιος
Μυτιληναῖος ὀνομάζει τὸν Οἰκουμενισμὸ τελευταῖο πρόδρομο τοῦ Ἀντιχρίστου.
Ὅπως ἡ παγκοσμιοποίηση σὲ πολιτικὸ ἐπίπεΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ

Ταραγμένον ἀπό τήν μεγάλην ἀπήχησιν τῆς ἡμερίδος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς διά τήν μεταπατερικήν θεολογίαν καταφεύγει εἰς ἀπαραδέκτους χαρακτηρισμούς ἐμφανίζον ὅσους ὑπερασπίζονται
τήν Πίστιν καί τούς Ἁγίους Πατέρας ὡς ζηλωτάς, παλαιοημερολογίτας, ὑπερμάχους τῆς Πίστεως, οἱ
ὁποῖοι ἀπειλοῦν τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐνῶ ἐμφανίζεται ὡς συκοφαντούμενον καί ἀδικούμενον.

Τήν ἐπίθεσιν ἐναντίον τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς Πίστεως καί τῶν Ἁγίων Πατέρων ἐξαπέλυσεν ἀπό Ἄμβωνος τήν Κυριακήν
τῆς Ὀρθοδοξίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος διεκήρυξεν ὅτι εἶναι καί ὑπέρ τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἀλλά καί ὑπέρ τῶν μεταπατερικῶν θεολόγων, οἱ ὁποῖοι διδάσκουν αἵρεσιν εἰς τούς κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας. Ἐπειδή ὡμίλησε διά «ἀρρωστημένα μυαλά», πού δῆθεν ὑπερασπίζονται τήν Πίστιν, ἀλλά εἰς τήν πραγματικότητα ἀπειλοῦν τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, τόν ἐρωτῶμεν: Εἶναι «ἀρρωστημένα μυαλά» οἱ Σεβ. Μητροπολῖται καί
οἱ Καθηγηταί Πανεπιστημίου Πρωτοπρεσβύτεροι π. Γ. Μεταλληνός καί π. Θ. Ζήσης, ἀλλά καί ὁ λαϊκός Δημ. Τσελεγγίδης (καί ἄλλοι), οἱ ὁποῖοι τεκμηριώνουν τήν αἵρεσιν τῆς μεταπατερικότητος ὅτι ἔχει προτεσταντικάς ρίζας καί ὑπηρετεῖ
τόν Οἰκουμενισμόν; Ἀποσπάσματα τῆς ὁμιλίας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου καί τί ὑπεστήριξαν εἰς
τήν ἡμερίδα διά τήν αἵρεσιν τῆς μεταπατερικότητος τά «ἀρρωστημένα μυαλά», ὡς εἶναι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου, οἱ Πρωτοπρεσβύτεροι π. Γ. Μεταλληνός καί π. Θεόδ. Ζήσης, ὁ Καθηγητής τῆς δογματικῆς κ. Δημ. Τσελεγγίδης κ.λπ.

Ταραχήν κατέλαβε τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἀπό τήν ἐπιτυχίαν τῆς ἡμερίδος, τήν ὁποίαν
ὠργάνωσε τήν 15ην Φεβρουαρίου ἡ
Ἱερά Μητρόπολις Πειραιῶς μέ
ἀντικείμενον νά καταδειχθῆ ἡ αἵρεσις τῆς μεταπατερικῆς θεολογίας,
τήν ὁποίαν πρεσβεύει ἡ Ἀκαδημία
Θεολογικῶν Σπουδῶν τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Δημητριάδος. Τό
μέγα πάθος ὑπέρ τῆς πίστεως καί
ὑπέρ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας
ὑπό τῶν δύο χιλιάδων καί πλέον
πιστῶν, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχον εἰς
τήν ἡμερίδα καί τά τεκμηριωμένα
στοιχεῖα, τά ὁποῖα κατέθετον οἱ

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.» 

Νέον «ξέσπασμα» τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν ἐναντίον τοῦ πολιτικοῦ κόσμου
τῆς Χώρας μας. Σελ. 8 
Σεβ. Πειραιῶς: Χρειαζόμεθα
ἕνα νέον πολιτικὸν προσωπικόν, διὰ νὰ ὑπερασπισθῆ τὸν
Ἑλληνισμόν. Σελ. 8 
Ἀπὸ τὴν πατερικὴν εἰς τὴν
ἁγιορειτικὴν ἀσκητικὴν παράδοσιν. Τοῦ κ.Ἰωάννη Τάτση. Σελ. 8 
Σεβ. Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς: Μὲ λάβαρον
τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους
καὶ τοὺς θεοφόρους Πατέρας νὰ ἀντιμετωπίσωμεν τὰς
αἱρέσεις. Σελ. 8 
Παγκόσμιος λευκὴ ἀδελφότης. Μία ἀποκρυφιστική
συγκρητιστική κίνησις. Τοῦ
Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου. Σελ. 3 
«Ὁ τελευταῖος κύκλος τῶν
γεγονότων τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ θὰ ἀποκαλυφθῆ ἀπὸ Πατέρας, ὡς
ἦτο ὁ π. Παΐσιος καὶ ὁ π. Πορφύριος». Ἐπισημαίνει εἰς
ἐγκύκλιον κήρυγμά του ὁ Σεβ.
Γόρτυνος κ. Ἰερεμίας. Σελ. 4 
«Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς
μου…». Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Μανώλη. Σελ. 5 
Ἐπίκειται Πόλεμος; Τοῦ κ.
Νικ. ᾿Ιω. Σωτηροπούλου. Σελ. 5

ὁμιληταί ἐτρόμαξαν κυριολεκτικῶς
τό Φανάρι, τό ὁποῖον ἀντί νά κατασιγάση τάς ἀνησυχίας, ἔσπευσε
νά ἐξαπολύση τήν Κυριακήν τῆς
Ὀρθοδοξίας ἐπίθεσιν ἐναντίον

ΑΓΙΩΣΥΝΗ ΜΕΣΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΥΠΑΡΟΤΗΤΑ

Ο

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ χριστιανός διαφέρει πολύ ἀπό τόν κοσμικό καί
διαρκῶς μεταβαλλόμενο ἄνθρωπο. Εἶναι σταθερός καί συνεπής
στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, πού σημαίνει ὅτι κάθε ἡμέρα καί κάθε ὥρα
δίνει τήν μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ χριστιανική του ἰδιότητα γίνεται παντοῦ φανερή, μέ τά λόγια του, τίς πράξεις καί τή συμπεριφορά του.
Πολλοί πιστεύουν ὅτι αὐτό ἀφορᾶ κυρίως τούς κληρικούς, οἱ ὁποῖοι
ἔχουν ὑποχρέωση νά ὁμολογοῦν τόν Χριστό. Οἱ λαϊκοί δευτερευόντως
καί μόνο ὑπό εὐνοϊκές συνθῆκες! Προφανῶς πρόκειται γιά πλάνη. Τό
καθῆκον τῆς ὁμολογίας τῆς πίστεως εἶναι κοινό σέ ὅλους, κληρικούς καί
λαϊκούς. Δέν μπορεῖ νά ἀνατεθεῖ στούς κληρικούς ἀπό τούς λαϊκούς, προκειμένου οἱ δεύτεροι νά εἶναι ἐλεύθεροι, νά ζοῦν κοσμικά, χωρίς ἠθικούς
φραγμούς καί ἀναστολές.
Στήν ἐποχή μας εἶναι ἀνάγκη οἱ χριστιανοί νά ὁμολογοῦν τήν πίστη
τους ἐνώπιον τῶν κοσμικῶν καί ἀδιάφορων ἀνθρώπων καί νά σκέφτονται
πάντα ὅτι οἱ καιροί τῶν διωγμῶν δέν ἔχουν περάσει ἀνεπιστρεπτί. Ὑπάρχουν πολλοί, πού διώκουν τήν Ἐκκλησία, παρόλο πού δέν εἶναι αὐτοκράτορες καί δέν μποροῦν νά ἐκδώσουν διατάγματα διώξεως τῶν χριστιανῶν. Χρησιμοποιοῦν βέβαια ἠπιότερους τρόπους, μέ τούς ὁποίους
ὅμως πετυχαίνουν πολύ περισσότερα κακά!
Ἕνας ἐπίσκοπος, ἀναφερόμενος στή μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού
πρέπει νά δίνουν οἱ χριστιανοί στή δύσκολη ἐποχή μας, σημειώνει καί τά
ἑξῆς: «Ἄς τό ξεκαθαρίσουμε στό μυαλό μας. Ζοῦμε σέ χρόνια κατ᾽ ἐξοχήν -ἄς τά ὀνομάσουμε ἔτσι- ὁμολογιακά καί μαρτυρικά. Εἶναι ἀνάγκη σέ
κάθε στιγμή νά παρέχεται ἡ μαρτυρία Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὄχι μόνο ἀπό τούς
ἱερεῖς, μά ἀπό ὅλο τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Μπροστά καί πρῶτοι βέβαια οἱ ἱερεῖς, σάν καλοί ποιμένες, τούς ὁποίους ἀκολουθεῖ μέ ἐμπιστοσύνη τό ποίμνιο. Ὅλα ὅσα ἀκούονται καί γίνονται στόν κόσμο, πού δίνουν τήν εἰκόνα τῆς ὁμαδικῆς παραφροσύνης καί μανίας τῶν ἀνθρώπων,
γιά τήν Ἐκκλησία σημαίνουν τήν ὥρα τῆς ὁμολογίας καί τῆς μαρτυρίας.
Τῆς μαρτυρίας Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού δέν εἶναι κοσμική δύναμις καί δραστηριότης, ἀλλά ἁγιωσύνη μέσα στή ρυπαρότητα τῆς ἁμαρτίας, δικαιοσύνη μέσα στό κράτος τῆς ἀδικίας, λιτότης καί ἁγία πτωχεία μέσα στή θεωρία τοῦ ὑλικοῦ κέρδους καί τοῦ πλουτισμοῦ, πραότης καί ἀγάπη μέσα
στή βάναυση δυναμικότητα καί τό μῖσος».
Αὐτή τή μαρτυρία μπορεῖ νά τή δώσει μόνο ὁ ἀληθινός χριστιανός, πού
ἔχει ἀφοσιωθεῖ στήν Ἐκκλησία καί ἀγωνίζεται ἡ ζωή του νά εἶναι σύμφωνη μέ τίς ἐντολές. Ὁ πιστός ἀρνεῖται τό συμβιβασμό καί μέ τή μικρότερη
ἁμαρτία, ἀλλά καί τό κοσμικό φρόνημα, πού ἐμποδίζει τήν πνευματική
πρόοδο καί ὀρθώνει ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια σέ κάθε θυσία χάριν τῆς πίστεως. Εἶναι ἀποφασισμένος γιά ὅλα. Δέν ἐπηρεάζεται ἀπό τούς ἐχθρούς
καί ἀρνητές τῆς πίστεως. Εἶναι ἕτοιμος νά δεχτεῖ τά πάντα, διότι θυμᾶται
ὅτι στούς πρώτους αἰῶνες οἱ Χριστιανοί ὁδηγοῦνταν στό μαρτύριο, ἐπειδή ὁμολογοῦσαν τήν πίστη τους. Μέσα σ᾽ αὐτό τό πνεῦμα προσπαθεῖ νά
ζεῖ περιφρονώντας τούς πειρασμούς καί τίς ἀπειλές.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΝ

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση

Κατά τίς τελευταῖες δεκαετίες
τοῦ αἰώνα μας τήν θεολογική σκέψη ἀπησχόλησε πράγματι τό πρόβλημα ἀνανεώσεως τοῦ κηρύγματος
τῆς σωτηρίας, μέ στόχο τήν ἀποτελεσματικώτερη ἐπίδραση αὐτοῦ μέσα σέ ἕνα ραγδαίως μεταβαλλόμενο κόσμο. Ἐπρόκειτο γιά μιά ἐντυπωσιακή ἀλλαγή πορείας τῆς θεολογίας, ἡ ὁποία μετά τόν πρῶτο
παγκόσμιο πόλεμο κατανοοῦσε
αὐτή τήν ἀνανέωση οὐσιαστικά ὡς
ἐπιστροφή στίς πηγές, ὡς Ressourcement. Ἡ ἐπιζήτηση νέας μορφῆς

ὅσων ὑπερασπίζονται τούς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας καί τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν. Ἀνέθεσεν εἰς τόν
Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων Χρυσόστομον νά καθυβρίση ἀπό τόν

θεολογικῆς ἐργασίας καί ἐκκλησιαστικῆς δράσεως στηρίχθηκε στούς
Πατέρες τῆς πρώτης Ἐκκλησίας,
στούς ὁποίους τά ὕδατα τῆς πίστεως ἔρρεαν ἀκόμη ἀνόθευτα καί
δροσερά. Ἐντός ὀλίγου ὅμως ἡ κατάσταση ἄλλαξε ριζικά. Τήν θέση
τοῦ αἰτήματος τῆς ἐπιστροφῆς στίς
πηγές κατέλαβε τό αἴτημα τοῦ Aggiornamento, τῆς ἀντιμετωπίσεως
δηλαδή τῶν φλεγόντων προβλημάτων τοῦ παρόντος καί τοῦ μέλλοντος1.
Ἡ ἀνανέωση τῆς θεολογίας μέ

τήν προσαρμογή στίς ἀπαιτήσεις
τῶν καιρῶν θεωρήθηκε ὅτι θά
προσδώσει στό κήρυγμα δυναμισμό,
θά βοηθήσει στήν κατανόησή του
ἀπό τούς ἀνθρώπους καί ἑπομένως
στή σωτηρία τους. Κατά τόν O.
Cullmann, ὁ ὁποῖος βλέπει μέ πολλή ἐπιφύλαξη αὐτήν τήν θεολογική
τάση, διότι ἐμφωλεύει ὁ κίνδυνος νά
καταλήξει τό Aggiornamento σέ
προδοσία τοῦ Εὐαγγελίου, οὐδέποτε στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας ἔγινε τόσο μεγάλη προσπάθεια, γιά
τήν ἐπιτυχία αὐτοῦ τοῦ στόχου,
ὅπως αὐτό φαίνεται σαφῶς γιά τόν
Προτεσταντισμό στήν περίπτωση
Bultmann καί γιά τόν Ρωμαιοκαθολικισμό στή Β´ Βατικάνειο Σύνοδο,
ὅπου τό σύνθημα τοῦ Aggiornamento ἦταν ἡ κυρία γραμμή πλεύσεως τῆς συνόδου2. Γιά ἄλλη μία
φορά, ὅπως ἔγινε καί μέ τίς εἰκόνες
στή σύνοδο τοῦ Τριδέντου, ὁ Προτεσταντισμός παρασύρει τόν Ρω-

Ἄμβωνα τοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὅσους ἐναντιώνονται εἰς τήν μεταπατερικήν
θεολογίαν καί τήν καταγγέλλουν
ὡς κυοφορουμένην αἵρεσιν εἰς τήν
Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ὅτι εἶναι
«ἀρρωστημένα μυαλά», τά ὁποῖα
ἀπειλοῦν τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ ἑνότης ἀπειλεῖται κατά τόν
Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
ἀπό «συμπεριφορές ζηλωτῶν, παλαιοημερολογιτῶν, “ὑπερμάχων
τῆς Ὀρθοδοξίας”, Πανεπιστημιακῶν Καθηγητῶν καί οἵτινων
ἄλλων», οἱ ὁποῖοι φροντίζουν διά
τό “ξέσπασμα” εἰς τόν ὁρίζοντα
κρίσεως εἰς τήν σύγχρονον Ὀρθοδοξίαν.
Ἆραγε οἱ Σεβ. Μητροπολῖται
Ναυπάκτου, Γλυφάδας, Πειραιῶς,
οἱ Καθηγούμενοι Ἱερῶν Μονῶν,

Τὴν Β´ Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν (11ην Μαρτίου), ὡς συνέχειαν τοῦ θριάμβου τῆς πίστεως, ὁ ὁποῖος ἑωρτάσθη τὴν
Α´ Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν (Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας),
προβάλλεται ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας ἡ μορφὴ τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης
(† 1359), ὁ ὁποῖος ἡγήθη τοῦ ἀγῶνος τῶν Ὀρθοδόξων
ἐναντίον τῶν ἐκ τῆς Δύσεως προερχομένων κακοδοξιῶν.

Φωτὸς λαμπρὸν κήρυκα νῦν ὄντως μέγαν,
Πηγὴ φάους ἄδυτον ἄγει πρὸς φέγγος.

Ἀπό τά ἀνθρώπινα πάθη

«ΔΕΙΝΟΣ Ο ΤΗΣ ΦΙΛΟΧΡΗΜΑΤΙΑΣ ΕΡΩΣ»

Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Τό Σάββατον 31ην Μαρτίου
ἐ.ἔ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου Διονύσου μετά τήν θείαν Λειτουργίαν θά
τελεσθῆ τό διετές μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς
ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Ἱερομονάχου π. Μάρκου Μανώλη,
ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ καί
πνευματικοῦ προϊσταμένου
τῆς «Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως» καί τοῦ
«Ὀρθοδόξου Τύπου».

Ὅπως κουβαλάει ὁ ἄνθρωπος
τίς ἀρρώστιες τοῦ σώματος, δυστυχῶς, κουβαλάει καί τά πάθη
τῆς ψυχῆς, δηλαδή, τήν ἁμαρτία. Κι ὅπως ἡ παθολογία τοῦ
σώματος ἐμφανίζει ἐλαφρότερες
καί σοβαρότερες μορφές, ἔτσι
καί τοῦ ἀνθρώπου ἡ ψυχοπαθολογία, ἐμφανίζει παρόμοια μορφολογία.
Αὐτός εἶν᾽ ὁ λόγος πού μᾶς
κάνει νά διαχωρίζουμε τά διάφορα πάθη ἤ ἁμαρτήματα, σέ
ἐλαφρότερα καί σοβαρότερα,
ἀνάλογα μέ τή σχέση τους πρός
τό νόμο τοῦ Θεοῦ ἤ τίς συνέπειές τους. Στήν Ὀρθόδοξη Δογματική, μάλιστα, καί στή χριστιανική πνευματικότητα, τά βαρύτερα καί σοβαρότερα ἁμαρτήματα, ὀνομάζονται θανάσιμα, διότι, κατά τόν Παν. Τρεμπέλα: "ἄν
δέν προσέξει ὁ ἄνθρωπος, μποροῦν νά ὁδηγήσουν στή σκλήρυνση καί ἀμετανοησία, δηλαδή
τόν πνευματικό θάνατο". Καί
αὐτά, κατά τήν Πατερική παράδοση, εἶναι ἑπτά: Ἡ γαστριμαργία, πορνεία, φιλαργυρία, ἀκηδία, ὀργή, κενοδοξία καί φθόνος.
Τό τρίτο ὑπογραμμισμένο θανάσιμο ἁμάρτημα, εἶναι ἡ φιλαργυρία. Τό ἁμάρτημα, πού καταδίκαζαν πάντοτε οἱ ἄνθρωποι,

ἀνεξάρτητα ἀπό θρησκευτική
πίστη. Ὁ τύπος τοῦ φιλάργυρου,
ὑπῆρξε πάντα περιφρονημένος
καί γελοιοποιημένος. Καί τοῦτο,
γιατί, τόσο πολύ ἀγαπᾶ τά χρήματα - τά ἀργύρια -, ὥστε προτιμᾶ ὁ ἴδιος νά στερεῖται καί
αὐτῆς τῆς τροφῆς, παρά νά στερεῖται τά χρήματά του. Παραλογίζεται χωρίς νά τό ἀντιλαμβάνεται.
Ἀξίζει νά παρατεθοῦν κάποιοι
στοχασμοί γιά τόν φιλάργυρο:
«Οὔτε παρά νεκροῦ ὁμιλίαν
οὔτε παρά φιλαργύρου χάριν δεῖ
ἐπιζητεῖν» (Πλούταρχος). Οὔτε ὁ
νεκρός μιλάει οὔτε ὁ φιλάργυρος δίδει.
«Ἐφόσον ἡ φιλαργυρία ἐξουσιάζει ἕνα ἄνθρωπο, δέν περισσεύει θέση μέσα του γιά κάποιο
ἄλλο πάθος» (Γλάδστων).
«Οἱ φιλάργυροι πλουτίζουν,
παριστάνοντας τόν φτωχό, ἐνῶ
οἱ ἄσωτοι φτωχαίνουν, παριστάνοντας τόν πλούσιο».
«Ὅσο ὁ πλοῦτος μεγαλώνει,
τόσο καί ἡ φιλαργυρία γιγαντώνεται» (Ἰουβενάλιος).
Γιά τήν ἀρνητική, τήν ἀντικοινωνική καί ἀντιανθρωπιστική

μαιοκαθολικισμό σέ ἀπομάκρυνση
ἀπό τήν παράδοση.
Οἱ ἀπηχήσεις αὐτῆς τῆς προβληματικῆς, πού ἀνήκει ὁλοκληρωτικά
στή Δύση, ἔφθασαν καί στήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολή, ἡ ὁποία ὅμως μέ τό
νά ζεῖ σταθερά μέσα στό κλῖμα τῆς
Παραδόσεως τῶν Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας δέν ἀντιμετώπιζε οὔτε
πρόβλημα ἐπιστροφῆς στίς πηγές,
ἀπό τίς ὁποῖες οὐδέποτε ἀπομακρύνθηκε, οὔτε προσαρμογῆς πρός
τόν κόσμο, ὁ ὁποῖος μέσα στίς ὁποιεσδήποτε μεταβολές, ὅσο ἐντυπωσιακές καί ἄν εἶναι, ἀντιμετωπίζεται συνεχῶς κατά τήν διδασκαλία
τοῦ Εὐαγγελίου καί τῶν Πατέρων,
ὡς ἐν τῷ πονηρῷ κείμενος καί ἔχων
ἀνάγκην μεταμορφώσεως καί μεταβολῆς. Τό αἴτημα δηλαδή τῆς ἀνανεώσεως δέν τίθεται πρός τήν πλευρά τοῦ σώζοντος, τῆς Ἐκκλησίας,
ἀλλά πρός τήν πλευρά τοῦ σωζομένου, τοῦ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ζῶντος καί

ἐν αὐτῇ γηράσκοντος καί παλαιουμένου κόσμου. Γιά τό λόγο αὐτό
ἀπό πολλούς ὀρθοδόξους θεολόγους ἐπικρίθηκε μέ δριμύτητα τό
αἴτημα τῆς ἀνανεώσεως καί προσαρμογῆς τοῦ Εὐαγγελίου στά σύγχρονα δεδομένα ὡς γοητευτικό σύνθημα, ὄπισθεν τοῦ ὁποίου ἦτο ὀχυρωμένος ὁ Σατανᾶς3.
Παρά ταῦτα λόγῳ ἀκριβῶς τῆς
γοητείας τοῦ συνθήματος τῆς ἀνανεώσεως ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία
ἀσχολήθηκε μέ τό πρόβλημα, βρέθηκε ὅμως ὁλοκληρωτικά ἐκτός τοῦ
ἰδικοῦ της κλίματος, ἀγωνίσθηκε σέ
ξένο γήπεδο. Καί ἐνῶ στή Δύση
ὑπῆρξαν πολλές ἀντιδράσεις καί
τονίσθηκαν καί τά ἀρνητικά στοιχεῖα τῆς ἀνανεώσεως, στήν Ἀνατολή μεταφέρθηκε τό σύνθημα ἀπό
ἀντιπαραδοσιακούς θεολόγους σάν
κάτι θετικό καί γενικά ἀποδεκτό
ἀπό τή σύγχρονη θεολογική σκέψη.
Οἱ συνέπειες αὐτῆς τῆς ἀπροϋπό-

θετης, τῆς χωρίς προβληματισμό
ἀποδοχῆς, ἦσαν ποικίλες. Πολλοί
υἱοθέτησαν μέ ἐνθουσιασμό τό
αἴτημα, γιατί πιστεύουν ὅτι “πρέπει
καί ἡ σύγχρονος Ἐκκλησία νά εὕρῃ
ὑπακούουσα εἰς τούς στεναγμούς
τοῦ Πνεύματος, νέους θεολογικούς,
λειτουργκούς καί ποιμαντικούς τρόπους ἐκφράσεως, νά σπεύσῃ πρός
τό ἀπολωλός, λαλοῦσα αὐτή τήν
γλῶσσαν, πού ἐννοεῖ τό ἀπολωλός,
ἀντί νά ἀναμένῃ τήν ἐπιστροφήν
τοῦ ἀπολωλότος ὡς προϋπόθεσιν
συνεννοήσεως καί ἐπικοινωνίας μετ᾽
αὐτοῦ4. Ἡ ἀνανέωση θεωρήθηκε
συστατικό στοιχεῖο τῆς Ἐκκλησίας,
τόσο οὐσιαστικό ὥστε “ἡ ἄρνησις
πρός ἀνανέωσιν τῆς Ἐκκλησίας
ἀποτελεῖ ἄρνησιν τῆς σωτηριολογικῆς αὐτῆς ἀποστολῆς καί ἄρα
παραχάραξιν τῆς ὑποστάσεώς
της”5. Ἄλλοι ἀντιλαμβάνονται τήν
δυσκολία τοῦ προβλήματος, ὅταν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Διετές μνημόσυνον
τοῦ Ἱερομονάχου
π. Μάρκου Μανώλη

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Ο ΣΩΤΗΡ. Τῶν γεωργῶν. Ἀπὸ τὶς πατάτες εἶναι θέμα χρόνου νὰ ἀκολουθήσουν καὶ πολλὰ ἄλλα τρόφιμα. ἀλλά καί τοῦ ἄφρονα πλούσιου.. καὶ ἄξιο προβληματισμοῦ. ἀντικαθιστάμενες ἀπό ἄλλες. Φθάσαμε στὸ σημεῖο ἡ πλουσιοτάτη Χώρα μας νὰ μὴ μπορεῖ νὰ μᾶς θρέψει! Νὰ εἰσάγουμε ἀκόμη καὶ πατάτες ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο. ἀκριβῶς ἐκεῖ ὅλα ἀποβλέπουν. εἶναι δυνατό νά διαπράξει κάθε παρανομία. ἀναδεικνύεται σὲ μείζονα κίνδυνο γιὰ τὴν ἐξάπλωσή τους καὶ πὼς ἕνας φαῦλος κύκλος κοινωνικῶν προβλημάτων. Γιὰ παράδειγμα. κατὰ τὶς ὁποίες ὁ ἡγούμενος ἐκφωνεῖ ἱερὸ λόγο πρὸς πνευματικὴ ὠφέλεια τῶν φιλακόλουθων ἀγρυπνούντων πιστῶν.ὅλες ἐκεῖνες τίς ἀξίες. ὡς καὶ ἀκαδημαϊκοὺς –λένε– ἀκόμη. Πράγματι ἕνα κίνημα γεννιέται. ὡς ὑπό φιλαργυρίας». μάλιστα ἀντιμετωπίζεται μέ βάση τά κείμενα τῶν συνόδων καί τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. ναί. Ἕνας 21χρονος ἀπὸ τὴν Ἀριζόνα τῶν ΗΠΑ. ὅπως μᾶς ἔλεγαν. ὅπως ἀποκαλοῦνται (designer drugs). σελ. Δεκ. Ratzinger. Ἐμπνεόμενος λοιπόν ὁ ἄνθρωπος ἀπό τό ὅραμα αὐτό. Διμηνιαία ἔκδοση. σσ 32. Στήν προσπάθεια μάλιστα συνδυασμοῦ τῶν δύο τάσεων καί αἰτημάτων τῆς παραδόσεως καί τῆς ἀνανεώσεως. Κωνσταντινίδου. ἕνα εἶναι τὸ βέβαιο. ποὺ συνδέεται μὲ τὰ ναρκωτικά. πρότειναν νὰ δωρίσουν τὰ ὄργανά του! Πρὶν ὅμως προβοῦν σʼ αὐτό. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛ. Εἶναι γι᾽ αὐτό χωρίς νόημα ἡ προβληματική πού τά τελευταῖα χρόνια ἀποδέχθηκαν πολλοί ὀρθόδοξοι θεολόγοι ἀντιμετωπίζοντας τό ξενόφερτο δίλημμα. ἀλλὰ καὶ τῶν καταναλωτῶν στὶς δεινὲς ἡμέρες τῆς κρίσεως. Ἡμεῖς τάς σεπτάς εἰκόνας ἀποδεχόμεθα1”. διότι ἡ ἄκτιστη Θεία Χάρη δέν παλιώνει οὔτε γηράσκει.. τοῦ Ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ». ὁ Λικίνιος κηρύττει γενικὸ διωγμὸ ἐναντίον τῶν χριστιανῶν. σσ 240. Παρόμοια ἐκφράζεται καί ὁ Μέγας τῆς Καισάρειας ἱεράρχης. – Δεκ. Ὅταν ἦλθε ἡ σειρὰ τῶν Ἁγίων Σαράντα νὰ θυσιάσουν. 6.λπ. Μητροπόλεως Φλωρίνης. Στή σύγχρονη εὐρωπαϊκή καί παγκόσμια οἰκονομική κρίση. Αὐτόθι. 2011. εἶναι ταγράφει στό βιβλίο του. Τριμηνιαία ἐφημερίδα τοῦ Συνδέσμου Ἀποκουρητῶν Αἰτωλίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός». πραγματικά σατανικό πάθος.). Στὴ μύηση τῆς νέας γενιᾶς στὴ μαγεία. Ἡ «Ἁλυκή». Σύμφωνα μὲ μελέτη τῆς ΠΑΣΕΓΕΣ γιὰ τὸ 2010. ἐρευνητές. ἐνῶ τώρα ὡς πρότυπα. ὡς φιλάργυρος· οὐδέν οὕτως ἀναίσθητον. πράγματι. μάλιστα. 20. Ἀθῆναι. Νοέμβ. λεμόνια ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ ὄσπρια ἀπὸ τὸν Καναδὰ καὶ τὶς ΗΠΑ! Φθάσαμε νὰ ὑστεροῦμε στὴν παραγωγὴ βασικῶν τροφίμων. μητέρα του. αὐτὸ ποὺ λέμε σύγχρονο θαῦμα»! Καὶ ὁ δο τῆς Χώρας μας ἀπὸ τὴν εὐρωζώνη! Ὁ ΟΟΣΑ ἀνακοίνωσε πὼς ἡ Ἑλλάδα εἶναι πρώτη στὶς 20 χῶρες. πάλι μᾶς ἔκαναν τὸν δύσκολο. Καὶ στὴ Χώρα μας παρατηροῦνται μεγάλες ἀλλαγὲς σὲ σχέση μὲ τὴν χρήση τῶν ναρκωτικῶν. Συμεὼν αὐτὰ τὰ ἱερὰ πρόσωπα. τά πρῶτα νά φωτιστεῖ ἀκόμα περισσότερο μιά παλληκάρια τῆς ΕΟΚΑ. Βιωματικές ἀναμνήσεις τῆς Ἀναστασίας Ἀζίνα–Πενταρᾶ ἀπό τήν προεπαναστατική περίοδο τοῦ Ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ.στώσει ὁ ἀναγνώστης τοῦ βιβλίου. ἐκβιαστικὰ διλήμματα κ. ποὺ τοὺς ἔχουν δοθεῖ. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ. ποὺ φρουροῦσε τὰ σύνορα στὴν περιοχὴ τῆς Ἀρμενίας. τό πιό μόνιμο στοιχεῖο στά πρακτικά τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου εἶναι ἡ ἔξαρση τῆς ἀξίας τῆς Παραδόσεως πού ταυτίζεται πρός τήν Ὀρθοδοξία. σελ. τίς ἰδέες καί τά ρωτικοῦ ἀγώνα τῶν Κυπρίων.τοῦ Νέου Θεολόγου. Ἐκδότης· Κωνσταντῖνος Σωτ. Βασίλειος. Μέθεξις Θεοῦ. πάνω στό ὁποῖο στηρίχτηκε ὁ γιατί ἀναφέρεται στίς πρῶτες ἀλλε. Στήν ἑβδόμη συνεδρία ἀναγνώσθηκε ὁ Ὅρος τῆς Συνόδου. Τονίζει πὼς ἡ ἔλλειψη κοινωνικῆς συνοχῆς στὸν σύγχρονο κόσμο. Ὄργανον Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος. Ο ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ. 4. Ἀθῆναι 1962. 111. Φεβρ. Σχ. κοντὰ στὴν πόλη τῆς Σεβάστειας. – Δεκ. γράφοντας ὅτι: "ὁ δεινός καί πάντολμος τῆς φιλαργυρίας ἔρως. Ἂν αὐτὸ γίνει σὲ ὅλα τά τρόφιμα. Νοέμ. λέγοντας μεταξὺ ἄλλων ὅτι θὰ καταταχθεῖ στὰ κλασσικὰ ἔργα τῆς… παγκόσμιας λογοτεχνίας! Τέτοιο «ὡραιότατο παραμύθι» εἶναι γιʼ αὐτούς! Καὶ στὸν ἰσχυρότατο ἀντίλογο ὅτι ἀσχολεῖται ὑπερβολικὰ μὲ τὴ μαγεία. Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ. σης τῶν ἀγωνιστῶν καί τό στερεό ὑπόΤό βιβλίο ἔχει μεγάλο ἐνδιαφέρον. Μεταξὺ τῶν λόγων εἶναι γιὰ τοὺς βίους ζωῆς. 14671 Νέα ᾿Ερυθραία. Κι ἂς ζοῦν κι αὐτὰ στὶς ἴδιες κοινωνίες καὶ στὰ ἴδια προβλήματα (μπορεῖ δὲ καὶ μεγαλύτερα) μὲ τοὺς ἄλλους. Ἰούλ. Οὔτε καὶ τὴν περιέργεια νὰ τὰ γευθοῦν δὲν ἔχουν. Σχ. πού τήν θέτουν ὀρθῶς ὡς προβληματική ἐντός εἰσαγωγικῶν6 ἤ ταυτίζουν παράδοσιν καί ἀνανέωση. 20. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. Ἡ Ὀρθοδοξία ἀποδοκιμάζει καί τά δυό. Ἰούλ. ᾿Ιωνία. Ὀκτ. ἔκδ. J. ὡς Πρόεδρος τοῦ Eurogroup. Οἱ εἰκονομάχοι περιφρονώντας τήν παράδοση τῶν εἰκόνων ἐξορίζουν τήν Ὀρθοδοξία. μητέρας του Ἀναστασίας.ἐπικός ἀγώνας τῆς ΕΟΚΑ. Γι᾽ αὐτό οὐσιαστικά καταργοῦν τήν “ἀνανέωσιν“. ΣΤ´ 10). εἶναι ἐξόχως ἀποκαλυπτική. Μωυσέως τοῦ ναν μετανάσται τῆς τοῦ κόσμου συγ. 31. ἀλλὰ καὶ τῆς βιώσε. ἡ ὁποία. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι πάντοτε νέα καί καινή. οἱ στήν ὅλη προετοιμασία τοῦ Ἀγώνα ὁποῖοι δικάστηκαν ἀπό τούς Ἄγγλους τῆς ΕΟΚΑ. 10/9 Μαρτίου 2012 ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ «Σοφὲς καὶ Σωτήριες νουθεσίες». 11. Ὁ ἔπαρχος τῆς Καππαδοκίας Ἀγρικόλας ὁρμώμενος ἀπὸ τὸ διάταγμα τοῦ Λικινίου διατάσσει ὅλους τούς στρατιῶτες νὰ θυσιάσουν στὰ εἴδωλα. τῆς κτηνοτροφίας κ. καί ἡ διδασκαλία του ὡς καινοτομία. Γ. Ἡ καινοτομία του ἦτο αὐθεντικά παραδοσιακή. δημητριακῶν.. – Δεκ. καί οὐ κορεσθήσεται φιλάργυρος τοῦ λαμβάνειν».Ε. Κατὰ τὴν δίκη. Ἱ. χρησιμοποιοῦν καὶ χημικὲς οὐσίες νέας γενιᾶς. κυρίως σὲ ἐσωτερικοὺς χώρους καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ ὁμάδων ὀργανωμένου ἐγκλήματος! Ἐπισημαίνεται ἀκόμη πὼς τὰ ναρκωτικὰ διευρύνουν τὴν αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητας καὶ ἡ ἐγκληματικότητα τὴν αὔξηση τῶν ναρκωτικῶν. ἀντί νά ἑλκύει τήν Ἐκκλησία καί νά τήν ἀνανεώσει. δημιούργημα τῆς κακῆς διανομῆς τοῦ πλούτου. Λάρισα. ὅπου ὁ ἱεροκήτῆς νοερᾶς προσευχῆς. Δεκ. θεολόγους.Σελὶς 2α 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 «ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ… ΟΛΟΙ ΑΓΑΠΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!» ΜΕΧΡΙ νὰ ψηφιστεῖ τὸ 2ο μνημόνιο. 5. – Σεπτ. Αὐτόθι. Τελείως διαφορετικά ἀντιμετώπιζαν τό πρόβλημα οἱ Πατέρες τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Εἶναι ὁ Χάρι Πότερ ἁπλῶς ἕνα παραμύθι. ὅσαπερ ἡ ἁγία καθολική Ἐκκλησία ἀρχῆθεν τῶν χρόνων ἀγράφως καί ἐγγράφως παρέλαβεν· ἐξ ὧν εἰσίν καί αἱ ὑποτυπώσεις τῶν εἰκονικῶν ἀναζωγραφήσεων. σὲ διαρθρωτικὲς ἀλλαγές! Κάτι ἀνάλογο εἶπε καὶ ὁ πολὺς κ. Ὁ Χριστὸς ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν». 2011. Ὑπερτονίζουν τή σημασία τῆς Παραδόσεως πού τήν κατανοοῦν σωστά ὄχι σάν ὅλες τίς ἀνθρώπινες παραδόσεις πού παλιώνουν καί γηράσκουν καί ξεπερνιοῦνται.Ἡ γάρ ἀληθινή τῆς Ἐκκλησίας καί εὐθυτάτη κρίσις καινουργεῖσθαι ἐν αὐτῇ συγχωρεῖ οὐδέν. 2011. Ὑποσημειώσεις: 1. καὶ τί δὲν ἀκούσαμε ἀπʼ τοὺς φίλους μας τοὺς Εὐρωπαίους! Μᾶς ἔλεγαν ὅτι δὲν κάναμε τίποτα ἀπὸ τὰ συμφωνηθέντα. "Ρίζα γάρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία" (Α´ Τιμ. – Αὔγ.. πρέπει νά ἑλκυσθεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία καί νά ἀνανεωθεῖ μέ τήν πάντοτε δραστική καί ἀνακαινίζουσα Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. τροφοδοτοῦν συνέχεια τὸ πρόβλημα! Οἱ διακινητὲς τους παρακάμπτουν κάθε ἐθνικὸ καὶ διεθνῆ ἔλεγχο καὶ ἀνακαλύπτουν ὅλο καὶ νέους «δρόμους». ἡ φιλαργυρία. † π. 2012. Ἐμμ. ὅπου ἐμφαντικά καταδικάζεται κάθε καινοτομία καί νεωτερισμός. ὅτι δὲν προχώρησε καμμία διαρθρωτικὴ ἀλλαγή οὔτε κἄν μία ἀποκρατικοποίηση… Τέτοια! Ζήσαμε ἀπειλές. ποὺ εἶναι τὸ ἴδιο… καλοὶ (τέτοιος εἶναι καὶ ὁ Χάρι Πότερ). γιὰ νὰ κάνη πιὸ ὀδυνηρὸ τὸ θάνατο. Νὰ γιατί πρόκειται γιὰ ἐπανάσταση. Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη». τά ἄκουσε τά ἑξῆς: ἀπό τήν ἀφανῆ ἡρωΐδα. – Αὔγ. ποὺ λυμαίνονται τὸν τόπο μας… Νέος μὲ διάγνωσιν ἐγκεφαλικοῦ θανάτου ἀνένηψε… ΠΗΡΕ πολὺ μεγάλη ἔκταση στὰ παγκόσμια μέσα ἐνημερώσεως καὶ στὸ διαδίκτυο τὸ ἑξῆς συγκλονιστικὸ γεγονός. ταχυδρομεῖον: orthotyp@otenet. Ἔχει δίκιο ὁ ἀγαπητός Νικόλαος σαν τά πλοιάρια καί ἀποβιβάστηκαν Πενταρᾶς νά προσθέτει στόν τίτλο οἱ ἐπιβάτες καί ὁ ὁπλισμός. ἀπʼ τὶς ὁποῖες τί προκύπτει. φθάσαμε καί στήν παράδοξη καί ἀντιφατική σύζευξή τους. ἂν καὶ ἡ χρήση της αὐξάνεται μόνο σʼ ἕνα μικρὸ ἀριθμὸ χωρῶν τῆς Εὐρώπης. «στόν Μ. ποὺ ἀκολούθησε. 2. ὑποτίθεται!) ὁπότε καὶ πρέπει νὰ τὴν χρησιμοποιοῦμε (!) καὶ τὴν μαύρη μαγεία. Τὴν ἐποχὴ αὐτὴ στὸ μὲν Δυτικὸ Κράτος ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἤδη ἀπὸ τὸ 313 μὲ τὸ διάταγμα τῶν Μεδιολάνων εἶχε ἀναγνωρίσει ὡς νόμιμη θρησκεία τὸν χριστιανισμὸ στὸ δὲ Ἀνατολικὸ τὸ 320.2012: «Εἶχε καιρὸ ἡ Ἑλλάδα νὰ ἀκούσει καλὰ λόγια»! Λοιπόν. οἱ ἅγιοι καί θεόσοφοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. δεινή ψυχήν ἐκστῆσαι. Ο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ… «ΡΙΧΝΕΙ» ΤΗΝ ΠΙΕΣΙΝ ΟΣΟ περισσότερο ἐκκλησιάζεται κανείς. Ἔ. σσ 32. ὀσπρίων. διακηρύττει ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Ο ΣΤΥΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. ἐνῶ τώρα ὡς ἡ λύση ὅλων μας τῶν προβλημάτων! Οἱ μάγοι τότε προβάλλονταν ὡς ἀπεχθεῖς καὶ φοβεροί. «Οὐδέν οὕτως ἀχάριστον. Οἱ ΗΠΑ καὶ ἡ Εὐρώπη ἀποτελοῦν τὴν μεγαλύτερη ἀγορὰ κοκαΐνης στὸν κόσμο! Ἐπιπλέον ἡ Εὐρώπη τὸ 2011 παρέμεινε ἡ μεγαλύτερη ἀγορὰ ὀπιούχων στὸν κόσμο. Ἔτσι θὰ βγεῖ κερδισμένη ἡ Ἑλληνικὴ γεωργικὴ παραγωγὴ καὶ οἱ καταναλωτὲς βέβαια. ἐπί τό ἔσχατον τῶν κακῶν τήν ἁλοῦσαν ψυχήν ἐλαύνει".τόν Πρόλογο καί τήν Εἰσαγωγή. τό χωριό ΧΛΩΡΑΚΑ τῆς καί καταδικάστηκαν σέ φυλάκιση καί ἐπαρχίας Πάφου.gr ᾿Ηλεκτρον. ῾Ιστοσελίς «Ο. παρακαλοῦμεν νὰ τηλεφωνῆτε εἰς τὸν ἀριθμὸν 21038. Οὐ πλησθήσεται ὀφθαλμός τοῦ ὁρᾶν. ὅταν ἀποκαταστάθηκαν οἱ εἰκόνες. Ἀθῆναι 1972. μὲ ἀποτέλεσμα ἡ διαφορὰ νὰ καλύπτεται μὲ εἰσαγωγές! Οἱ λόγοι αὐτῆς τῆς κατάντιας εἶναι πολλοί. καταδεικνύουν μέ τόν πλέον ἀπόλυτο τρόπο τή διαπίστωση τῆς συσσώρευσης τοῦ πλούτου. Μάλιστα κατὰ τὴν ἐν λόγῳ ἔκθεση. ἀλλὰ καὶ τὸ ἴδιο τὸ ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο! Ἄραγε ποὺ ἦταν ὡς τώρα ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐπίσημοι φορεῖς. Ἐκδότης Στυλιανὸς Ν. Γι᾽ αὐτό καί τό πιό σταθερό. 2011. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ «Ἐνορία. Φασίδερη 9. δημοσιογράφους. ΤΟ ΑΠΟΚΟΥΡΟ. ἐκδ. διατάσσει νὰ καύσουν τοὺς Μάρτυρες πρὶν πεθάνουν. 409-412. Κληρονομία 1 (1969) 15ἑ. ἡ ὁποία ἀποκαταστάθηκε. τὸν ἀποκρυφισμὸ κι αὐτὸν ἀκόμη τὸν σατανισμό. τά ὅσα γράφονται Διγενῆ στήν Πάφο τῆς Κύπρου. Τηλ. Ἠλία Βουλγαράκη. μετά ὅλα τά γεγονότα τῆς ΕΟΚΑ.. τά 4 κεφάλαια. 271. Μ. διὰ νὰ καλυφθῆ ἡ ἔλλειψις. Τά ὄντας ὁ ἴδιος. 8. κόρον οὐκ εἰδώς. Σ Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΙΣ 9 Μαρτίου ἑορτάζουμε τήν μνήμη τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. μ. Σεπτ.16. "ἥτις ἐστίν εἰδωλολατρία" (Κολ.Ἀνανέωσις. Σωτηρόπουλος. ἀλλά ὡς τήν πάντοτε ἀνακαινιστική καί ζῶσα παρουσία καί δράση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα στήν Ἐκκλησία. Διγενῆ καί συναγωνιστῶν. ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ. ᾿Ιωνίας καὶ Φιλαδελφείας. Μηνιαία ἔκδοσις Ἱ. σμοῦ γιά τήν ἔναρξη τοῦ ἀπελευθε.Ἀθωνίτου. καὶ βέβαια τῆς Ἑλληνικῆς μας ὑπαίθρου.orthodoxostypos. Mansi 13. Τὸ ἕνα ἔχει νὰ κάνει μὲ τὶς ἀντιδράσεις τῆς παγκόσμιας κοινῆς γνώμης. σελ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ «Ἀφυπνιστικοὶ λόγοι ἀνθολογημένοι ἀπὸ τὸ βιβλίο: Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο τῆς φυλακῆς».μέ τίς δυνάμεις τοῦ ἰδιοτελοῦς καί ἀλαζονικοῦ ὑλισμοῦ. τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες ἔχει νὰ παρουσιάζει χαμηλότερη πίεση αἵματος! Ποιὸς… θρησκόληπτος τὰ λέει αὐτά. 2011. Εἶναι τὸ ἴδιο λοιπόν. τῆς Ἐκκλησίας. Ν. λυαγαπημένη Μαίρη. οἱ μακάριοι καταδικάσθηκαν νὰ ὁδηγηθοῦν γυμνοὶ στὴ παγωμένη λίμνη. σὲ σχέση μὲ τὴν κατανάλωση. ἡ ὁποία εἶχε δείξει μία πιθανὴ σχέση ἀνάμεσα στὸν χρόνο ἐκκλησιασμοῦ καὶ στὸ ἐπίπεδο πιέσεως τοῦ αἵματος. Τηλ. Θά τό θεωροῦσε ὡς τή μεγαλύτερη ὕβρη. ὄργανον τοῦ ὁμωνύμου Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου. Ὁ φοβερός.. Φεβρ. ὅπως κρέατος. Ἡ ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ Πετράκη στὴν προσπάθειά της νὰ προσφέρη πνευματικὴ οἰκοδομὴ στὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ τῶν Ἀθηνῶν.προσθέτουμε: Αἰωνία της ἡ μνήμη. εἶναι μία συλλογὴ ἀπὸ δώδεκα λόγους ἐκφωνηθέντες κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἀγρυπνιῶν τοῦ ἔτους 2010. Ο ΣΤΑΥΡΟΣ. ποὺ ἔγινε σὲ δεῖγμα 120.. Μητροπόλεως Φθιώτιδος. τοὺς βανδαλισμοὺς στὴν Ἀθήνα κ. “Παράδοσις καί ἀνανέωσις εἰς τήν Θεολογίαν Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ“. .Χ. τὰ ὁποῖα ἔγι. Οἱ Ἅγιοι Σαράντα Μάρτυρες ἔζησαν καὶ ἐμαρτύρησαν ἐπὶ αὐτοκράτορος Λικινίου. Παχωμίου τοῦ Ὁσίου. σημειώνει στόν Πρόλοἡ μεταφορά μέ τό ἴδιο πλοιάριο. τὶς διαδηλώσεις. Ἔκδοση Ἱ. πάντα ἀποδεχόμενοι καί ἀσπαζόμενοι.. Mansi 13. Mansi 13. 9. ὡστόσο ἡ παράνομη καλλιέργειά της ἔχει αὐξηθεῖ δραματικὰ στὴν Κεντρικὴ καὶ Δυτικὴ Εὐρώπη! Μάλιστα ἡ κάνναβη καλλιεργεῖται πλέον σὲ βιομηχανικὴ κλίμακα. σαφέστατα δὲ καὶ γιὰ τὴν οἰκονομία μας. εἶναι ἡ συνέχιση τοῦ πάντοτε νέου καί ἐπικαίρου καί ζωντανοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Ἡμεῖς τούς προστιθέντας τι ἤ ἀφαιροῦντας ἐκ τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας ἀναθεματίζομεν. Κληρονομία 5 (1973) 102-103. τὴν μιμοῦνται τώρα καὶ οἱ Δῆμοι.50x14. κριτικάρεται μέ μιά δριμύτητα. εἶναι πιό γοητευτικά ἀπό τά εἴδωλα.μιᾶς ὑπεραξίας Ἑλληνίδας ωργίου Γρίβα-Διγενῆ στήν Κύπρο καί τῆς Κύπρου. Καί ἀλλοῦ λέγει: «Χαλεπή γάρ τῆς φιλαργυρίας ἡ τυραννίς.στό πόνημα αὐτό. τί συνέβη καὶ ξαφνικὰ γίναμε τόσο καλοί. 2012. ὅλων τὰ οἰκονομικὰ βελτιώθηκαν. Νοέμ. ὡς φιλοχρήματος· τῆς οἰκουμένης ἁπάσης ἐστίν ἐχθρός». ποτὲ δὲν ζήτησε τὴν μείωση τοῦ ἐλαχίστου μισθοῦ στὴν Ἑλλάδα καὶ πὼς θὰ πρέπει νὰ σταματήσει ἡ συζήτηση γιὰ τὴν ἔξο- Ἡ ἐπανάστασις τῆς… πατάτας! ΕΙΝΑΙ ὄντως ἐντυπωσιακὸ αὐτὸ ποὺ ἔγινε στὴν Κατερίνη μὲ τὶς πατάτες καὶ ἐπεκτείνεται τώρα σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.. βαθρο. ἐνῶ ὁ Ν. Ἡ Παράδοση δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἡ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ζωή καί ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας. Σχ. ῾Εβδομαδιαία ᾿Εκκλησιαστικὴ ᾿Εφημερίς. στὸ ἐπίμαχο θέμα τῶν ναρκωτικῶν. Δέ χορταίνει τό μάτι νά βλέπει κι ὁ φιλάργυρος νά λαμβάνει. 2011. γαλακτοκομικῶν.»: www. Ἡ ἔρευνα αὐτὴ τῶν Νορβηγῶν ἔρχεται νὰ ἐπιβεβαιώσει παλαιότερη τῶν Ἀμερικανῶν. πού χαρακτήριζαν τήν ἐποχή ἐκείνη καί ἀπετέλεσαν πηγή ἔμπνευΕΝΩΣΗ. 2011. γιὰ τὴν παράνομη παραγωγὴ διεγερτικῶν τύπου ἀμφεταμίνης. τῆς πνευμα.. γιατί πλήττει τόσο πολὺ (καὶ περισσότερο ὅλων).. Θεσσαλονίκη. Ὁ Ἀγρικόλας διατάσσει νὰ μαστιγωθοῦν καὶ νὰ ὁδηγηθοῦν στὸ δεσμωτήριο. Ὡστόσο. Διμηνιαία ἔκδοσις πνευματικῆς οἰκοδομῆς Ἱ. σελ. ποὺ εἶναι καὶ οἱ ἀντίπαλοί του(ς)! Κι ἐπειδὴ ὅποιος μπαίνει στὰ κατώφλια αὐτά. πάλι ἔλεγαν τὰ ἴδια! Καὶ ξαφνικὰ ὅλα ἄλλαξαν! Ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν! Ὁ κ. πού θά ἔκανε τόν Προυντόν καί τόν Μάρξ νά χλωμιάσουν»! Καί στό πιό πάνω ἄρθρο του. Τύποις «᾿Ορθοδόξου Τύπου» (Θησέως 25. περι. Κάτι ποὺ θὰ εἶναι εὐεργετικότατο γιὰ τὴν ἐπαρχία. Μάϊος – Ἰούν. Ἰούλ.λπ. “Ὀρθόδοξος Κυψέλη“. πολλές ἄλλες λεπτομέρειες τῶν ἀγωΤό βιβλίο ἀφιερώνεται «στήν πονιστῶν. σημειώνεται μία συνεχῶς αὐξανόμενη ποικιλία ναρκωτικῶν οὐσιῶν. Φθινόπωρον – Χειμώνας 2011.λπ. τῆς ἀθορύβου σεις πρὸς πνευματικὴ οἰκοδομή. φοβερός τύραννος.λπ. μίλησαν ἰδιαίτερα καί μέ δριμύτητα. προκειμένου νὰ μὴ ἐντοπίζονται. Διμηνιαῖον Ἐθνικοθρησκευτικὸν φύλλον. ταυτόχρονα διευκρινίζει καί διασαφηνίζει τή διαφορά πλεονεξίας καί φιλαργυρίας.στή συνέχεια. Πώς οἱ θρησκευόμενοι ἀπολαμβάνουν καλύτερη ὑγεία. τοὺς ἀνθρώπους τῶν δακρύων μικρῶν συναξαρίων. Ἑπομένως. τὸ ὀργανωμένο ἔγκλημα καὶ ἡ διαφθορά.λπ. Οἱ δήμιοι. Μιχαηλίδης ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΠΙΖΑΟΥΡΤΗ. Μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου. – Αὔγ. συχνὰ ἄοσμες καὶ ἄγευστες.». τῆς σωστικῆς διδαχῆς ἐμπεί. Σ. ὅλα Ἑλληνικῆς παραγωγῆς. Σεπτ. 115-116. καὶ τοὺς μαύρους μάγους. Δροσιά. Κι ὅταν ὁ ἄνθρωπος γίνει δοῦλος τῆ φιλαργυρίας. ΤΟ ΤΑΛΑΝΤΟ.Αἰθίοπος καὶ ἀρκετῶν ἄλλων. Κάνιγγος 10. Ἐκδόσεις Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ». τραυματίστηκε πολὺ σοβαρὰ σὲ τροχαῖο ἀτύχημα. Νοέμ. Ὁ στρατιώτης τότε συγκλονισμένος ἀπὸ τὸ ὅραμα πετάει τὰ ροῦχα του καὶ τρέχει πρὸς τοὺς Μάρτυρες φωνάζοντας «Χριστιανὸς εἰμί». διαχρονικά μᾶς διδάσκουν Γ. γιά φύλαξη. Τσουκαλάδων Παραβόλας Ἀγρινίου. Φεβρ. Καί κανένας δέ γίνεται τόσο παράφρονας μέ τό μεθύσι. ἐνῶ ὁ φιλάργυρος τά κρατάει ὅλα καί δέν τά δίνει εὔκολα. ὡς ἤδη ἐλέχθη. Καλαμάτα. ἄναψαν ἐπιδεικτικὰ φωτιὲς στοὺς παρακείμενους λουτρῶνες τῆς πόλεως. καὶ λίγο πρὶν τοῦ ἀφαιρεθεῖ ἡ ἐγκεφαλικὴ ὑποστήριξη. καταλήγει: «Σκοπός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ τελείωσή του καί στόχος του νά κληρονομήσει τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. τρέμουν μήπως ψηφιστοῦν οἱ ἀντι-μνημονιακὲς δυνάμεις … γιατρὸς τοῦ εἶπε: «Τὰ ἔχω χάσει μὲ τὴν ἀπίστευτη ἀνάρρωση τοῦ Σμὶντ σὲ τόσο σύντομο χρονικὸ διάστημα. ᾿Εὰν δὲν εὑρίσκετε τὴν ἐφημερίδα μας εἰς τὸ περίπτερόν σας. Ἀγουρίδη.Τ. «Ροδαφίνια» καί 4. Ἡ Ἰατρικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Νορβηγίας! Συγκεκριμένα. Ἄρθρα καί μελετήματα. ὁδηγώντας καί σπρώχνοντας τήν ψυχή στήν ἔσχατη καταστροφή. Ἡσυχαστηρίου Μεταμορφώσεως Σωτῆρος. παρουσίαζε χαμηλότερη πίεση αἵματος! Ἡ ὄντως ἐντυπωσιακὴ αὐτὴ ἔρευνα δημοσιεύτηκε στὸ ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ International Journal of Psychiatry and Medicine. πού θά ἀκολουθήσουν τόν ἴδιο κύκλο. Αὐτόθι. Μόνο νὰ μὴ τὴν καταπνίξουν τὰ τόσα συμφέροντα. Μηνιαῖο Περιοδικὸ Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας. πού ἐνοικεῖ στήν Ἐκκλησία· “τοῦ γάρ ἐν αὐτῇ οἰκήσαντος Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ταύτην γινώσκομεν“1. σελίδες 79. – Ἰούν. 7. Ἰαν. Ὀρθόδοξον Χριστιανικὸν περιοδικόν. Ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 2011. “Σωτηρία ἐν Χριστῷ. δέν εἶναι. Σεπτ. αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων. χύσεως. Ὀκτ. ἀπό φόβο μήπως ἡ ἐμμονή στήν Παράδοση κατηγορηθεῖ ὡς συντηρητισμός καί δουλικότητα. ὁ ὁποῖος τοῦ βιβλίου του: «βιωματικές ἀναμνή. 2011. στὸ κρέας 56% κ.. Βενιζέλος τὸ ὁμολόγησε μετὰ τὸ Eurogroup τῆς 2. 3. μέ τόν ἰσχυρισμό ὅτι “ἡ παραδοσιακότης καί ἡ καινοτομία εἶναι ἔννοιαι ὄχι μόνο σχετικαί. Καί αἱ αὐθεντικώτεραι καινοτομίαι ὑπῆρξαν καρποί τῆς παραδόσεως. – Ὀκτ. ποὺ τὸν ἀπαρτίζουν.Κ. Εὐτυχισμένα. ῾Υπεύθυνος Τυπογραφείου· Κωνσταντῖνος Μιχ. Ἦταν ἀνίκανοι. Σόιμπλε! Ὡς καὶ ὁ κ. ποὺ ζοῦμε. ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΠΝΟΗ. Εἰσάγοντάς τα καὶ μάλιστα μὲ… δανεικά! Κι ὅλα αὐτὰ παρὰ τὸ ἔφορο τῶν ἐδαφῶν μας. Ὁ ἔπαρχος. 2. τὴν ἀπασχόληση κ. Ποιός φανταζόταν ποτέ νά προδοθεῖ καί παραδοθεῖ σέ θάνατο ὁ Θεάνθρωπος Κύριος "ἀντί τριάκοντα ἀργυρίων". ΦΑΞ 210 81 36 981). Δεκ. 2011.. Ὁ δὲ ἀριθμὸς τῶν χρηστῶν. καὶ μάλιστα τότε ποὺ νομίζουμε πὼς ὅλα εἶναι ἀπελπιστικὰ στὸ μηδέν! Ὅσον ἀφορᾶ τὴν κάνναβη. σελ. ἡ τῆς ΕΟΚΑ καί τῆς πρόσφατης Κυδιαμονή καί φιλοξενία τοῦ Ἀρχηγοῦ πριακῆς ἱστορίας». Μετὰ καὶ τὶς σχετικὲς χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις διαγνώσθηκε ὅτι εἶναι ἐγκεφαλικὰ νεκρός. ᾿Αμαδριάδος 15. Χίος. Ἱ. ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ.λπ. διότι “ἡ θεολογική θεμελίωσις τῆς παραδόσεως ἀποτελεῖ ἀνανέωσιν ταύτης“7. Ὀκτ. θά συμβάλουν ὥστε ξη τοῦ ὁπλισμοῦ. Σαμωνᾶς. ἀπό τούς ὁποίους παρέλαβαν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί παρέδωσαν καλῶς καί βεβαίως. ὀφείλει νά δράσει ἐνάντια σέ κάθε ἀνισότητα καί ἀδικία καί νά συγκρουστεῖ ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Χριστός . ΦΑΞ 210 38 28 518. O... 10. Δεκ. ῾Εκάλη. ἡ ἄφι. δέ χορταίνει ποτέ. τὰ ὁποῖα στέλνουν μέσῳ ταχυδρομείου. Ἡμεῖς τοιγαροῦν πατρῴοις νόμοις ἑπόμενοι. Διμηνιαῖον Ὀρθόδοξον Χριστιανικὸν περιοδικόν Ἐκκλησιαστικὸν περιοδικόν. Διευθυντὴς Συντάξεως· Γεώργιος Ζερβός. Ὁ ἀντάξιος γιός -ἐκπαιδευτικός. ἄλλοι τὸ ὑπερασπίζονται μὲ φανατισμό. 21x14. ἐκπαιδευτικούς.Ἡμεῖς τῇ ἀρχαίᾳ θεσμοθεσίᾳ τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας ἐπακολουθοῦμεν. γιὰ νὰ τοὺς τονώση καὶ νὰ τοὺς δώση θάρρος. σήμερα δέ ἡ δυτική θεολογική σκέψη. Αὕτη ἡ πίστις τήν Οἰκουμένην ἐστήριξεν. Θεσσαλονίκη 2012.000 ἀνθρώπων ὑπὸ τοὺς καθηγητὲς Γιόστει Χόλμεν καὶ Τιργκὶρ Σόρενσεν. Ἰαν.. Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη: «Ἐν Ἀγρυπνίαις» τόμος Η´. ἡ αὐτάρκειά μας στὸ σιτάρι ἦταν μόλις 32%. στάση τοῦ φιλάργυρου. τοῦ κακοῦ καί τῆς φθορᾶς». μία φορὰ τὸν μήνα. δέν ὑφίστανται τόν κίνδυνο παλαιώσεως. δὲν τὰ ἔχουν μὲ τίποτα ἀνάγκη.. παράδοση ἤ ἀνανέωση. Ὁ πλεονέκτης τά θέλει ὅλα. Αὔγ. Ἰδιαίτερα γιά τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ. Οὐχ οὕτω τις ὑπό τῆς μέθης παραπλήξ γίνεται. Οἱ παραβολές τοῦ φτωχοῦ Λάζαρου καί τοῦ πλούσιου. καὶ στὴ συνέχεια «ἔτρεξαν» καὶ τὰ δάνεια. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐκλεγμένοι ἀπʼ τὸν λαὸ καὶ γιὰ τὸν λαό.λόλογος. Κι ἀφοῦ τοὺς τὸ ὑπογράψαμε αὐτὸ τὸ μνημόνιο μὲ ὅσα ἔγιναν (σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο. ὅπου τούς ἀποκαλύφθηκε ὁ Κύριος. ἡγουμένου τῆς ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη «Ἐν Ἀγρυπνίαις». αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων. τότε θὰ ἔχουμε μία ἀναγέννηση τῆς γεωργίας. Θησέως 25. 8. Καταγόντουσαν ἀπὸ διαφορετικὰ μέρη καὶ τοὺς ἕνωνε ἡ φιλία καὶ ἡ πίστη στὸν Κύριο. πού κα. καί ὅλα ἀνάγονται στήν “ἀρχῆθεν“ κρατήσασα παράδοση τοῦ Κυρίου καί τῶν Ἀποστόλων. καὶ τὸ δεύτερο μὲ τὶς ἐπερχόμενες ἐκλογὲς στὴ Χώρα μας! Φοβοῦνται τυχὸν διόγκωση τοῦ φιλελληνικοῦ κινήματος. Προλεγόμενα εἰς τόν τόμο Παράδοσις . σελ. Π. λοιπόν. τοὺς νέους. ὁ 21χρονος Σὰμ Σμίντ. Σέ μιά σύντομη ἐπιστολή του ὁ ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης. Ἡ «Βρέξη». ποὺ λιποτάκτησε νὰ κρατάη τὸ στεφάνι λυπημένος. ἡ κοινωνική ἀδικία.τῶν Ἁγ. Ἰούλ. ἡ Κίνα καὶ ἡ Πολωνία! Πέραν ὅμως ἀπʼ τὸ διαδίκτυο. 1. 377. τὸ “ἑνός ἐστι χρεία”. ως τῆς βαθυτάτης σιωπῆς . Τὸ βιβλίο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἰακώβου Μπιζαούρτη. Τί νὰ τὰ κάνουν. ἡ βία. κρατοῦμεν τάς παραδόσεις ἅς παρελάβομεν.. Φλώρινα.. ὅταν λέγει: «Ὅσα βλέπει ὁ ὀφθαλμός. ὅπως εἶναι αὐτὸς τοῦ διαδικτύου. Ἀθῆναι 2011. τί ἀπαντοῦν. Ἄρα ἡ Πίστη σώζει… καὶ τὴν ὑγεία μας! Τί ἀποκαλύπτει ἡ νέα ἔκθεσις τοῦ ΟΗΕ διὰ τὰ ναρκωτικά. 416. Ὄντως οἱ θεολογικοί ὅροι ἔχουν χάσει τό νόημά τους μέσα σέ μία νέα θεολογική Βαβέλ. ὅπως ὁ αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Χάρι Πότερ! Μάλιστα τώρα προβαίνουν καὶ σὲ τοῦτο τὸν πλέον ἐπικίνδυνο διαχωρισμό: Τὴν λευκὴ μαγεία (ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ … καλοὺς σκοπούς. Ἔκδοση Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας. “῾Η ἀνανέωσις τῆς Ἐκκλησίας”. εἶναι ἐκεῖνα τὰ παιδιὰ ποὺ μὲ τὶς ἀξίες καὶ τοὺς ἀνώτερους προσανατολισμοὺς. Εἶναι. Ἀθανασίου Γιέβφτιτς.πρόσφατα ἀπό κοντά μας». ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΑΛΠΙΓΞ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. ἡ σύλληψη Καί μή ξεχνᾶμε: Πρωτεύοντα ρόλο τοῦ πλοιαρίου. Πώς «καὶ στὰ ἄλλα παραμύθια καὶ στὰ παλιὰ μυθιστορήματα γίνεται ἀναφορὰ στοὺς μάγους καὶ τὴ μαγεία». διότι αὐτά Συγκεκριμένα. Ἢ ἦταν μὲ τοὺς μεσάζοντες. Μᾶς ὑπενθυμί- Ἔτος Λ´. Μονῆς Πεντέλης. ἡ συσσώρευση τῶν ἁγιοπνευματικῶν ἐμπειριῶν. ΠΕΝΤΑΡΑ: «Πίσω ἀπό τά γεγονότα». μεγάλη ἐπιστημονικὴ ἔρευνα. Μηνιαῖον Ὀρθόδοξον Χριστιανικὸν περιοδικόν. Λαμία. προκειμένου νὰ ἐξωθήσουν τὴ νέα γενιὰ στὴν πορνεία. βρέφος. πού “ἔφυγε” Τά περιεχόμενα τοῦ βιβλίου.. Βλ. – Ὀκτ. 3. Ἡμεῖς τήν ἐπείσακτον καινοτομίαν τῶν Χριστιανοκατηγόρων ἀναθεματίζομεν. Ἰαν. ἀπʼ τὶς κορυφαῖες μάστιγες τῆς ἐποχῆς μας.50x14. “Παράδοσις καί ἀνανέωσις ἐν τῷ θεσμῷ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων“. 2012. ὅπου νὰ πεθάνουν ἀπὸ τὸ ἀνυπόφορο κρύο. κατὰ τὴν ἐν λόγῳ ἔκθεση τοῦ ΟΗΕ. τῶν γο: «Μέσα ἀπό τά κείμενα. Λέγοντας αὐτά ὁ Βασίλειος. σὲ δημόσιους χώρους.206. χορηγοῦν στὰ θύματα ψυχοδραστικὲς οὐσίες. περπάτησε μὲ τὴν ὑποστήριξη βοηθημάτων. Ἀπὸ τοὺς τρομεροὺς καὶ ἀβάστακτους πόνους ἕνας ἀπὸ τοὺς Μάρτυρες λιποψύχησε καὶ τρέχοντας πρὸς τὶς φωτιὲς νὰ ζεσταθῆ κατέρρευσε καὶ ἔπεσε νεκρός. σιες περιοχές τῆς Πάφου. συνήθως ἀναμεμειγμένες μὲ ποτό! Μάλιστα ὁ ἐντοπισμὸς καὶ ὁ περιορισμὸς τῶν «ναρκωτικῶν βιασμοῦ» (date-rape drugs) θὰ πρέπει. Καί μόνο ἡ ἀνάμνηση τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰούδα. ἐμφάνισε σημάδια ἀνάκαμψης τῆς ὑγείας του! Ἀρχικὰ κούνησε τὰ δάχτυλά του. Θεσσαλονίκη 1979. περιοδικὸ ποὺ ἐκδίδεται ἀπὸ τὸ γραφεῖο Νεότητος Ἱ. Τό σπουδαιότερο κριτήριο καί ἐχέγγυο Ὀρθοδοξίας εἶναι ὁ σεβασμός στήν Παράδοση. τοσούτων ἐπιθυμεῖ ὁ πλεονέκτης. θά διαπιπρώτων μεταφορῶν πολεμικοῦ ὁπλι. ποὺ… ἔδιναν μάχες καὶ μάχες γιὰ τὴν ἀκρίβεια. Ἐκεῖ περνοῦσαν τὶς ὧρες τους προσευχόμενοι. στὸ ὁποῖο δὲν κάνει καμμία ἀναφορὰ ὁ ΟΗΕ… Η ΕΤΗΣΙΑ ἔκθεση τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὸ 2011. Γιοῦγκερ εἶπε στὸ Εὐρωκοινοβούλιο πὼς «εἶναι πλέον καιρὸς νὰ σταματήσουμε νὰ ταπεινώνουμε τὸν Ἑλληνικὸ λαό»! (Ἄρα μᾶς ταπείνωναν ὡς τώρα κατʼ ἐξακολούθηση…) Ὁ ἴδιος πάλι μᾶς εἶπε πώς. δηλαδή.50x14. πρέπει πάντοτε καὶ ἀκράδαντα νὰ πιστεύουμε στὸ «ἔχει ὁ Θεὸς» καὶ στὸ «θὰ δώσει ὁ Θεός». οἱ ὁποῖοι μέ λόγια καί ἔργα ἀναδείχτηκαν μέγιστοι κοινωνικοί ἐργάτες τῆς ἀγάπης καί τῆς φιλανθρωπίας. πού ἐβίωσαν οἱ ἅγιοι μέσα στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ. Αὐτοὶ ποὺ εἶχαν στὴ διάθεσή τους καὶ ὅλο τὸν κρατικὸ μηχανισμό. ὅπου καί πάλι ἡ ἐμμονή στήν Παράδοση δικαιολογεῖται ἐκ τοῦ ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα τήν δημιουργεῖ. εἶναι ἀρκετή νά μᾶς προφυλάξει ἀπό τοῦτο τό. ὅσο περισσότερο χρόνο παραμένει στὴν Ἐκκλησία καὶ ὅσο πιστεύει στὸν Θεό. ἰδιαίτερα δὲ στὴν Εὐρώπη.gr Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκφράζουν τὰς προσωπικὰς ἀπόψεις τῶν ἀρθρογράφων. Ἀθῆναι. Ἄρα ποῦ βρίσκεται τὸ μυστικό. ἰδιαιτέρως δὲ τῆς εὐρωπαϊκῆς. ποὺ διαθέτουν τὴν ἀρίστης ποιότητας παραγωγή τους. ἡ δίκη καί καταδίκη τοῦ καπετάνιου καί μερικῶν ἀγωνιστῶν. ζάχαρης κ. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο οἱ Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ παρέδωσαν τὸ πνεῦμα τους στὸν Κύριο. μὲ τὴν χρήση τῆς ἡρωίνης νὰ ἀποτελεῖ τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα ἀπὸ πλευρᾶς νοσηρότητας καὶ θνησιμότητας! ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟ «φαινόμενο Χάρι Πότερ» ἔχει ἀπασχολήσει πολλοὺς κριτικοὺς λογοτεχνίας. Μέ τό θεόπνευστο στόμα τοῦ Παύλου καταδικάζεται καί ἡ φιλαργυρία καί ἡ πλεονεξία.3. Στὸ λόγο τοῦ Ἁγίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου ὁ ἱεροκήρυκας καὶ ζουν ὅτι εἴμεθα παρεπίδημοι στὸν συγγραφέας σημειώνει «Ἡ Ἁγία μας κόσμο αὐτό». Λαρίσης. οἱ κίνδυνοι λαμπρή καί ἔνδοξη σελίδα τοῦ ἀγώνα τῶν τριῶν ἀλλεπαλλήλων πλοιαρίων. ὥσπου ἀνάρρωσε πλήρως ἀφήνοντας ἄφωνους τούς γιατρούς! Ἡ μητέρα του κατάπληκτη ὁμολόγησε: «Λέω σὲ ὅλους ὅτι πρόκειται περὶ θαύματος. Οἱ Σαράντα Μάρτυρες τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ὑπηρετοῦσαν ὡς στρατιῶτες σ᾽ ἐπίλεκτο τάγμα. Ἐκτιμᾶται πὼς δύο εἶναι οἱ κυριότερες ἐκδοχές. ἡ φιλαργυρία τοῦ Ἰούδα τόν ὡδήγησε στό πιό ἀνίερο καί ἀποτρόπαιο ἔγκλημα τῶν αἰώνων. ὄργανον ὁμωνύμου Ἀδελφότητος Θεολόγων. Ὁ Γρηγόριος Παλαμᾶς ὡς παραδοσιακός θεολόγος ἐκαινοτόμησεν. ποὺ ἀφοροῦν τὴν παραβατικότητα. Οἱ ἰατροί. ἐπίκαιρα σημειώνει σέ ἄρθρο του ὁ Μάριος Μιχαηλίδης στό ἔγκριτο περιοδικό «Ἡ δράση μας»: Τό κεφαλαιοκρατικό σύστημα στηρίζεται κατά βάση στή συσσώρευση τοῦ πλούτου καί στόν δανεισμό μέ τόκο.). μέ τίς ἐνέργειες τοῦ ὁποίου ἀνανεοῦται καί ἀνακαινίζεται ὁ ἄνθρωπος κάθε ἐποχῆς. Βασίλειο ὅπως καί στόν Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο. 210 38 16 206. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ «Ὁ Προφήτης Ἠλίας στὴν ἐποχή του καὶ στὰ ἔσχατα». 106 77 ᾿Αθῆναι. Ὅποια κι ἂν εἶναι ἡ ἀπάντηση.. Πιστεύω πάλληλες καί μυστικές ἐπισκέψεις τοῦ ἀκράδαντα πώς. – Αὔγ.. Καί ἐμεῖς λαμβάνουν ἀκριβῶς τίς τρεῖς θαλάσ. σσ 200. Μὲ τὴν κατάργηση τῶν μεσαζόντων. γιὰ νὰ ἐπιτείνουν τὸ μαρτύριο. Πρόβλημα καί ἐπαγγελία“. ἔστω καὶ τὰ «λευκά». Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη». οἱ ἐνέργειες τοῦ ὁποίου. Μαντζαρίδου. Ἀρχιμ. Ἀθῆναι. Μπερντιάγεφ μεταξύ ἄλλων ἀναφέρει ὅτι. Νοέμβ.. 20. 210 81 34 951. Οὐδείς ἐκ τῶν Πατέρων θά ἐδέχετο νά χαρακτηρισθεῖ ὡς καινοτόμος. Ἐκκλησία μὲ περισσῆ ὑπερηφάνεια Οἱ λόγοι αὐτοὶ ἔχουν τὴν μορφὴ παρουσιάζει τοὺς ἀσκητάς ἁγίους της. Πῶς δὲν εἶναι τυχαία ἡ κρίση. “Παράδοσις καί ἀνανέωσις κατά τήν Εἰκονομαχίαν“. Τά ἀργύρια. Διαφορετικά ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος τῆς ἐκκοσμικεύσεως. Κι αὐτὸ εἶναι ἕνα πολὺ μεγάλο θέμα. ποὺ εἶχαν ὑποσχεθεῖ νὰ μᾶς χορηγήσουν ἂν καὶ πάλι τὸ σκέπτονταν. ἀλλά ἐν πολλοῖς καί συμπληρωματικαί. νὰ κατεβαίνουν ἀπὸ τὸν οὐρανὸ σαράντα Ἄγγελοι καὶ νὰ στεφανώνουν τοὺς ἀθλητὲς τοῦ Κυρίου καὶ ὁ ἄγγελος τοῦ μάρτυρος. φιπαρά οἱ προσωπικές ἀναμνήσεις τῆς πρώτης ἔλευσης τοῦ λεβεντόγερου Γε. Μάρτ. τήν καινοτομία ἐπέρριπταν ἐναντίον του οἱ ἀντίπαλοί του. Ἀπρίλ.Ο. Ἡ Ἰνδία θεωρεῖται ὡς ἡ πρώτη χώρα προέλευσης αὐτῶν τῶν φαρμακείων καὶ ἀκολουθοῦν οἱ ΗΠΑ. Νοέμ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ. Ἀθῆναι. παρά τοῦ ἑνός Πνεύματος λαβόντες χάριν ἀκαινοτομήτως καί ἀμειώτως πάντα τά τῆς Ἐκκλησίας ἐφυλάξαμεν”9. Τὴν δὲ ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία τῆς Κατερίνης. δίνει τό δικό του χαρακτηρισμό στό πάθος τῆς φιλαργυρίας.. ἀποθηκεύτηκε καί μεσεις τῆς Ἀναστασίας Ἀζίνα–Πενταρᾶ ταφέρθηκε σέ διάφορους χώρους στή ἀπό τήν προεπαναστατική περίοδο μεγαλόνησο. ἀρνήθηκαν δηλώνοντας ὅτι εἶναι χριστιανοί. Ἦταν ἀδιάφοροι. ὅσο ἀπ᾽ τή φιλαργυρία. Στήν ὀγδόη δέ καί τελευταία συνεδρία θριαμβευτικά οἱ Πατέρες τῆς Συνόδου διακηρύσσουν γιά τίς ἀποφάσεις των: “Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων. Νέα ᾿Ερυθραία (14671). 2011. τόμος Η´. Ὀνούφριου καὶ Πέτρου τοῦ ρων Γερόντων. τότε.Ὅλα Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Καὶ ἀναρωτιοῦνται αὐτοί: «Γιατί τότε δὲν ἀντιδρούσαμε καὶ ἀντιδροῦμε τώρα μὲ τὸν Χάρι Πότερ. προπάντων τῆς Πάφου. Ἀθήνα 2012 σελίδες 273. ὅπως συνέβη στή Δύση καί ἄρχισε τώρα νά συμβαίνει καί στήν Ἀνατολή. ἂν ἀναλογισθεῖ κανεὶς τὴν ἔκταση τῶν θανασίμων τραυμάτων του»! Νὰ ἕνα ἀκόμη περιστατικὸ – ἀπάντηση στοὺς θιασῶτες τοῦ λε- γομένου «ἐγκεφαλικοῦ θανάτου» καὶ τῆς εὐθανασίας. Εὐ. Ἰούλ. νὰ ἀποτελεῖ προτεραιότητα γιὰ τὶς Κυβερνήσεις. Ἐπιπλέον ἔρχεται νὰ προστεθεῖ στὸ πλῆθος τῶν ἐπιστημονικῶν ἐρευνῶν. κυριολεκτικὰ ἐκ τοῦ μηδενὸς προερχομένη. ἱκανός νά κάμει ἀγνώριστη τήν ψυχή. καί τολμηρός ἔρωτας τῆς φιλαργυρίας.. οἱ κίνδυνοι. Κατὰ τὸ ἔτος 2010 οἱ ἀγρυπνίες αὐτὲς εἶχαν ἀφιερωθεῖ στοὺς Πατέρες-Ἀσκητὲς τῆς Ἐκκλησίας μας. Σύλλογος συμπαραστάσεως Κρατουμένων «Ὁ Ὀνήσιμος». Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀκολουθώντας τόν Ἀπόστολο Παῦλο χαρακτηρίζει τήν πλεονεξία ὡς εἰδωλολατρία. τὶς ἄριστες κλιματολογικὲς συνθῆκες κ. Cullmann. ᾿Ιδιοκτησία· «Πανελλήνιος ᾿Ορθόδοξος ῞Ενωσις» (Π. Σεπτ. Τό ξεκίνημα τοῦ Οἱ «βιωματικές ἀναμνήσεις» τῆς Ἀγώνα.Τ. Ἡ παράδοσις καινοτομεῖ. Ἡ συμμόρφωση ὅμως πρός τήν Παράδοση δέν εἶναι ὑπακοή σέ ἐξωτερικό καταναγκασμό. γιά τήν ἰδανικά. Κεμεντζετζίδης. Νοέμ. ἔδειξε πὼς τὸ 4% ἀπʼ αὐτοὺς ποὺ ἐκκλησιαζόταν τακτικά. ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς ἀπεργίες. – Αὔγ. “Die Bedeutung der Väter für die gegenwärtige Theologie“. Μητροπόλεως Ν. τὶς λεγόμενες ἀνεπτυγμένες δυτικὲς κοινωνίες. Διά τοῦτο καί ὁ ἴδιος θά ἠδύνατο νά χαρακτηρισθῆ ὡς παραδοσιακός καινοτόμος”8. 60. ἀλλά ἐλεύθερη εἴσοδος καί ἐνσωμάτωση στή ζωή τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ἀνακοινώνοντας ἡ Σύνοδος τίς ἀποφάσεις της πρός τόν κλῆρο τῆς Κωνσταντινουπόλεως τούς ἐνημερώνει ὅτι “τῇ παραδόσει τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας ἐξηκολουθήσαμεν καί οὔτε ὕφεσιν οὔτε πλεονασμόν ἐποιησάμεθα.. ἄκτιστες καί θεϊκές. στὰ ὄσπρια 39%. πού γίνονται κατὰ καιρούς. πολὺ γρήγορα φθάνει καὶ στὰ «μαῦρα». – Ἀπρίλ. 2011. μάλιστα. Σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τῆς Ἀστυνομίας. ποὺ εἶναι κακὴ καὶ πρέπει νὰ τὴν ἀποφεύγουμε! Τοὺς λεγόμενους λευκοὺς μάγους. Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας. Ἰούλ. λέγει. ποὺ εἶναι φορεῖς τοῦ HIV πενταπλασιάστηκε! Τὸ πρόβλημα τῶν ναρκωτικῶν εἶναι σαφῶς πολὺ μεγάλο. ποὺ ἀπʼ τὴν μία καταδυναστεύουν τοὺς παραγωγοὺς καὶ ἀπʼ τὴν ἄλλη ἐξουθενώνουν τοὺς καταναλωτές! Μὲ τὶς πατάτες ὅμως – γιὰ νὰ μείνουμε σʼ αὐτὲς – νὰ πωλοῦνται μόλις 25 λεπτὰ τὸ κιλό. Σεπτ. Σχ. Γ´ 5). Ἐκείνη τὴν στιγμὴ ἕνας ἀπὸ τοὺς στρατιῶτες βλέπει ἕνα παράδοξο θέαμα . Ἄλλοι τὸ ἀπορρίπτουν. Τὰ παράνομα φαρμακεῖα τοῦ διαδικτύου (τὰ ἀποκαλούμενα e – φαρμακεῖα) ὅλο καὶ πληθαίνουν στὴ διακίνηση τῶν ναρκωτικῶν. ἐποχή. διοργανώνει ἀγρυπνίες.λπ. ὡς ὑπερκόσμιο φῶς. ἀλλ᾽ ἀποστολικῶς διδαχθέτες. οἱ ὁποῖοι καὶ φέρουν τὴν εὐθύνην τῶν γραφομένων. Αὐτὲς οἱ οὐσίες λειτουργοῦν ὡς ὑποκατάστατα τῶν παλαιῶν οὐσιῶν. πῶς θὰ μπορέσουν τώρα νὰ τὶς εἰσάγουν φθηνότερα ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο. Γιατί ὡς καὶ… τύψεις ἔνιωσαν οἱ εὐρωπαῖοι ἡγέτες γιὰ ὅσα εἶπαν καὶ ἔκαναν σὲ βάρος μας. ἔπειτα ἀνακάθισε στὸ κρεβάτι του. ἔχουν διπλασιαστεῖ οἱ συλλήψεις.ρυκας κάνει τὶς δικές του παρατηρήτικῆς ἀσκήσεως. φαίνεται δὲ ὁλοκάθαρα τώρα πὼς εἶναι καὶ ὁ ρόλος τῶν μεσαζόντων. Ἡ διαφορὰ εἶναι ὄντως τεράστια! Τότε σὲ ὅλα αὐτὰ ἡ μαγεία παρουσιαζόταν ὡς κάτι τὸ πολὺ κακὸ καὶ καταστροφικό. ὅπου ἔφταΜιχ. Ἀριθμ. οὔτε ἀφαίρεσιν ποιεῖσθαι. τό αἴτημα τῆς ἀνανεώσεως ἰσχύει ὄχι γιά τήν σώζουσα Ἐκκλησία ἀλλά γιά τήν σωζομένη «ΔΕΙΝΟΣ Ο ΤΗΣ ΦΙΛΟΧΡΗΜΑΤΙΑΣ ΕΡΩΣ» ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ. ὅπως εἶναι ἡ ἀνεργία.

διατυπούμενα διά τῆς παλαιοδιαθηκικῆς ρήσεως: «οὕτω τούς ἐπινικίους τῇ ἐκκλησίᾳ προφητικῶς κατεπᾴδομεν ὕμνους»: «Χαῖρε σφόδρα. Θεολόγου–Καθηγητοῦ υἱοῦ (Λουκ. προκειμένου νὰ τὰ φέρει κοντά της καὶ νὰ τὰ σώσει. π. Λοιπόν. O. Ὁ συγκρητιστικός χαρακτήρας εἶναι ἐμφανέστατος. Ὑποστηρίζει χαρακτηριστικά ὁ O. Σὲ ἄλλον δὲ εἶπε· ἀκολούθησέ με. M.10)./ κατά τούς θείους θεσμούς». τά ὄρη και ἀγαλλίασιν…». O. καὶ τῆς Θεομήτορος/ καὶ Ἁγίων πάντων. Ὁ ὑμνογράφος Θεοφάνης προτρέπει: «Ρανάτωσαν γλυκασμόν. Ὡστόσο. Ἡ προσωπική μου θέληση ταυτίζεται μὲ τὴ θέληση τοῦ Χριστοῦ. ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθʼ ἡμέραν καὶ ἀκολουθείτω μοι» (Λκ. Ἔτσι ἡ Κυριακὴ τῶν Ἀπόκρεω εἶναι ἀφιερωμένη στὴ Μεγάλη Κρίση καὶ γι᾽ αὐτὸ διαβάζεται μάλιστα ἡ εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς φοβερῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου (Ματθ. ποὺ λαχταροῦν τὴ σωτηρία καὶ ἔχουν τὴ διάθεση νὰ ἀγωνιστοῦν γι᾽ αὐτή. φέροντος ἐσφαλμένως τήν ἔνδειξιν «ποίημα τοῦ Τοῦ κ. ἔχουν τίς ἴδιες ἀλήθειες. Τὴν ἀποκάλυψη αὐτὴ τὴν βρῆκα στὸ ἔργον «Περὶ ἀγάπης» (Β´ Ἑκατοντάδα) τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ. τούς χορούς τῶν πατέρων. Πνευματικὸς ἀγώνας χωρὶς ἀρχές. ὅπως συμβαίνει συνήθως σ᾽ αὐτές τίς σκοτεινές κινήσεις.Π. δέν ἔχει ἀξία. Εἶναι μία μοναδικὴ πρόσκληση σὲ ὅσους θέλουν νὰ συμμετάσχουν στὴν ἀγωνιστικὴ διαδικασία αὐτῆς τῆς ἱερῆς χρονικῆς περιόδου καὶ νὰ λάβουν τὰ πνευματικὰ ἔπαθλα ὡς ἐπιβράβευση γιὰ τὴν ὅποια προσπάθειά τους. τῶν ἀγγέλων. Ἀποστολικῶς» ἀνιστορεῖται. καί «τήν ἔγερσιν τῆς πίστεως».ἄ μέσων./ συνάγων τῇ χειρί σου. Ὁ ἐνιαύσιος ἑορτολογικὸς κύκλος τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἕνας πολὺ καλὸς τρόπος νὰ εἰσάγει τοὺς πιστοὺς στὸ κλίμα τῆς λυτρωτικῆς της διαδικασίας. ἀλλὰ τὴν μελλοντικὴ λαμπρότητά μας». ὥστε νά καλοῦνται εἰς συμπανηγυρισμόν οὐρανός καί γῆ. Αὐτό τό τονίζει ἰδιαίτερα ὁ Χριστός: «Νά προσέχετε τήν ἐλεημοσύνη σας. ποὺ κατοικεῖ μέσα στὸ σῶμα. προσευχή. καὶ ὡς νέος στρατιώτης.000 ἔτη (Ἀποκ. ἐκφράζει τήν ἄποψη ὅτι: «Στίς τρεῖς του ἀπαντήσεις. ποὺ θὰ διοργανώσει. Ἒ λοιπόν. ἴσως ἡ καλλύτερη. Τό δέντρο τῆς γνώσης τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ. ὅταν κάνεις ἐλεημοσύνη. οἱ ἑορτὲς καὶ οἱ λειτουργικὲς ἀκολουθίες εἶναι τέλεια συνδυασμένες. Αὕτη εὗρε συνηγόρους τούς βασιλεῖς Εἰρήνην καί Κωνσταντῖνον καί Θεοδώραν καί Μιχαήλ. τὰ στοιχεῖα καὶ τοὺς τρόπους. περί τό πρόσωπον τῆς Θεοτόκου ὡς «ἀνωδύνως τέξασαν. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες δημιούργησαν στὸ διάβα τῶν αἰώνων προϋποθέσεις γόνιμου πνευματικοῦ ἀγώνα. ἐκφραζομένης διά τοῦ Μεγάλου Βασιλείου: «ἡ τῆς εἰκόνος τιμή ἐπί τό πρωτότυπον διαβαίνει».3. Π. 16. σ. 31–46). Ἡ ἑπόμενη Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς εἶναι ἀφιερωμένη στὴν ἐνθύμηση τοῦ φοβεροῦ γεγονότος τῆς ἐκδιώξεως τῶν πρωτοπλάστων ἀπὸ τὸν παράδεισο τῆς τρυφῆς. ὅτι Χριστός ὁ Λόγος. Ἡ ψυχοσωματικὴ νηστεία εἶναι ἡ ἐθελούσια ἀποχὴ ἀπὸ ψυχοκτόνα πάθη καὶ ἀπὸ βλαβερὲς γιὰ τὸ σῶμα τροφές. Εἰς τούς κανόνας τῶν ἐν λόγῳ ἑορτῶν κυριαρχεῖ τό χαρμόσυνον καί ἐπινίκιον ὕφος εἰς σημεῖον. πέρα ἀπὸ τὶς πραγματικές μας ἀνάγκες. τούς ἀσκητάς τῶν ὀρέων./ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. τό ὕφος καί τό περιεχόμενον αὐτῶν προβάλλονται ἐπίσης καί ἀπό τό θεματικόν περιεχόμενον τοῦ Ὅρου τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ὁ θεάνθρωπος Ἰησοῦς ἀπειργάσθη  ΜΗ ΑΝΑΒΑΛΛΗΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ.57-62). 117. ἀδελφοί· ὁ καιρὸς ποὺ ἀπομένει εἶναι περιορισμένος. ὥστε καὶ ὅσοι ἔχουν γυναῖκες νὰ ζοῦν σὰν νὰ μὴ ἔχουν· καὶ ὅσοι ἔχουν θλίψεις σὰν νὰ μὴ ἔχουν· καὶ ὅσοι ἔχουν χαρὲς σὰν νὰ μὴ ἔχουν· καὶ ὅσοι ἀγοράζουν σὰν νὰ μὴ κατέχουν αὐτὰ ποὺ ἀγοράζουν· καὶ ὅσοι ἀπολαμβάνουν τὰ ἀγαθὰ τοῦ κόσμου σὰν νὰ μὴ τὰ ἀπολαμβάνουν καθόλου. 4. τοὺς προσωπικοὺς σχεδιασμοὺς καὶ τὶς προοπτικές· ἀλλὰ ζεῖ ὁ Χριστός. ἄν δώσω αὐτό πού χρησιμοποιῶ γιά προσκέφαλο. Καὶ προσπάθησαν νὰ τὸν μεταπείσουν. Μία πολὺ καλὴ τέτοια εὐκαιρία. διότι «ὁ Χριστός νενίκηκεν». τό πρόσωπον τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ. γλυκασμόν σταλάξατε. Ἀναφερόμενος στίς ἀπαντήσεις τοῦ Χριστοῦ κατά τούς τρεῖς πειρασμούς του στήν ἔρημο ὁ O. θὰ λάβει ἑκατονταπλασίονα καὶ θὰ κληρονομήσει ζωὴ αἰώνια» (Ματθ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΛΕΥΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ Μία ἀποκρυφιστική συγκρητιστική κίνησις Τοῦ Πρωτ. παρέχοντας ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἐφόδια. μὲ ἔντονα παραβολικὰ καὶ διδακτικὰ στοιχεῖα. σ. εἶναι παράγων ἀνασταλτικὸς γιὰ τὴν πνευματική μας προαγωγή. ποὺ θέλανε νὰ τὸν ἀκολουθήσουν. Ἂν δὲν ἀποβάλει τὴν ὑπερηφάνεια. μελέτη τῶν Ἁγίων Γραφῶν. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ χαίρει. Σύμφωνα μέ τόν O. δὲν μοῦ εἶναι ἄξιος. Καὶ μὲ τὰ αἰσθητὰ πράγματα πολεμοῦν ἐκείνους. γιατί τοῦ τὸ ζήτησε ὁ Θεός. Τό κορυφαῖον τοῦτο γεγονός ἑορτάζεται τήν 11ην Ὀκτωβρίου. Ἄλλωστε. σ. Μία ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ σταδίου. ἀντίθετα. προσπερνάει καί τό πλῆθος τῶν ἀγγέλων καί τούς χορούς τῶν ἀρχαγγέλων καί ὅλες τίς ἀνώτερες πνευματικές δυνάμεις καί στέκεται δίπλα στόν ἴδιο τό θρόνο τοῦ Οὐράνιου Βασιλιᾶ».  ΠΩΣ ΜΑΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ. ποὺ μιλοῦσε ἐξ ὀνόματος τῶν μαθητῶν. θύγατερ Ἱερουσαλήμ·/ εὐφραίνου καὶ κατατέρπου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου. τῆς ἁγίας Θεοτόκου. πλήν ὅμως ἔχει διασπαστεῖ σέ δύο διαφορετικές ὁμάδες. καὶ ἁγίων Εἰκόνων. Τά ὁρατά σημεῖα τῆς ἑορτῆς κυρίως εἶναι αἱ ἱεραί εἰκόνες. ποὺ περιβάλλονται ἀπὸ τὰ πράγματα αὐτά. Ἡ αἴσθηση τῆς ἄμετρης θείας ἀγάπης προϋποθέτει τὴν προσωπικὴ ταπείνωση μπροστὰ στὸ θεῖο μεγαλεῖο. ἄς μή ξέρει οὔτε τό ἀριστερό σου χέρι τί κάνει τό δεξί σου. πού βλέπει τίς κρυφές πράξεις. Τά ἐπινίκια τῶν δύο κορυφαίων ἱστορικῶν γεγονότων συνέθεσε κυρίως ὁ ὑμνογράφος Θεοφάνης ὁ Γραπτός. Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α. Ὁ δὲ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε· ἄσε τοὺς (πνευματικὰ) νεκροὺς νὰ θάψουν τοὺς (σωματικὰ) νεκρούς τους καὶ σὺ πήγαινε καὶ κήρυττε τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 23). Ἀλλιῶς. Πρέπει ἐπίσης νά τονίσω ὅτι ἡ ἐλεημοσύνη δέν πρέπει νά γίνεται μέ φειδώ καί παγωμένη καρδιά. Ὁ ἐλεήμων ἐπιτελεῖ τό ἔργο του. 15. νὰ κάθονται σὲ θρόνους καὶ νὰ βασιλεύουν μὲ τὸν Χριστὸ γιὰ 1. ἕνας τόπος προσφιλὴς στοὺς ἀρχαίους. Δρ. τότε ἔρχεται σ᾽ αὐτὸν ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ». Ἂς θυμηθοῦμε τὸν Μωυσῆ. M. 3. Εἶναι αὐτοὶ ποὺ α) «μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν»./ βουνοί ἀγαλλιᾶσθε. Jean Vernette. Ναοὺς ἡ περικοπὴ τοῦ ἀσώτου καί νά χρησιμοποιεῖτε γιά προβολή καί δημιουργία ἐντυπώσεων./ καί ὥσπερ πρόβατα λογικά. ἀλλὰ καὶ δίκαιος. Αὐτὸ ἔχει μεγάλη σημασία. ἁρμονίας.–Τελευταῖον) Ἀναστήλωσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων – θρίαμβος τῆς Ὀρθοδοξίας Συμφώνως πρός τόν Ὅρον πίστεως τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (787) ὁρίζεται ἡ ἀναστήλωσις ἐν τοῖς ἱεροῖς ναοῖς τῶν ἱερῶν εἰκόνων τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. θά σέ ἀνταμείψει φανε- ρά». Ἡ ἱερὴ περίοδος τοῦ Τριωδίου ἀποτελεῖ τὸ προπαρασκευαστικὸ χρονικὸ διάστημα πρὶν τὸ Πάσχα. «ἡ ἄσκηση εἶναι ἡ μητέρα τοῦ ἁγιασμοῦ» (Λόγος ΙΣΤ´). Τὰ γεγονότα. Αὐτὴ ὡς στοργικὴ μητέρα προσφέρει ἄπειρες εὐκαιρίες στὰ παιδιά της. τὸ γκρέμισμα. ἀποβαλλόμενοι/ τὴν δυσσεβῆ τῶν κακοδόξων θρησκείαν·/ ἡ γὰρ τιμὴ τῆς Εἰκόνος. προκειμένου νά ἀναιρεθῆ τοῦτο καί νά τονισθῆ ὁ θρίαμβος τῆς Ὀρθοδοξίας. πού πρέπει νά ἔχει ἡ ἐλεημοσύνη: «Ἀξία ἔχει νά δίνουμε ἀπό τό ὑστέρημά μας. Ἐκεῖνος δὲ εἶπε· Κύριε ἐπίτρεψέ μου νὰ πάω πρῶτα νὰ θάψω τὸν πατέρα μου. Πῆγε μέχρι τά Ἰμαλαϊα καί ἐκεῖ ἐκπαιδεύτηκε ἀπό τούς Μεγάλους Μύστες»4.9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Σελὶς 3η Η στηλη της «πανελληνιου ενωσεως θεολογων» ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΑΙ ΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΟΙΗΣΙΣ (3ον. οἱ σύγχρονοι χριστιανοί δέν διακρίνονται γιά τήν ἐλεημοσύνη τους. Καὶ πρέπει αὐτὸ νὰ τοὺς διακρίνει κάθε ἡμέρα μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς τους. Πρός δέ ἐξυμνοῦν τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας ὁ ὑμνογράφος Νικόλαος. ποὺ ζοῦν μακρυὰ ἀπὸ τὰ πράγματα». βγάζει πρῶτον τοὺς ἐνοίκους. περί τό δυνατόν τῆς εἰκονίσεως Αὐτοῦ ὡς Θεανθρώπου καί περί τά συναφῆ πρός τό δόγμα τῆς σαρκώσεως ἰδιώματα. Μ. ἐπαγγελόμενη ἕνα νέο κόσμο καινούργιας ζωῆς. Ἡ Πνευματική Ἀλχημεία. Religions Églises Sectes. Βλ. μή περιμένετε ἀνταμοιβή ἀπό τόν οὐράνιο Πατέρα σας. 92. καί τῶν παθημάτων αὐτοῦ. Ἡ νηστεία εἶναι αὐστηρὰ προσωπικὴ ὑπόθεση καὶ ἀφορᾶ μόνο τὸν ἴδιο. Ὁ Γέροντας Παΐσιος μιλάει γιά τή θυσία. περισυλλογὴ καὶ κυρίως μετοχὴ στὴ μυστηριακὴ καὶ λειτουργικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας.τι τοῦ λέει ἡ καρδιά του χωρίς νά στεναχωριέται ἤ νά ἐξαναγκάζεται. Καὶ στὸ τέλος ἀφοῦ περίμενε 25 χρόνια νὰ ἀποκτήσει παιδὶ κι ἀφοῦ τὸ μεγάλωσε ἀρκετὰ λαμβάνει τὴν ἐντολὴ νὰ τὸ θυσιάσει. στήν ὀργάνωσή του προσφέρεται μιά μυστική γνώση. Ἡ μακρὰ περίοδος τοῦ Τριωδίου εἶναι γιὰ τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησία μας. καί τήν ἀναστήλωσιν. ἀλλὰ ὁ ἄπειρος σεβασμός.19. Εἶναι ἀνάγκη. 29-31). σύν τοῖς τέκνοις αὐτῆς. διότι ἔχει χαρακτήρα εἰσαγωγικό. Στήν Παγκόσμια Λευκή ἀδελφότητα τόσο στό οὐράνιο ὅσο καί στό ἐπίγειο τμῆμα της. Ὁ δὲ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε· Κανεὶς ποὺ ἔβαλε τὸ χέρι του στὸ ἄροτρο καὶ κοιτάζει πρὸς τὰ πίσω. Καί σ᾽ ἄλλη περίπτωση πάλι ὑποστηρίζει ὁ ἱδρυτής τῆς κίνησης: «Πολλοί νομίζουν ὅτι οἱ Ἀπόστολοι ἦταν ἄνθρωποι ἀμόρφωτοι κι ὄχι ἔξυπνοι. τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. διδάσκει τὴν ἀποφυγὴ τοῦ ψυχοκτόνου πάθους τῆς ὑπερηφάνειας καὶ τὴν ἄσκηση τῆς ἀρετῆς τῆς ταπείνωσης. Στά ἀρχεῖα τῆς Παγκόσμιας Λευκῆς Ἀδελφότητας. Ἐσύ. ποὺ τὰ ἄφησαν ὅλα καὶ τὸν ἀκολούθησαν. γιατί ἀγαπάει τό Θεό. Σωτῆρχος διά τῆς Ἐκκλησίας «τήν ἡμῶν ὁμόνοιαν καί συμφωνίαν». ἐπιθυμῶ καὶ σχεδιάζω καὶ προγραμματίζω ὅ. παρὰ μόνο οἱ ἀθλητές. γιά νά τούς τιμήσουν οἱ ἄνθρωποι· σᾶς διαβεβαιώνω πώς αὐτή ἡ τιμή εἶναι ὅλη καί ὅλη ἡ ἀνταμοιβή τους. Γι᾽ αὐτὸ προσοχὴ στὴν προσοχὴ μὴ προσκολληθῆ στὴν ματαιότητα. μία κλασσική καί ἀνιστόρητη μυθοπλασία στήν προσπάθειά του νά ἔχει ὁ λόγος του μία ψευδαίσθηση ἱστορικῆς ἀληθοφάνειας. O. Καὶ ὁ Χριστὸς τότε εἶπε· «Ἀλήθεια σᾶς λέγω.21). Χίλια ἔτη εἶναι ὁ χρόνος ἀπὸ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ μέχρι τὴ Β´ Παρουσία. Πρεσβ. τὴν ἡσυχία του. καί τήν εἰκονομαχικήν σύνοδον τοῦ 815 καί τήν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐνδημοῦσαν Σύνοδον τοῦ 843. ὁ δεύτερος παράδεισος μπορεῖ νὰ ἀνακτηθεῖ μὲ τὴν καλὴ χρήση αὐτῶν! Εἰσερχόμενοι στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. μὲ τὶς ἐπιθυμίες του. κεκαλλώπισται ἡ Ἐκκλησία. ἄς ὑποθέσουμε. τρία μαξιλάρια. Βασιλείου Ἀ. Ἡ Παγκόσμια Λευκή Ἀδελφότητα προσηλυτίζει τά μέλη της μέσῳ διαλέξεων. Ἡ ἐλεημοσύνη δέν πρέπει νά γίνεται γνωστή στούς πολλούς οὔτε Ἡ Παγκόσμια Λευκή Ἀδελφότητα εἶναι μία ἀποκρυφιστική συγκρητιστική ὀργάνωση μέ θεοσοφικές ἀποχρώσεις. ἡ ὁποία ἐπιλέγεται ὡς ὅριον ἀνακεφαλαιώσεως τοῦ παρελθόντος καί προκαθορισμοῦ τοῦ μέλλοντος. Οὕτω κυριαρχεῖ ἀναμφισβητήτως καί ὁ ἱστορικός χαρακτήρ τῶν ὕμνων. Ἡ συσσώρευση πλούτου. Ποιοὶ εἶναι αὐτοί. περί τῆς ἀθέου αἱρέσεως τῶν εἰκονομάχων. Καὶ ὁ μεγάλος ἀσκητὴς εἶπε: «Ἂν ἔχει κανεὶς στὴν ψυχή του τὴν ταπείνωση καὶ τὴν ἀκτημοσύνη καὶ τὸ νὰ μὴ κρίνη κανένα.85). (πρέπει) νὰ περιφέρουμε πάντοτε ἄγρυπνα τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας (αὐτὴ εἶναι ἡ προσοχὴ) παντοῦ καὶ νὰ ὑποψιαζόμαστε ὅλα τὰ εὐχάριστα καὶ ἀμέσως νὰ τὰ παρατρέχουμε καὶ σὲ τίποτα νὰ μὴ προσκολλοῦμε τὴν προσοχή μας». «Εἶναι μεγάλα τά φτερά τῆς ἐλεημοσύνης· διασχίζει τόν ἀέρα. δὲν θὰ μπορέσει ποτὲ νὰ τελεσφορήσει ὁ ἀγώνας του. Ἀλλὰ ὁ Κύριος ἀπάντησε τὸ ἴδιο δυναμικὰ καὶ σκληρὰ στὸν Πέτρο. ὅπως θά ἁρμόζει στήν ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου6. ποὺ δημιουργοῦνται ἀπὸ τὰ πράγματα. ποὺ χάλασε. ὅσο μεγάλος καὶ ἂν εἶναι. Βλ./ μόρφωσιν τοῦ Δεσπότου τῶν ὅλων. Ἡ προσφορά. Ἔτσι. ποὺ εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴν πραγματοποίησή της. καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὴν ὀρθόδοξη παράδοσή μας. (βλ. καί τούς διωχθέντας νά στηλιτεύσουν «τάς μαγείας καί μαντεύματα» τοῦ εἰκονομάχου πατριάρχου Ἰωάννου. ἤτοι τό Κοντάκιον καί ὁ Οἶκος τῆς ἑορτῆς. πού ἔντυσαν τόν γυμνό καί ἐπισκέφτηκαν τόν ἄρρωστο καί τό φυλακισμένο. Ὑποστηρίζει χαρακτηριστικά: « Καί ὁ Ἰησοῦς ἐπίσης. Ὁμοίως καί ὁ Πατριάρχης Μεθόδιος προτρέπων ψάλλει: «Εὐφραίνου ἡ ἔρημος. γιατί «ὁ Θεός ἀγαπάει αὐτόν πού δίνει μέ εὐχαρίστηση». λέγει ὁ Παῦλος. θὰ καθίσετε καὶ σεῖς πάνω σὲ δώδεκα θρόνους. αὐτές τίς ἀλήθειες ἐμβαθύνουμε στή διδασκαλία τῆς Παγκόσμιας Λευκῆς Ἀδελφότητας»3. καταλλήλως προσαρμοσμένη. Βλ. Ἡ κίνηση δραστηριοποιεῖται καί στήν Ἑλλάδα ὡς σωματεῖο ἀπό τό 1987. ὅτι ἐσεῖς ποὺ μὲ ἀκολουθήσατε. Εἶπε δὲ καὶ ἄλλος· Κύριε θὰ σὲ ἀκολουθήσω.». «Πάντοτε στὸ σῶμα μας περιφέρουμε τὸ θάνατο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Διότι ἡ μορφὴ αὐτοῦ τοῦ κόσμου παρέρχεται (Α´ Κορ. Ἔχω φθάσει σὲ μία κατάσταση. Στὰ γεγονότα αὐτὰ φαίνεται πόσο ἀπόλυτη αὐταπάρνηση καὶ αὐτοθυσία πρέπει νὰ ἔχουν οἱ ἀκόλουθοι τοῦ Χριστοῦ. εἶναι ἀπαραίτητο νὰ γίνεται μὲ διακριτικότητα καὶ χωρὶς ἐπιδειξιμανία. ἴσως καὶ ἐπιζήμιος. Ἀπό τό 1937–1986 μετακόμισε καί ἔζησε στήν Γαλλία μέχρι τό Δεκέμβριο τοῦ 1986. Ἡ μετοχή μας στὴ φωτοφόρο πανήγυρη τῶν πανηγύρεων ἀπαιτεῖ προσωπικὴ ἀνακαίνιση.Θ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ἀπόστολος: Ἑβρ. 1. Ἀντιγράφω ἀπὸ τὸν «Ἀόρατον πόλεμον» τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου. ὥστε νὰ κατανοήσουν τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ἐν Χριστῷ ἀπολυτρώσεως. 19). Στὸ ἑπόμενο ὅμως κεφάλαιο. η´ 34 – θ´ 1 Ἦχος βαρύς. μέσα σέ μιά εὐρύτερη ἀποκρυφιστική κακοποίηση τῶν Καινοδιαθηκικῶν δεδομένων. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός εἶπε ὅτι στά δεξιά του θά βρεθοῦν ἐκεῖνοι πού ἔδωσαν φαγητό στόν πεινασμένο. 9. Βαδραχάνης ΟΡ ΘΟΔ ΟΞΟΝ ΣΗ ΜΕ ΙΩΜ Α ΤΑ ΡΙΟ Ν Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ (1ον) Ὁ Χριστός πολλές φορές προέτρεψε τούς ἀνθρώπους νά ἐκδηλώνουν ἔμπρακτη ἀγάπη πρός τούς φτωχούς καί πάσχοντες. Μετά τήν θέσπισιν τῆς ἑορτῆς «τῶν ἁγίων πατέρων τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου» καθιερώθη ἡ Α´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν. σύμφωνα μὲ τὸν Ἅγιο Ἰσαὰκ τὸν Σύρο. καί τέλος εὔχεται ἀπευθυνόμενος πρός τόν θεάνθρωπον Ἰησοῦν λέγων: «Ὁ δούς τήν εἰρήνην σου. ἡ θεία χάρις τῇ Οἰκουμένῃ». Aivanhov. ὅταν ἀνατρέξωμεν εἰς τά διαδραματισθέντα γεγονότα καί συμβάντα τοῦ παρελθόντος (726843) μέ ἀποκορύφωμα τήν ἐν Ἱερείᾳ εἰκονομαχικήν Σύνοδον (754) καί τήν Ζ´ Οἰκουμενικήν Σύνοδον (787). Καὶ μὴ σταθῆς κἂν μηδεμίαν στιγμήν. ὅπως μᾶς παροτρύνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. τὴν βγάζει πρῶτα ἔξω (τὴν στιγμὴ τοῦ θανάτου) καὶ ὕστερα κατασκευάζει λαμπρότερο σπίτι (μὲ τὴν ἀνάσταση τῶν σωμάτων) καὶ ξαναβάζει μέσα τὴν ψυχή. πού ἀνεβάζει γρήγορα τούς ἀνθρώπους στίς ἁψίδες τοῦ οὐρανοῦ./ δρόσον ἡμῖν ρανάτωσαν. ἀφοῦ ἐκεῖνοι τὸν ἀναγνώρισαν ὡς Θεάνθρωπο μὲ τὴν ὁμολογία τοῦ Πέτρου «σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος» (Ματθ. ὡσὰν νὰ ἐγεννήθης τώρα. Εἶναι μιά καλή πράξη. Μετὰ τὸ περιστατικὸ μὲ τὸν πλούσιο νεανίσκο. ὅπου ἡ ζωή του περιγράφεται μέ λεπτομέρειες. τῷ Κόσμῳ ἐφηπλώθη». τὸ πολιτισμό της καὶ ἔρχεται σὲ ἄγνωστη χώρα. Στὸ 13ο κεφάλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως γίνεται ἀναφορὰ στὸν Ἀντίχριστο καὶ γιὰ τοὺς διωγμοὺς. λελύτρωταί σε/ ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν σου. Διότι. εἶναι ἡ κατανυκτικὴ περίοδος τοῦ Τριωδίου. Ὅπως στὰ ἀθλητικὰ κοσμικὰ στάδια δὲν παίρνουν μέρος ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. «Ὕπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ· σκάνδαλόν μου εἶ· ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ. M. Ἔχω. Προσοχὴ λοιπόν. Πρβλ. δ´ 14 – ε´ 6 Εὐαγγέλιον: Μάρκ. Ἐρώτησαν κάποτε τὸν Ἁββᾶ Εὐπρέπιον γιὰ τὸ πῶς ἔρχεται ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ στὴν ψυχή. κατανόησης. 18. δὲν εἶναι κατάλληλος γιὰ τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ» (Λκ.23). στὸ 14ο. Κατά τούς ἰσχυρισμούς τῆς ὀργάνωσης τό ἐπίγειο τμῆμα της ἀποτελεῖ γέφυρα. πού δέν ξεκινάει ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. ἐνῶ μὲ τὰ νοήματα πολεμοῦν ἐκείνους. 92. οἱ θρῆσκοι νομίζουν συχνά ὅτι δέν ἤξερε τίποτα κι ὅτι μπόρεσε νά κάνει θαύματα χωρίς νά μελετήσει καί δουλέψει.  ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ. ἀφοῦ: «…ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία. διαλάμπουσαν τό κάλλος τῆς θείας μορφῆς». Nouveaux mouvements religieux. οἱ ὁποῖοι ἀποκατέστησαν τάς σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας. μὲ ἀπείρως τώρα πιὸ μεγαλύτερη ἄνεση καὶ δόξα». λοιπόν. σ./ καὶ Ἀγγέλων τὰ τάγματα. δέν εἶναι ἐλεημοσύνη. Βασιλεὺς Ἰσραὴλ Κύριος ἐν μέσῳ σου. 10–14). «Ὅποιος ἀγαπᾶ πατέρα ἢ μητέρα παραπάνω ἀπὸ μένα. χαρακτηρισθεῖσα ὡς Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας (11. Ὁ καθένας ἄς δώσει ὅ./ τῶν σεπτῶν ἀπείληφε. γ) «οὐχ εὑρέθη ψεῦδος ἐν τῷ στόματι αὐτῶν· ἄμωμοι γὰρ εἰσιν» (Ἀποκ. Ἂς θυμηθοῦμε τὸν Νῶε. Διαβάζω σὲ ἕνα Λόγον ( Ὁμιλία εἰς τὸν πτωχὸν Λάζαρον) τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: «Ὅταν κάποιος πρόκειται νὰ οἰκοδομήση ἕνα σπίτι. β) «οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγει». Ὁ Ἰησοῦς τούς διάλεξε. δέν θά διστάσει νά παρουσιάζει τόν Χριστό καί τούς Ἁγίους Ἀποστόλους ὡς χρῆστες καί χορηγούς κανόνων καί πρακτικῶν μαγείας. Ὁ ἀγωνιστὴς πιστὸς γνωρίζει πὼς ἡ ὅποια ψυχικὴ καὶ σωματικὴ κόπωση ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ. «Δὲν ζῶ πλέον ἐγώ. ποὺ ἀκολούθησαν τὸν Χριστὸ μὲ συνέπεια. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ πρέπει νὰ συνειδητοποιήσει ὁ πιστὸς ὅτι ὁ Θεὸς δὲν εἶναι μόνο πολυέλαιος. ὅταν καθίσει ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου πάνω στὸν ἔνδοξο θρόνο του. «Τοῦτο σᾶς λέγω. οἱ πιστοί ἀγάλλονται. ποὺ πάνω στὸ μέτωπό τους δὲν ἔχουν τὸ χάραγμα τοῦ Ἀντίχριστου ἀλλὰ τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ. μὲ νηστεία.20)./ τήν ἑνότητα τῆς πίστεως». ποὺ μέσα μου δὲ ζεῖ τὸ ἀνθρώπινο ἐγώ μου. ὅπ. θύγατερ/ Ἱερουσαλήμ. ὁ Τίμιος Σταυρός καί τά ἱερά Λείψανα. Ἂς μὴ φοβόμαστε τὸ βιολογικό μας τέλος…  ΠΩΣ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.. οἱ θεσμοί τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ παράδοσις ἀποκαθίστανται καί ἡ πίστις ἐγείρεται: «Πεποίκιλται. Ἐνῶ. γιατί θεωροῦν ὅτι εἶναι ὑποχρέωση τοῦ κοινωνικοῦ κράτους ἡ κάλυψη τῶν ἀναγκῶν. Μεταξύ τῶν ἄλλων υἱοθετεῖ. 10. Καὶ αὐτὸς ποὺ δὲν παίρνει τὸ σταυρό του καὶ δὲν μὲ ἀκολουθεῖ. γιά νά σᾶς ἐπιδοκιμάσουν. καὶ ἐξωτερικὸς καὶ ἐσωτερικὸς ὁ πόλεμος τῶν δαιμόνων. στηλογραφοῦντες τήν μόρφωσιν. Aivanhov. ἐκεῖνοι πού φιλοξένησαν τόν ξένο. νὰ «μορφωθεῖ ὁ Χριστὸς» στὴν ὕπαρξή μας (Γαλ. Ὁ θρίαμβος δέν εἶναι προσωπικός. μή τό διατυμπανίζεις. αὐτό ἔχει ἀξία. 19– 22). διότι κατὰ τὸν Ἅγιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή: «ἀρχὴ πάντων τῶν παθῶν εἶναι ἡ φιλαυτία. 94. Ἐπίσης συχναί ἀναφοραί γίνονται εἰς τό ἰουδαϊκόν καί ἑλληνικόν πνεῦμα. Μάλιστα ὁ Χρυσόστομος μιλάει καί γιά τό τεκμήριο τοῦ ἐλεήμονος: «Αὐτό εἶναι τό ζητούμενο. ποῦ κατευθύνεται: «Πρέπει λοιπὸν ἐμεῖς. Ἡ προσκόλληση στὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ ἡ ἀπολυτοποίησή τους μπορεῖ νὰ μᾶς στερήσει τὴ σωτηρία. ἀλλά τό νά μή συνεισφέρεις λιγότερα ἀπό ὅσα μπορεῖς»./ ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει…. ποὺ λέγει: «Οἱ δαίμονες πολεμοῦν τοὺς ἀνθρώπους ἢ μὲ τὰ αἰσθητὰ πράγματα ἢ μὲ τὰ ἐμπαθῆ νοήματα. Aivanhov. ποὺ γίνεται στὸ τέλος ὁλοκληρωτικὴ λατρεία. θὰ τὸν χάσει.(. Ἀντιθέτως «οἱ ἀρνηταί τῆς πίστεως» κακίζονται καί ἀναθεματίζονται διά τήν ἐμμονήν των εἰς τήν κακοδοξίαν τῆς αἱρέσεως. τῶν ἱερῶν Λειψάνων καί τῆς προσκυνήσεως αὐτῶν καί τῆς ἐξ αὐτῶν ὠφελείας. ποὺ δὲν ἀκολούθησε τὸν Χριστὸ. Ἀφοῦ ὁ πιστὸς αἰσθανθεῖ τὴν ἀνάγκη τῆς ταπεινότητας. Κατά τήν δευτέρα παρουσία τοῦ Χριστοῦ οἱ ἄνθρωποι θά κριθοῦν κυρίως μέ κριτήριο τήν ἐλεημοσύνη. Μοιάζει μέ παγερή κρατική χορηγία. μιάς νέας παγκόσμιας ἡλιακῆς θρησκείας. ἐὰν θέλουμε νὰ βαδίζουμε ἀσφαλῶς τὸν προκείμενον δρόμον τῆς ζωῆς καὶ νὰ παρουσιάσουμε στὸν Χριστὸν τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα μας μαζί. Ἡ μεταφυσική διάσταση τοῦ ἀνθρώπου. νά μή γίνεται μπροστά στούς ἀνθρώπους. ποὺ ἀκολουθοῦν τὸν Χριστό. καί Οἰκουμένη ἅπασα. θά δοῦμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἔδωσε τούς κανόνες τῆς λευκῆς μαγείας»5. καί ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιήτω». Pierre Riffard. Ποιὰ ἄλλωστε φυσικὴ μητέρα δὲ θὰ ἔκανε τὰ πάντα προκειμένου νὰ γλυτώσει τὰ παιδιά της ἀπὸ βέβαιο κίνδυνο καὶ ἀφανισμό. Περιεῖλε Κύριος τὰ ἀδικήματά σου. τῶν ἁγίων καί ὁσίων ἀνδρῶν. ποὺ μολύνουν τὴν ὕπαρξή μας καὶ μᾶς καθιστοῦν ὀντότητες νοσηρές. ἀλλὰ τὸ νὰ στραφῆς ὀπίσω ἢ νὰ ἀδυνατήσῃς περισσότερον». ὅπου καί ἔζησε μέχρι τό 1937. ξεπερνᾶ τή σελήνη. 4-5). περιβέβληται. Οὕτως ἀναπλασθέντος τοῦ Ὅρου ποιητικῶς ψάλλομεν: «…καὶ τὰς ἐν τοίχοις καὶ πίναξι. Ἀντίθετα ὑπάρχουν ἔξω ἀπὸ τὸ πνευματικὸ στάδιο πλῆθος ἀνθρώπων. Δὲν ὑπάρχουν περιθώρια χαλάρωσης τοῦ ἀγώνα καὶ ὑποχωρήσεις μπροστὰ στὰ μύρια ἐμπόδια. οἱ ὁποῖοι θά ἥρμοζον ἴσως καλύτερον εἰς τήν ἑορτήν τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. χωρίς νά αἰσθάνονται τύψεις! Γι᾽ αὐτό εἶναι ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρον νά κάνουμε ἐκτενῆ λόγο γιά τήν ἐλεημοσύνη. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος χαρακτηρίζει τήν ἐλεημοσύνη ὡς βασίλισσα τῶν ἀρετῶν. καὶ πάντων τῶν Ἁγίων.. τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα τῆς χώρας του./ διαφερόντως ἑορτάζοντα». Aivanhov: «Βλέπετε τά γιόγκα τῆς Ἰνδίας. ἄγγελοι καί ἄνθρωποι: «νῦν οὐρανὸς εὐφραίνεται καὶ γῆ. τά ἀσκητήρια ἀνοίγονται. γιὰ τὴν ὀντολογικὴ προετοιμασία ἡμῶν τῶν πιστῶν γιὰ τὴν ὕπατη καὶ λαμπρότατη ἑορτὴ τῆς Ἐκκλησίας μας. Δίχως αὐτή τήν ἀγάπη ἡ ἐλεημοσύνη ὑστερεῖ καί Τοῦ κ. εἰς δέ τήν ἑορτήν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ἔγραψε ἐπίσης κανόνα μέ τήν ἀκροστιχίδα: «Σήμερον εὐσεβίης θεοφεγγέος ἤλυθεν αἴγλη».) Ἀκόμη κι ὁ πιό ἄπιστος. ποὺ θυσιάζει βασιλικὴ ἀνέλιξη καὶ θρόνο καὶ δόξα καὶ πλοῦτο καὶ μεγαλεῖα καὶ πάει στὴν ἔρημο καὶ βόσκει τὰ πρόβατα τοῦ πεθεροῦ του Ἰοθὸρ γιὰ 40 ὁλόκληρα χρόνια./ τιμητικῶς προσκυνήσωμεν. Κατὰ τὸν Ἅγιο Μακάριο τὸν Αἰγύπτιο: «Μύρια τῷ ἀντικειμένῳ πεπραγμάτευται. ὅταν δίνεις ἐλεημοσύνη. καί περί τῶν ἀθέσμων χειροτονιῶν. τοὺς συγγενεῖς του. νζ΄). ὅπ. ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΗΝΕῼΚΤΑΙ Πνευματικὰ μηνύματα τοῦ Τριωδίου κοὺς ὅρους. Τήν ἐλεημοσύνη δέν τήν κρίνουμε μέ βάση τήν ποσότητα μόνο./ τῆς Πανάγνου. ἡμέραν Κυριακήν. Πρός δέ καλεῖται ὑπό τῶν ὑμνογράφων εἰς τήν χαράν τοῦ ἑορτασμοῦ νά συμμετάσχῃ ἡ φύσις ὅλη. Ὁ ἱδρυτής τῆς κίνησης εἶχε γεννηθεῖ στή Βουλγαρία. M. 20. μετά σαρκός τόν ἄσαρκον». Τά κορυφαῖα αὐτά γεγονότα ὡδήγησαν εἰς τήν καθιέρωσιν τῆς ἑορτῆς τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας. ρμ΄).τι ἐκεῖνος θέλει. Ἡ ἀνάγνωση τῆς ὁμώνυμης εὐαγγελικῆς περικοπῆς τὴν Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου (Λουκ. τοῖς Ἀποστόλοις Δέσποτα. Aivanhov. Ἂς θυμηθοῦμε τὸν Ἀβραὰμ. Ὁ χαρακτήρ τῶν ὕμνων. Ἠλία Μπάκου. Διαλύει τὸ σῶμα μας καὶ τὴν ψυχή. πολέμα διηνεκῶς καὶ περιπάτει εἰς τὸ ὕψος τῆς τελειότητος τῶν ἀρετῶν. 2. διά τῶν ὁποίων οἱ ὑμνογράφοι ἀναφέρονται εἰς τά βαθύτερα καί μή ὁρατά αἴτια τά προκαλέσαντα τήν εἰκονομαχίαν. περί τῶν ἱερῶν εἰκόνων. Τὰ πάσης φύσεως ἀγαθὰ ἀνήκουν στὸ Θεὸ καὶ ὡς ἐκ τούτου ἐμεῖς εἴμαστε ἁπλοὶ διαχειριστὲς αὐτῶν. τό διπλοῦν τῆς φύσεως Αὐτοῦ. Καὶ ὅποιος θὰ θυσιάσει τὸν ἑαυτό του γιὰ χάρη μου θὰ τὸν σώσει (Ματθ. ὥστε αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Πέτρος λεκτικὰ νὰ τὸ αἰσθανθοῦν καὶ ἐμπειρικά. εὐτυχίας. ἐλεύθερα ἀπὸ τὴν ντροπὴ τῶν τραυμάτων καὶ νὰ λάβουμε τὰ νικητήρια στεφάνια. ἐνῶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἔχει ποῦ νὰ ἀκουμπήσει τὸ κεφάλι του. τήν πρώτην μετά ταύτην Κυριακήν. διό καί τό μνημόσυνον αὐτῶν αἰώνιον. κανόνες καὶ συγκεκριμένες μεθοδολογίες εἶναι ἀνώφελος. Διαβάζεται ἡ εὐαγγελικὴ περικοπή. ὅπως ἀκριβῶς καὶ οἱ ἀγῶνες στὰ κοσμικὰ στάδια. Βλ. τοῦ εἶπε κάποιος· Κύριε. Ἡ νέκρωση τοῦ ἐγώ μας δὲν ἀφορᾶ μόνο ἄνομα πράγματα ἀλλὰ καὶ νόμιμα. διότι οἱ ναοί κοσμοῦνται δι᾽ ἱερῶν εἰκόνων. ἔτσι καὶ στὸ νοητὸ στάδιο ἀγώνα τοῦ Τριωδίου παίρνουν μέ- Ἀποστολὴ τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας εἶναι νὰ προσκαλεῖ κάθε ἄνθρωπο στὴ σωτηρία. Μετὰ ὁ Χριστὸς ἐπανῆλθε στὴ διδασκαλία του περὶ ἀκολουθίας δίνοντας ἀπαντήσεις σὲ τρεῖς. Aivanhov. Ἡ ψυχοσωματικὴ κάθαρση. Γιὰ τὴν ψυχοσωματική μας κάθαρση ἀπὸ ὅλους ἐκείνους τοὺς ρύπους. Ἀλλ᾽ οὔτε ἐκεῖ σταματάει· ξεπερνάει τόν οὐρανό. Σʼ αὐτὸ τὸ διάστημα οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας βασιλεύουν μαζὶ μὲ τὸν Χριστὸ τιμώμενοι κι ἀπʼ Αὐτὸν καὶ ἀπὸ τοὺς ἐν κόσμῳ πιστούς. Ἀρχιμ.37-39).843). διαβάζουμε ὅτι στή περίοδο αὐτή ὁ Ἰησοῦς ἐταξίδευσε. γιά νά ᾽ναι ἀληθινά κρυφή ἡ ἐλεημοσύνη σου. 16. Ὁ πνευματικὸς ἀγώνας δὲν εἶναι ἀγώνας χωρὶς κανόνες καὶ μεθοδολογία. Γιατί ἀκόμη καὶ οἱ ἀπόστολοι. διά τοῦτο ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ: «…χαίρει καί σκιρτᾷ. τὸ ἑπόμενο στάδιο εἶναι νὰ μάθει γιὰ τὴν ἄμετρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. πού ἔχουν οἱ φτωχοί ἄνθρωποι. κήρυσσε. ἦταν ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Σολομώντα». καί σ. προσωπικῶν ἐπαφῶν κ. ἔκπτωτες ἀπὸ τὴν αὐθεντικότητά μας. Κι ὁ Πατέρας σου. ἅμα δέ καί τῆς ἀνακεφαλαιώσεως τῆς ἐν Χριστῷ ἀληθείας. τούς διεσκορπισμένους. τὸ νὰ σταθῆς εἰς τὸν δρόμον τῶν ἀρετῶν καὶ τῆς τελειότητος. οἱ ὁποῖοι παίζουν τὸ ρόλο τῶν θεατῶν. καί καθορίζεται ὁ ἀσπασμός καί ἡ τιμητική προσκύνησις αὐτῶν -καί τῶν λοιπῶν σεβασμάτων-βάσει τῆς παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας. ἐκθέσεων. νά εἶναι ἐλεήμονες: «Πωλήσατε τά ὑπάρχοντα ὑμῶν καί δότε ἐλεημοσύνην» καί «ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω τῷ μή ἔχοντι. ἀπό ἡλικίας δώδεκα μέχρι τριάντα χρονῶν τά Εὐαγγέλια δέν λέγουν τίποτα γιά τή ζωή τοῦ Ἰησοῦ. πού ὁδηγεῖ στήν οὐράνια ἀόρατη ἀδελφότητα./ ὡς νίκης βραβεῖα δεξαΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ. «ἡ πίστις… πανταχοῦ. ὑπερβαίνει τίς ἀκτίνες τοῦ ἥλιου καί ἀνεβαίνει ἀκόμη καί στίς ἁψίδες τοῦ οὐρανοῦ. συνεγείρει τά ἔθνη. ἡ ὁποία προσφέρει πλουσιότατο πεδίο πνευματικῆς δράσεως σὲ ὅσους ἔχουν τὴ διάθεση νὰ νοιώσουν τὸ ἀπύθμενο βάθος τοῦ θείου ἐλέους καὶ νὰ αἰσθανθοῦν τὸ ἄμετρο μεγαλεῖο τῆς θείας κοινωνίας μὲ τὴν ἀνθρώπινη σχετικότητα καὶ μηδαμινότητα. Ὡς ἐκ τούτου τόσον κατά τήν ἑορτήν τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὅσον καί κατά τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας οἱ ὑμνογράφοι τῆς Ἐκκλησίας στρέφονται περί τήν Χριστολογίαν. ὥστε ὁ πνευματικός του ἀγώνας νὰ εἶναι καρποφόρος. γιατί δὲν δέχθηκε νὰ θυσιάσει τὰ πλούτη του. Θεολογίας-Φιλολόγου ἁγίου Πατρός ἡμῶν Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου». Αὐτοὶ ποτὲ δὲ θὰ νοιώσουν τὴ χαρὰ τῆς προκρίσεως καὶ τὶς τιμὲς τῆς νίκης. ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ βρίσκονται ἀέναα σὲ ἐγρήγορση καὶ ἀγωνιστικότητα καὶ εἰσέρχονται στὴν ἁγία αὐτὴ περίοδο νὰ ξεπεράσουν τὸν ἀδύναμο πτωτικὸ ἑαυτό τους. Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι κατ᾽ ἐξοχήν ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας καί διά τῆς διακηρύξεως τῆς ὀρθῆς πίστεως αὐτῆς ἀνά τούς αἰῶνας καί τήν οἰκουμένην κατά τήν ὁποίαν «ἐπεφάνη ἀληθῶς. ποὺ ἐσκεμμένα μᾶς βάζει στὸ δρόμο μας ὁ διάβολος. Ἔτσι τὴν ἑπόμενη Κυριακὴ διαβάζεται στοὺς Ἱ. π. 11–33). 4. Οὐσιαστικά ἔχουν κα- ταργήσει τήν ἱερή ἐντολή τῆς ἐλεημοσύνης. ποὺ ἀναφέρεται στὴ νηστεία. στὴν προσευχὴ καὶ στὸν τρόπο διαχείρισης τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν (Ματθ. 2. Dictionnaire des Grupes Religieux Aujourd᾽ hui. ἀλλὰ ζεῖ μέσα μου ὁ Χριστὸς» (Γαλ. εἰδάλλως τὸ ἀνέσπερο ἀναστάσιμο φῶς θὰ καταδείξει τὴν ψυχική μας ρυπαρότητα καὶ δὲ θὰ δυνηθοῦμε νὰ γίνουμε κοινωνοὶ τοῦ Ἀναστάντος Λυτρωτῆ μας καὶ θὰ μᾶς ἀφήσουν ἀνέγγιχτους οἱ ἄρρητες δωρεὲς τῆς Ἀναστάσεως. τὴν οἰκογενειακὴ θαλπωρή του καὶ ἐπὶ 100 χρόνια ναυπηγοῦσε τὴν κιβωτό. ἡ Μαύρη ἀδελφότητα. Σ᾽ ἄλλο σημεῖο. ὥς φησι Βασίλειος./ καί τά σύμβολα φέρουσα εἰς τέλος. Ποιὰ εἶναι ἡ ἀμοιβὴ αὐτῶν. ἀφ᾽ ἑτέρου δέ τῆς δικαιώσεως τῶν ἀπό τοῦ πατριάρχου Γερμανοῦ μέχρι καί τοῦ Μεθοδίου ἀγώνων καί θυσιῶν τῆς Ἐκκλησίας κατά τῆς εἰκονομαχικῆς αἱρέσεως (726-843). πού δέν συγκινεῖ ἰδιαίτερα καί προπαντός δέν ἀλλοιώνει ἱερῶς οὔτε τήν ψυχή τοῦ ἐλεήμονος οὔτε καί αὐτοῦ πού τήν λαμβάνει. προκειμένου νά ἀφυπνιστοῦν οἱ καλοπροαίρετοι. τά Εὐαγγέλια. Ὁ θρίαμβος τῆς Ὀρθοδοξίας κατά τῆς εἰκονομαχικῆς αἱρέσεως ἐπετελέσθη τό πρῶτον διά τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τό 787. τὸ νοητὸ στάδιο πνευματικοῦ ἀγώνα. 25. δηλωτικόν ἀφ᾽ ἑνός μέν τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. M./ οὐκ ὄψει κακὰ οὐκέτι».000. διαδεχθείς τόν Θεόδωρον Στουδίτην. Ἔτσι τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου ἕως τὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς ὀνομάζεται προπαρασκευαστικὴ περίοδος τοῦ Τριωδίου. γιὰ νὰ φανερωθεῖ στὸ σῶμα μας καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ» (Β´ Κορ. ἀντιτίθεται. καί οὐχί ἠ προσωπική. ὄχι τό νά συνεισφέρεις λίγα ἤ πολλά. 14.. 4. Πνευματική ἀξία ἔχει ἡ γενναιοδωρία τῆς διάθεσης τοῦ ἐλεήμονος καί αὐτό τό ξεχνοῦμε πολλές φορές./ τῆς σαρκώσεως. M. διότι ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ ξεκινήσει ἀπὸ αὐτὸ τὸ σημεῖο τοῦ πνευματικοῦ του ἀγώνα. δὲν εἶναι τὸ νὰ λάβης ἀναπνοὴν καὶ δύναμιν. ὁ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος βλέπει σὲ ὅραμα τὸ Ἀρνίον νὰ στέκεται πάνω στὸ ὄρος Σιών καὶ μαζί του νὰ βρίσκονται 144. θὰ σὲ ἀκολουθήσω ὅπου κι ἂν ὑπάγεις. «Καθὼς δὲ πήγαιναν στὸν δρόμο. τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας σου». Ἡ ἀρχὴ εἶναι ἤπια. θύγατερ Σιών. Ἡ ἀναστήλωσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων κατά τόν ὑμνογράφον Θεοφάνη σημαίνει: «πασῶν τῶν αἱρέσεων λῆξιν». 6. Ἀλλὰ ἐπίτρεψέ μου πρῶτα νὰ ἀποχαιρετίσω τοὺς οἰκείους μου. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ προσωπικὴ προσευχή. πού δημιουργήθηκε ἀπό τόν Βούλγαρο Omraam Mikläel Aivanhov (1900 – 1986) στό Fresis τῆς Γαλλίας τό 1947. Ὡς ἐλέχθη εἰς τήν προηγούμενην ἑνότητα. 870. Καὶ ὁ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος θὰ δεῖ σὲ ὅραμα τοὺς ἁγίους. Αὐτὰ τὰ λόγια εἶπε ὁ Χριστὸς στοὺς μαθητές του. σ. O. Μεταξύ τῶν ἀνωνύμων ὕμνων τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας συμπεριλαμβάνονται καί δύο χριστολογικοί ὕμνοι τοῦ πατριάρχου Ταρασίου. Μελέτιος Ἀπ. Ἂς δοῦμε ὅμως καὶ μερικὰ ἀποστολικὰ χωρία γιὰ τὸ θέμα μας.  ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ! Ὁ Μέγας Βασίλειος στὸ ἔργον του «Περὶ τοῦ μὴ προσηλῶσθαι τοῖς βιοτικοῖς» γράφει νὰ μὴ προσηλώνεται ὁ πιστὸς στὰ βιοτικὰ καὶ νὰ προσέχη πολὺ τὴν προσοχή του. ὁ ὁποῖος μᾶς συμβουλεύει: «Μὴ ἀναβάλλης ποτὲ τὸν καιρὸν εἰς τὴν ἀπόκτησι τῶν ἀρετῶν οὔτε ἡμέρας οὔτε ἑβδομάδας οὔτε μῆνας οὔτε χρόνους. εἰ μή τύχοι Κυριακήν. Λάμπρου Σκόντζου. νερό στό διψασμένο. καί συνεχίζει «Νεφέλαι προφητικῶς. εἰς μέν τήν ἑορτήν τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀφιέρωσε κανόνα φέροντα τήν ἀκροστιχίδα: «Ὑμνῶ μακάρων συνδρομήν τήν ἑβδόμην». σχηματιζόντων διά τῶν ἀρχικῶν αὐτῶν γραμμάτων τήν ἀκροστιχίδα «Νικο(π)λάου». Ἡ Ζ´ Οἰκουμενική Σύνοδος ἐνομοθέτησε τήν «σχετικήν προσκύνησιν. σήν γαλήνην ἅπασι. τὶς θελήσεις του. Ἀλλὰ σχεδόν. Τὰ περισσεύματα ἀνήκουν στοὺς συνανθρώπους. καί ταῖς θείαις Ἐκκλησίαις. Ἔτσι ζῶ καὶ γιʼ αὐτὸ ζῶ· γιὰ νὰ ὑπηρετῶ τὸ Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία του· κι ἂν πεθάνω τὸ θεωρῶ κέρδος καὶ ὠφέλεια. Τό βασικώτερον θεματικόν κέντρον τῆς εἰκονομαχίας καί κατά συνέπειαν καί τῆς ὑμνογραφίας εἶναι τό δόγμα τῆς σαρκώσεως τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ.— Ἑωθινόν: ΣΤ´ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ «Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι. μὴ ἀναβάλλης ποτέ. 6. «Γιὰ μένα ἡ ζωὴ εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ ὁ θάνατος εἶναι κέρδος» (Φιλιπ. ἀλλά τῆς Ἐκκλησίας διά τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Aivanhov. ποὺ θυσίασε τὶς ἐργασίες του. ἡ γῆ σκιρτᾷ.Mouvements spiritualistes. κατά τους ἰσχυρισμούς της. L᾽ Ésotérisme. καί τιμητικῶς ἀσπαζόμεθα». εἴτε πρόκειται γιά κάτι πνευματικό εἴτε γιά κάτι ὑλικό. Βλ. γιὰ νὰ καταλάβει ὁ πιστὸς πὼς ἡ θύρα τοῦ Παραδείσου θὰ ἀνοίξει μόνο γιὰ ἐκείνους. καί ὁ πατριάρχης Μεθόδιος διά χαριστηρίου κανόνος ψαλλομένου κατά τήν λιτάνευσιν τῶν ἁγίων εἰκόνων καί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ὁ ἱδρυτής τῆς κίνησης δέν παρέλειψε νά συσχετίσει καί τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μέ τήν Παγκόσμια Λευκή Ἀδελφότητα. περί τῆς μεσιτείας καί τῶν πρεσβειῶν τῆς Θεοτόκου καί τῶν ἁγίων. σ. Ἄν δώσω τό ἕνα πού μοῦ περισσεύει. ὅπως κάνουν οἱ ὑποκριτές στίς συναγωγές καί στούς δρόμους. δέν μπορεῖ νά φτάσει στόν οὐρανό. γιὰ νὰ ἐκφράσουν ἐκκλησιαστι- ρος μόνο οἱ ἀθλητὲς τοῦ Χριστοῦ. ἐνῷ παραλλήλως καλοῦνται ὑπό τοῦ Θεοφάνους ὅπως «αἱ μυστικαί τῶν Ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ σάλπιγγες» διακηρύξουν τήν «τῶν σεπτῶν Εἰκόνων ἀνόρθωσιν». καὶ ἱεροῖς σκεύεσιν/ ἐγχαραχθείσας ἱερὰς Χριστοῦ Εἰκόνας. Ὁ δὲ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε· οἱ ἀλεποῦδες ἔχουν φωλιὲς καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ μέρη. ὥστε νὰ ἀποτελοῦν γιὰ τὸν ἀγωνιζόμενο πιστὸ τὸν πολύτιμο κανονισμὸ καὶ σύμβουλο. στὸν καινούργιο κόσμο. δὲν μοῦ εἶναι ἄξιος. Γεωργοπούλου. Καὶ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι ὁ τρόμος. Ὁ Πατριάρχης Μεθόδιος καλεῖ εἰς ἑορτήν πανηγύρεως τόν «χριστώνυμον λαόν» διά νά ἴδῃ «τήν Ἐκκλησίαν καί πάλιν. Μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴ διδασκαλία ὁ Χριστὸς μεταμορφώθηκε στὸ ὄρος Θαβὼρ ἐνώπιον Πέτρου. Δηλονότι. ποὺ ἐγκαταλείπει τὸ ἔθνος του. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες πῆραν παραστατικὲς εἰκόνες ἀπὸ τὴν θύραθεν πραγματικότητα. Ποῦ εἶχε πάει σ᾽ αὐτά τά 18 χρόνια. Διονύσιος Τάτσης . M. Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. διά τῶν στιχηρῶν προσομοίων καί τῶν ἀποστίχων τοῦ μικροῦ Ἑσπερινοῦ. 125. Διόλου. συναρίθμησον/ τῇ μάνδρᾳ. ποὺ κουρνιάζουν. Ἂς μὴ προσέχουμε. 28-29). γι᾽ αὐτὸ καὶ ἀνάλογη πρέπει νὰ εἶναι καὶ ἡ δική μας ἄμυνα. 1995. διότι στό παρελθόν ὑπῆρξαν Μύστες καί μεγάλοι Μάγοι. πού προέρχεται ἀπό ἕνα θιβετιανό σοφό καί ἀπό ἄγνωστα βιβλία. καταδικασάσης τήν αἵρεσιν τῶν εἰκονομάχων καί ἀποκαταστησάσης τήν ὀρθόδοξον πίστιν. Ἡ καθολική συμμετοχή τοῦ πνευματικοῦ καί ὑλικοῦ κόσμου εἰς τόν ἑορτασμόν τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων καί ἡ ἄφατος αὐτοῦ χαρά τότε καί μόνον νοοῦνται. διότι «ἡ θέα τῆς αὐτοῦ σαρκώσεως. φαιδροτάτην ἀναστήλωσιν…». Εἶναι χαρακτηριστικά τά λόγια τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «Πρέπει νά ξέρετε πώς ὅποιος σπέρνει μέ φειδώ θά ἔχει λίγη σοδειά· καί ὅποιος σπέρνει ἁπλόχερα ἡ σοδειά του θά εἶναι ἄφθονη.τι θέλει ἐκεῖνος. γιὰ νὰ ὑποτάξει τοὺς ἁγίους καὶ νὰ τοὺς νικήσει. Ὁ πρῶτος παράδεισος χάθηκε ἐξ αἰτίας τῆς κακῆς χρήσης τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. ὁ Πέτρος ρώτησε τὸ Χριστὸ τί ἀμοιβὴ θὰ ἔχουν αὐτοὶ ποὺ ἄφησαν τὰ πάντα καὶ τὸν ἀκολούθησαν./ καί νῦν παράσχου. Ὅποιος θὰ σώσει τὸν ἑαυτὸ του (ἀποφεύγοντας τὸ μαρτύριο). τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ Χριστοῦ» καί ἡμεῖς «προσκυνοῦμέν τε τούτου. Καὶ καθένας ποὺ ἄφησε σπίτια ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὲς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναίκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς γιὰ τὸ ὄνομά μου. ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων» (Ματθ. τῆς ἐλπίδος ἡμᾶς ἀποσπᾶν καὶ τῆς εἰς Χριστὸν ἀγάπης μηχανωμένῳ» (Εἰς τοὺς Ν΄ Λόγους. ἐπί τῇ ἐγέρσει τῆς Πίστεως».16). Θέλω ὅ. π. Στή Βουλγαρία εἶχε ὑπάρξει γιά πολλά χρόνια μαθητής τοῦ Βούλγαρου ἀποκρυφιστῆ Πέτερ Ντένωφ1. πάντοτε ἀγωνίζου. 4). Ἡ Πνευματική Ἀλχημεία. ὁ Ἅγιος Θωμᾶς. ἦρθε στιγμὴ ποὺ δυσανασχέτησαν ὅταν ὁ Χριστὸς τοὺς προανήγγειλε ὅτι θὰ βασανιστεῖ καὶ θὰ σταυρωθεῖ μόλις μποῦν στὰ Ἱεροσόλυμα. Μετὰ γκρεμίζει τὸ σπίτι καὶ στὴν συνέχεια χτίζει λαμπρότερο… Ὁ Θεὸς θέλει νὰ κατασκευάση νέα οἰκοδομή. Ὑποσημειώσεις 1./ εἰρήνην ἔδωκε τοῖς ἐν γῇ. ζωοποιόν ἐξ Οὐρανοῦ σήμερον./ καὶ τῶν βροτῶν συστήματα. ἐνῷ παραλλήλως διαγράφεται ἡ δογματική-θεολογική ἀντίθεσις. Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι ἡ ἀμοιβὴ ὅσων ἀκολουθοῦν μὲ συνέπεια τὸ Χριστὸ εἶναι ἡ μὴ ὑποταγή τους στὸν Ἀντίχριστο. δυναμικὰ θὰ λέγαμε. ξεκινάει πιὸ ἔντονος ὁ ἀγώνας. τέλος δὲ ἡ ὑπερηφανία» (Περὶ ἀγάπης Κεφάλαια Ἑκατοντὰς Τρίτη. γιατί ἔχει θυσία». 5. γιὰ νὰ εἶναι θεάρεστη καὶ ἐπωφελὴς γιὰ τὸν ἀσκούμενο πιστό. 9. οἱ παρθενῶνες καλλωπίζονται καί «τά Λείψανα καί Εἰκονίσματα τῶν Μαρτύρων» τιμῶνται καί προσκυνοῦνται. τά ὄρη πάντα. πού βρίσκονται φυλαγμένα σέ τέσσερις βιβλιοθῆκες τοῦ σύμπαντος2. καὶ θὰ κρίνετε τὶς δώδεκα φυλὲς τοῦ Ἰσραήλ.

τόν σωστό αὐτόν τρόπο ἑρμηνείας τῆς Ἀποκάλυψης. σὲ μικρὸ ἢ μεγάλο βαθμὸ. διά τήν διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας περί τήν χριστολογίαν καί θεολογίαν τῶν εἰκόνων. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς δείχνει τὸ δρόμο καὶ μᾶς ἐπικουρεῖ. ὑπαινισσόμενος δέ καί τά τῶν ὀρθοδόξων βασιλέων Μιχαήλ καί Θεοδώρας ὑπό τήν φράσιν «ἤγειρε ἡμῖν. καὶ μάλιστα ἡ ἄλλη του πλευρά. Ὁ Τίμιος Σταυρός. Ὁ Ἅγιος Θεοφάνης (5ον) ὁ τοῦ Μεγάλου Ἀγροῦ Στὰ προηγούμενα φύλλα εἴδαμε ἀπὸ ποῦ προέρχεται ἡ ὀνομασία του. ἐξ ἐπόψεως δέ λατρευτικῆς συνάξεως εἶναι σαφῶς θρίαμβος. Αὐτά εἶναι τά δυσκολώτερα βιβλία. κατά Θεοῦ τοῦ ὑψιστοῦ…». Θ. Προύσης κ. ποιοί εἶναι οἱ κίνδυνοι αὐτοί. Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ἡ ἐφημερίδα «Πρῶτο Θέμα» (5. Ὅμως ποιὰ εἶναι ἡ πραγματικὴ «τύχη» καὶ πότε πρέπει νὰ αἰσθάνεται ὁ χριστιανὸς πραγματικὰ «τυχερός». εἶναι προϋπόθεση γιὰ τὴ σωτηρία του. μέσα ἀπʼ αὐτὲς τὶς ἀντιλήψεις ἢ καὶ τὴν ἄγνοια. Ἡ πίστη λοιπόν στό Θεό μᾶς ἁγιάζει καί μᾶς θεραπεύει. μὲ ποιὰ κριτήρια τὸν ἐπέλεξε. ὅμως. Θά ἦταν ὅμως μεγάλο σφάλμα νά ἔλεγαν τότε οἱ Ἱεροκήρυκες ὅτι ἔρχεται-ἦλθε ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ. ἀλλά θά περάσει μέσα ἀπό κινδύνους καί θλίψεις. μετανοίας. ὅπως δήλωσαν. ὁδηγώντας σταδιακὰ τὸν ἀγωνιζόμενο πιστὸ σὲ ὑψηλὰ πνευματικὰ δώματα. Μέ τό πού ἔγινε. Ἡ σεπτὴ καὶ Ἅγια μορφή της διδάσκει τὸν κάθε πιστὸ πὼς ἡ μετάνοια εἶναι ὁ θεόσδοτος τρόπος νὰ γίνει καὶ ὁ πιὸ ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος ἅγιος καὶ κατὰ χάριν Θεός! Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ ὅλους μας νὰ μποῦμε στὸ νοητὸ στάδιο τοῦ Τριωδίου καὶ νὰ ἀγωνιστοῦμε. Γιατί ὕστερα ἀπό χρόνια ἦλθε ἄλλος μεγαλύτερος “κύκλος” τοῦ μολυσμοῦ τῶν ὑδάτων μέ τό Τσέρνομπιλ. Χρυσοστόμου. η. Ὑπογραμμίζει δέ πώς τόν τελευταῖον κύκλον τῶν γεγονότων τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ θά μᾶς τόν ἀποκαλύψη ὁ Χριστός διά τῶν φωτισμένων Πατέρων. Σὲ κάνει σέξι! Αὐτὸ κι ἂν εἶναι! Δηλαδὴ ὁμολογοῦμε πὼς χρησιμοποιοῦμε τὸ τατουάζ./ ἵνα ὃν σεβόμεθα.2012.. Ὅταν ὅμως πραγματοποιηθοῦν τά γραμμένα στήν Ἀποκάλυψη. Πρέπει πολύ νά ἔχουμε ὑπ᾽ ὄψιν. ὅπως τά σημεῖα πού βλέπουμε στόν δρόμο “πρός Τρίπολη”. εἶναι τὸ κατ᾽ ἐξοχὴν σύμβολο τοῦ Χριστοῦ. τῶν ὁποίων. ποὺ ἔζησε ὁ Κύριός μας. «Τὸ σῶμα του δὲν ἔχει χάσει τὸ φυσικό του χρῶμα οὔτε τὴν ἐλαστικότητά του καὶ διατηρεῖ ἀκόμη καὶ τοὺς μῦς. τά δάνεια. Ἰωάννου. Ἡ πίστη μου μέ ἔσωσε! Ὅσο θά ζῶ. ἀδελφοί μου χριστιανοί. τά ὁποῖα περιγράφονται μέ τά σύμβολα αὐτά. Ἡ πέμπτη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν εἶναι ἀφιερωμένη στὸ κατ᾽ ἐξοχὴν σύμβολο μετάνοιας. γιά νά μᾶς δώσει μία τελική ἀπάντηση. ἐναποθέτουν τὶς ἐλπίδες τους καὶ τὰ ὄνειρά τους στὴν εὔνοια τῆς «τύχης». ποὺ θεωροῦν τὸν ἑαυτὸ τους «τυχερό». Δὲν εἶναι εὔκολη αὐτὴ ἡ ἀπόφαση. Γενναδίου. Πρακτικὰ καὶ Θεολογικά. στήν ὁποία «πήραμε τήν ζωήν μας λάθος καί ἀλλάξαμε ζωή». ἱδρυτοῦ τῆς Ἱ. Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι μάλιστα πρέπει νὰ θεωροῦμε τοὺς ἑαυτούς μας τοὺς πιὸ εὐνοημένους ἀπὸ τὸν Θεὸ ἀνθρώπους τοῦ κόσμου. Σὲ κάνει νὰ ξεχωρίζεις! Αὐτό. Ἔτσι λοιπὸν καταφεύγουν στὰ τυχερὰ παιχνίδια. καί στήν ἐποχή μας. Λήζικος. γιά νά ἀναφέρω ἕνα παράδειγμα: Λέγει κάπου ἡ Ἀποκάλυψη ὅτι θά πικρανθοῦν τά ὕδατα (βλ. Ἡ ἱστορική μνήμη ἀσκεῖται ἀφ᾽ ἑνός μέν διά τοῦ θριάμβου τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς ὀρθῆς πίστεως. ἐκ τῶν Σεβ. ἀδελφοί μου χριστιανοί. ἦταν ἀνεπαρκεῖς. Ἰακώβου. εἶναι καί αὐτό μίας Ἑλληνίδας τραγουδίστριας. ὅπου ἡ πίστη θεράπευσε πρῶτα τήν ψυχή καί μετά τό σῶμα. ὥστε νὰ μᾶς ὠθήσει νὰ πιστέψουμε στὴν ὕπαρξή του ἐνεργώντας μέσῳ τῶν θαυμάτων. Καὶ ἐπιβεβαιώνουμε τὸν λόγο τοῦ Ἀβραὰμ πρὸς τὸν ἄφρονα πλούσιο τῆς παραβολῆς «εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν. τίς «δόσεις» τῶν δανείων καί τήν στάση τῶν ξένων δανειστῶν. ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ Ἐπισημαίνει εἰς ἐγκύκλιον κήρυγμά του ὁ Σεβ. ἐπιβεβαιώνει πλήρως τὰ πιὸ πάνω. Πραγματικά. Σύμφωνα μέ τήν Βρετανική «Daily Mail» στό καπάκι τῆς μίας ὀστεοθήκης (τήν ὁποία θεωρεῖ ὅτι εἶναι ὁ τάφος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ). Πρέπει μὲ ἄλλα λόγια νὰ ἀποβάλλουμε τὴν κοσμική μας βιωτὴ καὶ νοοτροπία. Τὴν στιγμὴ αὐτή. Ρώτησαν κάποιον ποὺ εἶχε στὸ μπράτσο του ἕνα ἀσπρόμαυρο λύκο σὲ τατουάζ. 8. Παΐσιο καί ἄλλους ἁγίους. εἶναι σαφῶς σὲ βάρος ἐκείνου ποὺ τὰ χρησιμοποιεῖ. μετά τῶν ὁποίων συνείργησαν καί συμπροσευχήθησαν ὁ πατριάρχης Μεθόδιος. ἀσκηταί. Ἰερεμίας Πῶς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ὀφείλουμε νά ἑρμηνεύωμεν τήν Ἀποκάλυψιν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου Ὁ Σεβ. κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν τῆς Ἐκκλησίας. διακυβερνᾷ πρόνοια. τά PSI. ὅτι ἦλθε ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Στήν οὐσία πρόκειται γιά τά ἴδια γεγονότα. δεικνὺς ὅτι δύνασαι ἐκ παντὸς σώζειν» (Σοφία Σολομ. ὁ ὁποῖος ἔζησε καὶ ἔδρασε σὲ μία δύσκολη ἱστορικὴ περίοδο γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας. ἀποτελεῖ τὸ σχεδὸν ἄφθαρτο λείψανο τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Σβίρ.2012 – 31. Αὐτὸ καὶ μόνο θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς ἐπαναστατεῖ! γ. ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΗΝΕῼΚΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ. Καί θά ἦταν λάθος πάλι. Ἐμεῖς καὶ βλέπουμε καὶ δὲν πιστεύουμε. ὅτι φτάνει τό τέλος της μετά ἀπό ἔντονους πόνους. δίνοντας στίς κάμερες μία ἀσυνήθιστη γιά ἀνθρώπους τοῦ χώρου της ὁμολογία πίστεως ἀδιαφορώντας γιά τά τυχόν σαρκαστικά καί σκωπτικά σχόλια τῶν τηλεθεατῶν ἤ τῶν ἀνθρώπων τῆς τηλεόρασης. ὅτι ἔδωκας καὶ ἐν θαλάσσῃ ὁδὸν καὶ ἐν κύμασι τρίβον ἀσφαλῆ. ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς Α. ὅσα τρανταχτά θαύματα καί νά δοῦν. θά ἔλθουν καί ἄλλα καί ἄλλα «σημεῖα» ἐναντίον τῶν ἀμετανοήτων. κατά τήν ὁποίαν ἐμμέσως «ἐκτελοῦμεν τό μνημόσυνον» τῶν Πατέρων τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.3. ὥστε νά ριζώσει ἡ πίστη στό Θεό βαθειά στήν καρδιά τους. ποιὰ εἶναι ἡ παλαιότερη. ὥστε νὰ προκαλέσουν τὴν «θεὰ τύχη» (ὅπως τὴν ἀποκαλοῦν οἱ θαμῶνες τῶν καζίνο καὶ τῶν ἄλλων κέντρων τοῦ τζόγου) καὶ νὰ μποροῦν νὰ ἀποκτήσουν ἄκοπα μεγάλα χρηματικὰ ποσά. Θεοδώρου. ψυχικῶς καί σωματικῶς.03. ποὺ κοιμήθηκε ἐν Κυρίῳ στὶς 30 Αὐγούστου 1533. Ἤ «θεωρία τῆς ἀνακεφαλαιώσεως» (theoria de recapitulation). Τώρα θὰ ἀπαντήσουμε στὸ ἐρώτημα… Τὴν 12ην Μαρτίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τοῦ Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ὁμολογητοῦ. μέ κατακλεῖδα τό συμβολικόν κείμενον τοῦ θριάμβου τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς ἀναστηλώσεως τῆς πίστεως καί τῶν ἱερῶν εἰκόνων. τότε θά καταλάβουν οἱ ἄνθρωποι τό τί σημαίνει ἐκεῖνο κι ἐκεῖνο πού ἔγραφε τό ἱερό αὐτό βιβλίο. ἀφοῦ θὰ ξέρει πὼς τὰ πλούτη. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος συνδύασε δύο πράγματα: τὸν προσωπικό του ἀγώνα γιὰ κάθαρση καὶ ἁγιότητα καὶ τὸν ἐκκλησιαστικό του ἀγώνα γιὰ τὴ διάσωση τῆς σώζουσας ἀλήθειας καὶ παραδόσεως. Ὄντως διά τήν ἐπικράτησιν τῆς Ὀρθοδοξίας συνειργάσθη ὁ θεῖος παράγων μετά τοῦ ἀνθρωπίνου: ἡ ἔλλαμψις τῆς ἀληθείας εἶναι προπαντός ἔργον τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ συνεργείᾳ τῶν φιλοχρίστων βασιλέων Θεοδώρας καί Μιχαήλ. Ἀντωνίου. Καί τά ἴδια πάλι γεγονότα καί περισσότερα. Ὁ θρίαμβος τῆς ἀναστάσεως προϋποθέτει ἀπαραίτητα τὴ σταύρωση. οἱ παπποῦδες τῶν σημερινῶν παιδιῶν! Τί οὐτοπία λοιπόν! Μὲ τὰ μέσα αὐτὰ τῶν πρωτογόνων καὶ τὰ τεχνάσματα τοῦ περιθωρίου. σέ μιά τόσο δύσκολη ἐποχή. γίνεται σαφῶς μὲ τὸν χειρότερο τρόπο κι ὄχι μὲ τὸν καλύτερο. μέ ἑπτά σάλπιγγες καί μέ ἑπτά φιάλες. ὥστε νὰ «συνδράμουν» μὲ τὶς δαιμονοκίνητες καὶ δεισιδαιμονικὲς τους πρακτικές./ τούτου καὶ τὴν Εἰκόνα διακρατοῦντες μὴ πλανώμεθα. μέ χαμηλή νοημοσύνη καί ψυχολογικά προβλήματα ἤ καί ἀκόμα ὅτι τά λείψανα τῶν ἁγίων εἶναι ἀποτέλεσμα τεχνικῶν ταρίχευσης. Ὁ μεγάλος ἀσκητὴς μὲ τὴν καταπληκτικὴ ψυχογνωστικὴ τέχνη του ἱεραρχεῖ κλιμακωτὰ τὴν ἀπόκτηση ἀρετῶν. Γιατί ἄν δέν μετανοήσουμε.λπ.λπ. ἐξεδόθη τὴν 1ην Μαρτίου τὸ ἀκόλουθον ἀνακοινωθέν: Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε σήμερα 1 Μαρτίου 2012 στό Ἡράκλειο σέ τακτική συνεδρία καί ἀσχολήθηκε διεξοδικά μέ τά προβλήματα καί τίς δυσκολίες. πολιτισμικά. ἀναστήσου. εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ στό μέλλον δέν θά καλοπεράσει. Ἐνδυσάσθωσαν αἰσχύνην.Ε. Αὐτές οἱ ἀνακαλύψεις τοῦ ἐν λόγῳ κυρίου μόνο γέλωτα μποροῦν νά προκαλέσουν. «μοῦ ἀρέσει». οὐ θεοποιουμένη. τὸ λίπος καὶ τὸν ὑποδόριο ἱστό. ὅπως τὴ διασώζει ἡ Ἐκκλησία./ καί πύλαι Ἅδου. Πρῶτο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἡ Γένεση καί τελευταῖο βιβλίο εἶναι ἡ Ἀποκάλυψη. Στό προηγούμενο κήρυγμά μας λέγαμε ὅτι ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου εἶναι μία Ἐγκύκλιος ἐπιστολή του πρός τό ποίμνιό του. Βιβλιοπωλεῖον «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ» Κάνιγγος 10. Κισάμου καὶ Σελίνου κ. Ἡ τετάρτη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν εἶναι ἀφιερωμένη σὲ μία ἄλλη μεγάλη ἀσκητικὴ προσωπικότητα τῆς Ἐκκλησίας μας. Θά ἀκουστεῖ παράλογο. Γιατί θὰ ξέρει ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι μάταια καὶ ἄνευ ἀξίας. ἑρμηνεία. κατανοεῖ τά προβλήματά τους. Τήν λένε καί “θεωρία τῆς ἐπαναλήψεως”1. Καταλαβαίνετε πόσο ἀπειλητικό ψυχολογικά καί σωματικά ἦταν αὐτό γιά τή ζωή μου”. τῇ 1ῃ Μαρτίου 2012 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου» Οἱ λόγοι αὐτοὶ εἶναι πολλοί. ἀλλὰ καὶ ἡ νεώτερη ἱστορία του. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς προβάλλεται. Μιλήτου κ. Τουλάχιστον αὐτοὶ ἔτσι πιστεύουν. αὐτήν διακρατήσασαν». β. Ἐξάλλου ἂν αὐτὴ ἡ μόδα ἐπικρατήσει παντοῦ -γιατί αὐτὸς εἶναι ὁ στόχος. Ὁ Θεὸς ὅμως προνοεῖ μὲ τέτοιο ἀξιοθαύμαστο τρόπο. Τὰ πέλματα διατηροῦν σταγόνες ἀπὸ εὐῶδες μύρο. Στό τέλος ὅμως θά νικήσει. μιμητισμὸς– ἐπιπολαιότητα. ὅπως λέει καί ὁ Μέγας Βασίλειος. μέσῳ φωτισμένων ἀνθρώπων κ. Μονῆς τοῦ Μεγάλου Ἀγροῦ. Ἰερεμίας εἰς κυριακάτικα κηρύγματά του. Ἡ δοξολογία δέ πρός τόν Θεόν ἔχει ὅλως ἰδιαιτέραν σημασίαν. δὲν γνώριζαν τὴ σημασία τῶν τατουὰζ καὶ οἱ ἐξηγήσεις. ἡ ὁποία σήμανε τὴν ὁριστικοποίηση τοῦ Δόγματος καὶ τὸν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας. Σύμφωνα μὲ τὴν προαναφερθεῖσα (στὸ β΄ μέρος) ἐπιστημονικὴ ἔρευνα στοὺς 16. Ταύτην κατασπαζόμενοι. τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ». Γιατί λέγονται ἔτσι. Κωνσταντίνου. Τά προγνωστικά “σημεῖα” τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ περιγράφονται στήν Ἀποκάλυψη συμβολικά μέ ἑπτά σφραγίδες. ὅταν βροῦν τὸν τέλειο σύντροφο ἢ ἔχουν μία ἀξιοθαύμαστη ἐπαγγελματικὴ σταδιοδρομία καὶ ἀνέλιξη. τῶν Ἐφημερίων καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων τῶν Ἐνοριῶν τῆς Μεγαλονήσου. τελεταρχικῶς. βασιλείαν κραταιάν. κατά τόν σύγχρονο ποιητή. “Λίγο πρίν μπῶ στό χειρουργεῖο εἶχα τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Ἁγίου Δαυίδ. Καλλιουπόλεως καὶ Μαδύτου κ. «οἱ ἄγρυπνοι φύλακες. Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Βέβαιον ὅμως εἶναι ὅτι ὁ θάνατος τοῦ Θεοφίλου ἐπέσπευσε τάς ἐξελίξεις καί τά γεγονότα τῆς νίκης τῆς Ὀρθοδοξίας. οἱ τρόποι διάδοσης – ἐπιβολῆς του. Στεφάνου. συμπαραστέκεται σέ ὅσους ὑποφέρουν πάντοτε μέ διάκριση καί προσεύχεται στόν Θεό γιά τήν ἀνακούφισή τους. τοῦ τύπου «εἶναι ὡραῖο». Χὸνγκ– Κὸνγκ κ. ὁμοιάζει σὰν νὰ εἶναι ἀκόμα ἐν ζωῇ. Μέ τήν εἴσοδό μας στήν κατανυκτική περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. πού ἔχουν προέλθει ἀπό τήν οἰκονομική κρίση.500 στρατιῶτες: – Οἱ λόγοι ποὺ ὁδήγησαν τοὺς 703 ποὺ ἐξετάστηκαν ἦταν. Ἡ τρίτη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν εἶναι ἀφιερωμένη στὴν προσκύνηση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ τὴν ἄντληση δύναμης ἀπὸ αὐτὸν γιὰ τὴ συνέχιση τοῦ καλοῦ ἀγώνα. 14. τὸ τατουὰζ περνᾶ στὴ νεολαία. Γόρτυνος κ. πού ὑπάρχουν σέ κάθε γενεά!».λπ. γιὰ ἐφʼ ὅρου ζωῆς ὑπακοὴ καὶ μάλιστα ἀκόμη καὶ σὲ κάποιες μυστικιστικές. Αὐτὴ εἶναι ἡ οὐσία τῆς ὀρθοδόξου ἀσκήσεως. ταύτης οὐ κατίσχυσαν· (Ματθ. Ἐλπιδοφόρου. καί Θεοδότου.Ο. Σημασία ἔχει ὅτι θὰ τρέξουμε τὸν τραχὺ καὶ δύσκολο δρόμο τῶν ἀρετῶν. ἡ τάξη τῆς φύσεως ὑποχωρεῖ». τά αἵματα τῶν μαρτύρων. πάτερ. Αὐτή ἔχει ὡς ἀκολούθως: «1. πού εἶναι κατασκευασμένη ἀπό ἀσβεστόλιθο. μεγαλύτερο ἔπειτα. Καί λέγω ὅτι εἶναι ἀληθινή προφητεία. 210–38 16 206 Τελεφὰξ 210– 38 28 518 . Ὅμως ἔπειτα ἀπό θεία ἐπέμβαση κατάφερε νά ξεπεράσει τόν κίνδυνο. ποὺ θὰ πιστέψει πραγματικὰ καὶ ἀληθινὰ στὸν Πλάστη καὶ Δημιουργὸ τῶν Πάντων. Κατωτέρω παραθέτομεν τήν ἐγκύκλιον μέ τό κήρυγμα διά τήν Ἀποκάλυψιν τοῦ Ἰωάννου τῆς 19ης Φεβρουαρίου. Κύριο θέμα τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως εἶναι ὁ ἀγώνας μεταξύ τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Διαβόλου. Ζεῖ Κύριος ὁ Θεός καί «ὅπου ὁ Θεός θέλει. Οὗτοι θά εἶναι «σάν τόν π. Ἤ θεωρεῖ ὅτι καί αὐτό εἶναι ἕνα ταχυδακτυλουργικό τρύκ φανατικῶν πιστῶν. ἡ ὁποία διὰ τῆς εὐλογημένης μετανοίας ὄχι μόνο ξεπέρασε τὸ βόρβορο τῆς ἁμαρτίας. δέν δυνάμεθα νά εἴπωμεν μετά βεβαιότητος. παράσχου τῷ λαῷ σου·/ ἵνα σε πάντες εἰλικρινῶς ἐν μιᾷ δοξολογίᾳ. Εἰκὼν διὰ χειρὸς Φωτίου Κόντογλου. † Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας» 1. ὅπως λέγεται. ψάλλει δοξολογῶν: «Ὁ πήξας ἀσάλευτον. Ἄς ἐκφράσω αὐτό πού εἶπα μέ ἕνα ἁπλό παράδειγμα. ἡ ὁποία ἔνιωσε. ὅπως καί μέ τόν τρόπο ἀντιμετωπίσεώς τους. ὡς υἱοὶ αὐτοῦ χάριτι καὶ συγκληρονόμοι Χριστοῦ» (Κεφ./ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου τὸν τύπον προϋπογράφουσα. ἡ ἀποκρυφιστικὴ καὶ ἡ μυστικιστική. Λέγονται ἔτσι γιατί μᾶς ὁδηγοῦν κάπου ἀλλοῦ. τήν Ἐκκλησίαν Κύριε. Ἡ κεντρική ἰδέα τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκάλυψης εἶναι ἡ Δευτέρα τοῦ Κυρίου Παρουσία σάν Κριτοῦ καί Βασιλέως./ καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου». γιὰ τὴν πιὸ σκληρὴ ὑποτέλεια. τὴν πρώην διαβόητη πόρνη τοῦ λιμανιοῦ τῆς Ἀλεξάνδρειας. Μελίτωνος. καί τῆς ἐπιτιμητικῆς λέξεως «ἀνάθεμα» διά τούς αἱρετικούς. Αὐτὴ τὴν εὐκαιρία μᾶς προσφέρει αὐτὴ ἡ εὐλογημένη περίοδος τοῦ Τριωδίου. ὡς τὴ μό- Ἡ Ἱ. τὸν Τριαδικὸ Θεό. θά συμβοῦν μέ τήν παράσταση τῶν ἑπτά φιαλῶν. ἡ φανέρωσις τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καί ἡ παρουσία του ἐν τῷ κόσμῳ. Ὁ Ἅγιος. στό τέλος τῶν αἰώνων. Μέσα στήν νάρκωση εἶδα τόν Ἅγιο καί ξύπνησα. νά λέμε ἔπειτα. πιστοὶ βοήσωμεν·/ Ὁ Θεὸς σῶσον τὸν λαόν σου. τό ὁποῖο λέγεται στήν Ἀποκάλυψη ὡς “σημεῖο” προγνωστικό τῆς Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ. εἶναι χαραγμένη μία ἐπιγραφή σέ ἀρχαῖα ἑλληνικά. η΄ 50). κοινωνικά. Ἡ ἀναστήλωσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων καί ὁ θρίαμβος τῆς Ὀρθοδοξίας συνοψίζονται καί διακηρύττονται ὑπό τοῦ ἀνωνύμου ὑμνογράφου ὡς συμπερασματική ἱστορική πρότασις ἐκφράζουσα τά βαθύτερα αἴτια τῶν γεγονότων καί τήν σημασίαν τῆς ἑορτῆς εἰς τό δοξαστικόν τοῦ ἑσπερινοῦ: «Ἡ χάρις ἐπέλαμψε τῆς ἀληθείας. εἶναι παγίδα τοῦ πονηροῦ καὶ πρέπει νὰ παραθεωρηθεῖ. Ἀνασυνεκροτήθη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐξεδόθη τὴν 1ην Μαρτίου ἡ ἀκόλουθος ἀνακοίνωσις: «Γενομένης τῆς τακτικῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου. ὡς λέγει ὁ Μεθόδιος: «Τά αἵματα κράζουσι. παγανιστικὲς καὶ ἄλλες ξεπερασμένες προκαταλήψεις! Ὁπότε. Πάντως ὅσα δέν λέγονται ἐν ὕμνοις διά τούς μάρτυρας τῆς πίστεως ἐπί εἰκονομαχίας. Tabor τήν ἔλευση τοῦ Ἁγίου Φωτός στόν τάφο τῆς Ἀναστάσεως. χαρτορρίχτρες. *** ΦΥΣΙΚΑ ὁ διάβολος δέν ἀφήνει τούς ἀνθρώπους. γίνονται στʼ ἀλήθεια ἐπαναστάσεις καὶ μάλιστα σήμερα. Ἀκοῦστε. Τό ποιό σημεῖο ὅμως ἀνήκει στόν τελευταῖο κύκλο τῶν γεγονότων τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ θά μᾶς τό ἀποκαλύψει ὁ Χριστός διά τῶν φωτισμένων Πατέρων. ποιοὶ στιγματίζονται μὲ τατουάζ. ὡς ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἔχει χαρακτήρα αὐστηρότατης νηστείας. ἐπιστροφῆς «εἰς ἑαυτόν» καί «ἑαυτούς». αὕτη ἀπετελέσθη διὰ τὸ ἑξάμηνον 01. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης διὰ τὰ προβλήματα τῆς καθημερινότητος Ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης. Γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἡ «τύχη» δὲν ὑφίσταται. τὴν ἁγία αὐτὴ περίοδο./ νῦν ἀναφανδὸν ἐκτετέλεσται·/ ἰδοὺ γὰρ ἡ Ἐκκλησία. σέ συντονισμό καί συν εργασία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. τονίζει ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ νέος Θοελόγος./ Ὀρθοδοξίας σύμβολα». τά Μνημόνια. τό προεῖπε ἡ Ἀποκάλυψη καί εἶναι ἕνα «σημεῖο» γιά νά μετανοήσουμε. ρα΄). Τόσον ἡ ἐξύμνησις τῶν φιλοχρίστων βασιλέων ἐν τοῖς ὕμνοις τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας. καθ᾽ ὅτι οἱ ὕμνοι ἀναφέρονται βασικῶς εἰς τό δόγμα τῆς σαρκώσεως τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ ἐν ἀναφορᾷ πρός τό δυνατόν τῆς ἐξεικονίσεως τῆς ἀνθρωπίνης μορφῆς τοῦ Χριστοῦ. Μάλιστα ἐπενδύουν ἀρκετὰ χρήματα σὲ διάφορους ἐπιτήδειους. «Μωραίνει Κύριος ὅν βούλεται ἀπωλέσαι». Πὼς ἡ ἀποκαλυμμένη ἀλήθεια. Ὅταν ἀποκτήσει τὴν ἀληθινὴ πίστη τότε οὔτε ὅλοι οἱ θησαυροὶ τοῦ κόσμου. Πιτσβούργου κ. εἶναι καί “εὐνόητη” καί “ἀκατανόητη”. Δέν ἔδειξαν κάτι. αὐτό δηλαδή πού καταλαβαίνουμε ἀπό τό βιβλίο. οἱ παπποῦδες καὶ ὅλοι οἱ… ἀρχαῖοι μας πρόγονοι. Κάναμε γιά δύο μέρες ὅλες τίς ἐξετάσεις. ἡ ὁποία διὰ τοῦ κάλλους της ἕλκει στὸν πόθο της καὶ παγιδεύει ὅλους ἐκείνους. τοῦ παραδείγματος πού εἴπαμε. ὅπως περιγράφει ἡ ἴδια μέσῳ τηλεοπτικῆς ἐκπομπῆς. τὸ ὁποῖο συχνὰ εἶναι τόσο πολύ. τὸ ὁποῖο ἁγιάζει τοὺς πιστοὺς καὶ ταυτόχρονα τοὺς δείχνει τὸ δρόμο τοῦ ἀγώνα καὶ τοῦ μαρτυρίου. προκειμένου νὰ ἀνοίξουν δρόμο πρὸς τὴν ἀπελευθέρωσή τους! Ὡστόσο κάτι ἀνάλογο ἔλεγαν καὶ οἱ Χίππυς: «Ἔστω κι ἂν ὑποφέρουμε ἀπὸ τοὺς βελονισμούς. Ἔτσι καί τά γεγονότα πού διαβάζουμε στήν Ἀποκάλυψη εἶναι “σημεῖα”. μέ περισσότερη ὅμως ἔνταση καί ἔκταση. φοβίζοντας τόν λαό. τὴν ἔνσωμον Εἰκόνα Χριστοῦ. ἀστρολόγους. παράγοντες λίαν ἐπιζήμιους στὴν ψυχικὴ καλλιέργεια. θεοπρεπῶν ὁραμάτων. ἀλλά καί τό Ἔθνος. ὁ θρίαμβος τῆς Ἐκκλησίας. Ἀποτελεῖ ἐπαναστατικὴ πράξη! Οἱ νέοι σήμερα. ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴν εἴσοδό του στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. ποὺ κυκλοφορεῖ καὶ πάλιν εἰς μικρὸν σχῆμα τσέπης. ἀλλὰ ἀξιώθηκε νὰ φτάσει σὲ ἀσύλληπτα ὕψη ἁγιότητας. Μέ πολλές εὐχές. ἀφ᾽ ἑτέρου δέ ἐπιση- ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ Ἑβδομαδιαία ἔκδοσις τῆς Π. ἡ ὁποία μαστίζει τή Χώρα καί τό λαό μας. νά ἀξιωθοῦμε δέ νά ἑορτάσουμε μέ χαρά καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας. τὸν ἀνώτερο. πρέπει νά ἑρμηνεύουμε τήν Ἀποκάλυψη. ἀλλά ἐκτείνεται καί εἰς παράθεσιν ὀνομάτων πρωταγωνιστῶν εἰκονομάχων. καί δέν ἦταν ὁ τελικός κύκλος. Πρέπει νὰ γνωρίζουμε πὼς «Ἃ ὑποφέροντες ἐν ὑπομονῇ πολλῇ. Ὁ Κύριός μας ἀναφέρει: «Μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες» (Ἰωάν. Ἀλλά. μέ τήν κυκλική ἑρμηνεία πού σᾶς εἶπα. ἡ παγανιστική. καί πόσοι καί ποιοί συγκεκριμένα εἶναι οἱ ἐχθροί της. ὅπως μάγους. Βέβαια ὑπάρχει καὶ μία ἄλλη μερίδα ἀνθρώπων. Ὑπάρχει μόνο ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. ἀπαγγελλόμενον εἰς θριαμβευτικόν ὕφος καί διδακτικόν τόνον ὡς γενικόν συμπέρασμα καί ὁμολογία πίστεως. ἀλλά μιλάει καί γιά τό παρόν. Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις. νη ἀτραπὸ τῆς σωτηρίας τους. Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου. Ὁμοιάζουμε καὶ ἐμεῖς λοιπὸν μέ τοὺς Ἑβραίους στὰ χρόνια. ἡ Ἱερά Σύνοδος εὔχεται στόν εὐλογημένο λαό τῆς Κρήτης. Λένε λοιπόν οἱ πολέμιοι τῆς πίστεως ὅτι τά θαύματα εἶναι ἀποκυήματα τῆς φαντασίας ἀνθρώπων γραφικῶν. «μὲ ἐκφράζει» κ. Καί εἴπαμε ὅτι ἡ Ἐγκύκλιος αὐτή εἶναι μία προφητεία. ὁ ὁποῖος ἀντιστρατεύεται τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ κατὰ συνέπεια τὸ πραγματικὸ συμφέρον μας. σάν τόν πατέρα Πορφύριο καί τόν πατέρα Παΐσιο καί ἄλλους ἁγίους. ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα. ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου».12): «Μιλώντας στήν “Πρωινή Μελέτη”. τὸν μεγάλο. πού ὑπάρχουν σέ κάθε γενεά. ἤθροισαν σύνοδον. ἐπιφανεῖς λόγιοι. Πραγματικά! Ὁ ἀληθινός προφήτης βλέπει πρῶτα καλά τό παρόν. βαθύς γνώστης τῶν πραγμάτων. Γιὰ νὰ κερδίσουμε τὸν θαυμασμὸ τῶν φίλων! Ἀλλὰ τότε. ἀληθινή προφητεία. τό νερό διαγράφει γύρω ἀπό αὐτό διάφορους κύκλους: ἕνα μικρό κύκλο στήν ἀρχή. ἀλλά ἀμφισβητοῦν ἀκόμα καί τίς πιό ὀφθαλμοφανεῖς ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ. ἀναλύει πῶς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει νά ἑρμηνεύουν τήν θείαν Ἀποκάλυψιν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου. η΄). ἡ σκληροκαρδία τους δὲν ἄφησε τὴν πίστη νὰ εἰσχωρήσει καὶ νὰ ἐγκατασταθεῖ στὴν καρδιά τους. τῆς δευτέρας εἰκονομαχικῆς περιόδου. Γ. Ἂς τὸ σκεφθοῦμε! ε. καί πότε καί πῶς θά γίνουν τό καθένα ἀπό τά προφητευόμενα. Ἕνα πρόσφατο παράδειγμα. Γιὰ ποιοὺς λόγους φθάνει κανεὶς στὸ τατουάζ. ὅταν ἔγινε ὁ μολυσμός τῶν ὑδάτων μέ τό Τσέρνομπιλ. 2. μήπως δὲν ἔχουμε σωστοὺς φίλους. τά ἴδια καί ἄλλα ἀκόμη γεγονότα. Δηλαδή: Τά γεγονότα πού συνέβησαν κατά καιρούς καί περιγράφονται διά τῶν ἑπτά σφραγίδων. ἀφ᾽ ἑτέρου δέ διά τῆς αἰσχύνης τῶν αἱρετικῶν καί τοῦ ἀναθεματισμοῦ αὐτῶν. καί τά συναφῆ πρός τήν αἵρεσιν τῶν εἰκονομάχων. νά πεῖτε: Εἶναι τό πρῶτο καί τό τελευταῖο. τά ἐκχυθέντα ὑπέρ τῆς θείας. Ἂς τὴν ἐκμεταλλευτοῦμε… ΝΕΑΝΙΚΑ Διατί μὲ τατουάζ. Ἂς εἶναι ἔστω αὐτὸ μόνο ἡ ἀρχή. ἡ μέθη καὶ ἡ στέρηση τοξικῆς οὐσίας! – Τὸ 30% μάλιστα. Φιλαδελφείας κ. Μὲ ἄλλα λόγια μέ αὐτόν τόν τρόπο θὰ ἀλλάξει ἡ ζωή τους καὶ θὰ ἐξασφαλίσουν τὴν εὐτυχία καὶ τὴ χαρὰ γιὰ ὅλο τὸ ὑπόλοιπο τοῦ βίου τους. Δὲν ἔχει σημασία ἂν θὰ πρωτεύσουμε ἢ ὄχι. ἀπό τήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου. Ὁ νοῦς μόνο «διὰ τοῦ ἅρματος τῶν θείων ἀρετῶν ἀνέρχεται πρὸς αἰθέριον ὕψος». γιατί δὲν ἔχει τὸ μέγεθος οὔτε «ἑνὸς κόκκου σινάπεως». καί σωθήσεται» (Λουκ. τότε καὶ μόνο τότε θὰ ἀλλάξει ριζικὰ ἡ ζωή του. πανηγύρεως καί διακηρύξεως ἑνότητος καί ἀληθείας. ἐνῶ θέλει νὰ ξεφύγει κανεὶς ἀπὸ τὴ μία κατάσταση τελικὰ ὑποδουλώνεται στὴν ἄλλη! Εἶναι πιὰ αὐτὸ ἕνα εἶδος στράτευσης καὶ τῆς χειρότερης δουλείας. Τά γεγονότα αὐτά λέγονται “σημεῖα”. αὐτό δέν θά τό ξεχάσω ποτέ καί θά εὐχαριστῶ τόν Θεό». Κι ἐκεῖνος ἀπάντησε ὡς ἑξῆς: «Γιατί εἶναι δυναμικὸς καὶ ἀνυπότακτος»! Τί πλάνη κι αὐτή! Ἀφοῦ τὸ τατουὰζ δὲν σβήνεται ποτὲ ἀπὸ τὸ σῶμα. Σάββα. πού ὅπως μπορεῖ νά μεταφραστεῖ ἀπό τούς εἰδικούς. Ἀρκεῖ κάποιος νά πιστεύει». Ἀποτελεῖ χαρακτηριστικό τῆς ὁμάδας στὴν ὁποία ἀνήκουμε! Ἀλλʼ αὐτό./ τὰ προτυπούμενα πάλαι σκιωδῶς. Ἡ δεύτερη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν εἶναι ἀφιερωμένη σὲ μία μεγάλη πατερικὴ μορφὴ τῆς Ἐκκλησίας μας: τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ. λαός καί κλῆρος. Κάπως ἔτσι. πού τά γράφει καί αὐτά ἡ Ἀποκάλυψη. ὅπως ἀναφέρεται στὸ περιοδικὸ τῆς ΠΕΦΙΠ «Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια» (τεῦχος 128). ἀρχιερεῖς. Ἡ πρώτη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν εἶναι ἀφιερωμένη σὲ ἕνα πολὺ σημαντικὸ γεγονὸς γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας. ἡ σωστή ἑρμηνεία τῆς Ἀποκαλύψεως γίνεται μέ αὐτή τήν “κυκλική”. Ἱεραρχῶν: Γέροντος Νικαίας κ. ΜΑΧΕΤΑΙ. «Καθαρθῆναι οὖν βουλήθητι διὰ πόνων» παραγγέλλει ὁ Ὅσιος Νικήτας Στηθάτος (Τρίτη Γνωστικῶν Κεφαλαίων Ἑκατοντάς. διό καί ὁ πατριάρχης Μεθόδιος. Ὅταν πετάξουμε στήν θάλασσα ἕνα χαλικάκι. ὡς Λαός στίς σημερινές δύσκολες καί πρωτοφανεῖς καταστάσεις. στὴν Ἁγία Μαρία τὴν Αἰγυπτία. Ὅμως μὲ προσευχὴ καὶ ἀτσαλένια θέληση μποροῦμε νὰ κάνουμε τὴν πιὸ μεγάλη ὑπέρβαση καὶ ἐπανάσταση στὴ ζωή μας: Νὰ χαράξουμε τὴν νέα οὐρανοδρόμο πορεία μας. ιστ´ 31). Σύμης κ. γιατί συμβαίνουν λάθη. Μʼ αὐτὰ ποὺ χρησιμοποιοῦσαν οἱ γονεῖς. Μέ τά διάφορα ὅμως ἑρμηνευτικά βοηθήματα καί προπαντός μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ θά προσπαθοῦμε σέ σειρά κηρυγμάτων νά δώσουμε τό περιεχόμενο τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου καί νά συλλάβουμε τό θεϊκό της μήνυμα. ὅπως τὸ εἴδαμε πιὸ πάνω καὶ στὶς συμμορίες! δ. Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ./ καὶ τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν κατέχουσα. Μπορεῖ νά πιστέψουν ὁποιαδήποτε εἴδηση ἀκόμα καί ἀπό τίς πιό ἀναξιόπιστες πηγές.10-11). ποὺ εὐθαρσῶς ἀποδεικνύει τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ καὶ ὅτι ἡ Ἀλήθεια βρίσκεται μόνο στὴν Ὀρθοδοξία καὶ που- θενὰ ἀλλοῦ. μοῦ εἶπαν πώς ἔπρεπε νά μπῶ ἀμέσως χειρουργεῖο. θεωρουμένης καί ὡς θριάμβου τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ μοναχισμοῦ. Ἔμενε ἄλλη μία ἐξέταση. τά ὁμόλογα./ ἱερέων ἀσεβῶν. μέσῳ ἐγκυκλίων. Καλεῖται ὁ ἀγωνιζόμενος πιστὸς νὰ κατανοήσει πὼς ὁ πνευματικός του ἀγώνας δὲν εἶναι αὐτονομημένος ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ἕνα τέτοιο παράδειγμα. στιγματίζουν τὸ σῶμα τους μὲ παραστάσεις ἀπὸ τὸν δικό τους ἰδεατὸ κόσμο.Σελὶς 4η 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗ ΑΠΟ ΠΑΤΕΡΑΣ ΩΣ ΗΤΟ Ο π. γιατί προσφέρεται βέβαια. Στόν ἀγώνα αὐτόν τελικά καί ὁριστικά.08./ ὡς ὑπερκόσμιον κόσμον ἐπαμφιέννυται. καί ἰδιαιτέρως τῶν φτωχῶν καί τῶν ἀδυνάτων. ἡ Ἀποκάλυψη ἀναφέρει πρῶτα τά γεγονότα ἐκεῖνα πού θά προηγηθοῦν τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ. Οὕτως οἱ ἀγῶνες τῆς Ἐκκλησίας. ἀλλά δέν μέ νοιάζει καθόλου./ εὐσεβῶς προσκυνουμένη. Ἀφοῦ λοιπόν αὐτό εἶναι τό κεντρικό θέμα τοῦ βιβλίου. Δὲν θὰ βρίσκεται ἐγκλωβισμένος στὸ κυνήγι τῆς «τύχης».) Κ. Ἡ Ἱερά Σύνοδος «ἐνωτίζεται καί ἀφουγκράζεται» τά παθήματα καί τά ἀδιέξοδα τοῦ λαοῦ μας. «ΟΙ Χ ΑΙΡ ΕΤ ΙΣ Μ Ο Ι ΤΗ Σ ΘΕ ΟΤ ΟΚΟ Υ » Ἕνα ἐπίκαιρον βιβλίον διὰ τὴν πνευματικὴν αὐτὴν περίοδον εἶναι καὶ «Οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου» (Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου). τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ γιὰ χίλια πεντακόσια περίπου χρόνια ὡς τὸ σπουδαιότερο ἐγχειρίδιο καὶ ὁδηγὸς πνευματικοῦ ἀγώνα. ΔΙΑΦΩΤΙΖΕΙ. Μελετώντας τήν Ἁγία Γραφή ἀρχίσαμε ἀπό δύσκολο βιβλίο. θά νικήσει ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία. Διά τήν Ἐκκλησίαν. γιατί θέλουν νά μᾶς ὁδηγήσουν στήν μετάνοια καί τελικά στήν σωτηρία μας. διότι αὐτὲς ποδηγετοῦν τὴν πνευματική μας πορεία καὶ ἀναστέλλουν κάθε διάθεση γιὰ ἀγώνα. ἀναστήσου".τότε πῶς θὰ ξεχωρίσει κανείς. ὁ ἀμερικάνος James Tabor (γιά τόν ὁποῖο πέρυσι ὁ τηλεοπτικός σταθμός «ΣΚΑΪ» παρουσίασε ντοκιμαντέρ μέ θέμα τήν ἔρευνά του) ἰσχυρίζεται πώς εἶναι πολύ κοντά στήν εὕρεση τοῦ «τάφου» τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. σαφῶς τότε πρόκειται γιὰ ὑποταγή. ἀπό τούς ὁποίους θά περάσει ἡ Ἐκκλησία. τῶν κατά τόπους Ἱερῶν Μητροπόλεων. Αὐτὴν ποὺ ἔρχεται ΖΗΤΗΜΑΤΑ καὶ παρέρχεται στὸ διάβα τῶν αἰώνων ἢ αὐτὴν πού μὲ χίλιους δυὸ τρόπους μᾶς ἐπιβάλλει ἡ «διεθνὴς τῶν πονηρῶν». 16. λένε. Κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰσαὰκ τὸ Σύρο: «ὁ κόσμος μοιάζει μὲ πόρνη. Ἂς προβληματιστοῦμε! στ. ὁ ποιητικός οἶστρος τῶν ὑμνωδῶν καί ἡ δογματική διδασκαλία τῆς Ὀρθοδοξίας νοοῦνται ὑπό τῶν πιστῶν ἐν τῇ λατρείᾳ καί μνημονεύονται ὑπό τήν ἰαχήν τῆς λειτουργικῆς φράσεως «αἰωνία ἡ μνήμη» διά τούς ὀρθοδόξους. Παπαδημητρακόπουλος ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων. τοῦ Δεσπότου…». Χαρακτηριστικά γνωρίσματα τῆς ἑορτῆς ταύτης εἶναι ἡ ἀποκατάστασις καί ἡ ἀνόρθωσις ἐν τῇ πράξει τῆς ἀληθινῆς πίστεως. Μόλις εἰσέλθει ἡ πίστη στὴν καρδιὰ τοῦ Χριστιανοῦ ἀλλάζει ἡ ὀπτικὴ γωνία του καὶ ἡ ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν γεγονότων τῆς ζωῆς του. ἡ ὁποία ἀνέτρεψε τάς ἀποφάσεις τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί ἐπανέφερε τήν αἵρεσιν τῶν εἰκονομάχων ἐπί εἴκοσι ὀκτώ (28) συναπτά ἔτη ἤ κατά τήν ὑμνολογικήν ἔκφρασιν τοῦ Μεθοδίου: «τετραπλαῖς ἑβδομάδεσιν ἐτῶν. «Βλέπει τὴ ζωὴ μὲ ἄλλο μάτι». διότι οἱ ἁμαρτωλές μας ἕξεις ἔχουν ἀποκτήσει βαθιὲς ρίζες στὸν κοσμικὸ τρόπο ζωῆς. Σεβαστείας κ./ προσκυνῶμεν καί δοξάζωμεν». Γιὰ διαμαρτυρία καὶ προκειμένου νὰ τραβήξει κανεὶς τὴν προσοχὴ τῶν ἄλλων! Ὡραῖα! Μόνο ποὺ τὰ μέσα ποὺ χρησιμοποιοῦνται εἶναι τελείως λάθος. καφετζοῦδες κ. Πριγκηποννήσων κ. Ἀμφιλοχίου. δοξάζομεν δὲ διʼ αὐτῶν τὸν Πατέρα ἡμῶν καὶ Θεόν. τό ὁποῖον ἀναγινώσκεται εἰς τό τέλος τῆς πανηγύρεως. δηλ. εὐθέως δέ τό μνημόσυνον τῶν τῆς πίστεως μαρτύρων καί ὁμολογητῶν. ἡ γνωστή τραγουδίστρια Εἰρήνη Μερκούρη ἐξομολογήθηκε πῶς *** ξεκίνησαν ὅλα: “Εἶχα ἕνα πόνο γύρω στίς 10 μέρες. πῶς καὶ μὲ τί μέσα γίνεται ἡ ὅλη διαδικασία. ἀπόλυτα ὑλιστικούς. Καί σήμερα καί πάντα γίνονται θαύματα. Μάλιστα φθάνουν νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τήν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. α´ ὄροφος 106 77 Ἀθῆναι. θά συμβοῦν μέ τήν παράσταση τῶν ἑπτά σαλπίγγων. ποὺ ἔδωσαν. τὰ ὁποῖα θὰ τοὺς ἐξασφαλίσουν μία ἄνετη ζωὴ χωρὶς ἄγχος καὶ ἀγωνία. ἀπὸ τοὺς καινοτόμους δυτικοὺς λεγομένους «βαρλααμιστές». ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι καί ἡμέρα ἱστορικῆς μνήμης. Μήπως βρισκόμαστε σὲ λάθος παρέα. Ἡ συμμετοχή μας ὅμως προϋποθέτει τὴν ἔκδυση τοῦ φορτικοῦ καὶ ρυπαροῦ κοσμικοῦ μας χιτώνα. “πρός Καλαμάτα” μᾶς δείχνουν τόν δρόμο γιά τίς πόλεις αὐτές.18)/ αὐτός τήν εἰρήνην σου. Πορφύριο καί τόν π. οἱ ἀνέσεις καὶ ὅλα τὰ ἐγκόσμια θὰ ἀποτελέσουν τροχοπέδη στὸν ἀγώνα του γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ μοναδικοῦ του στόχου. ΠΑΪΣΙΟΣ ΚΑΙ Ο π. μέ ἀκόμη περισσότερη ἔνταση καί ἔκταση. διότι αὐτὲς προξενοῦν στὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμὸ ὑλόφρονα διάθεση καὶ χαύνωση. Δὲν εἶναι φοβερό. αὐτό εἶναι τό “ἀκατανόητο”. προβλήματα. Ἑορτάζεται λαμπρὰ ἡ ἀναστύλωση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων. Παναγιότητος. Πρόσφατα ἕνας ἀρχαιολόγος. ἀλλά περισσότερον καί κυρίως πνευματικά καί ἠθικά. ὡς πρότυπο ἀγωνιστῆ ἀσκητῆ καὶ ὑπερασπιστῆ τῆς γνήσιας αὐτοσυνειδησίας τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Τό σωστό εἶναι νά λέμε ὅτι αὐτό τό συνταρακτικό γεγονός πού ἔγινε. ἀδελφοί μου χριστιανοί. Ἡ ἱστορική μνήμη τοῦ Μεθοδίου δέν περιορίζεται μόνον εἰς τήν ἀναφοράν τῶν γεγονότων. ὅταν βλέπουμε σέ μία ἐποχή. διωχθέντες καί ὁμολογηταί ὑπέρ τῆς ἑνότητος τῆς πίστεως καί τῆς ἀληθείας. Δημητρίου. Ἐάν εἰς τοῦτο συνετέλεσαν τό πρῶτον οἱ βασιλεῖς ἤ οἱ μοναχοί καί ὁ λαός. ἀνησυχεῖ καί ἐρευνᾶ τρόπους. γιὰ νὰ κατανοήσει ὁ πιστὸς ὅτι εἰσέρχεται στὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστή. ἀληθινῶν προσανατολισμῶν. Παρατηρήθηκε δὲ πὼς στὴν πραγματικότητα μεγαλύτερη σημασία ἔχει ἡ διαδικασία τῆς πράξης αὐτῆς καθʼ ἑαυτῆς παρὰ τὰ ἴδια τὰ τατουάζ! Ὁπότε. περιέργεια. σωτήριον κέρας. τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ κόσμου. μέ τά κουρέματα. οἱ ὁποῖοι παρότι εἶδαν καὶ νεκροὺς ἀκόμα νὰ ἀνασταίνονται. ὅσον καί ἡ συμμετοχή αὐτῶν./ σαρκοφόρου ὁμοιώσεως. (Στὸ ἑπόμενο φύλλο θὰ ὁλοκληρώσουμε τὴν ἀνάλυση τοῦ θέματος μὲ τὶς ἀπαντήσεις μας στὰ ἐρωτήματα: Ποιὲς εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις καὶ ποιὰ εἶναι τὰ τατουὰζ χένας. Ἡ πραγματικὴ «τύχη» γιὰ κάθε ἄνθρωπο εἶναι ἡ εὐλογημένη στιγμή. ὁ «τῆς ἐγέρσεως Χριστοῦ τὰς αὐγὰς φωτοβολῶν». Ἀποστόλου. ζ. ὅλη ἡ δόξα καὶ οἱ τιμὲς τῆς πρόσκαιρης αὐτῆς ζωῆς δὲν θὰ τὸν συγκινοῦν. Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀποκολληθοῦμε ἀπὸ τὸν ὄζοντα βάλτο τῆς ἁμαρτωλῆς ζωῆς καὶ νὰ βαδίσουμε τὸ δρόμο τῆς ἀρετῆς. Εἶναι σύμβολο ἀπειθαρχίας! Ἡ γενικὴ ἐντύπωση ποὺ ὑπάρχει εἶναι ὅτι σὲ κάθε περίπτωση τὸ τατουὰζ εἶναι σύμβολο ἀπειθαρχίας. μὲ ἀποτέλεσμα πολλοὶ νὰ ψάχνουν τὴν εὐτυχία στὸ μάταιο τοῦτο κόσμο. μένη παρ᾽ αὐτοῦ. Αὐτό τό γεγονός ἦταν πραγματικά ἕνας μικρός “κύκλος”. Ἄν σᾶς ρωτήσει κανείς ποιά εἶναι τά δυσκολώτερα βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς. ποὺ θὰ ἀποκτήσει πίστη ἔστω καὶ σὰν «κόκκο σινάπεως». οἰκονομικά. Νεκταρίου. Μέ τήν ἁπλῆ αὐτή εἰκόνα θά ἑρμηνεύσουμε τήν Ἀποκάλυψη. Τηλ. Μόνο καὶ μόνο τότε θὰ νιώσει τὴν πραγματικὴ χαρὰ καὶ εὐτυχία. Κάποια στιγμή δέν ἄντεχα ἄλλο καί πῆγα στό νοσοκομεῖο. ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΑΙ ΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΟΙΗΣΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ. ποὺ σὲ κάποια σημεῖα παρασύρει τὴν ἐπιδερμίδα!». γιὰ ἁμαρτωλὲς βλέψεις καὶ σκοπούς! Ἆραγε εἶναι ὅραμα αὐτό. γιατί μπορεῖ νά ἔλθει καί ἄλλο μεγαλύτερο συμβάν μολυσμοῦ τῶν ὑδάτων. ὅπως λέει καὶ μία λαϊκὴ ἔκφραση. ἀκόμη μεγαλύτερο μετά καί τελευταῖα διαγράφει τόν πιό μεγάλο κύκλο καί χάνεται ἔπειτα ἡ παράσταση αὐτή τῶν κύκλων. ἡ εἰρήνευσις τοῦ κόσμου καί ἡ χαρά. τί ἔδειξε ἐπʼ αὐτῶν σύγχρονη ἐπιστημονικὴ ἔρευνα καὶ πῶς τὸ περιεχόμενό του εἶναι σαφῶς παγανιστικὸ-εἰδωλολατρικό! Ἐπίσης εἴδαμε πῶς ἡ Ἐκκλησία μας τὸ καταδικάζει. γιατί κατέχουμε τὴν μόνη καὶ πραγματικὴ Ἀλήθεια. μέντιουμ. Ὅπως εἶπε λοιπόν καί ὁ Κύριός μας στόν Ἰάειρο «μή φοβοῦ· μόνον πίστευε. οἱ οὕτω μὴ πιστεύοντες·/ ἡμῖν γὰρ δόξα τοῦ Σαρκωθέντος ἡ μορφή. Πρός δέ ὁ πατριάρχης Μεθόδιος διά τοῦ κανόνος διατηρεῖ ἄληστον τήν μνήμην περί τόν λιθοβολισμόν τῆς εἰκόνος τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ Χαλκῇ Πύλῃ τό 815 ὑπό τῶν στρατιωτῶν Λέοντος Ε´ τοῦ Ἀρμενίου «τῇ διδαχῇ τοῦ Ἰωάννου» τοῦ Γραμματικοῦ. Ἐξ ἐπόψεως περιεχομένου ἡ ἑορτή τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι κυρίως «μικρά Δεσποτική ἑορτή». νά περάσωμεν ὅλοι μαζί αὐτή τήν περίοδο μέ μετάνοια καί προσευχή. Δέν εἶναι λοιπόν σωστό. διαλαμβάνονται εἰς τό Συνοδικόν τῆς Ζ´ Οικουμενικῆς Συνόδου. ἀναφέρεται: "Θεϊκέ Ἰεχωβᾶ. μοναχοί. οὐδὲ ἐὰν τὶς ἐκ νεκρῶν ἀναστῆ πεισθήσονται» (Λουκ. ἀναφερθήκαμε στὸ «θρησκευτικοῦ» περιεχομένου τατουάζ. κ´ 29). Ὅμως γιατί δὲν ριζώνει ἡ πίστη στὶς καρδιὲς τῶν περισσοτέρων Ὀρθοδόξων. Ὀρθοδοξίας πρόμαχον» ὁ Θεός. Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης παραμένει καί θά παραμένει βοηθός καί συμπαραστάτης ὅλων τῶν παιδιῶν της. Ἡ Καθαρὰ Δευτέρα. εἶπε χαρακτηριστικά καί συνέχισε: “Παραδόθηκα στόν Χριστό. στίς Ἐκκλησίες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. ἔκτοτε εἰς τήν ἑορτήν ταύτην ἀφ᾽ ἑνός μέν προσδίδουν ἐπίσημον ἐπικύρωσιν τῶν ἱστορικῶν γεγονότων καί τοῦ θριάμβου τῆς Ὀρθοδοξίας. καί δίδει θεραπευτικό φάρμακο γιά τήν θεραπεία της. πού εἶχε καί ἀναγκάστηκε νά μεταφερθεῖ ἐπειγόντως στό χειρουργεῖο. ποὺ προσβλέπουν πρὸς αὐτὴ» (Λόγος ΠΕ΄). τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸ Συγγραφέα τοῦ περιφήμου βιβλίου «Κλῖμαξ». γιὰ ταπεινοὺς σκοπούς. ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ Ἔγκυρα καὶ Ἀντικειμενικὰ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ Διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὸ Γένος ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ εἰς τὰ περίπτερα μαίνουν καί τόν ἐθνικόν χαρακτῆρα τῆς ἑορτῆς. ἡ δόξα. νά πραγματοποιεῖται κάτι ἀπ᾽ αὐτά πού γράφει ἡ Ἀποκάλυψη. μιμούμεθα τοῦ Χριστοῦ τὰ παθήματα. Γιὰ τὴ μόδα! Ποιὰ μόδα. Πρίν ἀπό σαράντα περίπου χρόνια ἐκπληρώθηκε πραγματικά σέ κάποια περιοχή ἔξω ἀπό τήν Ἑλλάδα ἡ προφητεία αὐτή καί πικράθηκαν οἱ ποταμοί τοῦ τόπου ἐκείνου. συλλαμβάνει τήν κρίση του.3). οἱ ὁποῖες ἔχουν ἤδη δημιουργήσει καί στή Μεγαλόνησο δυσεπίλυτα προβλήματα βιωτικά. καί ὑπενθυμίζει ὅτι τό αὐτό ἔτος οἱ εἰκονομάχοι: «Ἀσεβείας ὄργανα τυγχάνοντες. γιὰ νὰ τοὺς χαμογελάσει ἡ «τύχη» καὶ νὰ γίνουν τὰ ὄνειρά τους πραγματικότητα. μέ τούς ὁποίους θά ἀνταποκριθοῦμεν. Δέν ἔχει παρακολουθήσει ποτέ ὁ κ. Τό “εὐνόητο”. Ἀλλά συνέχισα νά πονάω. μέ τούς Φορεῖς τῆς Πολιτείας. Ἡ ἀποχὴ ἀπὸ ζωϊκὲς καὶ λιπαρὲς τροφὲς εἶναι ἀπαραίτητη στὸν πνευματικὸ ἀγώνα. ἐπειδή συνέβη αὐτό τό γεγονός. νά ἔλεγαν οἱ Ἱεροκήρυκες ὅτι ἦλθε ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ. ὅπως: α. γιατί δέν μιλάει μόνο γιά τό μέλλον. «Ἡ σὴ. τὸ τατουὰζ ἀποτελεῖ κι αὐτὸ ἕνα μέσο πρὸς τήν ἀπελευθέρωσή μας ἀπὸ τὶς πουριτανικὲς προκαταλήψεις»! Καὶ οἱ Χίππυς ἦταν ὡς γενεά. δηλαδή ἀπό τοῦ 815 μέχρι τοῦ 843. 4.

τήν τελεσιουργικήν τῶν πάντων δύναμιν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. Ἀνθρωπιστική βοήθεια ἀπό τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου εἰς τήν Ἱ. Ὅταν ἡ φροντίδα εἶναι στραμμένη στὰ ὑλικά. Θεμέλιον λοιπὸν τῆς πνευματικῆς προόδου καὶ σωφροσύνης ἡ ἁγνότης μὲ τὴν στενότερη. τῶν Ἀκαδημαϊκῶν διδασκάλων τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων. Εἶναι ἡ σκάλα τῆς ἀνόδου. Ἱεροτελεστία τῆς Μ. ἀλλὰ ἡ διακονία. 43). Ἀπὸ τὴν πνευματικὴν αὐτοκτονίαν εἰς τὴν πνευματικὴν δολοφονίαν τοῦ πλησίον. Τὸ νὰ βλέπουμε τὰ ἴδια πταίσματα (σημ. ἡ κατάστασις τῆς καθαρισμένης ἀπὸ τὰ πάθη ψυχῆς. Σεῖς ὅμως κακόβουλα γράφετε στὴν ἐπικεφαλίδα καὶ στὶς δύο πρῶτες παραγράφους τοῦ ἄρθρου σας. ῾Ο πόλεμος εἶνε ἡ φοβερώτερη μάστιγα σ᾿ αὐτὸ τὸν κόσμο. ὑποβι- βάζοντάς τον στὴν τάξη τῶν πραγμάτων. Παρόμοια βοήθεια δέχθηκαν καὶ ἄλλες Ἱερὲς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. τήν δημιουργικήν. διότι τὸν καιρὸ τῆς εἰρήνης καὶ τῆς εὐμαρείας ἁμαρτήσαμε. τῆς ἰσχυρῆς οἰκονομικῶς χώρας τῆς Εὐρώπης. ταπεινοφροσύνης. ἀλλὰ δὲν θὰ προλάβουν». Ἡ πρώτη στάσις εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ διεφθαρμένου ἀπὸ τὰ πάθη ἀνθρώπου.000. ὅσο καὶ πρὸς τοὺς πιστούς τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴ γενναιοδωρία τους.3). Οἱ τέσσερεις αὐτὲς ἀρετὲς εἶναι ἀντίθετες ἀπὸ τὰ τέσσερα πάθη τῆς πρώτης στάσεως καὶ μᾶς δείχνουν πῶς μποροῦμε μὲ τὴν χάριν καὶ τὴν βοήθεια τοῦ Κυρίου νὰ θεραπεύσουμε τὴν ἀσθενοῦσα ἀπʼ αὐτὰ ψυχή.” καὶ λυπούμεθα πραγματικὰ γιὰ ὅσα γράφετε στὶς δύο πρῶτες παραγράφους τοῦ ἄρθρου σας. 36). φροντίδος. Ἐν ταῖς ἡμέραις ἡμῶν ὁ τοῦ ἀντιχρίστου κόσμος φαινομενικῶς κερδίζει τάς ἐντυπώσεις. νὰ μᾶς ἀπαλλάξη. Οἱ ἅγιοι Πατέρες ἔλεγαν ὅτι ταπεινοφροσύνη εἶναι νὰ θεωρῆ ὁ ἄνθρωπος τὸν ἑαυτὸ του κατώτερο ἀπʼ ὅλους τούς ἀνθρώπους. καὶ οἱ πρόδρομοι τοῦ ᾿Αντιχρίστου ὀνο μάζουν «Νέα ᾿Εποχή». Δὲν εἶναι ἡ ἁπλῆ σωματικὴ ἀργία. Μονὴ Φιλοθέου ὅσο καὶ ἡ Ἱ. Μάρκ. Ὅλος ὁ ἄνθρωπος μετανοεῖ. Μητρόπολιν Βεροίας Συμφώνως πρός ρεπορτάζ τῆς ἐφημερίδος «ΛΑΟΣ» τῆς Ἠμαθίας. Μή φοβουμένη οὐδένα: «Εἶπε δέ Κύριος. ἡ ὁποία «πάντα στέγει καὶ οὐκ ἀσχημονεῖ» (Α´ Κορ. τὸ κέντρον τοῦ κόσμου. προσκεκλημένος τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ. Ὁ ταπεινόφρων ὑπολογίζει τὸν πλησίον του περισσότερο ἀπὸ τὸν ἑαυτόν του. Ἔτσι ἡ ζωὴ γίνεται ἐγωϊστικὴ καὶ ἐγωκεντρική. Τό αὐτό ἐγένετο καί ἐν Ρώμῃ φυλακῇ τοῦ Ἀπ. Θεολόγου. ποὺ ἀσεβοῦν στὸ Θεό. τό ἥσυχον. συμβιβαζομένη μέ τά τεκταινόμενα ἐλπίζουσα εἰς ἀλλαγήν πλεύσεως τῶν ἀνούστων πολιτικῶν τῆς ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ἀνθρώπους. ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ καί Ἅγιοι Ἱεράρχαι καί πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. ἥτις εὑρίσκεται εἰς χεῖρας ἀντιχρίστων. ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος. ε´. Εἶναι ὁ θρόνος τῆς ματαιοδοξίας. Ἀγάπη. ἀνεῴχθησάν τε παραχρῆμα αἱ θύραι πᾶσαι καί πάντων τά δεσμά ἀνέθη. 4. «Πολλὴν κακίαν ἐδίδαξεν ἡ ἀργία» (Σοφ. Ὅλος ὁ ἄνθρωπος ἔπεσε. Μονὴ Βατοπαιδίου ἀνήκουν στὸ Ἅγιο Ὄρος. ἰδιαιτέρως αὐτὸ τὸν καιρὸ εἶνε ἀνάγκη νὰ διαβάζωμε καὶ νὰ μελετοῦμε τὰ ἐσχατολογικὰ κεφάλαια τῶν Εὐαγγελίων Ματθ. Καλεῖται νά κρατήσῃ ἀναπεπταμένα τά Ἱερά λάβαρα τῶν Ἰδεῶν τῆς πίστεως καί τῶν Ἑλληνικῶν παραδόσεων τοῦ Ἑλληνικοῦ ΕΘΝΟΥΣ. Μή διʼ ὄνομα τοῦ Θεοῦ Πατρός ἡμῶν. ἡ ὁποία στηριζομένη εἰς ἐπερώτησιν τοῦ βουλευτοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα» (Α´ Τιμ. Ἡ ἀπάντησις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἔχει ὡς ἀκολούθως: «Διαβάσαμε στὴν ἠλεκτρονικὴ ἔκδοση τῆς ἐφημερίδας σας τῆς 17-02-2012 ἄρθρο μὲ τίτλο “Παπαδημούλης: Στὴν Ἰταλία φορολογεῖται γιὰ πρώτη φορὰ ἡ Ἐκκλησία. Ὑπομονή. Εἶναι ἡ πηγὴ τοῦ κακοῦ καὶ ὅλο τὸ κακὸ εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια. Κυρίου. συνεπῶς καὶ ἡ γλῶσσα. ποὺ προβλέπεται στὸν Καταστατικὸ Χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους. 36). ᾿Επειδὴ ψυχὴ τοῦ πολιτισμοῦ δὲν εἶνε δυστυχῶς ὁ πολιτισμὸς τῆς ψυχῆς· ἐπειδὴ ὁ Χριστιανισμὸς ἔχει περιθωριοποιηθῆ καὶ νοθευθῆ· ἐπειδὴ ὁ ὑλισμὸς καὶ ἡ ἰδιοτέλεια ἐπικρατοῦν. τότε τὸ ἐγώ μου γίνεται ὁ κύριος καὶ δεσπότης.. εὔλογα καὶ ὁ ἄνθρωπος μετασχηματίζεται σὲ πρᾶγμα ἤ ἐργαλεῖο. Δημητρίου Παπαδημούλη πρὸς τοὺς Ὑπουργοὺς Οἰκονομικῶν καὶ Παιδείας Διά βίου Μάθησης καὶ Θρησκευμάτων. προκειμένου νὰ αὐξήσετε τὴν κυκλοφορία τῆς ἐφημερίδας σας». ποὺ εἶναι πάλιν τέσσερεις. Μακαριώτατε: Ὁ Θεός εἶναι παρών.. εἰς τήν ἀναρχίαν. καί ποῖος θά δώσῃ λόγον διά τάς ψυχάς αὐτάς. τήν ἀνελευθερία. ἀπόρους.000. τό ἐπιθυμεῖ· θά ἀναπαυθῇ. τὶς δικές του ἰδέες. προκειμένου νὰ συνέλθουμε καὶ νὰ σταθοῦμε στὰ πόδια μας. ἂν δὲν μετανοοῦν. ποὺ μπορεῖ νὰ δοθῆ μόνον ἀπὸ τὸν Θεόν. Κάποιος πνευματικὸς τὴν ἔλεγε καθʼ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ ἔτους καὶ τὴν συνιστοῦσε εἰς ὅλους τούς χριστιανοὺς μάλιστα εἰς τοὺς μοναχούς. δὲν ἔχουν διοικητικὴ σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπολαμβάνουν εἰδικοῦ προνομιακοῦ φορολογικοῦ καθεστῶτος. ὁ θηλυκὸς αὐτὸς Χίτλερ. Ἡ β´ στά σις κινεῖται εἰς τοὺς θετικοὺς σκοποὺς τῆς μετανοίας. Μέ τήν τεχνικήν πτωχείαν κινδυνεύει νά ἀπωλέσῃ καί τήν Ἐθνικήν αὐτοῦ κυριαρχίαν. ἐφ᾿ ᾧ πάρει. ἄρνησις τῆς προσωπικῆς του ἐξελίξεως. οὔτε ἡ παραμέλησίς του. ῾Η καγκελλάριος τῆς Γερμανίας. γιὰ δύο λόγους. Ὁ Θεὸς δέχεται τὴν θυσία τῆς μετανοίας καὶ καθαρίζει καὶ ἀνανεώνει τὸν ἄνθρωπον μὲ βαθειὰ ἀλλαγή. μέσα στὴν ἀλήθεια τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Μακαριώτατε. αἰτούντων βοήθειαν. κστ´ 15). ἀλλὰ καὶ μεγάλα κράτη. τοῦ χαρίσματος τοῦ λόγου. οἰκοτρόφων τῆς ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ καί τῆς ἀθέου παγκοσμιοποιήσεως ἀνθρώπους. Γιʼ αὐτὸ καὶ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία καθώρισε γιὰ κάθε χριστιανὸ μία ὁρισμένη περίοδο τοῦ ἔτους. Ἡ πατρίς ἡμῶν τοῖς πᾶσι γνωστόν τυγχάνει ὅτι σμικρύνεται. τὴν νηστεία. χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἡ ἁγνότητα εἶναι τὸ πρῶτον βῆμα τῆς «ἀπαθείας». «Θὰ σᾶς δώσουν χρῆμα πολύ. Φιλαρχία.. Διατὶ ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ ἐδιάλεξε μόνο τέσσαρα. 13). ὅπως ὁ Χίτλερ ἐπιδίωξε νὰ ὑποτάξῃ τὸν κόσμο πολεμικῶς. Ἡ σιωπὴ εἶναι ἡ γλῶσσα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος (Ἀββᾶς Ἰσαὰκ ὁ Σύρος).μ. διότι ὅτι συμβαίνει στὴν Ἰταλία δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴν Ἑλλάδα. Τί σημαίνει τὸ «δὲν θὰ προλάβουν». Τεσσαρακοστῆς μία προσευχὴ μπορεῖ νὰ ὀνομασθῆ ἡ προσευχὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ὁ ἄνθρωπος ἐκλήθη νὰ γίνῃ Θεὸς κατὰ χάριν.. . Ὁ πιστός λαός τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οὐδείς ὑπάρχει. ταπεινοφροσύνη καὶ ἀγάπη.11) . Μὲ τὴν εὐρύτερη ἔννοια εἶναι τὸ ἀντίστοιχο τῆς ἀργίας. ἡ ταπεινοφροσύνη. Ὁ μέν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ. Σωφροσύνη. Ἡ ὁδὸς τῆς θεώσεως. Ἡ σωτηρία καὶ μετάνοια δὲν εἶναι ἡ περιφρόνησις τοῦ σώματος. Τεσσαρακοστῆς. Καὶ ἐν πολλοῖς τὴν Πατρίδα μας. ποὺ εἶναι καὶ ἡ βασίλισσα τῶν ἀρετῶν θά βοηθήσει καὶ τὸν πνευματικό μας ἀγώνα. Ἐὰν δὲν προσέξουμε καὶ ἡ αὐτομεμψία μπορεῖ νὰ ὁδηγήση σὲ μία πνευματικὴ δαιμονικὴ ὑπερηφάνεια. «Χεῖρα βοηθείας τάχιστον ὄρεξον. Ὁ λόγος. κάναμε ὅλα τὰ θελήματά μας. «Φεύγειν ἀργίαν». Λέγοντας τὴν προσευχὴ κάνουμε καὶ μία μεγάλη (στρωτή) μετάνοια σὲ κάθε στάσι.. Νῦν καιρός ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία μέ ἡρωϊσμόν. εἶμαι πεπεισμένος ὅτι βρισκόμεθα στοὺς ἐσχάτους χαλεποὺς καιρούς. εἶναι ἡ πάντοτε. τῆς Δημοκρατίας. διά νά ἑλκύσουν τήν τοῦ Θεοῦ θεία χάρη. Ἡ μέριμνα γιά τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς. Ἐὰν αὐτὸ τὸ εἴχαμε κατὰ νοῦν. Τεσσαρακοστή καί ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου νά φέρῃ τήν λύτρωσιν καί τήν Ἀνάστασιν τῆς πατρίδος καί τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Τό χθές παρῆλθεν πρό πολλοῦ καί οὔτε τό σήμερον ζεῖ ὁ κόσμος. ᾿Ιω. Ἐξευτελίζει τὴν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου. ἔπαυσαν νὰ προσεύχωνται. νά ἐγκρατευθοῦν. Λουκ. Καλή καί εὐλογημένη Μ. παίρνοντας ὡς ἀφορμὴ τὸν λόγο τοῦ Κυρίου: “Μὴ θησαυρίζετε θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς”. 136. δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμά πταίσματα. «Ἐὰν δὲ ὦσιν ὡς κόκκινον. Ναούσης καὶ Καμπανίας τὸ πρῶτο κοντέϊνερ μὲ τρόφιμα καὶ εἴδη ἔνδυσης. Προηγήθηκε ἡ πνευματικὴ κρίσι καὶ ἀκολουθεῖ ἡ οἰκονομική. Ὁ Χριστὸς μᾶς λέγει ὅτι ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως θὰ δώσουμε λόγο διὰ «πᾶν ρῆμα ἀργὸν» (Ματθ. τὰ πράγματα εἶνε ἄσχημα. λοιπόν. τὸ ὁποῖο δὲν ἀξίζει περισσότερο ἀπὸ τὸ κέρδος. τῆς ἐπικοινωνίας μὲ τὸ Δημιουργό τους καὶ Σωτῆρα. προκαλέσαμε τὸ Θεὸ στὸ ἔπακρο. ἀγρυπνεῖ. Ὅσο πιὸ κοντὰ ἐρχόμαστε στὸν Θεό. Ἀντιθέτως οἱ Πατέρες παραγγέλλουν ἀμεριμνία γιὰ ὅλα. σήμερα ὀφείλουμε νὰ προσγειωθοῦμε στὴν πραγματικότητα τῆς ζωῆς. πού εἶναι λόγος τοῦ Θεοῦ νά ἀκουσθῇ. ὁ ὁποῖος ἔχει ψηφισθεῖ ἀπὸ τὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων. ὡς χιόνα λευκανῶ» (Ἠσαΐου ι´. Ὁ σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. ὅπως ξέρουμε. διέρχονται σοβαρὴ οἰκονομικὴ κρίσι. τόσον τοῦ καθόλου χριστιανικοῦ κόσμου. ἤ. ὥστε ἡ τοπική μας Ἐκκλησία νὰ διευρύνει τὴ συμπαράστασή της πρὸς τοὺς δοκιμαζόμενους ἀπὸ τὴν φτώχεια συμπολίτες μας ἐξαιτίας τῆς συνεχιζόμενης οἰκονομικῆς κρίσης καὶ ἰδιαιτέρως νὰ ἐνισχύσει τὴ λειτουργία τῶν συσσιτίων. δεδομένων τῶν διαρκῶς αὐξανομένων ἀναγκῶν λειτουργίας τῶν συσσιτίων καὶ ἄλλων ἱδρυμάτων τῆς Ἠμαθίας. Παράδειγμα Παύλου ἁπλοῦ καὶ μετανοήσαντος ἀνθρώπου. 16:25-26). Ποῖοι εἴμεθα πραγματικά. «. Ἀπὸ τὴν ἐπερώτηση αὐτὴ δείχνει ὅτι γνωρίζει ὅτι στὴν Ἑλλάδα φορολογεῖται ἡ Ἐκκλησία. Καὶ δεύτερον. θερμῶς. στὶς 10. ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ. ποὺ ἀθετεῖ τὶς ἐντολὲς τοῦ Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ὁ ὑπομονετικὸς δὲν ἀποθέτει τὶς ἐλπίδες του στὰ πράγματα καὶ ὁ ἀγαπῶν τὸν Θεὸν προσπαθεῖ συν εχῶς νὰ ἐκτελῆ τὶς ἐντολές του. ἀλλὰ καὶ τὴν εὐρύτερη ἔννοια.» (Ἰωανν.. τὴν δυνατότητα νὰ ἀναζητήσουμε τὸν θησαυρό μας. Τόσο βαθειὰ καὶ ὁλοκληρωτικὴ εἶναι ἡ ἀνανεωτικὴ δύναμις τῆς μετανοίας. οἱ περὶ τὸν Παῦλον καὶ Ἀκύλαν ὡς σκηνοποιοί. πρός ἐργασίαν. Σεβ. Εἶναι συνδεμένη μὲ τὴν ἀργία καὶ ἀθετῶντας τὴν τήρησι τῶν ἐντολῶν ἀναζητᾶ μία ἀπατηλὴ ὁλοκλήρωσι στὴ μέριμνα γιὰ πολλὰ πράγματα. ὁ ὁποῖος μίλησε θαυμάσια περὶ τῆς μεγάλης ἀρετῆς τῆς ὑπομονῆς καὶ πῶς αὐτὴ ἡ μακαρία ἀρετή. Ἐμπρός εἰς τήν ἀναγέννησιν τοῦ ΕΘΝΟΥΣ. οἱ ὁποῖες οὐδόλως ἀναφέρονται στὴν ἐπερώτηση τοῦ βουλευτοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. τὸ κουτσομπολιὸ καὶ ἡ φλυαρία διαλύουν τοὺς δεσμούς. διά κηρυγμάτων θερμῶν πίστεως. τὴν ἁγία τεσσαρακοστή.». τὸ μαράζωμα εἰς τὴν στασιμότητα. Ὁ κίνδυνος διά τήν πατρίδα εἶναι μεγάλος. αὐτὸς ἀγαπάει καὶ τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλησίον. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ζωή. ἐν πολλοῖς λειπομένης. λέγει ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής. Ἁγίου Παντελεήμονος Νέας Πεντέλης-Κοκκιναρᾶ καί. ἀπὸ τοὺς πατέρες καὶ τὰ πλήθη τῶν συγκεντρωμένων Χριστιανῶν καὶ ὅλοι μαζὶ στὴ συνέχεια ἀλληλοσυγχωρέθηκαν μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ ἀγάπη γίνονται ἕνα σʼ ἐμᾶς. τό ἥμερον. παγίδευσαν τό λαό δίδοντάς του ψευδεῖς παροχάς. ὡς ΕΘΝΟΣ Ἑλληνικόν. μέ τίμιον ἱδρῶτα. πλησίον του. Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία καλεῖται σήμερον κατά τήν συγκεχυμένην πνευματικήν ἐποχήν.gr). ᾿Εν ὄψει πολέμου ἂς λάβωμε τὰ μέτρα μας. Περιεργίαν ἐκ τοῦ ἐρευνᾶν πάντα. θά λάβῃ θάρρος καί θά ἀνταποκριθῇ μετά χαρᾶς εἰς τό κάλεσμα τῆς μητρός αὐτοῦ Ἐκκλησίας. ΑΜΗΝ. Τεσσαρακοστῆς. καὶ πρέπει νὰ ἀναθεωρήσουμε τὴν ζωή μας. Ἀργότερα ἀναμένεται καὶ νέα ἀποστολὴ τροφίμων ἐνόψει τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα». Μᾶρκος Μανώλης. εἶναι ἡ ἐλπίς τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων. Ἴσως μερικοί ἐπώνυμοι καί μή θεωρήσουν τοῦτο περιττόν καί περίγελον. ταπεινοφροσύνης. ταπεινοφροσύνη καὶ ὑπομονή. Ὁ Θεὸς εἶναι κρυμμένος στὶς ἐντολές. τό ἀληθές τοῦ Θεοῦ καί ἐξ ἀριστερῶν: τό ἄσχημον. ῾Ως πρὸς τοὺς «ἑταίρους» μας ὑπενθυμίζουμε τὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν ᾿Ιούδα· «῾Εταῖρε. 12. τὰ σχοινιὰ ποὺ μᾶς κρατοῦν δεμένους. ὑπὸ παθῶν ἀρχόμενοι. Ἀληθινὴ ἐξουσία μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων δὲν εἶναι ἡ ἐκμετάλλευσι. Ἡ ἔνδοξος πατρίς ἡμῶν διέρχεται μίαν μεγάλην κρίσιν. Τὴν ὁμιλίαν ὁ ἴδιος ἀνέπτυξε μὲ περισσότερα ἑρμηνευτικὰ σχόλια εἰς τὰ παρατιθέμενα πατερικὰ ἀποσπάσματα. εἶναι τὸ δῶρο. νά ἀναθερμάνῃ τήν «ἀποσταμένη» ἐλπίδα τῶν Ἑλλήνων. Καὶ ἂν θέλουν νὰ τοὺς ἐλεήσῃ ὁ Θεός. σὰν ἕνας τεμπέλης δοῦλος. Οἱ ἅγιοι Πατέρες ἐπαίνεσαν περισσότερον τὴν σιωπὴ (Ἀγάθων. καὶ ζήσωμε «σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς» (Τίτ. Ὁ ληστὴς ἐπάνω στὸν Σταυρὸ ἔκραξε «Μνήσθητί μου Κύριε» καὶ ἀμέσως ἤκουσε «Σήμερον μετʼ ἐμοῦ ἔση ἐν τῷ Παραδείσῳ» (Λουκ. Πέτρου. δύο ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ φέρουσι μέγαν σεισμόν. Δέν ἐνεργεῖ ὅμως. Ἀργολογία. ἐντός ἑνός κόσμου τῶν ραγδαίων ἐξελίξεων. ἡ ὑπερηφάνεια θὰ ἀφανισθῆ μέσα μας. τήν σύγχυσιν.. νὰ γίνη ἅγιος. Ἀπὸ τὴν ἄλλην ἡ πνευματικὴ κατάστασις πρὸς τὴν ὁποία τείνουμε. τά πάντα παρακολουθεῖ καί ἐπιβλέπει. ἀλλὰ καταστρέφουν τὴν ῾Ελλάδα. ἤ 8 ἤ 5 ἤ 1. Καιρός Ἐθνικῆς ἀφυπνίσεως καί πνευματικῆς διδασκαλίας. οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία» (Ψαλμ. ὁ ὁποῖος στὴν συνέχεια ἐζήτησε ταπεινῶς συγγνώμη ἀπὸ τὸν φιλοξενούμενο Ἱεράρχη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. ὁ Θεός δέν ἔδωκεν «πνεῦμα δειλίας. Μάρκου Μανώλη Ἀπάντησις τῆς Ἱ. παρατηρῶ τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν. τὰ ὁποῖα μᾶς πολεμοῦν.. Ὅλη τὴν νύκτα κωπηλατοῦσαν. Εἰργάζοντο οἱ περὶ τὸν Πέτρον ὡς ἁλιεῖς. τὶς ἀνωτέρω πληροφορίες. δολοφονήσαμε μὲ τὶς ἐκτρώσεις ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀθῷα παιδιὰ ἐτησίως. «Ἡ πρώτη ὑψώνει καὶ ἡ δεύτερη στηρίζει τοὺς ὑψωμένους καὶ δὲν τοὺς ἀφήνει νὰ πέσουν» (Κλίμαξ 25. παρακαλώντας τὸν Θεὸν νὰ μᾶς τὴν χαρίση. τὰ ψυχοσωματικὰ δείγματα τῆς μετανοίας. Ἀναμένει τήν τῶν ἀρχόντων μετάνοιαν ὡς καί τοῦ λαοῦ καί τῆς Ἑκκλησίας τό ἐνδιαφέρον. Περιέργεια: Ἔνδειξι ὑποδουλώσεως στὰ ὑλικά. «Πῶς ἄσωμεν τὴν ᾠδὴν τοῦ Κυρίου ἐπὶ γῆς ἀλλοτρίας» (Ψαλμ. ἀναλύοντας τούς αἰατούς λόγους τῆς παρούσης οἰκονομικῆς καί πνευματικῆς κρίσεως καί τῆς λοιδορίας ἐκ τῶν ἐχθρῶν. ποὺ εἶναι Ἀγάπη (Ἰωάν. κδ´. Διά τὸ πάθος αὐτὸ ἰδιαιτέρως νὰ παρακαλοῦμε τὸν Θεὸν νὰ μᾶς τὸ ξερριζώση.Ἰωσὴφ στὸ τέλος τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ. Κρίνονται αἱ ἐνέργειαι καί ἡ φιλανθρωπία ὅλων ἡμῶν. Ν. τουτέστι αὐτοκτονία. τῆς μεγαλομανίας. Ἡ φλυαρία καὶ κενολογία δείχνουν ἕνα διεφθαρμένο ἐσωτερικὸ κόσμο. Ἰδιαίτερα ὠφέλιμος καὶ ἀφυπνιστικὸς ἦταν ὁ πύρινος λόγος τοῦ λογίου ὁμιλητοῦ. Ἀργία τὸ μὴ ποιεῖν καὶ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ. γίνεται ἀργολογία. ῍Ας δοκιμασθοῦν τώρα ἄλλοι… ῾Η δὲ Πατρίς μας ἂς γνωρίσῃ καλλίτερες ἡμέρες.584. «σωφρόνως» ὡς πρὸς τοὺς ἑαυτούς μας. καὶ φοβοῦμαι ὅτι βρισκόμεθα ὄχι ἁπλῶς ἐγγύς. νὰ ἀσχολῆται ἰδιαίτερα μὲ αὐτὴν τὴν καθαρτικὴν καὶ καθαγιαστικὴ πρᾶξιν. τῆς Ἐλευθερίας. ἵνα κηρύξῃ Ἰησοῦν Χριστόν Ἐσταυρωθέντα καί Ἀναστάντα καί εὐαγγελισθῶσιν ἅπαντες καί «εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν». Πλουτίσαμε ἀπὸ ὑλικὰ ἀγαθά. Νῦν καιρός τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ ὁλοκλήρωσι ὅλων τῶν ἀρετῶν. Μεθυσμένοι ναῦτες. Ἀργία. μὴ ὑπολογίζοντάς τον καὶ μετασχηματίζοντάς τον σὲ ἕνα ἁπλὸ ἐργαλεῖο καὶ μέσο γιὰ τὸ κέρδος. κάθε καλλιεργείας καὶ κάθε προσπαθείας εἶναι ἡ ἀγάπη.ecclesia. Νικ. καὶ τὴν καταστροφὴ ὀνομάζουν σωτηρία! Οἱ πιστοὶ στὶς προσευχές τους γιὰ τέτοιους ἄρχοντες ἂς εὔχωνται μετάνοια. συμμαχοῦσα. βλασφημήσαμε. εἰρηνεύσῃ καί σωθῇ ὁ κόσμος.Ὅταν μοῦ πειράζουν τήν πατρίδα μου καί τή Θρησκεία μου.ἡ Ἑλλάς – κρεμᾶται ἐπί Ξύλου. λέγει ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Ἀσκητὴς καὶ ἀποκαλύπτεται κατὰ τὸ βαθμὸ τῆς ἐκτελέσεώς των. «δικαίως» ὡς πρὸς τοὺς συνανθρώπους καὶ «εὐσεβῶς» ὡς πρὸς τὸ Θεό.. τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν. θέλει ἡ ζωή του νὰ εἶναι ἐπιτυχημένη τώρα.00 π. Ὑπομονὴ ἔχει ὁ ταπεινὸς ποὺ ἀναγνωρίζει τὰ ἁμαρτήματά του καὶ ἀντιλαμβάνεται ὅτι εἶναι ἄξιος ἀπείρων τιμωριῶν ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ. μέσα στὸ ὁποῖο συνήθως ζοῦμε. Κρίνεται ἡ ἀγάπη ἡμῶν. τῆς παιδείας. Καὶ φῆμες διαδίδονται ὅτι πνευματικοὶ πατέρες προβλέπουν καὶ προλέγουν ἐπικείμενο πόλεμο. ὀφείλεται στὴν ὀκνηρία. ᾿Αλλὰ δὲν φοβεῖται ὁ θηλυκὸς Χίτλερ μήπως ἐξεγερθοῦν χῶρες καὶ ἔχει κακὴ κατάληξι. Ναί. Ἡ δευτέρα στάσις εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ ἀναγεννημένου μέσῳ τῶν ἀρετῶν ἀνθρώπου. ἡ ὁποία εἶναι εὐθέως ἀντίθετη μὲ τὴν ἀνάπτυξι τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου. Ἀλεξάνδρου Μυγδαναλεύρου. νὰ ἐπιτύχῃ τὸ καθʼ ὁμοίωσιν. τότε καὶ μόνο τότε ὁ αἰώ νιος ἐχθρός. ἀνακατατάξεις στὸν κόσμο καὶ διαγραφὴ τοῦ χρέους μας πρὸς τοὺς ξένους δανειστὰς καὶ τοκογλύφους. Κρίνεται ἡ συμπεριφορά ἡμῶν. Τά ἀπέλπιδα κτυπήματα πληθύνονται εἰς θύρας Ἐκκλησιῶν ἀπό ἀνέργους. Κύριε. πιστοί Ἕλληνες ἤ καί ἔτι ὀλιγώτεροι. Δέν εἶναι καιρός τοῦ «σιγᾶν».31). τήν πρόσκλησιν τοῦ Θεοῦ διά μετάνοιαν. οὐ μόνον δὲ ἀργαί. ἀνοίγεται ἀτελείωτος ὁ δρόμος τῆς τελειώσεως. Ἂς τὰ δοῦμε ἀπὸ κοντὰ καὶ ἴσως λάβουμε τὴν ἀπάντησι. Παπαδημούλης κατʼ ἀρχὴν ἀναφέρεται σὲ συγκεκριμένο θέμα τῆς Ἱ. ἂν καὶ τὸ γνωρίζετε ἔστω καὶ ἂν κάνετε πὼς δὲν τὸ ξέρετε . καλεῖται νά προσελκύσῃ διά προσευχῆς καί δακρυομετανοίας τήν ἔλευσιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἀντιπαρατάξῃ τοῦτο εἰς τήν κοσμικήν αὐτήν ἄναρχον κοινωνίαν τήν βιαίαν ὁρμήν Αὐτοῦ ἵνα φωτισθῇ. ἄνευ ἀποθέματος χρυσοῦ ἀντικρύσματος. Ἡ εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας ἐπικεντρώνεται εἰς τό νά καταθέτῃ τήν ἐμπειρίαν αὐτῆς καί τήν ἀλήθειαν τῆς Ὀρθο- δόξου πίστεώς της. τό πάγκαλον. Δὲν ξεχωρίζει σῶμα καὶ ψυχή. τὴν ἐγκράτεια καὶ τὴν προσευχὴ τῶν Πατέρων μας. ἀλλά δυνάμεως. Ἡ διαρκὴς μέριμνα τοῦ ἀνθρώπου τῶν παθῶν εἶναι ἡ φυγοπονία. Παρʼ ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι ἀρκετὸ νὰ βλέπω τὰ «ἐμά πταίσματα». Ὄχι μόνον εἰς τὰ σαρκικά. Ἔπειτα κάνουμε δώδεκα μικρὲς μετάνοιες λέγοντας «Ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ» καὶ ἐπαναλαμβάνεται ἡ τρίτη στάσις τῆς προσευχῆς.. 8). ῾Ο Κύριος ὥρισε μετάνοια καὶ μυστήριο ταπεινώσεως τοῦ ἐγωισμοῦ μας καὶ ἐξομολογήσεως τῶν ἁμαρτιῶν μας ἐνώπιον πνευματικοῦ πατρός. διότι Ἐγώ εἰμι μετά σοῦ. Μετὰ τὴν σωφροσύνη καὶ τὴν ταπεινοφροσύνη ἀκολουθεῖ ἡ ὑπομονή. Μόνον μὲ τὴ ταπεινοφροσύνη μπορεῖ κανεὶς νὰ δῆ καὶ νὰ δεχθῆ τὰ πράγματα ὅπως εἶναι καὶ ἔτσι νὰ ἰδῆ τὸν Θεόν. τότε ὁ Θεὸς ἀπὸ πόλεμο δύναται ὄχι μόνο νὰ σώσῃ τὴν ῾Ελλάδα. τὸ μεγαλεῖον Του.9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Σελὶς 5η ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ.. ποὺ πρέπει νὰ μετακινηθοῦν.ὅτι τόσο ἡ Ἱ. κατοικία. Θεός φυλάξοι. δὲν σῴζουν. ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι.. Ἡ ἁγνότητα θεραπεύει τὴν ἄρρωστη ἀπὸ ἀργίαν ψυχή. ἀλλὰ ἡ βάρκα ἦταν δεμένη. «Ὅστις θέλει ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται πάντων δοῦλος». Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος: «Ἁμαρτία πάσης ἐντολῆς καὶ τῆς ἐλαχίστης παράβασις. ὅσο καὶ μὲ ἄλλους ἀρχιερεῖς καὶ ζήτησε νὰ συμπεριληφθεῖ καὶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Βεροίας στοὺς ἀποδέκτες τῆς ἀνθρωπιστικῆς αὐτῆς βοήθειας. Ὁ Ὅσιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνὸς ἀριθμεῖ 258 (καὶ 228 ἀρετές).139. διότι βλέπει τὸ βάθος ὅλων τῶν πραγμάτων. Ἡ πρώτη στάσις τῆς εὐχῆς τοῦ Ἁγίου Ἐφραὶμ ἀναφέρεται εἰς τὰ ἐμπόδια. Ἐν ταπεινώσει φρονοῦμεν ὅτι καλόν θά ἦτο ἡ πατρίς ἡμῶν νά κηρυχθῇ εἰς κατάστασιν ἐκτάκτου πνευματικῆς καί ἐθνικῆς ἀνάγκης. *** Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης. αὐταπάρνησιν καί παρρησίαν νά πράξῃ τά ἐξ αὐτῆς ἀπορρέοντα πνευματικά καθήκοντα διά τήν σωτηρίαν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ΕΘΝΟΥΣ. νά προσευχηθοῦν θερμότερα ἀπ΄ ὅτι ἄλλοτε. ἡ σήμερον καί ἐν τῇ ἀτέρμονι ἐκτάσει τῆς αἰωνιότητος ΖΩΗ. Μόνον ὁ Θεὸς μπορεῖ νὰ τὰ μετακινήση (σημ. ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ ἀπὸ τὸ κακὸν εἰς τὸ χειρότερον. ἂς ζητοῦν ἀπὸ τὸ Θεὸ ὅ. δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμά πταίσματα. Ἤδη «πρός ἑσπέραν ἐστί καί κέκλικεν ἡ ἡμέρα. Φιλαρχία εἶναι τὸ πνεῦμα τοῦ κακοῦ. ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη. Ἡ ὑπομονὴ εἶναι μία θεϊκὴ ἀρετή. Ὁ πεπτωκὸς ἄνθρωπος εἶναι ἀνυπόμονος. καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης καὶ συμπαράστασης σὲ δοκιμαζόμενους ἀδελφούς μας ἰδιαίτερα τὶς ἡμέρες αὐτὲς. «. Καλό. Παντελεήμων εὑρισκόμενος στὴν Κύπρο συναντήθηκε τόσο μὲ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. μέ παρουσία τοῦ ἐνδόξου ΡΑΣΟΥ τῆς Ἐκκλησίας.» (Πραξ. Κύριε Βασιλεῦ. Σκέπτομαι δὲ καὶ τὴν προφητεία τοῦ ῾Αγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. ὑπάρχει κρίσις ψυχῶν πού δυστυχῶς προβαίνουν εἰς ἀπονενοημένα διαβήματα.Κατά δέ τό μεσονύκτιον Παῦλος καί Σίλας προσευχόμενοι ὕμνουν τόν Θεόν· ἐπηκροῶντο δέ αὐτῶν οἱ δέσμιοι· ἄφνω δέ σεισμός ἐγένετο μέγας. ἡ συνέπεια τῆς ἀκολασίας καὶ τῆς ἀχρειότητος. περιεργίας. Ἡ μετάνοια εἶναι ἀνταπόκρισις τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὴν θεϊκὴ ἀγάπη μέσῳ τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἀφοσιώσεως στὸν Θεό. ἔστω μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Παντελεήμων ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνη του καὶ τὶς θερμές του εὐχαριστίες τόσον πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.5). Ἡ τήρησις τῶν ἐντολῶν εἶναι ἡ κατάστασις τῆς ἀναδείξεως τοῦ νέου ἀνθρώπου. δὲν θὰ εἴχαμε φτάσει σήμερα στὸ σημεῖο αὐτὸ τῆς οἰκονομικῆς ἐξαθλίωσης. ἀβασανίστως ὁδηγούμεθα ἀθελήτως ὑπό τῶν συγχρόνων -ἀσυγχρόνων -ἁρμοδίων. ποὺ ξεκινάει ἡ ἁγία καὶ μεγάλη Τεσσαρακοστή. Εἶναι αὐτὰ ποὺ ὁδηγοῦν εἰς τὴν δουλείαν τοῦ διαβόλου.. αὐτῆς τῆς τραγικῆς καταστάσεως τοῦ κόσμου καί ἰδιαιτέρως τῆς κινδυνευούσης πατρίδος ἡμῶν. Εἶναι ἡ ἀπομάκρυνσις τοῦ ψεύδους. 4 Πολυέλεος τῶν ἡμερῶν Ἀπόκρεῳ καὶ Τυρινῆς). Ὅποιος ἔχει σωφροσύνη. σεβασμοῦ. ᾿Οφείλουμε ἐπίσης νὰ κάμψωμε γόνυ καρδίας ἢ καὶ σώματος καὶ νὰ προσευχηθοῦμε ἐκτενῶς.Ἰγνατίου. Σήμερον ἀκυροῦνται : θεσμοί τῆς πίστεως. τόσον περισσότερο ὑπομονετικοὶ γινόμαστε καὶ τόσο πιὸ πολὺ ἀντανακλοῦμε αὐτὴν τὴν ἀπέραντη ἐκτίμηση γιὰ ὅλα τὰ ὄντα. ἀδικήσαμε. τοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ νίκη τῆς ἀληθείας μέσα μας. τό τραχύ.. Ὅλοι κρινόμεθα. Εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ ἐξαγνισμένου ἀνθρώπου. καὶ ἕνας βουλευτὴς μεταξὺ αὐτῶν. ἡ ᾿Ιταλία καὶ ἡ Γαλλία. Γρηγορεῖτε καί προσεύχεσθε. ἐπειδὴ εἶναι πεπεισμένος ὅτι «διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. Ὅλος νὰ ἀνορθωθῆ. λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος. 14. Σʼ ὅποιον κατοικεῖ ἡ ἀγάπη. Εἶναι ἡ προσευχὴ τοῦ Ἁγίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου. Καὶ ὡς πρὸς τοὺς «σωτῆρες» μας ὑπενθυμίζουμε τὸ λόγο τοῦ Ψαλμῳδοῦ· «Μὴ πεποίθατε ἐπ᾿ ἄρχοντας. αὐτὴ ἐπιδιώκει νὰ ὑποτάξῃ τὴν ῾Ελλάδα καὶ ἄλλες χῶρες οἰκονομικῶς. Ἐργασία «πάσης ἀπάγει πονηρίας τὴν τῶν ἐργαζομένων διάνοιαν» (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος). ὅτι στὴν Ἑλλάδα δὲν φορολογεῖται ἡ Ἐκκλησία. Ὁ Μακαριστὸς Γέρων ὑπῆρξε ἱδρυτὴς τῆς Ἱ. Τέλος σᾶς πληροφοροῦμε. πρέπει νὰ ἐπιστρέψουν στὴν ἁγία συνήθεια τῆς προσευχῆς. ὠργιάσαμε. τό ἀσεβές. Κινδυνεύει νά ἀφανισθῇ ἐκ τοῦ χάρτου τῆς γῆς. ἀλλὰ καὶ νὰ ξεπεράσουμε τὶς μεγάλες δυσκολίες τῶν κρίσιμων αὐτῶν ἡμερῶν μας».92€ γιὰ φόρους (www. ὀκνηρία τὰ ἐλαφρὰ τὰ κάμνει βαρειὰ καὶ τὰ εὔκολα τὰ κάμνει δύσκολα. Οἱ Ἕλληνες πιστοί καλόν καί ἅγιον θά εἶναι νά νηστεύσουν. Μακαριώτατε: Πλήττεται ἡ ψυχή τῆς Ἑλλάδος. ὅπως τὸ ἑλληνικό. Μερικοί. ἐννοεῖ τὴν κραυγὴ ἢ τὸ αἴτημα τοῦ ἀνθρώπου νὰ μετακινήση ὁ Θεὸς τὰ ἐμπόδια).Ο.. ὅταν ἀποσπᾶται ἀπὸ τὴν θεία καταγωγὴ καὶ τὸν θεῖο σκοπὸ. ἀλλὰ καὶ νὰ τὴν εὐεργετήσῃ. Καιρός διʼ ἀνάληψιν εὐθυνῶν καί πατρικῆς προστασίας τοῦ λαοῦ. Κηρύξατε τόν λόγον τοῦ Εὐαγγελίου καί πάνδημον μετάνοιαν. Χριστομάχων. ὅταν ἡ σωφροσύνη. 23. Τὸ σῶμα παίρνει μέρος στὴ προσευχὴ τῆς ψυχῆς μὲ γονυκλισίες. ὡς ἑτεροζυγοῦσα. Τὸ μὴ κατακρίνειν τὸν πλησίον εἶναι ἔνδειξι ἀγάπης. Δύο ἀντίθετοι κόσμοι ὑπάρχουν σήμερον εἰς τήν ἀνθρωπίνην κοινωνίαν ἀντιμαχόμενοι: Ἐκ τῶν δεξιῶν: τό ἀναμάρτητον. εἰς τήν ἐξαθλίωσιν πρός χάριν τῆς ἀθέου παγκοσμιοποιήσεως. πρέπει νὰ μετανοήσωμε. Ἰωσήφ. θὰ ζητήσουν νὰ τὸ πάρουν πίσω. Ἡ Ἑλλάς τοῦ Θεοῦ καί τῶν Ἑλλήνων Μακαριώτατε: ψυχικός πόνος καί θλῖψις διακατέχει τόν Ἑλληνικόν λαόν. τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος. τό ἀνόθευτον. Ὄχι μόνον ἐδῶ ἀλλὰ γενικὰ στὴ Σαρακοστή. τῆς πατρίδος. ὅσον καί τῆς ἀνθρωπότητος γενικώτερον. καὶ νὰ ἀποδίδη στὸ Θεὸ ὅλες τὶς καλές του πράξεις. εἶναι ὁ Χριστός.» (Πραξ. ἰδίως τῆς ἰδιοτελείας. ὑπέταξε καὶ ἐξουθένωσε.. ἐνδυμασία. Δημ. Πρῶτον. ραθύμως δέ». νὰ ἐγκαταλείψουμε ἐπιτέλους τὸν δυτικὸ τρόπο ζωῆς καὶ νὰ ἐπιστρέψουμε στὴν λιτότητα. Ἀκρίτως. Ἄκαιροι ἐπισκέψεις. στὴν ὁποία ἀναφέρονται οἱ φόροι. θά ἐνεργήσω καί ὅ. Τέλος τὸ ἀποκορύφωμα καὶ ὁ καρπὸς ὅλων τῶν ἀρετῶν. ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἴδιος. διά τήν σωτηρίαν τῶν τέκνων αὐτῆς καί τοῦ Ἑλληνικοῦ ΕΘΝΟΥΣ. Ἂν δὲν τὸ ἐπιτυγχάνη. Νῦν ὁ λαός οὗτος εὑρίσκεται εἰς τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. ἀνομήσα- με. σηκώνουμε τὰ δυσβάσταχτα βάρη τῶν ἁμαρτιῶν μας. ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ κτήνη. Ἀρχιμ. διότι προφανῶς γνωρίζετε τόσο τὴν ἀπὸ 1509-2011 Ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. πρόσθες κακὰ τοῖς ἐνδόξοις τῆς γῆς» (Ἠσ. γι᾿ αὐτὸ ὄχι μόνο μικρὰ κράτη. Εἶναι φυσικὴ ἀνάγκη γιὰ τὴν ἀπόκτησι τῶν ἀπαραιτήτων: τροφή. Ἀμέλεια τὸ ἐργάζεσθαι μέν. τό ἄγριον. Ἡ ἀνθρωπίνη κοινωνία ζεῖ καιρούς ἐφιαλτικούς. Τὰ βαρειὰ τὰ κάμνει ἐλαφρά. ἀργία. Ὁ Θεὸς εἶναι ὑπομονετικὸς.. ὁπότε κάνουμε μία ἀκόμη μεγάλη μετάνοια.τι ζητοῦσε ὁ Ἠσαΐας· «Πρόσθες αὐτοῖς κακά. Οἱ Πατέρες διδάσκουν ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ φέρουμε οὔτε ἕνα καρπὸν καλῶν ἔργων ὅσον καιρὸν εὑρισκόμεθα εἰς τὴν δουλείαν τῶν παθῶν. Ὁ Στρατηγός Μακρυγιάννης οὐδένα ἐφοβήθη καί στεντορεία τῇ φωνῇ εἶπεν «. Καλεῖται νά ἀντιπαρατάξῃ εἰς τήν ἐσχάτην ἔνδειαν. Ἀπὸ ὅλας τὰς προσευχάς καὶ τούς ὕμνους τῆς Μ.. ῾Η δὲ οἰκονομικὴ κρίσι ἐγκυμονεῖ κίνδυνο πολέμου. τό ψεῦδος τοῦ ἀντιχρίστου. Κόλλα ποὺ μᾶς κρατάει στὰ γήϊνα. Ἄς πάψουμε νά ἐκτείνωμε χεῖρας πρός δανειστάς. Μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμ. Δὲν ἔφευγε. τό βάρβαρον. ὡς μέλος τοῦ Κοινοβουλίου. Αὐτὸ τὸ πάθος τῆς τεμπελιᾶς διαρκῶς προσπαθεῖ νὰ μᾶς πείση ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀλλάξουμε κι ἑπομένως δὲν χρειάζεται νὰ ἐπιθυμοῦμε τὴν ἀλλαγή. ποὺ διανύουμε. ζεῖ τήν ἀβεβαιότητα. Καιρός νά δηλώσῃ. θὰ τελεσθῆ εἰς τὸν Ἱ. Πνευματικὴ ἰατρικὴ καὶ θεραπευτική τῆς Ἐκκλησίας. μέ τήν προσευχή τους. Πνευματική– Ἐθνική ἐγρήγορσις Ὁ Θεός ζεῖ καί ἡ Ἐκκλησία Αὐτοῦ ζεῖ καί ὁ κόσμος θά ζήσῃ ἄν ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία καταστῆ πνευματικός πλοηγός τῆς παραπαιούσης Ἑλληνικῆς Κοινωνίας. 11-3-1984. 12.9). «Ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανθάνουσι περιερχόμεναι τὰς οἰκίας. ἡ ὑπερηφάνεια. εἰς τήν καταλυτικήν ἀπέλπιδα ἐποχήν τῆς ἀρτηριοσκληρωτικῆς ἀθέου πνευματικῆς καί ἀσυγνώστου νεομισαλλοδοξίας βίας. Σίμωνος Ἀρβανίτη Τὴν Β΄ Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν 11 Μαρτίου 2012. Κυριακὴ Ὀρθοδοξίας. ὁ ὁποῖος λειτούργησε στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου καὶ μίλησε στοὺς πιστοὺς πάνω στὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα. Καὶ εἶναι κακόβουλη ἡ συμπεριφορά σας. τὴν καλωσύνην Του καὶ τὴν ἀγάπην Του στὸ κάθε τί. Θεολόγου–Φιλολόγου Τὰ πράγματα παγκοσμίως δὲν εἶνε καλά. τό ὡραῖον. φανεῖ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία. ποὺ ἀποτελεῖ σκοπὸ γιὰ κάθε πνευματικὴ προετοιμασία καὶ ἄσκησι. Ἡ προσευχή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί Σίλα. τὰ ὁποῖα δυστυχῶς δὲν διεσώθησαν λόγῳ τοῦ ὅτι δὲν ἔχομεν τὴν ἠχογραφημένην ἀποτύπωσιν τῆς ὁμιλίας. Στὴν προσευχή τὸν κρισιμώτατο αὐτὸ καιρὸ προπάντων νὰ παρακαλοῦμε τὸ Θεὸ νὰ κάνῃ ἐπέμβασι καὶ νὰ σώσῃ τὴν ῾Ελλάδα ἀπὸ τοὺς ἐξωτερικοὺς «φίλους» καὶ «ἑταίρους» καὶ ἀπὸ τοὺς ἐσωτερικοὺς «σωτῆρες». Ἡ ἀμέλεια καὶ ἡ Ἡ φιλαρχία εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὴν περιέργεια. φιλαρχίας καὶ ἀργολογίας μὴ μοι δῷς. καί. ἀλλά λάλει καί μή σιωπήσης. Προικονήσου: Ἀγαπήσαμε τήν χλιδή καί τόν εὐδαιμονισμό καί λησμονήσαμε τόν Θεό Συμφώνως πρός ἀνακοίνωσιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου: «Τὴν Κυριακή τῆς Τυρινῆς ἔφτασε στὴν Λάρισα. Πολλάκις δὲν ἐκφράζεται αὐτὸ μὲ διαταγάς. ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται. Ναὶ. ᾿Αλλὰ μελετῶ τὶς Γραφές. Νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλε Κύριος τόν ἄγγελον αὐτοῦ καί ἐξείλετό με ἐκ χειρός Ἡρῴδου. Ἐρωτᾶται: ποῦ εὑρίσκονται αἱ φωναί τοῦ πνευματικοῦ κόσμου. Εἰς τὴν πρώτη στάσι ὁμιλεῖ διὰ τὰ τέσσερα πάθη. ποὺ ἐμεῖς δὲν βλέπουμε. Πολλοὶ στὸν τόπο μας ἔχουν τὸ προαίσθημα. Πολλοὶ στὴ διαβολοεποχή. ποὺ λέγει: «Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου. Οἰκονομολόγου.» (Πραξ. Ποῦ ἡ φωνή τῆς Ἀκαδημίας. Ὁ ἄνθρωπος προωρίσθηκε νὰ ἐργάζεται. Στὸν σώφρονα ὅλα εἶναι ἁγνά. τοῦ ἀγωνιζομένου. καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου· ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Πνεῦμα ταπεινοφροσύνης. στὴν ἀργία. τό κίβδηλον. Τὸ τέλος τῆς προσευχῆς μὲ τὴν αἴτηση τῶν δύο κορυφῶν τῆς πνευματικῆς ζωῆς: ταπείνωση καὶ ἀγάπη. . Μή ἀργοπορεῖτε διά τήν ἔξοδον ἐκ τοῦ κινδύνου. μὲ τὴν ὁποία μαστιγώνονται λαοὶ καὶ ἔθνη.Ε. Ἀξιωθήκαμε μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν χάριν Του νὰ περάσωμεν τὴν πρώτην ἑβδομάδα τῆς νηστείας. ῞Οσοι πιστεύουμε στὸ Θεὸ καὶ στὸ λόγο του. Μονὲς καὶ Ναοὺς καὶ πόσοι οἱ εἰσπραχθέντες γιὰ τὸ 2010. Τόσες φορὲς δοκιμάσθηκε ἡ Πατρίς μας ἀπὸ πολέμους. εἶναι πνευματικὴ αὐτοκτονία. Παπαδημούλη ἐμφανίζει τήν Ἐκκλησίαν ὡς φοροδιαφεύγουσαν. Νικολάου Πευκακίων Ἀθηνῶν (Ἀσκληπιοῦ 38) Μνημόσυνον διὰ τὸν Μακαριστὸν Γέροντα Ἀρχιμανδρίτην Σίμωνα Ἀρβανίτην ἀπὸ πνευματικά του τέκνα Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς. λόγῳ προπάντων ἀναξίων πολιτικῶν. Ἡ ὑπομονὴ μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὴν ὑποδούλωσι ἀπέναντι στοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ πράγματα καὶ ἡ ἀγάπη θεραπεύει τὴν ἀδιαφορία γιὰ τὴν σωτηρία μέσῳ τῆς εὐγνωμοσύνης καὶ τῆς ἀγάπης ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ. πού σὲ κάθε προσπάθεια ἀπαντᾶ γιατί. 12. Τὸν ταπεινόφρονα ὅλοι τὸν ἀγαποῦν. «. ὑπό ἡμερομηνίαν 29ην Φεβρουαρίου: «Παρελήφθη ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας.» καί ἡ πατρίς ἡμῶν ψαύει ρεῖθρα Ρουβίκωνος. ἀλλὰ ἀποκατάστασις στὴ θέσι του· τὸ σῶμα εἶναι ναὸς τῆς ἀνεκτίμητης ψυχῆς. πνεῦμα ἀργίας. Ἡ ὁδὸς τῆς τελειότητος. Αὐτὴ εἶναι ἡ ρίζα ὅλης τῆς ἁμαρτίας. Καὶ καλῶς ζητεῖ νὰ μάθει. Ὁ Τελώνης ἀναστέναξε ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς του «Ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ» καὶ ἀμέσως διορθώθηκε. ἔλλειψι ἐνδιαφέροντος. Μητροπολίτου κ. ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων. Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης. Μ. καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου». τῆς οἰκογενείας. «ΚΥΡΙΕ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ…»* «ΝΥΝ ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» Τοῦ κ. Ἀμήν. *Σκελετὸς ὁμιλίας εἰς Ἱ.». Νὰ γιατί.000 ἑκατομ. «Καὶ ἐὰν ὦσιν αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν ὡς φοινικοῦν. Μετράει τὰ πάντα μὲ βάσι τὶς δικές του προτιμήσεις. Ὑπάρχει μία ἀργία πιὸ ἐπιβλαβής: τῆς μὴ ἐκτελέσεως τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ.Ἰωσήφ. καὶ εἰς φλυαρίαν ἐκ τοῦ λέγειν τὰ πάντων πρὸς πάντας. κστ´ 50).. Λέγεται ὅτι ἔν τινι περιφερείᾳ τῆς Ἀττικῆς κατά μῆνα Δεκέμβριον 2011 εἰς τούς δέκα (10) θανάτους οἱ ἑπτά (7) προήρχοντο ἐξ ἀπονενοημένων διαβημάτων.. Μονῆς Φιλοθέου Ἁγίου Ὄρους καὶ ἐρωτᾶ θέματα ἀφορώντα σὲ αὐτὸ καὶ ἀφετέρου ζητᾶ νὰ μάθει πόσοι εἶναι οἱ βεβαιωθέντες φόροι σὲ Ἱ. Ἐκκλησιομάχων. Μαζὶ μὲ κάθε στάσι καὶ μία μετάνοια. πνευματικά. Ἄριστον βοήθημα εἰς τὸν ἀγῶνα μας οἱ καλοὶ λογισμοὶ καὶ ἔννοιαι πνευματικαὶ διὰ τῶν ὁποίων τρέφεται ἡ ψυχή.. εἶναι παρηγορία. γιατί δηλητηριάζει κάθε πνευματικὴ ἐνεργητικότητα. Ἱεροκήρυκος Ἡ Ἑλλάς τοῦ ἀρχαίου ἁγνορύτου πολιτισμοῦ καί τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Χριστοπνευματικοῦ πολιτιστικοῦ φρονήματος. ἄν δύο ἤ τρεῖς ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ φέρουν σεισμόν «μέγαν» ποίους σεισμούς δύνανται νά ἐπιφέρουν 10. στὴν ὁποία ἀναφέρεται ρητῶς ὅτι μόνον τὸ ἔτος 2011 ἡ Ἐκκλησία κατέβαλε 12. εἶναι χαρά. Ἐδῶ δὲν ὑπάρχει παρὰ μόνον ἕνας κίνδυνος. Καὶ γιὰ ν᾿ ἀποφύγωμε τὴ μάστιγα ἢ νὰ μαστιγωθοῦμε λιγώτερο.τι θέλουν ἄς μοῦ κάνουν». Ἀρσένιος). Ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ σκότους καί δρᾶ ἐν ἡμέρᾳ φωτός. διέρχεται σήμερον ἴσως τήν κρισιμωτάτην περίοδον ἐκ τῆς ὑπάρξεώς της ὡς ΕΘΝΟΣ Ἑλληνικόν. Χρυσόστομο. θέλει νὰ μᾶς δείξη ὅτι. Γιʼ αὐτὸ ὑπομένει μὲ χαρὰ τὶς δυσκολίες καὶ δοκιμασίες τῆς ζωῆς. ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν. Ἀλλʼ ὅταν βλέπουμε τὰ δικά μας σφάλματα καὶ δὲν κατακρίνουμε τοὺς ἀδελφούς μας. ποὺ ἀπέστειλε ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. Ἀμὴν». 22) καὶ ὅτι μόνον «ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος σωθήσεται». κατοικεῖ ὁ ἴδιος ὁ Θεός. τὴν ἔκρηξι πολέμου. ᾿Αλλὰ προέχουν ἄλλα μέτρα... νὰ βλέπουμε τὰ δικά μας πταίσματα) εἶναι μία ἔνδειξι ταπεινοφροσύνης. Οἱ ὑπεύθυνοι τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας ἐν Ἑλλάδι. «Σήμερον . αὐτὴ τὴ στιγμή. τῆς δοξομανίας καὶ τῆς ἀδικίας. Εἶναι ἡ σκάλα. Ἐνῶ ἡ περιέργεια. ὅπως ὁ ἀρσενικὸς Χίτλερ.. ἐννοεῖ τὰ ἐμπόδια). κατὰ τὸ παράδειγμα καὶ τὸν λόγο τοῦ Σωτῆρος. Ἀνάγκη μὲ πνευματικὰ νοήματα νὰ τρέφωμε τὴν ψυχὴ (Εὐχὴ Ἁγίου Ἐφραίμ). τῆς ἕτοιμης διὰ τὴν ἐργασίαν τῶν ἀρετῶν. ἀντιληφθοῦν τό μήνυμα τῶν καιρῶν. γιατί εἶναι τυφλός γιά τὸν ἑαυτό του καὶ βιαστικὸς νὰ κρίνη καὶ νὰ καταδικάση τοὺς ἄλλους. Σειράχ) «Ἀργία μήτηρ πάσης κακίας» ἀρχαῖον ρητόν. εἶναι νὰ μὴ παραπληροφορεῖτε τοὺς ἀναγνῶστες σας. Μονὴν Πετράκη –Ἑσπερινός. Στὶς ἀρχὲς τῆς ἑβδομάδος ὁ σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. ἀσεβήσαμε. ῎Ισως ἡ προφητεία ἀναφέρεται στὸ σημερινὸ οἰκονομικὸ πρόβλημα τῆς ῾Ελλάδος. Ὁρίσατε παννύχιον ἀγρυπνίαν ἐν πᾶσι τῇ Ἑλλάδι καί κατά τήν ἰδίαν ἡμέραν καί ὥραν νά ἠχήσωσιν οἱ τῶν Ἐκκλησιῶν Κώδωνες. μέσα στὸν κατάμεστο ἀπὸ πιστοὺς Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου. Τῶν γραμμάτων. Ἡ ἄσκησις μὲ μέτρον διὰ τὴν ὑγείαν τοῦ σώματος. ποὺ ἀλλοτριώνει τὴ συμπεριφορά μας πρὸς τὸν πλησίον. Ἁγ. τὸν ὁποῖον διὰ θερμῶν λόγων καλοσώρισε στὴν πόλη τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου ὁ Μητροπολίτης Λαρίσης κ. Οἱ καιροί οὐ μενετοί. προσευχή δέ ἦν ἐκτενής γινομένη ὑπό τῆς Ἐκκλησίας πρός τόν Θεόν ὑπέρ αὐτοῦ. Νῦν καιρός τῆς Ἐκκλησίας. σκέπτομαι τὴ μεγάλη καὶ προφητευμένη ἀποστασία τῶν ἡμερῶν μας ἀπὸ τὸ Θεό. Μία μέριμνα ἐπιβάλλεται. ἀλλὰ καὶ μὲ ἀδιαφορία. Εἶναι μία κραυγὴ ἐκ βαθέων. Ἡ προθυμία δίδει δύναμιν καὶ εἰς τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα. περιφρόνησι. οἰκονομικήν. ἀλλ᾿ ἐγγύτατα πολέμου. ὅτι θὰ ἐκραγῇ πόλεμος. Νά δώσῃ ἀπάντησιν θετικήν εἰς τά ἐπείγοντα αἰτήματα τῆς ἐποχῆς. Δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἀναλύσουμε ὅλη τὴν προσευχή. Ἡ προσευχὴ λέγεται συχνὰ πυκνὰ κατὰ τὶς ἀκολουθίες τῆς Μ. Καὶ στὴν Εὐρώπη. Κύριε Βασιλεῦ. κα´ καὶ τὴν ᾿Αποκάλυψι τοῦ ᾿Ιωάννου. Στενὰ συνδεμένες ταπεινοφροσύνη καὶ ἀγάπη. Ἐὰν διαβάσετε τὴν ἐν λόγῳ ἐπερώτηση θὰ δεῖτε ὅτι ὁ κ. Ἰγνάτιος. ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ. Ἡ ἁγία δυάς. τό δίκαιον. ποὺ φέρνει. Εὐλογημένοι καί μακάριοι ὅσοι ἐξ ἡμῶν. νά ἔλθῃ ἀρωγός καί συμπαραστάτης. τὰ λάθη τῶν πολλῶν μας ἀτοπημάτων. Οἱ ἄρχοντές μας. Εἶναι ἕνας βαθειὰ ριζωμένος κυνισμός. διʼ ὁράματος ἐν νυκτί τῷ Παύλῳ· μή φοβοῦ. γιὰ τὸν λυτρωμένο ἀπὸ τὰ πάθη καὶ πορευόμενο τὸν δρόμο τῆς ἀρετῆς. τῆς πλουτομανίας. Σχετικῶς ἄκουσα μὲ τὰ αὐτιά μου προφητικὸ λόγο ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ ἀειμνήστου ἁγιορείτου Γέροντος Παϊσίου. Ἀδιαφορεῖ γιὰ τὸν καθένα γύρω του ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἑαυτό του. τὰ δὲ δύσκολα τὰ κάμνει εὔκολα. 13). τήν ἀπόγνωσιν. τὴν καυχωμένη γιὰ πολιτισμό. ἐκμεταλλεύεται τὴν οἰκονομικὴ κρίσι τῶν ἄλλων χωρῶν. Ἐνισχύει τὴν ἀργία. γιὰ νὰ ξέρωμε καὶ νὰ συνειδητοποιοῦμε ποῦ βρισκόμεθα καὶ πρὸς τὰ ποῦ βαδίζουμε. Ὁρίσατε ἡμέραν προσευχῆς καί μετανοίας. ιγ´... τὴν περιέργεια καὶ τὴν φιλαρχία καὶ κάμνει τὴ ζωὴ κόλασι. ἠθικήν καί πολιτιστικήν. καὶ ἡ ἐπιδίωξις τῶν εὐχαρίστων πραγμάτων. Τοῦ κ. ᾿Οφείλουμε λοιπὸν νὰ σπεύσωμε μὲ ταπείνωσι καὶ νὰ ἐξομολογηθοῦμε μὲ συναίσθησι τὶς ἁμαρτίες μας. Ἡ ταπεινοφροσύνη συσφίγγει τοὺς δεσμοὺς μὲ τὸν πλησίον. Τώρα ἂς βάλλωμεν περισσοτέραν προθυμίαν εἰς τὸ ὑπόλοιπον τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἰωάννης τῆς Κλίμακος. νά φανερώσῃ διά τῶν πνευματικῶν ἐνεργειῶν αὐτῆς τήν παρουσίαν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως εἰς τόν κόσμον. Συνόδου εἰς δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «Τό ποντίκι» Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπήντησεν εἰς κακόβουλον δημοσίευμα τῆς ἑβδομαδιαίας ἐφημερίδος «Τό ποντίκι». ἀστέγους. β´ 12). τὴν ἀσκητικότητα. πνευματικὴ δολοφονία. τό ἤρεμον. Καιρός νά λυθῇ ἡ «ἔνοχος σιγή» πολλῶν ἁρμοδίων φορέων καί ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπ. ἀλλά ὑψώνοντας αὐτάς εἰς τόν Οὐρανόν διά βοήθειαν καί εἰς τήν γῆν φέροντας. 18. «Νῦν κρίσις ἐστί τοῦ κόσμου τούτου. Χρυσόστομο. ἐνδεεῖς ἐξ ὑλικῶν τροφῶν καί πνευματικῆς τοιαύτης. Ὁ πρῶτος καὶ ὑπέροχος καρπὸς τῆς σωφροσύνης εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ καταδεικνύεται γιὰ μία ἀκόμη φορά ἡ σχέση ἀλληλεγγύης μεταξὺ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν. Καλύτερον ὀλίγον καὶ παντοτεινὸν παρὰ τὸ περισσὸν καὶ ὀλιγοχρόνιον. Στερεῖται τόν ὑπερβατικόν προσανατολισμόν καί ἐναγωνίως ζητεῖ τήν χαράν τῆς εἰρήνης καί τῆς λυτρώσεως ἐκ τοῦ κλοιοῦ τῆς πάσης ἀνομίας καί οὕτω πώς στρέφει τό βλέμμα του πρός τούς οὐρανούς καί εἰς τήν Θεοΐδρυτον Ἐκκλησίαν τοῦ Ἐσταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πνεῦμα ἀργίας. τῆς Ἱστορίας. καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου· ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἐπὶ πολλὰ ἔτη ἠσκήθη καὶ ὁ ἀοίδιμος Πνευματικός τῆς Π. στὴν Ἑλλάδα πότε. Εἶναι λάσπη –συγκολλητικὴ οὐσία. ᾿Εὰν μετανοήσωμε. Εἰς τὴν τρίτην καὶ τελευταίαν στάσιν συγκεφαλαιώνονται ὅλα καὶ ζητοῦμε «δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμά πταίσματα. λέγει ὁ Ἅγ. πῶς νὰ κερδίση τὰ εὐχάριστα καὶ ἀποφύγη τὰ ἐπώδυνα. τοὺς ὁποίους καταβάλλουν τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Νομικὰ Πρόσωπα ὅσο καὶ τὴν ἀπὸ 16-02-2012 ἀπάντηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σὲ δημοσιεύματα τοῦ Γαλλικοῦ Τύπου. Αὐτὰ εἶναι τὰ ἐμπόδια τῆς μετανοίας. Σωτηροπούλου. ἀγαπήσαμε τὴν χλιδὴ καὶ τὸν εὐδαιμονισμὸ καὶ λησμονήσαμε τὸν Θεό. 145. ὅπως ἡ ῾Ισπανία. Οἱ Πατέρες ὁμιλοῦν διὰ πολλὰ πάθη. συνιστοῦν νὰ προμηθευθοῦμε τρόφιμα γιὰ μερικὲς ἑβδομάδες ἢ μερικοὺς μῆνες. ὁ ἐκλεκτός καί περιούσιος λαός πού δοκιμάζεται ἐν ὑπομονῇ εἰς τάς θλίψεις. τήν ὥρα ταύτην τῆς γενικῆς ἀπαξιώσεως τῆς πατρίδος μας καί τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας. ῾Ο γράφων δὲν ἔχω προφητικὸ χάρισμα. 12.000 ἑκατομ. (σημ. Εἰς τήν ἄλογον βίαν. Ἰδοὺ σήμερα ἔχουμε μπροστὰ μας τὴν εὐκαιρία. πρίν -ἀλλοίμονονἀκουσθεῖ ἐκ τῶν Ὀθνείων». περιέργεια. ἀγάπης καί σωφρονισμοῦ».. δεδομένου ὅτι μᾶς προέβαλεν τό ἀβέβαιον αὔριον.. θά μιλήσω. μακροθυμεῖ καί σιωπᾶ.» (Πράξ. Ἡ ὁδὸς ποὺ μᾶς ἑνώνει μὲ τὸν Κύριόν μας. Ἂν ὁ Θεὸς δὲν εἶναι «Κύριος καὶ Δεσπότης τῆς ζωῆς μου». τῆς ὁμοιώσεως πρὸς τὸν Θεόν. ὡς ἔριον λευκανῶ». ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προικονήσου κ. Ἁμαρτωλὴ κατάστασις ἀπὸ τὴν μίαν καὶ παρακαλοῦμε τὸν Θεό. ὑπάγονται στὴν πνευματικὴ δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 18).» (Ματθ. Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τελέσθηκε ὁ Πρῶτος Κατανυκτικὸς Ἑσπερινός τῆς συγχωρήσεως. Ὁ ἄνθρωπος ὡς ἄτομον αὐτῆς τῆς κοινωνίας. Κρίνεται ἡ πίστις ἡμῶν. ἀποδυναμοῦται καί ὑποτιμεῖται. Ἐξευτελισμὸς τοῦ πιὸ πολύτιμου δώρου τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο. Πληρώνουμε ὅμως σήμερα τὰ ἐπίχειρα. ὁ ὁποῖος ἐπιφέρει καὶ τὴν διαφθορὰ τῶν ἄλλων.

Δὲν παρέλειψε ἐπίσης νὰ ἀφήσει αἰχμὲς κατὰ τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας.” (Ἱ. ὅτι οἱ καιροί μας εἶναι ἐξαιρετικά δύσκολοι καί ὁ Λαός μας διέρχεται μία ἀπό τίς μεγαλύτερες καί βαθύτερες κρίσεις στήν διαδρομή τῆς ἱστορίας του. χωρίς τήν ὁποία περίσταση. θά μπορέσωμε νά περπατήσωμε μέ ψηλά τό κεφάλι στούς δρόμους καί μέ ξάστερη τήν ματιά. Μητροπολίτης. Παρουσιάζομεν καί τά βασικά σημεῖα τῆς ὁμιλίας τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου. ποὺ δὲν ἔπραξαν τὸ ἴδιο) καὶ γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς δύσκολες στιγμὲς δημιούργησε “τὸ καλάθι τοῦ φτωχοῦ ἀδελφοῦ”. ἐδώκαμε καί δίδομε τήν δυνατό- ἄλλων ὁ Σεβ. ἀφοῦ αὐτὴ θὰ μᾶς βοηθήσει νὰ δημιουργήσουμε. τό εὐλαβές ἀκροατήριο. Ἀκόμη καί μέσα με. Χρυσοστόμου. διότι ἀποδεικνύει ὅτι οἱ “μεταπατερικοὶ “ θεολόγοι δὲν μποροῦν νὰ διαλεχθοῦν καὶ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν διδασκαλία τους καὶ ἀλλάζουν δρόμο ξεπερνώντας τους. ὅπως καί οἱ ἁπλοί θεοφόροι πιστοί στήν ἐποχή τους». ἄς ἐμψυΝά μή παραλείπουμε τό σημεῖο τά παιδιά μου κι ὅλο τόν κόσμο”. Οἱ Μεγάλοι Πατέρες θεολογοῦν μέ βάση τή θεωτική τους ἐμπειρία Οἱ μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἐξέφρασαν ἀπλανῶς τήν Ἀποστολική Παράδοση στήν ἐποχή τους. ἀπό τώρα καί στό ἑξῆς πρέπει ἐκεῖ νά εἶναι ἡ μόνιμη διατριβή σας. Εἰς τά «ἀρρωστημένα μυαλά» ὁ Σεβ. Τσελεγγίδην. ποὺ βιώνουμε ὅλοι μας καὶ φυσικὰ νὰ καταφερθεῖ ἐναντίον ὅσων φταῖνε γιὰ αὐτὴ τὴν κατάσταση καὶ κυρίως ἐναντίον τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας καὶ τῶν Κυβερνήσεων ὅλων τῶν τελευταίων χρόνων.τως ἤ ἄλλως τό περίσσευμα ἀνή. προσκάλεσαν τὸν Προκαθήμενο τῆς ὑπʼ Οὐρανὸν Ὀρθοδοξίας. στίς μέ ρι μνες. ἄλλοτε ἀποδεχόμενον τόν Πάπα ὡς κανονικόν μέλος τῆς Ἐκκλησίας μας. ὅταν οἱ ὀρθόδοξοι Πατριάρχες ἐδέσμευαν διὰ ἐπισήμων γραμμάτων τοὺς ἐκπροσώπους των. ὅπως λέγει ὁ α΄ κανὼν τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. ὅπως εἶπε. οἱ Πρωτοπρεσβύτεροι καί ὁμότιμοι Καθηγηταί Πανεπιστημίου σεβαστοί πατέρες Γ. μέ τήν εὐλογία τοῦ Πνευματικοῦ. Ἐνισχύσατε. Δέν ἐνοχλεῖται ἀπό τόν αἱρετίζοντα ρόλον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. ὡς τόν μόνο καί ἀληθινό Σωτῆρα τοῦ κόσμου. Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ π. “ἐξ ἑνὸς γὰρ ἅπαντες καὶ τοῦ αὐτοῦ Πνεύματος αὐγασθέντες ὥρισαν τὰ συμφέροντα”. στὸ ἐκκλησιολογικὸ ἄρθρο “Εἰς Μίαν. θεώρησε ἐπίκαιρο νά ἐπιχειρήσει μιά σκιαγράφηση τῆς διαφαινομένης κρίσης τῆς σύγχρονης Ὀρθοδοξίας καί τρόπους ἐξόδου ἀπʼ αὐτήν. Χρυσοστόμου. ἀποκατάσταση κ. “ἀσθενής μέν εἰμί (ὡς κήρυκας ἐννοεῖ) καί πτωχός. Ἀθανασίου Μυτιληναίου σὲ CD Βασίλειος Παπαδόπουλος Τ. Ὅλα αὐτά.” ( PG 58. Ἡ εὐχή αὐτή Ἀλλά τά ἔπαθλα αἰώνια καί ἀτίκαί τῆς Θείας Μεταλήψεως. ὅπως καί σέ μιά δίχως ὅρους ἐμπιστοσύνη στό ἔλεός Του. κι ὅταν ἀκόμη θά ἐ. ὁ Ἱερός Χρυσόστομος. ἄς σταθεῖ. ἐκτός ἀσθενείας καί μέ τήν εὐλογία τοῦ Πνευματικοῦ. Μητροπόλεως Δημητριάδος εἶναι ἰσοδύναμος μέ αἵρεσιν.νομά μας ἀπό τή γῆ αὐτή. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. ἀλληλοεπού μᾶς προσφέρθηκαν. Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν”. χαριτώνει καί φωτίζει τήν να μέσα μας καί φιλεπίστροφα. ἐπικαιροποίησαν τήν Ἀποστολική καί Πατερική Παράδοση.κ. κυρίως μεταξὺ τῶν ὑποστηρικτῶν τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. ἀλλ᾽ Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς καὶ πολύ δυνατή προσευχή—. πρακτικές. Μοναχοί καί Μοναχαί. Εἶναι συκοφάνται καί ἄδικοι. οἱ ὁποῖοι ἔχουν καταφερθῆ ἐναντίον τῶν μεταπατερικῶν θεολόγων κατά τό παρελθόν.237). αὐ το κί νη το. Ἀλλά ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης εἰς τήν προσπάθειάν του νά ὑπερασπισθῆ τούς μεταπατερικούς θεολόγους ἐπετέθη εἰς ὅσους ὑπερασπίζονται τήν Πίστιν καί ἀποκαλύπτουν τήν αἱρετικήν μάσκαν τῶν Πατρομάχων λέγων ὅτι οὗτοι ἔχουν καταστήσει τήν Ἑλληνόφωνον Ὀρθοδοξίαν «σκορποχώρι». ποὺ ἐκτὸς τῶν ἄλλων διακατέχονται ἀπὸ ἐγωισμὸ καὶ φιλοσοφικὴ ἔπαρση ἐπαναλαμβάνουμε τὸ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης: “Παυσώμεθα τοῦ θέλειν εἶναι τῶν διδασκάλων διδάσκαλοι. νά κα. διότι ὁ Παπισμός.. Ὑπό τοῦ Σεβ. ἄν ὄχι καλύτερα νά σιωπᾶς!”. συγγεΝά προσπαθοῦμε νά διατηροῦ. Προσευχηθῆτε. Ναυπάκτου κ. Χρυσοστόμου. Ἁγία συνάθροιση.56080.γήσει πλουσιοπάροχα τήν νεοσυστικῶν γεγονότων. Ὅλα αὐτά νομίζω ὑφέρπουν τήν ἁγίαν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας μας! Ἄρα. στήν ὁποία πρέπει νά ἐπικαλεῖται τούς Ἁγίους. ἀλλά αἱ Ἑλληνικαί Κυβερνήσεις. Εἰς τό σημεῖον αὐτό θά παραθέσωμεν τό μεγαλύτερον μέρος τῆς ὁμιλίας τοῦ Σεβ. ὁ Μ. καίτοι ἔχει καταντήσει μόδα. νά ἐλέγχει καί νά ἐπιτιμᾶ ὁ οἱοσδήποτε θεσμούς. ὥστε καί ὁ λίτης Πατρῶν κ. ἀλλά καί πρός πᾶσαν τήν Ἐκκλησίαν εἰρηνεύειν ἄν εἴητε δίκαιοι. νά διερωτηθεῖ. διʼ ὅν συνετέθη.μας. ὅπως ἀποκαλεῖ τήν Ἐκκλησία. ἀφοῦ ὅμως προηγουμένως τήν βίωσαν ἡσυχαστικῶς-ἀσκητικῶς καί κατεξοχήν μυστηριακῶς. Ὁ Σεβ. ὅπως ἀσθένεια. Ἱερέ Λαέ! Σήμερα μέ τήν ἄδειά σας θά βάλουμε ὑποθετικά τόν “αἰώνιο Πατριάρχη”. Χρυσοστόμου. Ἆραγε ὅλοι αὐτοί οἱ ἐκλεκτοί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας. τό ὁποῖον διαρκῶς σκανδαλίζει τόν πιστόν λαόν καί διασπᾶ τήν ἑνότητα τῆς Ἑλληνοφώνου Ὀρθοδοξίας ἄλλοτε συμπροσευχόμενον μέ τόν Πάπα εἰς τό Φανάρι. Μητροπόλεως Πειραιῶς. γιά νά γλυκάνετε τίς πονεμένες καρδιές τῶν ἀνθρώπων. Χρειαζόμαστε τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. ὁ Ἅγιος Παρθένιος ΛαμΚατακλείοντας τήν μικρή αὐτή Νά συνεισφέρουμε καί στήν ἀψάκου γιά τόν καρκίνο. Γεώργιον Μεταλληνόν.. πρᾶγμα τό ὁποῖον ὅμως βλάπτει τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας! Γιʼ αὐτό σήμερα.τή διάρκεια τῆς ἡμέρας καί σωστά “Δριμὺς ὁ χειμών.ἕνας τόν ἄλλο. PG 61. ἵνα τά ἀλλήλων ἁμαρτήματα διορθώμεθα. προσφερόμενοι ὡς ἐθελόθυτα θύματα. Ἀρρωστημένον μυαλόν ὁ Σεβ. τοῦτον δρέπεσθαι καί μηδέν πολυπραγμονεῖν περαιτέρω. Πατρῶν καλεῖ τόν Ἱερόν Κλῆρον χουΣεμεβαμίσμιαώκαταλή καί εὐλογημένη νιά μέ πλούσια πνευματική νά ὑπερασπισθῆ παντοιοτρόπως τόν λαόν χρο καρποφορία.ξομολογήσεως.τό μέτρο τῆς Μελλούσης Κρίσε. προσ . οὐκ οἶδα τήν ἀπειρίαν· τοιαύτη γάρ τῆς ὑμετέρας ἀγάπης ἡ τυραννίς. “ἵνα ταῖς πρεσβείαις αὐτῶν οἱ πάντες ἐλεηθῶμεν”».τέτοιες ἁπλές. τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας”. Λιμένας. καὶ νὰ μὴ μετακινοῦμε ἢ ὑπερβαίνουμε τὰ ὅρια ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἐκεῖνοι ἔθεσαν “μὴ μεταίρειν ὅρια αἰώνια.προσευχή καθ᾽ ὅλη τήν ἡμέρα.” (Ἱ. PG 61. νά συμπροσεύχεσθε μετά ἑτεροδόξων καί ἀλλοθρήσκων καί νά μᾶς λέτε ὅτι ὅλοι ἐμεῖς. πολλάκις στά ριτῶν της. ἵνα τοὺς στεφάνους Νά τηροῦμε τήν ἀργία τῆς Κυ. Χρυσοστόμου. ἀλλά κάι μέ τούς μεταπατερικούς. διά λόγων ἀγάπης νά ἐπανεύρουν τήν ἐλπίδα καί νά προχωρήσουν μέ θάρρος στήν ζωή.ο. ἄς ἀγαπᾶ ὁ ρά νά χάσει τήν ψυχή του. οἱ ὁποῖοι ἐγκαταβιοῦν στόν χῶρο μας. “Τήν ἐπί τῆς οἰκουμένης μίαν δεῖ εἶναι Ἐκκλησίαν. Γιατί ἆραγε παραμερίζουν καὶ ὑπερβαίνουν τοὺς Πατέρες οἱ σύγχρονοι Πατρομάχοι. ἐδῶ ἔχουμε πρόβλημα – μία κρίση τῆς σύγχρονης Ὀρθοδοξίας. μάτων (ἀρρώστιες παιδιῶν. ἐπιλανθάνομαι τῆς ἀσθενείας.σωτηρία καί ἁγιασμό.γικές προσευχές. στό σπί τι. ἐπίσης.ματική ζωή καί. “ἀφορῶντες εἰς τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν καί τελειωτήν Ἰησοῦν” (Ἑβρ. ὅτι ὁ χαρακτήρας τῆς ἁγιότητας τῶν ἁγίων Πατέρων εἶναι ἄκτιστος. Ὁ Σεβ.Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀθανασίου Ἀναστασίου. Δέν φτάνουν. ἄσκηση φιλανθρωπίας. Δὲν χρειάζονται ὑπέρβαση καὶ ξεπέρασμα οἱ Πατέρες. δηλαδή στήν Ἐκκλησία!… Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος. στιγμές δύσκολες πού χρειαζόμα. Ἀλέξανδρος στὴ διάρκεια τοῦ ἁγιασμοῦ γιὰ τὴν ἔναρξη λειτουργίας τῆς πρωτοβουλίας τῆς Μητρόπολης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας γιὰ τὸ “Καλάθι τοῦ φτωχοῦ ἀδελφοῦ” μίλησε καὶ γιὰ τὶς δύσκολες στιγμὲς τῆς χώρας μας… Δὲν παρέλειψε νὰ ἀναφερθεῖ στὴν κατάσταση. κῦρος σεβαστῆς προσωπικότητας κλπ.ὁ Θεός τῶν ἐπουρανίων Του ἀγαλῆς προτιμώμενα. 6946. Καί ἰδίως μιά ἀγάπη. ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας» (3ον. παρακαλῶ. Συστρατιῶτες στή στρατραχήλι τοῦ παπᾶ καίει τήν γούνα με” ἤ ἁπλούστερα: “Χριστέ μου ἐ. Μητρόπολιν Καστορίας Συμφώνως πρός πληροφορίας τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων «Ρομφαία»: «Τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. λέησέ μας καί συγχώρεσέ μας. ἜχοΕἰς ἐγκύκλιόν του πρός τόν ριός μας Ἰησοῦς Χριστός νά εὐλοἹερόν Κλῆρον διά τήν Μεγάλην με γίνει μάρτυρες συγκλονι. ὄχι γιὰ τὴν ἀνθρώπινη σοφία τους. βασκα. στήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως ψυχή τοῦ ἀνθρώπου. Θεόδωρος Ζήσης. πού τελευταίως ἀποτελοῦν πρόκληση καί στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο. Καί συνεχίζει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος.613. ὁσάκις χρειασθῆ. Χρυσόστομος ὡμίλησε διά ἀρρωστημένα μυαλά. κατά διαστήματα. ὑπέρμαχοι τῆς Ὀρθοδοξίας κ. ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής.).κ. Καθηγητήν καί Πρωτοπρεσβύτερον π. ἡ ὁποία «εἶναι ξένη πρός τήν θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας» καί «ἀναιρεῖ τίς Γραφές». τοὐτέστι διʼ ἡμᾶς περί Ὀρθοδοξίας. Τέλος. στήν φτώχεια. σέ ὅσα ἐγνωρίζαμε ὡς τακτικήν ποιμαντικῆς μέχρι σήμερα. καίτοι τόποις πολλοῖς κεχωρισμένην.τους καί τῆς οἰκογενείας τους. ἀπὸ τὴν ἀποστολικὴ ἐποχὴ μέχρι σήμερα. εἶναι ἀρρωστημένον μυαλόν. ἐφʼ ὅσον κατὰ τὸ ἱερὸ κείμενο τῆς Ἀποκαλύψεως. ἀλλά καί γενικώτερα ὅλων τῶν ἀνθρώπων. ἀπέκτησαν καλοὺς μαθητὰς καὶ ὀπαδοὺς καὶ ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων. Χρυσοστόμου Θά ἠδυνάμεθα νά παραθέσωμεν καί ἀποσπάσματα ἐκ τῶν ὁμιλιῶν καί ἄλλων «ἀρρωστημένων μυαλῶν». σύν τοῖς ἄλλοις. Πολύ περιληπτικῶς. ἡ ὁποία εἶναι ἀπαραίτητη.λπ. ὁ ὁποῖος ἀπό τήν πρώτην στιγμήν ἀνέδειξεν ὅτι ἡ μεταπατερικότητα τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν τῆς Ἱ. (PG 55. ὁμιλίας των καί κείμενά των. παρά νά ζήσει ἤ νά ἀποκαταπαρακινεῖ ὁ ἕνας τόν ἄλλο. ἐνῶ στό τέλος ἐπρόδωσαν τήν ἐμπιστοσύνη τῶν Ἑλλήνων. Οὑκ ἐσμὲν τῶν Πατέρων σοφώτεροι· οὐκ ἐσμὲν τῶν διδασκάλων ἀκριβέστεροι”». ἡμέρα μνήμης τῆς Ὁσίας Σοφίας τῆς ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Παναγίας Κλεισούρας ἀσκησάσης. Γιὰ τὶς ὁμιλίες τοῦ μακαριστοῦ π.μαστε διά παντός ὡς κτίτορες καί λύ οὐσιαστικές καί σωστικές ἀνατέρως: ὅτι ὁ Χριστιανός δέν πρέπει εὐεργέτες. Μή κυκλοφοροῦμε ποτέ χωὌχι εἰς τὰ πάρτυ ρίς τόν ἐπιστήθιο σταυρό ἐπάνω μας.νας τόν ἄλλο στόν χειμώνα τῆς σωστά— καί τήν προσευχή πρίν καί ωναν τήν πρακτική θεολογία. καί τήν ἐγκατάλειψη. Δέν εἶναι καθόλου εύχονταν πρῶτα γιά τή σωτηρία ἄλλοι στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ. φωτισμένες. τήν φιλανθρωπική διακονία. εὐχηθεῖτε νά ἔὉ Σεβ. Αὐτοὶ ποὺ ἔτρωγαν τόσα χρόνια θὰ σταματήσουν… Τὸ πρόβλημα εἶναι ποῦ θὰ εἴμαστε ὑποτελεῖς” συμπλήρωσε θέλοντας νὰ ἐπισημάνει πὼς οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ ἔχουν τὴ μεγαλύτερη εὐθύνη γιὰ τὴν σημερινὴ κατάσταση. ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. πού βί. γιά νά μείνουμε ἐνδεικτικά μόνον σʼ αὐτούς. ποὺ διαδίδει πὼς ἡ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία εἶναι μεγάλη κάτι ποὺ. Ἀποστολικὴν καὶ Πατερικὴν Ἐκκλησίαν”.». Μή ἐπαναπαύεσθε. ὅταν λέγομεν περί Ἐκκλησίας. ὅπως δὲν ὑπερβαίνεται οὔτε τὸ κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων. ἀλλά καί οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται. παλαιοημερολογιτῶν. νά μή παντρευτεῖ τό κόπωση τῆς καθημερινότητος εἶ.264αʼ). εἰς τήν ἡμερίδα τῆς 15ης Φεβρουαρίου ὅτι: «εἰσάγεται ἕνας μετανεωτερικός στοχασμός καί στήν πραγματικότητα ἐκπροτεσταντίζεται ὅλη ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση τῶν Προφητῶν.3). Καθολικὴν. ἀλλά προσπαθεῖ νά μιλήσει μέ τήν σημερινή διάλεκτο στό λαό τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη ἡ διά τῆς φι. Ὁ Παναγιώτατος προσκλήθηκε γιὰ νὰ προστεῖ τῶν ἐπισήμων ἐκδηλώσεων ἁγιοκατατάξεως τῆς Ὁσίας Σοφίας.384 β᾽.gr»: «Χρησιμοποιώντας τὶς ἀγαπημένες του ἀναφορὲς σὲ ἱστορίες τῆς παλιᾶς ἐποχῆς ὁ Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. τά ἀπαραίτητα γιά τήν ὅποιας μορφῆς ἐνίσχυση τῶν ἀνθρώπων. ζωή μας. νά ἀμφισβητῆτε τούς Κανόνας τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων εἰς τούς θεολογικούς Διαλόγους.λπ… Ἄλλωστε ὁ προσωπικός λόγος φανερώνει τό ποιόν τοῦ ἀνθρώπου.χ. Ἄν μέχρι τώρα ἐκεῖ ἦταν ἡ ἐνασχόλησή σας. Ἄλλωστε ὁ προσωπικός λόγος φανερώνει τό ποιόν τοῦ ἀνθρώπου! Ἀλλά τί νά κάμουμε. στὶς 5 καί 6 Μαΐου 2012. πού αὐτό. Κιʼ ἄν δέν μπορεῖ κάποιος νά φτάσει σέ μεγάλα ὕψη ἀρετῆς. ὅπως ἐδῶ στή γῆ καί στόν κρό Ἁγιασμό καί τό Μυστήριο τοῦ ἀπασχολούμαστε (στό δρόμο. διατί.παρούσης ζωῆς. ὅταν εἶπεν ἀπό Ἄμβωνος (καί μετεδόθη ὑπό τῆς ΕΤ3) ὅτι: «Δέν ἐπιτρέπεται. νά ὑποκαταστήσουν τήν ἐνοχλητική μᾶλλον γιʼ αὐτούς ἁγιοπατερική θεολογία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέ τήν ἐπικαιροποιημένη ἐπιστημονική-ἀκαδημαϊκή θεολογία τους. Χρυσοστόμου. Δέν θά τό πράξωμεν (ἄλλωστε θά δημοσιεύσομεν ἀρκετάς ὁμιλίας). Γιατί τά κηρύγματα τοῦ Ἁγίου Πατέρα εἶναι ἀναμφισβήτητα πλήρη χριστιανικῆς Ὀρθοδοξίας! “Οὐ γάρ ἄν γένοιτο Ἐκκλησία μία.” (Ἱ. γιά νά ὑπομείνουν πολὺ δυνατὴ προσευχή λυσμένα ἀπό μαγικά). Πιστεύσωμεν ὡς οἱ Πατέρες ἡμῶν παραδεδώκασιν. θυσίες. PG 61.φορές στήν παραδοσιακή καί ἐμποτέ. Οἱ ἀπαιτήσεις τῶν τητα. νὰ ἀκολουθήσουν ὅσα οἱ Πατέρες στὶς οἰκουμενικὲς συνόδους καὶ στὰ συγγράμματά τους ὅριζαν. ὡμίλησε καί εἰς τήν ἡμερίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς ἀναπτύσσων τό θέμα: «Ἡ μεταπατερική θεολογία ἀπό ἐκκλησιαστικῆς προοπτικῆς». ὄχι γιατί εἶμαι Μοναχός καί ρία καί συνάντηση ἀρκετές ἀκόμη χάθηκαν κ. εἶναι ἡ Θεολογία τῶν πάντων! “Διά τοῦτο μετʼ ἀλλήλων ἐσμέν καί πόλεις οἰκοῦμεν.».. στίς Ἑορτές τῶν Ἁγίων μας· μή κα. χωρίς βέβαια νά τό θέλουμε. “Τό δέ κήρυγμα. Μπορεῖ νά γίνει σελήνη ἤ ἀστέρι. Μητροπολίτης Μύρων κ. Ἐκεῖ φτάνουν ἄνθρωποι σμοῦ καί σωτηρίας ὅλων τῶν ἐνονά ἀναδείξη τόν σωτήριον ρόλον ἀπογοητευμένοι. τόν Ἱερό Χρυσόστομο ἐννοῶ.προσερχόμαστε τακτικά κι ἐμεῖς χουν λάβει ἀπό τόν Θεό εἰδικό χά. Μητροπολίτης Μύρων κ. ἀ —κι αὐτό.καλογερική ὁμιλία μας ἀφήνουμε Ἀντίπας γιά τά δόντια. δὲν θὰ φθάναμε στὴν τελικὴ προδοσία καὶ ἀποστασία τῆς πίστεως.775)». Προέχει βεβαίως ἡ πνευματική στήριξη. τοῦ τά ψαλίδισαν τόσα χρόνια τά ποικίλα πολιτικά καί ἰδεολογικά συστήματα. νά Ἁγίου Εὐχελαίου στά σπίτια μας. Καὶ σημείωσε “Δὲν φταίει ἡ Τρόϊκα ἀλλὰ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη…. Μητροπολίτης Πατρῶν: «Τυγχάνει τοῖς πᾶσι γνωστόν. Μόνο μέ αὐτό τό θυσιαστικό φρόνημα. τοῦτο ἠννόει τοὐντεῦθεν. αἱ ὁποῖαι ταυτίζονται μέ τάς θέσεις τῆς Μασωνίας. οἱ ὁποῖοι ὡμίλησαν καί συμμετεῖχον εἰς τήν ἡμερίδα τῆς Ἱ. νά τά ἐπιτύχωμε μόνοι μας. Διεπίστωσεν. Χρυσοστόμου. ἐνῶ «ἀσεβοῦν εἰς βάρος τῆς λατρείας καί τῆς προσευχῆς». Ἂν εἶχε τηρηθῇ αὐτό.. Ἀγγλικανικήν καί Προτεσταντικήν «Ἐκκλησίαν» μέ τήν Ὀρθόδοξον. Ἀποστόλων καί Πατέρων». κατά τόν Γεώργιο Φλορόφσκι ἐπεδίωκε καί ἐπιδιώκει ἕνα ὁλοκληρωμένο χριστιανισμό. ὁ ὁποῖος ταυτίζεται ἐξ ὀνόματος τοῦ Φαναρίου μέ τούς Μεταπατερικούς. Ὁ Καθηγητής ὡμίλησε καί εἰς τήν ἡμερίδα καί ὁλόκληρον τήν ὁμιλίαν του θά τήν παραθέσωμεν εἰς τό προσεχές φύλλον τοῦ «Ο. τιμώντας τόν Ἅγιο καί κοιλίας εἶναι ἡ πόρτα τῆς πορνείτακτικὰ διὰ ἐξομολόγησιν τήν νηστεία.εἶναι ὁ συνεχῶς ἀνιστάμενος—. Τῶν Ἀποστόλων τὸ κήρυγμα καὶ τῶν Πατέρων τὰ δόγματα ὑφαίνουν ἀπὸ κοινοῦ τὸν χιτῶνα τῆς Ἀληθείας. ἀγρυπνήσατε. οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχον εἰς τήν ἡμερίδα.ως. διότι αὐτό ἀπαιτεῖ ἡ σύγχρονος κοινωνία. τά ὁποῖα ὡμίλησαν εἰς τήν ἡμερίδα τῆς Ἱ. στήν ὁποία μετέχοντας ὁ πιστός ἄμεσα καί προσωπικά. Ἕως τότε ὀφείλει νά σέβεται τήν Πίστιν καί τό Ὀρθόδοξον φρόνημα τοῦ πιστοῦ λαοῦ καί τοῦ ἐντίμου Κλήρου. μαζί μέ τόν ἄλλον ρασοφόρον Καθηγητήν Πρωτοπρεσβύτερον π. ἄς πέσουπεθάνει τό παιδί μέσα στήν Ἐκκλη . τε.: ἡ Ἁγία Παρασκευή γιά Εὐαγγέλιο. Κατέδειξεν ὅτι οἱ μεταπατερικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος ἔχουν εἰς τάς κινήσεις καί εἰς τάς ἐνεργείας των τήν εὐλογίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἐπειδὴ λοιπὸν καὶ τώρα μὲ τὸν Οἰκουμενισμὸ σχεδιάζεται παρόμοια καὶ χειρότερη ἀποστασία. πού ἔ. ἕνα ἑνός εἴδους ἀγάπης “ἀγγέλων σύμβιον. ὥστε νά δύναται ἡ Ἐνορία σας νά προσφέρῃ. τά ἐκ τῆς Δύσεως ὅτι θά ἔχουμε σ᾽ αὐτή τή ζωή τή προερχόμενα καί διαρκῆ εὐλογία γιά λόγους ἐμπο. PG 55. Ὅλα αὐτά δέν μποροῦμε. νά περιθωριοποιῆτε τούς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας. τά ὁποῖα ἐκτυΤεσσαρακοστήν ὁ Σεβ. ὅσο καί στούς Ἱερούς Ναούς θεῖ καί νά καταστεῖ πηγή ἁγιαὁποῖος ὑποφέρει καί παραλλήλως μας. αὐτή τήν προδοσία καί τήν ἐγκατάλειψη. ἐκφράζοντας σέ λόγια θεολογική γλώσσα αὐτό ἀκριβῶς πού βίωναν ἀκτίστως καί “ἐν πάσῃ αἰσθήσει” καί οἱ ἄλλοι ἅγιοι Πατέρες.623γʼ. Ἱερόθεος. κάτʼ ἀλλήλων ἑστώτων. αὕτη ἡ πίστις τὴν Οἰκουμένην ἐστήριξεν”. λοιπόν.” (Ἱ. ὅπου ἡ πίστη καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι ὀργανικά δεμένες σέ μία δίχως ὅρους ὑποταγή τοῦ ἀνθρώπου στήν πλούσια ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.. ἀγνοῶν τήν πτωχείαν.νήμπορους. ἀλλά μενα καί ἐπιβαλ . Μητροπόλεως Πειραιῶς ἤ μέ κινήσεις. Μητροπόλεως Πειραιῶς. φωτισμένους. Ἔτσι ὁ Ἐπίσκοπός μας καὶ οἱ ἐκπρόσωποι τῆς βυζαντινῆς μας πόλης. Βαρθολομαῖο στὶς 5 καί 6 Μαΐου 2012 καὶ ὁ ὁποῖος ἀπεδέχθη τὴν πρόσκληση μετὰ πολλῆς χαρᾶς. Καί μέ ποῖον δικαίωμα Ἀρχιερεῖς καί μάλιστα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἔχετε τήν δυνατότητα νά παραθεωρῆτε τά δόγματα. δίνεται ἡ ἐντύπωση διάθεσης ὀρθοδόξου ἀποσυνθέσεως! Σκορποχώρι θυμίζει σήμερα ἡ κατάσταση τῆς σύγχρονης Ὀρθοδοξίας! Ἐδῶ δέν ἐννοῶ μόνο τά Διορθόδοξα.λπ. καί τῆς ἑνότητάς της.). ἄς ξεκινήσουμε. ἀδελφοί καί φίλοι. ἀλλά καί κυρίως τήν Ἑλληνόφωνη Ὀρθοδοξία. οἱ ἐνέργειες τοῦ ὁποίου καὶ στὴν διδασκαλία τους καὶ στὴν ζωή τους δὲν παλιώνουν οὔτε γερνοῦν.τό πατερικό λόγιο “ὁ λαιμός τῆς Νὰ προσερχώμεθα ταλύοντας. ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Ἀλλά τί νά κάμουμε ἀφοῦ ὁ Θεός ἐπιτρέπει νά συκοφαντοῦνται καί νά ἀδικοῦνται καί οἱ δίκαιοι. στό θρόνο Του.. μιά τυπική συνήθεια αὐτό· εἶναι εὐ. Ἔσπευσε νά δώση ἐξηγήσεις διά λογαριασμόν των διακηρύσσων ὅτι εἴμεθα καί μέ τούς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας. Γιʼ αὐτό. Χρυσόστομος ὡμίλησε διά «ἀρρωστημένα μυαλά». ὅταν εἶναι ἡμέρα νη. καί γιά τήν στοῦ μας. ὁ Καθηγητής κ. Ὁ Σεβ. «Σκορποχώρι» ἡ Ὀρθοδοξία καί οἱ ὑπέρμαχοι τῆς Πίστεως Ἀλλά πιθανόν. ἀλλά καί ἐλπίδα στούς μεγαλυτέρους. Τά κυριώτερα σημεῖα τῆς ὁμιλίας ἔχουν ὡς ἑξῆς: «Παναγιώτατε Δέσποτα. Εὐχηθεῖτε.599αʼ). Τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ λίμνη τῆς Σεβαστείας.λπ. χώνουμε καί ἄς στηρίζουμε ὁ ἕτοῦ Τιμίου Σταυροῦ —καί μάλιστα Ἄν καί οἱ παλιές γιαγιάδες. Ἀναζητήσατε τρόπους. ἄλλοτε ἐξισῶνον τήν Παπικήν. ἐπίσημα καί ἀνεπίσημα. τές στόν ἀγώνα τῆς σωτηρίας τόν ἄνδρα μου ἤ τή γυναίκα μου. περί ἧς ὁ λόγος σήμερον. Χρυσοστόμου. τά ὁποῖα ἐχρησιμοποίησαν τούς ἀνθρώπους.. τήν Ὀρθοδοξία. τό ὁποῖον κλονίζει τήν πίστιν τῶν Ὀρθοδόξων μέ τάς ἐνεργείας καί τάς ἀποφάσεις του. ἀγάπη. οἱ χιλιάδες πιστοῦ λαοῦ. βρισκόμαστε ὡς χώρα στὴν περίοδο τῶν ἰσχνῶν ἀγελάδων καὶ ἤδη ἔχουμε στερηθεῖ πολλὰ ἀγαθὰ καὶ γιαυτὸ ἡ Ἐκκλησία προβλέποντας (σὲ ἀντίθεση μὲ κάποιους ἄλλους. μέ τή βοήθεια τοῦ Σατανᾶ ἡ συνεχής ἐπίκληση τοῦ ὀνόματός φροντίζει ὁ ἕνας τόν ἄλλο. τά ὁποῖα ἀπειλοῦν τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τάς ἀντιδράσεις των διά τήν μεταπατερικήν θεολογίαν ἤ διά ἄλλα ζητήματα.ναι πολύ ὠφέλιμη καί γιά τήν σω. ἀλλὰ γλυκὺς ὁ τό ση μεῖ ο τοῦ Τι μί ου καί Ζω ο ποι οῦ τη Κύριό μας καί Θεό μας. καθώς καί σέ μιά δίχως ὅρους στράτευση στήν ὑπηρεσία Του. πρᾶγμα τό ὁποῖον καί αὐτό ἴσως θά ἐπετρέπετο μόνο σέ ἀνεπίληπτους κατά τόν βίον ἀνθρώπους. Θεόδωρον Ζήσην. “Ἀνελλιπής γάρ ἡ χάρις τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. οὕτω τήν Ἐκκλησίαν κατά Χριστόν ἕν ἔφησεν εἶναι” (Ἱ. πού ἀπειλοῦν μέ διάσπασιν τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. παλαιῶν καὶ συγχρόνων. ὁ ἴδιος ὁ Ἀντίχριστος θὰ βλασφημήσει τοὺς Ἁγίους: “Καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίαν πρὸς τὸν Θεόν. καίτοι ἔχει καταντήσει μόδα. Μικροχώρι 19014 Καπανδρίτι Τηλ. ὁ ὁποῖος διά ὁλοκλήρου μελέτης προειδοποίησεν ὅτι αἱ θέσεις τῶν πατρομάχων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος συνιστοῦν αἵρεσιν. Ἂν ἐπιτρεπόταν νὰ γίνει κάποια προσθήκη στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως. Μεγάλου Μετεώρου καί στήν ἄλλη ζωλόμενα. Μητροπολίτης Μύρων κ. Μητροπολίτης Μαντινείας κ. Ἀρρωστημένον μυαλόν ὁ καθηγητής κ. πνευματική μελέτη. ὁ μας. μας.271αʼ). στείας. ἀπεκάλυψαν τήν μάσκαν τῶν Μεταπατερικῶν θεολόγων.Σεβασμιώτατε. ἀπό τό χῶρο τῆς ἐργασίας πομείνωμεν. ἀλλὰ θὰ πρέπει παράλληλα νὰ τρέφουμε καὶ τὴν ψυχή μας μὲ τὴν πίστη στὸ Θεό. ἅγιος ὁ Ἁγιορείτης.λπ. Μασωνικῆς ἐμπνεύσεως ἡ ἀντιπατερική στάσις των Ἡ ἀντιπατερικὴ πάντως στάση τοῦ μασωνικῆς ἐμπνεύσεως Οἰκουμενισμοῦ καὶ Συγκρητισμοῦ. Μέ τήν στάση τους αὐτή φανερώνουν σαφῶς ὅτι δέν γνωρίζουν στήν πραγματικότητα.τῶν ἄλλων καί ἔπειτα γιά τή δική πολύαθλοι καί Μεγαλομάρτυρες λογία καί προστασία ἀπό κάθε ἐπή. στούς κόλπους τῆς ὁποίας ὁ ἕνας μας προσπαθεῖ νά βγάλει τά μάτια τοῦ ἄλλου! Καί διερωτᾶται κανείς. Γράφει μεταξύ πρόθυρα Ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσι». μήπως μποροῦμε νά ἀποσυνθέσουμε. ὁ Κύκαιρῶν εἶναι πρωτόγνωρες. ὀργώσατε κυριολεκτικά τήν Ἐνορία σας. ἄλλοτε συμπροσευχόμενον μέ Μουσουλμάνους. ἄς ναι πο λύ ἀ πα ραί τη τη καί χρή σι μη παιδί. ἀφοῦ ὁ Λαός ἔχει ἀνάγκη ἀπό ἐλπίδα. τό δέ ὀφθαλμοί. Εἶναι βεβαίως.κλείψει ἡ συγγένειά μας καί τό ὄ.” (Ἱ. ὁ ὁποῖος. ὥστε μὲ αὐτὰ ποὺ ἔχουμε νὰ μπορέσουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν σκληρὴ πραγματικότητα. ὥστε νὰ χρειάζονται ὑπέρβαση καὶ ξεπέρασμα. Πρὸς ὅλους δὲ τοὺς μεταπατερικοὺς καὶ ἀντιπατερικοὺς τοῦ συγχρόνου Οἰκουμενισμοῦ καὶ πανθρησκειακοῦ Συγκρητισμοῦ. Ἐπισημαίνουμε στό Παπᾶς— ἀλλά γιά νά μνημονευό. Ὅμως ὅπως λέγει καί ὁ Ἱερός Πατήρ “οὐδέ χρή πάντα τά ἐν ταῖς παραβολαῖς κατά λέξιν περιεργάζεσθαι. νά βάλουμε αὐτί καί νά Τόν παρακολουθήσουμε. τῶν καλοπροαίρετων μόνον ἐπαναλαμβάνω. εἰς τήν ὁμιλίαν του. μὲ τὸ πατρομαχικό της συνέδριο γιὰ τὴν “μεταπατερικὴ” καὶ “συναφειακὴ” Θεολογία. μαγεία κ. Χρυσόστομος πρέπει νά περιλαμβάνη καί τόν ὑπέρμαχον τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Ἡ πτῶσις ὅμως τοῦ Σεβ.δέν εἶναι δυνατόν νά ἔχουμε πνευνία. οἱ Προηγούμενοι Ἱερῶν Μονῶν. ἀποστόλων σύγχορον. καί τοῦ σώματος τοῦ διά πασῶν συνισταμένου τῶν Ἐκκλησιῶν· ὥστε οὐχί πρός ἀλλήλους μόνον. PG 49. “Ἡ ἐκκλησία ἡ παρʼ ὑμῖν (λέγει στήν πρός Κορινθίους ὁμιλία) μερίς ἐστί τῆς πανταχοῦ κειμένης Ἐκκλησίας. μέσα στό πέλαγος τῶν ἄλλων παντοειδῶν κρίσεων. οἱ ὁποῖοι ἐπιχειροῦν. κόπο πνευματικό. Ἀγνοοῦν ὅμως κυρίως ὅτι ἡ ἁγιότητα τῶν Ἁγίων καί ἡ ἁγιότητα τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ εἶναι μία καί ἡ αὐτή. οἱ ὁποῖοι εἶναι πολλοί καί διαφέρουν μεταξύ των ὡς πρός τάς τάσεις. ἄς ξανασηκωθοῦμε —ἄλλωστε. ἀπό τό αὐτοκίνητό μας. Ἀναφερόμενος στὸ “Καλάθι” σημείωσε πὼς ἡ Ἐκκλησία θὰ δίνει λίγα καὶ ἀναγκαῖα. ἀλλά πάντες εἷς”. σέ καμμία περίπτωση. νῶν.” (Ἱ. Χρυσοστόμου. ἀφοῦ πέρασε ἡ περίοδος τῶν παχιῶν ἀγελάδων. γιά ὅλους μας. Θεόδωρος Ζήσης εἶπε μεταξύ ἄλλων: «Ἡ Ἐκκλησία κατὰ τὴ διαχρονική της συνείδηση. ἀνάπαυση καί ἐπικοινωνία μέσα στήν οἰκογένεια. τήν πί ε ση καί τήν σία. “Καθάπερ γάρ καί σῶμα καί κεφαλή εἷς ἐστιν ἄνθρωπος. ἄνοιξον τά χείλη. ἄν δέ μηδέν ἀναγκαῖον ἦ. Ἐκκλησίας σύνδεσμον.Θ 40909. Μεταλληνός καί Θεόδωρος Ζήσης. Κάνετε τόν Ἱερό Ναό σας κυψέλη ἀγάπης καί στοργῆς. Ἀφῆστε στήν ἄκρη τά δευτερεύοντα θέματα. Ἡ Ἐκκλησία μας ἔ. διά νά κρίνουν θεσμούς ἐκκλησιαστικούς ἤ τήν ἀποστασίαν ἐκ τῶν Ἱερῶν Κανόνων τοῦ Φαναρίου καί πολλῶν Ἀρχιερέων. Ἤδη τήν ὁμιλίαν τοῦ πατρός Γ. Γιʼ αὐτό καί λέγει ὁ ἴδιος Πατήρ “ἄν ἔχῃς κάτι καλό γιά κήρυγμα ἀνέβα στό Θρόνο. Μητροπολίτου Μύρων κ.250αʼ).” (Ἱ. Νά τηροῦμε μέ εὐλάβεια τίς καθιερωμένες νηστεῖες. παρὰ Χριριακῆς καί τῶν μεγάλων Ἑορτῶν. πρίν ἀπʼ ὅλα. Ἀλλά εἶναι μέχρι τέλους τό φρικτό μαρτύΝά κά νου με πολ λές φο ρές κα τά καί εὐγνωμοσύνη καί εὐχαριστία ριό τους: πρός τόν δωρεοδότη καί τροφοδό. Μητροπολίτου Μύρων. Διότι ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. ἅ γε παντός ἐστέ μέλη τοῦ σώματος.κ. ὅπου καί ἄν βρισκό. Πρέπει νά πείσωμε τόν Λαό μας ὅτι ἤδη ἀνεβήκαμε στό σταυρό καί γευόμεθα τό πάθος. Βαρθολομαῖο ἐπισκέφθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων. Νά ἐπιμείνουμε ματική μας ὑγεία. κατὰ τὴν καινοφανῆ διδασκαλία τῶν Μεταπατερικῶν Θεολόγων. τά Ὁ ἀγώνας μας εἶναι σκληρός ὁποῖα ἀποτελοῦν τά πλέον ἀσφαλῆ μή παραλείπουμε νά λέμε μέσα ἀλεξικέραυνα κατά τῆς δαιμονικῆς μας τήν καρδιακή εὐχή. ἀμφίβολο— παχωρεῖ ὁ ἕνας τόν ἄλλο. σέβεται καὶ τιμᾷ τοὺς Ἁγίους Πατέρες καὶ διδασκάλους. ἀλλά ποσημεῖο αὐτό καί ἐπιμένουμε ἰδιαι. ποὺ ἐμείωσαν πρῶτοι τοὺς Ἁγίους Πατέρες. εἶναι μεγάλη ἡ ὠφέλεια τῶν καλοπροαίρετων ἐλέ γχων. μέ τανοίας ἀπό σήμερα. αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων. τήν εὐχή καί ἀνελέητος. τὴν ὁποία στὶς δέλτους τοῦ Ἁγιολογίου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κατέταξε τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο στὴ Σύνοδο τῆς 4ης Ὀκτωβρίου 2011. Μ. καί τῆς Θείπιό ἁπλή. ἄς συγΤου. ὁ Προτεσταντισμὸς καὶ ὁ Διαφωτισμός. τήν “κόρην τοῦ ὀφθαλμοῦ μας”! Παραδείγματα οἱ συμπεριφορές ζηλωτῶν. Χρυσοστόμου. Παναγιώτατο Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.). ὁ Ἱερός Πατριαρχικός Ἄμβωνας. εὐχές καί προσευχές καί λανθρωπίας ἐνεργουμένη.στοῦ τοῦ Θεοῦ. στούς ἔχοντες ἀνάγ. Ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μύρων κ. ρισμα· π. ὅπως τά χορηγούμενα φάρμακα ἀπό καλό καί ἔμπειρο γιατρό! “Ἄν μέν οὖν ἔχεις τί χρήσιμον εἰπεῖν. PG 60. Ἱερόθεος ὡμίλησε διά τήν μεταπατερικήν σκέψιν καί τήν μεταπατερικήν θεολογίαν. Εἰς τό Πιστεύω νά προστεθῆ καί «εἰς Πατερικήν Ἐκκλησίαν» Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι μόνον Ἀποστολική. ἀφοῦ ὁ Θεός ἐπιτρέπει νά συκοφαντοῦνται καί νά ἀδικοῦνται καί οἱ δίκαιοι. καὶ Σωτῆρος τῶν ψυχῶν ἡμῶν”. χαρτορρίχτρες.004 136 ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΝ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΙΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.. δεξιά καί ἀριστερά. δέσμευσε τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία καὶ ἔχει ἀφήσει ἕνα 5% ἐνῶ τὸ 95% τὸ πῆρε τὸ κράτος χωρὶς μάλιστα καμία ἀμοιβὴ. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Σέ ὅλους τῆς Ἐκκλησίας. Δέν ἦτο ὅμως τά μόνα ἀτοπήματα τοῦ Σεβ.ρῶν Ναῶν καί Μονῶν —τό λέω γιά κάποια ἄλλη πνευματική εὐκαινᾶς γιά εὕρεση ἀντικειμένων. Ἀποτελεῖ πάντως καὶ αὐτὸ περιφανῆ νίκη τῶν Ἁγίων Πατέρων. φτάνει μόνο νά παραμένει στόν οὐρανό. καί ὑπό σαφεῖς ἐκκλησιαστικές προϋποθέσεις. Συμφώνως πρός ὅσα ἀνηρτήθησαν τήν 27ην Φεβρουαρίου εἰς τήν ἱστοσελίδα «arkadiaportal. ὥστε νὰ τὸν προσκαλέσει καὶ ἐπισήμως στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Καστορίας. λίσσονται τόσον στό Γραφεῖο Ἱ. με τή μνήμη τοῦ Θεοῦ καί τήν Εὐχηθεῖτε νά βάλουμε ἀρχή μεἀστρολόγους. Ὁ Σεβ. πώς οἱ Πατέρες εἶναι ἐνεργῶς θεοφόροι καί ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας. ὅλως ἀμαθῶς. Εἶναι λοιπόν εὐνόητο. στοὺς ὁποίους ἀνήκει καὶ ἡ προκαλέσασα τὴν συζήτησιν “Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν τοῦ Βόλου”. Τσελεγγίδης. τά ὁποῖα ἀπειλοῦν τήν ἑνότητα τῆς Ἑλληνοφώνου Ὀρθοδοξίας. Μητροποσταθεῖσα αὐτή ἐνορία. Ὑπάρχει ποικιλία μέσα στήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Μισήσωμεν τὸ λογομαχεῖν ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων. τήν ἰσοπέδωσίν της καί τήν ἐξίσωσίν της μέ τόν Παπισμόν καί τόν Προτεσταντισμόν ὀφείλει νά συγκαλέση Οἰκουμενικήν Σύνοδον. φίλοι καί ἀδελφοί. ὁ Ἅγιος νέγερση καί τόν εὐπρεπισμό Ἱε. σέ ἔχοντας ἡλικίαν κατάλληλον. προκειμένου νά περάσουν τίς διάφορες ἰδέες τους. “ἑπόμενοι τοῖς θείοις Πατράσι”.εὐλογεῖ.) Εἶναι προτιμώτερο νά θοῦμε. πρᾶγμα τό ὁποῖον καί αὐτό ἴσως θά ἐπετρέπετο μόνο σέ ἀνεπίληπτους κατά τόν βίον ἀνθρώπους. τόν Μιλοι μαζί. Θεοδώρου Ζήση εἰς τήν ἡμερίδα τῆς Ἱ. ὅραμα. Σεραφείμ. πού ταλαιπωροῦν τόν σύγχρονο ἄνθρωπο. Ναός σύντομα νά ἀποπερατωτόν καλεῖ νά στηρίξη τόν λαόν. ἀλλά καί οἱ ὀλιγογράμματοι χαρισματοῦχοι. “τό μέν σῶμα. γιά νά μᾶς ἐπαναλάβει μερικά πράγματα περί Ἐκκλησίας. μέ ὑγεία σωματική καί πνευματική. οἱ θεολόγοι Μέσης Ἐκπαιδεύσεως. τήν ὁποίαν ὑπέγραψαν χιλιάδες πιστοί μέ κῦρος καί ἐξέχουσαν ἐπαγγελματικήν ἰδιότητα εἶναι ἀκατάλληλοι. θὰ μπορούσαμε κάλλιστα νὰ προσθέσουμε “καὶ Πατερικήν”: “Εἰς Μίαν.εἶναι: “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησέ μητα. αὐτοκτονίας. αἱ ὁποῖαι ἐλεηλάτησαν τόν τόπον καί τώρα «θά σταματήσουν νά τρῶνε». εἶναι σαφὴς ἀπόδειξη τοῦ ἀντιχρίστου χαρακτῆρος των. Βασίλειος. Μητροπολίτης ἔφερε παραδείγματα ἀπό τήν Παλαιάν Διαθήκην.ας”. Οἱ καιροί ἀπαιτοῦν ἐγρήγορση. ἃ ἔθεντο οἱ Πατέρες ἡμῶν”. εἶναι «ἀρρωστημένα μυαλά» κατά τόν Σεβασμιώτατον. ἡ ὁποία ὡς κτιστὴ παλιώνει καὶ φθείρεται καὶ γερνᾷ. γιά νά τοῦ δώσωμε παρηγοριά καί ἐλπίδα. Ἁγίαν. Μή λησμονοῦμε θῶν. ὅλα τά ἀνωτέρω. ἀφοῦ ἡ ἴδια ἡ Πολιτεία. βεβαίως. νά προσφέρωμε τό εἶναι μας θυσιαστικά γιά τόν κουφισμό καί τήν ἀπαντοχή τοῦ ποιμνίου μας.πειρική καθημερινή κατά Χριστόν ταφεύγει γιά τήν ἐπίλυση προβλη. Γονατίσατε μέ δάκρυα μπροστά στήν Εἰκόνα τῆς Θεομήτορος. Ἔχομε ὅλοι χρέος. εἶναι ας Κοινωνίας. κῦρος σεβαστῆς προσωπικότητας κ. Μή λείπετε ἀπό τούς Ἱερούς Ναούς. ἔχοντας ἡλικίαν κατάλληλον. Ὁ Μητροπολίτης μὲ ἀναφορὰ στὸ ὄνειρο τοῦ Φαραὼ τῆς Αἰγύπτου μὲ τὶς παχιὲς καὶ τὶς ἰσχνὲς ἀγελάδες καὶ μὲ τὴν ἐξήγηση τοῦ ὀνείρου ἀπὸ τὸν Ἰωσὴφ Πάγκαλο τόνισε πὼς σήμερα. 12. δηλαδή τήν ἀδιαίρετη Ἐκκλησία. νά στηρίξωμε αὐτόν τόν Λαό. ἀποκαλύπτουν ὅτι ἡ μεταπατερική θεολογία εἶναι ἰσοδύναμος τῆς αἱρέσεως. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἰς τήν Ἱ. PG 61. τόν Ἱεράρχη τοῦ καθήκοντος καί μάρτυρα τῆς ἀληθείας! Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος. ἀλλὰ γιὰ τὸν φωτισμό τους ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Καί μεῖς ἄρα στή συνέχεια θά μιλήσουμε γιά τήν “τρυγόνα”. Ναυπάκτου.2). σίγει· βέλτιον γάρ” (Ἱ. λέει σοφά ὁ λαός μας. ἀλλά κατηγορεῖ ὅσους ζητοῦν νά παραμείνη ἡ πίστις ἀναλλοίωτος καί τό φρόνημα Ὀρθοδοξότατον.) σέ μάγους. Ὁ λόγος σας νά εἶναι βάλσαμο παρηγορίας καί τά χείλη σας νά γίνουν ὑπέρ μέλι γλυκύτερα. Οἱ τῆς Ἐκκλησίας θὰ ἐξακολουθήσουμε νὰ ἀκολουθοῦμε τοὺς Ἁγίους Πατέρες. ἀλλὰ καὶ Πατερική. Τσελεγγίδης εἶπε τά ἑξῆς διά τούς μεταπατερικούς θεολόγους: «Προκαλεῖ βαθύτατη θλίψη ἡ παχυλή ἄγνοια καί ἡ ἐπʼ αὐτῆς ἐρειδομένη ἔπαρση τῶν “μετα-πατερικῶν” θεολόγων. ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Νικόδημος κατά τούς Ἁγίους Πατέρες. PG 61. 13αʼ). γιὰ τὴν περιουσία ποὺ ἀπαλλοτρίωσε. στή γιορτή τῆς Ὀρθοδοξίας. Λυπούμεθα. καί διδασκαλικῶν ἄπειρος λόγων· ἀλλʼ ὅταν ἴδω τόν ὑμέτερον σύλλογον. Ἀλέξανδρος κατά τήν διάρκειαν ἁγιασμοῦ διά τήν ἔναρξιν τῆς λειτουργίας «τό καλάθι τοῦ φτωχοῦ ἀδελφοῦ».ότατο ζήτημα τῆς τακτικῆς. προσφέροντας ὅραμα ζωῆς καί πορείας κυρίως στούς νέους ἀνθρώπους. ἡ ὁποία κυοφορεῖται εἰς τούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας. Ἆραγε ὁ λογιώτατος καί ἀσκητικός Σεβ. Δηλαδή ἡ ἁγιότητα τῶν ἁγίων ἔχει ὀντολογικό χαρακτήρα καί εἶναι ἄκτιστη ἰδιότητα τοῦ Θεοῦ. γιά νά βρεθοῦμε ὅμα στε καί μέ ὅ ποι α ἐρ γα σί α καί ἄν λοῦμε. Μητροπολίτου ἔφθασεν εἰς τό ἀποκορύφωμά της. χει γιά κάθε περίπτωση. Σταυροῦ —εἶναι ὁμολογία αὐτό καί Παράδεισος· ἀλγεινὴ ἡ πῆξις. ὦ συστρατιῶται· μικρὸν ὑοἱ καθιερωμένες νηστεῖες τήν εἴσοδο καί ἔξοδο ἀπό τό σπίτι νω μας.Σελὶς 6η 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΒΑΠΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΣΤΙΚΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ Ἡ ἵδρυσις μίας νέας ἐνορίας ἀποτελεῖ ὁμολογίαν πίστεως καὶ ἄρνησιν τοῦ μηδενισμοῦ «Ἀγνοώντας καὶ λησμονώντας τὴν Ἐκκλησία ἀγνοοῦμε καὶ λησμονοῦμε τὸν ἴδιο τὸν Χριστό. Ὡμίλησε διά τούς «λεγομένους μεταπατερικούς θεολόγους». Μᾶς… συκοφαντοῦν καί μᾶς… ἀδικοῦν Ἐνῶ ἐμεῖς σήμερα δέν κάμουμε τίποτε ἄλλο παρά νά ἀκοῦμε καί νά διαβάζουμε αὐτά πού ἐκσφενδονίζουν προκατηλειμμένα ἄρρωστα μυαλά! Δέν ἐπιτρέπεται. ἀντί θυσίας ἀναπέμπεται τῷ Θεῷ.705).172στʼ.τι ἀγαπᾶ ὁ Θεός! Ἡ δέ Ὀρθοδοξία. Ἐκεῖ πού ἀνεμένετο διακαῶς νά ἀποβεῖ ἡ Ὀρθοδοξία τό ἐνδιαφέρον καί τό μέλλον τῆς ἀρχόμενης νέας ἑκατονταετίας τοῦ εἰκοστοῦ πρώτου τρέχοντος αἰώνα. ὅταν «ἐξεγείρονται» διά τήν καταφρόνησιν τῶν Ἀποστολικῶν Ἱερῶν Κανόνων καί διά τήν καταπάτησιν τοῦ Συντάγματος τῆς Ἐκκλησίας ἤτοι τοῦ Ἱεροῦ Πηδαλίου. μέ καλοσύνη καί ἀγάπη. πού εἶναι ἀδελφοί τοῦ Χρι. Ὁ π. κατά συνέπειαν. ἦταν μονισχύονταν. Μεταλληνοῦ (ἀρρωστημένον μυαλόν καί αὐτός) τήν ἐδημοσιεύσαμεν εἰς δύο συνεχείας (ἡ δευτέρα σήμερον). Ὁ Σεβ. θεωροῦν ὅτι μέγα ἐμπόδιο στὰ σχέδιά τους εἶναι οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ θέλουν νὰ τοὺς ὑπερβοῦν. καλούμεθα περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά. “ὑπερμάχων τῆς Ὀρθοδοξίας” πανεπιστημιακῶν καθηγητῶν καί οἵτινων ἄλλων. Ἱκετεύσατε τούς Ἁγίους. Νά τε. νά ἐλέγχει καί νά ἐπιτιμᾶ ὁ οἱοσδήτις θεσμούς. διεσπασμένων τῶν ἐν αὐτῷ. Χρυσόστομος. διότι. ὁ ὁποῖος ὑπερασπίζεται τό Φανάρι. τέτοια χρονιάρα μέρα πού εἶναι. διότι εἶναι πολύ σημαντική. ἀφοῦ ἀποδεικνύει ὅτι ἡ μεταπατερική θεολογία εἶναι αἵρεσις ἔχουσα τάς βάσεις της εἰς τόν Προτεσταντισμόν. καί προστασία ρικούς προβαλλότοῦ Θεοῦ. Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο ποὺ ἀντέδρασε καὶ ὁ παπικὸς θεολόγος Ἰωάννης τῆς Ραγκούσης λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν Σύνοδο τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας. διά νά καταδείξη πῶς ἀπό «τάς παχειάς ἀγελάδας περάσαμε εἰς τάς ἰσχνάς». ζηλωταί. 22950.” (Ἱ. αὐτό τό τονίζουμε. Ἅγιοι. ήθειες καί τά πάθη εἶναι ριζωμένά προσερχόμαστε τακτικά στό μυ. Ἰουδαίους καί εἰδωλολάτρας καί ἄλλοτε διατυπῶνον δημοσίως θέσεις τῆς Νέας Ἐποχῆς. PG 49. Ἀρρωστημένον μυαλόν καί ὁ π. ὅπως ξεκάθαρα τονίζεται στό καί τά παιδιά μας. ἀλλά καί ή θά μᾶς ἀξιώσει γιά λόγους οἰκογενειακῆς προβο. Τώρα πού ὁ Λαός αἰσθάνεται αὐτή τήν ἀδικία. . “Τό πε. οἱ Ἅγιρεια δαιμονική καί βασκανία (πολοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες στή λές φορές φαγητά ἤ γλυκίσματα. τόν Θεό στούς ἀνθρώπους. ἐξ οὗ καί πολλάκις παρεξηγεῖται ἀπό ἀκρόα στοιχεῖα. τό δέ δάκτυλος. ὥστε νά μή γονατίσῃ μπροστά στίς δυσκολίες. ὑπέρμαχοι τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὑψώσατε τόν νοῦ καί τήν καρδιά πρός τόν οὐρανό καί ζητήσατε τήν ἐνίσχυση παρά τοῦ Παντεπόπτου καί Παντοδυνάμου Κυρίου μας. ὁ Ἅγιος Μη. ὁ Σεβασμιώτατος καὶ ἡ συνοδεία του παρεκάθησαν στὴν Πατριαρχικὴ Τράπεζα εὐχόμενοι καὶ πάλι στὸν Πατριάρχη τοῦ Γένους νὰ τοῦ χαρίζει ὁ Κύριός μας κρυστάλλινη ὑγεία καὶ μακροημέρευση στὸν Πρῶτο τῆς Ὀρθοδοξίας Θρόνο». πιστεύει ὅτι ἡ χριστιανική τελείωση εἶναι δυνατό καί στόν παρόντα κόσμο μας! Παρά τά προβλήματα πού δημιουργοῦμε ὅλοι μας καί πάντοτε! Ὅμως ὅποιος ἀγαπᾶ τό Θεό ἀγαπᾶ ὅ. Ἄς φιλοτιμησύν το μες ἱ κε τευ τι κές καί δο ξο λο τιουμ κ. Ἀφήσαμε τελευταῖο τό σπουδαιΝά προσφέρουμε καί ἀπό τό ὑΝά μάθουμε νά χρησιμοποιοῦμε στέρημά μας ἀκόμη —γιατί οὕ. εἶναι ψευδὲς καὶ συκοφαντία. τό «ἀρρωστημένο» αὐτό «μυαλό».στό κατά Ματθαῖον 64. νά λάμψει σάν τόν ἥλιο. καθίσταται «ἐν πάσῃ αἰσθήσει» κοινωνός τῆς ἁγιότητας τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ. ξαφνικά ξεσπᾶ καί διαφαίνεται στόν ὁρίζοντα κρίση τῆς σύγχρονης Ὀρθοδοξίας! Εἶναι βέβαια γνώρισμα τῆς Ἑλληνικῆς ὕπαρξης ἡ ἐλεύθερη διακίνηση διαφόρων ἀκραίων ἀντιλήψεων ἐπενδυτικῶν τάσεων. Προσφέρατε μέ ἁπλότητα. Μὴ οὖν ἐκκλίμεν. Κατὰ δὲ τὸ Συνοδικὸν τῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ ἐπαναλαμβάνει τὸν Ὅρο τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου: “Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων. ἡ ὁποία ἐνδυναμώνει. σέ τῆς νίκης ἀναδησώμεθα. μέν. καί ἐν ἐκκλησίαις συναγόμεθα.—Τελευταῖον) ἀφιερώνοντας τίς ἡμέρες αὐτές σέ περισσότερη προσευχή.. ἀρετή καί ἄσκηση πού εἶ- στε περισσότερο τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ. ἀλλά καί ὅσοι ἐπικρίνουν τό Φανάριον τόσον διά τήν φιλοπαπικήν καί φιλοοικουμενιστικήν του πορείαν ὅσον καί διά τήν προδοσίαν τῆς Πίστεως κατά τούς θεολογικούς Διαλόγους μέ τήν διακήρυξιν τῆς «Ὁμολογίας Πίστεως». γιατί οἱ κακές συνἐνέργειας καί ἐπήρειας καί κυρίως τοῦ Ἰησοῦ. παν τοῦ). Ἆραγε εἰς αὐτούς περιλαμβάνει καί τόν Καθηγητήν τῆς δογματικῆς εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.κρινοῦς καί ἐν μετανοίᾳ Ἱερᾶς Ἐμαστε τούς Ἁγίους γιά τήν κάθε κει στούς φτωχούς— στούς ἀ. κατά ἡδεῖα ἡ ἀπόλαυσις. κατὰ τὸ ὡραῖο κοντάκιο τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων. κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης. Χρυσοστόμου PG 6. μικρό ἤ μεγάλο. Θεῖε σύλλογε τῶν Ἀρχιερέων. Ἐάν τό Φανάριον ἐπιθυμεῖ τήν ἀλλαγήν τῆς Ὀρθοδοξίας. τά μάτια. οἱ ὁποῖοι ἀντιδρῶμεν εἰς τήν ἀλλαγήν πορείας τῆς Ὀρθοδοξίας εἴμεθα ζηλωταί. μέ τά λόγια πού μετά τό φαγητό. λοιπόν. στό Παράδεισο. Ἁγίαν. βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ. οἱ λαϊκοί Καθηγηταί τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ὑπό τόν κ. δέν ἀπορρίπτεται ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. τῆς γλυκυτάτης Παναγίας μας καί ἐκζητήσατε τίς ἱκεσίες της γιά τήν σωτηρία τοῦ Λαοῦ μας.τεία τοῦ Χριστοῦ καί συναθλητοῦ σατανᾶ”.δελφοί μας. ἡ Ἐκκλησία σήμερα δέν περιγράφει ἤ δέν ἀπορρίπτει τούς πατέρας καί τήν διδασκαλίαν των περί Ὀρθοδοξίας.Τ. ὅταν γίνονται ἀπό καλούς καί συνετούς ἀνθρώπους. τελευταίως πληθαίνουν οἱ ἀμφισβητήσεις τῶν ὀρθοδοξούντων! Μʼ αὐτά πού ἀκούονται καί λέγονται εὐκαίρως ἀκαίρως. Μητροπολίτου Μαντινείας ΕΠΙΘΕΣΙΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ Ἐπίθεσιν ἐναντίον τοῦ πολιτικοῦ κόσμου καί τῶν Κυβερνήσεων τῶν τελευταίων ἐτῶν ἐξαπέλυσεν ὁ Σεβ. καὶ τὰ γενέθλια Νά μάθουμε νά βαδίζουμε τόν ἴναὶ εἰς τὴν τιμὴν σιο δρόμο καί μέ τό σταυρό στό χέτῶν Ἁγίων μας ρι καί νά εἴμαστε σίγουροι —παρά Νά καταργήσουμε τά πάρτι καί τά λεγόμενα περί τοῦ ἀντιθέτου— τά γενέθλια. ἀλλά τόν σκοπόν μαθόντας. Διά νά τονίση ὅτι δέν εὐθύνεται ἡ Τρόϊκα διά ὅσα συμβαίνουν.κη. ἡ Ἐκκλησία καί φάρος ὁ Τίμιος Σταυρός! Ἐπί πλέον καί ἀπʼ ἀρχῆς σημειωθήτω ὅτι ἐμεῖς. Γι᾽ αὐ τό σέ κά θε στιγ μή. εἰλιτίς εἰδικές εὐχές καί νά ἐπικαλού. Μάλιστα μέσα στήν Ἐκκλησία ὅλοι εἴμαστε ἕνα.Προηγουμένου τῆς Ἱ.

ΑΡΧΕΙΟΝ τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης. 66. εἴτε τῶν παρατάξεών τους. Μονοφυσιτῶν. 121 ἑπ. Ἐκεῖ λοιπόν στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος στόν Πειραιᾶ ἦταν παροῦσα ἡ στρατευομένη καί ἡ οὐράνια Ἐκκλησία.. δάκρυα. ἀλλά σέ μικρότερες ἐπαρχίες. “οἱ χριστιανοὶ καὶ τὰ δόγματα τὰ συζητοῦν ἀργότερα οἱ θεολόγοι”! Μὲ τὴν μέθοδο βέβαια αὐτὴ τοῦ δογματικοῦ μινιμαλισμοῦ εἶναι ἴσως εὔκολο νὰ ἑνωθοῦν οἱ χριστιανοί. ὑπάρχει καί μία ἂλλη.. Καί διερωτᾶται: «Ἦτο ἂραγε ἀπαραίτητον ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Αὐτή τήν Κυριακή. ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ὁ Παπισμός. 64. 20. Εἶναι μία πανοικουμενικὴ θρησκευτικὴ σύνθεση καὶ σύζευξη τῶν πιὸ ἀντιθετικῶν καὶ ἀνόμοιων στοιχείων”. οὔτε τὴν ζεῖ. οἱ αἰτήσεις γιὰ μελέτες πέφτουν βροχὴ στὶς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τῆς Περιφέρειας κεντρικῆς Μακεδονίας καὶ τοῦ ΚΕΔΑΚ. οἱ πρόμαχοι καί ὑπέρμαχοι τῶν ἁγίων Εἰκόνων. ὥστε νὰ οἰκοδομήσουμε τὴν θρησκευτικὴ ἑνότητα τῆς οἰκουμένης. ὡς Οἰκουμενικὴ Κίνηση. Κεφ/νίας. ἀναγκάσθηκαν σὲ μία συσπείρωση καὶ συνεργασία. Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί Οἰκουμενισμός. Εὐαγγελία Κλέτα. Πλέον συγκεκριμένως ὁ κ. στά Ἱεροσόλυμα. Μέ αὐτό τόν τρόπο ἀπορρίπτονται οἱ ἃγιοι Πατέρες καί ἡ διδασκαλία τους. Σύμφωνα μὲ αὐτήν. 4.π. Ὁ Παπισμός καταδικάζεται σʼ αὐτήν «διʼ ὃλα τά καινοφανῆ ρωμαϊκά δόγματα»58. στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ε΄. Τόσο ὁ διαχριστιανικὸς ὅσο καὶ ὁ διαθρησκειακὸς οἰκουμενισμὸς εἶναι προβατόσχημοι λύκοι καὶ Δούρειοι Ἵπποι. ὃπως τά πράγματα ἒδειξαν. Αὐτά πρόσφερε ὡς συνεργασία στή χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἡ καύχηση καί ὁ αὐτοθαυμασμός τῶν Οἰκουμενιστῶν μας «γιά μία δῆθεν νέα ἐποχή. 10. ἀληθής εὐσέβεια. τῆς λατρείας καί τῆς ὀργανώσεως αὐτῆς.T. «Χωρίς νά εἰσχωρήσουμε στήν ἐξέταση τῶν δογματικῶν διαφορῶν. τὸν 20ό αἰ. 50. εἴτε τῶν φιλοσοφικῶν ἰδεολογημάτων τους. θὰ φανερωθεῖ καὶ στὴν ὁρατή της διάσταση μὲ τὶς κοινὲς ἑνωτικὲς προσπάθειες. σάν νά ἦταν δυνατή ἡ «κοινωνία ἀγάπης» χωρίς τήν ἑνότητα στήν πίστη. Ἀθήνα 1980. ἐγκαινιάζοντας καί προωθώντας τήν πορεία πρός τόν Οἰκουμενισμό μέ τήν «Οἰκουμενική Κίνηση»51. τῶν δέ ἐναντίων ἀσεβούντων καί μή τήν τῶν ἁγίων εἰκόνων τιμήν ἀποδεχομένων. Βλ. Ὃλοι δέ αὐτοί οἱ ψευδοχριστιανισμοί. τοῦ Χριστιανισμοῦ. στήν ὁποία γιά πρώτη φορά τά τελευταῖα χρόνια παρουσιάζεται καί ἀναλύεται δημοσίως καί ἐπισήμως. Στό ἲδιο. Πόσο παρήγορο τό μήνυμα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου γιά ὅλους ἐμᾶς πού ζοῦμε μέσα στόν κόσμο. Φειδᾶ. Σύμφωνα μὲ τὴν οἰκουμενιστικὴ ἀρχὴ τοῦ “διαχριστιανικοῦ δογματικοῦ συγκρητισμοῦ” οἱ δο γματικὲς διαφορὲς μεταξὺ ἑτεροδόξων εἶναι ἁπλῶς τυπικὲς παραδόσεις κάθε “ἐκκλησίας” καὶ πρέπει νὰ παρακάμπτωνται γιὰ τὸ καλό τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας. Πάγκαλος προτείνει: «Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία νὰ συμφωνήσουν μαζὶ ἕνα χρονοδιάγραμμα. φανερό. πρὸς τὴν πλευρὰ τῆς Ὀρθοδοξίας. π. ἀναγνώρισή τους ὡς Ἐκκλησίας. σ. ποὺ εἶναι νόμιμη κι αὐτή. 50. ὁ δέ Ἰωάννης Καρμίρης (τό 1953) δηλώνει περίφροντις ἀπό τίς ἐξελίξεις: «Εἶναι προφανές ὃτι ἡ ἀνεπιφύλακτος καί ἂνευ ὃρων συμμετοχή (τῆς Ὀρθοδοξίας) εἰς δογματικά συνέδρια καί ἡ ὀργανική σύνδεσις αὐτῆς μετά πολυαρίθμων ποικιλωνύμων Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν καί αἱρέσεων ἐπί βάσεως δογματικῆς καί ἐκκλησιολογικῆς ἐν τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ τῶν Ἐκκλησιῶν θά ἐσήμαινε παρέκκλισιν ἀπό τῆς ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Διαγγέλματος τοῦ 1920 χαραχθείσης γραμμῆς περί συνεργασίας αὐτῆς μόνον ἐν τοῖς ζητήμασιν τοῦ Πρακτικοῦ Χριστιανισμοῦ καί γενικῶς δέν θά ἦτο σύμφωνος πρός τάς θεωρητικάς ἀρχάς τῆς Ὀρθοδοξίας καί τήν μακραίωνα παράδοσιν αὐτῆς. σὲ μᾶς ἀνήκει ἡ Ρωμανία.» εὐχαριστεῖ θερµῶς τοὺς εὐγενεῖς δωρητὰς καὶ εὔχεται. μέ τούς ἐχθρούς τῶν Ἁγίων Εἰκόνων. συνολικῆς ἀξίας 5 ἑκατ. 168. Εἶναι μία ἒντιμη ὁμολογία γιά τίς ἐπιδιώξεις τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως καί τήν διασύνδεσή της μέ τόν πανθρησκειακό Διάλογο. καί ἡ συνεργασία. 3. Σεραφείμ ἀνέγνωσε μεγαλοφώνως τά ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν ἀναθέματα. Τούς ἀληθινούς στόχους ὃμως τοῦ διαχριστιανικοῦ Οἰκουμενισμοῦ δέν διστάζουν νά ὁμολογοῦν διακεκριμένοι Ἱεράρχες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Ὁ Σάμιουελ Χάντιγκτον ἒχει.259—263. ψευτοαγάπη τῶν σημερινῶν ὑποκριτῶν. γιά τήν ἐπίτευξη τῆς Πανθρησείας. μία παγκόσμια οἰκονομία. συγκρητιστικός ἀχταρμᾶς. τῶν Ἁγίων γενικῶς καί τῶν τιμίων λειψάνων. τό ὁποῖο καί συνέταξε μαζί μέ ἂλλους καθηγητές τῆς Χάλκης63. Σέρβου θεολόγου. Ἀθήνα 2007. 56. Εἶναι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ… ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ. τὶς παραλείψεις.2004. Ἀθήνα 2008. ὣστε οἱ ἀντιπρόσωποί της Θεολόγοι. Δέν γνωρίζουν ὅτι εἶναι ἐναντίον τῆς τιμῆς τῶν Ἁγίων καί τῶν λειψάνων. ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. τὴν ὁποίαν ἔχει. Τὶς ἀντιλήψεις αὐτὲς ἐπηρέασε καὶ ἡ προτεσταντικὴ θεωρία τῶν κλάδων. δο θέλει νὰ ἑνώσει τὸν κόσμο καὶ νὰ κάνει ἕνα παγκόσμιο κράτος. Ὑποσημειώσεις: 42.. Γιὰ νὰ ἀρχίσει τάχα νὰ ἀναπνέει ὀρθὰ καὶ πάλι. Γεωργίου Τσέτση. Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί Οἰκουμενισμός. καθεμιὰ ἀπὸ τὶς ὁποῖες κατέχει ἕνα μόνο μέρος τῆς ἀληθείας.Δ. πού ἂνοιξε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τίς πατριαρχικές Ἐγκυκλίους τῶν ἐτῶν 1902 καί 1920. οἱ ὁποῖοι ἀρχικὰ ἀρνήθηκαν νὰ συνεργαστοῦν. ὃπ. οἱ πιστοί κοινωνοῦν στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς καί γίνονται «Χριστοειδεῖς». Κριτική θεώρηση τοῦ παπικοῦ θεσμοῦ στήν Χάλκη τόν ΙΘ΄ αἰώνα. Ἂς προστεθεῖ. τῆς «διευρυμένης Ἐκκλησίας» καί τοῦ «πολιτιστικοῦ πλουραλισμοῦ». λένε. Νά εὐδοκήσει ὁ Θεός νά ἐκδιωχθεῖ τό νέφος τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. ὡς καί τήν διδασκαλίαν καί πρᾶξιν τῶν ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τῶν μεγάλων Πατέρων αὐτῆς» (ὃπ. ταιριάζει νά δώσουμε τό λόγο σ᾿ ἕνα Ἅγιο. τό 1948. γιγαντιαῖες καὶ χαώδεις δογματικὲς διαφορὲς καὶ ξεθεμελιώνοντας ἐκ βάθρων τὰ δόγματα καὶ τὴν πίστη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. μὲ Κεφαλὴ Ἐκεῖνον. ἀδιαλώβητο. π. ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι μεγάλο ἐμπόδιο στὴν ἀληθινὴ ἕνωση. πού δέν θά ἒχει ὃμως συνέχεια.. στά ὃρια τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. σ. Ὁ «Ο.7. 128. τήν ἀποφυγή τῆς καταδίκης τῶν αἱρέσεων καί τήν de facto. πού ἀναθεματίζονται στό «Συνοδικό τῆς Ὀρθοδοξίας». εὐρώ. οἱ ἐλεγκτὲς ἔκαναν φύλλο καὶ φτερὸ τὰ τιμολόγια ποὺ ὑπῆρχαν.9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Σελὶς 7η ΚΑΥΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. καὶ ὁ μυστικισμὸς τῆς Ὀρθοδόξου πνευματικότητος συμπληρώνει τὸν στοχασμὸ τοῦ παπισμοῦ. Ἀθήνα 1987. οἱ ὁποῖες τρέφονται ἀπό τή ρίζα τοῦ δένδρου. Αὐτό εἶναι τό κατασταλαγμένο συμπέρασμα τοῦ π. τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ. διότι· «οὐδενί τῶν ἁπάντων οὕτως ὡς κακοπαθείᾳ Θεός λατρεύεται». π. 46. Μονὲς Σίμωνος Πέτρας καὶ Παντοκράτορος. Δὲν βοηθοῦμε νὰ σωθοῦν ὅλοι οἱ αἱρετικοὶ μὲ τὸ νὰ λέμε πρὸς αὐτοὺς ὅτι καὶ αὐτοὶ ἔχουν ὀρθὸ δρόμο. ἄσκηση. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ. Κατά τόν Καθηγ. Αἱ Ἐγκύκλιοι τοῦ 1902 καί τοῦ 1904 ὡς πρόδρομοι τῆς Ἐγκυκλίου τοῦ 1920 ἐν τῇ εὐρυτέρᾳ οἰκουμενικῇ προοπτικῇ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας». 129-139 (ἐδῶ:129). 196 ἑπ. οἱ ὁποῖοι ἀπό ἀγάπη ἐλέγχουν καί παιδαγωγοῦν.ΜεταλληνοῦΒαρβάρας Καλογεροπούλου-Μεταλληνοῦ. Γιʼ αὐτὸ πρέπει νὰ προσέξουμε τὴν ἐντολὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: “Γίνεσθε φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί”. 101. Καλό ὑπόλοιπο Σαρακοστῆς! …ΕΩΡΤΑΣΘΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΣ Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.00. Διονύσιο Φεραδοῦρο στό τηλ. πού μᾶς σκιάζει.12 στό Κίεβο–Κριμαία–Ὀδησσό μέ προσκύνημα στόν Ἅγιο Λουκᾶ (Κριμαίας) μέ τήν συνοδεία καί τήν πνευματική καθοδήγηση τοῦ π.00. νά ταπεινωθῆ τόσον τερατωδῶς. ὃπως χαρακτηρίσθηκαν οἱ δυτικές χριστιανικές ὁμάδες τό 190252. Ἀλλά ἐμεῖς θά ἀκούσουμε τόν Ἅγιο Γρηγόριο ὡς πρότυπο καί δάσκαλο τῆς ἁγίας ζωῆς. λέγει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος. ἀλλά καί μέ τό σύνολο τῆς ὑμνογραφίας της. ποὺ πιστεύει ὅτι τὸ Κοράνιο εἶναι δῆθεν θεόπνευστο. Μία ἀπὸ τὶς πλεῖστες ἀναντίρρητες Θεϊκὲς ἀποδείξεις καὶ Θεοσημεῖες διʼ ὅλα τὰ ἀνωτέρω εἶναι ὁ ἅγιος ἔνδοξος Ἱερομάρτυς Ἀθανάσιος ὁ Λιθουανός. 59. 43. Ὁ Οἰκουμενισμὸς κινεῖται σὲ δύο ἐπίπεδα· τὸ πρῶτο σὲ διαχριστιανικὸ καὶ τὸ δεύτερο σὲ διαθρησκειακό. ἀλλά καί τή Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν. Στό ἲδιο. ὥστε νά ἀναδειχθεῖ «ἔσοπτρον (=καθρέφτης) Θεοῦ». ὅπου καί πάλι διακρίθηκε σέ ἀγῶνες σκληρούς καί συνεχεῖς. Αὐτή τήν ἐμπειρία τους διακηρύττουν μετά ἀπό κάθε θεία Λειτουργία. ποὺ ὑπάρχουν σὲ ὅλες τὶς “μονοθεϊστικὲς θρησκεῖες”. πρώην Ἀμερικῆς Ἰάκωβος σέ συνέντευξή του τό 1999: «Πρῶτον μέ ἐπίκραναν οἱ πόλεμοι καί δεύτερον ἡ σχετική ἀποτυχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Διαλόγου.. ὃλαι αἱ ψευδοεκκλησίαι. διότι ἡ προτεσταντίζουσα αὐτή κίνηση ἀποδυναμώνει τήν πατερική παράδοση. σ. Τό ἲδιο δηλώνει καί ὁ καθηγητής τῆς Σχολῆς Ἀρ. τῆς ὁποίας τήν ἀποκλειστικότητα καί μοναδικότητα ἀρνεῖται. διά τάς ψευδοεκκλησίας τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης. τότε γιατί πέθαναν οἱ ἅγιοι καὶ οἱ μάρτυρές μας καὶ γιατί ὁ Θεὸς χαρίτωσε τὰ λείψανά τους. τοῦ Ἑωσφόρου καὶ τοῦ ψεύδους. στίς παγίδες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. μαζί μέ τούς ἀρχαίους αἱρετικούς. ἀλλὰ πιστεύει στὸ Ταλμοὺδ καὶ στὴν Καμπάλα. τὴν καταργεῖ καὶ τὴν ἀφανίζει. 953). Καί τό σημαντικώτερο. 49. ἀλλά παναίρεση. ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ δέχθηκαν τὸ βάπτισμα. ὅμως. Καί ἔκτοτε ὥρισαν οὗτοι οἱ ἅγιοι ὁμολογηταί ἐτήσιον οὕτω ταύτην τήν ἱεράν πανήγυριν γίνεσθαι. ἀναλλοίωτο καὶ θαυματουργοῦν λείψανό του καὶ προσφέρει διϊστορικῶς πλέον καὶ Αὐτὸς τὴν ἀπάντηση τῶν οὐρανῶν. σ. ἡ ὁποία προσφέρει θεολογική κάλυψη καί στήριξη στήν οἰκουμενιστική μας ὑστερία καί στήν κατεδάφιση τῶν πατερικῶν καί παραδοσιακῶν μας θεμελίων. γιά νά ἀστράψει πάλιν καί νά λάμψει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Παναγῆς Σκλαβοῦνος. γιατί νιώθουν πώς αὐτοαναθεματίζονται. ὁ Παπισμὸς θέλει νὰ ἀπορροφήσει τὴν Ὀρθοδοξία μὲ τὴν ἕνωση τύπου “Οὐνίας”. πιό περιεκτική ἒννοια τῆς ἑνότητος. οἱ ἄνδρες τοῦ ΣΔΟΕ μπῆκαν στὸ Ἅγιον Ὄρος γιὰ νὰ ἐλέγξουν δύο ἔργα. Ἡ Ὀρθόδοξη θεολογία ἀπορρέει ἀπὸ τὴν ἀποκαλυπτικὴ ἐμπειρία. Πρβλ. ὅπως οἱ Ἑβραῖοι καί τό Ἰσλάμ. καθὼς καὶ τὴν ἀνάλυψη τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν καὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος ἀπὸ τὴν ἴδια». 61. σ.00. ὅπως δικαιολογημένα ἔχει χαρακτηρισθεῖ. στόν τόμο τοῦ Ἰδίου. τὸ Βατικανό. Ἔχαιραν μαζί μας τά πλήθη τῶν Ἁγίων ὁμολογητῶν καί μαρτύρων. Κι ὅλα αὐτά παρά τόν πολυποίκιλο καί πολυτάραχο βίο του. Ὀνομαστικά ἀνέγνωσε τά ἀναθέματα ἐναντίον τῶν Μονοφυσιτῶν Διοσκόρου καί Σεβήρου. ἰσοτίμου μέ τήν Ὀρθοδοξία. Διπλά τόν τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία· στίς 14 Νοεμβρίου. ἀλλὰ ἀποδεκτοὶ τρόποι προσεγγίσεως τοῦ ἴδιου Θεοῦ. Ἐνωρίτερα μάλιστα ἀνεγνώσθη στή θέση τοῦ θείου κηρύγματος ἡ ποιμαντική ἐγκύκλιος. 949. Ἀναλυτικά θά ἐπισκεφθοῦμε Κίεβο – Χερσώνα – Σεβαστούπολη – Γιάλτα – Ὀδησσό. τό μή πρός τούς θεοφόρους Πατέρας ἀμφισβητεῖν». δεχόμενοι ὡς ἐκκλησίες καί τούς ἀρχαίους Μονοφυσίτες. Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι εἴμαστε ἡ σωστὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία. στήν Ἐπετηρίδα Ἑστίας . δηλ. τὸ ἕνα καὶ μοναδικό Του Σῶμα. Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ ΑΠΘ Καθώς διανύουμε τήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή. ποὺ γίνεται ἔλεγχος στὰ μοναστήρια τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας κάτι ποὺ δὲν ἔμεινε ἀσχολίαστο ἀπὸ τοὺς Ἁγιορεῖτες μοναχοὺς. Ἔχουμε πέσει τώρα σέ μεγαλύτερη δυσσέβεια ἀπό τούς εἰκονομάχους Δυστυχῶς ἡ χαρά μας τίς τελευταῖες δεκαετίες δέν ἦταν ἀσκίαστη καί πανευφρόσυνη. 46 (σημ. προβάλλεται ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὡς παράδειγμα καί πρότυπο Ὀρθοδοξίας. πού ἀγωνίσθηκαν ἐναντίον τῶν αἱρέσεων. τήν κακοπάθεια καί ζυμωθοῦν μέ τήν προσευχή. Β΄ Κορ. Δημητρίου Ν. ὁμολογητής καί τῇ συνειδήσει μάρτυς. Ἡ συμβολή τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης εἰς τήν Οἰκουμενικήν Κίνησιν. Διάγγελμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Πρός τάς ἁπανταχοῦ Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ». Ἡ μεταπατερικότητα. Δὲν εἶναι οὔτε Ρωμαϊκή. Μέ τό Διάγγελμα τοῦ 1920 τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο προσέφερε τόν καταστατικό χάρτη γιά τήν στάση. π. σ. ὃτι «διά τῆς ἂχρι τοῦδε συμμετοχῆς της εἰς τήν πανχριστιανική Κίνησιν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐζήτησε κυρίως. Ἀποθέτοντας στό ἔλεος τοῦ Κυρίου ὅλες τίς ἁμαρτίες τους μέ τό μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως. πού συμμετέχει ἐπίσημα στόν Διάλογο) καί τοῦ Porto Allegre (2009) (=ἀποδοχή τῆς προτεσταντικῆς Ἐκκλησιολογίας). τ. Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. 65. Ἀναγνωστόπουλο. 950 ἑπ. ἀμέσως μετά ἀπό τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. ἀληθινὰ χριστιανοί. προκειμένου νὰ ὑπερπηδηθοῦν οἱ δογματικὲς διαφορὲς μεταξὺ τῶν “ὁμολογιῶν” καὶ νὰ ἐπέλθη ἡ “ἕνωση τῶν χριστιανῶν”. ἕνα παγκόσμιο νόμισμα. ποὺ εἶναι δαιμονικὴ μαγεία καὶ σατανολατρεία. ἂλλωστε. τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας. ἐξαιρέτως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. ποὺ ὑφίσταται τάχα “ἀόρατα” καὶ ἀπαρτίζεται ἀπὸ ὅλους τούς χριστιανούς. Ἡ Ἐκκλησία. παρὰ τῶν “Ἐκκλησιῶν” . σ. Ἰω. ἒχει τήν ἒννοιαν κοινωνίας ἀγάπης καί οὐχί κοινωνίας ἐν τῇ δογματικῇ διδασκαλίᾳ καί τοῖς μυστηρίοις»62. Προτεσταντῶν. Βλ. σ. εἴτε τῆς λογικοκρατίας. Στεργίου Σάκκου.. Βασικὴ θέση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι ἐπίσης καὶ ἡ ἑξῆς: ὅτι δῆθεν ἐπιτρέπεται ἡ συμπροσευχὴ μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ αἱρετικῶν ἤ ἀλλοθρήσκων. ἐπιφέρει τήν ἂμβλυνση τῶν κριτηρίων τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος καί στερεῖ καί αὐτό καί τόν κόσμο ἀπό τήν δυνατότητα σωτηρίας. Τὴν τελευταία χρονιὰ ἀπορρόφησαν καὶ τὸ τελευταῖο εὐρώ”. ποὺ εἶναι ἐφεύρημα καὶ ἔργο τοῦ βυθίου δράκοντος. στήν Ἀθήνα καί ὅπου ἀλλοῦ δέν ἦταν «ἡμέρα χαρμόσυνος καί εὐφροσύνης ἀνάπλεως. π. ὃτι ὁ Οἰκουμενισμός ἀποδείχθηκε πλέον ὡς ἐκκλησιολογική αἳρεση. Οἱ ἐκ τῶν ὀρθοδόξων καὶ τῶν παπικῶν οἰκουμενιστὲς πιστεύουν ὅτι ὁ παπισμὸς μὲ τὴ λογικοκρατία καὶ τὸν φιλοσοφικὸ στοχασμὸ εἶναι συμπλήρωμα ἀπαραίτητο στὴ “διηρημένη χριστιανοσύνη”.Ἓνα ἀνέκδοτο κείμενο τοῦ Κωνσταντίνου Τυπάλδου-Ἰακωβάτου. 235 ἑπ. 58. Καθολικῆς καί Αποστολικῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ὑπαρκτικοῦ μυστηρίου τῆς σωτηρίας. καί ἀποδέχονται Αὐτόν ὡς Σωτῆρα καί Κύριο. λατρείας καὶ διοικήσεως. 52. Νεκταρίου Κιούλου. “Ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων”. 3. διακηρύξει ὃτι «οἱ θρησκεῖες εἶναι πολύ ἰσχυρό ἐργαλεῖο γιά τήν πολιτική. Προκαταβολή ἐξόφλησις στό γραφεῖο L.2012 ἕως 16. Γ. πού ἀπέστειλε πρός τό ποίμνιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς. ΚΑΘΟΛΙΚΗ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία Τοῦ Χριστοῦ. κοσμοπολιτισμὸ καὶ ἀθεϊσμό. τά ὁποῖα οἱ περισσότεροι ἐπίσκοποι καί λοιποί κληρικοί ἀποσιωποῦν. Ἂν εἶναι δύσκολο νὰ σωθεῖ ἕνας Ὀρθόδοξος χριστιανός. ὅμως ἀπὸ μία ἄλλη ὁδό. πού ἐκπέμπει ὁ ἥλιος Χριστός (πρβλ. ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ Οἰκουμενισμὸς. ποὺ δαπανήθηκαν γιὰ τὴν ἀνέγερση μιᾶς τετραώροφης ἀποθή- κης καὶ γιὰ τὰ ἔργα ἀναστύλωσης τῆς Ἱ.6). θὰ πρέπει οἱ δύο πνεύμονες νὰ συγχρονίσουν τὴν ἀναπνοή τους.ποὺ οὐσιαστικὰ εἶναι Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Αἱρέσεων. εὐρώ. («πίστις διʼ ἀγάπης ἐνεργουμένη» Γαλ. στὰ μέσα τοῦ 19ου αἰ..5. Τίποτε δέν στάθηκε δυνατό νά ἐμποδίσει τήν ἀδιάκοπη ἐπαφή καί κοινωνία τῆς ψυχῆς του μέ τόν Θεό. Πῶς νὰ σωθεῖ ἕνας Ἰουδαῖος. στήν Μόσχα. ἡγούμενος Μικρορωσσίας. διότι δέν ἀποδέχεται τό πρωτεῖό του. οὔτε Καθολική. Δὲν εἶναι Ἐκκλησία. Ὅσον ἀφορᾶ στὸν δογματικὸ μαξιμαλισμό.00. μέ ὅλες τίς ἔγνοιες καί τίς φροντίδες τίς καθημερινότητας. Εἶναι φανερή ἐδῶ ἡ θεωρία περί «διευρυμένης Ἐκκλησίας». Αἱ προτάσεις τοῦ κ. Καί γιά νά παραφράσουμε τόν Ντοστογιέφσκυ: «Χωρίς Πατέρες ὃλα ἐπιτρέπονται»! Κατά τόν ἃγιο Γρηγόριο ὃμως τόν Παλαμᾶ. Σκοπὸς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δὲν εἶναι νὰ ἀδειάσει τοὺς ἱεροὺς Ναοὺς ἀπὸ πιστούς· ἀντίθετα τοὺς θέλει ἀσφυκτικὰ γεμάτους. Πρόκειται γιὰ τὴν θεωρία τῆς βαπτισματικῆς θεολογίας. γιατί ὁ Οἰκουμενισμός δέν εἶναι ἁπλῆ αἵρεση. ὃλων τῶν αἰώνων. 50. Τέλος στὶς μεθόδους.3637415 (κα. Κιτσίκη. ποὺ ἔγιναν τὰ τελευταῖα χρόνια. Τὸ ἴδιο γράφει καὶ ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων στὶς “Κατηχήσεις” του. βλέποντας τὸν κόσμο νὰ φεύγει ἀπὸ κοντὰ τους λόγῳ τῆς αὐξανομένης θρησκευτικῆς ἀδιαφορίας καὶ τῶν ὀργανωμένων ἀντιθρησκευτικῶν κινημάτων. πού ἐπαινεῖται ἀπό τούς Οἰκουμενιστές. οἱ μεγάλοι Ἅγιοι. πληροφορηθῇ δέ καί αὐτή τάς νέας μεθόδους καί ἀντιλήψεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί δράσεως αὐτῶν». ἀφοῦ ὑπέκυψε στὸν τρίτο πειρασμὸ τοῦ Χριστοῦ. στά πρόσωπα τῶν κατά τόπους Ἡγεσιῶν της. μὲ τὴν ἵδρυση στὸ Ἄμστερνταμ τῆς Ὁλλανδίας τοῦ λεγομένου Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν . Φλωρόφσκυ τό 1961 ἀπομακρύνθηκε ἀπό τό ΠΣΕ. π. Οἱ «ἀναδενδράδες». τήν Ὀρθοδοξία δέ ἐχαρακτήρισε «ἐλλειμματική». Οἱ τέτοιοι “χριστιανοὶ” ὅμως μπορεῖ νὰ εἶναι Ὀρθόδοξοι. Τὸ ἀποτέλεσμα ὅμως εἶναι ἡ παραθεώρηση τοῦ δόγματος. 62. περιλαμβάνεται καὶ ὁ δογματικὸς μινιμαλισμὸς καὶ ὁ δογματικὸς μαξιμαλισμός. 60. σ. Ἦσαν οἱ : Σελευκείας Γερμανός ( Στρηνόπουλος). ποὺ προσφέρει ἡ ἄκτιστη θεία ἐνέργεια τῆς Ἁγίας Τριάδος μέσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Μὲ λίγα λόγια προωθεῖ τὴν λεγόμενη “πανθρησκεία”. ὁ ἱδρυτής καί κύριος προωθητής τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μέ τό «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν» εἶναι εἰκονομαχικός. πού κορυφώθηκαν στίς ἀποφάσεις τοῦ Balamand (1993) (=κατάφαση τῆς παπικῆς αἱρέσεως ὡς ἀδελφῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Οὐνίας. Ἁγίας. Βούλα). ἀνακηρυχθέντων μέν τῶν εὐσεβούντων καί ὀρθῶς δοξαζόντων. Ὅτι κυρίως εἶναι ἐναντίον τῆς τιμῆς τῆς Ὑπεραγίας ἡμῶν Δεσποίνης καί Θεοτόκου. πᾶνε δυστυχῶς οἱ Οἰκουμενιστὲς νὰ στηρίξουν τὸν Παπισμὸ μὲ παραχωρήσεις σὲ θέματα πίστεως. ἀναφερόμενος διά μακρῶν στό Διάγγελμα τοῦ 1920. στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ὅπου λοιπόν μέ αὐτές τίς παραδοχές γιορτάσθηκε ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Κωνσταντινούπολη. πού ἀπαιτεῖ τήν περιθωριοποίηση τῆς πίστεως καί τοῦ σωτηριολογικοῦ χαρακτήρα τοῦ δόγματος.π. Νοέμβριος 1999. σ. γι᾽ αὐτό καί κατήργησαν καί τήν ἔννοια τῆς αἱρέσεως. Στό ἲδιο. Ὑπῆρξαν καί ἅλλες περίοδοι στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας. πού ἀνήκει στὶς αἱρετικὲς ὁμάδες τοῦ παπισμοῦ. Γίνεται. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί ὁ Οἰκουμενισμός. ποὺ λήγει τὸ ΕΣΠΑ. κατά τίς ὁποῖες ἡ Ὀρθοδοξία δέν διασώθηκε στά μεγάλα ἐκκλησιαστικά κέντρα. 68. μόνο ποὺ αὐτοὶ οἱ “πιστοὶ” θὰ ἔχουν ὁ καθένας τὴν δική του πίστη καὶ διδασκαλία. Τὸ τελευταῖο διάστημα. Ἱστορία-Ἀρχιτεκτονική. σ.Χ. ἡ Ἐγκύκλιος «ὑποκαθιστᾶ ἢ ἀποσιωπᾶ τήν ἀλήθεια τῆς Μιᾶς. ὡς τῆς μόνης δυνατότητος σωτηρίας ἀνθρώπου καί κοινωνίας. 239 ἑπ. Προσκυνηματική ἐκδρομή τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἀστυνομίας Ἡ Θρησκευτική Ὑπηρεσία τῆς Ἀστυνομίας πραγματοποιεῖ 10ήμερη ἀεροπορική προσκυνηματική ἐκδρομή στήν Οὐκρανία ἀπό 7. «πρέπει νά καλλιεργήσουμε αὐ τήν ἀκριβῶς τήν ἰδέα τῆς εὐρυτέρας ἑνότητος. καί οὐσαστικά καταξιώνοντας τήν αἱρετική πλάνη. τοὺς τυχὸν πολέμους. τήν ὁποίαν οἱ Ὀρθόδοξοι πάντοτε καθ᾽ ὅλην τήν διάρκεια τοῦ ἔτους ὑμνοῦμε καί δοξάζουμε ἰδιαίτερα ὅμως τώρα μέ τήν διάσπαρτη στίς πέντε Παρασκευές ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου. τὸ ὁποῖο μέσα σὲ 10 χρόνια θὰ ὁδηγήσει: α) στὴν οἰκονομικὴ αὐτοτέλεια τῆς Ἐκκλησίας μὲ ὅρους διαφάνειας τῶν ἐσόδων της. Ἀθήνα 2009. μέ τήν κατʼ εὐθεῖαν πολεμική κατά τῆς συνοδικῆς καί πατερικῆς πίστεως -τοὐναντίον αὐτή συχνά ἐπαινεῖται ὑποκριτικά καί ἐξαίρεται. Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς. Στό ἲδιο. Γιά πληροφορίες–δηλώσεις συμμετοχῆς: κ. Καθαρότερα ὃμως τόν σκοπό τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως ἒδωσε ὁ ἐπίσης διακεκριμένος Ἱεράρχης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἐκ τῶν πρωτεργατῶν της. γίνονται τό 1920 «Ἐκκλησίες». Ἀντί λοιπόν. Ἐπὶ ἀρκετὲς ὧρες. καὶ γιατί σώνει καὶ καλὰ νὰ θέλουμε ἐμεῖς οἱ πιστεύοντες στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νὰ συμπροσευχόμαστε καὶ νὰ συλλειτουργοῦμε μὲ τοὺς αἱρετικούς.. ὅλες οἱ “χριστιανικὲς ὁμολογίες” εἶναι μεταξύ τους “Ἀδελφὲς Ἐκκλησίες”.00. Ἰω. καὶ εὐωδιάζον καὶ σήμερον ὁ ἅγιος εὐλογεῖ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας μὲ τὸ ἄφθαρτο. 960 ἑπ. Γιʼ αὐτὸ πρέπει νὰ ἐνημερώσουμε ὅλοι μας κάθε Ὀρθόδοξο χριστιανό.5. 47. ἰσχυριζόμενος ὅτι δέν διασώθηκε κάπου ἡ Ἐκκλησία.. Καί εἶναι πολύ χειρότερη ἡ αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. ὃμως Ματθ. Προβάλλει τὴν ἀντίληψη τῆς “Διευρημένης Ἐκκλησίας”. “Ὁ συγκρητισμὸς εἶναι ἡ σχετικοποίηση τῶν θρησκειῶν καὶ τῶν θρησκευτικῶν ἰδεῶν. ἀπό τήν φαιδρότητα τῶν ἀληθεστάτων δογμάτων τῆς πίστεως. 82). Στό σημεῖο αὐτό εἶναι περισσότερο εἰλικρινής ὁ νῦν Πάπας. Συνέντευξις στή Μαίρη Πίννη. πρόσθεσε ὁ Θυατείρων. ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του. αὐτὸς ὁ θανάσιμος ἐχθρός τῆς χριστιανικῆς πίστεως. 200.). β) Στὴν ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας μὲ τὴ στήριξη τοῦ κράτους. Ἐνῶ παγκοσμίως τὸ σπίτι τοῦ Παπισμοῦ κλονίζεται ἐπικίνδυνα λόγῳ τοῦ ἀθεϊσμοῦ. στὶς Ἱ.Τ. Ἀλοίμονον. σ. Βλ. ὅπως τόν ἐγκωμιάζει ὁ ὑμνογράφος. Ἀγγλικανῶν. σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕνα “δένδρο” μὲ “κλαδιὰ” ὅλες τὶς “χριστιανικὲς ὁμολογίες”. ὃπ. πού ἐπηρέασαν τούς παλαιούς εἰκονομάχους. Ὁ μὲν διαχριστιανικὸς οἰκουμενισμὸς προωθεῖ τὴν ἕνωση τῶν διαφόρων χριστιανικῶν “ὁμολογιῶν” (Παπικῶν. ἀκόμη καί Ἱεράρχαι. σ.. ἡ ἐγκόλπωση. 2. Ὁ Οἰκουμενισμὸς. Τότε κάποιες “χριστιανικὲς ὁμολογίες”. Καρμίρη. Ὁ π. εὐρὼ ἀπὸ τὸ ΕΣΠΑ γιὰ ἔργα ἀναστύλωσης καὶ διαφύλαξης τῆς πολιτισμικῆς τους κληρονομιᾶς καὶ ἤδη ἔχουν ἀπορροφήσει 20 ἑκατ. χαρακτηρίζοντας τόν Οἰκουμενισμό μέ τόν ἀκόλουθο τρόπο: «Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι κοινόν ὂνομα διά τούς ψευδοχριστιανούς. 16. οὔτε μὲ τὴν Ρωμανία. τήν ἀδιάλειπτη προσευχή. Ὅσον ἀφορᾶ στὸν δογματικὸ μινιμαλισμό. Δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴν Ρωμηοσύνη. Πασαδαῖος (Ἱερά Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης. κάνοντας ἀνώδυνες γιὰ τὸν Παπισμὸ ὑποχωρήσεις. Φοβούμενος ὃμως τήν σχετικοποίηση τῆς πίστεως. γι᾽ αὐτό παραμερίζουν μέ τήν μεταπατερικότητα τούς Ἁγίους Πατέρες. 57. προκειμένου νὰ ἐξασφαλίσουν καὶ νὰ πάρουν τὰ ὑπόλοιπα 40 ἑκατ. καί τήν θρησκευτικήν ἃμα καί ἀσκητικήν αὐτῆς πεῖραν. νά πληθυνθῆ τά ἑπόμενα ἔτη. Στεφανίδης. π. πού καταγγέλλουν ὀνομαστικά καί ἀποκαλύπτουν τούς αἱρετικούς. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ Μία. “Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς εἶχαν κάνει καὶ μὲ τὸ Γ' ΚΠΣ. Ὡς μητροπολίτου Φιλαδελφείας (τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖον καί ἡ Θεολογική Σχολή Χάλκης. Εἶναι ἕνα θέμα ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρον στίς μέρες μας. Ἠ Ἐγκύκλιος ἀπευθύνεται «πρός τάς αὐτοκεφάλους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας». τή νηστεία. μέσα ἀπὸ τὴ δυσωδία τοῦ βόθρου ἀνεφάνη Χάριτι τοῦ Ζῶντος Θεοῦ. Θεόδωρος Πάγκαλος. Μέσα στὸ ἴδιο πνεῦμα κινεῖται καὶ ἡ θεωρία τῆς “Παγκόσμιας ὁρατῆς Ἐκκλησίας”. Γ. 210. ἀποκηρυχθέντων καί παραδοθέντων τῷ ἀναθέματι. Δημήτριος Καζαμίας. Ὑπεύθυνη ὃμως καί ἀντικειμενική κριτική στήν Οἰκουμενική Κίνηση ἒχει ἀσκήσει ὁ ὃσιος Ἰουστῖνος (Πόποβιτς). ἀφοῦ καθαρίσουν τὴν ἱστορικὴ μνήμη ἀπὸ τὰ λάθη. Θεόδωρος ὁ Στουδίτης». Ν. Ἀθήνα 19972. βέβαια. ἀλλὰ κράτος. δικούς μας καί ξένους. Ἒζησε 1795-1867. τά ἂλλα ἒχουν καθαρά προγραμματικό χαρακτήρα.» εἰς ΕΥΡΩ»: Βασιλικὴ Δρόσου. προωθεῖ τὴν ἕνωση μεταξὺ αὐτῶν καὶ κυρίως μεταξὺ τῶν δῆθεν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρηκειῶν τοῦ κόσμου. στόν Τόμο: Δώρημα στόν Καθηγητή Βασίλειο Ν. ὅπως ὁ δρόμος. Ν. τούς ὁποίους κάποιοι καθηγηταί παρουσιάζουν ὡς ὀρθοδόξους ἀσεβοῦντες καί βλασφημοῦντες ἐναντίον ἁγίων συνόδων καί Ἁγίων Πατέρων. ἂλλωστε. τὸν ὁποῖον ἐδολοφόνησαν οἱ Παπικοὶ οὐνῖτες τῆς Πολωνίας. 956. πού ἀσύστολα καί χωρίς προσχήματα πλέον ἐπιταχύνονται οἱ οἰκουμενιστικές κινήσεις γιά τήν ἅλωση ἤ ἀλλοίωση τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. μᾶς εἶπε ὑπάλληλος τῶν ὑπηρεσιῶν. τό ὁποῖο ἀδίστακτα προσυπογράφω. γιὰ τὰ σχέδια τοῦ Παπι- ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΕΙΣ ΔΥΟ Ι. τὸν ἔρριξαν σʼ ἕνα βόθρο.00. Φειδᾶ. 55. π. Ὅταν οἱ καρδιές καθαρθοῦν μέ τήν ἐπίπονη ἄσκηση. χωρίς τήν ὁποία ἡ Ὀρθοδοξία παραμένει ἀθωράκιστη στήν δίνη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τήν ἐξυπηρέτηση τῶν σχεδίων τῆς Νέας Ἐποχῆς. ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (1296–1359). 54. Τό κοινόν εὐαγγελικόν ὂνομά των εἶναι ἡ παναίρεσις»66. Οἱ Πάπες. Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἐκκλησιολογικὴ αἵρεση ὅλων τῶν ἐποχῶν.. Ἰεχωβάδων. τήν ἐλεημοσύνη.!». κατανοητὸ ὅτι ἡ ἀποδοχή. Βασίλειος Ἀντωνιάδης καί Π. παραδόσεως. Πρόκειται γιά ἐπιστροφή στό πνεῦμα πρό τοῦ 1900. Στὴν πραγματικότητα. μαρτυρίας καὶ ἱεραποστολῆς στὸν σύγχρονο ἐκκοσμικευμένο κόσμο. Ἰουστῖνος μπόρεσε νά διίδει τήν κατάληξη τῶν οἰκουμενιστικῶν σχέσεων. τήν ὁποία ἐμπεριέχει. αὐτό τό πανάχραντον Θεανθρώπινον σῶμα καί ὀργανισμός τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ. ὅτι εἶναι ἀνεικονικός. αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη ὁ Ἰωάννης Καρμίρης νά ὑπογραμμίσει: «Ἡ συμμετοχή τῶν Ὀρθοδόξων . σʼ ἀντίθεση μέ τήν ἀποστολική καί πατερική παράδοση. Ἂν σύμφωνα μὲ τοὺς οἰκουμενιστές.. π. στήν μελέτη τοῦ π. Ἂρθρο στόν «’Ορθόδοξο Τύπο». ὃπ. ποὺ ἐπιθυμεῖ διακαῶς.00. μὲ τὶς χιλιάδες τῶν σκανδάλων παιδεραστίας. Ἔτσι. Καὶ ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ὁ Παπισμὸς εἶναι δύο ἐξ ἴσου νόμιμες παραδόσεις τῆς μίας καὶ ἀδιαίρετης ἀρχαίας ἡνωμένης Ἐκκλησίας. Γιὰ νὰ λειτουργήσει σωστὰ ὁ ὀργανισμὸς τῆς Ἐκκλησίας. ἄφθαρτο.. νά πλησιάσουμε τόν Θεό. ὃπ. Βλ. κατά τήν ὁποία ὃλοι ὃσοι παραδέχονται τήν θεμελιώδη διδασκαλία τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ. τὴν ἀπαγόρευση τῆς πώλησης γῆς τῆς Ἐκκλησίας χωρὶς ἔλεγχο καὶ προϋποθέσεις. κατά τό χαρακτηρισμό τοῦ νέου ὁσίου τῆς Ἐκκλησίας μας. Οὔτε εἶναι ὁ Παπισμὸς Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία. οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν δύο ἀπὸ τὶς βασικὲς κατευθύνσεις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. εἶναι δυνατὸν νὰ σωθεῖ. Εἶναι σπουδαῖο κείμενο γιά τίς μεθοδεύσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πρός ἐνίσχυση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Θεσσαλονίκη 1974. ἀναστηλωθεισῶν τῶν ἁγίων καί σεβασμίων εἰκόνων παρά τῶν διειλημμένων ἁγίων Ἀνδρῶν. Εἶναι ἡ χειρότερη καί πιό ἐπικίνδυνη αἵρεση ὅλων τῶν ἐποχῶν. ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ ἐκφράζεται μὲ τὴν ποικιλία διαφόρων μορφῶν καὶ ἐκφράσεων. ὅταν γιορτάζαμε τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Στὀ ἲδιο. Διόνυσος. ὑπέρμαχος καί ὑπερασπιστής της ἀπό τήν αἱρετική μανία. ΜΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Ἐπειδή ἔκαναν μεγάλην ἀπορρόφησιν τῶν κονδυλίων ἀπό τό ΕΣΠΑ Συμφώνως πρός ρεπορτάζ τῆς ἐφημερίδος «REAL NEWS» ὑπό ἡμερομηνίαν 26ην Φεβρουαρίου: «Τὴν Πέμπτη τὸ πρωί. Ἱστορικῆς ἐκκλησιαστικῆς σημασίας ὁ ἑορτασμός στόν Πειραιᾶ Τήν ἀδιάκοπη ὀρθόδοξη συνέχεια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας τήν ἔζησε ἡ Ἐκκλησία στήν Ἱερά Μητρόπολη Πειραιῶς. ἒτσι. Μεταλληνοῦ. Τήν ἐπελθοῦσα ἀλλαγή μαρτυρεῖ ἡ χρησιμοποιούμενη γλώσσα. 948. στὴν ἀγαστὴ συνεργασία σὲ θέματα κοινῆς ἑνότητος. 3. τῆς ἐκκοσμικεύσεως.. ὃπ. Τὰ μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους διεκδικοῦν 60 ἑκατ. ποὺ οὐσιαστικῶς λατρεύουν τὰ εἴδωλα. ποὺ φυσικὰ θὰ ἰσχύσουν γιὰ ὅλες τὶς θρησκευτικὲς κοινότητες. σ. γιὰ νὰ ἐπιτύχει τοὺς σκοπούς του. λοιπόν. παρά τήν ἀφοσίωσή τους στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. ἀλλά ὅλες οἱ αἱρέσεις μαζί μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. ὃταν τό 2008 ἀρνήθηκε στόν Προτεσταντισμό τόν χαρακτήρα τῆς «Ἐκκλησίας». Ἐκεῖ ὄντως ἦταν «ἡμέρα χαρμόσυνος καί εὐφροσύνης ἀνάπλεως» γιά τούς ἑξῆς λόγους. διότι ἒχει ἐγκλωβισθεῖ αὐτή.18). 63. Ἀνασταλτικό χαρακτήρα γιά λίγο σʼ αὐτή τήν πορεία εἶχε ἡ «ʼΑπόφασις τοῦ ἐν Μόσχᾳ Ὀρθοδόξου Συνεδρίου κατά τοῦ Παπισμοῦ»57. Περιοδικό ΝΕΜΕΣΙΣ. Θεοδώρου Ζήση68. ἀλλιῶς δὲν σώζεσαι. ἳνα γνωρίσῃ καί μεταδῷ τοῖς ἑτεροδόξοις τόν πλοῦτον τῆς πίστεως. Γεώργιος Τσέτση. νά δοῦμε τό ἄκτιστο φῶς τῆς τρισηλίου Θεότητος. σωτηριολογικοῦ δηλαδή μεγέθους.ποὺ ἑδρεύει στὴ Γενεύη.Δ. δέν ἀντέχουν κἄν τήν ἔννοια τῆς αἱρέσεως. σ. Δὲν εἶναι Καθολική. γιὰ νὰ σωθεῖ ἕνας ἄνθρωπος. δείχνει ὅτι εἶναι ἀνώφελη καὶ ἄχρηστη. θεωρώντας ὅτι σὲ ὅλες τὶς θρησκεῖες ὑπάρχουν θετικὰ στοιχεῖα. ἀλλά καί στήν καταξίωση de facto τῆς «βαπτισματικῆς Θεολογίας». ποὺ ἔγιναν μεταξὺ ὀρθοδόξων καὶ παπικῶν τὴν τελευταία χιλιετία καὶ νὰ ξεκινήσει μία νέα ἐποχή. πρόκειται γιὰ προσπάθεια νὰ συρρικνωθοῦν τὰ δόγματα στὰ πιὸ ἀναγκαῖα.. Ὁ Οἰκουμενισμός σʼ ὃλες τίς διαστάσεις καί ἐκδοχές του ἒχει ἀποβεῖ ἀληθινή βαβυλώνιος αἰχμαλωσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ὃλων τῶν τοπικῶν ἡγεσιῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. σ. κάτι. Καὶ κυρίως τὸ 1948. Κομνηνός. Παγκάλου διὰ τὴν ἀναθεώρησιν τῶν σχέσεων Κράτους – Ἐκκλησίας Ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως κ. συναποτελοῦν τήν Μία. τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Προσοτσάτη. τὸν ὁποῖο προωθεῖ τὸ λεγόμενο “Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν” ἤ μᾶλλον τὸ “Παγκόσμιο Συνονθύλευμα τῶν Αἱρέσεων”.. ἑτεροδόξους καὶ τοὺς ἐτεροθρήσκους.. στήν Ἀλεξάνδρεια. πού ἐνοχλοῦνται ἀπό τά ἀναθέματα καί παρουσιάζονται ἔτσι καλύτεροι τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί Ἁγίων Πατέρων. Ἂν ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ 1902 ἂνοιξε τόν δρόμο γιά τήν συμμετοχή μας στήν Οἰκουμενική Κίνηση. ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ Οἰκουμενισμὸς γιὰ τὴν προσέγγιση τῶν χριστιανῶν. «τοῦτό ἐστιν Προσέφερον πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ «Ο. καί πολλοί σύγχρονοι ὅσιοι Γέροντες καί Ἅγιοι. Αὐτό δέν γίνεται. “Ἂς ἑνωθοῦν”. Ἁγίας. Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία. πρέπει νὰ ἑνωθοῦν καὶ πάλι οἱ “δύο ἀδελφὲς Ἐκκλησίες”. 67. ἀλλά δέν παράγουν καρπούς»! (ὃπ. ὡς δῆθεν ἀνατροπή τῆς πίστεως καί πράξεως τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας.Μεταλληνοῦ. Ἰω./957 ἑπ. καὶ ἡ θεωρία τῶν “δύο πνευμόνων”. ἀλλά θέατρο καί ὑποκρισία. σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία καὶ περιλαμβάνει τοὺς χριστιανοὺς κάθε “ὁμολογίας”. 50. ποὺ ἀκολουθοῦμε οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.. θά ἒπρεπε νά θεωροῦν ὁ ἓνας τόν ἂλλο ὡς μέλη τοῦ ἲδιου σώματος καί ὂχι ὡς ξένους».π. ὅταν αὐτὸ ἀρνεῖται τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ τὴν Θεότητα τοῦ ἐνσαρκωθέντος Υἱοῦ Του. μέ αὐτούς πού ἀναθεματίζει ἡ Ἐκκλησία. ὁ ὁποῖος ἰδιαίτερα συνδέεται μέ τήν περίοδο αὐτή. εἶπε. Ἀρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Βενέτης. ὁ ὑποβιβασμὸς καὶ ἡ ἐλαχιστοποίηση τῆς σημασίας του. 44. εἶναι ὁ συγκρητισμός. δέν παρέλειψαν νά ἐκφράσουν τόν δισταγμό τους στά ἀνοίγματα αὐτά καί τίς ἐπιφυλάξεις τους γιά τίς μέσῳ αὐτῶν δρομολογηθεῖσες ἐξελίξεις56. παραθεωρεῖ βασικὲς ἀρχὲς τῆς Ὀρθοδοξίας. μέ τούς ἐχθρούς τῆς Παναγίας. Γ. 200. καί μάλιστα μέ τήν μυστηριακή λατρεία γίνονται κάτοπτρα πνευματικά καί συλλέγουν τίς ἀκτίνες. 45. Μετὰ θερμῶν ἀγωνιστικῶν καὶ πατρικῶν εὐχῶν! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ † ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ». μέ προσευχή. . Βλασίου Ἰ. Γι᾽ αὐτό καί κατήργησαν τήν ἀνάγνωση τῶν ἀναθεμάτων συνοδικά ἀπό τό 2005. Πεντηκοστια νῶν. Ἕνα ἀπὸ τὰ μέσα.π. νά ἐπιζητοῦν τήν ὀργανικήν μετοχήν καί συμπερίληψιν εἰς τό ΠΣΕ. μά δέν θέλουμε νά εἴμαστε ξένοι καί ἄσχετοι πρός τόν Θεό! Μποροῦμε κι ἐμεῖς. γιά χάρη τῆς κοινωνιστικῆς καί πιετιστικῆς ἀντίληψης ἑνός ἰδεολογικοῦ χριστιανισμοῦ. Σʼ αὐτό συνέβαλε καί ἡ χρησιμοποιούμενη γλώσσα γιά τήν ἀποφυγή. ὃπως ὁ Θυατείρων Γερμανός (Στρηνόπουλος).878006. 224. ὁ ὁποῖος ἔχει ἀναλάβει πρωτοβουλίας διὰ τὴν ἐκλογὴν νέου Ἀρχηγοῦ εἰς τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ ὁ ὁποῖος προσφάτως εἶχε κατηγορήσει μὲ δηλώσεις του εἰς ξένας ἐφημερίδας τὴν Ἐκκλησίαν ὅτι δὲν πληρώνει φόρους διὰ τὴν δῆθεν μυθικὴν περιουσίαν. ἂν οἱ αἱρέσεις καὶ οἱ θρησκεῖες εἶναι διαφορετικοί. λοιπόν. Ὁ δὲ διαθρησκειακὸς οἰκουμενισμός. Εὖγε τῆς παρρησίας καί τῆς ὀρθοφροσύνης! Ἡ Ἐκκλησία ὡμίλησε διά τοῦ στόματος τοῦ μητροπολίτου Πειραιῶς. Στό ἲδιο. Σύμφωνα μὲ τὴν οἰκουμενιστικὴ ἀρχὴ τοῦ “διαθρησκειακοῦ συγκρητισμοῦ” πρέπει νὰ βλέπουμε τὰ “κοινὰ θεολογικὰ σημεῖα”. μετὰ τῆς Νύμφης τοῦ Χριστοῦ Ἁγίας Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας) μὲ τὸ κριτήριο τοῦ δογματικοῦ μινιμαλισμοῦ. πού ἀγωνίζεται. 500. ἀνάμειξη τῆς ἀλήθειας μέ τό ψεῦδος. ὡς ἓνας «δαιμονικός συγκρητισμός». 2. /948 ἑπ. Μέ συνεχῆ ἀντίσταση στά πάθη τήρησε «ἄσπιλον τόν ἡγεμόνα νοῦν» κι ἔγινε «οἶκος τῆς ἁγίας Τριάδος λαμπρότατος». Θεοδώρου Ζήση. 946 ἑπ. στήν Ἐπετηρίδα Ἑστίας Θεολόγων – Χάλκης. 6972. τῶν μονοφυσιτῶν. Ἒτσι ὃμως. Ἁγία..Τ. ἀναθεμάτισε καί τίς σύγχρονες αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ. εἶναι στήν οὐσία της ἀντιπατερικότητα. σ. Ἀθήνα. 51. νέα τάξη πραγμάτων μεταξὺ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν. Ἀθήνα 19963. Σταῦρος Γεωργιάδης. 48. Ἰουστίνου Πόποβιτς. Πῶς. πολύ χειρότερης ἀπό τήν εἰκονομαχία. Ἐκτενῆ διαπραγμάτευση τοῦ θέματος βλ. Ἀνώνυμος. οὔτε Ἐκκλησία. Ἔτσι ἔχουμε τὸν διαχριστιανικὸ οἰκουμενισμὸ καὶ τὸν διαθρησκειακὸ οἰκουμενισμό... σκανδαλισμοῦ τοῦ πληρώματος. Ὀρθοδοξία 2003. Δέν γνωρίζουν οἱ ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων αἰχμάλωτοι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὅτι ὁ Προτεσταντισμός. δηλαδή. ποὺ ὁδηγεῖ στὸν ἴδιο Θεό. ἡ υἱοθέτηση τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῶν ἀντορθοδόξων θεωριῶν του ἀπομειώνουν τὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία. ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ… Τοῦ κ. ἀφοῦ χωρίστηκε μόνη της ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὸ 1054 μ. πού ἀγωνίσθηκαν ἐναντίον τοῦ παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. πού χωρίζουν τίς Ἐκκκλησίες». Ἡ ποιμαντική καί παιδαγωγική ὀρθότης τῶν μέτρων τῆς Ἐκκλησίας φαίνεται καί ἐκ τοῦ ὅτι δέν ἀντέχουν οἱ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τήν δύναμη τῶν ἀναθεμάτων. ὃπως λέγεται. ὄχι μόνο μέ τήν ἀνάγνωση τῶν ἀναθεμάτων τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας. ἐννοεῖται ἡ προσπάθεια μερικῶν νὰ προσθέσουν νέες λέξεις καὶ ὅρους στὸ δόγμα. Δέχτηκε ὁ Παπισμὸς τὴν πρόταση τοῦ διαβόλου νὰ τὸν προσκυνήσει καὶ νὰ τὸν κάνει κοσμικὸ παντοκράτορα τῆς γῆς. Στό ἲδιο. Κατά τόν καθηγητή Χρῆστο Γιανναρᾶ. ἀφού δέν φανερώθηκε ἡ φαιδρότης τῶν ἀληθεστάτων δογμάτων τῆς πίστεως». νά ἀκολουθεῖ τό παράδειγμα τῶν Ἁγίων μας Πατέρων στήν διαφύλαξη τῆς Ὀρθοδοξίας.. ἀνήκουστος προδοσία»67. Σύλλογος «Ἅγ. πράττει ἀκριβῶς τό ἀντίθετο: συμφύροντας τήν Ὀρθοδοξία μέ τήν αἳρεση. ἀψηφώντας καὶ περιθωριοποιώντας τὶς τεράστιες. Οἱ ρίζες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πρέπει νὰ ἀναζητηθοῦν στὸν προτεσταντικὸ χῶρο. Βόλος. Μεταλληνοῦ. Γ. σ. τῆς αὐτοδικαιώσεως τῶν παπικῶν καὶ τῆς ἀνηθικότητός τους. ἐνῶ ἡ ἐπί Πατριάρχου Ἀθηναγόρα Ἐγκύκλιος τοῦ 1952 λειτούργησε ὡς ὁλοκλήρωση καί ἐπισφράγιση τῆς προγραμματισμένης αὐτῆς πορείας55. ἐπίσης. ποὺ δὲν εἶναι Ἐκκλησία. ὅως ὁ Κύριος χαρίσῃ αὐτοῖς ἀντὶ τῶν ἐιγείων τὰ ἐουράνια. ἀλλά καί τίς στοχοθεσίες τῆς Νέας Ἐποχῆς. ψάλλοντας «εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν». βέβαια. ἔτσι καὶ ὁ Οἰκουμενισμὸς σὲ θρησκευτικὸ ἐπίπεδο θέλει νὰ ἑνώσει ὅλες τὶς θρησκεῖες (διαθρησκειακὸς οἰκουμενισμὸς) καὶ ὅλες τὶς αἱρέσεις (διαχριστιανικὸς οἰκουμενισμὸς) σὲ μία παγκόσμια θρησκεία. Λέγει ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος θεολόγος ὅτι. δέν δικαιώνονται».ἀλλά μέ τήν ἀμφισβήτηση τῶν νηπτικῶν προϋποθέσεών της. μητροπολίτης Πειραιῶς κ. ἀλλά καί τίς σύγχρονες μεγάλες αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ καί τοῦ Προτεσταντισμοῦ.Δ. Ἡ συμμετοχή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου σʼ αὐτήν ὁδήγησε στίς σημερινές ἐλεγχόμενες ἀπό τήν ὀρθόδοξη συνείδηση σχέσεις. «τῆς κοινῆς διακονίας» χωρίς ἑνότητα πίστεως. σ. μοναδικό καί τῶν Ἁγίων Πατέρων ἄξιο καί ἀντάξιο. γιὰ νὰ ὑλοποιήσει τοὺς στόχους του. Γεώργιος Φλωρόφσκυ. ὃπως ὁ Ἰωάννης Καρμίρης καί ὁ π. Στήν Ἐγκύκλιο τοῦ 1952 τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο λέγει. Πῶς νὰ σωθεῖ ἕνας Μουσουλμάνος. ὁ ὁποῖος ἀπέβλεπε στήν ἓνωση ἢ τήν προσέγγιση τῶν Ἐκκλησιῶν καί κατόπιν γενικότερα ὃλων τῶν θρησκειῶν»65. Πῶς δέχονται νά συνυπάρχουν καί νά συνταυτίζονται μέσα στό δῆθεν Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν. πού ἀνατρέπει ἐκ βάθρων τά θεμέλεια τῆς Μιᾶς. ὅλες οἱ ὁμολογίες καὶ οἱ θρησκεῖες εἶναι τὸ ἴδιο. τοῦ Προτεσταντισμοῦ καί τοῦ Παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. πού ἐπιδιώκει μία ὁμοσπονδιακή ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τήν δυτική αἱρετική πανσπερμία. 3. ἀφοῦ οὔτε τὴν παλαιὰ Διαθήκη πιστεύει. Ροδόπολις.Ὁ ὃρος «ἀναδενδράς» παρουσιάζει μεγαλύτερη σημασιολογική συγγένεια πρός τίς «παραφυάδες». πόσο μᾶλλον ἕνας λεγόμενος “χριστιανός”. Αὐτό ὃμως σημαίνει προοδευτική ἐξίσωση τῶν δυτικῶν Ὁμολογιῶν μέ τήν Μία Ἐκκλησία. Στήν κατεύθυνση δέ αὐτή ἀκριβῶς ἀποδεικνύεται δαιμονική ἡ παρέμβαση τῆς λεγομένης «Μεταπατερικῆς Θεολογίας». Μετέωρα. προκειμένου νὰ δικαιολογηθοῦν τὰ χρήματα. «παρέφθειραν τήν καθαρότητα τῆς διδασκαλίας τῆς ἀρχαίας οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας διά τῶν νεοεισαχθέντων δογμάτων»59. Γιʼ αὐτό μεγάλοι ὀρθόδοξοι Θεολόγοι. ὅπου παρέμεινε ἐπὶ 17 χρόνια καὶ ὅταν οἱ ὀρθόδοξοι ἀδελφοί μας ἀνέσυραν τὸ μαρτυρικό του σῶμα. Μέσα του εὑρίσκεται ἡ καρδιά ὃλων τῶν εὐρωπαϊκῶν Οὑμανισμῶν μἐ ἐπίκεφαλῆς τόν Παπισμόν. Βλάσιο Ἰ. εἴτε τοῦ πολιτικοῦ τους πιστεύματος. στήν Ἀντιόχεια. ὅπου ὅλοι οἱ πιστοί καλούμαστε νά ἐντείνουμε τόν πνευματικό ἀγώνα. τό Διάγγελμα τοῦ 1920 προετοίμασε τήν εἲσοδό μας στό ΠΣΕ54. ἡ ἐκκλησιαστική Ἡγεσία μας. 947. Ἁγία. ποὺ ἀναπτύχθηκε μεταξὺ ὀρθοδόξων οἰκουμενιστῶν καὶ παπικῶν. Διότι ὁ θαρραλέος. Δεφαρανάτα. Εὐστρατίου. σ. σέ μοναστήρια καί ἀπομεμονωμένους κληρικούς καί μοναχούς. γιὰ νὰ ἑρμηνεύεται δῆθεν καλύτερα ἡ πίστη ἤ νὰ ἐπιδιώκεται μία νέα εὐρύτερη ἑρμηνεία. διότι τό Ὀρθόδοξο ποίμνιο ταλαιπωρεῖται καί σπαράσσεται ἀπό τούς λύκους μιᾶς αἱρέσεως. πού κατεργάζονται τήν φθορά καί τήν ἀλλοτρίωσή της. Τηλ. νά συνειδητοποιήσουν οἱ Ἐκκλησίες ὃτι ἐκτός ἀπό τήν ἑνότητα.»64. Σχολάρχης κατά τήν εἰκοσαετία 1844-1864. σʼ ἕνα “μίνιμουμ” (= ἐλάχιστο). δέν εἶναι τίποτε ἂλλο παρά μία αἳρεσις παραπλεύρως εἰς τήν ἂλλην αἳρεσιν. διότι ἐκτός ἀπό τήν αἵρεση τῆς εἰκονομαχίας.. Στά Μονοπάτια τῆς Ρωμηοσύνης. Ἑπομένως.Δ. Λέγει τό Συναξάρι: «Καί οὕτω πάλιν ἀναστραφέντες ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ (μετά τήν λιτανείαν) τήν θείαν Λειτουργίαν ἐπετέλεσαν. Βασίλειος. μὲ τοὺς ὁποίους ἀναπνέει ἡ Ἐκκλησία. ἔχει κτίσει πολύ χειρότερη ἐκκλησιολογική αἵρεση. ποὺ ἐλέγχουν τὶς μελέτες τῶν μοναστηριῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους».962.. ἵνα μήποτε καί αὖθις τῇ αὐτῇ δυσσεβείᾳ ἐμπέσωμεν». ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ. πρέπει νὰ ἔχει ὀρθὴ (= ὀρθόδοξη) πίστη καὶ ὀρθὰ (= ὀρθό- δοξα) ἔργα καὶ ζωή. Καρμίρη.00. Ὀρθοδοξία καὶ παπισμὸς εἶναι οἱ δύο πνεύμονες. εἴτε τῶν προσωπικῶν τους παθῶν. μία παγκόσμια ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση. «Εἶναι ἀνάγκη. ποὺ θὰ στηρίζεται στὴν ἀμοιβαία ἀγάπη. Κηφισιά. ὑπό τήν στενή τῆς λέξεως ἒννοια. μιά καί σ’ αὐτή «δέν ὑπάρχει οὒτε ὑπαινιγμός τῆς ἀλήθειας»» (Ἀλήθεια καί ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. κατέθεσε πρότασιν διὰ τὴν ἀναθεώρησιν τῶν σχέσεων Πολιτείας – Ἐκκλησίας. Ὁ Παπισμός χαρακτηρίζεται ρητά «ἀντιχριστιανικός»60. Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι εἴμαστε Ρωμηοί. ὅτι ἔχει ἐκδιώξει τίς ἅγιες εἰκόνες ἀπό τούς ναούς. Ὀρθόδοξος Χριστ. εὐρὼ πρὶν ἀπὸ τὸ 2013. τοῦ Μουσουλμανισμοῦ καὶ τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ. π. μέ τήν ταπείνωση. διότι «αὐτό πού κατορθώθηκε εἶναι νά νομιμοποιήσουμε τίς αἱρέσεις καί τά σχίσματα τοῦ Παπισμοῦ καί τοῦ Προτεσταντισμοῦ». πού ὂφειλε νά τηρήσει στό μέλλον ἡ ὀρθόδοξη παράταξη μέσα στήν Οἰκουμενική Κίνηση53. τήν Ὀρθοδοξία. Εἲθε νά εἶναι ἒτσι! Βλ. ἀφοῦ ἔγινε κράτος. 53.. Ἱστορία τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας 1280-1924. Εἶναι ἀπό τούς πιό διαπρεπεῖς θεολόγους τῶν αἰώνων ἀλλά καί ἀπό τούς πιό διακεκριμένους πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Εὐχόμαστε αὐτό τό παράδειγμα τοῦ μητροπολίτου Πειραιῶς νά εὕρη μιμητάς. ἡ Ρωμηοσύνη. «. ἂν ὅλοι στὸν ἴδιο Θεὸ πιστεύουμε. οἱ ἀγωνισθέντες ἐναντίον τοῦ Παπισμοῦ καί τῶν ἐπιγόνων του Προτεσταντῶν. πού συγκλονίζει μέ τούς σοβαρούς κινδύνους καί τίς ἀλλεπάλληλες περιπέτειες.S. Καί μ᾿ αὐτή τή χάρη ἐντείνουν τόν πνευματικό ἀγώνα συνδυάζοντας τήν προσευχή μέ τήν πνευματική ἄσκηση. Αὐτὴ ἡ ἑνωτικὴ δραστηριότητα τους ἔλαβε ὀργανωμένη πλέον μορφή. 50. Μονῆς Παντοκράτορος. ἡ Ὀρθοδοξία δέν ἐπηρεάζει σωτηριολογικά τόν μή ὀρθόδοξο κόσμο. τῶν προτεσταντῶν. σμοῦ. 5. δέν ἀντέχουν ἐλεγχόμενοι τήν ἀντιαιρετική καί ἐπικριτική διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ὁ μέν π. ἐπειδὴ ἐξισώνει ὅλες τὶς θρησκεῖες καὶ τὶς πίστεις.

— Πέραν τῶν ἐπιμέρους δράσεων Μητροπόλεων καὶ Ἱεραρχῶν. ποὺ πρέπει νὰ ἀποτελεῖ τὴν οὐσιώδη ἑνότητα καὶ τὴν ἀληθῆ ἑνότητα τῶν μελῶν τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ταυτόχρονα. προειδοποίησε μὲ ἀφορισμὸν τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς. γιὰ νὰ ἐλέγξει τὴν γνησιότητα ὅλων μας καὶ τῶν «μεταπατερικῶν». Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Καὶ θὰ ἤθελα νὰ ἔβλεπα μία Ἐκκλησία. Ἀθανάσιον Ἀβραμίδην. — Αὐτὸ ποὺ μὲ φοβίζει ἐμένα καὶ μὲ τρομοκρατεῖ εἶναι ἡ ἀπομείωσις τῆς πνευματικῆς μας ἀριστοκρατικότητος. Εἶναι δικαιολογημένη ἡ ἀπογοήτευσις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. γιὰ νὰ ἐπιτελεστοῦν κάποια μνημόσυνα Ρώσων στὸ νε- κροταφεῖο τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἐπ᾽ εὐκαιρία συζητήσαμε γιὰ τὸ ἂν θὰ μποροῦσε ἡ Ἑλλάδα νὰ βοηθηθεῖ ἀπὸ τὴ Ρωσικὴ Ὁμοσπονδία. γιὰ νὰ μὴ Σύσσωμος ὁ ἱερός κλῆρος τῆς Φλωρίνης εἰς τήν συγκέντρωσιν διαμαρτυρίας τοῦ λαοῦ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Φλωρίνης ἐπρωτοστάτησεν εἰς τάς κινητοποιήσεις τῶν συνδικαλιστικῶν σωματείων καί τοῦ λαοῦ τῆς Φλωρίνης. θεματοφύλακες. τοὺς συμμάχους καὶ τοὺς ἀντιπάλους τῆς Ἑλλάδας. ὁ ὁποῖος συνέπλευσε διά μεγάλον διάστημα μέ ὅλους ἐκείνους. ἡ ὁποία νὰ ἀνακουφίζει τὸν ἁπλὸ ἄνθρωπο. «Ἐμεῖς ὀφείλουμε νά ἀντισταθοῦμε μέ ὅπλα τίς ἀρχές καί τίς ἀξίες. ἡ αὐστηρὴ νηστεία. σήμερα Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας. τόνισε χαρακτηριστικά. γιὰ νὰ σκεπάζει τὸν πληγωμένο ἄνθρωπο. μέ θέμα: «Ἐγκεφαλικός θάνατος. οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι. Δὲν ὑπῆρχε οὔτε ἀναρτημένη σημαία. ἐπίσης. γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὶς παντοειδεῖς καὶ πολυώνυμες αἱρέσεις. ἀπηλλαγμένος πλέον ἀπό τά δεσμά τοῦ «παπανδρεϊσμοῦ» καί ὅτι ἐκρύβετο ὄπισθεν αὐτοῦ. ια´ 28–29). γιὰ νὰ τοὺς βοηθήσουμε νὰ μεταναστεύσουν στὸ ἐξωτερικό. ἐθελόδουλες δυνάμεις ἐντὸς τῆς χώρας προσπαθοῦν νὰ ἐμπεδώσουν». Ἐξωτερικὰ ἦταν ἄπλυτοι μὲ παλαιά. Σεραφεὶμ εἰς τὸ περιοδικὸν «Ἐπίκαιρα» τῆς 23ης Φεβρουαρίου ζητεῖ. γιὰ νὰ ἐπανακτήσουμε πράγματα. ἀλλὰ ὁ Θεὸς ἔστελνε ἀγγέλους ἀγάπης. ὅπου σημειώνεται: «Γέροντες μὲ τὸ κομποσχοίνι στὸ χέρι καὶ τὸ σακίδιο στὴν πλάτη νὰ ὁδοιποροῦν μεγάλες ἀποστάσεις μέσα στὰ δύσβατα μονοπάτια. Πάντως. Τοποθετεῖται γιὰ τὴν οἰκονομία καὶ τὸ Μνημόνιο.Ο. Οὔτε τὴ βοήθεια τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας τολμᾶ νὰ δεχθεῖ. ποὺ διοργάνωσε ἡ Γενικὴ Γραμματεία Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. ποὺ ἔχει καὶ συνεργαστεῖ μὲ κράτη τῆς λεκάνης τῆς Μεσογείου. Καθημερινὰ μοιράζουμε 3. ποὺ ἑρμηνεύουν αὐθεντικὰ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ θεμελιώνουν μὲ τὴν ἁγία ζωή τους καὶ τὴν ἀδαμάντινη διδασκαλία τους στὴν ἱερὰ παράδοσι τῆς Ὀρθοδοξίας. Τί ἐκτιμᾶτε ὅτι θὰ γίνει στὴ συνέχεια.15). νὰ τοὺς κτίσει τὴν ψυχὴ καὶ τὴν καρδιά τους. Θά ἀκολουθήσουν εἰσηγήσεις: • Ἀπό τόν κ. ἐπὶ πατριαρχείας τοῦ Ἁγίου καὶ Ὁμολογητοῦ Μεθοδίου. Στὴν πρώτη συνάντηση ἐργασίας. εἶναι ἐνεργούμενα καὶ ἑτεροκίνητα νευρόσπαστα στὰ χέρια αὐτῶν τῶν λεγομένων ἀγορῶν. Ἄλλοι σεβάσμιοι Γέροντες.Τ. — Εἶχε ζητήσει τὴν κανονική μου ἄδεια. «Εἰ δὲ καὶ καλέσει καιρὸς καὶ μυριάκις ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας τεθνηξόμεθα». καγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. Κύριε. ποὺ καὶ οἱ ἴδιοι ἐπέλεξαν. ποὺ μέσα ἔχει μέλι. ὥστε καὶ πολιτισμικὰ νὰ εἴμεθα ἕνας λαός.» ἡ Ἱερά Μητρόπολις Γλυφάδας. μᾶς ὑπενθυμίζουν καὶ ὅλους τοὺς ἀγῶνες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. ἀλλὰ καὶ σὲ ὅσους ἀντιμετωπίζουν τὴν Ἐκκλησία ως "ὀργανισμὸ βῆτα καὶ γάμα κατηγορίας" ἐξαπέλυσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος. Ἀναφερόταν σὲ συγκεκριμένη πρόταση πρὸς τὴν ἑλληνικὴ Πολιτεία. — Σεβασμιώτατε. πνευματοκίνητοι. • Ἀπό τόν κ. ποὺ κοπίασε ἡ χώρα μας. Νὰ δίνει. ἐπισημαίνει τὰ ἀκόλουθα: «Ἀγαπητά μου παιδιά. Αὐτὸ ποὺ σίγουρα δὲν διεκδικεῖ εἶναι “πολιτικὴ ὀρθότητα” στὴν ἐκφορὰ τοῦ λόγου του. ἀλλὰ λόγο οὐσιώδη. Μητροπόλεως Γλυφάδας Μέ θέμα: «Εἶναι πραγματικός θάνατος ὁ λεγόμενος ἐγκεφαλικός θάνατος. Τὴν ὀρθόδοξο πίστι μας. γιατί πίστευαν βαθιὰ στὴν πατρίδα καὶ στὸν Θεόν τους». φυσικά. κληρικοὶ καὶ λαϊκοί. "Δὲν μπορεῖ οὐσιαστικὰ ἡ Πολιτεία νὰ τῆς στερεῖ τὴ δυνατότητα νὰ ἐπιτελέσει τὸ κοινωνικό της ἔργο. Ταυτόχρονα. στὴν ὁποία ἀνήκουμε ὅλοι μὲ κεφαλὴ τὸν Χριστόν. Ἡ Ἐκκλησία. Ἂν αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ τοκογλυφία. γράφει πρὸς Θεσσαλονικεῖς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.. τὸ Δημοτικὸν συμβούλιον τοῦ Δήμου ἀπεφάσισε μὲ 19 ψήφους κατὰ τὴν μὴ δημιουργίαν του. ἀγώνα τῶν Ἑλλήνων γιὰ ἐπιβίωση στὴ ζοφερὴ περίοδο. τὴν θεία χάρι.Ἰωάννη Τάτση. Αἱ κινητοποιήσεις ἔγιναν τήν Παρασκευήν 2αν Μαρτίου εἰς τήν κεντρικήν Πλατεῖαν τῆς Φλωρίνης. οἱ ὁποῖοι ἁπλώνουν ἐπικίνδυνα παντοῦ τὸν ψυχοκτόνο θρησκευτικὸ συγκρητισμό τους. Δημητριάδος: «Θὰ ἀφορισθοῦν ὅσοι Ὀρθόδοξοι ἐπιλέξουν τὴν ἀποτέφρωσιν» Ὁ Σεβ. Ὑπουργῶν. ἀλλὰ σὲ αὐτὸ τὸ ἀτημέλητο σκεῦος ἔκρυβαν τὸν πολύτιμο θησαυρό. ὁ ὁποῖος εἶναι ἀντίθετος μὲ τὴν καῦσιν τῶν νεκρῶν καὶ τὴν δημιουργίαν ἀποτεφρωτηρίου εἰς τὸ διαδημοτικὸν κοιμητήριον «Κούκου» εἰς τὸν Βόλον. Ἱερωνύμου ὡς αὐτάς τάς παρουσίασε. Θὰ ἤθελα νὰ ἀρθρώνει ἕνα λόγο προδρομικὸ καὶ προφητικό. ταυτόχρονα. Διαμαντοπούλου καὶ τῶν Ἀν. θεόπνευστοι. Τί σᾶς λένε. τὴν πρακτικὴ ἄσκηση καὶ τὴν ἡσυχαστικὴ θεωρία μὲ αὐτὴν ποὺ περιέχεται στὴ Φιλοκαλία ἢ στὰ Ἀσκητικὰ ἔργα τοῦ ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου. Τονίζει ὅτι ἡ χώρα μας θὰ «μποροῦσε νὰ ἔχει μιὰ ἄλλη οἰκονομικὴ πολιτική. Οἱ Ἀπόστολοι. διαχρονικά. Καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες μάχονται μὲ θυσίες καὶ ποταμοὺς αἱμάτων. εἶναι περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά σημαντικὴ ἡ προσήλωσή μας στὸν τρόπο ζωῆς. βασισμένη στὸ αἷμα καὶ στὰ δάκρυα μαρτύρων καὶ ἡρώων. Ὅση ὥρα ὁ Σεβασμιώτατος βρισκόταν στὴν συγκεκριμένη ἐκδήλωση (περίπου μία ὥρα) δὲν σημειώθηκε κανένα. Ἡ σύμπραξις τῆς χώρας μας μὲ ὁποιοδήποτε κράτος τῆς περιοχῆς θεωρῶ ὅτι εἶναι ἐπ᾽ ὠφελείᾳ ὅλων. Ὁ Σεβασμιώτατος προσκεκλημένος ἀπὸ τοὺς κυνηγοὺς παρέστη συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο τοῦ χωριοῦ π. τότε τί εἶναι. Ἀνησυχεῖ γιὰ παράδειγμα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. πρόσθεσε. τὸ νομοσχέδιο τοῦ ΥΠΕΚΑ σχετικὰ μὲ τὸ πρόγραμμα "ΗΛΙΟΣ" ὁ Μακαριώτατος ἐπισήμανε πὼς "δὲν μπορεῖ ἡ Ἐκκλησία νὰ ἀντιμετωπίζεται ἀπὸ τὴν Πολιτεία σὲ σχέση μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῆς περιουσίας της μὲ τοὺς χειρότερους δυνατοὺς ὅρους. ὅταν οἱ σατανοκίνητες αἱρέσεις ἔσπειραν τὰ ζιζάνια τῆς κακοδοξίας. Ἄρα. ἀντίδρασης στὴν ἑτερότητα μὲ λίγα λόγια. Κοσμᾶς. Ἡ συνέντευξις Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς συνεντεύξεως τοῦ Σεβ. Θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει παίξει διαφορετικὰ στὴ σκακιέρα τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας». ὁ ὁποῖος. Μητροπολίτης κ. Εἶναι πολὺ μεγάλη ὀδύνη γιὰ ἐμᾶς νὰ βλέπουμε ἐπιστήμονες. ἀλλὰ μυρίζει πετρέλαιο». ἀνήκουν σὲ ἕνα συγκεκριμένο λόμπι ἀνθρώπων. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. μήπως ἀλλοιωθῆ ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ μας καὶ ἐπισημαίνει γράφοντας πρὸς Γαλάτας: «Ἐὰν ἀκόμη καὶ ἐμεῖς οἱ Ἀπόστολοι ἢ καὶ ἄγγελος ἀπὸ τὸν οὐρανὸ κηρύττη σὲ σᾶς ἄλλο Εὐαγγέλιο. Ἀγαπητοί. ἀλλὰ μὲ παγκόσμια ματιά. Βούλας. — Μιὰ καὶ τὸ ἀναφέρετε. τέτοιου εἴδους ἐπεισόδιο. ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι βοηθοῦν νὰ ἐπιλύονται τὰ ὅποια ζητήματα ἐν τῇ γενέσει τους στὸ πλαίσιο ψύχραιμου καὶ νηφάλιου διαλόγου. ὁ ὁποῖος μὲ ἐγκύκλιόν του εἶχε ταχθῆ ἐναντίον τῆς δημιουργίας ἀποτεφρωτηρίου εἰς τὸν Δῆμον Μαρκοπούλου. στὴν ὁποία ἦταν προσκεκλημένος καὶ παρέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἡ ἡμερίς θά λήξη τήν τρίτην μεσημβρινήν. Ὁ Μητροπολίτης Σεραφεὶμ στέκεται ἰδιαίτερα στὸν ἐθνικὸ ρόλο τῆς Ἐκκλησίας. μὲ φόβο καὶ τρόμο. ποὺ μπορεῖ νὰ ζεστάνει καὶ νὰ περιθάλψει κάθε ἄνθρωπο. Ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾽ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ. ἀλλὰ καὶ ὅσων παλεύουμε –ἀνεπιτυχῶς πολλὲς φορὲς– νὰ εἴμαστε «ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις πατράσι». Πρωτοπρεσβύτερον π. Μᾶς παρακαλοῦν μὲ ἀδιατάρακτη προσοχὴ καὶ πνεῦμα μαθητείας νὰ μελετήσουμε καὶ νὰ γνωρίσουμε τὴν ὀρθόδοξο ἀλήθεια. ὑπογραμμίζοντας ὅτι ἡ παρουσία της θὰ πρέπει νὰ καταστεῖ ἀκόμη πιὸ ἐνεργὸς “μὲ λόγο προδρομικὸ καὶ προφητικό”. ἔφερεν εἰς τραγικόν. τοὺς ἐπιστήμονες καὶ τὴν ἐπιχειρηματικότητα. — Ἡ χώρα μας θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει μία ἄλλη οἰκονομικὴ πολιτική. «Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε. γιὰ νὰ τοὺς οἰκοδομήσει. νέοι χτυποῦν καθημερινὰ τὴν πόρτα τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν οὔτε ὑπουργεῖο Κοινωνικῆς Πρόνοιας. Ἂν ἡ πατρίδα μας ἀξιοποιήσει σωστὰ τὶς δυνατότητες. ὅμως. Ὁμότιμον Καθηγητήν Παθολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν μέ θέμα: «Ὁ λεγόμενος ἐγκεφαλικός θάνατος εἶναι πραγματικός θάνατος. ἡ Ἐκκλησία διατηρεῖ πάντοτε τὶς κόκκινες γραμμές της. τῆς ἀγάπης. Ταλαιπωρήθηκε καὶ κακοπάθησε ὄχι μόνο ἀπὸ τοὺς διωγμοὺς καὶ τὰ μαρτύρια ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς πολλὲς καὶ διάφορες αἱρέσεις. ἂς τὴν διαφυλάξουμε ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ. τὴν ψυχή της. Ὁ Κύριος καὶ Θεός μας. εἶναι κοινωνία ἀνθρώπων. ἡ ὁποία θὰ ἀνελάμβανε σταυροφορία. Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. τὴν ὁποίαν δυστυχῶς. ἐνῶ χαιρετισμόν ἀπηύθυνεν ὁ Σεβ. εὐαγγελικοί. Κωνσταντῖνον Στρατηγόπουλον. ἡ Ἐκκλησία ἔχει αὐτὴ τὴ δυνατότητα.. ὑπογράμμισε ὁ Μακαριώτατος. Μοῦ εἶχε δηλώσει ὅτι “ἡ Ρωσικὴ Ὁμοσπονδία πάντοτε θὰ ἤθελε νὰ ἔχει μία διέξοδο στὴ Μεσόγειο καί. τότε οἱ ἱερεῖς δὲν θὰ ψάλλουν τὴν ἐξόδιο ἀκολουθία». τὸ αἴτημα αὐτὸ θὰ στηρίξει καὶ ὁ πρόεδρος τῆς Βουλῆς τοῦ Κοσσόβου. ὁμάδα βουλευτῶν θὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν Ἀλβανὸ πρόεδρο. τὴ συνολικὴ παρουσία καὶ δράση τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας πῶς τὴ βλέπετε. ἀγαπητοί. Δὲν εἶχαν ἀνθρώπινες παρηγοριὲς καὶ κοσμικὲς ἀνέσεις. ἡ ὁποία νὰ ἀνακουφίζει τὸν ἁπλὸ ἄνθρωπο. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἕνα διαχρονικὸ ρόλο. Καρδιολόγον. Οἱ σύγχρονοι ἀσκητὲς καὶ ἡσυχαστὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὑπῆρξαν καὶ ὑπάρχουν μάρτυρες τῆς ἀδιάκοπης αὐτῆς συνέχειας. τὸ φρόνημα. στὶς σελίδες τῆς σημερινῆς ἀκολουθίας. τὰ μάτια τους βαθουλωμένα ἀπὸ τὶς ἀγρυπνίες καὶ τὸ στόμα τους ξηρὸ ἀπὸ τὶς συνεχεῖς ἐνάτες. μεταξὺ Ἑλλάδας. τὴ δυναμική. Καὶ τὸ μόνο πνευματικό. ἀλλὰ χαρακτηριστικά τῆς ζωῆς. κατακεραυνώνει τό ἐξουσιαστικόν πολιτικόν σύστημα. Ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ ἀντισταθοῦμε μὲ ὅπλα τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς ἀξίες. τὸ ὁποῖο διατηρήθηκε ἀδιάπτωτο καὶ ἀγέρωχο. θίγοντας βάναυσα τὴν ἐθνική μας ἀξιοπρέπεια καὶ ἀνεξαρτησία. μοιάζει μὲ τενεκὲ. τὰ ἑορταζόμενα σήμερα ἅγια καὶ ἡρωικὰ γεγονότα φέρουν ἐμπρός μας τὸ μεγαλεῖο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὸν ἁπλὸ Ἑβραῖο Ἰσραηλίτη. Μπαμὶρ Τόπι. Ἡ πεῖρα ὅμως τῶν ἁγίων Πατέρων. Πιὸ ἔντονο. καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Σαρκωθέντος καὶ Ἀναστάντος Θεοῦ μας. Πρόσφατα κυκλοφόρησε τὸ βιβλίο «Ἀπὸ τὴν ἀσκητικὴ καὶ ἡσυχαστικὴ ἁγιορείτικη παράδοση». τῆς πλάνης καὶ τῆς διαστροφῆς τῆς ἀλήθειας στὸν ἀγρὸ τῆς Ἐκκλησίας. συμφώνως πρός τάς ὁποίας ὁ Σεβ. Ὑπὲρ τῆς λειτουργίας ἀποτεφρωτηρίου ἐτάχθησαν μόνον ἑπτὰ δημοτικοὶ σύμβουλοι. ποὺ ἡ Ἐκκλησία προσπαθεῖ μὲ κάθε τρόπο νὰ ἀναλάβει τὸ ἔργο τῆς προνοιακῆς μέριμνας”. ποὺ ἀδιάλειπτα συν εχίζεται ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου καὶ τῶν ἄλλων ἀσκητῶν τῆς ἐρήμου μέχρι τοὺς σύγχρονους ἀσκητὲς. Καὶ συνέχισε: “Δὲν μπορεῖ γιὰ τὴν ἔκδοση ἄδειας λειτουργίας ἑνὸς φιλανθρωπικοῦ ἱδρύματος νὰ ἀπαιτοῦνται περισσότερα ἀπὸ τρία χρόνια σὲ μία μάλιστα περίοδο. πρότυπα. νὰ ὁμολογήσουμε καὶ νὰ διαφυλάξουμε τὴν ὀρθόδοξο ἀλήθεια καὶ πίστι ἀνόθευτη καὶ ἀκαινοτόμητη. Ἔτσι. . Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας. τὴν ὀρθόδοξο πίστι μας. οἱ ὁποῖες παρουσιάσθηκαν σχεδὸν συγχρόνως μὲ τοὺς διωγμούς. μέ θέμα: «Ἡ ἐπινόηση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου. εἶναι γνωστὴ ὡς Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας. τῶν Ἁγίων Πατέρων. Μὲ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ † Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ» Ἑτοιμάζουν τὴν Μεγάλην Ἀλβανίαν μὲ τὴν βοήθειαν τῶν Τούρκων Συμφώνως πρὸς πληροφορίας ὑπὸ ἡμερομηνίαν 25ην Φεβρουαρίου: «“Ὁμάδα 12 Κοσσοβάρων βουλευτῶν ἀναμένεται νὰ ζητήσει ἐπίσημα ἀπὸ τὴ Βουλὴ τοῦ Κοσσόβου τὴν ἕνωση τῆς ἐπαρχίας μὲ τὴν Ἀλβανία”. Γλυφάδας. Ξενιτίδη καὶ τὸν Διάκονό του π. δηλαδή. στὴ σημασία τῆς στενῆς συνεργασίας μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας ἐπʼ ὠφελείᾳ τοῦ ἀνθρώπου ἀλλὰ καὶ τῆς κοινωνίας ἐν γένει. — Μὲ ποιὸν τρόπο. πολυτάλαντους ἀνθρώπους. Μ. σωτηρία δὲν θὰ ἐπιτύχουμε. μέ θέμα: «Δείγματα ἑρμηνευτικῆς καί Πατερικῆς προσεγγίσεως. μοιραῖα μπορεῖ νὰ ἐπιφέρει τὴν ἄμβλυνση τῆς συνειδήσεως καὶ πολλὲς φορὲς τὴν προσπάθεια νὰ ταυτιστοῦμε μὲ παραβατικὲς συμπεριφορές. — Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀξιοποίηση τῶν κοιτασμάτων τῆς Κύπρου καὶ τὴ συνεργασία της μὲ τὸ Ἰσραήλ. ποὺ εἶχε συσταθεῖ εἶναι ἐξαιρετικὰ χρήσιμα. Ἑορτάζουμε τὴν ἀναστήλωσι τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν εἰκόνων. Ἔσωθεν κι ἔξωθεν τῆς Ἐκκλησίας μας. γιὰ τὴν κοπὴ τῆς Βασιλόπιττάς τους στὸ καταφύγιο στὴν Μαυροπλαγιά. ἀλλὰ καὶ μᾶς ὑποκινοῦν νὰ ζήσουμε ἁγιασμένη καὶ ὁμολογιακὴ ὀρθόδοξο ζωή. ἡ Fitch. τὸν κατατρεγμένο. διά νά τάς προσφέρουν εἰς τούς Γερμανούς ἐπενδυτάς. ἀσυνέπειες καί ἀντιφάσεις καί συνέπειες». Στέφανον Στεφόπουλον. ἂς ὑψώσουμε τὸν πανάγιο Σταυρὸ κι ἂς ἀπομακρύνουμε τοὺς ἐχθρούς της. Εἰς τάς 11. ἂς εἶναι ἀνάθεμα καὶ χωρισμένος διὰ παντὸς ἀπὸ τὸν Χριστὸ» (Γαλάτ. πού κουβαλᾶμε ὡς λαός καί τή θέλησή μας νά ἀντιμετωπίσουμε θαρραλέα καί ἀποφασιστικά τήν κρίση». Ἡ ἐκδήλωσις θά ἀρχίση μέ προσευχήν καί χαιρετισμόν ἀπό τόν Σεβ. Ἐκβιαζόμεθα. σήμερα Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας. α´. εἰς τὴν ὁποίαν τονίζεται ὅτι μόνον ἡ Ὀρθοδοξία δύναται νὰ σώση τὴν Ἑλλάδα. Ἡ σημερινὴ Κυριακή. Πῶς μία καινοφανής θεωρία ἀναιρεῖ τήν ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου». Ἔτσι. Χωρὶς νὰ εἶμαι οἰκονομολόγος. Σύμφωνα μὲ τὶς ἴδιες πηγές. Ἰησοῦς Χριστός. πού ἔζησαν μὲ ὑπομονὴ στὸ Κοινόβιο καὶ λευκάνθηκαν στὴν ὑπακοὴ καὶ στὰ διακονήματα. Αὐτὸς ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός μας τὴν φανέρωσε στὸν κόσμο καὶ Αὐτὸς εἶναι ἡ κεφαλή της. Κύπρου καὶ Ἰσραήλ. χωρὶς νὰ ζητηθεῖ ἐνημέρωση ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη.ἄ. — Τί πρέπει κατὰ τὴ γνώμη σας νὰ γίνει. ἂν δὲν τὴν ζοῦμε. «Προσέχετε». τῆς Ἱ. 8). ἔστω καὶ ἂν πρόκειται γιὰ ἀναδημοσίευση ἀπὸ ἄλλη ἱστοσελίδα. Ὁ «Ο. ὑπεγράμμισεν ὅτι: «Ἐμεῖς ὀφείλουμε νά ἀντισταθοῦμε μέ ὅπλα τίς ἀρχές καί τίς ἀξίες. βέβαια. ἦταν οἱ Πατέρες μας καὶ ἡ φωνή τους καρπὸς κι ἀποτέλεσμα τοῦ θείου φωτισμοῦ καὶ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ μας. Οἱ Ὑπουργοί ἀντιμετωπίζουν τήν Ἐκκλησίαν ὡς περιθωριακόν ὀργανισμόν Σεβ. Παῦλον (11. ποὺ διανύουμε. — Θὰ ἤθελα μία Ἐκκλησία. ποὺ ἀπασχολοῦν τὸ ἑλληνικὸ ἀλλὰ καὶ παγκόσμιο γίγνεσθαι. ἀφοῦ κατήγγειλε ὅτι οἱ ὑπουργοί τῆς Κυβερνήσεως ἀντιμετωπίζουν τήν Ἐκκλησίαν ὡς ἕνα περιθωριακόν ὀργανισμόν. Ἰδιαιτέρως σήμερα μᾶς καλοῦν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες νὰ ἀγωνισθοῦμε μὲ ἡρωισμό. Εἰς τὴν ἰδίαν συνέντευξιν ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ ἀπομείωσις τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν εἶναι πολλὲς φορὲς συνάρτησις καὶ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ περιγραφὴ τῶν Ἁγιορειτῶν αὐτῶν στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ βιβλίου. οἱ ὁμολογηταὶ τῆς Ὀρθοδοξίας μας. τὴν ψυχή της. ἐξέλιξη ποὺ θὰ βοηθοῦσε καὶ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς τουρκικῆς ἀπειλῆς μὲ καλύτερους ὅρους. ἀπογοητευμένοι ἀπὸ τὴν κακοδαιμονία. ἐνῶ ὁμιλεῖ δι᾽ ὅλα τὰ σύγχρονα προβλήματα τοῦ Ἔθνους καὶ τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν. Ἰγνάτιος. τὴν ἱερὰ παράδοσί μας. "συνεργασία ποὺ γίνεται ἀκόμη πιὸ ἐπιτακτικὴ σὲ μία ἐξαιρετικὰ κρίσιμη γιὰ τὸν τόπο περίοδο" ὅπως ἀνέφερε χαρακτηριστικά. δεδομένων τῶν δυσχερειῶν ποὺ ἔχουμε. ἀποτελεῖ εὐκαιρία γιὰ τὴν Ἑλλάδα. τέλος. ἁγία. ἀλλὰ καὶ ἀσυνεννοησία ἀνάμεσα στὶς πολιτικὲς ἡγεσίες τῶν Ὑπουργείων καὶ τὶς διοικητικές τους δομές”. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. ἡ κακοπάθεια τοῦ σώματος. ἂς ἔλθουμε εἰς ἑαυτόν. γράφουν τὰ ἀλβανικὰ ΜΜΕ. τὸν ἄνθρωπο. μέ θέμα: «Διασώζεται ὁ ἐγκεφαλικός θάνατος. Γεώργιος Παπανδρέου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Νὰ κάνουμε βίωμά μας. γιὰ νὰ ἀπαιτήσει νὰ σταματήσουν καὶ δὲν ἀναγκάστηκε νὰ εὐλογήσει ὑπὸ τέτοιες συνθῆκες τὴν βασιλόπιττα. Μάχονται λυσσαλέα π. ὁ Μητροπολίτης Σεραφεὶμ διεκδικεῖ ἐπάξια τὸ χαρακτηρισμό. ἀκριβῶς τὸ λόγο καὶ οἱ λεγόμενοι ὀρθόδοξοι Ἑβραῖοι ἀντιτίθενται στὴν ἀντίληψη τοῦ διεθνοῦς σιωνισμοῦ. ποὺ γέννησε τὴν ἀνάγκη τῆς ἐκ νέου προβολῆς τῶν ἁγίων Πατέρων.χ. Ἀπό τήν στιγμήν κατά τήν ὁποίαν ἀπεχώρησεν ἀπό τό τιμόνι τῆς Χώρας ὁ κ. οὐσιαστικὸ καὶ δυναμικὸ καταφύγιο τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ κοινωνία της μὲ τὸν Θεό. φυσικὸς σύμμαχός της εἶναι ἡ ὀρθόδοξη ὁμόδοξη χώρα τῆς Ἑλλάδος”. "ἐπιδιώκουν νὰ μᾶς μετατρέψουν σὲ ἀποικία. ἀλλ᾽ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου ἐν οὐρανοῖς». Διότι ἡ πενία τοῦ σώματος ὁδηγεῖ κάποτε ὄχι πάντοτε καὶ στὴν πενία τῆς ψυχῆς. ἡ αὐτὴ Ἐκκλησία μὲ τὴν Ἐκκλησία τῶν ἐννέα πρώτων αἰώνων. Νικολάου. ἡ ἀποδοχὴ ὅτι ὑπάρχει στὴ χώρα ἀτιμωρησία. Τό πλῆρες κείμενον τῆς ἀνακοινώσεως ἔχει ὡς ἀκολούθως: «Μὲ ἔκπληξη διαβάσαμε σὲ τοπικὲς ἐνημερωτικὲς ἱστοσελίδες ὅτι στὴν ἐτήσια ἐκδήλωση τοῦ Κυνηγετικοῦ Συλλόγου Κιλκίς. — Ἔχω ἐκφραστεῖ πάρα πολλὲς φορὲς ἐνάντια στὸ διεθνῆ σιωνισμό. οἱ μάρτυρες. Ἅγιοι.». Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι κόμμα. γιὰ νὰ διατηρήσουν ἀνόθευτη τὴν ὀρθόδοξο ἀλήθεια. Ἡ ἀπομείωσις τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν πολλὲς φορὲς εἶναι συνάρτηση καὶ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. ἀνίσχυρος καὶ ἀδύναμος. Σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο. πού κουβαλᾶμε ὡς λαός καί τή θέλησή μας νά ἀντιμετωπίσουμε θαρραλέα καί ἀποφασιστικά τήν κρίση». Αὐτῆς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ἀληθείας εἴμαστε σήμερα ὅλοι ἐμεῖς. Ὁ Σεβ. ἀξίες. τὴν κακοδιαχείριση καὶ γενικότερα τὴν ἀπομείωση τῶν ἀξιῶν τοῦ ἀνθρωπίνου βίου. Ὁ ἑλληνικὸς λόγος. ἀνακοίνωσις. κάτι πού. Ἡ μικρὴ Κύπρος διεκδικεῖ ρόλο διεθνοῦς παίκτου. Ζοῦσαν ἀκόμη οἱ Ἀπόστολοι. τοῦ Χριστοῦ μας. Γιακοὺπ Κρασνίτσι. διϊστορικά. Θέλετε ἐπειδὴ ἡ γεωγραφική της θέση εἶναι πολυσήμαντη· θέλετε ἐπειδὴ ὁ Θεὸς μᾶς προίκισε. ποὺ κουβαλᾶμε ὡς λαὸς καὶ τὴ θέλησή μας νὰ ἀντιμετωπίσουμε θαρραλέα καὶ ἀποφασιστικὰ τὴν κρίση". μὲ πίστι ζῶσα. οἱ ὅσιοι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ ΤΟΥ ΣΕΒ. τά ὁποῖα θά ἐχρησιμοποίει ἡ Ἐκκλησία διά τήν ἄσκησιν τοῦ φιλανθρωπικοῦ της ἔργου. ὅπως ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀναδείξη τὸν Ἐθναρχικόν της ρόλον. Τί εἴχατε συζητήσει. "Οἱ ἑταῖροι μας". ἐπιτίθενται οἱ ἐχθροί της. ποὺ περνᾶ ἰδιαίτερα δύσκολα αὐτὴ τὴν ἐποχή. λοιπόν. 3). Ἀγαπητοί. μεταξὺ ἄλλων. ἀκαινοτόμητη τὴν ὀρθόδοξο ἀλήθεια καὶ ἀδιάφθορο τὸ ὀρθόδοξο δόγμα. Μάχονται τὴν ὀρθοδοξία καὶ οἱ ἐκκοσμικευμένοι λεγόμενοι χριστιανοί. τὴν ὁποίαν ἐξέδωσε μὲ ἀφορμὴν τὴν «Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας». Τὰ σώματά τους ἦταν ἀποξηραμμένα ἀπὸ τὴν πολυετῆ ἄσκηση. — Τὴ στάση τῶν ἑταίρων μας πῶς τὴν κρίνετε. Ἐκ τοῦ γεγονότος. Σεβ. — Ἡ πατρίδα μας ἔχει τεράστιες δυνατότητες. — Τί θὰ μποροῦσε νὰ κάνει ἡ χώρα. τὰ ἐθνικὰ θέματα. ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΧΡΕΙΑΖΟΜΕΘΑ ΕΝΑ ΝΕΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ. ἡ ὁποία μόνη ἁγιάζει καὶ σώζει τὸν ἄνθρωπο. Μία ἀπὸ αὐτὲς ἀρκεῖ. Παραθέτομεν τό πλῆρες κείμενον τῶν δηλώσεων τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἀποτελεῖ ἔσχατο κατάντημα νὰ ἀποδεχθοῦμε σήμερα ὡς Πολιτεία τὸ ἀγγλικὸ Δίκαιο ὡς Δίκαιο ἐπιλύσεως τῶν διαφορῶν μὲ τοὺς δανειστές μας. ποὺ ἔζησαν στὸ Ἅγιον Ὄρος. ὥστε αὐτὰ νὰ μὴ ἐξελίσσονται σὲ κρίσεις. γιὰ τὴ διατήρηση τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς". Μερικὰ γεροντάκια ἦταν ἔγκλειστα στὰ Κελλιά τους. ρυπαρὰ καὶ σχισμένα ζωστικά. μᾶς στηρίζουν στὴν ὀρθόδοξο πίστι μας. Προκαλεῖ ἀπορία πῶς δημοσιεύθηκαν στὶς τοπικὲς ἐνημερωτικὲς ἱστοσελίδες τέτοια ψέματα. νὰ γίνεται ἀγκαλιά. γιὰ νὰ μᾶς βοηθήσει νὰ ξαναβροῦμε τὸν ἑαυτό μας σὲ μία χώρα. ποὺ στηρίζονται ἀπὸ τοὺς ἐθελοντὰς καὶ τὶς ἐθελόντριες. Σύμφωνα μὲ τὴν ἱστοσελίδα τῆς ἐφημερίδας «TEMA» τὸ αἴτημα αὐτὸ ἀναμένεται νὰ στηριχτεῖ ἀπὸ 39 ἀλβανόφωνους βουλευτὲς καὶ βουλευτὲς τῆς τουρκικῆς μειονότητας τοῦ Κοσσόβου. εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. — Λόγῳ τῆς θέσης καὶ τοῦ λειτουργήματός σας ἔρχεστε σὲ ἐπαφὴ μὲ πάρα πολὺ κόσμο. Ἁγία Θεοδώρα. Εἰς τήν ἐκδήλωσιν συμμετεῖχε σύσσωμος ὁ ἱερός κλῆρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἀντιλαμβάνονται τὶς ἐπιδρομὲς τῶν αἱρετικῶν καὶ κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου. ποὺ προσπαθεῖ νὰ ἀξιοποιήσει λίγο τὸ μυαλό του. νὰ κηρύσσει Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ Αὐτὸν Ἐσταυρωμένον καὶ Ἀναστάντα καὶ νὰ προσφέρει διέξοδο ἀπὸ τὴ φθορὰ καὶ τὸ θάνατο. ὡς χώρα ὅπου δικαιοδοσιακὰ θὰ ἐπιλύονται οἱ διαφορές. Ἄνναν Διαμαντοπούλου. οἱ Ἅγιοι Θεοφόροι Πατέρες. ἡ Ἐκκλησία προσφέρει κοινωνικὸ ἔργο πολὺ μεγάλης ἀξίας καὶ ἐμβέλειας. Τόνισε δὲ πὼς στὸ πλαίσιο τοῦ διαλόγου Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας. Μιμούμενοι τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους καὶ τοὺς θεοφόρους Πατέρες μας. Ἡμερίς διά τόν ἐγκεφαλικόν θάνατον ὑπό τῆς Ἱ. Εἰς συνέντευξίν του ὁ Σεβ. ρατσισμοῦ. Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. τὰ ρήματα τῆς αἰωνίου ζωῆς. ἡ Πατρίδα μας ἔχει τεράστιο πλοῦτο. Ἡ νίκη τῶν Ὀρθοδόξων ἐναντίον τῶν εἰκονομάχων καὶ ἡ ἀναγνώρισι τῆς Ἑβδόμης (Ζ´) Οἰκουμενικῆς Συνόδου. ἕνα σύστημα ποὺ προήγαγε τὴ διαφθορὰ καὶ τὸ ἔγκλημα τοῦ “λευκοῦ κολάρου”. Γι᾽ αὐτό. μετὰ τὴν ἀπόφασιν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου. σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς ἐπίδοξους γερμανοὺς ἐπενδυτές"». τήν 29ην Φεβρουαρίου. ΔΙΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΘΗ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ Ἐπισημαίνει εἰς συνέντευξίν του εἰς τὸ ἑβδομαδιαῖον πολιτικὸν περιοδικὸν «Ἐπίκαιρα» «Ἔσχατον κατάντημα ἡ ἀποδοχὴ τοῦ ἀγγλικοῦ Δικαίου». δίδει ἀποφασιστικά κτυπήματα εἰς τήν κομματοκρατίαν καί εἰς τό πολιτικόν σύστημα τῆς Χώρας. Τάς ἐπενδύσεις εἰς τά φωτοβολταϊκά ἐπεδίωκεν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μέ σκοπόν τήν ἐξοικονόμησιν χρημάτων. Ὁ ἀναγνώστης εὔκολα μπορεῖ νὰ διακρίνει τὴν συμφωνία τῶν πατέρων αὐτῶν στὴ ζωή. πού ἀπέκτησαν μὲ τόσους ἀγῶνες καὶ νυχθήμερα παλαίσματα». μὲ τὴν ἐνανθρώπησί Του ἐφανέρωσε καὶ ἐγνώρισε στὸν κόσμο τὸ μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος. ὑπογραμμίζει εἰς ἐγκύκλιόν του ὁ Σεβ. καταστάσεις. ἡ διάκριση δὲν εἶναι γιὰ τοὺς ἀσκητὲς αὐτοὺς λόγια ἢ πατερικὲς διδασκαλίες ἀπὸ τὸ παρελθὸν. Ἔδωσαν σκληρὲς μάχες ἀλλὰ καὶ τὴ ζωή τους οἱ Ἅγιοι Πατέρες. ἡ Moodyʼs καὶ ἡ Standard and Poorʼs. τὴν ὀρθόδοξο ἀλήθεια. Μητροπολίτην κ. Κοσμᾶς: Κατήγγειλε τόν πολιτικόν κόσμον ὅτι ἐπιδιώκει νά μετατρέψη τήν Ἑλλάδα εἰς ἀποικίαν. ἐθελόδουλες δυνάμεις ἐντός της χώρας προσπαθοῦν νὰ ἐμπεδώσουν. Ἀπὸ τὸν τουρισμὸ καὶ τοὺς ἐνεργειακοὺς πόρους μέχρι τὴ ναυτιλία. ἀνέπνεαν τὸν Θεὸν καὶ τὸν Γέροντα καὶ ἔφθασαν σὲ μέτρα ἀπαθείας. Τὸ παγκόσμιο οἰκονομικὸ γίγνεσθαι ἔχει περιέλθει σὲ συγκεκριμένη ἐλιτίστικη κοινωνία ἀνθρώπων. ἡ ὁποία ἔγινε ἀπὸ τοὺς ἀειμνήστους αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου Μιχαὴλ καὶ τὴν μητέρα του.. μὲ σεβασμό. “Ὅταν ἡ Ἐκκλησία ἐπιχειρεῖ νὰ πραγματοποιήσει καὶ νὰ ἐπεκτείνει τὸ κοινωνικὸ καὶ τὸ προνοιακὸ της ἔργο. οἱ ὁποῖοι θὰ ἐπιλέξουν νὰ ἀποτεφρωθοῦν. τῆς Ἱ. αὐτὸ θὰ εἶναι πολὺ θετικὸ καὶ θὰ ἀνοίξει δρόμους γιὰ τὴν οἰκονομική της ἀνέλιξη. καὶ μία ξένη χώρα. ἡ πρώτη τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Μὴ ξεχνᾶμε ὅτι πεντακόσια χρόνια σκλαβιᾶς δὲν ἔκαμψαν τὸ φρόνημα τῶν Ἑλλήνων. τὰ ὁποῖα δυστυχῶς προβάλλονται μέσα καὶ ἀπὸ τὸ πολιτικὸ σύστημα. Ὑπογραμμίζεται πὼς ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ λαοῦ τοῦ Δήμου ἦτο ὑπὲρ τῆς παραδοσιακῆς ταφῆς καὶ ἐναντίον τοῦ ἀποτεφρωτηρίου. Βουλιαγμένης καί Βάρης. χωρὶς καμία διάκριση προσώπων λόγῳ θρησκευτικῆς ἀντίληψης. ποὺ ἀντιλαμβάνεται τὸν κόσμο σὰν μία παλαίστρα γιὰ τὸ μεγάλο κατόρθωμα τῆς ἐπιβολῆς παγκόσμιας κυβέρνησης καὶ τῆς ὑποταγῆς τοῦ κόσμου σὲ μία τέτοια φασιστικὴ ἀντίληψη. Εἰς δηλώσεις του ἐπίσης εἰς τὸ «Zougla radio» ὑπεγράμμισεν ὅτι: «ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἐπιλεγεῖ ἡ λύση τῆς καύσεως. ὅμως. Ἱερώνυμος διά τήν μεθοδευμένην περιθωριοποίησιν τῆς Ἐκκλησίας. μέ τήν ὁποίαν διαψεύδονται πληροφορίαι. τό ὁποῖον περιφρονεῖ τήν Ἐκκλησίαν. Ἂς ἐλπίσωμεν ὅτι ἡ «ἰδέα» διὰ τὴν λειτουργίαν του ἀπεσύρθη ὁριστικῶς. νὰ ἀπαγκιστρωθοῦμε ἀπὸ τὶς ὅποιες ἀγκυλώσεις τοῦ παρελθόντος. ποὺ εἴχαμε ὡς ἔθνος καὶ ὡς γένος: Νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὰ πράγματα μὲ ἡρωισμὸ καὶ σθένος. ἂς ἀναλάβουμε τὶς εὐθύνες μας. Ἐπισημαίνει τέλος ὅτι ἦλθε ἡ ὥρα «νὰ ἀναζητήσουμε ἕνα νέο πολιτικὸ προσωπικό. Γιατί ὅσο κι ἂν γνωρίζουμε καλὰ τὴν ὀρθόδοξο θεολογία. Ἡ ὑπακοή. ποὺ θὰ ὑπερασπιστεῖ τὴν ἰδιοπροσωπία τῆς Ἑλλάδος. ἔχει ἀνοίξει συζήτηση γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ διαμορφωθεῖ ἕνας ἄξονας. Ἀρκεῖ νὰ ἀρνηθεῖ τὴν αὐτοθέωσή του καὶ τὴν αὐτοδικαίωσή του καί. ἡ ὁποία νὰ ἑδράζεται ἐπάνω στὰ αἵματα καὶ στοὺς τάφους τῶν Μαρτύρων καὶ τῶν ἡρώων της πολὺ πιὸ δυναμικά. Ἄλλη Ἐκκλησία δὲν ὑπάρχει στὸν κόσμο. προσπαθεῖ νὰ φανεῖ ἀντάξια αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ σκοποῦ τῆς ἀγάπης πρὸς κάθε ἄνθρωπο. ἀναφέρθηκε. ὁ Θεάνθρωπος Λυτρωτὴς καὶ Σωτήρας μας. Στὸ ἴδιο βιβλίο δημοσιεύονται ἀρκετὲς νέες ρήσεις τοῦ Γέροντος Παΐσιου Ἁγιορείτου. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. κομματικῆς ταυτότητος. ὀργανώνει τήν Κυριακήν 11ην Μαρτίου. ποὺ αἰσθάνεται ἀνέστιος. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφεὶμ μιλᾶ στὰ “Ἐπίκαιρα” χωρὶς “στρογγυλεμένες” διατυπώσεις καὶ ὑπεκφυγές. Ἂν στὴν Ἐκκλησία ὑπάρχει “ἀκτιβισμός”. Ἡ ἐφημερίδα ὅπως καὶ τὸ ALSAT TV ἀναφέρει πὼς μετὰ τὴν κίνηση αὐτή. Ἀπὸ τὴν ἄλλη. διερωτῶμαι γιατί ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα δανείζει μὲ ἐπιτόκιο 1% καὶ οἱ κρατικοὶ ἑταῖροι μας μᾶς δανείζουν μὲ 5% καὶ 6%. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ Νέαν ἐπίθεσιν ἐναντίον τοῦ πολιτικοῦ κόσμου ἐξαπέλυσεν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. βέβαια. λοιπόν. — Οἱ τρεῖς παγκόσμιες ἑταιρεῖες ἀξιολογήσεως τῆς πιστοληπτικῆς ἱκανότητος. Μητροπολίτης συμμετεῖχεν εἰς ἐκδήλωσιν εἰς τήν ὁποίαν ἀνηρτήθη σημαία ὑπέρ τῆς Χούντας καί ἠκούσθησαν ἀνάλογα ἄσματα. οἱ ὁποῖοι ὀνομάζουν καὶ δέχονται σὰν Ἐκκλησία τὸν ἐκκλησιαστικὸ ὀργανισμὸ τοῦ Πάπα καὶ ἐρωτοτροποῦν μὲ τοὺς παπικοὺς ἢ συσχετίζονται καὶ συσχηματίζονται μὲ τοὺς οἰκουμενιστές. καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν (Ματθ. τὴ λαμπρὴ αὐτὴ ἡμέρα καὶ ἑορτὴ τῆς μητέρας μας Ἐκκλησίας. ποὺ διασώζει τὸ βίο καὶ τὰ ἀσκητικὰ κατορθώματα ἁγιορειτῶν πατέρων τῶν τελευταίων κυρίως δεκαετιῶν. Θεολόγου ΤΙΣ ἡμέρες τῆς μεταπατερικῆς ἢ μᾶλλον ἀντιπατερικῆς κενοφωνίας. ἀλλοιωθῆ ἢ σπιλωθῆ ἡ Ὀρθοδοξία. οἱ ὁποῖοι ἐπιδιώκουν νά μετατρέψουν τήν Ἑλλάδα εἰς ἀποικίαν καί ἐφόρτωσαν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τήν κοινωνικήν φροντίδα τοῦ Κράτους ἔναντι τῶν πολιτῶν καί σήμερον ἀντιμετωπίζουν τήν Ἐκκλησίαν ὡς Ὀργανισμόν Γ´ κατηγορίας. δυστυχῶς. τὸν πονεμένο. Ἡ Ὀρθοδοξία μας ἔσωσε τὴν Πατρίδα μας σὲ φοβερὲς δοκιμασίες. Ἐπίκουρον Καθηγητήν τῆς Χειρουργικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. μὲ ὑπευθυνότητα ἐμπρὸς στὴν ὀρθοδοξία μας. γιὰ νὰ προχωρήσει τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Αὐταί ἔχουν ὡς ἀκολούθως: «Κατὰ τῆς ἡγεσίας τῶν Ὑπουργείων τῆς χώρας. ἀπέναντι στὴν καταδολίευση τῆς ἐλευθερίας μας καὶ στὸ πικρὸ γεγονὸς μίας δουλείας. Κωνσταντῖνον Καρακατσάνην. — Νομίζω ὅτι ἔχει ἔρθει ἡ ὥρα νὰ ἀναζητήσουμε ἕνα πολιτικὸ προσωπικὸ ἄσχετα σὲ ποιὸ κόμμα θὰ εἶναι τεταγμένο. ἡ ἀγρυπνία. ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀξιοποιήσει. Χρειάζεται. • Ἀπό τόν Αἰδ. Μὲ ἀφορμή. ἡ ἀγκαλιὰ ἡ ἀνοιχτή. ζωή μας τὰ ἱερὰ ἁγιογραφικὰ γράμματα. ποὺ ἔλαβε χώρα τὴν Κυριακὴ 26 Φεβρουαρίου. οἱ νεομάρτυρες.500 μερίδες φαγητὸ στὰ τριάντα συσσίτια τῆς Ἱ. τὴν ἀγροτικὴ παραγωγή. Θέλω νὰ τοὺς ἐκφράσω γιὰ πολλοστὴ φορὰ τὴν ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη μας. ὁδηγούμενοι ἀπὸ τὸ Πανάγιο Πνεῦμα. ἀναιρετικά τῆς ἐννοίας τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου». ποὺ προσφέρει διηνεκῶς. Στὸ πλαίσιο αὐτῆς τῆς συνεργασίας. βέβαια. πολύ συχνά. Θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει παίξει διαφορετικὰ στὴ σκακιέρα τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας. Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. ἡ ὁποία κανόνισε τὸ θέμα τῆς τιμητικῆς προσκυνήσεως τῶν εἰκόνων. Ἀναφερόμενος εἰς τοὺς δανειστὰς τῆς Ἑλλάδος καὶ τοὺς Ἕλληνας πολιτικοὺς ἐπισημαίνει ὅτι ἀποτελεῖ «ἔσχατο κατάντημα ἡ ἀποδοχὴ τοῦ ἀγγλικοῦ Δικαίου». εἶναι δυνατὸν ἐγὼ νὰ εἶμαι εὐτυχὴς καὶ τὸ ἄλλο μέλος τοῦ ἰδίου σώματος νὰ εἶναι δυστυχισμένο. εἰς τό συνεδριακόν κέντρον «ATTIKA CENTRE» ἐπιστημονικήν καί θεολογικήν ἡμερίδα. μοναχούς. Καθηγητήν τῆς Πυ- Ματαιώνεται ὁριστικῶς ἡ δημιουργία ἀποτεφρωτηρίου εἰς τὸν Δῆμον Μαρκοπούλου Μετὰ τὴν παρέμβασιν τοῦ Σεβ. ἀπέναντι στὴν καταδολίευση τῆς ἐλευθερίας μας καὶ στὸ πικρὸ γεγονὸς μίας δουλείας. μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ – χιλιαστές. τήν 29ην Φεβρουαρίου. Μητροπόλεως Χαλκίδος. αὐτοῦ τοῦ ὑψίστου δώρου. οὔτε ἀκουγόντουσαν τραγούδια τῆς Χούντας. ἐπικαλούμενα πηγὲς ἀπὸ τὴν Πρίστινα. ἰδιαίτερα σὲ μία περίοδο ποὺ αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει κλειδὶ. — Σὲ τί ἐπίπεδο θρησκευτικότητας καὶ πνευματικότητας βρίσκονται σήμερα οἱ Ἕλληνες συγκριτικὰ μὲ παλαιότερες περιόδους. «μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον» (Β´ Θεσ. ἀλλὰ αἰσθάνονταν οἱ ἴδιοι αὐτάρκεις. πλευρά. εἶναι ὅλον: Δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει κομματικὴ ταυτότητα οὔτε νὰ διατυπώνει στενὸ πολιτικὸ λόγο. δὲν εἶναι μία ἀπὸ πολλὲς ἐκκλησίες. Εἶναι ἡ μία. ΣΕΒ. Ὁ χριστιανικὸς λόγος εἶναι παγκόσμιος. Εἶναι ἐντελῶς ἀνόητο καὶ ἀφελὲς νὰ πιστεύουμε στὶς καλὲς προθέσεις τῶν ἑταίρων μας. ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ Η Ι. πολιτικὸ σθένος. Ἰωάννη Εὐσταθιάδη.» ἐπισημαίνει ὅτι τό πρόγραμμα «ΗΛΙΟΣ» ἔχει σχέσιν μέ τάς ἐπενδύσεις εἰς τά φωτοβολταϊκά προγράμματα. Ὁ Μακαριώτατος δήλωσε ἐξαιρετικὰ ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴ συνεργασία του μὲ τὰ περισσότερα Ὑπουργεῖα. τὸ πολιτικὸ σύστημα καὶ τόν. εὐλόγησε τὴν βασιλόπιττα καὶ ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ πρὸς τὰ μέλη τοῦ Συλλόγου. Ἰωάννη Γ. Γιατί ὁ Θεὸς εἶναι ὁ Πατέρας. ἐφιαλτικόν ἀδιέξοδον τήν Χώραν καί τόν λαόν. κ. τὴ μίμηση αἰσχρῶν καὶ γελοίων καὶ εὐτελῶν προτύπων. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς ἐγκυκλίου.λπ. ποὺ βρίσκεται τυπωμένο στὸ βιβλίο τοῦ Τριωδίου. Δὲν πήγαιναν στὶς Καρυὲς ἢ στὴν Δάφνη γιὰ προμήθειες. ποὺ γέννησε τὸν πολιτισμὸ καὶ παράλληλα στερεώθηκε ἀπὸ τὸ αἷμα καὶ τὰ δάκρυα Μαρτύρων καὶ ἡρώων. ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία παρέλαβε καὶ διεφύλαξε σὰν ἄλλη νοητὴ Κιβωτός. ὅπως λέγεται. καὶ πάλι μόνη ἡ Ὀρθοδοξία μπορεῖ νὰ σώση τὴν Ἑλλάδα μας καὶ τοὺς Ἕλληνες. δυστυχῶς. β. Οἱ λεγόμενες ἀγορὲς ἔχουν ὄνομα καὶ ἐπώνυμο. Ἀφοῦ ἦταν κατοικητήρια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἦταν ἄξιοι τῶν «ἐπιλάμψεων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». μᾶς βοηθοῦν νὰ ἀποκτήσουμε πνευματικὰ ὅπλα. Καὶ σήμερα. Ὁ διεθνὴς σιωνισμὸς εἶναι μία στρέβλωση καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἀντιλήψεως τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ ἀλλὰ καὶ τῆς ἐθνικῆς του ἰδιοπροσωπίας. πάντα ξαφνικὰ παρουσιάζονται προσκόμματα πάσης φύσεως” εἶπε. Οὐδὲν ψευδὲς καὶ ἀναληθέστερον.. οἱ Ἕλληνες ὑφίστανται πρωτοφανῆ πίεση ἀπὸ τὰ ἀλλεπάλληλα μέτρα τοῦ Μνημονίου. ἐνεργειακὸς ἀλλὰ καὶ ἀμυντικός. Συνεπῶς. τὸ Λουξεμβοῦργο. σὲ αὐτὴ τὴν καταιγίδα ἀναζητᾶ κανεὶς καὶ κάποιο ἀποκούμπι. γιὰ νὰ τοῦ παρουσιάσει ἐπίσημα τὴν πρόταση καὶ νὰ ζητήσει τὴν ὑλοποίησή της». πού σκοπόν εἶχον τήν βελτίωσιν τῶν συνθηκῶν διαβιώσεως εἰς τήν ἀκριτικήν αὐτήν περιοχήν. μᾶς καλοῦν νὰ σταθοῦμε ὅλοι μας. ὅτι πρᾶός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ.Σελὶς 8η 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΝ ΑΣΚΗΤΙΚΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ Σ Τοῦ κ. αἱ ὁποῖαι εἶδον τό φῶς τῆς δημοσιότητος εἰς τό διαδίκτυον. κληρικοὶ καὶ λαϊκοί. μέ δημοσίας δηλώσεις του. Ἡ χώρα μας θὰ ἠδύνατο νὰ ἔχη μίαν ἄλλην οἰκονομικὴν πολιτικήν. ρηνικῆς Ἰατρικῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. νὰ θέλουν νὰ φύγουν ἀπ᾽ τὴ χώρα. νὰ ὑπάρξει παραχώρηση κάποιας ναυτικῆς βάσεως στὸ Αἰγαῖο. Παραπλανητικὲς καὶ κακόδοξες διδασκαλίες ἀμφισβήτησης τῆς ἀσκητικῆς ὀρθόδοξης παράδοσης διατάραξαν πολλὲς φορὲς τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸν ἀντιησυχαστὴ Βαρλαὰμ μέχρι τοὺς σημερινοὺς διανοητὲς τῆς μεταπατερικότητας καὶ τοὺς αἱρετικοὺς οἰκουμενιστές. ἀλλὰ ἕνας ἁπλὸς πολίτης. παρουσία τῆς Ὑπουργοῦ Ἀ. ὀπαδοὶ τῆς Χ. κ. λόγοι. ποὺ δὲν μποροῦν νὰ συνεννοηθοῦν. τὴν ὁποία. τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως. Ἑλληνικοῦ. ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΩΜΕΝ ΤΑΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΝΕΟΝ «ΞΕΣΠΑΣΜΑ» ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΛΑΒΑΡΟN ΤΟΥΣ ΑΓ. κυρίως. ἀνενδεεῖς καὶ ἦταν τελείως ἀμέριμνοι. ποὺ μὲ ποταμοὺς αἱμάτων κερδίθηκε καὶ διασώθηκε. Θεόκλητος. πού εἶχε μέ τήν ὑπουργόν Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται στὸ συνοδικὸ τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἐξαπλώνονται ἐπικινδύνως παπικοὶ καὶ οἰκουμενισταί Μὲ ἐμπροσθοφυλακὴν τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας ὀφείλομεν νὰ προβάλλωμεν ἀντιστάσεις εἰς τὰς αἱρέσεις καὶ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ νὰ διαφυλάξωμεν τὴν Ὀρθόδοξον ἀλήθειαν καὶ τὴν πίστιν ἀνόθευτον καὶ ἀκαινοτόμητον. • Ἀπό τόν Αἰδ. τὸν τρόπο. ἀλλὰ δὲν ἔχουμε ἀνάγκη τὰ δάνεια. ἐνῶ ἡ Ἑλλάδα δὲν τολμᾶ νὰ ὁρίσει τὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη της. παρὰ τὸ μικρό της μέγεθος. τό Ἐκκλησιαστικόν Πρακτορεῖον Εἰδήσεων «Ρομφαία». ἂς σταθοῦμε ἀνυποχώρητοι στὶς ἐπάλξεις. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Σεραφεὶμ ἔχει ὡς ἀκολούθως: Μὲ λόγο χειμαρρώδη καὶ ἄποψη ἐπὶ ὅλου τοῦ φάσματος τῶν θεμάτων. ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς τὸ λέει: Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι. διαφορετικὸ ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ ἐκηρύξαμε. Ἡ Μητρόπολίς μας. ὅπως ψευδῶς ἀναφέρεται. ἐλέησόν με». εἴχατε πρὸ καιροῦ συνάντηση μὲ τὸ Ρῶσο πρέσβη.Ε. τὸ ὁποῖο ἀναγράφεται στὶς ἐν λόγῳ ἐνημερωτικὲς ἱστοσελίδες. τὴ στιγμὴ ποὺ ὅλοι αὐτοί. σὲ ἄλλα μοναστήρια ἀλλὰ καὶ μέσα στὸν κόσμο. Διά Βίου Μάθησης καὶ Θρησκευμάτων μέ θέμα: “Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία: Σχέσεις συνεργασίας σὲ μία ἐποχὴ κρίσης” καί μέ τὴ συμμετοχὴ ἱερέων τῆς Ἱ. ποὺ οἱ ἐχθροί της θέλουν νὰ τὴ συντρίψουν. γιὰ νὰ ἀξιοποιήσει τὸν ὀρυκτὸ πλοῦτο της. ἐθνοτικῆς καταγωγῆς κ. θίγει βαναύσως τήν Ἐθνικήν ἀξιοπρέπειαν τοῦ λαοῦ καί ἐπιδιώκει νά μετατρέψη εἰς ἀποικίαν τήν Ἑλλάδα. καὶ ταυτόχρονα νὰ μὴ δεχόμεθα ἐρεθίσματα ξενοφοβίας. ἐκήρυξαν κι ἔγραψαν τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο καὶ μετέφεραν στὴν οἰκουμένη μὲ τὴ θεοπνευστία τους καὶ μὲ ἀκρίβεια. πεντηκοστιανοί. ποὺ θὰ ὑπερασπιστεῖ τὴν ἰδιοπροσωπία τῆς Ἑλλάδος. κάνοντας λόγο γιὰ ʻἀπίστευτη γραφειοκρατία. Αὐτό ἔπραξεν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί τήν 29ην Φεβρουαρίου μετά τήν συνεργασίαν. ὅραμα καί. Ἐμμανουὴλ ἀναρτήθηκε “σημαία” τῆς Χούντας καθὼς ὅτι ἀκούστηκαν ἀνάλογα τραγούδια.». πού τοὺς βοηθοῦσαν. ποὺ ἀπέκτησαν μέσα ἀπὸ τὰ πυρὰ τῶν πειρασμῶν ἔφτασε μέχρις ἐμᾶς καὶ συνεχίστηκε νὰ βιώνεται ἀπὸ τοὺς πιστοὺς ὅλων τῶν ἐποχῶν.30 θά γίνη εἰσήγησις ἀπό τόν κ. Ἀπό τάς δηλώσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου προκύπτει ὅτι ἡ Κυβέρνησις μᾶλλον ἀποκλείει ἀπό τά προγράμματα τήν Ἐκκλησίαν καί τά δίδει ὅλα εἰς τούς Γερμανούς ἐπενδυτάς. Ἐμμανουήλ Παναγόπουλον. Πρωτοπρεσβύτερον π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣ «ΧΟΥΝΤΙΚΟΝ ΓΛΕΝΤΙ» Ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κιλκισίου ἐξεδόθη. παρ᾽ ὅλη τὴ μανία τῶν ἀντιχρίστων ἀνθρωποκτόνων ὀργάνων. ἡ ἀδιάλειπτη εὐχὴ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ. Παραλλήλως ἀπαντοῦν στοὺς ἐχθροὺς τῆς ὀρθοδόξου ἀληθείας οἱ Πατέρες μὲ πλῆθος συνοδικῶν κανόνων καὶ δογμάτων. Ἀποκλείουν τήν Ἐκκλησίαν ἀπό τάς φωτοβολταϊκάς ἐπενδύσεις. Αὐτὸ εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Μητροπόλεως. Πειραιῶς κ. Ἐμμανουὴλ ἐκφράζει τὴν λύπη καὶ τὴν δυσαρέσκειά του γιὰ τὰ ὅσα ἀνυπόστατα ἀνεγράφησαν θίγοντας τὸν ἱερὸ θεσμὸ τῆς Δημοκρατίας». Ἔλεγε ὁ Γέροντας Παΐσιος: «Ὅποιος μιλᾶ ἢ γράφει γιὰ τοὺς Ἁγίους Πατέρες καὶ δὲν ἔχει καθαρισθῆ ἀπὸ τὰ πάθη. ὀχήματα ὅπως ἡ ἐπιτροπὴ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful