Joan C.

Cordero 2009 – 23443 BA Broadcast Communication Kritika ng tula gamit ang teoryang Formalismo

Ako ang Tao, ang Pangkat
Salin mula sa “I Am the People, The Troop” Carl Sandburg

Ako ang tao, ang pangkat, ang madla, ang masa Batid mo bang tanang mahuhusay na gawa’y mula sa akin? Ako ang anak-pawis, ang imbentor, tagagawa ng pagkain at damit sa daigdig Ako ang saksi sa kasaysayan, mula sa akin sina Napoleon at Lincoln. Namatay sila. Nagpadala ako ng mga iba pang tulad nila. Ako ang binhi ng lupa, sa kaparanga’y makatatagal sa pagbubungkal, Naranasan ko ang mga bagyo. Nalimutan ko. Ang pinakamaiinam kong nagawa’y naglaho at nasayang. Nalimutan ko. Lahat liban sa kamatayan ay dumarating at ako’y pinagagawa. Nalimutan ko. Pagkaminsan, umaangil ako, naguguluhan at dugo’y tumitilamsik Para sa kasaysayan, pagkatapos – nalimutan ko. Kapag ako, ang tao, natututong makaalaala, Kapag ako, ang tao, gumamit ng kaalaman kahapon At di na nakalilimot sa nagnakaw at nanlinlang sa akin noong santaon, Masasabi kong walang tagapagsalita sa daigdig na gagamit ng “ang tao,” Taglay ang batik ng pag-ismid at pang-uuyam. Ang pangkat, – ang madla – ang masa – ay darating na.

sa kasalukuyan. Ngunit pagkatapos. Gayunpaman. bilang taong naging kabahagi ng nakaraan at ng ngayon. Kapag naalala niya at inangkin ang mga bagay na ginawa. Inihalintulad naman ng persona ng tula ang sarili sa isang walang buhay na bagay. Mamatay man ang tao. Sa ikatlong taludtod. Sa unang linya. may bahid ng pagbabanta ang persona ng tula.Kritika: Malayang taludturan ang tulang “Ako ang Tao. wala na umanong makagagamit ng salitang “ang tao” kundi siya lamang. ipinahayag ng persona ng tula ang sarili bilang saksi sa kasaysayan. Ang persona ng tula ay ang indibidwal na tao na kapag sumama sa iba pa niyang kauri ay magiging madla. nalilimutan ang mga ginawang makabuluhan noon dahil sa iba’t ibang dahilan. kulog. ang binhi ng lupa na binubungkal upang magamit kaya ng paglinang sa kakayahan ng isang nilalang. sapagkat walang partikular na bilang ng pantig ang bawat taludtod at wala ring partikular na ritmo. Sa ikalawang taludtod. Sa ikalabing-isang taludtod. ang Pangkat” ni Carl Sandburg. isa lamang ang nagsasalita na gumagamit ng iba’t ibang salita upang ilarawan ang sarili. malalaman na kinakausap ng persona ng tula ang mambabasa dahil sa paggamit ng panghalip na “mo”. kapag binalikan niya ang mga nagkasala sa kanya noon. . ipinakita sa tula ang mga bagay na ginagawa ng persona ng tula at ng mga pag-aaklas na pinamumunuan niya dahil siya sa kalituhan sa mga pangyayari. kapag binalikan niya ang kasaysayan at magdesisyong matuto mula roon. at iba pa. Iisang saknong lamang ito na binubuo ng dalawampu’t apat na linya o taludtod na may iba-ibang bilang ng pantig. maraming susunod na salinlahi na sinasabi ng ika-apat na taludtod. bagaman hindi partikular dahil maaaring may kinalaman sa kalikasan o unos na dulot ng kapwa nilalang. ipinahayag ng persona na nakararanas ito ng unos. nalilimutan niya ang mga unos na tila isang bagay na paulit-ulit na lamang gaya ng ulan. May pagpupuyos ng damdamin ang huling dalawang taludtod kung saan nagbanta ang persona na darating na siya kasama ang iba pang mga tulad niya. kidlat. Sa ikalabing-anim hanggang sa huling mga taludtod. Mula sa ikalabindalawang taludtod hanggang ikalabing-anim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful