அவனுக்கு நான் அழகு

அத்த
அத்திியாயம் 1
அந்தி மாைலச்சூாியன் தன் கிரகணத் தூாிைகயால் வான்மகளுக்கு வண்ண ஓவியம் வைரந்து
ெகாண்டிருந்தான். தன் அைலக் கரங்களால் தழுவத் துடிக்கும் கடற் காதலைன எண்ணி வான்மகளும்
நாணமைடந்து சிவந்து ெகாண்டிருந்தாள்.
மாைல மயங்குகின்ற அந்த ேநரத்தில் ஆர்ப்பாிக்கும் அைலகைள ரசித்த வண்ணம் “வாவ் எவ்வளவு
அழகு அம்மா! கடேல அழகு மா! எத்தைன உயிர்கள்! எத்தைன ெபாக்கிஷங்கள்! எல்லாவற்றிற்கும்
ேமேல நாம் உருவாவதற்குக் காரணேம இந்த கடல் தாேன!” என்றாள் ெசௗம்யா.
சிறு எாிச்சலுடன் “நீ தினமும் ரசிக்கும் அைலகள்தான்! எங்ேகயும் ேபாய் விடாது முதலில் நான்
ேகட்டதிற்கு பதில் ெசால்!” என்றாள் நிர்மலா.
“மம்மி! ேவவ்ஸ் மூவ் ஆயிட்ேட இருக்கு! உங்க ேமட்டர் தான் இரண்டு நாளா அப்படிேய இருக்கு!
நிம்மி ேபார் அடிக்காேத மம்மி! ” என்ற ெசௗமியின் பதிலில் சற்ேற ேகாபமைடந்த நிர்மலா ” ெசௗமி
பீ சீாியஸ் நாைளக்கு மாப்பிள்ைள வீட்டிலிருந்து வராங்க! அவர்கைள வர ேவண்டாம்னு ெசால்லுங்க!
எனக்கு இப்ேபா கல்யாணம் ேவண்டாம்! இேத பல்லவிையத்தான் இரண்டு நாட்களாகப்
பாடிெகாண்டிருக்கிறாய்! முதல்ல இந்த நிம்மி மம்மின்னு கூப்பிடுவைத நிறுத்து. அழகா தமிழ்ல
அம்மான்னு கூப்பிடமுடியாதா ?” என்று முடிப்பதற்குள்
” நிம்மி மம்மினு ைரமிங்கா ெசான்ேனன்! சீாியஸ்னா ஹாஸ்பிடல்ல ேபாய் ேநா ெசால்லவா?” என்று
கண்கைள சிமிட்டியவாறு கூறிய ெசௗமியின் பதிலில் கடுப்பைடந்த நிர்மலா “ஏழு கழுைத வயசாச்சு!
இன்னும் இப்படிேய விைளயாடிகிட்ேட இருந்தா எப்படி?” என்றாள்.
“எனக்கு வயசு இருபத்திெயான்று, ஏழு கழுைத வயசுன்னா? என்று ேயாசிப்பதுேபால் பாவைன
ெசய்து, அம்மா! ஒரு சின்ன டவுட் ஒரு கழுைத வயசு என்னம்மா?” நான் ெகாஞ்சம் மாத்ஸில் வீக்
எங்கம்மா ஒழுங்காேவ ெசால்லி தரைல என்று அப்பாவியாய் கண்கைள விாித்துக் ேகட்ட ெசௗமியின்
பாவைனயிலும் எப்ேபாதும் ெசன்டம் வாங்கும் தன் மகள் தன்ைன வம்பிற்கு இழுப்பைதயும் உணர்ந்து
தன் ேகாபத்ைத மறந்து சிாித்தவாறு “அைத கழுைதகிட்ட ேபாய் ேகள்” என்று ெசால்ல
“அதான்மா உங்ககிட்ட ேகட்கிேறன்” என்றாள் ெசௗம்யா.
அவள் காைதத் திருகியவாேர “வாலு வாலு உன்னிடம் மாட்டிக் ெகாண்டு உதய் என்ன பாடு
படுகிறாேரா” என்று சிாித்தார்.

“ ேபைரப் பாராம் உதய்! உைதக்க ேவண்டும் அவைன!” என்று முணுமுணுத்தவாேற “அதனால் தான்
யாைரயும் கஷ்டப்படுத்த ேவண்டாம் என்கிேறன்! இன்னும் இரண்டு வருடத்திற்கு இந்த கல்யாணப்
ேபச்ைச எடுக்காதீர்கள்! எனக்கு கைடசி ெசமஸ்டர் முடிந்து ஒரு வாரம் கூட முடியவில்ைல! ாிசல்ட்
வந்து நான் எஞ்சினியர் என்று முதலில் ெசால்ல ேவண்டும்! ெகாஞ்ச நாள் நான் பிேளஸ்
ஆகியிருக்கிற மதுரா கார்ெமன்ட்சில் ேவைல ெசய்ய ேவண்டும்! அப்புறம் நாேன டிைசன் ெசய்து
உைடகைள வடிவைமக்க ேவண்டும்! ” என்று அடுகியவாேற “அப்புறம் தான் கல்யாணத்ைதப் பற்றி
ேயாசிக்கேவ முடியும்! ப்ளீஸ் மா! என்ேனாட ெசல்லக் குட்டியல்ல! ெகாஞ்ச நாள் ப்ாீயா
விடுங்கேளன்”.
ெசல்ல மகளின் ெகாஞ்சலில் இளகியவாேற “ேடய் கண்ணா! கல்யாணத்ைத முடித்துக் ெகாண்டு படி!
இப்ேபாது நீ ேவைலக்குப் ேபாய் என்ன ெசய்யப் ேபாகிறாய்! ேவைல இல்லாமல் எத்தைனேயா ேபர்
கஷ்டப் படுகிறார்கள்! அவர்களில் யாருக்காவது இந்த ேவைல ேபாய்ச் ேசரட்டுேம! உனக்கு
ேவைலக்குப் ேபாேய ஆகேவண்டும் என்று ேதான்றினால் கல்யாணம் முடியும் வைர அப்பாவின்
ஆபிஸ் ேபாய் வா! அப்படிேய உனக்கு கல்யாணம் ேவண்டாம் என்றும் அப்பாவிடமும் ெசால்லிவிடு!”
எனவும்
“ஐேயா அம்மா! அந்த மிஸ்டர் விருமாண்டி சந்திரனிடமா? இரண்டு நாட்களாக நான் ெசால்வைதக்
ேகட்டால்தாேன? ேவறு வழியில்லாமல் தான் உங்களிடம் ெகஞ்சிக் ெகாண்டிருக்கிேறன்! ப்ளீஸ் மா!
அப்பாவிடம் நீங்கேள ேபசுங்க!”
“விருமாண்டியா? ெசௗமி! திஸ் இஸ் டூ மச்! உனக்கு எப்படி இப்படிெயல்லாம் ேதான்றுகிறேதா?
உனக்குப் பிடித்தைதச் ெசய்யும் ேபாது என் ெசல்ல சந்துப்பான்னு ெகாஞ்சுவாேய அப்ேபாது
கவனித்துக் ெகாள்கிேறன். அப்பா சில சமயங்களில் ஸ்ட்ாிக்டாக நடந்து ெகாள்ளும்ேபாேத நீ
இவ்வளவு ேபசுகிறாய். அெதன்ன ெசான்னாய் ெகஞ்சிக் ெகாண்டிருக்கிறாயா? இதுதான் ெகஞ்சும்
லட்சணமா? உண்ைமயில் நான் தான் உன்னிடம் இரண்டு நாட்களாகக் ெகஞ்சிக்
ெகாண்டிருக்கிேறன்! அப்பாைவப் ேபாலேவ நானும் இரண்டு நாட்களில், “உன்ைனப் ெபண்பார்க்க
வருகிறார்கள்! அப்ேபாது எந்த வித ேசட்ைடயும் ெசய்யாமல் அைமதியாக இரு!” என்று கட்டைளயிட
ேவண்டும்! அது தான் உனக்கு சாிப்படும்.
“ஆத்தாடி அன்னலட்சுமி! என்ைனக்கு விருமாண்டிய விட்டுக் ெகாடுத்திருக்கிறீர்கள்?” என்று
முணுமுணுத்தவாேற தாயின் ேபச்ைசக் கவனிக்கலானாள்.
“எப்ேபாதும் ேபால உன்ைனக் ெகாஞ்சிக் ெகாண்டிருந்தால் ஒன்றுேம நடக்காது! முதலில்
மாப்பிைளையப் பார்! மற்றது அப்புறமாகப் ேபசிக் ெகாள்ளலாம்! நாைள வருபவர்கள் அருைமயான
மனிதர்கள்! அந்தப் பகுதியிேலேய ெசல்வாக்கும் ெசல்வமும் உள்ள குடும்பம்! ஆனால் பணத்ைதப்
பற்றி எண்ணாமல் குணத்ைதப் பார்ப்பவர்கள்! தாத்தா காலத்திலிருந்த அவர்களது நட்பு
விட்டுப்ேபானேத, என்று அப்பா அவ்வப்ேபாது வருத்தப்படுவார்! இருபது வருடங்களுக்குப் பிறகு
ஒரு திருமணத்தில் சந்தித்ேதாம்! எவ்வளவு எளிைமயாகப் பழகுகிறார்கள் ெதாியுமா? மாப்பிைள
எவ்வளவு பண்பாக இருக்கிறார் ெதாியுமா? இந்த மாதிாி சம்மந்தம் நாம் ேதடினாலும் அைமயாது!
அவர்களாகத் ேதடி வந்திருக்கிறார்கள்! ஒேர ஒரு முைற மாப்பிள்ைள ேபாட்ேடா பார்த்துவிட்டு
ேபசுடா! நாேன ராஜகுமாரேன ேநாில் வந்துவிட்டாேனா என்று அசந்துவிட்ேடன்! இவைரவிடப்
ெபாருத்தமான மாப்பிள்ைள கிைடக்காது! இந்த மாதிாி கம்பீரத்ைதயும் அழைகயும் ஒருேசரப்
பார்ப்பது கஷ்டம்! கண்களில் கருைணயும், கூர்ைமயான நாசிையயும் பார்த்தால் நீேய ஓேக
ெசால்லிவிடுவாய்! என்று முடித்தார்”
கடகடெவன்று ைக தட்டியவாேற, “யாரங்ேக? நீண்ட ெசாற்ெபாழிவாற்றிக் கைளத்திருக்கும் என்
அன்ைனக்கு பாண்டா, ேகாலா ஏதாவது எடுத்து வாருங்கள்!” என்று கட்டைளயிட்டவாேற
“திருமணத்தில் நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு சந்தித்தால் ஒரு ஹாய்! ைப! ெசால்லிவிட்டு
வரேவண்டியதுதாேன? அைத விட்டு விட்டு என்ைன ஏன் மாட்டி விடுகிறீர்கள்? என்று கடுப்புடன்
கூறினாள்.
“இந்த வயதில் ெபாியவங்க ேபசுவது உங்களுக்ெகல்லாம் இப்படித்தான் ேதான்றும். நாைள நீ எந்த
ேசட்ைடயும் ெசய்யாமல் இந்த கல்யாணத்திற்கு ஒத்துெகாள்! மாப்பிள்ைள வீட்டில் உன்
ேபாட்ேடாைவப் பார்த்ததுேம எல்ேலாருக்கும் பிடித்துவிட்டது!அவர்கள் திருமணத்திற்கு நாள்
பார்க்கும் அளவு உறுதியாக இருக்கிறார்கள்! நீதான் ெபண் பார்க்கும்படலம் கூட ேவண்டாம்
என்கிறாய்! அப்பா ஏகப்பட்ட கனவுகளுடன் மண்டபம் உடனடியாகக் கிைடக்குமா? எனக்
காத்திருக்கிறார்” எனத் தன் ேபாக்கில் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தவர் “அம்மா! என்ன ெசால்லறீங்க?”
என்ற ெசௗமியின் ேகள்வியில் நிறுத்தினார்.
ெபண் பார்க்க வருகிறார்கள், முடியாெதன்று ெசால்லிவிடலாம் என நிைனத்திருந்த ெசௗமிக்கு
திருமணேம முடிவானைதப் ேபான்ற தன் தாயாாின் ேபச்சில் அதிர்ந்தாள். எப்ேபாதும் தன்
விருப்பத்ைதக் ேகட்டு நடக்கும் ெபற்ேறார் கல்யாண விஷயத்தில் காட்டிய உறுதிைய எண்ணியதும்
கதிகலங்கியது.

“ஆமாம் ெசௗமி! எங்கைளப் ெபாறுத்தவைர இந்தத் திருமணம் முடிவாகிவிட்டது! நாைள அவர்கள்
பார்த்துவிட்டு ேபானதும் உன்னிடம் ெசால்லலாம் என்றிருந்ேதாம்!” என்று ெமல்லிய குரலில்
கூறினார்.
அதிர்ந்து நின்ற ெசௗமியின் ேதாற்றத்ைதக் கண்டு “முதலில் மாப்பிள்ைளையப் பார்! நிச்சயம்
பிடிக்கும்! மற்றைத அப்புறம் முடிவுெசய்து ெகாள்ளலாம். நானும் விதவிதமாக உன்ைன அலங்காிக்க
ேவண்டும் என்று ஆயிரம் கற்பைனகள் ைவத்திருக்கிேறன்”
“உங்களுைடய கற்பைனையேய ேபசிக் ெகாண்டிருக்கிறீர்கள்! எனக்கும் எதாவது சாதிக்கேவண்டும்!
என்ற கனைவப் பற்றி நிைனக்கேவ மாட்டீர்களா? அதுவும் மாப்பிள்ைள ேவறு வரப் பட்டிக்காட்டில்
பார்த்திருக்கிறீர்கள்! ேபசாமல் நாைளக்ேக திருமணத்ைத ைவத்துவிடுங்கேளன்!” என்று குரைல
உயர்த்திப் ேபசினாள்.
சாம, தான, ேபத முைறகள் எதுவும் பயன்படாது என முடிெவடுத்த நிர்மலா, குரைலக் ெகாஞ்சம்
கடுைமயாக்கி “ெசௗமி! இந்த விஷயம் இனி மாற்றுவதற்கில்ைல! திருமணத்திற்குப் பின்
எத்தைனேயா ேபர் சாதிப்பதில்ைலயா? இன்னும் இரண்டு வருடங்களில் திருமணம் ெசய்து
ெகாள்ளத்தான் ேபாகிறாய்! அைத இப்ேபாேத ெசய்துெகாள்” என்றார்.
“எழுபது வயதில் சாவது தாேன அதற்காக இப்ேபாேத சாக முடியுமா?” என்று கடுப்பாக முடிக்கும்
முன்ேன சட்ெடன்று நிர்மலாவின் ைக ெசௗமியின் கன்னத்ைத பதம் பார்த்தது. “என்ன ேபச்சுப்
ேபசுகிறாய்? கல்யாணப் ேபச்ெசடுக்கும் ேபாது சாைவப் பற்றிப் ேபசலாமா?” என்று கண்கலங்கியவர்
“ெசல்லம் ெகாடுத்து உன்ைனக் ெகடுத்துவிட்ேடாம்! ஒேர ெபண் என்பதால் உன் விருப்பத்திற்ேக
விட்டுக் ெகாடுத்ததுதான் தவறு! எதற்ெகடுத்தாலும் விவாதம் ெசய்து ெகாண்டிருக்கிறாய்! நாங்கள்
உனக்கு தவறாக எதாவது ெசய்ேவாமா? கல்யாணப் ேபச்ைச எடுக்கும் ேபாது எல்லாப் ெபண்களும்
ெசால்லுவைதப் ேபால் தான் நீயும் ேவண்டாம் என்கிறாய்! வருங்காலத்தில் எங்கைள நீ புாிந்து
ெகாள்வாய்! அப்பாவிடம் நீேய ெசால்லிக்ெகாள்! என்னால் முடியாது!” என்று அழ ஆரம்பிக்க
இதுவைர தன்ைன விைளயாட்டிற்குக் கூட அடித்திராத அன்ைன கன்னத்தில் அைறந்துவிட்டத்ைத
எண்ணித் திைகத்துப் ேபாய் நின்றிருந்தாள்
இதுவைர எந்த விசயத்திற்கும் தன் விருப்பத்திற்கு மாறாக நடக்காத அன்ைன அழுவைதப் பார்த்தும்
இனி ெபற்ேறாாிடம் ேபசிப் பயனில்ைல இனி சாட்சிக்காரன் காலில் விழுவைத விட அந்த
சண்ைடக்காரன் உைதயிடம் ேபசினனால் தான் பிரேயாஜனம் உண்டு என முடிெவடுத்து
ெதாண்ைடையக் கைனத்தவாறு “அன்பார்ந்த ெசன்ைன வாழ் மக்கேள! நான் தான் உங்கள்
ெலால்லுக்குாிய ெசௗம்யா ேபசுகிேறன்! காேலஜ் கட் அடித்து விட்டு மாயஜாலிலும் அபிராமி
மாலிலும் சுற்றிக் ெகாண்டிருந்த ெசௗமி, இப்ேபாது ெடன்ட் ெகாட்டைகயில் படம் பார்க்கப்
ேபாகிறாள்! ECR ேராட்ைடயும், பீச்ைசயும் வலம் வந்தவள் வயல்களிலும், வரப்புகளிலும் வலம் வரப்
ேபாகிறாள்! இனி மாட்டுக்கார ேவலனுடன் ேசர்த்து இந்தப் ைபங்கிளி சாணம் தட்டப் ேபாகிறாள்!
இந்த ேசாக சித்திரத்ைதக் காண ேவண்டுமா? வாருங்கள் ெபாள்ளாச்சிக்கு அருகிலுள்ள ெதன்னம்
பாைளயத்திற்கு!” என்று பாரதிராஜா ஸ்ைடலில் ேபச
அதுவைர அழுது ெகாண்டிருந்த நிர்மலா கண்ணீரும் புன்னைகயும் ேபாட்டியிட “இப்பத்தான் நீ
என்ேனாட ெசௗமி! ஆனாலும் இந்த டயலாக் ெகாஞ்சம் இல்ல இல்ல ெராம்ப ஓவர்! ேசாகச் சித்திரம்
இல்ைல! மகிழ்ச்சியான சித்திரம்! MBA முடித்து விட்டு ைடயிங், கார்ெமண்ட்ஸ் எக்ஸ்ேபார்ட் என்று
பல ெதாழில்கைளயும் பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கிறார்! அவைரயும் ேசர்த்துக் கிண்டல் ெசய்வதா?”
என்று கண்டிப்புடன் கூறினார்.
அதற்குள் நாைள உைதயிடம் என்ன ெசால்லி இந்தத் திருமணத்ைத நிறுத்துவது என்று ேயாசைனயில்
ஆழ்ந்த ெசௗமி தாயின் ேபச்ைசக் கவனிக்கவில்ைல
“ஒரு முைறயாவது மாப்பிள்ைள ேபாட்ேடா பாேரன் ெசௗமி!” என்று மீண்டும் வலியுறுத்த “இப்ப
ேபாட்ேடா பார்த்துப் பிடிக்கைலன்னு ெசான்னா! என்ன பண்ணப் ேபாறீங்க?” என்றால் ெசௗமி
“மறுபடியும் ேவதாளம் முருங்ைக மரம் ஏறுதா?” என்று சலிப்புடன் கூற “இனிேமல் இப்படி ேபச
மாட்ேடன்! உங்களுக்காக சாாி எனக்காக இந்த கல்யாணத்திற்கு சம்மதம் சம்மதம்”
“திருமணம் வைர நன்றாகப் ேபசிப் பழகிக் ெகாள்ளுங்கள்! அப்ேபாது புது இடத்திற்குப்
ேபாவதுேபால் ேதான்றாது!. நீேய இன்னும் ஒரு வருடத்திற்குள் அம்மா! அவைரத் தனியாக
விட்டுவிட்டு எப்படி வருவது? நீங்கள் இங்ேக வாங்கேளன்” என்று ெசால்லப் ேபாகிறாய் பார்
என்றார்.

அவளது குறும்ைபக் கனிவுடனும் காதலுடனும். ஏழு கழுைத வயசுன்னா? என்று ேயாசிப்பதுேபால் பாவைன ெசய்து. மாட்டுக்கார ேவலன் எனும் ேபாது ெகாஞ்சும் பார்ைவயுடன் குறும்புடன் ரசித்துக் ெகாண்டிருந்தவன் ெசௗமியால் சண்ைடக்காரன் என் வர்ணிக்கப்பட்ட உதய் என்கிற உதயப் பிரகாஷ். தன் அைலக் கரங்களால் தழுவத் துடிக்கும் கடற் காதலைன எண்ணி வான்மகளும் நாணமைடந்து சிவந்து ெகாண்டிருந்தாள். இயற்ைகைய ரசிக்கும் ேபாது அவள் ஆர்வத்ைத ரசித்தவாறும். அழகா தமிழ்ல அம்மான்னு கூப்பிடமுடியாதா ?” என்று முடிப்பதற்குள் ” நிம்மி மம்மினு ைரமிங்கா ெசான்ேனன்! சீாியஸ்னா ஹாஸ்பிடல்ல ேபாய் ேநா ெசால்லவா?” என்று கண்கைள சிமிட்டியவாறு கூறிய ெசௗமியின் பதிலில் கடுப்பைடந்த நிர்மலா “ஏழு கழுைத வயசாச்சு! இன்னும் இப்படிேய விைளயாடிகிட்ேட இருந்தா எப்படி?” என்றாள் “எனக்கு வயசு இருபத்திெயான்று. சாவு பற்றிப் ேபசும் ேபாது வருத்தமும் ேகாபமும் கலந்தும். சிறு எாிச்சலுடன் “நீ தினமும் ரசிக்கும் அைலகள்தான்! எங்ேகயும் ேபாய் விடாது முதலில் நான் ேகட்டதிற்கு பதில் ெசால்!” என்றாள் நிர்மலா. “மம்மி! ேவவ்ஸ் மூவ் ஆயிட்ேட இருக்கு! உங்க ேமட்டர் தான் இரண்டு நாளா அப்படிேய இருக்கு! நிம்மி ேபார் அடிக்காேத மம்மி! ” என்ற ெசௗமியின் பதிலில் சற்ேற ேகாபமைடந்த நிர்மலா ” ெசௗமி பீ சீாியஸ் நாைளக்கு மாப்பிள்ைள வீட்டிலிருந்து வராங்க! அவர்கைள வர ேவண்டாம்னு ெசால்லுங்க! எனக்கு இப்ேபா கல்யாணம் ேவண்டாம்! இேத பல்லவிையத்தான் இரண்டு நாட்களாகப் பாடிெகாண்டிருக்கிறாய்! முதல்ல இந்த நிம்மி மம்மின்னு கூப்பிடுவைத நிறுத்து. . பல வித பாவைனகளுடன். அக்கண்களில் இவள் என்னுைடயவள் என்கின்ற உாிைம ெதாிந்தது. மாைல மயங்குகின்ற அந்த ேநரத்தில் ஆர்ப்பாிக்கும் அைலகைள ரசித்த வண்ணம் “வாவ் எவ்வளவு அழகு அம்மா! கடேல அழகு மா! எத்தைன உயிர்கள்! எத்தைன ெபாக்கிஷங்கள்! எல்லாவற்றிற்கும் ேமேல நாம் உருவாவதற்குக் காரணேம இந்த கடல் தாேன!” என்றாள் ெசௗம்யா. அதில் ஒரு ேஜாடிக் கண்கள் ெகாஞ்சும் காதலுடன் ெசௗமிைய ரசித்துக் ெகாண்டிருந்தன. அம்மா! ஒரு சின்ன டவுட் ஒரு கழுைத வயசு என்னம்மா?” நான் ெகாஞ்சம் மாத்ஸில் வீக் எங்கம்மா ஒழுங்காேவ ெசால்லி தரைல என்று அப்பாவியாய் கண்கைள விாித்துக் ேகட்ட ெசௗமியின் பாவைனயிலும் எப்ேபாதும் ெசன்டம் வாங்கும் தன் மகள் தன்ைன வம்பிற்கு இழுப்பைதயும் உணர்ந்து தன் ேகாபத்ைத மறந்து சிாித்தவாறு “அைத கழுைதகிட்ட ேபாய் ேகள்” என்று ெசால்ல “அதான்மா உங்ககிட்ட ேகட்கிேறன்” என்றாள் ெசௗம்யா. “ ேபைரப் பாராம் உதய்! உைதக்க ேவண்டும் அவைன!” என்று முணுமுணுத்தவாேற “அதனால் தான் யாைரயும் கஷ்டப்படுத்த ேவண்டாம் என்கிேறன்! இன்னும் இரண்டு வருடத்திற்கு இந்த கல்யாணப் ேபச்ைச எடுக்காதீர்கள்! எனக்கு கைடசி ெசமஸ்டர் முடிந்து ஒரு வாரம் கூட முடியவில்ைல! ாிசல்ட் வந்து நான் எஞ்சினியர் என்று முதலில் ெசால்ல ேவண்டும்! ெகாஞ்ச நாள் நான் பிேளஸ் ஆகியிருக்கிற மதுரா கார்ெமன்ட்சில் ேவைல ெசய்ய ேவண்டும்! அப்புறம் நாேன டிைசன் ெசய்து உைடகைள வடிவைமக்க ேவண்டும்! ” என்று அடுகியவாேற “அப்புறம் தான் கல்யாணத்ைதப் பற்றி ேயாசிக்கேவ முடியும்! ப்ளீஸ் மா! என்ேனாட ெசல்லக் குட்டியல்ல! ெகாஞ்ச நாள் ப்ாீயா விடுங்கேளன்”.“வீட்டிற்குப் ேபாகலாமா?” என்று ேகட்டபடி மணைலத் தட்டியவாறு எழுந்த நிர்மலா மிகுந்த சந்ேதாசத்துடனும் மகள் சிறு கலக்கத்துடனும் திருவான்மியூர் பீச்சிற்கு அருகிலிருந்த வீட்டிற்கு ெசல்லத் ெதாடங்கினர் இவர்களின் ேபச்ைச இருவர் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் கவனித்துக் ெகாண்டிருந்தைத இவ்விருவரும் அறியவில்ைல. அந்தி மாைலச்சூாியன் தன் கிரகணத் தூாிைகயால் வான்மகளுக்கு வண்ண ஓவியம் வைரந்து ெகாண்டிருந்தான். அவள் காைதத் திருகியவாேர “வாலு வாலு உன்னிடம் மாட்டிக் ெகாண்டு உதய் என்ன பாடு படுகிறாேரா” என்று சிாித்தார்.

கூர்ைமயான நாசிையயும் பார்த்தால் நீேய ஓேக ெசால்லிவிடுவாய்! என்று முடித்தார்” கடகடெவன்று ைக தட்டியவாேற. ெபண் பார்க்க வருகிறார்கள்.ெசல்ல மகளின் ெகாஞ்சலில் இளகியவாேற “ேடய் கண்ணா! கல்யாணத்ைத முடித்துக் ெகாண்டு படி! இப்ேபாது நீ ேவைலக்குப் ேபாய் என்ன ெசய்யப் ேபாகிறாய்! ேவைல இல்லாமல் எத்தைனேயா ேபர் கஷ்டப் படுகிறார்கள்! அவர்களில் யாருக்காவது இந்த ேவைல ேபாய்ச் ேசரட்டுேம! உனக்கு ேவைலக்குப் ேபாேய ஆகேவண்டும் என்று ேதான்றினால் கல்யாணம் முடியும் வைர அப்பாவின் ஆபிஸ் ேபாய் வா! அப்படிேய உனக்கு கல்யாணம் ேவண்டாம் என்றும் அப்பாவிடமும் ெசால்லிவிடு!” எனவும் “ஐேயா அம்மா! அந்த மிஸ்டர் விருமாண்டி சந்திரனிடமா? இரண்டு நாட்களாக நான் ெசால்வைதக் ேகட்டால்தாேன? ேவறு வழியில்லாமல் தான் உங்களிடம் ெகஞ்சிக் ெகாண்டிருக்கிேறன்! ப்ளீஸ் மா! அப்பாவிடம் நீங்கேள ேபசுங்க!” “விருமாண்டியா? ெசௗமி! திஸ் இஸ் டூ மச்! உனக்கு எப்படி இப்படிெயல்லாம் ேதான்றுகிறேதா? உனக்குப் பிடித்தைதச் ெசய்யும் ேபாது என் ெசல்ல சந்துப்பான்னு ெகாஞ்சுவாேய அப்ேபாது கவனித்துக் ெகாள்கிேறன். நாைள நீ எந்த ேசட்ைடயும் ெசய்யாமல் இந்த கல்யாணத்திற்கு ஒத்துெகாள்! மாப்பிள்ைள வீட்டில் உன் ேபாட்ேடாைவப் பார்த்ததுேம எல்ேலாருக்கும் பிடித்துவிட்டது!அவர்கள் திருமணத்திற்கு நாள் பார்க்கும் அளவு உறுதியாக இருக்கிறார்கள்! நீதான் ெபண் பார்க்கும்படலம் கூட ேவண்டாம் என்கிறாய்! அப்பா ஏகப்பட்ட கனவுகளுடன் மண்டபம் உடனடியாகக் கிைடக்குமா? எனக் காத்திருக்கிறார்” எனத் தன் ேபாக்கில் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தவர் “அம்மா! என்ன ெசால்லறீங்க?” என்ற ெசௗமியின் ேகள்வியில் நிறுத்தினார். அெதன்ன ெசான்னாய் ெகஞ்சிக் ெகாண்டிருக்கிறாயா? இதுதான் ெகஞ்சும் லட்சணமா? உண்ைமயில் நான் தான் உன்னிடம் இரண்டு நாட்களாகக் ெகஞ்சிக் ெகாண்டிருக்கிேறன்! அப்பாைவப் ேபாலேவ நானும் இரண்டு நாட்களில். முடியாெதன்று ெசால்லிவிடலாம் என நிைனத்திருந்த ெசௗமிக்கு திருமணேம முடிவானைதப் ேபான்ற தன் தாயாாின் ேபச்சில் அதிர்ந்தாள். அப்பா சில சமயங்களில் ஸ்ட்ாிக்டாக நடந்து ெகாள்ளும்ேபாேத நீ இவ்வளவு ேபசுகிறாய். எப்ேபாதும் தன் விருப்பத்ைதக் ேகட்டு நடக்கும் ெபற்ேறார் கல்யாண விஷயத்தில் காட்டிய உறுதிைய எண்ணியதும் கதிகலங்கியது. “யாரங்ேக? நீண்ட ெசாற்ெபாழிவாற்றிக் கைளத்திருக்கும் என் அன்ைனக்கு பாண்டா. என்று அப்பா அவ்வப்ேபாது வருத்தப்படுவார்! இருபது வருடங்களுக்குப் பிறகு ஒரு திருமணத்தில் சந்தித்ேதாம்! எவ்வளவு எளிைமயாகப் பழகுகிறார்கள் ெதாியுமா? மாப்பிைள எவ்வளவு பண்பாக இருக்கிறார் ெதாியுமா? இந்த மாதிாி சம்மந்தம் நாம் ேதடினாலும் அைமயாது! அவர்களாகத் ேதடி வந்திருக்கிறார்கள்! ஒேர ஒரு முைற மாப்பிள்ைள ேபாட்ேடா பார்த்துவிட்டு ேபசுடா! நாேன ராஜகுமாரேன ேநாில் வந்துவிட்டாேனா என்று அசந்துவிட்ேடன்! இவைரவிடப் ெபாருத்தமான மாப்பிள்ைள கிைடக்காது! இந்த மாதிாி கம்பீரத்ைதயும் அழைகயும் ஒருேசரப் பார்ப்பது கஷ்டம்! கண்களில் கருைணயும். “ஆத்தாடி அன்னலட்சுமி! என்ைனக்கு விருமாண்டிய விட்டுக் ெகாடுத்திருக்கிறீர்கள்?” என்று முணுமுணுத்தவாேற தாயின் ேபச்ைசக் கவனிக்கலானாள். . “இந்த வயதில் ெபாியவங்க ேபசுவது உங்களுக்ெகல்லாம் இப்படித்தான் ேதான்றும். ேகாலா ஏதாவது எடுத்து வாருங்கள்!” என்று கட்டைளயிட்டவாேற “திருமணத்தில் நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு சந்தித்தால் ஒரு ஹாய்! ைப! ெசால்லிவிட்டு வரேவண்டியதுதாேன? அைத விட்டு விட்டு என்ைன ஏன் மாட்டி விடுகிறீர்கள்? என்று கடுப்புடன் கூறினாள். “உன்ைனப் ெபண்பார்க்க வருகிறார்கள்! அப்ேபாது எந்த வித ேசட்ைடயும் ெசய்யாமல் அைமதியாக இரு!” என்று கட்டைளயிட ேவண்டும்! அது தான் உனக்கு சாிப்படும். “எப்ேபாதும் ேபால உன்ைனக் ெகாஞ்சிக் ெகாண்டிருந்தால் ஒன்றுேம நடக்காது! முதலில் மாப்பிைளையப் பார்! மற்றது அப்புறமாகப் ேபசிக் ெகாள்ளலாம்! நாைள வருபவர்கள் அருைமயான மனிதர்கள்! அந்தப் பகுதியிேலேய ெசல்வாக்கும் ெசல்வமும் உள்ள குடும்பம்! ஆனால் பணத்ைதப் பற்றி எண்ணாமல் குணத்ைதப் பார்ப்பவர்கள்! தாத்தா காலத்திலிருந்த அவர்களது நட்பு விட்டுப்ேபானேத.

இப்ேபாது ெடன்ட் ெகாட்டைகயில் படம் பார்க்கப் ேபாகிறாள்! ECR ேராட்ைடயும். நானும் விதவிதமாக உன்ைன அலங்காிக்க ேவண்டும் என்று ஆயிரம் கற்பைனகள் ைவத்திருக்கிேறன்” “உங்களுைடய கற்பைனையேய ேபசிக் ெகாண்டிருக்கிறீர்கள்! எனக்கும் எதாவது சாதிக்கேவண்டும்! என்ற கனைவப் பற்றி நிைனக்கேவ மாட்டீர்களா? அதுவும் மாப்பிள்ைள ேவறு வரப் பட்டிக்காட்டில் பார்த்திருக்கிறீர்கள்! ேபசாமல் நாைளக்ேக திருமணத்ைத ைவத்துவிடுங்கேளன்!” என்று குரைல உயர்த்திப் ேபசினாள். “என்ன ேபச்சுப் ேபசுகிறாய்? கல்யாணப் ேபச்ெசடுக்கும் ேபாது சாைவப் பற்றிப் ேபசலாமா?” என்று கண்கலங்கியவர் “ெசல்லம் ெகாடுத்து உன்ைனக் ெகடுத்துவிட்ேடாம்! ஒேர ெபண் என்பதால் உன் விருப்பத்திற்ேக விட்டுக் ெகாடுத்ததுதான் தவறு! எதற்ெகடுத்தாலும் விவாதம் ெசய்து ெகாண்டிருக்கிறாய்! நாங்கள் உனக்கு தவறாக எதாவது ெசய்ேவாமா? கல்யாணப் ேபச்ைச எடுக்கும் ேபாது எல்லாப் ெபண்களும் ெசால்லுவைதப் ேபால் தான் நீயும் ேவண்டாம் என்கிறாய்! வருங்காலத்தில் எங்கைள நீ புாிந்து ெகாள்வாய்! அப்பாவிடம் நீேய ெசால்லிக்ெகாள்! என்னால் முடியாது!” என்று அழ ஆரம்பிக்க இதுவைர தன்ைன விைளயாட்டிற்குக் கூட அடித்திராத அன்ைன கன்னத்தில் அைறந்துவிட்டத்ைத எண்ணித் திைகத்துப் ேபாய் நின்றிருந்தாள் இதுவைர எந்த விசயத்திற்கும் தன் விருப்பத்திற்கு மாறாக நடக்காத அன்ைன அழுவைதப் பார்த்தும் இனி ெபற்ேறாாிடம் ேபசிப் பயனில்ைல இனி சாட்சிக்காரன் காலில் விழுவைத விட அந்த சண்ைடக்காரன் உைதயிடம் ேபசினனால் தான் பிரேயாஜனம் உண்டு என முடிெவடுத்து ெதாண்ைடையக் கைனத்தவாறு “அன்பார்ந்த ெசன்ைன வாழ் மக்கேள! நான் தான் உங்கள் ெலால்லுக்குாிய ெசௗம்யா ேபசுகிேறன்! காேலஜ் கட் அடித்து விட்டு மாயஜாலிலும் அபிராமி மாலிலும் சுற்றிக் ெகாண்டிருந்த ெசௗமி. வரப்புகளிலும் வலம் வரப் ேபாகிறாள்! இனி மாட்டுக்கார ேவலனுடன் ேசர்த்து இந்தப் ைபங்கிளி சாணம் தட்டப் ேபாகிறாள்! இந்த ேசாக சித்திரத்ைதக் காண ேவண்டுமா? வாருங்கள் ெபாள்ளாச்சிக்கு அருகிலுள்ள ெதன்னம் பாைளயத்திற்கு!” என்று பாரதிராஜா ஸ்ைடலில் ேபச அதுவைர அழுது ெகாண்டிருந்த நிர்மலா கண்ணீரும் புன்னைகயும் ேபாட்டியிட “இப்பத்தான் நீ என்ேனாட ெசௗமி! ஆனாலும் இந்த டயலாக் ெகாஞ்சம் இல்ல இல்ல ெராம்ப ஓவர்! ேசாகச் சித்திரம் இல்ைல! மகிழ்ச்சியான சித்திரம்! MBA முடித்து விட்டு ைடயிங். ேபத முைறகள் எதுவும் பயன்படாது என முடிெவடுத்த நிர்மலா. அதிர்ந்து நின்ற ெசௗமியின் ேதாற்றத்ைதக் கண்டு “முதலில் மாப்பிள்ைளையப் பார்! நிச்சயம் பிடிக்கும்! மற்றைத அப்புறம் முடிவுெசய்து ெகாள்ளலாம். பீச்ைசயும் வலம் வந்தவள் வயல்களிலும்.“ஆமாம் ெசௗமி! எங்கைளப் ெபாறுத்தவைர இந்தத் திருமணம் முடிவாகிவிட்டது! நாைள அவர்கள் பார்த்துவிட்டு ேபானதும் உன்னிடம் ெசால்லலாம் என்றிருந்ேதாம்!” என்று ெமல்லிய குரலில் கூறினார். சாம. கார்ெமண்ட்ஸ் எக்ஸ்ேபார்ட் என்று பல ெதாழில்கைளயும் பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கிறார்! அவைரயும் ேசர்த்துக் கிண்டல் ெசய்வதா?” என்று கண்டிப்புடன் கூறினார். “எழுபது வயதில் சாவது தாேன அதற்காக இப்ேபாேத சாக முடியுமா?” என்று கடுப்பாக முடிக்கும் முன்ேன சட்ெடன்று நிர்மலாவின் ைக ெசௗமியின் கன்னத்ைத பதம் பார்த்தது. அதற்குள் நாைள உைதயிடம் என்ன ெசால்லி இந்தத் திருமணத்ைத நிறுத்துவது என்று ேயாசைனயில் ஆழ்ந்த ெசௗமி தாயின் ேபச்ைசக் கவனிக்கவில்ைல “ஒரு முைறயாவது மாப்பிள்ைள ேபாட்ேடா பாேரன் ெசௗமி!” என்று மீண்டும் வலியுறுத்த “இப்ப ேபாட்ேடா பார்த்துப் பிடிக்கைலன்னு ெசான்னா! என்ன பண்ணப் ேபாறீங்க?” என்றால் ெசௗமி “மறுபடியும் ேவதாளம் முருங்ைக மரம் ஏறுதா?” என்று சலிப்புடன் கூற “இனிேமல் இப்படி ேபச மாட்ேடன்! உங்களுக்காக சாாி எனக்காக இந்த கல்யாணத்திற்கு சம்மதம் சம்மதம்” . தான. குரைலக் ெகாஞ்சம் கடுைமயாக்கி “ெசௗமி! இந்த விஷயம் இனி மாற்றுவதற்கில்ைல! திருமணத்திற்குப் பின் எத்தைனேயா ேபர் சாதிப்பதில்ைலயா? இன்னும் இரண்டு வருடங்களில் திருமணம் ெசய்து ெகாள்ளத்தான் ேபாகிறாய்! அைத இப்ேபாேத ெசய்துெகாள்” என்றார்.

அவளது குறும்ைபக் கனிவுடனும் காதலுடனும். இரண்டு வாரங்களில் மீண்டும் வந்தவனின் கண்கள் தன் வீட்டிற்குப் பக்கத்து வீட்ைடேய அலசி ஆராய்ந்தது. லயிப்பிலும் இருந்தது. அக்கண்களில் இவள் என்னுைடயவள் என்கின்ற உாிைம ெதாிந்தது. ************************************************************************* அத்த அத்திியாயம் 2 “உதய்! உன்ேனாடஆள் ேபாய் ெராம்ப ேநரம் ஆச்சு! மயக்கத்திலிருந்து ெவளிய வா! அதற்கு முன்னால் இந்தப் படகு மைறவிலிருந்து ெவளிேய ேபாேவாம்” என்றான் உதயின் நண்பன் ராேஜஷ். “உள்ள ேபாற ஆக்சிஜன் எனர்ஜியா மாறுவது மாதிாி. ராேஜஷிற்கு தன்னுைடய நண்பைனப் பார்கேவ ஆச்சர்யமாக இருந்தது. “உனக்கு மைற கழண்டு ேபாச்சு! ைடட் பண்ண ஏதாவது கிடக்குதான்னு ேதடேறன்!” என்ற பதிலில் சிாித்தான். என்னெவன்று ேகட்கும்ேபாது அவன் சிாித்து மழுப்பியதும் நிைனவிற்கு வந்தது. அதில் ஒரு ேஜாடிக் கண்கள் ெகாஞ்சும் காதலுடன் ெசௗமிைய ரசித்துக் ெகாண்டிருந்தன. பத்து மாதங்களுக்கு முன் தன் வீட்டிற்கு வந்தவனின் முகம் ஒரு விதப் பிரகாசத்திலும். இயற்ைகைய ரசிக்கும் ேபாது அவள் ஆர்வத்ைத ரசித்தவாறும். பல வித பாவைனகளுடன். இந்தக் ேகலியில் ேமலும் சிாித்து. “வீட்டிற்குப் ேபாகலாமா?” என்று ேகட்டபடி மணைலத் தட்டியவாறு எழுந்த நிர்மலா மிகுந்த சந்ேதாசத்துடனும் மகள் சிறு கலக்கத்துடனும் திருவான்மியூர் பீச்சிற்கு அருகிலிருந்த வீட்டிற்கு ெசல்லத் ெதாடங்கினர் இவர்களின் ேபச்ைச இருவர் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் கவனித்துக் ெகாண்டிருந்தைத இவ்விருவரும் அறியவில்ைல. தன் பக்கத்து வீட்டிலிருக்கும் . “உனக்கு சிாிப்பதாண்டா இருக்கும்! உன்ேனாட புலம்பைல ேகட்கிற எனக்குத் தாேன கஷ்டம்! லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சாேல ஏண்டா இப்படி மாறிடறீங்க? இந்த மாதிாி ெபருமூச்சு விடாேத! ெசௗமி ெவளியில வந்தடப்ேபாறா! என்றான். இதற்கு எந்த பதிலும் வராமல் ேபாகேவ “என்ன ராஜ்?” என்று திரும்பினான் எேதா ேதடிக்ெகாண்டிருந்தவைனப் பார்த்து “ஏதாவது காேணாமா?” என வினவினான். என் ெசௗமியும் என்ேனாட எனர்ஜியா மாறிட்டா! அதனால நீ கவைலப் படாேத! காதலித்துப் பார் ராஜ்! அப்ேபாதுதான் என்ேனாட இன்ப அவஸ்ைத உனக்குப் புாியும்! எனக்கு இன்னும் ெசௗமிேயாட வாசம் கூட இந்த இடத்ைத விட்டுப் ேபாகவில்ைல” எனவும் “நிறுத்துடா! என்னால இதுக்கு ேமல ேகட்க முடியைல! நூற்றுக் கணக்கான ேபர் இருக்கும் இந்த பீச்சில். மாட்டுக்கார ேவலன் எனும் ேபாது ெகாஞ்சும் பார்ைவயுடன் குறும்புடன் ரசித்துக் ெகாண்டிருந்தவன் ெசௗமியால் சண்ைடக்காரன் என் வர்ணிக்கப்பட்ட உதய் என்கிற உதயப் பிரகாஷ்.“திருமணம் வைர நன்றாகப் ேபசிப் பழகிக் ெகாள்ளுங்கள்! அப்ேபாது புது இடத்திற்குப் ேபாவதுேபால் ேதான்றாது!. அடிக்கடி பிசினஸ் ேவைல என்று வந்தவனின் பார்ைவ. ெசௗமியின் “நாைளக்ேக கல்யாணம் ைவத்துவிடுங்கேளன்” என்ற ேகாபத்ைத நிைனத்தவன் இப்படிச் ெசய்தால் கூட நன்றாக இருக்குேம என ேயாசித்து “ெவயிட் பண்ணுடா ெசல்லம்! அடுத்த முகூர்த்தத்தில் நாள் குறித்துவிடச் ெசால்கிேறன்!” என மனேதாடு ேபசிக்ெகாண்டான். உனக்கு ெசௗமி வாசம் வீசுது! எல்லாம் என் ேநரம்டா! எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற படகில் இருந்து மீன் நாற்றம் தான் வருகிறது! ேபசாமல் கல்யாணத்திற்கு சீக்கிரம் நாள் பார்க்கச் ெசால்!” என்றான் கடுப்புடன். ெவகு ெதாைலவில் ெசன்று ெகாண்டிருந்த ெசௗமிைய ரசித்தவாேற “ெசௗமி எங்ேகயும் ேபாகைலடா! என்ேனாட சுவாசமா எனக்குள்ேள சுத்திக்ெகாண்டிருக்கிறாள்! என்று ெபருமூச்சுடன் கூறினான். சாவு பற்றிப் ேபசும் ேபாது வருத்தமும் ேகாபமும் கலந்தும். நீேய இன்னும் ஒரு வருடத்திற்குள் அம்மா! அவைரத் தனியாக விட்டுவிட்டு எப்படி வருவது? நீங்கள் இங்ேக வாங்கேளன்” என்று ெசால்லப் ேபாகிறாய் பார் என்றார்.

அவளுைடய கற்பைன வளத்திற்கு ெகாாில்லா. ெபயிண்டிங் இந்த மாதிாி ப்ராக்டிகல் கிளாஸ் நடத்துவார்கள். “ராஜ்! இந்த மாதிாி இயல்பாய் சிாிப்பைத விட்டுவிட்டு நீயும் லாபிங் கிளப் என்ற ெபயாில் தினமும் ேராேபா மாதிாி சிாிக்கிறாய்” என்றான் சிாிப்ேபாடு. சிம்பன்சி. ெசௗமி மட்டும் எேதா சீாியசாக ேநாட்ஸ் எடுத்துக் ெகாண்டிருந்தாள். அறுைவ மனிதர் ஒருவாிடம் மாட்டிக் ெகாண்ேடாம். ெசௗமிையப் பிறந்ததிலிருந்ேத அறிந்தவனுக்கு இது மகிழ்ச்சிையேய ெகாடுத்தது! பிசினஸ் பிசினஸ் என்று சுற்றிக் ெகாண்டிருந்தவன். “அவ இப்படி ஆயிரம் கைத ெசால்லுவாள்! அெதெயல்லாம் நம்பிக் ெகாண்டிருப்பதா? அதுவும் அவள் ெசால்வைத நீ அப்படிேய ேகட்கப் ேபாகிறாயா? ேநாில் உன்ைனப் பார்த்தால் தாேன. ஒரு முைற எங்கள் வீட்டிற்குப் பக்கத்திலிருக்கும் குண்டான. இது ேபாதாெதன்று அவருைடய ெதாப்ைபைய கடம் ேபால சுற்றியிருப்பவர்கள் தட்டுவதாகவும். ெதாப்ைப கதவில் மாட்டிக் ெகாண்டு நகர முடியாதது ேபாலவும் வைரந்து ெகாண்டிருந்தாள்” ெசால்லி முடிக்கும் முன்ேப இருவரும் சிாிக்க ஆரம்பித்தனர். எனக்கு முன் வாிைசயில் அமர்ந்திருந்தவைள ெமதுவாக எட்டிப் பார்த்ேதன். உடற்பயிற்சி பற்றி கிளாஸ் எடுக்க வந்தவர். இப்படி டீன் ஏஜ் ைபயைனப் ேபால நடப்பைதப் பார்த்து மனதிற்குள் சிாித்துக்ெகாண்டான். அளேவாடு ேபசுபவன். ெகாஞ்சம் வாலுதான் தவிர ெசௗமி அன்பிற்கு கட்டுப் பட்ட ெபண்! அத்ைத எவ்வளவு ெகஞ்சியும் விைளயாட்டுத் தனமா இருந்தவள். அவர் மூச்ைச இழுத்து விடும் ேபாது அவருைடய ெதாப்ைப ெபாிதாகிக் ெகாண்ேட வந்து நாங்க அமர்ந்திருக்கும் அைறயின் கதவு வைர வருவைத கண்டு எல்ேலாரும் ஓடுவைதப் ேபாலவும். ஒரு வாிையேய பலமுைற ெசான்னால். ேதாற்றத்திலும் குணத்திலும் மட்டுமில்ைல! இந்த விடாக்கண்டன் ெகாடாக்கண்டன் கைத விஷயத்திலும்! இப்படி சுத்தி வைளப்பதற்கு உன்ேனாட லவ்ைவ ேநரடியாகச் ெசால்லி விடலாம்” என்றான் “உன்ேனாட பிெரன்ட்தான் லவ் மாேரஜ் நல்லாயிருக்காது! அேரஞ் மாேரஜ் த்ாில்ன்னு ஒரு டயலாக் அடிச்சதா ெசான்னாேய” என்ற உதயின் ேகள்விக்கு. “ெசௗமிேயாட முகம் ெகாஞ்ச ேநரம் அைமதியா இருந்தைதப் பார்த்தாயா? ேச! நான் உன்னிடம் ேகட்கிேறேன! நீ தான் வந்ததிலிருந்ேத அவைளத் தான் பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கிறாய்! அைமதியா இருந்தால் ஏதாவது திட்டம் ேபாட்டுடான்னு அர்த்தம்! அவ்வளவு சீக்கிரம் இைத விட மாட்டாள்!” என்ற ராேஜஷ் “உன்ேனாட பக்கத்து வீட்டு பிெரன்ட் தாேன? ஒரு நிமிஷத்தில் ஆயிரம் ேயாசிப்பாள்! அேனகமாக என்னிடம் ேபசி திருமணத்ைத நிறுத்த முயற்சி ெசய்யலாம்! அதற்கு விடப் ேபாவதில்ைல!” என்று உறுதியுடன் கூறினான் ராேஜஷ். யாைன என்று அந்த மனிதைர வைரந்து ெகாண்டிருந்தாள். கண்ணீைர பார்த்தும் விட்ட டயலாக் பார்ேதயா? இதுதான் ெசௗமி!” “அத்ைதயா இன்னும் ெபண் பார்க்கேவ இல்ைல! அதற்குள்ளா! ஜமாய்டா ராஜா! ஆனால் என் பிெரன்ைடப் பற்றி எனக்ேக ெசால்கிறாயா? நீங்க ெரண்டு ெபரும் ேமட் பார் ஈச் அதர். “ராஜ் உனக்குப் ேபசவரவில்ைல என்றால் எதற்கு ெசௗமியின் வாைய அைடக்கச் ெசால்கிறாய் எனக்கு ெசௗமி இப்படி இருப்பதுதான் பிடித்திருக்கிறது. . அவன் ேகலிையக் கண்டுெகாள்ளாமல் “ஆனாலும் அறுந்த வாலுடா! எப்படி சமாளிக்கப் ேபாகிறாேயா? ெசௗமியின் ஓட்ைட வாைய முதலில் அைடத்து விடு என்றான் ராேஜஷ்.ெசௗமி குழந்ைதகேளாடு குழந்ைதயாக விைளயாடுவைதப் பார்த்து ரசிப்பைத வியப்புடன் கண்டான். அது கவிைத என்ற நிைனப்பில் அறுத்துத் தள்ளிக் ெகாண்டிருந்தார். ஆனாலும் வீட்டிலும் சம்மதம் வாங்கி கல்யாண ஏற்பாடு ெசய்தவனின் ேவகம் அவனுக்கு பிரம்மிப்ைப ஏற்படுத்தியது. ேயாகா. சயன்ஸ் எக்ஸ்ெபாிெமன்ட். அவளும் உன்ைனக் காதலிக்க முடியும்!” என்றான் ராேஜஷ். அைமதியா அழுத்தமா இருக்கும் ெபண்கைள சமாளிப்பதுதான் கஷ்டம் ெசௗமிைய சீக்கிரம் சமாளிக்கலாம். ”மாதம் ஒரு முைற எங்க ப்லாக்ல ஏதாவது ேமாடிேவஷன் கிளாஸ் நடக்கும்.

நாங்கள் அைதச் ெசய்வதில்ைல. குழந்ைதைய ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி விடுவாள். அதனால் தான் என்னால் சீக்கிரம் காய் நகர்த்த முடிந்தது என்றான்.“ராஜ்! இப்ப ஈசியா அேரஞ் ேமேரஜ்ன்னு முடியப் ேபாகுது! இதில் நா லவ் ெசால்லி. நிட்டிங். . அதில் வந்த லாபத்தில்தான் முதன்முதலில் சிறிய அளவில் துணிக்கைட ஆரம்பித்தார். இவ்வளவு வருடங்களில் எங்களுைடய ெசாத்து மதிப்பு எவ்வளவு ஏறியிருக்கிறது ெதாியுமா? இந்த ஒரு கைடயிலிருந்து வந்த லாபத்தில் தான் ைடயிங். ராஜ் “வாவ் கிேரட்! அட்வைடஸ்ெமன்ட் பண்ணாம சிம்ப்ளா ஓபன் பண்ணிடீங்க” நான் கூட டிவில விளம்பரத்ைத எதிர்பார்த்துக் ெகாண்டிருந்ேதன்” என்று வியந்தான் “விளம்பரம் ெசய்தால் பல ேகாடிகள் ெசலவழிக்க ேவண்டும் ராஜ்! ெசன்ைனயில் உள்ள புகழ் வாய்ந்த கைடகள் தீபாவளி சமயத்தில் விளம்பரத்திற்கு மட்டும் ஒரு நாளுக்குக் குைறந்தது ஒரு ேகாடி ெசலவழிக்கிறார்கள். அவன் ேபச்ைச மாற்றுவைத உணர்ந்து “அடுத்த மாதம் அக்கா. அவேள ேவைல முடிந்து வந்ததும் பார்த்துக் ெகாள்ள முடியும். அவள் இரவு 9 மணிக்ேக தூங்குவைத மட்டும் மாற்றப் ேபாகிேறன் அது சாி ராஜ்! உங்க அம்மா அப்பா எப்ேபா வராங்க? UK ேபாய் ஒரு வருடம் ஆகிறேத?” என்றான் உதய். அவளும் ஓேக ெசால்லி. ாிைடல் ஷாப்பாக மாற்றினீர்கேள எப்படி இருக்கு?” என்று வினவினான் “ஆலயம் ஷாப் பற்றிக் ேகட்கிறாயா? அந்த ேவைலயால் தான் சண்ேட ெசௗமிையப் பார்க்க வரமுடியவில்ைல! இன்று பார்க்க முடியுமா? என்ற ேயாசைனயில் தான் வந்ேதன்! ஆனால் அத்ைத அவைள பீச்சிற்கு அைழத்து வந்துவிட்டார்கள்! என்றவன் கைடையப் பற்றிய ேபச்ைசத் ெதாடர்ந்த உதய். கார்ெமண்ட்ஸ் எக்ஸ்ேபார்ட் என்று ஆரம்பித்ேதாம். ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக ேமேல வந்து எங்க அப்பாவின் கடும் உைழப்பால் உருவானதுதான் ஆலயம் ேஹால்ேசல் ஷாப். “ஓேஹா எைதயும் மாற்றப் ேபாவதில்ைல? என்று இழுத்தவனின் ேகலி புாிந்து ேலசாக முகம் சிவந்து. எதற்கு ேதைவயில்லாமல் ாிஸ்க் எடுக்க ேவண்டும்! “நீ ெசால்வதும் ஒரு வைகயில் சாிதான்! ஆனாலும் இன்னும் ெகாஞ்ச நாள் கழித்துத் திருமண ஏற்பாடு ெசய்திருக்கலாம்! உனக்கும் 27 வயது தான் ஆகிறது! ெசௗமியும் இன்னும் விைளயாட்டுப் ெபண்தான்!” என்றான் ராேஜஷ் உதய் “இப்ேபாது உன் பிெரண்ேடாட விைளயாட்டுத் தனத்ைதேயா. அதற்கு ஆகிற ெசலவு எல்லாம் விற்கிற உைடகளில்தான் அதிகப் படுத்த ேவண்டும். குறும்ைபேயா எைதயும் மாற்ற நிைனக்கவில்ைலேய அவளுைடய இயல்பில் அவள் எப்ேபாதும் இருக்கட்டும் ஆனால் இரண்டு வருடத்தில் என்ன நடக்கும் என்பேத நமக்குத் ெதாியாது! அது மட்டுமில்லாமல் ெசௗமிையப் பார்க்காமலும் இருக்க முடியவில்ைல! இப்படி ெசன்ைனக்கு வந்து ெகாண்ேட இருந்தால் பிசினைசயும் சாியாக கவனிக்க முடியவில்ைல! இதில் ஒரு நல்ல விஷயம். எவ்வளவு நாள் என்ைன இங்ேக தனியாக விட்டுவிட்டு இருக்கிறார்கள். “நாங்க யாரும் இந்த அளவு வரேவற்ைப எதிர்பார்க்கவில்ைல. எப்படிேயா ஒரு வருடம் ேபச்சிலர் ைலப் அனுபவித்தாயிற்று! ஆமாம் உங்களுைடய ேஹால் ேஷல் ெஸாி ஷாப்ைப. ஆரம்பிச்ச முதல் நாேள 50 லட்சத்திற்கு ேசல் ஆகியிருக்கிறது” என்றான் முகமலர்ச்சியுடன். அதனால் அம்மா குழந்ைதையப் பார்த்துக் ெகாள்ள ேவண்டியதில்ைல. ேபெரண்ட்ஸ் சம்மதம் வாங்கி. குைறந்த விைலக்கு விற்கும் ேபாது எங்களுக்குப் ெபயரும் கிைடக்கிறது! லாபமும் கிைடக்கிறது! “என்ன ெசான்னாலும் விளம்பரப் படுத்துவது தான் முக்கியம் உதய்! மக்கள் அைதப் பார்த்துவிட்டுத் தான் கைடக்ேக ேபாகிறார்கள்! இன்னும் லாபமும் அதிகாிக்குேம? என்ற ராேஜஷின் ேகள்விக்கு “ராஜ்! லாபத்ைத மட்டும் பார்த்தால் வியாபாரத்தில் நீண்ட நாள் நிைலக்க முடியாது! உனக்கு முதலிேலேய ெசால்லியிருக்கிேறேன? எங்க தாத்தா துணிகைள மூட்ைடயாக எடுத்து வீடு வீடாகப் ேபாய் வியாபாரம் ெசய்தார். என்ேனாட தாத்தாவும் ெசௗமியின் தாத்தாவும் நண்பர்கள்.

பாசமும் ெசல்வமும். ஆனால் மாப்பிள்ைள வீட்டாாின் பண்பும். மின்னும் நட்சத்திரங்களும் அவன் கண்களுக்கு ெசௗமியாகேவ ெதன்பட்டன. முதலில் அவருக்ேக ெசௗமிக்கு இப்ேபாது திருமணம் ெசய்யும் எண்ணமில்ைல. விடாமுயற்சி இெதல்லாம் பார்த்துட்ேடதான் இருக்கிேறன்! நிச்சயம் இைதவிடப் பலமடங்கு உயரத்திற்குப் ேபாவீர்கள்!” என்று வாழ்த்தியவன் “சாிடா! கிளம்பலாம்! நீங்கெளல்லாம் 9 மணிக்ேக ெசௗமி வீட்டிற்கு வர ேவண்டுேம!” என்றான். பட்டு ேசைலகளும் எங்களிடமிருந்துதான் வாங்குகிறார்கள்! முதலில் நானும். “நீங்க ேபாங்க! நான் சீக்கிரம் வேரன்மா!” என்று பதிலளித்தவாேற “இந்த 9 மணி எமகண்டத்ைத எப்படி மறப்பது! வயிற்றிற்குள் ெபாிய பயப்பந்து ஓடிக் ெகாண்டிருக்கிறேத! இைதத் தடுத்து நிறுத்தும் வழியும் ெதாியவில்ைலேய!” என்று மனதிற்குள் புலம்பியவாேற எழுந்தமர்ந்தாள். அதற்கு அப்பா தரமான ெபாருட்களுக்கு விளம்பரம் ெசய்ய ேவண்டிய ேதைவேய இல்ைல தம்பி! புதிதாக ஆரம்பித்தால் ஓரளவாவது விளம்பரம் ேதைவப்படும்! 50 வருடங்களாக இத்ெதாழிலில் இருக்கும் நமக்குத் ேதைவயில்ைல!” என்றார் பத்திாிைககளில் மட்டும் ஒேர ஒரு நாள் விளம்பரம் ெசய்ேதாம்! அதற்கு வந்த வரேவற்ேப ேபாதும்! இன்னும் ஐந்து வருடங்களில் இந்தியாவில் எல்லா நகரங்களில் எங்கள் கிைளகள் இருக்கும்!” என்றான் ெபருைமேயாடு. ெசல்வாக்கும் அவைர ேயாசிக்கச் ெசய்தன. அதிகாைல 5. மாப்பிள்ைளயின் ேதாற்றம் அவரது தயக்கத்ைத அறேவ ேபாக்கியது. சிறு பிள்ைளேபால் இருக்கும் அவளுக்கா திருமணம்! என்று தயங்கினார். “நீ கிளம்புடா! நான் இன்னும் ெகாஞ்ச ேநரம் கழித்துக் கிளம்புகிேறன்!” என்று வழியனுப்பிவிட்டு மீண்டும் பீச்சிேலேய.30 மணி வைர படுக்ைகயிலிருந்து எழாதைதப் பார்த்த நிர்மலாவிற்கு அவள் மனநிைல புாிந்தது. தரமான ேசைல இதுதான் எங்கள் ெவற்றியின் ரகசியம். ைககைள தைலயைணயாக்கிப் படுத்தான். ஆடச் ெசால்வது ேபாலவும். ஒரு கிராமத்திற்கு பிக்னிக் ேபால ெசன்றிருக்கலாம்!” என ேயாசித்தவள் கற்பைனயில் ஆழ்ந்தாள் யாேரா ஒருவைனப் பாடச் ெசால்வது ேபாலவும். அவள் முகத்தில் சில்மிஷம் ெசய்யும் கூந்தல்கைளயும் ரசித்தவாேற நீண்ட ேநரம் படுத்திருந்தான். ேச! என்னதான் ெபண் பார்ப்பேதா? எதாவது மாப்பிள்ைள பார்ப்பது என்று ெசால்லியிருந்தால். இப்ேபாது தமிழ்நாட்டில் மட்டுமில்லாமல் ெபரும்பான்ைமயான நகரங்களில் ைகத்தறிப் புடைவகளும். என்ேனாட தம்பி கிஷ்ணாவும் “விளம்பரம் ெசய்தால் எல்ேலாருக்கும் ெதாியும்” என்று அப்பாவிடம் ேபசிேனாம்.30 மணிக்ேக விழித்து ஜாகிங் ெசல்லும் ெசௗமி 6. வானிலுள்ள பிைறநிலவும். சைமக்கத் ெதாியுமா? என்று ேகட்பதாகவும் “இது ஒாிஜினல் முடி தாேன? என இழுத்துப் பார்க்கும் ேபாது அது ைகேயாடு வந்தால் எப்படி இருக்கும்” என நிைனத்து அவைளயறியாமல் சிாித்தாள் . “உதய்! எட்டு வருடங்களா உங்கேளாட உைழப்பு. “ெசௗமி! இப்ேபா உட்கார்ந்திட்ேட தூங்குகிறாயா? முதலில் தைலக்குக் குளித்துவிட்டு வாடா! ேசைல எடுத்து ைவத்திருக்கிேறன் பார்! அைதக் கட்ட ேவண்டும்! சீக்கிரம் வா!” என விரட்டினார். இரண்டு மூன்று முைற எழுப்பியும் அவளிடமிருந்து எந்த பதிலும் வராததால் அவள் உறங்குகிறாளா என்பேத சந்ேதகமாக இருந்தது. மனதிலும் ேதான்றிச் சிாித்த ெசௗமிையயும்.அதற்காக லாபமில்லாமலும் எந்தத் ெதாழிலும் ெசய்ய முடியாது! நியாயமான லாபம். . “அம்மா! ேசைலயா?” என்று அலறியவளுக்கு முழுதாகக் கற்பைன கைலந்தது. பட்டு ேசைலையப் பார்த்தவளுக்கு வந்த எாிச்சலில். “ெசௗமி! எழுந்திாிடா! கண்ணா 9 மணிக்குள் ெரடியாக ேவண்டும்! மாப்பிள்ைள வீட்டிலிருந்து வருகிறார்கேள நிைனவிருக்கிறதா?” என்று எழுப்பினார் . “தினமும் பட்டு ேசைலயா கட்டிக் ெகாண்டிருக்கிேறன்? எப்ேபாதும் இருக்கின்ற ேதாற்றத்திேலேய பார்க்கட்டும்!” என்று எாிச்சேலாடு ெசான்னாள்.

“ஆமாம்! எதிாி நாட்டு ராஜகுமாரன் சமரசம் ேபச வருகிறான்! வழி ேமல் விழி ைவத்துக் காத்திருந்து மாியாைதயுடன் அைழக்கப் புறப்பட்டு விட்டார்கள்!” என்று கடுப்புடன் எண்ணினாள் ெசௗமி. “இன்னும் 10 நிமிடங்களில் வந்துவிடுேவாம்” என்ற தகவல்வந்தேபாது ெசௗமிையத் தவிர அைனவரும் பரபரப்பாயினர். “என்ன ேஜாக்ேகா? எதற்கு சிாிப்ேபா?” என்று அண்ணிையயும் மனதிற்குள் திட்டிவிட்டு “ெசௗமி! உன்ேனாட நிைலைம ேமாசமாயிட்ேட இருக்கு! இன்ைனக்கு நீ ெமௗன விரதம் இருக்கறது தான் ெபஸ்ட்! அய்யேயா! அது முடியாேத! ஓேக உதயிடம் மட்டும் ேபசுவது! மற்றவர்களிடம் ேகட்கும் ேகள்விக்கு மட்டும் பதில் ெசால்லலாம்!” என்று நிைனத்து அைமதியானாள். “ெசௗமி! என் கண்ேண பட்டு விடும் ேபால் இருக்கிறது! இது வைர நீ ேசைல கட்டிப் பார்த்ததில்ைலயா? ெபாிய ெபண் ேபால் ெதாிகிறாய்! வானுலக ேதவைத பூவுலகம் வந்த மாதிாி இருக்கு!” என்றாள் லாவண்யா. “பட்டு ேசைலெயல்லாம் கட்ட மாட்ேடன்! அதில் எத்தைன உயிர்கைளக் ெகான்று ெநய்திருக்கிறார்கள்!” என்று ஜீவகாருண்யம் ேபசியும் “இவ்வளவு நைக ேபாட மாட்ேடன்! நைகக் கைட விளம்பரத்திற்கா ேபாகிேறன்?” என்று நிர்மலா எடுத்து ைவத்திருந்த ஒரு சிறிய ஹாரத்ைதயும் ஒதுக்கிவிட்டு ஒரு சிறிய முத்து ெபண்ெடன்ேடாடு கூடிய ெசயின் அணிந்தும் “இவ்வளவு பூ ைவக்க மாட்ேடன்!” என்று காைலயிேலேய தர்க்கம் நடத்திக் ெகாண்டிருந்தவைள சமாளிக்க முடியாமல் ஓய்ந்து ேபாய் அமர்ந்து விட்டார். “அவர்கள் ெநருங்கிய உறேவாடு ேசர்த்து 15 ேபராவது வருவார்கள்!” என்று ெசால்ல வந்த நிர்மலா வரும்ேபாது ெதாிந்து ெகாள்ளட்டும்! இல்ைலெயன்றால் இவேளாடு யார் விவாதம் ெசய்வது என்ற நிைனப்பில் கப்ெபன்று வாைய மூடிக் ெகாண்டார். “வணக்கம்! வாங்க! வாங்க!” என்று வரேவற்கும் சத்தம் ேகட்டவுடம் ெசௗமிக்கு அவளறியாமல் இதயத்துடிப்பு அதிகாித்தது. லாவண்யாவும் ெசௗமிக்கு ேசைலையக் கட்டி முடித்ததும். “ப்ளீஸ் அண்ணி! கிண்டல் பண்ணாதீங்க!” என்ற ெசௗமிைய “நிஜம்மா மாப்பிள்ைள பாவம்மா! உன்ேனாட அழகில் மயங்கப் ேபாகிறார் பார்! இப்ேபாேவ கல்யாணம் பண்ணி ைவங்கன்னு ேகட்கப் ேபாகிறார்! ேசைல கட்டிப் பழகிக் ெகாள்! உனக்கு சூப்ெபரா இருக்கு! அப்புறம் இன்ெனாரு விஷயம் ேசைல கட்டிவிடும் ேபாது கூசுது! என்ெறல்லாம் ெசால்லக் கூடாது! இதற்ேக கூசுவெதன்றால் கல்யாணத்திற்குப் பிறகு இன்னும் எவ்வளவு இருக்கிறது” என்று ேகலியில் இறங்கினார்.“எப்ேபாதும் வீட்டில் ேபாடும் உைடனா த்ாீ ேபார்த் தான்! அப்படிேய ேபாவாயா? முதலில் ேபாய்க் குளி! இன்னும் ெகாஞ்ச ேநரத்தில் ெபாியப்பா வீட்டிலிருந்து வந்து விடுவார்கள்!” என்று மிரட்டியவாிடம் “உதய்க்கு ஒரு தம்பிதாேன? ெமாத்தேம குடும்பத்தில் நாலு ேபர் தான் வரப் ேபாகிறார்கள்! நீங்க என் இப்படி கும்பல் ேசர்க்கிறீர்கள்? என்று எாிச்சேலாடு ெமாழிந்துவிட்டு “இந்தத் திருமணம் ேவண்டாம் என்று உதயிடம் ேபசி நிறுத்தும்ேபாது இவர்கள் அைனவைரயும் சமாளிக்க ேவண்டுேம!” என்று ேயாசித்தவாேற ெசன்றாள். இறுகிப் ேபாய் அமர்ந்திருந்தவைளப் பார்த்து “ெசௗமி! ெகாஞ்சம் சிாித்தமாதிாி முகத்ைத ைவத்துக் ெகாள்! இேத ேபால் வாையத் திறக்காமல் இரு! நாங்கள் அைழக்கும்ேபாது நீ வந்தால் ேபாதும்!” என்று கட்டைளயிட்டவாறு ெசல்லும் அன்ைனையப் ேபசாமல் பார்த்துக் ெகாண்ேட அமர்ந்தாள் . குளித்துவிட்டு வந்தவள் “எனக்குப் பசிக்கிறது! முதலில் சாப்பிட எதாவது ெகாடுங்கள்!” என்று 7 மணிக்ேக சாப்பிடத் ெதாடங்கினாள். . அதற்குள் ெசௗமியின் ெபாியப்பா வீட்டிலிருந்து அைனவரும் வரவும் அரட்ைடயுடன் வீடு கைள கட்டியது ெசௗமியின் ெபாியப்பா மருமகளிடம் “லாவண்யா! ெகாஞ்சம் இவைள பார்த்துக் ெகாள்! நான் ேபாய் அவர்களுக்கு குடிக்க ெகாறிக்க எடுத்து ைவக்கிேறன்! அவர்கள் காைலயில் சாப்பிட்டுவிட்ேட வந்துவிடுகிேறன் என்றார்கள்! என்று கூறிவிட்டுச் ெசன்றார். அைனவரும் ஹாலில் அமர்ந்து ேபசும் சத்தம் ேகட்டது.

“ெசௗமி! நான்தான் உதயின் அம்மா ஆனந்தி!” என அறிமுகப் படுத்திக் ெகாண்டார். ஒரு கணம் ெசௗமியின் அழகில் தன்ைன மறந்த ஆனந்தி “உதய் அழகின்னு ெசான்னான்! ஆனா ேபரழகிைய எதிர்பார்க்கவில்ைல! ேபாட்ேடால சின்ன ெபண் மாதிாி இருந்தாய்! ேநாில் பார்க்கும் ேபாது உைதக்கு சாியான ேஜாடிதான்! வாம்மா ேபாகலாம்!” என்று அைழத்துச் ெசன்றார்.பில் படித்தாலும் இந்த நாள். கிழக்ேக உருப்படியாகத் ெதாியாது! இப்படி சம்பிரதாயம் பார்க்கும் ஒரு வீட்டிற்கு அனுப்பவா இந்த அம்மா இரண்டு நாட்களாக இப்படி ேபாராடுகிறார்கள்! இரு மிசஸ். சிறிது ேநரத்திற்குப் பின் “மருமகைளப் பார்க்கலாமா?” என யாேரா ஒரு ெபண்மணி ேகட்பதும் “இருங்க அண்ணி! அைழச்சுட்டு வேரன்!” என்ற அம்மாவின் பதிலும் ேகட்டது. கிழைம இெதல்லாம் விடுவதாயில்ைல சந்திரா! இந்த ஒரு விஷயத்தில் நம்பிக்ைக அதிகம்! அதனால் நானும் தைலயிடுவதில்ைல!” என்று ஒருவாின் அைமதியான குரலும் ேகட்டது. அவர்கள் ெசால்வைத கவனிக்காத ெசௗமி அடடா! நம் கற்பைன ெபாய்த்துவிட்டேத! என வருந்திக் ெகாண்டிருந்தாள். என்ன ெசய்வது? எல்லாம் இந்த நாட்டாைம படம் ெசய்வது! இதற்குத் தான் அைரகுைறயாக எந்தப் படத்ைதயும் பார்க்கக் கூடாது என்பது” எனத் தன்ைனேய திட்டிக் ெகாண்டாள். ெசௗமியின் அண்ணி லாவண்யா அருகில் வந்து “ெசௗமி! மாப்பிள்ைள சூப்பரா இருக்கார்! அங்ேக க்ாீம் கலர் ஷர்ட் ேபாட்டிருக்கிறார் பார்த்துக்ெகாள்!” என்று சந்ேதாசத்துடன் காதருேக கூறினாள். ஒரு புறம் நிமிர்ந்து உதையப் பார் என்ற ெசான்ன மனைத அடக்கியவள். நிர்மலா சந்திரன் உன்ைன அப்புறம் கவனித்துக் ெகாள்கிேறன்!” என நிைனக்கும் ேபாது “எங்க வீட்டு அம்மா எம். ேவறு ஒருவைரக் காதலிப்பதாகப் ெபாய் ெசால்லலாமா? இல்ைல இப்ேபாது திருமணத்தில் விருப்பமில்ைல என்று உண்ைம ெசால்லலாமா? என ேயாசித்தாள். நானும் வருகிேறன் என்று உள்ேள உடன் வந்தவர். நிர்மலா “ப்ளீஸ் ெசௗமி! எல்ேலாரும் உன்ைனப் பார்க்கிறார்கள்! முகத்ைத ஒழுங்காக ைவத்துக் ெகாள்!” என்பதுேபால் ெகஞ்சும் பார்ைவ பார்த்தார்.பில் படித்திருக்கிறார்களா பரவயில்ைலேய என நிைனத்துக் ெகாண்டாள். அவர்கள் எம். ெசௗமிக்ேகா “அட ஆண்டவா! நமக்கு வடக்கு. எப்படியும் தனியாகப் ேபசுேவாேம அப்ேபாது பார்த்துக் ெகாள்ளலாம். பின் ெகாசுவேமடுத்து ேசைலகட்டி. காட்டன் புடைவயில் மிக எளிைமயான கம்பீரமான ெபண்மணிையக் கண்டதும் வாங்க! என்று ெமல்லியதாகப் புன்முறுவல் பூத்தாள். சந்திரா! என்று உாிைமயுடன் அைழப்பதானால் அது அப்பாவின் நண்பர் . அந்த முப்பதுக்குமுப்பது ஹாலில் பாதிைய அைடத்திருந்த கூட்டத்ைதப் பார்த்ததும் ேலசாக முகம் கடுத்தவாறு அன்ைனையப் பார்த்தாள். யாராேரா ேகட்பதற்கு அைமதியாக பதில் ெசால்லிக் ெகாண்ேட வந்தாள். அப்படிெயன்றால் நாள் கிழைம பார்க்கும் ஆள் உைதயின் அம்மா. ெசௗமிக்கு இதயம் ேரஸ் குதிைரேபால் ஓடத் துவங்கியது. “ெபண் ெகாஞ்சம் கருப்பு” என்று ரகசியம் ேபசுவதாய் நிைனத்து லவுட் ஸ்பீக்கர் மாதிாி ஒரு ெபண்மணி ேபச ேவறு யாேரா “அக்கா! அந்த கூலிங் க்ளாைச கழட்டிவிட்டுப் பார்!” என்று கிண்டல் குரலில் கூறினார் . ஒரு விதப் படபடப்ேபாடு ஹாலுக்கு நுைழந்தவள் வணக்கம் எனக் ைக கூப்பினாள். ெகாண்ைட ேபாட்டு அதில் பூைவச் சுற்றி. உைதயின் அப்பாவாக இருக்க ேவண்டும். ெவற்றிைலைய ெமன்றவாறு இருப்பார்கள் என நிைனத்தால் இப்படியிருக்கிரார்கேள? ெசௗமி! உன்ேனாட கற்பைனத் திறன் குைறந்துவிட்டேதா என ேயாசித்தவள். ஆனந்தி “உட்கார்மா! என்று அருகில் அமர ைவத்துக் ெகாண்டார்.“உதய்! வடக்கு முகமாக உட்கார்! முதன் முதலில் ெபண் பார்க்கும் ேபாது அப்படித் தான் அமர ேவண்டும்!” என யாேரா ெசால்வது ேகட்டது.

உதயின் நிைலைமேயா மதுவுண்ட வண்ைடப் ேபாலிருந்தது! அழகிய ஆலிவ் கிாீன் சில்க் காட்டன் புடைவயில் ெமல்லிய ஒப்பைனேயாடு ேதவைதேபால் வந்தவைள விழியால் நிரப்பிக் ெகாண்டிருந்தான்! அதிலும் திராட்ைச வடிவத்தில் காதிலும் கழுத்திலும் ெதாங்கிக் ெகாண்டிருந்த முத்துக்களாலானைவ அவளுக்குப் ேபரழகு ேசர்த்துக் ெகாண்டிருந்தன! ெசௗமியின் கண்களின் வித விதமான பாவத்தில் லயித்துப் ேபாயிருந்தான். அருகில் அமர்ந்திருந்த இன்ெனாரு ெபண்மணி “ெசௗம்யாக்கு சைமக்கத் ெதாியுமா?” என்றார் தன்னுைடய தீய்ந்து ேபான ப்ெரட் ேடாஷ்ைடயும். இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ைஸயும் நிைனத்தவள் “அம்மாதாேன ேபசாமல் இருக்கச் ெசான்னார்கள்! அவர்கேள பதில் ெசால்லட்டும்!” என்று அைமதி காத்தாள். என்ன ெசய்வது என்று புாியாமல் அந்த கிளாஸ் கில்லரா? ஷ்கல்லரா? என்ற ஆராய்ச்சியில் இறங்கினாள். இதற்கும் ஆனந்திேய “நான் தான் சாதாரணமாகேவ இருக்கச் ெசான்ேனன் ஐஸ்வர்யா!” என்றார். 25 வயது மதிக்கத்தக்க அவள் ேநேர பியுட்டி பார்லாிலிருந்து இறங்கி வந்த ேதாற்றத்தில் 3 வயதுப் ைபயைன அதட்டி இழுத்து உட்காரைவத்துக் ெகாண்டிருந்தாள். தந்ைதயின் குரலில் உணர்வு ெபற்றவன் “ெசௗம்யாைவ எனக்குப் பிடித்திருக்கிறது அப்பா! எனக்குப் ேபச ேவண்டியது கூட இல்ைல! ெசௗமிக்குப் ேபச ேவண்டுமானால் எனக்கு ஓேக!” என்றான் அவசரமாக. அய்யேயா இப்படி ேபாட்டு உைடத்துவிட்டாேன! இனி கல்யாணத்ைத நிறுத்துவெதன்றால் நான் தான் பிடிக்கவில்ைல என்று ெசால்ல ேவண்டும்! ஆனால் அன்ைனக்குக் ெகாடுத்த வாக்கு! எேதா நிைலைம ைக மீறிப் ேபாய்விட்டைத உணர்ந்தவள் உதையப் பார்த்தாள். தன் கற்பைன அவளுக்ேக அதிகப் படியாய்த் ேதான்றவும் தறிெகட்ேடாடிய கற்பைனக் குதிைரயின் கடிவாளத்ைத இழுத்து நிறுத்தினாள். ’ ஏய்’ என்று கத்தியும். நிர்மலாேவா உண்ைமையச் ெசான்னால் என்ன எடுத்துக் ெகாள்வார்கேளா என்று தயங்கினார். ஆனாலும் அவர்கள் முடிெவடுப்பதற்கு எளிதாக இருக்கும்! மனதிற்குள் ஒரு நல்ல அபிப்பராயம் ஏற்படும்!” என்றார் உதயின் அப்பா ராகவன். ெசௗமிேயா “இந்த ஐஸ் இங்ேகேய ைந ைநன்னு இப்படி இருக்ேக வீட்டில் நீலாம்பாியா? சந்திரமுகியா? என ேயாசித்தாள்.சி ஹாலுக்கு அதிகப்படி என்று நிைனத்தாள். அவளது ேயாசைனயக் கைலத்தது அந்த 25 வயதுப் ெபண்ணின் குரல் “பட்டு ேசைல கட்டியிருக்கலாேம? கழுத்தில் நைகயில்லாமல் ெமாட்ைடயாக இருக்ேக? முடிெயல்லாம் இப்படித் ெதாங்குது. சந்திரமுகி தான் ஓேக என முடிெவடுத்தவள் மனதிற்குள் அந்தப் ெபண்ணின் ெபாட்டு ைசைஸ ெபாிதாக்கி கூந்தைல விாித்து விட்டு கீேழ உட்கார ைவத்தாள். என்ன ஸ்ைடேலா?” என்று எாிச்சல் ஏற்படுத்திக் ெகாண்டிருந்தது. தன் தாயின் முகத்தில் ேதான்றிய நிம்மதிையப் பார்த்த ெசௗமி “அம்மா இப்படி ேவற உடான்ஸ் விட்டுருக்காங்களா? இந்த உலகத்திேலேய ெபாிய பச்ைசப் ெபாய் இதுதான் என நிைனத்தவள் இது சாதரண டயலாேகா என நிைனத்து ஓேக “இந்த ேகலக்ஷிைலேய ெபாிய விப்ஜியார் ெபாய் எனக்கு சைமக்கத் ெதாியும் என்பதுதான்” என்று மாற்றினாள். . ஆனால் இரண்டு ேபாின் கூலிங் கிளாஸ்சும் ஏ. ‘லக லக’ ெசான்னால் எப்படியிருக்கும் எனக் கற்பைனயில் ஆழ்ந்தாள். இந்தக் ெகாஞ்ச ேநரப் ேபச்சில் எதுவும் புாிந்து விடப் ேபாவதில்ைல.ெசௗமியும் அப்ேபாதுதான் அந்தப் ெபண்ைணப் பார்த்தாள். அதற்குள் ஆனந்தி “அண்ணி ெசௗமி அருைமயாக சைமப்பாள் நான் ேபானில் முதலிேலேய ேகட்டு விட்ேடன்” என்றார். அதற்குள் அவனது தந்ைத “உதய்! ேபசுகிறாயாப்பா?” என வினவினார். குழந்ைதக்கும் காஸ்ட்லி கிளாஸ் உைடத்து விட்டால் என ேயாசித்தவள் ேவறு வாங்கிக் ெகாள்வார்களாய் இருக்கும். அதற்குள் ஆனந்தி “எங்க உதையப் பார்த்தாயா? உனக்குப் பிடித்திருக்கிறதா?” என்றார் ெசௗமி திைகத்து இதற்கு என்ன பதில் ெசால்வது என ேயாசிப்தற்குள் “என்ன ஆனந்தி! இப்படி அவசரப் படுகிறாய்? முதலில் இருவரும் ேபசிக் ெகாள்ளட்டும்.

அவனும் அந்த சமயத்தில் அவைளேய பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தான். அவள் விழிகளிரண்டும்
நட்சத்திரங்கேளாடு ேபாட்டியிட்டு நயன பாைஷ ேபசிக்ெகாண்டிருந்தைத ரசித்துக் ெகாண்டிருந்தான்.
இருவாின் பார்ைவகளும் ஒரு சில ெநாடிகள் மீட்க முடியாமல் ேபசிக் ெகாண்டன. அந்த ஒரு சில
ெநாடிகளிேலேய இரு ேஜாடி விழிகளும் தங்களுக்கு மட்டுேமயான தனி உலகத்ைத சிருஷ்டித்துக்
ெகாண்டன . சட்ெடன ேதான்றிய குழப்ப உணர்வில் கண்கைள மீட்டவள், அவன் முகத்தின் வசீகரத்
தன்ைமேயா, அவன் கண்களில் இருந்த காந்தத் தன்ைமேயா, குரலின் கம்பீரேமா தன்னுள் எேதா
மாற்றத்ைத ஏற்படுத்துவைத உணர்ந்தாள்.
“ெசௗமி! நீ ஏதாவது ேபசுகிறாயாம்மா?” என்ற ராகவனின் ேகள்விக்கு இனிப் ேபசி என்ன ெசய்வது?
மீண்டும் தன் ெபற்ேறாாிடம் தான் வாதாட ேவண்டும் என்ற ேயாசைனயில், இல்ைல என்பதுேபால்
தைலயைசத்தாள். உதயின் புன்னைக ெவற்றிப் புன்னைகயானது.
“நீங்கள் இருவரும் ேபசவில்ைலெயன்றால் நான் ெகாஞ்சம் மருமகளுடன் தனியாகப் ேபச ேவண்டும்”
என்ற ராகவனின் ேபச்சில் உதையத் தவிர அைனவரும் திைகத்தனர்.
“வாம்மா! என அைழத்துச் ெசன்றவர் அதிகாைலயில் உதய் தன்னிடம் “அப்பா! ெசௗமியிடம் நீங்கள்
ேபசி அவள் மனதிலிருப்பைதக் ேகளுங்கள்!” என்று ெசான்னைத எண்ணியவாேற ெசன்றார்.
“ெசௗமியிடம் நான் ேபசுவது சாிப்படாது உதய்” என்று மறுத்தேபாது “ப்ளீஸ் பா! நீங்கேள
ெசௗமியிடம் ேபசுங்கள்! அவளது கனவுகளுக்கு உத்தரவாதம் ெகாடுங்கள்! நான் ேபசினால் அைதக்
காது ெகாடுத்துக் ேகட்பாளா என்று சந்ேதகமாக இருக்கிறது! ஆனால் ெபாியவர்களுக்கு மதிப்புக்
ெகாடுத்து நிச்சயம் ேகட்பாள்! நான் திருமணம் நிச்சயமானவுடன் அவளுக்குப் புாிய ைவத்து
விடுகிேறன்” என்று ெகஞ்சும் மகனிடம் என்ன ெசால்வது என்று எதுவும் ெசால்லாமேலேய
விட்டிருந்தார்.
மகனது காதைல அறிந்து ெசௗமியின் புைகப்படத்ைத முதன்முதலில் பார்த்தேபாது இருந்த மகிழ்ச்சி,
ெசௗமிைய ேநாில் பார்த்தேபாது பலமடங்கு அதிகாித்தது. ெசௗமி உதையப் பார்த்தேபாது அவளுக்கு
ஏற்பட்ட மாற்றங்களிலிருந்து அவள் மனைதப் படித்தவர் அவளது குழப்பத்ைதப் ேபாக்க
முடிெவடுத்தார். எனேவ தயக்கத்ைத அறேவ ஒதுக்கி ெசௗமியிடம் ேபசத் ெதாடங்கினார்.
என்ன ெசால்லப் ேபாகிறாேரா என்ற எதிர்பார்ப்பில் இருந்தவளிடம் “ெசௗமி! திருமண விஷயத்தில்
ெபாியவர்களின் சம்மதத்ைதவிட உங்கள் இருவாின் சம்மதம்தான் முக்கியம்! உதய்க்கு உன்ைனப்
பிடித்திருக்கிறது! ஆனால் உன்னுைடய முகத்தில் ஏேதா குழப்பம் இருக்கிறது! மனதில் இருப்பது
எதுவாக இருந்தாலும் நீ ைதாியமாக என்னிடம் ெசால்லலாம்! எல்ேலார் முன்னால் ெசால்ல உனக்கு
சிரமமாக இருக்கும் என்று தான் உன்ைனத் தனிைமயில் அைழத்து வந்ேதன்!” என்றவாின் ேமல்
அவளுக்கு மாியாைத அதிகாித்தது.
“அங்கிள்! இப்ேபாது திருமணத்ைதப் பற்றி நான் நிைனக்கேவ இல்ைல! இரண்டு வருடங்களாவது
ேவைலக்குச் ெசல்லலாம் என்றிருந்ேதன்! அப்புறம் உைடகைள வடிவைமக்க ேவண்டும் என்பதும்
ஆைச!” என்று தயக்கத்துடன் ெசான்னவளுக்கு, ேநற்று அம்மாவிடம் ெசான்ன விஷயத்ைத இவாிடம்
ெசால்கிேறன் ஆனால் ஏன் இந்தத் தயக்கம் என்று ேயாசித்தாள்.
“இதுதான் உன்னுைடய பிரச்சைன என்றால் என்னால் எளிதாகத் தீர்க்க முடியும்!” என்றவைர
வியப்புடன் பார்த்தாள்.
“கண்ணா! உன்னுைடய திறைமகைள குைறத்து மதிப்பிடுவதாக எண்ணாேத! ெபாிய ெபாிய
கம்ெபனிகளில் எல்லாம் புதிதாக ேவைலக்குச் ேசர்பவர்களுக்கு உைட வடிவைமக்க வாய்ப்புகள்
தரமாட்டார்கள்! நீ படித்திருக்கும் பி. ெடக்கும் உன்னுைடய திறைமகைள வளர்த்துக் ெகாள்ளப்
ேபாதாது!” என்று ெதாடங்கவும்
“எனக்குத் ெதாியும் அங்கிள்! ஆனால் நான் இந்த மாதிாி கம்ெபனிகளின் நைடமுைறைய அனுபவப்
பூர்வமாக ெதாிந்து ெகாள்ள நிைனக்கிேறன்! பிறகு அப்பாவிடம் ேகட்டு எனக்குப் புதிதாக ஒரு
கம்ெபனி ஆரம்பித்துக் ெகாடுக்குமாறு ேகட்கப் ேபாகிேறன்!” என்றாள்.
கண்களில் துறுதுறுப்ேபாடு ேபசினாலும், அவளது விைளயாட்டுத் தனம் குைறந்திருப்பைத
உணர்ந்தவர் மகன் ேதர்ந்ெதடுத்த ெபண்ைணயும், இந்த மாதிாி விவாதத்ைதத் தன்னிடம் தள்ளிவிட்ட
மகனின் சாமார்த்தியத்ைதயும் மனதில் ெமச்சிக் ெகாண்டார்.

“ஆமாம் கண்ணா! உன் அப்பாேவ புதிதாக கம்ெபனி துவங்கிக் ெகாடுத்தால் விற்பைனக்கு ஆர்டர்
பிடிக்க ேவண்டும்! அது மட்டுமில்லாமல் உன்னுைடய வடிவைமப்புகள் எல்ேலாருக்கும் பிடிக்க
ேவண்டும்! பல ேபாட்டிகளுக்கிைடயில் நீ வளர ேவண்டும்! நான் உன்னால் முடியாது என்று
ெசால்லவில்ைல! அதற்கு குைறந்தது 4 ஆண்டுகளாவது ஆகும்! அதுவைர திருமணத்ைத ஒத்திப்
ேபாடுவாயா? என்று ேகட்டவர், இதுவைர இந்த அளவு ேயாசித்திராத ெசௗமியின் திைகப்ைப
உணர்ந்து
“உனக்கு நாேன புதிதாகத் ெதாழில் துவங்கிக் ெகாடுக்கிேறன்! அதுவைர நீ கற்றுக் ெகாள்ள
ஏற்பாடும் ெசய்கிேறன்! விற்பைனக்கும் ேயாசிக்க ேவண்டியதில்ைல! ேசைலகைள மட்டும் விற்கும்
நமது கைடயில் இன்னும் ஓாிரு வருடங்களில் எல்லா வைகயான உைடகளும் விற்கப் ேபாகிேறாம்!
நம் கைடயிேலேய நீ விதவிதமாக வடிவைமத்த ஆைடகைள விற்பைன ெசய்ேவாம்! நீ தயாாிக்கும்
உைடகைள ேநாிேலேய பார்க்கலாம்! என்ன ெசால்கிறாய்?” என்றார் .
அவர் விவாித்த இனிய கற்பைனயில் ஆழ்ந்திருந்தவள் பிரம்மிப்ேபாடு தைலைய மட்டும் அைசத்தாள்.
“இப்படி தைலயைசத்தால் ேபாதாது! உனக்கு உதையப் பிடித்திருக்கிறதா? இந்தக் கல்யாணத்திற்கு
சம்மதமா என்று ெசால்லம்மா! நம்மிருவாின் ேபச்ைசயும் நான் ெவளியில் ெசால்லப் ேபாவதில்ைல
ைதாியமாகச் ெசால்” என்றார்.
உதயின் பார்ைவ அந்த நிமிடத்தில் மனதிற்குள் மின்ன ெசௗமி ம்ம் என்று தைலைய அைசத்தாள்.
“அப்ேபாது உனக்கு சம்மதம்! சாி திருமணத்ைத இப்ேபாது ைவத்துக் ெகாள்ளலாமா? இல்ைல
இன்னும் ெகாஞ்ச காலம் தள்ள ேவண்டுமா?
“உங்க இஷ்டம் அங்கிள்! “என்று ெசான்ன ெசௗமியின் முகச் சிவப்ைபக் கண்டு சிாித்தவாேற “தம்பி
ைதாியமான ெபண் என்றான்! ஆனால் அவ்வளவு ைதாியமும் திருமணப் ேபச்ெசடுத்தால் காணாமல்
ேபாய் விடுகிறது! அப்புறம் இனி அங்கிள் இல்ைல! மாமா என்று ெசால்ல ேவண்டும்! என்றவர்
வாம்மா ேபாகலாம் என்று முன்னால் நடக்கத் ெதாடங்கினார்.
யார் அந்தத் தம்பி என்ைன ைதாியம் என்று ெசான்னவர் என்று ேயாசித்து யாேரா என்று ேதாைளக்
குலுக்கியவாறு பின்ெதாடர்ந்தாள்.
சீக்கிரம் நல்ல நாள் பார்க்க ேவண்டும் சந்திரா என்று அவர் ெசான்னதும் அைனவரும் மகிழ்ந்தனர்.
ஆனந்தியும் காாிலிருந்து ெவற்றிைல, பாக்க, பட்டுப் புடைவ, நைக என்று எடுத்து வந்து ெவள்ளித்
தட்டில் ைவத்து ெசௗமியிடம் மிகுந்த மகிழ்ச்சிேயாடு ெகாடுத்தார்.
ெசௗமியின் கன்னத்தில் ஓடிக் ெகாண்டிருந்த ெசவ்வாிகளில் உதயின் மனம் எேதா உலகத்ைதேய
ெவன்று விட்டைதப் ேபால ஆர்ப்பாித்தது. மகிழ்ச்சியில் பளபளத்த கண்களால் ெசௗமிையப் பார்த்த
உதய் கண்கைளச் சிமிட்டியவாேற விைடெபற்றான்.
அவன் கண்களின் ேசதியில் புாியாமல் விழித்த ெசௗமிக்கு சற்று ேநரம் இருந்த ெதளிவு ேபாய் ஒரு
விதக் கலக்கம் சூழ்ந்தது.
என்ன ெசான்னார்கள்? எப்ேபாது கிளம்பினார்கள்? ெபற்ேறார்களின் ஆனந்தக் கண்ணீர்! எைதயும்
அறியாமல் திைகப்பிலிருந்தாள்.
இரவு படுக்ைகயில் படுத்திருந்த ெசௗமிக்கு இப்ேபாது திருமணம் ேவண்டாம் என்று ெசான்ன நான்
எப்படி சாி என்ேறன்? விைடயறியாக் ேகள்விையத் தன்னிடேம ேகட்டுக் ெகாண்டிருந்தாள்.
அவளுைடய மன நிைலைய அவளாேலேய இனம்காண முடியவில்ைல.
ெசல்லும் ேபாது உைதயின் கண் சிமிட்டலுக்குக் காரணம் புாியாத குழப்பம் நிலவியது. ேயாசிக்க
ேயாசிக்க தைல வலிக்கும் ேபாலிருந்தது அருகிலிருந்த ெசல் ேபானில் அவளது ேதாழியின்
அைழப்ைபப் பார்த்தவளுக்கு யாேராடும் ேபசும் மனமில்ைல. எனேவ அைத சுவிட்ச் ஆப் ெசய்து
தூக்கிப் ேபாட்டு படுத்தவளின் கண்களிலும் மனதிலும் உதயின் முகம் தானாகேவ வந்துநின்றது.

***********************************
அத்த
அத்திியாயம் -3 & 4
இன்னும் 15 நாட்களில் திருமணமா?” என்ற மகிழ்ச்சியில் திைகத்துப் ேபாய் அமர்ந்திருந்தான் உதய்.
“தம்பி! உன்னுைடய முடிைவச் ெசான்னால்தான் நான் ெசௗமி வீட்டில் ேபச முடியும்!
இல்ைலெயன்றால் இன்னும் மூன்று மாதங்கள் தள்ளி ைவத்துக் ெகாள்ேவாமா?” என்றார் ராகவன்
ெசௗமிைய பிாிந்து இன்னும் மூன்று மாதங்களா? என ேயாசித்தவன் “அப்பா! இந்த மாதேம ைவத்துக்
ெகாள்ேவாம்! ேபசிப் பாருங்கள்!” என்றான்.
மகனின் எண்ணப் ேபாக்ைக அறிந்து மனதிற்குள் சிாித்துக் ெகாண்டவர், “உதய்! இந்த 15 நாட்களில்
எவ்வளவு குைறத்துப் ேபாட்டாலும் 5000 ேபைரயாவது அைழக்க ேவண்டியிருக்கும். அதனால் நான்,
சித்தப்பா, கிருஷ்ணா யாரும் எந்த பிசினஸ் பக்கமும் வரமுடியாது! எல்லாருைடய பிசினைசயும் நீதான்
முழுப்ெபாறுப்பில் பார்த்துக் ெகாள்ள ேவண்டியிருக்கும். அவ்வப்ேபாது ேதைவப்படும் உதவிகள்
மட்டும் ெசய்கிேறாம்” என்றார்.
இந்த மாதிாி ேதைவப்படும் ேநரங்களில் இரண்டு மூன்று பிசினைசப் பார்த்துக் ெகாள்வதுதான்.
ஆனால் எல்லாவற்ைறயும், என ேயாசித்தவன் அவ்வப்ேபாது உதவிகள் ெசய்வார்கேள!
அதுமட்டுமில்லாமல் எல்லாவற்றிற்கும் ேமற்பார்ைவயாளர்கள் இருப்பதால் முக்கியமான முடிவுகள்
எடுப்பைத மட்டும் பார்த்துக் ெகாண்டால் ேபாதும். காைலயில் ெதாடங்கி மாைல இரவு வைர ேநரம்
சாியாக இருக்கும் என ேயாசித்து “சாிப்பா நான் பார்த்துக் ெகாள்கிேறன்” எனத் தைலயைசத்தான்
“உதய்! இனி நீ அடிக்கடி ெசன்ைன ெசல்ல முடியாது, ெசன்ைன டீலாிடேம அவரது ெபாறுப்ைபக்
ெகாடுக்க ேவண்டியிருக்கும், நன்றாக ேயாசித்துச் ெசால்” என்றார்.
அப்பா ெசால்வதன் அர்த்தம் புாிந்ததும் உதயின் முகம் ேலசாக சிவந்தது. ெசன்ைன டீலைர ேகாைவ
வரவைழத்து விட்டு, அவரது பணிகைள அவ்வப்ேபாது ெசன்ைன ெசன்று கவனித்தைத நிைனத்தான்.
இைத சாக்காக ைவத்து 15 நாட்களுக்கு ஒரு முைற ெசௗமிையப் பார்த்து வந்தவன் பழக்கம், வாரம்
ஒருமுைறயாகி, சிலசமயங்களில் வாரம் இருமுைறயானைதக் குறிப்பிடுகிறார்.
எல்லாப் ெபாறுப்புகைளயும் ஏற்றுக் ெகாண்டால் இனி ப்ைளட்டில் ெசன்று திரும்புவது கூட
சாத்தியமில்ைல, சாிெயன்றால் 15 நாட்கள் மட்டும்தான் அவைளப் பார்க்க முடியாது, அதற்குப் பின்
என்னில் பாதியாகி இங்ேகேய இருப்பாள், என்று முடிெவடுத்து ஓேகப்பா ேபசிவிடுங்கள்” என்றவன்
“ஆனால் திருமணத்திற்கு நம்முைடய மண்டபேம இருக்கிறது. ஒரு ெபாிய கருத்தரங்கத்திற்கு புக்
ஆகியிருக்கும் அதற்குக் கூட மாற்று ஏற்பாடு ெசய்து ெகாடுத்து விடலாம். ஆனால் ாிஷப்சன்
ெசன்ைனயில் ைவத்தால் அவர்களுக்கு மண்டபம் கிைடக்க ேவண்டுேம?” என்றான் ேயாைசைனயாக.
உடனடியாகப் பிரச்சைனகைள அலசி ஆராயும் அவைனப் ெபருமிதமாய் ேநாக்கிய வண்ணம் “உதய்!
எப்படியும் திருமணத்திற்குப் பின் ஓாிரு நாட்கள் கழித்து ாிஷப்சன் ைவப்பார்கள். அைத ஒரு வாரம்
தள்ளிப் ேபாடச் ெசான்னால் அவர்களுக்கும் அைழப்பிதழ் ெகாடுக்க வசதியாக இருக்கும்.
ாிஷப்சனுக்கு ெராம்ப நல்ல நாளும் பார்க்கத் ேதைவயில்ைல. அதனால் மண்டபமும் பிடித்து விடலாம்.
எதற்கும் சந்திரனிடம் ேகட்டுப் பார்க்கலாம்” என்றவர் ெதாைலேபசிைய எடுத்து ெசௗமியின்
தந்ைதயிடம் ேபசி முடித்தார்.
ஆவலுடன் காத்திருக்கும் மகைன ேமலும் காக்க ைவக்காமல் “ேயாசித்து ெசால்வதாகச் ெசால்கிறார்”
என்றார்.
உதய் “சாிப்பா நான் கிளம்புகிேறன். நமது ெடல்லி டீலருக்கு ஐந்நூறு ஒேர மாதிாி புடைவகள்
ேவண்டுமாம், அதுவும் அடுத்த வாரேம, நான் ேபாய் ஏற்பாடு ெசய்ய முடியுமா என்று பார்த்துவிட்டு
வருகிேறன்” எனக் கிளம்பினான்.
காாில் எறியவனுக்கு மகிழ்ச்சிப் பரவசத்தில் உடல் முழுவதும் நடுக்கம் ஏற்பட்டது. மனம் ெசௗமிையத்
ேதடித் பறப்பைத உணர்ந்தவன் சிறிது ேநரம் கண் மூடிச் சாய்ந்து மனைத சமன் ெசய்துெகாண்டு
ெசன்றான்.

இன்னும் மூன்று மாதங்கள் தள்ளிப் ேபாடுவதா என்கிறார்கள். “மண்டபம் அைமவைதத்தான் முதலில் பார்க்க ேவண்டும். கல்யாணப் ெபாறுப்ைப அவர்கேள பார்த்துக் ெகாள்கிறார்களாம். “நைக வாங்க ேவண்டும். இைதத் தவிர நாமும் 3000 ேபைரயாவது அைழக்க ேவண்டும. கல்யாணம் ெசய்து ெகாள்ளப் ேபாவேத நான் தான் ஆனால் என்னிடம் எைதயாவது ேகட்கிறார்களா? எல்லாம் முடிவு ெசய்துவிட்டு ேபசுகிற ேபச்ைசப் பார். ஆனாலும் தன் மனதின் பிரச்சைன புாியாமல் தவித்தாள். கனவும் எளிதாக நிைறேவறப் ேபாகிறது. தன் அைறயிலிருந்து ெவளியில் வந்த சந்திரன் “நிர்மலா! ராகவன் ேபான் ெசய்திருந்தார். துணி எடுப்பைத ஒரு நாளில் முடித்துவிட மாட்டீர்களா? அதுவும் ஒவ்ெவாரு முைற உனக்கு எடுக்கும் ேபாதும் நல்ல டிைசன் என்று ெசௗமிக்கும் நிைறய எடுத்திருக்கிேறாேம. என்று மனதிற்குள் ெபாறுமியவளுக்கு அழுைக வரும் ேபாலிருந்தது. என்ன ெசய்வது?” என்றார். மற்ற ெபாறுப்புகைள ஏதாவது ஏெஜன்சியில் ெசால்லிக் ெகாள்ேவாம். ஒரு ெபண்ணின் விருப்பத்ைதத் ெதாிந்து ெகாள்ளாமல் நடக்கும் ேமல் ேசவநிஷ்ட்! என்று திட்டிக் ெகாண்டாள். லாவண்யாவுடன் ேசர்ந்து பர்ேசஸ் ெசல்ல எளிதாக இருக்கும். நிச்சயதார்த்தம் திருமணத்திற்கு முதல் நாள் ைவத்துக் ெகாள்ளலாம் என்கிறார். அவளும் நன்றாக ெசலக்ட் ெசய்வாேள. “ெபாறு உதய்! உன்ைனக் கவனித்துக் ெகாள்கிேறன்” என்றவள் ேநாட்ைட எடுத்து உைதயின் முகத்ைத வைரயத் ெதாடங்கினாள். இந்த மாதிாி நடக்காேத. நிர்மலா “ைவகாசி31 என்று காலண்டைரப் புரட்டியவாேற இன்னும் 15நாட்கள் தான் இருக்கின்றன” என்று திைகத்தாள். ேச! இெதன்ன அழுைக என்று கண்ணீைர அடக்கியவளுக்கு தன்னுைடய லட்சியமும். திருமணத்திற்கு சம்மதம் ெசான்னது. எேதா ெசால்ல வாெயடுத்த நிர்மலா அவளது கண்களின் கலக்கத்ைதக் கண்டு. . அதற்கடுத்த மாதமும் ஆடி மாதம். அதற்ேகற்றவாறு மண்டபம் அைமய ேவண்டுேம?” என வாிைசயாகக் ேகள்விகைள அடுக்கினாள் நிர்மலா.! சைமயைல அங்ேக ேபாய் கற்றுக் ெகாள்ளட்டும்” என்று பதிலளித்தவர் “எதற்கும் எங்கள் அண்ணா வீட்டிலிருந்து எல்ேலாைரயும் வரச் ெசால்லிவிடுேவாம். ெசௗமிக்கு உைடகள் எடுக்க ேவண்டும். சைமக்கவும் ெதாியாது. அவன் மட்டும் ேநற்றுப் ேபசியிருந்தால். அதனால் ெபாிய அளவில் வாங்கப் ேபாவதில்ல. திருமண ேவைலகளில் பாதிைய அவர்கள் பார்த்துக் ெகாள்வார்கள். காைலயில் எழும் ேபாேத இரவு சாியாக உறங்காததால் வந்த எாிச்சைல தன் தாயிடம் காட்டிக் ெகாண்டிருந்தாள். ஏேனா உதய் கண்கைள சிமிட்டிச் ெசன்ற ேதாற்றேம மீண்டும் மீண்டும் ேதான்றியது. அவள் கண்களில் அறியா பயத்ைதயும் உணர்ந்து ஒன்றும் ேபசாமல் விலகிச் ெசன்றார். அைத நிைனத்து சந்ேதாஷப்பட ேவண்டும். நாம் பத்திாிைக ைவக்கப் ேபாகும் ேபாது ெசௗமியும் தனியாக இருக்க ேவண்டியதில்ைல” என்று முடித்தார். என்ன ெசய்யலாம்?” என்றார் ேயாசைனேயாடு. அடிப்பைடயாவது ெகாஞ்சம் பழக்க ேவண்டும். எல்லாம் மறந்து எேதா கட்டாயக் கல்யாணம் என்ற நிைனப்ைப ஏற்படுத்தியது. நைக. ெசௗமிக்கு புடைவ உடுத்தக் கூடத் ெதாியாது. இங்ேக ாிஷப்சன் ேவண்டுமானால் ஒரு வாரம் தள்ளி ைவத்துக் ெகாள்ளச் ெசால்கிறார்கள். ெசௗமிக்ேகா முன்தினம் உதயின் தந்ைதயிடம் ேபசியது. ைவகாசி31 நல்ல நாளாம்! திருமணத்ைத ைவத்துக் ெகாள்ளலாமா என்று ேகட்கிறார். “அவன் தந்ைதயிடம் ெசால்வதற்ெகன்ன? ேநற்று மட்டும் தைலையத் தைலைய ஆட்டினாேய?” என்ற மூைளயின் ேகள்விைய ஒதுக்கியவளின் ேகாபம் அைனத்தும் உதய் ேமல் மாறியது. “ஆமாம் நிர்மலா! இந்த நாள் இல்ைலெயன்றால் அடுத்த மாதம் இவர்கள் நட்சத்திரத்திற்கு ஏற்ற நாள் இல்ைலயாம்.ெசௗமிேயா முகத்தில் எள்ளும் ெகாள்ளும் ெவடிக்க அமர்ந்து ெகாண்டிருந்தாள். இருவரும் ேபசி முடித்து உதய் வீட்டில் எங்களக்கு சம்மதம் என ெசால்லி முடிக்கும் வைர கவனித்துக் ெகாண்டிருந்த ெசௗமி ஒன்றும் ேபசாமல் அவளது அைறக்குச் ெசன்றாள். அைதத் ைதக்க ேவண்டும். இந்த திருமணப் ேபச்சு அவளது இயல்ைப மாற்றுவைதயும்.

ாிஷப்சனுக்கு மண்டபம் ேதடிக் ெகாண்டிருக்கிறார்கள். அங்ேக ெவளிச்சத்தில் நிற்கலாம் வா” என்று ஒரு குரல் அைழத்துச் ெசன்றைதயும் கவனித்தான். முதலில் இருட்டில் ெசடிகளுக்குப் பக்கத்தில் நிற்காேத.டிராகன் ேபால வைரய ேவண்டும் என நிைனத்தவளுக்கு தான் வைரந்தைதப் பார்த்ததும் அதிர்ச்சியானாள். வைரந்தைதத் தூக்கி கேபார்டில் ேபாட்டவள் கண்கைள மூடி அமர்ந்தாள். அவர்களின் ேகலிச் சிாிப்ைபக் கூட உணராமால் தன் அைறக்குத் திரும்பினான். சிட்டிைய விட்டு ெகாஞ்சம் ெவளிேய இருக்கிறது. ேசாடியம் விளக்கு ெவளிச்சத்தில் ெசௗமிையப் பார்த்தவன் பிரமித்தான். யார் யாைர அைழப்பது என்று ேபசி முடித்தனர். “ஏய் டாம் உதய்! இந்த ெசௗமி ெஜர்ாி பற்றி உனக்குத் ெதாியாது. குடும்பத்தார் ேகட்கும் ேகள்விகளுக்ெகல்லாம் ஓாிரு ெசாற்களில் பதிலளித்து. முடித்ததும் “அப்பா! என் நண்பனுக்குத் ெதாிந்த மண்டபம் ஒன்று ‘வாவினில்’ இருக்கிறது. ராகவனும் ெசௗம்யா வீட்டில் ேபசி சம்மதம் ெதாிவிக்கவும் மளமளெவன்று சைமயல். எேதா ேபருக்கு இரவு உணைவ முடித்தவன். அதிகாைலயில் இருள் சாியாக விலகா ேவைளயில் ராேஜஷின் வீட்டிற்கு ெசன்றவன். ஜூைல முதல் நாள் அவர்களுக்கு சாிப்படுமா என்று ேகளுங்கள்” என்றான். நாைள காைலயில் மீதத்ைத அடித்துவிடுங்கள். “அைமதிக்கு ெபயர் தான் சாந்தி! மங்கிக்குப் ெபயர்தான் ெசௗமி! என்று ராேஜஷ் அடிக்கடி ெசால்லும் ெசௗம்யாவா? என்று ேயாசிக்கும் ேபாேத “அப்பா மாைல எடுத்து வருவதற்குள் என்ன அவசரம்? எதற்கு இப்படி ேராட்டில் வந்து நிற்கிறாய்? ேகாவிலுக்குப் ேபாவதற்குள்ேள இப்படிப் படுத்துகிறாேய? நான் தான் 6. ஒரு முைறக்கு இரு முைறயாக ப்ரூப் பார்த்துவிடுங்கள்” என்றான். அதற்கு முன்ேததிகளில் புக் ஆகிவிட்டதாம். நான் யார் என்று காட்டுகிேறன்” என்று கறுவிக் ெகாண்டாள். . பின்னாேலேய இன்ெனாரு குரல். அதில் 1000 கார்களுக்கு ேமல் பார்கிங் ெசய்ய வசதியும் இருக்கிறது. காந்தக் கண்கேளாடு வசீகரமாய் சிாித்துக் ெகாண்டிருந்தான். தனக்கு என்ன ஆயிற்று? என்று புாியாமல். எவ்வளவு முைற வைரந்தும் அேத ேதாற்றம் தான் வந்தது. அப்படிேய ஆடிக் ெகாண்ேட ேபாகிேறன் என்ற குரலில் யார் என நிமிர்ந்து பார்த்தான். ெசௗமியின் புைகப்படத்ைதக் ைகயில் எடுத்தவனுக்கு பத்து மாதங்களுக்கு முன் முதன்முதலில் அவைளப் பார்த்தது நிைனவிற்கு வந்தது. மாைலயில் வீடு திரும்பியதும். ெடகேரஷன். இன்று பிறந்தநாள் என்பதால் தப்பித்தாய் என்று கண்டித்தது. உதய் “இன்று இரேவாடு இரவாக 1000 பத்திாிைககள் அடித்து விடுங்கள். அவனது ேவகத்ைதக் கண்டு அைனவரும் ேகலியில் இறங்கினர்.30க்குள் திரும்பி விடலாம் என்று ெசான்ேனேன. ேகட் அருகில் வாட்ச்ேமைனக் காணாமல். எாிச்சலுடன் கண்விழித்து டாம் அண்ட் ெஜர்ாிையப் ேபாட்டு அமர்ந்தவளுக்கு தான் ெஜர்ாி ேபாலவும் உதய் டாம் ேபாலவும் ேதான்றியது.! நான் அப்பாவிடம் ெகாண்டு ேபாய் விடச் ெசால்கிேறன். உறக்கத்திலிருக்கும் நண்பைன கதைவத் திறக்குமாறு ேபானில் ெசால்லிக் காத்திருந்தான். ஆனால் மண்டபம் திருமணம் முடிந்து 15 நாட்கள் கழித்துத் தான் கிைடக்கும். “ெசௗமி வீட்டில் சம்மதம் ெசால்லி விட்டார்கள்” என்ற ெசய்தியில் அதுவைர என்ன ெசால்வார்கேளா என்று அைல பாய்ந்த உதயின் மனம் ஆழ்கடைலப் ேபால் அைமதியாய் அடங்கியது. ெசௗமி என்றால். என்ற ெசய்தியில் ேபாைன எடுத்து நண்பனிடம் ேபசத் ெதாடங்கினான். அதற்குள் கல்யாணப் பத்திாிக்ைக மாடல் ெகாண்டு வந்தவாிடம் ேபசி அவர்களுக்குப் பிடித்த கார்ைடத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர். ெசௗமி! இந்த மாதிாி கடவுள் விஷயத்தில் விைளயாடாேத. “ஒேர மஞ்சள்! பச்ைச! என்ன ட்ெரஸ்ேஸா? மாாியாத்தாவிற்கு கூழ் ஊற்றப் ேபாவது மாதிாிேய இருக்கு ேவப்பிைலையயும் ைகயில் ெகாடுத்துவிடுங்கள். கண்களுக்குள்ளும் உதய் வந்து சிாித்தான். அந்த ெநாடியிேலேய தன்னுள் ஏேதா ரசாயன மாற்றம் ஏற்பட்டு அம்மாற்றம் உயிர் வைர பரவுவைத உணர்ந்தான். காேலஜ் பஸ் ேபானால் கவைலப்படாத. அந்த 15 நாட்கள் அவர்களுக்கு அைழப்பிதழ் ெகாடுப்பதற்கு சாியாக இருக்கும்.

“ஏய் ெசௗமி! எழுந்திரு. தன் கண்கள் இைமமூடாமல் அவைளேய நிரப்பிக் ெகாண்டிருப்பைதயும். இப்படி படுத்துக் ெகாண்ேட இருந்தால் எப்படி? இன்னும் ெகாஞ்ச ேநரத்தில் லாவண்யா வருவாள். ெசௗமி ெசல்லும் ேபாது உதய்க்கு எைதேயா இழப்பது ேபாலத் ேதான்றியது. ெபண் பார்க்கேவ ஒத்துக் ெகாள்ள மாட்ேடன் என்றவள் திருமணத்திற்கு சாி என்றதிேல அவருைடய கவைலகள் நீங்கின. உடல் ேசார்வைத உணர்ந்து அைறக்குள் திரும்பி மீண்டும் ெசௗமியின் ேபாட்ேடாைவ ைகயிெலடுத்தான். ஒன்றும் ேபசாமல் கீேழ வந்து ேசாபாவில் படுத்த மகைளப் பார்த்து சிாிப்பதா? அழுவதா? என்று புாியாமல் நின்றார். இைத நீ ஒரு நாள் புாிந்து ெகாள்வாய்” என்று மனதிற்குள் ெசால்லிக் ெகாண்டார். பைழய நிைனவுகளிலிருந்து ெவளிவந்தவனுக்கு எப்ேபாது என்று அவனறியாமேல தன்னில் விழுந்த ெசௗமி என்னும் வித்து. குறும்புப் பார்ைவயுடன் சிாித்தவளிடம் எவ்வளவு நாள் தான் இந்த நகைல ைவத்துப் ேபசுவது என்று அவளது இதழ்கைளத் தடவியவாேற தன் மார்ேபாடு ேசர்த்து அைணத்து உறங்க முயற்சித்தான். சினத்ைத ஹ ஹ ஹ ஹா என்று வசனம் ேபசியைதப் பார்த்து சிாிப்ைபக் கட்டுப்படுத்தினான். அதற்கடுத்த நாளிலிருந்து இந்த அைறக்குள் ேபச்சு என்பேத கிைடயாது. அவளிடம் ேபசவாவது ெசய்யலாம் என்று ெசல் ேபாைன எடுத்தான். ெசயல்தான்” என நிைனத்துச் சிாித்தான். இப்ேபாேத பார்க்க ேவண்டும் என்ற மனைத அடக்கியவன். ஆத்திரத்ைத. ெசௗமியின் ேதாற்றம் விஷ்வரூபேமடுத்து கண் முன்ேன ேதான்றியது. ******************************************************************** அத்த அத்திியாயம் 5 இரண்டு நாட்களாக அைறக்குள்ேளேய அைடந்து கிடக்கும் ெசௗமிையப் பார்ப்பதற்கு நிர்மலாவிற்குப் பாவமாக இருந்தது. என்னுைடய ைகப்பிடியில் நிறுத்தி என் காதைலச் ெசால்ேவன். அதற்குள் உள்ளிருந்து ஒருவர் வரவும் மூவரும் தணிந்த குரலில் ேபசியவாறு ெசல்லத் ெதாடங்கினர். முதலில் நீ கீேழ வந்து உட்கார்” என்றார். படுக்ைகயில் படுத்தவனுக்கு அன்று உறக்கம் வருெமன்று ேதான்றவில்ைல. அவள் குரலில் ேகாபத்ைத விட இனிைம தான் அதிகமிருந்தது. இன்னும் 15 நாட்கள் என்று ேபரு மூச்சு விட்டவாறு நீண்ட ேநரம் அங்ேகேய நின்றிருந்தான். உதயுடன் நன்றாகப் ேபசினால் அவளும் சமாதானமாகி விடுவாள் என்ற நம்பிக்ைக அவருக்கு இருந்தது. தான் ெசான்னைதச் ெசய்தாலும் ஏறுக்கு மாறாக அவள் நடந்து ெகாள்வைதப் பார்க்க சிாிப்பாகவும் இருந்தது. அவள் ேபசியது முழுவதும் புாியாவிட்டாலும் பர்த் ேட ட்ாீட்டிற்கு பணம் ெகாடுக்க மறுத்ததால் ேகாபம் என்பது புாிந்தது. கிைளகள் பரப்பி விருட்சமாகிவிட்டத்ைத எண்ணி வியந்தான். சுவிட்ச் ஆப் என்ற ெசய்தியில் மனம் ெநாந்து பால்கணியில் ெசன்று நின்றான்.ஏேதா ேபசுவதற்கு அவள் உதடுகள் அைசயவும் ெகாஞ்சம் சுயநிைனவுடன் கவனித்தான் என்னுடன் ேஹாட்டல் வந்தீர்களா? ஐஸ் கிாீம் வாங்கப் பணம்தான் தந்தீர்களா? என் உயிர்த் ேதாழிகளுக்கு உட்ேலண்ட்ஸில் ட்ாீட் ைவக்கப் பணம் தந்தீர்களா? இல்ைல அடுத்த வீட்டில் என்னுடன் ெகாஞ்சி விைளயாடும் மஞ்சுவிற்கு மன்ச் வாங்கவாவது பணம் ெகாடுத்தீர்களா? எதற்காக விட ேவண்டும் ேகாபத்ைத. ஒரு நாள் தான் நீ ேபசுவதற்கு. “இன்னும் 15 நாள் தான் கண்ணம்மா! இந்த ெதன்றல் காற்ைறயும் மலர்களின் வாசத்ைதயும் ரசிக்கும் உன்ைன நான் ரசிப்ேபன். கார் கிளாைச ஏற்றிக் ெகாண்டிருந்த ைக பாதியிேலேய நிற்பைதயும் உணர்ந்தான். ெகாஞ்சம் சமாதானமாகப் ேபசினாலும் முறுக்கிக் ெகாள்பவைள அவள் ேபாக்கிேலேய விட்டு விட்டார். அடடா முழு வசனத்ைதயும் கவனிக்கவில்ைல என்று வருந்தியவன். . இப்ேபாது ேவர் பிடித்து. அந்தக் குரல் தன் மனைத மயிலிறகாக வருடி மாயம் ெசய்வைதயும். “உன்னுைடய நன்ைமக்குத் தான் ெசல்லம்.

“இப்ேபாது என்ன ெசய்வது? மாப்பிள்ைள வீட்டில் பத்திாிைக கூட அடித்து விட்டார்கள். யாருக்ேகா திருமணம் என்ற நிைலயில் உட்கார்ந்திருந்த ெசௗமி “நான் ரூமுக்குப் ேபாகிேறன்” என்று அன்ைனயின் முைறப்ைபக் கண்டுெகாள்ளாமல் ேமேல ெசன்றாள். “எனக்கு வயதாகவில்ைல இன்னும் சின்னப் ெபண் தான் என நிரூபிக்க இந்த மாடிக் ைகப்பிடியிேல சறுக்கி இறங்கலாமா? என ேயாசித்தவள் இந்த நிம்மி மறுபடியும் ஒரு பாட்டுப் பாடும் யார் ேகட்பது என நிைனத்து ேவகமாக இறங்கி வந்தாள். நீ அந்தக் காலண்டைர எடுத்துவா. இப்ேபாது அவர்களிடம் எப்படிச் ெசால்வது” என்று கவைலப் படலானார் நிர்மலா. . “லாவண்யா! இந்தமுக்கியமான விஷயத்ைத மறந்துவிட்ேடேன. மாத மாதம் இது ஒரு ெதால்ைல” என்று எாிச்சேலாடு ெமாழிந்தாள். “இப்ப ெசால்லுங்க” என்று வந்தவளிடம் லாவண்யா “ெசௗமி! உனக்கு ேடட் எப்ேபா?” என வினவினாள். “முதலில் யாரவது அைழத்தால் வந்து என்னெவன்று ேகட்டுப் பழகு. நிர்மலா “லாவண்யா! அவள் இப்படித்தான் ேபசிக் ெகாண்டிருப்பாள். “காேலஜிற்கும் ேடட் பற்றிய ஆராய்ச்சிக்கும் என்ன சம்பந்தம்? நீங்கள் ெமாட்ைட ெமாட்ைடயாக சாாி. “என்ன ேடட்?” என்றவள் “எக்சாம் ேடட்டா? அதுதான் முடிஞ்சாச்ேச! என்ேனாட பர்த் ேடட் வர இன்னும் இரண்டு மாதத்திற்குேமல் இருக்கிறது” என்ற பதிைலக் ேகட்டு லாவண்யா முைறத்தவாேற “இது கூடப் புாியாமல் நீ காேலஜ் முடித்து விட்டயா?” என்றாள். ஆனால் எனக்குப் புாிய ேவண்டுேம?” “லாவண்யா! அவளுக்கு நிஜமாகேவ புாியவில்ைல” என்றவாறு நிர்மலா விளக்கவும் “ஆமாம்! அந்த இம்ைசைய ேவறு ஞாபகம் ைவத்திருக்க ேவண்டும்.தன்னுடன் மட்டும் ெதாட்டதிற்ெகல்லாம் வம்பிழுக்கும் ெசௗமி ேவறு யாாிடமும் ேகாபத்ைதக் காட்டிப் பார்த்ததில்ைல. அதில் எக்ஸாம் ேடட் குறித்து ைவத்திருப்பாள் பார் நாலாவது எக்ஸாம் அன்று தான் “எக்ஸாம் ஒரு ெதால்ைல என்றால். “வாவ்! திருமணத் ேததி தள்ளிப் ேபாகிறதா? அப்பா ஓடி வர்ற கஷ்டம் ெகாஞ்சம் நடந்து ேலட்டா வரட்டும்” என்று துள்ளிக் குதிக்கத் ேதான்றிய மனைத அடக்கியவாறு அவர்கள் உைரயாடைலக் கவனிக்கலானாள். எல்லா ஏற்பாடுகளும் ஆரம்பித்தாகி விட்டது. உனக்ெகன்ன வயதா ஆகிவிட்டது?” என்று ேலசாகக் கடிந்தார். அதிலும் சிறு வயதிலிருந்ேத தன் ேபச்சால் அைனவைரயும் கவரும் தன்ைம அவளிடம் இருந்தது. உபசாிப்பிற்குப் பின் திருமண நாள் கைதைய விவாிக்கத் ெதாடங்கினார் நிர்மலா. இந்த த்ாீ ேடஸ் ப்ேராப்ளம் அைதவிடப் ெபாிய ெதால்ைல” என்று புலம்பிக் ெகாண்ேட ேபானாள்” என்றார். காலண்டைர எடுத்துப் பார்த்த லாவண்யா “நாலாவது எக்ஸாம் ேம 18 அத்ைத! திருமண நாள் ஜூன்16. எனேவ கவைலகைள அறேவ நீக்கி என்ெனன்ன வாங்க ேவண்டும் என்று திட்டமிட ஆரம்பித்தார். முடிேயாடுதான் ேபசுகிறீர்கள். ேபசிக் ெகாண்டிருந்த லாவண்யா திடீெரன்று “அத்ைத! ெசௗமிக்கு அந்தத் ேததி சாிப்படுமா என்று ேகட்டு விட்டீர்களா?” என்றாள் அவள் ெசால்வது புாிந்ததும் சற்ேற திைகப்பைடந்த நிர்மலா. எப்படி இைத கவனிக்காமல் விட்டீர்கள்?” என்றாள். இரு முதலில் ேகட்டுவிடலாம் என்றவர் ெசௗமி இங்ேக வாேயன்” என்று அைழத்தார் மாடியில் அவளது அைறயிலிருந்த ெசௗமி ேமலிருந்தவாேற “என்னம்மா?” என்றாள். லாவண்யா வந்து ேசரவும் நலம் விசாாிப்பு.

லாவண்யா “அத்ைத நான் ேபாய் அைழத்து வருகிேறன்” என்று ேமேல ெசன்று ெசௗமி! என அைழப்பதும் ேகட்காமல் ேயாசைனயில் ஆழ்ந்திருப்பைதப் பார்த்தாள். எள் இெதல்லாம் ெகாடுங்கள்” என்று டிப்ஸ் வழங்கிய அண்ணிையயும். இன்னும் சின்னப் ெபண்ணாகேவ இருக்கிறாேள. ஆல்ேசா ைமனஸ் இன்டு பிளஸ். “இயற்ைகக்கு மாறாக மாத்திைரெயல்லாம் ேபாடக் கூடாது” என்று கண்டிக்கும் தன் அன்ைன ேபசுவைதயும் முைறத்தவாறு பார்த்துவிட்டு மீண்டும் மாடிக்குச் ெசன்றாள் ெசௗமி. நிர்மலா வும் “ஆமாம் லாவண்யா! அது தான் சாி. உதய ஜபம் ெசய்து ெகாண்டிருப்பாய் என நிைனத்தால். இங்ேகேய இருந்தால் பிரம்ெபடுத்து வருவதாக அத்ைத ெசால்லச் ெசான்னார்கள்” என்று ைகேயாடு அவைள அைழத்துக் ெகாண்டு ெசன்றாள் லாவண்யா. “அத்ைத! திருமணத்ைத இன்னும் மூன்று மாதங்கள் தள்ளி ைவத்திருக்கலாம். அவைளப் பற்றிய கவைலைய விட்டுவிட்டு பர்ேசஸ் ேவைலையப் பார்ப்ேபாம். “அளவு பிளவுஸ் ஒன்று ேவண்டும். ைமனைஸயும் படுத்திக் ெகாண்டிருக்கிறாய். எவ்வளவு முைறதான் ஏறி இறங்குவேதா?” என்றார். “அதுவும் சாிதான் அத்ைத. “ெசௗமி! எவ்வளவு முைற தான் உன்ைனக் கூப்பிடுவது. . ெகாஞ்சமாவது ெமச்சுாிட்டி ேவண்டாமா?” என்றாள் லாவண்யா. முக்கியமாக ெசௗமிக்கும் பட்டு ேசைல பர்ேசஸ். ஒரு சில ெபண்களுக்கு கல்யாண ெடன்ஷனில் ஒரு வாரம் முன்ேப வரலாம். எந்த பதிலும் இல்லாமல் ேபாகேவ “ெமாைபைலயும் சுவிட்ச் ஆப் ெசய்து ைவத்திருக்கிறாள். ேயாசித்துக் ெகாண்டிருந்தவளின் முகம் திடீெரன மலர்ந்தது. ைமனஸ்! அடடா ெரண்டுேம ைமனஸ் தாேன! இந்த ைமனஸ் தான் எனக்கு பிளஸ்” என்று குதித்துக் ெகாண்டு நிமிர்ந்தேபாது இடுப்பில் ைககைள ைவத்து லாவண்யா நின்றிருந்தாள். எடுத்துக் ெகாடுக்கச் ெசான்ேனன். “எதற்கும் பப்பாளி. எதற்கும் பார்த்துவிட்டு மாத்திைர ேபாட்டுக் ெகாள்ளலாம்” என்றார். “அட ஆண்டவா” என்று ெநாந்தவாேற “முதலில் கீேழ வா. “பிளஸ் இன்டு ைமனஸ். என்ன ெசால்கிறாய் என்று உனக்காவது புாிகிறதா?” என்று லாவண்யா வினவவும் “எனக்குப் புாிந்துதான் ெசால்கிேறன்! உங்களுக்குப் புாியாதேத பரவாயில்ைல!” என்ற பதிலளித்தாள். இந்த மைழைய மாற்ற ஏதாவது ெசய்ய முடியுமான்னு என்ேனாட சிந்தைனையத் தட்ேடா தட்ேடானு தட்டி எழுப்பிக் ெகாண்டிருந்ேதன். இன்று என்ெனன்ன வாங்க ேவண்டும்?” என்ற லாவண்யாவின் ேகள்விக்கு “முதலில் டிரஸ் முடித்து விடுேவாம். டிைசன்னர் ேசைல என்று முடித்தால் எல்லாவற்றியும் ைதக்கக் ெகாடுத்து விடலாம்” என்றார். “ஏய் ெசௗமி! என்னதான் ேயாசித்துக் ெகாண்டிருக்கிறாேயா?” என்று ெகாஞ்சம் எாிச்சலுடன் நிர்மலா ேகட்க “நம் நாட்டில் ஒரு பக்கம் மைழ ெகாட்ேடா ெகாட்ேடான்னு ெகாட்டுது.“அத்ைத! இதற்ெகல்லாம் எதற்கு கவைலப் படுகிறீர்கள்? இரண்டு நாட்களுக்கு முன் மாத்திைர ேபாட்டுக் ெகாண்டால் பிரச்சைன முடிந்தது” என்றாள் லாவண்யா. ஏன் இப்படி சம்பந்தா சம்பந்தம் இல்லாமல் உளறுகிறாய்?” என்றாள் லாவண்யா. இன்ெனாரு பக்கம் ெவய்யில் சுட்ேட ெபாசுக்குது. “இருபத்திேயாரு வருடங்களாக வராத ெமச்சுாிட்டி இன்னும் மூன்று மாதங்களில் வந்து விடுமா லாவண்யா? திருமணம் முடிந்தால் அந்த சூழ்நிைலக்கு அவேள பழகிக் ெகாள்வாள்” என்றார். பாடாவதி ப்ளைசயும். ரூமிற்குள்ேள என்ன தான் ெசய்கிறாேளா? என்று அலுத்த நிர்மலா ெசௗமி! என மீண்டும் அைழக்கலானார். ைமனஸ். நீங்க ெரண்டு ேபரும் கதைவ ெலாட்ேடா ெலாட்ேடான்னு தட்டி என்ைனத் ெதாந்தரவு ெசய்வதில்லாமல் திட்ேடா திட்ேடான்னு ேவற திட்டறீங்க” என்றாள் “ெசௗமி! நல்லாதாேன இருக்கிறாய்.

ெகாஞ்சம் வீட்டிேலேய இருந்து ெரஸ்ட் எடுத்துக் ெகாள்” என்றார். “நானும் உன்ைன ேவண்டாம் என்று ெசால்ல நிைனத்ேதன் ெசௗமி! திருமணத்திற்கு இன்னும் பத்து நாள் தான் இருக்கிறது. அைதச் ெசய்ய ேவண்டும் என திட்டமிடும் அன்ைன. நீ அைதயும் இைதயும் ேபாட்டுக் குழப்பிக் ெகாண்டால் எப்படிடா?” என்றார் கண்கலங்க. ஸ்கர்ட். ஆனால் என்ைனத் ெதால்ைல ெசய்யாதீர்கள்” என்று ஒதுங்கியவைளப் பார்த்து “இப்படி இன்ெரஸ்ட் இல்லாமேலேய ேபசினால் எப்படி ெசௗமி? திருமணம் என்பது வாழ்வில் ஒேர முைற வரும் முக்கிய நிகழ்ச்சி. ேபங்க் லாக்காிலிருந்த நைககைள எல்லாம் கட்டில் ேமல் பரப்பி ைவத்திருந்தைதப் பார்த்து “அம்மா ஏதாவது நைகக் கைட ைவக்கப் ேபாகிறீர்களா?” என்றாள். அம்பர். “எைதயாவது எடுங்கள். மீண்டும் மனைத எேதா குழப்புவைத அறிந்து இந்த திருமண விஷயத்ைத நிைனக்கேவ கூடாது என முடிெவடுத்தாள். முகூர்த்தப் புடைவ உனக்குப் பிடித்ததாக எடுக்கச் ெசான்னார்கள்” என்றார். பீச்சிற்கு ஜாகிங் ெசல்லாமல். இந்த ேபச்ேச நிர்மலாவிற்கு மகிழ்ைவத் தர “சாிடா உன்னிடம் இல்லாததாகேவ சைபயர். ஆனால் ெபாிது ெபாிதாக எதுவும் ேவண்டாம் எப்ேபாது ேபால ஓரளவு சிறிதாகேவ எடுங்கள்” என்றாள். துணிக்கைட. ப்ைரடல் ேபசியலுக்கு பியுட்டி பார்லர் என இரண்டு நாட்கள் சுற்றியும் பார்த்தாள். எனக்கு நைக டிைசன் பற்றிெயல்லாம் எந்த ஐடியாவும் இல்ைல. நைகக்கைட. அவர்கள் கைடயிலிருந்ேத பட்டுப் புடைவகள் எடுத்து வருகிறார்கள். எப்ேபாதும் ேபால நீங்கேள ேதர்ந்ெதடுங்கள். “உனக்கு எல்லாம் கிண்டலாகத் தான் இருக்கும்” என்றவர் “உனக்கு என்ன மாதிாி நைக டிைசன் ேவண்டும் என்று ெசான்னால் ேமலும் எடுக்க வசதியாக இருக்கும்” என்றார். இந்த மாதிாி மிடி. 8 மணிக்கு குளித்துவிட்டு வந்த ெசௗமிையப் பார்த்த நிர்மலா “ெசௗமி. ெசௗமி மனக்கலக்கத்ைத தனக்குள்ேளேய மைறக்க முயற்சித்து அது முடியாமல் நடமாடிக் ெகாண்டிருந்தாள். அதுவும் நாம் இரண்டு நாட்கள் முன்ேப கிளம்புவதால் சாியாக எட்டு நாட்கள் தான் இருக்கின்றன.நிர்மலாவும் இந்த மாதிாி ஏதாவது ேபசிட்டிருந்ேத வாய் ேமைலேய ெரண்டு ேபாடுேவன் “முதலில் இந்த பிளவுைசப் ேபாட்டுப் பார்த்துவிட்டு சாியாக இருக்கிறதா? என்று ெசால் ைதப்பதற்கு அளவு ெகாடுக்க ேவண்டும்” என்றார். அதற்குள் மாறிப் ேபான தன் உலகத்ைத ஆச்சர்யத்துடன் எண்ணிப் பார்த்தாள். “யார் வருகிறார்கள்?” என்று ேகட்க நிைனத்தவள் யாராக இருந்தால் நமக்ெகன்ன என்ற மேனாபாவத்ேதாடு “சாிமா வருவதற்கு முன்னால் ெசால்லுங்கள்” என்றாள். டர்ைகஸ். இரவில் கூட உறங்காமல் திருமணத்திற்கு இைத ெசய்ய ேவண்டும். . நிர்மலாவும் ெசௗமியினுைடய ேவைலகள் முடிந்திருக்கேவ. “அம்மா ப்ளீஸ் மா! எதற்கு இப்படிப் ேபசுகிறீர்கள். என்ைனக் கூப்பிடாதீர்கள்” என்று ெசான்னாள். பக்கத்து வீட்டுக் குட்டீஸ்களுடன் விைளயாடாமல் வீட்டிற்குள்ேளேய அைடந்து கிடப்பதால்தான் என்னேவா ேபால் இருக்கிறது என நிைனத்து ஒரு மாற்றத்திற்காகேவ ெவளியில் ெசன்று வர முடிெவடுத்தாள். ேதாழிகளுடன் அரட்ைடயடிக்காமல். டாப்ஸ் எல்லாம் ேபாட ேவண்டாம் என்ேறேன? அதற்குள் மறந்து விட்டயா?” என்றார். ஞாயிற்றுக் கிழைம காைலயில் எழும் ேபாேத ெசௗமிக்குப் படபடப்பாக இருந்தது உதய் வந்து ெபண்பார்த்துச் ெசன்று ஒரு வாரம்தான் ஆகிறது. ேபாட்டுப் பார்த்து சாியாக இருக்கிறது என்றவள். அவள் ஒன்றும் ேபசாமல் இருக்கவும் “ேநற்று இரவு மாப்பிள்ைள வீட்டிலிருந்து ேபான் ெசய்திருந்தார்கள். பகெலல்லாம் திருமண ேவைலயாக அைலந்து ெகாண்டிருப்பைதப் பார்க்கப் பாவமாக இருந்ததால் அன்ைனைய எதிர்த்துப் ேபசுவைதயும் நிறுத்திக் ெகாண்டாள். அதுவும் சலிப்ைபத் தரேவ “அம்மா எங்ேக ேபானாலும் நீங்கேள ேபாய்க் ெகாள்ளுங்கள். கார்நிலியன் ேபான்ற ஸ்ேடான் ெசட் எடுத்துக் ெகாள்ளலாம்” என்றார்.

ைகைய அவள் முகத்திற்கு முன்ேன ஆட்டி “இன்னும் கனவு ெதளியைலயா?” என்றான். அப்ேபாதும் அவளது பார்ைவயில் திைகப்ைபக் கண்டவன் “கல்யாணப் ெபாண்ேண! அதுக்குள்ேள வூட் பீய மறந்தாச்சா? ஹனி நமக்கு இன்னும் 7 நாட்களில் திருமணம். மாப்பிள்ைளயின் ெபாியப்பா மகனும் அவரது மைனவிவும் வருகிறார்களாம். இப்ேபாது என்ைனத் தவிர உலகேம உனக்கு மறந்திருக்க ேவண்டும்” என்று ேபாலி வருத்தத்துடன் கூறியவன். அவன் பார்ைவ ெசன்ற இடங்கைள அறிந்து குனிந்து தன் உைடையப் பார்த்தவள் முகம் சிவந்தது. தனது ரூமிற்கு எப்படி வரலாம்? எப்படி இவ்வளவு உாிைமேயாடு ேபசலாம்? அதுவும் எப்படித் தன்ைனத் ெதாடலாம்? என்று ேகாபத்ேதாடு திட்ட நிைனத்து முடியாமல். அடுத்த வாரம் இந்த ேநரத்திற்குள் மிஸ்டர் ெசௗம்யா என்றும் ைவத்துக் ெகாள்ளலாம்” என்று சிாிப்ேபாடு கூறினான். அவன் ைக தன் முகத்தருேக வருவைதயும் கண்டு அனிச்ைசச் ெசயலாகப் பின்னடந்தாள். புன்ைனைகேயாடு ‘ஒ சாாி’ என்று வாயால் ெசான்னாலும் ெசார்கத்ைத விட்டு வரமாட்ேடன் என்று சத்தியாகிரகம் ெசய்த ைகைய எடுப்பதற்குள் ெசௗமிைய விடக் ெகாஞ்சம் திணறிப் ேபானான். . “சாிம்மா என்றவள் அம்மா ெசான்னதில் தன்னுள் எேதா ஏமாற்றம் மின்னி மைறவைத உணர்ந்தாள். பின்புறம் இருந்த கட்டிலில் இடித்துக் ெகாண்டு விழச் ெசன்றவைள ேநராகப் பிடித்து நிற்க ைவத்து ‘ாிேலக்ஸ் ெசௗமி’ என்றான் உதய். நாங்கள் வருவது ெதாிந்து நீ ெரடியாக இருப்பாய் என நிைனத்ேதன். டாப்ைசயும் மாற்றாமல் இப்படி ேநரம் காலம் ெதாியாமல் ேயாசைனயில் இருந்திருக்கிேறாேம. “இப்ேபாதாவது ஞாபகம் வருகிறதா? ஐம் உதய பிரகாஷ். ஆனால் இப்படியிருப்பாய் என எதிர்பார்க்கவில்ைல” என்றான். எப்படி? என ேயாசிக்கக் கூட முடியாமல் திைகப்பிலிருந்து ெவளிவராமல் நின்றிருந்தாள். ெசௗமியின் அைமதி உதைய எேதா ெசய்ய. படுக்ைகயிலிருந்து எழும் ேபாது கழுத்தில் நன்றாக இறங்கியிருந்த டாப்ைஸ மளமளெவன சாி ெசய்து ெகாண்டாள். இரண்டு எட்டுக்கள் முன்னால் வந்து. அண்ணி வருவதாகத் தாேன ெசான்னார்கள்? என்று தனக்குள்ேளேய வினா எழுப்பிக் ெகாண்ட ேபாதும் தன்னுைடய மனதில் இவ்வளவு ேநரம் இருந்த ஏமாற்ற உணர்வு மைறவைத உணர்ந்தாள். அவைள விழாமல் பிடித்த தன்னுைடய ைக அவளது இைடைய வைளத்துப் பிடித்திருப்பைத உணர்ந்து. நீ சாப்பிட்டு விட்டுப் ேபாய் இந்த உைடைய மாற்றிவிட்டு நல்லதாக ஒரு சல்வார் ேபாட்டுக்ெகாள்” என்றார். ***************************************************************** அத்த அத்திியாயம் 6 உள்ேள வந்த உதயின் நிைலயும் தர்மசங்கடமாயிருந்தது. இந்த அம்மா எப்படி இவைன ேமேல அனுப்பினார்கள்? என்று அம்மாைவத் திட்டிக் ெகாண்டிருந்தாள். ேபசாமல் உணவுந்தியவள் உைட மாற்றி வருவதாகச் ெசால்லி ேமேல வந்தவுடன் என்னவாயிற்று எனக்கு மனம் இப்படி மாறி மாறி ஓடிக் ெகாண்டிருக்கிறேத என்று ேயாசைனயில் ஆழ்ந்தவாறு ெவறுமேன கண்மூடிப் படுத்தாள். அதுவைர கதவருகில் நின்றிருந்தவன் ெநருங்கி வருவைதயும். அவள் ேமலும் பின்னைடய முயற்சிக்கவும். என்று தன்ைனேய ெநாந்தவள் இங்ேக எப்படி வந்தான்? இவன் அண்ணா. இந்த ஷ்கர்ைடயும். இப்ேபாது என்ன? என்று ேயாசித்தவன் அவளது முகம் இரத்தெமனச் சிவந்த முகத்ைத இரசைனயுடன் ேநாக்கி தன் நிைலைய அறிந்தான். உள்ேள வந்து ஹாய் டார்லிங் என்று ெசான்ன குரலில் வாாிச் சுருட்டிக் ெகாண்டு எழுந்தவள் ஒன்றும் அறியாமல் ேபந்தப் ேபந்த விழித்தாள். உள்ேள வாங்க” என்று பதிலளித்தாள். சிறிது ேநரத்தில் ெமல்லியதாகக் கதைவத் தட்டும் ஒலி ேகட்டவுடன் “புதிதாக கதைவத் தட்டுவது யார்? என்ற ேயாசைனயில் ஒரு ேவைள அண்ணியாக இருக்கும் என முடிெவடுத்து கதவு திறந்துதான் இருக்கிறது. “சாாி ெசௗமி.“இன்ேற அதுவும் இப்ேபாேத வந்துெகாண்டிருக்கிறார்கள்.

அேத மாதிாி என் ெபாியப்பா வீட்டிலும் அண்ணா ரவிப் பிரகாஷ். அப்பாவிற்கு எதற்காகேவா ேபான் ெசய்தவன் தன்ைனயும் விசாாித்திருக்கிறான். ெதாண்ைடயிலிருந்து ஒரு புது வைக திரவம் சுரந்து வயிறு வைர பரவி புதுவித உணர்ைவ ஏற்படுத்துவது ேபாலிருந்தது. அதனால்தான் ெபண் பார்க்கும் ேபாது அவளிடம் ேபசாமல் ஒதுங்கினான். ஏமாற்றத்தில் ேயாசித்துக் ெகாண்டிருந்த உதய்க்கு ெசௗமியின் ேபச்சில் மீண்டும் புன்னைக மலர்ந்தது. வீட்டில் யாருமில்லாததால் லான்ட் ைலன் எடுக்கவில்ைல. அவன் முக மாறுதல்கள் தனக்குத் திருப்தி அளிப்பைத உணர்ந்து குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தவள் “அம்மா. “ஒ ைம காட்! என்ேனாட முழுப் ேபர் உனக்குத் ெதாியாதா?” என்று ஏமாற்றத்தில் உைரத்தவன். என்று எேதா உளறிக் ெகாட்டி தன் ைடப் அடித்த நாக்ைக சபித்தபடிேய ேபச்ைச நிறுத்தினாள். ெசௗமியின் தந்ைத உறுதியாக ெசால்லி இருப்பார். மாமாைவ பார்த்துவிட்ேடன் ெசௗமி. அவருைடய நம்பர் அந்த டயாியில் குறித்து ைவத்திருக்கிேறன். “அப்பா ெசான்னாரா?” என ேயாசித்தவள் “மாப்பிள்ைள ேபான் ெசய்திருந்தார் ெசௗமி.. தம்பி ராம் பிரகாஷ்” என்று முடித்தான். அப்பா கீேழ இருக்காங்க” என்று ெதாண்ைடயில் அைடத்தைத கஷ்டப்பட்டு விழுங்கியவாறு ெசால்லி முடித்தாள்.அவன் சிாிப்பில் சுய நிைனவிற்கு வந்தவள் உதய் தாேன? பிரகாஷ் . . திருமணத்திற்கு ஒரு வாரேம இருக்கும் ேபாது கணவனாகப் ேபாகிறவனின் முழுப் ெபயைரத் ெதாிந்து ெகாள்ள இஷ்டப்படாத ெசௗமியின் ேகாபத்ைத அவனால் புாிந்து ெகாள்ள முடிந்தது. ெவட்டிங் கார்டும் பார்க்கவில்ைல” என்று முணுமுணுப்பாகக் கூறினாள். “எங்க தாத்தா ேபர் பிரகாசம். “நான் உதய் மட்டும் தான் முழுப் ெபயர் என நிைனத்ேதன். தான் மிகவும் அவசரப் படுகிேறாம் என்று தன்ைனேய திட்டிக் ெகாண்டான். என்ேனாட தம்பி ேபர் கிருஷ்ணப் பிரகாஷ். “லான்ட் ைலனில் இரண்டு நாட்கள் அைழத்ேதன் ெசௗமி. அவன் தன்னுைடய பதிைல எதிர்பார்த்திருப்பது புாிய “பர்ேஷஸ் ெசன்ற நாள் அைழத்திருப்பீர்கள். எல்ேலாரும் உங்கைள அப்படித்தான் ெசான்னார்கள். உன்னுைடய ெசல் ேபானுக்கு என்ன ஆயிற்று? சுவிட்ச்டு ஆப் என்ேற வருகிறது நான் ஒரு வாரமாகேவ முயற்சி ெசய்து வந்ேதன்” என்றான். அப்புறம் உன்னுைடய பிரண்ட்சும் மாற்றி மாற்றி என்னிடம் ேகட்டுக் ெகாண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களிடம் நீ ேபசுவதில்ைலயா? என்று ேகட்டு எல்லாாிடமும் ேபசி விடு” என்று ெசான்னது நிைனவிற்கு வந்தது. உன்ைனப் பற்றிக் ேகட்டார். ஆயினும் அவளின் பதிைலத் ெதாிந்து ெகாள்ளும் ஆவலில் ேகட்டான். நான் தான் மறந்துவிட்ேடன். அவனது முக மாற்றங்கள் ஏேதா ெசய்ய. அதற்குள் உதயின் நிைல புாியாவிட்டாலும். அப்பா ெசான்னார். “அப்பா! நல்ல ேவைள சுவிட்ச் ஆப் ெசய்து தூக்கிப் ேபாட்டைத மறந்துவிட்ேடன்” என நிைனத்து பதில் ேபசாமேல நின்றிருந்தாள். உன்னிடம் ேபசலாம் என்று வந்ேதன். எதற்கு அைழத்தீர்கள்?” என்று திணறியவாறு ேகட்டாள். அவள் முதன் முதலில் ேகட்பைத அதுவும் திருமணம் ேவண்டாம் என்பதானாலும் மறுப்பது அவனுக்கு என்னேவா ேபாலிருந்தது. அவர் ெசால்லவில்ைலயா? என்று ேவண்டுெமன்ேற வினவினான். நான் வலியப் ேபாய் ேபச ேவண்டுமா? என்று கடுப்புடன் எண்ணியவாறு அந்த டயாிையத் ெதாடாமேலேய ைவத்திருந்தாள். சிறு பிள்ைளத்தனத்ைத சீக்கிரேம சாி ெசய்து விடலாம். அவர்தான் எங்களுைடய வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர் அதனால எங்க வீட்டில் எல்ேலாருைடய ேபாிலும் பிரகாஷ் இருக்கும்” என்று விளக்கியவன் “நான் உதயப் பிரகாஷ். இவன் ெபாிய மகாராஜா! நான் இவனது பிரைஜ! என்ற நிைனப்பு. அவள் முகத்தில் ேதான்றிய குழப்பத்ைதக் கண்டு மகிழ்ச்சியுடன் ‘அப்ேபா ேமடம் ேயாசிச்சிட்ேட தான் இருக்காங்க’ என நிைனத்து “அத்ைத. ெசௗமி மாதிாி கலகலப்பான ெபண் இப்படி அைமதியாக இருப்பேத அவனுக்கு வருத்தத்ைதக் ெகாடுத்தது. மாமாவின் நம்பாில் ேபசிேனேன. யாரும் எடுக்கவில்ைல. தான் ெசய்தது தவேறா முதலிேலேய அவளிடம் ேபசியிருக்க ேவண்டுேமா? என்று எண்ணத் ேதான்றியது. தன் காதைலப் புாிய ைவத்து விடலாம் என்று நிைனத்தவன் தன்ைனேய ெநாந்தவாறு நின்றிருந்தான். மறக்காமல் ேபசிவிடு. அதுமட்டுமன்றி திருமணம் ேவண்டாம் என்பவளின் ெவறுப்ைப சம்பாதிக்கும் எண்ணமுமில்ைல.

அதிகம் ேபச மாட்ேடன்” என்று ெசால்லிவிட்டு இது அண்ட சராசரங்கைளயும் தாண்டிய ெபாய்யாக இருக்குேமா என ேயாசித்தாள். விட மாட்டான் ேபாலிருக்கிறது என நிைனத்தவள். இப்படி அைமதியான மைனவி கிைடக்குெமன்றால். ேபசுவதற்கு எவ்வளவு இருக்கிறது? இப்ேபாது பார் என்னுைடய முழுப் ெபயர் கூட உனக்குத் ெதாியவில்ைல. அைத மைறத்து அலுவல்களில் மூழ்கியிருந்த உதையப் பார்த்து உதயின் அண்ணன் ரவி பிரகாஷ் “நான் ெபாியவர்களிடம் ெசால்லிக் ெகாள்கிேறன். உதய்க்ேகா ெசௗமிைய ெகாஞ்சம் சீண்டிப் பார்க்கத் ேதான்றியது. உதயும் அைதேய ெசால்கிறாேன? என்று நிைனத்தவள் இப்படி ேபசிக் ெகாண்ேட இருப்பவைன எப்படி கீேழ அனுப்புவது? எனேயாசித்து “நான் ெகாஞ்சம் அைமதி. ேமெடல்லாம் கடந்து வந்திருக்கிேறன்” என்று ெகாஞ்சம் உண்ைமயும் ெபாய்யுமாய் உைரத்தான். “அத்ைத நீங்கள் ஏன் சிரமப் படுகிறீர்கள்? நான் ெசௗமியிடம் ெகாஞ்சம் ேபச ேவண்டியிருக்கிறது. அவர்களது சம்மதம் ெபற்று ேமேல வந்திருந்தான்.“எதற்கு அைழத்தீர்களா? இந்தக் ேகள்விேய ெராம்பத் தப்புமா. ஓரளவாவது என்ைனப் பற்றி நீ ெதாிந்து ெகாள்ள ேவண்டாமா? அதற்காகத் தான் உனக்கு முகூர்த்தப் புடைவ ெசலக்ட் ெசய்ய கிளம்பியக் கிளம்பிய என் அண்ணாைவயும் அண்ணிையயும் சாிக்கட்டி. நான் ெசௗமி வீட்டிற்கு ேபாவதற்கு பதில் நீேய அண்ணிைய அைழத்துப் ேபாய் வா உதய். ெரடியாகி வருவதாக ேமேல ேபாய் அைர மணிேநரம் ஆகிறது. அப்படிேய ராேஜஷிற்கும் மற்ற நண்பர்களுக்கும் ேநாிேல திருமண அைழப்புக் ெகாடுத்த மாதிாி இருக்கும்” என்று ெசான்னேபாது மனம் பறப்பைதப் ேபால இருந்தது. நான் அங்க உட்கார்ந்து ெகாள்கிேறன்” என்று நகர்ந்தாள். எவ்வளவு ேநரம் தான் நின்று ெகாண்ேட இருப்பது? இங்ேக உட்கார்ந்து ெகாள்ளவா? என்று டிெரஸ்ஸிங் ேடபிள் ஸ்டூைல இழுத்துப் ேபாட்டு அமரச் ெசன்றான்.10 நிமிடங்கள் வருங்கால மாமனார். நானும் விக்கிரமாதித்த மகாராஜா ேபால் உன்ைனப் ேபச ைவக்க ேவண்டுமா?” என்றான். ேபசு ெசௗமி ேபசு” என்று ெசான்னாெலன்ன? என நிைனத்தவன் இப்ேபாது உள்ள நிைலைமேய ேமாசம். மாமியார் உபசாரங்கைளக் கடந்தவன் கண்கள் ெசௗமிையேய ேதடிக்ெகாண்டிருந்தன. நான் வரச் ெசால்கிேறன்” என்றார். விதி வலிது ேபாலிருக்கிறது” என்று ேசாகத்துடன் ெசான்னான். காடு. நானாவது ேபசுகிேறன். ேபசி முடித்ததும் நாேன அைழத்து வருகிேறன்” என்று கூறி தயங்கியவர்கைளத் தன் ேபச்சால் ெவன்று. உண்ைமயில் ெசௗமிையப் பார்க்காமலும் ேபச முடியாமலும் தவித்துக் ெகாண்டும். நீங்கள் வருவது அவளுக்குத் ெதாியாது. அண்ணனுக்கு நன்றி உைரத்து விட்டு பிைளட்டில் அண்ணியுடன் ெசன்ைன வந்தவனுக்கு ெசௗமியின் தாிசனம் கிைடப்பதாயில்ைல. அைதயும் ெகடுத்துக் ெகாள்ளக் கூடாது என முடிெவடுத்து “ெசௗமி நீ ேபசா மடந்ைத என்பது எனக்குத் ெதாியாது. ெசௗமி இவைன யார் வரச் ெசான்னார்களாம்? என்று அர்ச்சைன ெசய்து ெகாண்டிருந்தாேள ஒழிய வாையத் திறந்து ேபசாமேலேய இருந்தாள். புாிந்து ெகாண்ட நிர்மலா “ெசௗமி ேமேல இருக்கிறாள் மாப்பிள்ைள. ெசௗமிையப் ேபாலேவ “ெசௗமி! உன் ேதனினும் இனிய குரைலக் ேகட்க ஓேடாடி வந்திருக்கும் என்ைன ஏமாற்றி விடாேத. நானும் மஹாராஜா என்று திட்டிேனன். . “என்னிடேம உன் கைதையச் ெசால்கிறாயா?” என சிாித்துக் ெகாண்டவன் “அடடா இப்படி ஏமாந்து விட்ேடேன? எனக்கு வரும் மைனவி ெகாஞ்சம் கலகலப்பாக இருக்க ேவண்டுெமன்று நிைனத்ேதன். நல்ல ேவைள என்ைன யாெரன்று ேகட்கவில்ைல என்றவன் நாம் திருமணம் ெசய்து ெகாள்ளப் ேபாகிறவர்கள் ெசௗமி. அவன் உயரத்திற்கு அதில் உட்கார்வது சிரமம் என்று ேதான்ற “இந்தக் கட்டிலிேலேய உட்காருங்கள். “அப்பாடா! ஒரு வழியாக ேபச்ைச நிறுத்தி விடுவான்” என ெசௗமி நிைனத்த ேபாது “சாி நீ ேபசாவிட்டால் பரவாயில்ைல.

அவன் ஏதாவது ேபசட்டும். தான் நிைனத்தைத எப்படி ெசால்வது? தனக்கு மட்டும் ேபச முடியாமல் ெதாண்ைட அைடக்கிறது. உதய் ெசௗமியின் ெபரு மூச்ைச சந்ேதகத்ேதாடு பார்த்து “எதற்காக இந்த ெபரு மூச்சு ெசௗமி?” என்றான். பி. மறுபடியும் சுவிட்ச் ஆப் ெசய்தால் நான் ேநாில் வருேவன். யு. நீ என்ைன உாிைமயுள்ளவனாக நிைனப்பது எனக்கு மகிழ்ச்சிேய” என்றான். அட ஆண்டவா! என்று தைலயில் அடித்துக் ெகாள்ளத் ேதான்றியைதக் கட்டுப் படுத்திக் ெகாண்டு “சாி உங்கைளப் பற்றி ெசால்லவந்தைதச் ெசால்லுங்கள்” என்றாள்.ெடக். ெசௗமியின் நிைலையப் பார்க்க அவனுக்குப் பாவமாகத் ேதான்றவும் “அறிமுகப் படலம் தான் முடிந்திருக்கிறது. “ஒன்றுமில்ைல. பதிலுக்கு பதில் ெகாடுக்க ேவண்டும் என ெபாறுமிக் ெகாண்டிருந்தவளுக்குத் தன் அைமதிேய புாியாத புதிராக இருந்தது. சாதராமாக ெசால்வைதக் ேகட்டுக் ெகாண்டிருந்தவள் ஆர்வத்துடன் கவனமாகக் ேகட்பைதப் பார்த்து மனதிற்குள் சிாித்துக் ெகாண்டான். ஏ. மீண்டும் ெசௗமியின் முகத்தில் திைகப்பு ேதான்றுவைதப் பார்த்து “ெசௗமி என்னாச்சு?” என்றான். அவன் ெவளியில் ெசன்றதும் தைலயாட்டி ெபாம்ைம மாதிாி என் நிைலைம ஆகிவிட்டேத என்று ேயாசித்தவாேற கதைவ மூடினான். சிறிதாகேவா விட்டால் உங்களுக்ெகன்ன? என்று எாிச்சேலாடு ெசான்னாள். சாி பராயில்ைல இன்ைறக்கு இது ேபாதும். தினமும் வருவானா? என ேயாசித்தவள் ெசய்தாலும் ெசய்வான் என முடிெவடுத்து தைலைய மட்டும் அைசத்தாள். இப்ேபாது கார்ெமண்ட்ஸ் கம்பனி ஒன்றும் ‘ஆலயம் எக்ஸ்ேபார்டர்ஸ்’ என்ற ெபயாில் முக்கியமாக பனியன். . அசராமல் “கூல் ேபபி! எனக்கு உன்னுைடய ேகாபம் பிடித்திருக்கிறது. உதய் ஒரு புன்னைகைய பரவ விட்டு “உன் சுவாசத்தில் தான் நான் உயிர் வாழ்கிேறன் இதில் உன் மூச்சு என் மூச்சு என்ற பிாிவிைன ஏன் நம் மூச்சு என்று ெசால்லடி ெபண்ேண” என்று உதய் மனதிற்குள்ேள ெசால்லிக்ெகாண்டு. என்ைன மறுபடி பார்க்க ஆைச என்றால் எனக்கும் ஓேக ெசௗமி” என்றான். உாிைமயுைடய இடத்தில்தான் ேகாபத்ைத காட்ட முடியும் என்று ெசால்வார்கள்.. முடித்ேதன்” என்று ெசால்லிக் ெகாண்டிருக்க ெசௗமியின் மனம் படபடப்பிற்கு இைடயிலும் எேதா ெசால்லவந்தைத நிறுத்திவிட்டான் என்று ேயாசித்தது. டீ ஷர்ட்.ஒரு சில ெசண்டி மீட்டர் இைடெவளியில் அவன் அவைளக் கடக்கவும் ஐேயா இடித்து விடுவாேனா? ெகாஞ்சம் தள்ளிப் ேபானால் என்ன? என நிைனக்ைகயில் ெகாஞ்சமும் அலட்டாமல் உதய் கட்டில் ேமல் அமரவும் அதுவைர இழுத்துப் பிடித்திருந்த மூச்சு ெபரு மூச்சாய் வந்தது. உதய் மட்டும் நீண்ட நாள் பழகியது ேபால சரளமாகப் ேபசுகிறாேன? என்று தன் ேமல் வந்த ேகாபத்தில் “இது என்னுைடய மூச்சு! அைதப் ெபாிதாகேவா. “ஓேக ெசௗமி. காேலஜ். அதற்கும் சாிெயன்று தைலயாட்டியவள். பார்க்கும் பார்ைவையப் பார் . ஆனால் கீேழ அண்ணியும் வந்திருக்கிறார்கள்” என்று அவளது குட்டி டாப்ைசயும். அைதேய சம்மதமாக எடுத்துக் ெகாண்டு “நான் ெவளியில் இருக்கிேறன் ேவறு டிரஸ் மாற்றி வருகிறாயா? எனக்கு இந்த டிரஸ் ஓேக தான். நானும் உன்ைனப் ேபாலேவ பி. ஷ்கர்ைடயும் பார்த்துக் கூறினான். ஆனால் ேபானில் ேபச ேவண்டும்.ஷர்ட்.ஜி முடித்ததும் எம். என்றவன் ெதாண்ைடைய ெசறுமிக் ெகாண்டு. என்ன நிைனத்துக் ெகாள்வாேனா? என ஒரு நிமிடம் ேதான்ற என்ன நிைனத்தால் எனக்ெகன்ன? என்று ேபசாமல் இருந்தாள். கீேழ ேபாகலாமா? நீங்கள் வந்து ெராம்ப ேநரம் ஆகுது” என்று திக்கித் திணறி ெசால்லி முடித்தாள். அதன் பின் உதய் தன்னுைடய குடும்பத்தார் பற்றி ெசால்லத் ெதாடங்கினான். ேசாி இெதல்லாம் எக்ஸ்ேபார்ட்டும் ெசய்து ெகாண்டிருக்கிேறன்” என்றான்.

எனேவ அைற முழுவைதயும் ஒரு பார்ைவ பார்த்துவிட்டு. . வண்ண மலர்கைளயும் ரசித்து. ம்ம் என்று மட்டும் தைலைய ஆட்டியபடி கீேழ இறங்கத் ெதாடங்கினாள். மாடியில் ேபார்டிேகாவில் ெசௗமியுைடய ஊஞ்சைலயும். இவ்வளவு ேநரம் உள்ேள தாேன இருந்தான். ஒரு ெபண்ணின் அைறக்குள் எட்டிப் பார்க்கிறாேன? லூசாப்பா நீ?” என்று ேகட்கத் ேதான்றியைதக் ேகட்க முடியாமல் பல்ைலக் கடித்தவாறு நின்றிருந்தாள். இவர் உங்கைளப் பற்றி ெசான்னார். அவளது திணறைலயும் பார்த்தவன் காதல் என்னும் சுகமான அவஸ்ைத படுத்தும் பாட்ைட நிைனத்து சிாித்துக் ெகாண்டான். அதற்குள் ஐந்து நிமிடங்களில் பளிச்ெசன்ற காட்டன் சல்வாாில் மளமளெவன்று தயாராகி வந்தவைளப் பார்த்து “மின்னல் ேவகம் தான்” என்று ெமச்சுதலாகக் கூறி விட்டு. மனதிற்குள் ெசௗமிைய அந்த ஊஞ்சலில் ைவத்து ஆட்டும் கனவில் அந்த ஊஞ்சைல ஒரு முைற ஆட்டினான்.என்று மூைள திட்டச் ெசான்னாலும் இதயம் அவனது ஒவ்ெவாரு ெசயைலயும் ரசித்துக் ெகாண்டிருந்தது. ஒவ்ெவாரு ெநாடியும் ஒவ்ெவாரு யுகங்களாய்த் ேதான்றின. அழுத்தக்காரன் என்று ெபயெரடுத்த தானா ெசௗமியிடம் இப்படிப் ேபசுகிேறாம்? முதன் முதலாய் ேபசுவது ேபாலன்றி ெஜன்ம ெஜன்மமாய்ப் ேபசுவது ேபான்ற மாையயின் மர்மத்ைத எண்ணி வியந்தான். இெதற்ெகல்லாம் என்ன பதில் ெசால்வேதா? என்று ேபசாமல் இருந்தாள். . இயல்பிற்கு மாறாக ெசௗமி அைமதியாக இருப்பைதயும். இருவைரயும் ஒரு ேசரப் பார்த்தவுடன் நிர்மலாவிற்கும். சந்திரனுக்கும் மனம் ஆனந்தத்தில் பூாித்தது. இவ்வளவு தூரம் வந்துவிட்டு உன்ேனாட ரூம் பார்க்கேவ இல்ைல” என்று அைறக்குள் எட்டிப் பார்த்தான். சில ெநாடிகளிேல கற்பைனயிலிருந்து ெவளிவந்தவனுக்கு. நான் சவிதா. அதாவது ெபாியப்பா மகனுைடய மைனவி. உதய்க்கு அண்ணி. ************************************************************ அத்த அத்திியாயம் 7 ெசௗமிக்காகக் காத்திருந்த உதய்க்கு. உதய்க்கும் இந்த ெசயல் நாகாிகமாய்த் ேதான்றவில்ைல தான். என்ன ெசய்து ெகாண்டிருந்தான்? என்ற ேகள்வி மனதில் ேதான்ற “என்ேனாட ரூம் ேநஷனல் ம்யுசியமா? இல்ைல மிருகக் காட்சி சாைலயா? சுற்றிப் பார்ப்பதற்கு. ஆனால் அவ்வளவு ேபாில் உனக்கு நிைனவிருப்பது சிரமம்” என்று முறுவேலாடு அறிமுகம் ெசய்து ெகாண்டார். வரவர இந்த மூைள ஒழுங்காகேவ ெசயல்படுவதில்ைல. குடும்பேம இப்படி இருக்கிறேத. இதயம் ெஜயித்துக் ெகாண்டிருப்பது புாியவில்ைல. எைத ேபசினாலும் அதற்கு ஒரு ேகள்வி ேகட்கிறார்கள். “ெசௗமி உன்ேனாட ரூம் உன்ைன மாதிாிேய ெராம்ப அழகா இருக்கு. பார்த்த நிைனேவ இல்ைல என்று எப்படி ெசால்லமுடியும்? என்று நிைனத்து. ஒவ்ெவாரு முைறயும் ேபச முடியாமல் இவனிடம் ேதாற்கிேறன். சிறு ஒப்பைனயுமின்றி ஓவியப் பாைவ ேபால் இருந்தவைள ஒரு நிமிடம் ரசித்து நின்றான். வீட்டில் எல்ேலாரும் நல்லாயிருக்கங்களா?” என்றாள். “எல்லாரும் ெசௗக்கியமாக இருக்கிறார்கள். என்று மூைளையத் திட்டிக் ெகாண்டிருந்தவளுக்கு. நல்ல ரசைன உனக்கு” என்று பாராட்டியவன் “சாி இப்ேபாது கீேழ ேபாகலாம்” என்றான். “வாங்க என்று வரேவற்பாகப் புன்முறுவல் பூத்தவள். தான் ெசௗமியின் அைறக்கு எதற்கு வந்ேதாேமா அைத விட்டுவிட்டு இப்படிக் கனவில் மூழ்கிக் கிடக்கிேறாேம என்ற எண்ணம் வந்தது. நண்பர்கைளத் தவிர யாாிடமும் அதிகம் ேபசாதவன். உதயின் பார்ைவ ெசௗமிைய ஏேதா ெசய்ய “கீேழ ேபாகலாமா?” என்றாள். “ெசௗமி! ஒேர ஒரு நிமிஷம். அது சாி ‘இவர்’ என்றால் அது யார் ெசௗமி?” என்று ேவண்டுெமன்ேற ேகட்கவும். “ெசௗம்யா. ஆயினும் அவனது திட்டத்திற்கு அவசியமாயிற்ேற. ேபான வாரம் பார்த்ேதாம்.

கருப்பிலும் ேசர்க்க முடியாது. மாமா. மாப்பிள்ைள என்ற ெகாஞ்சல் ேவறு. தனக்கு ேநர் எதிேர அமர்ந்திருந்த உதய் ேபசுவைதேய உன்னிப்பாய்க் கவனித்தது. ஆண்டவன் சித்தம் அப்படியிருக்கும் ேபாது நாம் ஆயிரம் திட்டங்கள் ேபாட்டாலும் பயனில்ைல” என்றார் சந்திரன். அதனால் தான் ‘ெசௗம்யா கன்ஸ்ட்ரக்சன்’ என்று ெபயர் ைவத்தேத. “மாமா. ெசௗமிைய சிவில் எஞ்சினியராகேவா. “உதய் என்னெவன்று ெசான்னால் நாங்களும் சிாிப்ேபாம். அவன் நிறம் மாநிறத்திற்கும் சற்று அதிகம். ெசௗமியும். எருமாண்டி என்று நிைனத்தவள். அவர்கள் இருவாின் ேபச்ைசக் கவனித்த ெசௗமிக்கு ஏதாவது சுவாில் முட்டிக் ெகாள்ள ேவண்டும் ேபாலத் ேதான்றியது. சவிதாேவா ஒரு படி ேமேல ேபாய். “ேசச்ேச ெசௗமி. இந்த ேகள்வியில் அந்தி மாைல வானமாய்ச் சிவந்த ெசௗமியின் வதனத்ைதப் பார்த்து சிாிப்ைப அடக்கியவாேற “அண்ணி. அப்பா விருமாண்டி என்றால் இவைனக் கருமாண்டி என்று ைவத்துக் ெகாள்ளலாமா? ேசச்ேச! இது சாியில்ைல. அவன் எப்படியிருந்தால் என்ன? எதற்கு அவைனப் பார்க்க ேவண்டும்? இப்படித் ேதைவயில்லாமல் மாட்டிக் ெகாண்டாேய? என்ன பதில் ெசால்வது?” என்று தன்ைனேய திட்டியவள். இப்படி நீங்கள் இருவரும் ெமௗனத்திேலேய ேபசிக் ெகாண்டால் எப்படி?” என்றாள். நீண்ட ேநரம் ெசௗமியின் பார்ைவ தன் ேமல் நிைலத்திருப்பைத உணர்ந்தவன் திடீெரன நிமிர்ந்து என்ன? என்பது ேபால ஒற்ைறப் புருவத்ைத உயர்த்தி கண்களில் ரசைனேயாடும். “ெசௗமி. தன் முகச் சிவப்ைப மைறக்க முயன்று ேதாற்றுக் ெகாண்டிருந்தாள். இது எங்கள் இருவருக்குமான ரகசியம். அவளுக்கு இந்தத் துைறயில் விருப்பமில்ைல. அதுவைர சின்ன சின்ன வீடுகள். மனதிற்குள் எழுந்த மகிழ்ச்சிையக் கட்டுப் படுத்திக் ெகாண்டு வருங்கால மாமனாாிடம் உைரயாடிக் ெகாண்டிருந்தான். . அவனது ெதாழில் ெடக்ஸ்ைடல்ஸ். ெசௗமி எங்கள் வீட்டில் வந்து ெதாழிலில் கால் பதிக்க ேவண்டும் என்பதற்காக உங்கள் ஆைசைய ஆண்டவன் மாற்றிவிட்டான் ேபாலிருக்கிறது” “ஆமாம் மாப்பிள்ைள. இவ்வளவு ேநரம் தன்னிடம் அப்படிப் ேபசியவன். கைடகள் கட்டிக் ெகாடுத்துக் ெகாண்டிருந்ேதன். ெதாடர்ந்த வளர்ச்சியில் இந்த நிைலக்கு வந்திருக்கிேறாம். லாவண்யா நமுட்டுச் சிாிப்புடன் அமர்ந்திருக்க. உதயும் ஒருவரறியாமல் மற்றவர்கைளப் பார்ப்பைத ெபண்கள் மூன்று ேபருேம கவனித்துக் ெகாண்டிருந்தனர்.சிறிது ேநரத்திேலேய சவிதாவில் எளிதாகப் பழகும் குணத்தால் அக்கா என அைழத்து இயல்பாகப் ேபசினாள். உதயின் பார்ைவ வீச்ைசத் தாங்க முடியாமல் ெசௗமி தைல குனிந்து ெகாண்டாள். ெடக்ஸ்ைடல்ைசத் ேதர்ந்ெதடுத்து விட்டாள்” என்றார் சிறு வருத்தத்ேதாடு. ேகட்கும் ேகள்விகளுக்ெகல்லாம் பதிலளித்தாலும் அவளது முழுக் கவனமும் ேபச்சில் இல்ைல என்பைத உணர்ந்த சவிதா அருகிலிருந்த லாவண்யாவிடம் ேபசத் ெதாடங்கினாள். உதடுகளில் சிாிப்ேபாடும் ேகட்டான். உன் புத்தி புல் ேமயக் கூட லாயக்கில்ைல. ெசௗமி பிறந்த பிறகு ஏறு முகம் தான். அதனால் நீயும் அைதேய எடுத்துப் படி” என்று சாத்தான் ேவதம் ஓதியது. அப்புறம் ேவறு என்ன? என்று ேயாசித்தவளுக்கு ஒன்றுேம ேதான்றவில்ைல. நான்கு வருடங்களுக்கு முன்ேப “உதய் என்பவன் உனக்குக் கணவனாக வரப் ேபாகிறான். அைத விட்டு விட்டு இப்படி என்னிடேம ேகட்கலாமா?” என்றான். அதனால் தான் நானும் படித்ேதன் என்று எாிச்சலுடன் நிைனத்தவள். ெசௗமியின் காேதா. இைத நீங்கள் கண்டு ெகாள்ளாமல் விட ேவண்டும். ெசௗமியின் பார்ைவ அவ்வப்ேபாது ெதன்றற் காற்றாய்த் தன்ைனத் தழுவுவைத உதய் உணர்ந்ேத இருந்தான். மூன்ேற வருடங்களில் ெசன்ைனயில் நிைறய அப்பார்ட்ெமன்ட் கட்டிக் ெகாடுத்ேதாம். சில ெநாடிகள் கண்கேளாடு கண்கள் கலக்கவும். தன் தந்ைதயிடம் அைமதியாகப் ேபசுவைத நிைனத்து எாிச்சலைடந்தாள். ஆர்கிெடக்ட்ேடா ஆக்க ேவண்டும் என்று நிைனத்திருந்ேதன். நீயும் உன் நாசமாய்ப் ேபான கற்பைனயும்” என்று தன்ைனேய திட்டிக் ெகாண்டாள். “மாப்பிள்ைள. அப்பாவிற்கு ெபாருத்தமான மாப்பிள்ைளையத்தான் அவர் ேதர்ந்ெதடுத்திருக்கிறார். நிர்மலா வயிற்றில் ெசௗமி இருக்கும் ேபாதுதான் எனக்கு முதன்முதலாக ஒரு ெபாிய கன்ஸ்ட்ரக்சன் காண்டராக்ட் கிைடத்தது.

நீங்கள் என்னேவா ெசய்து ெகாள்ளுங்கள். “அக்கா. அது உனக்கு நன்றாக இருக்கும் என்று ேதான்றேவ தனியாக எடுத்து ைவத்ேதன். ெபண் பார்க்க வரும் முன்னேர தயாராகிவிட்டது. அதற்குள் இைதவிட ேவெறான்று நன்றாக இருப்பதாய் ெசால்ல ேவண்டுேம என்று ேதடியவளுக்கு. இப்ேபாது ஒத்தி ைவக்க முடியவில்ைல. இந்த ேயாசைனகள் மனைத ேசார்வைடயச் ெசய்ய அவளறியாமல் முகம் வாடியது. ெசௗமிக்கு இது நிச்சயம் பிடிக்கும் என்று ெசான்னார். ேவைலைய முடித்து விட்டு ெமதுவாகேவ வாருங்கள். இரத்த சிவப்பில் சின்னதாக பச்ைச பார்டர் ெசய்த ேசைல அவைளக் கவர்ந்தது. “மாப்பிள்ைள என்ைனத் தவறாக நிைனக்காதீர்கள். திருமண ேவைலகளுக்கிைடேயயும். சாி ேசைலைய ேமலும் அழகாக்குேவாம் என்று டிைசன் ெசய்யச் ெசான்ேனன். அைதச் சுற்றி சிறு சிறு மலர்கள் இரண்டிரண்டாக ைக ேகார்த்தார்ப் ேபால அைமக்கப் பட்டிருந்த பட்டுப் புடைவையக் ைகயிெலடுத்து. . அதுதான் ெபண் பார்க்கும் முன்ேப இந்தப் புடைவ தயாரான கைத” என்றான். பிங்க் நிறத்தில் குந்தன் ேவைலப்பாடு ெசய்யப் பட்டு சிறிய அளவில் இரண்டு இதயங்கள் இைணவது ேபாலவும். இது உதய் ெசலக்ட் ெசய்த ேசைல. சவிதா “ெசௗமி முகூர்த்தப் புடைவ ெமரூன் ெரட்டில் கட்டுேவாம். உன்னிடம் இன்னும் ெசால்லவில்ைலயா?” என்று ேகட்டு விட்டு நாக்ைகக் கடித்துப் ேபச்ைச நிறுத்தியவள். இந்த ேசைலயில் ஏதாவது ஸ்ெபஷலா?” என்று ஆச்சர்யத்துடன் வினவினாள். உதயும் ேபசி ைவத்துக் ெகாண்டீர்களா? என்றாள் சந்ேதகத்துடன். ெசௗமிக்கு அவன் ஏேதா சமாளிப்பது ேபாலப் பட்டது. “ஆமாம்! ஆமாம்! ெராம்ப ஸ்ெபஷல். சவிதா “இதுவுமா? முதலிேலேய நீயும். சந்திரன் விைட ெபற்றுக் கிளம்பி. அைத நிைனத்துச் சிாித்ேதன்” என்றாள். நீங்கெளல்லாம் அதிகப்படி என்று ெசால்லாமல் ெசால்வது ேபால் இருக்கிறது. உடல் முழுவதும் ெகாடிகள் படர்ந்திருப்பது ேபாலவும் பூங்ெகாத்துக்கள் மலர்ந்திருந்த புடைவைய ைகயில் எடுத்தவள். நான் இப்ேபாது ேபாய் விட்டு எவ்வளவு சீக்கிரம் திரும்ப முடியுேமா அவ்வளவு சீக்கிரம் திரும்பி விடுகிேறன்” என்றார் மன்னிப்புக் ேகட்கும் குரலில். இன்று ஒரு ஒப்பந்தத்தில் ைகெயழுத்திட ேவண்டும். “அக்கா இது ெராம்பவுேம அழகாக இருக்கிறது. நானும் என்னுைடய நண்பர்களுக்குத் திருமண அைழப்பிதழ் ெகாடுக்க சிறிது ேநரத்தில் கிளம்பி விடுேவன். “இதற்கு ேமலும் உளராமலிருந்தால் பரவாயில்ைல” என்றவன் “ெசௗமி இந்த நிறம் பிடித்திருந்தது. சவிதா சிாிக்கவும் “என்னக்கா. இது ேவறு இவனுைடய ெசலக்ஷனா? ெபண்கள் கட்டும் புடைவைய எதற்கு ெசலக்ட் ெசய்கிறான்? என்று மனதிற்குள் கறுவியவளுக்கு அந்தப் புடைவ ஏேதா நிறம் மங்கியது ேபாலத் ேதான்றியது. உதையப் பார்த்து “சர்ப்ைரசாக ைவத்திருந்தீர்களா? நான் உளறி விட்ேடனா?” என்றாள். அேத நிறத்தில் எங்களுக்குப் பிடித்த 12 புடைவகைள எடுத்து வந்திருக்கிேறாம். சிறிது ேநர அரட்ைடக்குப் பிறகு. ெசௗமியின் முகச் சிவப்பில் மனம் பூாித்திருந்த சந்திரன். உன் ேபாட்ேடாைவ முதலில் பார்த்ததும். ஒரு ேவைல அவனுக்கு ேகர்ள் பிெரன்ட் யாராவது இருப்பார்கேளா? அவளுக்காக எடுத்தேதா? அவனுக்கு இந்தத் திருமணத்தில் விருப்பமில்லாமல் ெபற்ேறார் ெசால்வதற்கு சாி என்று ெசால்லிவிட்டேனா? என்று மனம் ஆயிரம் ேயாசித்தது. அதில் உனக்குப் பிடித்தைதத் ேதர்ந்ெதடுத்துக் ெகாள்” என்றாள். பரவாயில்ைல இருவருக்கும் ஒேர ரசைன. நான் வந்த ேவைலையப் பார்க்கிேறன்” என்றாள். மாமா “இப்படிெயல்லாம் நீங்கள் ெசால்ல ேவண்டுமா? தாராளமாகப் ேபாய் வாருங்கள். ஒரு மாதம் முன்ேப ஏற்பாடு ெசய்தது. இந்த மாதிாி ெவார்க் ெசய்யச் ெசான்னதும் அவர் தான். ெசௗமி புாியாமல் பார்க்கவும் “இது உதய் ேதர்ந்ெதடுத்தது மட்டுமில்ைல.சவிதா “எனக்குத் ேதைவதான். திருமணப் புடைவ அவளுக்குப் பிடித்ததாக இருக்க ேவண்டும் என்று வந்திருப்பவர்களிடம் ஒன்றும் ெசால்ல முடியாமல் புடைவகைள ஆராய்ந்தாள். ேவைலப்பாடு நல்ல ரசைனயாக அைமத்திருக்கிறார்கள்” என்றாள். இது நன்றாக இருக்கிறது. ஆனால் இவ்வளவு கனமாக இருக்கிறேத?” என்றாள். மாைலயில் சந்திக்கலாம் மாமா” என்றான்.

நான் மதியம் எங்ேக இருப்ேபன் என்று எனக்ேக ெதாியாது. மதியம் சாப்பாட்டிற்கு வந்து விடுங்கள். நிர்மலாவுடன் ஏேதேதா ேபசியபடி அமர்ந்திருந்தனர். ெசௗமி திருமணத்ைதப் பார்க்க ேவண்டுமாம்” என்றான். அைழப்பிதைழ எடுத்து நீட்டினான். “உதய். “அத்ைத. “ உன் கண்களில் ேதான்றும் உணர்ச்சி இன்னும் மனதிற்குப் புாிய மாட்ேடன் என்கிறது. நிமிர்ந்து பார்க்கேவா. கதவு வைர ெசன்றவனுக்கு ெசௗமியின் பார்ைவ தன் முதுைகத் துைளப்பது ேபான்ற உணர்வில் திரும்பி ெசௗமிையப் பார்க்க அவளும் தன்ைனேய பார்த்துக் ெகாண்டிருப்பது புாிந்தது. ேபசேவா இஷ்டப்படாமல் அமர்ந்திருப்பவைள எப்படிப் ேபச ைவப்பது? என்று புாியாமல் “ெசௗமி அத்ைதயிடம் ெசால்லிவிட்டுக் கிளம்புகிேறன். “அந்தப் புடைவைய நீங்கள் யாருக்காகேவா. லாவண்யாவும். கிண்டைலயும் ெபற்றுக் ெகாண்டு. “என்ைனப் ெபாறுத்தவைர முதல் அைழப்பு உனக்குக் ெகாடுத்திருக்க ேவண்டும் ராஜ். நீங்கள் ெசௗமிக்கு நைககள் வாங்க ேவண்டுெமன்றீர்கேள. சவிதாவும். நான் கிளம்புகிேறன்” என்று ெசால்லிவிட்டு “அண்ணி. “மாப்பிள்ைள. நமக்குள்ேள எதற்கு இந்த மாதிாி பார்மாலிடீஸ் எல்லாம்? நீ அைழக்காவிட்டாலும் இரண்டு நாள் முன்ேப வந்துவிட மாட்ேடனா? அப்புறம் என் அப்பாவும் அம்மாவும் நாைள கிளம்புகிறார்கள். 8 மணி பிைளட்டிற்கு ெசல்ல சாியாக இருக்கும்” என்றான். மாைலயில் சந்திக்கலாம்” என்றான். சிறிது ேநரத்திேலேய ெசௗமிையயும்.சவிதா. “நீங்கள் இருவருேம ேபசி முகூர்த்தத்திற்கு ஒன்றும். ஒரு ெநாடி அவைன நிமிர்ந்து பார்த்து சாிெயன்று தைலயைசத்தாள். மகிழ்ச்சிப் ெபருக்கில் ஒரு கண்சிமிட்டைல அவளுக்குக் ெகாடுத்துவிட்டு புன்னைகேயாடு கிளம்பினான். நான் 5 மணிக்ெகல்லாம் திரும்பி விடுகிேறன். ெசௗமியின் ேமல் மட்டும் ஒரு கணம் அதிகமாகப் பார்ைவையச் ெசலுத்தி தைலயைசத்து விைட ெபற்றான். அவள் கண்களில் ேதான்றிய ஏமாற்றத்ைத அதற்குள் கண்டு ெகாண்ட உதய். நான் நண்பர்களுடன் பார்த்துக் ெகாள்கிேறன்” என்று ெசால்லி வழியனுப்ப வந்தவர்களிடம் ெபாதுவாகப் ேபாய் வருகிேறன் என்றான். உதையயும் ஹாலிேலேய விட்டுவிட்டு மூவரும் ேபசியபடிேய உட்புற அைறக்குச் ெசன்றனர். ஒரு ேவைள இது உனக்குப் பிடிக்கவில்ைலெயன்றால். ேவறு யாரும் உடுத்த முடியாது. “அது கஷ்டம் அத்ைத. ெசௗமி என் வாழ்வில் வருவதற்குக் காரணேம நீதாேன” என்று நன்றி நவிலும் குரலில் கூறியவன் “உங்கள் . நான் ெசௗமி அம்மாவிற்கு எடுத்தைதக் காட்டுகிேறன்” என்றாள். அந்தப் புடைவ சத்தியமாக உனக்ேக உனக்காகத் ேதர்ந்ெதடுத்தது. நான் தயார் ெசய்து விடுகிேறன்” என்றார் நிர்மலா. நிச்சயதார்த்தத்திற்கு ஒன்றும் என்று இரண்டு புடைவகைள முடிவு ெசய்யுங்கள். ************************************************************* அத்த அத்திியாயம் 8 ராேஜஷின் வீட்டிற்கு முதலில் ெசன்ற உதய் அவனது ேகலிையயும். எனினும் அவன் ேபச்சு தன் மனதில் சாமரம் வீசுவது ேபால் இனிய உணர்ைவத் ேதாற்றுவிப்பைத உணர்ந்தாள். அைத சீக்கிரம் புாிய ைவக்கிேறன்” என்று நிைனத்தவாேற உள்ேள ெசன்றான். அத்ைதயுடன் ேபாய் வாங்கி விடுங்கள். “ெசௗமி. ெசௗமியின் ேலசாக வாடிய ேதாற்றம் கண்டு எதிர் ேசாபாவில் அமர்ந்திருந்த உதய் ெசௗமிக்கு அருகில் வந்து ெகாஞ்சம் இைடெவளி விட்டு அமர்ந்து ெகாண்டான். அைத அப்படிேய பீேராவின் ஒரு மூைலயில் ேபாட்டு விடலாம்” என்றான். எதற்காகேவா ேதர்ந்ெதடுத்திருந்தாலும் எனக்கு கவைலயில்ைல என்று குனிந்த தைல நிமிராமல் கூறியவள் இனி அந்தப் புடைவைய உடுத்தக் கூடாது என முடிெவடுத்தாள்.

நீ ெசௗமியிடம் ேபசினாயா? அவள் உன்னிடம் ேபசினாளா?” என்றான் ராேஜஷ். “மாமா என்று தயக்கத்துடன் அைழத்து. உன் தங்ைகைய ெவங்காயம் கூட உாிக்காமல் பார்த்துக் ெகாள்கிேறன்” என்றான் சிாிப்ேபாடு . “அடடா முக்கியமாகக் ேகட்க ேவண்டியைத மறந்து விட்ேடேன. எதாவது அவசரமா?” என்றார். ராேஜஷ். “ேபசிேனன். யாரும் தவறாக நிைனக்க மாட்டார்கள். ெகாஞ்ச காலம் அவள் மனைத அவளுக்கு உணர்த்த ேவண்டியதுதான். நான் பலமுைற ெசால்லியிருக்கிேறேன. இன்று மாைலக்குள் அவர்களுக்கு அைழப்புக் ெகாடுக்க ேவண்டும்” என்றான். பிடிவாதம் அதிகம்” என்றான் . இது உங்கள்வீட்டுக் கல்யாணமும் தான் ஆனால் நீ மாப்பிள்ைள வீட்டுப் பக்கமா? ெபண் வீட்டுப் பக்கமா?” என்றான். “எப்படியாவது ஒரு வைகயில் அவைளப் பாதிக்கிேறன் என்பேத எனக்கு இப்ேபாைதக்கு மகிழ்ச்சி. எப்ேபாதும் இருக்கும் கலகலப்பிேலேய ெசௗமி எனக்கு ேவண்டும். அைத நான் கவனித்துக் ெகாள்கிேறன். “இரண்டு நாட்கள் முன்ேப ெசௗமியின் உயிர்த் ேதாழிகள் நால்வாின் வீட்டிற்குச் ெசன்று திருமணத்திற்கு அைழத்து வந்ேதாம். இரண்டு நாட்கள் முன்பு கூட அைமதியாக ஊஞ்சலில் அமர்ந்திருந்தாள். உதய் “ நல்ல ேயாசைனதான். ெசௗமி ெதாண்ைடயிலிருந்து காற்றுக் கூட ெவளிேய வரமாட்ேடன் என்கிறது. ெசௗமி இவ்வளவு அைமதியாக இருந்து நான் பார்த்தேத இல்ைல” என்று நிறுத்தியவன் ெதாடர்ந்து “அவளுக்கு உன்ைனப் பிடித்திருக்கிறது உதய். ஆேள மாறிவிட்டாள். ைகேபசியில் சந்திரைன அைழத்தான். அவன் ஆவைல அடக்குவைதப் பார்த்து “நீ முதலில் உன் மாமனாைரப் பிடி. அவள் கண்ணில் ஒரு ெசாட்டுக் கண்ணீர் கூட வராமல் பார்த்துக்ெகாள்வது உன்ெபாறுப்பு” என்று ெசல்லமாக மிரட்டினான். இரண்டு ாிங்கிேலேய எடுத்தவர் “ெசாலுங்க மாப்பிள்ைள. அவைள ஒழுங்காக ைவத்துக் ெகாள்ளவில்ைல என்றால் உண்டு இல்ைல என்று ெசய்து விடுேவன். ேபசிேனன். ேயாசைனக்குப் பின்னர் தயக்கத்ைத ஆைச ெவல்லேவ.வீட்டிற்கும் ெசௗமி ெசல்லப் ெபண்தாேன. நான் அைமதி அதிகம் ேபச மாட்ேடன் என்று. நீயும் என்னுடன் வருகிறாயா? கல்லூாியில் நம்முடன் படித்த நிைறய ேபர் ெசன்ைனயில் இருக்கிறார்கேள. மாமாவிடம் எப்படி சம்மதம் ெபறுவது?” என்றான். ஆனால் ெசௗமி என்னுடன் வர ேவண்டுேம? அைதவிட அத்ைத. ராேஜஷ் சிாித்துவிட்டு “ெசௗமிக்கு இப்படிெயல்லாம் ெபாய் வருகிறதா? நான் எதாவது உளறி விடக்கூடாது என்று ஒரு வாரமாக அவளிடம் ேபசவில்ைல. முகத்ைத அப்பாவியாய் ைவத்து ெசால்வைதப் பார்த்தால் அவள் நடிப்பிற்கு ஒரு ஆஸ்கர் விருேத ெகாடுக்கலாம்” என்றான். ெசௗமிையக் ெகாஞ்சம் ெவளியில் அைழத்துச் ெசல்லலாமா? அவளது ேதாழிகளுக்கு அைழப்பிதழ் ெகாடுக்க ேவண்டியிருக்கிறது. நான் மட்டும் தான் ேபசிேனன். ெசௗமி உங்களிடம் ேகட்கத் தயங்குவதால் நான் ேகட்கிேறன்” என்றான் . அவாிடம் சம்மதம் ெபற்றால் யாரும் எதுவும் ெசால்லப் ேபாவதில்ைல” என்றான் ராேஜஷ். அப்படிேய அவர்களுக்கு ட்ாீட் ெகாடுத்து விட்டு வருகிேறாம். இப்ேபாது ேபாகும் வழியில் இருக்கிேறன். கல்யாண ேவைலயிலும் ெபண் பக்கம் தான். அவள் எனக்குத் ேதாழி என்பைத விட ஒரு குட்டித் தங்ைக. வாயாலும் ஒத்துக் ெகாள்ளச் ெசய்யலாம்” என்றான் . அவள் கண்களிலும் காதல் இருக்கிறது ராஜ். “உன்னுைடய சார்பில் அைனவைரயும் நாேன அைழத்து விடுகிேறன். கண்கள் ெபாய் ெசால்வதில்ைல. “சாி ராஜ். “ெசௗமி வீடு எங்கள் வீட்டிற்குப் பக்கம் ேபால. அவளுக்குப் பிடிக்காத எந்த விசயத்திலும் அவைளக் கட்டாயப் படுத்த முடியாது. மற்றவர்களுக்கும் வரேவற்புப் பத்திாிக்ைக தபாலில் . இதில் ேவறு என்னிடேம ெசால்கிறாள். நீ ெசௗமிைய அைழத்துக் ெகாண்டு எங்ேகயாவது ெசன்று வாேயன்” என்றான். “இனி அடுத்து என்ன ெசய்வதாக எண்ணம்?” என்ற ராேஜஷின் ேகள்விக்கு “ஒன்றும் ெசய்வதாக இல்ைல.

ெசௗமி ெசான்ன ெபாய்ைய விட இந்தப் ெபாய் அநியாயம் . “தனியாக இருந்தால் அவளுக்குப் ேபச்ேச வரமாட்ேடன் என்கிறேத. மகிழ்ச்சியுடன் ைகேபசிைய சட்ைடப் ைபயில் ேபாட்டவைனப் பார்த்து “உதய். காதல் ேபாருக்கும் ெபாருந்தும். அவள் சைமயல் ஞானம் பற்றி நமக்குத் ெதாியும் தாேன? சட்னி. நான் ெவளியில் இருக்கிேறன். சும்மா ெகாஞ்ச ேநரம் ஈ சி ஆர் ேராட்டில் ேபாய் வரலாம். “ெசௗமி ேமல் இப்படி நம்பிக்ைகயா?” என ராேஜஷ் வினவவும் “ஆமாம் ராஜ். இவனல்லேவா நண்பன் என நிைனத்ேதன். “இரு ெசால்கிேறன்” என்று அந்த எண்ணிற்கு அைழப்பு விடுத்தவன் அதற்கடுத்து வாிைசயாக நான்ைகந்து ேபாிடம் ேபசிவிட்டு ைகேபசிைய ைவத்தான். நான் ஒன்றும் ேகட்கவில்ைல. அெதப்படி ெசௗமிக்கு உன்னுடன் வர விருப்பமா? இப்படிெயல்லாம் ேபசியது அவளுக்குத் ெதாிந்தால். “தாங்க்ஸ் மாமா.அனுப்பியாயிற்ேற? இப்படிக் ேகட்கிறார்?” என ேயாசித்தவர் ெசௗமியின் ெவட்கச் சிாிப்பு நிைனவிற்கு வர “இருவருக்கும் ெவளிேய ெசல்ல ஆைச. ஆனால் காதல் ேபாாில் ெவற்றி ேதால்விெயல்லாம் அன்பிற்கு மட்டும்தான்” என்றான். “நீ கவைலேய படாேத. ராஜ் உன்னிடம் ெசௗமி பிெரன்ட் அபி ெமாைபல் நம்பர் இருக்கிறேத அைதக் ெகாடு” என்றான். “அருைமயான ேயாசைன உதய். இப்ேபாது சந்ேதாஷமா?” என்று ேகட்டு விட்டு ெதாடர்ைபத் துண்டித்தார். நீங்கேள அத்ைதயிடம் சம்மதம் ேகட்டு விடுகிறீர்களா? அப்புறம் ெசௗமியிடம் இப்ேபாது ஒன்றும் ேகட்காதீர்கள். ேவறு எந்த எண்ணமும் ேதான்றாமல் உதய் ேபசிச் ெசன்ற வார்த்ைதகேள மனதில் சிம்மாசனமிட்டு அமர்ந்து ெகாண்டிருந்தன. “சாி மாப்பிள்ைள. அவர் எப்ேபாதாவது ெசால்வதற்குள் ெசௗமிைய சாி ெசய்து விடலாம்” என்றவன் “இெதல்லாம் ெபாய்ேய இல்ைல. ராேஜஷ் சிாித்துவிட்டு “எதற்கும் பார்த்து நடந்து ெகாள். தந்திரம் ராஜ். அப்புறம் என்று ேயாசித்தவன். பத்திாிக்ைக ைவப்பைத ஒரு காரணமாக்கிக் ேகட்கிறார்கள்” என்று புாிந்து ெகாண்டு “உங்களிடம் சிபாாிசு பிடிக்கிறாளா? தாராளமாக அைழத்துச் ெசல்லுங்கள். அடுத்த வாரம் அவள் உங்களுைடய ெசாத்து மாப்பிள்ைள” என்று சிாிப்ேபாடு கூறினார். எப்படிேயா நிச்சயம் உன்னிடம் ேபசுவாள். அல்லது ெநற்றிக் கண் இல்லாமேலேய உன்ைனப் ெபாசுக்கி விடுவாள். . நீங்கள் என்ன ெசால்வீர்கேளா? என்று தயங்கிக் ெகாண்டிருக்கிறாள்” என்றான். நிர்மலாவிடம் ெசால்லி விடுகிேறன். “நல்ல நல்ல ஐடியா ெகாடுக்கிறாய். அவன் பரபரப்ைப பார்த்ததும். பூாிக்கட்ைடயில் அடிக்கேவா மாட்டாள். அெதப்படி காதல் வந்தால் ெபாய்யும் கூடேவ வருகிறது ? என்றான். அது நிச்சயம்” என்றான். உதய் திரும்பும் வைர ெசௗமி அேத இடத்தில் அமர்ந்திருந்தாள். மவேன நீ சட்னி தான். பூாிக் கட்ைடயிேல ேபாட்டாலும் ேபாடுவாள். அவள் பாவம். ெசௗமிடம் அவள் அப்பா இப்ேபாைதக்கு இந்த விஷயத்ைத ெசால்லப் ேபாவதில்ைல. “ெகௗடில்யைரயும் கூட்டு ேசர்க்கிறாயா? அது சாி ெசௗமிைய எங்ேக அைழத்துப் ேபாகிறாய்?” என்றான் . அந்தக் கண் ெகாள்ளாக் காட்சிையப் பார்க்க ேவண்டுேம?” என்றான் ராேஜஷ். சாி ேநரமாகிறது சீக்கிரம் கிளம்பு” என்று துரத்தினான். சாப்பாட்டு ராமிக்கு சாப்பிட மட்டும் தாேன ெதாியும்” என்றான் உதய். அைழப்பு மணி அடிப்பது ேபாலத் ேதான்றவும் திரும்பிப் பார்க்க உதய் நின்று ெகாண்டிருந்தான். இப்படிக் கவிழ்த்து விட்டாேய? என் பாிதாப நிைலையப் பார்க்க உனக்கு ஆைசயா? ஆனால் ெசௗமி சட்னியாக்கேவா. பூாிக்கட்ைட இைதப் பற்றிெயல்லாம் அவளுக்குத் ெதாியாேத. ஏேதா திட்டம் ேபாட்டு விட்டான் என்று ேதான்ற “அபி நம்பைர ைவத்து என்ன ெசய்யப் ேபாகிறாய்?” என்று ேகட்டவாேற தன் ெமாைபலில் இருந்த நம்பைரக் ெகாடுத்தான். ேபாாில் எத்தைன தந்திரம் ெசய்தாலும் ெவற்றிதான் முக்கியம் என்று ெகௗடில்யர் அர்த்தசாஸ்திரத்தில் ெசால்வது.

ேபாகும் ேபாது நான் ெசால்லிக் ெகாள்கிேறன். என்று தைலையப் பிடித்தவாறு அமர்ந்தாள். இனி மாைல வைர உன்னுடன் தான். ஒன்றும் புாியாத ேபாதும். இப்ேபாது ெசௗமி அப்பா ேபான் ெசய்து எல்லாம் ெசான்னார். எங்கு ேபாகிேறாம்? எதற்கு இப்படி அவசர படுத்துகிறான்? அம்மாவும் இவனும் எைதப் பற்றிப் ேபசுகிறார்கள்? என்று புாியாமல் விழிக்க “கிளம்பு சீக்கிரம். இதுேவ நன்றாக இருக்கிறது. சாவி ெகாடுத்த ெபாம்ைம மாதிாி நின்றவைள ைக பிடித்து அைழத்துக் ெகாண்டு. ஆனால் என்று ேயாசித்தவள் அந்த ஆனாலுக்குத் தான் விைட ெதாியவில்ைல. வா ேபாகலாம்” என்று அவசரப் படுத்தினான். நாங்கள் மூன்று ேபரும் நைகையத் ேதர்ந்ெதடுத்து விடுகிேறாம்” என்று உதயிடம் கூறி விட்டு “ெசௗமி. இவனுடன் எங்ேக ேபாகிேறாம்? என்ன ேபசுகிறார்கள்? என்று புாியாமல் ேகட்டுக் ெகாண்டிருந்தவள் அன்ைனயின் ேகள்வியில் “உங்களிடம் ேகட்பதா? தயக்கமா? என்ன ெசால்கிறீர்கள்?” என்றாள். கதவு தாண்டியதும் தன் ைகையப் பற்றியிருந்த உதயின் ைகையத் தட்டி விட்டு “நான் ஒன்றும் சின்னக் குழந்ைத இல்ைல. நிஜமாகேவ வந்து விட்டான். “ெசௗமி தைல வலிக்கிறதா?” என அக்கைறயாகக் ேகட்கவும் அவளுக்குத் தூக்கி வாாி ேபாட்டது. ேபாகும் ேபாது ெசால்கிேறன்” என்றான். ேபபி என்கிறான். ஒரு மணி ேநரம் இவனுடன் இருந்ததற்ேக பிய்த்துக் ெகாள்ளலாம் ேபால் இருக்கிறது. அதற்குள் உள்ளிருந்து வந்த நிர்மலா “வாருங்கள் மாப்பிள்ைள. லாவண்யாவிடமும் வருகிேறாம் என்று ெசால்லிவிட்டு “அத்ைத 5 மணிக்குள் வந்து விடுகிேறாம்” என்றான். உன்ைனப் பிடித்து நிறுத்துவேத எனக்கு . “இவன் இஷ்டத்திற்கு வா என்கிறான். என்ன நிைனத்துக் ெகாண்டிருக்கிறான்? எல்லா முடிைவயும் ஆளாளுக்கு எடுத்துவிட்டு பந்ைதத் தூக்கி எறிந்து விைளயாடுவது ேபால என்ைனயும் விைளயாட்டு ெபாம்ைமயாக்கி விட்டார்கள்” என்று அர்ச்சைன நடத்திக் ெகாண்ேட வந்தவள். “என்ைனப் பார்க்க எதாவது ேபய் பூதம் மாதிாி இருக்கிறதா? இப்படி அதிர்ச்சியாகிறாய்?” என்று ெசால்ல “ஆள் ஆறடி உயரத்தில் அம்சமாகத் தான் இருக்கிறான். அைர மணி ேநரத்திற்குள் வந்துவிட்டாேன? என ேயாசித்தவளுக்கு ஏன் வந்தான்? என்ற ேகள்வி மட்டும் ேதான்றவில்ைல. முகம் கழுவ ேவண்டுமா? ேவண்டாம். திரும்பிப் பார்த்து ஏேதா ெசால்வைத அறியாமல் அவன் ேமல் ேநராக முட்டிக் ெகாண்டாள். முகத்திற்கு முன்னால் ெசாடுக்குப் ேபாட்டு அைழத்தவன் “இப்படி உட்கார்ந்து ெகாண்ேட தூங்கினால் எப்படி? என்று சாவகாசமாக அமர்ந்து ெகாண்டான்.” என்று விளக்க முற்படுைகயில் உதய் அவசரமாகக் குறுக்கிட்டு “அத்ைத ெசௗமியிடம் எதுவும் ெசால்லாதீர்கள். என்று நிைனத்து ஆனால் அைழப்பு மணி அடித்த மாதிாி இருந்தேத? எங்ேக பார்த்தாலும் உதய் நிற்பது ேபாலேவ இருக்கிறேத? இவன் ெதால்ைல ேவறு. நீங்கள் ெசௗமிைய அைழத்துப் ேபாங்கள். நாங்கள் கிளம்புகிேறாம்” என்று ெசால்லி “ெசௗமி சீக்கிரம் கிளம்பு. நாேன வருகிேறன்” என்று ேகாபத்துடன் கூறினாள். ேகலிச் சிாிப்புடன் பார்த்துக் ெகாண்டிருந்த சவிதாவிடமும். விழித்துக் ெகாண்டிருந்தவைளப் பார்த்து “ெசௗமி அைழப்பிதழ் ெகாடுக்கும் ேவைலைய ேவறு ஒரு நண்பனிடம் ஒப்பைடத்து விட்ேடன். திடீெரன்று முன்னால் ெசன்று ெகாண்டிருந்த உதய். “கனவு கண்டு ெகாண்டிருக்கிறாயா? அதுதான்.. மலர் மஞ்சாியாய் ேமாதியவைள விழாமல் பிடித்து ேநராக நிற்க ைவத்தவன் “ெசௗமி இப்ேபாது நானாக உன்ைனத் ெதாடவில்ைல என்று நிறுத்திவிட்டு. “ஓேக ேபபி உன்ைனத் ெதாடவில்ைல” என்று ேபபிையக் ெகாஞ்சம் அழுத்திக் கூறி நடக்கத் ெதாடங்கியவைனப் பின் ெதாடர்ந்தாள். அது சாி தைல வலிக்கிறதா என்ேறேன? பதிேல இல்ைல” என வினவ “என்னுைடய தைல வலிேய நீ தான்” என்று மனதிற்குள் திட்டித் தீர்த்தவள். என்னதான் ெசய்வது?” என்று மீண்டும் ேயாசித்தாள். என்னிடம் என்ன தயக்கம்? என்னிடேம ேகட்டிருக்கலாேம?” என்றார். எங்களுக்கு ேநரம் ஆகிறது அத்ைத. இதில் நாள் முழுவதும் இவேனாடா? அம்மாடி!” என அதிர்ந்தாள்.மாைலயில் வருகிேறன் என்றவன் எப்படி வந்தான்? பிரம்ைமயாக இருக்கும்.

ெமௗனம் ேமலும் அந்த இடத்ைத அழகாக்கிக் ெகாண்டிருந்தது. ஆனால் உதய் ஒல்லியாக இல்ைலேய? உயரத்திற்கு ஏற்ற உடல்வாகு. எப்ேபாதும் டிைரவர் காேராடு தயாராக இருப்பார். அவன் ைககளில் கார் லாவகமாகச் ெசல்லும் அழைகயும் ெமச்சியவளுக்கு. பைனமரம் மாதிாி வளர்ந்திருப்பது இல்லாமல். பவ்யமாக அவன் சல்யூட் அடிக்கும் ேதாற்றத்ைத அவளால் ெகாண்டு வர முடியவில்ைல. நான் ஒரு முக்கியமான பார்சைல மறந்து ைவத்துவிட்ேடன். ேமவும் விரல் நான் உனக்கு’ பாடல் காாில் அைமதியான சூழலுக்கு ஏற்ப ஒலித்துக் ெகாண்டிருக்க. ஈசிஆர் ேராட்டில் கார் ெசல்வதும். இந்தக் காைரப் பற்றிய ஆராய்ச்சி நமக்ெகதற்கு?” என்று காாின் அருகில் ெசன்றாள். “நாேன ேபசாமல் வருகிேறன். உதயின் மனம் பரவசத்தில் ஆழ்ந்து அருகிலிருந்த ெசௗமிையயும் பாடைலயும் ரசித்துக் ெகாண்டிருந்தது. பாரதியாாின் ‘வீைணயடி நீ எனக்கு. ேபாக்குவரத்து ெநாிசலில்லாத சாைல. ெசன்ைனயிலிருந்து வரும் ஆர்டர்கைள இங்ேகேய முடித்துக் ெகாள்ேவாம். திடீர் திடீெரன்று இப்படித் தடுமாற ைவத்துவிட்டு வாய் கிழிய அட்ைவஸ் ேவறு ெசய்கிறான். ெசௗமி தன்ைனத் திைகத்தவாறு பார்ப்பைத உதய் உணர்ந்திருந்தாலும் அைமதிேய காத்தான். “வா ெசௗமி. எப்படிேயா ேபாய்த் ெதாைலயட்டும். ேநவியில் பணியாற்றும் உயரதிகாாிகளின் கம்பீரமான சல்யூட்டில் தான் அவைனப் பார்க்க முடிந்தது. எங்கள் ஆபிஸ் ஒன்றும் ெசன்ைனயில் இருக்கிறது. ஒேர ஒரு நிமிஷம் எடுத்து வந்துவிடுகிேறன்” என்று விைரந்து உள்ேள ெசன்றான். என்ைனக் ேகட்டா முடிெவடுத்தாய்? எங்ேகேயா ேபாய்க் ெகாள் என்பது ேபால அமர்ந்திருந்தவளின் ேகாபத்ைத உதயும் உணர்ந்து ஒன்றும் ேபசாமல் காைரக் கிளப்பினான். அவன் பக்கவாட்டுத் ேதாற்றத்தில் திைகத்தாள். உதயும் ெமௗன வழியில் அவன் காதைல உணர்த்திக் ெகாண்டிருந்தான். எனக்கு ெஸல்ப் டிைரவிங் பிடிப்பதால் நாேன காைர எடுத்து வந்ேதன்” என்றான். அவளின் என்ன ஓட்டத்ைத யூகித்து ெமச்சிய உதய் “அடிக்கடி எங்கள் குடும்பத்தில் யாராவது ெசன்ைனக்கு வந்து ெகாண்ேட இருப்ேபாம். ேபச்சால் உணர்த்த முடியாத விஷயங்கைள ெமௗனமும் உணர்த்தும். “நல்ல ேவைள ெசௗமி. கற்பைன வளத்ைதக் குைறத்து தன் இயல்ைபேய மாற்றும் இந்தத் திருமணம் என்ன திருமணேமா? என ெநாந்து ேபாய் அமர்ந்திருந்தாள். என்ன ேயாசித்தாலும் கண்டு பிடித்து விடுகிறான். நமக்ெகன்ன” என்று நிைனத்தாள்.ஏறக்குைறய ஒரு மணி ேநரம் காாில் ஒன்றாகேவ பயணம் ெசய்தாலும் ஒன்றும் ேபசாமல் பயணித்தனர். விைரவிேலேய ஒரு ெபாிய ேபக்ேகாடு வந்தவைனக் கண்டு ெகாள்ளாமல் நிற்க. நான் கூட வாங்க ேமடம் என்று பவ்யமாக அைழத்து இைடவைர குனிந்து ஒரு சல்யூட் அடித்து கதைவத் திறக்க ேவண்டுேமா? என நிைனத்ேதன்” என்றான். அவனுக்கு உலகம் வண்ண மயமாய் மாறியது ேபாலிருந்தது. பிைளட்டில் வந்ததாக சவிதா ெசான்னார்கேள? கார் எப்படி வந்தது? பறந்து வந்தாேலா உருண்டு பிறண்டு வந்தாேலா நமக்ெகன்ன? இந்தக் காைர அடிக்கடி எங்ேகா பார்த்த மாதிாி இருக்கிறேத? என ேயாசித்து ஆயிரம் எஸ்டீம் ெசன்ைனயில் ஓடும். உதய் ேபசும் ேபாதும் எாிச்சலாக இருந்தது. இப்ேபாது இவன் அைமதியும் என்னேவா ேபாலிருக்கிறேத என்று அவைனத் திரும்பிப் பார்த்தவள். அவன் ெசன்ைன வழித் தடங்களுக்கு நன்கு பழக்கப் பட்டவன். இரு புறம் மரங்களும். எதுவும் ேயாசிக்காமல் இருப்பேத ேமல் என முடிெவடுத்து காாின் முன் கதைவத் திறந்து அமர்ந்தாள். கார் ெவளியிேலேய நிற்கிறது” என்றான். அவன் கால்களின் உயரத்திற்கு விைரவாகக் கடப்பைதப் பார்த்து “இவன் வீட்டில் ஒட்டைடக் குச்சிேய ேவண்டியதில்ைல ேபாலிருக்கிறது. பைனமரம் ஒல்லியாக இருக்கும். சிறு சந்ேதகமும் இன்றி மிகச் சாியான பாைதகளில் காைர ஓட்டுகிறான் என்று ேதான்றியது. எதற்கு ேதைவயில்லாமல் வம்பிற்கு இழுத்துக் ெகாண்டிருக்கிறான்? ேபசாமல் வந்தால் பரவாயில்ைல” என நிைனத்தவள் அவன் ெசான்னதுேபால் அவைன டிைரவராகக் கற்பைன ெசய்து பார்க்க. கடற் காற்றும் இருவாின் மனநிைலையயும் ஒரு வித மயக்கத்தில் ஆழ்த்தியிருந்தது.ேவைலயாக இருக்கும் ேபாலிருக்கிறது? நடக்கும் ேபாது வழியில் கவனம் ேவண்டும். .

வாடா என்று ெமன்ைமயாகக் ைகையப் பற்றியவாறு அைழத்துச் ெசன்றான். இவ்வளவு ேநரம் பசிையயும் மறந்திருந்ேதாமா? என்ன தான் நடக்கிறது? என்று புாியாமல் பார்க்க. . நாங்கள் உங்கைளவிட சின்னவர்கள்” என்றாள் அபி. “கிேரட் அண்ணா. இைசையயும். உங்களிடம் தான் அதிக ேநரம் ேபசிேனன். காாில் ஏறும் ேபாது இருந்த ேகாபம் காணாமல் மாயமாய் மைறந்தது. நான்…” என்றவைளப் பார்த்து “அபி.ெசௗமிக்கும் அந்த சூழல் மாற்றத்ைத உண்டு பண்ண. “இவன் ெநட்ைடக் ெகாக்காக வளர்ந்ததற்கு நான் என்ன ெசய்வது? என்ைனக் குள்ளக் கத்திாிக்காய் என்கிறார்கள். இவள் ரதி” என்று அறிமுகம் ெசய்து விட்டு “நாங்கெளல்லாம் ‘ைபவ் ஸ்டார் காங்காக’ இருந்ேதாம். அவள் முைறப்ைப சற்றும் கண்டு ெகாள்ளாமல். அண்ட் ஆர் பார் ரதி. பார்சைல மறக்காமல் ைகயில் எடுத்துக் ெகாண்டவன். இதில் எஸ் மட்டும் எஸ்ேகப் ஆகிவிட்டது. இயற்ைகையயும் அவ்வப்ேபாது அவளறியாமல் உதையயும் ரசித்தவாேற ேமான நிைலயில் ஆழ்ந்திருந்தாள். அபிநயா தாேன” என்றான் உதய். முகத்தில் அசட்டுத்தனம் தைல விாித்தாடுகிறது” என்று ஆளுக்கு ஒன்றாக அடுக்கினர். “நான் அஞ்சனா. “எப்படிக் கண்டு பிடிச்சீங்க? என்று ஆச்சர்யத்துடன் வினவ.30 மணி ஆகிறது. கார் ெசன்ைன ேபாக்குவரத்து ெநாிசலுக்குள் வரவும் ெசௗமி சுயநிைல அைடந்தாள். “இெதன்ன கிப்ட் பார்சல்? திருமணத்திற்கு நாங்கள் அல்லவா ெகாடுக்க ேவண்டும்? உல்டாவாக இருக்கிறேத?” என்றாள் அர்ச்சனா. எப்ேபாது ஈ சி ஆர் ேராட்டிலிருந்து திரும்பிேனாம்? எதற்காக அங்ேக ேபாேனாம்? இப்ேபாது எங்ேக ேபாகிேறாம்? என்று புாியாமல் மலங்க விழித்தாள். இப்ேபாது…” என்று ெசௗமிையப் பார்த்தவாறு இழுக்கவும் “அெதன்ன ‘ைபவ் ஸ்டார் காங்’? இப்ேபாது இல்ைலயா? என்றான் உதய். அதனால் ைபவ் டர் என்று கிழிந்து நிற்கிறது” என்றாள் அஞ்சனா. நால்வரும் உதயுடன் உைரயாடைல ெதாடரவும் ெசௗமிக்கு ஏேதா தனித்து விடப்பட்ட பிரம்ைம ேதான்றியது. அதற்காகத்தான் வந்திருக்கிேறாம்” என்றான் உதய். ெசௗமிையப் புதிதாகப் பார்ப்பைதப் ேபால் பார்த்து “இவங்க தான் உங்களுக்கு ைவப்பா வரப் ேபாறவங்களா? ெகாஞ்சம் சுமார் ரகம் தான். “ேபானில் உங்களுடன் ேபசி இரண்டு மணிேநரம் தான் ஆகிறது. டி பார் ேதன். “முதலிேலேய எங்கள் சார்பாக திருமண அைழப்பிதைழக் ெகாடுத்து விடுகிேறாம்” என்று ஆளுக்கு ஒரு கிப்ட் பார்சேலாடு திருமண அைழப்பிதைழயும் நீட்டினான். ைகையப் பிடித்திருக்கிறான் என்ற நிைனவின்றி ஒரு மயக்கத்தில் அவனுடன் ெசன்றவள் அவன் அைழத்துச் ெசன்ற இடத்தில் அமர்ந்திருந்த நால்வைரப் பார்த்ததும் திைகத்து நின்றாள். கார் ேஹாட்டல் வுட் லாண்ட்சில் நுைழயவும் மதியம் 1. எச்சாிக்ைக உணர்வுடன் “நீங்கேள ெசால்லிவிடுங்கள் எதற்கு இல்லாத மூைளையக் கசக்கி ேயாசிக்க ேவண்டும்” என்றான். நீங்க வாங்க இெதல்லாம் ேவண்டாேம. ஐந்து ேபாில் நான் தான் உயரம். காைரப் பார்க் ெசய்து விட்டு “ெசௗமி இறங்குேவாமா? ஒரு சின்ன ட்ாீட். ஏ பார் அபி. மனம் ஒருவித பரவச நிைலக்கு மாறியது. “ைபவ் பார் அஞ்சனா. மற்ற மூன்று ெபண்களும் ஹாய் அண்ணா என்று ெசால்லிவிட்டு “எங்கைளயும் யாெரன்று ெசால்லுங்கேளன்” என்றனர். உங்கள் உயரத்திற்கு குள்ளக் கத்திாிக்காய் ேபால இருக்கிறது. என்ைனயா ஓட்டுகிறீர்கள்?” என்று நிைனத்து நான்கு ேபைரயும் முைறத்துப் பார்த்தாள் ெசௗமி. இவள் ேதன்ெமாழி. அதற்குள் குரைல மறக்க முடியுமா?” என்றான். ***************************************************************************** அத்த அத்திியாயம் 9 “ஹாய் அண்ணா. பர்சனாலிடியும் உங்கைள விடக் குைறவுதான்.

உண்ைம ேமலும் சுடவும். “ஓேக ெசௗமி. அப்புறம் பிாித்துப் பாருங்கள்” என்றான். அதற்கு ேமல் முடியாமல் கண்களில் கண்ணீேராடு நிமிர்ந்து பார்த்தாள். அழுது ெகாண்டிருந்தவளுக்கு அருகில் வந்த அபி “ெசௗமி. “ேபசினாரா? உன்னிடமா? எப்ேபாது? என்று ெசௗமி அடுக்கவும் “உனக்கு இன்னும் ெதாியாதில்ைலயா? எங்கள் நான்கு ேபாிடமுேம ேபசினார். இப்படிப் ேபசுபவர்கைளத் தவிர்த்திருக்கிேறாேம என ேமலும் அழ அஞ்சனா அவள் மறுபுறம் அமர்ந்து கண்ணீைரத் துைடத்து விட்டாள். “சாாி. நம் நட்பு ெதாடருெமன்று ெசால்லாமல் ெசால்லி விட்டார். இந்த நிைலயில் ேமலும் சமாதானம் ெசய்ய முற்பட்டால் முழுக் ேகாபமும் தன்ேமல் திரும்பும் என்று புாிந்தது. நான்கு ேதாழிகளும் பதறவும். உனக்கு சர்ப்ைரஸ் ெகாடுக்க ேவண்டுெமன்று அபியிடம் எங்கள் நம்பெரல்லாம் வாங்கி இங்ேக வரச் ெசான்னார்” என்றாள் அஞ்சனா. மனதில் இருப்பைத எங்களிடமும் பகிர்ந்து ெகாண்டிருக்கலாேம? இப்படி உள்ளுக்குேள ைவத்துப் புழுங்கிக் ெகாண்டிருந்திருக்கிறாய் என்று வருத்தப் பட்ேடாம். “எங்களுக்ெகல்லாம் இதில் எவ்வளவு மகிழ்ச்சி ெதாியுமா? இைத நாங்கள் எதிர் பார்க்கேவ இல்ைல. தன்னுடன் ேபசாமல் தன் ேதாழிகள் உதேயாடு சாிக்கு சமமாகப் ேபசுவைதப் பார்த்து 10 நிமிடங்கள் தாக்குப் பிடித்தவள். அபியின் எண் உதய்க்கு எப்படித் ெதாியும்? என்று ேயாசித்தேபாது ஒரு ேவைள அம்மாவிடம் வாங்கியிருப்பான். “இப்படி ஊ ஊன்னு அழுதிட்ேட இருந்தால் சகிக்கைல. உதய்க்கும் தன் மனம் நிைறந்தவள் இன்னும் தன்ைன முற்றிலும் ஏற்கவில்ைல. அப்புறம் திருமணம் முடிவாகவும் உங்களிடம் எப்படிச் ெசால்வது என்ற கலக்கத்தில் ெசால்லேவ இல்ைல” என்றாள் அழுைகேயாடு. உங்கள் இருவைரயும் ேசர்த்துப் பார்க்க எவ்வளவு ஆவலுடன் இருந்ேதாம் ெதாியுமா?” என்றாள். நீங்கேள உங்கள் பிரச்ைனையப் ேபசித் தீர்த்துக் ெகாள்ளுங்கள். இந்தப் பத்து நாட்கள் எங்களிடம் ஒரு வார்த்ைதயாவது ேபசியிருக்கலாம்” என்றாள் குைறேயாடு. அம்மா கிளம்பும் ேபாது இைதத்தான் ெசால்ல வந்தார்களா? அதனால் உதய் . அப்புறம் வருகிேறன்” என்று கூறி விட்டுச் ெசன்றான். என்று கண்ணீர் ெபருக இருந்த ெசௗமிைய அருகிலிருந்த உதய் தன் ேதாளில் சாய்த்துத் தட்டிக் ெகாடுக்க முயன்றான். உதய் “ெசௗமி என்னடா இதற்ெகல்லாம் அழுவார்களா? அவர்கள் உன்னிடம் விைளயாட்டிகுத் தாேன இப்படி நடந்து ெகாள்கிறார்கள்? நீயும் 10 நாட்களாக அவர்களுடன் ேபசாமல் இருந்தது தவறுதாேன?” என்றான். உன் ேமல் எந்தக் ேகாபமும் இல்ைல. மறக்காமல் மன்னிப்புக் ேகட்டுவிடு” என்றாள் அபி. உனக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் என்று எங்களுக்குப் புாிகிறதடா. தங்ைககளுக்கு திருமணத்திற்கு ெசய்ய ேவண்டாமா? இது உங்களுக்காக ெசௗமியின் பாிசு என்றும் ைவத்துக் ெகாள்ளலாம். அப்படிேய லன்ச்சும் ஆர்டர் ெகாடுத்து விடுங்கள். அழுைகைய நிறுத்து என்று கண்டிப்ேபாடு கூறிய அபி “எங்களுக்ேக உனக்குத் திருமணம் என்றதும் அதற்குள்ளா என்று அதிர்ச்சி தான். அவாிடம் நீ ேகாபப் பட்டு ேபசியிருக்கக் கூடாது. வருத்தம் தான் இந்த நான்கு வருடங்களில் தினமும் சில வார்த்ைதகளாவது ேபசாமல் தூங்கியது இல்ைல. எனக்குக் கூட எங்களிடமிருந்து எவ்வளவு தூரம் உன்ைனப் பிாித்துச் ெசல்கிறார் என்று உன்னவர் ேமல் ேகாபம் இருந்தது. நான் ஒரு சில ேபான் கால் ெசய்ய ேவண்டியிருக்கிறது. இவனால்தான் மனம் குழம்பி ேதாழிகைளத் தவிர்த்ேதன் என்று ேகாபம் ெபருக ெசௗமி “ெகாஞ்ச ேநரம் ேபசாமல் இருக்கிறீர்களா?” என்று உதைய விலக்கித் தள்ளினாள். ஒன்றும் ேபசாமல் 10 நாட்கள் இவர்களும் வருந்தியிருப்பார்கேள. எனக்கு திடீெரன்று திருமணப் ேபச்ெசடுக்கவும் என்ன ெசய்வெதன்ேற புாியவில்ைல.“அண்ணா என்று ெசால்கிறீர்கேள. 10 நிமிடங்களுக்ேக இப்படித் தவிக்கிேறாேம. முதலில் கண்ைணத் துைட. நல்ல ேவைலயாக அண்ணாைவப் பார்த்ததும் உனக்குப் பிடித்துவிட்டது. ஆனால் அவர் ேபான் ெசய்து ேபசியதும் எங்கள் கவைல அடிேயாடு நீங்கி விட்டது” என்றாள்.

“எனக்கும் தான் ரதி. அைழப்பிதழின் முன்புறம் இரண்டு இதயங்கள் ஒன்ேறாெடான்று இைணவது ேபாலப் பின்னிப் பிைணந்திருந்தன. ஒரு இதயத்தில் ெசௗமி என்றும். அைத ேயாசித்துக் ெகாண்டிருக்கிேறன்” என்றாள் ரதி. மற்றவர்களும் பார்சைலப் பிாித்தார்கள். ெசௗமிக்கு எப்ேபாதும் ேபசுவது ேபால கலகலப்பாக ேபச முடியாவிட்டாலும் இயல்பான உைரயாடலுக்குத் தாவினாள். அைனவரும் அவரவர்க்குக் ெகாடுத்த கார்ைடப் பார்க்க ெசௗமியும் அஞ்சனாவுைடயைதப் பார்த்தாள். மற்ெறாரு இதயத்தில் உதய் என்றும் எழுதப் பட்டு. நம்ைமப் ேபச விட்டுவிட்டு தனியாக ெசன்று விட்டாேர? எவ்வளவு நல்லமனது? இன்னும் காேணாேம? என்றாள் அபி. எங்ேகயாவது பார்த்திருப்பீர்கள்” என்றாள். “வாவ் அண்ணா ெசலக்க்ஷன் சூப்ெபர் ெசௗமி. ஏய் நாம் ேபர்ெவல்லின் ேபாது ஒேர மாதிாி. “அப்பா ஒரு வழியா டியூப் ைலட் பிரகாசமா எாியுதா? பாேரன் உன் மனக்கலக்கத்ைத அண்ணா ேபாக்கிவிட்டார். அதில் உங்களுக்கு மட்டும் பார்த்த மாதிாி இருக்கிறேத? எங்களுக்கு இல்ைலேய?” என்றாள். எப்படித் தன் அனுமதியில்லாமல் திட்டமிடலாம் என்ற ெகாஞ்ச நஞ்சமிருந்த ேகாபமும் மைறந்து. அதற்குள் உதய் ெகாடுத்த கிப்ைடப் பிாித்த அஞ்சனா அதில் இருந்தைதப் பார்த்து “பட்டுப் புடைவ.ேபச்ைச மாற்றினானா? என்று நிைனக்க நிைனக்க. இரண்டு நாட்கள் ெசன்ைனயிலுள்ள முக்கால்வாசிக் கைடகளில் ேதடியைத மறக்க முடியுமா? ேதடித் ேதடி அலுத்து பிங்க் நிறத்தில் ஒேர . “எனக்கு உன்னுைடய ஆைள எங்ேகா பார்த்த மாதிாி இருக்கிறது. திருமணப் பத்திாிைகையப் பிாித்த அஞ்சனா “இங்ேக பாருங்கேளன்” என்று ஆச்சர்யத்தில் கூவினாள். “அவர்கள் இருவைரப் பற்றி நமக்குத் ெதாியாதா? அைமதியான ேவடம் ேபாட்டு ஊைர ஏமாற்றி விட்டு அந்தப் ைபயன் நன்றாக இருக்கிறானா? இந்தப் ைபயன் நன்றாக இருக்கிறானா? என்று மார்க் ேபாட்டுக் ெகாண்டிருப்பார்கள். சாப்பிட ஆர்டர் ெகாடுத்துவிடலாம்” என்று மளமளெவன்று ஆர்டர் ெகாடுக்கத் ெதாடங்கினாள். இரண்டும் இைணந்திருந்த பகுதியில் ‘ெசௗம்ேயாதயம்’ என்று ஒரு குட்டி இதய வடிவில் எழுதப்பட்டிருந்தது. ரதி இருவரும் என்ன கனவு கண்டு ெகாண்டிருக்கிறீர்களா? ஒன்றும் ேபசாமல் இப்படி இருக்கிறீர்கள்?” என்றாள். “எல்லாருக்கும் ஒேர மாதிாி புடைவ. ேஹாட்டல் வந்ததிலிருந்து இைதத்தான் ெசய்து ெகாண்டிருக்கிறார்கள்” என்றாள் அஞ்சனா. ெசௗமியும் அந்தப் பாிசில் திைகத்துப் ேபாய் இருந்தாள். ெசௗமி “எனக்குப் பசிக்கிறது. எங்ேகா பார்த்த மாதிாி இருக்கிறது. “இதற்குத்தான் ஒருவர் விடாமல் பார்க்கக் கூடாது என்பது. புன்னைக மலர்ந்தது. ெசௗமியும் “அவர் பிசினஸ் விஷயமாக அடிக்கடி ெசன்ைன வருவாராம். என்ன என்பது ேபாலப் பார்த்தார்கள். . அதுவும் பிங்க் கலர் புடைவக்காகேவ அைலந்ேதாேம நிைனவிருக்கிறதா?” என்றாள் அபி. ெசால்லேவ இல்ைல ெசௗமி “ என்றாள். ஆனால் எங்ேக என்று நிைனவிற்கு வரவில்ைல. அசடு வழிந்தவாறு “ேச. சுத்த ேமாசம் நீங்க” என்று ரதி கூற அஞ்சனா “நாங்கள் ேமாசமா? நாம் ஐந்து ேபரும்தான் ெவளிேய சுற்றுவது. எங்ேக ெசால்வது? எனக்ேக இப்ேபாது தாேன ெதாியும் என்று ெசௗமி நிைனக்க. “அெதல்லாம் ஒன்றுமில்ைல” என இருவரும் ேகாரசாக பதில் ெசான்னார்கள். “ஏய் ேதன். எப்ேபாேதா பார்த்தவைர ேயாசிக்கிறீர்கள்? அபார மார்க் ேபாடும் திறைம” என்று அபி கிண்டலாகக் கூறினாள். அெதப்படி எங்ேகேயா. மற்ற மூன்று ேபரும் சிாிக்கவும். ெசௗமியும் உதயும் இைணந்து ெசௗம்ேயாதயமா? இதில் கூட உன் ெபயைர முதலில் ேபாட்டிருக்கிறார். ஆனால் எங்ேக?” என்றாள் ேதன். “இருக்கலாம் இருக்கலாம்” என்று ஒத்துக்ெகாள்ள மனமின்றி ெசான்னார்கள். அதுவும் பிங்க் கலாில். உதய ெசௗம்யா என்று கூடப் ேபாடலாேம? ஒவ்ெவாரு வாியும் ேதர்ந்ெதடுத்து அடித்திருக்கிறார்” என்றாள் அபி.

அபியும். நீ ேபசியதற்கு மன்னிப்புக் ேகள்” என்றாள். ேவறு யாரும் அறியாமல் தன் வாையப் ேபாத்தியிருந்த அவள் ைகயில் ெமல்லிய முத்தமிட்டான். பாப்பாய் ஹார்ாி பாட்டர் மாதிாி தான்” என்று கூறிச் சிாித்தாள். நான்கு வருடங்களாக நாங்கள் ேபசுவது புாியாமல் விழித்துக் ெகாண்ேட இருப்பாள். உங்கள் கஷ்ட காலம் அனுபவியுங்கள். சாாி ேகட்கும் அளவு நீ தவறாக எதுவும் ேபசவில்ைல” என்றான். உதய் “ஒன்றும் ெசய்யவில்ைல. “ேவறு மாதிாி என்றால்.. 10 ஐஸ் கிாீம். ேவறுமாதிாி ெசான்னால் ெபற்றுக் ெகாள்கிேறன்” என்றான் அேத தணிவான குரலில். அருகில் அமர்ந்தவனிடம் “சாாி நான் அப்படிப் ேபசியிருக்கக் கூடாது” என்று மன்னிப்புக் ேகட்கவும். அவாிடம் ெசால்லி எடுத்து வரச் ெசான்னாயா? அவைர முதலில் வரச்ெசால்.” இந்தா ேபசுடி. அந்தக் கண்களில் திைகப்பும். ெஜர்ாி.எம். திருமணத்திற்குள் அவைள சாி ெசய்து விடலாம் என்ற நம்பிக்ைக உதய்க்குப் பிறந்தது. அவளுக்குத் ெதாிந்தெதல்லாம் டாம். அதற்குள் உதேய “ெசால்லுங்க அபி” என்றான். அவள் குரலில் எட்டிப் பார்த்த கவைலைய அைடயாளம் கண்டு “கவைலப் படாேத. ெசௗமி முகம் சிவக்கத் தைல குனிந்தாள். ெசௗமி உதய்க்கு இடமளித்து நகர்ந்து அமர்ந்தாள் . ெசௗமி தன் ைககைள அவசரமாக எடுத்துக் ெகாண்டு என்ன ெசய்தான்? எனக் குழம்பிப் ேபாய் பார்த்தாள். 5 பாப் கார்ன் விழுங்கி விட்டு. ஆளுக்ெகான்ைற புலம்பியபடி கட்டியதும் நிைனவிற்கு வந்தது. இப்ேபாது நடந்து ெகாள்வைதப் பார்க்க உதய் மகிழ்ச்சியில் திக்கு முக்காடினான். . இந்த ட்ாீட் ஏற்பாடு ெசய்ததற்கு தாங்க்சும் ேவண்டாமா?” என்று தணிந்த குரலில் கூற “ேதங்க்ஸ் இப்படி ெவறுமேன வாயால் ெசால்வதானால் ேவண்டாம். அண்ணா முதன் முதலில் நீங்கள் ேபசியதும் இவள் ாியாக்சன் எப்படி இருந்தது” என்று அபி ஆவலுடன் வினவினாள். இடிச்ச புளி மாதாி இருக்கிறாேய? இப்ேபாது என்ன கல்யாணக் கல்யாணக் கனவா?” என்று அபி கூறியவாேற தன் ைகேபசியில். “நான் நான் என்று திணறவும் ெசால்லுடா ெசௗமி” என “நீங்கள் எங்ேக இருக்கிறீர்கள்? ேபாய் அைரமணி ேநரம் ஆகிறேத?” என்றாள். “பார்மாலிடீஸ் ேவண்டாம் என்றால். “தாங்க்ஸ் ெசௗமி. என்ைனக் கிண்டல் ெசய்வார்கள்” என்றாள் சிணுங்கலாக. அவள் ெதாடுைகயும். “ஆமாம் ஆமாம் சினிமாவிற்கு ெசன்றால். எதுவும் ெசால்லாதீர்கள்.” என்று ேயாசித்தாள். “அண்ணா இெதல்லாம் ேதறாத ேகஸ். முதலில் தனக்கு அருகில் அமரத் தயங்கியவள். அஞ்சனாவும் ெசௗமி அருகிலிருந்து நகர. குரலும் அவைன ேவறு உலகத்திற்கு அைழத்துச் ெசல்ல. இது எப்படி சாத்தியம்? உதய்க்கு இது ெதாிய வாய்ப்பில்ைலேய? காைலயில் தனக்குக் ெகாடுத்ததும் இேத நிறத்தில் அதிக ேவைலப்பாடுகளுடன். சட்ெடன தன் கரத்தால் அவன் வாையப் ெபாத்தி “ப்ளீஸ் உதய். இவர்கள் இருவைரயும் ரசித்துக் ெகாண்டிருத்த அஞ்சனா. ெசௗமி அைசயாமல் அமர்ந்திருக்கவும் “உன்ைனத் திருத்தேவ முடியாது. இைதப் பார்த்ததும் உதய் மனதில் மகிழ்ச்சியும். “ இந்த மாதிாி பார்மாலிடீஸ் எல்லாம் நமக்குள் ேவண்டாம் ெசௗமி. எனத் ெதாடங்கவும்.மாதிாி கிைடக்காமல். ெகாஞ்சம் மட்டுேம ஒதுக்கமும் இருந்த ேபாதும். காைலயில் அவன் வந்ததும். ெசவிகைளக் கூர்ைமயாக்கி உைரயாடைலயும் கவனித்துக் ெகாண்டிருந்தாள். காைலயில் உதய் அைழத்திருந்த எண்ணிற்கு அைழத்து.. இப்ேபாது ேநராகப் பார்த்ததும் அவனுக்கு நிம்மதி பரவியது. எஸ் அனுப்பி விடவா? என்று புாியாமல் வினவியதும் உதயின் கண்களில் ேதான்றிய பளபளப்பிற்கு காரணம் புாியாமல் ேமலும் விழித்தாள். ேபசியதும் தான் விழச் ெசன்றைதப் பிடித்ததும் நிைனவிற்கு வர முகம் சிவந்தாள். சின்னதா ஒரு கிஸ் மட்டும்தான்” என்று அவைளப் பார்த்தவாேற கூறவும். திருவான்மியூர் பீச்சில் ஐஸ் கிாீம் விற்றால் நன்றாக இருக்கும் என்பாள். பில் கட்டுவதற்குள் வந்துவிடுகிேறன்” என்று ெசால்லி இரண்ேட நிமிடத்தில் வந்தவைன விழியகலாமல் பார்த்தாள். அவருக்கும் தாங்க்ஸ் ெசால்லிவிடலாம்” என்றாள் அஞ்சனா. உதய் அது. இதுவைர தன் பார்ைவையச் சந்தித்ததும் தைல குனியும் ெசௗமி. ஒரு எஸ். ைகேபசிைய வாங்கியவளுக்கு என்ன ேபசுவெதன்ேற புாியவில்ைல. அழகாக இருக்கிறது.

“இப்ேபாது உங்கள் விஷயத்தில்” என்று மீண்டும் ஆரம்பிக்க. இைதக் ேகாபம்னு எடுத்துக்கவா? ெவட்கம்னு எடுத்துக்கவா?” என விடாமல் ரகசியம் ேபச. தன்ைன பற்றி அைரத்துக் ெகாண்டிருக்கவும் என்ன ேபசுகிறார்கள்? என்று கவனிக்கத் ெதாடங்கினாள். ரதி “நான் ேவண்டுமானால் ெகஸ் பண்ணி ெசால்லவா?” என்று ெசால்ல. இவேள ேபசிக் ெகாண்டிருந்தாள். அைதப்பற்றி உங்களுக்கு என்ன ஆராய்ச்சி?” என்றாள் ேகாபமாக. மனம் அன்புச் சாரலில் நைனந்தது. ெசௗமி.நிம்மதியும் பரவி. எல்ேலாரும் ேசர்ந்து என் ஆைளக் கிண்டல் ெசய்கிறீர்கள். மற்ற மூன்று ேபாின் முைறப்ைபக் கண்டு ெகாள்ளாமல் “ஆனால் நாங்கள் ஆயிரம் ேயாசைன ெசய்து ஒரு விஷயத்ைதயாவது கண்டு பிடிப்ேபாம்” என்றனர் ஒரு ேசர. ஆனால் இந்தப் ேபாடு ேபாடுகிறீர்கள்” என்றான். மலர்கள் பூமாாி ெபாழிவைதப் ேபாலப் ெபாழிந்து. “உங்கள் ெசலக்ஷன் எல்லாேம அழகாக இருக்கிறது அண்ணா. “என்ன சிஸ்டர்ஸ். தானுள்ள நிைலயில் தந்தி பாைஷயில் வரும் வார்த்ைதகைள ைவத்து யாைரயும் சமாளிக்க முடியாது என்று புாிந்ததால். முகத்தில் வாி வாியாக இருக்கும் சிவப்புக் ேகாடுகள் கண்ணில் படவில்ைலயா? வரும் ேபாது இைணந்திருந்த ைககள் ஆயிரம் கைத ெசால்லவில்ைலயா?” என்றாள். ேதனும் மாற்றி மாற்றி ெசால்லிவிட்டு. உன்ைனப்ேபாய் ஒன்றும் ெதாியாத பாப்பா என்ேறாேம? நீ இப்படிெயல்லாம் ேபசுவாயா? இதுதான் பிகைரப் பார்த்தால் பிெரண்ைடக் கழற்றி விடுவேதா?” என்று மாற்றி மாற்றி கூறினர். இதுவைர எைதேயா ேபசிக் ெகாண்டிருக்கிறார்கள் என்று அைரக் கவனத்துடன் இருந்த ெசௗமி. தனக்கும் ஆயிரம் இருப்பதாக ெசான்ேனாம்?” என்று பதில் ெதாியாமல் விழிக்க. இத்தைன வருடங்களாக எங்கைளப் ேபச விடாமல். கருமேம கண்ணாக உணவில் மூழ்கினாள். எைதயாவது ெசால்லித் ெதாைலக்கப் ேபாகிறார்கள் என்று ெசௗமி அவசர அவசரமாக “உங்களுக்கு ேவறு ேவைல இல்ைலயா? எங்களுக்குள் ஆயிரம் ேபசிக் ெகாள்ேவாம். அதுவைர அைமதியாக இருந்த ேதன் “ேதறாத ேகஸ் நம்ெபர் டூ நீ தான் அஞ்ச். “அபி அதுதான்பா ‘அண்ணலும் ேநாக்கினாள் அவளும் ேநாக்கினாள் மாறிப் புக்கு இதயம் எய்திய கைத’ இன்னும் ெதளிவா ெசால்லனும்னா கண்ணும் கண்ணும் ேநாக்கியா ேமட்டர்” என்றாள். ஒேர சமயத்தில் ஆயிரம் ேபைர சமாளிக்கும் வாய்த் திறைமயிருந்த ேபாதும். “ெசௗமி. இந்த மாதிாி விஷயங்கைள ேயாசிக்கேவ மாட்டார்கள் ” என்று ஒவ்ெவாரு வார்த்ைதயாக ரதியும். நான்கு ேபரும் ஒற்றுைமயாக “எங்களுக்கு இது ேதைவதான். இவர்கள் இருக்கும் நிைனேவயின்றி “ேநாக்கியா ேமட்டரா இருக்கும்” என்றாள் அஞ்சனா. ெசௗமி எைதயும் கண்டு . படட்டும் படட்டும்” என்றாள். அபி “அண்ணா ஒரு வார்த்ைத ெசான்னாலும் திருவார்த்ைத ெசான்னீர்கள். “தான் எப்படி உதய்க்கும். பதில் ெசால்லாமல் தன் ேதாழிகளின் அரட்ைடையக் கவனித்தாள். கலாய்க்கலாம் காைல வாரலாம் என்று ேயாசிப்பார்கேள தவிர. நீ ெசல் ேபாைனப் பற்றிப் ேபசுகிறாய்?” என்றாள் அபி. பாவம் ெசௗமி” என ஆரம்பிக்க “அப்பா ஏதாவது ேபசி வாைய அைடத்து விடுவான்” என ெசௗமி நிைனக்கும் ேபாேத அவன் “நுணலும் தன் வாயால் ெகடும் என்பதற்கு உதாரணேம ெசௗமி தான். “அண்ணா இவர்கள் மூன்று ேபரும் யாைரக் கவிழ்க்கலாம். உதய் சிாிப்புடன் ரதிையயும். “அது என்ன புது ேமட்டர் அஞ்ச? நான் ாியாக்சைனப் பற்றிக் ேகட்டால். அவ்வப்ேபாது இப்படி ெசால்லி ெசௗமியின் வாைய அைடத்துக்ெகாண்ேட இருங்கள். யூ யூ என்ற ெசௗமி வார்த்ைத வராமல் தடுமாறி. உங்களுக்குத் ெதாிந்தது தாேன?” என்று காைல வாாினான். இதற்கா ெசௗமி அவ்வளவு அவசரமாக ெசால்லாதீர்கள் என்று ெசால்ல ேவண்டும்? ேவறு எேதா நடந்திருக்கிறது. ேதைனயும் பார்த்து “உங்களிருவைரயும் அைமதி என்று நிைனத்ேதன். ஆனால் ைவப் விஷயத்தில் மட்டும் ேகாட்ைட விட்டு விட்டீர்கள்” என்று அஞ்சனா மீண்டும் வம்பிற்கிழுக்க.

ேபாகலாம் என்று பதில் ெசால்லியவாேற காாில் ஏறி அமர்ந்தாள். இப்ேபாது இப்படிப் ேபசுகிேறேன? என்று மீண்டும் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தாள். ப்ெராபஸர்ஸ் எல்லாம் ஒேர மாதிாி புடைவையத் ேதடுகிறார்கள். அப்புறம் வீடு திரும்பலாமா? எனவும் குழப்பத்திலிருந்தவள் “இல்ைல வீட்டிற்குப் ேபாகலாம். “காேலஜ் படிக்கும் ெபண்கள். தனக்கும் ேசர்த்து ேயாசித்து ெசய்கிறான் அவைன சந்ேதகப்படுவதா? என ஒதுக்கினாள். உயிர்த் ேதாழிகள் நீங்கள் ஐந்து ேபர். அண்ணா ைப” என்று விைட ெபற்றனர். நகமும் சைதயும் ேபால என்று உன் அம்மா ெசான்னார்களா. மீண்டும் ஒரு கனத்த ெமௗனம் காாில் நிலவியது. அதனால் நம் திருமணப் பாிசாக அைத எடுத்து வந்ேதன். ெசௗமிக்கு இந்தக் ேகள்வி ேதான்றியதும் அதுவைர இருந்த சகஜ பாவைன மாறி. நத்ைத தன் ஓட்டிற்குள் பதுங்குவது ேபால அவளும் அைமதிக்குத் திரும்புவது உதய்க்குப் புாிந்தது. “எதற்குக் ேகட்கிறாய்? என்று உதய் எதிர்க்ேகள்வி ேகட்கவும். நாைள பார்க்கலாம். இருக்கும் கலக்சன்ஸ் ேபாதவில்ைல என்று ஆர்டர் வந்தது. ெகாஞ்சம் கிரான்டான புடைவகளில் எல்லா நிறங்களிலும் எக்ஸ்ட்ரா அனுப்புங்கள். “எனக்கு அது ெதாிந்ததால் உங்கள் ஆைசைய நிைறேவற்ற எடுத்து வந்ேதன். எப்ேபாது கட்டுவது?” என ேயாசித்தவள் “திருமணத்திற்கு முதல் நாள் இரவு எல்ேலாரும் அணிந்து ெகாள்கிேறாம்” என்று சந்ேதாஷமாகக் கூறினாள். ஒரு விதத் தயக்கம் வந்தது. ஏறக்குைறய ஒரு மணி ேநரக் கலகலப்பிற்குப் பின் உதயுடன் சரளமாகப் ேபசும் நிைலக்கு ெசௗமி வந்திருந்தாள். அதுவும் ஒரு காரணம்” என்றான். கிாிக்ெகட். சிறிது ேநரத்திேலேய “நீங்க பிங்க் பிங்க் கலர் புடைவைய எப்படி ெசலக்ட் ெசய்தீர்கள்?” என்று ேகட்க நிைனத்த ேகள்விையக் ேகட்டாள். ேநரமாகிறது நீங்களும் பிைளட்டில் கிளம்ப ேவண்டுேம” என்று மறுத்தாள். இன்று மாைல வருவதாக இருந்ேதாம். உதய் ேபசப் ேபச அவளும் பதில் ெசால்லி வந்தாலும். ************************************************************ அத்த அத்திியாயம் 10 . உனக்கு மட்டும் ஸ்ெபஷலாக கிராண்டாக” என நிைனத்தவன் அைத எப்படி ெசால்ல முடியுெமன்று “ஒரு ேவைள ெசன்ைன கைடகைள நீங்கள் அலசியதால் கூட எங்களுக்கு ஆர்டர் வந்திருக்கலாம்” என்றான். “இது நல்ல ஐடியா. ேமலும் அைர மணி ேநரம் கார் பார்கிங்கிலும் கைதயடித்துவிட்டு. அைத நீ அணியும்ேபாது உன் ேதாழிகளும் அேத நிறத்தில் அணிந்தால் தனியாகத் ெதாிவீர்கள். வானிைல ேபால ெபாதுப்பைடயான ேபச்சுக்களில் மூழ்கினர். பிடித்திருக்கிறது என்றவளுக்கு. “அது மட்டுமில்ைல ெசௗமி. ஆனால் அண்ணாவுடன் ேசர்ந்து ேபசிக்ெகாண்டிரு. பிங்க் நிறத்தில் உனக்கும் ஒன்று ேவைலப்பாட்டுடன் எடுத்து வந்ேதேன. சிறிது சிறிதாக ெசௗமி அதில் கலந்து ெகாள்ளவும் ஐந்து ேபரும் அவர்களுக்ேக உாிய பாணியில் கலகலப்பாகப் ேபசிச் சிாித்தனர். ேபாக மனமின்றி ெசௗமி “நாைள உன் வீட்டிற்கு வருகிேறாம். ஏன் உனக்குப் பிடிக்கவில்ைலயா?” என்றான். “நாங்க ஐந்து ேபரும் அந்தப் பிங்க் நிறப் புடைவக்காக அைலந்து ெகாண்டிருந்ேதாம். ெசௗமியின் புாியாத பாவைனைய உணர்ந்து.ெகாள்ளாதைதப் பார்த்து சிாித்தவாேற அவளுக்கு விட்டுக்ெகாடுத்துவிட்டு அரசியல். அவனுைடய பதிலில் எேதா ெபாய்யிருப்பதாகப் பட்டது. காைலயில் உதய்க்கு பிடித்த அந்தப் புடைவைய அணியக் கூடாது என்று முடிெவடுத்ேதாேம. வழியனுப்பிவிட்டு நின்று ெகாண்டிருந்தவளிடம் “ெசௗமி நாமும் கிளம்புேவாமா?” என்றான் உதய். அேத நிறத்தில் நீங்கள் எடுத்து வந்ததால் ேகட்கிேறன்” என்றாள். அதற்காக பட்டுப் புடைவகைளயும் ஒேர மாதிாி நிறத்தில் நிைறய தயாாித்ேதாம். “ெசௗமி ெகாஞ்ச ேநரம் பீச்சிற்கு ெசன்று.

அவர்களுடன் உைரயாடியதும் தான் தன் மன மகிழ்விற்குக் காரணம்” என்று முடிெவடுத்தவள். சாாிடா” என்றான். புது உணர்வு ேதான்றுகிறது? என்று அைமதியாக ேயாசிக்க. ேதங்க்ஸ் எதற்கு என்றால் எல்லாவற்றிற்கும்” என்று சிாித்தவாேற கூறினான். என்ன திடீெரன்று. அவள் ைகைய இழுத்துக் ெகாள்ளாமல் இருப்பைதப் பார்த்து தாங்க்ஸ் என்றான். குரல் கரகரக்க “என் நிைனவாக உன் ைகயில் இருக்கட்டும். உனக்கு ெசால்லித் தர இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்கிறது. “ஒரு வாரமாக இருந்த தவிப்பும். ஒரு வித மயக்கத்திேலேய வைளய வந்தாள். எனேவ சனிக் கிழைமேய நம் வீட்டிற்கு வந்துவிட்டு. தன் ேதாழியர்கைளப் பார்த்ததும். “வந்து விட்ேடன் ெசௗமி.சிட்டி ஸ்பீட் லிமிட்டிற்கும் குைறவான ேவகத்தில் காைர ஓட்டி வந்த ேபாதும். அவள் ைககைள ஒரு முைற பிடித்து அழுத்திக் ெகாடுத்துவிட்டு காைர வீட்டினுள் ெசலுத்தினான். அப்புறம் மண்டபத்திற்கு ெசல்வீர்கள். ைகயில் முத்தமிட்டதற்கு உடல் முழுவதும் குறுகுறுக்கிறேத என்று நிைனத்து ெசய்ைகயற்று அமர்ந்திருந்தாள். சிறிது ேநரம் மாமனார் . . வீட்டிற்குப் ேபாயாச்சா?” என்று ேகட்டாள். கல்யாணத்திற்குப் பின்னால் இேத ேகள்விையக் ேகள். “பார்மாலிடீஸ் எல்லாம் ேவண்டாம் என்கிறீர்கேள. ெசயலால் ெசால்வதானால் ஓேக என்று ெசான்ேனேன. “ஏன் இங்ேகேய நிறுத்தி விட்டீர்கள்? உள்ேள ேபாகவில்ைலயா?” என்றாள். மாமியாாிடம் உைரயாடிவிட்டுக் கிளம்பும் ேநரம் வந்ததும் பிாிய மனமற்று விைடெபற்றுக் கிளம்பினான். உதய் கிளம்பும் ேபாது ெசௗமிக்கும் மனதில் ஏேதா ெசய்வது ேபாலிருந்தது. ஒேர ஒரு நிமிஷம்” என்றவன் தன் பாக்ெகட்டிலிருந்து ஒரு சிறிய ேமாதிரத்ைத எடுத்து அணிவித்தான். மதியம் அம்மா ேபான் ெசய்து ெசான்னார்கள்” என்றான். “ப்ளீஸ் ெசௗமி. உன்ைனப் பார்க்காமல் இன்னும் ஆறு இரவுகைள ஓட்ட ேவண்டும். உறக்கேம வராது ேபாலிருக்கிறது. கலக்கமும் குைறந்தது ேபாலிருக்கிறது . சிறிது ேநரத்திற்குப் பின். “ஏதாவது ேபசுடா. கண்களில் கனவுடனும் வலம் வரும் ெசௗமிையப் பார்த்து மகிழ்ந்தார். இன்று நாள் முழுவதும் உன்னுடன் இருந்து விட்ேடனா. ஆனால் ஞாயிற்றுக் கிழைம திருமண நாள் வருவதால் மருமகைள முதன்முதலில் ஞாயிறன்று அைழத்துச் ெசல்லக் கூடாதாம். தூங்கி விட்டாயா? என்றான். “இப்ேபாைதக்கு எல்லாவற்றிற்கும் என்றால் எல்லாவற்றிற்கும் தான். எதற்கு ேதங்க்ஸ்?” என்று வினவ “வாயால் தான் ேதங்க்ஸ் ேவண்டாம் என்ேறன். நிர்மலாவும் பரவச முறுவலுடனும். என்றவன். “இெதல்லாம் புாியாமல் உன்ைன ைவத்துக் ெகாண்டு என்ன ெசய்வேதா? எல்லாம் அாிச் சுவடிலிருந்து கற்றுத் தர ேவண்டும் ேபாலிருக்கிறது” என்று ெதளிவாக முணுமுணுத்துவிட்டு “ெசௗமி. இரவு வீடு திரும்பியதும் ெசௗமிையக் ைகேபசியில் அைழத்த உதய் ‘ெசௗமி’ எனவும். ைககைள இழுத்துக் ெகாள்ள முயன்றவளிடம். ைவரத்தாலான நட்சத்திர வடிவ ேமாதிரத்ைதப் பார்த்து அவள் ேபசாமல் அமர்ந்திருக்கவும். ெசௗமிைய முதன் முதலாகச் சந்தித்த இடத்ைதப் பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தவன் “ேபாகலாம்” என்று கூறி அவள் ைககைள ெமன்ைமயாகப் பற்றினான். என்ன பதில் ெசால்வது? என்று புாியாமல் ெசௗமி அைமதியாக இருக்கவும். கைத ேகட்கும் பாவைனயில் ‘ஓ’ என்று ெசௗமி ெசால்லவும். இன்றிலிருந்து ஆறாவது நாளில் நம் வீட்டிற்கு வந்துவிடுவாய் ” என்று ஏக்கத்துடன் கூறினான். விைரவாக வீடு வந்து ேசர்ந்த எண்ணம் உதய்க்கு வந்தது. “ேதங்க்ஸ் ெசால்வதானால் இப்படி ெசால்ல ேவண்டும் ெசௗமி” என்றவாறு புறங்ைகயில் ெமல்லியதாக முத்தமிட்டு விடுவித்தான். “எல்லாவற்றிற்கும் என்றால்” என்று விடாமல் ேகட்க. காைர ேகட்டிற்கு ெவளிேய நிறுத்தியவைனப் பார்த்து ெசௗமி. அப்ேபாது ேவறு மாதிாி ெசால்லித் தருகிேறன்” என்று கண் சிமிட்டலுடன் பதில் கிைடத்தது. “மணி 11 ஆகிறேத? 10 மணிக்ேக தூங்கி விட்ேடன்” எனவும் “சாாி ெசௗமி. “புாிய ேவண்டியது புாியாது கணக்கு மட்டும் சாியாகப் ேபாடுகிறாய்” என்றவன் “திருமணத்திற்கு 7 நாட்கள் இருக்கின்றன. “திருமணத்திற்கு இன்னும் ஏழு நாட்கள் இருக்கின்றன” என்று ெசௗமி திருத்தவும். அதுவைர உன்ைனப் பார்க்காமல் இன்னும் ஐந்து நாட்கைளக் கடக்க ேவண்டும். “ேவறு மாதிாி என்றால்?” என ெசௗமி ேயாசிக்க. தூக்கக் கலக்கத்திலும் அந்தக் கிசுகிசுப்பான குரல் தன் உயிர் வைர பரவி உடல் முழுவதும் பரவசம் ஏற்படுத்துவைதயும் உணர்ந்து “ெசால்லுங்க உதய். தூக்கத்ைதக் ெகடுத்து விட்ேடனா? ஆனால் உன்னுடன் ேபசாமல் எனக்கு தூக்கம் வராது ேபாலிருந்தது.

ெசடி. தான் வளர்ந்ததும் ஓடி விைளயாடியதும் நிைனவிற்கு வந்தது. இதெலாற்றுதைலயும் நிைனத்தவாேற துயிலில் ஆழ்ந்தாள். இனி என்ன ெசய்யப் ேபாகிேறேனா?” என்று மீன்களுடன் ேபசியவாேற மீன் ெதாட்டிையத் தடவிக் ெகாடுத்தாள். இைடவிடாத அலுவல்களுக்கு இைடேயயும் சாப்பிட்டாயா? தூங்கினாயா? ேபான்ற சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்ெகல்லாம். இருவருக்குமிைடேய நல்ல நட்பு உருவாயிற்று. காதுகளும் ெசல் ேபாைனேய வட்டமிடலாயின. இனி எப்ேபாதாவது தான் இைவகைளப் பார்க்க முடியும் என்ற எண்ணம் ேதான்றேவ உணர்ச்சிப் ெபருக்கில் கண்ணீைரக் கட்டுப் படுத்திக் ெகாண்டு கீேழ இறங்கினாள்.இன்ைறய நாைள என்னால் மறக்கேவ முடியாது. ”. இரண்டு வாரங்களாக விட்டிருந்த ஜாகிங்ைக அதிகாைலயிேலேய துவக்கியவள். இந்தக் கடலன்ைனையயும். “உனக்காக நான் இருக்கிேறன்” என்று ெசால்லாமல் ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தான். வீட்டிற்கு முன்புறம். ெகாடிகளிடமும் மனத்தால் விைடெபறத் ெதாடங்கினாள். அவனுடன் ேபசி முடித்ததும் சிறிது ேநரம் உறக்கம் வராமல் தவித்த ெசௗமி. அன்ைனயின் ைகவண்ணத்தில் வளர்ந்து ெசழித்திருந்த மலர்களிடமும். பிடிக்காதது என்று ேபச ஆரம்பித்து அவைளயும் ேபச ைவத்து அைர மணி ேநரம் கழித்து தன் ஏக்கத்ைதக் கட்டுப் படுத்தி “நாைள அைழக்கிேறன் ெசௗமி” என்று ைகேபசிைய ைவத்தான். “எனக்கு ேவைல இருக்கிறது. ெபாதுப் பைடயாக அவளுக்குப் பிடித்தது. “இந்த வீடு தனக்கு 5 வயது இருக்கும் ேபாது கட்டியது. உணவருந்தாமல் என்ன ெசய்கிறாள்? மாப்பிள்ைளயுடன் ேபசிக் ெகாண்டிருக்கிறாளா? என ேயாசித்தவாேற சைமயலைறயிலிருந்து ெவளிேய வந்த நிர்மலா. சிறு வயதிலிருந்து தான் வாங்கிச் ேசர்த்திருந்த ெடடி பியர் உள்ளிட்ட எல்லா வைக ெபாம்ைமகைளயும் எடுத்து அைணத்துக் ெகாண்டாள். அவள் வீட்ைடப் பார்த்ததும். ஜாகிங் ெசன்று திரும்பிய ெசௗமி. இரண்டு நிமிடமாவது ெசௗமிைய அைழத்துப் ேபச உதய் மறக்கவில்ைல. பீச்ைசயும் பிாிய ேவண்டும் என்ற எண்ணம் ேதான்றியதும் கடல் நீைரயும். ஒரு மணி ேநரம் அவனுைடய அைழப்பு வரவில்ைலெயன்றால் அவளறியாமேல அவளது கண்களும். அன்று ேகாைவ கிளம்ப ேவண்டும் என்ற சூழ்நிைலயில் ெசௗமியின் மனம் உைடயத் துவங்கியது. இந்த மாதிாிப் ேபச்சுகள் அவளுக்குத் தயக்கத்ைத தருகின்றன என்பைத உணர்ந்து. அழுைகைய அடக்கியவாேற தன் அைறக்குச் ெசன்று குளியைல முடித்துவிட்டு. ஹாலில் ேசாபாவில் வந்து அமர்ந்ததும். அந்த அைறயிலிருந்த வண்ண மீன்கைள பார்த்ததும் “இதுவைர உங்கைளப் ேபால நானும் நீந்திக் ெகாண்டிருந்ேதன். முதன் முதலாக உன்னுடன் கழித்த நாள்” என்று கூறி அவள் அைமதிையப் பார்த்து. . அவள் ரசிக்கும் இடங்கைளயும் மரங்கைளயும் பார்த்தவாேற வந்தாள். ‘ெசௗமி’ என்று குரலில் ஏக்கத்துடன் அைழக்கும் ேபாது மட்டும் அவளிடமிருந்து எந்த பதிலும் இருக்காது. ெசௗமியும் அவனுைடய அைழப்புகைள எதிர்பார்க்கத் ெதாடங்கினாள். அவன் அணிவித்த ேமாதிரத்ைதயும். இன்ேறாடு கைடசி நாள் என்ற நிைனவில் மணலில் நீண்ட ேநரம் அமர்ந்திருந்தாள். ெசௗமியின் ெவறித்த ேதாற்றத்ைதப் பார்த்து “ெசௗமி. ஏேதா சாதைன புாிவது ேபால இந்தாங்கப்பா என்று ெசங்கல் எடுத்துக் ெகாடுத்ததும். அடிக்கல் நாட்டும் ேபாது முதல் ெசங்கல்ைல அப்பா எடுத்துக் ெகாடுக்கச் ெசான்னதும். அவள் வசதிக்காக பார்த்துப் பார்த்துக் கட்டப்பட்ட வீட்டின் ஒவ்ெவாரு அங்குலமும். ெகாடிகைளயும் இனிப் பிாியப் ேபாகிேறாம். ெவளியில் வர தன்னுைடய ஊஞ்சைலப் பார்த்து அதில் அமர்ந்து அைதத் ெதாட்டுத் தடவினாள் “இதுவைர எனக்ெகன்று இருந்த இந்த ெபாருட்கைளயும். ெசௗமியின் சிறு வயைத நிைனவு படுத்தி அவளுைடய குடும்பத்தில் ஓர் அங்கமாகேவ திகழ்ந்தது. அந்த அைறயில் மூச்சு முட்டுவது ேபால உணர்ந்து. சிறு வயதில் தான் நட்ட ேவப்ப மரத்தில் சிறிது ேநரம் கண்மூடி சாய்ந்து விட்டு. விைளயாட அைமக்கப்பட்ட குட்டி ைமதானமும். மணைலயும் ைககளால் தடவி விைளயாடிவிட்டு வீடு திரும்பும்வழியில். நாட்கள் கடகடெவன ஓடி. என்ன ஆயிற்று? ஏன் இப்படி அமர்ந்திருக்கிறாய்?” என்றார். அப்பா இந்த வீடு நான் கட்டியது என்று பைழய புைகப் படத்ைத எடுத்து ஒவ்ெவாரு முைறயும் ெபருைமப் பட்டதும் பசுைமயாக நிைனவில் நின்றது. தூக்கம் வருகிறது” என்று நழுவியவைளக் கண்டு ெகாள்ளாமல் விடேவ.

ஒேர ஒரு முைற அவளிடம் ேபாைனக் ெகாடுங்கள்” என்று வற்புறுத்தினான். “ெசௗமி. காைலயிலிருந்து ேபசாமல் தவித்துக் ெகாண்டிருந்த உதய். எந்த எதிர்ப் ேபச்சுமின்றி ெசால்வதற்ெகல்லாம் தைலயாட்டிக் ெகாண்டிருந்தவளின் அைமதி அவைரயும் பாதித்திருந்தது. இைளத்தும் இருப்பைதப் பார்த்ததும். . நிர்மலாவிற்கு என்ன ெசால்வெதன்ேற புாியவில்ைல. ெபற்ேறாைரப் பிாியும் நிைனவில் கண்களில் நீர் அருவி ேபால் ெகாட்டத் ெதாடங்கியது. தன்ைன உயிர் ேபால் வளர்த்த அன்ைன திருமண ேவைளகளில் சற்று கருத்தும். தான் மட்டும் ெபற்ேறார். எந்த சமாதானத்திற்கும் சாியாகாமல். ஓருயிரான மரம். ேமலும் அழுைக அதிகாித்தது. அவளும் பிாிைவ எண்ணி அழுவைதப் பார்த்தது. தந்ைத உணவருந்தும் ேபாது ‘அப்பா ப்ளீஸ் ஊட்டி விடுங்கேளன்’ என்று ெசல்லம் ெகாஞ்ச முடியாது. மலர்கைளப் பார்த்ேத வருந்திக் ெகாண்டிருந்தவளுக்கு. இன்னும் இரண்டு நாட்களில் திருமணத்ைத ைவத்துக் ெகாண்டு இப்படி அழுதால் உடம்பிற்கு என்ன ஆவது? நீதான் வருபவர்கைளயும் வரேவற்க ேவண்டும்” என்று சிறிது கண்டிப்புக் கலந்து ேதற்றினார். இல்ைல மாப்பிள்ைளைய அைழத்துக் ெகாண்டு இங்ேக வா” என்று சமாதானம் ெசய்து பார்த்தார். என்ன ெசய்வது? என்று புாியாமல் அவள் ேபாக்கிேலேய விட்டு விட்டார். உடேன கிளம்பி வந்துவிடுேவாம். ெசடி. நீர்த் திைரயிட்ட கண்கேளாேட ெசௗமிக்குத் ேதைவயானைதெயல்லாம் சாி பார்க்கத் ெதாடங்கினார். ெசௗமிதான் சின்னப் ெபண். தாயின் மடியிேலா படுக்க முடியாது. எனக்குத் திருமணேம ேவண்டாம். ஒரு மணி ேநரமாக அழுது ெகாண்டிருப்பவர்கைளத் ேதற்றும் வழியறியாமல் சந்திரனும் கண்கலங்கினார். உதய்க்கு மட்டும் எந்த சூழ்நிைலயும் மாறாமல் இருக்கும் ேபாது. சைமயலைறயில் இருக்கும் அன்ைனயின் பின்புறம் ெசன்று. கல்யாண வீட்டின் கலகலப்பு எட்டிப் பார்த்த பின்பும். உறவினர்கள் அைனவரும் வந்து. உற்றார். உனக்கு எங்கைளப் பார்க்க ேவண்டும் என்று ேதான்றினால் ெசால். “நிம்மி. ெகாஞ்சம் கட்டுப் படுத்திக் ெகாள்ளடா. ெகாடி. “ெசௗமி. எதற்கு அழுகிறாய்? ெசான்னால் தாேன ெதாியும்?” என்று வினவிய நிர்மலாவிற்கும் ெசௗமி அழுவைதப் பார்த்து கண் கலங்கியது.இதுவைர உயிரற்ற ெபாருட்கைளயும். உதயின் குரைலக் ேகட்டதும் “இந்தத் திருமணத்தால் தான் ெபற்ேறாைர விட்டுப் பிாியப்ேபாகிேறன்” என்ற எண்ணமும் “என்னடா கண்ணம்மா. உங்களுடேனேய இந்த வீட்டிேலேய இருந்து விடுகிேறன். ஏன் இப்படி அழுகிறாய்?” என்ற பாிவுக் குரலிலும். இடுப்ைபக் கட்டிக் ெகாண்டு மஞ்சள் வாசத்ைத சுவாசித்தபடிேய இப்ேபாதுதான் குளித்தீர்களா? என்று ேகட்க முடியாது. பக்கத்து வீட்டுக் குட்டீஸ்களுடன் சாிக்கு சமமாகப் ேபாட்டியிட்டு அன்ைனயிடம் திட்டு வாங்க முடியாது. பலமுைற முயற்சி ெசய்தும் ெசௗமி ேபச மறுத்ததால் “மாமா. நிைலைமைய உணர்ந்து சிறிது சிறிதாக அழுைகைய நிறுத்தினார். “ெசௗமி. உைடந்து ேபாய் அம்மா என்று கதறத் ெதாடங்கினாள். ெசௗமியின் கண்ணீர் மட்டும் நின்ற பாடில்ைல. ெசௗமிையப் பிாிய ேவண்டுேம என்று தினமும் கணவாிடம் அழுது ெகாண்டிருந்தவருக்கு. மைட திறந்த ெவள்ளம் ேபால கண்ணீர் ெபருகியது. என்னடா என்ன ெசய்கிறது? உடம்பிற்கு ஏதாவது ெசய்கிறதா?” என்று நிர்மலா பதறியவாறு ெநற்றிையத் ெதாட்டுப் பார்க்கவும். உங்கைள விட்டுப் ேபாகமுடியாது” என்று ேகவலுடன் ெசால்லவும். நிர்மலா உடேன சாாியாகா விடிலும். புள்ளி மானாய் வைளய வரும் ெசௗமி. எனக்கும் திருமணம் முடிந்ததும் இப்படித்தான் இருந்தது. உறவினர் அைனவைரயும் விட்டு விட்டு புது இடத்திற்குப் ேபாக ேவண்டுமா? ஏன் என் வாழ்க்ைக இப்படி மாறியது?” என்று கண்ணீருடன் ேயாசிக்க. உதயுடன் ேபசிப் பழகியவுடன் சாியாகிவிட்டாள் என நிைனத்தால் இப்படி அழுகிறாேள? தானும் ெசௗமிைய எப்படிப் பிாிந்திருப்பது? என்று அவரும் அழுைகயில் கைரந்தார். இப்ேபாது அப்பாவுடன் ஒன்றிப் ேபாகவில்ைலயா? அது ேபாலேவ நீயும் ெகாஞ்ச நாளில் எங்கைளவிட்டு இருக்கப் பழகிக் ெகாள்வாய். நீயும் இப்படிப் புாியாமல் அழுது ெகாண்டிருந்தால் எப்படி? இன்னும் சிறிது ேநரத்தில் உறவினர்களும் வந்துவிடுவார்கள். திருமண ேபச்ெசடுத்ததிலிருந்து அைமதியாய் இருப்பைதப் பார்த்து கவைலப் பட்டுக் ெகாண்டிருந்தவர். இனி தந்ைதயின் மடியிேலா. எப்படி சமாதானம் ெசய்தாலும் அழுேத கைரபவைள. “அம்மா.

இருளில் தடக் தடக் ஒலியுடன் அவள் இதயமும் பயத்துடன் துடித்தது. அவற்றிைடேய மலர்ந்து மணம் வீசிச் சிாித்த ேராஜா மலர்களும். வந்தாலும் சமாளித்துக் ெகாள்ளலாம். “அண்ணி. மாக்ேகாலமும் மாவிைலத் ேதாரணங்களும் ேபாட்டியிட்டு மணம் பரப்பிக் ெகாண்டிருந்தன.அழுது அழுது ஓய்ந்து ேபாய் ஒரு மணி ேநரம் உறங்கியவள். பின்புறத் ேதாட்டத்ைதயும் சுற்றிக் காட்டுகிேறன். “என்ன ேகட்கிறீர்கள் என்று புாிந்து ேகட்கிறீர்களா? நாைளக்குத் தான் திருமணம். ெசௗமியின் அழுைகைய எண்ணித் தவித்துக் ெகாண்டிருந்த உதய் அவைள ஆராயத் ெதாடங்கினான். அவற்றிைடேய ெதன்னம் பாைளகளும். நான் ெகாஞ்சம் அவளிடம் ேபச ேவண்டும்” என்று தணிவான குரலில் கூறினான். ெசௗமியின் நிைலையப் பார்க்க சவிதாவிற்கும் பாவமாக இருந்தது. வீங்கியிருந்த கண்கள் அவைள அைடயாளம் காட்டின. சற்று அதிகப் படியான ேமக்கப் ேபாட்டு. ஆனால் இப்படி இருப்பவைள சாி ெசய்ய ேவண்டாமா? இன்னும் சிறிது ேநரம் கழித்து. யாராவது ேகட்டால் ெசால்லி விடுங்கள்” என்று . அழுதழுது வீங்கிய கண்கேளாடும். எதற்கும் பின் புறப் படிக்கட்டு வழியாக வாருங்கள். ஆலம் சுற்றி வரேவற்று. பூைஜயைறக்குச் ெசன்று விளக்ேகற்றி உறவினர்கள் விசாாிப்பதற்ெகல்லாம் அைமதியாக பதிலளித்த ேபாதும் அவளுைடய ேவறுபாடு உதய்க்குப் புாிந்தது. மணமகளின் வருைகக்காகக் காத்திருந்து ெதன்றேலாடு இைணந்து நடனமாடித் தத்தம் மகிழ்ச்சிையத் ெதாிவித்துக் ெகாண்டிருந்தன. அதிகாைல 5 மணிக்ேக ரயில் நிைலயத்தில் காத்திருந்து. “ெபாண்ணு வந்தாச்சு. எழுந்ததும் லாவண்யாவுடன் ேசர்ந்து வீட்ைட விட்டுக் கிளம்பும் ேபாது மீண்டும் அழுைகையத் ெதாடர்ந்தாள். ெசௗமி முகம் மிகவும் வாடித் ெதாிகிறது. ெசௗமிைய அைழத்துக் ெகாண்டு கார் உள்ேள நுைழயவும். வீட்ைட சுற்றிக் காட்டுவதாகக் கூறி அைழத்து வாருங்கள். இரு மருங்கிலும் அணிவகுத்து நின்ற ெதன்ைன மரங்களும். அவ்வீட்டரசியின் வரவிற்குத் தைலவணங்கிக் காத்திருந்தன. உறவினர் கூட்டத்திற்கிைடேய இருந்தவைள ெநருங்கிப் ேபச முடியாது என்பது புாிந்ததால் தன் வீட்டில் ஏதாவது சந்தர்ப்பத்தில் ேபசக் காத்திருந்தான். ேநராக சவிதாவிடம் வந்து. இந்த இருைளப் ேபாலேவ தன் மகிழ்ச்சியான வாழ்வும் அஸ்தமனத்ைத ேநாக்கிப் ேபாவதாக நிைனத்தவளுக்கு. ேமேல ெபாியவர்கள் வருவதற்கு வாய்ப்புக் குைறவு. “அத்ைத. நான் அவளுக்கு காற்றாட ஒரு ஐந்து நிமிடம் வீட்ைடயும். மைழ ெபய்து ஓய்ந்த மண் வாசைனேயாடு. ஆரத்தித் தட்டு தயாரா? ேபாட்ேடா கிராபர் ெரடியா? வலது காைல ைவத்து வரச் ெசால்லுங்க” என்று பல உறவினர்களின் குரல்கள் ஒலிக்கத் ெதாடங்கின. இப்ேபாது எப்படிப் ேபசுவது?” என்று சவிதா திைகத்தவாறு பதில் ெசால்ல. அவள் கண்கள் ேபசிக் ெகாண்டிருந்தன. அவற்றில் கருவைளயத்ேதாடும் இறங்கிய ெசௗமிையக் கண்டு அவன் உள்ளத்தால் அழுது ெகாண்டிருந்தான். புைகவண்டியில் ஏறும் வைர ெவறித்தபடிேய வந்தவைளக் கண்டு ஒன்றும் ெசய்ய முடியாமல் பார்த்திருந்தனர். ஆனால் இப்ேபாது அந்தக் கண்களில் உயிர்ப்பும். முகப் ெபாலிவு அதிகாிக்கப் பட்டிருந்தாலும். உதயத்ைத ேநாக்கித் தான் ேபாவது புாியவில்ைல. ெசௗமிைய எப்படியாவது மாடிக்கு அைழத்து வாருங்கள். “எனக்கும் புாிகிறது. அைர மணி ேநரம் காத்திருந்த உதய். ெபண் பார்க்கச் ெசன்ற ேபாது அவள் ேபசாவிட்டாலும். வீட்டின் முன்புறம் கட்டப் பட்டிருந்த வாைழ மரங்களும். நான் காத்திருக்கிேறன்” என்று கூறிச் ெசன்றான். குறும்பும் குைறந்திருப்பதாகப் பட்டது. அன்புடன் அைழத்துச் ெசல்லப்பட்ட ெசௗமி மட்டும் உணர்ச்சியற்ற முகத்ேதாடு ெபாம்ைமயாய் இயங்கிக் ெகாண்டிருந்தாள். ********************************************************************* அத்த அத்திியாயம் 11 ‘ேபாருழுந்ெதடுத்த ஆெரயில் ெநடுங்ெகாடி வாரல் என்பன ேபால மறித்துக் ைக காட்டியதற்கு’ மாறாக அழகிற்காக ைவக்கப் பட்டிருந்த ெசடிகளும்.

ஒரு கணம் அவளுக்ேக உாிைமயான இடம் ேபால அவன் மார்பில் ெதாய்ந்தவள். “ெசௗமி. கண்கள் சிவந்து.ஆனந்தியிடம் ெபாறுப்ைபத் தள்ளிவிட்டு “வா ெசௗமி. நான் ெசால்வைதக் ெகாஞ்சம் ேகேளன்” என்று ெசால்லியும் அவள் அைதக் காது ெகாடுத்துக் ேகட்காமல் அழுவதிேலேய கவனமாக இருக்கவும். அவன் ெதாடுைகைய ஏற்க முடியாமல் விலகினாள். “நீ ெசால்லாவிட்டால் பரவாயில்ைல. உதய் தன்னுைடய அைறைய அளவிடுவது ேபால் பார்த்தது நிைனவிற்கு வந்தது. இங்ேக பாரடா. அேதாட குவாலிடி. இது எப்படி சாத்தியம்? என ேயாசித்தவளுக்கு. உனக்குப் பிடித்தது சிலவற்ைறக் காட்ட ேவண்டும்” என்று வலுக்கட்டாயமாக அைறக்குள் அைழத்துச் ெசன்றான். கலர். ஆதி ெமாழியாம் அைணப்ைபயும் ஏற்க மறுப்பவைள என்ன ெசய்வது? என்று புாியாமல். . ேமேல ைககைளக் கட்டியவாறு சாய்ந்து நின்றிருந்த உதையப் பார்த்ததும் ெசௗமிக்கு அவனுடனும் ேபசப் பிடிக்கவில்ைல. இவன் இங்ேக இருப்பது ெதாிந்தால் மாடிக்ேக வந்திருக்க ேவண்டாேம என்று தவித்தவாறு நின்றாள். அதனால ஞாபகம் ைவத்திருப்பது கஷ்டேம இல்ைலேய. இப்ேபாது எதற்காக அழுைக? மனதிலிருப்பைத என்னிடம் ெசால்வதுதாேன? மனம் விட்டுப் ேபசினால்தாேன பிரச்சைனையத் தீர்க்க முடியும்? என்னிடம் ெசால்வதற்ெகன்ன?” என்று ெசால்ல அந்தப் பாிவுக் குரலில் அழுைக அதிகாித்தேத தவிர குைறயவில்ைல. படுக்ைக விாிப்பு. இப்படியா அழுவது?” என்று பாிவாக வினவ. அதிலிருந்த பூக்கள் கூட மாறவில்ைல. ெசன்ைனயில் இருந்தது ேபாலேவ ெசய்திருக்ேகன். இைமகள் தடித்து. “சுவாில் அடிக்கப் பட்டிருந்த ெபயின்ட் நிறம். நான் உட்பட யாரும் எதுவும் ெசால்ல மாட்ேடாம்” “எப்படி அேத டிைசன். அவனும் இவளுைடய மாற்றங்கைளேய பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தான். “அேத மாதிாி இருக்காடா? இது உன்ேனாட ரூம். முகத்ைத இரு ைககளாலும் ெமன்ைமயாக ஏந்தி. அதிலிருந்த ெபாருட்கள் அைனத்தும் அவளுைடயது. ெசௗமிக்கும் ெகாஞ்ச ேநரம் ேகள்விக் கைணகளிலிருந்து தப்பித்தால் ேபாதும் என்ற நிைனப்ேபாடு சவிதாவுடன் நடந்தாள். அைறயின் அளவு. திருமணத்திற்கு முன்ேப வாழப் ேபாகும் வீட்ைடப் பார்க்க உனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு” என்று சிாித்தவாேற கூறினாள். ப்ளீஸ்மா. டிைசன் எல்லாேம மனதில் பதிஞ்சுடும். அப்படிேய பின்புறம் அைழத்துச் ெசன்று. பிளவர் வாஷிலும் அேத நிறமுைடய பூக்கள் அழகுற வீற்றிருந்தன” ஒரு சில நிமிடங்களிேலேய அைனத்ைதயும் இப்படி மனதில் நிறுத்துவது சாத்தியமா? என்று உதையப் பார்க்க. பிடிச்சிருக்கான்னு ேகட்டா. ைடயிங் ெதாழில்ல இருக்ேகாேம. நீங்கள் இருவரும் தனியாகப் ேபசுவைதப் பார்த்து யாராவது ஏதாவது ெசால்லப் ேபாகிறார்கள்” என்று பதிைல எதிர்பாரமால் திரும்பி நடந்தாள். உதய் அருகிலிருப்பது தன்ைன பாதிப்பைத உணர்ந்து. ஒரு முைற துணிையப் பார்த்தாேல. வீட்ைட சுற்றிக் காட்டுகிேறன். அதுவும் லாஸ்ட் வீக் உன்ேனாட ரூம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கேவ வந்ேதன். உன் மனதிலிருப்பது எனக்குப் புாிகிறது ெசௗமி. ேநற்ைறய நிைனவில் ேமலும் கண் கலங்கி அழத் ெதாடங்கினாள். சவிதா. பிடிச்சிருக்கா? எப்ேபாதும் ேபாலேவ நீ ஆடலாம். அைறக்குள் நுைழந்த ெசௗமி பிரம்மித்தாள். உள்ேள வா. ெசன்ைனயில் அவளது அைறக்குள் நுைழந்த உணர்வு திரும்பியது. அதற்குள் ெசௗமியிடம் ேபச ேவண்டியைதப் ேபசி விடுங்கள். ஓரளவு உன்ேனாட ரூம் மாதிாி வந்திருக்கா?” என்றான். எதிர்க் ேகள்வி ேகட்கிறாேய? நாங்க ேசாி பிசினஸ். உங்க ரூம் ேமேல இருக்கிறது. தன்ைனப் பார்க்கும் படி ெசய்து. உதய் ெநருங்கி அவளருகில் வந்து. கீேழ உறவினர்கள் நிைறய இருப்பது நிைனவிருக்கட்டும். “என்னடா. “உதய் 15 நிமிடங்கள் தான் உங்களுக்கு ேநரம். அைதயும் பார்த்து விடலாம் வா” என்று அைழத்துச் ெசன்றாள். பாடலாம். “ெசௗமி. இப்ேபாது என்ன ேபசப் ேபாகிறான்? என்று நிமிர்ந்து பார்த்தாள். எல்லாம் மறக்காம வாங்கியிருக்கீங்க? என்ற ேகள்வியில் “அடடா குட்டிம்மா. கீேழ பார்த்து முடித்ததும். தன் மார்பின் மீது சாய்த்து முதுைகப் பாிவுடன் தட்டிக் ெகாடுத்தான். கலர். “ெசௗமி. திைரச் சீைலயின் நிறம் முதற்ெகாண்டு அேத மாதிாிப் பிடித்திருக்கிறான்.

‘எல்லாப் ெபண்களுக்கும் திருமணத்தின்ேபாது பிாிவு ேநர்வதுதான். கதவு ேமேல கண்ணாடி பதித்து டிெரஸ்ஸிங் ேடபிளா மாத்தியிருக்காங்க. என்ன ெசய்வது? ஆகாயத்தில் எப்படி ஊஞ்சல் கட்டுவது?” என்று ெசால்வது ெசௗமிக்கு நிைனவிற்கு வந்தது. அடுத்து எல்லாைரயும் ேபால. அழாேத. ஆனால் இவ்வளவு காலம் பாடுபட்டு வளர்த்த ெதாழிைலப் பார்க்க ஆளில்ைல’ என்று வருத்தப் பட்டார்”. கண்கைளப் ெபாத்தியவாறு கதவிற்கு ெவளிேய அைழத்துச் ெசல்ல. சின்ன சின்ன மாற்றங்கைளத் தவிர எந்த மாற்றமும் உனக்கு இங்கிருக்காது. இயற்ைகயின் ரசிைகயான ெசௗமிக்கு அந்த சுற்றுப் புறேம மனம் மயக்கச் ெசய்து கவைலகைளப் ேபாக்குவது புாிந்தது. “ெசௗமி. ஒரு வாரத்தில் ெசடி ெகாடிகைள அைமத்தது எப்படி என்ற சந்ேதகம் வரேவ உதயிடம் “எப்படி ெசடி. “இது ஒரு கதவு ெசௗமி. நீண்ட நாட்களாக அன்ைனயிடம் “அம்மா. உன் அப்பா அம்மா பற்றி ஒரு திட்டமும் ைவத்திருக்கிேறன். ெசௗமி. “ஆமாம் ெசௗமி. ெகாஞ்சம்தான் வானம் ெதாியுது. ைநட்ல ஸ்டார்ஸ் பார்த்துேட ஊஞ்சல் ஆடினா நல்லாயிருக்கும். தந்ைதயாின் நிைனவில் மீண்டும் கண் கலங்கவும். ெசன்ைன அளவிற்கு ெபாிய ப்ராெஜக்ட் கிைடக்காவிட்டாலும். “மாமாவிற்கும் வயதாகிறது.“99 பர்சன்ட் அேத மாதிாி இருக்கு. நான் ெசால்வைத இப்ேபாதாவது ேகள்” என்றான். ேசர்ந்த உணர்வுப் பூர்வமானது.” என்றான். ெசன்ைனயில் இருக்கும் தன் அைறைய விடேவ அற்புதமாக ெசய்திருக்கிறான். இருளில் ெசயற்ைக நட்சத்திரங்களாகவும். அதற்கு உயிர் ெகாடுக்க உன்னால் மட்டும் தான் முடியும். அவரது ெதாழிைல ேகாைவக்கு மாற்றி விடலாம். ெகாஞ்சம் ேதம்பிய ேபாதும். ‘ெசௗமிக்கு இேத கட்டுமானத் ெதாழிலில் மாப்பிள்ைள பார்த்து அவாிடம் ெதாழிைல ஒப்பைடக்க நிைனத்திருந்ேதன். அதற்கு நடுவில் பிரம்மாண்டமாய் ஒரு ஊஞ்சல் மாட்டப் பட்டிருந்தது. அைர வட்டமாக ெகாஞ்சம் வித்தியாசமாக அைமக்கப் பட்டிருந்த பால்கனியிலிருந்து வானமும் நன்றாகத் ெதாிந்தது. ெவளியில் என்ன இருக்கு?” என்றாள். என்ன ெசால்கிறான் என்று புாியாமல் பார்க்கவும். அவளுக்கு ேமலும் ஆச்சர்யம் காத்திருந்தது. காலப்ேபாக்கில் சாியாகிவிடும்’. ெசௗமியின் அழுைக குைறந்தது. இரு ைககைளயும் ெசௗமியின் இருபுறமும் ஊன்றிக் ெகாண்டான். இப்ேபாது உனக்குப் ெபாருத்தமாக இருக்கிறது“ என்றான். அைத எங்கிருந்து ேவண்டுமானாலும்ெசய்யலாம்.” என்று ேபச்ைச நிறுத்தவும். நீ அழாமல் ேகட்டால் ெசால்கிேறன். ெசன்ற வாரம் நான் வீட்டிருக்கு வந்தேபாது. ப்ளீஸ்டா. ைகக்குட்ைடயால் ெமன்ைமயாகக் கண்ணீைரத் துைடத்து விட்டான். “அப்பாவிற்குக் கட்டுமானத் ெதாழில் தாேன. பலமுைற இயற்ைகக்கு நடுவில் அவள் ஊஞ்சலில் அமர்ந்திருப்பைத பார்த்துத் திட்டமிட்டைத ெசால்ல முடியாமல் “இப்படி ேதாட்டம் ேபாட்டால் நன்றாக இருக்கும் என்று இைத அைமத்ேதாம். ெகாடிகைள அதற்குள்ள வளர்த்தீங்க?” என்றாள். “குட்” என ெமச்சிவிட்டு. இது முதலிேலேய நான் எடுத்த முடிவு என்று ெதளிவு படுத்திவிட்டு. அவற்றிலிருந்த மலர்களின் வாசைன மனம் மயக்கச் ெசய்தது. படர் ெகாடிகள் சுற்றிலும் படர்ந்திருக்க. ஊஞ்சலில் அவள் அமர்ந்திருக்க. ஆனால் இதற்காக மட்டும் அவள் வருத்தப் படவில்ைலேய? தன் தாய். ெகாஞ்சம் மட்டும் ேவற மாதிாி இருக்கு” என்றவாறு அவள் அைறயிலிருந்தைத விடப் ெபாிதாக கதவு ைசசில் இருந்த டிெரஸ்ஸிங் ேடபிைளப் பார்க்கவும். நீங்கள் கிைடத்தது மிகப் ெபாிய வரம் மாப்பிள்ைள.மண்டியிட்டு ஊஞ்சலின் முன்புறம் அமர்ந்து. ஊஞ்சலில் அவைள அமர ைவத்ததும். சாியாக அவள்முகம் பார்த்துப் ேபச முடியாததால். “ெசௗமி. என்று அேத பல்லவிையப் பாடப் ேபாகிறான் என்று ெசௗமி எதிர்பார்த்தாள். இங்ேக என்னால உயிரற்ைறைவகைளத் தான் உருவாக்க முடிந்தது. தனக்காக பார்த்துப் பார்த்து அைமத்திருக்கிறான். பார்க்கிறாயா?” என்று அைதத் திறந்து காட்டவும் “வாவ் சூப்ெபர் ஐடியா. இரவு விளக்குகேளாடு பார்த்தால் மிகவும் அற்புதமாக இருக்கும் என்பது புாிந்ததும். அவைள அதனருகில் அைழத்துச் ெசன்றவன். நிலவாகவும் பிரகாசிக்கும் ைநட் ேகலக்சி ஊஞ்சலின் ேமேல அைமக்கப்பட்டிருப்பது புாிந்தது. என்விரான்ெமன்ட் என்பது உயிருள்ளைவயும். உயிரற்றைவயும். “இப்ேபாது ெசால்வது நான் விைளயாட்டிற்கு ெசால்லவில்ைல. “ெசௗமி.” எனவும். அப்பார்ட்ெமன்ட் இங்கும் ெபருகிவருவதால் ஓரளவு நல்ல . ெசௗமி தன் மனதில் வந்ததும்.

ப்ராெஜக்ட் கிைடக்கும். ஐடி ெடவலப் ஆவதால், அதற்கு நிைறய கட்டிடங்கள் ேதைவப்படும்.
ஆதனால் நல்ல நல்ல ப்ரெஜக்ட்களும் கிைடக்கும், அவர் ெதாழிைலயும் கவனித்த மாதிாி இருக்கும்.
சிறிதளவு ஓய்வும் கிைடத்த மாதிாி இருக்கும்” என்றான்.
“இது எப்படி சாத்தியம்? முதலில் அப்பா சம்மதிக்க ேவண்டுேம?” என்று ெசௗமி ேகட்க, “நாம் தான்
அவாிடம் ேபசி சம்மதிக்க ைவக்க ேவண்டும். உன்ைன விட்டு விட்டு அவர்களுக்கும் உன்
நிைனவாகத் தாேன இருக்கும். இன்னும் ெகாஞ்ச காலம் கழித்து நாேன ேபசுகிேறன். இன்னும்
நான்ைகந்து வருடங்கள் கழித்து அவர்கைளயும் நம் வீட்டுடேன இைணத்து விடலாம், அவர்கள் இனி
எனக்கும் தாய் தந்ைதயர் ேபாலத் தான், இந்தப் ெபாறுப்ைப என்னிடம் விட்டுவிடு, இப்ேபாைதக்கு
நான் ெசன்ைன ெசல்லும்ேபாெதல்லாம் உன்ைனயும் அைழத்துச் ெசல்கிேறன்.” என்றான்.
உதய் ேபசப் ேபச, ெசௗமியின் மனக்கவைல குைறந்து மகிழ்ச்சி ெபருகியது. எல்லாவற்ைறயும்
பார்த்துப் பார்த்து ெசய்திருக்கிறான். இன்னும் ஒரு நன்றி கூட ெசால்லவில்ைலேய? என்று
நிைனக்கும் ேபாேத, அவன் மண்டியிட்டு அமர்ந்திருந்தைதப் பார்த்ததும், “எவ்வளவு ேநரம் இப்படிேய
இருக்கிறீர்கள்? கால் வலிக்கவில்ைல?” என்று கவைலயுடன் ேகட்டாள்.
“எனக்கு வலிெயல்லாம் இல்ைல” என்று உதய் கூறவும்,” ஓ ஸ்கூலில் இப்படி நின்று பழக்கமாகி
விட்டேதா?” என்று ேகட்டுவிட்டு, உதட்ைடக் கடித்து ேபச்ைச நிறுத்தினாள். பற்களால் அழுந்தப்
பற்றியிருந்த உதடுகைள விடுவித்தவாேற, “ெசௗமி, நீ என்னிடம் எப்படி ேவண்டுமானாலும்
ேபசலாம், உன்னுைடய இயல்ைபயும்மாற்றிக் ெகாள்ள ேவண்டியதில்ைல. இப்படித் தவறாகப்
ேபசிவிட்ேடாேம என்று நிறுத்தவும் ேவண்டியதில்ைல” என்றான்.
இவ்வளவு ேநரம் அவன் தனக்கு அருகிேலேய இருக்கிறான் என்பது புதிதாகத் ேதான்றியது ேபால
முகம் சிவந்துவிட்டு, “ேதங்க்ஸ்” என்றாள்.
உதய் சிாித்தவாேற, “எதற்கு ேதங்க்ஸ்?” எனவும், அவைனப் ேபாலேவ, “எல்லாவற்றிற்கும்” என்று
ெசான்னாள்.
“என்னுைடய பாடத்ைத எனக்ேக படிக்கிறாயா? ஆனால், நான் வாயால் மட்டும் ேதங்க்ஸ்
ெசால்லவில்ைலேய? ஒரு ேவைள பாடம் சாியாகப் புாியவில்ைலயா? நான் இன்ெனாரு முைற ேவறு
இடத்தில் ேதங்க்ஸ் ெசால்லித் தரவா?” என்று ேகள்வியில் நிறுத்தினான்.
புறங்ைகயில் முத்தமிட்டு ேதங்க்ஸ் ெசான்னான், இப்ேபாது பார்ைவ முகத்தில் அல்லவா இருக்கிறது?
நானும் அேத மாதிாி ெசய்ய முடியுமா? என்று நிைனக்கும் ேபாது கன்னக் கதுப்பு சூடானது. “நீங்கள்
தாேன நமக்குள் பார்மாலிடீஸ் ேவண்டாம் என்றீர்கள், அதனால் ேதங்க்ைஸ வாபஸ் வாங்கிக்
ெகாள்கிேறன்” என்றாள் சாமார்த்தியமாக.
“அடடா, என் மைனவி இவ்வளவு புத்திசாலியா? அப்ேபாது நானும் என் ேதங்க்ைஸ வாபஸ் வாங்க
ேவண்டுமா? சாி, நான் ெசான்ன ேதங்க்ைஸ எனக்குத் திருப்பிக்ெகாடு” என்றான்.
“எப்படிக் ெகாடுப்பது?” என்று புாியாமல் ெசௗமி ேகட்கவும், “நான் எப்படி ெசய்ேதேனா அைத
எனக்கும் ெசய்துவிடு, சாிக்கு சாியாகிவிடும். என்ன ெசால்கிறாய்? இல்ைல, நாேன அன்று ெசய்தைத
திரும்ப எடுத்துக் ெகாள்ளவா?” என்று வினவவும், கன்னத்தில் இருந்த கதகதப்பான சூடு உடல்
முழுவதும் பரவுவது ேபால இருந்தது.
“சீக்கிரம் ேபசி முடிக்கச் ெசான்னார்கேள, அதற்குள் அைர மணி ேநரம் ஆயிற்று, என்ைனத் ேதடப்
ேபாகிறார்கள், ேபாகலாமா?” என்றாள்.
“ஓட்டம் தானா? எவ்வளவு நாள் என்று பார்த்துக் ெகாள்கிேறன். அப்புறம் இன்ெனான்று
உன்னுைடய அைறையத் திறந்தால் நம்முைடய படுக்ைகயைற இருக்கிறது, அைதயும் ஞாபகம்
ைவத்துக் ெகாள்” என்று கண்கள் பளபளக்க உல்லாசச் சிாிப்பில் கூறினான்.
அவன் கண்களிலும் ேபச்சிலும், ஏேதா ஜாலம் ெசய்தது ேபால, ஒரு நாள் முழுவதுமிருந்த அழுைக
குைறந்து கண்களில் ஒரு வித மயக்கம் வந்தது. அதன் பின் ெசௗமியின் கண்களிலும் இதழ்களிலும்
புன்னைக மலர்ந்ேத இருந்தது

இதுவைர எந்த அலங்காரமும் இல்லாமேலேய மனம் மயக்கியவள், மாைல வரேவற்பிற்கு சர்வ
அலங்காரங்களுடன், ேதவைதயாக வருவைதப் பார்த்ததும் உதய் மூச்சைடக்க விழியகலாமல்
பார்த்திருந்தான்.
உதயின் நண்பர்கள் “ேடய் மச்சா, மண்டபத்திற்குள்ளும் மைழ ெபய்யுது! வாட்டர் ேடப் யாேரா ஓபன்
பண்ணிடாங்க! உதய் ெகாஞ்சம் வாைய மூடிக்ேகா, வாயிலிருந்து தண்ணி மாதிாிேய ெகாட்டுது,
விடற ெஜாள்ளுல மண்டபேம மிதக்கும் ேபாலிருக்கு” என்று ஆளாளுக்கு ெமல்லிய குரலில் கிண்டல்
ெசய்து ெகாண்டிருந்தனர்.
ெசௗமியுடன் ேசர்த்து ேஜாடியாக நிற்கும் ேபாது, உதய்க்கு உலகேம அவன் ைகயிலிருப்பைதப்
ேபாலிருந்தது. திருமணத்திற்கு முதல் நாள் வந்த கூட்டத்ைத பார்த்ததும் மைலத்து நின்றவைளப்
பார்த்து, “ெசௗமி, இன்று ஒரு நாள் தான், சமாளித்துக் ெகாள் ” என்றான் உதய். அருகருேக
கண்கேளாடு கண்களும், ைககேளாடு ைககளும் உரச நின்றிருப்பது, இருவருக்குேம கால் வலிைய
மறக்கடித்து ஒரு வித ேபாைதையேய ெகாடுத்தது.
இரண்டு மணி ேநரம் நிற முடியாமல் நின்றிருந்தவைளப் பார்த்து, உதய் “என்னடா, இவ்வளவு
டயர்டாக இருக்கிறாய்? காைலயில்கூட பரவாயில்லாமல் இருந்தாய், என்ன ஆயிற்று? உடம்பு
எதுவும் சாியில்ைலயா?” என்று அக்கைறயாக வினவினான்.
அவைன ேநருக்குேநர் பார்க்காமேலேய, “அெதல்லாம் ஒன்றுமில்ைல” என்று ெசௗமி
முணுமுணுக்கவும், உதய்க்கு என்னேவா இருக்கிறது,அைத அவள் மைறப்பதும் புலப் பட்டது. “கால்
வலித்தால் ெபாறுத்துக் ெகாள். இன்னும் ெகாஞ்ச ேநரத்தில் முடிந்துவிடும். அப்புறம்
உட்காரைவத்துதான் சடங்குகள் ெசய்வார்கள்” என்றான்.
நலுங்கு ைவப்பது, நிச்சயதார்த்தம், ெமட்டி அணிவிப்பது, என்று ஆயிரம் சடங்குகள் ெசய்து
நான்ைகந்து புடைவகைள மாற்றச் ெசய்து, இதற்கு நடுவில் வருபவர்களுக்கு புன்னைக ெசய்து,
ேதாழியாின் ேகலிைய சமாளித்து, ேபாட்ேடாவிற்கு ேபாஸ் ெகாடுத்து நள்ளிரவில் உறங்கச் ெசன்ற
ெசௗமி அடுத்த ெநாடிேய துயிலில் ஆழ்ந்தாள்.
உதய்க்ேகா அன்ைறய இரவு முடியாததாகத் ேதான்றியது. நண்பர்களின் ேகலி கிண்டல்கைள
சமாளித்து, ெசௗமிைய மனத்தால் நிரப்பிக் ெகாண்டு, ெசௗமிையக் கரம்பிடிக்க ெபாழுது
புலர்வதற்காகக் காத்திருந்தான்.
*********************************************************
அத்த
அத்திியாயம் 12
கதிரவன் தன் ெசங்கதிர்களால் உலகத்ைத எழுப்பிக் ெகாண்டிருந்த ேவைள! பறைவகளின்
ஆர்ப்பாிக்கும் ஒலிகள் கதிரவனின் வருைகக்குக் கட்டியம் கூறிக் ெகாண்டிருந்தன! ஆதவனின்
வருைகயில் உணவு தயாாிக்க ஆைசயாய்க் காத்திருந்த மரம், ெசடி, ெகாடிகள் தைலயைசத்து
நன்றிையத் ெதாிவித்துக் ெகாண்டிருந்தன !
வண்ண விளக்குகளால் அலங்காிக்கப் பட்டு, பச்ைசப் பட்டாைட உடுத்திய இயற்ைகயன்ைனயின்
நடுவில் ெவண்ைமயாய், கம்பீரமாய் எழுந்து நின்றது ‘ஆலயம் திருமண மண்டபம்’. ெதன்ேமற்குப்
பருவமைழ தன் சாரலால் ேதாரணம் கட்டிக் ெகாண்டிருந்தது! நாதஸ்வர ஒலி தன் இன்னிைசையப்
பரப்பி ெசவிக்கு இன்சுைவ விருந்தளித்துக் ெகாண்டிருந்தது!
மணப் ெபண்ணிற்கான அலங்காரம் முடிக்கப் பட்டு, ேபரழகியாய் அமர்ந்திருந்த ெசௗமி, “அண்ணி
தூக்கமாய் வருகிறது, நாலு மணிக்ேக எழுப்பி இப்படி உட்கார வச்சுடீங்கேள” என்று புலம்பியவாேற
அமர்ந்திருந்தாள்.
லாவண்யா, “இவ்வளவு ேநரம் ெபயின்ட் அடிக்க என்னுைடய முகம் தான் கிைடத்ததா? என்று
புலம்பிக் ெகாண்டிருந்தாய், ேமக் அப்ைபக் ெகாஞ்சம் குைறத்தால், இப்ேபாது தூக்கம் வருகிறதா?
இன்று ஒரு நாள் எதுவும் ேபசாமல் இரு, என்றால் ேகட்கிறாயா? தூக்கம் வந்தால் ேசர்த்து ைவத்து
அப்புறம் தூங்கிக் ெகாள்ளலாம்” என்றாள்.
அதற்குள் மணப்ெபண்ைணக் காணும் ஆவலில் உதயின் உறவினர்கள் பைடெயடுக்க, அவர்களிடம்
எழிலாய் முறுவலித்து ஒரு சில வார்த்ைதகள் ேபசியவாறு அமர்ந்திருந்தாள்.

அவ்வளவு அலுவல்களுக்கிைடேயயும் ஆனந்தி ெசௗமியிடம் வந்து திருஷ்டி கழித்தவாேர,
“முகூர்த்தத்திற்கு இன்னும் அைர மணி ேநரம் இருக்கிறது ெசௗமி, எதற்கும் ெகாஞ்சமாக சாப்பிட்டு
விடும்மா, அப்புறம் மாற்றி மாற்றி வாழ்த்த பாிசு ெகாடுக்க என்று வந்து ெகாண்ேட இருப்பார்கள்,
எல்லாம் முடிந்து நீங்கள் சாப்பிடும் ேபாது பத்து மணியாவது ஆகும், அதுவைர நீ பசி தாங்க
மாட்டாய், நான் ெகாஞ்சம் ைலட்டாக இட்லி மாதிாி அனுப்புகிேறன்” என்று ெசால்லிச் ெசன்றார்.
அதுவைர ெசன்ைனயிலிருந்து மாறுபட்ட காலநிைலையயும், இயற்ைகயன்ைனயின் எழிைலயும்,
விடாமல் ெபய்யும் மைழையயும், குளிைரயும் ேபசிக் ெகாண்டிருந்த உறவினர்களும், ேதாழியரும்
உதய் வீட்டாாின் பண்ைபயும், விருந்ேதாம்பைலயும், ெசௗமி ேமல் ெகாண்ட அக்கைறையயும் புகழத்
ெதாடங்கினர்.
அபி ெசௗமியின் காதில், “ேநற்று இரவு உன்ைனயும், அண்ணாைவயும் ேசர்த்துப் பார்க்க இந்த
ஊாின் இயற்ைகயும் பசுைமயும் ேபால் அழகாக இருந்தது. கண்கைள ேவறு பக்கம் திருப்பேவ
முடியவில்ைல, பார்த்துக் ெகாண்ேட இருக்கலாம் ேபாலிருந்தது, ஒருவருக்ெகாருவர் அவ்வளவு
ெபாருத்தமாக இருக்கிறீர்கள்” என்று கிசுகிசுக்க
அஞ்சனாவும், “ஆமாம் ெசௗமி, அண்ணாவும் சமயம் கிைடக்கும் ேபாெதல்லாம் அவ்வப்ேபாது உன்
முகம் சிவக்கச் ெசய்து ெகாண்டிருந்தாேர, அைதயும் நாங்கள் பார்த்ேதாேம, அண்ணாவின் சீண்டலும்,
உன் சிணுங்கலும் எங்களுக்குத் திருமண விருந்ைத விடப் ெபாிய விருந்து” என்று ராகம் பாடி
ேகலியில் இறங்கினாள்.
ேகலி ெதாடரவும், உதயின் தீண்டல்களும், சிறு சிறு உரசல்களும் அப்ேபாது நடந்தது ேபால,
மனதிற்குள் பரவிய இனிய கதகதப்ைபக் கட்டுப் படுத்திக் ெகாண்டு, லாவண்யா ஸ்பூனில் இட்லிைய
எடுத்துக் ெகாடுக்க அவசரமாக நான்கு இட்லிகைள விழுங்கி முடித்தாள். சிறிது ேநரத்திேலேய
முகூர்த்த ேவைள ெநருங்கவும், “ெபண்ைண அைழத்து வரச் ெசால்கிறார்கள்” என்ற குரல் ஒலித்தது.
மணேமைட சுற்றிலும் மல்லிைக, சம்பங்கி, ெசவ்வந்திப் பூக்களால் அலங்காிக்கப் பட்டு நறுமணம்
பரப்பிக் ெகாண்டிருந்தது. பாரம்பர்ய முைறப் படி அைமக்கப் பட்டிருந்த அந்த மணேமைடையப்
பார்த்து ெசௗமி, “நிஜமாகேவ ேதவேலாகம் என்று ஒன்றிருந்தால், அது இப்படித் தான் இருக்குேமா?
என்று ேயாசித்தவாேற அைத வலம் வந்ததும், உதய் அருகில் அமரச் ெசான்னார்கள்
உதய்க்கு ஒரு அடி தள்ளி அமர்ந்தவைளப் பார்த்து லாவண்யா, “ெசௗமி, இன்னும் ெகாஞ்சம்
பக்கத்தில் உட்கார்” என்று ெசான்னதும், ஒரு இன்ச் மட்டும் நகர்ந்து அமர்ந்தாள். “மாப்பிள்ைள
நீங்களாவது ெசௗமி பக்கம் வந்து அமருங்கள்” என்று லாவண்யா ெசால்லவும், உதய் சிாிப்புடம்
ெசௗமியின் அருகில் வந்து அமர்ந்தான்.
குழுமியிருந்த கூட்டத்ைத நிமிர்ந்து பார்க்க முடியாமல், என்ன ெசய்வது? என்று என்று
ேயாசித்தவளுக்கு ேஹாமப் புைக கண்ணில் பட்டது. அந்தப் புைகைய மானாகவும், மயிலாகவும்
கற்பைன ெசய்து தைல நிமிராமல் அமர்ந்திருந்தவைளப் பார்த்து “ெசௗமி, இப்படி தாிசனம்
தராமேலேய அடம் பிடித்தால் எப்படி? ஒரு நிமிடமாவது தைல நிமிர்ந்து பாேரன்” என்று ெமல்லிய
குரலில் உதய் கூறினான்.
எந்த பதிலும் வராமல் இருக்கேவ, “ெசௗமி விழித்திருக்கிறாயா?” என்று உதய் ேகட்க “ம்ம்” என்ற
முனகல் மட்டும் பதிலாகக் கிைடத்தது.
“என்ைன நிமிர்த்து பார்க்கக் கூடாது என்று விரதமா? இப்படிப் புைகையேய ஆராய்ச்சி ெசய்து
ெகாண்டிருந்தால், நம் கல்யாண ேபாட்ேடா பார்க்கும் நம் ேபரன், ேபத்திகெளல்லாம் இந்தப் பாட்டி
சாியான உம்மணா மூஞ்சியா இருக்காங்கேள? சிாிக்கேவ மாட்டாங்களா? எப்படி இவங்க கூட
இவ்வளவு வருஷம் குடும்பம் நடத்தறீங்க? நல்லேவைள உங்கள் வாாிசாக நாங்கள் பிறந்ேதாம்னு
ெசால்லுவாங்க”
“அது சாி ெசௗமி, உன்ைனேய அறுந்த வால் என்கிறார்கள், தாய் எட்டடி பாய்ந்தால் குட்டி பதினாறடி
பாயுமாம், நமக்கு ஒரு பாப்பா பிறந்தால் இரண்டு இன்ச் வாேலாடாவது பிறக்கும் என்று
நிைனக்கிேறன், உனக்ெகன்ன ேதான்றுகிறது” என்றான்.
ெசௗமிேயா தன்ைனப் ேபாலேவ முகம் ெகாண்டு பிறந்த ஒரு குழந்ைதக்கு இரண்டு இன்ச் வால்
ைவக்க முடியாமல், இரண்டு அடி வால் ைவத்து, அது வாைல ஆட்டி ேசட்ைட ெசய்வைதக் கற்பைன

ெசய்து பார்த்து, அவளறியாமேலேய சிாித்தவாறு நிமிர்ந்து உதயிடம் “உங்கைளப் ேபாலப் பிறந்தால்
அசல் குரங்காய்ப் பிறக்கும்” என்றவள்,
ெவண் பட்டு ேவட்டி சட்ைடயில், தைலயில் டர்பேனாடு கம்பீரமாக அமர்ந்திருந்தவைனப் பார்த்ததும்,
விழிகைள அகற்றமுடியாமல் தடுமாறவும், உதய் முகத்தில் திருப்தி பரவ “என்ன அப்படிேய குரங்கு
மாதிாிேய இருக்கிேறனா? அறுந்த வால் குரங்கிற்கும், அசல் குரங்கிற்கும் திருமணம் என்று
ேயாசிக்கிறாயா? என்றான்.
உதயின் கம்பீரத்தில் மூழ்கியவளுக்கு, அவன் ேதாற்றத்திற்குத் தான் ெபாருத்தமாக மாட்ேடாேமா?
என்று ேதான்றியது. இருவைரயும் “ெபாருத்தமான ேஜாடி” என்று அைனவரும் பாராட்டியது
நிைனவிற்கு வர, “நிஜமாகேவ ராஜகுமாரன் ேபாலிருக்கிறான், அைத எப்படி ெசால்வது”
ேயாசிக்ைகயில், “அண்ணா, உங்கைளேய எல்ேலாரும் பார்க்கிறார்களாம், ேபச்ைச அப்புறம்
ைவத்துக் ெகாள்ள ெசால்கிறார்கள்” என்ற குரலில் இருவரும் அைமதி காத்தனர் .
புேராகிதர் ைகயில் எேதா கட்டி, என்ெனன்னேவா ெசய்யச் ெசால்லவும்,, ஒன்றும் புாியாமல்,
ெசால்வைத ெசய்து ெகாண்டிருந்தாள். “இன்ைறய நாள் தன் வாழ்நாளில் முக்கியமானது” என்பைத
உணர்ந்த ெசௗமி, தன் கற்பைனகைளப் பின்னுக்குத் தள்ளி நடப்பவற்ைறக் கவனிக்கலானாள்.
“உதயின் குரல் எப்ேபாதும் ேபால கம்பீரத்துடனும், அழுத்தத்துடனும் ஒலிக்கும் ேபாது, தன் மனம்
மட்டும் ஓர் இனம் புாியாத படபடப்பில் தடுமாறுகிறேத?” என்று ஆச்சர்யத்துடன் எண்ணிக்
ெகாண்டிருக்ைகயிேலேய, ெகட்டி ேமளச் சத்தம் ஒலிக்கத் ெதாடங்கியது. உதயின் கரங்கள் மங்கள
நாைண அணிவிப்பதும், அதற்குத் திலகமிடும் அவன் கரங்களில் ஒரு நடுக்கத்ைத உணர்ந்து,
அவனுக்கும் இேத படபடப்பு இருக்குேமா? என்று நிமிர்ந்து அவைனப் பார்க்க, அவள்
பார்ைவக்காகேவ காத்திருந்தவன் ேபால புன்முறுவல் பூத்தான்.
உதயின் முகத்தில் எல்ைலயில்லா மகிழ்ச்சியும், நிம்மதியும் ஒருங்ேக இருக்க, அவன் புன்னைகயில்
தன்ைனத் ெதாைலத்தவளாய், ெசௗமியின் அகமும், புறமும் ேசர்ந்ேத மலர்ந்தன. கார்கால மின்னலாய்
ஒளிர்ந்த ெசௗமியின் புன்னைகையத் தன்னுள் நிரப்பிய உதய், அந்த தருணத்திற்காகேவ பல
ஆண்டுகள் தவமிருந்தவனாய் , மனதில் ேதான்றிய இன்பத்ைத, ஒரு ெநாடி கண்மூடி அனுபவித்தான்.
அக்னிைய வலம் வரத் தன் வலிைமயான கரத்தால், ெசௗமியின் பட்டான கரத்ைதப் பற்றிய உதய்,
ஒெவாரு ெநாடிையயும் தன் நிைனவுப் ெபட்டகத்தில் ெபாக்கிஷமாய் ேசமிக்கத் ெதாடங்கினான்.
ெசௗமிேயா ேநர்மாறாக “எதற்கு இப்படி எறும்பு ஊர்வது ேபால சுற்ற ைவக்கிறார்கேளா? ஸ்ேலா
வாக்கிங் நடத்துகிறார்களா? எப்ேபாதுதான் இப்படி சுற்றுவது முடியுேமா?” என்று எடுத்து ைவக்கும்
ஒவ்ெவாரு அடிையயும் கணக்கிட்டுக் ெகாண்டிருந்தாள்.
மாைல மாற்றும் ேபாது ேவண்டுெமன்ேற தைலைய குனியாமல் உதய் விைளயாடவும், ஆளாளுக்கு
“உதய், தைலைய மட்டும் குனியாேத, எப்படி மாைலையப் ேபாடுகிறார்கள் என்று பார்க்கலாம்”
என்று உற்சாகத்துடன் கூற
ெசௗமிக்ேகா “முதலிேலேய குள்ளக் கத்திாிக்காய் என்று கிண்டல் ெசய்கிறார்கள், இந்த ேசைல
மட்டும் இல்ைலெயன்றால் ஒேர குதி குதித்திருக்கலாம், இப்ேபாது என்ன ெசய்வது? என்று
மாைலையத் தூக்கிப் பிடித்தவாேற உதையப் பாிதாபமாகப் பார்க்கவும், உதய் சட்ெடன்று தைலையக்
குனிந்து அவள் மாைலையப் ெபற்றுக் ெகாண்டான்.
“ேச இப்படி ஏமாற்றி விட்டாேய உதய்? திருமணம் முடிந்ததுேம இப்படி ஜால்ரா தட்டுகிறாேய?”
என்று யாேரா புலம்ப உதய் கண்டு ெகாள்ளாமல், “ெசௗமி, இதற்கு ஒரு ேதங்க்ஸ் ெசால்ல ேவண்டும்,
இப்ேபாேத கவுண்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகி விட்டது, நிைனவில் ைவத்துக் ெகாள்” என்று காதருகில் ரகசியம்
ேபசினான்.
ெசௗமியின் கன்னங்களின் சிவப்பு, அவள் அதரங்களின் ெசயற்ைக அலங்காரத்ைத விஞ்சுவைதயும்,
அவள் முகச் சிவப்ைப மைறக்கச் ெசய்யும் முயற்சிையயும் கண்டு ஓரளவு புாிய ஆரம்பித்து விட்டது
என்று திருப்தியைடந்தான்.
அம்மி மிதித்து, அருந்ததி பார்க்கச் ெசான்னதும் “யார் அந்த அருந்ததி? எதற்கு ேமேல பார்க்கச்
ெசால்கிறார்கள்?” என்று புாியாமல் பார்க்க, உதய் “அருந்ததி ஒரு கற்புக்கரசி, அவர் நட்சத்திரமாக
வானில் ெஜாலிப்பதாக ஒரு நம்பிக்ைக, திருமணம் முடிந்ததும் அைதப் பார்ப்பது ஐதீகம்” என்று சிறு

கன்னத்ேதாடு கன்னம் இைழயச் ெசய்து உதய்க்குப் ேபருதவி ெசய்த பின்னேர இருவைரயும் விடுவித்தார். மற்றவர்கள் பற்றி உதய் அறிமுகம் ெசய்து ைவத்தும் அவர்கள் நிைனவிற்கு வராமல் தடுமாறினாள். இருவைரயும் தனிைமயில் அைழத்துச் ெசன்று அைரமணி ேநரம் உதயின் அைணப்பில் ெசௗமிைய நிறுத்தி. மாறி மாறி உறவினர்களும். ஆசி வழங்கவும். “ெசௗமி . அதுவைர இருந்த ேபச்சு சுத்தமாய் நின்று தயக்கம் மட்டும் ேமேலாங்கியது. உதயின் தீண்டல்கள் ஒருபுறம் பனிச் சாரலாய்க் குளிர்வித்தும். அயர்ந்து ேபாய் நின்றவைளப் பார்த்து “ெசௗமி. 8 மணிக்கு எப்படி நட்சத்திரம் ெதாியுமாம்” என்று மீண்டும் விளக்கம் ேகட்டாள். உதயின் வாயில் இனிப்ைப ஊட்டி விடுமாறு ேபாட்ேடாகிேரபர் கூற. இப்ேபாது சாப்பிட அைழத்துச் ெசல்வார்கள்” என்று உதய் கூற “எப்படித் தன் ஒவ்ெவாரு முகமாற்றத்ைதயும் ெதாிந்து ெகாள்கிறாேனா?” என்று ஆச்சர்யத்துடன் நிைனத்தாள் உணவருந்தும் ேபாது எதிர் வாிைசயில் ெசௗமியின் ேதாழியரும். “அண்ணி” என்று அைழத்தவாேற பத்து பன்னிரண்டு ேபர் ஒன்றாகக் குவிந்து கலகலக்கவும். இப்படி ஒத்துைழப்புத் தராவிட்டால் நாங்கள் எப்படி ஆல்பம் ேபாடுவதாம்?” என்றார். உதய் கிைடத்த வாய்ப்ைப நழுவ விடாமல் பயன்படுத்திக் ெகாள்ள. உணவிற்குப் பின்னும் ேபாட்ேடாகிேரபர் ெதால்ைல ெசௗமிைய விடுவதாயில்ைல. “உனக்கு இப்ேபாது விளக்க முடியாது. ஒரு முைற ‘சாி’ என்று தைலைய ஆட்டிக் காட்டவும். இப்ேபாது இெதன்ன வம்பு” என்ற ாீதியில் ெசௗமி ேபாட்ேடாகிேரபைரப் பார்த்தாள். காலம் முழுவதும் நீங்கள் பார்க்கும் புைகப்படங்கள். உதய் சிாிப்ைப அடக்கிக் ெகாண்டு திரும்ப அவைள அைழத்துச் ெசன்றான். பின்புறமிருந்து ேதாளில் முகம் புைதக்கச் ெசய்து. ெசௗமி “திருமணத்திற்கு முன்ேப உங்கள் ெபயர்கள் எல்லாம் ெசால்லியிருக்கிறார். மறுபுறம் அனலாய்த் தகித்தும் ெசௗமிையக் கலங்கடித்தன. அண்ணாவிற்கு ஸ்ட்ராங் சப்ேபார்ட்டா? சாி ெமதுவாகேவ எங்கைளப் பற்றித் ெதாிந்து ெகாள்ளுங்கள்” என்று ேபசிச் சிாித்து ேமலும் கலகலப்பூட்டினர். ேநற்று ேபசியதும் நிைனவிருக்கிறது. ைககேளாடு ைககள் பின்னிப் பிைணந்து. அதற்குள் ேபாட்ேடா எடுக்க.ெகாஞ்சம் ெபாறுத்துக் ெகாள். எங்கைளப் பற்றி அண்ணியிடம் எதுவுேம ெசால்லவில்ைலயா? ேநற்று இவர்களுடன் ேபசிேனாேம? என்று இரு ெபண்கள் குைறப்பட. ேநரம் கிைடக்கும் ேபாது மீதிைய எடுத்துக் ெகாள்கிேறன்” என்றார். அப்புறம் மைழ மீண்டும் வரும் ேபால் ெதாிகிறது. ஆனால் யார் யார் சித்தி ெபண்கள். நண்பர்களும் பாிசுகைள வழங்கிக் ெகாண்டிருக்க ெசௗமிக்கு கால்களிரண்டிலும் நிற்க முடியாத அயர்வு ேதான்றியது. உங்கள் ேதாற்றப் ெபாருத்தைதக் ேகமராவில் பார்க்கும் ேபாேத எனக்ேக ஆச்சர்யமாக இருக்கிறது. . ெசௗமிேயா விட்டால் ேபாதும் என்ற நிைலயில் அவசர அவசரமாக உதயிடமிருந்து விலகி நின்றாள். உதயின் தம்பி தங்ைகயரும் அமர்ந்து மணமக்கைளக் கிண்டலடித்தவாறு சாப்பிடவும் “ராேஜஷ் அண்ணா எப்படி இந்தக் குழுவிற்குள் ஐக்கியமானார்?” என்று ெசௗமி ேயாசிக்கத் ெதாடங்கினாள். நீங்களாவது அவர்கைளத் ேதாேளாடு ேசர்த்து அைணத்துக் ெகாள்ளுங்கள். மார்பில் சாய்ந்து ெகாள்ளச் ெசய்து. இன்னும் இரண்டு மணி ேநரம் இப்படித் தான் இருக்கும்” என்று காதருகில் கூறியவாறு வருபவர்கைள அறிமுகப்படுத்தினான். ேதாளில் சாய்ந்து ெகாள்ளுங்கள் என்று ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தார். ேபாட்ேடா எடுக்கும் ேபாது ஏதாவது சிறு குைறயாவது ேதான்றும். “மாப்பிள்ைள சார். இப்ேபாது இது ேபாதும். “அண்ணா.விளக்கம் ெகாடுக்க “எனக்கு சூாியன்தான் ெதாிகிறது. கிருஷ்ணாைவயும் உதயின் ெபாியப்பா மகன்கைளயும் மட்டும் நன்றாக அறிந்தவள். சித்தப்பா ைபயன்கள்? என்று குழப்பமாக இருக்கிறது” என்று கூற “அண்ணி. பாிசுகைள வழங்கவும் கூட்டம் குவியத் துவங்கவும். இப்ேபாது எது ெசான்னாலும் தைலைய ஆட்டிக் ெகாள்” என்று லாவண்யா ெசால்லவும்” பூம் பூம் மாடு மாதிாி ஆட்ட ேவண்டுமா?” என நிைனத்து. “ேநற்றும் இேத ேபால மாப்பிள்ைளயின் ைகையப் பிடியுங்கள். ஆனாலும் நீங்கள் ெராம்பவுேம ேமாசம். ஒன்று விட்ட சித்தி. “உங்கள் இருவைரயும் ேபால ெபாருத்தமான ேஜாடிைய என் சர்வீசில் இப்ேபாது தான் எடுக்கிேறன்.

நீ ட் ைரைனப் பார்த்திருக்கிறாயா? என்று ேகட்கிறார். “சவி. சின்னக் குழந்ைதகள் ஜன்னேலார சீட்டிற்கு அடம்பிடித்து அமர்ந்தைதப் ேபால ஆளுக்ெகாரு மூைலயில் அமர்ந்திருந்தார்கள். சாாிக்கா” என்ற ெசௗமிக்கு “மறந்து விட்டதா ெசௗமி? இது பூேலாகம். திருமண மண்டபத்ைத விட்டு மணமக்கள் உதயின் இல்லத்திற்குக் கிளம்பத் தயாராயினர்.30 மணி முகூர்த்தத்திற்கு 4 மணிக்ேக எழுப்பி விட்டார்கள்” என்று குைறேயாடு கூறிவிட்டு “இன்னமும் வீடு வரவில்ைலயா?” என்றாள். தன்ைனச் சுற்றிக் கதகதப்பாய் ஏேதா படர்ந்திருப்பைதயும். ஏேதா டிைரவர் ேவைல பார்த்ேதாமா. அவன் தன்ைன அைணத்துப் பிடித்திருப்பைதயும் உணர்ந்து அவசர அவசரமாக விலகி அமர்ந்தாள். உங்களுக்காவது ஞாபகம் இருக்கிறதா?” என்றாள். இவர்கைளக் ெகாண்டு ேபாய் வீட்டில் ேசர்த்ேதாமா. அைத ெசால்வதற்குள் நன்றாக உறங்கிவிட்டாய்” என்றாள் சவிதா. இன்னும் ெகாஞ்ச ேநரம் தூங்கேறேன ப்ளீஸ்” என்று புரண்டு படுக்க முயன்றாள். உங்கள் அண்ணாவும் காாின் முன் சீட்டில் இருக்கிேறாம். நாெமல்லாம் அதிகப்படி. உதயின் மார்பில் தைல சாய்த்து அமர்ந்தபடிேய உறங்கியிருப்பைதயும். தூக்கமா வருது. “எங்ேக தூங்குவதாம்? அது. “இப்ேபாது ெரஜிஸ்டர் ஆபிஸ் ேபாய்க் ெகாண்டிருக்கிேறாம். ******************************************************************* அத்த அத்திியாயம் 13 “ெசௗமி. “அய்யய்ேயா. இந்தக் காலத்தில் யாராவது இப்படிக் ேகட்பார்களா? ட்ைரைனப் பார்த்திருக்கிறாயா? என்று எல்ேகஜி குழந்ைதையப் பார்த்துக் . சீரான இதயத் துடிப்பின் துல்லிய ஒலியிலும் விேனாத உணர்வு ேதான்றக் கண்விழித்தாள். என்னடா இப்படி உறங்குகிறாய்? எவ்வளவு முைற அைழத்தாலும். “அம்மா. உங்கள் ேமேரஜ் ெரஜிஸ்ட்ேரசன் முடித்துவிட்டு அப்புறம் வீட்டிற்கு ேபாகலாம். அதுவும் வரமாய் ஒரு ெபாிய ெபாக்கிஷத்ைதக் ைகயில் ைவத்துக் ெகாண்டு. என்று ரவியின் முகம் ேபான ேபாக்ைக மிர்ராில் பார்த்து விட்டு. ெசௗமி” என்று கன்னத்தில் யாேரா ெமதுவாகத் தட்டியதில் ெசௗமியின் உறக்கம் சற்ேற கைலய. இவர்கள் திருமணம் முடிந்ததும் நான்தான் காாில் வீட்டிற்கு அைழத்து வந்ேதன். “அைத ேவறு ஞாபகப் படுத்துகிறீர்களா?” என்று சவிதா கடுப்புடன் ேகட்க. ெசௗமி “என்ன நடந்தது?” என்று ஆவலுடன் வினவினாள். உதய் தன்ேனாடு ேசர்த்துக் ெகாண்டு அவள் தைலயில் தன் கன்னத்ைதப் பதியைவத்துக் கண் மூடிக் ெகாண்டான். இப்படிெயல்லாம் ேகட்கலாமா? கல்யாணப் ெபண்ணிற்கு அசதியில் உறக்கம். இவைரயும் மறந்து விட்ேடாேம? ேச என்னதான் இப்படித் தூக்கேமா? இவர்கள் என்ன நிைனப்பார்கேளா?” என்று ெசௗமி ேயாசிக்க. இப்படி ஒருவர் அைணப்பில் மற்ெறாருவர் இருந்தால் பூவுலகம் என்ன எந்த உலகமும் ஞாபகம் வராது. இது என்று நள்ளிரவு வைர படுத்தி விட்டார்கள். “என்னிடம் இவர் முதன் முதலில் ேபசிய ேபச்சு இதுதான் ெசௗமி. “அக்கா. காைலயில் 6. உதய் “அண்ணா எங்கள் இருவைரயும் கிண்டல் ெசய்கிறீர்களா ?உங்கள் திருமணத்தின் ேபாது நடந்தது மறந்து விட்டதா?” என்று ேகட்டான் . உங்கைள மறந்து ேபாய் நன்றாகத் தூங்கி விட்ேடன். என்று கண்டு ெகாள்ளாமல் விட ேவண்டும்” என்றான் உதயின் அண்ணா ரவிப் பிரகாஷ். “ெசௗமி. ரயில்ேவ ேகட் ேபாட்டதால் நான் காைர நிறுத்தவும் அைரமணி ேநரம் எதுவுேம ேபசாமல் வந்த என் அருைம அண்ணா அண்ணியிடம் “ரயில்ேவ ேகட் ேபாட்டிருக்கிறார்கள். படுக்ைகயில் நகர முடியாமல். “அதுவா. அண்ணி முகத்தில் ேதான்றிய பாவைனைய இந்த ெஜன்மத்தில் மறக்க முடியாது” என்றான்.அதன் பின் ெசௗமி அைமதியுடன் வைளய வரவும். அைழப்பது கூடக் ேகட்காமல் உறங்குகிறாய்? இரவு சாியாக உறங்கவில்ைலயா?” என்றான் உதய். 15 நிமிட கார் பயணத்திேலேய அயர்ந்து உறங்கத் துவங்கியவைள. அதுவாவது ஞாபகம் இருக்கிறதா? நீங்கள் யார்? என்று ேகட்காமல் விட்டாேய” என்று ெசால்லிவிட்டு உதயிடம் திரும்பி “நானும். என் தம்பி தவேயாகி மாதிாி கண்மூடி அமர்ந்திருக்கிறான்.

. எதாவது ேபசுவார் என்று எதிர்பார்த்திருந்தால். உதய் தன்னிடம் முதலில் ேபசிய ‘ஹாய் டார்லிங்’ என்ற வார்த்ைத அப்ேபாதும் ஒலிப்பது ேபான்ற உணர்வு ேதான்ற. “அண்ணன். சவிக்கு 19” என்று கூற. “ஓ எப்படி அவ்வளவு சீக்கிரம் உங்கள் கலக்கம் ேபானது?” என்று ெசௗமி ேகட்க சவிதா முகம் சிவந்தவாறு “அது உனக்கு நான் ெசான்னால் புாியாது. ெபாியவர்கள் எல்ேலாரும் நல்ல பழக்கம். “எங்கள் திருமணம் ஒேர நாளில் முடிவான திருமணம். ஆனால் திருமணத்திற்கு முதல் நாள் என்னிடம் வந்து. எப்படியும் படிப்பு முடித்ததும் திருமணம் என்ற எண்ணம் எனக்ேக இருந்தது.ேகட்க ேவண்டிய ேகள்வி ேவறு. அந்தக் குரலின் ஆளுைமத் தன்ைம தன்ைன வசியம் ெசய்து. ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு எங்கள் தாத்தாவின் உடல்நிைல சாியில்ைல. தன் நிைலைம பரவாயில்ைல ேபாலிருக்கிறது என்று நிைனத்து “அக்கா அப்புறம் எப்படிப் ேபசிப் பழகினீர்கள்? ஐந்து வருடங்களாக இேத சண்ைட தானா?” என்றாள். “ரவி நீங்க வாங்க எல்லாம் இல்லாமேலேய ேபசு. நாைள உனக்குத் திருமணம் என்று ெசான்னார்கள் “ ெசௗமி. அவர் கண்மூடுவதற்குள் ஒரு ேபரனுைடய திருமணத்ைதயாவது பார்க்க ேவண்டும் என்று ரவிைய சிக்க ைவத்து விட்டார்கள். அைதேய விடாமல் ஐந்து வருடங்களாகப் பிடித்திருக்கிறார்கள்” என்றான். சிம்பிளாக நூறு ேபைர ைவத்து நடத்தியதால். ஒரு மாதம் என்றாலும் முதலில் கலக்கமாக இருக்கும். ெசௗமியின் வியந்த பார்ைவையப் பார்த்து “நான் உதைய விட பத்து மாதம் தான் ெபாியவன். இவைர தூரத்தில் பார்த்திருக்கிேறன். அேரஞ் ேமேரஜ் என்றாேல ெபண்களின் நிைல இப்படித் தாேன? அது ஒரு நாள் என்றாலும். ஆனால் ேபசியது இல்ைல.” என்றாள். எனக்குக் காேலஜ் படிக்கும் ேபாேத மாப்பிள்ைள பார்க்கத் ெதாடங்கி விட்டார்கள். ஒரு உந்துதலில் உதையப் பார்க்க. மனைத மயிலிறகாய் வருடுவைதயும் உணர்ந்தாள். இப்படி ஒரு ேகள்வி. அதனால் தான் உங்கள் திருமணத்ைத இவ்வளவு கிேரண்டாக நடத்திேனாம். ெபண் பார்க்கும் படலேமா. “இவாிடம் ேபசவில்ைலேய தவிர. “பாவம்கா. ெசௗமியின் ேயாசைனையப் பார்த்ததும் உதய்க்கு ரவியின் திருமணப் ேபச்ைச எடுத்தது நல்லதாகப் ேபாயிற்று என்ற எண்ணம் ேதான்றியது. அப்புறம் ேபாகப் ேபாக சாியாகி விடும். நான் அவர்கைளப் பார்க்கிேறன்” என்று கூறிவிட்டுச் ெசன்றாள். ராஜா மாதிாி வளர்ந்தவன். உதையக் ேகட்டுக் ெகாள். கண்ைணக் கட்டிக் காட்டில் விட்ட மாதிாி எனக்கு என்ன ெசய்வெதன்ேற புாியாத நிைல. சிறு வயதில் சவிையப் பார்த்திருந்தாலும் ேபசியேத இல்ைல. எங்கள் வீட்டில் முதல் ைபயன். அதுவும் இவர்கள் குடும்பத்தில் ெபண் ேகட்கிறார்கள் என்றதுேம என்னுைடய அப்பா சாிெயன்று தைலைய ஆட்டி விட்டார். நான் இைத ெசால்லேவ இல்ைல. பதிைனந்து நாட்கேள தனக்குப் ேபாதாத ேபாது சவிதா பாவம் என்று ெசௗமி வருத்தப் பட்டாள். என்ன ேபசுவது? என்ற குழப்பத்தில் அப்படிப் ேபசினால். உன்ைன விட சின்னப் ெபண்தாேன? என்றான். சாட்சி ைகெயழுத்திட வந்து விட்டார்கள். எந்த ேதாழிகைளயும் அைழக்காமல் ேகாயிலில் திருமணத்ைத முடித்து விட்டார்கள். ெசௗமியும் ஆேமாதிப்பாய்த் தைலயைசக்க. காைர நிறுத்திவிட்டு “எங்கள் திருமணத்தின் ேபாது எனக்கு வயது 23. நிச்சயதார்த்தேமா எதுவும் இல்ைல. “வாட் ஒேர நாளிலா?” என்று ெசௗமி ஆச்சர்யத்துடன் வினவ. உங்களுக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்திருக்குேம” என சவிதா “ஆமாம் சாதாரண அதிர்ச்சி இல்ைல. “நீங்கேள ெசால்லுங்கள் ெசௗம்யா” என்று ரவி ேபசத் ெதாடங்கவும். காைர ெரஜிஸ்டர் ஆபிசிற்குள் ெசலுத்தியவாேற. இப்ேபாது அண்ணிக்கு கூஜா தூக்கிக் ெகாண்டிருக்கிறான்” என்று பாிதாபத்துடன் கூறினான். எல்லா ஏற்பாடுகளும் முடிந்து விட்டது ேபாலிருக்கிறது. தன் கண் பார்த்து எல்லாவற்ைறயும் ெசய்கிறாேன. உதய் “ஆமாம் ெசௗமி.” என்றாள். ஆனால் எனக்கு மட்டும் சனி திைச 5 வருடங்களுக்கு முன்ேப ெதாடங்கிவிட்டது” என்று கூறி சவிதாவின் ைகயால் ஒன்ைறப் ெபற்றுக் ெகாண்டான். தம்பி உங்களுக்ெகல்லாம் இப்படித்தான் இருக்கும்” என்று சவிதா முைறத்து விட்டு “ெசௗமி. திருமணத்திற்கு அைழக்கவில்ைல என்று ஆள் மாற்றி ஆள் ேகட்டு துைளத்து விட்டார்கள். அவன் ேதாற்றப் ெபாலிவில் உடெலங்கும் ஒரு வித அதிர்வு பரவுவைத உணர்ந்தாள். அதிலும் உதய் தன்னிடம் பல மணி ேநரம் ேபசியிருக்கிறாேன. இதற்காகேவ பல நாட்கள் சண்ைட ேபாட்டிருக்கிேறாம்” என்றாள் சவிதா.

“தனக்கு மட்டும் தான் இந்தக் கலக்கமும். “ெசௗமி. அண்ணிையயும் ஒருமுைற பார்த்து விட்டு. புதுமணத் தம்பதியைர ஆலம் சுற்றி வரேவற்ற உதயின் சேகாதாிகள். ஒரு வாரமாக அவன் ேபசியதால் தான் ஓரளவாவது பரவாயில்லாமல் இருக்கிறது என்பது புாிந்தது. “குடும்பம் இவ்வளவு ெபாிதாக இருக்கிறது. இவர்கைள வழி மைறத்தார்ப் ேபால நிறுத்தி “அண்ணி. நீ பயப்படும் மாதிாி எதுவும் நடக்காது என்று ெசான்ேனன். அைதயும் இைதயும் ேயாசித்து மனைதக் குழப்பிக் ெகாள்ளாேத. அதற்குள் எப்படி ெசான்ன ெசால்ைல மாற்றுவது?” என்றான். “எனக்குப் பிடிக்காதது எதுவும் நடக்காது என்று இப்ேபாது தாேன ெசான்னீர்கள்? அைத மட்டும் மாற்றலாமா?” என்று ெசௗமி மடக்க. அவர்கள் இருவரும் எைதேயா விவாதித்துக் ெகாண்டிருப்பைத உணர்ந்து. அது ெராம்பவும் கஷ்டமான விஷயம். திருமணத்ைதப் பதிவு ெசய்துவிட்டு உதயின் வீட்டிற்குத் திரும்பும் ேபாது ெசௗமியின் மனம் ெகாஞ்சம் ெதளிவானது. அவள் பாவைனயில் தன்ைனத் ெதாைலத்த உதய். என்ெனன்ன பிடிக்கைலன்னு ெசால்லு” என்று இலகுவான குரலில் கூறி அவள் ைகைய இழுத்துத் தன் ைகேயாடு பிைணத்துக் ெகாண்டான். உனக்குத் ேதான்றுவைத ேயாசித்துப் பார். தன் நிைல எப்படி இருந்திருக்கும்? என்று ேயாசித்துக் ெகாண்டிருக்க. இப்ேபாது அண்ணா அைழக்கிறார் பார். “பிடிக்கைலன்னா என்ன ெசய்யப் ேபாறீங்க? என்று இடக்காக தைலையச் சாய்த்துச் ெசால்ல. இப்படி ெவறுமேன வாயால் ெசால்லாமல். எல்லா பார்மாலிடீசும் முடிந்து விட்டது ேபாலிருக்கிறது. உன் மனதிற்கு என்ைனப் பிடித்திருக்கிறதா? இல்ைலயா? என்று ேயாசித்துப் பார். இப்ேபாது எதற்கு இந்தக் கலக்கம்? உன் மனதிற்குப் பிடிக்காதது எதுவும் நடக்காது என்று நான் ெசால்லியிருக்கிேறேன. தன் விருப்பு ெவறுப்புகைளப் புாிந்து நடப்பவன்” என்ற உறுதி ேதான்றியது. உதய் “ெசௗமி நம் வீடு உனக்குப் பிடித்திருக்கிறதா?” என்றான். யார் என்ன ெசாந்தம்” என்று குழம்பி. நான் எவ்வளேவா நிைனத்திருக்கிேறன். அதற்குள் வீடு வந்து ேசர. திருமணத்திற்குப் பின் எப்படி நடந்து ெகாள்வது என்று உனக்காகப் புாியாது ேபாலிருக்கிறது. நாம் ேபாய் திருமணத்ைதப் பதிவு ெசய்து வரலாம்” என்றான். எவ்வளவு ேயாசித்தும் ெசௗமியின் ேநர்ைமயான மனதிற்கு அவன் ெசய்ைககள் தயக்கத்ைத தந்தனேவ ஒழிய. இப்படி சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்ெகல்லாம் ெதாட்டா சிணுங்கி மாதிாி இருந்தால் எப்படி?” என்று ேதாேளாடு ேசர்த்து அைணத்து ெமல்லிய குரலில் கூறினான். . அவசர அவசரமாகக் ைகைய இழுத்துக் ெகாண்டவளின் சகஜ பாவைன மாறி தயக்கத்ேதாடு “இப்படித் ெதாட்டுப் ேபசுவது பிடிக்கவில்ைல” என்று ெமல்லிய குரலில் கூறினாள். காைலயில் தான் பற்றிய கரத்ைத விடுவதில்ைல என்று உறுதி ெசால்லியிருக்கிேறன். ‘நம் வீடு’ என்று உதய் ெசான்னதில் ெசௗமிக்குக் ெகாஞ்சம் உாிைம ேதான்ற. குழப்பமும் என்று நிைனத்தால் எல்லாப் ெபண்களின் நிைலயும் இப்படித்தான் இருக்கும் ேபாலிருக்கிறது” என்று கவைலப் பட்டுக் ெகாண்டிருந்தவள் உதயின் ேபச்சிலும்.” இப்ேபாது நான் ெசான்னாலும் உனக்குப் புாியாது. “பிடிக்கைலன்னா உனக்குப் பிடித்த மாதிாி மாத்திடலாம். எங்களுக்கு சீக்கிரேம ஒரு மருமகைளப் ெபற்றுத் தருவதாக உறுதியளித்தால் தான் வீட்டிற்குள்ேள விடுேவாம்” என்றனர். உதய் காாின் முன் சீட்டில் இருந்த அண்ணாைவயும். ெவறுப்ைபத் தரவில்ைல என்பது புாிய அைமதியாக இருக்கவும் “ெசௗமி. ெசௗமி திரு திருெவன்று விழிக்க. “ெசௗமி. இைளயவர்கள் புதுமணத் தம்பதியைரச் சூழ்ந்து ெகாண்டார்கள். தன் மனதின் கவைலகளும். உதய் தன் ஒன்று விட்ட சேகாதாிகைள சமாதானம் ெசய்து ெசௗமிைய உள்ேள அைழத்துச் ெசன்றான். புாியாமலும் ெசௗமியின் முகம் கலங்க. புாிந்தும். புாியத் ெதாடங்கி விட்டதா? என்று சந்ேதாசத்துடன் நிைனத்த உதய். அவன் கண்களில் ெதாிந்த உறுதியிலும் “இவன் நல்லவன். இதுவும் ேபசாமல் இருந்தால். அப்ேபாது புாியும்” என்று கூறினான். கலக்கமும் குைறவது ேபாலிருந்தது. அவன் கண்ேணாடு கண் ேநாக்கும் ேபாது. ெபாியவர்கள் ெசால்வைத ெசய்து முடித்ததும். அைத மறந்து விட்டாயா? இன்ைறய நாளின் ஒவ்ெவாரு ெநாடியும் நமக்கு மறக்க முடியாதது ெசௗமி. ெமதுவாக உனக்குப் பாடம் ெசால்லித் தருகிேறன்” என்று அழுத்தமான குரலில் கூறி அைமதியானான். உதய் “ஆமாம் உன் மனதிற்குப் பிடிக்காதது.ெசௗமி உதையப் பார்க்க. உதய் தன்னிடம் அதிகமாக உாிைம எடுத்துக் ெகாள்கிறான் என்று ேகாபத்துடன் நிைனத்திருந்தவளுக்கு.

ேபாட்டிக்கு ெரடியா?” என்று உதய் ேகட்டான். ெசௗமி மனதிற்குள் இந்த மாதிாி விைளயாட்டுக்கைளக் கண்டு பிடித்தவர்கைளத் திட்டித் தீர்த்தாள். சவிதா “இன்னும் நான் உள்ேள ேபாடேவ இல்ைல. உதய் தன்னுைடய ைகப்பிடியிேல ெசௗமிைய ைவத்திருந்தான். ெசௗமி பக்கம் நின்றிருந்தவர்கள் “என்ன மாப்பிள்ைள சார்? பூ மாதிாி ெபண் ேமேல இப்படியா பாறாங்கல் மாதிாி இடிப்பது?” என்று எகிற “ஆமாம் ெபண்கள் அனிச்ச மலேரா உடேன வாடி விடுவீர்கேளா?” என்று உதய் அருகிலும் குரல்கள் ேகட்கத் ெதாடங்கின. “நீங்கள் என்ன ெசான்னாலும் ெசௗமி அனிச்ச மலர் மாதிாிதான்.இந்த சடங்ெகல்லாம் எப்ேபாதுதான் முடியுேமா? என்று மனதிற்குள் ெசௗமி சலித்துக் ெகாண்டிருக்க. “இவர்கள் தமிழ் தாேன ேபசுகிறார்கள்? தூரம். சவிதாவும். நல்ல ேவைள நம் வீடு தூரத்தில் இருக்கிறது. இவர்களின் ேபச்சு காதில் விழுந்ததும். அலங்காரங்கைளக் கைலக்கவும் ெசௗமிக்கு அப்படா என்றிருந்தது. ஒவ்ெவாரு முைறயும் அவன் ைககளின் அழுத்தம் கூடிக் ெகாண்ேட ேபானது. சடங்கு என்று ஒன்றுேம புாியவில்ைலேய? என எண்ணவும் ேகள்வியின் நாயகனின் மூைளயில் ஒரு சிறு சந்ேதகத்துடன் “ெசௗமி இப்ேபாது நீ எதற்கு ெபருமூச்சு விட்டாய்? என்றான். அதற்குள் என்ெனன்னேவா கற்பைன பண்ணிடேன. உதயின் ஒன்றுவிட்ட பாட்டி ஒருவர் “ஆனந்தி இன்ைனக்கு சடங்குக்கு ஏற்பாடு ெசஞ்சாச்சா?” என வினவவும் “ெசௗம்யா வீட்டிற்குத் தூரம் ெபாியம்மா. அேத சமயத்தில் குனிந்த உதய் தைலயில் இடித்துக் ெகாண்டாள். உதய் உன்ேனாட நிைலைம படு கஷ்டண்டா” என ேபாலியாக ஒரு ெபருமூச்ைச ெவளியிட்டவாறு . ஒருவருக்கும் ெதாியாமல் தன் ைகைய பலமுைற இழுத்துக் ெகாள்ள முயற்சி ெசய்தும். அைரமணி ேநரத்திற்கும் ேமலாக விைளயாட்டுகள் மாறி மாறி நடக்க. “ெசௗமி. தன் கனவிலிருந்து விழித்து சிாிப்பின் காரணம் அறியாமல் திைகத்தவைளப் பார்த்து “இந்த ெபருமூச்சு நான் விட ேவண்டியது கண்ணம்மா” என்று குறும்புச் சிாிப்புடன் உதய் கூறினான். “என்ன ேமடம். “யார் தான் இப்படிெயல்லாம் விைளயாட்ைடக் கண்டு பிடித்தார்கேளா?” என்று திட்டிக் ெகாண்ேட குனிந்து ேமாதிரத்ைத எடுக்க முயல. இந்த மஞ்சள் நீாிற்குள் ேமாதிரங்கைளப் ேபாடப் ேபாகிேறன். இடித்த இடியில் கண்ெணல்லாம் கலங்கி விட்டது” என்ற அபி “அண்ணா இன்னும் ெகாஞ்சம் ேவகமாக இடித்திருந்தால் மூைளேய கலங்கியிருக்கும்” என்றாள். லாவண்யாவும் ஒரு ெபாிய குடத்ைதத் தூக்கி வர. சவிதா. அைத உங்கள் இருவாில் யார் எடுக்கப் ேபாகிறீர்கள் என்பதுதான் ேபாட்டி” என்று ெசௗமியிடம் விளக்கத் ெதாடங்கினாள். உதயின் ைககள் படப் பட ஏற்பட்ட சிலிர்ைப மைறத்தவாறு. அதற்குள் என்ன அவசரம்?” என்றாள். இரண்டு நாட்களாக அந்த சடங்கு. மாறி மாறி ேபாட்டா ேபாட்டிையப் பார்த்தவாறு ெசௗமி நின்றிருக்க. இன்னும் கிண்டர் கார்டன் ஸ்கூல் ெலவல் தானா? இனி ேக ஜீஸ் முடித்து காேலஜ் ெலவல் வந்து. ஐேயா” என அலறத் ேதான்றியது. “மூைளயிருந்தால் தாேன கலங்க” என்று யாேரா வம்பிற்கு இழுக்க “மூைளயிருந்தால் இவைரத் திருமணம் ெசய்திருப்பாளா?” என்று பதிலடி தரத் ெதாடங்கினர். இந்த சடங்கு என படுத்தி விட்டார்கள். ெசௗமி தான் நிைனத்தைதக் கூறவும் உதய் “அட ஆண்டவா? உனக்குக் கூட ஏேதா புாியும் ேபாலிருக்கிறது ெபரு மூச்சு விடுகிறாேய. மதியத்திற்கு ேமல் ெகாஞ்சம் ஓய்ெவடுத்து. ஒருவர் ைகயால் மற்றவைர இடித்தவாறு நின்றிருந்தனர். என ஒேர ஒரு நிமிடம் சந்ேதாஷப் பட்ேடன். ெசௗமி ேவகமாக ேமாதிர்த்ைதத் ேதடத் ெதாடங்கி. அதுவும் இந்த மாதிாி எக்ஸ்ப்ரசன். “இனி என்ன ெசய்யச் ெசால்லப் ேபாகிறார்கேளா” என்று அயர்ந்து நின்றாள். அதனால் தப்பித்ேதாம்” என ெமல்லிய மூச்ைச விட சவிதா சிாிக்கத் ெதாடங்கினாள். மாைலயில் ெநருங்கிய உறவினர்கள் மட்டும் வீட்டில் இருக்க. அடுத்த வாரம் நல்ல நாள் பார்த்துத் தான் சடங்கு ைவக்க ேவண்டும்” என்றார் ஆனந்தி. நீண்ட ேநரம் ஒன்றும் ெதன்படாமல் ஏமாற்றத்துடன் ெசௗமி ைகைய ெவளிேய எடுக்க. ெசௗமியாவிற்கு “இன்னும் சடங்கா.

உன்னிடம் சமத்தாக சாப்பிடுவைதப் பார்த்தால் எனக்கு ேவைல மிச்சம் ேபாலிருக்கிறது” என்று சந்ேதாசப் பட்டாள். அவைனத் தூக்கிக் ெகாண்டு. மண்டு இது கூடத் ேதாணைலேய? எனத் தன்ைன மனதிற்குள் திட்டியவாேற “அய்யய்ேயா அடுத்த வாரமா?” என திைகத்துப் ேபாய் அமர்ந்திருந்தாள். அப்ேபாதுதான் இந்தியாேவாட பாபுேலசன் குைறயும். நீ ஒன்றுேம ெசால்லாமல் இருக்கிறாய்.” காற்று தாேன? அடிக்கிேறன். “என்ன சவிதா? நிதினுக்கு நாலு வயதாகிறது என்று உன்னிடம் ஒரு ேபத்திைய ெபத்துக் ெகாடுக்கச் ெசான்னா. மடச்சி. “ஊகூம். “நான் ஒன்றும் குட்டிச் ெசல்லம் இல்ைல. சாப்பிடுடா ெசல்லம். இவனுக்குத் தமிழ்ல பிடிக்காத ஒேர வார்த்ைத சாப்பாடு தான். சாாிடா ெசல்லம் உன்ைன கவனிக்கேவ இல்ைல” என்று அவளும் ரகசியம் ேபசினாள். “நீங்க ெராம்ப அழகா இருக்கீங்க” என்று ரகசியம் ேபச. சலுைகயாக ெசௗமியின் ேமல் சாய்ந்தவாறு. ெசௗமி “நிதின் சித்தி ைக அழுக்காக இருக்கிறது” என்று ைகயிலிருந்த மருதாணிையக் காட்டி “அம்மாவிடம் சாப்பிட்டுக்க அம்மு” என்றாள். இன்று தம்பிக்குத் தான் எந்த ஸ்ெபசலும் இல்ைல. இதில் உங்கள் ெதால்ைல ேவறு” என்று நழுவினாள். முதலில் உங்கள் ைபயனுக்கு சாப்பாடு ஊட்டும் வழிையப் பார்க்கிேறன். “ெசௗமி. சவிதாவின் பாட்டி. ைம ேநம் இஸ் நிதின் பிரகாஷ்” என்று ஸ்ைடலாக ெசால்ல “ஓேக நிதின். அடிக்கிேறன். ெசௗமி குழந்ைதயிடம் ெகாஞ்சுவைதப் பார்த்ததும். “ெசௗமிம்மா. நீயும் சீக்கிரேம ஒரு ேபத்திையப் ெபற்றுக் ெகாடு. எங்கள் சவிதா கூட திருமணமான பத்ேத மாதத்தில் நிதிைனப் ெபற்று விட்டாள்” என்று கூற ெசௗமி “பத்து மாதத்திலா?” என்று ேயாசித்தவள் “இந்தப் பாட்டி ெதாந்தரவு தாங்காமல் இருந்திருக்கும். “அட மட்டி. “ஐேயா சித்தி அழுக்கா இருந்தா வாஷ் பண்ணனும். . அதனால நா ெசௗமிகிட்ட ேகட்கிேறன்” என்று பதில் ெசான்னார்.“ெசௗமி கல்யாணம் முடிஞ்சு ைநட் ஒரு சடங்கு வருேம அைதப் பற்றிப் ேபசறாங்க” என காதருகில் கிசுகிசுக்கவும் ெசௗமியின் முகம் ெவட்கம். காைலயிலிருந்து சாக்ேலட்டாக சாபிடுகிறான் என்று கவைலப் பட்டுக் ெகாண்டிருக்கிேறன். குழப்பம் என பல உணர்ச்சிகைளக் காட்டியது. என்ன ெசால்கிறாய்?” என்றான். நானும் ெசால்லிக் ெகாண்ேட இருக்கிேறன். “என்னடா குட்டிச் ெசல்லம்” என்று ெகாஞ்ச. இன்னும் சில வருடங்களில் இேத மாதிாி ஒரு குழந்ைதையக் ெகாஞ்சுேவாம் என்ற வருங்காலக் கனவில் மூழ்கினான். முகம் சிவந்தவாேற அவைன முைறத்து விட்டு. “சித்தி நீங்க என் கூட ேபசேவ மாட்ேடங்கறீங்க” என்று குற்றம் சாட்டும் குரலில் கூறி. சவிதாவின் அருகில் வந்த ரவி. “சவி உங்க அப்பத்தா ெசால்றது நியாயம். பயம். “ஏய் நிதின். “அப்பத்தா நீங்க ேபசாமல் இருக்க மாட்டீங்களா? எப்ேபாது பார்த்தாலும் இேத ேபச்சு” என்று பாய்ந்தாள். எங்ேக ஓடிக் ெகாண்ேட இருக்கிறாய்?” என்று அவைனப் பிடிக்க. ெசால்லுங்க” என்றாள். நான் சித்தியிடம் தான் சாப்பிடுேவன்” என்று அடம் பிடிக்க. நம் பஞ்சாயத்ைத அப்புறம் ைவத்துக் ெகாள்ளலாம். ஆனா உங்க ைகல ெமஹந்தி தாேன இருக்கு? நீங்கேள ஊட்டி விடுங்க” என விடாமல் கூற ெசௗமியும் “சாி ைகைய வாஷ் பண்ணிட்டு வேரன்” என்று கூறிச் ெசல்பவைள உதய் பார்ைவயாேலேய தழுவிக் ெகாண்டிருந்தான். **************************************************************** அத்த அத்திியாயம் 14 “சித்தி” என்ற இளங்குரலில் சுயநிைனவைடந்த ெசௗமி. நீ தான் என் ேபச்ைசக் காதில் வாங்கிக் ெகாள்ள மாட்ேடங்கேற. ரவி-சவிதாவின் மகன் நிதின் தன் புடைவையப் பற்றி இழுப்பைதக் கண்டு. குட்டிப் ைபயனின் பட்டுக் கன்னத்தில் முத்தமிட்டவாறு “ேதங்க்ஸ் ெசல்லம். ெசௗமி எடுத்துக் ெகாடுக்க உணவு உண்டவைன ஆச்சர்யத்துடன் சவிதா பார்த்து. எந்த நாட்டிற்குக் கடத்தலாம்…” என்று ேயாசிக்க. நமக்காவது அதிர்ஷ்டக் காற்று அடிக்கட்டுேம. நிதின் குட்டி கூட ெராம்ப ெராம்ப அழகு. சவிதா. முதலில் இந்த மாதிாிப் ேபசும் பாட்டீஸ் எல்ேலாைரயும் நாடு கடத்த ேவண்டும்.

சில சமயங்களில் முகம் வாடியைதப் பார்த்த ஆனந்திக்கு ெசௗமியின் கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் புலப்பட்டது. “ேவண்டாம் அம்மா. அவன் அவைள விட்டு நீங்கியதும் மனம் ேசார்வைடந்து. நிர்மலா “ெசௗமி. லாவண்யாவிடம். இப்ேபாது என்ன ஆயிற்று? ெசௗமி சின்னப் ெபண் தாேன? புாிவதற்கு ெகாஞ்சம் காலம் பிடிக்கும். இல்ைல நான் ேவண்டுமானால் அவளிடம் ேபசட்டுமா?” என்று கவைலயுடன் அவன் தைலைய வருடியவாறு கூறினார். நீங்கள் கவைலப் படாதீர்கள். அப்படித்தாேன மம்மி?” என்றான். ெபாியவர்கள் மாறி மாறிப் ேபசிக் ெகாண்டிருந்த ேபாதும். “அண்ணி நீங்களாவது இருங்கேளன்” என்று ெசால்ல “ெசௗமிம்மா. சித்தப்பாக்கு ஊட்டி விடைல” என உதய் சுவாரஸ்யத்துடன் இவர்கள் உைரயாடைலக் கவனிக்க. நாைள உன்னுைடய அண்ணாவிற்குப் பிறந்தநாள். அவன் ைகப்பிடியில் ெகாஞ்சம் சமாளித்தவள். ேவறு வழியில்ைல கண்ணா. நீங்கள் இரண்டு நாட்களாவது இங்ேகேய இருக்கலாேம?” என்று ெகஞ்சும் குரலில் ேகட்க. உதய் அவள் ைகைய அழுத்திக் ெகாடுக்க. நாைள ெசன்ைன ெசல்ல ட்ைரனில் டூ டயர் ஏசியில் தான் புக் ெசய்திருக்கிறது. இருவரும் பிாிந்திருந்தால் நன்றாக இருக்குமா?” என்று கூற ெசௗமி நீர்த் திைரயிட்ட விழிகளால் கிளம்பியவர்கைள வழியனுப்பினாள். பாட்டி எல்லாம் உன்னுடன் இருக்கப் ேபாகிறார்கேள. ெசௗமிைய விட்டுவிட்டு உறவினர்கள் கிளம்ப ெசௗமியின் மனம் கலங்கியது. வலியச் ெசன்று ேபசவும் முடியாமல் தனித்து விடப் பட்ைடைதப் ேபால் உணர்ந்து. சவிதாவின் தங்ைக வானதிையயும் அருகிலிருக்கச் ெசய்தார். அவர் இல்லாத ேநரங்களில் சவிதாைவயும். உதயிடமிருந்து முடிந்தவைர விலகிச் ெசன்றாள். கிண்டலும் ேகலியுமாக ெபாழுது நகர.அதற்குள் நிதின் “சித்தி. ெசௗமி முகம் சிவந்தவாறு “நிதின் குட்டிப் ைபயன். என்னப்பா இவ்வளவு நாள் காத்திருந்த உனக்கு. அவனுடன் ஒன்றவும் முடியாமல். “அம்மா. அதுதான் ஏமாற்றமாக இருக்கிறது. ெகாஞ்சம் ெபாறுைமயாக இரு. நான் பார்த்துக் ெகாள்கிேறன்” என்று கூறி விட்டு ரயில் பயணத்ைத ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருந்தான். இன்னும் இரண்டு நாட்களில் நீயும் மாப்பிள்ைளயும் ெசன்ைன வரப் ேபாகிறீர்கேள. “ெசௗமி. அதன் பின் வந்த இரண்டு நாட்களும் உதய் ெசௗமியிடம் ேபச முயற்சிக்க “அத்ைத அைழக்கிறார்கள். அவர்கள் ஏதாவது திட்டம் ைவத்திருப்பார்கள். நிதினுடன் விைளயாடுகிேறன்” என்று நழுவி கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் ஆடிக் ெகாண்டிருந்தாள். ஒரு சிலர் அதில் குைற இதில் குைற என்று ேபசிய ேபச்சுக்கள் மனம் வாடச் ெசய்தன. அவன் அவர்கள் ேகட்பதற்ெகல்லாம் ெபாறுைமயாக பதில் ெசால்ல. எல்லாவற்றிற்கும் ேமல் இவர் இருக்கிறாேர” என்று உதையக் காட்டி சாமாதானம் ெசால்ல “ஸ்ரீதர் அண்ணா. புாிந்து ெகாள். தன் மகன் இப்படி மானத்ைத வாங்குகிறாேன என்று தைலையக் குனிய. ஆனந்தி முடிந்தவைர ெசௗமி அருகிலிருந்து அவைளத் தாங்கிய வண்ணமும். அதனால அவேர சாப்பிடுவார்” என்று பதில் ெசால்லித் தப்பிக்க நிதின் விடாமல் “அப்புறம் ஏன் அம்மா மட்டும் அப்பாக்கு ஊட்டி விடறாங்க? எனக்கு ஒரு வாய். உறவினர் கூட்டத்தினிைடேய ஒன்றும் ேபச முடியாமல் உதய் மனது தவிக்கத் ெதாடங்கியது. ஸ்ரீதர் அன்புத் தங்ைக ேகட்கும் ேபாது என்ன ெசால்வது? என்று தடுமாற உதய் உதவிக்கு வந்தான். ாிஷப்சன் ேவைல இருக்கிறேத. இப்ேபாது மாமா வீட்டிலிருந்து அக்கா. ேநரம் காலம் ெதாியாமல் ரவி “சவி ைபயன் எப்படி ேபசுகிறான் பார்த்தாயா? அவன் ெபாிதாகிவிட்டது உனக்கு இன்னும் புாியவில்ைலயா? இப்ேபாது ெசௗம்யா உனக்கு ேவைலையக் குைறப்பதால் அடுத்தது ெரடி ெசய்ேவாமா?” என்று ேகட்டு ஒரு உஷ்ணப் பார்ைவைய வாங்கிக் ெகாண்டான். ெசௗமியின் மனம் வாடலாயிற்று. அவர்களுக்கு அது முக்கியமான நாள் இல்ைலயா. புாிந்துதான் ேபசுகிறாயா? உன் அண்ணாவிற்கு அவர் திருமணத்திற்குப் பின் வரும் முதல் பிறந்தநாள். “உதய். அப்புறம் என்ன கவைல” என்று ஆறுதல் ெசான்னார். . நீங்களாவது அண்ணியிடம் ெசால்லுங்க” என்று அண்ணனிடம் முைறயிட்டாள். உதய் மாமா” என்று ஆளாளுக்கு உாிைமயுடன் வம்பிற்கிழுக்க. உதய் அருகிருக்கும் வைர அைமதியுடன் இருந்தவளுக்கு. சவிதா. ேபாகும் ேபாது ேபசிக் ெகாண்ேட ேபா. அவளிடம் நிைறயப் ேபச ேவண்டும் என்று காத்திருந்ேதன். அதிகமாக முக பாவைனைய ெவளியில் காட்டாத உதய். உதயின் உறவுப் ெபண்கள் “அண்ணா. ப்ளீஸ்டா. ஆனா சித்தப்பா ெபாியவர் ஆயிட்டார். மறந்து விட்டதா? பத்து நாட்கள் உன்னுடன் தாேன இருந்ேதன். அப்பாக்கு ஒரு வாய்.

இரவு வைர ெசௗமிையக் கண்டு ெகாள்ளாமல் ஸ்ரீதருடன் உைரயாடியவாேற ேநரத்ைதப் ேபாக்கிக் ெகாண்டிருந்தான். ெசௗமி ரூமிற்கு பக்கத்து ரூம். காாில் ெசௗமி அவள் பாட்டியுடன் ஐக்கியமாகி. அவளது முக மாற்றங்கைளப் பார்த்துக் ெகாண்டிருந்த உதய்க்கு ெசௗமியின் மனநிைல புாிந்தது. ெசௗமியின் குனிந்த தைலையக் காட்டியவாறு ைசைக ெசய்ய. சந்திரனும் மனம் பூாிக்க “மாப்பிள்ைள. . ெசால்லுங்கள். இரவு அவளுைடய அைறக்கு வந்து. ெசௗமிக்கு ெபாறாைமத் தீ ெகாழுந்து விட்டு எாியத் ெதாடங்கியது. லூசுப் ெபண் மாதிாி இப்படி உன் மனம் புாியாமல் இருக்கிறாேய? என் ேமல் நீ ெகாண்ட ேகாபேம உன் மனைத உணர்த்துகிறது. நாேன ேபாய்க் ெகாள்கிேறன்” என்று அவைரத் தடுத்துவிட்டு ேமேல ெசன்று உறங்கியவன். நிர்மலாவிற்கும் ெசௗமியின் மனநிைல புலப்பட்டது. நான் தூங்கட்டுமா?” என்று அனுமதி ேகட்பவள் ேபாலக் ேகட்டு.ெசன்ைன ெசல்வதற்கு ரயில்ேவ ஸ்ேடஷன் வரும் வைர. “மாமா. மாப்பிள்ைள இருக்கிறார்” என்று நிர்மலா ெசால்ல வர. பதிைல எதிர்பாராமல் தைல முதல் கால் வைர ேபார்ைவையப் ேபார்த்திப் படுத்ததுக் ெகாள்ள. ெபற்ேறாாிடம் அவள் காட்டும் உாிைமப் ேபாராட்டத்ைத உணர்ந்தவன். ஊஞ்சலில் அமர்ந்து நீண்ட ேநரம் ேதாழியருடன் ேபசிக் ெகாண்டிருப்பைதப் பார்த்து. “ெசௗமி. “இரண்டு நிமிஷம் இந்த ேகைம முடித்து விடுகிேறன்” என்று ெசால்லி ெசௗமி ஆட்டத்ைதத் ெதாடர.. அவைனக் கண்டும் காணாமலும் பாட்டியுடன் உப்புச் சப்பில்லாத விஷயங்கைளப் ேபசிக் கண்டிருந்தாள். இரண்டு நாள் பிாிந்திருந்த தாையக் கண்டதும். நீ என்னிடம் வம்புக்கு வருவைதேய நிைனத்துக் ெகாண்டிருந்ேதன்” என்று ெசல்லம் ெகாஞ்ச. உனக்கு என்னடா ெசய்யட்டும்? இரண்டு நாட்களாக உன்னுைடய நிைனவுதான் குட்டிம்மா.” என்று நிைனத்து ெசௗமிையப் பார்த்தவாறு இருக்க. ெசௗமிக்கு பிடித்தது எல்லாம் எனக்கும் பிடிக்கும்” என்று குரலில் அழுத்தத்துடன் கூறி. நிர்மலா “நான் ேகட்பைத கவனிக்காமல் ெசௗமிையப் பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கிறாேர? இவள் எதற்கு முகத்ைதத் ெதாங்கப் ேபாட்டுக் ெகாண்டிருக்கிறாள்?” என்று குழம்பினார். முகம் வாடித் தன்ைனப் புறக்கணித்திருக்கிறாள்” என்ற உண்ைம புலப்பட அவனது மனம் குதூகலமைடந்தது. அம்மாவின் மடியில் தைல சாய்த்து “அம்மா. மிஸ் யூ ேஸா மச்” என்று இைடையக் கட்டிக் ெகாண்டாள். ெசௗமியின் வீட்டிற்கு ெசல்லும் வழியிலும் ேவண்டுெமன்ேற அவைனத் தவிர்ப்பது புாிய. தந்ைதயும் அவனிடேம ேபச. “இப்படிப் பார்த்துப் பார்த்து ெசய்யும் கணவன் கிைடத்தது. ெகாஞ்ச ேநரம் தூங்குகிேறன்” என்று கூறினான். வாருங்கள்” என்றார். தூரத்திலிருந்து ரசித்துக் ெகாண்டிருந்தான். அம்மா என்று பாய்ந்ேதாடி கழுத்ைதக் கட்டியவாறு கன்னத்தில் முத்தமிட்டு அவள் மகிழ்ச்சிையக் காட்டவும். அவள் ேபாக்கிேலேய விட்டு விட்டு லாப்டாப்ைப எடுத்து ேவைலயில் மூழ்கினான். அந்தத் தாய் “வாம்மா” என்று கூறி விட்டு “வாங்க மாப்பிள்ைள. அவளின் பின்புறம் வந்து “என்ன இன்னும் தூங்கவில்ைலயா? மணி பத்தாகிறது” என்றான். “மாப்பிள்ைள காபி சாப்பிடுகிறீர்களா? வீட்டில் எப்படி இருக்கிறார்கள்? பிரயாணம் வசதியாக இருந்ததா? உங்களுக்கு பிடித்த சைமயல் இன்று ெசய்யப் ேபாகிேறன்” என்று நிர்மலா ேபசப் ேபச ெசௗமியின் முகம் சுருங்கியது. “ெசௗமி. மகள் ெசய்த பாக்கியம்” என்ற சந்ேதாஷத்தில் இருக்க. “ெசௗமி. “இரண்டு நாட்களாக அவளிடம் ேபசாமல் மற்றவர்களுடன் அதிகம் ேபசியதால் தான். கதைவ ேலசாகத் தட்டிவிட்டு “ெசௗமி” என்று அைழத்தவாேற உள்ேள நுைழந்தான் உதய். “மாப்பிள்ைள” என்று நிர்மலா அைழக்கவும் “சாாி அத்ைத. இைத உணராமல் இரண்டு நாள் தவிக்க ைவத்துவிட்டாேய. எப்படி இருக்கிறீர்கள்?” என்று மாப்பிள்ைள உபச்சாரத்தில் இறங்க. “இப்ேபாது எைத நிைனத்து இப்படி குழம்பிக் ெகாண்டிருக்கிறாள்?” என்று ேயாசித்து விைட ெதாியாமல். நீங்கள் எதுவும் சிரமப் பட்டு சைமக்க ேவண்டாம். உதய் தைலைய ஆட்டித் தடுத்து “அத்ைத இரவு நான் சாியாகத் தூங்கவில்ைல. ெசௗமி பவர் ஸ்ேடஷைன ைவத்து மும்மரமாக விைளயாடிக் ெகாண்டிருக்க. ெசௗமி. நீண்ட ேநரம் கழித்து விழித்தான். உங்களுக்கு ேமேல உள்ள ரூம் ெரடி ெசய்திருக்கிேறன். உதய் மனம் ஏமாற்றத்துடன் விடியலுக்குக் காத்திருந்தது. இரு உன்ைன கவனித்துக் ெகாள்கிேறன். ட்ைரன் கிளம்பக் காத்திருந்தது ேபால “எனக்குத் தூக்கம் வருகிறது. நிர்மலா புாிந்து ெகாண்டு.

குனிந்திருந்த உதயின் தாைட ெசௗமியின் ேதாைள அழுத்த. “எனக்குத் ேதான்றுவைத எல்லாம் அவ்வப்ேபாது வைரந்து ைவப்ேபன். “ஏய். அது என்று முகம் சிவந்து விட்டு.” என்று ெபயர் ெசால்ல வந்தவள். வீடிேயா ேகம்ஸ் விைளயாடுவதற்குப் பதிலாக உனக்குப் பிடித்த விதத்தில் டிரஸ் டிைசன் ெசய்யலாேம? அடுத்த மாதத்திலிருந்து நீயும் என்னுடன் ஆபிஸ் வரப் ேபாகிறாய். சிலுசிலுெவன்ற ஏசி யின் குளுைமயும். வழுக்ைகத் தைலயில் ஹாப் பாயில் எக் ேபாட்டிருந்த படத்ைதப் பார்த்து சிாித்தவாேற “இெதன்ன ெசௗமி. நான் முதலிேலேய குழந்ைதகளுக்கு நிைறய ெமடீாியல்ஸ் டிைசன் ெசய்து ைவத்திருக்கிேறன். அவள் ெசய்திருந்த ேசட்ைடகளும் நடுநடுவில் வர . “உங்களுக்குப் பிடித்திருக்கிறதா?” என்று குதூகலத்துடன் வினவினாள். ஒன்றுேம ெசால்ல மாட்ேடன் என்கிறீர்கள்? பிடித்திருக்கிறதா? இல்ைலயா?” என்று மீண்டும் வினவ “ம்ம் . அவளது இரவு ஆைடயும் அவைனக் கிறக்கத்தில் ஆழ்த்த. “ேபார் அடித்தது உதய். “ெசௗமி. இந்த மாதிாி ேபார் அடிக்கும் சமயங்களில். உதயின் கன்னம் ெசௗமியின் கன்னத்ைதத் ெதாட்டுத் தழுவிக் ெகாண்டிருந்தது. என்று ஒரு ெபாிய ேநாட்ைடத் தூக்கி ஒவ்ெவான்றாகக் காட்டத் ெதாடங்கினாள். அழகாக ெசய்திருக்கிறாய்” என்று பாராட்ட அவன் பாராட்டில் அருகில் அமர்ந்தவள். உடெலங்கும் மின்சாரம் பாயும் உணர்வில் மனம் தடுமாற. அவள் ஆவலும். ேகம் ேபாய்க் ெகாண்டிருக்கிறது. ஒேர கார்டூனாக இருக்கிறது” என்றான். ெசால்லாமல் நிறுத்திவிட்டு “ெகாஞ்ச ேநரம் விைளயாடுேவாம் என்று ஆரம்பித்ேதன். “இந்த விஷயத்ைத நீ மறந்தாலும் நான் மறக்க மாட்ேடன். உனக்கு பயிற்சிக்கு ஏற்பாடு ெசய்தாயிற்று” என்றான்.“இல்ைல உத. உதயின் அருகாைமயும் ெசௗமிைய ஒரு மாற்றத்திற்கு ஆளாக்க. அப்புறம் ேநரம் ேபாவேத ெதாியவில்ைல” என்றாள். முகமும் ேசர்ந்து மலர “இந்தப் ேபச்சு எடுக்கேவ இல்ைலயா. க்ாிேயட்டிவிட்டியும் உதய்க்குப் புாியலாயிற்று. ெசௗமியின் அகமும். முழுவதும் பார்க்கும் ேபாது ெசௗமியின் இன்வால்வ்ெமன்டும். அவன் ஸ்பாிசத்திலிருந்து விடுபட முடியாமல் அமர்ந்திருந்தவைளப் பார்த்து “இப்படித் தூக்கத்ைதக் ெகடுத்து விைளயாட ேவண்டுமா?” என்றான். கன்னத்தில் ேலசாக முைளத்திருந்த ேராமம் இன்னும் ெகாஞ்சம் அழுத்தினால் இதமாக இருக்குேமா? என்று மனம் ேயாசிக்கத் ெதாடங்கியது. டிைசன் மட்டும் தனியாகப் பிாித்துக் காட்டுகிேறன்” என்று அவற்ைறக் காட்டலானாள். உதயின் மனைத மகிழ்விக்க. “ெசௗமி நீ பிெடக் படித்ததற்கு ேபஷன் ெடக்னாலஜி படித்திருக்கலாம். இப்படிப் பாதியிேலேய விடக் கூடாது” என்று ெசால்லிவிட்டு ெபாறுைமயாக ஆட்டத்ைத முடித்துவிட்டு “இப்ேபாது எழுந்திரு” என்றான். “ேகைம ஆரம்பித்தால் முடித்து விட ேவண்டும்.. தன் எண்ணப் ேபாக்கில் திடுக்கிட்டு எழ முயன்றவைளத் தடுத்தவாேற. வைரந்தவற்ைற எடுத்து வா. அதனால்தான்” என்று முணுமுணுத்து விட்டு” இப்ேபாது சட் டவுன் ெசய்து விடலாம்” என்றாள். நாற்காலிேயாடு ேசர்த்து அைணத்தார்ப் ேபால இருக்கவும். பார்க்கலாம்” என்று கட்டிலின் ேமல் அமர்ந்தான். ெசௗமியிடமிருந்து வந்த ெமல்லிய யுடிேகாலன் வாசைனயும். “இரண்டு. அவள் வைரந்திருந்த டிரஸ் டிைசன்கேளாடு கார்டூன்களும். மூன்று வயது குழந்ைதகளுக்கு நிைறய டிைசன் ெசய்திருக்கிேறன். “நாம் இருவரும் இருக்கும்ேபாது ெபயர் ெசால்லிேய அைழக்கச் ெசான்ேனேன? என் இந்தத் தயக்கம்?” என்று ேகட்டுவிட்டு அவள் அமர்ந்திருந்த நாற்காலியின் பின்புறமிருந்து ைககைள ஊன்றியவாறு அவள் விைளயாட்ைடக் கவனிக்கலானான். பார்க்கிறீர்களா?” என்று ஆவலுடன் வினவினாள். மறந்து விட்டீர்கேளா? என்று நிைனத்ேதன். ைககைளக் கட்டுப் படுத்தத் திணறியவனிடம் “உதய். அைதெயல்லாம் பார்க்காதீர்கள். என்ன உதய். ெசௗமியின் மலர்ந்த ேதாற்றமும். அதற்குள் எங்ேக ேபாய் விட்டாய்?” என்று உதய் அவசர அவசரமாக கீ ேபார்டில் ஆட்டத்ைதத் ெதாடர்ந்தான்.

இதில் வைரந்திருப்பது ேபான்று ஒரு சில நிறங்கள் ேவண்டாம். அவள் கண்களும் உதடுகளும் ேவறு ெமாழி ேபசும் ேபாது. நமக்குத் திருமணம் முடிந்து மூன்று நாட்கள் தான் முடிந்திருக்கின்றன. இதுவைர எந்த அட்மினிஸ்ட்ேரஷன் பற்றியும் ெதாியாது. இன்னும் ஒரு மாதம் உன்னுைடய ஆவைலத் தள்ளிப் ேபாடு. “ஓ” என்றவள் “டார்க் கலர் இல்ைலேய. “இதுதான் ெசௗமி” என்று ெமச்சுதலாகக் கண்னத்தில் தட்டியவன் “நீ எவ்வளவு வளர்ந்தாலும் அதில் எனக்கு ெபருைமதாண்டா. ஒரு சில டிரஸ் சிம்பிளாக இருக்கிறது. நானும் நீங்கள் ஆபிஸ் ேபாகும் ேபாது வருகிேறன். உதய் அவள் கண்களிேலேய மூழ்கியவன். “குட் ெசௗமி. “இப்படித் தள்ளி அமர்ந்திருப்பது பிடிக்கவில்ைல. உன்னுைடய பிரம்மச் சாியத்திற்கு ெபாிய ேசாதைன. ைதாியத்துடனும் அப்பாவிடம் ேபசினாயாேம? அவர் மருமகளின் திறைமையப் புகழ்கிறார். என்று எப்படிச் ெசால்வது?” என்று மனைத அடக்கியவன் மிகுந்த சிரமத்ேதாடு அவள் கூறுவைத கவனிக்கலானான். ேதாேளாடு ேதாள் உரசுவது கூடப் புாியாமல் இவ்வளவு ஆவலுடன் ேபசுபவைளத் தடுக்கவும் முடியாமல் “ெசௗமி ெவளியில் ேபாய்ப் ேபசலாமா? காற்று நன்றாக இருக்கும்” என்றான். எனக்குக் கற்றுக் ெகாடுங்கள்” என்றாள். ெவளிேய வர முடியாமல் “இப்ேபாது தன் காதைலப் பற்றித் ெதாடங்கவும் முடியாது. இரவும் ஆயிரம் பாடங்கள் ெசால்லிக் ெகாடுக்க. அப்புறம் என்ன கவைல?” என்றான். “உதய். “ெசௗமி.ெராம்ப பிடித்திருக்கிறது. அதில் என்ன ெசய்ய நிைனத்ேதன் என்றால்…” என்று ேபசிக் ெகாண்ேட இருக்கவும். ஆனால் இப்படி …” என்று தன்ைன உணர்ந்து நிறுத்தவும் “ஆனால் என்ன?” என்று முகம் வாட ெசௗமி ேகட்டாள். “உதய். ஒருசிலவற்றில் மாற்றம் ெசய்தால் இன்னும் நன்றாக இருக்கும் என்று ெசால்ல நிைனத்ேதன்” என முடித்தான். அவன் கண்களின் பளபளப்ைபக் கண்டு. அவற்றில் ைட அதிக அளவு இருக்கும்” என்றான் . உன்னுைடய ேநரம் சாியில்ைல. “நான் பிடிக்கவில்ைலேயா? என்று கவைலப்பட்ேடன். அப்புறம் இன்ெனாரு விஷயம். உங்களுக்கு என்ன ஆயிற்று? நம் வீடு என்று நிைனத்துப் ேபசுகிறீர்களா? இது சிங்காரச் ெசன்ைன. அைதக் ெகடுத்துக் ெகாள்ளக் கூடாது” என முடிெவடுத்து “எல்லாேம அழகு ெசௗமி. “இவ்வளவு விஷயம் இருக்கிறதா? அடுத்த மாதம் என்ன. அதுவும் குழந்ைதகளுக்கு ஏற்ற காட்டன் துணிகளில் ெசய்யப் ேபாவதாகச் ெசால்கிறாய். எந்த விஷயமும் . இன்னும் ெகாஞ்சம் ஸ்ெகட்ச் ெசய்து தருகிேறன் உதய். உன்னுைடயது என்று இன்னமும் ேபசக் கூடாது. நம்முைடயது என்பைத நிைனவில் ைவத்துக் ெகாள். அப்புறம் எப்படி ைட அதிகமாக இருக்கும்?” என அவன் கலர் காம்பிேனஷன் எப்படிச் ேசர்கிறார்கள் என்று விவாிக்கத் ெதாடங்கினான். “நான் மட்டுமா? இது என்ன ேகள்வி? ெபண் பார்க்க வந்த அன்று தன்னம்பிக்ைகயுடனும். இன்னும் உறவினர்கள் விருந்திற்கு ெசல்ல ேவண்டும். அதனால் தான் பிஜியில் ேசர நிைனத்திருந்ேதன்” என்று அவன் மீது குற்றம் சாட்டும் பார்ைவைய ெசலுத்தி விட்டு “இன்னும் மூன்று வருடங்களில் உங்களுக்குப் ேபாட்டியாக நானும் வளருேவன் பாருங்கள்” என்று ேராஷத்துடன் சவாலாகக் கூறினாள். ஆனால் என்னுைடயது. இன்னும் ஓாிரு வருடங்களில் நீ மட்டும் ஒருகம்ெபனிையத் தனியாக நிர்வகிக்க ேவண்டியிருக்கும்” என்றான். ேபச்ேச ேவண்டாம் ேவறு ேவைல ெகாடுக்கிேறன். இங்ேக காற்று நன்றாக இருக்குமா? ஏசி ஓடுகிறது தாேன? நான் ெடம்ப்ேரசைர இன்னும் குைறத்து விடுகிேறன்” என்று கூறி ேபச்ைசத் ெதாடர்ந்தாள். இந்தத் தனிைமயும். டிைசனிங் உனக்குக் ைகவந்த கைலயாக இருக்கிறது. இைத என் அைணப்பிலிருந்து ேகட்டால் ெசால்ேவன்” என்று ெசால்ல நிைனத்தவன் “இப்ேபாதுதான் ேபசத் ெதாடங்கியிருக்கிறாள். “நான் எங்ேக தயங்கிேனன்? புதிதாக இருப்பதால் ெகாஞ்சம் பயமாக இருந்தது. “இன்னும் ஒரு மாதம் காத்திருக்க ேவண்டுமா?” என வருத்தப் பட்டவள் “நான் மட்டும் ஒரு கம்ெபனிைய நிர்வகிப்பதா? எனக்குப் ேபாதிய அனுபவம் இல்ைலேய?” என்று ெசான்னாள். நிைறய ேவைலகள் இருக்கும்டா. நீயானால் இப்படித் தயங்குகிறாேய? இரண்டு வருடங்களில் அதற்கான திறைமைய வளர்த்துக் ெகாள்ள முடியாதா? நாங்களும் பக்க பலமாக இருப்ேபாேம. கம்ெபனி நிர்வாகம் ெடக்ஸ்ைடல்ஸ் நுணுக்கம் பற்றி முதலில் படித்துக் ெகாள்.

ெகாஞ்ச காலம் ஆகும்” என்றான். இவற்ைறெயல்லாம் தள்ளி ைவத்து விட்டு . அது ெவளிநாடுகளுக்குச் ெசன்று ப்ேரன்ட் ேநேமாடு திரும்பி வரும்ேபாது. என்னுைடய பிசினஸ் பற்றி ெசால்லியிருக்கிேறன் அல்லவா? இப்ேபாது முக்கியமாக காட்டன் ஷர்ட்ஸ் நிைறய எக்ஸ்ேபார்ட் ெசய்து ெகாண்டிருக்கிேறாம். நீ பைழயபடி கலகலப்பாக இருக்க ேவண்டும். “இவனுக்கு ெமஸ்ெமாிசம் ெதாியுமா? இப்படித் தன் மனம் வசமிழக்கிறேத? இந்தத் தவிப்பும் நன்றாக இருக்கிறேத” என்று நிைனத்து “இனி இப்படி நடக்க மாட்ேடன் உதய்” என்றாள். “சாதிக்க ேவண்டுெமன்றால்… ஒரு ெபாிய ப்ெராெஜக்டில் இறங்கலாம் என்றிருக்கிேறன். அது என்னுைடய நீண்ட நாள் கனவு” என்று கூறியவனின் முகத்தில் அதுவைர இருந்த பாவம் மாறுவைதயும். ேலபர் சார்ஜ் இெதல்லாம் கழித்துக் ெகாள். அவன் ேபச்சில். கண்களில் உறுதி ேதான்றுவைதயும் பார்த்து “என்ன ப்ராெஜக்ட் உதய்” என்று வினவினாள். “நான் உன் நண்பன் ெசௗமி. “ட்ேர ன்ஸ்ேபார்ேடசன் காஸ்ட். “ெசௗமி. நம்முைடய உைழப்பிற்கு ஏற்ற பலன் கிைடப்பதில்ைலேய? பலனில் பாதி ெவளிநாடுகளுக்குப் ேபாய்ச் ேசருகிறேத. அவன் கண்களில் தன்ைனத் ெதாைலத்துக் ெகாண்டிருந்தவள். உன்னுைடய அந்த சிாிப்ைபப் பார்க்காமல் எனக்கும் கஷ்டமாக இருக்கிறது” என்றான். உன்னுைடய சுக. அந்த ேவைலைய நாேம ஏன் ெசய்யக் கூடாது? என ேயாசித்துக் ெகாண்டிருக்கிேறன்” “கிேரட் உதய். “இது என்ன கைத? நான் ேவறு எதற்குத் தயங்குகிேறன்?” என “என்னிடம் ேபசத் தான். எங்ேக ஒத்திைகக்காக நீ ேகட்க நிைனத்த ஒன்ைறக் ேகள்” என்று உதய் கூற. சுமார் ஆயிரத்து ஐந்நூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறது” என ெசௗமி ஆச்சர்யத்துடன் “ஒரு ஷர்ட்டில் அவ்வளவு லாபமா?” என்றாள். தனக்ேக இந்தத் தயக்கம் ஏன் என்று புாியாத ேபாது. “எப்ேபாது ஆரம்பிக்கப் ேபாகிறீர்கள்?” என்றவளுக்கு “ெசௗமி. உன்னுைடய தயக்கத்ைதப் ேபாக்கேவ நானும் முயற்சி ெசய்கிேறன்.… இெதல்லாம்…” என்று இழுக்கவும் ெசௗமியின் முகம் சிவந்தது. அதற்காக ‘ஆலயம்’ ெபயாில் ேபட்டன்ட் ைரட் வாங்க ேவண்டும். ெகாஞ்சம் இலகுவாக அமர்ந்தவாறு “ெசௗமி. அப்படித் ேதான்றினால் அைத உடேன சாி ெசய்து விட ேவண்டும்” என்றான் பூடகமாக.முதலில் தயக்கமாகேவா பயமாகேவா இருக்கக் கூடாது. இவனுக்கு என்ன பதில் ெசால்வது?” என்று குழம்பினாள். தன்ைன அதி முக்கியமாக உதய் நிைனப்பது ெசௗமிக்குப் புாிந்ததும். நமக்கு ஒரு ஷர்ட் தயாாிக்க இருநூறு ரூபாய் ஆகிறது என்று ைவத்துக் ெகாண்டால். அேத துணிக்கு எதற்காக பாாின் கம்பனிகளுக்கு காைசக் ெகாட்ட ேவண்டும்?” என்று ெசௗமி கூற “என்னுைடய எண்ணமும் அதுதாண்டா. துக்கங்களில் எனக்கும் பங்கு இருக்கிறது. தன் கனவு. மனெமங்கும் பரவசம் பரவியது. உன் மனதில் ேதான்றுவைத என்னிடம் ெசால்ல முயற்சி ெசய். அதற்குத்தான் இரண்டு வருடங்களுக்குத் திருமணம் ேவண்டாம் என்று தள்ளிப் ேபாட்டுக் ெகாண்டிருந்ேதன். “கண்டுபிடித்து விட்டான். ெசௗமியின் பில்ேலாைவ மடி மீது ைவத்துக் ெகாண்டு. இெதல்லாம் முடிந்த பிறகுதான் ெதாடங்க முடியும். இப்ேபாது கைடைய ேமலும் விாிவு படுத்த ேவண்டியிருக்கிறது. இனி என்னிடம் ஏதாவது ேகட்க ேவண்டுெமன்றால் தயங்காமல் ேகட்க ேவண்டும். வானத்தில் பறப்பது ேபான்ற உணர்ச்சிையக் கட்டுப் படுத்தியும் முகெமங்கும் சிவப்பைத உணர முடிந்தது. இைதெயல்லாம் தாண்டியும் இரண்டு மடங்கு லாபம் கிைடக்கும். தன் ேபாக்கில் ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தவைன பிரம்மிப்புடன் ெசௗமி பார்த்திருந்தாள். அது தவிர என்னுைடய பில்டிங் புதிதாக ஒன்று ஆரம்பிக்க ேவண்டும். அதற்குக் ெகாஞ்சமாவது ஒத்துைழக்க ேவண்டாமா? நீ என்னில் பாதி கண்ணம்மா. உன்ைனப் பார்த்ததும் காத்திருக்க முடியாமல் திருமணமும் முடித்தாயிற்று” என்று ெசௗமியின் ைககேளாடு விைளயாடியவாேற.… ேவைல இருப்பது மாதிாி. கன்னங்கைள தாங்கிப் பிடித்தவாறு “இைதப் பல முைற ெசால்லியிருக்கிேறன். அவைனப் பற்றித் ெதாிந்து ெகாள்ளும் ஆவலில் “உங்கள் பிசிெனஸில் ஏதாவது சாதிக்க ேவண்டும் என்று நிைனத்திருக்கிறீர்களா?” என்றாள். . ெகாஞ்சம் பினிஷிங் ெவார்க். தன் பதிைல எதிர் பார்த்து அவன் காத்திருப்பது புாிய. இலட்சியம். அது தவிர இந்த மாதிாி ப்ேரண்ேடட் ஐட்டம்கைள விற்க ெபாிய ஏசி ேஷாரூம் என்று ெசலவு பிடிக்கிறது. இங்ேக என்ைனப் பார்” என்று அவள் முகத்ைத நிமிர்த்தியவன். பாாின் கம்பனிகள் அவர்கள் ப்ேரன்ட் ேநமிற்கு ெசய்யும் ெசலவு. அவ்வப்ேபாது என்ைனத் தவிர்ப்பது.

“ெசௗமி. ெசய்ைகயிலும் ெசௗமி தடுமாற. “ெசௗமி. உனக்கு நிஜமாகேவ பிடிக்கவில்ைல என்றாலும்… பரவாயில்ைல. அவன் பார்ைவயிலும். ெசௗமிக்கு “அதற்குள் இவனுக்கு என்ன ஆயிற்று? ஏன் இப்படித் திணறுகிறான்? ஒரு ேவைள தூக்கம் வந்து விட்டேதா? ஆனால் முக பாவைன வித்தியாசமாக இருக்கிறேத?” என்று அவைனேய ஆராய. பிரம்ைம பிடித்தவாறு நிற்பைதயும் உணராமல் தன் அைறக்குள் புகுந்து ெகாண்டான். தூங்குடா. கண்கள் அவள் கண்கைளத் தழுவ .” என்று ேமலும் ெநருங்கி வர. எைத எைதேயா ேபசிவிட்டு இப்ேபாது உணர்ச்சிகைளக் கட்டுப் படுத்த முடியாமல் ெவளிப்படுத்தினால். ைககள் அவள் ைகையப் பற்றியும். அவனுடன் பின்னால் வந்தவள் “ஸ்வீட் ட்ாீம்ஸ்” என்று வாழ்த்தி சிாிக்க. இவள் ஒதுங்கினாலும் ெதால்ைல” என்று அவசரமாக விடுவித்தான். ெசௗமி மீண்டும் கூட்டிற்குள் புகுந்து ெகாள்வாளா? எதற்கும் இரண்டு நான் காத்திருப்ேபாம். அப்புறம் எல்ைல மீற ேவண்டியிருக்கும். உதய் மனேமா “ெசல்லம் இப்படித் துறு துறுெவன்று பார்க்காேதடா. முதல் முத்தத்தில் ெசௗமி தன் சக்தி ெமாத்தத்ைதயும் இழந்து.ெசௗமிையப் பார்த்ததும். கூந்தைல ஒதுக்கியும் சில்மிஷம் ெசய்ய. அதுவைர இந்த மாதிாி இரவு ேநரத் தனிைமையத் தவிர்க்க ேவண்டும்” என முடிெவடுத்தான். விட்டால் ேபாதும் என்று நிைனத்து அவசரமாக “குட் ைநட் டார்லிங்” என்றான். ேவறு வைகத் தவிப்பு ஆரம்பிக்கிறது. அவைளப் பார்க்கக் கூடாது என முடிெவடுப்பதற்குள். இப்ேபாது எதுவும் ெசால்லாேத…. ஏறக்குைறய அவனது ஐம்புலன்களுேம வசமிழந்தன. ஒரு கணம் தன்ைன மறந்திருந்தவன் “இனி நிைலைம ைகமீறினாலும் ெதால்ைல. அவைள அப்ேபாேத அைணத்துக் ெகாள்ள ேவண்டும். இரண்டு நாள் நீ ேபசவில்ைல என்ற தவிப்புக் குைறந்து. நாைள ேபசலாம்” என்று அவள் கண்கைள சந்திக்க திணறியவாறு ெசால்ல. ப்ளீஸ்மா…. ெசௗமி என்று கிறக்கக் குரலில் வாய் அைழக்க. இன்னும் நான்கு நாட்கள் இருக்கிறேத.. ேநரத்ைத பார்த்ததும் மணி ஒன்று என்று புாிய “முதன் முைறயாக மூன்று மணி ேநரம் அவளிடம் ேபசியிருக்கிேறாம். பத்து மாதத் தவிப்ைபக் ெகாட்டி முத்தங்களால் அர்ச்சிக்க ேவண்டும்” என்று ேதான்றிய உணர்ச்சிகைளக் கட்டுப் படுத்த முடியாமல் ேபாராடத் துவங்கினான். கண்களில் என்னதான் ைவத்திருக்கிறாய்? இப்படி அைலக்கழிக்கிறேத” என்று புலம்பித் தள்ள. . அவசரமாக அவள் பார்ைவையத் தவிர்க்க. “அவள் மாற்றம் புாிய அவள் கண்கேளாடு கவிைத ேபசத் ெதாடங்கினான். “என்ன ெசால்கிறான்” என்று ெசௗமி புாியாமல் விழிக்க. அவைள அப்படிேய அைணத்து அவள் இதழ்களில் ஒரு முத்திைரையப் பதித்தான். நாசி அவளது கழுத்ேதாரத்ைத முகர.

கடலைலகைளப் பரவசமாய்ப் பாத்தவாேற விைளயாடும் ெசௗமி. . ெசௗமியின் அருகாைமக்காக. மனம் புதுவிதத் தவிப்பில் அைலப்புற. கழுத்தில் இருக்கும் தாலியும் இப்படி அழகாக்குகிறேதா? முகத்தில் இருந்த ெபாலிவும். தன்ைனச் சுற்றி இனிய உணர்வுகள் கதகதப்பாய்ப் பரவுவது ேபாலவும். இவ்வளவு ேநரம் இப்படியா ேயாசித்துக் ெகாண்டிருக்கிேறன்?” என்று மனைதக் கட்டுப் படுத்திக் ெகாண்டு “உதைய நிைனக்க நிைனக்கத் தகித்த உடல். “என்ன இன்று சிவராத்திாி ேபாலிருக்கிறது “அதற்குள் மணி மூன்று ஆகிவிட்டதா? உதய் இந்த அைறைய விட்டுச் ெசன்று இரண்டு மணி ேநரம் ஆகிறது. முத்தமிட்டதுேம பிரமாண்டமாய்த் ேதான்றி மற்ற ேகள்விகைளெயல்லாம் பின்னுக்குத் தள்ளியது. “எவ்வளவு ேநரம் இப்படி ெவளியிேலேய நிற்பது?” என்று கதைவ மூடிவிட்டுத் தன் படுக்ைகயில் விழுந்தவளுக்குத் தன் மனைதேய இனம் காண முடியவில்ைல . தூரத்திலிருந்து பார்க்கும் ேபாேத மனம் நிைறந்தவள். “என்ன நடக்கிறது தன் உடம்பில்? ஏதாவது மாற்றம் நடக்கிறேத? ஒன்றுேம புாியவில்ைலேய?” என்று கண்ணாடி முன் நின்று தன்ைன ஆராயத் ெதாடங்கினாள். மனம் ேலசாகிக் காற்றில் மிதப்பது ேபாலவும் ேதான்றியது.. “இந்தத் துடிப்பும். உடலும் மனமும் ஏங்கத் ெதாடங்கின. “என்ன ேநரம் காலம் ெதாியாமல் இப்படிேய நின்று ெகாண்டிருக்கிேறன்? எந்த நிைனவும் ேதான்றவில்ைலேய? என்ன நடந்தது?” என ஒரு கணம் ேயாசிக்கவும். திடீெரன்று குளிர் காய்ச்சல் ேபால இப்படி நடுங்குகிறேத” என்று ேபார்ைவைய இழுத்துப் ேபார்த்தி உறங்க முயன்றாள். லாவண்யாவும் சவிதாவும் பார்த்துப் பார்த்து ஏேதா ெசய்தார்கள். ஊஞ்சலில் அமர்ந்து புத்தகத்ைதப் படித்தவாேற தன் அடர்ந்த கூந்தைல ஒதுக்கிவிடும் ெசௗமி. வாசமும் நீங்காமல் அவைன இம்சித்துக் ெகாண்டிருந்தன. தன்னுைடய ெதாடுைகயில் ெதாட்டால் சிணுங்கியாய் சுருங்கிக் ெகாள்கிறாள் என்பைத உணர்ந்தும் இப்படி உணர்ச்சி வசப்பட்டது சாியா? தான் மிகவும் அவசரப் படுகிேறாேமா? இயற்ைகயன்ைன அவளுக்குச் ெசால்லிக் ெகாடுக்கும் பாடத்ைதக் கட்டாயமாகத் திணிக்கிேறாேமா?” என்ெறல்லாம் ேயாசித்து மனம் தடுமாறத் ெதாடங்கியது. கண்களும் ஏேதா ஜாலத்ைத நடத்தியேத? தன் மனம் ஏன் சுயநிைலைய இழந்தது? என்ன இப்படிச் ெசய்து விட்டான்?” என்று ஆயிரம் ேயாசைனகள் ஓடின.அத்த அத்திியாயம் 15 நின்ற இடத்திேலேய நீண்ட ேநரம் பிரம்ைம பிடித்தவளாய் நின்றிருந்த ெசௗமிக்குக் கால் வலிப்பது ேபான்ற உணர்வு ேதான்ற. உனக்கு நிஜமாகேவ பிடிக்காவிட்டாலும் பரவாயில்ைல. நன்றாகப் ேபசிச் சிாிக்கவும். படுக்ைகயில் படுத்திருந்த உதயின் மனமும் நிைலெகாள்ளாமல் தவித்தது. இப்ேபாது பார்க்கும் ேபாது முகேம ெஜாலிக்கிறேத. தவிப்பும் அவளிடமும் ஏற்பட்டிருக்குேமா? திருமணத்திற்கு முன்ேப ஓரளவு ேபசத் ெதாடங்கினாேள. கண்கைள சுருக்கிச் ெசல்லமாக குழந்ைதகைள மிரட்டும் ெசௗமி. “நான்கு நாட்களாகப் ெபயருக்குக் கண்ணாடி பார்ப்பேதாடு சாி. அவளுைடய ஸ்பாிசமும். உதய் முத்தமிட்டது நிைனவிற்கு வர உடல் முழுவதும் குறுகுறுப்பு ேதான்றியது. இதுவைர பயின்றிருந்த மனக் கட்டுப்பாடுகள் காணாமல் ேபாய் ெசௗமியின் கைடக்கண் பார்ைவயில் மனம் பாகாய் உருகியது ேபாலிருந்தது. “ேபாகும் ேபாது அவன் கண்களில் ேதான்றிய உணர்வு என்ன? அது தன்ைன மிகவும் பாதிக்கிறேத? ஏேதா ெசான்னாேன. என்றாேன?” அதன் பின் “ெசௗமி” என்று கிறக்கக் குரலில் அைழத்தவாேற அவைள ெநருங்கியதும். மலர்கைள ரசித்தவாேற அவற்றிற்கு முத்தமிடும் ெசௗமி என்று இதுவைர அவன் பார்த்த ெசௗமியின் ேதாற்றங்கெளல்லாம் பைடெயடுத்துக் கண் முன்னால் வர. இது எப்படிச் சாத்தியம்? இவ்வளவு அழகாக முகம் ேதான்றுகிறேத? ெநற்றி வகிட்டில் இருக்கும் குங்குமமும். தன்னிைல இழந்து தவித்து ஐம்புலன்களும் வசமிழந்தன. சில்மிஷம் ெசய்து மாட்டிக்ெகாண்டு விழிக்கும் ெசௗமி. கன்னங்களில் ெசம்ைமயும் எப்படி வந்தன?” என்று புாியாமல் திைகத்தாள். அைதப் படித்ததும் மனம் மீண்டும் தடுமாற. இதயம் பலமடங்காய்த் துடிப்பது ேபாலிருந்தது. தன் ைகேபசியிலிருந்து ெமஸ்ெசஜ் ேடான் ஒலிக்க எடுத்துப் பார்க்க “உதய் அனுப்பியிருக்கிறான் அவனும் தூங்கவில்ைலயா?” என்ற எண்ணம் ஓடியது. உடெலல்லாம் தகிப்பது ேபால இருக்க. “உதய் நன்றாகப் ேபசிக் ெகாண்டுதாேன இருந்தான்? அப்புறம் என்ன நடந்தது? திடீெரன்று அவன் ைககளும்.

“ேநரம் இரண்டு மணிக்கு ேமலாகிறேத. விைரவாகத் ெதளிந்து விடுவாள்” என்று ெமதுவாக கதைவச் சாத்திவிட்டு மிகுந்த களிப்புடன் படுக்ைகயில் படுத்துத் தன் ைகேபசிைய எடுத்தவன் “எவ்ாி திங் இன் திஸ் ேவர்ல்ட் இஸ் ேஸா ைபன் எவ்ாி திங் இன் திஸ் ேவர்ல்ட் இஸ் நாட் ைமன் பட் ேதர் இஸ் ஒன் திங் விச் இஸ் ேஸா ைபன் அண்ட் ைமன் தட்ஸ் யூ டார்லிங்” என்று அனுப்பிவிட்டுத் துயிலில் ஆழ்ந்தான். ெசௗமி விழிக்கும் வைர இன்னும் சிறிது ேநரம் உறங்கலாமா என்று எண்ணம் ேதான்ற “சாி அத்ைத. “தன் வருைகையக் கூட அறியாமல் என்ன ெசய்கிறாள்” என்று அவைள ஆராய கண்ணாடியில் ெதாிந்த பிம்பம் பலமடங்காய் ெஜாலிெஜாலிப்பைதப் பார்க்க அவன் ஆைச ஊற்று ெபருக்ெகடுத்தது. “ைலட் ஆப் ெசய்யாமேல தூங்கிவிட்டாளா? . “ஆமாம் அத்ைத. சாி விளக்ைகயாவது அைணத்துவிட்டுத் தூங்குேவாம்” என்று கதைவத் திறக்க கண்ணாடியில் தன்ைனப் பார்த்தவாறு நின்றிருந்த ெசௗமிையப் பார்க்க மனம் மீண்டும் குதியாட்டம் ேபாட்டது. என்று படுக்ைகயிலிருந்து எழுந்து ெசௗமியின் அைற ேநாக்கிச் ெசன்றான். இன்னும் ெகாஞ்ச ேநரம் தூங்கியிருக்கலாேம? உங்களுக்குத் திருமண அைலச்சல் ேவறு. உதய் சிாித்தவாேற “எப்படிேயா ஓய்ெவடுக்கச் ெசால்கிறீர்கள். அப்ேபாது பார்த்துக் ெகாள்ளுங்கள்” என்றார். அதனால் தான் கீேழ வந்ேதன்” என்றவைனப் பார்த்து நிர்மலா. இப்ேபாது பார்க்க ஆரம்பித்தால் மதியம் வைர பார்க்க ேவண்டும்.மனதின் மற்ெறாரு புறேமா. மாப்பிள்ைளக்குக் காபி ெகாடும்மா. “ெசௗமி என்ன நிைனக்கிறாள்” என்பைத அறிந்து ெகாண்ேட தீர ேவண்டும். ஆயிரம் பாவைனகள் காட்டும் கண்களில் லயிப்பும். “நிைறய ஆல்பம் இருக்கிறது. தன் உணர்வுகைளக் கட்டுப் படுத்த உதய் ேபாராடிக் ெகாண்டிருக்க. கன்னங்களில் இருந்த ெசம்ைமயும் அவள் நாணத்ைத உணர்த்தி. ெசௗமி கண்கைள மூடிக் ெகாள்வது ெதாிந்தது. உதய் சாதாரணக் குரலில். நீங்கள் தூங்கி எழுந்து வருவதற்குள் எடுத்து ைவக்கிேறன். ெசௗமிேயாட சின்ன வயசு ேபாட்ேடா தாீங்களா? எனக்குப் பார்க்க ேவண்டும். விளக்கு எாிந்து ெகாண்டிருக்கவும் குதியாட்டம் ேபாட்ட மனம். அவள் மயக்கத்ைதத் ெதளிவாகப் படம் பிடித்துக் காட்டின. சந்திரன் “மாப்பிள்ைள. புலம்பிக் ெகாண்ேட இருக்க ேவண்டியதுதான்.உதயிடம் எப்படி நடந்து ெகாள்வாேளா?” என்று கவைலப் பட்டுக் ெகாண்டிருந்த நிர்மலாவிற்கு மகிழ்ச்சி ெபருகியது. குடித்துவிட்டு சிறிது ேநரம் தூங்கட்டும்” என்று வற்புறுத்தினார். குடித்தால் தூக்கம் வராது” என்று ெசால்ல நிர்மலா விடாமல் “ஒரு டம்ளர் பாலாவது குடியுங்கள். இரவு நீண்ட ேநரம் ைலட் எாிந்து ெகாண்டிருந்ததால் ேகட்கிறார் என்று புாிந்து ெகாண்டு. ஒரு முத்தத்திற்ேக இப்படி ேயாசித்தால் எப்படி? அவள் மனதில் நீ இருப்பைத ேவறு எப்படி உணர்த்துவாய்?” என்று ெசால்லிச் சிாித்தது . “அத்ைத. ஆனால் காபி ேவண்டாம். “மாப்பிள்ைள அதற்குள் விழித்து விட்டீர்களா? இரவு நீண்ட ேநரம் விழித்திருந்தீர்கேள?” என்று ேகட்டவர் சங்கடத்தில் ேபச்ைச நிறுத்தினார். மறக்காமல் ேபாட்ேடாஸ் எடுத்து ைவயுங்கள்” என்று கூறி விட்டு ேமேல வரவும் ெசௗமியின் அைறயில் விளக்ெகாிவது ெதாிந்தது. ேநரம் ேபானேத ெதாியவில்ைல” என்றான். “ெசௗமி . நீண்ட ேநரம் விழித்தால் பசிக்கும்” என்று வற்புறுத்திப் பாைலக் குடிக்கச் ெசய்தார். கண்களில் இன்னும் தூக்கம் ெதாிகிறது” என்று கூறி விட்டு “நிம்மி. “திருமணமான நான்காவது நாள் ேவறு எப்படி இருப்பதாம்? அவளிடம் நீ இப்படிக் கதா காலட்ேசபம் ெசய்து ெகாண்டிருந்தால். உதய்க்கும். தூங்குகிேறன். கதைவத் தட்ட எந்த பதிலும் இல்லாமல் ேபாகேவ ேசார்ந்து. விைளக்ைக அைணக்காமல் உறங்கி விட்டாள் ேபாலிருக்கிறது. ெசௗமியும் நானும் ேபசிக் ெகாண்டிருந்ேதாம். “இப்ேபாது தான் நல்ல படியாக ேயாசிக்கத் ெதாடங்கியிருக்கிறாள். ெசௗமிைய எப்படி சமாளிக்கிறீர்கள் என்று இப்ேபாது புாிகிறது. காைலயில் ஆறு மணிக்கு எழுந்து வந்த உதையப் பார்த்ததும் நிர்மலா ஆச்சர்யத்துடன்.

நின்று ெகாண்ேட இருக்கிறீர்கள்” என்றான். ப்ளீஸ்” எனவும் திைகப்பில் ஆழ்வது உதயின் முைறயாயிற்று. ெசௗமி ேலசாக அைசந்து. மகனாக நிைனத்துக் ெகாள்ளுங்கள். ேநற்று ெராம்பவும் ேலட்டாகத் தூங்கினாள்” என்று கனிவுடன் கூறி “ேபாட்ேடா எடுத்து ைவத்தீர்களா?” என்று ஆவலுடன் ேகட்டான். நிைறய குறும்பு ெசய்வாளாேம? அைதெயல்லாம் நீங்கள் ேபாட்ேடா எடுத்திருக்கிறீர்களாம். எதுவுேம அறியாமல் உறங்குவைதப் பார்த்தால். இருங்கள் எழுப்பி விடுகிேறன்” என “ேவண்டாம் அத்ைத. “சாி அத்ைத” என்றவன். நீங்க ெசௗமியின் பிாிவில் அழுது ெகாண்ேட இருப்பதாக மாமா ெசான்னார். இந்தத் திருமணத்தால் ெசௗமி உங்கைள விட்டுப் பிாிந்ததாக நிைனக்காதீர்கள். ெசௗமிையப் பற்றிப் ேபசுவதற்கு தூண்டு ேகால் ேதைவயில்லாதது ேபால ஒவ்ெவாரு புைகப்படத்திற்கும் கைத ெசால்லிக் ெகாண்ேட வந்தார்கள். இன்ெனாரு குழந்ைத ேவண்டாெமன்று உங்கள் அத்ைத ெசால்லிவிட்டாள்” என்று மலரும் நிைனவுகளில் ஆழ்ந்தார். “அத்ைத நீங்கள் என்ைன மருமகனாகப் பார்க்கக் கூடாது. சந்திரனும் உடன் அமர்வைதப் பார்த்து “மாமா. “லவ் யூ குட்டிம்மா” என்றான். தன் அைறக்குத் திரும்பி. நிர்மலா “பிேரக் பாஸ்ட் எடுத்து ைவக்கிேறன் மாப்பிள்ைள. “உட்காருங்கள் அத்ைத. தன்னுைடய நிைலைமைய விட ேமாசமான நிைல ேபாலிருக்கிறது. “ஏசி ெடம்ப்ேரச்சைரக் குைறத்தைத மாற்றேவ இல்ைல. நீங்கள் இன்னும் சாப்பிடவில்ைலயா? உடல் நிைல ேகட்டுப் ேபாய் விடுேம? ஒரு ேவைள எனக்காகக் காத்திருந்தீர்கள் என்றால். ெசௗமி குளிாில் சுருண்டு படுத்திருப்பது ெதாிந்தது. ஒவ்ெவான்றாக ெசால்லிக் ெகாண்ேட வாருங்கள்” என்று நிர்மலா எளிதாகப் ேபசுவதற்கு அடிஎடுத்துக் ெகாடுத்தான். “பக்கத்து வீட்டு ராேஜஷ் தம்பி கூட அறுந்த வால் என்று ெசௗமிக்குப் ெபயர் ைவத்திருக்கிறார்” என்று ராேஜஷின் ேபச்சு வரவும் “ெதாியும் மாமா” என்றான் உதய். “தன்ைனேய நிைனத்தவாறு உறங்கியிருக்கிறாள். சிறிது ேநரத்திேல மருமகன். “உதய் இன்னும் ெகாஞ்சம் தூங்கேறேன. ெமதுவாக எழுந்து வரட்டும். . நிைறய உதவிகள் ெசய்வார்கள். “ெசௗமி இன்னமும் தூங்குகிறாள். அதனால் தான் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் கூடத் தன் ெபயர் ெசால்கிறாள்” என்ற மகிழ்ச்சியில் உடெலங்கும் புது ரத்தம் பாய்வது ேபாலிருந்தது. “ஓ திருமணத்தில் ேபசியிருப்பீர்கேள. இனி ேமல் இந்த மாதிாி பார்மாலிடீஸ் எல்லாம் பார்க்க ேவண்டாம். ப்ேபன் காற்றில் முகத்தில் புரண்ட சில முடிகைள ஒதுக்கியவன். மாமனார்.நானும் கவனிக்கவில்ைல” என்று உள்ேள நுைழய. “பரவாயில்ைல மாப்பிள்ைள” என்று நிர்மலா கூறவும். ஒரு மகனாக நான் கிைடத்திருக்கிேறன் என்று சந்ேதாஷப் பட ேவண்டும்” என்று கூறி “ெசௗமி. எங்கள் அம்மாவின் ைகப்பக்குவம் ேபாலேவ இருக்கிறது” என்று நிர்மலாைவயும் மனம் ெநகிழச் ெசய்தான். “அத்ைத சூப்ெபராக சைமக்கிறீர்கள். “குறும்பு ெசய்வாளா? வால் இல்லாதது ஒன்று தான் குைற. இப்ேபாது கூட ாிஷப்ஷன் கச்ேசாிக்கு ஷாக்க்ஷேபான் இல்ைல வீைண ஏதாவது ஒன்ைற ஏற்பாடு ெசய்ய ேபசி முடிக்கப் ேபாயிருக்கிறார். ெசௗமியின் சிறு வயதுப் புைகப்படங்கைள ஆவலுடன் எடுத்து. உங்கைளப் பார்க்க ேவண்டும் என்று ேகட்டார்” என்றார் சந்திரன். அவன் ேதடைல உணர்ந்த நிர்மலா. சாப்பிட்டு விட்டுப் ெபாறுைமயாகப் பாக்கிறீர்களா? என்றார். அவள் ெசய்த ேசட்ைடகைள சமாளிக்க முடியாமல் தான். உணைவ முடித்ததும். ெநற்றியில் ெமல்லிதாக முத்தமிட்டு. ெசௗமி எழுந்ததற்கான சுவேட இல்ைல. மாமியார் என்ற உறைவயும் தாண்டி ஒரு பாசப்பிைணப்பு ஏற்பட்டது. சாி எப்படிேயா ேயாசித்து முடிக்கட்டும்” என்று சிறு குழந்ைத ேபால் உறங்கும் ெசௗமிையப் பார்த்து. நான்கு மணி ேநரம் உறங்கிவிட்டு குளித்து. சந்திரன். அப்புறம் நான் பாதி உறக்கத்திேலேய உங்களுக்காக எழுந்து வந்துவிடுேவன்” என்று அவைர ெநகிழச் ெசய்துவிட்டு. பத்து மணிக்கு ேமல் கீேழ வந்தால்.

ெசௗமிேயா “என்ன மாப்ேள. எங்ேக ேபாகப் ேபாகிறீர்கள்” என்றான். நான் டாங்கி என்று ெசான்ேனனா? டாங்க்ஸ் என்று தாேன ெசான்ேனன்” என்றாள். அதற்குள் ராேஜஷும் “ஹாய் மங்க்ஸ். உதய் ஆச்சர்யத்துடன் “இவன் எதற்கு இப்படிக் ேகட்கிறான்” என்று பார்த்தான். விட்டு விடுங்கள்” என்று ெசால்ல “தவறாக ஏதாவது நிைனத்துக் ெகாள்வாேரா?” என்ற நிர்மலாவின் கவைல அகன்றது. . ஹாய் மாப்ேள” என்று ராேஜஷ் கூற யாராவது ேகட்டால்” ராேஜஷ் என் நண்பன்” என்று ெசால்ல உதய் காத்திருக்க.30 மணிக்கு எழுந்து வரவும். ெபாியவர்கைள இப்படிெயல்லாம் ேபசக் கூடாது என்று உனக்கு எவ்வளவு முைற ெசால்லியிருக்கிேறன்?” என நிர்மலா கண்டிக்கவும்.ெசௗமி ஒரு வழியாக 11. இரவு நடந்தது நிைனவிற்கு வர முகம் சிவக்க “இவனால் இது ஒரு ெதால்ைல.. எனக்கு ேநரம் சாியாக இருக்கிறது” என்றார் நிர்மலா. “இெதன்ன கைத” என்று நியூஸ் ேபப்பைரக் ைகயில் எடுத்துக் ெகாண்டு “அண்ணா. உதையப் பார்த்ததும். ஒரு ேவைள மாப்பிள்ைள என்பைதத் தான் இப்படி ெசால்கிறாேரா?” என்று நிைனத்து ேபச்ைசத் திைச திருப்ப “ஹாய் டாங்க்ஸ். இரண்டு ேபருேம விைளயாட்டிற்குத் தாேன ேபசிக் ெகாள்கிறார்கள். “அவசரமாக எனக்கு ேவறு எதுவும் ேவண்டாம். ராேஜஷ் அசராமல் “ஆமாம் மங்க்ஸ். குட் மார்னிங்” என்று பதில் ெசால்ல “என்னப்பா நீயும் இவேளாடு சாிக்கு சாியாய் இருக்கிறாய்? என்ன டாங்கிேயா? மங்கிேயா? என்னேவா ெசய்து ெகாள்ளுங்கள். ெசௗமி மனதிற்குள் நன்றிையத் ெதாிவிக்கவும் “ஹாய் அங்கிள். “சாப்பாட்டு ராமி. நீங்கள் ெசய்வைத சாப்பிட்டு ெராம்ப நாளாகிறது. இதுதான் முதலிேலேய அளவாகப் ேபச ேவண்டும் என்பது. ராேஜஷ் “மங்க்ஸ். உங்கள் கண் கூட சிவந்திருக்கிறது. நிர்மலா முைறத்துவிட்டு “அைதத்தான் இவ்வளவு ேநரம் ேகட்டுக் ெகாண்டிருந்ேதன். ெசௗமி கண்டு ெகாள்ளாமல் இருக்கவும். ெசௗமியின் கைடசி வார்த்ைதையப் பிடித்துக் ெகாண்ட ராேஜஷ். “என்னடா இப்படித் தூக்கம்? சாி பிேரக் பாஸ்ட் எடுத்து ைவக்கவா? உனக்குப் பசிக்குேம?” என்றார் நிர்மலா. இயல்பாக இருக்கேவ முடியவில்ைல. உதய் “அத்ைத. உனக்குப் பிடித்ததாக நிைறய ஐெடம்ஸ் ெசய்திருக்கிேறன். ெசௗமி. சாண்ட்விச் மட்டும் ேபாதும். ெசௗமிக்கு “பூமிக்குள்ேள புைதந்து விட மாட்ேடாமா?” என்றிருந்தது. இவர்கள் பார்ைவப் பாி மாறுதல்கைள வித்தியாசமாகப் பார்க்கவும்.”என்று நிர்மலா மீண்டும் ேபச திரு திருெவன்று விழித்தாள். “அம்மா. ராேஜஷ். அதுதான் ேலட் ைநட் உறக்கம்” என்றான். அவள் நிைலையப் பார்த்த உதய் ஒரு குறும்புப் புன்னைகைய அவள் ேமல் ெசலுத்திவிட்டு. நீங்களும் தூங்கவில்ைலயா?” என்றாள். ெமதுவாக ாிஷப்ஷன் முடித்துவிட்டுப் ேபசுங்கள். “இந்த சாப்பாட்டு ராமனுக்கு ஒன்றும் ெகாடுக்காதீர்கள்” என்று ெசௗமி கூற ராேஜஷ் கிண்டலாகப் பார்க்க. குறிப்பாக அவள் உதடுகைளப் பார்க்கவும். “ெசௗமி. ராேஜஷ் நீயும் வாப்பா சாப்பிடலாம்” என்றார். என்ன கண்ெணல்லாம் இப்படி இருக்கிறது? சாியாகத் தூங்கவில்ைலேயா?” என்று வம்பிற்கிழுக்க. உதையப் பார்த்து ஏேதா ேசதிையக் கண்ணால் ேகட்டு விட்டு “ஆன்ட்டி. சந்திரனும். குட் மார்னிங்” என்றாள். கனவில் ேவறு வந்து ஏேதேதா ெசய்கிறான். இப்படிெயல்லாம் ெசய்தால் ேபச மாட்ேடன் என்று உறுதியாக ெசால்லிவிட ேவண்டும்” என்று முடிெவடுக்க “ெசௗமி. எனக்கு சாண்ட்விச் ெசய்து தருகிறீர்களா? பசிக்கிறது” என்று ெசௗமி ேகட்க. அம்மா சும்மா ெஹல்ப் ேவண்டுமா என்று ேகட்டார்கள்? ேவறு ஒன்றும் இல்ைல. உன் அம்மா என்னிடம் ேபச ேவண்டும் என்று ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தார்கள். சாியாக அந்த ேநரத்தில் உள்ேள நுைழந்த ராேஜஷிற்கு. ைநட் ஒரு படம் பார்த்ேதனா. நிர்மலாவும் அந்த இடத்ைத விட்டு நகர. மதியம் ேவண்டுமானால் ேவறு சாப்பிடுகிேறன்” என்று ெசான்னாள். “அம்மா. உனக்கு ஒரு மூக்கணாங்கயிறு மாட்டவும் எப்படி அைமதியாகி விட்டாய். இன்னமும் தூக்கம் ெதளியவில்ைலயா? ஏய் …. நான் ெசான்னது சாியாகி விட்டது பார்த்தாயா? திருமணத்திற்குப் பின் எப்படி மாறி விட்டாய். ேபப்பாில் தான் உலகேம இருப்பதாக அவள் காட்டும் பாவைனகள் உதய்க்குப் புாிய.

ெபாியவங்க ெசான்னா ெபருமாள் ெசான்னா மாதிாி, இனிேமலாவது அைமதியான ெபண்ணாய்ப்
பிைழத்துக் ெகாள்” என்று மீண்டும் வம்பிற்கு இழுத்தான்.
“இது என்ன கைத? நான் மாறி விட்ேடனா? எப்ேபாதும் இருப்பது ேபாலத் தான் இருக்கிேறன்,
என்ேனாட இயல்ைப யாரும் மாற்ற முடியாது, சின்னவங்க ெசான்னா சிவன் ெசான்ன மாதிாி” என்று
தன் மாறுதல்கைள ெவளியில் காட்டக் கூடாது என்ற முடிவில் பதில் ெசால்லத் ெதாடங்கினாள்.
உதய்க்கு, “ராேஜஷ் எதற்கு இப்படிப் ேபசிக் ெகாண்டிருக்கிறான்” என்பது புாியாத ேபாதும்,
ெசௗமியின் ேபச்ைச அவனது ெசயல்கள் மீட்டுத் தருவது புாிந்தது. ராேஜஷுடன் ேபசிக்
ெகாண்டிருந்தவள், இயல்பாக உதயுடனும் ேபச, இரவிற்குப் பின் இருந்த தயக்கம் அறேவ நீங்கியது.
சிறிது ேநரத்திற்குப் பிறகு ராேஜஷ் “கிளம்புகிேறன்” என்று ெசௗமியிடம் கூறிவிட்டு, உதயின்
அருகில் வந்து “ேநற்று இரவு படம் முடிந்து, ேபார்டிேகா ைலட் ஆப் ெசய்ய, ஒரு மணிக்கு ெவளிேய
வந்தால்… ஒரு இங்கிலீஷ் படம் ஓடிக் ெகாண்டிருக்கிறது…., உங்கள் இருவருக்குமிைடயில் எல்லாம்
சாியாகிவிட்டது என்று ெசால்வாய்…. என்று பார்த்தால்… ஒன்றுேம ெசால்லவில்ைல, என்ன ஆர்
ெஹச், உலகத்தில் நீங்கள் மட்டும் இருப்பதாக நிைனப்ேபா?” என்று ேகட்க உதய்க்கு இரவு நடந்தைத
இவன் பார்த்து விட்டான் என்பது புாிந்தது.
“இப்படி சுற்றுப் புறம் மறந்து விட்ேடாேம, இவனுக்கு என்ன ெசால்வது?” என்று உதய் தடுமாற,
ெசௗமி சுவாரஸ்யத்துடன் இவர்கைள கவனிக்கலானாள். “ஏன் உதய் முகம் இப்படி மாறிவிட்டது?
அண்ணா என்ன ெசான்னார்? இவர்கள் என்ன ேபசுகிறார்கள்?” என்று காதுகைளத் தீட்டிக் ெகாள்ள,
உதய் “ஓேக ராேஜஷ், இன்று மாைல நாங்கள் கிளம்பி விடுேவாம், முடிந்தால் அப்புறம் பார்க்கலாம்”
என்றான்.
ெசௗமிக்கு ேமலும் சுவாரஸ்யம் ேசர, ராேஜஷ் கிண்டலாக உதையப் பார்க்க, நண்பனின் கண்களில்
எைதேயா புாிந்து ெகாண்டு “ஓேக மங்க்ஸ், பாய், அப்புறம் பார்க்கலாம்” என்று உதையக் ைகேயாடு
இழுத்துச் ெசன்றான்.
ெசௗமியின் காது ேகளாத தூரம் ெசன்றதும், “என்னடா என்னிடேம மைறக்கிறாயா?
எல்லாவற்ைறயும் ெசால்லிவிட்டாயா? என்று ஆவலுடன் வினவினான்.
“இல்ைல” என்பது ேபால உதய் தைலைய ஆட்டவும், “முதலில் சீக்கிரம் ெசால்லும் வழிையப் பார்,
இங்ேக என் அம்மாவும் ‘எனக்கு மாப்பிள்ைளையத் ெதாியும், ராேஜஷ் உடன் படித்தவன்’ என்று ஒரு
தம்பட்டத்ைத அடிக்கக் காத்திருக்கிறார்கள், உங்கள் ாிஷப்ஷன் வைர உனக்கு ைடம், அதற்குள்
ெசால்லிவிடு, நான் என் அம்மாைவ எப்படியாவது பிடித்து ைவத்துக் ெகாள்கிேறன். இவ்வளவு நாள்
காத்திருந்த நீ ெசான்னால் தான் இந்த விஷயம் நன்றாக இருக்கும்” என்றான்.
உதய் “இன்று எப்படியாவது ெசால்லிவிடுகிேறன்” எனவும் “உன்னுைடய கிேரவிேடஷனல் ேபார்ஸ்
ெசௗமிைய இழுக்கிறேத, இப்ேபாது கூட உன்ைனேய பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கிறாள், அப்புறம் என்ன
தயக்கம்” என்றான்.
“எங்ேக எஸ்ேகப் ெவலாசிடி தான் அதிகமாக இருக்கிறது” என்றவன் நண்பனின் கிண்டல்
பார்ைவைய உணர்ந்து, சங்கடத்துடன் “ேநற்று நடந்தைத ைவத்து மட்டும் முடிவு ெசய்யாேத, சீக்கிரம்
ெசால்லிவிடுகிேறன்” என்றான்.
ராேஜஷ் விைடெபற்றுக் கிளம்பவும் “ராேஜஷ் அண்ணா என்ன ெசான்னார்?” என்று ெசௗமி
உதையக் குறுகுறுெவன்று பார்த்தவாறு ேகட்டாள்.
உதய், “ம்ம்.. அைமதிக்குப் ெபயர் தான் சாந்தி, மங்கிக்குப் ெபயர்தான் ெசௗமி, என்று
ெசால்லிவிட்டுப் ேபாகிறான்” என்று சிாிக்காமல் ெசால்ல ெசௗமிக்கு சுறு சுறுெவன்று ேகாபம்
ஏறியது. “இரு டாங்க்ஸ், உன்ைன கவனித்துக் ெகாள்கிேறன்” என்று ெபாறுமியவளுக்கு, உதய்
‘என்றான்’ என்று ஒருைமயில் ராேஜைஷ ெசான்னது கூடத் ேதான்றவில்ைல.
உதைய நிமிர்ந்து பார்க்க, அவன் கண்களில் வித்தியாசத்ைத உணர்ந்து, “உதய், ெபாய்
ெசால்கிறீர்கள்” என்று ஒரு விரைலக் காட்டி மிரட்டவும், உதய்க்கு தன் கண்களின் பாவைனைய
அறிந்து ெகாண்டாேள என்று மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டது.

சமாளிக்க நிைனத்தும், விடாமல் ெசௗமி ேகட்க, சாண்ட்விச் எடுத்துவந்த அத்ைதைய நன்றிேயாடு
பார்த்தான். ெசௗமி, “அம்மா, நான் சாப்பிட்டுக் ெகாள்கிேறன், எனக்கு ேபாதும்” என்று கூறி
அன்ைன ெசன்றதும் “உதய் ஒழுங்காகச் ெசால்லுங்க” என்று வற்புறுத்தினாள்.
“ெசௗமி, உனக்குப் பிடிக்காது” என்று உதய் பூடகமாகக் கூறியும், “பிடிக்குேமா, பிடிக்காேதா, அைத
நான் தான் முடிவு ெசய்ய ேவண்டும், முதலில் நீங்கள் ெசால்லுங்கள்” என்று பிடிவாதமாக நின்றாள்.
“ேமடம், பசங்க ஆயிரம் ேபசிக் ெகாள்ேவாம், அெதல்லாம் உங்களுக்கு ரசிக்காது” என்று நழுவவும்
ெசௗமிக்கு ஆவல் அதிகாித்தது. “எனக்குத் ெதாியாமல் அப்படி என்ன ேபசினீர்கள்?” என்று தைலைய
சாித்து வினவவும், உதய் “சாி ெசால்லித் தான் பார்ப்ேபாேம, இன்று ஏதாவது கிைடத்தாலும்
கிைடக்கும்” என்று முடிெவடுத்து “ைநட் ஒரு மணிக்கு நம் வீட்டு மாடியில் ராேஜஷ் இங்கலிஷ் மூவி
பார்த்தானாம், அைத ெசால்லிவிட்டுப் ேபாகிறான்” என்று ஒரு மணிையயும், நம் வீட்டு மாடிையயும்
அழுத்தமாகக் கூறினான்.
எப்ேபாதும் இந்த மாதிாி விஷயங்கள் புாியாமல் விழிக்கும் ெசௗமி, அவன் ெகாடுத்த அழுத்தத்திலும்,
தன் உதடுகைளப் பார்க்கும் பார்ைவயிலும் விஷயம் புாிய, “பார்த்து விட்டானா?… கடவுேள…. அைத
ேவறு இவனிடம் ெசால்லிப் ேபாகிறான், நான்கு நாள் பழக்கத்திேலேய பசங்க இப்படிெயல்லாம்
ேபசிக் ெகாள்வார்களா?” என்று முகம் சிவக்க வாயில் ைவத்த சாண்ட்விச்ைச அப்படிேய ைவத்து
அமர்ந்தாள்.
அவள் பாவைனயில் உதய் ரசைனயாக அவைளப் பார்த்து ேமலும் முகம் சிவக்கச் ெசய்து விட்டு,
சிறிது ேநரத்திற்குப் பிறகு உடல் முழுவதும் சிவக்கச் ெசய்தான்.
“அத்ைத, சாண்ட்விச் ெசம ேடஸ்ட், ஸ்வீட்டாக இருக்கிறது” என்று கூறியதும், நிர்மலா “சாண்ட்விச்
ஸ்வீட்டா? என்ன ெசால்கிறார்?…” என்று புாியாமல், ெசௗமி “இன்ெனாரு சாண்ட்விச் எடுத்து
மாப்பிள்ைளக்குக் ெகாடு, அவருக்குப் பிடித்திருக்கிறது என்கிறாேர, உனக்கு நான் ேவறு ெகாண்டு
வருகிேறன்” என்றார்.
“இன்ெனான்றா?” என்று ெசௗமி அலறவும், “இன்னும் எவ்வளவு தந்தாலும் நான் சாப்பிடுேவன்,
தருகிறாயா டார்லிங்?” என்று உதய் ேகட்க, பதில் ெசால்லமுடியாமல் விழிக்க ஆரம்பித்தாள்.
*****************************************************************
அத்த
அத்திியாயம் 16
“எதற்கு ெசௗமி இப்படிச் சத்தம் ேபாடுகிறாய்? இப்படி சத்தமாகப் ேபசிப் பழகாேத, என்று எவ்வளவு
முைற ெசால்லயிருக்கிேறன். இவ்வளவு நாள் நான் ெசால்வைதக் ேகட்கவில்ைல, இப்ேபாதும்
இப்படிச் ெசய்தால் மாப்பிள்ைள வீட்டிலும் இேத பழக்கம் வரும்” என்று தணிவாக அதட்டினார்.
ஒன்றும் ெதாியாதவன் மாதிாி நியூஸ் ேபப்பாிேலேய கண்ணாக இருந்த உதையப் பார்க்கும் ேபாது,
ெசௗமிக்கு எாிச்சலாக வந்தது. “இவன் பாட்டிற்கு ஏேதேதா ெசய்து தர்மசங்கடத்தில் மாட்டி
விடுகிறான், முதலிேலேய ராேஜஷ் அண்ணா கிண்டல் ெசய்து விட்டுப் ேபாகிறார், இப்ேபாது
அம்மாைவயும் சமாளிக்க ேவண்டுேம, அம்மாவிடம் என்ன ெசால்வது? தன் அைமதிையப் பார்த்து
ஏதாவது ெசால்லி சமாளிப்பான்” என்று ெசௗமி எதிர்பார்க்க அவன் நிமிர்ந்து பார்க்காமேலேய
அமர்ந்திருக்கவும், “உதய் ைவத்திருக்கும் ேபப்பைரப் பிடுங்கி எறியலாமா?” என்று ேகாபம் வந்தது.
ெசௗமியின் முகம் ேலசாக வாடி, ஒன்றும் ேபசாமல் அமர்ந்திருப்பைதப் பார்த்த நிர்மலா, “குட்டிம்மா,
என்னடா எதற்கு அைழத்தாய்? நீ இன்னமும் சாப்பிடவில்ைலயா? நான் பூஸ்ட் ேவறு எடுத்து
வந்திருக்கிேறன்” என்றார்.
“ேநற்று மாதிாி உறவினர்கள் இருந்திருந்தால் எப்படி சமாளித்திருப்பது? நல்ல ேவைள வீட்டில் யாரும்
இல்ைல” என்று தன் கவைலயில் மூழ்கியிருந்தவளுக்கு நிர்மலா கூறியது ேகட்கவில்ைல.
“உதய், உறவினர் கூட்டம் இருந்தால் இப்படிெயல்லாம் ெசய்வதில்ைலேய, ெபரும்பாலும் ஒதுங்கித்
தாேன இருக்கிறான்” என்று ெசௗமியின் மனேம விவாதத்ைதத் ெதாடங்க, “இவைனப் புாிந்து
ெகாள்ளேவ முடியவில்ைல, ேநற்று தாேன முதன் முதலாக ேநாில் இவ்வளவு ேநரம் ேபசியிருக்கிறான்,
அவன் கனிவாகப் ேபசும் ேபாது எவ்வளவு நன்றாக இருக்கிறது, ஆனால் திடீர் திடீெரன்று ேவறு
மாதிாி நடந்து ெகாள்ளும் ேபாது கஷ்டமாகி விடுகிறது” என்று கவைலப் படத் ெதாடங்கினாள்.

“ெசௗமியின் சமாளிக்கும் திறன் திரும்ப வந்துவிட்டதா?” என்பைத அறியேவ உதய் காத்திருந்தது.
அவளின் ேபச்சற்ற நிைலையப் பார்த்து “அத்ைத மிளகாையக் கடித்திருப்பாளாக இருக்கும், அதனால்
தான் அலறியிருக்கிறாள், ஏன் ெசௗமி சாண்ட்விச் காரமாக இருந்ததா?” என்றான்.
“அப்பாடா, ஒரு வழியாக ஏேதா ெசால்லி சமாளிக்கிறான்” என்று ெசௗமி அவசரமாக “ஆமாம்,
ஆமாம்” என்று தைலைய ஆட்டவும், நிர்மலாவிற்கு “சாண்ட்விச் காரமா? அதில் மிளகாயா? முதலில்
ஸ்வீட் என்றாேர? என்று ேயாசித்து “எைதேயா விைளயாடிக் ெகாண்டிருக்கிறார்கள்” என்று புாிந்து
ெகாண்டார்.
ெசௗமியின் மனதிற்கு உதய் ெசால்லியது புாிய, “இப்படி மாட்டி விட்டாேய?” என்று அவைன
முைறத்துவிட்டு “அம்மா அெதல்லாம் ஒன்றுமில்ைல, உங்கள் மடியில் படுத்துக் ெகாள்ள ேவண்டும்
ேபாலிருந்தது, அதனால் தான் கூப்பிட்ேடன், இவர் ெபாய் ெசால்கிறார்” என்றாள்.
“மாப்பிள்ைள இருக்கும் ேபாது இவேளாடு இேத ெதால்ைல, ஆனால் அவர் தவறாக ஒன்றும்
நிைனப்பதில்ைலேய? இவளுக்கு ஒத்து ஊதுகிறார்” என்று மகளின் ஆைசக்கு அவளருகில் அமர,
“ெசௗமி, நான் மட்டுமா ெபாய் ெசால்கிேறன்?” என்ற உதயின் பார்ைவைய சமாளிக்க, அன்ைனயின்
மடியில் முகத்ைதச் சாய்த்துப் படுத்து, இைடையக் கட்டிக் ெகாண்டாள்.
சிறிது ேநரம் தைலைய வருடி விட்டவர், “ெசௗமி, எழுந்திருடா நான் மதிய சைமயைல முடிக்க
ேவண்டும், இன்னமும் நீ காைல உணேவ சாப்பிடவில்ைலேய, சீக்கிரம் சாப்பிட்டு விட்டுக் குளிடா,
ேநரமாகிறது, மாைலயில் சித்தி, ெபாியப்பா வீட்டிலிருந்து உன்ைன வழியனுப்ப எல்ேலாரும்
வருகிறார்கள்” என்றார்.
“தனியாக இருந்தால் தாேன, உதய் இப்படிெயல்லாம் நடந்து ெகாள்கிறான்” என நிைனத்து “அம்மா
இங்ேகேய இருங்கள்” என்று அடம் பிடிக்க, உதைய தர்ம சங்கடத்துடன் பார்த்து, “மாப்பிள்ைள
இன்னும் சின்னப் ெபண்ணாகேவ இருக்கிறாள், எவ்வளவு கண்டித்தாலும் மாறுவதில்ைல” என்றார்.
உதய் “இருக்கட்டும் அத்ைத, தனியாகேவ வளர்ந்திருக்கிறாள் அல்லவா? அதுவும்
விைளயாடுவெதல்லாம் குட்டீஸ்களுடன், ேபாகப் ேபாக சாியாகிவிடுவாள்” என்றான்.
நிர்மலா, “சில ேநரங்களில் அதிகம் ேபசுவாள்… ெபாியவர்களிடம் பார்த்து நடந்து ெகாள்வாள்,
உங்களிடம் ஏதாவது ேபசினால்….” என்று தடுமாறியவாறு கூற உதய் “நீங்கள் கவைலப்படும்
படிெயல்லாம் ேபச மாட்டாள், திருமணத்திற்குப் பின் இரண்டு நாட்கள் நீங்கள் இல்லாமல், அதுவும்
புதிய சூழ்நிைலயில் பிரமாதமாக சமாளித்தாள். ஒரு சிலர் குைறயாக ஏேதேதா ெசால்லும் ேபாது கூட
புன்முறுவல் மாறாமல் அளவாக பதில் ெசால்லிவிட்டு அைமதியாக இருந்தாள், நீங்கள் கவைலப்
படாதீர்கள்” என்று ஆறுதல் கூறினான்.
ெசௗமிக்கு “உதய், அத்ைத என்று அைழத்து எவ்வளவு இயல்பாகப் ேபசுகிறான்? புதியவர்களுடன்
அதிகம் ேபசாத அம்மாவும் பல காலம் பழகியவர்கள் ேபாலப் ேபசுகிறார்கேள? ஆனால் உதய் வீட்டில்
அவர்கள் அம்மா, ெபாியம்மா என்று எல்ேலாரும் நன்றாகப் ேபசியும் தன்னால் இந்த அளவு ேபச
முடியவில்ைலேய? அவர்கள் ேகட்பதற்கு பதில் ெசான்னாலும் தனக்கு எதுவும் ேபசத்
ேதான்றவில்ைலேய? இவனுக்கு எப்படி எளிதாக இருக்கிறது?” என்று ஆச்சர்யத்துடன் எழுந்து
உதையப் பார்த்தாள்.
நிர்மலா, “அப்பாடா ஒரு வழியாக விட்டாயா? உனக்கு பூஸ்ட் ைவத்திருக்கிேறன், எடுத்துக்
குடித்துவிடு, நான் சைமயலைறக்குப் ேபாகிேறன், நீங்கள் இருவரும் ேபசிக் ெகாண்டிருங்கள்” என்று
அவ்விடத்ைத விட்டு நகர்ந்தார்.
ெசௗமியின் ஆச்சர்யமான பார்ைவைய உணர்ந்த உதய், “என்ன ெசௗமி, இவ்வளவு ஆச்சர்யமாகப்
பார்க்கிறாய்?” என்றான்.
ெசௗமி தயங்காமல் தான் நிைனத்தைதக் கூறவும், அவளின் முன்ேனற்றத்தில் மகிழ்ந்த உதய்,
“ெசௗமி, நான் ெசான்னைதெயல்லாம் மறந்து விட்டாயா? இல்ைல ெசால்வைதக் காதிேலேய
வாங்கிக் ெகாள்வதில்ைலயா?” என்று ேகட்டுவிட்டு
“ெசௗமி, அத்ைத எனக்கு இன்ெனாரு அம்மா தான் என்று ெசால்லியிருக்கிேறேன, அம்மாவிடம்
ேபசுவதற்குத் தயங்குவார்களா? நான் ெபண் பார்க்க வந்த அன்று அைமதியாக இருந்த மாதிாி,

ெகாஞ்சம் இவைனப் பற்றிப் புாிகிறது” என்று ஒரு புறம் மகிழ்ச்சியும். “ஏன் இவற்ைற இப்படிப் படுத்துகிறாய்?” என்று வருடிக் ெகாடுத்தவாேற “இவற்றிற்கு ேவறு ேவைல இருக்கிறது” என்று அவள் முகம் சிவக்கச் ெசய்த்துவிட்டு. என்று பிாித்து விட்டார்” என்று கூறியவன். உனக்கு சந்தர்ப்பம் வாய்க்கும் ேபாது நீயாகேவ அவர்களிடம் ேபசு. இதனால் தான் ஐஸ்ஐப் பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தாயா? நாங்கேள அவைள நீலாம்பாி என்று தான் ெசால்லுேவாம்” என்றான். ெசௗமி அசடு வழிந்தவாறு “இல்ைல. “ெபண் பார்க்க வந்த அன்று. உறவினர்கள் அதிகம் என்பேதாடு அைனவரும் அருகருேக இருப்பதால் யாராவது வந்து ெகாண்ேட இருப்பார்கள். இன்னும் ஒரு வாரத்தில் நாமும் ெபாியப்பா வீட்டினர் மட்டும்தான். ெபாியம்மா யாருக்குேம பிாிவதில் சம்மதிம்மில்ைல. ஆனால் எங்கள் ெபாியப்பாதான் விடாப் பிடியாகத் தனியாகேவ இருப்ேபாம். எனக்கு ஒன்று மட்டும் புாிகிறது. நீயாகேவ புாிந்து ெகாண்டால் தான் உண்டு” என்று ேயாசைனேயாடு தனக்கும் ேசர்த்து அறிவித்துக் ெகாண்டான். அப்புறம் ஏன் கூட்டுக் குடும்பமாக இல்லாமல் பிாிந்து விட்டீர்கள்?” என்றாள். அத்ைததான் எப்ேபாதும் ேபசுகிறார்கள்” என்று ஒரு புறம் வருத்தமும் ேதான்ற. ெசௗமி “இனி நாேன ேபசுகிேறன். எங்கள் ெபாிய அத்ைத கணவர்தான் பிரச்ைனைய ஆரம்பித்து ைவத்தது” என்றான். “ேதங்க்ஸ் ெசௗமி. ெசௗமியின் “ம்ம் ெகாஞ்சம் ேபாய் விட்டது” என்ற பதிலில் “இப்ேபாதும் ெகாஞ்சம் தானா. “இங்ேக ெசன்ைனயில் இருக்கிறார்கேள. ஆனால் ேகட்கத் தயக்கமாக இருந்தது” என்றாள்.இப்ேபாதும் இருந்தால் அவர்களும் தயக்கத்ேதாடு தாேன இருப்பார்கள். கட்டாயப்படுத்தி எந்த மாற்றத்ைதயும் உன்னிடம் ெகாண்டு வர முடியாது. “அவர்கள் வீட்டில் தான் இப்படி நடந்து ெகாள்ளவில்ைலேய? ெசன்ைன வந்து இன்னும் ஒரு ேபான் கூட ெசய்யவில்ைல. அந்த சந்திரமுகியா?” என்ற ெசௗமியின் பதிலில் “அதற்குள் ெபயர் ைவத்தாயிற்றா? சந்திரமுகியா?” என்று சிாித்துவிட்டு “அவளிடம் ெசால்லிப்பார். இன்று உறவினர்கள் யாரும் இல்லாததால் அத்ைத. . ெசால்வைதச் ெசய்யும் ரகம் ேபாலிருக்கிறான். ெசௗமியின் ைககைள அழுந்தப் பற்றியவன். “பரவாயில்ைல. உதய். எனக்கு நீங்கள் ெசால்லும் ேபாேத ேகட்கத் ேதான்றியது. தன் வருத்தத்ைத அப்படிேய உதயிடம் ெசான்னாள். இப்ேபாதாவது உனக்குக் ேகட்கத் ேதான்றுகிறேத?” என்று கிண்டல் குரலில் கூற. நீங்களும் அண்ணா தம்பி என்று பாசமாகத் தாேன இருக்கிறீர்கள். மாமாவிடம் என்னால் ேபச முடிந்தது. சீக்கிரம் ேபசிப் பழகினால் ேகாைவக்கு வந்து விடுங்கள். “இப்ேபாது தயக்கம் ேபாய்விட்டதா?” என்று உதய் ேகட்க. நீ இந்த அளவு நிைனப்பேத எனக்குப் ேபாதும்” என்று ெநகிழ்வுடன் கூறிவிட்டு “வருத்தப்படுவதற்கு இதில் எதுவும் இல்ைல குட்டிம்மா. சவிதா அண்ணியும் நன்றாகப் பழகுவார்கள்” என்றான். “அவர்கேள தான்” என்றவன் “அவர்கள் ெபண் ஐஸ்வர்யாைவ ரவிக்குத் திருமணம் ெசய்து ைவக்கக் ேகட்டார்கள்” என “கடவுேள. “நம் குடும்பம் பற்றிக் ேகட்டாயல்லவா? அம்மா. அவர்களா?” என்று ேகட்டுவிட்டு “கூலிங் க்ளாஸ் பார்ட்டி” என்று முணுமுணுத்தாள். என்று நான் ெசால்லி பத்து நாட்களாவது இருக்கும். என்று உாிைமேயாடு ெசால்ல முடியும்” என்றான். ெசௗமியின் புாியாத பாைனையப் பார்த்து “உனக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்து ெசான்னால் தான் புாியும். உதடுகைள ெமன்ைமயாக விடுவித்தவன். ஓேக ெசௗமி. நம் வீட்டில் உனக்கு அந்த மாதிாி சந்தர்ப்பம் வாய்க்க வில்ைலேய. ேடக் யுவர் ஓன் ைடம். சாமி ஆடி விடுவாள்” என்றான். “சாமி ஆடுவெதன்ன? நான் ‘லக லக’ ெசால்லிேய ஆட ைவத்து விட்ேடன்” என்று ெசௗமி கூறிவிட்டு “என்ன இருந்தாலும் அத்ைத ெபண்” என்று உதட்ைடக் கடித்துப் ேபச்ைச நிறுத்தினாள். அத்ைதயும் ெபாிய அத்ைதயும் ெசாந்த சேகாதாிகள் மாதிாி தாேன பழகுகிறார்கள். கண்களில் கூர்ைமயுடன். “கூட்டுக் குடும்பமாக இருந்து பிாிந்து விட்ேடாம்.

முதலிலிருந்ேத அத்ைதக்குத் திருமணத்தின் ேபாது. என்று பச்ைசக் ெகாடி காட்டினார் அம்மாவும். சிஎம்சியில் கிைடத்தால் அங்ேகேய வந்துவிடுேவன் என்றாள்”. கைடயிலும் எங்களுக்குப் பங்கு ேவண்டும். வீட்ைடயும் ஒேர மாதிாி இரண்டாகக் கட்டி விட்டார்கள். அவர்கைள விட்டு விடக் கூடாது என்று ெபாறுத்துப் ேபாகிறார்கள். 23 வயதில் திருமணமா?” என்று ஆயிரம் காரணங்கள் ெசால்லி தள்ளிப் ேபாட்டார்கள். உதய் “அது அத்ைத தப்ேப ெசய்தாலும் நம் வீட்டுப் ெபண். ெபாியம்மாவும் “அவனுக்கு இன்னும் திருமண வயது வரவில்ைல. உங்கள் அத்ைத வீட்டாருடன் ேபசிக் ெகாள்கிறீர்கள்?” என்று ெசௗமி ேயாசைனயாகக் ேகட்க. தாத்தா. அதுதவிர ேதாப்பும் வாங்கியிருந்ேதாம். என்று எழுதி வாங்கிக் ெகாண்ேடாம்” என்றான். நாங்கள் ேசர்ந்திருந்த வீடு இப்ேபாது இரண்டு வீட்டிற்கும் பின்னால் இருக்கிறது. “அப்புறம் எப்படி எதுவும் நடக்காதது ேபால. குழந்ைதகள் பிறந்த ேபாது என்று நிைறய ெசய்திருக்கிேறாம். சவிதா பிரச்சைன இல்ைல. மைனவிகள் வரும் ேபாது இப்படிேய இருப்ேபாம் என்று ெசால்ல முடியாது” என்று ெசால்லி வாைய அைடத்து விட்டார். அப்பாவிற்ேகா நம்ைம வாழ ைவத்த கைடய ெகாஞ்ச நாள் என்றாலும் மூடுவதா என்ற ேயாசைனயும். அவள் அப்பாவின் குணம் அப்படிேய வந்துவிட்டது. சின்ன வயதில் ஊருக்கு வரும் ேபாெதல்லாம் அவளால் ஒேர தகராறாக இருக்கும். எங்கள் மாமா அத்ைதைய வற்புறுத்தி ெசாத்ைதப் பிாித்து வாங்கிக் ெகாண்டார். அவர் தான் பிாிந்து விடுவது என்று முடிெவடுத்தார். அவளுக்கு அதுதான் ஆைச. மனமில்லாமல் தான் பிாிந்தது ெசாத்ைத மட்டும் பிாிக்கலாம். நான்கு ேபரும் ைபயன்களாக இருக்கிறார்கள். சவிதா அண்ணிைய நம் வீட்டிற்குக் ெகாண்டு வந்து விட்டார். ஆனாலும் வந்தீர்களா? ேபானீர்களா? என்ற ஒதுங்கல் இருக்கும். “நம் வீட்டில் வளர்ந்த ெபண்ேண. ெமடிக்கல் காேலஜ் கவுன்சிலிங்கிற்கு காத்திருக்கிறாள் ேபால. நமக்கு எதிராக இருக்கும் ேபாது. ஆனால் இன்னும் மூன்று ேபருக்குத் திருமணம் ெசய்து. மிகவும் கஷ்டம் ெகாடுத்துவிட்டார்” என “ஆமாம் ெசௗமி. அவருக்கு உடல் நிைல சாியில்லாமல் ேபானதும். ெபாியப்பா ஹார்ட் அட்டாக்கில் படுத்துக் ெகாள்ள. நல்ல ெபண்” என்றான். ெசாந்தம் விட்டுவிடக் கூடாது. அவர்களுக்கு சம்மதமில்லாதைத தாத்தாவும் புாிந்து ெகாண்டு இப்ேபாது என்ன அவசரம் என்று அந்தப் ேபச்ைச நிறுத்திவிட்டார். ஆனால் அத்ைத அவர் ெசால்வைத எல்லாம் ேகட்டுக் ெகாண்டு அதன்படி நடந்தது அப்பாவிற்கும் ெபாியப்பாவிற்கும் தாங்கிக் ெகாள்ள முடியவில்ைல. ெசௗமி. ஐஸ்வர்யா திருமணத்திற்குப் பிறகு மாறி விடுவாள். அப்ேபாது மனக் கஷ்டம் தான் அதிகம். ேமலும் தாங்க முடியாது” என்று கூறிவிட்டார். அப்பாவிற்கும் ெபாியப்பாவிற்கும் மனம் விட்டுப் ேபாயிற்று. ஒரு நிம்மதிப் ெபருமூச்ைச ெவளியிட்டு விட்டு ேபச்ைச மாற்ற. “பாவம் உதய். அம்மாவிற்கும் ெபாியம்மாவிற்கும் ஏதாவது பிரச்சைன வந்தால். நாங்கள் வாதாடிப் பார்த்தும். என்று ெசால்லியும் ேகட்காமல். “அனிதா தாேன? நன்றாகப் பழகுகிறாள். ேதைவயில்லாமல் நமக்கும் அவமானம்தான் என்று. “ஆமாம். அவர்கள் பங்கிற்குப் பணத்ைதக் ெகாடுத்து. ஐஸ்ைசப் பற்றிச் ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்ேதேன. முதலிேலேய ெசன்ைனக்குத் தனியாக அத்ைதைய மட்டும் அனுப்பி விட்ேடாம். எங்கள் பாட்டி. அதற்ேக சில ேகாடிகள் ெசலவாயிருந்தது. அவர் அதுவைர கைடைய இழுத்து மூடி விடச் ெசய்கிேறன் என்று லாயாிடம் ெசான்னதாகக் ேகள்வி. . அைத ஆபிஸ் ரூம். பாட்டி இறந்த பிறகு.உதடுகளிலிருந்து விரைல எடுக்கவும். “இப்ேபாது ஒற்றுைமயாக இருக்கிேறாம்.” “அப்ேபாது தான் ரவிக்கு ஒரு ைடயிங் கம்பனி ஆரம்பித்திருந்ேதாம். அளேவாடு நிறுத்திக் ெகாள்ேவாம்” என்றான். தரவில்ைலெயன்றால் ேகார்ட்டுக்குப் ேபாேவாம் என்று மிரட்டவும். “நானும் நீலாம்பாி என்றும் நிைனத்ேதன்” என்று ெசௗமி கூற “நான் ெசால்லாமேலேய அவைளப் பற்றிப் புாிகிறதில்ைலயா? அவள் தங்ைக அப்படியில்ைல. பிரச்சைன முடிந்தது என்றால். ெபண்கள் ெசாத்துாிைம சட்டப் படி ேகஸ் ேபாட்டாலும் ெசல்லாது என்று ெசால்லிப் பார்த்தும். பணம் ேபானால் மறுபடி சம்பாதித்துக் ெகாள்ளலாம். ரவிக்குத் திருமணம் ெசய்து ெகாள்கிறீர்களா? என்று அத்ைத ேகட்க. இனி கைடக்கும் அவர்களுக்கும் சம்மந்தம் இல்ைல. ஸ்ேடார் ரூம் என்று மாற்றி ைவத்திருக்கிேறாம்” என்றான்.

உதய். அப்புறம் என்ன கவைல?” என்று ெசௗமி கூற “இப்ேபாதும் எங்களுக்குள் எந்த ேவறுபாடும் இல்ைல. “ெசௗமி. சாைம. “நீங்கள் சாப்பிடுங்கள். நீ குளித்துவிட்டு வந்தால் சாப்பிடலாம். கிருஷ் இயல்பிேலேய அைமதி. நான் தான் ெசௗமியும். “மாமா. “உங்கள் தம்பிகள் இரண்டு ேபரும் என்னிடம் ேபசவில்ைல” என்று ெசௗமி கூறவும் “ேபசினார்கள். மாப்பிள்ைளக்கும் பசிக்கும்” என்றார். சந்திரன். ராம் பற்றி ெசால்ல ேவண்டியதில்ைல. நான் அப்புறம் சாப்பிடுகிேறன்” என்று உறுதியான குரலில் மறுத்தார். . வருடத்திற்கு ஒருமுைற எப்ேபாதாவது அாிசி சாப்பாடு கிைடக்குமாம். இப்ேபாதுதாேன சாண்ட்விச் சாப்பிட்ேடன்” என்று அழுத்தமான குரலில் கூறிவிட்டு “ஆனால் ெசௗமி சாியாக சாப்பிடவில்ைல. பசி காைத அைடக்கும் உணர்வுடன். “நீங்கள் ஒற்றுைமயாக இருக்கிறீர்கேள. நீ திருமணத்தின் ேபாது பார்த்திருப்பாேய? நாங்கள் எல்ேலாரும் அங்குதான் ேசர்வது. அவன் ேபசுவது ேகட்காமல். ெபாியம்மா வைகயில் நிைறய இளவட்டங்கள் இருக்கிேறாம். ெசௗமி சாப்பாட்டிேலேய குறியாக இருக்க. இங்ேக வா” என அைழத்து “என்ன பழக்கம் இது. நீ கவனிக்காமல் இருக்கிறாய்” என்று ெமல்லிய குரலில் கண்டிக்க “இந்த விருமாண்டி என்ன ெசால்லிக் ெகாண்டிருக்கிறார்?” என்று ெசௗமி ேயாசிக்க. உதயுடன் உைரயாடிக் ெகாண்டிருந்த சந்திரன். கிருஷ். அவளுக்கு முதலில் சாப்பிடக் ெகாடுங்கள்” என்று கூறினான். எல்லாவற்றிலும் ெசம ஸ்பீட். “அம்மா. நீங்களும் வந்த பிறகு சாப்பிடலாம் என்று கூறிேனன்” என்றான். “மாமா நாமும் சாப்பிடலாம். எங்கள் அப்பா ெசால்லியிருக்கிறார். இவனுக்கு ேவறு ேவைல இல்ைல” என்று ஒதுக்கித் தள்ளிவிட்டு ஒன்றும் ேபசாமல் அவள் அைறக்குச் ெசன்றாள். சந்திரனும் உதயும் ேபசியவாேற உணவுண்ணத் ெதாடங்கினர். ெசௗமிக்ேகா “திரும்பவும் சாண்ட்விச் பற்றிப் ேபசுகிறாேன. சாப்பிடலாமா?” என்றாள். பசிக்கிறது. “ெசௗமி. ேபசிக்ெகாண்ேட சாப்பிட்டு அரட்ைடைய முடிக்க எப்படிவும் நள்ளிரவு ஆகும்” என்றான். அதுமட்டுமில்லாமல் ஒவ்ெவாரு ெபௗர்ணமியின் ேபாதும் அந்த வீட்டு மாடியில் தான் இருப்ேபாம். “அத்ைத எனக்கு இன்னும் பசிக்கவில்ைல. ேபசிக் ெகாண்டிருந்தவர்கைளக் கண்டு மகிழ்ச்சிேயாடு இருந்த நிர்மலா. பழகிய பின் நன்றாகப் ேபசுவான். மூவரும் உணவுண்ண அமர்ந்தனர். ெரடி ஆகிவிட்டதா என்று பார்க்கச் ெசால்லியிருக்கிேறன்” என்றான். பசி தாங்காத நானா காைலயிலிருந்து சாியாகச் சாப்பிடாமல் இருப்பது?” என்ற ேயாசைனயுடன் “சாிம்மா இன்னும் பத்து நிமிடத்தில் வந்துவிடுகிேறன்” என்றாள். அத்ைத அப்ேபாேத சாப்பிடச் ெசான்னார்கள். “அந்தக் காலத்தில் சாப்பாட்டிற்ேக கஷ்டப்பட்ட குடும்பம் எங்களுைடயதாம். “நாங்கள் அரட்ைட அடிப்பேத அங்கு தான் ெசௗமி. மாப்பிள்ைள உன்னிடம் ஏேதா ேகட்கிறார்.ெசௗமி “நான் கூடப் பார்த்ேதன். நிர்மலாைவயும் அமரச்ெசால்லி உதய் கூற. அந்தக் காலத்து வீடு. எல்லாம் எடுத்து ைவத்து விட்ேடன்” என்று நிர்மலா அைழக்க. பயன்படுத்துவதில்ைலேயா என்று நிைனத்ேதன்” என்று ெசால்ல உதய். சந்திரனின் பார்ைவ நிர்மலாவின் ேமல் பாய்வைத உணர்ந்து. “வாருங்கள் மாப்பிள்ைள. *********************************************************** அத்த அத்திியாயம் 17 சிறிது ேநரத்திேலேய கீழிறங்கி வந்த ெசௗமிையப் பார்த்து உதய். ரவி பிசினைச நானும் என்னுைடயைத ரவியும் பார்த்துக் ெகாள்ேவாம். நீ கவனிக்கவில்ைல. ராம் கிருஷிற்கும் ேசர்த்துப் ேபசுவான்” என்றான். “அதற்குள் ேநரமாகிவிட்டதா? இவனுடன் ேபசிக் ெகாண்டிருந்ததில் எல்லாேம மறந்து விட்டேத. உதய் அவர் ேபசுவைத யூகித்து. அவர்கள் எப்ேபாதும் ராம லக்ஷ்மணர் ேபாலத்தான் ஒன்றாகேவ இருப்பார்கள்” என்றான். “மதியம் சாப்பாட்டிற்கு ேநரம் ஆகிறது ெசௗமி. ஆனால் இப்ேபாது எந்த விஷயத்தில் ேவகம் ேதைவேயா அதில் மட்டும் ெடட் ஸ்ேலா” என்று அவளுக்கு மட்டும் ேகட்குமாறு கூறினான். சித்தி.

இப்ேபாது ேபால ெடலிேபான். ேபாஸ்டிங் உங்கள் ஊாில் தான் ேபாட்டார்கள். அண்ணன் படித்து முடித்ததும் எங்கள் அப்பா காலமாகி விடேவ. ெகாஞ்ச நாள் இருந்த கடிதத் ெதாடர்பு நின்ேற விட்டது. இட்லி ேபான்றைவ ெசய்வது விேஷச காலங்களில் நடக்குமாம்” என்று ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க. சந்திரன். “அப்பா நிைறய ெசான்னார்கள் மாமா. உதய் இவள் பக்கேம திரும்பாமல். உணவு உள்ேள ெசன்றதும் ெசௗமிக்கு “இப்ேபாது அம்மா வைக வைகயாக சைமத்திருக்கும் ேபாது. நழுவுவது என்ெறல்லாம் அவனுக்குப் புாியவில்ைல” என்று பாிதாபப் பார்ைவைய அவன் ேமல் வீசினாள். முக்கால்வாசிைய இங்ேக ெசன்ைனயிலிருக்கும் எங்கள் சித்தப்பா படிப்பிற்கு. அத்ைத திருமணத்திற்கு என்று அனுப்பிவிட்டு பலநாள் பசிேயாடு இருப்பாராம். “மாமா அந்தக் காலத்தில் சத்தாக சாப்பிட்டார்கள். மாப்பிள்ைள வீட்டிேலேய இருக்கும். ஆனால் உங்கள் தாத்தா எங்கைள நிற்க ைவத்து நிைறய எடுப்பார்கள்” என்றவர் உணைவ முடித்துவிட்டு எழுந்த ெசௗமிையப் பார்த்து “ெசௗமிம்மா. இந்த அப்பா எப்படிேயா நம் காதிலும் விழ ைவத்து விட்டார். நாைள ேபானதும் எடுத்துப் பார்க்கிேறன்” என்றாள். அப்பா கைடக்கு ஆர்டர் பிடிக்க ைமசூர். . “ெசௗமி. 16 வயது வைர உங்கள் ஊாில் இருந்தைத மறக்கேவ முடியாது. அம்மாைவத் திருமணம் முடித்த ைகேயாடு உங்கள் ஊருக்கு வந்தவர்களுக்கு. பாவம் உதய். “எங்கள் அப்பாவிற்கும் அேத ெவறிதான் மாமா. ஆறு என்று ஒன்று விடாமல் குதித்து விைளயாடுவீர்களாம்” என்றான்.வரகு இப்படி ஏதாவது சாப்பிடுவார்களாம். எனக்குத் ெதாிந்து என்னுைடய ஸ்கூல் ேபாட்ேடா மட்டும் இருக்கிறது. சாி பரவாயில்ைல. நாம் தான் பாலிஷ்டு ைரஸ் என்ற ெபயாில் இருக்கும் விட்டமிைனயும் விட்டுவிட்டு சாப்பிடுகிேறாம்” என்றான். ெபாியப்பா விவசாயத்ைதப் பார்க்க. “அெதல்லாம் ஒரு காலம் மாப்பிள்ைள… உங்கள் அப்பா ெபாியப்பா எல்லாம் என்ைனவிடப் ெபாியவர்கள். தந்ைதயில் சிறு வயதுப் புைகப் படங்கைளக் காணப் ேபாகிேறாம் என்ற ஆவலுடன் “சாிப்பா. காய்கறி என்று எைதயாவது வற்புறுத்திக் ெகாடுப்பார்களாம். இங்ேகேய உட்கார்” என்று உதய் ெசால்லவும். “இந்தப் பாடாவதி புராணத்ைத விடேவ மாட்டார். “மாப்பிள்ைள அந்தக் காலத்தில் நாங்கள் ேபாட்ேடா எடுத்தேத இல்ைல. உதய். ஆரம்பத்தில் குைறந்த சம்பளத்தில். சந்திரன். ெசன்ைனக்கும் ேகாைவக்கும் அந்தக் காலத்தில் எப்படி நட்புக் கால் முைளத்து வந்தது என்று ேயாசித்துக் ெகாண்டிருந்ேதாேம. பார்த்துக் ெகாள்” என்றார். எனக்கு நிைனவு ெதாிந்து எனக்கு எழுதப் படிக்க ெசால்லிக் ெகாடுத்தேத உங்கள் அப்பாதான். ெசல் ேபான் வசதி இருந்திருந்தால் ெதாடர்பு இருந்திருக்கும். “இன்று நம் காதிலிருந்து ரத்தம் வராமல் விடமாட்டார்கள் ேபாலிருக்கிறது” என்று நிைனத்தவாேற அமர்ந்தாள். எப்படிேயா மீண்டும் ஒன்று ேசர்ந்தீர்கேள” என்றான். ெபங்களூர் என்று சுத்திக் ெகாண்ேட இருப்பார். என்னுைடய சின்ன வயது ேபாட்ேடா இருக்கிறதா? என்று ேகட்பாேய. வாழ்க்ைகயில் முன்ேனற ேவண்டும் என்ற ெவறி நட்ைபெயல்லாம் பின்னுக்குத் தள்ளி விட்டது” என்றார். ெசௗமி “அட ஆண்டவா. எதற்கு இந்தப் பைழய பல்லவிையப் பாடிக் ெகாண்டிருக்கிறார்? இவைரத் திருத்தேவ முடியாது. நான் பிறந்ததிலிருந்ேத உங்கள் வீட்டிேலேய இருப்ேபனாம். உங்கள் தாத்தா பாட்டி தான் எல்லா உதவிகளும் ெசய்தார்களாம். “எங்கள் அப்பாவிற்கு முதன் முதலில் ேபாஸ்ட் ெமன் ேவைல கிைடத்தது. சந்திரன். அதுவும் அந்தக் காலத்தில் ஐஐடி வாய்ப்ெபல்லாம் சாதாரணம் இல்ைலேய. “அதுவும் சாிதான் மாப்பிள்ைள. நீங்கள் எல்ேலாரும் ேசர்ந்துெகாண்டு மரம். அப்பாவிற்கும் ப்ேராேமாசன் வரேவ நாங்கள் ெசன்ைனேய திரும்பிவிட்ேடாம்.ேபசுங்கள் ேபசுங்கள்” என்று நிைனத்தவாறு “அம்மா இன்னும் ெகாஞ்சம் சாம்பார் ஊற்றுங்கள்” என்று கூறினாள். அந்தக் காலத்தவர்கள் ேபால நாம் ஆேராக்கியமாக இருப்பதில்ைல” என்று ெசால்லிவிட்டு நிைனவைலகைளத் ெதாடர்ந்தார். எங்கள் அம்மா நிைறய ெசால்லியிருக்கிறார்கள்” என்றார். அண்ணாவிற்கு ெசன்ைன ஐஐடி யில் சீட் கிைடத்து. உதய். நல்ல ேஜாடிப் ெபாருத்தம் . எவ்வளவு முைற இந்தக் கைதையக் ேகட்பதிலிருந்து தப்பித்ேதன். மாட்டிக்ெகாண்டான் எப்படிப் ேபச்ைச மாற்றுவது. உங்கள் பாட்டி ேதாட்டத்தில் விைளயும் கீைர. அதாவது புாிந்தது” என்று நிைனத்து.

ெசௗமிக்கு “உதய். ஏன் எேதா ெசால்ல வருவைதப் ேபால் பாக்கிறான்? ஆனால் ஒன்றும் ேபசாமல் இருக்கிறான்?” என்று ேயாசிக்க. சவிதா நான் ெசௗமியுடேனேய ேமேல படுத்துக் ெகாள்கிேறன் என்றும் ேகட்டு விட்டாள். சவிதாவும் ரவியும் வந்திருக்க அவர்களில் கலகலப் ேபச்சுக்கேளாடு. ேவறு வழியில்ைல காத்திரு” என்றான். அவர்களுக்கும் ஆர்வம் இருந்தால் வருவார்கள் என்று ெசான்ேனாம். உங்கள் ேபாட்ேடாஸ் பற்றிப் ேபசிேனாம். ெபாறுத்தார் பூமி ஆழ்வார் தம்பி. அதிகாைலயில் கண்விழிக்கும் ேபாேத. பலவித பறைவகளின் ஆரவார ஒலிகளும் மனைத நிைறத்தன. ஒன்றும் நடக்கவில்ைல. “ெசௗமிக்காக இைத ெசய்ேதன் என்று ெசால்ல வாய் துடித்த ேபாது. இருவருக்கும் மீண்டும் சிறிது ேநரத் தனிைம கிைடத்தது. இல்ைல ெசன்ைன வரும்ேபாது ேதடித் பார்க்க ேவண்டும் என்று ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தார். அப்பாவும் உங்களுக்குக் கடிதம் எழுதிப் பார்க்கலாம். பிைளட் கிளம்பும்வைர காத்திருந்து இவர்கைள வழியனுப்பிச் ெசல்லவும். நானும் கிருஷ்ம் இப்படி விட்டுப் ேபான பைழய நண்பர்களுக்கும் அைழப்பு அனுப்பிப் பாருங்கேளன். “ெசௗமிம்மா. மூர்த்தி அங்கிளுடன் ேபசிக் ெகாண்டிருக்கும் ேபாது. பைழய நண்பர்கைள மீண்டும் சந்தித்த நாள் எங்களுக்கு என்றுேம மறக்காது” என்று நன்றி கூறி.. ெபாிய பாட்டி எல்ேலாரும் இருக்கிறார்களாம். ெசௗமிக்குக் குயில்களின் கூக்குரேலாடு. நான் உலர்த்தி விடுகிேறன்” என்று ெசால்லி ஈரத்ைதத் துைடக்கத் ெதாடங்கினார். அதற்குள் நாைள குலெதய்வம் ேகாவிலுக்கு ேவறு ேபாக ேவண்டுேம… ஆனால் அம்மாவும் பாவம். ெசௗமி ஆர்வத்துடன் ேகட்டு. அதற்குள் சந்திரன். “அப்ேபாது உங்களுக்கும். அவர்களுடன் உைரயாடுவதற்ேக ெசௗமிக்கு ேநரம் சாியாக இருந்தது. ஜன்னலின் வழிேய அழகான விடியேலாடு பூத்துக் குலுங்கும் மலர்கேளாடான ேதாட்டம். இதுவைர அவர்கள் பார்த்த இடங்கள் என்று ேபசிக் ெகாண்ேட ேகாைவ வந்து ேசர்ந்தார்கள். நான் ெகாஞ்ச ேநரம் ேபசிவிட்டு. உதய்க்கு ஒரு ெநாடி ஏமாற்றம் மின்னி மைறய. ேவறு வழியில்ைல” என்று மனைதத் ேதற்றிக் ெகாண்டான். மனம் இது நீயும் அவளும் தனிைமயில் ேபச ேவண்டிய விஷயங்கள். கிளம்பும் ேபாது கண்கலங்கியவள் ைகைய. இந்தப் பாட்டிகைள ைவத்து அவர்கைள ஒன்றும் ெசால்ல முடியாது. உதய். வா வா என அைழப்பது ேபாலிருந்தது. அதன் பின்னர் நீங்கள் ெகாடுத்திருந்த பைழய முகவாிக்கு அனுப்பினார்கள்” என்றான். “ஒரு முைற ேதாட்டத்ைத சுற்றிப் பார்க்கலாம்” என்ற எண்ணத்ேதாடு மளமளெவன்று குளித்துத் தயாராக வந்தவைளப் பார்த்து ஆனந்தி. முதன் முதலில் பிைளட் ஏறிய அனுபவத்ைத உதய் ெசால்லத் ெதாடங்க. “ரவி. ெசௗமிக்கு அந்த வீடும் அவளுைடயது என்ற உணர்வு ேதான்றியது. ரவி உதடுகைளப் பிதுக்கியவாேற “நாங்கள் முதலிேலேய ேகட்டு விட்ேடாம். ேகாைவயிலிருந்து இவர்கைள அைழத்துச் ெசல்ல. அண்ணிைய விட்டு அம்மாவிடம் ெசால்லச் ெசால்” என தனிேய அைழத்துச் ெசன்று கூற. இங்ேக வா. வாயிலில் நின்று “வாம்மா. அங்ேக அத்ைத இந்த மாதிாி எதுவும் ெசால்வதில்ைலேய. அதற்குள் குளித்து விட்டாயா? தைல ஈரமாக இருக்கும் ேபாலிருக்கிறது. ெசௗமி ேமேல இருக்கும் எங்கள் ரூமிேலேய படுத்துக் ெகாள்ளட்டும். சிறிது ேநரத்திேலேய உறவினர்கள் வந்து ேசர. நீ இல்லாமல் இரண்டு நாளிேலேய என்னேவா ேபாலிருந்தது” என்று ஆனந்தி கூறிவிட்டு ெநற்றியில் முத்தமிடவும். பின்னர் ேபச்சு திைசமாறி எங்ெகங்ேகா சுற்றத் ெதாடங்கியது. கிருஷ் ரூமில் படுத்துக் ெகாள்கிேறன். உதய் பிடித்துப் பற்றிக் ெகாடுக்கவும் மனம் சாியானது. .“மாமா. அந்தத் தனிைம இன்பத்ைத ெகடுத்துக் ெகாள்ளாேத” என்று தடுத்தது. ெசன்ைன ஏர் ேபார்ட் வந்து. “ேபசாமல் ெசௗமி வீட்டிேலேய இன்னும் இரண்டு நாட்கள் இருந்திருக்கலாம். முைறப்படி ெசய்யும் வைர ெசௗமி கீேழேய இருக்கட்டும் என்று ெசால்லிவிட்டார். இந்த மைழக் காலத்தில் சீக்கிரம் சளிப் பிடித்துவிடும். சின்ன மாப்பிள்ைளக்கும் முதலில் நன்றி ெசால்ல ேவண்டும்.

தைல காய்ந்ததும்.ெசௗமி. இன்னும் 50 ேபர் வயிறார உண்பார்கள்” என்ற தந்ைதயின் குரல் காதில் ஒலித்தது. மரங்களில் எஞ்சியிருந்த மைழத்துளிகைளக் கண்டதும் ஒரு கிைளைய இழுத்து விட்டு மைழ நீர் சாரலாகத் துளிர்ப்பைத ரசித்துக் ெகாண்டிருந்தாள். அவள் மரக் கிைளைய இழுத்து விட்டு மைழ நீாில் நிற்பைதப் பார்த்ததும். அதனால் ஒரு இன்ச் வளர்வதற்குள் ெவட்டி விடுேவன். யாராவது வருவதற்குள் சிறிது ேநரம் ேபசிக் ெகாண்டிருக்கலாம்” என்று பின் வழியின் வழியாகக் கீேழ இறங்கினான். நல்ல அடர்த்தியான கூந்தல் உனக்கு. இது ேபான்று உணவுக்குக் கூட இல்லாத குடும்பங்கள் எத்தைனேயா” என எண்ணியவள். இவளுக்கு இேத விைளயாட்டுத் தான். ேதாலுமாக. “இதுவும் உனக்கு அழகாக இருக்கிறது. இன்னும் ெகாஞ்சம் நீளமாக வளர்த்தால் நன்றாக இருக்கும்” என்றார். ேபான வருடம் பிறந்த நாளின் ேபாது தன். பல வண்ண மலர்கள் மனைத அள்ள. வீட்டிற்கு உன் ப்ெரண்ட்ைச அைழத்துவா. நா எங்கம்மா ஊருக்குப் ேபாகலாமுன்னு இருக்ேகங்க” என்று அழுதபடிேய ேகட்ட கிராமத்துக் குரலில் திைகத்து நின்றாள். உணவிற்ேக வழியில்லாத எத்தைனேயா ேபர் இருக்கிறார்கள். ெசௗமி. அவர்கள் ேபாட்டிருந்த உைடக்கு ேமேல. நான் பிறக்கும் ேபாது தாத்தாவிற்கு ஒரு பிரேமாசன் வந்துவிட்டது” என்று ெசான்னது நிைனவிற்கு வந்தது. “அப்பா இப்படிெயல்லாம் கஷ்டப் பட்டிருக்க மாட்டார். யாேரா அழும் குரல் ேகட்டு நின்றாள். கிழிந்த உைடைய மைறக்கப் ேபாட்டிருந்த ைதயல்கள் தான் ெபாிதாகத் ேதான்றின. சளிப் பிடித்துக் ெகாள்ளும் என்று அவளிடம் ெசால்லிவிட்டு. குழந்ைதங்க பசிக்கு ேசாறு ேபாடாமக் குடிக்கற அப்பன் இதுங்களுக்குத் ேதைவேய இல்ைலங்க. “அத்ைத. உனக்ேக கூந்தல் வளர்க்கும் ஆைச ேதான்றும் ேபாது வளர்த்துக் ெகாள்ளலாம்” என்றார். “உடம்பிற்கு ஏதாவது ெசய்யப் ேபாகிறது. “முதலில் தாத்தா ேவைலக்குச் ேசர்ந்ததும் ஓேஹா என்று ெசால்லும்படி இல்லாவிட்டாலும் ஓரளவு நல்ல நிைலக்கு வந்துவிட்ேடாம். உங்கள் 5 ேபருக்கு ஆகும் ெசலவில். அந்தப் புள்ைளங்களுக்குப் பால் வாங்கினா 100 ரூவா ஆகுதுன்னு அதுகூட வாங்கரதில்ைலயா. ஆனால் இங்ேக அழுது ெகாண்டிருப்பவருக்கு நூறு ருபாய் கூட ெபாிதாகத் ெதாிகிறது. அவர் ெகாடுத்த பூஸ்ட்ைடக் குடித்துவிட்டு ேதாட்டத்திற்குள் இறங்கியதும் ெசௗமியின் மனம் ஆனந்தமைடந்தது. “அய்யா நான் என்னய்யா பண்ணட்டும். சீக்கிரம் வந்துவிடச் ெசான்னார்கேள” என்று ெசௗமி திரும்பும் ேபாது. மைழ ெபய்ததால் எழுத்த மண்வாசைனைய நிரப்பிக் ெகாண்டாள். ெபாியப்பா பிறக்கும் ேபாது சின்னத் தாத்தா ேவைலக்கு வந்து விட்டார். உங்களுக்கப் பிடித்திருந்தால் வளர்த்துக் ெகாள்கிேறன்” என்றாள். எைதயும் வற்புறுத்தாமல் விடும் அவரது குணம் ெசௗமிக்குப் பிடிக்க. மலர்கேளாடு ேபசி. “அத்ைத நான் ேதாட்டத்ைதச் சுற்றிப் பார்க்கலாம் என்று. அப்படிேய வந்துவிட்ேடன்” என்று கூறவும் “ஐந்து நிமிடம் இரும்மா. ெதன்றல் காற்ைற சுவாசித்தவாறு. சின்னச் சின்ன விஷயங்கைளக் கூட ரசிக்கும் அவைள ரசித்துக் ெகாண்டிருந்தவன். “ேஹாெடல்ல ேபாய் இவ்வளவு ெசலவு ெசய்வதற்கு. சம்பளம் வாங்கி எல்லாப் பணத்தயுேம இப்படிக் குடிச்ேச தீத்துட்டா என்ன பண்றதுங்க? ெரண்டு ெபாட்டப் புள்ைளங்கள வச்சுருன்ேகங்க. எலும்பும். அப்புறம் குடும்ப கஷ்டம் சாியாகிவிட்டது. ேதாழிகளுக்கு ட்ாீட் ெகாடுக்க 3000 ருபாய் ேகட்டு அடம் பிடித்தைத நிைனக்கும் ேபாது கண்களில் நீர் ேகார்த்தது. . ஆனந்தி. உதயும் இேத ேபாலத்தான் இருக்கிறான் என்று மனதிற்குத் ேதான்றியது. அந்த இரண்டு குழந்ைதகைளயும் பார்த்தவளுக்கு நீர் ெபருகியது. உதயும் அேத ேநரத்தில் மாடியிலிருந்தவாறு ேதாைக மயிெலன வலம் வரும் ெசௗமிையக் கண்களால் நிரப்பிக் ெகாண்டிருந்தான். அம்மாவிடம் என்ன ேவண்டுெமன்று ெசால்லிவிட்டுப் ேபானால். “அத்ைத அம்மாவும் இைதேய ெசால்வார்கள். அம்மா ெசய்து ைவப்பார்கள். எனக்குக் காேலஜ் கிளம்பும் ேபாது தைல வார ேசாம்ேபறித் தனம். “அப்பாவும் முதலில் இப்படிக் கஷ்ட பட்டிருப்பாேரா?” என்ற எண்ணம் ேதான்ற. பூஸ்ட் குடித்து விட்டு ேபாகலாம்” என்று பதில் ெசால்லி சாம்பிராணிப் புைக எடுத்து வரச்ெசால்லி. தைலக்குக் காட்டியவாேற “ெசௗமி.

ெசௗமி. “இந்த வம்பன் ஏதாவது மிரட்டினானா?” என்றார். மலர்களுக்குள் மலராக நின்றிருந்த அவள் பின்புறத் ேதாற்றமும். என்னம்மா ஆச்சு? உடம்பிற்கு ஏதாவது ெசய்கிறதா?” என்று பதறியவாறு ேகட்டனர். “வேரனுங்க அம்மா. “வருத்தப்படுவதற்கு இதில் ஒன்றும் இல்ைல. அவர்கள் கல்யாணச் ெசலவிற்கு ஆகும்” என்ற மைனவிையப் ெபருமிதமாக ேநாக்கினார் ெபாியவர். அவர் அக்கைறையக் கவனித்ததும். அப்பாைவப் பார்க்க ேவண்டுெமன்றால் உதைய அைழத்துப் ேபாகச் ெசால்லட்டுமா? இல்ைல அப்பாைவ வரச் ெசால்லலாமா?” என்றார். ஆனந்தியும் “ெசௗமி. பின்புறமிருந்து வந்து ெகாண்டிருந்த உதய். “என்னம்மா அம்மா ஞாபகம் வந்து விட்டதா?” என்று வினவ “இல்ைல மாமா. இப்ேபாது நீங்கள் ஒரு ெபண்ணிடம் ேபசிக் ெகாண்டிருந்தீர்கேள…” என்று ெதாடங்கி தன் மனதில் ேதான்றியைத எல்லாம் ெசால்லி முடித்தாள். ெராம்ப நன்றிங்க அய்யா” என்று காலில் குழந்ைதகளுடன் விழப் ேபானவைளத் தடுத்து. இப்ேபாது என்ன ெசால்கிறாள்?” என்று ஆச்சர்யத்துடன் பார்த்தான். “ஆனந்தி. “இைத முதலிேலேய ெசால்லியிருக்கலாம் சாந்தா. இந்தப் பணத்ைத ைவத்துக் ெகாள் என்று அந்தப் ெபண்மணிைய அனுப்பினர். “மாமா அவைரப் பார்க்க ேவண்டும் என்று நிைனக்கவில்ைல. நீ எதற்கும் கவைலப்படாேத நம்மால் முடிந்த உதவிகைள நாமும் ெசய்யலாம்” என்று ெசௗமியிடம் கூறிவிட்டு “உதய். “அம்மா இெதல்லாம் அநியாயம். மனிதன் ேதான்றியதிலிருந்ேத இந்த ஏைழ. அண்ணா காத்துக் ெகாண்டிருக்கிறார். ஒன்றும் ெசால்லாமல் ெசல்பவைள அைழக்க வாையத் திறக்கும் ேபாேத. . அவள் கூந்தலிலிருந்து வந்த நறுமணமும் அவன் மனைத மயக்க. ெசௗமி ஒேர இடத்தில் நிற்பைதப் பார்த்ததும் “எைத ரசித்துக் ெகாண்டிருக்கிறாள்?” என்ற ேயாசைனேயாடு ெநருங்க ெநருங்க. “ெசௗமி” என்றவாறு அவள் கழுத்து வைளவில் முகம் புைதத்தான். ராகவன். கூர்ைமயுடன் அளவிட்ட ராகவன். ஆனந்தியும் “சாந்தா குழந்ைதகைள ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிவிட்டு வீட்டுக்கு வா. இந்த அளவு ேபாக விட்டிருக்க மாட்ேடன். இன்னும் இரண்டு நாட்கள் ெசன்ைனயிேலேய இருந்து வரட்டும் என்று கூறிேனேன? அதற்குள் ேகாவிலுக்குப் ேபாக ேவண்டும் என்று வரவைழத் துவிட்டாய்” என்று கூறி விட்டு “ெசௗமி. நான் பார்த்துக் ெகாள்கிேறன்” என்றார் ராகவன். சடாெரன்று விடுபட்ட ெசௗமி கண்களில் நீர் வழிய உதையப் பார்த்துவிட்டு முன்புறம் நகர. அவனுக்கு “எதற்கு அழுகிறாள்?” என்பது புாியாமல் மனம் பதறியது. “ஏம்மா அப்பா இப்படி இருக்கார்? ஒவ்ெவாரு வருடமும் என் பர்த்ேடக்கு அஷ்ரமத்திற்குப் பணம் ெகாடுப்பது தாேன? அதிலிருந்து நான் ஏதாவது ேகட்ேடனா? 3000 ரூபாய்க்கு எவ்வளவு கஞ்சத்தனப் படுகிறார்” எனப் ெபாறுமித் தீர்த்தைதயும் எண்ணிப் பார்த்தாள். ராகவன். சம்பளமாக குழந்ைதகள் ெபயாில் இப்ேபாது எடுக்க முடியாதவாறு பணம் ேபாட்டு விடலாம். “ேநற்று மாமாவுடன் ேபசும்ேபாது கடேன என்று அமர்ந்திருந்தாள். எதற்கு அழுகிறாள் என்று எனக்ேக புாியவில்ைல” என்று கூறவும். உதய். பணக்காரன் வித்தியாசம் இருந்து ெகாண்ேட தான் இருக்கிறது” என்று ெசான்னவர் கடிகாரத்ைதப் பார்த்து “இப்ேபாது அவசர ேவைல ஒன்று இருக்கிறது.இைத ஒத்துக்ெகாள்ள மனமின்றித் தன் தாயிடம் ேபாய். ெகாஞ்சம் அப்பா ஞாபகம் வந்தது” என்ற பதிலில் உதய். ெசௗமியிடமிருந்து பதிேல வராமல் ேபாக. நீ ெகாஞ்ச ேநரம் ெசௗமியிடம் ேபசிக் ெகாண்டிரு” என்று ெசால்லிவிட்டுக் கிளம்பினார். நான் இவளிடம் ேபசலாம் என்று வந்ேதன். சாி இனிக் கவைலப் படாேத. “ெசௗமி. ராகவனும். அப்பா ெசால்வதும் நியாயம் தாேன? உனக்குக் கஷ்டம் என்பேத என்ன என்று ெதாியாமல் வளர்த்தது தப்பு” என்று கூறிய தாையயும் குைற கூறிய ேபாக்ைக எண்ணிப் பார்க்கக் கண்களில் ேமலும் நீர் சுரந்தது. “அவர் ஒன்றும் ெசால்லவில்ைல” என்றாள். எனக்கும் சைமயலுக்குக் கூடமாட ஒத்தாைசயாக இருக்கும். பின்னால் வந்த உதையப் பார்த்து ஆனந்தி.

பிரண்ட்ஸ் என்று ெதாிந்து ெகாண்ேடன். திருமண மண்டபத்தில் ேவைல ெசய்பவர்களுக்குக் கூட விடுமுைற ெகாடுத்துவிட்டு. கவனிக்காமலும் கற்பைன ெசய்து ெகாண்டிருப்பாய். “ெசௗமி. உதய். உைழப்பு. உனக்கு அப்படியில்ைலேய? காேலஜ் பஸ் ஏறினால் காேலஜ். நம்முைடய திருமணத்திற்கு வந்திருந்தவர்களில் பாதிப்ேபர் நம்மிடம் ேவைல ெசய்பவர்களும். “ேமடம். “பிசினஸ் விஷயமாக ெவளிேய ேபாக வர நிைறய இடங்கள் பார்க்க முடிந்தது. ஆனந்தி “அவள் கணவர் இங்ேக நம்மிடத்தில்தான் ேவைல ெசய்துெகாண்டிருந்தான். திறைமையப் ெபாறுத்து அவர்கள் முன்ேனறிக் ெகாள்ள ேவண்டியதுதான். இயற்ைகேய ேவறுபட்டு இருக்கும் ேபாது. நான் தான் சாியாகக் ேகட்கவில்ைல. “நீ எவ்வளவு ேபசினாலும் எனக்கு சந்ேதாசம் தான். ெசௗமிக்கு அவன் ேபச்ைசக் ேகட்கும் ேபாேத உடலில் சிலிர்ப்பு ஓட. எங்கள் கைடயின் என்ட்ரன்ஸ்ேலேய ஒரு ைசனீஸ் ப்ேரா ெவர்ப் ‘பசி என்பவனுக்கு மீைனக் ெகாடுக்காதீர்கள். அந்த சாந்தா யார்?” என்று ெசௗமி வினவ. அவர்களுைடய குடும்பங்களும்தான். உதய். முதிேயார். “இந்த ஏைழ பணக்காரன் ேவறுபாட்ைடக் கடவுள் ஆரம்பித்து ைவத்தார். எங்ேக ெசால்வதாம்? ேநாில் அப்பா ெசால்வைதேய கவனித்தும். “நான் உன்னிடம் அப்புறம் ேபசுகிேறன். நம் கிராமத்திலிருந்து யார் வந்தாலும் இலவசமாகப் பார்ப்பார்கள்” என்றான். மீன் பிடிப்பைதக் கற்றுக் ெகாடுங்கள்’ என்று எழுதியிருக்கிறார்” ெசௗமியின் ஆச்சர்யமான பார்ைவையப் பார்த்து. ேவறு ஆட்கைள ைவத்து ேவைல வாங்கினார்” “இதுதவிர ஆலயம் ெபயாில் ட்ரஸ்ட் ஒன்றும் இருக்கிறது ெசௗமி. வா நடந்து ெகாண்ேட ேபசலாம்” என்று உதய் ெசால்ல “பாவம் உதய். நானாக துருவித் துருவிக் ேகட்டு ஸ்கூல். எனக்கு நிம்மதியாக இருந்தது” என்றாள். மனிதன் அைத ேமலும் பிாித்துவிட்டான். முடிந்தவைர சீக்கிரம் வந்துவிடுங்கள்” என்று ெசால்லிச் ெசன்றார். அண்டர் ெடெவலப்டு கண்ட்ாீஸ் எல்லாம் இைதவிட ேமாசமாக இருக்கும்” என்றான். இப்ேபாது குடிப் பழக்கம் ேவறு வந்து குடும்பத்ைதேய பாதிக்கிறது” என்று சுருக்கமாக ெசால்லிவிட்டு “நீ இந்த மாதிாி சிரமப்படுபவர்கைளப் பார்த்ததில்ைல. ஊனமுற்றவர்கள். அதனால் உனக்கு இெதல்லாம் புாிந்து ெகாள்ள சந்தர்ப்பம் ைவக்கவில்ைல” என்றவன் “அப்பா இலவசமாக அள்ளிக் ெகாடுக்காவிட்டாலும் நிைறய ெசய்வார். காேலஜ். இனி நாேன துைளத்துத் துைளத்துக் ேகட்டு விடுகிேறன். ஆனால் ெகாஞ்ச நாள் முன்னால் யாேரா ‘நான் அைமதி’ என்றார்கேள? நீ அவர்கைளப் பார்த்தாயா? என்று ேதடுவது ேபால பாவைன . ேநற்று நீங்கள் வருவதற்கு முன்ேப தூங்கிவிட்டான். ெசௗமி. வீட்டிலிருந்து ெவளிேய ெசல்ல கார். நிதின் உன்ைனப் பார்க்க ேவண்டும் என்று ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தான். பாப்பாய் ேஷா பார்த்ேத காலத்ைத ஒட்டி விட்ேடன்” என்றாள். ஒரு வருடத்திற்கு முன்னால் நின்று விட்டான். “உதவி ேகட்டு வருபவர்களுக்கு எங்கள் கம்பனி ஒன்றில் சின்ன ேவைலயாவது கிைடக்கும். அங்ேகேய தங்கியிருக்கும் இரண்டு டாக்டர்கள் அவர்கைளப் பார்த்துக் ெகாள்வேதாடு. ஒேர மாதிாி உலகத்ைதப் பைடத்திருக்கலாேம. உதய். அப்புறம் ெகாஞ்சம் ேநரம் ேபசாமல் இருக்க முடியாதா? என்று நீங்கேள ெசால்வீர்கள்” என்றாள். நான் ேபானில் ேபசினால் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சம் ஏேதா வார்த்ைத வருகிறது. எப்படிக் கஷ்டப் படுகிறார்கள். நீங்கள் இெதல்லாம் முதலிேலேய ெசால்லியிருக்கலாேம?” என்றாள். என கலைவயாக நூறு ேபர் இருக்கிறார்கள். ெகாஞ்ச ேநரம் ேபசிவிட்டு அப்படிேய அவைனப் பார்த்துவிட்டு வாருங்கள். உங்களுக்குத் தான் என்ைனப் பற்றித் ெதாிந்து ெகாள்ளும் ஆர்வேம இல்ைலேய” என்றான். அங்ேக குழந்ைதகள். “ஆர்வம் இல்லாமல் இல்ைல. அப்பா உங்கைளப் பற்றிக் ெகாஞ்சம் ெசான்னார். பல காலம் ேவைல ெசய்பவர்களுக்ெகல்லாம் ரவி ேநாில் ெசன்று அைழப்புக் ெகாடுத்து வந்தான். என்ன நடந்தது என்று இனிேமல் தான் விசாாிக்க ேவண்டும். ஏன் தான் கடவுள் இப்படிெயல்லாம் ேசாதிக்கிறாேரா? எப்படிேயா மாமா உதவி ெசய்வதாகச் ெசான்னதும்.“அத்ைத. “ஓ நீங்கள் தான் நிைறய கண்ட்ாீஸ் ேபாயிருக்கிறீர்கேள? ேச. “கிேரட் உதய். அதனால் உனக்கு கண்களில் நீர் வருகிறது” என்று கண்ணீைரத் துைடத்து விட்டார். ெசௗமி. நான் எப்ேபாதும் டாம் அண்ட் ெஜர்ாி.

. ****************************************************************** அத்த அத்திியாயம் 18 உதயும். எதற்கு என்று ேகட்டால் உதய் அண்ணா வருவார். நிதிைனப் பார்த்துவிட்டுப் ேபாகலாம்” என்று ைகைய நீட்டவும். இவன் கல்ைலத் தூக்கிக் ெகாண்டு நிற்கிறான். நமக்கு எதிராகத் திரும்பும் ேபாலிருக்கிறது. ஆனால் ெசங்கல்லுக்கும் அதற்கும் என்ன சம்மந்தம்?” என்றாள். “பஞ்சர் ஆனால் கவைலேய படாதீர்கள். உங்கள் முன்னால் கியாய் கியாய் என்று கத்திக் ெகாண்டு ெசங்கல்ைல உைடக்கப் ேபாகிறார்கேளா என்னேவா? என்று ெசால்ல கிருஷ்ம் ராமும் சிாித்தனர் கிருஷ். ைகயில் டவல் இருக்கிறேத. விசிறி. கலகலெவன்று சிாித்தவாறு “என் கண்ணிற்கு யாரும் ெதாியவில்ைல. நீ ஏதாவது ேகட்டாயா?” என்றான். அவன் கண்களின் பளபளப்ைப பார்த்த ெசௗமிக்கு உடெலங்கும் ஏேதா ெசய்ய. ெசௗமி “பாவம் உதய். சத்தம் ேகட்டு உள்ளிருந்து வந்த ரவி. “வா உதய். என்ைன அைழத்துப் ேபாகிறீர்களா?” என்று ேகட்க “ம்ம். “உதய் உங்கள் ட்ரஸ்ட்ைட யார் பார்த்துக் ெகாள்கிறார்கள்?” என்று ேபச்ைச மாற்றினாள். எப்படி இப்படியல்லாம் ெகஸ் பண்ணறீங்க? எங்கள் ைகைய பஞ்சர் ஆக்காமல் விட மாட்டீர்கள் ேபாலிருக்கிறது” என்றான். சாி எப்படியும் என்னிடம் வந்து தாேன ேசர ேவண்டும்” என்று ெசால்லிவிட்டு “அப்பாவின் நண்பர் ஒருவர் இருக்கிறார். டவல் எல்லாம் எதற்கு ேகட்ேடன்? என்னடா ெசால்கிறீர்கள்?” என ெசௗமி “ஒரு ேவைள ைசனீஸ் மூவி பார்த்திருப்பார்கள். யாராவது ஒருவர் ராைமத் திட்டிக் ெகாண்ேட இருக்கிறார்கள். நானும் ஒரு நாள் வருகிேறன். நீங்கேள ேதடிக் ெகாண்டிருங்கள்” என்று கூறி விட்டு “நீங்கள் அைமதி என்று ஊேர ெசால்கிறது. ைககளில் ெசங்கற்கைள ைவத்துக் ெகாண்டு நின்று ெகாண்டிருந்த ராம் பிரகாைஷப் பார்த்து உதய்.ெஹச்சிற்கு எடுத்து வந்தது. சிாிக்கும் உதடுகைள உதய் ெமல்ல வருட. அது தவிர சட்டம் பற்றி. எப்ேபாெதன்றால்… தூங்கும் ேபாதும்… சாப்பிடும் ேபாதும்…” என்று ராகம் பாடிச் சிாித்தாள். எதற்கு ெசங்கல்? எதற்கு இப்படித் தூக்கிக் ெகாண்டு நிற்கிறாய்?” என்றான். ெசௗமியும் ேபசிக்ெகாண்ேட ெபாியப்பா வீட்ைட அைடய. “உதய். அம்மா ேவறு சீக்கிரம் வரச் ெசான்னார்கள். “அண்ணி. ஆனால் என்ன அைமதியாகவா இருக்கிறீர்கள்? அதுேபாலத் தான் நானும் அைமதி …. ைக எாிந்தால் அப்படிேய விசிறியும் விடலாம்” என ராம் “ஐேயா கிருஷ் அண்ணா. கண்ஷுமர் ேகார்ட் பற்றி. வாம்மா ெசௗமி” என்று கூறிவிட்டு “உதய் நீேய இவர்கள் இரண்டு ேபைரயும் ேகள். அரசின் உதவித் திட்டங்கள் பற்றி எல்ேலாருக்கும் விளக்கம் ெசால்வார்” என்றான். கிருஷ் விசிறிையத் ேதடித் பிடித்து அைதயும் டவைலயும் பிடித்துக் ெகாண்டு நிற்கிறான். அவாின் இரண்டு மகன்களுேம USல் ெசட்டில் ஆகிவிட்டார்கள்.ெஹச் பாக்டர் ெதாியும். “நானா? ெசங்கல். ெசௗமி. “ராம் அெதன்ன ஆர். எதற்கு இப்படி மிரட்டுகிறீர்கள்? நானும் பார்த்துக் ெகாண்ேட இருக்கிேறன். அப்படிேய நின்று ெகாண்ேட இருக்கிேறாம். முதலிேலேய கப்பல் கவிழ்ந்து விட்டது. அவருக்கு ைவத்திருக்கிேறாம் என்று ெசால்கிறார்கள். அந்தக் காலத்து ஜட்ஜ். உதய்.ெஹச்? பிளட்டில் இருக்கும் ஆர். சிாித்து விட்டு “கிண்டர் கார்டன். ஒரு ெநாடி தயங்கினாலும் அவன் ைகையப் பற்றியவாேற நடக்கத் ெதாடங்கினாள்.ெசய்யவும். ெசௗமி. “ேடய் இரண்டு ேபரும் அடங்க மாட்டீர்களா? உைத ேவண்டுமா?” என்று மிரட்ட. தனிைமயில் இருந்தவாிடம் இந்தப் ெபாறுப்ைப ஒப்பைடக்கவும் அவேர எல்லாவற்ைறயும் கவனித்துக் ெகாள்கிறார். இப்ேபாது ெடபாசிட்ைடயும் காலி ெசய்து விடுவார்கள் ேபாலிருக்கிறது” என்றான். ஆர். ஒரு பத்து நாள் கழித்துப் ேபாகலாம். இந்த விஷயத்தில் மாறேவ இல்ைல. உதய். “ராம். அதில் கட்டுப் ேபாட்டுக் ெகாள்ளலாம்.. இவர்கள் இரண்டு ேபரும் யாருக்கும் ேகட்காமல் ெமதுவாகப் ேபசுவைத நான் கூட கவனித்ேதன். கால் மணி ேநரமாக இப்படிேய நிற்கிறார்கள். நாெனல்லாம் எங்கள் வீட்டில் இப்படி பயப்படேவ மாட்ேடன்” என்றாள்.

ெகாஞ்சம் அடக்கி ைவத்தால் தான் சாிப்படுவான்” என்றார். இருபது வயசு தடிமாடு ஆயாச்ேச. மூன்று நாட்கள் முன்னால் ெபாிய அத்ைத கூட எதற்ேகா திட்டிக் ெகாண்டிருந்தார். ஆனால் இந்த வீட்டில் ேபச்சுச் சுதந்திரேம இல்ைல அண்ணி. “அப்படிச் ெசால்லு ெசௗமி” என்று ெசால்ல. அந்த ெரௗடி ராக்காயி அம்மாவிடம் ேபாட்டுக் ெகாடுத்து விட்டாள்” என்று ெபாருமினான். அப்புறம்…. ராம் “அண்ணி இெதல்லாம் டூ மச். “சித்தி. என்ன ெகாஞ்சம் நிறம் கம்மி. இெதல்லாம் அநியாயம். “நீங்களும் இப்படிச் ெசால்கிறீர்கள். அக்கார்டிங் டு இன்டியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்” என்று நிறுத்தி விட்டு கிருைஷப் பார்க்க “ஆர்டிகிள் 19” என்று பதில் ெசால்ல. சப்ேபார்ட் பண்ணச் ெசான்னா இப்படிக் கவிழ்க்கறீங்க. முைறத்துவிட்டு முைகத்ைதத் திருப்பிக் ெகாண்டது. ஒரு வயசுப் ைபயேனாட ேபச்ைசத் தடுக்க இப்படி அதட்டிட்ேட இருப்பாங்க. ைசட்ல பார்த்தா சல்மான் கான். நான் பாட்டிற்கு சினிமாப் பாட்ைட ஹம் ெசய்தவாறு ேபாேனன். என்ேனாட புகைழ எங்க காேலஜ் ெபண்களிடம் வந்து ேகளுங்க. ரவி. “ெரௗடி ராக்காயியா? யார் அது?” என்று ஆனந்தி விசாாிக்க “அது அந்த ருக்கு. அப்புறம் என்ன?” என்றார் ராம். அவன் எவ்வளவு அைமதியாக இருக்கிறான். அவர்கள் வீட்டில் ருக்கு என்று கூப்பிட்டால் நீயும் அப்படிேய ெசால்வாயா? என்ன பாட்ைட ஹம் ெசய்தாய்?” என “கெரக்டா பாயிட்ைடப் பிடிச்சிடீங்க அண்ணா. அதனால் ருக்குமணி ருக்குமணி அக்கம் பக்கம் என்ன சத்தம்னு பாடிேனன்.உதய். ெதய்வம் அண்ணி நீங்க. ெசௗமியின் கலகலெவன்ற சிாிப்ைபப் பார்த்து “இப்படிச் ெசய்தால் அம்மா திட்டாமல் என்ன ெசய்வார்கள்? இனி இந்த மாதிாி நடந்து ெகாள்ளாேத. ெசௗமியின் இயல்பான ேபச்ைசக் ேகட்டு உதய் மனம் மகிழ. இப்ேபா நீங்க வந்துடீங்க. சாாி ஜானவி” என்று பல்ைலக் கடித்தவாறு கூறி “நான் ஒன்றுேம ெசால்லவில்ைல சித்தி. இெதன்ன கைத? உன்னுைடய ஆளா? என்ன நிைனத்துக் ெகாண்டிருக்கிறாய்?” என்று அதட்டினான்.. அதுவும் ராம் பற்றி முழுதாகத் ெதாியாது” என ெசௗமி “சாி இப்ேபாது ெதாிந்து ெகாண்டால் ேபாயிற்று. ஆனந்தி. முகாாி பாடுவதாக நிைனத்து ஒப்பாாி பாடுகிறாள்” என்றான். உதய். . ஆனாலும் நா ஒரு கறுப்புத் தங்கம் அண்ணி” என்றான். என்னேவா அவைளக் கிண்டல் ெசய்ேதன் என்று ெசால்லி. ெசௗமிக்கு “உதய். தடிமாடு என்கிறீர்கள்.” அவளுக்கு ஜானவி என்று ெபயர் இருக்கிறேத. திட்டுவதற்கு வாைய எடுத்த ஆனந்தி.” என இந்தக் கலகலப் ேபச்சுகள் ெசௗமிைய இயல்பிற்குக் ெகாண்டுவந்திருக்க. ராமலக்ஷ்மணர்கள் என்று ஏன் ெசான்னான்” என்பது புாியலாயிற்று. ேநர்ல பார்த்தால் அபிேஷக் பச்சன்.”நீ என்ன ப்ைளண்ட் காேலஜ்ைலயா படிக்கற ராம்?” என்றாள். ஆனந்தி “இவன் இப்படித் தான் ெசௗமி ஏதாவது உளறிட்ேட இருப்பான். நீ ஏன்டா இப்படி அடாவடி பண்ணுகிறாய்?” என்றார். கிருஷ் உன்னுடேனதான் இருக்கிறான். சாி ஏன் ஜானுைவ விட ேவண்டுெமன்று ருக்கு ருக்கு. “கிருஷ் அண்ணா தான் உன் ஆள் ேபாகிறது என்று ெசான்னேத” என்று முணுமுணுக்க ரவி. ராம். ெதய்வம்” என்றான். “எதற்கு இப்படி ஓவராக ஆக்ட் ெகாடுத்திட்டு இருக்ேக? ஒரு வயசுப் ைபயன்னா நீ ேபசும் மழைலைய எல்ேலாரும் ேகட்ேபாம். ராம். எனக்ேக பாவமாக இருந்தது” என்றாள். “ஏய் ராம். இதுவைர எனக்கு சப்ேபார்டிற்கு ஆேள இல்ைல. ஓ ைம ஜானு கிவ் மீ எ லுக்குன்னு பாடிேனன்” என்றான். “அம்மா திட்டினார்களா? நீ என்னடா ெசய்தாய்?” என்று விசாாிக்கவும் “ஆமாம் எல்ேலாரும் என்ைனேய ெசால்லுங்கள். இப்ேபா தான் என்ேனாட அண்ணான்னு ப்ரூப் பண்ணறீங்க” என்றவன் உத யின் முைறப்ைபப் பார்த்து “ேபாகும் ேபாது கத்திக் ெகாண்ேட இருந்தது. இவர்கைள மட்டும் எதற்கு அடக்கி அடக்கி ைவக்கிறீர்கள்?” என்றாள். “ெசௗமி உனக்கு இவர்கைளப் பற்றி. என்ைன மட்டும் இயல்பாக இரு என்று ெசால்கிறீர்கேள. “அப்படிக் ேகளுங்கள் அண்ணி. ெதாடர்ந்த ராம் “பிாீடம் ஆப் ஸ்பீச் இஸ் அெலௗட். ெசௗமி. அது ஒன்றுேம இல்லாத சப்ைப ேமட்டர் அண்ணா. உள்ேள வந்த ஆனந்தி.

“ராம். ‘ராமா. ஆடுடா’ என்று ெசால்லிவிட்டுப் ேபாகிறாள். நானும் இவனுடன் இருந்தால் ஒன்றும் ெசால்வதில்ைல. இவன் மட்டும் தனியாக மாட்டினால் இப்படித் தான் நடக்கிறது. கிருஷ் “அம்மா இவன் ேமல் தப்பில்ைல. இந்த மாதிாி நடந்து ெகாள்கிறாள் என்று நம்பேவ முடியவில்ைல. ஆனந்தி. இந்த அடாவடி தைலைமயில் நான்ைகந்து ேபர். ஏதாவது பிரச்சைனயா? என்று ேகட்க அருகில் ெசன்ேறன். அப்புறமும் திமிர் அடங்காமல். ஆனந்தி அப்புறம் எதற்கு இப்படி அவைள வம்பிற்கு இழுக்கிறாய்?” என்று ேகட்க. ெசௗமிக்கு இந்தப் ேபச்சும் தைலகுனிவும் வித்தியாசமாய்த் ேதான்ற “ேவறு யாராவது காதைல மைறத்தார்களா?” என்று ேகட்க நிைனத்த ேபாேத. வாைழப் பூவா? அப்படிேய உங்களுைடய நிறம் ேபாலேவ இருக்கிறது.ஆனந்தி. நான் கவனித்துக் ெகாள்கிேறன்” என்று கூற “சாி என்னேவா ெசய்யுங்கள். இந்தத் தன்மானச் சிங்கம்…. சாி இந்த பிரச்ைனைய என்னிடம் விட்டுவிடு. ஜானவி தான் எப்ேபாதும் இவைன வம்பிழுத்துக் ெகாண்டிருந்தாள். ஏதாவது பிரச்சைன என்றால் ெஹல்ப் ெசய்யலாம் என்று வந்ேதன்” என்று ெசான்ேனன். தவறாக நிைனக்க ேவண்டாம். காதலா? அதுவும் அந்த அடாவடிேயாடா? அதற்கு நான் பாழும் கிணற்றில் குதித்து விடலாம்” என்று பதறியவாறு கூறினான். நாைள ேவண்டுமானால் ஒரு காலி பிளவர் வாங்கித் தருகிேறன். ெசௗமி சிாித்தவாேற “ராம். “கண்ணிருப்பவன் எவனும் உனக்கு எந்தப் பூவும் தரமாட்டான். இைத ைவத்து உருப்படியாக சைமயலாவது பழகிக் ெகாள்” என்று ெசால்லிவிட்ேடன். இனி இந்த மாதிாி நடக்காது கவைலப் படாதீர்கள்” என்று சமாதானம் ெசான்னான். ேமலிருந்து சித்தி என்றவாேற நிதின் ஓடி வர. நான்ைகந்து ைபயன்கள் ெகாஞ்சம் தள்ளி நின்றிருக்க. எனக்கு வந்த ேகாபத்தில் அப்படிேய கிளம்பி விட்ேடன். எனக்கு ஒன்றுேம புாியவில்ைல. ேபான மாதம் சினிமா திேயட்டாில் ெவளிேய குரங்காட்டி ைவத்திருந்த குரங்ைகயும். நீயும் என்னிடமிருந்து காதைல மைறக்கிறாய் பார். “அட . ைகயில் இருக்கும் ேபாக்ேக பார்த்து தவறாக நிைனத்துப் ேபசுகிறது என்று “இந்த ேபாக்ேக என் ேவண்டியவருக்கு வாங்கியது. அேத நாள் மாைல எதுவும் நடக்காதது ேபால. ரவியும். என்னடா நடக்கிறது? உண்ைமையச் ெசால். எனக்கு பயங்கர ஷாக். ராமா. என்று என்ைனக் கிண்டல் ெசய்கிறது. கறுப்புத் தங்கம்…. முடிந்த வைர இவனும் ெபாறுத்துப் ேபாகிறான். இங்ேக வீட்டிற்கு வந்தால் அைமதியாகத் தாேன ேபசுகிறாள்.. பிளஸ் டூ படிக்கும் ெபண்கள் மாதிாியா நடக்கிறது? என்னுடன் என் நண்பர்கள் ேவறு இருக்கேவ. உடேன இந்த மாதிாி ெசய்தால் நான் அப்பாவிடம் ெசால்லிவிடுேவன். இதில் ஒரு ெபாியவர் “என்ன தம்பி. தனியாக நிற்கும் ெபண்ணிடம் என்ன ெசய்கிறாய்? ஏம்மா நீ ஏன் அழுது ெகாண்டு நிற்கிறாய்? இந்த மாதிாி யாராவது வம்பு ெசய்தால் கிளம்பாமல் ஏன் நிற்கிறாய்?” என்று ெசால்லிவிட்டு என்ைனயும் திட்டிக் ெகாண்ேட ேபாகிறார். பிைழத்துப் ேபா’ என்று ெசால்லிவிட்டு வந்து விட்ேடன். வாங்கிக்ெகாண்டு திரும்பும் ேபாது அந்த அடாவடி திருதிருெவன்று விழித்துக் ெகாண்டு நின்றிருந்தது. இவைனயும் பார்த்து ‘ஆடுடா ராமா. ராமன்கிட்ட பூவ ேகளுன்னு’ ஒேர கத்தல். மூன்று மாதங்களாக இப்படித் தான் நடந்து ெகாள்கிறது. நானும் சைளக்காமல் ‘ெவளிய நிறம் கம்மினாலும். ஒன்றுேம ேபசாமல் அைமதியாக ேகட்டவள் திடீெரன்று அழுகிறாள். “அவள் வம்பு ெசய்கிறாளா? என்னடா புாியும் மாதிாி ெசால்லுங்கேளன்” என ராம் “சித்தி ேபான பிப்ரவாி 14 அன்று என் நண்பன் ஒரு ேராஸ் ேபாக்ேக வாங்கி வரச் ெசான்னான். உதயும் ஒருவைர ஒருவர் பார்த்துக் ெகாள்வைத கவனித்த ஆனந்தி. சும்மா இருக்குமா? எனக்குப் பின்னால் ஒரு பைடேய இருப்பது அவளுக்குப் புாியவில்ைல” என்று காலைரத் தூக்கிவிட. அந்த ஜானு நான் விளக்கம் ெசால்லியும் ஒன்றுேம ெசால்லாமல் நிற்கவும். ராம் “ஐேயா சித்தி. “இப்ேபாது தான் காேலஜ் ேசர்ந்திருக்கிறாள். உதய் தர்மசங்கடத்துடன் தைலையக் குனிய. எாிச்சலில் ஒரு வாைழப் பூைவ வாங்கி. என்ைன அம்மாவாக நிைனப்பேத இல்ைல ேபாலிருக்கிறது” என்றார் வருத்தத்துடன். என்று ஆரம்பித்து ெசருப்பு பிய்ந்து விடும் என்று ெசால்லி முடிக்கிறது. சூப்ெபர் பதிலடி” என “ஆமாம் அண்ணி. மனசு ெவள்ைள.

ரவியும் சிாிப்பைதப் பார்த்துவிட்டு. உனக்குப் பின்னால் பைட மட்டும் தான் இருக்கிறதா? ெசாறி. நிதினுடன் விைளயாடிக் ெகாண்டிருந்த ெசௗமி. கிருஷ். என் மனதிற்கு யாைரயாவது பிடித்தால் உங்களிடம் வந்து ெசால்கிேறன். “நீங்கள் இருவரும் காைலயில் எங்ேக இருந்தீர்கள்?” என்று ேகட்க கிருஷ். உங்களுக்குத் தைல குனிவு வரும்படி எதுவும் ெசய்ய மாட்டான்” என்று சாமாதானம் ெசால்லவும் ஆனந்தி “எப்படிேயா ேபாங்கள். எைதப் பார்த்தார்கள் என்று ெதாியவில்ைலேய?” என்று உதய் ேபசாமல் இருக்க. வீட்டின் பின்புறமிருந்து ேதாட்டத்தில் எைதேயா பார்த்திருக்கிறார்கள். நிதினுக்கு பிேரக் பாஸ்ட் ெகாடுக்க அவைன அைழத்துப் ேபாகிேறன். “ேடய். உதய் சந்ேதகக் குரலில். கறுப்புப் படக் கூடாது என்று ெசால்லி கறுப்புக் கயிறு கட்ட வந்தால். நாேன அரட்ைடயில் நின்று விட்ேடன். ெசங்கல்லிற்கும் என்ன சம்மந்தம் என்று ேகட்ேடேன?” என்றாள். அப்ேபாதுதான் உன் ெகாழுப்பு அடங்கும்” என்றார். சவிதா “ஏதாவது புாியும் மாதிாி ெசால்லுங்க. “ஏன் ராம். இப்படிேய ேபசிக் ெகாண்டிருந்தால் ஏதாவது ெபண் உன்ைனப் பார்த்து பாிதாபப் பட்டு வாழ்வு ெகாடுக்க ேவண்டியதுதான்” என்று ெசால்ல ஆனந்தி. இருக்கேவ இருக்கிறது நீங்கள் ைகயில் கட்டி விட்டீர்கேள மஞ்சள் கயிறு…. கீப் இட் அப்” என்றான். உங்கைள சீக்கிரம் கிளம்பச் ெசால்ல வந்ேதன். அண்ணா பிடித்துக் ெகாண்டார் பார்” என்று கூறிவிட்டு “அண்ணா. மறந்துவிடீர்களா? சாி பரவாயில்ைல. எப்படிேயா ஒருவருக்கு வாழ்க்ைக ெகாடுத்த மாதிாி இருக்கும். இந்த மாதிாி ேபச்சுக்ெகல்லாம் அசர மாட்ேடன். நீங்களும் சீக்கிரம் ெபண் பாருங்கள். “ராம்” என்று சவிதா காைதத் திருகவும். காலில் விழுந்து விடும்” என்று எச்சாித்து “குட்டிப் ைபயன் சமத்தாக பாட்டியுடன் சாப்பிட்டுக் ெகாள்” என்று ெசால்லி அவைன ஆனந்தியுடன் அனுப்பி ைவத்தாள். சவி.ெஹச்சிற்கு என்று ெசான்னார். சவிதாவும். எப்ேபாது பார்த்தாலும் அச்சு பிச்சு என்று உளறிக் ெகாண்ேட இருக்க ேவண்டியது” என்று எாிச்சல் குரலில் கூறினாள். எனக்கும் அப்படித் தான் ெதாிந்தது. ெசௗமி “ராம். “ஆமாம் ராம். சவிதா. ஜிம் என்றால். சிாிப்பும் ெசௗமிைய அன்றலர்ந்த மலராய் மாற்றியிருந்தன. “இந்த ெசங்கல் எதற்கு என்று ெசான்னானா? என்று ேகட்க “ஏேதா ஆர். சாப்பிட்டு விட்டுக் கிளம்ப சாியாக இருக்கும்” என்றார். அதற்குள் ேபச்சு மாறி விட்டது அக்கா” என்று கூறி விட்டு “ராம். கிருஷ். . “அம்மா. இதற்குத் தான் மங்களகரமாக மஞ்சள் நிறத்தில் கட்டி விடுங்கள் என்றாயா? இரண்டு நாள் உன்ைனப் பட்டிணி ேபாடுகிேறன். நீங்களும் சீக்கிரம் வாருங்கள். அப்படிேய நாலு ேபாட்ேடன் என்றால். நிதின் ெசல்லம். சவிதா. குயில் கூடக் ‘குக்கூ’ என்று தான் கூவியது. ஆர். நாங்கள் ஜிம்மில் எக்ஸ்சர்ைசஸ் ெசய்து ெகாண்டிருந்ேதாம்” என்று சிாிப்புடன் கூறினான். காத்து. “ராம் நான் அப்ேபாேத ெசான்ேனேன. இவ்வளவு ேநரம் குளித்தீர்களா? என்று அவைனத் தூக்கிக் ெகாஞ்சத் ெதாடங்கினாள் ெசௗமி. என்ன ெசால்கிறாய்?” என்றான். இந்த மாதிாிப் ேபச்சுக்கள் என் காதில் விழக் கூடாது. ஏதாவது ெபண்ைணப் பிடித்திருந்தால் என்னிடம் ெசால்லு” என்று ெசால்ல ராம் “சித்தி எனக்கு 20 வயதுதான் ஆகிறது. “ராம். எனக்கு கார்டன்ல இருக்கும் மரெமல்லாம் பச்ைச நிறத்தில் ெதாிந்தது. நான் ெசால்லிக் ெகாடுத்த மாதிாி சுமாரப் ேபசறீங்க. ராம் சம்மந்தமில்லாமல் “கிருஷ் அண்ணா. உனக்கு எப்படிக் ேகட்டது?” என்றான். ேபாலியான மிரட்டலும். அவன் இப்படிப் ேபசினாலும் ெவளியில் எப்படி நடந்து ெகாள்கிறான் என்று ெதாியும் தாேன.ெஹச்சிற்கும். இப்படிெயல்லாம் ேபச மாட்டாய். காக்கா எல்லாம் கருப்பாகத் ெதாிந்தது. உங்களுக்கு” என்று ேகட்க. “நிதின் ெசங்கல்ைலத் தூக்கக் கூடாது. ஆனந்தி.குட்டிப் ைபயா. “அண்ணி ேபச முடியாவிட்டால் அடாவடியில் இருங்குகிறீர்களா? என அவர்களின் ேபச்சும். அைதக் கட்டிக் ைகேயாடு அைழத்து வந்து விடுகிேறன்” என்றான். சிரங்கு எதுவும் இல்ைலயா?” என்று ேகட்க ராம் “அண்ணி கீேழ விழுந்தாலும் மீைசல மண் ஓட்டைலங்கர ரகம் நான். காலா காலத்தில் என்ைனக் கைர ேசர்க்க முடிவு ெசய்து விட்டீர்கள் ேபாலிருக்கிறது. “என்னடா. இல்ைலெயன்றால். ெசௗமியிடமிருந்து விழிகைள மீட்டுக் ெகாண்ட உதய்.

கஜினி சூர்யா மாதிாி ஆபிசில் அமர்ந்து தைலைய உலுக்கிக் ெகாள்வது வைர. ஆனால் அம்மா வாய் ேமேலேய சூடு ேபாட்டு விடுேவன் என்று ெசால்லிவிட்டார்கள். ெபாருத்தமாக இருக்கிறதா?” என்றான். முதலில் கிளம்பும் வழிையப் பார்” என்று மிரட்டவும். நிைறயேவ வழிவது ேபாலிருக்கிறது எதற்கும் இரண்டு ேசாப் ேபாட்டுத் ேதய்த்துக் ெகாள். அண்ணா அண்ணிையத் ேதடி வந்திருப்பார் ேபால. அவனும் இவைளேய பார்த்துக் கண்களால் சிாிக்க. ெசௗமி அண்ணி அண்ணாைவக் கண்டு ெகாள்ளாமல் ேபாகிறார்கள்” என நிறுத்தவும் உதய் “அைரயும். ராம். அண்ணி திரும்ப வந்து ேபசிவிட்டார்கள் ேபாலிருக்கிறது” என்றான் ேசாகத்ேதாடு. மரம் பச்ைச நிறத்திேலேய ெதாிகிறது! ெதன்ைன மரத்தில் மாங்காையக் காேணாம்! ேதடிவிட்டு இவைரப் பார்த்தால் ஆேள காேணாம்! அப்புறம் பார்த்தால். “ராம். அங்ேக நிைறய பாட்டீஸ் ேவற இருக்காங்க. உன்னுைடய ேபங்க் அக்கவுண்ைடக் க்ேளாஸ் ெசய்யச் ெசால்லிவிடுேவன். அப்படி. “ரவி அண்ணா. சவிதா “ேடய் வாையத் திறந்தால். “எங்க அம்மா எனக்காகக் காத்திருக்காங்க. இப்படி. ராம்.ராம். ராம் “புாியைலயா அண்ணி? உங்கைளப் பார்த்த நாளிலிருந்து. ஆனால் பிரேயாஜனமில்ைல. “நீங்க பன்ச் டயலாக் நிைறய ெசால்வீர்களாம். அேத டவலால் துைடத்துக் ெகாள். எப்படியும் இங்ேக வருவார் என்று முடிவு ெசய்து இைதெயல்லாம் எடுத்து வந்ேதாம். ெசௗமி “ராம். இரண்டா. எதற்குக் ேகாபப்படுகிறாய்? உனக்குப் ெபாருத்தமாக இருக்கிறது. இந்தப் ெபயைர உதய் அண்ணாவிற்கு ைவத்திற்குக்கிறான்” என்று விளக்கம் ெசால்ல. உன் முகத்தில் வழிகிறது. நாங்கள் பறந்து விடாமல் இருக்க இந்த ெசங்கல். “அண்ணி உங்களுக்காகச் ெசால்ேறன்” என்று பீடிைகயுடன் ெதாடங்கிவிட்டு “உதய் அண்ணா மாடியிலிருந்து ேதாட்டத்ைதேய பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தார். சவிதா ைகயில் கிைடத்தைத எடுத்து அடிக்க ெரடியாவைதப் பார்த்து. ெசௗமி “எனக்கு என்ன ெபயர் ைவத்தாய்?” என்றாள். நல்ல ேவைல வரம்பு மீறி எதுவும் நடக்கவில்ைல” என்று நிம்மதியைடந்தான். இைதக் ேகட்பாாில்ைலயா? நூறு ரூபாய் பாக்ெகட் மணியா. ெபருமூச்சு விட்டுக் ெகாண்டு வந்தால். இப்ேபாெதல்லாம் நீ நிைறய விஷயங்களில் கஞ்சத் தனமாக இருக்கிறாய்” என்று ெமல்லிய குரலில் கூறினான். கிருஷ். உங்களுக்குக் கூட ெபயர் ைவத்ேதன். ெசௗமி சிாித்துவிட்டு. சாி ேபாகட்டும் என்று விட்டு விட்ேடன்” என்று கூற. ராம் உடேன ‘ராஜாவின் பார்ைவ ராணியின் பக்கம்’ என்று ஹம் ெசய்ய. அதற்குத் தான் வாங்கிக் கட்டிக் ெகாண்ேடன். அவன் சாியான ெபயர் தாேன ைவத்திருக்கிறான். ேசாகத்ேதாடு வந்தால் அைத ஆற்ற இந்த விசிறி. அெதல்லாம் சாி ஆர். அண்ணா வித விதமான ேபாஸ் ெகாடுத்துவிட்டார். இப்படித் தான் எல்ேலாருக்கும் ெபயர் ைவப்பாயா?” என்றாள். “அண்ணி. என்ேனாட ைபக் ெபட்ேரால் ெசலவுக்ேக ேபாதாது. “ஓடிவிட்டான். நீங்களும் வாங்க” என்று கூறியவாேற ெவளிேய ஓடினான். . உங்க கஞ்சவர்ணக் கிளிைய நீங்கேள ேகளுங்க” என்று ெசால்லிவிட்டு. அதனால் நீங்க உதய் அண்ணாேவாட பன்ச்வர்ணக் கிளி என்று ெசான்ேனன்.ெஹச் என்றால் என்ன என்று ெசால்லேவ இல்ைல” என்றாள். “நான் பன்ச் டயலாக் ெசால்வது எப்படித் ெதாியும்? ஒரு ேவைள அம்மா ெசால்லியிருப்பார்களாக இருக்கும்” என்று ேயாசிக்கும்ேபாேத. நான் ேபாேறன். சவிதா. அசடு வழிந்தால் துைடக்க இந்த டவல் என்று எல்லாேம எடுத்து ைவத்ேதாம். நீங்க ேலட்டா வந்து வாங்கிக் கட்டிக்கங்க. ெசௗமி சிவந்த முகத்துடன் உதையப் பார்க்க. ஆர். அதனால் தான் இந்தப் ெபயர். காதலின் தீபெமான்று ரஜினி மாதிாி மரத்ைதப் பிடித்து ேமேல பார்த்து சிாிப்பதிலிருந்து. மாதம் நூறு ரூபாய் பாக்ெகட் மணி மட்டும் தரச் ெசால்லி மாமாவிடம் ெசால்கிேறன்” என்று மிரட்ட ராம். ெசௗமி. “அண்ணி.…. எங்களுக்கு என்ன பார்க்கிறார் என்ேற ெதாியவில்ைல.ெஹச்னா ெராமான்டிக் ஹீேரான்னு அர்த்தம். எப்படிப் பார்த்தாலும். கிருஷ் அண்ணா. பார்ைவைய மீட்டுக் ெகாண்ட உதய். இருவாின் விழிகளும் கலந்தன. “சவி. ஆயிரம் ெபயர்கள்” என்றான். குைறயுமாகப் பார்த்துவிட்டுப் ேபசுகிறார்கள். வரட்டும் கவனித்துக் ெகாள்கிேறன்” என்று கூறவும் ரவி. ஆனால் சவிதா அண்ணிக்கு ஒன்றா. “உதய் அண்ணா முகத்ைதப் பார்க்கப் பாவமாக இருந்தது. “ராம்.

சிறிது ேநரம் அவன் விலகினாேல மனம் என்னேவா ேபாலாகிறது. அது முடிந்ததும் எல்ேலாருேம கிளம்பி விடுவார்கள். நான் கூட ேபசேவ மாட்டார்கள் என்று நிைனத்துக் ெகாண்ேடன். நாம் எல்ேலாரும் தனியாகப் ேபாகலாம். எப்ேபாதும் இப்படிக் கலகலப்பாக இருக்கும். இப்ேபாது பார்த்தால் நம்ைமப் ேபசேவ விட மாட்டார்கள் ேபாலிருக்கிறது” என்றாள். அவள் ேதாைளப் பற்றி அழுத்திக் ெகாடுத்தவன் மனமும் நிைறந்தது. ஐஸ்க்ாீம் ேசர்த்துச் ெசால்லவா? உனக்குப் பிடிக்குேம” என ெசௗமி. உதய். “அண்ணா. எனக்கு நீங்கள் எல்ேலாரும் இவ்வளவு ஜாலியாகப் ேபசுவது ஆச்சர்யமாக இருக்கிறது. ெகாஞ்ச நாளில் நீேய புாிந்து ெகாள்வாய்” என்றாள்.சவிதா முைறத்தவாேற. முதலில் நிதிைன என்னிடம் ெகாடு. நிதினுடன் விைளயாடிக் ெகாண்டிருக்கிறாய். என்னடா பிடிக்கவில்ைல என்றால் அைத அப்படிேய ைவத்துவிடு. ஒன்றும் புாியாத பயத்தில் விழித்துக் ெகாண்டிருந்தவைளப் பார்த்து உதய் “என்னடா சாப்பாடு பிடிக்கவில்ைலயா? ேவறு ஏதாவது ஆர்டர் ெசய்யவா?” என்றான். நாைள ஒரு விருந்து இருக்கிறது. அத்ைத எடுத்து வந்துவிட்டார்கள்” என்று அவைள உள்ேள அைழத்துச் ெசன்றாள். லன்ச் ெவளிேய சாப்பிட்டு விடுகிேறாம் என்றும் ெசால்லிவிட்ேடன்” என்றான்.” என்றவள் எதிலிருந்ேதா விடுபட்ட உணர்வுடன் நிறுத்திவிட்டு “ெராம்பப் பிடிக்கும். நாம் எல்ேலாரும் இப்படிேய ஒற்றுைமயாக இருக்க ேவண்டும் என்று ேவண்டியிருக்கிேறன்” என்றாள். . ஏதாவது ெசால்லிக் ெகாண்ேட இருப்பான். இன்னும் இரண்டு நாள் கழித்துத்தான் உதய்க்கும் உனக்கும் தனிைம கிைடக்கும் அன்றுதான் உங்களுக்கு என்று விளக்கி ேகலியாகச் சிாித்தவாறு. சவிதா “ெசௗமி. “ெசௗமி என்னடா தீவிரமாக ேவண்டிக்ெகாண்டாய்? கடவுளிடம் என்ன மனுப் ேபாட்டிருக்கிறாய்?” என்று ேகட்கவும். மாமாக்கள் மட்டும் அளவாகப் ேபசுவார்கள். “உங்களுக்கும் ேநரம் சாியில்ைல. இப்படிெயல்லாம் ேபச மாட்டான். நம் குடும்பத்தில் எல்ேலாருேம நன்றாகப் ேபசுவார்கள் ெசௗமி. என்ன அதிசயம்!” என்று கிருஷ் உடன் ேகாட் ேவர்டில் ேபச ஆரம்பித்த ராம். ஆனால் ஒரு நாள் இரவு ேபசிவிட்டுச் ெசன்றதுேம குளிர் ஜுரம் ேபாலிருந்தேத. அறுைவகேளாடும். ெசௗமி. சவிதா “ெசௗமி. ஆனால் இந்த வயதிேலேய ெபாறுப்பான ைபயன்” என ெசௗமி. உதய். ெசால்லிவிடுங்கள்” என்றாள். அவர் பார்ைவ உன்ைனேய சுற்றி வருகிறது. “அண்ணா டூ வீலாில் இரண்ேட வீல் இருக்கிறது. உதயுடன் ேகாவிலில் ேஜாடியாக நின்று வணங்கிய ேபாது ெசௗமியின் மனம் நிைறந்திருந்தது. “எனக்கு ஐஸ்க்ாீம்…. ெசௗமிக்ேகா “இவனுடன் இப்படிப் ேபசிக் ெகாண்டிருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கிறது. நாம் புடைவ மாற்றி விட்டுப் ேபாய்விடலாம். சிாிக்கச் ெசய்து ெகாண்டிருந்தான். அதனால் ெநருங்கிய உறவினர்கள் மட்டும் அைழத்ேதாம். இப்படித் தான் இருக்குேமா? யாாிடம் ேகட்கலாம்” என்று சவிதாவின் ேமல் பார்ைவைய ஓட்ட. ேகலிகேளாடும். முதலில் கிளம்பும் வழிையப் பாருங்கள்” என்று ெசால்லிவிட்டு “ெசௗமி. “என்னெவன்று அக்காவிடம் ேகட்பது” என்று உதையப் பார்த்துத் திருதிருெவன்று விழித்தாள். நீயானால் இவனுைடய வம்புப் ேபச்ைசக் கவனித்துக் ெகாண்டு. என்ைனப் ெபண் பார்க்க வந்த அன்று அைமதியாக இருந்தார்களா. பூைஜைய முடித்துக் ெகாண்டு வீடு திரும்பும் ேபாது குவாலிைச எடுத்து வந்த கிருஷ். ராம் இப்படித்தான். ெசௗமி “உதய். சவிதா. “அக்கா ேகாவிலுக்குப் ேபாவதற்கு இவ்வளவு ேபரா?” என்று ஆச்சர்யத்துடன் ேகட்க. “நாம் ெகாஞ்சம் வருத்தப்படுவது ெதாிந்தால். அதுேவ இவ்வளவு கூட்டம் ேசர்ந்துவிட்டது. நீ எப்ேபாது ேமேல வருவாய் என்று காத்துக் ெகாண்டிருக்கிறார்” என்றாள். ஆனால் அவ்வளவு சீக்கிரம் வருத்தப் பட ேநராது. “ெசௗமி. “அக்கா. இது கிராமம் தாேன? என்ைன அைழக்கவில்ைல என்று ெசால்வார்கள். அம்மாவிடம் ெசால்லிவிட்ேடன். அவேளா நிதினுக்கு உணைவ ஊட்டுவதில் கவனமாக இருக்கவும். ஏகப்பட்ட கிண்டல்களும். “உதய். ேபசிச் சிாித்தவாேற வீட்டிற்கு வர உறவினர்கள் நிைறந்திருந்தனர். அப்புறம் நாம் மட்டும் தான்” என்றாள். ெசௗமிக்கு பயத்தில் அடி வயிறு கலங்குவது ேபான்ற உணர்வு ேதான்றியது. “ெசௗமி. பாவம் உதய். ேவறு ஆர்டர் ெசய்யலாம். சவிதா.

ஒன்றும் ேபசாமல் தைலைய மட்டும் ஆட்டிச் ெசல்பவைள ேயாசைனயாகப் பார்த்து. விளக்ெகண்ைணையப் ேபாலேவ மருத்துவ குணம் உள்ளது…. ஒன்றும் நடக்கவில்ைலேய? நம் உடம்பின் இம்யூனிட்டி அதிகமாகி விட்டதா? இப்ேபாது வசமாக மாட்டிக் ெகாண்ேடன் ேபாலிருக்கிறது. எடுத்து வருகிறாயா?” என்றான். இவ்வளவு நாள் மூைள ஸ்ட்ைரக் ெசய்தது. ெதாண்ைடயில் ைவரஸ் மல்டிப்ைள ஆகி த்ேராட் இன்ெபக்சன் ஆகும். இப்ேபா ெகாஞ்சம் பரவாயில்ைல. என்னன்னேவா ெபயர்கள் ெசான்னார்கேள? ெபாியாநங்ைக. சிறியாநங்ைக. கண்டங்கத்திாி என்றும் ெசான்னார்கேள? அதுவா? இதுவா?” என்று ெபயர் ெதாியாத தாவரத்ைதச் சாியாகக் கண்டுபிடித்தவள் “யுேரகா யுேரகா” என்று மனதிற்குள் கத்திக் ெகாண்டாள். ெபயர் நிைனவிற்கு வரவில்ைலேய… ெபயர் ெதாியாவிட்டால் என்ன? அைமப்ைப ைவத்துத் ேதடிக் கண்டுபிடிப்ேபாம்” என்று ேதாட்டத்தில் இறங்கினாள். . “சும்மா பூக்கைளப் பார்க்கிேறன்” என்று ைசைக ெசய்தாள். எப்படியும் சளி. “ெசௗமி. எங்கள் காலத்தில் ேபதி மருந்து…. பாவம் உதய் கூட ேபச வந்துவிட்டு பாட்டிையப் பார்த்து ஒன்றும் ேபசாமேல ேபாய்விட்டான் என்று கவைலப்பட்ேடாேம. “என்ன ஆயிற்று இவளுக்கு? திடீெரன்று இப்படி உளறுகிறாள். குடிக்கத் தண்ணீர் ேவண்டும். ஒரு ேவைள. உதயின் ெபாிய பாட்டி ேநற்று ேதாட்டத்திலிருக்கும் ேபாது மூலிைகச் ெசடிெயல்லாம் காட்டி ஏேதாேதா ெசான்னார்கேள. ெசௗமிேயா அவள் எண்ணங்கேளாடு ேபாராடிக் ெகாண்டிருந்தாள். அதற்குள் எதற்கு வந்தாள்?” என்று மனதிற்குள் ெசல்லமாகக் கடிந்தவாேற “ெசௗமி. ஆடு ெதாடா ெசடியா? ஆேடா. ******************************************************************** அத்த அத்திியாயம் 19 முகெமங்கும் வியர்ைவ முத்துக்கள் அரும்பி. “அப்படா. அைதக் கண்டு ெகாள்ளாமல் விட்டால். “ஐந்தாறு இைலகள் என்ன. பயேரைககள் ஓட அமர்ந்திருந்த ெசௗமிையப் பார்த்து சவிதா. “இவன் ேவறு ேமேல நின்று ெகாண்டிருக்கிறாேன. என்ன ெசய்வது? எைதத் தின்றால் பித்தம் ெதளியும்” என ேயாசித்தவளுக்கு சட்ெடன்று ேகாடி ேகாடி சூாியன்கேள பிரகாசமாய் எாிவது ேபாலிருந்தது. அைமதியாக என்ன ேயாசிக்கிறாள்? சாி தனிைம கிைடத்தால் ேகட்டுக் ெகாள்ேவாம்” என்று அைமதி காத்தான். மாேடா எது ெதாடாவிட்டாலும் அைதப் பார்த்து உறுதியானால் நான் சாப்பிடுகிேறன். உதய் ேமலிருந்தவாேற ைககைளத் தட்டி அைழத்து ைசைகயில் “என்ன ெசய்கிறாய்?” என்று விசாாிக்கவும். எப்படி இைலகைளப் பறிப்பது?” என்று தவிக்கும் ேபாேத “இரு நான் கீேழ வருகிேறன்” என்று ைசைக காட்டவும் “சாி” என்று தைலைய ஆட்டிவிட்டு அவன் வருவதற்குள் இைலகைளப் பறித்துக் ெகாண்டாள். நீ தனியாக ரூமில் அமர்ந்துெகாண்டு என்ன ெசய்கிறாய்? ெகாஞ்சம் ேதாட்டத்தில் நடந்து வருகிறாயா?” என்றாள். பத்து இைலகைளச் சாப்பிடுேவாம்” என்று கஷ்டப்பட்டுக் கசப்ைப விழுங்கிவிட்டுத் திரும்பினாள். என்னடா ஆச்சு? ஏன் ஒரு மாதிாி இருக்கிறாய்? உதய் உன்ைனத் ேதடிக் ெகாண்டிருக்கிறார். பாட்டிையத் திட்டினால் இப்ேபாது அவர்களும் உதவி ெசய்கிறார்கள். நான்ைகந்து இைலகள் சாப்பிட்டாேல ேபாதும் என்றார்கேள…. ெசௗமி வீட்டிற்குள் வருவைதப் பார்த்த உதய் “ேதாட்டத்திேலேய இருக்கச் ெசான்னால். ஒரு வாய் ெமன்றதற்ேக வயிற்றிலிருப்பெதல்லாம் ெவளிேய வந்து விடுவது ேபாலக் கசந்து வழிந்தது.உதய். காய்ச்சல் என்று இரண்டு நாட்கள் படுத்துக் ெகாள்ளலாம் என்று நிைனத்தால். “அப்படிேய சாப்பிட ேவண்டுமா? இல்ைல எதேனாடாவது கலந்து சாப்பிட ேவண்டுமா?” என்று ேயாசித்து நிைனவிற்கு வராமல் ெவறும் இைலகைளேய ெமல்லத் ெதாடங்கினாள். காிசலாங்கண்ணி… என்று மருத்துவ குணங்கைளயும் ெசான்னார்கேள. “ஐஸ்க்ாீைம ஆட் ெசய்தால். உதயிடம் அவைளத் ேதாட்டத்திற்கு அனுப்பியிருப்பதாகச் ெசால்லச் ெசன்றாள் சவிதா.

கன்னத்திலும் ேகாலமிடும் அவன் ெவப்பச் சுவாசம். “எனக்கு பயமாக இருந்தது உதய்” என்றாள். கழுத்திலும். “இவன் ரகைள தாங்க முடியவில்ைல. . ெசௗமி. முகத்ைதப் பற்றிக் கண்களால் விசாாிக்கவும்.” என்று மிரட்டிவிட்டு “நான் முதலில் ேபாகிேறன்” என்று ெசௗமிைய மனமற்று விடுவித்துச் ெசன்றான். பாய்” என்று ெசால்லிவிட்டுச் ெசன்றான். அவன் விலகிச் ெசல்லும் ேபாது எைதேயா இழக்கும் உணர்வு ேதான்றுகிறேத…. சாண் ஏறினால் முழம் இறங்குகிறது. உங்கள் ேதைவ என்னேவா ெசால்லுங்கள்” என்றான். ேபான் ேமல ேபான் ேபாட்டு என்ைனத் ேதடறாங்க. சைமயலைறக்குள் நுைழந்து ெகாஞ்சம் விளக்ெகண்ைணையத் ேதடிக் குடித்துவிட்டு. நீங்கேள ேபசுங்க. திடீெரன்று ேயாசைன ேதான்றேவ. இல்ைலெயன்றால்…. இன்றும் உங்களுக்காக ேகன்சல் ெசய்து விட்ேடன். “தான் உதய் ெசான்னது ேபால சாியாக ேயாசிப்பதில்ைல ேபாலிருக்கிறது. ெசௗமி ைடனிங் ஹாலில் தண்ணீைர எடுத்துவிட்டு. பின் கண்களில் கூர்ைமயுடன் “இப்ேபாது பயமாக இருக்கிறதா?” என “இல்ைல” என்று உறுதியாக ெசௗமி தைலைய அைசக்கவும். நான் உன்ைன விட்டு விலகியதும் ஏன் வருகிறது? என்று ேயாசித்துக் ெகாண்டிரு.” அண்ணி நீங்கள் என்ைன நிைனத்தது ெதாிந்து உடேன வந்து விட்ேடன். அப்படிேய முன்புறமாகத் திருப்பி. “இன்னும் ெகாஞ்ச ேநரத்தில் ஏதாவது ெசால்லிவிட்டு ேமேல வருகிறாய். யூஎஸ் ப்ெரசிெடன்ட் என்ைனப் பார்க்கப் பல நாட்களாக அப்பாயின்ெமன்ட் ேகட்டார். “ெசௗமி” என்று கண்கைளச் சிமிட்டிச் சிாிக்க. இங்ேக என்ன ெசய்கிறாய்? காைலயிலிருந்து நிமிர்ந்ேத பார்க்கவில்ைல. அந்தக் ெகாடுைம தாளாமல் வாய் நிைறய சர்க்கைர அள்ளிப் ேபாட்டு விழுங்கினாள். பார்ைவ எங்ேக ேமேலேய சுற்றுகிறது. அவன் “நாமும் எவ்வளவு முைற இப்படி ெசய்திருக்கிேறாம்” என்று கண்களால் சிாித்தான். உதய் அைணத்தவுடன் விதிர்விதிர்ப்புடன் விலக நிைனத்தவள். ெசௗமியின் கன்னங்களில் சூடு ஏறலாயிற்று. சவிதாவுடம் ேபசிக் ெகாண்டு அமர்ந்தவள். இைடைய இறுக்கும் அவன் வலிய கரங்கள் தன் உடலுக்கும் வலிைம ேசர்ப்பைதயும் உணர்ந்தாள்.. நீங்களும் கிண்டல் ெசய்கிறீர்கள். நீங்கள் உட்காருங்கள்” என்று உரக்கக் ேகட்கவும். “எதற்கு பயம்? என்ைனப் பார்த்தா?” என்று புாியாமல் ேகட்டு. அவன் ெவளிேய ெசன்றதும் உள்ேள வந்த சவிதா. அவள் தைலையப் பிடித்து ஆட்டியவாறு. உதய் ேபாய் ெராம்ப ேநரம் ஆகிறது. பின்புறமிருந்து ெசௗமிைய அைணத்துக் ெகாண்ட உதய். ேநற்று நிைறயப் ேபர் இருந்தாலும் சமயம் கிைடக்கும் ேபாது ெகாஞ்சமாவது ேபசினாய். சிறிது ேநரம் கழித்து உள்ேள ெசல்லவும். “என்னடா. எப்படிேயா ேபாய்விட்டான்” என்பதற்குள் ெசௗமிக்கும் நிர்மலாவிடமிருந்து அைழப்பு வர அவளும் ெசல்லம் ெகாஞ்சத் ெதாடங்கினாள். “அக்கா என்னக்கா. அவன் அைணப்பும் ெமய் மறக்கச் ெசய்ய. உதய்க்கு யாருக்ேகா சமயலைறயில் ஏேதா ேவண்டும் என்பது புாிய. உன் குட்டி மூைளக்கு சாியாகேவ ேயாசிக்க வருவதில்ைல” என்று கூறிவிட்டு. பனிச்சாரலாய்க் குளிர்விப்பைதயும். சுற்றும் முற்றும் பார்த்துக் ெகாண்டு நின்றவன்.ேமேல ேபாக ேவண்டுேம. அவள் முைறப்ைபப் பார்த்ததும் “எைதயாவது ேபாட்டு குழப்பிக் ெகாண்ேட இருக்க ேவண்டியது. இன்று என்னவாயிற்று ெசல்லம்?” என்று அவள் ேதாள்களில் முகத்ைதப் புைதத்துக் ேகட்டவன் “ேகாவிலுக்குப் ேபாய் வந்ததிலிருந்து உன் முகேம வித்தியாசமாய் இருக்கிறது” என்று கன்னத்ேதாடு கன்னம் இைழயக் ேகட்டான். “ெசௗமி. புாியவில்ைலெயன்றால் இரவு புாிய ைவக்கிேறன்” என்றான். ேபான் அட்ெடன்ட் பண்ண ஒரு அசிஸ்டன்ட் ேபாடணும் ேபாலிருக்கு. நான் உன்னுடன் இருக்கும் ேபாது இல்லாத பயம்.தண்ணீர் எடுத்து வரச் ெசால்லிவிட்டு. அவன் குரலும். ராம் இல்லாதது நல்ல ேவைள என்று நிைனத்துக் ெகாண்டிருக்கிேறன்” என்று கூறும் ேபாது உள்ேள வந்த ராம். கழுத்து வைளவில் அவன் உதடுகள் புைதந்ததும். அதுவைர இருந்த பய உணர்ச்சி ேபாய் இனம் புாியா சுகம் பரவுவைதயும். சவிதாவின் குரல் “அத்ைத நான் எடுத்து வருகிேறன். உனக்கும் ேமேல ெவள்ைளக் காக்காய் பறப்பது ெதாிகிறதா?” என்று கிண்டல் குரலில் ேகட்டாள். “குட்டிப்பப்பு. அவன் ஸ்பாிசத்தில் மயங்கிப் ேபச்சற்ற அவள் நிைலையப் பார்த்து. ஏேதா பாத்திரம் விழும் சத்தத்தில் கைலந்தவன். என்ன ெசால்வது?” என்று ேயாசிக்க சவிதா. சவிதா. “என்ேனாட ப்ேபன்ஸ் ெதால்ைல தாங்க முடியைல. சவிதா நமுட்டுச் சிாிப்புடன் ரவிையப் பார்க்க. அதற்குள் ராமின் ைகேபசி ஒலிக்கவும்.

காய்ச்சல் குைறந்து விட்டது. அவர் குரலின் பதற்றத்ைத உணர்ந்த உதய். உதவி ேதைவப்பட்டால் கட்டாயம் எழுப்புகிேறன். நிர்மலா. பயப்படுவதற்கு ஒன்றும் இல்ைல. “என்னம்மா இப்ேபாது ேபாய் இப்படி நடக்கிறேத? எதாவது புதிதாகச் சாப்பிட்டாயா? முதலில் டாக்டாிடம் ேபாய் வரலாம்” என்று ெசால்லும் ேபாேத “இப்படிக் கிறுக்குத் தனமாக ஆடு. ஆனால் உதய். ஆண்டிபயாடிக் தருகிேறன் அைதக் ெகாடுங்கள். என்ன ெசய்வது என்று புாியாமல் ஆனந்தி கணவைரப் பார்க்க “ஆனந்தி. இன்று மட்டும் நீ கீேழ இரு.. இருமல் அதிகம் இருக்கிறது. நான் பார்த்துக் ெகாள்கிேறன். எனக்கு டாக்டைரக் கண்டாேல அலர்ஜி. நீயும் தூங்குடா” என்று ெசால்லிச் ெசன்றார். காய்ச்சலும் ேசர துவண்டு படுத்தவைளப் பார்த்து விட்டு உதய் டாக்டைர வரவைழக்க “பீவர் 101 இருக்கிறது உதய். ஹாட் வாட்டர் பிளாஸ்கில் எடுத்துக் ெகாடுங்கள். என்னெவன்று விளக்குவது” என்று புாியாமல் “அக்கா. இரவு முழுக்க இருமிக் ெகாண்ேட இருந்தாள். நீங்கள் ாிஷப்சன் ேவைலையப் பாருங்கள். பின் வயிற்றிற்குள் பிரளயம் நடப்பது ேபாலவும் உணர்வுகள் ெசௗமிக்குத் ேதான்றின. டேயாியா ேபாலிருக்கிறது” என்றாள். எனக்குத் தூக்கம் வருவது ேபாலிருக்கிறது. இன்னும் மூன்று நாட்களில் இங்ேக வரப் ேபாகிறீர்கேள. பார்த்துக் ெகாள்வான். ேபமிலி டாக்டாிடம் ேகட்டுவிட்டுத் தருகிேறன். அதுவைர கவைலப் படாதீர்கள். விளக்ெகண்ைணையயும் குடித்திருக்கிேறாேம. நான் காைலயில் வந்து பார்க்கிேறன்” என்றார். . பார்த்துக் ெகாள்கிேறாம். காைலயில் ேபான் ெசய்த நிர்மலா. எப்படி ேசார்ந்து விட்டாய் பார். ஆனால். நீங்கள் கவைலப் படாமல் தூங்குங்கள்” என்று ெசால்ல. ெசௗமியின் முகத்தில் ேசார்ைவப் பார்த்து. சவிதா. எதற்கும் டாக்டாிடம் ேகட்டுவிடலாம்” என்று குழந்ைதக்குச் ெசால்வைதப் ேபால் ெசால்ல. காைலயில் காய்ச்சல் குைறந்தால் ேமேல அைழத்துச் ெசன்றுவிடு” என்று முடித்தார். “உதய். ெதாடர்ந்து காப் இருந்தால் அதுவும் மூச்சு விடுவதற்கு சிரமமாக இருந்தால். டாக்டர் எதற்கு? இன்ைடஜிசன் ேபாலிருக்கிறது. ஏதாவது ேதைவப்பட்டால் எங்கைளயும் எழுப்பலாம். அப்புறம் பார்த்துக் ெகாள்ளலாம்” என்றாள்.. ஒரு நாள் சாப்பிடாமல் விட்டால் சாியாகிவிடும்” என்றாள். ஆனால் த்ேராட் நன்றாக வீங்கியிருக்கிறது. கவைலப் படாமல் தூங்குங்கள். நள்ளிரவில் இைடவிடாத இருமலும். அது ஒன்றும் ெசய்யாது என்று நிைனத்தால்…. காய்ச்சல் பரவாயில்ைலயா?” என்றார். அைத விழுங்கிவிட்டு அப்புறம் தூங்குவாயாம்” என்றார். வார்ம் வாட்டர் மட்டும் ெகாடுங்கள். “சாி தம்பி. நாங்கள் இவ்வளவு ேபர் இருக்கிேறாம்.” என்றான். இன்னும் இரண்டு நாட்களில் சாியாகிவிடும் என்று ெசான்னார்” என்றான். மாடு ேபால் இைல தைழகைள ேமய்ந்து விட்டு. “மாப்பிள்ைள.. ஆனந்தி. இப்ேபாதுதான் டாக்டர் பார்த்துவிட்டுப் ேபானார். ஆனந்தியும் வற்புறுத்திவிட்டு. “ஈஸி அத்ைத. இன்ைடஜிசனுக்கு ேடப்லட் இருக்கிறது. “அம்மா. அவள் அருகில் வந்து அமர்ந்து “ெசௗமி. “சாி ெசௗமி. ெகாஞ்சம் தூங்கி எழுந்திரு. ேதைவப்பட்டால் மறக்காமல் எழுப்பு. “அம்மா. ேகால்டாக எைதயும் ெகாடுக்க ேவண்டாம். என்ன ஆயிற்று?” என்று விசாாிக்க “அக்கா. வற்புறுத்திப் பார்த்துவிட்டு “டாக்டாிடம் ேபாவதற்கு பயமா? நான் ெசான்னால் நீ ேகட்கமாட்டாய்” என்று உதைய அைழத்து விஷயத்ைதக் கூறவும். ெசௗமிைய ேமேல அைழத்துப் ேபாகிேறன். பயப்படுவதற்கு ஒன்றும் இல்ைல. நான் இன்ெஜக்சன் ெசய்து விடுகிேறன்.ேநரம் ெசல்லச் ெசல்ல ெதாண்ைட அைடப்பது ேபாலவும். என்னேவா ெசய்யும் ேபாலிருக்கிறது” என்று “திருதிருெவன்று விழித்தபடிேய நான்ைகந்து முைற பாத்ரூம் ெசன்று வருபவைளப் பார்த்து சவிதா “ெசௗமி. தூங்க ேவண்டும்…” என்று தாயிடம் கூறிவிட்டு ேசைர இழுத்துப் ேபாட்டு அமர்ந்தான். உதய் “ேதங்க்ஸ் பா” என்றவன். அவன் இன்னும் சின்னப் பிள்ைள இல்ைல. ஆனால் காப் மட்டும் கண்ட்ேரால் ஆகவில்ைல. ெகாஞ்சம் தூங்கி எழுந்து சாியாகவில்ைல என்றால். “ெகாஞ்சம் விளக்ெகண்ைணய் மட்டும் குடித்ேதாம். “அவள் என்ன ெசய்கிறாள் மாப்பிள்ைள? நான் கிளம்பி வரவா?” என்றதும் “அத்ைத இப்ேபாது தூங்கிக் ெகாண்டிருக்கிறாள். டாக்டைர வழியனுப்பி விட்டு வந்த உதய். ெசௗமி எப்படி இருக்கிறாள்? இப்ேபாதுதான் அம்மாவிடம் ேபசிேனன். எழுந்ததும் ேபசச் ெசால்கிேறன்.

ெகாஞ்சம் ெவதர் மாறியிருக்கிறேத. எைதக் ேகட்டாலும் மனதில் இருப்பைத மைறக்காமல் ெசால்கிறாள். ேபார்ைவைய இழுத்துவிடும் கனிவும். இன்னும் சிறிது ேநரத்தில் வந்துவிடுவான்” என்றார். காதல் உணர்வு தானாகேவ அரும்பாய். ெசௗமி “ஐஸ்க்ாீம்… என்று ஆரம்பித்து ேபச்ைச நிறுத்தியதன் மர்மம் விளங்கியது. இருமும் ேபாது வருடிவிடும் இதமும் அந்த ேநரத்தில் அவளுக்குத் ேதைவயாயிருந்தன. தன்னுைடய காதைல ெசால்லாலும். இரண்டு நாட்களாக அசதியில் படுத்திருந்த ெசௗமிக்கு. உதய் மனவருத்தத்துடன் “எவ்வளேவா ேபச ேவண்டும் என்று காத்திருந்தால். காயாய்க். இரண்டு நாட்கள் ேபக்டாி விசிட் முடித்ததும் நமக்குத் ேதைவயானைத அவர்கள் ெசால்வார்கள்” என்றார். அவள் முகம் வாடுவைதக் கண்டவர். கனியாய் மாறேவண்டியது. மலராய்க். ெமாட்டாய். இப்ேபாது உதயின் கனிவிேலேய அைமதியாகி. இரண்ேட நாட்களில் உடல் நலமற்ற நிைலயிலும் உதயின் கனிவிலும் பாசத்திலும் அவள் மனம் ெமழுகாய்க் கைரந்தது. “ேபான் ெசய்து சீக்கிரம் வரச் ெசால்லிவிடலாம். உதய் ஜப்பான் ெசல்வதாக இருந்தது. அருகிலிருந்த ஆனந்தி “ெசௗமி விழித்து விட்டாயா? இப்ேபாது ெகாஞ்சம் பரவாயில்ைலயா? நாேன எழுப்பலாம் என்றிருந்ேதன். என்ைன ஏமாற்றிவிட்டு நிைறய சாப்பிடுவாள். இப்ேபாது உதையத் ேதடுகிேறேன. மாறி மாறி ஏமாற்றத்திேலேய முடிகிறது. காதலித்துக் கட்டாயமாக மணந்து ெகாண்டதாக நிைனப்பாளா?” என்ற எண்ணம் ேதான்ற. இப்ேபாது இல்ைலெயன்றாலும் எப்ேபாதாவது இப்படி நடக்கும். முடிந்தவைர ஐஸ்க்ாீைமக் கண்ணில் காட்டுவேத இல்ைல. ஆனால் குளிர் காலத்தில் இப்படி த்ேராட் இன்ெபக்சன் ஆகிவிடும்.நிர்மலா “ேநற்று நன்றாகப் ேபசிக் ெகாண்டிருந்தாேள. உன்ைன விட்டுப் ேபாக மனமில்லாமல் வீடிேயா கான்பெரன்சில் முடித்துக் ெகாள்ளலாம் என்று ெசால்லிவிட்டான். ஏன் அத்ைத ஐஸ்க்ாீம் ஒத்துக் ெகாள்ளாதா?” என்றான். உதய்க்கு. எதற்கும் உடம்பு குணமானதும் அவள் மனநிைலையப் பார்த்துவிட்டு விசாாிக்கலாம்” என்று முடிெவடுத்தான். காதலுக்கு இருவாின் புாிதல் மிக முக்கியம். ஆனால் ெசௗமியின் மனதில் ேதான்றிய காதல் இன்னும் அவளுக்ேக புாியவில்ைலேய? இப்ேபாது தன் காதைலச் ெசான்னாலும் அைதப் புாிந்து ெகாள்வாளா? இல்ைல. “எப்ேபாதும் உடல்நிைல சாியில்லாத ேபாது அம்மாைவத் ேதடும் தான். அவர் கனிவு ெசௗமிக்கு அன்ைனைய நிைனவிற்குக் ெகாண்டு வர. சிறிது ேநரத்தில் உதய் வந்து ேசரவும் அவள் முகம் தாமைரயாய் மலர்ந்தது. என்னதான் ெசய்வது? இப்படி உடம்ைப ேவறு ெகடுத்துக் ெகாள்கிறாள். சிறுவயதில் டான்சில்ஸ் ெதாந்தரவு இருந்தது மாப்பிள்ைள. அவன் எங்ேக காேணாம்?” என்று பார்ைவயால் ேதட. அவைள விட்டுத் தர மனமின்றி “அெதல்லாம் சாப்பிடவில்ைல அத்ைத. உறக்கத்தில் கூட அவனுடன் ஒட்டிப் படுத்துக் ெகாண்டாள். அங்கிருந்து ஆட்கள் வந்திருக்கிறார்கள் ெசௗமி. ெசௗமிக்குத் தயக்கம் குைறந்தாலும் இன்னும் முழுைமயாகத் தன்ைன ஏற்றுக் ெகாள்ளவில்ைலேயா?” என்ற சந்ேதகம் ேதான்றியது. ேலசான இதெலாற்றுதலும். “ெசௗமி. ஆனந்தி “உதய் ேபக்டாி வைர ேபாயிருக்கிறான் ெசௗமி. அதனால் அவர்கள் ஆட்கள் இங்கு வந்திருக்கிறார்கள். உதயின் அன்பும் அக்கைறயும் புாியாமலில்ைல. சாப்பிட்டதும் மருந்து சாப்பிடலாம்” என்றார். அவள் ேகட்டாலும் வாங்கிக் ெகாடுக்காதீர்கள்” என்று ெசால்லிவிட்டு “இருங்கள். ெசௗமி உறக்கம் கைலந்து எழுந்ததும். திடீெரன்று இருமல் என்றால் … ஐஸ்க்ாீம் சாப்பிட்டாளா?” என்று உடனடியாக விசாாிக்கவும். உடல்நிைல சாியில்ைலெயன்றால் அன்ைனையத் ேதடுபவள். ெசயலாலும் உணர்த்தியாயிற்று. இப்ேபாது பரவாயில்ைலயா? ேசார்ந்து ேசார்ந்து படுத்துக் ெகாள்ளவும் எனக்ேக பயமாக இருந்து” என்றான். மாமா ேபச ேவண்டும் என்கிறார்” என்று கூறி சந்திரனிடம் ெகாடுக்க அவரும் விசாாித்துவிட்டுப் ேபாைன ைவத்தார். “ஆனால் பயமாக இருக்கிறது என்று ெசான்னாேள. புரண்டு படுக்கும் ேபாது ெநற்றிைய வருடும் கரங்களும். ெகாஞ்சம் ரசம் சாதம் எடுத்து ைவத்திருக்கிேறன் கண்ணா. ஒத்துக் ெகாள்ளவில்ைல என்று நிைனக்கிேறன். நிர்மலா. “இெதெயல்லாம் உங்களிடம் ெசால்ல மாட்டாேள” என்றவர் “ெவய்யில் காலத்தில் ஒன்றும் ெசய்யாது. ஜப்பானிலிருந்து ெமசினாீஸ் இம்ேபார்ட் ெசய்ய ேவண்டும். “முதலில் ெசௗமியின் காதைல அவளுக்கு உணர்த்துவதுதான் முக்கியம்” என்று முடிெவடுத்தான். .

ெசௗமி. இன்னும் மூன்று நாட்களாவது ஆகும். ெசௗமியின் ெநற்றியில் முத்தமிட்டுவிட்டு அருகில் அமர்ந்து. எழுந்ததும் என்ைனத் ேதடினாயா?” என்று ேகட்க அவள் முைறப்ைபப் பார்த்து “ஓேக ஓேக. ஸ்பூன் ேபாட்டுக் ெகாடுத்தவைனப் பார்த்து “என்ன உதய். நான் ஹாட் வாட்டர் சாி பார்த்து ைவக்கிேறன்” என்று கூறிச் ெசன்றான் குளித்து முடித்து வந்ததும். எனக்கு ஒன்றும் இல்ைல. நான் நீங்கள் ெசால்லும் படி பார்த்துப் பார்த்து நடக்கிேறன். நீங்கள் ெபாிய ஆள்தான். அப்புறம் ேபசலாம்” என்றான். இன்ெனாரு முைற ஆபிஸ் ேபாகலாம் ேபாலிருக்கிறது” என்றான். ெராம்பவும் ஷ்ட்ைரன் பண்ணேத. ெசௗமி “உங்களுக்ெகன்ன ெபாறாைம? நாங்கள் எப்படி ேவண்டுமானாலும் ெகாஞ்சிக் ெகாள்ேவாம். தட்டில் ரசம் சாதம் பிைசந்து. தைலைய ெமல்ல வருடிக் ெகாடுக்கவும். அவர் மடியில் படுத்துக் ெகாள்ளவும் ஆனந்திக்கு மகிழ்ச்சியில் கண்கலங்கியது. அதுதான் ெசால்லவில்ைல. ெகாஞ்சம் ெதளிவாக இருக்கிறீர்கள். மருந்து சாப்பிட்டாலும் சாப்பிடாவிட்டாலும் ேகால்ட் சாியாக ஐந்து நாட்களாவது ஆகும். ெகாஞ்சம் பிெரஷ்ஷாக இருக்கும்” என “ஓேக டா. எப்ேபாதும் இப்படித்தான்…” என்று ெசால்லிவிட்டு நாக்ைகக் கடித்துக் ெகாள்ள. ெசௗமி சிாித்துவிட்டு. ேவறு ஏதாவது ேயாசித்துச் ெசால்லவா?” என்று கூற “ஒன்றும் ேயாசிக்க ேவண்டாம். பாவம் நீங்களும் எவ்வளவு முைற. . ேகால்ட் மட்டும் இருக்கிறது. இப்ேபாது நான் நன்றாக இருக்கிேறன். “ேதங்க்ஸ் அத்ைத” என்று ெசால்லிவிட்டு. இன்னும் இரண்டு நாட்கள் காைலயில் ேதாட்டத்தில் சுற்றாமல். “என்ன மாமியார். நானும் உன் அம்மா மாதிாி தாேன. “நல்ல தூக்கத்தில் இருந்தாய் ெசௗமி. ஆமாம் ேதடுமளவு நான் என்ன ெபாிய ஆளா?” என்றான். இப்ேபாது பரவாயில்ைலயா?” என்று நலம் விசாாிக்கத் ெதாடங்கினான். அப்புறம் என்ன கவைல” என்றார். உனக்கு உடம்பு சாியில்லாத ேபாது இதுகூட ெசய்யமாட்ேடனா? ஆனால் உதய் என்ைன எதுவும் ெசய்ய விடுவதில்ைல. மருமகள் ெகாஞ்சல் அதிகமாக இருக்கிறது” என்று ேகலியில் இறங்கினான். “வரேவற்பு பலமாய் இருக்கிறேத ெசௗமி. உதய் ெசௗமிையப் பார்த்துக் ெகாண்டு சாப்பிடைவ” என்று ஒதுங்கினார். ஆனாலும் பைழய ேஜாக் இது. “உதய் குளித்துவிட்டு வருகிேறன். நீ என்ைனத் ேதடவில்ைல. அவேன மருந்து ெகாடுப்பதிலிருந்து பார்த்துக் ெகாள்கிறாேன. உதய் அவைளக் கூர்ந்து கவனித்துவிட்டுப் ேபசாமல் இருந்தான். “எப்படிேயா இவ்வளவு தூரம் மனம் ஒன்றினாேள” என்று உதய் மனம் மகிழ. நான் என்ன சின்னக் குழந்ைதயா? விட்டால் ஊட்டி விடுவீர்கள் ேபாலிருக்கிறது. உதய். இரண்டு மூன்று நாட்கள் ெகாஞ்சம் ஜாக்கிரைதயாக இரு. சீக்கிரம் வந்துவிடு. “நீ இன்னும் சின்னக் குழந்ைத தான்” என்று நிைனத்தவன் ஒன்றும் ெசால்லாமல் முகம் இறுக அமர்ந்திருக்கவும். முகம் கழுவி வருகிறாயா? சாப்பிடலாம்” என்றார். ஆனந்தி ெசன்றவுடன். நீங்கள் எதற்காக என்ைன விட்டுவிட்டுப் ேபானீர்கள்? என்று குழந்ைத ேபால் ேகட்பவைளப் பார்த்து. ெகாஞ்சம் சிாித்தால் பரவாயில்ைல” என்று சமாதானத்திற்கு முயன்று ெவற்றியும் ெபற்றாள். இப்ேபாது பாத்ரூமில் ஹீட்டர் ேபாட்டிருக்கிேறன். ஆறடி இருக்கிறீர்கேள. “ஓேக ஓேக. நீங்கள் இப்படிக் கவனிப்பைதப் பார்த்தால் இன்னும் இரண்டு நாட்கள் படுத்துக் ெகாள்ளலாம் ேபாலிருக்கிறது” என்று குறும்பான குரலில் கூறினாள். முதலில் முகம் கழுவிவிட்டு சாப்பிடு. “ஆமாம் உதய். ேமலும் கீழும் ஏறி இறங்கியிருப்பீர்கள்” என ஆனந்தி “என்ன ெசௗமி. “என்ன ேகாபமா?” என்று ேகட்க “எதற்குக் ேகாபம்? எனக்கு ஒன்றும் ேகாபமில்ைல” என்ற ெசௗமியின் குரலில் ேகாபத்ைத உணர்ந்து சிாித்தான்.எப்ேபாதும் ேபாலத் தைலைய வருடவில்ைல என்று ேயாசித்தவள். ெசௗமி அவைனப் பார்த்து வரேவற்பாய் முறுவலிக்க “அண்ணி. “அத்ைத உங்களுக்கும் சிரமம் ெகாடுத்துவிட்ேடன். நான் அப்புறம் வருகிேறன். ஆனந்தி “ஆமாம் ெசௗமி. முகம் வாட முைறத்தவைளக் கண்டு ஆனந்தி “நீங்கள் ேபசுங்கள். தைலக்கு ேவண்டாம். “இப்ேபாது பரவாயில்ைல. மைழயில் நைனயாமல் இரு. ஆனந்தியில் ெசயல்கள் நிர்மலாைவ நிைனவு படுத்த. கதைவத் தட்டிவிட்டு கிருஷ் உள்ேள வரவும்.

சவிதாவுடன் ேபசியவாறு அமர்ந்திருந்தாள். ஆனால் பார்ன் வித் சில்வர் ஸ்பூன் மாதிாி. அேரபியன் ஹார்ஸ் மாதிாி இருக்கும் என்ைனயா கழுைத என்கிறீர்கள்? என் புஜ பலத்ைத பாருங்கள்… கால்களின் வலிைமயும்… என் முடியின் பளபளப்பும். ஈவினிங் காேலஜ் தாேன. இரண்டு நாட்கள் அண்ணியுடன் இருங்கள். மதியம் வைர. நல்ல ேயாசைனதான். ெசௗமியின் ெபாழுது இனிைமயாக நகர்ந்தது. நீ குதிைர மாதிாி ஒத்துக் ெகாள்கிேறாம்.” உதய் எப்ேபாது வருவான்?” என்று அவ்வப்ேபாது கடிகாரத்தில் கண்கைள ஓட்டி. தன் தம்பியின் வயதிற்கு மீறிய உைழப்பும். இப்படி ேசம் ைசட் ேகால் ேபாடுகிறாய்?” என்று ேகட்கவும். இரண்டு நாட்கள் லீவ் எடுத்தால் ஒன்றும் பிரச்சைன இல்ைல. விழிகைள உதயிடமிருந்து விலக்கிக் ெகாண்ட ெசௗமி. ெசௗமிையப் பார்க்கச் ெசல்லும் ேபாெதல்லாம் அவன் பார்த்துக் ெகாள்வதுதான். “என்ன ராம். ஆனால் உனக்குக் காேலஜ் இருக்கிறேத. காேலஜிலிருந்து ராம் விைரவிேலேய திரும்பி வரவும். சவிதா “என்ன ராம்? காேலஜ் கட்டா?” என்று ேகட்க. ெசௗமி “அக்கா. இரண்டு நாட்கள் உன்னுடேன இருப்ேபன். “ெசௗமி எனக்கு ஆபிசில் ெகாஞ்சம் ேவைல இருக்கிறது. . “அண்ணி. அதுவைர அம்மாவுடன் ேபசிக் ெகாண்டிரு” என்றான் “உதய். ராம் “சவிதா அண்ணி. ராம் “அண்ணி. எனக்கு ேலப் கூட இல்ைல கவைலப் படாதீர்கள்” என்றான். நான் இரண்டு நாட்கள் பார்த்துக் ெகாள்கிேறன். கிருஷ். ேபானிலும் இப்படி விசாாிக்கிறார்கேள” என்ற எண்ணம் ஓட அவர்களின் அக்கைற ெநகிழச் ெசய்தது. விழியகலாமல் அவைனேய பார்க்க. “இவன் பாடினால் கழுைத கூட ஓடி விடும்” என்று பதில் ெசால்ல ெசௗமி “அக்கா. ராமின் கலகலப்பான ேபச்சிலும். பாட வராதா?” என்றாள். “ஒரு சாதாரணக் காய்ச்சலுக்கு ேநாிலும். இன்று இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ெகாடுத்துவிட்டு சீக்கிரம் வந்து விடுங்கள். அவனுக்கு சாிக்கு சாியாக பதிலடி ெகாடுப்பதிலும். ைபனல் இயர் ேவறு. எனக்கு சப்ேபார்ட்டிற்கு ஆள் வந்துவிட்டது” என்று ெபருைமயாகக் காலைரத் தூக்கி விட்டுக் ெகாண்டான். சவிதா. கிருஷ் “அண்ணா. முதலிேலேய நிைறய லீவ் எடுத்து விட்டாேய” என்று கூற. நான் இல்லாமல் ெபாழுேத ேபாகவில்ைல என்று புலம்பிய புலம்பல் எனக்குக் ேகட்டதால். இனம் இனத்ைத விட்டுக் ெகாடுக்குமா? கழுைத ஓடிவிட்டால் ேவறு யார் ராம் பாடுவைதக் ேகட்பார்கள்?” என்றாள். திறைமயும் ெதாிந்தாலும் தயக்கத்துடன் “கிருஷ். மதியம் உறங்கிய பின் சுறுசுறுப்பாய் எழுந்தவள். மாறி மாறி அருகிலிருந்தவர்கள் நலம் விசாாிக்க வரவும். நடக்கும்ேபாது துள்ளி விழுவதும்…” என்று அளந்து ெகாண்ேட ெசல்ல. எங்கும் சுற்றாமல் வந்து விட்ேடன்” என்றான். உதயின் பார்ைவயும் அவைள விட்டு நீங்காமல் நிைலத்தது. ஆனால் இன்று மட்டும் முடியாது” என்று சமாதனம் ெசால்லிவிட்டு “நீ கீேழ வந்து அம்மாவுடன் இரு” என்று அைழத்துச் ெசன்று அவைளப் பார்த்துக் ெகாள்ளுமாறு அன்ைனயிடம் ெசால்லிவிட்டுக் கிளம்பினான். ராம் எப்ேபாதும் ேபால சினிமாப் பாடைல ஹம் ெசய்து ேகலியில் இறங்க. எப்படியும் மாைல வந்துவிடுகிேறன். “சாிடா” என்ற உதய் “ெசௗமி. யாைரப் பார்த்து என்ன ேகள்வி ேகட்கிறீர்கள்? ஒரு சின்சியர் ைபயைனப் பார்த்து இப்படிக் ேகட்கலாமா? இரண்டு அண்ணிகளும். உதய்க்கு அவள் மாற்றங்களால் விண்ைணத் ெதாட்ட உணர்வு ேதான்றினாலும். எப்ேபாதும் ஹம் ெசய்து ெகாண்ேட இருக்கிறாேய. உதய் வருவைதப் பார்த்ததும் ெசௗமியின் மனம் துள்ள. நீ பார்ன் வித் சில்வர் ேநாஸ்” என்றாள். நம்முைடய ேதைவையச் ெசால்லி பாக்டாி சுற்றிக் காட்டினால் ேபாதும் தாேன? அைத நாேன கவனித்துக் ெகாள்கிேறன். வீடிேயா கான்பரன்ஸ் நடக்கும் நாள் மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக் ெகாள்ளுங்கள்” என்றான். ராம். “அண்ணா. சந்ேதகம் வந்தால் உங்களிடம் ேகட்கிேறன். ெசௗமி “நிறுத்து ராம் நிறுத்து. ப்ளீஸ்” என்று முகம் வாடக் கூறியவளின் குரலும் அவளறியாமல் ெகஞ்ச. எப்படி இவளுக்குப் புாியைவப்பது?” என்று ேயாசித்தான். சவிதா. இன்று ஒருநாள் இருக்கலாமில்ைலயா. பாவம் அப்படிெயல்லாம் ெசால்லாதீர்கள்” என. “ெகாஞ்சம் ெவயிட் பண்ணு கிருஷ்” என்று ெசால்லி அவள் சாப்பிட்டு முடிக்கும் வைர காத்திருந்தவன். “ஆபிசில் முக்கியமாக அவன் பார்த்துச் ெசய்ய ேவண்டிய ேவைல. “என்ன ெசௗமி.உதய்.

இன்னும் ேகட்க ேவண்டியது நிைறய இருக்கிறது” என்று கூறவும். ************************************************************* அத்த அத்திியாயம் 20 ராம் அவனுைடய கல்லூாி கலாட்டாக்கைளச் ெசால்லிக் ெகாண்டிருக்க. ெசௗமியிடம் காபி ெகாடுத்து அனுப்புங்கள்” என்றான். மனம் அவள் ஒவ்ெவாரு ெசய்ைகையயும் சிைறப்பிடித்தது. “நீங்கள் காபிையக் குடித்துவிட்ேட ேபாங்கள். நீங்கள் ஐந்து ேபரும் இவ்வளவு ேபசுகிறீர்கள்” என்று ெசால்ல. ெசௗமி அவன் ேபச்சற்ற நிைலையக் கண்டு. “அம்மா. சவிதா. ெபாிய ெகாடுைமேய காேலஜ் ேகம்பசிற்குள் யாரும் ேபசேவ கூடாது என்பதுதான். ேபச ேவண்டியதுதாேன… இல்ைல புாியும் மாதிாி உன்னிடம் ேபசேவண்டும் என்று ெசால்வதுதாேன? ேநற்றுக் கூட ேமேல வா. அண்ணனுக்கு இது அழகா?” என்றான். கலகலப்பும் திரும்பியிருப்பைத மகிழ்ச்சியுடன் கவனித்துக் ெகாண்டிருந்த உதய். ெசௗமி “அது ஒன்றும் என் காேலஜ் இல்ைல. தான் காத்திருக்கும் நாள் ெநருங்கிய உணர்வில். “ெசௗமி ராமிற்குப் புாியும் அளவு கூட உனக்குப் புாியவில்ைல. ெசௗமி மீண்டும் சந்ேதகமாய் “இவ்வளவு ேநரம் இங்ேக தாேன இருந்தார். உன்னிடம் ேபச ேவண்டுெமன்று தாேன உதய் காபிைய எடுத்து வரச் ெசால்கிறார்” என்று விளக்க. “ராம். அதுவைர ைஹக்கூ கவிைத எழுதிக் ெகாண்டிருந்த கண்கள் நான்கும். ெசௗமி. சவிதா “ெசௗமி நீ எப்படி காேலஜ் படித்து முடித்தாய்?” என்றாள். “குட் ெசௗமி. ேமேல எடுத்துச் ெசன்றவள். எப்படிேயா ெவள்ளி மூக்குக் குதிைர இது. சிைறப்பிடிப்பதுமான உணர்வில் உதய் தத்தளித்துக் ெகாண்டிருக்க. சவிதா. காேலஜ் பஸ்சிலிருந்து இறங்கியதும் ைலனாகத் தான் உள்ேள ேபாக முடியும்.சவிதா. எனக்குக் ெகாஞ்சம் டயர்டாக இருக்கிறது. நான் தான் ட்ெவல்த்தில் ஸ்கூல் பர்ஸ்ட். “இெதன்ன இப்படி ஒரு சந்ேதகம் உங்களுக்கு. ேமகத்திற்குள் சிைறப்படுவது ேபால உணர்ந்தான். அவைன நன்றாகப் பார்த்தாள். “உன் காேலஜ் ெராம்பவும் ஸ்ட்ாிக்ட் என்று ெதாியும் அப்படி இருக்கும் ேபாேத. “உதய். ெராம்பவும் ஸ்ட்ாிக்ட்” என்றாள். ராம் சிாிப்ைப அடக்க முடியாமல் “சித்தி. கிளாசில் கூட ஒரு ப்ெராபசர் கிளாஸ் முடித்து விட்டு அடுத்த ப்ெராபசர் வரும் வைர காத்திருந்து. சிைறப்படுவதும். ஆனால் எங்கள் காேலஜ் இப்படிெயல்லாம் இருக்காது. சவிதா “அட ஆண்டவா” என்று தைலயில் அடித்துக் ெகாண்டாள். ெசௗமி. அப்புறம் தான் . இப்ேபாதுதான் பர்ஸ்ட் ெசமஸ்டர் கைதையேய முடித்திருக்கிறான். அத்ைத காபி ெகாண்டு வந்திருக்கிறார்கள் பார். ெசௗமி. காவியம் வைரயத் தயாராயின. ெசௗமியின் பைழய ேபச்சும். என்று ெதளிவாகச் ெசான்னாேர” என்றாள். நான் கிளம்புகிேறன்” என்று ெசால்லிச் ெசன்றான். உதய் தன்ைனப் பார்த்துக் ெகாண்டிருப்பைத உணர்ந்து அவள் முகம் சிவந்து. நாேன என் விதிைய ெநாந்துெகாண்டு காேலஜ் முடித்திருக்கிேறன். அைத ரசைனயுடன் ேகட்டுக் ெகாண்டிருந்த ெசௗமியிடமிருந்து பார்ைவைய விலக்க முடியாமல் தவித்த உதய். உதய். எஸ்ேகப் ஆகிறாயா? பதில் ெசால்ல முடியாவிட்டால் சிபாாிசு பிடிக்கிறாயா? உங்கள் அண்ணா யாருக்கு சப்ேபார்ட் ெசய்கிறார் என்று பார்த்து விடலாம்” என்று சிாித்தவாேற உதைய ேநாக்கி. ெசௗமி. “என்னக்கா. ராம் எவ்வளவு ஜாலியாக காேலஜ் கைத ெசால்கிறான். ெகாண்டு ேபாய்க் ெகாடு” என்றாள். ராம் “அண்ணா இைதக் ேகட்பாாில்ைலயா? இவர்கள் இரண்டு ேபரும். காபி” என்று அவனிடம் நீட்டிவிட்டு “நீங்கள் இன்னும் ெகாஞ்ச ேநரம் கீேழேய இருந்திருக்கலாம். ஒரு வார்த்ைத எதுவும் ெசால்லாமல் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். கண்கைளக் கூடச் சிமிட்டாமல். காேலஜில் கூட எங்கள் கிளாஸ் டாப்பரும் நான்தான்” என்று ெபருைமயாகச் ெசால்ல. நீங்கள் இவனுக்கு சப்ேபார்ட் ெசய்வீர்களா?” என்று ெகாஞ்சேலாடு ேகட்டாள். என்ைனக் கழுைத. “அம்மா தாேய. அவள் ெகாஞ்சல் குரல் ேகட்கவும். இதற்கு ேமல் என்னால் முடியாது. “உதய். கண்கேளாடு கண்கள் கலந்தன. குதிைர என்று திட்டுகிறார்கள். உனக்குப் ெபாருத்தமான ெபயர் ராம்” என்று கிண்டலில் இறங்க. எதற்கு அடித்துக் ெகாள்கிறீர்கள்? ெகாசு கடிக்கிறதா?” என்று ேகட்க.

உதய். கிளாசில் ெடௗட் மட்டும் ேகட்க முடியும். ேகட் வாக்கா? எனக்கு இந்த ைஹ ஹீல்ஸ் கண்டாேல அலர்ஜி. ெசௗமி “ெசால்லமாட்டார்களா? நல்ல ேகள்வி ேகட்டீர்கள். அப்புறம் அம்மாவிடம் தாஜா ெசய்து உடம்பு சாியில்ைல என்று ெலட்டர் ெகாடுத்து விடுேவன்” என்றாள். ேபாகும் ேபாதும். அவன் ேகட்பதற்குள் ேபச்ைச மாற்ற முடிெவடுத்து அவசர அவசரமாக “என்ன ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்ேதன். உதய் ஏேதா ெசால்ல வாையத் திறக்கவும். நான் ேபசவில்ைல. இத்தைன நாள் எனக்கு இந்தப் ெபயர் ேதாணைலேய ெசௗமி. உதய் அைமதியாக அவள் உதடுகைளேய பார்க்கவும். “அடடா. உதயின் புன்னைக ேமலும் விாிந்தது. “குறுக்ேக ேபசாதீர்கள். சாதரணமாக நடப்பைத விட்டு விட்டு. “எங்ேக குச்சி? குறுக்ேக ேபசேவண்டாம் என்றால். காேலஜ் ேகம்பசிற்குள் ேபானால் ெவளிேய விட மாட்டார்கள். “ஒன்றுமில்ைல உதய். உதய் “என்னடா என்ன ஆச்சு? வயிறு வலிக்கிறதா?” என்று பதறி அவள் அருகில் வரவும். அவன் பார்ைவ தன்ைன இரசைனயுடன் வருடுவைத அறிந்தவள் முகம் சூடகத் ெதாடங்கியது. உதயின் ேயாசிக்கும் பாவைனையக் கண்டு. “திருட்டுத் தனம் ேவறா? இதற்கு அத்ைதையயும் கூட்டு ேசர்த்துக் ெகாள்கிறாய்.” என்று ெசால்ல “ஓேக ெசௗமி. ஆ! ஞாபகம் வந்துவிட்டது. அதிலிருந்துதான் அவருக்கு விருமாண்டி என்று ெபயர் ைவத்ேதன்” என்றாள். ேபசும்ேபாது ெதாந்தரவு ெசய்யக் கூடாது” என்று ெசால்ல “ஓேக ேமடம்” என்று ைககட்டி வாய் ெபாத்தியவாறு நின்றவனிடம் “இந்த பயம் இருக்கட்டும்” என்று பதிலடி ெகாடுத்துவிட்டு “ஒரு நாள் சண்ேட என்னுைடய பிரண்ட்ஸ் உடன் விைளயாடிக் ெகாண்டிருந்ேதன்” என்று கைதையத் ெதாடர்ந்தாள்.ெவளிேய ேபாவார்கள். “காேலஜ் கட் அடித்தால் ஒன்றும் ெசால்ல மாட்டார்களா?” என்று ேகட்க. அைத ஒதுக்கிவிட்டு. ஸ்டூல் ேமல ஏறி நின்று கஷ்டப்பட்டுத் தட்டுத் தடுமாறி யார் புைதயல் எடுப்பார்கள்?” என்றாள். மறந்து விடுகிறது. இதற்குத் தான் ஸ்கூல் ேபாகும் ேபாது ேகட் வாக் பண்ணக் கூடாது” என்று கூறினான். உதய். அதனால்தான் நாங்கள் பஸ் ஏறுவதற்கு முன்ேப ெவளியில் கிளம்பி விடுேவாம். ஆனால் ஒேர ஒரு ேகள்வி. வரும் ேபாதும் ‘மியா மியா ேசமியா’ என்று கிண்டல் ெசய்வான்” என்று கைதையத் ெதாடங்க. “உதய். உதய் ேபசுவதில் மனதிற்கு ெநருடலாக ஏேதா பட. பிரண்ட்ஸ் உடன் விைளயாட்டா? உன்னுடேன சுற்றுவார்கேள நண்டும்சிண்டுமா. உதய் “கைதயில் லிங்க் ஒழுங்காக ெசால்லவில்ைல. அவள் காைத ேலசாகத் திருகியவாறு “ஆனாலும் உன் வாய் ெராம்ப ேமாசம்” என்றான். ேபசிக் ெகாண்ேட இருக்கிறீர்கள். “அம்மா” என்று வயிற்ைறப் பிடித்துக் ெகாண்டு ெசௗமி அலற. அதுவும் ேபசக் கூடாது என்று ெதாிந்ததும் காேலஜ் ேபாக இஷ்டேம இல்ைல. என் அப்பாதான் அங்ேக ெகாண்டு ேபாய்த் தள்ளிவிட்டார். அதனால்…. உங்கள் காேலஜ் இவ்வளவு ஸ்ட்ாிக்ட் என்று ெதாிந்தும் ஏன் ேசர்ந்தாய்? ேவறு காேலஜில் ேசர்வதுதாேன” என்றான். நாங்கள் ஐந்து ேபரும் ேபானிலும் காேலஜிற்கு ெவளியிலும் தான் ேபசுேவாம்” என்று ேசாகத்துடன் கூறினாள். உதய். “அப்ேபா என்ேனாட வாய் அழகாயில்ைலயா? சாி பரவாயில்ைல பிைழத்துப் ேபாங்கள்” என்று ெசால்லிவிட்டுத் தன் ேபச்ைசத் ெதாடர்ந்தாள். “உதய் இதற்குப் பின்னால் ஒரு ெபாிய கைதேய இருக்கிறது” என்று ெசால்லிவிட்டு “நான் ெலவன்த் படிக்கும் ேபாது என்னுடன் படிக்கும் ைபயன். நீங்கள் ெசான்ன ேஜாக்கிற்குச் சிாித்துச் சிாித்து எனக்கு வயிற்று வலிேய வந்துவிட்டது. நான் ஏன் இப்படி ெஜயிலில் மாட்டிக் ெகாள்ளப் ேபாகிேறன். இன்னும் இவ்வளவு சிாித்தால் ேபாதுமா?” என்று பற்கைள டூத் ேபஸ்ட் விளம்பரத்திற்கு வருவைதப் ேபால ெசய்யவும். சின்னப் ைபயன்கள் அவர்கேளாடா? இந்த மாதிாி பிரண்ட்ஸ் இருப்பதால்தான் உனக்கு முக்கியமான விஷயம் எல்லாம் புாிவேத இல்ைல” என்று அவன் ெரகுலராகப் பாடிக்ெகாண்டிருக்கும் கிண்டர் கார்டன் ேபச்ைசத் துவக்கினான். முதுகில் இரண்டு ேபாட்டால்தான் . மியா மியாவிற்கும் பிரண்ட்ஸ் உடன் விைளயாடுவதற்கும் என்ன சம்மந்தம்? என்று ேகட்க. ேகட் வாக் ேபாகிறவர்களுக்ெகல்லாம் மியா என்று ெபயர் ைவப்பீர்கள் ேபாலிருக்கிறது. அதற்குேமல் எதுவுேம ேபச முடியாது. அதற்கு ஏற்ற மாதிாி ைடம் ேடபிள் ேபாட்டிருப்பார்கள். முைறத்தவாேற “நீங்கள் குறுக்குக் ேகள்வி ேகட்பதால்தான் ஒழுங்காக ெசால்லமுடியவில்ைல.

எங்கள் முன் ேஷா காட்டுவதாக நிைனத்துக் ெகாண்டு. எங்களுக்கு டிசிப்ளின் தான் முக்கியம்” என்று மிஸ் ேபசுவது ேபாலேவ ெசௗமி ேபசிக் காட்ட. உதய் சிாித்து விட்டு “இதற்குத்தான் வால்தனம் எல்லாம் அளவாக இருக்க ேவண்டும். ஏேதா சின்னப் ெபண்கள். ஒேர குப்ைப ேபப்பர்ஸ்…. கிண்டர் கார்டனிடம் ேபசும்ேபாது நியுட்டன் லா ேபசி என்ன பிரேயாஜனம்” என்று வாய் மூடி ெமௗனமானான். ெசௗமி “எங்ேக விட்டாராம். ேதர்ட் ஸ்ேடண்டர்ட் படிக்கிறான்” எனவும் “அட ஆண்டவா” என உதய் தைலயிலடித்துக் ெகாள்வைதக் கண்டு ெகாள்ளாமல். இனி இதுேபால நடக்காமல் பார்த்துக் ெகாள்ளுங்கள். அப்புறம் படிப்பில் கவனத்ைத ெசலுத்தியதில் எல்லாம் சாியாகிவிட்டது” என்றாள். இனி காேலஜ் ேபானால் என்ன ெசய்வாேயா? எத்தைன வம்புச் சண்ைடகைள . ெசௗமி. ெசௗமி “நான் திட்டு வாங்குவது உங்களுக்கு சிாிப்பாகவா இருக்கிறது? நானும் பயந்து ெகாண்ேடதான் வீட்டிற்குப் ேபாேனன். நான் ெசய்வைதப் பார்த்துவிட்டு என்ேனாட பிரண்ட்ஸ் 5 ேபர் ட்ைர பண்ணினாங்க” உதய் தன் தைல எழுத்ைத ெநாந்தவாேற. இந்தக் கைதக்கும் என்ன சம்மந்தம்? மாமாதான் உன்ைன ஒன்றும் ெசால்லாமல் விட்டுவிட்டாேர?” என்று ேகட்க. ஒரு நாள் முழுவதும் முயற்சி ெசய்து அது வரேவ இல்ைல” என்று ெசால்ல. நான் இப்ேபாேத… இல்ைல… அப்புறம் ெசய்து காண்பிக்கிேறன்” என்று வந்த பதிலில். “ராக்ெகட் சாியாகப் ேபானதா?” என்றான். அவர்கள் வந்து அர்ச்சைனேயா அர்ச்சைனதான்.” சண்ேட அஸ்வின் ேபப்பாில் ராக்ெகட் ெசய்து அைத எப்படி விடுவது. இெதல்லாம் உனக்கு எப்ேபாதுதான் புாியுேமா?” என்ற முணுமுணுப்ைபக் கண்டு ெகாள்ளாமல் கைதையத் ெதாடர்ந்தாள். உதய். என்று ெசால்லிக் ெகாடுத்தான். “மண்ேட ஸ்கூல் லஞ்ச் ஹவர்ல மறுபடியும் ராக்கட் ெசய்ய ட்ைர பண்ணிேனன். ெசௗமி. “ஆனால் வழி மாறிப் ேபாச்சு” என்று ேசாகத்துடன் முடிக்க. அவன் பார்ைவ அவளது விதவிதமான அபிநயங்களில் ஆட்பட்டிருந்தது. அப்புறம் அந்தப் ைபயன் ைதாியமாக மியா மியா ெசால்லியிருப்பாேன?” என்று ேகட்க ெசௗமி “ேசச்ேச அவ்வளவு சீக்கிரம் விட்டுவிடுேவாமா? நிைறய ேவஸ்ட் ேபப்பர்ஸ் எடுத்து சின்னச் சின்ன த் துண்டுகளாக்கி. உதய் “ஓேஹா. ஸ்கூலிேலேய நீ ராக்ெகட் விட்டு விைளயாடிக் ெகாண்டிருக்கிறாய். ‘இனி இந்த மாதிாி நடந்து ெகாள்ளாேத’ என்று முடித்துவிட்டார். உதய் “தான் சாியாகக் காதில் வாங்கிக் ெகாண்ேடாமா” என்ற சந்ேதகத்தில் “வாட்? அஸ்வினா? ராக்ெகட்டா?” என்றான். ஸ்பீடா பறந்து ேபாச்சு” என்று மகிழ்ச்சியுடன் ெதாடங்கி. வாய் தான் அவளுடன் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தேத தவிர. “அைத அனுப்பியது எங்கள் குரூப் என்று ெதாிந்து பல்ைலக் கடித்தான். ஸ்டாம்ப் கூட ஒட்டவில்ைல. உதய். ைபன் கட்டி வாங்கி ஆர்வத்ேதாடு பிாித்தால்…. சாாி ேகட்டு விட்டார்கள் என்று மன்னித்து விடாமல். ெசௗமி. “அஸ்வின் எங்கள் ஆப்ேபாசிட் வீட்டுப் ைபயன். ெசௗமி. “தப்பித்து விட்டாயா. “ெசௗமி. “ராக்ெகட் பற்றிெயல்லாம் உங்களுக்குத் ெதாியாது. “கிளாஸ் பஸ்ட் வர ெபாண்ணுங்கறதால இந்த முைற விட்டுவிட்ேடன்.சாிப்படும்” என்று இல்லாத குச்சிையத் ேதட உதய் “உன்ேனாட குட்டிக் ைகயால ெமதுவாத் தட்டினாேல நான் ேடாட்டல் பிளாட். “யார் விட்டது என்று ெதாியாமல். நீ காேலஜில் ேசர்ந்த கைதக்கும். அது மட்டுமில்லாமல் என் அப்பாவிடமும் ெசால்லிவிட்டார்கள். ஸ்கூல் முடித்ததும் ஒேர ேவட்டாக ைவத்து விட்டார். சக்சஸ் ெசால்லும்ேபாது ராக்ெகட் பறந்து ேபாய் என்ைன ‘மியா ேசமியா’ என்று கிண்டல் ெசய்யும் ைபயனின் லன்ச் பாக்ஸில் குத்தி நின்றது” என உதய் சிாித்தவாேற “அப்புறம் என்ன நடந்தது?” என்றான். அப்பா சின்னதாக ஊசிப் பட்டாசு ேபால. ஸ்ேபஸ்க்குப் ேபாகாமல் பசிபிக் ஓசன்ல ேபாய் விழுந்து விட்டதா? ஐேயா பாவம்” என்று ேபாலி பாிதாபத்துடன் கூறினான். ேவலன்ைடன்ஸ் ேட அன்று அவன் முகம் ேபான ேபாக்ைக மறக்கேவ முடியாது” என்று கலகலெவன சிாித்தாள். “ஆமாம் உதய். “அப்புறம் என்ன. கிளாஸ் மிஸ்ஸிடம் ேபாய் கிளாசில் ராக்ெகட் விட்டு விைளயாடிக் ெகாண்டிருப்பதாகப் ேபாட்டுக் ெகாடுத்து விட்டான். உதய் “உனக்குத் ேதைவதாண்டா. ெபாிதாக பாம் ெவடிக்கப் ேபாவதாக நிைனத்தால். அைத ெபாிய பார்ெசல் ெசய்து ஸ்கூல் அட்ரஸ்கு ேவலன்ைடன்ஸ் ேடக்கு அனுப்பிேனாம். அப்பாவிடமும் நல்ல அர்ச்சைனயா?” என வினவினான்.

முக மலர்ச்சியுடன் வந்த இருவைரயும் பார்த்து ஆனந்தி மகிழ்ந்து. ஆனால் மீட்டிங் ஒரு நாள் தள்ளிப் ேபாகிறது. காேலஜில் ேசர்ந்த கைதைய ேபச ஆரம்பித்தவள் இதுவைர தான் ரசித்தவற்ைற ரசைனேயாடு ெசால்லத் ெதாடங்கினாள். அத்ைத. விைலவாசி உயர்வு. ெமசினாீஸ் வந்து விட்டால் ெகாஞ்சம் ெபாிய இடமாகப் பார்த்து மாற்ற ேவண்டும். அல்லது இன்னும் ஒரு பில்டிங் எக்ஸ்ட்ரா ேதைவப்படும். அவேள ேபசிக்ெகாண்டிருக்கவும். அதனால் உனக்கு ஸ்ட்ாிக்ட்டான காேலஜ் தான் சாிப்படும். ஒரு வாரமாவது ெவளியில் ேபாய் வாருங்கள்” என்றார். எப்படிேயா சமாளிக்க ேவண்டியதுதான்” என்றான். ஆனந்தி. ராம். கிருஷ் யாருடனும் நான் ேபசேவ இல்ைல. “ெசௗமி நாம் ேமேல வந்து இரண்டு நாட்கள் ஆயிற்று. நீங்கள் இந்த உலகத்தில்தான் இருக்கிறீர்களா என்று சந்ேதகமாக இருக்கிறது. கிருஷ் “அண்ணா. இங்ேக வருவதாகச் ெசான்னார்கள். ேபசியெதல்லாம் நீ தான். கிருஷ். ெசௗமி. “வாவ். ெவப் ேகமராவில் பார்த்த பிறகுதான் திருப்தி ஆனார்கள்” என்றாள். உதய் “நாம் மட்டும் என்று ெசால்லாேத. அக்கா. எெனன்றால் நாைள ஆளுங்கட்சி ஸ்ட்ைரக் அனவுன்ஸ் ெசய்திருக்கிறார்கள். “ஆமாம் உதய். இரண்டு நாட்கள் நாம் மட்டுேம ேபசிக் ெகாண்டிருக்கிேறாம்” என்று ெசால்ல. அதனால் தமிழ்நாடு முழுவதும் நாைள எந்த ேவைலயும் இல்ைல” என்றான். வீட்டிற்குள் கிருஷ் நுைழயவும் உதய். சாப்பிடுவதற்கு மட்டும் தான் கீேழ ெசன்ேறாம். ஊருக்குச் ெசன்ற ேபாது முதன் முதலாக ஆடு குட்டி ேபாட்டைதப் பார்த்தது. இன்னும் இரண்டு நாட்களில் ாிஷப்சனுக்கு ெசன்ைன ெசல்ல ேவண்டுேம. ெகாஞ்சமாவது நான் ேபசுவைதக் ேகட்கிறாயா?” என்று ெகஞ்சும் நிைலயில் இருந்தான். தவழ்ந்து ெசல்லும் ேமகங்கள். கீேழ ேபாகலாமா?” என்றாள். கிருஷ் “அண்ணி. “உங்களுக்கு ேபார் அடித்தால் ெசால்லுங்கள். உதய் ேயாசைனயாக “பார்க்கலாம் அம்மா. இந்தக் கைத ெதாியாமல் என்னேவா நிைனத்து ரவி ேவறு கிண்டல் ெசய்வான். இரண்டு நாட்களாக ேபசேவ முடியவில்ைல” என்று ெசால்லிச் சிாித்துவிட்டு “ேநற்று காைலயில் திடீெரன்று ெசான்னார்கள். உங்களுக்ெகன்ன அண்ணா இருக்கிறாேர” என்றான். காவிாி நீர்ப் பிரச்சைன என்று ெபாிய லிஸ்ட் ேபாட்டு மத்திய அரசு தைலயிடாதைதக் கண்டித்து ஒரு நாள் ஸ்ட்ைரக் என்கிறார்கள். எனக்கும் காேலஜ் லீவ்” என்றான். நான் தான் ேவண்டாம் என்று ெசால்லிவிட்ேடன். நாைள எல்ேலாரும் வீட்டில் இருப்பீர்களா? ஜாலி” என்று ெசௗமி ெசால்லவும். இரண்டு நாட்களாக உதையப் ேபச விடாமல் ெசய்து. “எல்லாேம ஓேக அண்ணா. நான்… நாைள ஆபிஸ் ேபாகேவண்டுேம… வா. ெசௗமி “ேபசிேனன் அத்ைத. இந்த ேவைலகள் முடிந்த பிறகு அப்புறம் கிளம்புகிேறாம்” என்றான். ேவைல முடிந்ததும் எங்காவது ெசௗமிைய அைழத்துப் ேபா. . பலவண்ண மலர்கள். வீட்டில் என்ன நடக்கிறது என்பது கூடத் ெதாியவில்ைல. நிஷா காந்தி மலர்வதற்காக இரவு விழித்திருந்து பார்த்து வீடிேயா எடுத்தது. நாைள அக்ாிெமன்ட் ைஸன் ெசய்து எல்லா ேவைலகளும் முடிந்த பிறகு ேயாசிக்கலாம். அதிகாைல விடியைல ரசிப்பது. “உதய். தழுவித் தழுவிச் ெசல்லும் கடலைலகள். ேபசக் கூடாது என்று ஆர்டர் ேபாட்டால் அைமதியாகப் ேபாய் விட்டு அைமதியாக வருவாய் என்று ெசால்லி இந்த ெஜயிலிற்குள் தள்ளிவிட்டார்” என்று ேசாகத்துடன் கூறினாள்.இழுத்து வருவாய் என்று ெதாியாது. ேபாய் எல்ேலாாிடமும் சிறிது ேநரம் ேபசிக் ெகாண்டிருக்கலாம்” என்றான். உதய். ஏேதா அவ்வப்ேபாது என்ைனயும் ஒரு சில வார்த்ைதகளாவது ேபச விட்டாேய. அம்மாவிடம் ேபசினாயா? அம்மா அடிக்கடி விசாாித்துக் ெகாண்டிருக்கிறார்கள்” என்று கூற. டாப் ஸ்லிப் ேபாக ப்ளான் ெசய்து விட்ேடன். அப்பாவிடம் ேபசி முடிக்க ேவண்டும். உதய் “ெசௗமி. “கிருஷ். என்ன ேவகத்தில் இருக்கிறார்கள் ெதாியுமா. உதய். மைழேயாடு ேசர்ந்து நடனமாடுவது. “ெசௗமி. எதற்கு ஸ்ட்ைரக்?” என்று ஆச்சர்யமாகக் ேகட்கவும். இப்ேபாது ேகால்ட் கூட இல்ைல. என்ன ஆயிற்று? ேபக்டாியில் எல்லா ேவைலகளும் முடிந்ததா? மீட்டிங் நாம் ெசான்ன ைடம் தாேன?” என்றான். “எனக்குத் ெதாியாேத. என்று ஆயிரம் கைதகள் ெசால்லத் ெதாடங்கினாள். நான் இருக்க மாட்ேடன். ெபௗர்ணமிநிலா.

நீயும் அண்ணியும் ெரஸ்ட் எடுங்கள். மதியம் அங்ேகேய லன்ச் ஏற்பாடு ெசய்தாயிற்று. ேபாய்த் திரும்ப 6 கிேலா மீட்டர் ஆகும். சிாிப்புமாக ெதாடங்கிய பயணம் இயற்ைகயன்ைனயின் எழில் ெகாஞ்சும் அழகில் லயித்து ெமௗனமாகத் ெதாடர்ந்தது. நான் ெசால்வைதக் ேகட்க ேவண்டும். நீங்கள் இவ்வளவு ெகஞ்சிக் ேகட்பதால் முயற்சி ெசய்கிேறன்” என்றாள். இப்படிெயல்லாம் ெகஞ்ச ேவண்டுமா? கூட்டிப் ேபாங்கள் என்று ஆர்டர் ெசய்தால். ேநராகப் ேபாகக் கூடாது. நான் ேவைலகைள முடித்து விடுகிேறன்” என்றான். “உதய் நாமும் ேபாகலாமா? ராமிற்குக் கூட லீவாக இருக்குேம. இன்னும் என்ன தூக்கம்?” என்று ேபானில் மிரட்டிக் ெகாண்டு அமர்ந்திருந்தாள். நான் கிளம்பிவிட்ேடன். அப்புறம் என்ன ெசய்கிறாய் என்று பார்க்கலாம்” என்று மிரட்டிவிட்டு “அம்மா. “ப்ளீஸ் நாைள நீங்கள் முடித்து ைவக்க ேவண்டிய ேவைலகைள எல்லாம் இப்ேபாேத ெசய்து விடுங்கள். அதிகாைலயிேல ெசௗமி மளமளெவன்று தயாராகி. ரவியிடமும் ெசால்லிவிடு. சாி நீங்கள் ேபசிக் ெகாண்டிருங்கள். கிளம்பாமல் இப்படி ேயாசித்துக் ெகாண்டிருக்கிறீர்கள்?” என்றாள். ேபசுவதும் நான் தான் ேபசுேவன். சவிதா அக்கா எல்ேலாரும் கிளம்புேவாம். உதய். பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கும். ஆனால் ஜாக்கிரைதயாகப் ேபாங்கள். குவாலிஸ் ஏறி சிறிது ேநரம் ேபசாமல் அமர்ந்தவள் வாையக் கட்டுப் படுத்த முடியாமல். ெநடிது வளர்ந்து நிற்கும் மரங்கைளயும் ரசித்தவாேற ெசௗமி அமர்ந்திருந்தாள். ெசௗமி ‘ம்ம்’ என்று தைலைய ஆட்டிவிட்டு. அண்ணா சாி என்பார். ெசௗமியின் கலகப்பான ேபச்சும். அப்புறம் பரேலாகம் ேபாய்விடுேவாம். ெசௗமி “என்ன உதய். ஒரு நாள் ேபாய்விட்டு வந்தாேல டயர்டாக இருக்கும்” என்று கூறியதும் ெசௗமியின் முகம் வாடுவைதக் கண்டு ஆனந்தி. இயற்ைகைய ரசித்தவாறு வாக்கிங். ெகஸ்ட் ஹவுஸ் சூப்பராக இருக்கும். ேபாலியான மிரட்டலும் உதையத் திணறடித்துக் ெகாண்டிருந்தன. “ெசௗமி. யாைன சவாாி. “எப்படிப் ேபாகேவண்டுெமன்றால்…. நிதின் உங்கைள விட்டு விட்டு இருந்து ெகாள்வானா?” என்று சவிதாவிடம் அரட்ைடையத் ெதாடங்கினாள். பால்ஸில் குளிப்பெதல்லாம் ேவண்டாம். ேபசாமல் இருப்பதா? அதுவும் ெசான்ன ேபச்சு ேகட்க ேவண்டும்… இெதல்லாம் ெகாஞ்சம் அதிகம். ெரஸ்ட் எடு” என்றான். ேராடு வைளந்து ெநளிந்து ேபாகிறது. அப்படித்தாேன?” என்றான். “ேவைல இருக்கிறேத கிருஷ். காைலயிலிருந்து மதியம் வைர. இன்று ஒரு கண்டிஷன். இந்த ேஜாக்கிற்கு இவ்வளவு சிாித்தால் ேபாதும் என்று ஒரு ெசன்டி மீட்டர் புன்னைகையக் காட்டிவிட்டு. நான் ெதாந்தரேவ ெசய்ய மாட்ேடன்” என்று கூற. ஓேக வா” என்று ெசால்ல. உதய் “ெசௗமி. ெசௗமி. “ராம். கிருஷ் “அண்ணி. உதய் “ஓேக ெசௗமி ேபாகலாம். அைழத்துக் ெகாண்டு ேபாடா. “இன்று எப்படியாவது இவைள மாற்றி விடுவது” என்று முடிெவடுக்கவும். “உன்ைன கவனிக்க ேவண்டிய முைறயில் கவனித்துக் ெகாள்கிேறன். “சவிக்கா. அைதப் பார்த்து வண்டிைய ஒட்டு” என்றாள். இப்ேபாதுதான் காய்ச்சல் குைறந்து பைழயபடி மாறியிருக்கிறாள். . உணைவ முடித்ததும் “நானும் வருகிேறன்” என்று ஆரம்பிக்க. உதய் “இது ெராம்பவும் கஷ்டமான விஷயம். என்ன அண்ணா. உதய் “ெசௗமி. “டாப் ஸ்லிப் எப்ேபாது வரும்?” என்று ேகட்க. பரவாயில்ைல” என்று கூறிவிட்டு “கிருஷ். நான் ெகாஞ்சம் ப்ாீ ஆனதும் ேபாகலாம் என்றிருந்ேதன். என்ேனாட பிெரன்ட் இங்ேக ெவனிலா கல்டிேவசன் ெசய்கிறான். வாையத் திறந்தால் அடி கிைடக்கும். கலகலப்பும். ராமும். கிாிஷும் ேபசுவைதக் கண்டு ெகாள்ளாமல் பசுைமையயும். ட்ரக்கிங். இேபாதுதான் ெஹல்த் ெகாஞ்சம் பரவாயில்ைல.ெசௗமி. இது ேவறு ஒரு ேஜாக். சும்மா பார்த்துவிட்டுத் திரும்புங்கள்” என்றார். நாங்கள் அப்படிேய ஒரு வாக் ெசன்று திரும்புகிேறாம்” என்றான். அப்புறம் இன்ெனாரு விஷயம். உதய் முைறப்பைதக் கண்டு ெகாள்ளாமல். ஒேர ஒரு நாள் ப்ளீஸ்” என்று கூற. ராம் “டாப் ஸ்லிப் வராது அண்ணி. இேத வழியாக ேநராகப் ேபானால்…” என்று ெசால்ல ெசௗமி “சகிக்கைல. பாரஸ்ட்டிற்குள் நடக்க ேவண்டும். உதய். அப்பாவிடம் ெசால்லிவிட்டுக் கிளம்பலாம்” என்றான். பலவிதப் பறைவகள் என்று பலவற்ைறப் பார்ைவயிட்டுக் கைளத்து அமரவும். நாம் தான் அங்கு ேபாக ேவண்டும்” என்று கடிக்க ஆரம்பித்து. “உதய். உதய்.

கைத ெசால்லறீங்களா?” என்று ேகட்க. நாங்கள் முன்னால் நடக்கிேறாம்” என்று ராைம அைழத்துக் ெகாண்டு நகர்ந்தான். த்ாில்லர். இந்த மாதிாி அதிகம் பிடிக்கும். புக்ஸ் இருந்தால் ெகாடுங்கள்.அவள் ெகஞ்சும் பார்ைவ பார்க்கவும் “ேநா ெசௗமி. இப்படி ஆதிவாசிகள் பற்றிய ஆராய்ச்சியில் இறங்கியிருக்கும் ெசௗமிைய நிைனத்து மனம் ஒருபுறம் புலம்பிக் ெகாண்டும். அைழத்துச் ெசல்ல ஒருவர் வருவார்” என்று கூற. என்ன பண்ணறாங்க?” என்று ஆச்சர்யத்துடன் ேகட்டாள். ெசௗமி “ேபாலார்ல எஸ்கிேமாஸ் ைலப் தனிதான். ஆனால் எனக்குக் ெகாஞ்சம் ஜாலி. மற்ெறாரு புறம் அவளது ெதாிந்து ெகாள்ளும் ஆர்வத்ைதயும். ேசர்த்து ைவத்திருக்கும் புட் தீர்ந்து ேபானால் ெராம்பவுேம கஷ்டம்” என்றாள். நான் இந்தப் பக்கம் வருவேத இல்ைல. இரவும் பகலும் திைளத்தவனுக்கு இந்த ஏகாந்தமான மைலப் பகுதி மாற்றத்ைத ஏற்படுத்தாதா என்று மனைத ஏங்க ைவத்தது. “சினிமாவில் எல்லாம் அப்படித்தான் இருக்கும் ராம். குளிாில் விைறத்து ஒேர நாளில் இறந்து விடுவார்களாம். பார்த்த மாதிாி ெசால்லறீங்க. “அண்ணி நீங்கள்?” என்று சவிதாைவப் பார்த்துக் ேகட்க. திருமணம் முடிந்து பத்து நாட்கைளக் கடந்தும். எனக்கு ‘ஜும்பலக்க ஜும்பலக்க’ இந்த மாதிாி ஆடும் ட்ைரப்ஸ் தான் ேகள்விப்பட்டிருக்கிேறன்” என்றான். அண்ணியுடன் ேபச நிைனக்கிறாேரா?” என்ற சந்ேதகம் ேதான்ற “அண்ணி. நடனம் என்று விலாவாாியாக ெசால்லத் ெதாடங்க ராம். நடக்க முடியாவிட்டால் திரும்பி விடுேவாம்” என்றான். உதயின் பார்ைவ ெசௗமி மீேத சுற்றுவைத உணர்ந்த கிருஷ் “ஒரு ேவைள அண்ணா. அதற்குள் வழிகாட்டும் மனிதர் வந்து ேசர காட்டிற்குள் நடக்கத் ெதாடங்கினர். ஆவைலயும் கண்டு பாராட்டியது. சதக்னு ஒேர குத்து. ராம். ைபட். மீதிைய குளிர் காலத்திற்கு ேசர்த்து ைவத்துக் ெகாள்வார்கள். குத்தீட்டி மாதிாி ஒன்ைற ைவத்துக் ெகாண்ேட நிற்பார்களாம். ேபசிக் ெகாண்ேட பாதி தூரத்ைதக் கடக்க. நீங்கள் ேபாய் வாருங்கள்” என்று கூற உதய் ரவிையப் பார்த்து சிாித்துவிட்டுக் கிளம்பினான். இங்கலிஷ் மூவிஸ் நிைறய இருக்கு ராம். பாவம் அங்ெகல்லாம் ஆறு மாதம் ஐஸ் உைறந்து ேபாய் விடுமாம். “இெதல்லாம் ஓவர் கைதயா இல்ைல” என்று ராம் கிண்டலில் இறங்க கிருஷ். “ெசௗமி. இங்ேக ட்ைரபல் வில்ேலஜ் இருக்கிறது. இப்ேபாது ேபாய்ப் பார்த்துவிட்டு வரலாம். கிருஷ் “அண்ணா. “அண்ணி. ெசௗமி “வாவ் ட்ைரப்ஸ் இங்க இருக்காங்களா? எனக்குக் கூட அவர்கைளப் பார்க்க ேவண்டும். நானும் அண்ணாவும் இங்ேகேய இருக்கிேறாம். மலசர் ட்ைரப்ஸ் பற்றியும். ராம் “சிலது பார்த்திருக்கிேறன் அண்ணி. “கிருஷ். விடுங்கள் அண்ணியும் வரட்டும். உதய். வாட்டருக்குள் பிஷ் மாதிாி ஏதாவது மூவ் ஆவது ெதாிந்தால். கிருஷ் தான் நீங்கள் ெசால்வது மாதிாி வித்தியாசமாக நிைறயப் படிப்பார். பழக்க வழக்கங்கள். நான் படித்திருக்கிேறன். நானும் படிக்கிேறன்” என்று கூற. அதற்கு எப்ேபாதாவது ேபாேவாம். அவாிடம் ேகளுங்கள். அண்ணா நிைறய புக்ஸ் படித்திருக்கிறார். எனக்கு ஆந்த்ரபாலாஜி ெராம்பவுேம பிடிக்கும். இரண்டு நாட்கள் ெசௗமியின் அருகாைமயில். ெசௗமி. அவருைடய சாப்பாட்ைட மற்றவர்கள் பகிர்ந்து ெகாள்ள ேவண்டுமாம்” என்றாள். “என்னேவா ேபசிக் ெகாள்ளுங்கள். அவள் ரவிையப் பார்த்துவிட்டு “என்னால் நடக்க முடியாது கிருஷ். உதய் நிைலேயா பாிதாபமாக இருந்தது. அைதப் பார்” என்று கூற. அப்படி ேசர்த்து ைவத்திருப்பது தீர்ந்து ேபாய் சாப்பாடு இல்ைலெயன்றால் எஸ்கிேமாஸ் ேகம்ப்பில் யார் வயதானவர்கேளா அவர்கள் மற்றவர்கள் தூங்கும் ேபாது ஐஸ்ல ேபாய் படுத்துக் ெகாள்வார்கள். அவள் ஆர்வத்ைதப் பார்த்த கிருஷ். பார்ப்பார்” என்றான். அைத சாப்பிடுவார்கள். ெசௗமி “இல்ைல ராம். “ராம். இந்த மாதிாி நிைறய வித்தியாசமான தியாகங்கள் ட்ைரபல் குரூப்பில் இருக்கிறது” என்றவன் “அண்ணி இெதல்லாம் நீங்கள் படிப்பீர்களா?” என்றான். காைர ஓாிடத்தில் பார்க் ெசய்துவிட்டு. நீ தமிழ் மூவிஸ் பார்த்தால் ஒரு ட்ைரபல் டான்ஸ் என்று உயிைர எடுப்பார்கள். உண்ைமதான் ராம். “அண்ணா. . மருத்துவத் தாவரங்கள் ேசமிப்புத் ெதாழில். அவர்கள் வாழ்க்ைக முைற. ெகாஞ்ச ேநரம் இங்ேகேய இருக்கலாம்” என்று கிருஷ் ெசால்ல “யார் வருவது?” என்று ெசௗமி ேகட்டாள். ெசல்வா வேரன்னு ெசான்னார். ெசான்னைதக் ேகட்பதாகச் ெசால்லியிருக்கிறாய்” என்று ெசால்ல.

“ப்ளீஸ்…. என்று ேகட்க. இப்ேபா எதுவும் ேயாசிக்காேத.” என்று ெமன்ைமயாய் வருடிக் ெகாடுத்தவன் “ஆப்தமாலாஜி. அதுதான் வரவைழத்துவிட்ேடன் பார்” என்றான். காதல்ல மூைளக்கு ேவைலேய கிைடயாது.விடுங்க. ெசௗமி. என்ேனாட காதைல கண்கள் ெசால்கின்றனவா?” என்றான். “அனாடமிேயாட முதல் பாடம் ெசால்லித் தரவா?……இது கண்….. “ஓ! நீங்கள் பயலாஜி குரூப்பா? படித்து முடித்து இவ்வளவு வருடங்கள் கழித்தும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா? கிேரட்! ஆனால் நான் அனாடமி ெதாிந்து ெகாண்டு என்ன ெசய்யப் ேபாகிேறன்” என்றாள். . உதடு என்று அவள் முகத்தில் நடனமாடத் ெதாடங்கின. ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக அவன் முகம் ெநருங்கவும். உதய் “உனக்குப் ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ் தாேன பிடிக்கும். ெமஸ்ெமாிஸம். . “இன்னும் என்ெனன்ன ெசால்லப் ேபாகிறாேனா?” என ெசௗமியின் மூைள அலற. நான் ேகட்கிேறன்” என்றாள். உனக்கும் ெசால்லித் தரலாம் என்று ேகட்ேடன்” என்றான். ெசௗமியின் உடல் முழுவதும் குறுகுறுக்க “ப்ளீஸ். ெசால்லித் தரவா….” ஆன்த்ரபாலஜில இவ்வளவு எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கீங்க. அந்த அழகிய சுற்றுப்புரத்தினுள் வன ராணிையப் ேபால் நின்றவைள அழுத்தமாகப் பார்த்து. ேவண்டாம்…” என்று ெசால்ல நிைனக்க. அவள் கண்கைளப் பார்த்தவாேற நின்றவனின் ைக விரல்கள் மட்டும். விரல்களிடம் சண்ைடயிட்டுத் துடித்தன. “என்னுைடய ேஜாடிைய நீ எப்படித் ெதாடலாம்?” என்று உதயுைடய உதடுகள்.உதய் ெசௗமிையேய பார்த்து “இன்று என்ன ெசான்ேனன்? நான் ேபசுவைதக் ேகட்க ேவண்டும் என்று ெசான்ேனேன. டியூப் ைலட் ேலட்டா எாிந்தாலும் ப்ைரட்டா எாியும். ஆனால் நீ ெசன்ைன ட்ராபிக் சிக்னல் மாதிாிேய இருக்கிறாய். ஹிப்னாடிசம். உதய். மட்டுமல்லாமல் காதல் அனாடமிேயாட முதல் உறுப்ேப இதுதான்” கண்ேணாடு கண் பார்க்க மறுத்தவளின் முகத்ைத ேநராக நிமிர்த்தி “இப்ேபாது என்ைனப் பார்க்காவிட்டால். ெசௗமி. இதயம் மட்டும் பலமடங்கு துடிக்கும் பார்க்கிறாயா?” என்றவன். ெசௗமி “அது ெராம்பவுேம கஷ்டம் என்று ெசால்லிவிட்ேடேன” என்று கண்கைளச் சிமிட்டிச் சிாித்து “சாி இப்ேபாது என்ெனன்ன புக்ஸ் படித்திருக்கிறீர்கள் என்று ெசால்லுங்கள். ேவறு மாதிாி பாடம் ெசால்லித் தருேவன்” என்று மிரட்டும் ெதானியில் கூற. தியாி ேபார்ன்னு ெசால்லுவாேய. “ப்ளீஸ் விடுங்கேளன்” என்ற ெகஞ்சலுக்கு இளகாமல்” நான் ேபசுவைதக் ேகட்கச் ெசான்னால் பக்கத்திேலேய வரமாட்ேடன் என்கிறாேய. “காதேலாட நுைழவாயிேல இது தான்” என்று ெமன்ைமயாக உதடுகைள வருடத் ெதாடங்கின. ட்ெவல்த்ல கம்ப்யுட்டர் சயன்ஸ் குரூப். இன்னும் அழுத்தத்துடன் பிடித்து ஒரு மரத்ேதாடு சாய்த்து நிறுத்தினான். அவள் ைககைள விடுவித்துவிட்டு இைடேயாடு ேசர்த்துப் பிடித்துக் ெகாண்டான். மூக்கு. “அதற்குத் தாேன பிடித்திருக்கிேறன்” என்று காதருகில் உதடுகளால் ேகாலம் வைரயத் ெதாடங்கினான். கண்கள் ேபசிய ஒரு சில வினாடிகளுக்குள் ெசௗமியிடமும் ஒரு வித மயக்கம் ேதான்ற. ேமடம் ஹியுமன் அனாடமில எப்படி?” என்றான். அதனால் நிைறய மறந்து விட்டது. ெநற்றியில் ெசல்லமாக முட்டிய உதய். சத்தம் வராமல் வாைய மட்டும் அைசத்தாள். “ ெசௗமி.” என்று ெகஞ்ச. மறந்துவிட்டதா? என்று ேகட்க. “ஹியுமன் அனாடமியா?” ேயாசித்தவாேற “அவ்வளவாகத் ெதாியாது. எாியுதா எாியைலயான்ேன புாியைல” என்று ேலசாக சிாித்தவாறு தன் ைகப்பிடியில் ெகாண்டு வந்தான். ெசௗமி “இந்தக் காட்டிற்குள் என்ன கிளாஸ் எடுக்கப் ேபாகிறான்” என ேயாசிக்கும் ேபாது. காந்தத்தால் கவரப் பட்டவள் ேபால ெசௗமி நின்றிருக்கவும்.. உதடுகளில் அதிக ேநரம் நின்ற விரல்கள். உதய் “ெசௗமி. திமிர முற்பட்டவைள ஒரு ைகயில் அடக்கியவாறு. கூசுது…. உதய் “ெதாிந்து என்ன ெசய்யப் ேபாகிறாயா? ெசௗமி நீ ஒரு சில விஷயங்களில் டியூப் ைலட்ைட விட ேமாசம். ஆமாம் எதற்குக் ேகட்கிறீர்கள் ” என. உதயின் கரங்கள் தன்ைன இறுக்கி வைளப்பைத உணர்ந்து விலக முற்பட்டேபாது. உதய் “எனக்கு அதுதான் ஞாபகம் இருக்கிறது. ெசௗமி திைகத்து உதையப் பார்த்தாள்.

” என்றவன் உதடுகள். மனமின்றி ெசௗமியிடமிருந்த தன் ைககைளக் ெகாஞ்சம் தளர்த்தினான். “இன்னும் மயக்கம் விலகவில்ைல” என முடிெவடுத்து “ெசௗமி” என்று அைழக்க “ ம்” என்ற குரல் மட்டும் ஒலிக்கவும் “சீக்கிரம் ேபாக ேவண்டும். அவைள விடுவிக்க மனமின்றி நின்றவன் “ெசௗமி. கிருஷ்ணாவின் அைழப்ைபப் பார்த்து “ெசால்லுடா” என்றவனின் குரல் ெகாஞ்சம் கரகரப்பாய் ஒலித்தது. என்ைனப் பார்க்கும் ேபாெதல்லாம் உனக்கு ஏற்படும் திைகப்பும்.” என்று அவள் இதழ்கைளத் தன் இதழ்கைளச் சிைற ெசய்தான். அவளது இதயத் துடிப்ேபாடு அவனது இதயத் துடிப்பும் ஒலிப்பது ேகட்டது. ெகாஞ்சம் பயந்து விட்ேடாம். மைழ வரும் ேபால் இருக்கிறதாம். ெசௗமி பிரம்மிப்புடன் “இல்ைல” என்று தைலைய அைசக்க. “இைதெயல்லாம் ேயாசிக்க உனக்குக் ெகாடுத்த நாட்கள் முடிந்துவிட்டன. ெபண் பார்க்க வந்த அன்று ஒரு சில ெநாடிகள்தான் என்ைனப் பார்த்தாய். சிவந்திருந்த அவள் முகத்தின் ெஜாலிெஜாலிப்பு அவைளப் ேபரழகியாகக் காட்டுவைத ரசித்தான். நிமிர்ந்து பார்” என்று வலுக் கட்டாயமாக அவள் முகத்ைத நிமிர்த்தி. இப்ேபாது என்ன ெசால்கிறாய். என்று நானும் பார்க்கிேறன்…. உதயின் ைககள் அவைள வீைணயாய் மீட்ட… மயக்கம் ெபருக… சிறிது ேநரத்திேலேய ெசௗமியின் அைனத்து இயக்கங்களும் நின்று ேபாய்.. “விடுங்க…. ெசௗமியின் உடலில் சிலிர்ப்ைபயும். ெசௗமியின் உடலுக்கும் மனதிற்கும் புாியாத புதிருக்கான காரணம் விளங்குவதாய்த் ேதான்றியது. ெகாஞ்சம் சுய நிைனவிற்கு வந்தவள். கிருஷ் “அண்ணா.“எதற்கு ப்ளீஸ்…. ஒரு சில ெநாடிகளுக்குள் என் முகம் உன் மனதில் பதிந்தது எப்படி என்று இப்ேபாதாவது ேயாசிக்கிறாயா?” என்றான். அைத சபித்தவாேற. காற்றில் கிைளகள் அைசயும் சத்தேமா எதுவும் அறியாமல் அவர்களது இதயங்கள் மட்டும் ேபசிக்ெகாண்டன. அவள் கண்களில் நாணத்துடன்.” என்று திமிறியவைள ேமலும் இறுக்கி “ேபச விட்டால் தாேன. ேபசிக் ெகாண்ேட இருக்கிறாய். ெசௗமிைய மீண்டும் அைணப்பிற்குள் ெகாண்டு வந்த உதய். ெசன்ைனயில் நீ டிராகன் உருவத்ேதாடு என்ைன வைரந்திருப்பைதப் பார்த்ேதன். “அதுவும் என் கண் புருவத்திருக்கு ேமலுள்ள மச்சத்ைதக் கூட சாியாக வைரந்திருக்கிறாய். நாேன புாிய ைவக்க ேவண்டியிருக்கிறது” என்று கூறி அவள் ெநற்றியில் ெசல்லமாக முட்டி மூக்ேகாடு மூக்ைக உரசினான். பறைவகளின் கூக்குரேலா.. என்று காத்திருப்பது ேவஸ்ட் ெசௗமி. சீக்கிரம் வருகிறீர்களா?” என்றான். உதடுகளிலும் ேதான்றும் மலர்ச்சிக்குக் காரணம் புாிகிறதா?…. காட்டில் வழி மாறிவிட்டால் அைடயாளம் காண்பது கஷ்டம் என்று ெசால்கிறார்கள். முகெமங்கும் முத்திைரகள் பதிக்க..” என்று அவ்வப்ேபாது முத்தங்களுக்கு இைடெவளி விட்டவாேற உதய் ேகட்கவும். அவர்கள் முன்னால் ேபாய் விட்டார்கள்” என்றான். கண்களில் ேமலும் திைகப்ைபயும் பார்த்து. “சாி வருகிேறன்” என்று ெசால்லிவிட்டு ெசௗமிையப் பார்க்க. உதய் மீண்டும் ஒரு முைற இறுக அைணத்து “லவ் யூ ேஸா மச் குட்டிம்மா” என்றாவாறு மீண்டும் உதடுகைள ஒற்றி எடுத்தான். அவனுக்கு மகிழ்ச்சி ஊற்றாய்ப் ெபருகியது. ”குட்டிம்மா என்ைனப் பார்க்கும் ேபாெதல்லாம் உன் கண்களிலும். இவ்வளவு ேநரமாக திமிறிக் ெகாண்டிருந்தவள் தன்னிைல மறந்து. ெதாய்ந்து மாைல ேபால் அவன் மார்பில் சாய்ந்தாள். திைகப்ைபயும் உணர்ந்து “உனக்காக ஏதாவது புாியும். தடுமாற்றமும் ஏன் என்று புாிகிறதா?…. . அவைன விட்டு விலக முயன்று நிற்க முடியாமல் தடுமாற. அப்புறம் எப்படி என்ைனத் தத்ரூபமாக வைரய முடிந்தது என்று ேயாசித்தாயா?” என்றான். பாரபட்சமின்றி விரல்கள் நடமாடிய இடங்களில் சஞ்சாிக்கத் ெதாடங்கின. ********************************************* அத்த அத்திியாயம் 21 நீண்ட ேநரம் கழித்து உதயின் ைகேபசி விடாமல் அைழக்கவும். சாாின்னா ெதாந்தரவு பண்ணிட்ேடனா? நான்ைகந்து முைற அைழத்தும் எடுக்கவில்ைலயா. ெகாழு ெகாம்பில் பின்னியிருக்கும் படர் ெகாடியாய் அவளும் தன்னுள் பின்னிப் பிைணந்திருப்பைதப் பார்த்ததும்.

இருவாின் ேபச்சற்ற நிைலையப் பார்த்து. புைதந்த உதடுகளும். தன் அரட்ைடையக் கிருஷிடம் ெதாடர்ந்தான். ஆதிவாசிகளின் குடிைசகள் ெதன்பட்டதும்.. “ெசௗமி. தன் விழிச் சிப்பிக்குள் மைழத்துளியாய் விழுந்த அவன் முதல் பார்ைவ. ெசௗமிக்குத் தன் உடல் பாரத்ைத சுமக்க முடியாதவாறு தள்ளாடிய படி வந்தவள் உதயின் ைகப்பிடியில் சமாளித்தாள். கிருஷ் “அண்ணா வழி மாறிப் ேபாய்விட்டீர்கேளா என்று ேதடுகிேறாம். அவளுக்கு மாற்றத்ைத ஏற்படுத்த முயன்று ெகாண்டிருந்தன. நான் அைமதி என்று ெபாய் ெசால்லக் காரணம் புாிகிறதா?…. அைணப்ைப ேமலும் இறுக்கி “இவ்வளவு ேபசும் நீ. உதய் அவள் ைகைய இறுக்கமாகப் பிடித்துக் ெகாள்ள. ஆயிரம் முத்தங்களால் அர்ச்சைனைய முடித்தவன். ெசௗமி வா” என்று அவள் ைககைளப் பற்றியவாறு அைழத்துச் ெசன்றான். ேவைலக்காரத் ேதனீ பற்றியும் ராமிடம் விளக்கிக் ெகாண்டிருந்தார். ெஜாலிெஜாலிப்பும் உனக்குப் புாியா விட்டாலும் எனக்குப் புாிகிறது…. ெசௗமியின் நிைலையப் பார்த்து. தூக்கத்தில் கூட என் ெபயர் ெசால்லும் காரணமும் எனக்குப் புாிகிறது” என்று மாற்றி மாற்றி ெசால்லியவாறு அவைள விட்டு ஒரு கணமும் நீங்க விரும்பாதவன் ேபால் ேமலும் ேமலும் இறுகிய அைணப்பும். “தனிைமயில் ேயாசித்தால் நன்றாக இருக்கும்” என்று மனம் நிைனக்க யாாிடமும் எதுவும் ேபசாமல் நடக்கத் ெதாடங்கினாள். ராம் “அண்ணி ேதனீ இப்படி வட்டமாக சுற்றிச் சுற்றி ேடன்ஸ் ஆடினால். ெசௗமி “நீங்கள் அங்ேக ேபாய்ப் பார்த்தவிட்டு வாருங்கள். காதெலன்னும் முத்தாய் உருமாறியிருப்பைத உணரத் ெதாடங்கினாள். அந்தக் ேகலிையக் கூட கவனிக்காதவர்கைளப் பார்த்துவிட்டு. கிண்டலாகப் ேபச்ைசத் ெதாடர்ந்த ராம். மாமாவிடம் ேபசி முடித்த பின் அவன் முகம் மனதிற்குள் ேதான்றி மைறந்ததும் தாேன சம்மதம் ெசான்ேனாம்” என்ற நிதர்சன உண்ைம புாியலாயிற்று. அங்ேக முதல் குடிைசக்குப் பக்கத்தில் மரம் இருக்கிறது பார். உதய்” ேபாலாம் கிருஷ். ஆண் ேதனீ.. உன் முகத்தின் சிவப்பும். உதயின் உதடுகள் புைதயப் புைதய… அவன் உடேலாடு ேசர்ந்து இறுக்க…. தூங்காமல் கண்ணாடி முன் ஆராய்ந்தாேய……. ேதன் கூடுகைளக் காட்டி ேதனைட பற்றியும். ெசௗமி. இனியும் உன்ைன விட்டு என்னால் இருக்க முடியாது. ராணித் ேதனீ. அண்ணா அண்ணி இவருைடய நிைனப்புேம ேவறு எங்ேகா இருப்பைத அறிந்து ேபச்ைச நிறுத்தினான். அவளுக்குத் தனிைம ேவண்டும் என்பது புாிந்த உதய்.கழுத்து வைளவுகளில் மீண்டும் உதடுகைளப் பதித்தவன். “என்று ெசௗமி ஆர்வமாகக் ேகட்பாள் என்ற எண்ணத்தில் ேதனீக்களின் வித விதமான நடனங்கைள ெசால்லத் ெதாடங்கியவன். உடம்ைப வைளத்து பாஸ்டா ஆடினால் பூக்கள் தூரமாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம்…. வழி காட்டுவதற்கு வந்தவர் மரத்தில் இருந்த ெபாிய ெபாிய. அண்ணா” என்ற அைழப்பிலும் ெசௗமியிடமிருந்து கண்கைள விலக்கிய உதய். உதைய முதன் முதலாகப் பார்த்தைத மனதிற்குள் ெகாண்டு வந்தவள். சருகுகள் மிதிபடும் சத்தத்திலும் “அண்ணா. ெசௗமிக்கு உடெலல்லாம் ேலசாகிப் பறப்பது ேபால் உணர்வு ேதான்றியது. அவள் கூந்தைலயும் உைடகைளயும் சாி ெசய்து முடிக்கவும். பூைஜ ேவைளக் கரடி ேபால வந்துவிட்ேடனா? ேநரம் ஆகிறது. ெநக்டார் இருக்கும் பூக்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறது என்று அர்த்தம்…. நான் இங்ேகேய ெகாஞ்ச ேநரம் இருக்கிேறன்” என்று கூற. நான் உன்ைன விட்டுப் பிாியும் ேபாது உன் கண்களில் ேதான்றும் ஏமாற்றம் ஏன் என்று புாிகிறதா?…… முதன் முதலாக உன்ைன அைணத்த ேபாது ேதான்றிய உணர்வுகள் புாிகிறதா?……. ெசௗமி மனைத கட்டுப்படுத்த முடியாமல் தடுமாறிக் ெகாண்டிருப்பைதப் பார்த்து. “ெசௗமி. மூச்சு முட்டுவது ேபாலிருக்க. “கிருஷ் இங்ேக இருக்கிேறாம்” என்று குரல் ெகாடுத்தான். “முதல் பார்ைவயிேல மாற்றம் வந்துதான் திருமணத்திற்கு சம்மதம் ெசால்லியிருக்கிேறாம். அதற்குப் பக்கத்தில் அமர்ந்துெகாள்” என்றான். உதய் தன் மனதில் சிம்மாசனமிட்டு அமர்ந்திருப்பது புாியத் ெதாடங்கியது. . என்ன ெசால்வது என்று புாியாத கிருஷ் “அண்ணா. இப்ேபாதாவது உன் மாற்றங்களுக்குக் காரணம் புாிகிறதா?” என்று ேகட்க ெசௗமியின் திைகப்பு ேமலும் ேமலும் அதிகாித்தது. நீங்கள் இேத இடத்தில் நின்று ெகாண்டிருக்கிறீர்கள்” என்று கூறியவாறு வரவும் சாியாக இருந்தது. ெசௗமிக்கு ேயாசிக்க ேயாசிக்க. கிளம்பலாமா? நாம் திரும்பவும் 3 கிேலா மீட்டர் நடக்க ேவண்டும்” என்று கூற.

ஆதிவாசிகைள அறிய ஆவலாக வந்த மனம்.. . உடல் சிலிர்த்தது என்று அவளுைடய எண்ணங்களின் காரணம் புாிந்தது. மணேமைடயில் ெவண்பட்டில் அவன் ேதாற்றத்ைதப் பார்த்துத் ெதாைலந்தது…… இதற்ெகல்லாம் காரணம் காதலா?” “பிங்க் நிறப் புடைவ அவன் ேகர்ள் பிெரன்டிற்காக இருக்குேமா?” என்று ேதான்றிய ெபாறாைம உணர்வு…. அப்ேபாேத புாிந்திருதால் நன்றாக இருக்குேம? என்று ெசௗமியின் மனம் இனிைமயாய் உணர்ந்தது. அவன் அைணப்பில் அவைனத் தவிர எல்லாேம மறந்திருப்பது…… அவன் அைணப்பிற்குள் ேமலும் புைதந்து விட மாட்ேடாமா என்ற ஏக்கம் …. உதய் வந்ததும் மனதிற்குள் மைறந்த ஏமாற்றம்.. ேமாதிரம் அணிவித்துவிட்டுக் ைகயில் முத்தமிட்டதும் வந்த உடல் முழுவதுமான குறுகுறுப்பு…… தனிைமயில் இதேழாடு இதழ் ெபாருத்திய ேபாது ஏற்பட்ட உணர்ச்சிகள்…… அவன் விலகிச் ெசன்ற ேபாது குளிர் காய்ச்சல் வந்தைதப் ேபான்ற உணர்வு……. “இவ்வளவு நாள் இெதல்லாம் புாியாமல் எப்படிக் குழம்பிேனாம்? ேச… தன் மனைதக் கூட உதய் ெசால்லித்தர ேவண்டியிருக்கிறது…. பனிச் சாரலாய்க் குளிர்வித்து தீயாய்த் தகித்த உணர்வு…… சற்று முன் அவன் புாியாத விஷயங்கைளக் கற்றுக் ெகாடுக்கும் ேபாது.இெதல்லாம் தான் காதலா?……. ேகட்காமல் விட்டவற்றிற்கும் ேசர்த்துக் காரணம் புாியத் ெதாடங்கியது. ஒேர பதிலாக காதல் என்ற உணர்வு அைமய. ஒற்றுைமயாக இருக்க ேவண்டும் என்று கடவுளிடம் மனுப் ேபாட்டது…. நிகழ்வுகைளயும் மனம் ேதாண்டி எடுக்கத் ெதாடங்கியது. சாமரம் வீசுவதாய்த் ேதான்றிய இனிய உணர்வு…… இதுவும் காதலா?…… உதைய ேநவியில் பணியாற்றும் உயரதிகாாி ேதாற்றத்தில் கற்பைன ெசய்தது.. மனதில் உதய் உருவமும்.. “உதய் முகத்தில் ெதாிந்த மாற்றத்ைதப் பார்த்து சமாதானம் ெசான்னது…. தன் ேதாழிகளிடம் ேபசும் ேபாது “எங்களுக்குள் ஆயிரம் ேபசிக் ெகாள்ேவாம்” என்று பதில் ெசால்லும் ேபாது ஏற்பட்ட உாிைம…… பார்த்துப் பார்த்து ெசய்கிறான்…. அவன் ெபயர் “உதய் என்று மட்டும் தான் ெதாியும்… பிரகாஷ் ெதாியாது” என்று ெசான்னதும்.“இது தான் காதலா? ஒரு பார்ைவயிேலேய காதல் வருமா?” என்று மனம் ேகள்விகள் ேகட்க. ரவி வருகிறார் என்றதும் வந்த ஏமாற்றம் நிைனவிற்கு வரத் தன் மனநிைலையேய ஆராயத் ெதாடங்கினாள். தன் உடல் அவன் முத்தங்களுக்குத் ேதாதாய் வைளந்து ெநளிந்தும் ெகாடுத்தது….. விழிகளில் உதையத் ேதட அவனும் ெதாைலவிலிருந்து பார்த்துக் ெகாண்டிருப்பது புாிந்தது. அப்பா அம்மாவிற்கும் அவன் ேயாசித்த ேபாது மனதில் ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சி….”. இதுவைர புாியாத ஆயிரம் உணர்வுகளுக்கும். அவனருகில் இருக்கும் ேபாது கலக்கம் குைறந்தது…. என்ற மன மகிழ்வு…. பட்டாம்பூச்சியாய் சிறகடிக்கத் ெதாடங்கியது. உதய் “சத்தியமாக உனக்ேக உனக்குத் தான்” என்று ெசான்னதும். மனம் ெதன்றலாய்த் தவழ்ந்து. அவன் அைழப்பிற்காக ெசல் ேபாைனேய பார்த்துக் காத்திருந்தது…. அவைனப் பற்றிய நிைனவுகளும் விஸ்வரூபம் எடுக்க. அவன் மலர்ச்சிையப் பார்த்து திருப்தி அைடந்தது….. அவனது முதல் தீண்டலுக்கு முகம் சிவந்து... அவன் உயரத்திற்கு டிெரஸ்ஸிங் ேடபிள் ேசாில் அமர முடியாது என்று கட்டிலில் அமரச் ெசான்ேனாேம. தன் ெவட்கத்ைதயும் மாற்றத்ைதயும் இனிைமயாக உணர்ந்து. அப்ேபாதிருந்ேத அவன் நலன் ேமல் மனம் ெசல்லத் ெதாடங்கி விட்டேத. இப்ேபாது ஆதிெமாழியாம் காதைல ஆராயத் ெதாடங்கியது. ேமகமாய் மிதந்து. அவன் தன் அைறக்கு அவன் வந்ததும்.. “முகூர்த்த ேசைல ெகாண்டு வருகிறார்கள்” என்று அம்மா ெசான்னதும். உதய் ேகட்ட எல்லாக் ேகள்விகளுக்கும். இெதல்லாம் தான் காதலா ?” “தந்ைதயுடன் ேபசிக் ெகாண்டிருக்கும் ேபாது. கண்கைள மீட்க முடியாமல் பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தது…… காாில் ெசல்லும் ேபாது அவன் பக்கவாட்டுத் ேதாற்றத்திேலேய மயங்கியது…. இதுவும் காதலா?…. உதய் வருவானா என்ற எதிர்பார்ப்பு. இதற்ெகல்லாம் காரணம் காதலா?…. அவன் ேதாற்றத்ைதப் பார்த்து ரசித்தது…. இதுவைர இருவருக்கிமிைடேய நிகழ்ந்த உைரயாடல்கைளயும்.

அனிச்ைசச் ெசயலாய் உடன் நடக்கத் ெதாடங்கினாள். சீக்கிரம் வா. இது அனிமல்ஸ் கிராஸ் ஆகும் ேநரம். அவைள ஊன்றி கவனித்தவாறு “உள்ேள வா. இப்ேபாேத இருட்டத் ெதாடங்கி விட்டது.” அண்ணா. ராமின் கிண்டல் பார்ைவைய உணர்ந்து சிாிப்ைப அடக்கியவன். தூக்கிக் ெகாண்டு ேபாகவா?…” என்று ேகட்க. குளித்து ெவளிேய வராதவைளப் பார்த்து சவிதா “ெசௗமி. “அது சாி. ெமதுவாக டிைரவ் ெசய்து வீடு திரும்ப ேநரம் நள்ளிரைவத் தாண்டியது. நாம் இருவரும் காட்ேடஜிேலேய இருந்திருக்கலாம். அவள் ேதாைள ேசர்த்து அைணத்தவாறு நடக்கவும். உதய் “என்ன இடம்” என்று ேயாசித்து “அப்பா இவர்களுக்கு ஸ்கூல் ஆரம்பிக்க வசதியான இடம் பார்த்து வரச் ெசான்னாேர. . சவிதா. சவிதா உற்சாகத்ேதாடு “இங்ேகேய தங்கி விடலாம். எைதயுேம அறியாமல் தன்னுள்ேள மூழ்கிக் கிடக்கும் ெசௗமிையப் பார்க்க உதய்க்கு மகிழ்ச்சி ெபருகியது. எழுப்பி ப் படுக்ைகயில் படுக்க ைவத்த உதய்க்கு அவளால் தட்டி எழுப்பப்பட்டிருந்த உணர்ச்சிகைளக் கட்டுப் படுத்தி. சீக்கிரம். கிளம்ப ேவண்டும். ரவிக்கும் நாைள டீலர்ஸ் மீட்டிங் இருக்கிறது” என்றான். “சாி கிளம்புேவாம்” என்று தனிைமயில் அமர்ந்திருந்த ெசௗமிைய அைழக்க. உதய் “இங்ேக வந்ததும் நல்ல அனுபவம் தான்” என்று கண்கைளச் சிமிட்டியவாறு கூறிவிட்டு. அதற்காகத் தான் வந்தது.” ெசௗமி. இன்னும் கனவு முடியவில்ைலயா?” என்று கிண்டல் ெசய்தவாேற. ஒரு ெசட் டிரஸ் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து வந்தது பரவாயில்ைல. “உதய் தூக்கிச் ெசன்றால் நன்றாக இருக்கும்” என்ற எண்ணம் ஓட முகம் சிவந்தவாறு “நாேன வருகிேறன். அப்படிேய டவைலயும் எடுத்துத் தருகிறீர்களா?” என்றாள். சீக்கிரம் குளித்து டிரஸ் மாற்றிக் ெகாண்டு வா” என்று கூறிவிட்டு ரவியிடம் பகிர்ந்து ெகாள்வதற்குக் கிளம்பினாள். உதய் மறுப்பாகத் தைல அைசத்து “அண்ணி. கிருஷ் “அண்ணா. “ெசௗமி. எப்படிக் கண்டுபிடித்தார்கள் என்பது புாியாமல் முகம் சிவக்கத் தைலைய மட்டும் அைசத்தாள். காாிேலேய தன் மார்பில் சாய்ந்து உறங்கியவைள. அைர மணி ேநரம் கழித்தும். டிைரவிங் கஷ்டம்” என்று கூறிக் ெகாண்டிருந்தான். டிரஸ் ஈரமாக இருக்கிறது” என்று அைழத்துச் ெசன்றாள். இந்தா தைலைய முதலில் துைடத்துக் ெகாள்” என்று கூற ெசௗமியின் ேபச்சற்ற நிைலையயும். நாைள அதிகாைலயில் கிளம்பி விடுேவாம்” என்று கூற. அயர்ச்சியில் உறங்கியவைள முத்தமிட்டுப் படுக்ைகயில் சாய்ந்தான். நிைறய வித்தியாசம் ெதாிகிறது” ஆங்காங்ேக கன்றி சிவந்திருந்த இடங்கைளச் சுட்டிக் காட்டியவாறு “ெசம ஸாப்ட் ெசௗமி நீ…. இேதா வந்துவிட்ேடன். அவள் ேகட்டவற்ைற எடுத்துக் ெகாடுத்துவிட்டு வர. ெசௗமியின் மீண்டும் மனம் மீண்டும் கனவில் சஞ்சாிக்கத் ெதாடங்கியது. டிரஸ் எடுத்துவர மறந்துவிட்ேடன். “ெசௗமி. மைழயில் நைனந்து ெகாண்டு திரும்பிய நான்கு ேபைரயும் பார்த்துவிட்டு சவிதா.அங்கு நடந்தது. எப்படிக் கிளம்புவது? வழி ேவறு ேமாசமாக இருக்குேம. காைர அைடவதற்குள் மைழ ஆரம்பிக்க. என்ன ெசய்து ெகாண்டிருக்கிறாய்?” என்று ேகட்க “அக்கா. “அப்படிெயன்றால்…. நாைள எனக்கு முக்கியமான மீட்டிங் இருக்கிறது. அத்ைத இப்ேபாதுதான் உன்ைன இவர்களுடன் அனுப்பியதற்கு ேபான் ெசய்து திட்டினார்கள். கிருஷ். என்ன… என்ன… உதய் எல்லாவற்ைறயும் ெசால்லிவிட்டாரா?” என்ற சவிதாவின் ேகலியில். அவசர அவசரமாக விைரந்து நடக்ைகயில் ெசௗமிக்குக் கால்களில் வலி புாிந்து உடம்பு துவளத் ெதாடங்கியது. உதய். அவளும் எைதயும் அறியாமல். இன்னும் ெகாஞ்ச தூரம் தாேன” என்றாள். அப்பா பார்த்துவரச் ெசான்னார் என்று உன்ைனயும் அைழத்து வந்தது விட்ேடன். காைலயில் கிளம்பினால் வழியில் ஏதாவது பிரச்சைன என்றால் சிக்கலாகிவிடும். நல்ல மைழ. மைழ ஆரம்பிப்பதற்குள் கிளம்புேவாமா? நான் அவர்களிடம் ேபசித் ேதைவயான இடத்ைதயும் பார்த்துவிட்ேடன்” என்று கூற. ஆனால் எல்லாவற்ைறயும் மறந்து இப்படி இருக்கிேறாேம” என்று சிாித்துக் ெகாண்டான். கருவிழிகளிேலாடிய கனைவயும் பார்த்து. ேபசியது. ெசௗமி… சீக்கிரம் கிளம்ப ேவண்டும். நாம் ெசல்லும் வழியில் பயமில்ைல என்றாலும். ெகாஞ்சம் மைழ குைறந்ததும்.

” என்றாள்.. சாப்பிட்டு விட்டு என்ைன மறக்காமல் நிைனத்துக் ெகாள். சிாித்துக் ெகாண்ேட படுக்ைகயில் படுத்திருந்தாள் ெசௗமி. ெசௗமி. ேமாதிரமும் அவைளப் பார்த்துச் சிாித்து. இனிய கனவுகளுடன் எழுந்த ெசௗமி. இன்னும் ெவளிச்சம் வரவில்ைலேய?” என்று கண்கைள அைறக்குள் ஓட்டினாள். “நல்ல ேவைள. கண்ைணத் திறக்கேவ முடியவில்ைல. அம்மாவிடம் டயர்டாக இருக்கிறாய் என்று ெசால்லியிருக்கிேறன். உதய் கண் சிமிட்டிச் ெசான்ன ேதாற்றத்ைதக் ெகாண்டு வந்தது.காைலயில் கண்விழிக்கும் ேபாேத. உதையக் காணாமல் ேநரத்ைதப் பார்த்து அதிர்ந்து ேபாய். பிேரக் பாஸ்ட் எடுத்து ைவத்திருக்கிேறன் ெசல்லம். நீ சுத்த ேமாசம். என்னக்கா நீங்கள்” என்று சிணுங்கியவாறு “நான் பத்து மணிக்குத்தான் விழித்ேதன். அதனருகில் உதய் எழுதி ைவத்திருந்த குறிப்ைப எடுத்துப் படித்தாள். கற்றுக் ெகாடுக்க ேவண்டியது நிைறய இருக்கிறது” என்று ெசல்லமாக கட்டைளயிட்டிருந்தைதப் பார்த்து ெவட்கத்துடன் சிாித்துக் ெகாண்டாள். கதைவத் தட்டிவிட்டு பதிேலதும் இல்லாததால். உதய் இப்ேபாது இல்ைல. அவன் அக்கைரயில் மனம் ெநகிழ்ந்தது. மாைலயில் சீக்கிரம் வருகிேறன். ஆனால் ேநற்று ஒரு நாளில் வந்த மாற்றம்” என்று மீண்டும் சிாித்துக் ெகாண்டவள். அதுசாி….” என்ற எண்ணம் ஓட “ெசௗமி. “இப்படிேய இருந்தால் எல்ேலாரும் கிண்டல் ெசய்வார்கள்” என்று எண்ணி மளமளெவன்று அவள் ேவைலகைள முடித்தாள். “அக்கா. நீயானால் இப்படி ேமேலயும் கீேழயும் பார்த்துச் சிாித்துக் ெகாண்டிருக்கிறாய். ெசௗமியின் சிாிப்ைபயும். நனவிற்கு வந்த ெசௗமி. ஜன்னல் திைரச் சீைலகைள இழுத்து விடப் பட்டிருப்பைதப் பார்த்ததும். தூங்கினாலும் விட்டு விடுவாரா…. உன்னிடம் ேபச ேவண்டியது.” உதய்க்கு மீட்டிங். இருந்திருந்தால் இப்படித் தனியாக சிாிப்பைதப் பார்த்து பயந்திருப்பான். இப்படிெயல்லமா நிைனப்பது? இது உதய்க்குத் ெதாிந்தால்….. இன்று இரவிலிருந்து வசூலிக்க ேவண்டியது நிைறய இருக்கிறது. அவளுக்குத் தன் நிைலைய நிைனத்ேத சிாிப்பாக இருந்தது. எப்ேபாது வந்தீர்கள்?” என்று திைகப்புடன் ேகட்க.. ******************************************************************* அத்த அத்திியாயம் 22 “நான் ெசால்லித் தந்த பாடம் புாியவில்ைலயா? இன்ெனாரு முைற ெசால்லித் தரவா?” என்று உதய் ேகட்பது ேபால நிைனத்து. ேதாழிகளுடன் தனிைமயில் ேபச விட்டுச் ெசன்றது…. கீேழ வரலாம் என்று கிளம்பிக் ெகாண்டிருக்கிேறன்” என்று பதில் கூற. இனிேமல் எப்ேபாதும் இப்படித்தான் இருக்கும்…. சவிதா “நான் நான்ைகந்து முைற கதைவத் தட்டி விட்டு. அவைனப் பார்க்க மாைல வைர காத்திருக்க ேவண்டுமா?” என்று ேசார்வுடன் நிைனத்து “எங்ேக உதய் உங்கைள மறப்பதாம்? ேவறு ஒன்றுேம ேதான்றாமல் உங்கைளேய நிைனத்துக் ெகாண்டிருக்கிேறன்” என்று அவன் அணிவித்திருந்த ேமாதிரத்துடன் ேபசத் ெதாடங்கினாள். ேடபிளில் ஹாட் பாக்ைஸப் பார்த்து. “அக்கா. பல நாட்களாக அவைன நிைனப்பதுதான். இப்படி ெசால்ல ேவண்டும்…. தன் அழுைகைய நிறுத்தச் ெசய்தது…” என்று மீண்டும் நிைனவிற்கு வர. உதய் வருவதற்ேக எட்டு மணியாவது ஆகும்… அப்புறம் எங்ேக சீக்கிரம் தூங்குவது…. என்ன படுக்ைகயிலிருந்து எழ மனேம இல்ைலயா? உதய் கட்டிேலாடு ேசர்த்துக் கட்டிப் ேபாட்டு விட்டாரா?” என்று கிண்டல் குரலில் ேகட்டாள். அவள் ெசயல்கைளயும் பார்த்துவிட்டு “ெசௗமி” என்று அைழத்தவாறு அருகில் அமர்ந்தாள். . முதலிலிருந்ேத பார்த்துப் பார்த்து ெசய்கிறாேன. உள்ேள ரூமில் இருக்கிறாேயா. “விட்டால் உதைய நிைனத்து இப்படிேய இருந்து விடுேவாம் ேபாலிருக்கிறது. ெசௗமி. ைநட் ேலட்டாகத் தூங்கிப் பழக்கமில்ைலயா. இன்னும் என்ன பாடம் ெசால்லித் தரப் ேபாகிறான்…. ேநரத்திேலேய கிளம்ப ேவண்டும் என்றாேன. சவிதா “ேலட்டாகத் தூங்கிப் பழக்கமில்ைலயா?……. என்று நிைனத்து வந்ேதன். எவ்வளவு ேநரம் தூங்க முடியுேமா தூங்கிக் ெகாள். திருமணத்திற்குப் பின் ேவறு மாதிாி ெசால்லித் தருகிேறன்” என்றாேன… “ேவறு மாதிாி என்றால்… ேநற்றுப் ேபாலவா…. உள்ேள நுைழந்த சவிதா. “ைடம் பத்தா? இப்படியா உறங்கிேனன்.” என்று என்று தனக்குள்ேள ேபசிக் ெகாண்டு. இனிைமயாக அதிர்ந்தாள்.. “உதய். “ேதங்க்ஸ்…. “டார்லிங்” எனத் ெதாடங்கியிருந்தவன் “ேநற்று அயர்ந்து உறங்கியதால் மனமின்றி எழுப்பவில்ைல.

சாப்பிட்டு முடித்து. உதய் ேமல் ைபத்தியம் ெராம்பவுேம பிடித்துவிட்டது ேபாலிருக்கிறது. அவள் விைளயாட்ைடப் புாிந்து ெகாண்டவன் “அடடா. ேநற்று அவ்வளவு பாடம் ெசால்லிக் ெகாடுத்திருக்கிேறன்…. மனம் பூாித்த ஆனந்தி. இது உன் உதட்டிற்கு” என்று ெதாடங்க. நீங்கள் என்ன ேபசுகிறீர்கள் என்ேற புாியவில்ைல” என்று ெசால்ல. இன்னும் ெகாஞ்சம் ேவைல இருக்கிறது. நிைறயப் ேபசுகிேறன்….. சவிதா “அத்ைத. ெதாைலேபசி மணி அடிக்க. எல்லாம் ேசர்த்து வசூலிக்க முடியும்” என்று உல்லாசக் குரலில் கூறினான்.. அத்ைத எல்லாம் இருக்கிறார்கள். “சவி நீயும் எவ்வளவு கனவு கண்டிருக்கிறாய்? இப்ேபாது ெசௗமிையச் ெசால்கிறாயா? பாவம்” என்று ெசால்லிவிட்டு “ெசௗமி. உன் அத்ைதயும் சாி. சவிதா. அத்ைத ஏதாவது நிைனத்துக் ெகாள்ளப் ேபாகிறார்கள்” என்றாள். ேநாில் வந்து நிைறயத் தருகிேறன்…. எடுத்துப் ேபசிய ஆனந்தி. அவள் குரலில் இருந்த இனிைமயில் “இன்னும் இல்ைலடா ெசல்லம். குரு தட்சைண இல்ைலயா? ேநற்ேற வாங்கியிருக்க ேவண்டும்… பாவம் தூங்கிவிட்டாய் என்று விட்டு விட்ேடன். “கீேழ தான் இருக்கிறாள் உதய். குட்டிம்மா நீ ேபசுவைதப் பார்த்தால்… எனக்கு நிைறய அதிர்ஷ்டம் ேபாலிருக்கிறது. “ெசௗமி. உதய். சிவந்திருந்த ெசௗமியின் முகத்தில் பிரகாசத்ைதப் பார்த்துவிட்டு. ேவண்டுெமன்ேற “உதய். ெசௗமி. “இவ்வளவு தூரம் முற்றியிருக்கும் என நான் நிைனக்கவில்ைல. சவிதா “ெசௗமி. . மூன்று மணிேநரம் என்ன ெசய்து ெகாண்டிருக்கிறாய்?” என்றாள். ைவத்து விடுகிேறன்” என்றாள். ெசௗமியின் முகம் ெசவ்வானமாய்ப் சிவப்பைதப் பார்த்த ஆனந்தி. “மூன்று மணி ேநரமா?” என்று ேகட்டுவிட்டு ேநரத்ைதப் பார்த்து. இரு ெகாடுக்கிேறன்” என்று ெசால்லி ெசௗமியிடம் கார்ட்ெலஸ் ேபாைனக் ெகாடுக்க. அப்ேபாேத ெரடியாகி விட்ேடன். ஆனால் மாமாக்கேளா. “மதியம் ஒரு மணியா?” என்று அதிர்ந்தவள் “இவ்வளவு ேநரம் உதய் நிைனப்பா? காைலயில் ஒன்றும் சாப்பிடவில்ைல” என ேயாசித்து “அக்கா. பசிக்கவில்ைலயா?” என்று ேகட்க. சாி வாடா சாப்பிடலாம்” என்று அைழத்துச் ெசன்றாள். என் கண்ேண பட்டுவிடும் ேபாலிருக்கிறது” என்று கூறி விட்டு “காைலயில் சாப்பிட்டாயா?” என்று ஹாட் பாக்ைஸத் திறந்து பார்த்துச் சிாித்துவிட்டு. இப்படி ஒரு மக்கு ஸ்டூெடன்ட்டிற்குப் பாடம் ெசால்ல ேவண்டியிருக்கிறேத” என்று ேபானிேலேய முத்தம் ெகாடுத்தவன் “ெசௗமி. அவன் குரலில் உருகியவள். ேநரத்திற்கு சாப்பிடாவிட்டால் உடம்பு ேகட்டு விடும்” என்றார். எவ்வளவு சீக்கிரம் வர முடியுேமா. ேபானில் எல்லாம் எதற்கு…. அது கூடத் ெதாியாமல் கனவு…” என்று ெசால்லிச் சிாித்தாள். அப்புறம்…. நிைறயக் கிைடக்குமா? இப்ேபாது ெகாஞ்சம்… ெகாஞ்சம்… மட்டும் எனக்குக் ெகாடுடா” என்று கூற. “பத்து மணிக்குத் தான் எழுந்ேதன் உதய். ெசௗமி “ப்ளீஸ் உதய். ெசௗமி “உதய்… என்ன உதய். இப்ேபாது ேபானிலிருந்ேத ெதாடங்கிவிடு… அப்ேபாதுதான்… வட்டி… குட்டி. அவ்வளவு சீக்கிரம் வருகிேறன். அப்ேபாதுதான் மாைலயில் சீக்கிரம் வீட்டிற்கு வரமுடியும்” என்று ெபருமூச்ேசாடு ெசான்னவன் “ெசல்ேபாைன ேமேலேய ைவத்து விட்டாயா? உன்னிடம் ேபசாமல் பசிேய இல்ைல ெசௗமி. அவனிடம் என்ன ேபசுவது? என்று ேயாசித்து “சாப்பிட்டீர்களா?” என்றாள். இப்ேபாதுதான் பிேரக். பசியில் ெசௗமி சாப்பிட்டு முடிக்கும் ேபாது. இப்ேபாதுதான் கீேழ வந்து சாப்பிட்ேடன்” என்று ெசால்ல “இவ்வளவு ேநரம் உன்ைன நிைனத்துக் ெகாண்டிருந்ேதன்” என்று ெசால்லாமல் ெசான்ன பதிலில் “ேகட்கேவ சந்ேதாசமாக இருக்கிறது ெசல்லம்ஸ். ேவறு உறவினர்கேளா இருக்கும் ேபாது மட்டும் அவ்வப்ேபாது ேநரத்ைதப் பார்த்துக் ெகாள். அது சாி. முதலில் சாப்பிடு. அத்ைதயிடம் ெசால்லி முதலில் உனக்கு சுற்றிப் ேபாட ேவண்டும். உதய் ேபசுகிறான் என்று ஆவேலாடு பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தவள். உங்கள் மருமகள் இன்னும் காைல உணேவ சாப்பிடவில்ைல.. “ெசௗமிம்மா. “கெரக்ட் டார்லிங். உன்னிடம் ெசால்ல ஒரு சர்ப்ைரஸ் ைவத்திருக்கிேறன் குட்டிம்மா. ேபானில் என்ன ேபச்சு இது…. இப்ேபாதுதான் சாப்பிட்டாள். என் அத்ைதயும் சாி ஒன்றும் ெசால்ல மாட்டார்கள்.” என்று சிணுங்கலாகக் கூறினாள்..” ெசௗமி” என்று ெகாஞ்சும் குரலில் உதய் அைழக்க. எத்தைன மணிக்கு எழுந்தாய்? ெகாஞ்சமாவது என்ைன நிைனத்துக் ெகாண்டாயா?” என்றான்.ஒன்றும் ேபசாமல் முகம் சிவக்க ெசௗமி அமர்ந்திருக்கவும். ஆனால் ேயாசித்துக் ெகாண்டிருந்ேதனா…” என்று முகம் சிவந்துவிட்டு “கீேழ ேபாகலாமா.

உதய் ேபசிச் சிாித்தேத மனதில் ஓட “எப்ேபாது வருவான்” என்று காத்திருந்து.உதய். அதற்குள் ைவத்து விட்டாய்? இதற்ெகல்லாம் ேநாில் வந்து கவனித்துக் ெகாள்கிேறன். ஒரு மணிேநரத்திற்கும் ேமல் ட்ேரவல் ெசய்ய ேவண்டும்.. ஆனால் நீ இல்லாமல் எப்படி சாப்பிடுவது?” என்று ேகட்க ெசௗமி “உதய் நான் இல்லாவிட்டால் சாப்பாடு இறங்கேதா? ைகயில் எடுத்து. . எனக்கும் பசிக்கிறது. “காலிங் ெபல் சத்தமா? இல்ைல ெடலிேபான் ெபல்லா?” என ேயாசிப்பதற்குள் சத்தம் நின்றிருந்தது.. ேபமலி பிெரண்ட் ஒருவாின் ேபரன் பிறந்த நாள் விழாவிற்குப் ேபாக ேவண்டுெமன்று ெசான்ேனாேம. ேதாைச சுட்டு. “ேச. மறந்துவிட்டாயா?” என்றார். “இப்ேபாைதய நிைலக்கு சற்று முன் நடந்தேத ஞாபகம் வரவில்ைல. எப்ேபாது ெசான்னார்கள்” என்று ேயாசித்துவிட்டு “சவிக்கா. உன்ைனயும் அைழத்து வரச் ெசான்னார்கள். அதுவைர உனக்கு ேவைல ேவண்டுேம. “ஏய். சாம்பாைர சூடு ெசய்து சாப்பிடுங்கள். ஆனந்தி “ெசௗமிம்மா. ேதாைச ஊற்றத் ெதாியும் தாேன?” என “அெதல்லாம் சூப்பராக சுடுேவன். ேதாட்டத்தில் ேவைல ெசய்பவர்கைள ஏதாவது உதவிக்கு ேவண்டுமானால் கூப்பிட்டுக் ெகாள். நீ ெகாஞ்சம் ெரஸ்ட் எடு. நகராத ெபாழுைதத் திட்டியவாறு. ெபாியத்ைத எல்ேலாருேம கிளம்புகிேறாம். சவிதா “ெசௗமி. “ெசௗமி. சட்ெடன்று ேபான் ெதாடர்ைபத் துண்டித்தாள். எப்படிெயல்லாம் ேபசுகிறான். சட்னி சாம்பார் எல்லாம் ெசய்து பிாிஜ்ஜில் ைவத்திருக்கிேறன். அைனவரும் கிளம்பிக் ெகாண்டிருப்பைதப் பார்த்து “எங்ேக கிளம்புகிறார்கள்?” என்று ேயாசிக்க. உதயின் முத்தங்கைள நிைனத்துக் கற்பைனயில் ஆழ்ந்து. ெசௗமி. ேமேரஜ் ஆல்பம் வந்ததும் அவர்கைளக் காட்டுகிேறன்” என்றார். நீ ெசால்லும் சாப்பாடு இறங்கும். ேசாபாவில் அமர்ந்தவளுக்கு. உதய். ேவைலைய முடித்துவிட்டு. “ப்ளீஸ். நாங்கள் சாப்பிட்டுவிட்டு வந்துவிடுேவாம். இன்னும்…. உதய் “ெசௗமி. உதய் உன்ைன விட்டு விட்டுப் ேபாகச் ெசால்கிறான். உதய் சீக்கிரம் வந்து விடுவார். ஆனால் என்னுைடய பசிேய ேவறு. இவன் சுத்த ேமாசம். என்றாள். ஒருேவைள முதல் முத்தம் ேபானில் எதற்கு என்று ேகட்கிறாயா? ேநாில் வந்தால் எங்ேக கிைடக்கும்? எவ்வளவு கிைடக்கும்?” என்று ேபச ெசௗமிக்கு ேபச்ேச எழும்பாமல். ஆனந்தி “ெசௗமிம்மா.. விடாமல் மீண்டும் அைழத்தவன் “என்ன ெசல்லம். அைத இன்று ெசால்லித் தருகிேறன். அைதவிட இரண்டு மடங்கு இன்று ெகாடுக்க ேவண்டும்” என்று கூற ெசௗமி “இன்னும் இரண்டு மடங்கா?” என்று அதிர்ந்து ேகட்க. சாிடா எனக்கும் ேவைல இருக்கிறது” என்று முடிவுைர முத்தத்ேதாடு ெதாடர்ைபத் துண்டித்தான். எப்ேபாது தருவீர்கள் ேமடம்? ஒரு ேவைள ெசால்லித் தந்த பாடம் சாியாகப் புாியவில்ைலயா? டியூஷன் தனியாகச் ெசால்லித் தருகிேறன்…. சவிதா சந்ேதகமாக “ெசௗமி. ஆனாலும் இந்த வம்புப் ேபச்சுக்கைள மனம் ரசிக்கிறேத” என்று ேபாைன ைவத்துவிட்டு அமர்ந்து.” என்று ேபச்ைசத் ெதாடர. சீக்கிரம் சாப்பிட்டு. நீ தனியாகத் தாேன ேபசிக் ெகாண்டிருக்கிறாய்?” என்று ேகட்கவும் அவனுைடய யூகத்ைத ெமச்சியவள் “ஊகூம்.. அப்படிேய உறங்கத் ெதாடங்கினாள். நீ கூட திருமணத்தில் அவர்கைளப் பார்த்திருப்பாய்.” ஒ ைம காட். ெசௗமி தைலைய அைசக்க. என்ைனப் ெபாருத்தவைர ெகாஞ்சமாகக் ெகாடுத்திருக்கிேறன். ேநற்று நான் ெகாடுத்த முத்தங்கைள எண்ணி ைவ. அடுத்த முைற அைழத்துப் ேபாகிேறாம். தனியாக இருக்கிேறாம் என்று நிைனக்காேத” என்று காதருகில் ரகசியம் ேபச. நீங்கள் கவைலப் படாமல் ேபாய் வாருங்கள்” என உறுதிெமாழி வழங்கி அைனவைரயும் வழியனுப்பி ைவத்தாள். அதற்கு எக்ஸ்ட்ரா குரு தட்சைண ேவண்டும்…. அப்படிேய உட்கார்ந்ேத உறங்கி விட்ேடனா? என்ன தூக்கேமா ? அதற்குள் மணி 5 ஆகிவிட்டேத” என அவசரமாக எழுந்து. உதய் “ெசௗமி. ெதாைலேபசி மணியின் அைழப்பில் கண்விழித்த ெசௗமி. நீங்களும் ேபாகிறீர்களா? என்று ேகட்க ஆனந்தி ” அமாம் ெசௗமி. இப்ேபாது தரமுடியாது என்றால். யாாிடம் கைத ெசால்கிறாய்? அம்மா கார்ட்ெலஸ் எடுத்துக் ெகாடுத்திருப்பார்கள். இரவு வந்துவிடுகிேறாம்” என்று கூறினார். “என்ன ஊகூம்…. ேபாய் சாப்பிடும் ேவைலையப் பாருங்கள்” என்றாள். வாயில் ெமன்று சாப்பிடுங்கள். சீக்கிரம் வரச் ெசால்கிறாயா? பரவாயில்ைல நீ ெசம ஸ்பீட் தங்கம். “உதய்” என்று சிணுங்கியவாறு. அெதல்லாம் இப்ேபாது தரமுடியாது” என்றாள்.

ெகாஞ்சம் தண்ணீர் குைறத்துக் ெகாண்டால் ேபாதும்” எனத் தனக்குள் முடிெவடுத்து “ைகையக் கழுவ எப்படியும் 10 நிமிஷமாவது ஆகும்.. எடுத்தவுடன் “என்ன ஆனந்தி என்ன ெசய்துெகாண்டிருக்கிறாய்? எவ்வளவு முைற அைழப்பது? எப்ேபாது தான் மதியத் தூக்கத்ைத விடுவாேயா? உடம்பு ஊதி விடும்” என கடகடெவன குரல் ஒலிக்கவும் “எப்ேபாதும் கச்சிதமாக உடம்ைப ைவத்திருக்கும் அத்ைதைய யார் இப்படிச் ெசால்வது?” என்று ேயாசிப்பதற்குள் “இன்னும் தூங்கிக் ெகாண்ேட இருக்கிறாயா?” என மீண்டும் குரல் ஒலிக்க” நான் ெசௗம்யா ேபசுகிேறன். சட்னி சாம்பார் தான் இருக்கிறேத. ேதாைச. ைவத்துவிடுகிேறன்” என்று கூறவும் “ இரண்டு. “நாந்தாம்மா. “ெசன்ைனயிலிருந்து வருகிறார்கள். சப்பாத்தி மாவு ெரடி” என்று தன் கண்டுபிடிப்ைப நிைனத்து “ெசௗமி. நீ எப்படிம்மா இருக்கிறாய். “என்ன ெசய்யலாம்” என்று ேயாசித்து “சப்பாத்தியும். பாத்திரத்திலிருந்து ைகைய எடுக்க முடியாமல் திணறினாள். “ஒரு வழியாக ெரடி” என்றவள். அத்ைத ஒரு விேசஷத்திற்கு ேபாயிருக்கிறார்கள்” என்றாள். இன்று ேவைலக்கு வரேவண்டாம் என்று சைமயலுக்கு உதவி ெசய்பவைரயும் அனுப்பிவிட்டார்கேள. ேதால்வி தான் ெவற்றியின் முதல் படி. “வாவ் அசத்திட்ேட ெசௗமி. “ ஓ உதயின் ெபாிய அத்ைத. குண்ேடாதாி மாதிாி இருந்து ெகாண்டு. சும்மா கலக்கறடா. மூன்று ெவைரட்டியா?” என்ற அதிர்ச்சியில் ேபாைனக் ைகயில் பிடித்தவாேற நின்றாள். இன்னும் 3 மணி ேநரத்தில் வந்து விடுேவாம். “யாரும் இல்ைலயா? நாங்கள் ஆறு ேபர் வருகிேறாேம. ைநட்க்கு ஏதாவது ெரண்டு மூணு ெவைரட்டியாவது ெசய்து விடு.. சிவாஜியும் தான் ஒன்று பாத்திரத்ேதாடு ஒட்டிவிடும்… சப்பாத்தி மாவு…. முன்ேப ெசால்வதில்ைலயா?” என ேயாசித்து “வாங்க ெபாியம்மா. சாந்தி ேபசுகிேறன்” எனவும். அது ெகாஞ்சம் கூழ் ேபான்ற பதத்திற்கு வந்திருப்பைதப் பார்த்ததும் “ேச ஹல்வாவும். “முடிந்த வைர விைரவாக வந்து விடுகிேறாம். முதலில் சப்பாத்தி ெசய்து விடுேவாம். “ேவறு எதிலாவது கவனத்ைதச் ெசலுத்தலாம்…. ரவி வீட்டிலும் எங்ேக ேபாயிருக்கிறார்கள்? என்று கடுப்புடன் ேகட்டு விட்டு “எங்க சம்மந்தி வீட்டு விேசஷத்திற்கு அைழக்க வந்து ெகாண்டிருக்கிேறாம். உதய்க்கும் முதன் முதலாக ெசய்து பார்க்கலாம்” என்று சைமயலைறக்குள் நுைழந்தாள். இப்படிேய நின்றால் ஒன்றும் ெசய்ய முடியாது. உன்ேனாட ேடலன்ட்க்கு நீ எங்ேகேயா ேபாய்விட்டாய்” என்று இல்லாத காலைரத் தூக்கி விட்டவாறு மாைவப் பிைசயத் ெதாடங்கினாள். நீ கவைலப் படாேத” என்று ஆனந்தி கூறவும் ேபாைன ைவத்து விட்டு.மீண்டும் மணி ஒலிக்க. நம் அத்ைதைய கிண்டல் ெசய்கிறார்கேள” என நிைனத்தவள் “ெசால்லுங்க ெபாியம்மா. ேகாதுைம மாவில் உப்ைபப் ேபாட்டு நீர் ஊற்றிப் பிைசந்தால் ேபாதும். ெசௗமி தி கிேரட்!” என்றவளின் முகம் மீண்டும் அஷ்ட ேகாணலானது. குருமா ெசய்முைற விளக்கம் யாைரயாவது ேகட்டுக் ெகாள்ளலாம்” என முடிெவடுத்து ேகாதுைம மாைவத் ேதடலானாள். அதற்கும் ேமல் இருக்கும் ேபாலிருக்கிறது பாத்திரம் மட்டுமில்லாமல். ெசௗமி தளராேத. எல்ேலாரும் ேசர்ந்து தான் ேபாயிருக்கிறார்கள். அைதச் ெசால்லத் தான் கூப்பிட்ேடன்” என்றார். ேச…. மாைவக் கண்டுபிடித்ததும் “எப்படிேயா. “உதய் எப்ேபாது வருவான்” என்ற எண்ணம் மீண்டும் தைலதூக்க.. . ைநட் வந்துவிடுவார்கள்” என்றாள். இந்த முடி ேவறு ெதாந்தரவு” என ெநற்றியில் துள்ளி விழுந்த கற்ைறக் கூந்தைல ஒதுக்கி விட்டவாறு விடாமுயற்சிையத் ெதாடர்ந்தாள். குருமாவும் ெசய்து விடுேவாம். முதலில் அத்ைதயிடம் ெசால்ேவாம் என்று முடிெவடுத்து அவர்கள் வரும் தகவைல ெசான்னாள். இம்முைற கூழ் ேபாலல்லாமல் கல் ேபால் இருக்கவும். ெபாியப்பா மருந்து சாப்பிடுவதால் ெவளியில் சாப்பிடுவதில்ைல.அவருக்குக் ெகாஞ்சம் சப்பாத்தி மட்டும் ெசய்து விடம்மா. இனி இைத உருட்டேவ முடியாது என்பது ெசௗமிக்குக் கூடப் புாிந்தது. ெராம்ப ேநரமா ட்ைர பண்ணேறன்.சைமயல் ெசய்தால் என்ன…. ைகேயாடும் ஒட்டிக் ெகாண்டேத…. இட்லி என்று ஏதாவது சமாளித்து விடலாம். இேத ைகேயாடு மறுபடியும் பிைசந்து விடலாம். “ெசௗமி. ெசௗம்யா நீதான் நன்றாக சைமப்பாயாம். நல்லா இருக்கீங்களா?” என்றாள். சாந்தி “நல்லா இருக்ேகன்.

சப்பாத்தி மாவு பிைசந்து ெகாண்டிருந்ேதன். “உதய். அவர்கள் உதவிக்கு சவிதாக்கா வீட்டிலிருந்து யாைரயாவது அனுப்பியிருப்பார்கள். உதயின் திைகத்த முகத்ைதப் பார்த்து “உதய் வந்ததும் ஏேதேதா ேபசப் ேபாகிறான். அவைனத் ெதாட்ட நீர்த்துளிகளும் சிலிர்ப்ைப ஏற்படுத்துவைத உணர்ந்து. நல்லேவைள ேசைல கட்டி முடித்து விட்ேடாம்” என்று நிைனத்தாள். முகம் கழுவி புடைவைய சாி ெசய்யும் ேபாது கண்ணாடிக்குள் உதயின் ேதாற்றம் ெதாிய விழியகலாது பார்த்தாள். அதனால் எல்ேலாருக்கும் ேசர்த்து ைநட் டின்னர் ெசய்கிேறன். . இது மாதிாி நிைறய ெசால்லித்தரவா?” என்று ேகலிக் குரலில் ேகட்டுவிட்டு “என்னடா குளிர்கிறதா? இப்படி சிலிர்க்கிறேத?” என்றான். நீ ெகாடுக்க ேவண்டிய குரு தட்சைணையக் ெகாடுத்தால் என் ைக ெசான்ன ேபச்ைசக் ேகட்கும் ெசல்லம்” என்றான். “ேச ஒரு ஒரு ேவைல ெசய்வதற்குள் எவ்வளவு ெதாந்தரவு” என நூறாவது முைறயாக ஒரு ேச ெசால்லிவிட்டுக் கதைவத் திறக்க.ஒரு கிேலா மாவிற்கு ேமல் காலி ெசய்தும் வராத சப்பாத்தி மாைவ சபித்தவாறு. என்ன விைளயாட்டு இது?” என்று ேகட்க அவள் குரலின் குைழைவக் ேகட்ட உதய். ேவதாளத்ைதத் தூக்குவது ேபால. அவள் கூச்சத்ைதயும். அவனுைடய ெதாடுைகயில் ெவண்ைமயான மாைவத் தாண்டி முகம் சிவக்க. ெமாட்ைடயில் தன்ைனக் கற்பைன ெசய்து “ேச! சகிக்கைல” என. குளித்து விட்டு ெவறும் டவைல மட்டும் கட்டி வந்தவைனப் பார்த்து கூச்சத்துடன் முகம் சிவந்து. அப்படிேய ேவறு டிரஸ் மாற்றிக் ெகாள். நானும் உதவிக்கு வரவா?” என்றான். ைகைய எடுங்கள்” என்றாள். ஓடிச் ெசன்று கண்ணாடிையப் பார்க். “என்ன ெசௗமி. ஏன் ேகட்கிறீர்கள்? என்று ேகட்க உதய். “எனக்ேக ெதாியும்” என்று கூறிவிட்டு ஓடியவைள உதயின் சிாிப்புத் ெதாடர்ந்தது. தடுமாற்றத்ைதயும் பார்த்து “ஓ நான் டிரஸ் மாற்றவில்ைலயா? குளித்துமுடித்து வந்தால் ேதவைத மாதிாி நிற்கிறாய் ெசௗமி. முடிந்தால் ேசைல அணிந்து ெகாள். “உன்ைனப் ேபால குட்டீஸ்களுடன் விைளயாட முடியுமா? திருமணத்திற்குப் பிறகு. பாதி முகத்ைத மாவு மைறத்துக் ெகாண்டிருப்பைதக் கண்டு “இனி பாய் கட். ஈரத்ைதத் துைடக்க நிைனத்தால் ைகைய எடுக்கச் ெசால்கிறாய். குறும்புப் பார்ைவ பார்க்கப் ேபாகிறான்” என்று நிைனத்தால். இல்ைல இல்ைல ஒேரயடியாக ெமாட்ைட அடித்துக் ெகாள்ள ேவண்டும்” என்று சிாித்தாள். இந்த மாதிாி விைளயாட்டுக்கள் தான் விைளயாட முடியும். இந்த முைற அளவாக நீர் விட்டு பிைசய ேவண்டும்” என முடிெவடுத்த ேபாது அைழப்பு மணி ஒலித்தது. அம்மா ேபான் ெசய்தார்கள்” என்று கூறி “ேசைல கட்டிப் பழகிக் ெகாண்டாய் தாேன. அருகில் வந்த உதய். ஐஸ்வர்யாவின் மாமியார் எல்லாம் வருகிறார்களாம். அப்புறம் ேவறு எந்த நிைனப்பு வரும்?” என்று தைலைய ஆட்டி அவன் தைலயிலிருந்த நீர்த்துளிகைள அவள் ேமல் விழச் ெசய்தான். “இதுவைர இவன் இப்படி வந்தேத இல்ைல. அடடா என்னுைடய ைக ெசான்ன ேபச்ைசக் ேகட்கவில்ைலேய. “இப்படிேய இருந்தால் உதய்க்கு எப்படி ெசய்து தர முடியும்? ேபசாமல் அத்ைதயிடம் ஐடியா ேகட்டிருக்கலாம். என்ெனன்னேவா ேதாற்றத்ைத எதிர்பார்த்து வந்ேதன். முகம் சிவந்துவிட்டு.க முகத்தில் வந்து விழுந்த முடிகைள அவ்வேபாது ஒதுக்கி விட்டதால். “கண்ணாடியில் ேபாய் உன்னுைடய அழகான திருமுகத்ைதப் பார்” என்றான். எைகன் ஒரு ட்ைர. “ெசௗமி எப்படியிருந்தாலும் நீ எனக்கு ேதவைததான். அவன் ைககள் முகத்திலிருக்கும் நீர்த்துளிகளுடன் விைளயாடவும்” இப்படி சில்ெலன்று நீைரத் ெதளித்தால் குளிராதா?” என்று ேகட்க “அப்படியா விஷயம்! இந்தத் தண்ணீரால் தான் சிலிர்க்கிறதா? அப்படிெயன்றால் அைதத் துைடத்து விடலாம்” என்று ைககைள ேமலும் விைளயாட விட. ெசௗமி “ப்ளீஸ் உதய். பின்னாேலேய வந்த உதய். ெசௗமி “உங்கள் அத்ைத வருகிறார்களாம். என்ன இப்படிப் பார்க்கிறான் என்று புாியாமல் திரு திருெவன்று விழித்தவைளப் பார்த்துச் சிாித்த கிருஷ்”அண்ணி என்ன ெசய்து ெகாண்டிருந்தீர்கள்” என்றான். உதய். நாமும் உதய் ெசான்ன மாதிாி அவன் ெகாடுத்த முத்தங்கைளயாவது எண்ணிக் ெகாண்டிருந்திருக்கலாம்” என்று நிைனத்து கற்பைனயில் ஆழ்ந்து விட்டு “விக்கிரமாதித்தன். ஆனால் இப்படி ஒரு ேதாற்றத்ைத நிைனக்கேவ இல்ைல” என்றவாறு ைகயிலிருந்த ைகக் குட்ைடயால் ெமன்ைமயாகத் துைடத்து விடத் ெதாடங்கினான். “நான் ேபாய் முகம் கழுவி வருகிேறன்” என்று நழுவவும் உதய் “ெசௗமி.

” என்று ேகலிக் குரலில் கூறிவிட்டு “உன்னுைடய இைடஈர்ப்பு விைச இழுக்கிறேத ெசௗமி…. ெசௗமி. ெசௗமி”ஒேர ஒரு ஸ்பூன்” எனக் ெகாஞ்சம் ெபாிய கரண்டிைய எடுத்துக் காட்ட. கிருஷும் ஏேதா ெசய்து ெகாண்டிருப்பைதப் பார்த்து. ******************************************************************** அத்த அத்திியாயம் 23 ெசௗமியின் மனம் சிறகடித்துப் பறக்க. ெசௗமி கண்களில் மயக்கத்துடன் சம்மதமாகத் தைலயைசத்தாள். ேபசாமல் நம் வீட்டு ேஷா ேகசில் ைவத்து சப்பத்திமாவு என்று குறிப்பு எழுதி விடலாம்.” என்று நிைனத்துச் சிாித்து விட்டு. “குட்டிம்மா முகத்ைத மைறத்தால். பாட ேவண்டும் என்ெறல்லாம் ேதான்றியது. உதய் சிாித்துவிட்டு “ெசௗமி உன்னுைடய ைக ஒன்று ெசய்கிறது…. நம் திருமணம் வைர நிைறய ெசால்ல ேவண்டும்… அத்ைத கிளம்பியதும். உதய் லாவகமாக மாைவப் பிைசவைதயும். ேச! உதய் எல்லாவற்ைறயும் மறக்கடித்து விடுகிறான்” என்று ேபாலியாகச் சலித்துக் ெகாண்டாள். ப்ளீஸ்…. உதய் “மாைவ விட உப்பு அதிகமாகத் ேதான்றுகிறது ெசௗமி ” என்று சிாித்தான். அவன் ைககள் எல்ைல மீறி விைளயாடுவைத உணரும் ேபாது. உன்னிடம் தனிைமயில் ேபச ேவண்டும் என்று உன்ைன விட்டுப் ேபாகச் ெசான்ேனன். ப்ளீஸ்…. சைமயலைறயில் உதயும். “இப்ேபாது உதடுகளும் ெசான்ன ேபச்சுக் ேகட்காது ேபாலிருக்கிறது” என்று ெசால்லவும் “உதய் கிட்சனில் ேவைல இருக்கிறது… ேவண்டாம்…. நானும் ெசய்து பார்க்கிேறன்” என்று ேகட்க. ராம் “அண்ணி. தயக்கங்களும். ெசௗமி “நீங்க தாேன ேசைல கட்டச் ெசான்னீர்கள்…. திைகப்புடன் “என்ன ெசய்கிறீர்கள்?” என்றாள்.ெசௗமியின் சருமம் கூசிச் சிலிர்ப்பைதப் பார்த்து. இப்ேபாது எனக்கும் ஏதாவது ேவைல ெகாடுங்கேளன்.. கிருஷ் மளமளெவன்று காய்கைள ெவட்டுவைதயும் பார்த்து” வாவ்! உங்களுக்கு சைமக்கத் ெதாியுமா?” என ஆச்சர்யத்துடன் ேகட்க. ேபசிக் ெகாண்டிருந்தால் மட்டுமா…. உதய் ேவண்டாம்……” என்று என்று குைழந்த குரலில் கூறினாள். கசங்கியிருந்த புடைவையச் சாி ெசய்தவள். அவைளத் தன் ைககளுக்குள் ெகாண்டு வந்தவன். ராம் “அண்ணி.” என்றான். ைகைய எடுக்க நிைனக்ைகயில். “உதயின் அத்ைத இன்று தானா வர ேவண்டும்? இன்னும் ெகாஞ்ச ேநரம் ேபசிக் ெகாண்டிருந்தால் நன்றாக இருக்கும். “முதலில் சைமயலைறக்குப் ேபாய் மறுபடி முயற்சி ெசய்ேவாம்” என்று கீேழ இறங்கினாள். ராம் “அண்ணி நீங்கள் பிைசந்திருப்பது சப்பத்திமாவு என்று அண்ணா ெசால்லித்தான் எனக்குத் ெதாிந்தது. உன்ைனக் காதலிக்க ஆரம்பித்ததிலிருந்து. ெசௗமி அவன் மார்பிேலேய முகத்ைதப் புைதத்துக் ெகாள்ளவும். கிருஷ். “அதிகமாகி விட்டதா? சாி. நீங்கள் தான் ேவறு மாவு ெரடி ெசய்து விட்டீர்கேள. யாைரப் பார்த்து என்ன ேகட்கிறீர்கள்? கிருஷ்அண்ணா எக்ஸ்ெபர்ட் ெதாியுமா?” என்றான். “ராம் நீ எப்ேபாது வந்தாய்? நிதிைன ஸ்கூலிலிருந்து அைழத்தது வந்தாயா?” என்று ேகட்க. வாய் ஒன்று ெசால்கிறது…. நீ சல்வாாிேலேய இருந்திருந்தால். மாவில் எவ்வளவு உப்புப் ேபாட்டீர்கள்?” என. யாைரயும் பார்க்காமல் ேமேல வந்துவிடு” என்று ெசால்ல. ெசல்லமாகத் தைலைய முட்டியவன் “பாடம் நன்றாகேவ புாிக்கிறது… அப்புறம் என்ன…. “அேத சப்பாத்தி தான் அண்ணி. நீங்கள் அந்த ேவைலையச் ெசய்யுங்கள்” என்றான்.. ஆனால் ேபசாமல் இந்த ேவைலயில் இறங்கிவிட்ேடன் ெசல்லம். சைமயலைறயில் ேபச்சுச் சத்தம் ேகட்க. இந்தப் பிரச்சைனேய இல்ைல” என்று ைககைள இைடயில் தவழ விட. “இந்த மாதிாி கதைவ ஒழுங்காக மூடாமல் விடக் கூடாது. அைணப்ைப இறுக்கவும் ெசௗமி வசமிழந்து நின்றாள். கட்டுப் படுத்திக் கண்டவன் ேபால் அவைள விடுவித்து “ெசௗமி. சவிதா அண்ணியின் அம்மா ஸ்கூலிலிருந்து அைழத்துச் ெசன்று விட்டார்கள்” என்றான்..” என்று ெசால்லிக் ெகாண்ேட ைககைள மாைலயாக அவன் கழுத்தில் ேகார்க்கவும். இதுவைர இருந்த குழப்பங்களும். உதய் உதடுகளால் ெமல்ல ஊர்வலம் நடத்தத் ெதாடங்க. ேவற இடேம இல்ைலயா?” என்று முதுகுப் புறம் ஒரு ைகையத் தவழ விட்டு.. நீங்கி ஆட ேவண்டும். .

எல்லாம்… ேநரம்” என்றான். வாராமல் ேபானைதப் பிய்த்து எடுப்பைதப் பார்த்த உதய். சாாி… நான் ேவண்டுமானால் கல்லில் சுடவா?” என்று விடாமல் ேகட்க. யாரவது மண்ைடயில் பட்டால் மண்ைட இரண்டாக உைடந்துவிடும்” என்றான். உதய் பக்கேம ெசன்ற பார்ைவைய அடக்கியவள். கிருஷ் “அண்ணி. “சப்பாத்தி என்று ேபர் பைடத்தாய் வடநாட்டில் புல்கா என்றும் ேபர் பைடத்தாய் வடநாட்டில் என் அண்ணியின் ைக பட்டதன் பின் வரட்டிஎன்று ேபர் பைடத்தாய் முப்ேபரும் ெபற்றாேய !” . இைதக் கிாிக்ெகட் பாலாக யூஸ் பண்ணவும் முடியாது ேபாலிருக்கிறது…. அண்ணன். ேகாதுைம மாவில் பைச மாதிாி ஏேதா கிளறியிருக்கிறீர்கேள. கிருஷ் “அண்ணி …. இெதன்ன பிரமாதம்?” என்று நிைனத்துக் ெகாண்டு. உதய் அவைள நிமிர்ந்து பார்த்துவிட்டு “ ஓேக ெசௗமி . எனக்கு சப்ேபார்ட் பண்ணுகிறீர்கள் என்று நிைனத்தால். “அண்ணி. இது ேவறு என்ன பவுடர்?” என்று ேகட்க. இனி உங்கள் சைமயல் என்று ெசால்லிப் பாிமாறுங்கள். ராம் “ெகாஞ்சம் ெகட்டியா? சுத்தியல் ைவத்துக் கூட உைடக்க முடியாது ேபாலிருக்கிறது” என கிருஷ் “அண்ணி இவன் வாைய அைடக்க ஒரு ஐடியா ெசால்லவா?” என்றான். ராம் மீண்டும் ேபச்ைசத் ெதாடங்கி “அண்ணி. ெசம ஸ்ட்ராங்” என்று அவள் பிைசந்து ைவத்த மாைவப் பார்ைவயிட்டவாறு “அண்ணி உங்களால் எப்படி இப்படிெயல்லாம் முடிகிறது? ேகாதுைம மாவு கல்லாகும் அதிசயம் இங்ேக தான் பார்க்கிேறன்…. இப்படி அப்படி ஆட்டுவதுதாேன. பனீர் பட்டர் மசாலா. இதற்கு ேமல் முடியாது. ெசௗமி.ெசௗமி. கிருஷின் பக்கம் திரும்பி “ என்ன ேசர்த்தீர்கள்? மாவு இப்படி ெமது ெமதுெவன்று வந்துவிட்டது. உதய் ஆபிசிலிருந்த வந்த ேபான் கால் ேபசுவதற்குச் ெசல்ல “அதற்குள் ேபாய் விட்டானா. கஷ்டப்பட்டு நான் பிைசந்த மாைவக் கிண்டலா ெசய்கிறீர்கள்” என்று முைறக்க. இப்ேபாது காளேமகப் புலவர் இருந்தால் உங்கள் சப்பாத்திக்கு ஒரு கவிைதேய எழுதியிருப்பார். மாவு ஸ்ெமல் ெராம்பவும் வித்தியாசமா இருக்கு…. சிாிப்ைப அடக்கிக் ெகாண்டான். இந்த சப்பாத்திையத் ேதய்த்து ெகாடு. உங்களுக்கும் ெதாியைலயா?” என்று சப்ைபக் கட்டுக் கட்டியவைள. ஒட்டிக் ெகாண்டு. குருமா. ெசௗமி “கட்ைடைய ைவத்து. மாவுதான் முதலிேலேய பிைசந்து விட்டாேர…. உதய் ேதய்த்துக் ெகாடுத்த சப்பாத்திையக் கல்லில் ேபாட்டு விட்டு. ெவஜிடபிள் புலாவ் என்று ெசய்து முடிக்கவும் ராம். நீ என்ன ெசான்னாலும் பரவாயில்ைல. ெசங்கல் மாதிாி நீங்கள் ேகாதுைம மாவுக் கல் ெசய்திருக்கிறீர்கள் ேபாலிருக்கிறது. என்ன பாாின் ேசாப்பு ெபௗடரா?” என்று அதிசயமாகக் ேகட்டு விட்டு “ஆனால்…. அைதக் ெகாஞ்சம் இவன் வாயில் பூசி விடலாம். ெசௗமி “முதலில் அைதச் ெசால்லுங்கள். ெகாஞ்சம் ெகட்டியாகப் ேபாய்விட்டது. “ராம். சைமக்க ேசாப் பவுடர் எதற்கு?… நான் தவறாகச் ெசால்லி விட்ேடனா?…. ஹாட் பாக்ஸ்சில் ேபாட்டு ைவத்து விடுேவாம்” என்றான். இனி எவ்வளவு ேநரம் ேபசாமல் இருப்பது?” என்று நிைனக்கும் ேபாது. எப்ேபாதும் வாேய திறக்க மாட்டான்” என்றான். உதய் சிாிப்புடன்” ஓேக. ெசௗமி. ெசௗமி. “யூ…. நான் ஏதாவது ெசய்யப் ேபாகிேறன்” என்று ெசால்ல. இது ஈஸ்ட் அண்ணி.” என்று ெசால்ல. ெசௗமி “ேபசாமல் எப்படி உட்கார்வது?” என்று உதைய ரசித்தவாறு அவன் நிைனவில் ஆழ்ந்திருக்க. ஈஸ்ட் ேசர்த்தால் சாப்டாக வரும்” என்று விளக்கினான். எப்ேபாது பார்த்தாலும் ெலாட ெலாடா” என்று ெசால்ல. “ஏய் ராம். உதய் அவசரமாக அடுப்ைப ஆப் ெசய்தான். கிருஷ் “அண்ணி. நாண். அவ்வப்ேபாது அவன் பார்ைவயும் காதலாய்ச் சிைற ெசய்வைத உணர்ந்து மகிழ்ந்தாள்.” கருகிய வாசேம வரைல. யூ… கிருஷ்….. “ஓ அப்படியா…….. “இது எனக்கு வரைல. ெசௗமி. அைதத் ேதய்க்க. ேகாி ஆன்” என்றான். ேகாணல் மாணலாக வர “அச்சச்ேசா! என்ன இப்படி வருகிறது?” என்று அைத எடுக்க. அதற்காகக் கல் மாதிாியா இருக்கிறது?” என்று ேகட்க. எப்படிெயன்றால்…. மளமளெவன சப்பாத்தி. அதற்குள் கல்லில் அவள் ேபாட்டிருந்த சப்பாத்தி பாதி கருப்பு நிறத்திற்கு மாறியிருப்பைதப் பார்த்து. ‘நாண்’ ெகாஞ்சம் ெசய்யலாம் என்று மாைவ எடுத்து ைவத்திருக்கிேறன். கஷ்டப்பட்டு இரண்டு அண்ணாவும் ெசய்து முடித்துவிட்டார்கள். தம்பி இருவரும் முைறத்தவாறு “அதுதான் ேபசாமல் உட்காரச் ெசான்ேனாம்” என்றனர்..

ஆனால் உங்களுக்குள் இவ்வளவு திறைம ஒளிஞ்சிருக்குன்னு நான் நிைனக்கேவ இல்ைல” என்று ெசால்ல. என்ைன அடிக்கப் ேபாகிறார்கள்…. கண்கள் ெகாஞ்சம் கலங்கியிருப்பைதப் பார்த்து ராம். கிருஷ்.என்று ெசால்லி முடிக்க. என் திறைம பற்றி உங்களுக்ேக புாியும்…” என்று ெதாடங்கினாள். இப்படி ேவற நிைனப்பா உங்களுக்கு?” என்று ேகட்க. அதுவும் இப்படி சைமத்தால் சாப்பிட்ட மாதிாிதான்” என்றாள். “அண்ணி. முதலில் ஹிந்தி. அதனால் சைமயலுக்கு ஒன்றும் ெசால்ல மாட்டார்கள்” என்றாள். என்ன இப்படித் தவறாக நிைனத்து விட்டீர்கள்? தண்ணீர்தான் எங்கள் வீட்டில் ஹாலில் ைவத்திருக்கிறார்கேள. ராம். ெசௗமி “இவ்வளவு நாள் ேதான்றியது இல்ைல. “அடுத்து…. வயலின். இப்படி மாட்டிக் ெகாண்டால் சைமக்க நீங்களும். அைதக் கண்டு ெகாள்ளாமல் விட்டால் முடிந்தது… ஆனால் அம்மாவிற்கு என்ைன டான்ஸ். இந்தி எதிர்ப்புப் ேபாராட்டத்தில் கலந்துெகாண்டவாின் மகேனாடு ஓடிப்ேபானதால் அதிலிருந்து தப்பித்ேதன்” மூச்சு விடாமல் ேபசுபவைள ஆச்சர்யத்துடன் வாையப் பிளந்தவாறு பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தான் ராம். ஓவிய வகுப்ைப விட்டு ஓடிேனன்…. டிராயிங் மிஸ் ேகாமதிைய… ேகாபுரங்கள் சாய்வதில்ைல சுசாசினியாக மாற்றித் தைலயில். பாட்டு வகுப்பில் ேசர…. “ஸ்கூல் படிக்கும் ேபாது. என் தந்ைத படுத்தும் பாடு தாங்காமல்…. அவளுக்காகக் குடும்பேம உருகும் மகிழ்ச்சிப் ெபருக்கில் குறும்பு கூத்தாட “ கிருஷ். சூப்பர் கிாிேயட்டிவிடினு ெசால்லியிருக்கார். ெசௗமி “காேலஜ் லீவ் விடும்ேபாது திட்டு விழும். .. “ஆமாம் அண்ணி. என்று புாியாத பாைஷ ேபசினார்கள்.. என் இந்தி மிஸ்.. “ராம். உங்கள் சைமயைலப் பார்த்து நாங்கேள களத்தில் இறங்கிவிட்ேடாம். என் அம்மா என் முதுகில் பட்டாசு ெவடித்து தீபாவளி ெகாண்டாடினார். உங்கள் அம்மா சைமக்கச் ெசால்லி ஒன்றும் ெசால்லமாட்டார்களா?” என்று ேகட்க. ஸ்ருதிைய நான்ைகந்து கட்ைடகள் எடுத்து வரச் ெசால்லி…. அப்புறம் எதற்கு கிச்சன் பக்கம் ேபாவது?” என்று ெசால்லிவிட்டுச் சிாித்தாள். ஓடிேனன்…. “ஏன் அண்ணி.. பாட்டு. அம்மா ேஹாட்டலில் இருந்து வாங்கி வரச் ெசான்னார்கள். டிராயிங் கிளாஸ் ேபாேனன்... ஏேதா ஸ்ருதி….” என்று கிண்டல் குரலில் ேபச்ைசத் ெதாடங்கிவளின். சைமயலைறப் பக்கேம விடாத அத்ைத. “ஓவிய வகுப்பில். ஏேதா ெகாஞ்ச காலம் உயிேராடு இருக்கிேறன்…. நல்ல முடிவு. என்ன அண்ணி. எனக்கு இம்ைசயாய்ப் ேபான இந்தி தாேர ஜமின் பாில் சிறுவனுக்கு வருவது ேபால… முன்னும்… பின்னும்… குறுக்கும்… ெநடுக்கும் நர்த்தனமாடியது மட்டுமில்லாமல்… என் கற்பைனத் திறன் வாய்ந்த மூைளையக் கால்பந்தாட்டமாக்கிக் கேளபரப் படுத்தியது. சூப்பரா படிப்பீங்க.. ஆமாம். பாட்டு கிளாைச விட்டு ஓடிேனன்……” ராம். என்பைத மிகச் சாியாகப் புாிந்துெகாண்ட நான்…… ஓடிேனன்…. குரல் ெநகிழ்ந்து ேபச்சு தைடப் பட்டது. அந்தக் கைதைய எப்படிச் ெசால்வது?” என்று ேயாசித்தவள் “இது ஓேக” என்று முடிெவடுத்து. ெசௗமி “கிளாஸ் அனுப்புவாங்கன்னு தாேன ெசான்ேனன். ெசௗமி “உண்ைமையச் ெசால். ெபயிண்டிங் கிளாஸ் அனுப்புவதற்ேக ைடம் சாியாக இருக்கும். டிராயிங். இவ்வளவு சீக்கிரம் எதற்கு வீட்டிற்கு வந்தாய்? அத்ைத ேபான் ெசய்தார்கள் தாேன?” என்று ேகட்டாள். அப்புறம்…. இன்றுதான் முதன் முதலாகத் ேதான்றியது. ஓடிேனன்…… ஓடிேனன்…. “கிருஷ். ஸ்டாப்…. காது வலிக்குது” என்று ெசால்ல. ேமாசலிசாவின் புன்னைகைய ேமாகனாப் பாட்டியின் ெபாக்ைக வாயில் ெகாண்டு வரச் ெசய்த முயற்சிையயும். வீட்டில் தண்ணீர் குடிக்க மட்டும் கிச்சன் பக்கம் ேபாவீர்களா?” என்று ேகட்க. வீைண. அைதத் தாண்டினால் ைடனிங் ஹாலிலும் இருக்குேம. நாரதர் ஸ்ைடல் எக்ஸ்ரா ஆண்டனாேவாடு நான் வைரந்தைதயும் பார்த்து. நான் வீட்டுப் பக்கேம வரமாட்ேடன். “அண்ணி. “அப்படா. நான் என்ன ெசய்ேவன்னு ெசால்லைலேய? அைதச் ெசால்கிேறன்…. நீங்கள் என்ன ெசான்னாலும் நான் கவைலப் படப் ேபாவதில்ைல. உங்கள் அண்ணாவும்… இருக்கும் ேபாது…. நீங்கள் கிச்சன் வரும்ேபாது முதலிேலேய ெசால்லிவிடுங்கள். டிராயிங் வைரபவர்கெளல்லாம் டிராயர் என்று ெதாடங்கி…. ராம் ஆச்சர்யத்துடன் “வாேர வாவ்! அண்ணி! உங்களுக்குள் இவ்வளவு ேடலன்ட் இருக்கா! அண்ணா ெசான்னேத இல்ைல. 5 கட்ைட…. ெசௗமி “முடியாது” என்பது ேபால் தைலைய அைசத்து விட்டுப் ேபச்ைசத் ெதாடர்ந்தாள். அவன் கிண்டைல ரசித்துச் சிாித்த ெசௗமி. 4 கட்ைட…. இதுவைர சைமக்கலாம் என்ற ஆைச ேதான்றியேத இல்ைலயா?” என்று ேகட்க. நல்ல ேவைளயாக. எனக்கு என்ன கவைல? அதுவும் இப்படி எனக்காக காேலஜ் ேபாகாமல் நீங்களும் கிாிக்ெகட் ப்ராக்டிஸ் விட்டுவிட்டு ராமும் வந்திருக்கும் ேபாது …. கிருஷ். ஸ்டாப்….

வயலின்… எவ்வளவு இருக்கு” என்று அடுக்கினாள். முக்ேகாண வடிவமாகவும் உருட்டப் பட்ட நான்….. முற்றிலும் திரும்பியிருப்பைதப் பார்த்து.“மீண்டும் அவாின் நச்சாிப்புத் தாங்காமல்…… நடன வகுப்பில் ேசர்ந்ேதன்…. ”என்ன கிருஷ். என முடிெவடுத்து அதற்கும் ஓப்பி அடித்ேதன்…… என்ைனக் கைலவாணியாக்க……. அவள் குறும்ைப ரசித்தவன். கண்கைள மீண்டும் சிமிட்டிச் சிாித்தாள். ெசௗமியின் பைழய ேபச்சும். . நான் தான் உங்கள் பாிதாபத்திற்குாிய சப்பாத்தி ேபசுகிேறன்…. கண்கைளச் சிமிட்டினாள். அதுவும் நான் டிரஸ் டிைசனிங்கில் நம்பர் ஒன்னா வர முடிவு ெசய்த பிறகு. உருப்படியாக நான் ெசலக்ட் ெசய்த பீல்ட் ஒன்றில் சாதித்தாேல ேபாதும். அண்டார்டிக்கா வடிவிலும் ேதய்க்கப் படுகிேறன்…… பஞ்சு ேபால் ெமதுெமதுவாக சுடப் பட்ட நான்…. ராமின் பார்ைவ ெசன்ற பக்கம் உதய் நிற்பைதப் பார்த்து “இவன் எப்ேபாது வந்தான்?” என்று ெசௗமி திருதிருெவன்று விழித்தாள். இப்ேபாது களி ேபாலவும்…. உங்க ேடலன்ைடப் பார்த்து ெகாஞ்சம் தைலேய சுத்துது….” என்று கூர்ைமயாக உதய் ேமேலேய பார்ைவையச் ெசலுத்த. என் ேதாழி அபிேயாடு அைட சாப்பிடுவேத ேமல்…. அவள் புறம் ெசல்ல இருந்த ைககைளக் கட்டுபடுத்திக் ெகாண்டு “ெபாறு… உன்ைன அப்புறம் கவனித்துக் ெகாள்கிேறன்” என்பது ேபாலக் கண்களாேல மிரட்ட.. இப்ேபாது வரட்டியாக சுடப் படுகிேறன்…. வட்ட வடிவமாகவும். என்று கற்றுக் ெகாடுத்துவிட்டுத் திரும்பிேனன்…. ெமது ெமது உருண்ைடகளாகப் பிைணயப்பட்ட நான்…. உதய்க்கும் “அது எப்ேபாது ெசான்னது” என்பது நிைனவிற்கு வரத் திைகத்தான்.. கதறும் தாேன?” என்று ேகட்க உதய் “ெசௗமி சுட்ட சப்பத்திதாேன? அதற்கு வாய் இல்லாததால்…… அதன் வருத்தத்ைத நாேன ெசால்லவா…. என் தாயார் முடிெவடுத்து…… வீைண வகுப்பில் ேசர்த்தார்…. கல் ேபாலவும்…. இப்படி எஸ்ேகப் ஆனதும் இல்லாமல். ப்ளீஸ் அண்ணி….. பிைணயப்படுகிேறன். குறும்பும். இெதல்லாம்… அம்மா இவனிடம் ெசால்வதற்கு வாய்ப்ேப இல்ைல….” “அண்ணி…. ெசௗமி. ெசௗமியும் சைளக்காமல் “உன்னால் என்ன ெசய்ய முடியும்?” என்பது ேபால் பார்த்துவிட்டு. இந்தச் சப்பாத்திக்கு வாய் இருந்தால் அழாது. திறைமன்னு லிஸ்ட் ேவற ேபாடறீங்களா?” என்று ேகட்க.” என்று ெசால்லிவிட்டு “அன்பார்ந்த தமிழக மக்கேள…. எைதயும் கத்துக்காம.. ராம். ஆயிரம் விதண்டாவாதங்களுக்குப் பிறகு ெசான்னது…. எங்க அம்மா மாதிாிேய ேகட்கறீங்க? இத்தைனயும் ெதாிந்து நான் என்ன ெசய்யப் ேபாகிேறன். இப்ேபாது ஆப்ாிக்கா வடிவிலும்….. தயவு ெசய்து என்ைன விட்டுடுங்க…. ெசௗமி “தம்பிகள் இருக்கும் ேபாது என்ன ெசய்ய முடியும்?” என்பது ேபான்று தைலையச் சாித்து. ராம். ெநகிழ்ச்சியான குரலில் ெசௗமி ேபசும் ேபாேத திரும்பி வந்த உதய். பியாேனா….. கிருஷ். “உதய் அண்ணா. இேதாட நிறுத்துங்க… ப்ளீஸ்…” என்று ெகஞ்சினான் ராம். நீங்கேள ெசால்லுங்க.. ெசௗமி “என்ைனப் ேபசாமலிருக்கச் ெசய்ய. வந்து காப்பாத்து” என ேவண்ட.. நான் ெசான்னைதேய ெசால்கிறீர்களா?” என்று ெதாடங்கி. சட்ெடனத் திைகப்புற்று “இது எப்படித் ெதாியும்? இது அம்மாவிடம் ெசான்னது. உன்ைனப் ேபசாமலிருக்கச் ெசய்ய... “இந்தச் சப்பாத்தி மாைவக் கிண்டல் ெசய்யப் ேபாய் எனக்குத் ேதைவதான். இந்தச் ேசாக சித்திரத்ைதக் காண வாருங்கள்…… சப்பாத்தி சுடப் ேபாவதாகக் கூறி வரட்டி சுட்டுக் ெகாண்டிருக்கும் ெசௗமியின் வீட்டிற்கு” என்று நிறுத்தவும் கிருஷ் “அண்ணா சூப்பர் கலக்கறீங்க என்றான். அண்ணா… அநாத ரட்சகா… ஆபத் பாண்டவா…. “அண்ணி. தாம் ைத….. அங்ேக சங்கீதத்திற்ேக ெகாைல வாணியாேனன்…… வீைணயில் அபஸ்வரமாக இப்படியும் ஒலிஎழுப்ப முடியும்…. ரசைனயான பார்ைவையச் ெசலுத்தி “ெசௗமி. அதுவும் புாியாமல்…. அபிநயம் என்றார்கள்….. இைதெயல்லாம் எதற்குப் படிப்பது?” என்று எதிர்க் ேகள்வி ேகட்டாள். அதுவும் உதய் ெபண் பார்க்க வருவதற்கு முதல் நாள் பீச்சில். என்பைதேய திரும்பத் திரும்பச் ெசான்னவர்கள்… அடவு. என்ன ெசய்யலாம்…?” என்று அவள் புறம் பார்ைவையச் ெசலுத்த. ெசௗமி “என்ன ராம்? இப்படிப் பாதியிேலேய நிறுத்தச் ெசால்கிறாய்? இன்னும் கிட்டார்….... அவள் பார்ைவயில் ேவறுபாட்ைட உணர்ந்த.

ஆனால் ெபாறுப்பான ெபண்” என்று பாராட்டவும் ஆனந்தியின் மனம் நிம்மதியைடந்தது. வீடு ேதடி வரும் விருந்தாளிகள் தம்பி. ேதடிக் கண்டுபிடித்து…. அவர்கள் நமக்குக் ெகடுதேல ெசய்தாலும். “எதற்குச் சித்தி கவைலப் படுகிறீர்கள்? இந்த ராைம நம்பிேனார் ைகவிடப் பட மாட்டார்” என்று ெபருைம ேபசியவைன. நீ மட்டும் எப்ேபாதும் ேபாலப் ேபசிக் ெகாண்டா இருக்கிறாய்? அைமதியின் திருவுரு” என்றாள்.“ெசௗமி. ராம். மாியாைதயுடன் ேபசி அைமதியாக வைளய வருபவைளப் பார்த்து ராம். என்று ெசான்ன ேபாெதல்லாம் எப்படி இருந்தது. “எல்லாவற்ைறயும் ெசான்னால் புாிந்துெகாள்ளப் ேபாகிறாள்” என்று மலர்ச்சிக்கு மாறினான். எனக்குத் தூக்கம் வருகிறது” என்று ெசான்னாள். “அவர் காசு ராம். “அண்ணி எனக்குப் ேபசப் பிடிக்கவில்ைல என்று அர்த்தம். நான் இப்படிேய சிாித்தால் சித்தி முைறப்பார்கள்” என்று நழுவினான். எங்கள் அத்ைத வீட்டுக் காரைரப் பாருங்கள்…” என்று ெசால்ல. உதயின் விழுங்கும் பார்ைவையயும். ராம் “இது கெரக்ட் அண்ணி…. இப்ேபாது…. ஆனந்தி “ராம். பிறந்த நாள் விழாவிலிருந்து திரும்பி வந்த ஆனந்தி. இப்படிெயல்லாம் ேபசாேத” என்றார். ஆனந்தி “கிருஷ். அவள் ெதாிந்து ெகாள்ள ேவண்டிய ஒன்று ஆவைலத் தடுத்தது. உதயின் அத்ைத கிளம்பும் ேபாது. இப்படிச் ெசால்லவும் வழியில்ைலேய…. ராம். கிருஷ். ஆனந்தி” ெசௗமி. அவன் ைககளுக்குள் சிைறப்பட நிைனத்தாலும். அவசரப் பட்டுவிட்ேடாேமா?” என்று ஒரு கணம் தன்ைன ெநாந்தவன். ெசௗமி. உதயின் அத்ைத வீட்டினருடன். ஏன் ெதாியுமா? இவர் தைலயில் முடி எங்ேக இருக்கிறது…. ஏேதா சுமாராக சைமத்து விட்டார்கள்” என்றான். எல்லாவற்ைறயும் முடித்துவிட்டீர்களா?” என்று ேகட்டு நிம்மதியைடந்தார். இப்படித் தைல முதல் முகம் வைர சாயம் பூசிக் ெகாண்டு. ராம். உங்களுக்கு யாராவது ெதாிகிறார்களா?” என்று ேகட்க ெசௗமி. ராம். ெசௗமி படுக்ைகயைறக்குள் நுைழய. “அண்ணி.. பல ேகாடிகள் நம்மிடமிருந்தும் வாங்கி இருக்கிறாேர… ஆனால் ராம் இவருக்கு ேஹர் கட் ெசய்ய 200 ரூபாயாவது ெகாடுக்க ேவண்டும். உதய் “ெசான்ன ேபச்ைச அப்படிேய ேகட்கிறாய்… சீக்கிரம் வாடா ெசல்லம்” என்று கண்களால் ெசால்லிவிட்டு ேமேல ெசல்ல. ெவட்ட ேவண்டுேம” என்று ெசால்லிவிட்டு சிாிப்ைப அடக்கிக் ெகாள்ள. ஒரு டம்ளர் பால் குடித்து விட்டுப் ேபா” என்று பாைல அருந்தச் ெசய்தார். “சித்தி… ேகஸ் ேபாட்டு அவமானப் படுத்துேவன். சைமயல் ெசய்முைற விளக்கம் ேகட்டுவிட்டால். உதய் அவைளக் கண்களால் பருகியவாறு ைககைள விாித்து அைழத்தான். குறும்புச் சிாிப்ைபயும் பார்த்து. “நீ என்ன ேவண்டுமானாலும் ெசால்லிக் ெகாள். ெசௗமி முைறக்கவும் “சித்தி. என்னேவா ெசய்து விட்டுப் ேபாகட்டும்…. நுணலும் தன் வாயால் ெகடும் ரகம்” என்று ெசால்லிவிட்டு “இப்படிப் பைழய கைதைய ெசால்லும் முன்ேப. சந்திரன் தம்பி நன்றாக வளர்த்திருக்கிறார். “அண்ணி. எப்படிேயா அண்ணிக்கு சைமயல் கற்றுக் ெகாடுத்து விட்ேடன். ெசன்ைனயில் இருந்து ெபண் ஜாதகம் ெபாருந்தியிருக்கிறது என்று ெசான்னேபாது. எப்படிச் ெசால்வது? என்றுதாேன அைமதியாக இருக்கிறீர்கள்” என்று ேகட்க. எவ்வளவு அைமதியாக இருக்கிறாள். ெசௗமி “ஏன் மாமா என்று ெசால்ல மாட்டாயா?” என்றாள். அத்ைத நம் வீட்டுப் ெபண் என்று சாக்கு ெசால்வீர்கள். . ெசௗமி “ராம். ேபசியல் ெசய்ய 1000 ரூபாயாவது தண்டச் ெசலவு ெசய்கிறார்” என்றான். இன்னும் சின்னப் ைபயன் என்று நிைனப்பு. எப்படிேயா ேபாங்கள்” என்று ெசால்ல. ராம். “அம்மா. அைமதியான ெபாறுப்பான ெபண்ணாம். என்ன நடக்குேதான்னு கவைலப் பட்ேடன். “அவைர மாமா என்று ெசால்வேத ெகாடுைம. அவர் ெசய்த ேவைலக்குக் ெகாஞ்சம் கூட அவமானமாக நிைனக்காமல் அவரும் வருகிறார்” என்று ெசால்ல. இந்த வயதில் மாதம் ஒரு முைற ேநசுரலில் ேஹர் கட் பண்ண. மாமாைவ வீட்டிற்குள் விடுவேத தப்பு. என்று…. நான் கூட எப்படி இருப்பாேளா என்று நிைனத்ேதன். “உதய். இந்த விஷயத்ைதப் ேபச ேவண்டாம் என்று ெசால்லியிருக்கிேறன்” என்று எச்சாிக்ைகக் குரலில் ெசான்னார். “நல்ல மருமகள் ஆனந்தி.

“ெசௗமி அழாேத.” ஒன்று என்ன ெசல்லம்….” என்று ேபசப் ேபச அழுைகயில் ேபச்சும் வராமல் நிறுத்தியவைள அைணத்து. “உனக்கு என்ன ேயாசைன? சைமயலைறக்குள் கண்கைளத் திருப்பாமல் என்ைனேய பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தாய். ெதாட்டவுடேன ெநகிழ்ந்து அவன் ேமல் சாயும் ெசௗமியின் உடலில் ெகாஞ்சம் இறுக்கத்ைதக் காணவும் “என்னடா ெசல்லம்.. என்ைனப் ெபாறுத்தவைர நம் திருமணம் காதல் திருமணம் தான்” என்றான். மாமா ேபசினால் ேபாதுமா? என் சம்மதம் உங்களுக்குப் ெபாிதாகத் ேதான்றவில்ைல… அப்படித்தாேன…. “இங்ேக வாடா…” என்று ைககளுக்குள் மீண்டும் ெகாண்டு வர முயல. உன் மனைத அறிந்து ெகாள்ள அப்பாவிடமும் ெசான்ேனன். நான் உங்கைள எப்படிெயல்லாேமா நிைனத்ேதன்… ஆனால்…. சின்ன உதடு எப்ேபாது எனக்குக் கிைடக்கும் என்று தவமிருக்கிேறன். முதல் பாதிைய மட்டும் மனதில் வாங்கியவள்.. ெசௗமி. இைத எப்படி ெசால்வது…. என் மனதில் என்ன இருக்கிறது… என்ெறல்லாம் ேயாசிக்கேவ இல்ைல…. உதய் “என்னடா ெசல்லம். பீச்சில் அம்மாவுடன் ேபசியைதக் ேகட்டிருக்கிறான். உதய். ெசௗமி புத்திசாலி என்று அறிந்திருந்தாலும். இந்தக் குறும்புக் கண்கள்.. உதய் ேபசியதில். உன் ேபச்சிலிருந்து இந்தத் திருமணத்ைத நிறுத்த என்னிடம் ேகட்பாேயா? என்ற எண்ணியதால் உன்னிடம் ேபசுவைதத் தவிர்த்ேதன்.” என்று ெசால்லத் ெதாடங்கியவள் கண்களில் நீர் வழிந்தது. நீங்கள் என்ைனப் ெபண் பார்க்க வந்த அன்று என்னிடம் ஏன் ேபசவில்ைல?” என்றாள். நான் உன்ைனக் காதலித்துத் திருமணம் ெசய்தவன் கண்ணம்மா. அவன் வருடைல ரசித்தவாறு மார்பில் சாய்ந்தவள் “உங்களிடம் ஒன்று ேகட்க ேவண்டும்” என்றாள். அப்புறம் எதற்குப் ேபச ேவண்டும் என்று விட்டுவிட்ேடன். என்ைன நீங்கள் ஏமாற்றி விட்டீர்கள். இந்தக் ேகள்விைய எதிர்பாரத உதய். “நானும் அம்மாவும் பீச்சில் ேபசியைதக் ேகட்டீர்களா?” என்று ேநரடியாகக் ேகட்கவும். அன்று நீ ெலமன் எல்ேலா கலர் ேசாியில் ேதவைத மாதிாி இருந்தாய்” என்றான். என்பைத எதிர்பார்த்திருக்கிறீர்கள். முதலிலிருந்ேத எல்லாவற்ைறயும் ெசான்னால் தான் உனக்குப் புாியும்…. அதனால் தான் அவர் உன்னிடம் ேபசினார்” என்று கூறி அவள் ெவறித்த பார்ைவையப் பார்த்து.” என்று அவள் மார்பில் சாய்ந்துெகாண்ட சந்ேதாசத்தில். அவன் கண் சிமிட்டிச் ெசன்றதற்குக் காரணம் என்ன?” என்று ேகட்க ேவண்டியைத மனம் எடுத்தக் ெகாடுக்க. இங்ேக இருந்தால் ேபசுேவனா என்று ெதாியவில்ைல…” என்று முத்தமிட்டவன் “இைதத் ெதாடங்கினால் நிறுத்த முடியாேத…. உதய்… நான் ேகட்ட ேகள்விக்கு பதில் ெசால்லுங்கள். நிைறய இருக்கிறது…. என் மடியில் படுத்துக் ெகாள்… அப்படிேய உன் முகத்ைதப் பார்த்துக் ெகாண்ேட ேபசலாம்” என்றான்... உதய் “ெசௗமி. ெசௗமி “உதய். என்னடா எதற்கு அழுகிறாய்? நான் ெசால்வைதக் ேகேளன் ெசல்லம். இல்ைல…. “உதய்… அப்ேபாது திருமணத்ைத நிறுத்த நான் ேகட்ேபன். அப்ேபாேத உன்ைனத் தூக்கி வர நிைனத்ேதன்” என்று ெசால்லியவாேற அைணத்துக் ெகாண்டு. திருமணம் ேவண்டாம் என்று விவாதம் ெசய்ததும் அவனுக்குத் ெதாியுமா? ெபண் பார்க்க வரும் ேபாது. உதய் “ேகட்ேடன் ெசௗமி. அவள் விலகவும் “ெசௗமி.“உதய். எவ்வளவு ேவண்டுமானாலும் ேகள்…. “ஏறக்குைறய ஒரு வருடமாக ெசால்லக் காத்திருப்பது…. “உன்ைனப் பார்த்தவுடேன. “ெசௗமி.. அதனால் ஊஞ்சலில் அமர்ந்து ெகாள்கிறாயா…. . கண்ணீைரப் பார்த்த உதய். ெசௗமி “இல்ைல உதய். நான் ெசால்வைதக் ேகள்” என்று ெகாஞ்சம் அழுத்தமாகக் கூறினான். இப்ேபாது வித்தியாசமாக இருக்கிறது” என்றாள். இந்தக் ேகள்விைய எதிர்பார்க்காததால். உன்ைனப் பார்த்த நாளிலிருந்து. உன் மனதிற்கு மாறாக நான் ஏதாவது ெசய்திருக்கிேறனா? ெகாஞ்சம் ேயாசித்துப் பார்” என்று ெசால்ல. ேபச ேவண்டாம் என்கிறாயா?” என்று ேகட்டவாறு ெமல்ல வருடிக் ெகாடுக்கவும். நான் உன்ைன முதன் முதலாகப் பார்த்தது……” என்று ெதாடங்க குறுக்கிட்ட ெசௗமி” ப்ளீஸ்…. நீ தான் என் மைனவி என்று முடிவு ெசய்தாயிற்று. அப்படிேய நின்று விட்டாய்? நான் தூக்கிக் ெகாள்ள ேவண்டுமா?” என்று அருகில் வந்தான். அதுவும் உண்ைமயான பதில்…. ஒரு ெநாடி திைகத்து உடேன சமாளித்தவன். பீச்சில் ேபசியைதக் ேகட்டீர்களா? இல்ைலயா? ஏன் ெபண் பார்க்க வந்த நாள் என்னிடம் ேபசுவைதத் தவிர்த்தீர்கள்? எனக்கு அப்ேபாது எதுவும் ேதான்றவில்ைல. நீங்கள்…. ைககள் விைளயாட்ைடத் ெதாடங்க.

சட்ெடன அவைளத் தள்ளிவிட முயன்றாள். ****************************************************************** அத்த அத்திியாயம் 24 எவ்வளவு ேயாசித்தாலும் ெசௗமிக்குத் தன் ேமல் ேகாபம் இருப்பதாக உதய்க்குத் ேதான்றவில்ைல. அவளது ஏமாற்றம். உதய் குளியலைறயிலிருந்து ஈரத் தைலையத் துவட்டியவாறு ெவளியில் வர. ேபச்ைசப் பாதியிேலேய விட்டு விட்டுப் ேபாவது எனக்குப் பிடிக்காது” என்று அழுத்தமான குரலில் ெசால்ல. இங்ெகல்லாம்… சைதப் ேபாட்டு… அழகான ெசௗமி…. ெசல் ேபாைனயும் இங்ேக ைவத்து விட்டுப் ேபாய்விட்டாள். “ெசௗமி…. என்ன காைலயிேலேய?” என்று ேகட்க. உதய் ரசைனயாக அவள் முகத்ைதப் பார்த்து “குட் மார்னிங் ெசல்லம்” என்றான்.. தன் ேமல் அவள் ெகாண்ட காதல் என்பது புாிந்ததும். நான் ெசால்வைதக் கூட ேகட்காமல்.. அப்படிெயன்றால் அவள் மனதில். கண்கெளல்லாம் சிவந்து…” என்று அவள் முகத்ைதப் பற்றித் திருப்ப. உதய் என்ன ெசால்வாேனா?” என்ற எண்ணம் ேதான்ற “தப்பு ெசய்தவன் அவன்… அப்புறம் நான் ஏன் இப்படித் தயங்க ேவண்டும்?” என்று தன் ேமல் ேகாபம் ெகாண்டவளாக ெவளியில் வந்தாள். “ஒன்றுேம நடக்காதது ேபாலப் ேபசுகிறான். எனக்குப் பிடிக்கவில்ைல” என்றாள். இப்படி முகெமல்லாம் சிவந்து…. நீங்கள் ெசால்வைதெயல்லாம் அப்படிேய ேகட்டுவிட ேவண்டுமா? முதலில் ைகைய எடுங்கள். ேநற்று நடந்தது கனவா?” என்று குழம்பியவள் “கு… கு. அவள் ேகாபத்ைத விட அழுைக பாதிக்க. அழுதால் என்ன தான் ெசய்வது?” என்று அலுத்துப் ேபாய் அமர்ந்தான். “ேநற்றுப் ேபாலேவ அவன் மார்பில் சாய்ந்து ெகாண்டால் நன்றாக இருக்கும்” என்ற உணர்வில் முகம் சிவந்து நிற்க. “ேபாதும் நீங்கள் ஒன்றும் ெசால்ல ேவண்டாம்” என்று ெசால்லி விட்டு. அழுதவாேற உறங்கிய ெசௗமி காைலயில் விழித்து அவள் ேவைலகைள முடித்து அைறைய விட்டு ெவளிேய வரத் திணறிக் ெகாண்டிருந்தாள். “என்ன ெசௗமி பிடிக்கவில்ைல? இப்படித் ெதாடுவது பிடிக்கவில்ைலயா? ஆனால் எனக்குப் பிடித்திருக்கிறேத” என்று மீண்டும் விைளயாடியவாேற ேபசவும். ெசௗமி “உதய். உதய் “ெசௗமி. “ஹாய் ரதி. ஓ…. அவள் வார்த்ைதகளில் ெவளிப்பட்டதும். என்ன ெசால்கிேறன் என்பைதக் ேகட்காமேலேய ேபாகிறாள். ேகாபப் பட்டால் கூட சமாளிக்கலாம். ைசலண்டில் ேபாட்டு விட்டாயா? இரண்டு நாளாக ஒரு ேபான் ெசய்ய முடிகிறதா?” என்று திட்டுபவைள சமாதானம் ெசய்து முடிக்க “இன்று உனக்கு கிப்ட் வாங்கலாம் என்று ெவளியில் ெசல்கிேறாம். ேபரழகியாய் மாறிவிட்டாய்” என்று இைடையப் பிடித்தவாறு கூற ெசௗமி முகம் சிவந்து பார்ைவைய விலக்கிக் ெகாண்டாள். முழுவதுமாக அவன் ைககளுக்குள் ெகாண்டு வந்தவன்.. உதய். அவன் ேமல் பைச ேபாட்டு ஒட்டிய பார்ைவைய விலக்க முடியாமல் மனம் அைலபாய்ந்தது. உனக்குப் பிடித்தது ேவறு என்ன . நீயும் சீக்கிரம் வந்திருந்தால் இரண்டு ேபரும் ேசர்ந்ேத ேபாயிருக்கலாம். உங்களுக்குப் பிடிக்காதைதப் பற்றிெயல்லாம் எனக்குக் கவைலயில்ைல. ேநற்று இரவு அவன் ேபசுவைதக் ேகட்காமல் வந்தது தவறுதான் என்று மனம் ெசால்ல “ெவளிேய ெசன்றால்…. ெசால்லுடா. கதைவத் திற. குட் மார்னிங்…” என்று ெசால்ல உதய் “ஆஹா! ெசௗமிக்குக்கூட ேபச வரவில்ைலயா? இப்ேபாதுதான் ஜாகிங் முடித்து வந்ேதன் ெசல்லம். தன் ெசயலால் ஏற்பட்ட ஏமாற்றத்திற்குக் காரணம். இன்ெனாரு கதைவயும் திறக்க முயற்சி ெசய்து விட்டு முடியாமல். ரதி “ைநட் அைழத்ேதன். இவள் மனதிற்காகப் பார்த்துப் பார்த்து ெசய்தால். முதலிேலேய ஒன்று ஆர்டர் ெசய்துவிட்ேடாம். “ேச. தான் உயர்ந்த இடத்தில் இருப்பதும். அவைள ஒரு ைகயாேல அடக்கியவன் “குட்டிம்மா. பிடிக்காதது பற்றிெயல்லாம் உங்களுக்கு என்ன கவைல? உங்களுக்குப் பிடித்திருந்தால் ேபாதுேம” என்று ெசால்லிவிட்டு அவன் ைகைய உதறித் தள்ள. அவளுக்காக இருந்த அைறக் கதைவச் சாத்திக் ெகாள்ளவும். நான் ெசால்வைதக் ேகள்” என்றான். ெகாஞ்சம் ெவயிட் ேபாட்டுவிட்டாய் டார்லிங்.அவன் அைணப்ைப உதறியவள். ெசௗமி “எனக்குப் பிடித்தது. அவள் கண்ணீருக்குக் காரணமும். உதய் அதிர்ந்து “ஏய்… என்ன ேபசுகிறாய் என்பைதப் புாிந்து ேபசுகிறாயா?” என்று ேகட்க அவைனக் கண்டுெகாள்ளாமல் அவள் ெசல்ேபான் அைழப்ைபப் பார்த்து அைத எடுத்தாள். ெகாஞ்சம் நிம்மதியுடன் படுக்ைகயில் சாய்ந்தான். கதைவத் தட்டத் தட்ட திறக்காதைதப் பார்த்து.

உன்னிடம் ெசால்ல மறந்து விட்ேடன். எந்தப் பிரச்சைனயும் தீரும். ெசௗமிக்கு ெகாஞ்சம் குழப்பத்தில்.” என்று ேதான்றிய எண்ணத்தில் அதிர்ந்து ேபானாள். “அம்மாவுடன் ேபசிய நாளும் உதய் பீச்சில் இருந்தான். அப்புறம் என்ன?” என்று மறுத்துப் ேபசிவிட்டு ேபாைன ைவக்கும் ேபாது ரதி “ெசௗமி ஒரு நிமிஷம். அப்புறம்… இன்ெனாரு நாள். மறந்துவிட்டுப் ேபானால். அவர்களுக்கு என்ன?” என்று ேகட்க. ேமடைம லாஸ்ட் வீக் பார்த்ேதன். “ெசௗமி. ெசௗமி “கிளம்பி விட்டார் அத்ைத” என்று ெசால்லியவாேற ைடனிங் ேடபிளில் ேவண்டியைத எடுத்து ைவத்து. அைத எடுத்து வாடா. யாருக்ேகா புடைவ எடுத்துக் ெகாண்டிருந்தார்” என்று தன் கண்டுபிடிப்ைபச் ெசால்லி முடித்து ெசல் ேபாைன ைவத்தாள். உதய் அண்ணா யாருக்கும் இல்ைல ஷாலினி. நான் ஷூ ேபாட்டுக் ெகாண்டிருக்கிேறன்” என்று ெசால்ல “இவன் ெபாிய இவன். ஷூ ேபாடுகிறானாம். ெசௗமி “எப்படி மறக்க முடியும். எனக்கும் சப்ெபன்று ஆனதால் கிளம்பி விட்ேடன். உதய் சாப்பிட்டு விட்டுக் கிளம்பும் ேபாது “ெசௗமி. ெசௗமி “ஓ” என்று ெசால்ல. முக்கியமாக ெசால்ல ேவண்டும் என்று நிைனப்பைத மறந்து விடுகிேறன். என்னுைடய ெசல் ேபான் ேடபிள் ேமல் இருக்கிறது. ேவறு காேலஜ் ேபாய் விட்டார்கேள. அைத என்னெவன்று ெசால்வது” என்று ேயாசித்துவிட்டு “கவனிக்கவில்ைல ரதி.. அப்ேபாது ேமடேம “உதய்.ேவண்டும் என்று ேகட்க ேபான் ெசய்ேதன். உண்ைமயாக இருக்குமா…. ரதி “அண்ணா ைகயில் ெபாிய ெரட் ேராஸ் ேபாக்ேக இருக்கவும். ெசம ஸ்மார்டாக இருந்தாரா. ேபான ேவலண்ைட ன்ஸ் ேடக்கு நாம் பீச்சில் ேபசிக் ெகாண்டிருந்ேதாேம.. உதய். என்ன ேராஸ் ேபாக்ேக? அதுவும் உன் ைகயிலா? யாருக்கு அதிர்ஷ்டம் அடிக்கிறது” என்று ேகட்டுக் ெகாண்டிருந்தார்கள். நான் கூட ேலட்டாக வந்ேதேன. ஒருேவைள யாைரயாவது நிஜமாகேவ லவ் பண்ணியிருப்பாேனா…. ேமடமும். உதய் நான் கூட ஆஞ்சேநயரும் பிள்ைளயாரும் உனக்கு சாபம் ெகாடுத்து விட்டார்கேளா என்று நிைனத்ேதன். அவருக்கு உதவத் ெதாடங்கினாள். அப்ேபாது அண்ணாைவப் பார்த்தது” என்றாள். அந்த புடைவ விஷயத்தில் கூட ேகர்ள் பிெரன்ட் இருப்பார்களா என்று சந்ேதகப் பட்ேடாேம…. ஞாபகம் இருக்கிறதா?” என்று ேகட்க. அதுவைர அம்மா ேகட்டால் ஏதாவது உளறி விடாேத. என்ன ெசௗமி? என்ன இப்படி ேயாசிக்கிறாய்? உதய் ெரடியாகி விட்டானா?” என்றார். புடைவ எடுத்தது…. ஷாலினி ேமடமும் பிெரண்ட்ஸ். . “அப்படி இருக்காது” என்று மனம் உறுதியாகச் ெசான்னைத எண்ணிக் குழப்பத்தில் இருக்கவும். நீங்கள் கூட கிண்டல் ெசய்தீர்கேள” என்று ெசால்ல ேபச்சு அவைனேய சுற்றி வருவைதப் பார்த்த ெசௗமி “அதற்கு இப்ேபாது என்ன?” என்றாள். இப்ேபாதும் பீச் என்றால்… திருவான்மியூர் பீச்சில் இவனுக்கு என்ன ேவைல? ட்ாீட்டிற்குக் கிளம்பும் நாளும் சாியாக வழி ெதாிந்து காைர ஓட்டினாேன…. ஏதாவது கஷ்டமாக இருந்தால் ேபக் ெசய்வதாகச் ெசால்லி ேமேல ேபா” என்று ெசால்லிச் ெசன்றான். ரதி “உதய் அண்ணாவும். என்ன இப்படி ேயாசித்துக் ெகாண்டிருக்கிறாய்? மனதில் இருப்பைதத் ெதளிவாகப் ேபசினால் தான். வந்து எடுக்க ேவண்டியது தாேன?” என்று பல்ைலக் கடித்தபடி ெசல்ேபாைன அவனிடம் ெகாடுத்தாள். ஆேள காேணாம்” என்றாள். ரதி “அதற்கு என்னவா? இரண்டு வருடம் முன்னால் நம் காேலஜில் ெவார்க் பண்ணினார்கேள ஷாலினி ேமடம். உதய் அண்ணாைவப் பார்த்த மாதிாி இருக்கிறது என்று ெசான்ேனேன. ஆனந்தி “ெசௗமி. நீ சின்னச் விஷயங்களுக்ெகல்லாம் மனைதக் குழப்பிக் ெகாண்டிருந்தால் எப்படி? தயவு ெசய்து ேநற்று மாதிாி நடந்து ெகாள்ளாேத. ெசன்ைன ேபாய் ெதளிவாக எல்லாம் ெசால்கிேறன். அன்று கைடயில் பார்த்ேதன். ைகயில் ைவத்திருக்கிேறன் என்று காருக்குள் இருந்த ஒருவைரக் காட்டினார்கள். நாம் ஒேர மாதிாி புடைவ ேதடிக் ெகாண்டிருந்ேதாேம.. ஷாலினி ேமடம் ஆள் என்று நிைனத்துக் ெகாண்ேடன். ஆனால் உதய் ேபான் அட்ெடண்ட் பண்ணாமல் விட்டிருக்கிறான். எல்ேலாருேம மாற்றி மாற்றி ட்ைர பண்ணுகிேறாம். அவர்களிடம் ேபசும் ேபாது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. ெரட் ேராஸ் வாங்கியது…. பிெரண்ட்லியாக இருப்பார்கேள. இேதா இவன் வாங்கி வந்தது.. ஆனால் எதிலாவது மாட்டிக் ெகாண்டாயா? பீச்சில் உன்ைனப் பார்க்கும் ேபாது வித்தியாசமாக இருக்கிறது என்று ேகட்டுக் ெகாண்டிருந்தார்கள். “ைசலன்டில் இல்ைல. திருமணத்திற்ேக ெபாிய ெபாிய பார்சல் ெகாடுத்துவிட்டீர்கள்.

இந்தப் பார்சல் தனக்காக வாங்கியதாக இருக்குேமா? சஸ்ெபன்சாக ைவத்திருக்கிறானா? வரட்டும் உதய்… என்னெவன்று ேகட்டு உண்டு. கிளம்ப சாியாக இருக்கும்” என்றான். தட்டில் சாதம் ேபாட்டு சாம்பாைர எடுத்து ஊற்றும் ேபாது.. எடுத்து ைவக்கிேறன். அவள் கண்களில் இருந்த வித்தியாசத்ைதப் பார்க்க “அவள் ஏேதா திட்டமிட்டுக் ெகாண்டிருக்கிறாள்” என்பது உதய்க்குப் புாிந்தது. எந்த வித மாற்றமும் காட்டாமல் சாப்பிட்டவைனப் பார்க்க ெசௗமிக்கு எாிச்சலாக வந்தது. “புளி என்று நிைனத்து ேசாயா சாஸ் ஊற்றியிருக்கிறாள். பல ேவைலகைள முடித்துவிட்டு “உட்காருங்கள்” என்று அைமதியான குரலில் கூறியவைள உதய் ஆச்சர்யத்துடன் பார்த்தான். . “ெகாஞ்சூண்டு புளிக் கைரசல் ேசர்த்திருக்கிேறன்” என்று ைககைள விாித்துக் காட்டவும். லாக்கர் கீையக் கண்டு பிடிக்க முடியாமல். உதய் வந்து விடுவான். உதய்க்கு “அதில் என்ன ெசய்திருக்கிறாேளா” என்று ெகாஞ்சம் வயிற்ைறப் பிைசயத் ெதாடங்கியது. உன் சுண்ைடக்காய் ைசஸ் மூைளயும் மறியல் பண்ண ேவண்டும்” என்று மனதிற்குள் கறுவியவாேற. ெசௗமியின் பார்ைவ வாயில் பக்கேம ெசல்வைதப் பார்த்த ஆனந்தி. “ராட்சசி. ஒவ்ெவான்றாகப் பாிமாறப் பாிமாற. அவளுக்குத் தான் ெசய்யும் காாியம் தப்பு என்று ெதாிந்த ேபாதும். ெசௗமி “ெவண்ைடக்காய்ப் ெபாறியைல சாப்பிட்டு. ஒன்றும் ேபசாமல் அவேன குழம்ைப ஊற்றிக் ெகாண்டான். “ெசௗமிம்மா. அைர டப்பா ெபருங்காயத் தூள் ேபாட்ட ெபாறியைலயும். “உதய்க்குக் காதலி இருந்தார்களா?” என்று ெதாிந்து ெகாள்வது அவசியமாய்த் ேதான்ற. ஒரு மணி ேநரம் இருந்தவள் “அத்ைத. குைறந்த