CHƢƠNG 3: KIỂM TOÁN CHU KỲ BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN

3.1 Mục tiêu và căn cứ kiểm toán chu kỳ bán hàng và thu tiền 3.1.1 Mục tiêu kiểm toán chu kỳ bán hàng và thu tiền - Các thông tin tài chính có liên quan đến chu kỳ BH và TT - Mục tiêu kiểm toán chu kỳ bán hàng và thu tiền 3.1.2 Căn cứ kiểm toán chu kỳ bán hàng và thu tiền 3.2 KSNB đối với chu trình bán hàng và thu tiền 3.2.1 Các bƣớc công việc của chu kỳ bán hàng và thu tiền 3.2.2 Khảo sát về KSNB đối với chu kỳ bán hàng và thu tiền - Tìm hiểu, đánh giá về các chính sách, các quy định về KSNB - Khảo sát về sự vận hành với các quy chế KSNB - Khảo sát về tình hình thực hiện các nguyên tắc tổ chức hoạt động KSNB
1

3.1.1 Mục tiêu và căn cứ kiểm toán chu kỳ bán hàng và thu tiền
3.1.1.1Các thông tin tài chính có liên quan đến chu kỳ BH và TT

Bán hàng và thu tiền là quá trình:

chuyển quyền sở hữu của sản phẩm, hàng hoá hay dịch vụ cho khách hàng; để đổi lấy tiền hoặc quyền thu tiền từ KH.

Đối tƣợng của HĐBH: hàng hoá, dịch vụ có giá trị và có thể bán đƣợc.
2

Nội dung của chu trình bán hàng và thu tiền

Thời điểm ghi nhận doanh thu (VAS 14)

  

DN đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu SP, HH cho ngƣời mua; hoặc xác định đƣợc phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập BCKT; DN không còn nắm giữ quyền KS SP, HH; DT đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn; DN đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch BH hoặc cung cấp DV; Xác định đƣợc chi phí liên quan đến giao 3 dịch bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.

531.TK 3387 TK 511 (512) TK 521. 532 131Chiết khấu. 112 Doanh thu nhận được TK 3381 VAT phải nộp TK 131 TK 139 TK 6426 (136)Xóa sổ Trích lập DT chưa thu tiền nợ khó đòi Không đòi được dự phòng Nợ phải thu khó đòi 4 . hàng bán bị trả lại các khoản giảm trừ Kết chuyển doanh thu của kỳ này TK 111. Kết chuyển Giảm giá. 112. TK 111.

Hàng bán bị trả lại 532.Tiền mặt và TK 112.Nội dung của chu trình bán hàng và thu tiền  Các TK đƣợc quan tâm trong chu trình bán hàng và thu tiền:         TK TK TK TK TK TK TK TK 511.Thuế GTGT đầu ra 5 .TGNH 3331.Giảm giá hàng bán 131.Chiết khấu thƣơng mại 531.Doanh thu BH và cung cấp dịch vụ 512 Doanh thu nội bộ 521.Phải thu khách hàng 111.

thông tin cần quan tâm gồm: doanh thu bán hàng. hàng bán bị trả lại). chi phí bán hàng.…. giá vốn hàng bán. 6 . giảm giá hàng bán. chi phí QLDN.Các thông tin tài chính có liên quan đến chu kỳ BH và TT  Với chu trình bán hàng và thu tiền. phải thu khách hàng . các khoản giảm trừ doanh thu (chiết khấu thƣơng mại.

1.2 Mục tiêu kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền    Mục tiêu kiểm toán nghiệp vụ bán hàng Mục tiêu kiểm toán khoản phải thu khách hàng Mục tiêu kiểm toán đối với nghiệp vụ thu tiền bán hàng 7 .3.1.

tổng hợp và chuyển sổ đều đúng kỳ. thu tiền. Chỉ ghi nhận nghiệp vụ bán hàng khi hàng đã đƣợc thực sự bán trong kỳ. thu tiền và các khoản điều chỉnh phải đƣợc thể hiện và phân loại đúng trên BCTC. Quyền sở hữu và nghĩa vụ: DN có quyền đối với các khoản nợ phải thu khách hàng và tiền thu từ nghiệp vụ bán hàng đã đƣợc ghi chép. và khai báo đầy đủ những khoản cần phải công bố. Chỉ ghi nhận các khoản chiết khấu. và các khoản điều chỉnh đã chi chép vào sổ nhật ký. Trình bày và công bố: Mọi NV bán hàng. 8 .CSDL thuộc chu trình bán hàng và thu tiền  Sự tồn tại hoặc phát sinh:        Sự đầy đủ: Mọi NV bán hàng. Chỉ ghi nhận nghiệp vụ thu tiền khi tiền đã thực sự thu đƣợc trong kỳ. giảm giá. khoản mục. thu tiền và các khoản điều chỉnh đều phải đƣợc ghi nhận. đúng số tiền. hàng bán bị trả lại khi chúng đã đƣợc phê chuẩn và thực hiện. Đánh giá và ghi chép chính xác: Mọi NV bán hàng.

Mọi nghiệp vụ bán hàng đều đƣợc ghi nhận (Đầy đủ) Doanh thu bán hàng đƣợc tính toán chính xác và thống nhất giữa sổ chi tiết và sổ cái (Ghi chép chính xác).Mục tiêu kiểm toán nghiệp vụ bán hàng      Các nghiệp vụ bán hàng đƣợc ghi nhận thực tế phát sinh và thuộc về đơn vị (Phát sinh). 9 . Doanh thu bán hàng đƣợc phản ánh đúng số tiền (Đánh giá). Doanh thu bán hàng đƣợc trình bày đúng đắn và khai báo đầy đủ (Trình bày và công bố).

. .. cũng nhƣ công bố đầy đủ những vấn đề có liên quan nhƣ cầm 10 cố. Trình bày đúng đắn các khoản nợ phải thu. Các khoản nợ phải thu khách hàng vào ngày lập báo cáo thuộc về đơn vị (Quyền sở hữu).. (Trình bày và công bố). Các khoản dự phòng đƣợc tính toán hợp lý để giá trị thuần của nợ phải thu khách hàng gần đúng với giá trị thuần có thể thực hiện đƣợc (Đánh giá). Những khoản nợ phải thu khách hàng phải đƣợc ghi chép đúng số tiền và phù hợp giữa chi tiết của nợ phải thu khách hàng với sổ cái (Ghi chép chính xác).Mục tiêu kiểm toán khoản phải thu khách hàng       Các khoản nợ phải thu khách hàng đã ghi chép có hiệu lực tại thời điểm lập báo cáo (Tồn tại). thế chấp. Tất cả các khoản nợ phải thu có thực đều đƣợc ghi nhận đầy đủ (Đầy đủ).

. Các khoản tiền thu vào đƣợc phân loại đúng 11 đắn (Trình bày).Mục tiêu kiểm toán đối với nghiệp vụ thu tiền bán hàng      Các khoản thu tiền ghi sổ là số tiền doanh nghiệp thực tế nhận đƣợc và các khoản chiết khấu đã đƣợc phê chuẩn (Phát sinh) Tiền thu từ bán hàng đều đƣợc vào sổ nhật ký thu tiền (Đầy đủ). Các khoản tiền ghi sổ theo đúng số tiền nhận đƣợc. số liệu trên sổ chi tiết tiền đƣợc tổng cộng đúng và phù hợp với tài khoản tiền trên sổ cái (Ghi chép chính xác). DN có quyền sở hữu về mặt pháp lý đối với các khoản tiền thu đƣợc (Quyền sở hữu).

1.2 Căn cứ kiểm toán chu kỳ bán hàng và thu tiền   Các chính sách.3.các quy chế hay quy định về KSNB đối với hoạt động BH và TT Các tài liệu kế toán 12 .

Khách hàng Phòng kinh doanh Giám đốc Phòng kinh doanh Thủ kho Nhu cầu mua hàng Đơn đặt hàng của khách phiếu tiêu thụ Phê chuẩn ph. kỳ 13 .thức bán chịu. tiêu thụ Lập hóa đơn thuế GTGT Xuất kho Phòng kinh doanh Phòng kế toán Lưu trữ và bảo quản chứng từ Vận chuyển hàng lập vận đơn Ghi các loại sổ lập báo cáo hàng tháng.

giấy báo có của NH 14 . giảm giá hàng bán. biên bản trả lại hàng Phiếu thu. chấp nhận hàng bán bị trả lại Hoá đơn trả lại hàng của bên mua. HĐ vận chuyển Hoá đơn bán hàng (hoá đơn GTGT) Các chứng từ phê chuẩn CKTM.Tài liệu kế toán liên quan đến chu trình bán hàng và thu tiền  Các chứng từ đƣợc sử dụng:         Đơn đặt hàng của khách hàng Lệnh bán hàng Phiếu xuất kho CT vận chuyển: vận đơn. hoá đơn điều chỉnh.

giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại  Sổ chi tiết tiền mặt. thu tiền gởi NH  Nhật ký theo dõi các khoản CKTM. sổ chi tiết tiền gởi NH  Sổ chi tiết các khoản phải thu khách hàng  Sổ chi tiết thuế GTGT đầu ra 15 .Tài liệu kế toán liên quan đến chu trình bán hàng và thu tiền  Các sổ sách đƣợc sử dụng trong hình thức Nhật ký chung:  Nhật ký bán hàng  Nhật ký thu tiền mặt.

1 Các bước công việc của chu trình bán hàng và thu tiền         Xử lý yêu cầu mua hàng (đơn đặt hàng) của ngƣời mua Xét duyệt bán chịu Chuyển giao hàng hoá Lập và kiểm tra hoá đơn Xử lý và ghi sổ doanh thu Theo dõi thanh toán Xử lý và ghi sổ các khoản giảm trừ doanh thu Lập dự phòng phải thu khó đòi và cho phép xoá sổ các khoản phải thu không thu đƣơc 16 .2 KSNB đối với chu trình bán hàng và thu tiền 3.3.2.

Nội dung khái quát của công việc KSNB   Đơn vị xây dựng và ban hành các quy định về quản lý nói chung và KSNB nói riêng cho chu kỳ BH và TT Đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các quy định về quản lý nói trên. 17 .

cần có những thủ tục để đảm bảo tính pháp lý về việc đã đặt hàng của KH. qui cách.Nội dung cụ thể KSNB đối với chu trình bán hàng và thu tiền  Xử lý yêu cầu mua hàng của khách hàng:  Kiểm tra ĐĐH phải có chữ ký của ngƣời có thẩm quyền và đóng dấu của DN mua.  TH nhận ĐĐH qua điện thoại.  Việc chấp thuận ĐĐH cần đƣợc hồi báo cho KH biết để tránh các tranh chấp. email. mẫu mã. . 18  Trong TH quan trọng. fax. cần ký kết HĐKT. chủng loại.  Bộ phận có thẩm quyền xét duyệt ĐĐH về số lƣợng.

của KH. khả năng thanh toán và uy tín trong thanh toán .Nội dung cụ thể KSNB đối với chu trình bán hàng và thu tiền  Xét duyệt bán chịu:  DN cần thiết lập CS bán chịu rõ ràng.  Lập danh sách KH thƣờng giao dịch và luôn cập nhật các thông tin về tình hình tài chính.  Bộ phận xét duyệt bán chịu đánh giá về khả năng thanh toán của khách hàng.. 19 . có thể yêu cầu khách hàng thế chấp tài sản hay ký quỹ.  Đối với khác hàng mới..

1 liên thủ kho giữ để ghi thẻ kho. ngƣời kiểm tra. thủ kho. thủ kho xuất hàng cho bộ phận gửi hàng. 1 liên chuyển cho bộ phận KT để theo dõi HTK.  Trên phiếu XK phải có chữ ký của ngƣời lập. ngƣời nhận. 20 .  Phiếu xuất kho thƣờng đƣợc lập 3 liên: 1 liên gốc lƣu tại bộ phận BH.Kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng và thu tiền  Xuất kho hàng hoá:  Căn cứ lệnh bán hàng đã đƣợc phê chuẩn và phiếu xuất kho.

Kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng và thu tiền  Chuyển hàng cho ngƣời mua:  Bộ phận gửi hàng lập chứng từ vận chuyển hàng và gửi hàng cho khách hàng.  Chứng từ vận chuyển hàng là cơ sở để lập hoá đơn.  Chứng từ vận chuyển hàng thƣờng bao gồm các thông tin về quy cách và chủng loại hàng hoá. số lƣợng và các dữ liệu có liên quan. 21 .  DN cần thành lập một bộ phận gửi hàng độc lập để hạn chế sai sót trong khâu xuất hàng và các gian lận xảy ra do sự thông đồng giữa thủ kho với ngƣời nhận hàng.

 HĐ cần có chữ ký của ngƣời lập. lệnh bán hàng.  Có thể thay chữ ký của ngƣời đại diện theo pháp luật bằng cách đóng dấu treo.Nội dung cụ thể KSNB đối với chu trình bán hàng và thu tiền  Lập và kiểm tra hoá đơn:  Kiểm tra các chứng từ liên quan: đơn đặt hàng.  Tính ra số tiền cho từng loại và cho cả HĐ. CT vận chuyển. 22 .…  Ghi giá vào hoá đơn dựa trên bảng giá hiện hành của đơn vị. phiếu xuất kho. thông báo điều chỉnh. ngƣời đại diện theo pháp luật của DN và KH.

và đối chiếu với bộ phận kế toán. 23 .Nội dung cụ thể KSNB đối với chu trình bán hàng và thu tiền    Trƣờng hợp bán hàng qua điện thoại có thể không cần có chữ ký của khách hàng. Hoá đơn cần đƣợc kiểm tra trƣớc khi gởi cho KH. Hóa đơn bán hàng thƣờng đƣợc lập 3 liên:  Liên gốc lƣu tại phòng kế toán để theo dõi doanh thu và nợ phải thu. Các hóa đơn có giá trị lớn cần đƣợc một ngƣời độc lập kiểm tra.  Liên 2 giao cho khách hàng  Liên còn lại chuyển cho bộ phận bán hàng để theo dõi doanh thu và nợ phải thu.

vé DV cần đƣợc đánh số TT trƣớc.  Đối với các DN bán lẻ: sử dụng thiết bị tính tiền.Nội dung cụ thể KSNB đối với chu trình bán hàng và thu tiền  Theo dõi thanh toán:  Đối với nghiệp vụ bán hàng thu tiền ngay:  Cần tách rời chức năng BH và thu tiền. Hoặc kiểm soát bằng cách sử dụng vé dịch vụ. hoặc yêu cầu NVBH lập báo cáo BH hàng ngày và so sánh với số tiền 24 nộp vào quỹ trong ngày. . có thể giao cho một nhân viên độc lập với bộ phận cung cấp DV lập phiếu tính tiền hoặc hoá đơn. HĐ. Các phiếu tính tiền.  Đối với các DN KD dịch vụ.

nộp séc vào NH.  Định kỳ gửi thƣ thông báo nợ cho KH.  Khuyến khích KH nhận phiếu thu hoặc biên lai. 25 .Nội dung cụ thể KSNB đối với chu trình bán hàng và thu tiền  Đối với nghiệp vụ bán chịu:  Yêu cầu bộ phận xét duyệt bán chịu định kỳ lập BC nợ phải thu theo từng nhóm tuổi để có biện pháp đòi nợ. mở thƣ và liệt kê các séc nhận đƣợc. đối chiếu giữa sổ tổng hợp và chi tiết công nợ. cần phân công các NV khác nhau đảm nhiệm các công việc: Lập hoá đơn. thu tiền. theo dõi công nợ.  Nếu thu tiền qua bƣu điện.

bên mua phải lập HĐ ghi rõ: hàng trả lại cho bên bán do không đúng qui cách. xét duyệt. hoặc cùng với bên bán lập biên bản ghi rõ: loại hàng. khấu trừ nợ phải thu có liên quan đến các khoản trên. xét duyệt hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán rõ ràng.  Khi xuất hàng trả lại. giá trị hàng trả lại.Nội dung cụ thể KSNB đối với chu trình bán hàng và thu tiền  Xét duyệt các khoản CKTM. theo HĐ số… 26 .  Có một bộ phận độc lập chịu trách nhiệm tiếp nhận. số lƣợng. hàng bán bị trả lại và giảm giá:  DN cần qui định chính sách CKTM. chất lƣợng.

ghi rõ là điều chỉnh HĐ nào.  Quy định chặt chẽ thủ tục xét duyệt xoá sổ các khoản nợ không thu hồi đƣợc. DN phải lập hóa đơn điều chỉnh. Lập dự phòng phải thu khó đòi và cho phép xoá sổ các khoản nợ không thu hồi đƣợc:  Phân loại nợ phải thu quá hạn theo độ tuổi và trích lập dự phòng theo tỉ lệ qui định.Nội dung cụ thể KSNB đối với chu trình bán hàng và thu tiền Khi phát sinh khoản giảm giá hoặc CKTM (phát sinh ngoài HĐ).  27  .

đánh giá về các chính sách kiểm soát.1 Tìm hiểu. đánh giá về các chính sách kiểm soát.2. quy định về KSNB trên 2 khía cạnh chủ yếu: .2 Khảo sát về kiểm soát nội bộ 3. quy định về KSNB KTV tìm hiểu.3.2.Sự đầy đủ .Sự chặt chẽ và phù hợp 28 .2.

Tìm hiểu về KSNB đối với chu trình bán hàng và thu tiền        Thủ quỹ và kế toán có độc lập không? Các phiếu thu có đánh số TT trƣớc không? Thủ quỹ có kiểm tra tính hợp lệ của phiếu thu trƣớc khi thu tiền không? Định kỳ có đối chiếu giữa nhật ký quỹ và sổ quỹ không? Các khoản bán chịu có đƣợc xét duyệt trƣớc khi gửi hàng không? Các chứng từ gửi hàng và HĐ có đƣợc đánh số TT trƣớc không? Có quy định bắt buộc kiểm tra để đảm bảo mọi hàng gửi đi đều đã đƣợc lập HĐ không? 29 .

Tìm hiểu về KSNB đối với chu trình bán hàng và thu tiền       Có quy định bắt buộc kiểm tra để đảm bảo mọi hàng gửi đi đều đã đƣợc lập HĐ không? Có bảng giá đƣợc duyệt để làm cơ sở tính tiền trên HĐ không? Hóa đơn có đƣợc kiểm tra độc lập trƣớc khi gửi đi không? Hàng tháng có gửi bảng sao kê công nợ cho khách hàng không? Việc nhận hàng bị trả lại có sự phê duyệt của ngƣời có thẩm quyền không? Có thực hiện việc đối chiếu giữa bảng TH chi tiết phải thu KH với sổ cái TK 131 không? 30 .

2 Khảo sát về sự vận hành của các quy chế KSNB  KTV thực hiện khảo sát về sự vận hành của các quy chế KSNB để đánh giá hệ thống KSNB về tính hữu hiệu.2 Khảo sát về kiểm soát nội bộ 3.3.2. 31 .3.3.

so sánh giá trên HĐ với bảng giá đƣợc duyệt tại mỗi thời điểm. lệnh BH. số lƣợng.Thử nghiệm kiểm soát đối nghiệp vụ bán hàng  Chọn mẫu từ các HĐ phát hành trong kỳ để:  Đối chiếu với đơn đặt hàng. giá cả. chữ ký.  Xem xét số tổng cộng của từng loại hàng... CT chuyển hàng về chủng loại.  Kiểm tra chữ ký xét duyệt bán chịu và cơ sở xét duyệt. 32 . ngày gửi hàng. quy cách. tổng cộng từng HĐ..

Thử nghiệm kiểm soát đối nghiệp vụ bán hàng     Chọn mẫu các chứng từ chuyển hàng để đối chiếu với những hoá đơn liên quan. 33 . Tìm hiểu CS chiết khấu của DN. Xem xét sự xét duyệt và ghi chép về hàng bán bị trả lại. giảm giá hàng bán. Kiểm tra số thứ tự của các đơn đặt hàng. và xem các sổ sách liên quan để kiểm tra việc thực hiện chính sách này. chứng từ chuyển hàng và hoá đơn bán hàng.

112. 34 . với các bảng kê tiền gửi vào NH và với TK 131. So sánh chi tiết danh sách nhận tiền từ sổ quỹ với NK thu tiền. 131.Thử nghiệm kiểm soát đối nghiệp vụ thu tiền   Đối chiếu các số tổng cộng trên Nhật ký thu tiền với các số liệu liên quan trên Sổ cái các TK 111.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful