LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI C++ (nvson@hoasen.edu.

vn) 1/Xây dựng lớp Phân số - Các thuộc tính: tử số, mẫu số là các số nguyên. - Phương thức khởi tạo phân số. - Phương thức hủy bỏ phân số. - Phương thức hiển thị phân số ra màn hình. - Phương thức rút gọn phân số.
2/ Xây dựng lớp Stack để quản lý các phần tử là số nguyên. Các thuộc tính của Stack int *ST; int top; // lưu lại vị trí của phần tử đưa vào cuối cùng. Khởi tạo là -1 int size; // kích thước tối đa của Stack Các phương thức: - Phương thức khởi tạo các giá trị (top = - 1, size = 20) - Phương thức huỷ bỏ - Phương thức kiểm tra Stack có rỗng hay không - Phương thức kiểm tra Stack có đầy hay không - Phương thức lấy một phần tử ra khỏi Stack - Phương thức đưa một phần tử vào Stack 3/ Xây dựng một lớp CHUOI . Có các thuộc tính và phương thức: - char *hoten; - Phương thức khởi tạo ( cấp phát bộ nhớ, gán 1 chuổi là họ tên nhập từ bàn phím) - Phương thức hủy bỏ - Phương thức đổi họ tên ra chữ hoa đầu - Phương thức lấy phần tên của họ tên - Phương thức tạo địa chỉ email. Ví vụ (Ho tên là : Nguyen Van Son, địa chỉ email sẽ là : NVSon@hoasen.edu.vn) 4/ Dựa vào bài số 1 để viết 1 chương trình đổi một số thập phân nhập từ bàn phím sang số nhị phân. Xây dựng một lớp Stack_nhiphan tương tự như bài số 2. Dùng phương thức push để đưa các số dư (lấy số thập phân % cho 2 ta sẽ được một số dư 1 hoặc 0) vào stack, sau đó dùng pop để lấy ra  ta được một dãy số nhị phân. 5/ Xây dựng một lớp Mangsonguyen. Các thuộc tính gồm: - int A[50] // mảng A có tối đa 50 phần tử nguyên - int n // so luong phan tu cua mang Các phương thức: - Phương thức đưa vào mảng n số nguyên ngẫu nhiên từ 1 đến 10 - Phương thức xuất các phần tử ra màn hình - Phương thức tìm phần tử lớn nhất - Phương thức tìm phần tử nhỏ nhất - Phương thức sắp xếp tăng dần - Phương thức chèn thêm 1 phần tử vào đầu mảng - Phương thức xoá phần tử thứ i trong mảng - Phương thức tính giá trị trung bình của mảng - Viết hàm bạn kiểm tra một giá trị x có trong mảng A không, nếu có trả về vị trí của nó trong mảng. Trong hàm main() sinh viên tạo một menu để cho phép lựa chọn chức năng. 6/ Cài đặt lớp quản lý sinh viên để quản lý một danh sách các sv với các thuộc tính và hành vi như sau - Thuộc tính: mảng các sinh viên (mỗi phần tử chứa Tên SV, tuổi, Điểm TB của SV), số sinh viên.

sắp xếp sinh viên theo điểm TB tăng dần. giảm dần. Xuất danh sách sinh viên…… .- Hành vi: Nhập Sinh viên vào danh sách. Tìm sinh viên có điểm TB thấp nhất. lớn nhất.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful