BAB 11 INSTITUSI EKONOMI DAN KEWANGAN ISLAM

keuntungan. • Mementingkan aspek ketaatan kepada etika ekonomi menurut perspeksi Al-Quran dan Sunnah.FALSAFAH EKONOMI DAN KEWANGAN ISLAM • Didefiniskan sebagai disiplin ilmu untuk memberi perkhidmatan dan barangan yang halal dari segi syara’ bagi memenuhi keperluan masyarakat. . kebajikan sosial. • Mengambil kira soal halal haram.

MATLAMAT EKONOMI DAN KEWANGAN ISLAM • Dikira sebagai ibadah • Untuk mendapatkan keredhaan dari Allah dan menjamin kehidupan yang lebih berkat. .

KONSEP ASAS EKONOMI DAN KEWANGAN ISLAM • • • • • • Konsep Tauhid Konsep Rububiyyah Konsep Tazkiyyah Manusia sebagai Khalifah Kesamaan dan Persaudaraan Manusia Matlamat Kegiatan Ekonomi .

merupakan institusi yang sangat penting dalam sistem ekonomi dan kewangan Islam. • Pada bahasa bermaksud penyucian. . • Terdapat dua jenis iaitu Zakat Fitrah dan Zakat Harta.INSTITUSI EKONOMI DAN KEWANGAN ISLAM • Institusi Zakat. manakala dari sudut istilah ialah sebahagian harta yang dikeluarkan untuk diagihkan kepada asnaf yang layak.

.INSTITUSI EKONOMI DAN KEWANGAN ISLAM (samb) • Baitul Mal. konsep yang diperkenalkan oleh Khalifah Umar Al-Khattab. • Berfungsi sebagai aset atau badan kewangan yang menjaga aliran kewangan negara.

rumah. masjid dan sebagainya membantu menaiktaraf ekonomi masyarakat • Memupuk semangat perpaduan dan tolongmenolong . ialah lahir dari kesedaran manusia untuk tujuan kebajikan dan berbakti kepada orang lain • Sumbangan dalam bentuk wakaf seperti tanah.INSTITUSI EKONOMI DAN KEWANGAN ISLAM (samb) • Wakaf.

• Sistem ini merupakan perjanjian di antara pihak yang menggadai dan penerima gadaian. untuk membantu umat Islam yang kurang berkemampuan. .INSTITUSI EKONOMI DAN KEWANGAN ISLAM (samb) • Gadaian.

INSTITUSI EKONOMI DAN KEWANGAN ISLAM (samb) • Takaful. • Satu pakatan ahli untuk saling bantu membantu dan melindungi. dalam istilah sekarang yang lebih dikenali sebagai Insuran. .

PRODUK INSTITUSI DAN KEWANGAN ISLAM • Melalui perkembangan ekonomi berasaskan Islam dan penubuhan institusi-institusi kewangan. .

PRODUK INSTITUSI DAN KEWANGAN ISLAM (samb) • • • • • Simpanan ( Al-Wadiah ) Pelaburan ( Al-Mudharabah ) Pembiayaan Ekuiti Pembiayaan hutang Pinjaman ( Al-Qardh Al-Hasan ) .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.