P. 1
05_Vreme

05_Vreme

|Views: 237|Likes:
Published by bacoto

More info:

Published by: bacoto on Dec 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

05.

Управление на времето
Управление на проекта във времето
Дефиниране на отделните работи
Определяне на тяхната последователност
Оценка на потребностите от ресурси за всяка работа
Оценка на продължителността за всяка работа
Разработване на графика на проекта
Контрол на графика
Работа – отделна операция или част от цялото количество работа по проекта,
която е най‐елементарния компонент от структурната разбивка на
работите (Work Breakdown Structure) по проекта.
24.11.2008 г. 2
Дефиниране на работите
Включва идентифициране и документиране на всичко, което трябва да
бъде свършено, за да бъдат постигнати целевите междинни и крайни
резултати на проекта.
Дефинираните работи са основа за по‐нататъшните оценки за тяхното
съгласуване и подреждане във времето, тяхната продължителност,
ресурси и разходи.
Разработват се:
Пълен списък на работите по проекта – съгласно планирания обхват на проекта.
Наименованието и описанието на всяка работа трябва да дават достатъчно
информация за нейното коректно разбиране и изпълнение от екипа.
Елементи на работите – означения, трудопоглъщаемост, изисквания (технологични,
ресурсни, финансови) и други атрибути.
Искания за промени – при възникнала необходимост от добавяне на още работи или
промяна на вече предвидени такива в обхвата на проекта.
Списък на важни контролни точки, по които поетапно ще се следи изпълнението на
проекта и които са критично важни за неговото успешно приключване.
24.11.2008 г. 3
Оценка на последователността на
работите
Определяне и документиране на логическата взаимозависимост между
отделните работи.
Основна цел е да се постигне яснота за взаимовръзките при изпълнение на
работите, което да позволи удобно разработване на графика на проекта,
максимално скъсяване на неговата продължителност и паралелно
изпълнение на възможно най‐голям брой работи.
4
Оценка на потребностите от ресурси
Оценка на необходимите по вид (хора, материали, инструменти,
оборудване) и количество ресурси за всяка работа от списъка, както и
периодите от време, през които всеки ресурс ще бъде използван.
Оценка на продължителността на работите
Представлява количествено изражение на очаквания брой времеви периоди,
които ще бъдат необходими за акуратното и изчерпателното изпълнение
на тази работа.
Използват се:
Фиксирани стойности – когато продължителността на дадена работа е известна с
достатъчна степен на сигурност
Вероятностни оценки – когато продължителността на дадена работа може да се
определи само приблизително
оптимистично очакване – a
песимистично очакване – b или
реалистично очакване ‐ m
5
t – продължителност на единична работа
T – трудопоглъщаемост на работата, изразена човекодни,
машиносмени и др.
n – необходимо количество ресурси, бр. (специалисти,
работници, работни места, машини и др.)
Разработване на график на проекта
График на проекта – таблично‐графично изражение на продължителността на
отделните работи и техните елементи (начален и краен срок, отговорници,
назначени ресурси).
Разработване на график на проекта – итеративен процес, с чиято помощ се
определят началните и крайните моменти за всяка отделна работа, за
етапите и за проекта като цяло.
24.11.2008 г. 6
Контрол на графика на проекта
• Оценка на текущия статус на графика на проекта
• Въздействие върху факторите, предизвикващи промени в графика
• Установяване на настъпили отклонения от графика
• Решаване на проблеми с настъпилите отклонения
Мрежови и графични модели
Гантови графици (Gantt Charts), 1917 г., Хенри Гант
Техника за оценка и преглед на програмата (Program Evaluation and Review
Technique-PERT), 1958 г.
Моделът е разработен от консултантска фирма “Booz, Allen&Hamilton” за
нуждите на “U.S. Navy Special Project Office” и компанията “Lockheed
Aircraft”, които изпълняват американската военна програма за ядрени
ракети “Polaris”.
Метод на критичния път (Critical Path Method-CPM)
Моделът е разработен от консултантската фирма “Remington Rand
Corporation”.
24.11.2008 г. 7
Подходи за построяване на мрежовите модели
Работите се изобразяват като възли върху мрежата (Activity-On-Node,
AON)
Работите се изобразяват като стрелки, а събитията (важните моменти)
от развитието на проекта като възли (кръгчета) (Activity-On-Arrow,
AOA)
24.11.2008 г. 8
Ранно начало Резерв на
началото
Късно начало
‐Описание на работата
‐Описание на ресурсите
Ранен край Резерв на
края
Късен край
Елементи на мрежовия график
Работа
Работата е елемент на мрежовия график, изразяваща част от цялостната
дейност на проекта.
Видове:
действителна – изисква време и ресурси
изчакване – изисква време
фиктивна – показва само логическа връзка и зависимост
предшестваща
последваща
Логически връзки и зависимости:
Край‐Начало (Работа В не може да започне,
преди да е завършила работа А)
Начало‐Начало (Работа В може да започне,
когато започне работа А)
Край‐Край (Работа В може да свърши,
когато свърши работа А)
24.11.2008 г. 9
Елементи на мрежовия график
Събитие
Събитието е важен момент от времетраенето на проекта. Като елемент на
мрежовия график, събитието изобразява началото или края на дадена
работа или целия проект.
, където
i – пореден номер на събитието
Ei – най‐ранен възможен срок за настъпване на събитието
Li – най‐късен допустим срок за настъпване на събитието
Ri – свободен и общ резерв от време за настъпване на събитието
Видове:
начално, крайно
предшестващо, последващо
24.11.2008 г. 10
i
R1, R2
Ei Li
Елементи на мрежовия график
Път
Път в мрежовия график е всяка последователност от работи, при която
крайното събитие на предшестващата работа е начално събитие за
последващата.
Видове:
пълен – всеки път, започващ от началното събитие на проекта и завършващ в
крайното
частичен – път, при който не са изпълнени едно от горните или двете
изисквания (не включва начално и/или крайно за проекта събитие)
предшестващ– пътят от началното събитие на проекта до разглежданото
събитие
последващ– пътят от разглежданото събитие на проекта до неговия край
критичен – пълният път от мрежовия график с най‐голяма дължина
Критическият път определя продължителността на изпълнение на проекта.
подкритичен – пълен път в мрежовия график с дължина, най‐близка до тази
на критичния път
24.11.2008 г. 11
Правила за построяване на мрежовия
график
Задължителни:
1. Събитията и работите се свързват в логическа последователност, като построяването на
мрежовия график се извършва от ляво на дясно.
2. В мрежата може да има само едно събитие, което не се предшества от работа –
изходното, представящо началото на проекта, и само едно събитие, от което не
стартират работи – завършващото, представящо неговия край.
3. Не се допуска изобразяването на затворени контури.
4. Не се допуска изобразяване на няколко паралелни работи, всички започващи от едно и
също събитие и всички завършващи в едно и също събитие.
5. Не се допускат излишни връзки в мрежата.
Препоръчителни:
1. Избягване на пресичанията на стрелките.
2. Възможно по‐голям ъгъл между стрелките, за да може при необходимост между тях да
се поставят нови събития.
3. Възможно по‐голям брой от стрелките да бъдат с прави линии.
4. По възможност премахване на фиктивните работи.
24.11.2008 г. 12
Информация за разработване на мрежовия
график
Означение Описание
Предишна
работа Ресурси
Вероятностна оценка Очаквана
продължи‐
телност
a m b
1 2 3 4 5 6 7 8
А ................... ‐ ................... 3 6 9 6
Б ................... А ................... 1 4 7 4
В ................... Б ................... 6 7 8 7
Г ................... А ................... 1 2 3 2
Д ................... Г ................... ‐ ‐ ‐ 4
Е ................... Д ................... ‐ ‐ ‐ 10
Ж ................... ‐ ................... 1 ‐ 3,5 2
З ................... Ж ................... 6 9 18 10
И ................... ‐ ................... 5 14 17 13
К ................... З,И ................... 5 6 7 6
Л ................... А ................... 7 ‐ 12 9
М ................... В,К,Л ................... ‐ ‐ ‐ 6
Н ................... Е,М ................... 3 6 9 6
24.11.2008 г. 13
24.11.2008 г. 14

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->