P. 1
Roma Jusienė, Alfredas Laurinavičius - Psichologija

Roma Jusienė, Alfredas Laurinavičius - Psichologija

5.0

|Views: 4,783|Likes:
Published by mikeshnipe

More info:

Published by: mikeshnipe on Apr 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2014

pdf

text

original

1

Roma Jusienë, Alfredas Laurinavièius

PSICHOLOGIJA

Vilnius

2007

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS

2

Mykolo Romerio universitetas, 2007.

Roma Jusienë, Alfredas Laurinavièius, 2007.

Vadovëlis apsvarstytas Mykolo Romerio universiteto Socialinës politikos

fakulteto Psichologijos katedros 2006 m. balandþio 26 d. posëdyje (protokolo Nr.

1PSK-8) ir rekomenduotas spausdinti.

Mykolo Romerio universiteto vadovëliø, monografijø, moksliniø, mokomøjø,

metodiniø bei kitø leidiniø aprobavimo spaudai komisija 2007 m.kovo 6 d. posë-

dyje (protokolas Nr. 2L-1) vadovëlá patvirtino spausdinti.

UDK 159.9(075.8)

Ju248

ISBN 978-9955-19-069-1

Visos leidinio leidybos teisës saugomos. Ðis leidinys arba kuri nors jo dalis negali bûti dauginami,
taisomi arba kitu bûdu platinami be leidëjo sutikimo.

Recenzavo:

Klaipëdos universiteto Pedagogikos fakulteto Psichologijos katedros vedëjas

doc. dr. Mindaugas Rugevièius;

Vytauto Didþiojo universiteto Socialiniø mokslø fakulteto Bendrosios psicho-

logijos katedros vedëja doc. dr. Auksë Endriulaitienë

Iðleista parëmus Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministerijai

2006 m. gruodþio 15 d. Nr. 06-324

Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministerijos

Aukðtøjø mokyklø bendrøjø vadovëliø leidybos komisijos

rekomenduota

3

Turinys

Autoriø þodis

5

Psichologijos raida

7

Biologiniai elgesio pagrindai

29

Jutimai ir suvokimas

47

Sàmonë ir jos bûsenos

67

Išmoktas elgesys

93

Atmintis

115

Kalba, màstymas ir intelektas

137

Motyvacija

173

Emocijos

193

Psichosocialinë raida

213

Asmenybës teorijos

245

Stresas ir jo áveika

279

Psichikos sutrikimai

297

Socialinë psichologija

327

Sàvokø þodynas

345

Literatûra

357

Atsakymai á pasitikrinimo klausimus359

4

5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->