I. Write the letter of the correct answer on the space provided for.

_____12. Why will an object at rest remain in that position?
a. There is no force acting on it
b. Only downward forces are acting on it
c. No equal force is acting on it
d. All forces acting on it are balanced
_____13. When one jumps from a banca to the shore, the banca shoots backward.
What does this explain?
a. inertia.

b. acceleration

c. gravity.

d. action and reaction

_____14. How can you increase your momentum as you run?
a. by stopping suddenly
b. by slowing down
c. by running faster
d. by sitting down
_____15. Why is it easier to go down the stairs than to go up?
a. because of friction
b. because of inertia
c. because of motion
d. because of gravity
II. Identify what form of energy the following represent. (10)
_______________1. Energy released when an atomic nucleus break apart
_______________2. Energy of water running out of faucet
_______________3. Energy stored in fruit salad
_______________4. Energy produced when you strum guitar strings
_______________5. Energy of a moving bus
_______________6. Energy of a burning charcoal
_______________7. Energy absorbed by solar panels
_______________8. Energy use to cook our food
_______________9. Energy use to make a washing machine work
_______________10. Energy of a flower vase on the table

3

OPEC--_____________________________________________________________ 5. Ang pagtutulungang pangkabuhayan at pagbabahagi ng kaunlaran o kasaganaan ang pangunahing tungkulin ng samahang ito _____4. (5) _____1. UN--_______________________________________________________________ 2. OIC--_______________________________________________________________ 4 . Ang pangunahing layunin ng samahang ito ay ang pag-ugnayin at pag-isahin ang patakaran sa petrolyo ng mga kasaping bansa _____5.Pagsusulit Blg. II. Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod: (5) 1. ASEAN--____________________________________________________________ 4.Bilang sa Klase Falcon School Sibika 6. Ang pagsulong sa sa pag-unlad pang-ekonomiya at pagpapalakas ng mga bansa sa rehiyon ng Asia-Pacific ang pangunahing layunin ng samahang ito.5 Ikatlong Markahan SY 2011-2012 Pangalan:_______________________________________ Marka:_______________ Baitang at Pangkat:_______________________________ Petsa:_______________ I. Pangunahing tungkulin nito ay ang magbigay ng tulong materyal at teknikal sa mga bansang nangangailan nito sa larangan ng pangkabuhayan at panlipunan _____2. Tukuyin kung anong samahang pandaigdig o panrehiyon ang inilalarawan sa bawat pangungusap. APEC--_____________________________________________________________ 3. Ang samahang ito ang nagbubuklod sa mga bansa para mapagsama ang kanilang mga pinagkukunang-yaman at kung paano makakatulong ito sa kanikanilang mga mamamayan _____3.

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5 .III. Sagutin ang tanong sa ibaba: Mahalaga ba ang pagsapi ng Pilipinas sa mga samahang panrehiyon at pandaigdig? Patunayan ang sagot sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga halimbawa.