Kontakt informacije kandidata

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine

Telefon: Mobitel:

Prijavni obrazac
Pažljivo unesite Vaš Jedinstveni matični broj, koji će biti korišten za izdavanje uvjerenja, rješenja kao i za registraciju Vaše prijave u bazu podataka.

Fax:
E-mail: Adresa:

Obavezno upišite svoje ime, potom ime roditelja i prezime.

(

)

Svaka ispravka ili izmjena Prijavnog obrasca od strane kandidata smatrat će se kao neuredna prijava. Sve rubrike u prijavnom obrascu trebaju biti popunjene.

Obavezno popunite adresu i broj telefona/mobitela, te e-mail adresu ukoliko želite primati obavještenja o konkursnoj proceduri elektronskim putem. Ukoliko nemate mobilni broj niti e-mail adresu, upišite „NEMA“.

Konkurs na koji se prijavljujete JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U MINISTARSTVU SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE Radna mjesta na koje se prijavljujete (označite sa 1/01 Stručni saradnik za industrijsku sigurnost
Navedite redom sva radna mjesta na koja se prijavljujete po gore navedenom konkursu. Ukoliko je u tekstu Javnog oglasa u dijelu Napomene za sve kandidate navedeno da će za konkurs biti formirano više komisija za izbor, i ukoliko se želite prijaviti na više radnih mjesta koja su u nadležnosti različitih komisija, treba da dostavite odvojene prijave sa potrebnom dokumentacijom za svaku komisiju za izbor, ili će se u protivnom Vaša prijava smatrati neurednom.

, ili podebljajte ili zaokružite)

Lični podaci kandidata
Ime (ime roditelja) prezime Datum i mjesto rođenja Djevojačko prezime Pol Muški Ženski

Obrazovanje kandidata _____ do _____
Od godine do godine Upišite zvanje kako je napisano na diplomi Navedite naziv visokoškolske ustanove, grad i državu

_____ do _____
Od godine do godine Upišite zvanje kako je napisano na diplomi Navedite naziv visokoškolske ustanove, grad i državu

_____ do _____
Od godine do godine Upišite zvanje kako je napisano na diplomi Navedite naziv visokoškolske ustanove, grad i državu Pobrojite univerzitetske diplome i druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno diplome visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja počevši od prve stečene diplome. Obavezno je navesti univerzitetsku diplomu VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja.

Ispit profesionalne nadogradnje
Ako imate položen ispit profesionalne nadogradnje, naznačite koji (označite sa NE, nemam ovaj ispit DA, položen Javni ispit ili ispit opšteg znanja , ili podebljajte ili zaokružite): DA, položen pravosudni ispit

DA, položen stručni upravni ispit

Kandidati koji nemaju položen ispit profesionalne nadogradnje, a zadovolje opšte i posebne uslove za radna mjesta na koja konkurišu i njihova prijava bude kompletna, uredna i blagovremena, biće pozvani na polaganje Javnog ispita.

što ste dužni dokazati dostavljenom dokumentacijom traženom tekstom Javnog oglasa. Ukoliko trebate više mjesta. preduzeće): Naziv radnog mjesta: Opis radnih zadataka: Od [dan|mjesec|godina] Do [dan|mjesec|godina] Ukupno [godina|mjeseci|dana] Broj podređenih: Razlozi napuštanja posla: Naziv i adresa poslodavca (institucija. preduzeće): Naziv radnog mjesta: Opis radnih zadataka: Od [dan|mjesec|godina] Do [dan|mjesec|godina] Ukupno [godina|mjeseci|dana] Broj podređenih: Razlozi napuštanja posla: Naziv i adresa poslodavca (institucija. do datuma Vaše prijave na konkurs. Radno iskustvo Od [dan|mjesec|godina] Do [dan|mjesec|godina] Ukupno [godina|mjeseci|dana] Broj podređenih: Razlozi napuštanja posla: Naziv i adresa poslodavca (institucija. preduzeće): Naziv radnog mjesta: Opis radnih zadataka: Počevši od Vašeg sadašnjeg ili posljednjeg radnog mjesta. naznačite opciju neopredijeljen. a u skladu sa traženim radnim iskustvom navedenim u posebnim uslovima teksta Javnog oglasa. Za svako od njih koristite posebnu rubriku. što takođe dokazujete dokumentacijom. pod radnim iskustvom će Vam se računati i dani između datuma prijave i krajnjeg roka za prijavu.Nacionalnost: Ako želite. označite svoju nacionalnost (označite sa . Ukoliko ste trenutno zaposleni. navedite. molimo koristite dodatni list papira ili u Wordu dodajte dodatne tabele. svako radno mjesto na kojem ste radili/bili profesionalno angažirani u punom radnom vremenu. Navedite samo radna iskustva poslije stečene visoke stručne spreme. idući unazad. UKUPNO RADNO ISKUSTVO NAKON STICANJA VSS Format: Godina | Mjeseci | Dana Izračunajte broj godina. Ukoliko ne želite da se opredijelite. mjeseci i dana radnog iskustva koje imate od datuma sticanja visoke stručne spreme. ili podebljajte ili zaokružite): Bošnjak Srbin Hrvat Ostali Neopredijeljen Kandidat se izjašnjava dobrovoljno. .

u skladu sa krivičnim zakonima (član 22. samovoljnog napuštanja državne službe ili davanja neistinitih i netačnih podataka prilikom prijema u državnu službu.h. nalaze sva relevantna obavještenja vezana za sprovođenje konkursnih procedura. ili podebljajte ili zaokružite računarske alate koje znate koristiti.g. odbijanja polaganja zakletve.e. Služenje računarom Office paket Internet i e-mail Ostali alati i znanja Označite sa Word | Excel | Powerpoint | Ostalo: Internet Explorer | Outlook | Outlook Express | Ostalo: PDF Reader| ZIP | Skeniranje | Ostalo: . Ovim izjavljujem da ispunjavam sve ostale uslove propisane članom 22. učestvovanje u jednostavnijim komunikacijama. da čita i razumije tekstove vezane za njegove radne obaveze.. obavještavanjem putem SMS poruka i/ili e-mail poruka.f. Ovim izjavljujem da sam upoznat(a) da se na službenoj internet (web) stranici Agencije za državnu službu BiH . potpuni i tačni.Strani jezici Obilježite oznakom X odgovarajuća polja. itd. dokazuju se taksativno pobrojanom dokumentacijom. Datum prijave Potpis kandidata ________________________ Format: dan | mjesec | godina . Ovim izjavljujem da sam saglasan(a) da se moji lični podaci obrađuju u konkursnim procedurama za potrebe Agencije za državnu službu BiH. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH). kao i ova Izjava.ba. te da nisam kažnjavan(a) ili su prema meni prestale pravne posljedice presude za krivično djelo nasilja u porodici. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH). Ovim izjavljujem pod punom moralnom. istiniti. Slabo: slabo ili površno poznavanje jezika. Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH).ads. i sl. gdje uposlenik razumije i čita jednostavnije tekstove. Govor JEZIK Vrlo dobro Dobro Slabo Vrlo dobro Čitanje Dobro Slabo Vrlo dobro Pisanje Dobro Slabo Vrlo dobro: tečno korištenje jezika. Napomena za kandidate Prijavni obrazac ne dokazuje stečenu VSS.i. gdje se od zaposlenika očekuje da prati diskusije vezane za radne obaveze. Ovim izjavljujem da se protiv mene ne vodi krivični postupak (član 22. a koja je u tekstu Javnog oglasa naznačena u rubrici „potrebni dokumenti“.).www. izvještaji. izrečene pravosnažnom sudskom presudom. te da sam informisan da mi se neće dostavljati pismena obavještenja o stvarima o kojima sam obaviješten elektronskim putem. radni papiri. Ovim izjavljujem da nisam pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nisam odbio(la) povinovati se naredbi da se pojavim pred Tribunalom) član IX 1. što potvrđujem svojeručnim potpisom. da aktivno učestvuje u sastancima i diskusijama vezanim za radne obaveze. radno iskustvo. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH). Zakona o državnoj službi u institucijama BiH. što ću dokazati uvjerenjem. i da piše jednostavnije tekstove.gov. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH ). te drugim propisima i procedurama i najboljim praksama Agencije. Iste treba dostaviti isključivo u ovjerenoj kopiji uz popunjen ovaj Prijavni obrazac. Izjave • • • • • • • • • • Ovim izjavljujem da nisam otpušten(a) iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini. Ovim izjavljujem da nisam ostvario(la) pravo na ličnu penziju po bilo kojem osnovu (član 22. znanje rada na računaru. materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi moji odgovori na gore navedena pitanja. odnosno prati sastanke pri čemu smatra prikladnim da intervenira na maternjem jeziku. Ovim izjavljujem da sam neopozivo saglasan(a) da obavijesti o konkursnoj proceduri u kojoj učestvujem primam elektronskim putem. Ustava BiH (član 22. a u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH. Ovim izjavljujem da nisam smijenjen(a) sa neke državne funkcije odlukom Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu (odnosi se samo za prijave na radna mjesta rukovodećih državnih službenika). priprema različitu pismenu korenspondenciju (komunikacija. u roku od tri godine prije dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta (član 22. gdje se od zaposlenika očekuje da u radnim procesima samostalno koristi jezik. Dobro: dobro poznavanje jezika. znanje jezika. komuniciranje putem telefona. jer opšti i posebni uslovi traženi tekstom Javnog oglasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful