/http://www.jsoftj.

com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/

www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

!"

# $ $ %& '% ( ) *+, ) - ./0 ) 1 2
( 34 5 * 346 * ( 78 * 9: * ( ;< * ( => =?* ( @A= * B CDE # 1
. H I * H = * F! * (
* ( G <*
K =? * (
*(L
K # MAN O% PQ " R
*
B S * ( B TU$ VO= * ( W< X > S * ( Y B Z * ( W , C [
_P ^ # \ ?* ( /S ]%9 * ( 9S 9 ^O N _PE =# \ ?* ( BTQ`
.b hA% P d 1 * ( b h < ia O#* ( b cS U9 d1 e** ( b %
f Og
[ o - p f . ]j k * M = * ( ] 9 5 * ] g A _P * cl0 m j n*
@ Q * KP * * ( PQ q* Kr^e ( 7QNI l a * \st W g u W@< v@?
. P #*
: O / 9 o lX = * . _BUT _BUT d _ d1* ( _ W _w B
U Gx
((

))

*************************************

: v %9* \ ^e* \ z MAN* ( { X

MAN v7Q, * l QO * ( { v h<

www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

G0 g o * ( \
E * \ b =9 %, G0 M,N ( ( G } E ) B
Ud?
•= € -* U • ?* ( i ^O =% * 4 A, @C " ‚x \hf } G0 KB
U 0=
. 7 O%"
4Aƒ Gx* ( \„…* \g*-* m † O ‡ g bL MAN @ ,l" t4 < rs< TGx
b g* ( Z< 8 * ˆ N ‰ Š* ( † ! * ‰QcI ‡ g K = , ˆ ? ex ? %"
.G ‹
_ra c \9 Œ c *0 ( )G *0 •4 \9 TŽ0 *0 • =a D • N " ‘ < U v’ f
!• o A” †0* . _@Ag \t # t W Y* ( _• 0 %Z W“g0 *0 ( K O
v’
( _VOg* )X > 0* ( v Y* v a ?* ( _‹N* _ e* ( _P 90* _P z
(
d " —* * ( ‰ Z " A=A Kb *
˜ G % Q \ x e*
ON d ?
. ,a
<™ *
< ›N : lX = 9 . 0 * •Xšb * ( s % * 90 : o lX = vB
U
. • Z œ WD • c ( L hf
(F * , [ % n( C
• b C/0 o vi.^O _B
U
. G " * G * ( b YS *
( b = , f% *
<
O MAN eI N • ž 1 • Ÿ € d \#x
* ( o, # Cg0 K g KG
o v 9(
“? * wd " he •*
M, * ( o
h> , * o C%& @> * ( €;O s,l< W hC G0 o *v Œ c0
. ;," B % 0* h% VO¡* ( › % P O.5
: \ *0 n . a , MAN \ v 0*
( O
— # * , * b* 6 * %, v A• 1 B
O=" TG0 :
.
= ," * ¢ * X8 * S B 9 vi ?*
www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

G £I * ( \ 9 3 ¤ , * ( \ AN pf * ( \# ¡* { ¥ 9 _;fU *
.{ 4t%# pfU * ( = ," MAN @A= € * (7 * n › % * ( = * b = 9
@ D* ( B CsDE * @A= * ( M S * G < * ( 345 * 346 C ) * ¦ * : !" #$%
. H I * H = * ( F! * ŸE * O
* ( 7 O%" 7Qf * ( § s ‰ D " oA? n v *
\ ? v’%¨ : $% $%
©b h < v\ g * ( jª+" P 9S * ( ‹%" VO= * (
A> S
hA * ( %c , ] ‹ * Aj " B Z
_™ g \ ?* ( ©b 9 S * ©b cS *
)N
9˜•
• c E* ( •. ? •? E* ( • q •¤N* ™ * W $
. o % 10 ) W^Av
˜ # , #I ™ U? * N " \ ? v’ N ? ( m;¡* 4A,hA vB
U :
%
. C v
* ( i ^O T« 9 wd " NE n •U/z
WM AN > E \ªA% * ( ].9 ¡* ] g Y N KPE =v# B n v ¬ Œ : & '( )
. œ †@ 0 d? 1* MW#0 ( +" l D h < ? ˜ o - n
\ b g G ( \ •Q d, * - =A • ® ( LY B A • %10 Ž : * '%
. B
e0 n = [ [1 " v’A%1* . •QO mv ?* • . h ,
[ #0 \ v 0 * ˜ o - n @ s & • = ( b $ E* ^ O 4g • =#0 Ž : & '%
*0 B
\vhd? & *0 ( 3V 9 • * ( KŒ† O 9 l =#0 • ^? ( d 0*
. ="
— TC \ ? v’N # ¯x* ( X O MAN E* B 9S MAN B
U s 0 Ž :& +( $%
%9 ‘ ^A v N0* /z ‚x K‘ s l = #0* ( P = ]9 l / 0 hW9 ? (
. m ¤ Œ c0* v\ ªU 0* - =A [ 0 G ( KP ^ e

www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

_ % D \ ? l‘ < G f •G°? ˜ ‘ S w ® *0 P ± 7 g !9 • cl0 Ž : &
r
• Ac \pAf U * . †’ *0 o - vP f- • , *0 •^ ^e G f Gx* ( v\v .9
-. 0/ 1 .2 /345 ,6 )) ( XQ I * >fI *

,%

N • %v9* ( O /Q
. (( 78 /9 :;< &= >?

g n « %" “% •
v- = l²^•A & : @ A %
’ > [ O U vP h% * o - vP Og #0*
. o - s ´ Gz = .9
*( =
59 l A%"
U T hµ G0 M,N* ( B
U 0 = G0 0 " d 3 g0 ( ) A f ) N oA
( ? %" n • = * ( X = n •? O#x* ( 4 < n •E N* ( ‹` n •gs e B
. ;O n • #* ( 0 n • *
*0 ( • .e / • a c \9 s Og0 Ž* ( ª A \ ? ( 4A 0* ( [ h$ \ ? v c /0 ¶#x
.• %
µ •G0 0 „
9 ( \ U9 • A9 *0 ( • .^ • ? *0 ( \ %9 •Q 1

( KN
0* ( M.Y
³ * ( K— c
>f!9 l

> I '0 7=J > K LM/0
& ..!Q &T( ..% D8* U

B.C 8D .% &E.!F /G H8
N .+O( /P5.Q N R /S +! F

*****************************************

www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

B C D -x : ` 7 WXA L&F X;/Y 7Z;X0 #[\? &]8^W% X &_ X X '% L&F X( /E\%^W'X0 V
.U 0 :

;, n l A? = P
0 : vB

, vB ^e0 ˆ # ( vi

*(@ C

" vB O" ˆ # ( l j

( ]Aa ,

m 1* n v ,

’W * ( v¢ " ¢ * ( v ^

N v f X * b ^O n
’h>1* l

< T D -x

.U 0 : * # (

’ªA * ( l O" ’%g* -x

l0* ( ] C 7 0 vB 9S P e*l0 -x
.U 0:

.U
e

.U 0 : * # ( lX < ’%TC= * lX ± ’d # * l v†, ’g D* l < P 9 -x

0 :sr ? ( s’A¥ & ov, # o AN s’g D* s’ v

& v· S o AN s’g D -x
.U

( ©b ‹ v[ W * ( v• WO vr 6 * ( vV ` ©b N * ( v C v4A

v %O \ x
. v\ [†Z *
( P WhA" n v]NS * ( P 1 < n
S * ( ^s S n †rlfS † hv \ x
.¸ < n l A S *
v , * vB A= † hC m fU9*( * vwdA * l‘ 5 , * v , S * \Š 9

/E.#b% V (v]=
V (P hA

† = , * ( v sY† vB > * ( vB ONS v ‹ * N " l0 ¹* ( v— * S
` &S&* X5& & Nc!&d^%
v º0* ( P % v• e0* ( Œ* < l ¨0* b ŠS v , 0 : {
. !• ` ef!& X /E^% /g^b X [XY

www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

& .X h% V ( l th• < * l = * † % * ( l O† * l = * ( ©b = * '5 -°? : ©{

. ` &8 O^i% & &C X;% &E#b&% XZ;X!% /jb/ %

4( g\k& X(X V ( G , I * † v * ( v " * l¸s 5 * ( l % * vrCA -°? : {

. ` &Elb% X & ^F 7 X 4"

.P*‹$ * 6 * ( h¤% * XQ$ *- : {
.• s 0 Œ ` N* ( • * G < b 1* ( •A N A G • %1 ? 4dA
. G £I b & — * S s¨ •» c0* ( ]= wA>9 A= wNE s 90 4dA
9 Cs " F
MAN* ( o • 0 • %v# W, G % MAN @ 0 ( †B
‚x w " XTQvD* ( s€ # ‚x s a O ˆ
†B .• g •^ ? dsj0* (
. € ‚x , N ]5a * ( soc e
K@As 9 a hW c 9 s@ ž0* (
K• e sZ 9 F*
Xž0 4dA
.] 3 ,v o#s N 1 K & G C
f W * ( 3@<
.@A=
# s c * ( W46 N •Xž0* ( G < WN s -0 4dA
( o AN Ex f * ( o x Ex G f * ( os Ex Œs ` o9 l- %#
.;O 4%#* ‚ " 4%# ( † * ’#0 ( o9 Ex # % E * ( o Ex X +, *
***************************************

www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

. hd AN ½ ? ( C o
¾ ¿ O h% * G £I
. 46 U Ÿ°? b = 9 o AN* ( ? %" * 4A% Ac
. < o AN V5 ŸS ˜ Le %" Z * 9
1
. •ha { f>f0*( • 9 Gz = b =9 o AN
. € e — G , I ‰ #!9 F ‚x , 0
. O —
‰ Z ? ( • a / •Q1* E •N ZY f
. · f* ›5 * ¡ * =< * ,< o Ag dc
. 7 * fS * C À" * ‰ h E * 7Q * ¤ X ? €
. o# 0* o ¾ t™ h> hN n ohŸ
. = ," * LD " ™# * o * n ›N
. Á* ? % * •ž * O n o#*
‚x ¤#
. [g* \% % Â X h E 0 0 3 g
. ,
?S * À" PE ` b * B U n o - ‰* C E
. ;Og h% ? ˜ i * 4A * 4¤f * ‹e * (
5 E
. f { MAN 9 ( 4= X A * 4% X *ž [g E
. ¸ < 4À E* L% C dhZ A " ÃN0
. m " ¤ # * +" =N VA®
. —* A B UN 4,$ ? * ( 5Y › % X ? ( Œ Z * < Ã3,9
. a ,` 4¤N0 — 9 S Z o9 ’A Ä a O" * € N Ä 4% ]9 G g
. d?
Q? d e
9(€
o ? ’A g Ä , X gS
. A * — Z * 4% n ? ( €; i^e

www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

4 A. . o ¾ M. I %? * ( @ 0 MAN o ™ A? ( 0 • Y ¤ E . . ¡ ‚x 7 hN /+ E* X < n oAhN 4.jsoftj. 4.gulfkids. hN* 0* X * ^e { € z & [ g .F /0* P C=.^? .com ���� �� ���� ����� �� { \ 1 G. =% ? ˜ o ^O9 7 h E * D * L " 9 o AN .com ���� �� ���� ����� �� ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ./http://www. [ * P %a * PE N ? 5 . Q.jsoftj. \9 ¡ * \ ? ?* ( o •%? # •N* . a %" N Œ C “¡* k 8 9 % * = [ % .$ n 4 A. * X < ¿ e* ? % * % 9 •ha { ‰ ***************************** www.jsoftj. d AN { Y * œ ¸ }* ( o AN { 4%# n ? .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.\ x— U " h% hN * ( o U [? h% 4A% .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.

* ( G N € N `e X+& XX e@X &Y ^q /EX X &" •G0* !•_7 g0 sP v9 g* ( os g MAN L Å •G0 ) Ad ) !.1 KX ?0* K h hN K4%# n o#x !•[Cg0 G P g * ( l»# 6 v7 * ( v ©b " * ( l»? v ` € N* ( • f • • h5 • hd v› % € N* K W K .gulfkids. X U * G $ 9 s[Z v Ž* m È o AN 4%#0 s g* oA=N si" * ( 7 Ul$ * ½‹ !• T ? GQdj Gž* o%Š [ 9 † }0 !• • .jsoftj.K v l0 Zf vm * € O9 n v 0 + +A =N 9 = o 9 v“ = • !•4 90 G ? o# .` ) C = v.jsoftj. # n s ª ? ` ^ / &n5/ ^b^F^ g\k&'\ "^ L&FX .jsoftj./ vwN§ ( 1 " v E* = " n v ( l? l ? % * Vs Y * s ª ? ( b YS * 4% * " * . v— o ? N* ( oAhN* ( o 9* ( oA 0* ( o.c g* ( %.A9 b Og (s E o * ( K h .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.com ���� �� ���� ����� �� . L • ` & Xhs^k/ X \k4X8 7 # lŽS c0 s g* o N b 7 G0 _@ = 0 !•_• s’%Clg g* ( osg MAN h % „ vN € * b " ‰ G0* 3Ld 7 %C o % ÆÅ •G0* !•.> ’ ? vN s g* o%sŠ n T !• K7 =s 0* K· !9 vB W \ AN V35v#* ( v7 %C \ AN Ps Ç g* € •A1 ‚x ¤# * ( Mh% ’hA s g* € ¤# n • ! * ( 4hWO . f* 2b U¡ ( c* n _ 0 ( KG 9 n ) W^e ` XY./http://www. ` XOX" / &k+/0 g\< &Elb% XGX &" ^ .com ���� �� ���� ����� �� V os g ’} * og ? s €v vhs5 L -°? o AN { 4%# fU G0 : '%" ( 2b .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.\F& 0XV o # * ( oa g e0* ( ***************************************** www./nR/ ^ &Elb% ^ X &" D / X &mX g\k!^bXo ^pX5 ^X V v4A% E ’#0* • < voAÅ ( v % ’#0* # o ( 2b * 2b * ^%r 4I^W&5^F V GQ1 * G * ( G Y* )G .

³ AZN Nx* ( G >1 i ac U f* ( •Qe0 )G ^C * ]^C v ^C U f ( LD hA v % U Gx 4 g P S ¢ ® E : LD " MAN L " g •£ g* . < .A _rs.BU vB #* ( A h$ # Og l hŸ ( D & l 5 #* # D N v Zs%# #0 #bQ9 Gx GS ˜ N C "M Nx MAN † $ * v™#I ’%h 1 * ( XQcS ./http://www.jsoftj. l A? = * ( 7 S ‚x v ^ ©b " * E* ( L www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. _‰ ( N .jsoftj.gulfkids.v sr ® Q? ( 7 S ‚x v. 0 MAN l¸ ^ f..#* ( dZA _@ Å* ( D ^A _‰ D LD " ? n l b = lg* v S Md # ` G^bXt ^u v (\ Xjb& V : X g  s’A%? * 4 S ©{ f.com ���� �� ���� ����� �� . # •U=#0 ( LD " [ oAN TGx ( ]% ‚x % * ( > ‚x ÊA * ( \3 0 C9 ‚x C * _r • _ • * ! _[D* \9 N0 MAN o C# * ( m 9 og * v\ o=Ag* . ` l # v vm f0 : X g •† ¬ E ‡Ž : h^A g s4Ÿ0 4a d .jsoftj. # #ž n • 90 \ AN W45 E* ( v\^AO †46 E* ( tmv % lG < E ( Md # * M \#S ˜ t ˆ Q? \ AN ( ’a A¤ ’}* LD " F 9 f n s›% E ( _7 N \v#S ( \ µ v E ( v\v^3^O ( d%AC ‚x ™h * ( \3Ot ‚x d W v G0 v 0 ( LD " i Y o. \ %9 lX k U 7 S ‚x v\Z i 3 TGS ˜ rA` ‚x G A E* b ‚x G* ¤ E F Gx .g* ( .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. D < ^A _ * É v tes v* ( • 90 v¢ ” Q? X ¾I Z n K W g KX È v W=v ( G .com ���� �� ���� ����� �� ) g* ( )G 1* _@¥ \ :" lG < * ( mv ^ * \% l N * LD " v pfU v@ ‡As5v ( ˆ*s v E* ˆt •Cv bQ=% N LD " WrA Gx .

gulfkids.^? ov vmv Ÿ ] 9* ( \3h¡* \„¾* LD " ™1 ]9 ov v >% E d ( \ ? vP Å* \ ? P * o h * € f sŒ e •Ã=? 7 A ( N " \ ž* r À" \^ Y* = .^? 7 ( ©b .jsoftj.jsoftj. G± ‚x P! Ž U v 5 E* ( m Y* m.jsoftj./http://www." ¤ Q? t’^ e0 -x o f 0* ( \v.Ë o#!f* 7 U6 › % € A/ n • %1 ? ( _ * _7 €v hN ( v s.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.… tosTAƒ0 U v7 ." [g •NQc * K 9 9 • *Q * • %Y / • Qe 7 = G0 9E 7 UdA? ( €W 1* €W f* oN 9x* www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.com ���� �� ���� ����� �� .U v™ 0 Q? ( v› % v s.com ���� �� ���� ����� �� .

com ���� �� ���� ����� �� /http://www.hA? ( 7s U •EEž •9UN Ìb ’9 Y -x .v& ( ohA%9 ( o 9 ( o ƒ 9 o c!9 (o 1* 9 .(j/(.!% sY m T!o • s^l? *0 • Zv v@C#0 Q? Lƒ 0 vB„U l0 •Ã=? 7 A : X = ? ( voAhN f * ( o ¯x* ( ) >%9 E* _€ Q? ( Ä * Ä 9 v 0 Œ •Ã=? 7 A ( • ¡ *0 ( •. 1 ? ¤ 9 ¶ N!? v› N0 Œ Ã=? 7 A .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.K .3 < ± K ¡ b " †4 ¹ %) : ¤ d % /S K N K e K -E ? K °9 o. *0 ( d¤ ].dY •. =" 9 • D * ( @ A/ n • s.jsoftj. d .jsoftj.v * ( S n •# * ( K È • •f-* ( K ! 9 ./http://www. ¤ " a 5 K ¡ v / *0 ( b 3Œ $ Gl } . /Í •% #* ( 4. # [ ’g e o#x h * o # f b 9 n 7 U n ¤< T f p 5 .0) : % .com ���� �� ���� ����� �� .( Z.Î f * L Qf* Ä n G E * ( L œ 7 h E * ( \ 1* hf0 MAN ÎQe ! * ( L39 N c n v d 1!? v› N! •Ã=? 7 A KB f % C * ( K a ? ² * ( Ï f n ¤ * ( L ^O %* ( ? 9 * * .jsoftj.gulfkids. }* ( Lh.) 9 * _7 ¤# . ( h$ \ ? . • / ’Af0 -x .l= ? \ ? ’#0 U U 7 A WB \ ? v fU ( #U \ ? v 5 .$ 9 Ìb N * ( d¤" 9 • h * \ # j * ( KP \=a g %¬* \ N 43./!Xr X( s/w^F V € s. K[? # www.0 j(. E* ( K = E* KÃÀ E* ( K¢ N # E* KGs v Q9 7 U v› % ` X 0& &? % X = o MAN • 0 dlA%¬ * • N o Ag — MAN G0 o AN Gx ™ S v / €† v d? 7 *0 ( ¢ 1S iA" ™ 0 b U •.v ( s` \ ? v‰ ( • dY ( ogž 9 \ ? MD ( • * • 0* ( • * * • ? 7 U v› % ( A !d ( X 4( \?X Xj.com ���� �� ���� ����� �� ( 7 .

9± [ L.1 ‹%# E •G0 AN Gx ( t s%9 · S ‚x • O Ž 5 Ž N n www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.K· ? ˜ v› N! Ã=? 7 A 90 x % * WN ’•A} * Z * f o#S ˜ ¤< € fU S vrg0 « * ./http://www.jsoftj.jsoftj. Ñ ƒ b * Ð ¡* K = * K .#I d 0 j/(.jsoftj.0 . E ` /S.0 j(.com ���� �� ���� ����� �� . F g n K hAf v‰* 0 lG . * Ž \ #S* @ A” Ž \#S ˜ bLY E • ¡ TGS ( K = Q ‡ WZ% 0 * 7 *S .X'X ^>^F &Elb% / (^ yX^ V E* ( _ 1* \ ™ ( v\ = = E _ = • ¡ TGx !• w g h> rCg* !•\ Å v[g # ( \j < †4 Ÿ* ( \ a O v™W1 #* ( \9 .• fU Mœ0 n < %. pXv 0 ( • ž 1 v[3Y0 ( .\b&x .5 ‚x ‡ h$ 0* ( /± v[ #!? v› N0 Œ Ã=? 7 A ( K7 A¤ [ _rg0 ( KB* N v¢3 ?0 ( •%a 1 v4%cl0 ( G . * Kb * K ZvN* K sf a • v N0 ( . •.5e v4 0 ( •" N v7 f0 (•9 L *0 ( Kr % v[ Y0 o AN L 90 A? ( o.h f sB ¡ Md # * . f p 10 ( •.com ���� �� ���� ����� �� d# O 59 3 ZY \ p‘ 10* • A ÏAg n vF ¡!? v› N! •Ã=? 7 A .hA? ( )G E* ( _4%c \#0 †4d" !• _ * _ * -°? ( vm =A# *0 ( v\ 9* 9 lX ^v • # E* ( v\j f * ( \ !# Ò • . dAAv ¨0* **************************************** 0 " ( & ' $% sg h< · d1x v 0 ( ¸ e ! "# S @ . # [ 90 * ( 7Q S [ % 0 s A? 5 Ž N n ’s#0 l = . #0 l 5 # .gulfkids.

com ���� �� ���� ����� �� /http://www.- . ©b %g† o n v\1 Œ o#x ( !C` * r < 0 v Á* ’#0* #0 v[g 0 .$ b fE  5 B f i ?* = .… **************************************** 0 /) *+ .9 \ AN # * .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.\ = = E K = KbL 9 lX 5 YE v\ vž ´ E vP £ Ò E U * ( K7 % )X 5 o#S ( \? ž ¤ E ( m /0 N X!.# m = • =# W46 G D = bE+ _ Z%? s Z% Gx* . A [ *0 • .com ���� �� ���� ����� �� Ae* hW9 * ( e* sg v d t .>f MAN G0 v\ L5 E m. * ( v[hA * v[C.¡ n mv hN U TGx ./http://www.$ T % *0 ( . \x E S h Y* ( mQN n T 1 •ž W @ ` † ©b À†.gulfkids.& 0X \ ^d! % V G C F P =v \pAf U * ( .$ X e* g r=# TA% • .„ ¤A g\?/ /(W.jsoftj.K7Q.7 9 • v Ž K7 n • .h% " # I s ¤ # ? s4 dƒ0 ]9 ’#0* 0 ( 4d W ? b h." n .v n [lg Ž % U •.7 N a %9 lŽ % Ld Œ * .i^ % /g\?/ . E ( o ! Ò • ¡ € .jsoftj.X0X X . U b CNx Gx l N O \#S ˜ •Q=N _7 U * ( K 0 lX c \#S ˜ •N Y _P =u %g " P ZN " 9 t a O" * t = * t· " * % t‰ $ \A = . SXc U^? ( Ž* \v. ` e>M^FX /E+4( e@X & z( g\?/ & 0X /Elb% X X R^ % & (K %9 G D £ Œ * (• ¡ G N ´ Œ 4ŸS ˜ G U s4 _. * v j+ * ¶ * LC%v o#0 7 .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� .h? ( Ex * ( O=" F* " 4 C^ * ( 3 " ± =Ó d? E l *v D !•9s o N bE+ ’ . n •hA *0 · S n •= # UÀ Ò .o%Z †“= * ( o A= L v* ( o N L v* €8 .>f Gx . s4d www.

/( [\u V ˆ •9 ¦ ( [ h$ N •E = G G0 v ’ f •Gx . o 4d .¡ v./.jsoftj.? E vF * ( lÃ=.¬* 4v =# ? G0 v[ C .!46 gS o „c * ( s4Ÿ! o ¾x* ( 46 o ? Z 9 4d . • %9 •Q 0 ’AW 0* •Q ^ . x g 0* ( oA ¨ * f g bE+ P 1* -x s7 sOv Q? ’ .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. 0 o #S Ex KbL E ( ]? =< @ Z & € * ( šb % € e # & 9 Ž % TZ s[ c* ` &E&bM^F &( /E\%. ’ Ac s =? ( Ž % N B % •h A ( „ ************************************************ 5%4 12"* 3 t Y* ( m. b = MAN ¹ lg* 1* ’ > ‹ vP .com ���� �� ���� ����� �� G 5 4d ( • • Af G .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. 9 * oAa ? 9 ‡Xt s ` v4d ?0 n W O •G0 v[ C . v4 =# Gx ./ ^i"X X(X V s4d x www./http://www.jsoftj. o1 1 N Ô = * o ¦ .gulfkids. % n 5 4vd 0 ’== \9 ’AN * bE+ 7Q ’ 5e0 •Gx o#x u K@ D n vo E* s4d N s· N!? E0 ( h$ i• WO i e ? E0 ( € hN * l % " l± v = G l o#ž* =9* ( o ) ¦ ) ¨ r À. d" O ÀO f o .> %? ( vm* = A` ©{ •ž * vm* fU % ©{ @A/ ( F MAN ) ¡ 4%3 G • lf* b $ * G * ^$ % c TGS ( m v 5 ( o?* % . . s o#x . 9 ` g\k&{!Xz& . 0 = % G0 [ C . s * ( bE+ m ?0 @A5 G0 [ C .#* ( o# .jsoftj. E · S MAN ™ $ Gx 9 E _ #Uv 4v N ’#!? ( •E *0 ( •9 0 *0 ( •hAN *0 ( • Qe s4dt•=l? o#S o AN ³A.G* £ .=}* s4dd * s4 =#* bE+ 7Q he ? •-x . * ( h< P e „ f [AÀ * ( o AN { t4t%#* o € Ò o à 9 v\#* U ( • * ( •hTC¦ • e ( W ¡ ! • A9 M= * ( «% „f s f* (( _ v l0 s’ j0 )) s4 . d AN v .com ���� �� ���� ����� �� ./ X8X /Elb% /g/Y X+|^ ^ # &m .

com ���� �� ���� ����� �� /http://www.` hN _. I * h$ U6 * ( ^$ ¤ # MAN ov„c . % * ( [ ‰ 1* ( 7 d ( v\hTAN* ( •/ e •g =N ( • = ( Ìb ž ( •? À ( =% A f m i e0 ( m N . •Q 9* •9 UN P I LhTC¦* ( C L N s4dA ¨ v• *0 ’g U 0 d A? E0 . ` e8. !• o% * L% œ r ? **************************************** @ AB+ < = >? .k mU N l eS U ./ A% v * ( v .>f -l g* /E'.com ���� �� ���� ����� �� .\kA/ ^%X X X} g\k+&( / 0& /" %^ &E#b% &E}X.&% g\k/ & d/" X "&m V MA . \va / v E N 9 >" · %9 *+ d * ( ¯x* ( .gulfkids.k o#S { ¥ * ( € ^1 v ^1 E* ( oCh¡ %Š .G % O là sh¡ € E T ( KX f MAN v a o#S ˜ { \s1 .com ���� �� ���� ����� �� ( v\ 9W 0* ( vm = * v\h%c0* vm .jsoftj./http://www.jsoftj. 5A G .\bX 0X ./" ^? X( XP&F& '/ b&% X 40/9 Xj%&^s^? ( o 0 œ Ww ? ( \h ¡ MAN œ †›d * d AN !f •ON • ? 1 ’^ *0 ( €b Z ( mQ N n T 1 d 9 [ ^$ f n C. I 7 N* ( h$ € € N E W < B C` U Gx # f & ™ Q? ( G .jsoftj.) 9: 6 7 #%8 www.f* vm ªU¡* v\ 9 MW9 KB0 l Og \ O? n -°? ( d " g* 9E U vB Y W c WhA? ( — . s4Ÿ!f* ( b ¡s 5 N ^$ TA 1 bQ=% _.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.( ~ /• y^%&m X+/o X0 g#% ^W^? X( V vm Å* mW N r O MAN L% * A$ L \ 9 ? •hAg • A9 ’ 0 -x !1 v E ` ^ .

./http://www. [ ž Gx E lGQNx \1 F N Gx* (( &•b &E}. G .o A/ s * os ]9 €v h5 %.` v a N* ( v\ * \%a 9* v\A v[ C f .jsoftj.X'^%X ***************************************** E + F G . 9 ‚x • h%c %." Xl *0 .jsoftj.g =N W./". ` yX• X0 X‰.jsoftj.Xw% X3X( . G* Z {‡ˆ}y^bo^W% &E4X8 &E}X Xz&.¡ si ? •4¡ o9 „Ž0 *0 Ñ4 _ra c o9 Œ c -°? s N ( • %a 1 s4%c0 ( •9* •U=#0 ( • A¤ O# ( • * ¦ ÃN0 . d vD N ./•X8 V ) NWž 4Ÿ -0 TGS P %a H+ C D * r1 S l 0 4 < nG¡ .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.` * ( \Š f vŒ* %" * ( \Š f l h$ ( 4 dgQ/0* ( s4d # n •Q1 N v\ º G ´ ( % I Uœ G A3 " v4 F W . B 5 _7TQN Ex d g v4A% 1 X / sP º0 K =N A L59 3rf b l 9 Y h$ † µ ( ) ¨ _ Y _ ¡ B > e TGS ˜ v· S * hA Œ ` * ‰ * b = v™ 9 f s4v 3 dv s * • /* • # Nx* • * • ? D* Ìb CN ( /± 9 A¡ * /± MAN KF* D KB vP h.\h%Cf v. ¬ ( •9 s N0 ( • v.gulfkids. W * ¢ ¬ .` ‡ %? TGx .% )) 4 = Ž N n ) 1 ) g e •Q/S b =? MAN g " P h. .\kX0 ^W& www. ` &c&% X.com ���� �� ���� ����� �� % x . _ ¥ _¶¡ ( Œ* %" G . #%&m {„…}‚X x/ 7 X 4" &( /SX +&o 7 XC^W&% X(X V •g*-* •# * . I * 3 9 4dv9 Ag sP hvN U e n vŒ O ) f . € t yib .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ���� �� ���� ����� �� . #E * — #E G* Z ? ( 4 a hD* •Q ¨ v\ 0* •?* % €. * b* 6 * ( H .

W¾ *0 ( o 3 *0 ( s f *0 ( s[ c *0 ( si3 *0 ( 0 g *0 „ e G± 4g •-x .vi ¬ K@a Q9 Á n Õ U GS ( ‰ * 345 * 34dA d !Wd ? •¡ ? o n v ¬ 7 K 0 n oA%Z ? < ¢ 0 = . * o Ä^ O#* ( Kw ." * D < * LD " P T A T f o v ^./http://www.)Õ* A o#S Bv C * oN vi. vB Ov P C= mU ¤ # P ? n* ( • Cg K = g T f v lC= KB #0 ’} . ? oA=N* ( _Œ ¦ •V lÕ * ( ) A ¡ l .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.gulfkids.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� . #0 G .¡ OÀY Vh= E * ( 4 dt Qf* ( 4d f * 4d e0* 4d.9 Õ si9Y #S 9 G* 5 ]a * ž ` * ] Q ‚x ¤# ( . s]^e o «x* ( Õ MAN L = Ò €. K „ .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� N .¡ s[ # *0 ( o 9 iAe0 9 = %.^? .>f* E * ( vrAWO * vrªA -°? ( /± P 3OÀY n *v dsO ( 4d?* ƒ* .G $9 B* < mU 6 ) gW u ) . U 4 _. /± n BlU E* €.Å oY ? MAN ’#0* K * K % n . [D 9 ]O G Z n vF £ U bLC U% 9 v\ Y0 •Õ Gx v]Z.? O% f **************************************** : ( 4a ( 4d ( v• 3 B U% U Gx .C b 1I U . = b/ E U •E 9 K h> KX hN!9 7 = G0 L.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. KX .P TUA * G A v7 NI * www. f M= ? ( h% \v e lÕ 7 U PE C/0 TGx . X h P -* ]h P . %Ö× Ž % ©b c0 o h * ( h% ] ." . 9 _ ^ # * ( •L / _ 0* v\#S ]Z.jsoftj.

/http://www. \ z ^¬ ****************************** @ I J I ^ &[. # BU ( o r ® E o#S ˜ U oh%c* U o# A9 ’#0 € #* ½ / G * ½ / 4%c o ’#0 .hD n PW g* o.com ���� �� ���� ����� �� nG = .\u V ( =" ’ f ( v S L g ( vr^O ’%?v ( v4A= Wr1 ( ` XY^X 5" ( ` X+^% /Elb% XŽ. •Q/S * " . # s } Q? * hN* ž N • Å rA • ’#0 . Ž v /z 2bLY ’#0 f k * A= B n o.jsoftj.hA? ( K * K e n G j @ Ž = A` /z ‚x 7 z . # n s’À -x =% mU Gx s Ž t€! C/0 * ( o CÀv s Ž o9 e0 Q ? ((E+( Ž&n/0 e•t E KU &*& /0 ( )) • Š*0* a 1 [a g p f* ( • ^s l s^" * www.\i&5X.5 E ’=A/ hf s›N ` &_ X !Xw% .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. \ Y # n oAl> Î! * ) > ³ n o @ .com ���� �� ���� ����� �� .5^u 4( 7• X.jsoftj.#% [.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www./( X.gulfkids./Y . o Ov ( • CN l A P s e €. ^F XO!h%X.O g* ) c* ( _“ * _ A : ZYS Ž %9 v\ Y0 s4d%a c n F TGx G0 o h g* o ¨ GS ˜ 1 ‚x •X ^ Q? ž " f ’ f G°? . 0* # 0 ŒQ / Gx ( •ž G . # A? U * Q ? P zs )z g* * .o Q= = * € 1* ÙA E * ( L 9 o. G 9*U * v XO}& Œ[\k&%X V ( ` g/OXX ( 7Š X"\ ‹[\? Xg&bXo ^u V o WZ * o MAN @AC# ( o ‹# X E ( o e . (( (m g? C k0 )) U € ? N* U ’=A/ ( _.X^? X( # &m X+X5!&n/0 .?& L&F #%&m g\k&'\ "^ L&F ^%X &]8^W% L&F 7 X5!&nD( &( X• XH^ X(V .jsoftj.

* ov9 ON0 0 ¹ * G f \#0 † ¤ E ( KP .com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj.jsoftj. ` &S& +&o 4( 7 (^ ^ &“.com ���� �� ���� ����� �� GT °? ( K’ 9 • *0 ( K K .` * ( U v /E * ( T g ©b = * W g g ^% V ( à ( “9 = ( LC%" ( U/± N 4 D * 4 ‹e a O" S• . ov. G0 ¢ 1 l² * . * ( X $ F*8 MAN vmv C • e i O9 A W 9 ( ÑL / rCA9 B " 3 9 ( O il"* ( bs W N n l O »1 K¢ 9 t7 hd" ./ *0 ( K g P *0 K· @_ Ag ov O „ lf v #U * ( O v 1S * ( { l . t s%9* ( • !hT¤ t s%9* ( _[ Y ‰ $ %9 lG . (([ F A ( KU 8 u : [\u k% ’ s? s? *************************************** P L #M #M1 L + N' O ' 7: K · " t s%9* ( _7s # dW. . ` \ kX!b^F XA X(X &(•/!b^F XA X ^F V vB " p µ* ( ©b = lUl s * ( v * =" b = 9 sŒ N ( % * † U * ÃsÀ†.XQ„¤ ª ? * b / •D b * TG0 4AN ? ( † Å* † Å b ^O ’ 0 -x www. # l 9Q9 .s •G0 b " v™s * ( d G0 $ vŒ = x o% 9 v[ = Œ * ( oh¡ * Lh¡ MAN Ki ^O9 ™ U ( .gulfkids. › Ú •.#x yX'X ^F V v7Q¤ v[ = * ( « % †o v* ( pX d* (v a5 lO Œ ()?N .%)) • l= E* ( [= G0 L5 G f U Ud? ( v U} ’ f .^ % & XL&WX0 ^ /Elb% 3 9 ( *S B . C G0 sg =A s4A.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ` ^ ./http://www. [g*  ( < ’ U9* ( B S ’A%? -x ol 9 0 d A? •-x ( 7 W l s o¾ G0 sg k% s? Gb F ‘ . K N * K # Krf* . # s U Q? K•E ’#0 & v4A= Wr1 ( = * b = 9 ( † ¹ G0 i v[st * ( v .\%^W'/0 g/YX \[X X0 Xo \ ^W'/0 + Ò € s e vF* * •U * ( o.

v% [ Gx* ( • 0 o .O? . L v#* ( ‘ < f [ #0* dY0 d * X eS [ 1 tr.v s. S b * ‚x s4 ?0 N0 l=A•Cv * vZl< b * s4v t O90 v7 S ( ¢ v ¤ # % l ?0* ( X < v7 * X ^l" h? •N .gulfkids.jS 9 %g0* www. µ v N*Q S †LfU .) ‰t ‡ [ * ( _ s 0 Œ ` [ * ( ) h.com ���� �� ���� ����� �� .v% [ Gx ( • s.%9 l¸ s^v { T % * ******************************* B% O " l %´ v F 7 E B+ sN3 l $ * ( K— 9 0 ‚x a . [lC=st Œ \#0 s4AN ? ( † * † s< ’ 0 -x .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www./http://www. .* t@ 3 * t ‡ W TEx ‡Gs*t E Å = v4d?* ƒ šb ªg 0* ( 4d N N Gx *† vht•A? E0 .9 % [ e( ^b.` lX. ` & 0& OX!X L4X8 XL& X( iv * v s S X§? ˜ % vmQvN n T 1 smt s * \#!9 v\ e t W 9 5 n v7 O%" .com ���� �� ���� ����� �� ./ . v 5 * ( ‚ tv Û A * ( _ ªAlg v * ( )X*v . 7 x O? ( A1* ‡ tst v 9 v ¥0 Zv ( \•= n • Aq N ¢ /!? K AC% K •9 s%g n †L.jsoftj. ` Xg!&Y X &m y^bXo # &m #b^? V 9 t@‡Ct# • O W = tPs WO TGS ( ths W t4 A‡f v• s5v E v ^ . • s. t^‡? W B 9* ? 5 1 ‚x TEx G* ¤ E 4ŸS ( ‡ %W * . vm O9* ³ [sŠ sPÆ • * " n t7 g!? ‡ lX t lc ¢ s/l!? h v 9 ™ v * ( .X X e* X V ‡ ‡U? t# s’^t‡? W# 9 ‡ N TGS ( A` 4 9x v• } E v .v s.jsoftj.v s. [Dv** ( •¨ •hAN \.jsoftj.s@ Q? •-x ( KG!Y n 7 T f v4 < * ( _ .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.] O .

M ? * Ý ‰ n ]C ‚x ¤ ? . U? # hds 0 W GS ( !hA /± \1 ‚x s ¤# ./YX e !XA .jsoftj. * ( vB* " \ x v‰ • U .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. S m fU9 vwdA * ( vP g AÀ" v\ !./http://www./ % /Ž!&x/0 (^ V v\v^s? T v^t* v\v1 ? _‰ s. v³ B f s4 v 0 o * # -x* ( d • " # $ n s ¤# ? ) o ¾ -x \ g 9 s€ * ]h> vmt •A1 •UÀ? •# %j o ˆ 0 -x* ( T v • t• \ x srD!? KG h .XoX V • Š * • s ** • s ž v\ ¢ À ( L = o? ƒ n rW . * n \ x v‰ #* ( b W * b W.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. _ s10* _is‡?* _ .jsoftj.gulfkids. #* P WhAl" ^dM.°9 s4 j ? ÛU6 8. P < 34v D O ) N * K• * ) O \#0 4AN ? _B =N os¡ -x* ( ^ yX'.com ���� �� ���� ����� �� .o^ ? 7 Z n ) ¤# ¤ ? l a " !? .jsoftj.# ? s’ Z _4a " 0* ./ € 9 ˜ • 1 ™ “•k ***************************************** R ' M SC T U: OV1M E1 + M W XM P YT 4 K ( vP a \ x v hO * ( ÞB " \9 l‘ 5 . ` g\k#% N !Xt X.Ü0 ©b 90 . TEx \ x E ©{ \#x • B A= v\vd„t+v* v v. P b = W Z? ( 59 ž $ v9 P *( % * b %Y * * lX % Ä %a U %a v\ Og ]" %A !? 6 @T e* ( v dh$ d l-* ( v 6 ’Os#0 . * b /W * n vm N # G0 o AN* WLAN _@ * ] ]N D ]f 9 ]Aa \9 9 P N MAN v— C #* P 9 n \ x l .v* ( \v#s N l O * smv TX Î! d ( sd * 7 A¤" v O * LA " n % * a 5 † * @ 5 LZ ? `/S XoX* ^”&m www.• t * _./YX kX 1 /!? •ha * •Qa s q s N Y % d j g . Z.com ���� �� ���� ����� �� 9 o P " M¥ s’9 e0* ( [ .

0 ************************************** " F # + ( ] D * ] Q *š]¡ * ( \A 0* 3 N €v s%v9 : l W .gulfkids.^% XP&n&bw/( XE#b% /.com ���� �� ���� ����� �� /E.jsoftj. O X < f @A= E* W4 5 E* W4 d E * ( v¢ k vr % v. vlf ) N o W9 €b N Gx ( bLY T f P =? \9 G £I P =? Gx* ( KbLY T f Ps 1* G0 • b N W ? v ´ • N Gx* ( B AC" X O • ? ) # j Mh¤N ) N c* ( ˆ /0 * v\9 9 TEx v e B 9S p f \lA TEx 7./o* V m N G!9 ¼ v 1 " v † = †¶5 \•! * vm s Ac * ( \Š 9 sr * ( m fU9 swd• ? vB C` o9 s’šTth‡0* ( lXž n r s#S 4¡ 0* ( W < ¢ MAN O^ ( \Š ™ = ] $ Õ3 ( vmt sO#* v\^s? s >f0 ( o# .jsoftj. ^ L&".` N l 5 „ f N % Gx • A _i =A b ¾ N* 5ªA * 3 N % n ( \ AN o † 0 #0* ( K— Ç hW0 iZ ? v hk v‰ h 1E G f ¯x* ( fU * 9 #I & )X * ( ` F ) gx* ( www. s@Ac0 ( tosT f [? ( os W ( Z 7 * ž ^ \ N ]c ( \ Š 9 v sY0 ( v\^s? s g ( \l •Cl s ¤ # ( v\9 9 s7 ( \ AN T¿0 ( \ + n •Ù 9 ( \ Ac ./http://www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. Ò •Q \ x • W ( \ x s[C=# ( \ ? oWƒ s .com ���� �� ���� ����� �� .XoX* &jb\ % L&F .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. * “ " L * .jsoftj.v ´* ( €v c / v— * ( ol 9 0 d * ( olA… o AN v[h Z ? . tiA• v* %./5&?X8 ^”&•^F V B* " N v¢.= ’#0* ¼€v v ! m N -x W C " ´ ( _ q _[ Š _ g o 9 s’ # -x ` g\k^% Ž&xX. * B A= ©b c0 _\9W 1 _ N 2b * N C * .Œ %" G . l WN l s v% ( 4 < v 9 ov . ` X 04 % ‚x olA l0 * ( B * G < * 45 * 46 žx N 0 o AN v s 0 * v\ s 1* G°? (m 1 * vm N * \ * \ 1 ? ˜ \% B C` r Y 4A% W†.9 n tol? c v— .

com ���� �� ���� ����� �� v q 0 ( s` MAN G* % * 4•A% ™ q* [thl$ * P AO n v—* h" lHQ /E * ™ o AN so. X > v q U G°? X " U . (r 1 S X C90* ( P %a ]c 0 v™ ¬ o#S ( o. U 0* .o –nF E!.jsoftj. #* ` ov#-0* ( @A= ovAg* ( 5 ov# . # f 0 * ( tŒt tN BW 1 .C . \ AN • =? 7 % [ * ( 7 *S C \.% [Y ( /E! H /G5b ()) \ N ¶% (( +Q O+( E/./ oDW N TEx Y { o A.gulfkids. g U G ? O MAN sr ! Q? MAN s™g* ( •Al` n h< v’st9 \ ¶v9 ‹e* \ 9 =? .•.C/ ¹* ( ™ MAN b %Y B LZh6 HQ /E ( o 9 o%./ %? *( ¤ b ov.^% V vP " *0 K. * v7Q.jsoftj. 0* ( o C/ MAN o9 ( € AÚ sB ( U U^? C% * C .t ()) t’st. `e X5Xt # &m g\? /* X9 ( g\k!&F .•.o Ž'.ts * tPs‹e -x ( \ •. # n = E * S # oAO G0 g KP t[st K7 T f P Å Ò ( k * ¸ *ß 9.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. ` &8 www.jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ************************************* Z + /_s. _4 ¤N _ 10* _· N* _B j* ) 1 m N g/ X5./}X Xt . * ( o# . / X g TEx o ? ¡ n ©b * #E * o# Y MAN o gx v La 1 ? •-x ( I €v hN* ( K‰ ovg* t4A.com ���� �� ���� ����� �� % yX5i/o Xg +&^F .? ( o x N o Ag v ¬ d ( K./http://www.XH X & g\k!^bXo NZ^>X V Fs* s n 4œ vm3 ]A " ]9 O" { b *0 Gx . E — !" .5!5C (( +Q ( /E/.

v E .]9 hA »? lf el0 h? M=90* _.. / v .com ���� �� ���� ����� �� Xj&.^% \ V 3` d A/ n* œ j n* O" · N n ¤ # G0 AN @ * ˆ 9 ( ]9 OhA • ` ^ / X./ l /± * ( _.jsoftj./'& g/OX+!X X•& /M^FV Z G0 ˆ./http://www. MAN0* p 10* l0 0* ! 0* M=90* _.jsoftj.^% # &•^F I& ?&” Xo X]X o^ X(X V K T-* K # d * K TEx mU K% s ¡* K % n • 90 s4d? d=Ag* .N s 6 ( L * * P hA¤ * XQ¡S * e± g^% X ^? g/YX8 Xn ^X g/OXX &F^ /Žbh ^i/"X V · S n { wd MAN ]1 ` 9 s’g K 90 www.v * _B j* _r•CN* _r•Cl &( /S/ &Y ^qX \ X C % &E!&F /E/+& X N• X /E#% 78.Og # shvN Gx ( d x G f 6 G =Y % #† 9 G =A% " 0 ( € — % *(€ * Ÿ* 4ŸS d ? 4d vV 5 * d 4dlƒ ¤ P ? 4œ Ag MAN W Y!? Q? 4d g0 ’} G* ¤ s4ŸS ˜ vP v4 N v‹ * v a O" v4d AN Þ4l¤% o UA? . O/ # #† TEx G* C 0 ]9 K 9 s4 ‘%9 =? ( G È v4 #0* 2bLY P ? G 9 O" d 0 O" v• \ AN B D U B O" MAN Gx .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.= l§f* _.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.O/ % /g/Y Xj&.jsoftj. ` ek+X• dª¾* dWh¡ v U * dv * v dC * d ªf * ™ v %.gulfkids. ¤ G0 ./ { N * ( `/• ^sX % &E&bX5u& ************************************** ( ]= e \ ] * ( G £I ž f ^ 7 [8 G . #0 vµ.A " v4 b = « % „ 9 ©b =YS e X . G £I 9 TEx •Qe0 ^A 4%c E ( ]" % 3B { 9 lG £I 4d.com ���� �� ���� ����� �� . *v ^ G0 + Ž Gx QhA MA>" = C TGx 6 ( G £x Q9 .^bXH g&O!^bXo .^% \X v X CX8X g&O48 4( N_ X.!& X( /E.

com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj. r % MAN LC% E @? MAN LC% { TGS ˜ v ./+&(•/0 K 9 ¡ KG* gl t sN K g Y K A c K 9 ¬ t s%9 U m E%m TG!9 G £I T f + G0* ( N = ‡ v † ªG0* ) 9•Uf <I * ( ) % * ) ? / 4 O G0 ‚x l •=% %9 e W . ) lAv mU ( b =A N l C l hA ( k MAN l =a l h. { 9 ************************************* YB_ # 3 # + (X & X'C^W& g/YX }^ j* ( 4d39 N 0 4d9 ON0 v * 9* vD 4ŸS ( = - ( B C` n v]A ( \v# Y TEx KbLY ‰ v# * ( v\# ž TEx KbLY n G f v@? ©b %.jsoftj./http://www. ? 9 ¡ Gx* ( v™#S * v s ? * •Gx ( F K œ www./OX X0 g&O&" X!z\ L&F g/Y/8^s"XX 7@ X( ^ ^ &E& ./YX y^$"\ ^ 7 ^?^” 4( eR&% XH ^[& Xo X( V s v^‡ 4d # v = L l C l < mU * ` ^ . * l ?S v4d }* ( v O9S v4d %Ac ‚x vVÀ * ( v• NS v4d * = 4da = n ( 4da Y* 4d% 9 n ( 4da CN* 4 U/0 n ( 4d Qf n G ¦ 4ŸS ( .com ���� �� ���� ����� �� T f [ = G0 Ž %A lG *S Gz g* ` ^ . _ g bLY „ f MAN * v h< v\ * o v A" \ •@ { ªG0* ( G g e ov #!hc* ov * ov % G ( • * 9* • ( • %D* • g o# £x =9* . f Gx . d ) 1 .\bX 0X . ©b N * lX +. 4dN ** • 90* •ha G ? ¦ s4d? ( v 9S ©bQ vmv ´ _F* • ? b g eS B . ( Œ ÁE D*0 4 a hD l dc* ( 4d 9 3 È 4d9 Ag vP c n 4 D * ( b = [•g* s N 4d9 Ag l * ( ¸ < 7 . •E * • # K Wh^&* ( • 7Q I 9* •9.gulfkids./" ^? .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. E K ž M AN s’%g* -x* ( • 3c v[ O * • 3c l f! A^ f +" vP e L * ( † at s F TGx . v— * S v4vd%.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� . g/O+X0& xX+%^X e X54!^ e@ X!CX /E+X!!&R/+b^ ^F N &(•/( X.

#% & 3^F* V : \v# N K•Q/0 s46 b %. ` ^ ." * ( K 0 n v4d vF * ‘ . šb lX 1 v— v m fU9 . bE+ TGx ( Y .iD( 7j!&bX( X +&o 7œ &H ********************************** ab' E1 V E v a * ( )G 9 l 9 Z * ( B A= lG 9 e l L&" / \?” .$ v4d c %9 = S G O £ s4d? ` Ng!& XC ˜L&%X /E"^W^? v@X X oX /EX+!XX Xj+X!X I&s#% 4v œ † lÅ ( G .•A9 7 S [ sB3 1t * ( fU t a ? ˆ L * * s[ c . K %s1 . _@ c • 9 ( d9 CD * d9 % 0* d9 e*0 ™ A ). I G ¤ µ* b I G ( b ‹ 4d^• e* ( »? v4dhA * (K n s4 .( U m )) (( gO&% . b* 6 * .(^ V m f.gulfkids. b'.6 g&b ( /gb'6 )) 7Q n v4d G hA.=#x * ‡X v\h.jsoftj.jsoftj.\$X 5/0 ^ 0^ ^ / / 0X X(X X!C^ / !^| N_ . K—Q?* Kž ? .\ o š du ( [H K 1 N KB >9 bE+ s .com ���� �� ���� ����� �� ^”&•.¡ ‚x € • %9 v U 9 ( 4Ÿ -z vwA Q? l 9 P v hA . 9 ` &Š +% & Xo XP&F X % X & .com ���� �� ���� ����� �� .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. f Ñ * /0 KB >9 4 P M ` 6 B61 + .c B+ 9* .( gO&™ (* ybo /Š +% /EX+&( ( / (•6 ’ &S& X0 &E&" '&% ^›!Xz% XP& &q ^k% X V (( L&+(X X C ( Ldo\ . G < * 346 * ‰t ‡ * Œ ` v ^ v v v[ = v\# ^ m fU9 .^F V fU f 1Æ v4¤N0* 1dF e 3T 4 K O*({ v v• O OA v— Y0 ) hN s 1 Ž* ( \A 0 vBU ( /± 1 / Ž d•A/ •Ž ( \D 0 n v\vW1 v\# ^ vmv f-* ` g\? \?”^ „ f ‚x _ O • _ . M S * 45 * Bs ‡ tB Zv% t Z t t% ( l eS l eS Ud? ( G* f U — •G0 t ZN E* . * #!hC š bq o X.N G A? 5 v› % r f www.jsoftj.X iX( L&F V K tdt#* KP 1 n K ¡ ÑB 1 n K.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.( \ ..^F / X'C^ XL&Y L&. ` 78& X./http://www.

#* L.< TGx ( • •á t4¤% v À t^A" AfS f t .< ª _· 0 .. wds" t e r /* ( s‰ W [ B S b 0* ( Xs % n 4¹ * ( šb = www. * t S* %.jsoftj.^< X '.hD -x _[ Š ( LNv -x _ g d? ( \v ¢ ¤#* ( \? 3 ¤ .È #S ./CX X!"D % X• X.? .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.< K@ e B •A1 n •* N* ( 7 A¤ B j n )Ž ƒ d? . t\‡At=? \ O9 0 9 ( s\‡t sN0 .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� . A h$ C < * MAN L = v . ` &@X &tž ***************************** !" ) # $#%& '# $(!" 4.#* ( < W46 v4%C# s46 # . ` ef!& X /E^% /g^b X [XY V ( F =" \Š 9 sr v— ( ov.gulfkids.jsoftj.< † { : g g* .^< /Elb% /g/Y X•^F V t < * * * .< N o.com ���� �� ���� ����� �� ( vB C` v\s * ( ¸ < [WZ * ( ŽS M 9* ( • S M Y s . * ( \ x ‰ 1 * M AN € " C v\Š 3 t * ( s[ / * s[ / * s‰ D ? ( ‡ v -x _ q ( v# – \ g* \ È – v ¬ Œ * ( • 5 * •E + * Ìb N * • * Ìb j* • o# . /± v D < †4 6 * v * vV 5 . ( ovAg l0 d ( €v c / lÃ.$ n l‘ % _ · _ ./http://www. . ˜ /± 4 # •G0 g ( o9* Ü • ¥ . m f. • # v %.n GS ( €.< E : g g* ( • . &• X. # MŸ0 ¶#x M AN # 1 7 # v‰3ž #* ( #šb W45 L=.€ >fx =9 ( \ AN h NE * \9 => * ( \ AN f « % mQvN n T 1 m f.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. \ ? v4^ =  • / •# ? l %s v < TGx t4e / v\#0 < l WA9 .

% )) : ‘ < n .com ���� �� ���� ����� �� ( \ 9 M‡Atsl" \ AN vB >v E KbQ9 * ( \v e \ AN v 1+v E K· .>f ( Wk l ¾ 1 ( P % l .^A R f . m N* ( v 3 . e " 9 o \#°? < { 9 U% * . d e s E* Ÿ!Y ™ 7 h * X h * www. * v—QO * ( v\pAf v s‡` O  ( KGs v * K * ( K .".jsoftj.1 . b( !" .? ( d c * . * \Af † E* to%g * s›%? (( Ngb .com ���� �� ���� ����� �� .gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.( v1 o /S v[thsZv* ( $ ( &U / ?” m O!F ( v .>f ( P UA l O5 # lX .’A%? G°? ( o g * ( oOa O/ n v\ WŠ ‡Õ v Ò m g = E 7 W.?* K—Qe ( K Y* K s/ v . Kb 9 4.jsoftj. t‡f n d ’#0* ( W 9 s’CAv/* ( 9 \ ?* TEx • ƒ* E* • . n lG < * v .< N € Ÿ0 € Ÿ!? *********************************** . 4d N F v4%# t t •U *0 P £ Ò K ha K g n v < U M= Œ * L 5•Av* ( o N Xž * { K4%# N MªAÀ G0 \% viAO ? < TEx l¿ Ov 3 Y { 9 l. -x . # ‰3 c* ( L hf t€ # • g ( P >" Ž N n s@ªA * ( X ` t•O W GT S ( _ 0 d ? o l h E* ( _ e d ? o O E Œ . E* ( •Q # *0 ( •= e *0 ( • 1*ž *0 • * ¬ * ( F0 9 • 0 t vZs ( m s/ ‹9 m3 Y W » c!? ( •# 0 ©b .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj. _½ Og v—* $ * ] 0 * ( ]= * ( ]N * ( A • % 1 G G0 # mU6 ©{ 0 n v * ./http://www. b( d %" o.%# ( K“ MAN MD v\TAt%‡A? o . S G %> f vi O \#°? ( s . /0 1 2*" # +.-" s’1 v ( G† A l . s— .

(( tr O+( L•8 eibt Uv/!#* ( ti sO#* t l %s #* ( B =#* .A? ( 9 O s4f* ( a O" t s4f P . o s & W % * ( U/0 s ./http://www. 9 ’#0 to9v O . \ # #ž . KB * KB Ov * K * KB* s4f _ * ( +hA _ sZ < mU „G0 ]= t4•AN 4A% •G0* ( bE+œ .com ���� �� ���� ����� �� . vi O * ( ŽS † t ( X h3 P -* ]h . % U#* ( t W.jsoftj.t* • tsht s’T ‡At .v A= ( K7 N0 m MAN K“ s4f ( ) Ag €. % 9 K * f n* ( _[s Ñ / f MAN* ( ) ^a # 9(BO " € * ’#0 ’.#* ( •# 0 Œs TC W“5#* ****************************************** K f n •9 TEx v & >5% &[YW * • MA v TEx ˆ d? ( • t s.# •G0 L5 ? . shv% G %s * B t%s n h f0 P UA? =? K 0 * K 1 s4f .5 . .Å* dA !9 • A? v O= vi O ( P * G Æ _7 0 TEx L T ( _ >lf v E*S * ( • ? * lX S * ( ? N n lG 9S * ( _[h q l shW /g. % G0 o Gz d 9 ( dY* N MAN • * / L.+( S .com ���� �� ���� ����� �� O.? m e +(•( N (•( /€ 0 )) : ‘ < n* ( ) 1*ž o h W.. K 0 N l ? 5 #* ( MC` v .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.\k%^ X+ X . * ( M=90 MAN m Y * www.¡ Œ N * ( \ %9 ™h ˆ0 P \9 P F ¦ 4f .jsoftj. n o= &* ( o * vPs " * v = -°? s & o9 O „c G0 o A%? ` ^ ^$(Ÿ ( \ C• l MAN { ¥ ? ( ) Ad _P /* Ex o ! Ž \#0* ( bE+6 . 4=W.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. 9 •â % o#0 o .X•X g&O& X+bX F^ Xc!^? g\k^% X !X5XX V v· S * v• d¤ ( .gulfkids.jsoftj.

— 1 9 { G-!9 – ) A f QO Gx ( ov.X ./http://www./+X(r X 0&s%# XOD0^ X0 V ( QO ‚x •E s4=? ( o 9Q 9 †46 U/0* ( lG < ogW c* vŒs ‡` o¾ -x P h% . [Dv* s g* ) * g X n o* ( \v j sP .U?0 K7 g v. @>n% ` &@^>n% X & 5n% & .com ���� �� ���� ����� �� wW vY* m g s’ 0* ( \ 0 MAN MAW.\%& %/9X M% X X WX5% /g/O. s4vdvhth * 4dv x* s4v lg 46 v % ? ( K %Y / K Qe ‚x N ? ( vB C` v4d 1* www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.5&'CX Z^V 9S 9 #* .com ���� �� ���� ����� �� .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.Zv * ( ãµ i9l-* (v /S Z v * haS v dƒ sPt Av1* ( _LAN %)c* ( lG h>N ¡ * ( \ 9 v thvN g\k&b5. ` .^bXt X 0&s%# \[^$( g\k&WX0 ^%X ^ +Xx% . B fE X A? C * ( 7 h5 * G S \ N ‡ W lg s’ # ? (( \ > 0 @& >n% +C8 )) : X g _ 0 v\t9 -x G f .jsoftj. v’% c g* ./+!& .\b/t X ^ g/..lf* ( T lc* ( Z • * f0 Ò %3 n e * ( \vd1* n \ 9 >f0* ( \ 9 =?* ( \9 ^e0 G % lg* ( vr \ 1*ž v·s N L v * _B.©{ v\v# e ( ¢3 v ? @ C U MAN l haS * ( n l A` [D** M t .'( ******************************** @>n% .f )G q f v _ N Y v\#!9 4d† * ( ‰ $ \ C9 MAN Z< Ã9 * ( \ ( W fž lg s g* ( v\ 4¤N0 E _V ^Å* v\ W 9E 2bQ9 U * ( o . v\tZœ* v\ % * n sP W f* ( @v a 4 œ s’g D -x s’# f K.jsoftj. # W hC * ( ov * o s >l .^u &( .jsoftj.gulfkids.

com ���� �� ���� ����� �� l .% g " U +5'C v .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. # U= * ( •EW*0 \W9 LDs v v\t 1 ‡Õ. \ AN v4 9x L= 0 " j a f* ( • Ú *v 3 v " \v9 ^e0* l * ( • Q * • s 9 \ AN www.jsoftj. ` g/O^% X o^ #[X•^X g/O#% e' X. Kb =Y * ( KG ‚x KG * ( K # ‚x K # s h? ( QO f * ( Z. ‚x v % † hC h * ./http://www. * (v41 h$ v C 7 . l QO Ex S * ) f K A * K7 T f v™sh` vP AO mU – l =%# ." MAN tŒ. P Y MAN vF G0 l .gulfkids." # 1 . v * \% O9 D * ( m N 9 => * ( \ AN l f * ( { ‚x S v“ ( ] + " P e „ 10* ( G £I P º 4¤N0 ˜ v\ ¢ v ¤ # * ( \9 3 ¤ ( N ´ ( \#!Y „ f n \39 MAN v h % * ( g % K .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. £ ™ * ( v\9 ON0 v4Cµ Œ G < * ( v\ • 1 v• µ Œ . ) %Y / ) Qe K G0* ( Z.‡ O *(t ! *( *( E * ©{ dA%Z? ( l f t4s%#* ©{ .com ���� �� ���� ����� �� .f – 4% 4¤N0 ( D S [_ 1 # 2b * * ( :" _4 ¤N _¢QN L  ( 39 N 1 ) %? ( 9 #U U o *0 0 D3 9 Á 1 ©ÆÅ* ( ]= • f ž = # a hD n v . 9 vm. : X g n v7Q. v· S \9 ’ ON U $ MAN TGx B U% U v\.jsoftj.F^ V Kb =Y ‚x ***************************** [!?. Å ) g c \ ( N N n ˆW v s’D l? Œ ` Qe ªGx p 10* K’ > v4¤N0 -°? ( Œ . % [ TG°? TEx* ( e .

# iO G0 t 0 ? \[!?.jsoftj.\b#?X.gulfkids.¶ 3 5 3 = MAN • f : \.•&8 . E m * G .C : ? ( €v O s’^ .% Xg "& KU +5'C t€t j * €t %Y • %1 * ( P 9v l o1 ”* ( PQ +/5'.@a ˆ ( X h$ P z 1 P ^ e MAN v t% se ( o A/ * o ]9 * o • ! * to 9 s¢ / ( • 0 KP 1* G O¡0 MAN o #0 s[D ( . =< .X.+\? &m . [!?./5^b^i" ^F {„ ¡}\[!&?X. å 7g!&{Xo 7[M^F \” /Elb% X &Elb% ^ X.h b " W Nv ( t ZYS @ªA. ` XP&+&(•D( g/./http://www. ( 345 * 346 ^ v v vi * ( t s WO v— u L * = 7Qg0 — " G B f n v¤ * ( % · S n v A= * • = #0 •D * ( K Zœ P .jsoftj.% Xg "& KU +5'C .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ���� �� ���� ����� �� g/O'X' X0 g#% 7[M^FX &Elb% X 4( 7 X &+& . \[!?.% Xg "&X /Elb% X+/5'XCä : g . Y* ( € s’T 1* ( ovs t l>f* ( ol T g G°? ( : sr t’sNv *0 ( Ñ* N ?K •Ct/ ’N ? *0 ( K4 ƒ .% Xg "& &U t’ / -x* ./ E* ( P WhA" 7* = E* ( ¸ S ‰ O •G0 v[ C .com ���� �� ���� ����� �� .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.= % U l A h? Ex* ( \ x t S v·3 * .^F &Elb% y^bXoX V vP \9 s’c 0* €U = ( ] " W l= . ` e•&nX"X e0&* XY Xj4X & y^ ^?X V ********************************** ` &]8Ÿ L&F /•& [\u V ( = v[•C‡g* ( n v ‡ W. ( *S à ( X $ www.#I TGx ( mE & v@ > * \39 MAN l f h Ex ( • 1 N • %D t@Av/ \#S ˜ tB C` Xž ( a O " v\s Y -x .jsoftj./ X5 X ¢ .

¡ R € N v P \ ? v@9 .h? : g .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. . n ‡X s W Gx ^ / #k^ X.com ���� �� ���� ����� �� . ( ‹O 9 _F * ( ˆ /0 ) 9 f v\ ž K 9 f ¢ / hAf .# 9 Wd? ( l = v\ ? ¡ \ AN s’hAƒ0* . «z g v C : X g www.9 #* #* — #* %.h? ’#0* #0 s‹e0 Ž •Gx* .com ���� �� ���� ����� �� ( %./http://www. * ( ^ #Q _i1 # _@ c = Õ [ =. * ( lŽ % L o ? ¡ ] 9 Gz = 0 = X % ( ` e ^i&<X eF ^ &t / & " O g * V : to Ag* o%Š* € O 9 sr ? C t st9 ( a h` * X* $ . !• v[ O# . 5 a C f ( • = Ac • o * v ¬ d ( ]Š • f.U?S 4 Y ‹O 9 L„A^ . b h¤% v 0 G f . v 0 " )X %W ? «x : lX = : X g • X g .hA" G N Ov ( ©bQ l % U • • c o N # E0 : g ( _“ * ¼v\ N ©{ LD ¼ 9 Ü0 MAN A/ .jsoftj.„ \ e* ( v\v. ` Xj"X XR5/ e>& X sXY XGi^bXt X( X+ X8 &]8Ÿ X &_ X X '% &•bXt L&F ************************************ v[!£ N–nF ( K x =9* K s te 9 9m " G =A U . ? 5 n b * #E TGx E0 • G S a f 7 0 v7Q. b ? n 3i .¡ • ž 4A% • ‹O v. •# * ( v a O" \ ? v“f • . s’. •? . # \ AN s’A‡=l ‡j " ©b cS œ Le ) % · S B . W90 K N * • vmt.gulfkids.jsoftj. { 9 => 9 _‰. E t4A‡? F T f ’#0 ’.jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. •D 0 P G C * P . •^ .% { ¢ Z? n s  ( o N N t S b C5 @ 0 ( o 9 ¢ s / .0XX * b " t st9* ( 3 < t C‡ v/ A L * V .

• 3 ^ v a O" \1* n *************************************** Xj& 8 ybo !•8 @ k% &[ -° ? ( 7 •v ?l MAN 4 * ( ) W" N _Bs 4d # n v * F _# [ G g µ .Og ’g* TEx h? ( @< æ t— e* ( ¸ ‡Xtž # 9 ( vmt s t* ‹O 9 M f 4 v 0* .com ���� �� ���� ����� �� .%v [ Gx* ( Bs ‡ [ ¢ TG0* ( sWO [ O TG°? ( vB* ( 4d h g* s4 ‹e 4 ¤% v’A -* ( # mU n *† Kb h¤N ./5' X RX0 VK e * K@Ag* ( K4a K¢ N # n 4d? ( Ah% s% M AN ¸ S ‰ ( Xj& 8 ybo !•8 @ k% &[ •G0 to Ä^ O#* vB Z I f _ Ag m N F “%9 Gx . .vÈ Ž N ( ¢ 9 K@j * t ste s‹e ( { 9 TEx €v‹e * s‹e * o 0 ’hAƒ0* ( vB C` ’Wh6 hd s‹e ( P . n K ¡ ( 1Æ . oa % 0 n ds% E* · S U * ( KbLY „ vB C ( P A d ( \? A vwN§ ( tr 1 S * P %a . * 37 à ‡ 5s tD* ( %" t s lg vh ‡¡ ž*0 B v s < ’%D* · áE G †Z ( C S /! G* > ( % S bQ¡ G 5 ( ¸ S .gulfkids. ` g&O!^bXo 7 XR!XH #[\? ^ .v s.com ���� �� ���� ����� �� K c ( . O ON* ( i .jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.O" s./http://www. • s. vP0 g n* ( X $ P j n 4 * ( K 9 Kb vP Cg dW#!f 4d *8 MAN v[= v a O" ’# f ?* ( ¢ Z? [aQc MAN 4dv 1* v• ? _.jsoftj. \A G f 7 d G0* ( v\ e 4Cµ G0 ) f v A= 4v ` l s 0* ( 4d# £x ‚x •# £x vP ¤% * v‹% 4 v 3@< 0 " l 0 G° ? ( K‰ ZY K Ag L * * [9 * 7 0 [ #0 ™ * ( 4d? / ‚x •? / lXžE v— ( B ONS v 9 ( ]= v³ ( •!$ v’9 j ( G C v[ * ‡ 7 •=" www. W T .jsoftj.

X ^ X Lh% ^s™ V (` 4 XR% L&F / & +X .. v7 S 4 † ¹ 4f ( % . E* ( K A1* B ^ eS m ¥ * ( .jsoftj. # i9U d? i9U d? lG $ 0 ( O K N Z 9 S \1 ? ‡ W = . s4vdtha N t 9s0 *( 4vdth‡¾ Ã= 0 K7 hd 4f ( ]=? " ‚x ¤# X+X5!&n/ ^ yX wX" V ( ` v@X8.% j d . F mU % ™c %" mU ` Ž ( l>l" b Š ‚x 4 O90 %? Ž ( v O= * v * * lG ^O * lG C 4d¾ ( v\ v9 ! * v\lA%#* v\v9 j* v\ W9 : \h•AN lÙA * s4 0 †4 .com ���� �� ���� ����� �� P %ªg r .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� . À .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.= _ 0 \„¾ v ^ V : 4dl g0 mU ./* ( = O n _ sl¡ U * ( o g** o * www. ` g&O!^bXo ^ X+!&k'% ^ X "^W^F V K =j n N MAN* ( K t t n { **************************************** B A= 4d? l 9©S /EF ./!/ V ( ` L4+&. _\? r _ g *0 ( K 9 # K hAf v‰ Š *0 ( = *0 ( 9E ©Æ£ A A$ P h E 4 N ™ ( 4dlA5 A% e =" 4 N ™ \ †4 ¹ U S n s ? •-x ( ©b 6 vmÆ b #I ©b " ¢ / -x : g s g* ( 4d g* o t * ohs^‡* oA=N \ CN0 o#S ( šb % U * d$ U v@^ .jsoftj. • ( †4 5 * ™ ©b hAN* ( _™Ë dvº ) Aa ) .e NS ˆ g0* ( P žS — ÒsN0* ( ¸ S 0* ( ` 7@ X!CX y^bXo &Š +% X¤X C^ g/O"X &xX." < v ’ f G°? ( 7Q S * 7 *S * r 1 S * Ae0 s f ( G* £ uW K@sD n o E* ( G g E U o.gulfkids. ` e8 / \| #%&m /E\%. — e 4 F t K a K‰ CT = s ¤# * ( t bE+ v a O mU .%^X V •.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.Xo X+X./ X8X /E#b% X"X XoX ( V ( ` v@X &™rX* . a 7 Ç ‚x • 90 * ¤ *0 ( 1* [ _ŒQ/ s4d ¾ v b . !! v ‡f•Uv E _\? _./http://www. 9 P 7 T f \.

E* _P CNl0 4d s Ž b =? # f n K. U « % v“%9 @ h ? W * K * K ** XK * 4K . C N ? Á m j0* \hd?* \a CN n P ) # v\ • W" N KP dY ¥ ‚x s ¤# ( KbLY h% * —QeI * [ 9 •=? • Ÿ \ A%1 s g* ( _ * ¦ _4AN 4 N G* /z h 9 ( .com ���� �� ���� ����� �� /E#b% ^[X X} ^u V : ‚ % v\ g U .•*.jsoftj./http://www. ******************************* Xj% KU Xg'u 2 ]8 &Š +% ¥| k GT 0 : * t >f0 4d v Gz = v@C U * ( K \v lC./!Xr X( s/w^F V [ * ( _4 E* ( v f E* ( ) œ v f .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.#I * 4d. šb YS G0 MAN _[c )G 9 U * 3@< wd " * W .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. b hAN t ¡ TGx ` X 0& &? % X 4( \?X Xj.lg & [ •= G0 to AN X*S $ >f0* rA. W lAv5 * 4A¤ * t€ x* ({ G • • e0* ( •E =% • s g* Ÿž** dhsZ bLY • %1 : G = = ÃN!? ` e8 ^u 7 LXA h[\k&% D ? % 9 ©b ? Z ’} 4d¾ v 9S l 9 ^O bE+ ( v’=" * lG < vmb 1 G ? v[ v\ ? Ò v\lA¨ \T¾0 4d% ) v1 * ‡? tPs vN* o N s’ . #0 * % 0* < v* •j0 o vr O U l 9 = * ( 4d * 4d g*0* 4 hN0 n 46 t€ v‡? ( i ^O \A 4ŸS ( 4d % * 4da =Y t s’# ? ( 4% * E*S * X S CNl0 2Æt v€ " T f s’.com ���� �� ���� ����� �� .gulfkids.jsoftj.90 ¶ ˜ .1 o t4.o ¾ >f0 TG0 s ¬ œ X 5 YE * \? — c ? . / ©{ v4 z d. www.1* 4ŸS ( # .

# „fU? •hAƒ /Í G Ah% U ©4 F ‡ =N0 Gx .com ���� �� ���� ����� �� . X§" * 6 l¸ ( B > G f* ( t4t5 MN 4d R f ( 4d AN v\v Q * { vP Ae /Z k% !5" 9 .=< s4¹ TEx G* E s4ŸS www.*0 •= t’.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. v• u ( P .=? ( O vr %D ( Û " ( # l¸3 ¦ T o .gulfkids.$ vr Á ( • c g B % v4 A ( =!u / /c+C .=9 · * ( KX N *0 KX *0 KX ¨ P? X% .O" U6 t’AhN* š =% mU P = N Gx o#x ( 4 % 9 o.9 " “%9 TGx 9 ( oA/ * ( ohd? ˆ . v st/* F l e 4 * ( •c / ™ x* ( • Ç fž* ( • W t v * MAN F! Q? ( o=A/* ( ov% #* ( l¿ O olAhN* ( ov ovh =? •-x L&F g/OX. CN ‚x € Q9* ( — 9 0 ‚x €v a .com ���� �� ���� ����� �� o% D 9 · * ( d ? ©{ oWf Ä o O9 t· ? l %./ 4 v gL # mU TG0 G* U 4 = A` mU @¥0 TGx* ( M=90* _. * ( o e* ( S .jsoftj.X !& ( g/OX+!X X+ X'^u / RX" V { h. v ’ f Gx G U ].v.Ë *0 t’D *0 t’# *0 tP = ? *0 mU n t’%¨ •Gx s’ } ( .jsoftj./http://www.Ë U ]% Q 9 • A • %a • ha g € . \ AN ’#0 G* * \ ? ’#0 uW T g!9 · : o G = ? o %90 ‚x : # v4vdƒ ¤ . ` X!"D % &@ X!R **************************************** /]8 /_ '% O/• o 7 +§ j' " l?” ’g. vr %D ( ]g .com ���� �� ���� ����� �� /http://www./ ŸS ( ¸ < t N 4 #0* ( a O" N F t‰ 10 4 t Z ? ( 4d # 0 Md * 4 v * G* E ( # mU ‚x TEx G* ¤ E ( . % ' l A p tY0 v™C?0 v 0 ‚ ( m dN n # lŽ N ¦ 8 / K do 0 ( d¤ vBt s 0 ( 4s.jsoftj.

/http://www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ���� �� ���� ����� �� 4d AN .." d 0 d ? y.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. #0 . ] %" vB Ag — * ( ]9 " •< e AhN ( a O" 9 G A " ( g 9 G d " ( = 9 G g ^.s 0 * ( ™ A _4Aƒ ¸ S [ % n ‡ 5 " * ‡ÃC‡ W GS ˜ \#s v * m * * www. G Ah% E* . ˜ . ` &8 % **************************************** ` edX X e (\ g\? +XbX }X Xj&%^s?^ X V s * ( )à E* )H ?x E ( 2b 1 E* W lAl¡ E ( •LN Y* •LA=N _ A‡•C lX % ( \ ¡* vm D n •E N s * ( \ N ? # * ( v\ c N ‡Ã •G0 \ A%? %.jsoftj. 0 t .gulfkids. ( K t 9t Ag MAN t ‡Ct/ E* ( s’%Š )Gl-0l E* ( sP0 _]N E d ? ( ) TCv v Ÿ0 ( •Q G d ? Wh ` X c ( dv%C= E K7 N a ZY0 K ZY ( ) N D dv9 f0 ( ) N ? v v v ( ) 1 dv# N ( ) # dl? Cg ( ) v Og 4 l¤N ( dl?s N — ? ( v 4l¤N ( t* Tç ( ) j > d†9 ž ( ) ‡? O dlg ¯ !• s W9 # E !• s E l =N !? ( d ? « S Md ( dl se* •G N W ‡=t * ( ]9 O" MAN v a O" WrÀ A? ˜ mU ‚x v. t sd$ * W * 7 h E †@^ .com ���� �� ���� ����� �� .¡ n j < s4Ÿ N N d$ b C¡* ( s4œ Ag N G B Z %A/ s4Ÿ0 * ( 4dv ? nL B C` O#0* %h.X5i/o Xg +&^F g/ X5H X X & g\k!^bXo NZ^>X V mv8 Š0 s’ = vm* * ¬* { 1 .jsoftj. Ä v { * Ÿx ( d e* E* ( G £ E* G # µ E* G D £ E 4Ÿ!9 $ 0 re* •Q c A ! ƒ dvc 9* ( d c 9 v ƒ ˆ v KŒ ¡ n ( 4dv9 j MA E* ( 4dv9 Y ' n v f v.jsoftj.O" G f -x . * ( Og* * * dh %#* A` 9 4d. E* 4 v * 46 ª % G0 G* Q? ( .

" * W< 4 = vŒ ® ‰ g* ‡ sg o * ( lG E vŒ ” v >f!? ( \. * ( m t‰* c n v› % \#S ( a 5 * a / * = S ) 9 D v€ % \ Ag n v7 = * ( * G µ t /± TG0* ( vmW D [ h$ TG0 v . A _F #0 TEx \v £ E* ( •% c _V / ( •N Y _‰ u vŒ 1 I Gx ./5' X RX0 V W# 9 . # „c  ( PE h E 0 0 t 3 = G0 \N g* .jsoftj.(.com ���� �� ���� ����� �� s F % 0 s * ( Ã. ` D / X % /g/Y g&O!^bXo 7 XR!XH #[\? ^ .C \ v4A¤ * ( l¸ < m N v4.com ���� �� ���� ����� �� ` g&O!^bXo X RX .0 XjXM!z .Y jM!z ¨z ’ ( e(.jsoftj. M‡=st‡? l¸t ‡< t[‡=t •G0 ‡ g A= v•.jsoftj.5 * 4ª6 * Œ ` G .À d ( \ E * \ c % 4A. K[D s¡ n www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www./"X RX ^ X .`Ng!&C8 N8./+&OX ^ X : \ =f †L " * .bd( =!% \ © . f MAN totAg s™A10 Z d ( 0 S U †= MAN o. O s4d %9 Gx Ò ( KPE /* K7 *0 K K ^ n v› % o UA? e " 9 \ # TG0 \v * * \ AN LAshv* ( \ 9I • + .#b% X N 0& ^u /E#b% X e@*X.0 Xj5!5C .( g/O+4( g/. Å Ä a $ P †d tr g " * ¸ S 43À E* ( v\thZ bLY T f ÃN0 : v\9 W l g % d†0 ? y' F ’ ( e".ni( ^X V :\ g* . ` .gulfkids.>f TGx ’ eo A e .k0 /E. 4./http://www. 6 == E r1 S* P À ********************************* e>H e*.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.\ ^| •.k0 =* y' F ’ ( e". ` X+X X( XElb% # &m X RX ^ V V : ‚ % \ g v\ N •Ld lG < ? : \ g* .= MAN s’ g l < * G " 9 X # ‰ TG°? ( ‡ .Y jX5!5C Ž5C )) : ‘ < n “5 * •X N * s O g 9 ( e.0X* Xo X 0&s%# X !XX g\kX+!X ^[X xX0 ^ /E#b% yX'oX V (( ( ..

jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� —* _ hv * ( AC t*•U$ _ è lG < ? . N v\%C= % G ^ s v G0 : G C ‚x & +< yX} +X./+X(r X 0&s%# ^ / RX!%& & ^d! % X &( ‚X.%& X€.X^ X( ^”&m X 0&s%# y^bXo ^ X V : ‚ % \ g 0* . ` .X( / . < t4s.jsoftj.gulfkids.X &E!^bXo g\k\b& C^ www. 7 %A _ 3 v ( . N* " a 9 \v 5 * g* ( ™ v O U ˆ-S \v W#S †Ï \ -% g* ( ) a ? \ ? E* ( K O= E* ( KB AC& ™ lG < ? G f ªGx* ( v•s * ( 346 v g d? (( & © 4g« ( j \”.È _ * D \ § X* # W * # n 4dv O G f s4Ÿ0 MAN pX Ud? ` ^ X XR% +Xo XŽYX ”^ I&s#% &E#b&% / XR% V lGs l< T -°? . (( E/"& R/0 j%” ’ &ª% $% * gO+( ./"X RX0 g/Y ^ X g&O!^bXo N‰..com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ���� �� ���� ����� �� .v . ` ^ . l< N d ? ( X h$ 7 0 K 39U Kç g K7 1 9 dv O * ( t s< * t T * .1 p MWhv * ( ™ n _ * 9* ( Wh6 KbLY † 0* ( A=A \ ? ^AO E* ( . N A=A _r% ¾Qf* ( ‡Gs < l \j *0 M " dlj ( —* A •7 ) O * ( › %A _V 5 * ^A _ lG < * ( s.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.&}^ ^ XGb\u g/O^b& RX. ` ^ ./http://www.† * V: ‚ % { X g ( \f A N \ g * ( m.jsoftj.¡ _rg„t v G < G0 : o .o ‘m gOb% )) : X =? .59 4d AN ¬ Ä a O" v a 4vd O hf ( lG < \#S ˜ œ e0 MAN ) 1! Ld? ) \9QZ n 6 ™ * ( ) A \ ? ™ A ™ * . ŽS * .Xt ^>^F V . ^ ? ( < w N l» C * : A/ -x $ l 0 lX = U6* ( [g .< * 7+ tF!f L. 4 / . m C9 A W< a * N S 9 X # -x \%? •G0 % MA%? a O" _‰s # .0X )) : †Ï MŸ* .\i& +/0 X( / &xX0 # ^ e"X XC &3( % X &( /¨!& X g/O/+/!o^ .t.x+% X "&m \ ? KB ¡ E* KB AC v s¡ +" lGs v * .#%X.

Ï en( Ü0 9 s l‘ 0* \ * \%g * ŒQ/ * ( vŒt %v E m x n* ( v’v> E )‘ ^? ( (( ( œ 0* # MAN G < N ©{ v\t# e g* ( G S ‡ e lG r f* \ ! 0 h? !• t W/! * \ #.7W = \ t ‡ ‡¡* ( MAN G < N vm Ÿ* _ h% * ( m +? ‚x vB . ( f„U 9 ( (( X W= € ^W )) \ e n hf ( 3 3.? ( = E 9 )G .com ���� �� ���� ����� �� g Gl < \ AN TX MAN v ¯x* ( G < ™ # MAN hv s4A? U ]=? " 9 _“ % \ ? = N 4 Z% { X N TA® ‘ ( 4d# £x .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.gulfkids. \a * m #* ( ‡ 6 \ vg* \ MAN Žn.( ? /E" )) : .N . www..com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj.jsoftj./http://www.O= MAN % ‡Gs v TG°? – K O% ‰ g* . * G < AC G0 td‡?t te* ( G S 9 v\t t[‡C‡=‡ •^ ^e U G f * ( m % v\tNt tY *0 ( v\tDt !• * . • C 0 * !• \ Ag ‚x l Ot tr f* !• lG < \ !9 · ( { N 9 • hC ( # 9 6 9 _· . & C ^[H . l e * ( K· \vAg* ( _4 9 \vd1** _— t sv mv e* tr f ( 7 h6 9 . \ AN \ Q * { P Ae F }* ( Gs < l * 345 * 346 * @‡A‡= “s * c • žI šb 1 \#0 tŒt tN ( .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.9 [ m. (( S 0 dt ( E KU ? # m ’ C %A ™ A? ( \v# C * \vAc L5 _7 = \#0 MAN pX E* ( \ œ v ª ( t s% *0 ( \ 9 t t ‡0 *0 ( \ AN T‘ t‰ TG0* ( N v\#0 † ¤ * \." 4gY ( (•6 /Ž!n0 ( )) : i ^O ‘ < n \l g 0 œ v O { ) O \#0 MAN pX Ud? .jsoftj. € ^D ( s t4a ‡G f • 9 !• \ %?0* s\t 0 M‡AsZts * \ • hN0 n t@Tg * m /0 n t½ ¡ t * . \9 4d # lCt‡¡ 9 ( 4d Ap® MAN # µ Ž *0 ( K N c Ps ? \v G f * – \N g* t s%9t t hv •Gx hk Gs < l G°? ) : mE st1 n \C * \.

jsoftj. * . S Û % ‚x a . b *S e 5o ¨z ”m ’ e R™ " &E&5bu . _— vm * ( P 1 Õ A9 „-Q * d d Y* # .` Uœ — #E * ( { œ * . @ c n _@a N* ( ) c www. (( e8 ( &( E5bu .` 4vdt ? " ¯°? t]< O P ? MAN v\W#°? ( Ov% G ŒQ/ .gulfkids.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� ./http://www.jsoftj. v\t 9* v\t 9 @ 9 ) 1 * ) A =j ) t9 ^ t t v\W#°? ( G < { 9 ‡U % ./O^F & /R% X &( /S X+!Xo GMX! X V : (( a x )) \3 # N ‚ % \l g 0* vmQ 9 hf o U 9 vmQ 9 \#0* ( \ * m * •= 9 \9 O& \ N _ /x d? : ` S MAN E* m G . dA n* dA10 n \#x : g ( •LA a x j!? .O? v % \9 LAv9 -°? ( vmt stN WLd TEx * • 9 ˜ o .# •G0 # 0 9 ( \ AN „‘< E* \9 .Kt t t MAN \ s4f \AA? E* ( mv x Œ %v Q? (( 0 C Žbu #[? DŽ¬ U m )) : † * " v‹` 0* ( \ ?QË l TA" Pb 1 g* ( •^ ^e U lG r f* .^[ } ‡? _43# ( _ NE KmE v 1 * ( \9 #.Og* ( P .n *+C/0 ˜ vmU }* \9 S ‰ ‚x v.#* \9 * Y0* ( { X MAN X #0 &* ( \A 9* ‚ % { ¥ 9 — ( m3 9 v S * ( v\ N B Ag M AN b h.=#x* ( B CDE * t s‡< * €s 3 * € * \t† h% . P .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. v\tW^e 4A%# E* m * t œ ©{ LA Ä a O" ) O lG < ? : \ ^e = MAN* !•\ •= 9 v‰ * ‡G < U * . B Ag n _ s. \aQ9 MAN mt‹e W 0 \ AN t.^ MAN pX E bL N /I q* .f ‡ tO -x* .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. * ( 6 s4vdv# * s4vd†h¡* s4vd†hd? ( dD ¡0* d * Ng!&{^? X.MAN _ t +" \ ? * . ‡Xt t# U € " .com ���� �� ���� ����� �� ( o d" * d .XŽn X X" e 5o KU ŽC ”m )) : v t/± v ‡jS 0* TG°? ( _i ^e '% \ * .

com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. '% D•8 KU . @3 * osW #U= •G0* ( 4 = . • O . XZ./http://www.°8 gOb% )) . )) www.!u 0 ˜LC 0 ’ &¯ k% &® % D•8 &]8 D•8 &_ .Y m E%m Is% U / z." ******************************** .° E#b? ^‘WA ± “bH ’ & !Xo ^ ^F L' " m šb&k >F ’ .9 s •Ž ( +hA ) ž* ( ) A ? K\1* „ 9 lG < : ‡X g v\#°? . j.jsoftj. K O% .}8 Xj. (( XG" m E%m ’ .jsoftj." { * .com ���� �� ���� ����� �� . vB 9 0 [¨0* : X g . Q? ( @ C Xž ‡ % * ‡ C ‡ < { X + * ( — #E b N * * . AÚ to A%? n TGx : 4dv %9 ‡X g Ò ( A1 N _4%# Ÿ°? ( X 9 * ( c ` šb e* ( WD .. (( E!%m X•.!i% L© .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. (( \ª!z.gulfkids. /± ‡ 1 • / Ž dA/ Ž s ( • 1 # \c O 9 Ag d * ( ]= 9 #t * e — G0 smt s t* lX*+.com ���� �� ���� ����� �� ( W ‹ $ G h>N 90 Ex ( K h¦ v s‡¡ # ‡Gs v TG0 MAN € A. u 34 6 * Bt l r v\#°? . 3 < bN Uœ t€ x* v Á sr Ÿ W m E%m ’ &g!{ % &® % D•8 KU m E%m ’ g!b© /g!{ % KU m XE%m )) : G < * XG" m E%m /Z. •O ^Å v 1 v \#°? ( •O O® s 1 v Ž Gx v\#S v\ #0 W 0* 34t5 * 346 * · " §& ( { 2bQ9* ) ¦ v\#0 t st E : lX =v? .

ž ‡X g* ’#0 U \ C% to#!f •Q„Ad v\ t 1 -x vm www. ( —* — ? n ) ZN ) g \ * ( G Æ _4t * 7 hdA _4t. ` XO&%.^u 4( ek&C X• Xg'X5. (( ‘ C >} ’ Lh· • Y” ’ I8 H 8. da * * ™ b 9 b O bQ=% Q 9 _o^ D \ * ." ’ ¸bu 3! 8 ’ & 5\Q &[w/5% ’ &[X'k^ % xX % ’ & © 4g« ( j \”.gulfkids.X!% ^F V : vo^ $ % MAN •Q \lA%¬* ( 3 3. (( \[!?.o^ * : Æ \ * .com ���� �� ���� ����� �� 0 .jsoftj.E _ <W.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. #E l Ÿ* l Whg* — #E l * .o ‘m gOb% )) ./+X(r X 0&s%# XZ.( / ’ €& 5o / ’ ³€/ 5o ‘m gOb% )) Xj . * )) 4 %# 1* ™ v\Aa .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www./http://www.% g " KU +5'C )) ************************************ g'.X^F V ( (( ) g e o /0 \1* n oh†.\kXRMX0 &8 # \k% X &( . 7 f* ( [ C * À * ( 3r : (( 7 t )) n _. #bo ’ .jsoftj. ` ^ .7] ( ’ €& ! ²!H " ’ j&. (( & }4 % & 5b| & 0 % &3b• .•A9 lX %" vo^W ‡G Ò o^DS «x : ¼ \ N ©{ LD – b 90 X g Ò ( A• = XUt1* vo^ D U * ( mlU1 # * Ò •# 0 vo^ F v7 f0 G f* . (( t A= v’ hv o^ ‡ >f TG°? ( o^ > v E )) : KŒ x * . c ` * #* ( Z.jsoftj.? . ÏA= • ¨x . ’ jibt ( e C /E. (( P6 {% ( /G+? ‘m j" R5 G" m E%m )) Xj/ kC #.Y 7g h[k j%W ’ €/µ Mu #./E. H .com ���� �� ���� ����� �� . t€ ^D v— Å vB % ’# f* .% " r i% [ ¶ ’ j' " E G!´ j% .v o ’ ’ X€ +o &Ž!z% &gbo .

com ���� �� ���� ����� �� /http://www. " % C P h5# n •ž # o U9 www.#I % c % u • >% s’# f -x Ex ¤ ‡ h.gulfkids./http://www.hA •E h v >f0* ( h% MAN v g0 o Uf 4 • 9 ( Ã=? s4d.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj. N X h$ ˆ E U 1 s * ( %Z. • W1 d 9 s’A%1* -*UY G . N -x 1* lX ¨ * !•K ž 1 _ a N \#!f •1 •=3D \v e G f -x X h$ n d5A •Ù A Ž ) 1*ž – K tr 0 – d _.#I G f* s’. ) d=dg E* ( )ç g _r • _F N Q? ( € A.com ���� �� ���� ����� �� •Q/S * P % * a =% n X NE * C MAN t¶v9 t7Q I TG0 l = =< * l T /* ( _ g* • 1 \ ) >9 N ) h .>f KX ]9 vP 3v/ < n p f * !• ™ · =# [ v O " * !• F % [ lX " h? ( ‡ # > s’.C/ K O *0 K.` !• •h ^1 d 9 s’ Ag* . * v ŸS * v ^ * ( ) Š 9 vP 9 5 * _4 9 v ? ( G ? ( •. K =j * K—* : 7 Å 90 X = 3 ! " v f f 3 +" vi e v\ #x 3L AN Ü0 ©b ? L. F v[ * s4vd% Ä S 4a ¤%9 G I * ( B %O $ % * a d1 " vP /E ( K Š 9 K D K™ # ]9* ( K. ` X X'XX X=X5Xo g\<V ¢ " . #S .9 N v\lA%¬ K # #0* Ñ Y* K[hc \ v· % E •Š 9 \% C9 lG . « •b 7E}.jsoftj.jsoftj. ) Š 9 dpAf v C * v7 Z * ©b h.% » * t % 0 ^A G h. $ †4´ _\ ‡? † U MAN ) QN F % * \1 t· =# Gx .com ���� �� ���� ����� �� . " ™ )) : « & ) &¨!F » n ] 0 ¥0 lX = viAe0* ( *+. A ‡ h g E* . € t yib •E . # Xd Ž v› N lX d * v p % * ( c ` G A¡* ( ™ s g* • # 0 . * .

_F # € TGS ( v 0 v7 ? ( !C` MAN Ex dv N v[= E ’ n l 0 " € ( • % KbLY „ f K %Cg MAN sP >N ŸS *0 ( \^•A n L C ž 7 %C •N # GS* ( .#É _. \? O n *0 \ 1 n X " ™ n W ´ G0 ( \ n 3 < l * 3 <* ¥ # 1 g K d1 † 0 s\W1 v Ž* ( X " [h$ d ? d$ p f s’d31*v !• X h$ * d ? ( * 4 A Ÿ ^ ¯x* ( < w " s4vd N0 G ^ E F v >f0 Q ? ( 3 5" C * ( @„? " b " * ( A h$ žS * ( b W5 = < MAN G*† £ %A • A * v G f s g . K hAf ( \ s t MAN* \.` MAN ) g s4 N ™ * ( • ZY U * ( • Wlg .jsoftj. # ˆ U mv ¤ G f ( • c ‘ l N * • ¤# v * • c l h% G f -°? ( \>N 9* ( \ v1 1ž W * (mv ¤ t›W5 ET x* ( s’=Av/ hf • A ¨ # ˆ0 ? ( • =# # \9 . * vw d ? ( Z< n • *0 dv%h. •h ¤N * # & G h% E* ( •.com ���� �� ���� ����� �� m • ?* \AhN XQ/ # ˆ KG . v¢ ” K * l / K G œ! ¯x* ( 6 G œ! www.`* ( v4TA%tv • ?* ( • ? l < -x l < .• 5 0 bLY T f ˆ0 ? [ O G0 [ C . # MAN vV35 ) 1 € * ( # ) A%Y *0 ( vm . _F #* ( b•=Y bLY „ f [ O G0 v[ C .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj.#x p ? ( \vAg ™W# ‡ = =< ˆ E* ( \v.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� .gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.lf •= c -x* ( ’ n s „ f ‚x vB ./ Kis9 *0 ( \ ‡¸ *0 ( \ ‡¸ K\? K hN s *0 ( • 3 •Q *! 63*+  ( m ¤# n ©b dpAf # -°? ( o .>f ] * žS [D* n W Zt G0 G ./http://www. \ s MAN v 3 .Á *0 ( l¸ µ 4A? mv ¤ G f Kis9 s W< G A%Z ? ( 3 n 5 " MAN ) g s4 N bE+ . * *l0 & G Q? ( . ˆW % * ( † .

•Gx* -x* A9 s’ATA% * d T¾ sP 5O * ds‹f0 www.5O Ex < n •ÙA •Ž S .9 % v™ * ( s4.n o AN E s * ( X " %s e • s * ( oD ¡ s 3 vF! : K4 A¤ K Z n dlA%´* dt.v• sO * ( MŠS · 5 * ^ .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. ? \ v1 Ex \ v%A U v * . vm 3 % * ( \=?0 v[3 * d 9 b A • W% •. # G •G0* ( v[ C .gulfkids. =9 F A K. % N 9* [D A=? ( %. • 1 • C/ \ x C® •† *(F % N ‘^ * ( * 8 9 l . ? d AN s A5 * ( s4. K· ¡ t st/ G0 v\h„A% * ( O ‡ %t * ‡ h.com ���� �� ���� ����� �� . = .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj. ‚x •Ž K a h%9 0 =9 .h ÑBt v ‚x v@T? v hf bLY n lG . / .… \v.¡ E Ž % P N‘ <9 lX % * ( % C \ A L. ? v ¤ ( d AN v Ap5 pUA ? tB %O ˆ l Š v™ ds0 -x* ( d AÀ ? •9 %e ˆ E l ./ t O ‡G G0 h„A .3% * ™ † O ¯x . l % * ( S lG =?* .5OA _• A• o#0 P = N -x d lU * ( 1 < * * < v . ] a " * a " % 9 s% K7 T f ’ o . K Whœ P %Y S 4a ¤% _• A• o#0 P = N s h? ( " < n )¸ o . 9E P 0 •G°? ( F! f \1 * ™ v™3% ™ S i† oA=N s 3 %? ( F A * o \v9 9 _— v— Z * ( F A * o • Á e . \9 O d$ % * ( 4W./http://www.#I v@T? v ™ * \ x M%. .` * 3 < * . F! B ^? v7 .#x* • 9* • CN •b Au \vAg G •G0* ( .jsoftj. . ‚x TEx ¤ E0 # W %? ( X h$ ¤ Gx . / * ( d%Cg -x % 9 %Y K a =9 . ." n .` KX O I • * ( # .` [pg * ( -x* ( .· 5 v3 } =9 Wh6 o C% v™ ? .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� lG % ? s’ „fv g* ( 10 %.

/ d v ¤ v E* ( _4 ¤N ) hN d N O G0 v £ G x n* \ = n B K hN MAN 7 g0 -°? ( d =9 G £I * \.#I n — Z v hN d AN ˆ‹f ) A ? ™ 9 l => .com ���� �� ���� ����� �� • 0 @ c „ f n ˆ \#x ( v\t‡º [? G0 v E* < n — Z † + \#x ( \v 9 * . K ¡ *0 www.}* d A = MAN* ( *+.gulfkids.† %v U * 5 ]9* d 9 G WY* ( < M AN d = MAN v h N ™ 9 l => * ( ra s MAN* X ` MAN ™ . f _.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. (( % ]. " l> K a K‰ e n l Z3 : ‡X g ! tt ’ s >6 WhAf l‘l * ( K7 K 1 ¦ K As.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj. 9 : v\ v’A=? ! MT* 3O : ‡X g hWd1 7 5 n L. 0 G0 v@ cl0 r ? ( ÏAg dv TA %9 dN s’# / ! T"! \ TAf t€ hN t’sW g dts# g s A? sB c * s4. n v4†dZ L s4.# _ 0 < n tB %O Gx 5& • h¤N l h ¤% v™ h 9* ( h ¤% ™ N • h ¤N 9 %e E* ( • 1 ( =% A f vB %O ¯x* ( d 9 •h= v A 6 F 9 -x B %3O • h m. » : ‡X g ! 3 O " 3O vr S t[1 v s4. t CÅ Ò v ¤ \#x ( • 9 ./http://www. 9 => G .% E* \9 l0 ¹ € b -x* ( €b * N* to^ t tt# ( t’s 1* v\ ’ / €z -x . K s‡f N v· S W@ *0 • .5O ™ N • 1 _ %s te KbLY p ? ( ) . \ ? ‡ ? K 9 \$ N* ( \ Ç v h N * 5 TG0 hd 9 v• * ( • A . _." †h} : LD 90 A x X = ! h.jsoftj. sP e ˆ 6 n La Š s’# f Ä : •X g ! hW.com ���� �� ���� ����� �� . 9 : v’Ag hT¤ v\ A = f ?.©b h. o m A1 n ›h # * ( o @ C i.?0 ( o N \ v•‹ * E Ÿ0* ( d h g TAg* d#!Y t5e* d t%t 9 %Y ™ A l g0 bLY E T v = v %W 9 v % U .jsoftj. 9 :v’Ag hWd¬* « ! ) f ©b h.

com ���� �� ���� ����� �� . ® ’#0 70 • ¾ 7†‹ 9 v4 5 € v0 hTC^ •G0 \ 1 * ( hTA> •G0 o Y M AN _ C/ E — e ! hlÇS † Á U * ( _4cQ M1 . s v %9 o W#°? ( _‹Y ˆW * o 9 7 4./ !• ‡..jsoftj. _7žE _· ? B Æ WL AN* ! %v W S t’.. hW9 ? ’h. v ™ l Y : X g hW. ‚x 1 0 7 C ybo N C Lz50 BC ’ . #±m yC U # m)) ( # $ ] * —* . TG°? so^D ? h‡¡s v v U * # ‚x Î! • a f v %. 9 : v’Ag h=A% t’N3 v1 s * ( s4.µ 0* s WO — # * ( \1 gQc* h. ¡ lG 0 • M th< n Û ©b NS * † t l0‡0 s4vdv ^ e s’AN Û ˆ % : X g ! h¤N0* T 10 s4d s l t Ž s4d3 U 9 € AC Ž s4.jsoftj. 9 : v’Ag • h=AN ¶ NW 1 Û A : X g hW# * • # 1 9: t—t ‡c • h3# €z Gx t€.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj./http://www.. * ( • •X Ž o W#0 o s4. * vo^ t ds . t N d? ’# ^? €v * P !•titZt# d? !•• 9 0 v a .gulfkids. (( 7 C ybo N C w 0 ****************************************** . u ( t’# ^? ov9 t t t ( • Y tot%‡ t# h? ™ S 9 G < t’9.com ���� �� ���� ����� �� . 9 -°? ( da Y* t 1 ’ #0 ( s4.` sP N www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. 1 o#S : d? (’ # ^? ov ¬ P . 9 : v’Ag M † * ™ 9Q" n Û s’DW % * dv QN0 sP 9 g v4 " : X g ¾ vo AÅ t™ L „ f . ¡ „ %A? • h5 Y 9 v . • . 9 : v’Ag • sZl" P e ’#0 o#!f K 1* n v’ * ( • q €v. 9 : ’Ag r C * ( @lAl` ..

?* ‡ = < * ( • ‡A‡¤st ‡ * ( •h=•AN ‡XE bš " o v ‡Gs l< GT S : .jsoftj. v• Cv E • Z < * ( • A g šb ^e )G tt1* ( )G ./http://www. ) 1*ž E* ( ) % * _ Gs l< [ o% s v\#°? : .com ���� �� ���� ����� �� = t’ # * ( t a O sP O? O" ’# o#S : ’s# * ( o AN s4d N!? oa N0 7Qf t’# * ( • ‡ t# tPs sž ? . [g* h? Km* [pg )X E* ( ©b . * ( ŽS [ Î! W < b N TGx n • Y!? n • v\#S ( •Utsdt1 •" N v h>v AC b NS \As¥* O^ t t tž ŽS [ t— =# \#S ( •9TQ/ • j+ •9 0 vw v lX = " \v # % * N 4p! * .f M= t C U TGx ( vP WhAl" www. d • .jsoftj.gulfkids. t4T‡! •G0 %A •. ©b Zv# _ E*0 E* ( K7 _ O E* ( _. * GQ1 * G * G Y* G #-0* G N € N ’#0* : ./ lG s =? ( • 90 • * E* ( •ha • U ™ lŽS C 4p! * ( t4‡S v O t• O ti .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. P fU * O * ‹% 9 v £ •9 TU1 m • •Ž* ( vP t tžšS v\sNU•A Ž* * NW ‡ t• N U t C TGx . _’ 9* ( vmv =ts%t _ o * : !• •G } .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. • ? •Q3 •E .jsoftj.hA? ( d x *! ) 1*ž* ( v\v. •1 # v¢ Àv # % * . ` & Xhs^k/ X \k4X8 ^%r 4I^W&5^F V : G 9S n ) ? N* )G 0* _ 0* _B j* ( v\v9 2b * ( \lAf! _ /* ( v\vl . ‡ ?S t€W * t N " W d? 7 * O% * A= .com ���� �� ���� ����� �� .t•At ********************************** 1 " .

^%X V ( ™• W t / Wh6 t ? N " t 9 t› % ` X 0& o& ^i% X3X( / / u ^[!&uX www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� .&\? # &m e>!" ~ / Xo &( ^ .E* ‡ŽS tŒ N U N TGx* Ž* \# . T"! 4ŸS ( ‡ < *t •j‡0 U o *0 _.com ���� �� ���� ����� �� mv a Og M= ( tVtOv5 ‰W ¬ E* " t• . v\v^# 1* \vAg ds % Ž* \hd? œ ²T A * ( \# 1* s¢v ® t sZ? Y N U ] W*S ] +" l : v[? 0* A> S mU MŠ0* v@ hsN0* ( • Z•6 v• e0* ( •9 Ag † 90* ( •# £x v4¤N0 4lŸ°? ( ‘s%t ‡ 9* ( TA" t t * C * ˆ-S * ( * •=‡ * ‰ $ ‡Ž0 : ‡ # %" * t4‡šS Y N 4ŸS ( •shAN # ? ( U% * = * ( — $ ‡Ž0* ( P 9 ¡ " t sZt * ( P ? !" t• ?* ( %9I * n •ž *( n • QN0* ( dC n KP z ( ‡ ttsZl" ‡ TA> * ( ‡ ? O O Ñ@È ^ X &E.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.` XP&+&'R/ % X }^ /3!&M/0 ^ XElb% W g _F #0 # Ž N n* : \ %a t #!? 7Q ¤ n TEx v * t™ A? šb œ TG! f Î a ž* : F A 7W =? ( = 9 U " v 9 lG h% v\‡?.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.X( ^ /•^d0X M Whl< \s‡ tN* Ï " ? ( T"! 4ŸS ( s4vdt1 # t‰* 0 .X 5&" /Elb% XS& ^? &k.gulfkids.lb% &[!&5X L&F v XnX wX( ^ X NŽn X X" ^ X vWX ^q g/O/5!&n/0 ^ g/O"^W& Xj%&^” V ( ^ # &m N“&% XH v[X Xo &E& g/O^% XŽ.jsoftj. s’1t / vmt a Og TGS ( X = 9ž •Q lf* ( ‘ < V / • fv .\% X+X0 ^ X X8 # \k% \›!&zX0 e & .jsoftj.^$^F g/O^< .>f* ‚x • N * o • g s’# f & ? ( # %" trtÀt E* ŽS s‰ ¬ Q? •G-x G0 M e0* †• 0 ˜ ™ t‰*UA ˆt ‡$ t•* ¦ + tB s›% •Gx to#°? ( ] g/O^d5. / l 59 * v f ‡f W d v s Ž s’%Ac -x _ f f v€ A" * _™… to#°? ./http://www.

]C •Q f* wA> •%Cg sPb Z? ( b / n h¤#* ( b tN ( • W .jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ` e50& ^u \a 0 n t€ ‡G Ò \g Y0 n t• " XU% E Q9 g s4ŸS —* E* ( d ? ‡ E • 9 d * šb % t * * v’ 0 = .jsoftj.’Osl" n v€3 } E* ( • %Y [ .\i0XV (K # % E* KŽ0 E* ( K N E* K gs v Q9 dt# = 4ŸS .· S h ? ©{ €t 9 « v.com ���� �� ���� ����� �� /http://www./S \t #0 l² A * • ‡Ž0* M S * ‡ # %" • N • N Y Uœ vP f( .F^W& ^ .R. # Lj t tž ¡ ‡G T N 9 › 1 n v’^ e0* ˆt l6 9 ‡ ‡QW v’ s%9 «t t s4‡‡0 * s hg MAN! 9 WL t9 • %a c v€t sl0 t7 3 t \ AA? _4 = L 3#x K 9 9 E # ? vP " # LA sLt e ? 9 W g «QZ%v E* K A t“ s%t9 s*0 t7 WL AN h g0 a ‡ ? WL tstN M AN W v * L%Z S Œ c! 9 •Cv/* t% v •G0 ·s t% P .com ���� �� ���� ����� �� .l< % 9 K Og : \./z ‚x .com ���� �� ���� ����� �� n ‡ .\%.gulfkids.jsoftj.( s. `g&O&. 9 ‰ Z " N U Ag s •h¥ —*† • hN0 n v½ 5 * ( B A= Œ 5Y ‚x \v hAf l Ot t• k ‡²N Gx e.\b\u www. } E* sP j Ä N Z " / O * ( f > % * ( ¢3 d " P O €t .\b\u L&F X( Xg&bX ^F V ‡ # %" * ‡ŽS v› % \#S . 9 o \#x : @ * * rpA N K %9 d† %a .^F g/OX ^<^X g&O!^bXo ^ X+!&k'% ^ X "^W^F g&O&. n † ¹ E ²N n KP WO v’ 0 * L&F X=!^% ( g&O&Y X. \ n B O" \./http://www.

\kX ^ Xj{\ &o^ L4"&m V h%A _@s^t * ( ^A _is9‡-* .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ���� �� ���� ����� �� \ •g-* \9 s Tj! * ( l s‡g ’#0 \9 s• ? ( € s% 9 *0 o Q 9 „j+ G0 tP 0 -°? _ . ` XP&b&Y Xx% /S X+!X!C^W^F e. ` XO+4( 7½&8 Xw& X=!^% &_ X \b‹{% L&F /E\b^$( X ^? &Š +% L&F &E& L& X0 e8.jsoftj. ` 7¼!&OX 7½ X9 h[\? &( GX.h A _P l d$ . ` yX o^ X./" /E^% X+bX }X X )X O * ( “ 5 MAN _ >N t4A% ªGS ( 4A% t[ Î! t— #E * t * . ` e !&{Xo Xj!^bXo &Elb% \[M^F ^ ^?X /g^b X \kX g^% X( XjX #bXoX V X .l" •9‡U% .&( ^ .X % XO!^bXo X+%X "^ ^”&•^F V’ F n „j+ o#0 ˆ tŒ * ( v\t%t • N * .jsoftj./http://www.jsoftj. E * ( tr c E* d ? t 1 E ) \#S ( )Gs v * ) ‡At t d? l d$ W 0 .Y . \t TG°? ( ? %" _• e ) 1 * ( \ Ú ./EOhi 0 e•t E KU &* 0 ()) . TGx M AN ‰Q cE * $ ? %& ) %‡ v v™ * ( .O _ # v4A% * .X. ` X•^bXt I&s#% f ™ mv hN* • W s’.4X8 &g & X u V ( ` e b&o L&"*&9 4•8 [\uX V ( lG S * v7 h6 * v7 h5 to N *0 \ & _ V : •Q 0 s À E* ./Y X ^? D•XR% Xj4X8 &( Xj!^%&m ^ & "\ X "^ /g^b X0 X ^F^ :† www. Œt •Cts.hA _Œ f * ( T W MAN .gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� • Xg .!X( ^ ^? X( X ^ V ( [ CA _ lgt** ( —* A ) * ( .(( & 0 % .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. v t’ f •G°? Xj.X5"^X GXX8X ************************************ F 6 " . 5 f t7 * ( 7 f ™ 0 ( t U ( ta 3O * ? %" N •‘È * t4A% Ac ? ‡ %.

&bX Xo K . ` g/Y X.t %9 L5 * • # v\ * M1† G d v’ 900 0 * ( s‹9 t O twAj0 * ( œ t™ t— ?0 * ( ? %" tŒ Y0 ./ /E^% X 40/9 X ^? &E48 4( 7 X+4!X y^bXo ^ ^? X ^F^ V ( 6*§9 t c ` . # W N s h? ( G S * .Y^ *************************************** 8 '% F U vP j m * n TG°? ( vmv8* * mv = * ( A= v * 4% 4¤N0 \vA´ tr f tŒ N s h? ( vFW v • ? t * .jsoftj./ X5 X &E..gulfkids. Ac n l eS l eS * . ªGx .. g* ( ™ ¢ d 9 * ¢ #I 1* ] 9 Ä 4% * ( › % . \? A vwN§ E* ( ¸ ^A v€W ^ E* . 7 h5 * 7 hd A l * ( ™ t‰t t1* * =" trs%tD* % C t t t/ Gx \ AN s’ T /* ( vP ZN " \ AN s’# t pAZ * †O \t.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. vP žS lX \ 9 † Å lG !? " t· / Ò N -x www.È* .v ]9 s4f Ä sv « S 9 X* µ s t Lg < t€ ./http://www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.\ A/ * \s v™• W v• v ( \a e* A= g .jsoftj. * < w t \9 M¤µ* ( \ AN l Oµ* [9 * † d Q? ( X h E l g * .com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� t • N c* K # ¡ set* t Û pU 0 7 A% i = d Lg v MA 0* MdY0 K O N „ < •9t c LAv Å* • W % * b fs*W MA 0 dg *0 MAN L Qg0 v e* Lg *0 N ‡ L= ©S =# d„?v =# pU 0* L g t /z* K s5ts.

XY^ V s4Ÿ!9 vmšb N0 tre* s g ©{ * ( \ ? * Ž % lG .#% 4LXR% y^bXo [#?X. #0 N ‡ ‡¡ t tt# •G0 to AN* WLAN TGx . b N0 * G! ? ( ` g/O/'.XX V ( td‡§v •G0* ( " h>" h% MAN ªf " 3 $ \†1 dth g ‡ < tLC%v •G0 : &8 '% & 8* . /± t % x* v d E* v’TA Q? ( t\hO% * t€t./http://www.jsoftj. t’f •Gx o#°? ( v› C E* ti $ LD " o t N0 t Y -x t. #0 t % x : s 0 t .h d E* ( ( ." t t1 1* .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. t4ZAv G0 : &8 '% 4 F .¡ n ‡G* ª Q? ( 4dA/ n ‡Gs ‡ Gs*t t t e = bE+ N % #* ( •# 0 t.9 )X = dl=Y N* ( _ W d dvhW% * ( _ . * ( ot# f 0 ‡X ? ( tr À" ‡ = . d .to† 0 tos * lU L :" tB f to AN ‡0 g* \ shC/ ? ( €t N t• 0* ot# f .gulfkids.st •# ž0 *. s ‡¡ r .com ���� �� ���� ����� �� ./ X0 ( l % D v * sZ6 †70 ŸS ( t * O * t· NI Ex to †@^ .H ( B G S WrAt to AN t N0* ( ti‡ ‡c* titht1 v\t#!Y* t€t.& .com ���� �� ���� ����� �� ( v s.jsoftj. ` /_.eM0 .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.^% I&s.#* s4v .jsoftj.H 7 CË . t /Í ‡G . TGx . ? ( t# 0* t h¡* t 1 Mt.¦ v * v@ %st d ? st vB l¡ • 90 Xž l 0 v Á 9‡0 ¶t9•0 gW s4 A? # v4vds%¨ K % s * # MAN L # l=t9 E* t]=9 Q? tž *s t‡f ‚©S l fS l t 9 t‡$ t 0 v@3 tD _ < m t t^? ˆ ‡j Ò \ st%9 ©b t ‡ t• D s t „ f v@ ‡ACv )X‡Q t 46 t7Q TG0 vhA% •Ž •G!f * v# -x _Fs v/ www.\ "^ g/O.t^‡? ™ 9 v7 h E * ( ¤ ‡ ‡ ^D* ( @l?©S v@ D * . E* ( _ •6 Ld? ( d § P ? MAN lG ^v* ( œ †4 dv r f dv e mU s th? ( ¸ l 1* ( [a Z (_ = v ( K % =9 _B v N * ( _ TAv/ dlg 9* ( _ t ‡f l e . Gt % E* ( s4 .

Xo &E& ^ ./5Y& / &[!Xw% &¿ X48 &(X 7@. E #† ‡ < Gx g 9 # mU 1 ‹ n W " v4• v /S • tt/ v\ts 0 • sÀv d ? G .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.% /gb % ¾m )) : ‘ < n* ( \9 0 ½ g * ( \ ths. ¯x* : &• *ž 4 F - .% /gb&© &g‹b . ` ^ X XR% +Xo XŽYX ”^ I&s#% &E#b&% / XR% V : $ n G h% " L.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. (( &g‹bR.#I ˆt t 9 fS * U gS • • te v t’#0* (K t ‡f MAN s’t% lc # ‡ t*•U v1 b " n _ „AC v dN c W D 7 WS vr„A * ( G < jz „ f to t‰§ •G0 v[ C .&F . ^dX.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� ‡Î*0 .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� .5" 7½ X (^ 7 ^ dD" r lX = o U * ˜ 4 % P 1 n Ud? WA 9 Gs < l v[•C‡g 0 ( o3h¡* o„¾* o# Ž v\ #0 MAN ) U * . E to#0 d ? t E Ä l = =< * . •%sc ‡G Ò ( m 9 rpA * .t9 BQ 1 * \N Ce 9 v * . ( g/O^% D &o^X V ( K g www.gulfkids. t7†‹ * t † U * tF % †@^ .\b5X!&% V ( ` &E!&bX.X( X+oX X"X V ( $ n Ex v U E „ 5 T f TG0 hf ( t€ da 1* * e MAN t ‡UtN ( d e* # ‡ L t E •G0 Ex v\ N s U tŒt tN s h? ( ` Œ[&| 4( g&Y&8 / /H .\u 4( g/. dl e** dl=lA/* dv% c U G t4AtN* ( s ‡ ‡At ŸT! ? ’ #t dN G ® E •G0 ’ s A s ‡¡* dt %v E •G0 \9 S 9 • ^? ( # f. # MAN ./http://www. E 9 ( \.v S * ( • e* lX < G f -°? „ 9 P O5 " mU v[? 9 ( G < * 345 * 346 * A 7Q.&( ^ X'"&•% X+i^bXt "&m V ( ` 7 X5?^ L&F ^ X'"&•% X+i^bXt ^i%^ V U s’=Av/š < TGS v ª ® G0 t O=" W * ( ` e>X Xo / X'C^ g\kD0^ g\?X.

v* : N Xg v¢t À" d { t N* •Ns ‡Ò œ v@ K ž # WBv ‡t* ( ot%Z v¢ v E d†¤ ‡G f* s’1t l? dv =A s’h ^ hW A? s’g D ************************************ c . o‡A s ds.` ********************************** .? • * tP =? Gx* ( KP U * b m.H o /G!&O/" ‘m )) : ‘ < n* ( ¾ W www.. u ( K •=#t ‡ A * voAÅ E ’ f Gx* ( K st n _F ¦ €v. ) = l 9 * ( •41 G 5 * ( _— vB * ( ) % * .. t ‡= * b = n * <0* ( t /± l ¥ ? ( siAe!? P!C/0 Gx* ( s 5 ? P! 0 Gx* ( s v? t’ #-0 Gx : X .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.“=v* ( otAg v % v* o# f † ¹* ( ot9 ON0 v@A=v o#S : X ./http://www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www./" ^k. X(X .jsoftj./ b = 9* 1± 7 * \ aQ * \A 9* { 9 t’ z _4A.=? t’ f Gx : X W S M AN G* g G* /± ? K7Ez ’ f Gx* ( ] = v € .? .com ���� �� ���� ����� �� .com ���� �� ���� ����� �� . % \-5• O "* ( 5 N:] N v N " vrO% * vrc % vwW1! ’ 7 " +o 7_.X.jsoftj.5? •./+XYX X ^F V ( `g\? / oX X &Elb% . o#S : X t7 *v ^ t t1* ( B n A / * ‡ 9TUf* 3B 9 * f o t *0* ( m3 Y* .jsoftj.H : 0 } F !i° ! .K *¸ K n E*S • N =? € .\ / X• X(X &Elb% &[!&5X L&F g/OX XH^ X &% .

k& % wtds" 9 b 1 hA> ( € A.Y j5!5C Ž5C )) : jS n* . (( • % ŽMz% - % j%W ( e(./http://www.‚x \Ae*0* ( Z y' F ’ ( e". `e XoX eu &H ********************************* & R2 & Rn% \@* www.#* ( t• c* tB c t— ? Gx* ( ‡Xs t% vž* Z ? Š*0 \ AN [A/ /z W 0 -x* ( v\‡Aa ? ™hc* ( v\t ¦ L.gulfkids. % * * . .X & .0 j5!5C .• 0 t tZt -x* y' F ’ ( e".com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.\iX!%& ^ X !& % X X• X.Y jM!z ¨z . . # tL.#* ( \W . # v sP j* ( WN * N 0* ( 9ž0* W ¡ ( m g ˆ.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. ` &-'&i% & /Š +% XZ. -x* •N* 1 † \W. h¡ n \t.X WX ^b!^k&% V (( 7 5!n( X +o 7_.` v\W. (( ( e(./CX X ^%X g\kX ^F X( y^bXo .jsoftj. `g\? .0 jM!z . bQ n G*‹O * ( b / n ‡G* ( ‰ $* -° ? ( v\ lg3 + * t\l"+ * \ * ( K %t t hW0 d e v %sv ‡ Za 6 rc % TGx ( v\vtY v s’ d * ( \. * •Q/S * t4 = G & šb 1 7Q I TGx • O ( X % ? ( `edX X e (\ g\? X+bX }X Xj%&^s^?X V ( Xj4X8 /GX &b^? G XX V ( •Q/S * X %?S * X gS * 7 =" ªA" * ( 3LD ‰ S nX %*( * S n . (( &( n% +o &–n% ¾m )) : Xg oU* ( % ‡X #* ( æ ‡ § * P > ‡ W@^ ( 5 —t N*  $ -x* ( _ À? _— ? v\#!9 G . X h .com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj.jsoftj.k0 )) : ‘ < n* %1* b YS ‡Gž** ( \‡A=N 4T t * \ c N oA th? /g/OX X( X+%X "^X &_ X+!4X5% & X+^b/ 8/ X+bX 8^ ^i%^ V ( = =< MAN [g** ( t Y tŒt tN* ( W@< ( 3 W.#I re* mQvN n T 1 ©{ * ( ™ MAN O #E ‡ ‡U * — n K C * MAN 4vd‡? .k0 O90 ( • g bLY „ *. ]„AO" TEx ( •N v.com ���� �� ���� ����� �� .Xr .H ¸t < t N m N toA‡t th? .

T ƒ TG!f* ˜ K N A n * ( K # n s4Ÿ!f tP " ‡G ! # ? f %hA 4dl 1 t73 lg* . + ? ( # ‚x %9 t % s \#0 v4As%t* K 9 s4 v 0 l t s v . ? žS v’ sv b / = p ƒ r . •Q Ag # f 7 ( T= " K * -* ( › % Kr¤Y MAN . 3 < T f m 0 s4ŸS ( \t .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� 4s A? ( # t ) N \ s Ž* ( # 9 N 9 F ‚x l šb 1 s = G % G †k ‡ g!? ( • Og s .9 G +" LA v9 . n Av9 * ( •ž n s4d AN @3vD* ( %s 3 n * e v .3 < Tfm † 0 U [*(F *l-*l0* ( 9 = v t W s s4d * ( b % n ‡G* /z t™ v * ( b s MAN 4dv %9 t ^v .jsoftj. Ž* ( d l f! W1 \ s’# f * ( _ s‡f \ x t@Av · S n ] % . 3 < T f m 0 t[ * ( # ¤ { 9 †ƒ* t 1 < Z G O¡!f 4d *8 MAN s’# ? ( t‡AsOl" Œ .A s4œ Y l e t·3 Nv . < T f \vN 0 v\W 0 o ./http://www.jsoftj. 3 < T f vm 0 [ * ( s4dA 0 « 5 * s4œ Y vB A= s4d s’5A9* ( • Y •E ž •vž* ( \ N . W < T f m 0 s4ŸS ˜ • D v U ? l d Ÿ0 v4A% * K Whd n s4d v l‘%t v* ( \ * =9 *v * ( \Zd " †#!hc * ( \ 9 *v % * m † 0 .com ���� �� ���� ����� �� .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.#* www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. 3 < T f m † 0 U t[ * ( \9 X n =W#! * ( \ U% n NQ * ( s4 e [ * cl ( 46 0* 4d A 0* 4 * * 4Ÿ c*0 Av ." s * !• \N 10 K # % * K dv1* K = T f* KŽ0 T f .[ * ( s4d vF v4d CÀ •G0 ‡G ? ” 9 v * ( %h.gulfkids.

^bXo G.X" ^? L.gulfkids.&.` « % T f \ ? *0 s4Ÿx ( \ > È s4 t * e twAj0* ( \# È s4d9 Ag ‡ A¡ t 9‡0 s = ( S Û % n ]Aa . Z v d * *v %.\b./http://www.com ���� �� ���� ����� �� • z ‡G f s = ( 3@< * 3‹ P QN T f* ( — * . KV 5 * K t ‡f* K—s v1 T f s4 .jsoftj..k& % /g/O/ hbX 0/X g&O!h?X /0X &E& X0r g&O!^bXo . \ 9 s4vdt * 0 t4t%?• 0* t· ?0* ( •9 .+\?X V ’ ` g\k!&!R/0 X &% g\? XoX* ^”&m & .4( 7@X /C ^ AX Xy^bXo g/.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. v ./ b&%X &Elb&% .A .X0 g/O+4( V ’ ` g&O!.9 4 t a O9 t #0* ( vm œ 4 t a hD ‡ ‡=e t ! c0* ( XQ * € P % s4d9 g t[A/* ( j t ž*0 4 dƒ N Tà * ( ( s4d v # sP0 d? ( ]= šb N " MAN W e* ( * % * =< t # s4d * 0 .& ^% \[5^u &( .com ���� �� ���� ����� �� . \9 b gE n '5 * ( m 0 X > n Z * 7g!&iX.#0 ]= t s4d # MAN A $ t ez s4dA f N M= 0 ( vm . ` XO+4( g\?^s^i"^W^F &8 +% . \ N n 7EÍ .'D( 7¿ X &H y^%&m I& OX.jsoftj./" ^? &mX ^ X k&R% X X• X./5!&xX. .%^ Xj"&mX V ’ ` XP& ^% X bh% e X CX8 #%&m X€ X+bX 8^ X(X V e . •G0 s46 W@v * ( s4d * g* s4d x [ •=ª b % # f s = F U= * ( Œ ÁE XQ¡0 X =% 3 ¦ MAN s4„A * „ e W4dA . g* lU9 šb 1 ( qS * B ^eS N t· * ( 5 PQ * ************************************** Xj& !C (& ^[^b6^ &* www./Y V ’ ` &8./ X8 XP4!4(\W% L&F ^ªX X I&s#% X.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. 4dv9 ON0 sP 9* ( 4dv9 Ag s’#!hc * ( s4vdv# 90 s’t * ( \N n t S * ( \9 n D * ( \9 g n t™#S * ( v\% › % l TU * 1* .D+% y^%&m &_ X \b‹{% & 4( g/O/}& w/0X V ’ ` L.jsoftj.#% ^ ^>|Ÿ X g/YX H&m g/O+Xo /3XMX0X V ’` 7P&5D( 7 ^bX• X . h? ( D v4œ Ag n t s= .

/ u\ X e( X!&u XElb% ^ / \?sX0 X 0&s%# V ( ) A v™ ( ) * ) AhN* ) g* ) W Ag )X hN!? ( ‡ W $ * t‰† s Zt ( P % W ! * 0 s h? ( _F A1* _ Z * _‰ f * _7 g l QO * ( _ d1* •w * _7 e* ) fž* ) Qe ( W \ * \NQc * ( \AhN n [ 9 \ A%? b C% ‡ Ae * H * — E KB 0* K³ * K\=?* K‘ * K .wD( N• X XA XO&". * KGz g ]9 ( ‡G v‰3 •Q> b = t %? X = * K ž* ( K— X* * K N ]9 \ g* ‰3ž ( U * ( K W N K ? =j* t[ † } ŸS ˜ • g • „j v\t. 1 • l0 = lG !" G f* .jsoftj. `g&O&.&bX./+}/ Xy^bXoX e*./http://www.? ( K #* K D * ( KŒ D . t $ viAh .gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj.& N*X /} & X5&x% X &(X V `7E& X X.s g* ( _“ * _ •Av * ( *v t * R ƒ* ( _ 9* • * ( v 0* / !^|X v X. `&Š +% X !X XO\%& X /" /Z 0 Xjb&X V ` XO/" X.%^ 0 s4ŸS ˜ 7 %C 10 a x 9 T g* * • * ( •ha g • * ( •.#I GT °? v“ 90* ( ) tt1* ) d * ( _ Ÿ* ) ( P g AÀ" * ( P 9* " * P %C" * ( S * t‰ † U ©{ f..\d/ &( /½/ wX0V : \9 f n tŒQ /E * Nc.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ���� �� ���� ����� �� ( ) A ™ GS ˜ l A" v\ tO G0 _ 1 * K .jsoftj.wD( N .(/ X !^|X eO& X X.com ���� �� ���� ����� �� . # v ´ tŒ . /CX N¨!. * ************************************* X•^b^i% &À* : lX = o9 TG°? ( •G } E www. * MAN vmt hN s›% s t Gx žS ] 9 ‚ % * v\t# ^ t t ¡ to U * ˜ ‡ ‡ < p tht \% C9 ‡G .+&HV `/E/" X.%^ Ncb& X.X ^ Xy^bXo X &5n" ^%V : \A•f0 :X gÂ(L £ .(/ V `7 X.+&H 7Z . * K. `7 &C X .

^F g/Y.^F &E48 4( 78.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj.( K• 9 .com ���� �� ���� ����� �� ./+' & RD( g/Y X 0&s%# .gulfkids. ` ^ / Xn+/0 ^ g\< X8 X/*Ÿ /g\?."^X . W ./0 g\?. K %9 ™ * ) ./ X X} ^u XŠ +% # &m /Š +% /g/O^% ^ ^u X 0&s%# V .\b\u & X!& ^ibh% v[0X./O^F &Z ^b &•b&% /SX8 XH /E#b% X¦X XA X ^F^V .X• L." Ex d x \ C * \ E** ( { N t T= s p f dl = : ` X+X X( XElb% # &m X RX ^ V ./ X0 ^% I&s#% 4LXR% y^bXo [#?X.com ���� �� ���� ����� �� /http://www./+X(r X 0&s%# X X+^b/ 8/ / /n+X+^% "&m V www.^i X 0&s%# 3X X( XElb% # &m {„‡ }^ / \k X0 .XX V .È ( E * ! * N * ² < 9 \a *S % n •. ˆt l6 toA‡ * „ g/O/.mt O#* e.X t ^F g\k^% .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� (t t O 90* W@< ‡ t¥ •7 N U * : ` X€X8 XH Xj%^ ¦X "X g^%^ V ..^u XE#b% # &m L&b/ 8/ X X"^ X5&b|^W^% /E#b% XŽ.\iX0 XZ. ` N 0& Xo ˜I&.^boŸ /g/.% Xg "&X /Elb% X+/5'XC ." XÂ&m g/YX* X .X^?V ./" y^bXo X.ž v s‡¡ ) a ž ( ÑL v s‡¡ _’3h? vm U MAN O W$ * : `/_./http://www.\b& ^i0/ &mX ‚e”^ # &m g\? D /MX0 ^% V .\% ^uX mU oA s p f* : ` XP&+&(•/ % X &( XjX X5 & X(X /Elb% Xj5/'XC DL&5+% XOD0^ X0V . 4( 7•!.jsoftj.+\? &m ^ . # "* .‹%X. d 3. ` /* XOA^W% /Z.= ) c 9* ( * O v— lO E) ¡v •@ € d? •-x : ` &E#b% & ?&” 4( Ud? : `&Z^> &Á&% /SX8 XH ¦X X0 /EX0& OX0 ^ /Elb% &*& /0 X ^FV . o h} \v E** ( o \v f : ` \[!&?X. s4 d1* s4 = ./"X RX ^ X .&F /jX ^ X g&O!^bXo X RX ^ X &Elb% & # &m X€/ 5XH X(X &5H X V l e ` v\ % mUd? : `^ .X0X X!"D % &@ X!R X % L&F . AN :`XP&+&(•D( g/./+&OX ^ X V .

+ >F XGR5H ”m )) : jS n .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj.X. G $ * @shl< _Bs tD ¯x ( s’d # Ä ‡¸ * .+ >F XGR5H ”m )) : '% * . o * _ s‡¡ W +" * tP ? M ( s’ * s’j Ä a O" 1 * ( LD " t pfU * ( LD " 9 ‡X 5 YE TGx . E : o .'% * t€v ¡* ( MT* s g* to. v t ‡0 lX = .MAN vm % ? !• ˆ 1 * e s@A= E* ( LD " fU Q? ( v .5 o hœ sihC Q? ( ‡ tht% v .^F\X V .+ >F XG!'( ”m ’ Ÿ '6 {.1 s‹% E : †¶ O l ‡>‡" X = . ` ^ .hA? ( v . ! \v% E \l"0* ( v\ lŽ! * ( \ f . v 0 : K7 0 l jQj t’#0 ¯x ( t7 z 9 : rA. n t› % G0 : ¥ 6 : v N X g .com ���� �� ���� ����� �� ./http://www. ` / ^kX( (7 ." d ? ’#0 Ä l N .X( &_ ^!4. d‡f * dt % Ò dt h¡* dt ¾* ‡¸ < Z% .jsoftj.jsoftj.X ^F{ÃÃ}&* X5& % & N•n & X XE#b% # &m &E#b% y^%&m I& (^ /]4. \t ! Ò • s. = .X /E#b% /S ^u.com ���� �� ���� ����� �� ." * 7 * LD " t7 ¾ l hµ s v› % r f .Og Gl G0 : s 0 www.+ >F XG!'( ”m ’ Ÿ '6 {.gulfkids./+(& •/ % &[#?X.!Xb^F &Elb% y^bXoX V U n lG } .s^v* ( ‡ t1S v ¤ ( S t. \ ? š{ 3@ ? ov * ( P! •Ž* v fU s v— r f !• = . s^ t ‡? o * :(( X¦ 5n% & {. s^ t ‡? • * • Ex v› % E to#0 s 3 g* •G } E !• v > * v 5 * (( X¦ 5n% & {. t W/! s _ N** ( trA‡•” s _ dN U * .

com ���� �� ���� ����� �� /http://www...gulfkids./http://www.jsoftj. /± [ tog‡Q/0 •^AO ( o ^O9 •h.jsoftj.jsoftj. b W5 = < n %# t * Ä f* ( ^ n † O * ^ b " MAN \% e°9 v ^ @¥S d f G* k TGS : * ( K 9 => K 9 g n ³? f* ( •j #0 K g %9 v." † µ E { ****************************** j!bo U . * 6 ¡ s’ =# .com ���� �� ���� ����� �� . v 35 * ( šb " v >% v* ( šb 6 v . ]? .#b% # &m &E#b% & X C8 &( .\dX+iX ^% g&O&'\ "^ y^bXo . E* 7 h5 MAN o N ‰3ž * ( 43 6 n ot s „U * . K 0 p f* ( s’ lc . \% ‚x d W * ( rA` ‚x tL " * ( N . v b 1s 6 i f ‡Gt < TGS : .com ���� �� ���� ����� �� ot h W O * ( to‡ hN0 t 3 v* ( \ AN t€ d1 t ªf ? ( \ ? v› % U 7 U .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. d to=‡ Av/ • 3.\FX ^ X 0&s%# XI&* X5&o X0 [\u V : mQN www. ( šb h.¦ ( \ ? ************************************* v . ¦ % n T 1 o39 lX g o % v A´* ( oWh¡* oT¾ l * ( t€ e v— E0 XE. vV= v t™ * ( tŒ = x v o# È o#S : . u vr^O * ( s’T t1 v7QgS * ( _[g * v * =" * ( v\ )Õ* E* v B E* ( v 3/+ E* • Y [g =N ‡ Nx* ( ™h šb = TGS : n v73 = E ov# ^? ( • = . ( Gs < n to 0 s@ v Q? ( o 9 l * ov % WL= =< t€ hN TG°? : TG°? ( o N Dx n sŒ .

f ( B s " dTAf .5e* .xX &m V : \ g* XE. # tre*  .com ���� �� ���� ����� �� • ! « N » 9 s4vdt‡c À? • ` /g!&C % /8.Y g\< eR&% XH ^[& XoX X X(rX X• X X h% N8 # Xz^% L4"&mX V : ‚ % \ g* X ^ zX ^F L&% & | ^F L&' X" /G ^b^q L4"&m 4•8X V : X g •./ ^b^q ^ e X .^%&m &( X(X 7 ^<^>^< \ª%& ^< XElb% # &m .jsoftj.+&o /E^% # &mX Xj%&^” /E^% X" ^ zX ^F V : B #0* B ‡ t‡g "* . d‡A A1* d= g ( t.XO+/ X( X &™•X5^? ./"‹s% / & zX0 B #U G* > " v4ŸS ( l? 0 U WV/* ( s4d * S •.gulfkids./"X g\k& ^4!. ^F X€ /µ•X} g/OX'\ "^ .jsoftj.&C ^F ./5&+X.^%X V : K a g W N \ g* !• ` e !&C8 e .jsoftj. # v7Q.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www./Y /E"&m e !& X} X•.59 r ? C` * f+" a h 9 \.\ |^ XElb% g\kb&t .\ Xz% X.'X0 g\< /EX' X" g&b{X0 ^ e ./Y /E"&m V : X =? ( O X hf L = Ä r % « . E0 (X y^boX D &n/0 g^%X /Elb% # &m X•./"‹s% / & zX0 X(X g&O&.`/E^% %9 t * N X g* .^%&m # &m 7E. ` 7••X( X '/CX ( ‘ A> A X‡ g s " \ 5 * \ ¥ · N \#x Ò !! \v t f0* v\ht 0 v\t# ^ N &C X NE./ % /g/O^% X ^ zX.com ���� �� ���� ����� �� .\ Xz% X. X !• ` ‚X X.lb% !• ` eÂ& ^? e>Xt D( / ^ zX. #! * ( s4d9 A= B #U v 5 \#0 ‹/0* 5" F! * H = N 4s Ÿ* !• 4 . ^F XElb% / ^?^” g/OX'\ "^ & .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.^% \ ./ ^b#q ”&m g/O"^ .X XElb% / X}X.\bX F^ ^”&m X 0&s%# X V » *( : mQN n T 1 \ =9 v— * v %.\% ^u X 0&s%# X ^ ?^ ^i%# V : 4d N X =? www..&xX0 XElb% & & zX. \ AN M y./"\s&% / ^ zX. ` /g!&C % /8.^ %/ ^% X"X .X g\k+Xo h k^ /" /E+Xo ^ ./ [X 0X X(X !• ` ^ ./http://www./ ^b 0X g/YX .\bX F^ V : mQN n T 1 \ g* !• ` e !&C8 e8.

% ’ Z*r š.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.0X ^>^F^ { ¡}Ng!&%^ N• ^sXo g/O+&( / ^ ?^ X 0&s%# 'X X!%^ ^ .+F ’ X=. /¦ F KU )) : ‡X g \#0 — Z .jsoftj.. z0 .}8 š ./5"s 1 .5"s0 0 tr 7Z. (( g« / z!F ’ U z. #— ’ & '% ^ X+Xo j/.Y ( gk!bo /G &w^% .&0 BC O+o ªR5F ’ \ N Wie* Rn% .o* 0’± \ j% /_ | š z..5"s/ gk"m ’ I* 5o 0 )) : 3L = ‘ < n* .! ’ e !A : /€ š. ..'!F ’ ..com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ` Ng!&C8 N8.i0 )) : v\ N Wie h ? 0’± lX = * j+( ? ( ybo j% /_ | m š ..5"s 1 .com ���� �� ���� ����� �� .bC 8 ybo ? g? C ( S& 5o & . (( gk% | ‘ z."s% g.\i0X Xo .\%.!i% — 0 dt &]8 &• \i &8 O+% K L'( X•.jsoftj.% &S ! L' " Is% )) : Ki ^e K‘ n* . (( e@ z( O& i j/.% P™ #d) /•t ’ ¢ #dt gk‹b? )) : i ^O ‘ < n* ’ &E&. (( &¦ % \ N Wie* E"•F ¸"” ± | gOb% : iF ’ e5"” Ž"” — ’ G" m X•./.% ’ &S ! L' " Is% )) : i ^O ‘ < n* .gulfkids.!% 8 O+% /S 0 \-/'50 ’ / | " ’ &8 O+% &[!b% .jsoftj.!% &[!b% /S 0 \-/'50 U # m )) : X g \#0 v\ N i ^O n* .i Ÿ Q .com ���� �� ���� ����� �� ^ ."” .\ ^| /Elb% X /EX" / & zX. /E.Y ’ &Ž"s% ( D A .( j.! . (( O& z( ( /= % X3bd BC ’ &[!b% K L'( •. (( /Žx/ % .. XjD8 " ’ I 5o G" gOb% : iF ’ E& 8 +o LY ”•F ›i!.k KU XŽYs% . (( ."m ’ Z*r Gzb ./OX."•F ¸"” ± | gOb% : iF e5"” Ž"” e 5o # m )) : ‡X g \#0 / . F ’ e !£ X•./.+X0 g#% &mX ./http://www.'X0X &Elb% y^%&m .% ’ Z*r 0: €X 8 5 KU \ ."s% / z0 www./E+( G#bMF ’ E A /E/( O!bo &@ A ( Wdt .

jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� m X•.} m ’ &j% . H m ’ E% e•t kF kA . (( ’ &U .\b5X+%^X V . ` X 0& & n% & 4 XX &_ X X #$% X K /E.jsoftj. 0 ’&Ž"s% \stW0 ef8 E% # I 5o Xg&bo #[} o KU iF ."s% ’ &Ž"s. KU /E.\ " X & X.% o .} .?& L&F #%&m g\k&'\ "^ L&F ^%X &]8^W% L&F 7 X5!&nD( &( X• XH^ X( V .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj./http://www. * vB v\#0 7 : ¥ 6 *************************************** 8X u 7 Mi 7 LA ‹[? v\#0 ˜ ˆ6 X ‰ 0 ( 7Q I 0 v = % U * ( K g* Kb =9 KbLY p f ./x% X ‰.gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� .? u 7 L \ N Wie* ybo . ` 78X ^i& /S X+i^bXt 7 LXA #[\? "&m V &=."s% / z0 E"•F ¸"” ± | gOb% : iF ’ e5"” Ž"” — ’ G" m X•.? u 7 L ”m ’ ŸU & W F XG%W ”m )) : X g \#0 m X€.5^u 4( 7• X.X(Ÿ X ./ .(( A ( I 5o [ !bF . +0 1 7 L €. \ v ¡0 «°? ( v7 * v 5 .5. (( /cRn% &G# } ’ /Z>u &G F/8 www. +0 ’ Xj!bo KU /E5. H m ’ •t E% E#b? XS ( # m !! & (•6 & ( e5xo )) : ‘ < n* (• b% m j%” X=!% ’ E% e•t kF –H K • E.Xw% X 4( 7 LX & g\k"X. G" . F G+ . ` N•' & 0X &E#b% y^bXo Xj%&^” # &m XY^X 5" .4( 7ÄiX"X &À. m = 9* \#-°9* { 4A%9 Ex G n 2bLY v[= E ^ &[. .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www..% ^ ( # gbo m € D M0 1 7 L X€ D M0 ybo .

(( E% e•t ? m & 5 b% Æ Mu KU LMi0 )) : s4 %# : ‡X g • \ N Ki ^e K‘ .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.gulfkids." /“5Dn% X=!^%^ V ." : &@* 5 % \[MF » : 3 U . n* %A _ st/ tL • : O%" N ‡ h v 9 7Q I v³ Y v . « &½X ^ % /8 {.% : [i . (( jX5!n!% k0 1 X€Wdt ./YX e !XA .( ’ j^dw!&% 3+k0 1 j H ( ’ . « [C=# l < W Y -x » : vB % lX = .. (( 7œ G" 2 @ 0 Y &U / .com ���� �� ���� ����� �� .—W tis‡ N‘ < n . #E * 5 E * ( 9 * 7 dc 9 ./YX kX ^ yX'oX X .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� . . ` 7Ž0& ^i& = * ( — O ‚x s ¤# ? ( t—E ] h5" * ] hd" iv sve .x gbo )) : • 0 i ^O ‘ < n* ."^X /g^b X0 /Elb% X g\k#% ˜ XA X.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. 0 /gbi% c} )) : ‡X g \#0 \ N Wie* ’ j/ +0 ( ybo ¤ C )) : ‡X g v\#0 \ N Wie* (( ^[X ^F Ÿ A ( KU 8 u : [u k% ’ s? s? k% s? /Gb F ‘ .D5&R/ ^ yX'oX X g\k#% N !Xt X./http://www./YX e !XA s 9tI žs ¡ MAN v =" ¬ s ‡U ‡? *0 ¶ hlA? v =" tL ***************************************** X½X % & {./ ^b X ^ g/.jsoftj. `^ V : \# ^ \l g* .jsoftj. •1 •* •1 ? s ¤ # ? ( v S ’ Wž! -x : ¥ 6 www.

jsoftj./http://www.lb% XGX CX8 # &m V.µ .X0 X(X s\ M W´ E* t s U V . ` e '/0 : vBt t% ’ g* \s W AZst T vP tht5 : v /z X g* M 0 g KF x t s%9t K¢ ? s4f ' 1 • % U9 W ¤ ./&s\? ^u g/O"^ .com ���� �� ���� ����� �� V :\v#!Y T 1 ‡X g* .`e  S t s%9t M 0 g K * 4s f* W.` : v\t# ^ v\ g* .XC V .X0 X(X .4( NŽ. `NŽ0& ^u &Elb% X nX" # &m ^V :\vŠ T 1 ‡X g* &• \k% X3X( X½X ^ % . €s tY @t a Mt$ t A• v V : ‚ % * v\t# ^ ‡X g* }^ /E^% g&{ 0/X &E& ^4!X /E+Xo h k^ /0 XE#b% &•.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.`XP&+&'R/ % ’ & 5n% 3( X n+% # gbo )) : i ^O ‘ < n* ¢ ‡ ‚x vm # 0 S vB g!? lG E *0 lG KG*+Y n • : vN t ‡? s ¤ # ? _ 0 t@ lG N s’ .0& ^u &E.D+^qX \[/ D % XŠW^!X. " v“%9 X g . (( Ÿ A ( : {!bF ’ : I 5o 4 q +o " )) : i ^O ‘ < n* X " X( XL4x/+F^ X"/ nX" g/Y X} . (( 0X '/0 N '/o XŽbz0 % )) : ¼ •> v\lA%´ 4vdv %9* – V ^”&m y. ` e '/0 & '/ % X3X( # &m {Ç}e '/0 & '/ % X3X( # &•^F .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.X0 X(X &S& (^ &( /E#% [X xX0 XE#b% &•.jsoftj. .gulfkids. ` e (^ Xj%&^” X X \È& R/0 XE#b% #[X ^% V : v\# ^ X g* X . (( X g* -x : v /z X g* #* ] _ N0 P s d www.com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj. ` e}X wX( /E#% [X xX0 XE#b% &•.

• z toA 7 * ( â % os g *************************************** &8 z.g =N TG°? : ." . u ( šb ` ot .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.9* ( o N \ t’Y ?* ( otAg G < ’ 0 s g* v .com ���� �� ���� ����� �� . E C ‡ e** ( O b * * ( b cS .gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj.jsoftj.^v* ( 9 9 P N MAN — C#E v Zv* ( šb N voAÅ ’#0* : Ù Å lN o t *( A v./http://www.t@a o ’ #0* ( d ? * · S to t@‡At/ { TG°? : ( KP % E • Ç* ( _ # [_ Ac \ KP = 9 •Qá* ( Kw œ K¢*ž „ f d ? ] . n ] $ ( K Zœ tP .5 d # * K sN h¡ t]9 ************************************ X X . toh3 ¡* to¾ „ * to t 0 n ) ž : F! * M S * G < [ ( t€v %.9* ( ‡ = . Gx : v /z X g* Û / Ex W E* d WN0 n ¬ t =" ‰ ‚x KX ©{ v . €t A1 \t <0* ( o‡Á 1 \ t’C./S l‘A> to% * ( € A" oA B 90 MAN .. ( &$? www. * ( XE b " vB ’#!? : .jsoftj.9* !! G } oW * ( X* 1* a è* M AN L Å* ( @•ATC b 6 v@ .com ���� �� ���� ����� �� Gl lG v1 t7 h6 ov#Q K ¡ n to ™ sh^? t’%C 4W 6 ‰ ? S 9 ‡G f t€ f •9. Z. €t Og* o # / n Ä o 0 TG°? : .

( g\k 4./.com ���� �� ���� ����� �� g\k!..(^W& g\?*& /0X {„„}e8 X8 4( U * ( XQ < •ž * ( X ‡ * t—t ˆ ( 5 E >f!? ./5< ^F e ^&F g/.com ���� �� ���� ����� �� .9 to AN* €& Oo ybo " ’ €/ 5o " š. (( e} Ê 7•!• h[? À n U l‘ < ( ( €& o 5 E .X X V : X g* . ` /E^bM^F 7[M^F I&” #[\? &_•/0X ( ’ e}X ^F ~gY h[? ( /E% KU ^[ } &8 z.o ’ /G d.^%X g\k\% X.(^ g. X ( $? ( )) : ‘ < n* .. ` &E#b% & ?&” Xo g\?/* ^% ^ V : \# ^ X g* .D( 7[.# ^| ^ ^? /E"&m g\k X8 / & zX.X}^ y^%&m e+X'CX eo X./R^b / g\k#bX #% e•&$?^ XElb% / \?” X .ibt ’ G" m •. + Xj% K . ` ^ . /Gb\i^F V ./+X(r X 0&s%# XOD0^ X0 V : X g* .!&i^% ^”&m .gulfkids. ` /•.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www./http://www./. ’ Lbo j&.jsoftj.^FV : X g* ./ g\< g\k X8 / & zX.X /0 &E!^%&m ./+X(r X 0&s%# XOD0^ X0 V : \# ^ X g* ."s% / z0 /E"•F ’ ± & | F ¸"s K . ` XG!&'"X ^”&m Xj 8 \?” X V : X g* .((G" m ********************************** e ™ * &U & ?s Xj!bo L&" / \?” . `e8 XO"^ g\k#% [X xX0X 7_ +X} g\k#% [X xX0X XP&+XX 7 X.& /0 {„ˆ}e8 ./+X(r X 0&s%# XOD0^ X0 www. ` &Z.\b\i% D &X dX &Elb% & ?&s& ^ ^ V : \# ^ š X g /S. & ^X V .\iX XP&C Xj4X8 & XR& .\kO& b/ ^% ./xD+% X8 X*&mX /ER45X'F^ &[!#b% X &(X {ÃË}/Z.^bXo X '. `g\? \?”^ .jsoftj. ’ /G +H ( 4 A .% &[./R45X X {Ä}e•&$?^ e ?&” XE#b% / \?” . ` e>!&H^X e@X k/ “45. XE%m :8 G" gOb% )) : ( j \”.t 5 ‘ ‡ 5 * ( ‡< O yÉ X'.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj.

/+(& •/ % XL&b/.XC V .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. (( &U / ?&” )) : X g ./&s\? ^u g/O"^ .ib ? s% ( gk% 7•t ’ &œ&8.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. `e 0& XA e X %&9 ../http://www.^i% # &m &Elb% &¦ 8 &( /ŠW^!X0 ^ /E"&m V .F g? . ` X"/ nX" g/Y X} . Xj%& X+/Y {„ˆ} X".com ���� �� ���� ����� �� . ` XP&+&(•/ % L&x+/" Xj%&^s^?X 4gXz% X &( /S X+!xX"X V .\%& %/9X ^ . ^”&m y.jsoftj. (( &G!6 )) X g • { ‡X g . M. M0 g/Ou +o ‚x M 0 •Q1 TG0 : i ^e ‘ n* \ ./+{‹ % &E#b% & ^ . (( *4 6 X•X5X )) : \ g* g\k&k!b( +o Y ?9 ’ g&k&% o &[MFW g?/–t )) : Ki ^e K‘ n* G* „ " . { X [a Y TGx { X : : X =? X MA9 : g • (( g\k\u +o . t ‡=t *0 s4d AN t ¡ *0 ( MT www. ` ^ / &F ^k% /Z. ÑoY Q9 v ` \#x . \9 l‘W 0 KbL 9 «s‹/!? vPs ‡f #0* ( WLAN sPt >lf s g 7Q I . (( &U & ?s e5 8 Xj"/ '% ***************************************** &U &¦ 8X ( ŠW! .0 )) : X g .D+\{XX ****************************************** V Xj!%m o /co \v%? : s4d AN v g < ( F v4= " \v%? U * ( ² ½ O t ‡= v º •G0 0 -x ( m * * \ % * ( \ * \9 ON0 ( \ * \h< * ( \ Ag .gulfkids.o . (( _ ? s% e•$? U .com ���� �� ���� ����� �� 4L© \[^$X( ’ E 8 / ?s0 Is% E 8 / ?s0 Is% \[^$X( )) : i ^O ‘ < n* .% &ŽYs% &œ "m ( gk% 7 !t .D+^qX \[/ D % XŠW^!X.jsoftj.

l h%#* ( ? % l h%#* ( < l h%# : ‚X . ( /Z^>.b * 9 ‚ % * \# ^ ©{ #t‹/0 s g* . !! t • vY t’ 0 * € N Aa C X S s4f **************************************** O!bo © •R.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ` XP&b&Y Xx% & Xo ]& o^X &‰ / % & /( X X.%# & 3^F* V : ‡X g* .gulfkids.jsoftj.jsoftj.&%X {Ë}& !X+!Xo /E#% [X xX" g^%^ V : \ AN \h% 9 v % v = V V : X g* : \# ^ X g* * \# ^ X g* .` ************************************* @•$? g " € +o s4 AN * ( 4% mU MAN vms l Y * ( A $ \ CN0 n* A A$ { 4t%# n s „ ? . ` &Elb% X & ^F 7 X 4" 4( g\k& X(X e" X'.X NgX "& ./nR/ ^ &Elb% ^ X &" D / X &mX V : ‚ % * \# ^ X g . \ CN!9 _ h5 to#0 . ` e X+& XX e@X &Y ^q /EX X &" g\k!^bXo ^pX5 ^X ./http://www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. X % &s/t V : ‡X g* Ng!& XC ˜L&%X /E"^W^? v@X X oX /EX+!XX Xj+X!X I&s#% ^”&•^F / X'C^ XL&Y L&.com ���� �� ���� ����� �� .^ XAX * ( O l h%#* ( [h. ` XY.com ���� �� ���� ����� �� ^›!Xz% XP& &q k^ % X V : ‡X =? ( \1QN* o . ` & 0X x+% /S X+0X XYX {…}& !X. Ì ) : # 9 6 l h%# d„A10 * ( b U5 * ( b 6 * b " * ( sA1 * v 0 • o #-0 n K E* G A9 v 0 • o N n E* G A9 v 0 : F v 0 lX = • o Ag n K E* G A9 v 0 • o n K E* G A9 v 0 • o A1 n E* G A9 . ` &Š +% & Xo XP&F X % X .' !" % www.jsoftj.

com ���� �� ���� ����� �� . # \p¾* . #0 : 4d†hd? ( ` 4•XR% X !^| : ‡X g* ( ¥0 v\ K tht1 N l‘^ ]=? " v 0 ’A # Z t’^t# F [ 9 "T * t e TEx \ _ 5 s4 pAf » : t t ? .jsoftj. v 0 X g % g\k+.com ���� �� ���� ����� �� h6 v O? ( S \? 9 W4 ¹ E •G0 : dl=h% * d 3h * { b = W4 ( • * •¾ ª W46 • %1 : \# /x 0 Le v %. ` .^ wX ^% ^ ./http://www. * ( 4dv dY* 4dv# C9* 4sdv.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.\bY^X X+\% X.&( y.D+\{X0 g/O/'\ "^ g/O. XY^ V : X =? ]=? " vmšb N0 re* g QN* ª 1 ©{ * ! • 90 ) N _4th s46 ’.(^ +X. •# D * { •Q ? G 5 s4Ÿ°? ********************************** g« *& www. s4l %s9 TÛx † 0 U LA¨ MAN Û Ol< .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. ^F "X. # v\s¾0 ]=? " 0 TGx .\d^iX & X+. X ^ X Lh% ^s™ V : v /z X g* . « ¥S h$ \# ^ X =? .X0 V ( \s ]9 Œ g W4 ( /± W4 ( 1* N d e • l < mU 4Ñ .^bXzAX V : 4s A 0* s4vdl 0 s4vds¾0 G* /z* ©bTQ 1S 9 ^O 0 ( G O / G d? dlAhµ Ä ( l O / l d? v7 h6 Ÿx . l /± \p¾ * rA.&F ^ ^ V : \# ^ X =? ( \v. ` L4+&./•X / 7s&(X . ` ef XC D XA^ Xg+XOX} /8 X" [\uV : L. 0 ( 346 U p g0 L * Ex _7 ¾ € ™ A? .gulfkids.X+%^ & zX.jsoftj. 3 < n * E : \9 ^eS X g* ( v\. ` v X!&F Xt ( ** Og* d dY* d 1* d 0* ( E*0* d ?* d -* ( d a ƒ** !! bLY E &Elb% & ^ . ’ v > u TGx .& % .jsoftj. ` .

< E* ( b mU s 3 = E ( •h \ 1** ( F K S ’. { € 10 s Ac ? ( \ x d 0 \# ^ X g* .GC NES •# vi O * ( vF* * ************************************* j 8 ( j .\kA/ F * { ]9 vŒ %v v U E : vN X g v\tž 1 s7 % E t. 4dl? % E _F #0* : =? www. `g\k^% X. h>" o g* s s * ( s vž* s f * ( si3 * l s * ( s[ c* •X* ž* ( • hN * €W ^ ? v™1 6 * ( †4 5 * †4 6 o AN l / lÕ 7 o#x ( Õ A • = g • %¬ E* ( .%^WX X( [\u V .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.&% g\k/ & d/" X "&m V . ` e" X./z.X5X0 V : \a *0 N \# ^ X = V./http://www. ‡G ¡ G‡ Ac % • f* . 4dvh‡A% { W * : X g* ( t hN N s’% ? .< Žb -x W4 5 E* W4 ¹ E* ( K 0 • Y s ¤ E* ( { \1 •O / oAhN • %1 Ä ./O^F 7 }^ 4( g\k/.jsoftj.gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� • h¡* • ¾ F v >f0* ( ) ‡ C9 l ‡ C% * ( ) g lÕ * ( ) ‡A• ‡¡ +" l 3 $ h% ™ " X vF0 v™1 6 * vr 1 S * . `e8.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. 0 . ‚ % * v\# ^ ( v 5 * MD * ( b ŠS v\ * fU? • MA = : 9 ^OA v hN X =? ( =9 ©b dY ‡ lg .jsoftj.•&8X &E#b% X 4( e>M^F ^ .com ���� �� ���� ����� �� . ` 7 }^ &( &E!^bXo g\k\%^W ^ X(X V : \a #0 N ^%X X X} g\k+&( / 0& /" ^% &E#b% &E}X.` % s t (v µ* v g % * ( vi £* LC% * v >v U d? vm * S t %? .jsoftj. `‚X x/ 7 X "4 &( /SX +&o 7 XC^W&% X(X .

jsoftj. ` XO!^bXo X(X X]8^W% \È& X" / RX" "&m V : m N p p šb Y " ©{ d 3 = ) A1 N :4 v t1S v4 % €p ƒ* _ /* 2b =v «x v’ Ag •Gx L 39 ‡ h%# vP !! _Œ * ) ƒ* ( )»? _ /* _ 9 2b Ex # : L%? *v • t 9z L ?* t s# b Š •+ + www.jsoftj. : RH o ‘.XX s tZt^9 _7Q ¡ \ ? M •G0 • / ž M.`^ / \k X0 4( 7•!X• L&F /jX ^ X V ` ‚e”^ # &m g\? D /MX0 ^% V .F o AN h? ( K ? s ******************************** & #s/ % so XP ™>% Z. ` .% g/Y ^”^ ÀX*X V . 0 t ^ † E ‘•F ’ e .$ t\T? hªAf . (( &8 n% /g!b " Xgk!%m X½ t *********************************** DŽC& \ \ (>f'% O ( \ b# &i% •F ’ & !% &_ ” & b# u ( ) # nv * ( l Q.gulfkids./ \ W g v4A% * o AN _[ATCv š{ TG0 7 .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. d ? l TA= * ( v—* P =% v4.jsoftj.zhb5 )) : : X g X TG0 . K‘ n* .\% ^u &( /E#b% /S^ X5F^ V .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ���� �� ���� ����� �� : \lA 0 X =? ( ( PQfS À?0 ) •1‡-s ? MhN0 •Q1 ]< O v 0 t4%c0* ! { W : ‡X =? ! l f! E MhNS U v\ 0 * Ñ 9 \ AhN * ( K./http://www.com ���� �� ���� ����� �� 0Xg f tL X g* C0 . ` e>!&?X &E#b% & y^ ^?X &E#b% y^bXo [#?X.

` *********************************** &* '\© &[ 5% &[Y i" *.X/0 Í s ! lG E Œ Àv v >f0 : •9 n t 1v* l>f0 ( G -S n 7t *S TG°? ( v[= E vF \v l?W À u •. W v E ]d? * ( • • Af v™? E F TGx  ( o h g : s4 v 0 X g .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.t www.X . * s4 =# – _ 1! o#°? .X ^F{ÃÃ}&* X5& % & N•n & X XE#b% # &m &E#b% y^%&m I& (^ /]4. s4d n . $ ( s4d N n ]g WO ( s4da & ]=j l W N Ÿx ********************************* 3#u.jsoftj. †’ -x* • g v7 N0 v’.com ���� �� ���� ����� �� ‹ g v7 N0 v’. 46 . W v F 7 ‡A ˆ E* • W.com ���� �� ���� ����� �� ./http://www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. #* € A" l Wh ÄT¾ .>f TGx : vm % * . G NS n ¸ < •.jsoftj.> f TG°? ( •G } E* TG! * • Wdh ? ( K O& t’%Š* ( )¸ €b 1 -x Ž -x* (v\ N l‘^ v? K =A _Œ e € G f -x ( 6 W^e E P %pg * /S !•lG !? / ^kX( X( &_ ^!4X /E#b% /S ^u.^F\Ÿ V . s4v =# TGx T ( €‹e MAN – s4 . v’ N G• x #0 • lf ‡ TU" ˆ Ñ v™ # L. t^v =A ]# % Gx v7 O /* v\ 2b N0 vF ? v\t% : /± X g* Ž •-x Ò *v t.jsoftj.gulfkids.

¡ s hAf* ¶s % Ž* WL AN 9 N* : v /z X g* ¶†v.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.% ’e .A ( ’ K A c!? X8 O+% o * ( oDs N s ? N ¶ U # ? . \ .µ s4 : v N lX g* W vÈ .i0 )) : X g v\#0 v\ N Wie* ^[!b% /Žbh u ’ / Y % " ’ Y % DŽ'0 /E"•F I 0m ED5 Z ’ j%” E% Lz5+0 ( ’ Z*r ± X=!. e 5C H ± l m : \ .( 0 )) : T 1* W N ©{ X =? ( v\ N F ‡ .< t s4d { v‰§ E A/0 E P " MAN Ò dt d1 •Alg b . " v\? * • W. ¦ 7 à ’ž E ’ y . ¦ v. 0 Wr •G0 WB M ‡X! !! (( L&+".jsoftj. *. 4 =#* 4d Qf ¬* ( t. el0 Ex + s ¬ s * Y 4Aƒ P t Y* W. s to#x .D5'0 gÏm ’ g/O\u98 gO\ibt ‘m ’ L' +% j%” /_sÎ ( / š . MAN † 0 s = * : )‘ j X g* www.((N % v 5C H ‡ ./http://www.i!F ’ I 0m E/ . 0 L&+"X. ž X g* K4 %t # G f MAN G*v W. /.com ���� �� ���� ����� �� .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. 0 = % G0 [ C . 0 ’ XZ*r / šD5'0 : #[} o KU \ .^v : v /z X g* • 0 ? Î MAN «* .` ‡ % : )ç X g 7s 1 .% G0 v[ C ._ ’ v A=? ’ v %Š ¶ 1 • 90 6 Ž* ¶ % E v’Ag Wh‡j v’ h? . ¡ ] v .jsoftj. v \ .< a f : _.jsoftj.gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� v4 U v\ #x • = * • .

com ���� �� ���� ����� �� .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. w Z * ¡ hA D* \ * *********************************** .s³3 v Q? ! l = * v .gulfkids. U9 d$ * ]% Q * bQ • ? • 3 } G* ´ ] À" * ]d? TGx !•v U N0 r f Û • l=?‡ Ü #.v 4 0 ( h%cS K dY K N!9 bLA K’ 9 _. ` & X ^d/R% L&F # ^sX5+/!%^ #b^? {¡}/SX ^bt^ • %? : Bs t5 b 9 0 v 0 lX = ! ( K Og *0 K = *0 ( o ? K 1 K hAf MAN W E : &•8 x. t@‡Ct# -x . g MAN 3 9 v\=3h% * ’#0 o . u ( M =v t sW * ( v 5v t #U * ( lX µ tB O" * ( lX* t· " TG°? : . \ 9 1x s _. % ( _Œ Y* ) 9 > % * ( b NS v d= ’hO * ( • N 4A< * ( %" v ? ‡X h E TG°? E 4 .s’# f œ pX l0 L aQ ¶ ¦ -x 7 lÃ5D t“ á 4dvhd 0 s’% -x ( •9 CD G % 5 nb > l 0 /E. ¶ 5 t./ ( .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. o * Î 4d .= * ( vB Le % * ( v7 = t a 5 * ( †o v tF k * www.jsoftj.# o ? 4 G*8 = U vrO#* ( .^% X( # ^ /Ž' X RX0 {‡}/SX* XoX e X( X3X X} I&s#% {„}7@X X ‹% 7@X X /Y h[\kh% v[0X Kr À K =# „ € dƒ s 0  ( _i ^e V (4 N .¡* ( m*8 g v /± vrO * ( vm ./http://www.jsoftj.% & ™ .com ���� �� ���� ����� �� v .À? P v\ sZv Q ? \v W.jsoftj.% /[ ) \ ? _’ 9 . G* ! hƒ TGx* ( 4 / V= 9 o N* ¶N G 5 vF : b h < v 0 lX = ..

N . N lG _¢ ? M.# 7 l0 < P 9* ( M.t ( j' +% .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. t W v“ = • ª¾ ’ sgE Gx* à = Q ? . € ¡0 -x s Y * ( €t =?0 -x s‹e * ( € %g0 •Gx s %g * ( o g0 Gx s4g .t . %9 . r f t tes WO i * .com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj. * ( b ‚x ov N* ©b " mv ‹v 1 6 l!hƒ* ( „ ¤ vŒ * v\l C ™h v 6: dAvt v · " v7Ez* ( )U U _7 # v\v=% d. ˆ 0 : ? •-x !• 0 ¹ r f e % * ( v .9 *! ? • 0o s 39 vE o 9 ‚*0 v Á sh t Gx WN t· * *************************************** Š +% _ FD n Žu www. l # % * ( l»? v sl` dv„ . * ( ©b hA% trg** ( ©b h < t tZtN* ( ©b cS s =? : : ‡ A 1 v 9 †LAN X g * =" h * ( b = ‰ g** ( = .h A * ( v[ = r f S B ^. (( • # h^&* ( • 7Q I 9* ( •9 { 9 v’ D )) : 7ž mUd? : s4v v 0 X g M A• .jsoftj. • ¤< v ¤ #E * •Q Ag v‹O Ex o AN h? ( ? % lU U b % ‡Xb ./http://www.com ���� �� ���� ����� �� ( LAZ r f 4 d ( b / ‚x €v a ( v.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. -x K¢ ? s ©b s " lG vB g! ? *************************************** j% KU S8 . # l ªA%# M.v ‰ $ ) W tN* .jsoftj. b hs%#t ‚x olA = .

) A/ ¶Z * ) A9 L1 /x* ( ) dY LA g TGx ( L% Ld? vPs E !• { 1* t =? KbLY † 0* !• { t =? t t1t* bLY † 0 : G = .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. KbLY T f =? { =? s * ( bLY T f 1* { 1* s ( • 90 G .9* Ä 1 #0 !• Ü La N0 l % .com ���� �� ���� ����� �� E* • 9 j E* ( • # E* E* • E* ( •% # E* •.: \ Z n * X g* . Œ ./http://www./'& g/OX+!X X•& /M^F e n « . D G A£ E 4dW#°? . }& ^i%^X www. $ U A 9 ž ?* • ª¾ tP tF g st : W 9 X g* vw dTA vo P C 9 ž ?* \1È s ¤ Ž F g . (( /= % E!bo G b Í #±m DŽC ’ ( G Af! * l f!# : s46 0* s4 * * s4 Og* b jS N rA. /–? KU ’ KU m E%m ’ &U / © ’ &U R5 : \ . v 0 X g . •9 =N :4 v 0Xg v .com ���� �� ���� ����� �� V . ` /• ^sX % &E&bX5u& &( /S/ &Y ^qX \ X C % &E!&F /E/+& X N• X /E#% 78. ` 7@ (X ^ ^ g\? X+i^bXt X ^? ‚X* X \F X".com ���� �� ���� ����� �� /http://www. G ^v* v ^v# E* ( G* ¤ * v ¤ #* ( G 9 * ( vB #* .u Ì )) : X= . K c K› N n 4Ÿx \# ^ m fU 9 — ( •9 c vVg _PE A= 9 † h \#x : • 0 X g .jsoftj.jsoftj. @A¡0 s g* ( t Z.gulfkids.jsoftj. 9 \ AN #* $ v€ A" \9 4AN s K›sN n Á : 4 0 9 v4 9x ‡X g > n $ l 0 G f Gx : lX g0 ( )X A= 9 † h \#x : h v 9 X g* ./ /. / l0 N • 0 h v 9 X g* MW#0 ( . \9 ™#S * ‚ % * V X g ( B lG Z W .

com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ) % * _@ c F MAN ‡G .0 .% j"m ( ’ E.Y &S 5 % \ .0 /E/5 ¬ .% j"m ( ’ /EX o F ] ( 7 >F >F I 5o N { TGS ˜ N \ 1* : ] =9 . (( N } 7 5 8 7 5? h[? . Ä v ?S ? € ?0 [ e s ov .i0 U # m )) >F I 5o # G bo ( : u !Ð P6 % D•8 G" j/ gbF /G q ’ Z*r 0 . ` e8 / \| #%&m /E\%. “ " f ( 4dv9 Ag .!i F ^Ñ& q 7 >F # G.)) : ‘ < n* .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. I . ` /E^%. " www.+o j%” _ } E.% Xj"m ( ’ /E./ X8X L dv % * d ? v * v h> .jsoftj.\9 v@ D0 E* \ %g* g ÏAg lX 6 ©Æ£ E ************************************ : i ^e K‘ n* .!i .o c!? : u . I +o j%” X_ } /EX. K * =Y *0 K % n s’# f 2b ( o n v j+ h%# MAN oW9 s Wh} ( m g sPt v9 s " s ¤# ? ( • ? ’ f -x : 4 v 0 lX = . f • = Ž* ( vm N ¶ 1* L * ) TG0 s4AN * . bo ( : u !Ð P6 % D•8 G" €/*. • c u . c!? : FÀ} >F I 5o # G bo ( : u !XP6 % D•8 G" j!i c!? : u . .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� . ‘ / gbF /G• ( . s‡As1 : vN X g %g* -x •N . (( !Ð /S +o š } E o .com ���� �� ���� ����� �� /E#b% X"X XoX ( V : G = G =? " * . I TG°? 0 : & ( !i% Z.F .gulfkids./http://www. . ši' ’ Z*r . Š +% m 'C %.jsoftj. š d 1 /G } ’ Z*r 7 >./ X8 /E#b% XœX XH V : G = G +" Ä .

!hƒ MAN • Af s’= ŸS ( $ a x ¶9 s •. !9 ˆ ž0 E* # ¡ : X =* K 9 g .> f K7 . 0* K .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ! € " 9 v 1 _r 0* ( dvh g .MAN • À? # ž h? 7K v 9 l * N X g* v 1 †@< * 3@< B ^Y Ld1 9 ˆ G0* ’ Š G0 ¶ l0 ¹0 v 9 ©b " * b " — g . _B f v\ ™ 0 .1 v‰3ž*0 ( \ a 90 gW d 4%Cv? 0 G ? ( _ d _ 1 v\ € " v 9 G f* _r 0 ( K sL !9 : X g . (( /E% Oq ( ybo &E v\ N Wie s g* !bF 7 Oq \[MF E% ? ( ’ lX = • D ™h A •G0 v\ / Le v * ( K A ¨ v\ KP 90 n )ç X g s g* † v ’ #!? _r D M 0 -x † g) A TG°? s g*0 : \0 E X =* * v\lAfz v’.jsoftj.1 n Lh.? .! { G-°9 4A !? . * ‚x m W4dA : X =? ( o U9 € " 9 [h.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� t4 %c0 s & r ? . «°? •Q f0 v\ L.com ���� �� ���� ����� �� .h ? ’% e -x : • 0 X g* v •f„U * l‘ S X " M= * _i a * K ¡ X " TGx W * 0 v O œ • D* • s’1 -x Ò N ©b > ¶5v W * 0 v •= 9 . € %9 : 3 d A =? ( \a 90 g m .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� /http://www./http://www.gulfkids. 7Q I www.59 • 0 / 0 !• ‡ t9s l r f* =a [? * ( M= * /E% * 9 X( ybo &E / !XbF 7* 9 \[MF /E% ? X( )) : X g v\#0 .

« /Eb.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� g* : Ï " X g* . 0 * ! t " T 10 * ! t@lA` ‡ ¨0 { . f ‡ ? WMAN TG0 ’ V : T 1* W N ©{ lX = * : s4v v 0 ‡X g* • N •0 v’ f •G0* «x \ 9s ‡f vrY f* O# vm " • g0 •Ž •Q ¨ •9 j ˆ -x* ! Z.gulfkids.^%X g&O&'\ "^ y^bXo ^ / &<•/0X \ a Š* \D 0 n Ï e N \ a # vP e* \ N v q* \a . •G0 = " a [ ¨ M AN s½ K N c 4v s t h% TG!9 4s AN * .Z € * N* ( = n A? = [ ž 9 0* .< v[C= P " %9* ’ s A lg n .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj.? \ Q¡ j0 n lX = •Qa g \ n ˆ0 ? ( . a $ Ž ¤ = 7 0 *‹ = 4d9 ON0 . oA \ .` ***************************************** v ! " v b? j" ” G#kH ”m s t.com ���� �� ���� ����� �� ‡ !? ( K A9 • s •9 l¡ sPU/0 • 0 ˆ0 ? ( K A? =9 •1.jsoftj. € " v 9 W * ( vm N s’% ? . T g •Gx* !C` %? MAN v7 ¯x* ( Œ 0 * _ h$ s%? MAN v7 E : '%" U n s4v v 0 X g* tž s t’stNs*0 l‘ /0 † * \ 9 lG X c •Gx* M=90 v.t *0 MT s t ‡ Q s Z * s . œ M=Av Ex K7 0 jQj lU : s’ =? ( 6!./http://www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.< 0 MAN TGx : O% b hAN v 0 lX = . ` v XH XnXt g&O& ^ ^? .iF &E&5C n ’ /E^%X o ( & '© D X* &U » : www. . _ 5 _ #-* ( _ _L% * ( _ *‹ •w : .

jsoftj.jsoftj./n X X. e v st ©b À ? a c sL 1 n ovAg G f 70 ) %# B* < n* WLAN _ 0 M¡ n ‡ ¡ ‚x tPž 9 ªQ / .^< *& /0 X(X XO+&( &E&•/" X!"D % X• X.RX"X & !X!+X'/R% ‚X C&m # &m X+& ^ ./n4X X. [ ` æ0 N v[AÀv? : v N X g* •N % Y sP c s g* 6 lX g0 K7 b =9 ’ ! o#°? • s e P " X q n •‹O? Ñ N B >9 < vB j * www.&? U & ”&•& # &m X_."X *& /0 X(X e>}X•D( e X.com ���� �� ���� ����� �� .com ���� �� ���� ����� �� lX 5 Y0 ›s% lX ?* \ ? \v1 * « > vm hN Ò v •f- ./ X ^ 7= +X&% ^ ^? X(X .F^ X+0& 0^W& ^ &S& +&o 4( 7• ^sX & /Elb% /g\kX5!&n/0 ^ g\k& /Ä X X./n X X [XY [\u V : T 1* W N ‚ % ©{ X g* ^ ./http://www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.^< L N v s ‡ o^s* X C9S LN Cv Ž o U 1S N ‰C.` V : \# ^ X g* . & A` l # h? ‰ . • * • vP £ v‰ Z * ( KP W vP £ lG $ : b h < v 0 X g* [g* hf (\ • tt ‡0 F % 4d AN M= 0 P žS ’g* n •.(D g\kX X( "&m .gulfkids. ) O ) 1 l 1S : v\ N ©{ LD •LAN X g* . ` X 0& &? % I& xX+X X XO+&( &E&•/" &@X &tž X• X.jsoftj. KX 9 s G f* ( \ A59 MAN * K v 9 v Y ™%# s =? ( N S _F %# € * : v N X =? ( ¢ Z W < P c Ä ) N Z L l ¡ v\v0 * ( F [ZY0 ? O ./ m %9 { 0 -x* * • s 0‡ ( m s KP \l Ã= Ò ( v l0 n \ N { LD ^Ac MAN F % .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.

< TG°? : E K 1 * ! \A> [hv K7 f { s4 ? ( ž* Z * o. E* • N \ N G* /! . ]¥ 4 0 ( K .com ���� �� ���� ����� �� E. * !_ v1 \v9 = 3 l e0 € N* ( A = 0* TA" Aht * W* ’#!? : E ’ #0* _./http://www. l < v4 s t v P " Ac : \ N ©{ LD K 9 90 X g* ********************************* . (( E% e•t kF –nF K • E. 0 -x v— * ( ’ #-0 -x v7 * ( \ o W Y* ( € =?* € ¡* ( oa * oa D n K.jsoftj.G = . E 4dlA10 b 1 -°? ( { * x : \ N ©{ LD •LAN X g s lg 7 s70 3 lg E 7 † ? P " WL † 0 sU < ‡ Z E * =" * v\ v 0 E 3 lg E 7 .com ���� �� ���� ����� �� .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.> f KŒ % D0 ‚x Kr%s D a h% ‚x d > 0 %9 .. H m ’ E% e•t ? k F Ÿ *********************************** &™ % \[D &S&8 k6 ybo –n% www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www./ MAN ’#!? : 3 *{ . H . l aQ" * (o N v[? { TG°? : l ¥ U • ?* ( • .9 t % •G0 Ex dA>& l . ’ & (• b% m j%” X=!% ’ N•t E% E#b? XS ( # m ’ & (•6 & ( e5xo )) ( oa / * .gulfkids./ € %? ( ’ .jsoftj.jsoftj. • N* €v % lGz = * ( v[ †Ï * ( K Qe T f s4da N . u n o# f G +" * (o v 5 .

(( gO\u9 0 gO!F 0 /E"m ’ e 5C H e % E% # . ` e>!& X} e 5XH &5H ^FV V .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. ` &Elb% & # &m X€/ 5XH X(X &5H X X( y^bXo &5H X V .` ^ .jsoftj. ¢t ‡ v ¤ # * ( ©b N† * ( v‹O : KG ? l jQj a O" N . o 0 gÏm : &U ( E ´ & ‚” ybo /–H C ’ y. % /•0 .gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.. 7s t% * 7 < 9 hW#x* ( 7 " n 8 9 E* ( 7Q S 9 lX v E Û %" Gx ************************************ XjX X( &•b^) &[ F& ( www. \v #* = 0* F d1 ‹e s * â*0 s t Ý @# N* WO @%•A Ò Ý ÙA s . S : v N X g* ‹ e0 P " MAN lf W * dA>& #s = • !f vhv = .&C8 )) : )) : i ^e ‘ n* X g* .jsoftj./http://www. (( KU S 45n/0 5n.jsoftj.\ n & X .\d& X8X / & XHX / &5H V ` XjX XH^ . « › % s.0 ( )) : X g* g G N .^bXo \ X X. (( X–nF sY ( $? Lb/. .com ���� �� ���� ����� �� &@* '% &¦ x+% &9.'/ % /Elb% X v[!& X} N 5Xn^F V . ` g/ X5H X X & g\k!^bXo NZ^>X V . * ZhA t’ 9 s4 v >f0 T Ò Ý * 9 f* v\lAfz t’#0 • Å Ý . f 0 ‹O 9 » : v\ N ©{ LD v hN X g . ` .com ���� �� ���� ����� �� .( KU g.} E .X( y.

&FX ( o U9 ‡ T V 1S •ž n v™ ( s g* ( % v•sž m %? ( v S v lG dv 4 * ( v • Wž TG°? .com ���� �� ���� ����� �� j/.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ` XO\u9&8 &Elb% y^bXo # &m &]8Ÿ L&F 7 rX* &( X(X ©{ G f -°? V : \# ^ X g !• . ` ^ / Xo. # v’A• t‡=‡ s4d# /x MAN : ]9 O" l 8 ./http://www.X /0 X "&m V : T 1* W N { N 9 >" * 1S v ¤ # .jsoftj.ibt ! Z*r &•% ) 3( gO&b F m {" 0 j% e5xo )) : lX = { G0 ( B f n ¥0 t N /¨z5. X0 X( V : \vŠ .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.&( /E^% ^[& /( ^b^F j&' /0 X(X XO^% Xj' & /( ^b^F 7 X C8 &( &Š +b&% /E#b% &“X. \ AN M. ` 7• X'&C & !Xz& www.ë L. Ìb N0 mW D A=#  ( .jsoftj. ` &S& X ********************************* Ž™ n6 \ 4.u98 ’ I•| / 5 .jsoftj.>f ************************************ &œ9 % D' L. ’ j+o ˜š| " &g +% j!%m /Ž5 ’ I . n * f. / k G j/.com ���� �� ���� ����� �� .g* ./ X(X g\k\u9&8 X '% v@TAh 4A? v• ž T 1 X g* .gulfkids. !! (( N o H #±m €D A ’ v 9 " j!%m I•t ’ #±m N•iF G" LH 6 #±m hN 0 90* ( • ]jQj ˆ* \#0 7v Q. N .Ò N• 5 g/YX }^ ^ / & n% y#F.ì ]f l >f E * Û .

` g\k#% N !Xt X.5 n lG 9*U s4d . m # n ¯x* ( % n s’.t s’ * • tsht s’ ? .com ���� �� ���� ����� �� V ( ./( X./http://www._ dsZv ) g /± P e vV†h= _ ^ # .jsoftj. 9 CÀA K’9 j v 9 v™ g* ( % A lG W.î .jsoftj.ï • t< €s t n l A < ¯x d A } n A< € ? ./YX e !XA .ð ******************************* €&•| !nwA Ä i. Ÿ0* .Ö : A E \#0* .% * ( b =A •LA%? ( 4d % * s4d lg .í . ` g/OXX ( 7Š X"\ ‹[\? Xg&bXo ^u V ` 7_ X}X8X* 7¨ X Xœ. [D f • v Qv% 9 r .K% 9K * .com ���� �� ���� ����� �� „ f n : g hf* • • ^ u *0 •9 O Q¡ ˆ ( • t s. [D n ˆ v[sD ? .^F g\kXM X X3^F8X X &]8Ÿ r Tƒ* \#0 h¤N * ( _P % e* _P g c* _P g* v vF ( Gz =A •Ül0* ( 4•A%A ). ` XOX / # &m e' X" /Elb% /cbh ^k/0 ^ www. . Xc™&^>Xt g\k^bX X} I&s#% X.jsoftj./YX kX ^ yX'oX X V : ]" % 3B { ‹` TG0* . n % TG0* ./YX V ` &_ X !Xw% .gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.\i&5X.¡ s l d 0 Ÿ0* . 0 ŒQ / * ( s4d * F P e vŒQ / : T 1* W N { P z s * O # \ 9Q e* \ W 9 v hN* ( TA" * ‡ S t[ # \=? * \ ¥ 9 9 9!? ( s4d# 0* œ [ # * d 3 g* d„¯* h> ? ( ) Kb CN € N & D ? ( \A 0* t7Q I . 3B k n •# 0 d v4¤N0 m " N 4 A. * ( dZA /* ( “a A _ ž* ˆ [D n r ./Y v XO}& Œ[\k&%X V . ^F XO!h%X.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. \9 ^e0 .

\ .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� ) s‡g* ( hA _ 0* /± P OÀY n Œ .o G < v Uv* c ` v— u. ¦* ( \ *Q * m f-* \ % K N %A W 9E E : h 9 X g .Á* ·s % l Q * ( A= l * ( Mtt1 vrC• g* ( =% v h> % n* (4 v pfU * ( N C n F #S v7 ¡ * ( " N vLd * ( 1S v ? * ( …* ( 3* % N v% * ( ß v * ( PQ5 " * P dA" v Z * ( • =< C * ( %" MAN U NE * ( => Ac u* ( < P ¤#* ( g < .™ # N *( www./http://www. = A` O=" † * †h _ Wh% 2b 5 x* É ********************************** & % % D .com ���� �� ���� ����� �� .\ Qf o .jsoftj. @¥S MAN ‹O * ( 3 " 1 * U P A?* ( P f < P >N* ( G .jsoftj. Œ† O 9 m % U % n vm f. N • %v9* ( •? Y* •.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. W < N • %9* ( h%A •¤ * ( ’g * m ZA v[ h ? GE 1* ( N C n • ¡ * ( T 1* W N { b =A • % * ( /± .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. o . L * ( — " X ?* 3 N % œ v Og0* ( \.gulfkids.½ O H E * ( 4‡ < ž f ¢ /x* ( .Á* ( 3 N m %v9* ( m 5 * \a N * : X g \#0 dOWÀA ( ( c ` se ) n KX O? jQj ž $ v 9 =N = * •#s e* ( 3 N* b . N* • ( % f v’ 0 E* v’%Š n• p *(] * bQ=> * .A P N : P %A _ st % n* ." dO#E * MhNS A= TGx .

K †! n • * ( N c n ¶ * ( e =" n l ! * ( ra CA MAN vž }* ( « %" MAN v½ } % n* .com ���� �� ���� ����� �� * ( g " [•AC _7 hf0* ( 3 v _Œt e* ( k \1 _B Z l % ? • * ( A` n • È* ( 1Æ • ^. W# * # d? vm v# 0 s * c 34 A= 9 M ‡ D *F : †LA < K A/ v 9 v ¥0 X g* *W % 0s t • ?sl www.jsoftj.jsoftj. Q? • 9 o Q 9 [h.?* ( h%A • ?* ( B [ ‡ % . a Ce n v c ` * ( t‹f K—t ‡? n v A= * ( KXUt1 n % n v—* * o%h. d39 : p« 1s l$ % N †LAN X g htZs 0 „XpU rg N •Q1 *0 ¯x* v· =# o ? Û G = hT¤ l h } 3 l< ™ # W * ˆt ‡0 s g v’Ag _ U ‡ g -x hTA v tL v\v W e _[ hc 9 hTAf v’ f Gx 4A% W@ “g0 Ž* 0 G f s g d$ v‰ W ? G-x • T./http://www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. 0 . =% ‡ s v * ( 0 — e .\ 10* • s ¡‡ \9 M=Y00 hT¤%v ‡ F n m hT¤N * s4Ÿ e m # e 4A% 0 TG0 * hWZ¹ Ò ‰ hcS 9 vm Wt^v .gulfkids.v E* ( ©{ Ex € E v\#S : % n La _ E* . v. Ex (³ W* * ( ]c 0* U9 d$ * g % * ( ]%? * ]% Q p f b 4dAsv# tFs ‡¡ s ‡=t 4dpAf ( ? k f f* ( G N* ( a vY* G-° 9 K] T f d‡Alf0l s’ :? ( 4d h¤N l ZY s’ ? ( \g v MAN ˆ Ò % .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.O v[ h.com ���� �� ���� ����� �� .

com ���� �� ���� ����� �� 9* K› N s • N =j 1 * Ë #% * „ f M AN F K.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj.E O r f KX / s K h¡ ] 9 K .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. tht#* 6 L 7 ? Ä 9 v’ * Î 9 v’.jsoftj. v\ • N Ld? % W 0 ********************************** ™ % ™ . A1 B * ’ A vP e M W › % ‡ U v’hW%C . N0 2bLY ™ •. * ?% s mz : L†# 1 $ % N 9 †LAN LD = X g* . TEx F b = s • A•g!? : F ? v 9 X g* v¢ vP * ) 1 MW =Þ •./ v’Ag ol r f g* v¢ # v\ lG • M. a • N s›N* 4vdsN ? F C • n XpU hW#x : /z X g* v* . # v™ #0* ÎW L£ # (( % )) B f [1 G0 o * . #0 vm L5 90 h? 4 A% .F www./http://www.N •Alg O v7 ¾ s’¥ ž -x v¢ .com ���� �� ���� ����� �� pf: g . S t f 70 v› $ t 0 Û 90 h? t7 #S v’%c g* : ¸3 k h< X g* X g* K g s >fI ˆ • Y v v ™ F ©b = X —Qex *0 4A% . s #0 v.jsoftj. Ü CT ÀA .gulfkids. Lg % * Û v ? L.

com ���� �� ���� ����� �� . „ e ( C% * Õ @ c N G ^A s4A. s f X 0& .. ..( e. ` yX+'/R% X Ÿ /E^b^F .X C % . p 10 !C` L vN * ( v‹f0 #U t v * ( v4¤N0 *********************************** v. B CDE * F * ŸE l * l s%?* ( l g O * ( l QO * ( ©b N * ( v fU * ( lGz = o% * : ./o* & ^ XElb% . u o lj v* ( d$ N oA„C% * ( % n ol % G < TGS : .u www. v h>" v[? l h% * ( Œ* %" ..jsoftj./o X ******************************* @* '% ./o* V` g\k^% Ž&xX.. • W ! . ^ L&". • hN . · S vF 0 @A= * G < TG°? : .gulfkids. * ( ‹O 9 ‰† * ( fUA 2b x* r CA L / * ( d x G hcE * œ D * # MAN G f N _¢ Nžx* .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� (t s r v ./o* ^FV ` .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.X / % DŽR & /0 ^ /E"&m e X! /tX eoD XMX g\k X8 . •0 g si3 ...L * ( _7 = _ U #* ( _ D _ s1ž* ( d= A _7Q. E* : . s vž . *(t Z s v% v4O= * ( #U ^Å* ( A= 3 = a TG°? ]< O b2 N * ( ]g AÀ" rCN v A• 1* ( pfU A )X %Yx* ( A 5A )G 9*./o* &[\u V ` X 04 % /E^% XP&n&bw/( XE#b% . * ( P*‹ZA _‰ /* ( ( ‚ " MAN 7* =A ) ¹* ( VO5A _B .o ./o* V .jsoftj. • = . 78 n ov%g v* ( 3 ¤ b ‚x € N * ( H I ( O% 7E± v O * ( .f0^ X .com ���� �� ���� ����� �� /http://www./http://www.

# s ‡c* .>f • ? € N & ’#0 .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.í .ëí .ëë .î .v s.jsoftj.ë× .ò . )G 1* _@shv Md # * M & v7 h E ? ( \ ? & LD " ™s# . = TG0 s4AN * ( s’ j * ( = W ¹ E .’W o * n s›% Ž -x o#0 s4AN . totth g * .ð .jsoftj.ëï .v bQ 9 .com ���� �� ���� ����� �� ( €v 0 o AN s’9 CD * ( ov .Ö .ë ”m ’ '6 & {." 9 • 5 E .ëñ . K 0 • Y s ¤ E .ï . ©b N v¢t sÀts.ì . o •.ëò .F K.jsoftj. _¢t ‡? K N ‚x K N ./http://www.ñ .ëð . (( ¦ 5n% & {. s Y * 4% n s „ ? . l %. 5" v[ * o9W Gx .%v [ TGx .hA Kb g p f ./ 4A. \ _.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www./ O h ? T % .com ���� �� ���� ����� �� . Î! Ò \ ? t ‰ * ( 5 Ž N n d? ( = .ëî .+ >F G!'( .ì× www.+ >F GR5H ”m )) : '% U * ( ov h¡* ov ¾ sP >f* . • s. v\? o AN “= E .ëÖ . ·* 0 0 L„=A MAN o.ëì . ‚ % { fU9 \ A%? ( ‡ * b* 6 * G hcE 0 . A=A ) W g* a O A v4 v a O" . s 5 E ( s 5 E ( s 5 E . K g* b =9 KbLY TG0 4A% G0 % MAN .gulfkids. l C l < l¿ O l h% * ( { 9 lG £I .

• . KHQ/0 Ìb * v’AhN «x : X =? ( B O" n v\t#*† % \v# /x \ AN l‘ > * .jsoftj. lG E sŒ À_ >f0 .Õ Z * ( h>" 3 $ h% 9 o AN .ìï .ìí . # MAN ]Nl0 s f0 ..O` † v t u >f0 to W^O9 † v 7 = #E MAN ove * t€v = . ` ^ / Xo.59 •¸ Q? ( R ƒ* 2b * _ / l < . o . Bs ‡ ‡ N 0 s 3 ‡f .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. { 9 l => : lX*S lÃA` : X g • L Ž* !• hN0 bLY Ó !? #0 s‹e0 Ž •Gx : v[9 * ./http://www.ìñ . P %a s• O E* ( r 1 S € . _¢t ‡? K N ‚x K N : vF .gulfkids. * ********************************** j.ìë . B #UA ) T f d? o O p f *********************************** . ‰ $ 9 L.ìÖ .í× Ð 7¿>t \ .jsoftj.o \[? 6 j. v4.ìî .ìì .com ���� �� ���� ����� �� ./ v‹O : . % www.O} ”m X RX \[ –H ’ •™ . € +o \ © g&% ‡/ ? ( K O& tLAv9 b h < t TG0 : ( %9 ¢ ) v e f: g . _ a f * = T f TG!9 LhAN : « > * ./ (X X g\k\u9&8 X '% L&FX V . G v^ h" v\Ah% _.· * /• n% Xj.com ���� �� ���� ����� �� . s4v Q 9 • g W 0 -x { TGx . ) 0l ]9 O" n o .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.ìò .jsoftj. \ ? #0 u Ñ Y n G f0 G0 v £ g : v™ ` * .ìð .

* rN ./YX kX ^ yX'oX X V. ` ^ .com ���� �� ���� ����� �� .. b N† l * * ¢ v ¤ # * v‹O : LA " v 1 ** ******************************* .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.‹%•M% # &m &E4X8 & X C8 &( \-X+iX0 X(X N !Xt X.` e (^ Xj%&^” X X \È& R/0 XE#b% #[X ^% I&8 X ^% V www.jsoftj. _7 d ¶ 9 e0 -x vP O? Û 9l0 •G! 9 v’% # «S ž 9 Û 9l0 E* v’ %? : 9S ¤" 90 X g* ¶ #0 Ž* Û tT vmv8 N r f v ¶ v P ? Gl ¹l G l¸ 0* † N‡0 lG r f ‹O \ l0 ’ † 9* b ² [ – vŒ Y0* † N0 ( ./http://www..^i% # &m &Elb% &¦ 8 &( /ŠW^!X0 ^ /E"&m &Elb% &¦ 8 &( . * ( X* Ò ž \ W 9E ( · " f l k 6 W 9E l ts^" * l O" o U ? ( ^ .% /* ( s%W ‡ h /* ( WÏ ` æ t ‡ * .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www./ W^!X ^ X V XP&+&'R/ % X 4( NŽ0& ^u &Elb% XGX CX8 # &m V . % [ šb W¡ K = * Kr K sO‡g – ™ ‡Gs e* ·s % Gx f* \1 G0 oY*0 \ *ž n Z% ( v jz X* Ò ( K’g* . u V./YX e !XA .` / &F ^k% /Z. • CD v‹O Œ • / : Ï " X g* X # Kb ¡ n +? Ò bž S 9 v « X O MAN Xl O P W.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� d d? t7 v‹O \9 v]dv u ) W=9 lG ž € N ‡G f •Gx E U Gx* ( ` vŒ Y0 h^ TGx* ( ‰ $ v@? 0 ‹O TGx .gulfkids.`^ .jsoftj.

.` 7 LXA #[\? GX & X L&.#b% V.X CX8X . ^F g\k X8 ^ .7=!b} /•t ( b = 9 7 h E* ( B % C ‚x ‰ C=#E : %.` V .\d+Xu^ ..D5&R/ ^ yX'oX X g\k#% ”&m V .jsoftj./http://www.X( & X &( ^ª!Xz% \ 4 X+0/ I&s#% X./YX V. ` /EX. # i È* ( oƒ 0 4WÀ?* ( o# 9 W 1* ( o# ./" ^?X e5XYX8X e5^|X8 X+X"."^X /g^b X0 /Elb% X g\k#% ˜ XA X. 9* ( o N c U^Y* ( oN x X c0 \ ? P ¤# Gx U B * o ^ * ( € e t WhN* ( o./YX e !XA . ` XP& &A Xt X+^% .? &Z " .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.& sP 1 KXs d9 sP!Z? K Àv WBv * ¢ 1 N t s%t9 K gx WB * K‰ t s%t9 K Q WBv * ************************************* /• .\$!&zX. E U v $ * ( o> . B 0 ªGx . E U vi h .gulfkids. a 9 =% h * : X = ? o N G < C ( % C" * B 9 oe v ² $ * U v@ ? * ( o 5v E U v@ O * ( o Cv E U v™ A$ B * U O * ( o C .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj./ ^b X ^ g/. www.com ���� �� ���� ����� �� /E.'X .X CX8 / / +X0X : vN X g ¢ " 9 d · Ž -x K. ` &S&* X5& & Nc!&d^% g\k^% X• XxX.` ^ . ` X+X X( XElb% # &m X RX ^ V. Ë # o lO Ò ¢ 1©S ^ v\1 •* MT O " # 1 Ž0 ¢ d 9 * o K W ." * ( opAtht E E* ( • 9 ovN ” E* ( • " 9 olA % E* ( @A" 9 € N ¢ À E .com ���� �� ���� ����� �� ./o X0X V . BU 9 o lX µ Ã.jsoftj.

l ‡A‡f \ % E* ( K7 9 p % E* ( t < Gx* ( o N c s‰ Ž \ N Gx* ( ‡ a o N s[C= Ž " \ N ’%Cg Gx* ( €s •” ó ! 9 •hO % *0 .jsoftj.jsoftj. ‡ W" 4¤N0* h% Ù 0 \ e PN P B ^e0* ( 4 Ÿ lÕ W l \9 [C= ?0 G0 hAN g* E* 9 ¬ ž n j0 [ \ ? 46 ˆ v E U bL * ( vB : 4dA E* ( X . o9 " ( Cg .n Ž * ( ‰s [ eS vž x* ( l h 5 M AN G f = ( %A \ Y0 f* ( %TA N* N N* ( 'l" rÀ ./http://www. ™ A1 ‚x l * \% €W Ž* ( m.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. x* o AN \A ? Ž * ( ¤ X ? * ( 7 A Ä • =^A ·† % o .com ���� �� ���� ����� �� ( K s n X 1 m ?0 \? % E K dY \9 ’? N* ( € A" g e* ( 37 % 4 ¤% * ( 4 A% 9 .u * www. [ . b ¡S # = * ( b 5 n \ N Cf .n G .h> n E* ( K —Qex n E* ( · N Gs e n E* ( b* E* =N .n [ .com ���� �� ���� ����� �� . n o% C * ( d 9 \ N Cf A 9 o% C U B * Ž \ x P = ? Gx U v4„A%" * ( d.9 •=„A% \% ’ f Ò * ( o AN s A= Ž o N0 vi ’W * ( b . U" 4¹E d1* ( 4dgQ/0* ( 4d # % * N oA5 \#0 Ex o . K7 %#x b 9 n E* K % e B n : • . [ * ( •g N \ v7 f0* ( l=lAv/ \ l ?0 ’#0 t ]9 F A$ . " B 9 Œ g * ( AC 3 f * ( 7s v5 Q.q Q.k% [MF .jsoftj.¡ Þ'¡ \ ? o G f s ‚x v ¤ * ( o9 9 MAN F A$ o \v%s TEx o x \# . o .v .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.9Q * ( o % E h ? ·s ` N  l Q. 4dƒ 0 *(F 5e .

h< @ Ÿ •ƒ = x † Y0 ] † N* ( ( a \ vP 1 * ( \v Z * B v’ .>f • .ë . \g * l >f* \l c E : X =? b = “% •9 f Ï % f-* «Q/!? •.< v’%Š* .F * .¡ n F % ¶ ¡ -x : 4d$ 9 X g* ( a A ž v 1!? ( 4 < f •9 f v’ * . \vÀ./http://www. c n · ` vB 1 . * hf* L N Tç X =? .com ���� �� ���� ����� �� . G < * 346 * F Þ c .%& /E+4( N½X XC : % d6 @ i% ™ .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.?& V : d%? 0* d? Y0* . 1 < N D # E * ÏAg M 5 U * ( 1 < “% 9 ¤ N ¶ % Ä µ S * .>f 4Z< 4 ¤N vr^O" G f Gx* ( \ Ag " ‰ C=# * ( .jsoftj. ! v’A/ hf d v’1 À? 5e vP0 g 4f LO 0 * ( a ? X€&8 .v’ 0 * =? % . f •9 f pÃg vP0 g * ( \ ? € W ž U Ex \ ? ¶ T¡ ¶ : 4d$ 9 . Ex 7 " ’ . • W * *0 W ž MAN X =? ( G C¡ j: \ ? •9 f L Y ³ Y MAN vP0 g : X g Û @ e ¶j.com ���� �� ���� ����� �� Ex • S n = E ( WL t9 : \ e* n \ ATd" X g : N 90 X g* .gulfkids.jsoftj. * • N ]%9 0 vP‹¡ :X = + +A . 7s ‡6 W * ( .&F \kX0 ^>^F Xj!^%&m ^ & "\ N• X. ` XP&+&(•/ b&% ‚X ?&”X p 10* &E& X8&s+/.XH L. e MAN ‰ D B * Ex ( vP! E* v’9 E* v’Ag 7 bL ™ 9* .^ -x : 4d$ v 9 X g* m ? • g * L=9 4f v ¤#0 N %9 N #0* « A? ( \ ? o . 7 # ’g* .ì www.: .

± 4 0 * ( ] ‹f0 * ( 1 „ 10 * ( ô WN . ? «x : X g • o X g bLY † !? : g . u g : X =? • G fX1 C o N # E0 : =? ( m* %? \ N { LD K 9 90 · . ‹O 9 N t st/ # 1* : \ N { LD B C` v 9 v hN X g G f ‹O TG0 * ( ‹O 9 m f 0 K› N l ?0 : • 0 X g* . O * . C% 0* ] TC N lX 5 YE .î .í ¡Q 9 L „A^ * ( s^TA N v % * (7Q MAN _ * G .Ö . h < 0 ? % * ( Ah$ 9 Y E* ’h%c •G!9 ™ * « %" v— * 0 —* v—* ? *********************************** ..ë× X *( % O= * ( " ¡ e* ( hA 4sd‡? n væ .jsoftj.ñ .ëë .A v@s? .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. v 0 " )X %.com ���� �� ���� ����� �� /http://www./http://www. 4 ¤N0 B G°? ( 7Q I 0 f b g n • We / G £I l ž .com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj.gulfkids. C «z . 7 d " * ô k l >f* ( 4A% l ¡ .jsoftj.ï .ò . c ` l O * ( s „U v ¬* ( •=%t l h . •£ f www. b hA% H * b h < 4 * F B ¬ l E .‰ ’g A * ( 7lA=A * ( ’† „UA ) .ð < n * N P ? => MAN l % C" * ( 7 A%A hD 6 ‡ ‡A‡" v ´x .com ���� �� ���� ����� �� .

` ž f _ s‡f ‹O : . hd " X " f : X g ` 7• X'&C & !Xz& g/YX }^ ^ / & n% y#F. ` &• X'&R% st ‡? 3/ 0& X XE#b% # &m XZ. Ï 1S U ( =* b = n r^10 · S LD g* vm f* v ž t 1 -x b h.com ���� �� ���� ����� �� F0 §& G £I t sWO Gx E0 : \ N { LD c Ü0 9 †LAN X g* .jsoftj.A « ’# f » N =v# ( Œ O#I s Ç Ž* • A¤ * •" ƒ ˆ # #S ˜ KG j K d W 9E* ( v s%9t • h .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. LD g · S LD = ) s* W4 lj ) st*  ) .$ .X /0 ***************************** e!" < e(. v• t E ) WC v‹O : X g* .gulfkids. ‹O Ex \#* h ? . (( lXs t% \ ? †4 /z KŽ N G-x W 9Q? ( 7 = #E Ç Ž* •9 A5 * • ¡* /± 7 9 ¶hD Œ N 7Q U * : •=„A% * C C LAN ³ X g . Gx )) : X g \#0 « "S Œ .jsoftj. \ t ste E " G £x E \#x : X =? \t e t[‡?t  ( v4.$ 9 vF0 [Clg -°? ( .com ���� �� ���� ����� �� .X!% Xgb\q ^% V ********************************* www. v\N # u •./http://www./ \DW N G f TEx ( ‹O Ÿ .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.` 4 / • Y 0 X # : G d v 9 G h X g* X "&m V : ‚ % X g ( W‹O Ex \9 j Œ %v hN p f : 4 = v 9 G h A X g* . m N KÔ f K % Ex ©{ \ C% E ( .jsoftj.< X g* \ D %? ( \ dtN # ? ( • h%# K N MAN ©{ 4%#0 : % N v 9 v hN X g* .0 ’ ‚ t e@ !C tr e O ( € +Y # \l t Av s th‡? ( { X % † hC oA%´ U * ( /± * ] W*S \ ? { [h´ !! € g vN 1 * ( € rO#l0 4Alƒ * ( € m 1* Ž # < W .

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

&Z;i% &•8 ¶ ( N_ ;i/" v !6 o v ;u
hd \Ah%9 7 = [ C , G ,#x ? )) : « G ,
™ P 9* » f
. v™h
5 Ò
%,9 › % v[ C , KG ,#x f* ( * 7 n •gª Y G f
. (( < \ % U *
P! Ž _ ‡¡* ( - ™ 0 ( * _7 Ex o
o ™ )) : 4 0 X g
. ((
: X = †ÏO * ( •. e i e0 ] : X = C ? : « €
» f
f t s%9t - * •¢ * %9 * . ¢* 0 •9. Y i el0 ] * . •9. Y i el0 ]
\^ A * ( \ A/ ¤ . vN = MAN • g G f0 ] : Á
v;5 • " mU
4TA% # Á* ( d
* • = g › % G0 G* ’T* Ä \
=? = ( 9 —
. (( D <
N „ f* = g f n v[= < TG0 G *S P ? %9
. 9 9 G l?. ," o Uf*
; /
’% 4f ) hAf d 5? ( ( Œ ) 4 v U#0 )) : rA, 0 X g
. (( —Qe P W/0*
.

^ ;/ ^b 0X X‰;X'^F \[X(Ÿ /g&O&Ob/0X ;/ ,X X,0XX ;\b\?WX0 g/Y8^” V
U » , „²< 9 A Î ’# f )) : « ] # » L,# Œ ,A X =
. (( • 90 s4
( 4d? % * 4da f- 4¡ MAN ( 4d=•A/
h < ? % Ž bE+ : v’Ag
`

/E^% X ^F e8;/" /E^% /E#b% &[X xX0 g#% X(X

V

(

\

\9 ‘%9 U {

Ž

œ * d Ž

. ` e8;\ ?^ (&mX e &? XA (&m ^[!&5'% /S X+0X XY "&m V . `78;D" &(

. (( • # j @>

7

U Gx s „ ? )) : « L,# » : X =

www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

(( 7À4*;( ^@>H h[H )) : ‘ l hf0* \ l ¨0* : v’Ag
( \ 9 t W 1 ( \ 0 v /z \ ? v› % U 7 U G0 m A/ n %1 *
. \
‰ * \39 N c n d 1 * ( \AhN , 0*
: «
f » ;d
6 L ," >" f
ZA •}
d U ‚x s ¤#
<
( < \#S
€ 1* @a = vrA • 1 v ( \ ? n
3 vh† l h%#
v Ý l h%
O #E ©b œ*
K4lAv ˆ ™ ™ S GS*
ˆÞ8v Ex ™ v t5 *
•Q ¨ •h•Av ™ S %´ \Ahf!9 \ % U 7 W
Æ • 8 ¡ f*
d U ‚x • 31 ¤# ?
Z } L mU
*********************************

b
:o

SsY j' " W

t@a g s›N* ( = ," * LD " MAN W < B 9S @A¡0

www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

*0 ( = , " G! 9 @A=

10
D< Î
3180 G0 Og0 .ë
• (( @l?S© b * ^ = )) ‚x ] <
s’j‡t t ( LD " n •‘tt t b Y0 ‚x [pAC 9 •
D %10 .ì

* [ s’ =# *
?I * ( d XQ5 MAN v’hs Whe g* ( — O n l²= 0 .í
• A ="
% * [9 S P N ,
ˆ O=
• L @a g v’ N -x <
0 .î
• t7 *0 .. • 5 n .. • =" ‰ S • o U9 7 = n l0 9! Ò .Ö
: Â • ¸v s^t •G0 v £ KX h l0
: o, # •X! .ï
. \A†h}* \ = o, # s 3d1 ¼

XŠ .+% # &m /Š +% /g/O^% ^ ^u X 0&s%#
`

V

. X h E o - ],^ Kb* œ sY 9 ¼

\[!&?X;% Xg "&X /Elb% X+/5'XC ;\% ^uX e" XÂ&m g/YX* X ^F g/Y;X t ^F g\k^% ;/ X X} ^u

.

********************************

.... u
X(X /Ž'
& ,XRX0 ^% \ª!XC &( /Eu/9 X0X {‡}e}X wX( /E#% [X xX0 XE#b% &•,X0 X(X
e '/0 & '/ % 3( #

. ` e '/0 7 '/o X X /E#b% \[X xX!X
’ &• k% 3( ½ %

V.`

V

/E/5'XC X;/O^F &E#b% y^bXo [#?X;X,0X

’ &–n% 3( n+%

gbo ))

. (( A ( : \{X!bF : I 5o 4 q +o " ))
.

` /g!&bX %

/3!& '% X;/YX /Elb% /g/O^k!& kX!'
X F^ V

www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

. ((

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

. ` /_;/ X0 ^% I&s#% 4LXR% y^bXo [#?X;XX

V

. ` &S& +&o 4( 7 (^ ^ &“,^ % & XL&WX0 ^ /Elb% yX'X ^F V
. ` v ^ &A ^? &E#b% & /* &( XO^% X=!^% V
**************************************

g'Q D O0 @;i% /gdh ¬ \ ©
Gx )) : 3 C n 9 # a 1 MAN a < « f ™ , 0 » f X g
. (( • f 9 G £* ( @A= œ q G ? % E U X hNS X 1
A " B S G0 : '%" G
g
( K g* Kb =9 bLY p f : v’Ag
. i ^e U * . v@A=
( G A h„Ck 4,ZA
: (( ! s l= v;> • 0 lG < * ))
(( O% A
)) B f r + « ¡ # . Œ r ž 1 » f X =
,9 9 ( K7 %c lX*
,9 t s l= 9 B Ov E ’#0 )) :\ ? X = (
.!! (( olAlf!• t
:Ï " Xg
v7 dv* 7Q5 e # v v*
• ? Á 4 , $ v7 ” †46 *
. fW · S
Y % 1 n l t s l= Î! « r E » AÝ •= c*
: & \© &8 <r ¨ j!%m
@A= ‰ )) : \# N* ( L , * 9 * x f B f
%Cg Û ’¨ v
:B
U X O? * N • %9 o x (( ?S Á @AC# *
. A= 9 v@A= l % - •
. v@A= \ „U5 [ " 7 lÃ5D •

www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

.7

* · 0n

, G0

. o %" • fx o=Ag
. ‹A •

v@A= G
.lg

G0

£ v@‡A‡= •

sr„ / •

£ rf •

l W 5 * @A= •

. v@A= *
, vB O •
L,
C n ]OOÀ " b cS 0 ( 5 # X f . B
¨ n*
tN g 5 #
f o C% E )) : X = ( (( \, # . D G ,#I )) : \# N* (
@A= 9 =N* # ,10 v4CÁ r f N •Q U • = 9 ( @A= B 1 f ‡X
. (( Œs ` * > * ( b žE * =< * ( ’s *
šb* * ( A=
« ] # » L,#

: ` &Š +% & Xo XPF& X % X

V

: ‚ % \ g [? 4¤N0

Gx

.

%, * X ‡ t% * ( c `
Œ ,A dhf X = ( ,# « * 9 »
n*
. (( WÄa *
9 ™ * 9 4 Af
$ % n v ¡ 0 )) :

Ð / i&© Dg« ’ \ © [ 0 ” (
%9 0 – C d% ( « # f » % 1 – ,
[D*
: e " B d n , %a Y KB 0
. ¢ * v Ÿ .ë
. lG < * l " l¸

. v@A= * l

. v •=< * v = E .î

www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

: ] S G S b c0 }E B C/ n ( 5 ¡ o 4 * f X g*
n7 ,
[ ž n j+ G0 £ .. Œ ` * @A= •> W , s‡¡ N " Gx ))
. (( G S r‡At ‚x + Û 9* ( 4,$
:

Ó €8;(

+

] O * Q B 1 n G % U ¢ # Gx )) : LZ # f
X=
. (( b* œ S G * 4ŸS ˜ @A= N ¬
A= · !9 G 9 Ov • #
;> 9 >f0
^ #E MAN G A =v U ] S N Gx )) : X = *
. (( f W ,h` · Æ Z # G £ U
! v•W O E v A U = = mU *

: j4 j+q 4'C
o - % E ÏO% #ž d1
( # C/ v 5 { Gx)) :™£ 1 4 * X g
!((• 90
W N ¼ { ¥ n b 1 Gx)) : «4e = * 4e % » \9 f n ž 9 f‚x •=9
? n •C # \lA%´* ( N C MAN \ 3 = * ( %A S i ¼ T 1*
. ((P ;`
m N* { ¥ pfU Ex d^AO E F “%9 G°? ( i ^e U * : v’Ag
. v 9 > * v d ¬* ( \ # ? ( \hA * \ 9 *
(( ;

•9t t lG ,#I d x l!ZA ) A * 1 E )) : G

: \ !) j& XZ Y ”m

0F

www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

X=

.

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

KX

*(v
/l 0Õ

*v
*0 l0 = g G ,#I G°? ( 9 Z 9 i ^e U *
0 G°? ( v[? v h>" † $ l h% \C * ;
†µ
, 0
. r 1 0* K— 1*
****************************

& 4+5% & i+% Ž4C8
T f* ( •.= = *

¡ [ v@

T f TGx )) : * \ #0 lX =
. ¡ ;>v o - v;¡
G f * ( v\ vBt •Ct#* — " † Á #0 v 5 ? ( v = * ia O o Uf* s’Ag
. _;C/ )!C/* _ N U * •=ª G f * W7õªU * = vm #* ( •Qc 9
{ÃË}^ ;./•& (D g/O+4( N•0& ^F ^”&m g/OX+!X Xg\kRX!%& &E&%;/ X8X &E#b% y^%&m ;/o/* ^”&mX

o #°? ( 7
¶% * ( A
*0 • 3 rTg
E* ( €

V

. ` XP&+&os/( &E!^%&m ;/WX0 D•XR% /g/O#% \kX0 &mX

™ # n lUT v K g ‚x p e †4
N )) : ™£ 1 v4 * lX =
" wa 9 v ’#0 h ? o AN v C , Ä 7 h6 •.Af VTAÀ
E* mU n “ ? ( [a g MAN v f •h • g PU® -x o#0
TQ¡ v A E Ä €
9 o, # s[W E* ( o C/ n _[1 *0 l=Ag
. (( € dƒ b * ‚x ¤ n W h ,
: o- n * Y*
v• /x E* _ ƒ E G ;
vm hN v@ v P % v’W _ *
: v /z X g*
W
0 0
,? TG°?
K £ N - v ? 0 - ’ f -x

www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/ (^W% XZX Xo ^”&•^F V . B CDE * @A=

o - =#x

= -® n NZ

Gx

!Xt ^ ^k%^ XE#b% ;\uX XH ;^b^F
**************************************

e*4* ,(

Ô % & xY
9 fn(( ? )
U MD hA ( h%
dv^ £ Ä l N Z
. (( N*W 4a

. ` g/O#% e

e hk ,( cu;,

\s [ o [

% 1 n 3 C l) ¢Q%9 viO#0 ( •
? .. Œ ` * †
( lG 0 ) \A%1

0:P 9fž
v f lX =
c Ä O9 )) : ( lG ,#I v› % ö ) G %9
*€
N w •% E G #%
U ™ W MAN h NE l > L l h%

E& #b% &[M^F &( ;/zX, X &]8^W% L&F / & X," ^F \@ ^bn% &G!X&M\u ^”&•^F V
? _’ g* o — G0 n % † v £ )) : Y # 9 ¢ 1 lX =
n • hd @ 9 9 o - n ; 9 W4 ¹ Q? ( E *0 • % ’ f -x h ? ( ;
l < v Uv G N * ( ; 9 oAl=N* ( G * n ov l0 Ua N ( h%
MAN K 1 Kb * V/ 0 TG°? ( h% n • hd @9 * • hN ! oA=N @A=
$
. (( \lA ?0* · S \1*
.

`

. ` ^ ;/+(& •/ % X /E\%;/ X8X g\k^bX Xo /Elb% ‚X X!'
X F^ ;\bX o &[\uX V
. « • d? G ( • 1 ) ;Og l < » : LA a ž lX =
. « b ^ 9 3O=# G0 v Og0 l < » : B % b h “%9 X g*

7Z;.X0 X¨ X ^ e(;X0 X+$&5%^ ;\% ^u {„„‡}XP&+& X*X Xo &]8^W% L&F g/,$&5%^ g^? ^ ^u V
. ` ^ ;/ ^b X g/,+\? g\k"^ ;#% e>!&b^u #%&m g/,$&5%# &m ^ ^u {„„¡}X 04* X % ^W ^F

www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

« [g ™ * s4d A • . « H pA l > * E% " m 7 * ( KU " ( )) : Ki ^e K‘ n* ./http://www.com ���� �� ���� ����� �� ³ nÑ v O • = : « RH &_ ™ % / $? K B ¦ v4 ¤N0 & * – €* f ¢ 1 lX $ lX = 6 % * @Ag T f TGx » : \ fU ðð ^ e n – 3L S . * • tsht d ! \ ( ÀO n v7 CO E (b " f v4 < * (( O!bo Ö " 7@ wH ybo ×!"\ . (( e@X 'X0 e X+ X0 /“0 % O\! ’ &À8 % ( & ( ) ? / (•6 )) : ‘ < n* s * dg ? s * l t s.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj. ` g\kX ^F X( y^bXo .jsoftj. ` g\k^%^>&t . (( /E^b&O} X( /E^b&O} : •% 6 j/5+Õ /•F % * =" v7 N* ( ½ O WO l > ©b ÁE » : mU Q R« 9 )./}X Xt .S lX = G f •G° ? ( • 90 v 1 E *0 ( _¢QN v 1 v ™h ’} K ªAN T » : \ %Y .^% V ` g&O!^bXo 7 XR!XH #[\? ^ ./ X• Ÿ e X5Xt # &m g\? /* X9 • * h # mU U® \#x ¼ « f » % 1 – s™f l.com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj. : *./5' X RX0 V :‚ % * v\# ^ X g .d} . 0 % _ F ( : •Qa g r * ( · S ‚x K A .X WX ^b!^k&% V 1 1 9 M= 0* ( «* # 9 X 9 v f rg* .gulfkids. « \9 W4 ¹ E • 1 s Ž Gx* ( vm ¬ G0 X* _¢QN v 1 /EX &bXo ( /E &bo .( g\k!&F . « • l" A< MAN o E » www.% ’ &c"& &[ Q ? / (•6 )) : ‘ < n* .0 X g .

com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ���� �� ���� ����� �� . o AN _./http://www.jsoftj.gulfkids.( Z*r . v 9 X g . v 9 X =? ( X g • ¢v À o A rO# v[? 0 ( d1 /x ’% v : X g ( œ Y h. 9 / * • o A rO 9 d 0 ( ] +" .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. '% E* Gž* E* 6 h g Q? G £I s’A/ -x # TGx : lX gx lX = L ^v Ž s h # E* )G 0 Q ? ‰ D lG £I -x www.jsoftj.:¼l A` ¼ oA" N v 9 v7 X g \@ !© F «• . 4%# : X g .com ���� �� ���� ����� �� . (( y . 4%# : . E KoA n ./ Q? : € h. 4d x † # E* x G* † s4vdA%1 U { v h< : .[i % # m )) : G A † AÇI v N v4% * = n d$ /0* Xg ! (( e +} g!RQ ’ e !R} +Q :Ï " Xg \A=%9 4 % n M= •=% *: © D•R.C ( &jbt * j' " . j&}8 t j&%.( /Z*r ¼RF ’ y . 0 9 mU t’% v : € h.( /Z*r ¼RF )) : [Õ { lX X g • • N ]%9 !9 .jsoftj.N o s t• v Ž U : W % ’ g* ¶=A” G0 g WLAN { © \v f KbLY MAN ¶ A 0 : v7Q. A? ..'0 &E&' +& &E" k( . Kb 9 Y * ." v 9 v % X g Kb 9s Y Ac* lG* »h¤? ( Y G* MAN l²N € h.RF ’ y . « ?Q` TX 0 •Ž ¶ » : lX = * mW*! oA" v N m 90 G f* .' !! « Î n % K7 0 sŒ N0 Ž » : « A ’# » n lG A9 # X g t t Nt jQj dv 1 ? Î % 7 0 vP N » . hd AN M " 7v z X g* ¼.&@* '% o ªØ /3!d.

59 < LD * LW .\| X9 ^b^F V ` ^ ./&skX0 .jsoftj. # Ex #!hC o v A´ bLY E* .$ v j! E»:\ .# vŒ . ` g/OX.A M3 .10 s · " * 7 ž°9 7 h E >f0 ( #..v•3 O .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� g 6 b %1 s =? K .com ���� �� ���� ����� �� . u v U v* ( = . « l¸ µ X \ 0 9 v j! hA> l¸ µ & lG . v4¤N0 Gz = n 3 a =% * 3 ·" U^ TG0 v Z% * Ng!.o o AN ( v—* v\ l» C * ( v\1 \ v™ % * ( v A= \ v“ = G < GT S : ./" ^? X & n • %Y P hA mU ] # L† .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.gulfkids. (( š5!n!% k0 1 ‘Wdt ( **************************************** ¢ .A TU . " o?3 ”* ( LD " ovZN v G < TGS : . 7 S N *0 ( · " €b Y* ( 1S ‰ * ( « ov. . o Uf G S GT S ˜ o .\b\u /E#b% ^Ô X9^ .0^ X0 V c` · " ?S ž°9 7 h E B 1 9 » : F 90 †La * vŒ . ` e !&• ( e X!&• X8 &j4X8 y^%&m L& &}8 {‡ }\ +&X d/ % /= +% XO/.\b\u L&F V : \# ^ X g ( „« h. l S \% MYQ * www. « # ./http://www.#I ’ š dw!% k0 1 š H ( gbo BC j™ Mi š4•8 gOb% )) : jS n* . O TGx » : ( ™ MAN h NE ) N \ = Ÿ n lG 0 X g Q ? ( o 0 vi %.jsoftj..&%^ N• s^ Xo g/O^%X e•X X( /Elb% /g/YX* X ^F N]X ( g&O&.

@a =< o AN .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� . p« h6 «. 3o * .jsoftj. ` Ž^|8 ^F Xj4X8 y^%&mX { }ŽXn" ^F XG|X ^F ^”&•^F ************************************ U e+(•( XG(* ( <I [ šb = * ‡ t s‡< TGx* ( S * b* 6 * D † G £I U TGx s’^ C? ( # s4dv ?0 s’A/ – • g N 9 – b f-0 v’ 0 s = * .com ���� �� ���� ����� �� v 35 * ( < o9 ’hs v* ( @ O l² 5 * ( W* % † . lX =N X =% 7 gx Ÿ : † ž lX = * .X•X X {„}X€X8 XH Xj%^ ¦X X" g^%^ V {Ù}e '/0 & '/ % X3X( # &m {Ç}e '/0 & '/ % X3X( # &•^F {Ã}X€X ?&” Xj%^ X+ ^F8X X {¡}X€X O^q . G < TGS : ( ™ #S MAN _¢* /* ( 7 k 9 _7†‹ * ( b =A ) he • G < TGS : . 0 !! \ vP . •% # v A´ E* ( _4a )H g* ( _ D _ =?* ( ) 1 _F! lG < * G C lG < ? : . ( p« h6 « W : ©{ 0 E * ( ¶ $ lX = * .^i"^ I&s. % N s4dv .#% {‡}X€X89& Xj.jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.+Xo X+ .gulfkids./http://www._• /x* ( _@T=¦ )H x* X¨. Ex _“g : % N † 3 %" bQ% 90 lX = . G n v „j+" X %W =% TGx : v 9 lX = * : LD 90 A x lX = * www. _[ .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. h% MAN ) h=#* ( • g † E* ( 3 l‘% E* ( • -* • = † E G < TGS : .

` e8.5 ( /± ½ ÀYS * b YS b žx m ?0 W¡ hAf v\#0 lG .jsoftj.^%X e@ /o /E^% D XoŸ .'% ^q g/./ % .5 XŽ. « o . « .#% ^ g/. We ` .com ���� �� ���� ����� �� .com ���� �� ���� ����� �� v’ h? •= c L W lg vP O90 = * v’ 0 3¶ * 0 v4AN0 E v’ 1 . #I v hA> » B f vr + ( ] 0 ™£ 1 lX = ©b YS v. 3@< N • %v9* •9 gl vP* Ä X gS o . s4 * 9 G* /± v½ ÀYS * ..È \#0 v’hA%? G N ? v4 jS vŒ ^ " * ( 7 = lU % P hA oA _P 9 l /! " vP * cS .+X+^qX g\k&. Ž % Pt W KP W f 6 * vr » : « lG .#I * .^%X V : ‚ % X g* .D+\{X0 V .‚x mU * ( M= \„ Y* \ s .^%X V : aO * g O £% N \# ^ X g .jsoftj.#I Ä N ./ e(..È* ( v %. lG . ` g/O^< X 5&" /Elb% XS& ^? &k.A v› * ( vm ?0 v 35 •OÀY s‰ .#I \=„=^v p f* » : • 0 ] 0 ™£ 1 lX = * ( m ?0 XQ/ s \? 0 @ =}* t O #E * •Ã=? · d v[ C .+X+^q [XV :\# ^ lX = ( .j! * c ` ?S N* g/./+(& •/ % X \ .gulfkids.jsoftj./http://www.\b\u L&F Xj%&^” X 40/9X e X^ g&O!&bY^ y^%&m ^ . ` y^bo^W% /g\kDX8 X"^ V : X g* .\b\u L&F X( Xg&bX ^F V : X g* ***************************************** www. % G £x .. . # ? 0 „ U vFW =" ©bL ? ( " \ vŒ* ƒ œ v.&b^i+X0 .&( & (Ÿ X &( X+#% [XY ^ .% * • %D M= * X½ / .\i0X & !&bY& Xx% ^q 4•XR% X !^| &Elb% & ^ .. ` g/OX X W#% e !Xt g&O!&F /Elb% Xg&bXo .^u .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.“? -x •.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ` &E#b&% /E#b\? X (Ÿ # &m [\u 7 LXA m ?S ) Y ) Z # lG . ` I& !^| 7E^%&m 4( g\k^% /G &bXo X( V : X g .\%..+\?X & . ` g&O!^bXo ^ X+!&k'% ^ X "^W^F g&O&./w% /* X8^ .

* . !• v . % www. !! E 70 _ c • ( S B % n „ ?0 : X g • „ ’ f .È 9 ^O ]9 – mQN n T 1 – { TGx . # €† t { B S n vP " * l N n l ov# N s’ !! \# 3D v4 * b " 9 \ < A® ‚x v.com ���� �� ���� ����� �� .gulfkids.s N .com ���� �� ���� ����� �� v OF Y W !" % l •F &EF& .#I h g TG0 4 = v 9 f.jsoftj. K dc MAN G fS P " g BTQ l n € * • g • ’.jsoftj. K 1 † 0 t€s‹/l0 1 7 h N «s‹/0 : b h < v 0 X g* v Mh< Œ f0 ÙTA9* vmv Mh< ©{ ÙTA9 E0 : v /z X g* T O € A" 9 #s N* C" 9* F ªA 9 * %? ( • N • N mb N0 »3D U/!? ( b " n _ 9 N [g ? ( ^ n _B g A=# !D 0 G0 vP 0 : X =? • o .. \? TC` = [ ]A A \? / N { vP f./http://www. ? g\k+&( V : X =? ( s4 e = .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. * v“h h * .^< /Elb% /g/Y X•^F V *********************************** X.? ( Ç* v ^ v\1 /!? ( v@ .^< X '/CX X!"D % X• X.= * d= A M¡ 7 K Y W1 KU a U T f v’ . % .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. P " P to ?0 n v ¥0 v7 I . ` ^@X &tž / 0& /0 ( g\k+&(X X!"D % / 0& /0 ( .jsoftj. ` &@X &tž &• X.b% 4 ?:\ =? ( \ ©{ m Ç!? ( S j 9 ]9 v ]< O v 0 L v ©b hA% X g .* ( \v¾ G .

!! ’#0 €‹g o% l / n ’ %g* G± _* hN X g . # \9 • } TQ ( €*3 % •.Xt ^”&mX V : ‚ % X g* .jsoftj. • = g v[3 # E # N » : * Ÿ 0 lX $ lX = «4d†Á : l AÀ ’ g .com ���� �� ���� ����� �� .\b&Y Xx% www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.\% ^u ^ .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ` e( ^bX . .com ���� �� ���� ����� �� X“^bH^X ^ oX X ^F V : /± tŒ Y* # W N ’A# t’^ e* P N •Gx o#°? . s A ( L ¤N l Z< * †LO% 4„C} G0 v £ » : _L 0 _ 0 X g .gulfkids. ¡ 5 E U ½ ÀYS 9 . ’#0 TEx ¶‡?t tN [ C .z#b% & D X( ^”&mX V: ‚ % X g . oW S { * : 9 ÜS 1 X g . « o./http://www.c0 •G0 v 0 «°? ( L Å : AÀ A l D % ’ g !• P c -x o9 v %Y0 r ? ( WLAN ’C ] o9 vP %Y { * : )ç X g † 4 A 4sY N v· Nl0* vm /3 Ô b N v ¡0* /g/OX5^ .>f G g E » : v. « ¶ s vP hA • 9 : 9 90 X =? ! €‹g o% l / •. 4 v 0 X g* . E O9!9 # ©{ ! c0 •# N si * : X =? !b l 1 o#x : 3L%9 Ž % hN 9 { N 9 Ž .jsoftj. o9 < W ¡ S : ½ % 9 * h% ) 1 X g* .jsoftj. Y lX = [ A•C * K 5 n Ñ@È _]N0 ™h A † G %A • =? L % E* v@ . ` &E#b% y^bXo /S/ }^W^F . ` e( X &? D X( &. otNt 0* .

/http://www. (( ŽMz ’ ŽMz 1 TGx » : F Y # f X g ’ ŽMz )) : ‘ < n* .< 7 ( \ F | www. l U/± L MA . #0 G †µ ( 1 !« 46 > 0 G* Ž% l ZË* ( /Í d + Ä X hNS 9 v— TÛ >" 1 TGx » : C 0 lX = rC% L„=A s ( • rC% Ô = GS ( v\ X hNS G* /± ˆ 0 Gx . ‡A• t5 * ( dW * ( 5 : K¸Qj N t % v‰ O G C ***************************** TGx skY •&b/t 1 % c‹ I h u • h X 1 >f0 * – F A *0 F f lX = ]3# #0 • e ÀY0 ( •.com ���� �� ���� ����� �� .gulfkids. v •ha »A £ D 5 .>f G hTA •e ÀY0 7 l 9 g! » : 7 P . « •h.jsoftj. * ( l C%" L ****************************************** 7 5/t \@ '&? j ( ? ”m X RX X€/ /.'X0 N•.– # * l ®0 E ¶#S (o .•ZN§ *0 • G f0 (4d. (( 8 +% ( v@ £ NŽMz% )) : \ ?* .jsoftj.« l .com ���� �� ���� ����� �� A% * .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj. (( yb '% & !% ( N•t !b % / !% )) : ‘ < n* .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.

/http://www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. * b* 6 [ 7 %C A= TGx* ( — v f * ( .jsoftj.f voA• v (4 ´ v f : s4 Ž % n b cS ?0 TGx » : ’ G j # 1 lX = _[1 # _¢QN * .`^ / #?s# X0 Ï ¬* s’CN0 U LhAÈ ¶ : Ï " lX = 3 MAN* sPU/0 Ä ¶ N 9 ¸ < ’ . ) ? L=9 * ( ) t9s tY* ) h= dpAf l < : 4 v 0 X g : v 9 X g* • Y 9 2b 1 ^ N* ) . _[? # 2b U¡* ) 1 N _ * v— " * ( —* A _ N* ************************************* R+( \ .jsoftj.X /0 g/O"^ ^ X X0 ^ X ^V .k iF 7 +Ú ( X !do \ .com ���� �� ���� ����� �� v\ ! -x : Ç "* ( • N* • * L=9* 6 à k n ^ v 0 T D 9 Z oA s \vhA% KF ‹f0 TGx : X =? ( \hTA% KF ‹f0 N vF ! • 90 W U E •G0 v ´ ( n v7 %C * ( n O X " o G f . n K\ 1 r 0 MAN X O< v º0 6 ( K j g.Ex 4 A E : * % X g* www.com ���� �� ���� ����� �� .. 9 ¬ *.f ¶5v v\ N ˆ ./+.0X ^ g\< & !X X( ^ e@ ( 7Z Xo h[\? L&F ^ .com ���� �� ���� ����� �� /http://www./.v f * .# 1 a he v f X g .k iF 7 !b ( „ f ¿O # $ ‚x ¤ N Gx » : G . « \ N lX!./Y ^ X ^ .gulfkids. E A=A ) % bv* 6 * ‡ C v Uv l C * ( _ _· h. TGS : v’Ag . « .jsoftj./.

` XY&8X ^i& v X0&* ^ G^% X'^F X( X '% X &( ^ X "^ V : ‚ % * \# ^ X g .com ���� �� ���� ����� �� . K 0 n _ 0 vB*U Q? _P g* v * _P e ÷ • 9I v s% v t v U • ht v _ % * _ % t t t s*‡0 ( to. ` y.> v O L o./x% XŠ X5%& /Elb% XO^u ^”^W^F &Elb% &g/ "^W& *********************************** j' " ? G •G0 n ¡ A TGx » : L A A¡ G* ¡ ™£ 1 f lX = 7 N A GT 0 hf .^% L& ^soX # &m g/ ^ ?^ &%^X g\k"X 0&9Ÿ g/ ^kXA &%^ V : ‚% Xg _X ^ ^k^F 7 ^k(X h[\? 4( e ^|X8 XO\u9&8 XO!&WX0 e +&X dD( e X+&(r GX" ^? e X0 ^u e>^$(X /Elb% X•X X•X . V (` : ] ?S n K7 Å 90 X g x* K 9 ¡l n Ÿ! ? vm N s’ # f { K h%# s4f 9 s 3=? ( • h%# o AN ˆ 0 «x : ]? " K 1 rAW.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. # s¡ G •G0 ‚x O U f K™% K 0 ™ » : lX = * ( « C . « ]g AÀ" ]9 – mQN n ª 1 – @ ` » ‰ D X PE =" ŒEz* (•9 f t t N jQj 9 A Çx f ( \. v 0 X g N 0& X .jsoftj. « m. * m .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www./http://www.Xw% X &À. # .jsoftj.1 t s‡¡* ./" ^? X & &‰.gulfkids. < f ) W N L * ( ³ t7t g ) £ g L ( o.jsoftj. ` ^ ./ +XnX0 . # 0 g : g hf* ( • W ¦ •QhN K W¦ & ’=Av/ to#x . « . t# G G0 n L ¡ TGS ( • 0 v\ E* ( _ 0 od E v /z 2bLY = A` n ’#0 » : /z X g* . v73 = .Œ N * www.X %^ g\kX! X # &m V : ‚ % X g .com ���� �� ���� ����� �� . =v% * .

/http://www.\bX o &[\uX ********************************* V .\ |^ XElb% & &xX0 XElb% & & zX.'X0 g\< /EX' X" g&b{X0 ^ e .#b% # &m &E#b% & X C8 &( .#I v4AN \ ? l O G bQ 4¡ v\#0* .gulfkids./5!&xX.}* ( €t v tN † * ( oa 1 3 = _P z mU XE.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� U v’g Î! » : « ™ MAN h NE » X \ = n lG 0 X g G0* ( v ^ #E t A= * ( l sd‡$ t t.'X!b^F NE^%&m^ &]8^W% ^ ^b/t g\k\bX xX0X Ÿ ./ ^b^q ^ e X C& ^F ./+&(•/!%X L&% ./"\s&% / ^ zX. u ./"‹s% / & zX0 / ^?^” g/OX'\ "^ .‡< TG!9 G £I ‚x G ./ ^b 0X g/YX . ` ^ / /A X0 g/O#bX ^% L& . ` ^ ./"‹s% / & zX0 X(X . # ‹ % ( v\ C%" · S N * N ž %9 Ex K -l W MAN Oµ s ( < O b YS 9 Ò ( \ g ˆ vŒ % 0 E* ( % C n ) 1 L ( \A/ n l ˆ=? .TGS ˜ vŒ* ¤ hd L hf \. ^F XElb% ./ [X 0X X(X V & .com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj. ` ^ .\dX+iX ^% g&O&'\ "^ y^bXo .\FX ^ X 0&s%# XI&* X5&o X0 [\u V g&O&. ` e !&C8 e8.jsoftj. \v O# € . ` /g!&C % /8..!&}\ NŽ0& ^u L4"&•^F L4+Xo I&* X5&o Xj%^^WX ^”&mX V .oX* /Ž.XoX* ^”&m &À .\bX F^ X( y^bXo D &n/0 g^%X /Elb% # &m X•.D'% /c& kX0X /S XoX* ^”&m ^dM/ % /Ž!&x/0 (^ V . « B3 ´ Ò ( vŒ % E .\ Xz% X.% ^@X. o3 9 oWƒ v 3.\bX F^ ^”&m X 0&s%# X V . ` ^ / #?s^ X ( e>!&b^u &E#b% X3( www./ X8X g\k^bX Xo /Elb% ‚X X!' X F^ ./Y /E"&m e !& X} X•.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www./+(& •/ % X /E\%..

com ���� �� ���� ����� �� /http://www.X ^F {ÃÃ}&* 5X& % & N•n & X XE#b% # &m &E#b% y^%&m I& (^ /]4. " » ./ .com ���� �� ���� ����� �� e.jS v 9 rT0 \9 f L. ©b 9 ¡ ©b =? s4ŸS ‘ S ŒE± P G j3 k [¨* www./ X X} ^u XŠ +% # &m /Š +% /g/O^% ^ ^u X 0&s%# V g/O'X' X0 g#% 7[M^FX &Elb% X 4( 7 X &+& .X t ^F g\k^% . rT0* ! _ ? .^F\X V .5&x / ^>^F V : b = v\#0 n• G# g ( šb > * b 9S TGx .d v\ lf .è « H ./5^b^i" ^F {„ ¡}\[!&?X.(^ Xj. i ^e ) †Ïc = — Y* ! _F ¦ * d f h 9 ˆ* ? p v1* .•&8 ./ X5 X ¢ .? * . dƒ MAN * ( 4A.X /E#b% /S ^u.gulfkids.9 (« d » * («X eS [ 1» : f ( %a n _F ¦ v\#S ˜ • TAq N .% Xg "&X /Elb% X+/5'XC . ` X!"D % &@ X!R X % L&F XO& g/OXhsX !/&% /Elb% / 0& /0 X "&m g/Y/*^ ^ .com ���� �� ���� ����� �� ..com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ` 7g!&{Xo 7[M^F \” /Elb% X &Elb% ^ X. _ t%=• v !3 $ l .jsoftj.X( &_ ^!4./ . * L ." XÂ&m g/YX* X . ` / ^kX( ***************************************** v F " &@8 • •/8 s % •Ž * ( K[ Tg s‡¡ Ñ ‚x #v N .jsoftj. « b C% * 7 = * ( ž ÇE * Õ A •9 0 lG g ( v = * ( l 9 5 * ( Mh% * 4% 9 7 = “%9 ©{ LA * s’h¤N •Gx* ˆ A 9 ©{ v4%v g ^ X g/O\% X./http://www.jsoftj. * ( %" ž ) 4 = v 9 f* ! .\% ^uX . v N » : ™£ 1 4 * lX = › ( v4 v ? ( ‡ ` hd * •G0 N C " • h 0 • .^F g/Y.

` X ^b/ % &S&* X5&o &( XE#b% yX wX0 X "&m V ./YX y^$"\ ^ 7 ^?^” 4( eR&% XH ^[& Xo X( V .jsoftj./ \ X 0&s%# ^ ^uX V V . ` ^ .« 3 ! %" bQ% 90 MA 0* ? ]. \c LhN* X vN K[ E 4f* .#I n 4dvh¤% * ( MD " P v’$ N g* ( Î E Ž % Cg0 [ ¨ _½ ÀY0 www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.gulfkids./+X(r X 0&s%# # &m V . ` 7 +&} 4( g\k&5C& Xn& 9 ./+X(r X 0&s%# &* XO^% XE#b% # &mX ********************************** V * /g{o \ ÂÌ » \ 9 f (ìïî) ^ O n Ùa 1 X f v f ™ b c0 vž 90 X = b 1 ( D " ]jQ> P .?& L&F g/. # K· & B Ov s L= = K + W 0 ªGx » : .\iX ^ 7@X &C X. ` 7g!&iX. « ÑL.#I =N B3 = .'D( 7¿ X &H y^%&m .com ���� �� ���� ����� �� .com ���� �� ���� ����� �� • TAq ]%9 0 0 g* ( \TAf Gz = \ Z n ² ^? Zv \#0 ]< O v 0 «‹/0* ! MhN0 * \ vlf* \ * * ! \ WO * \ ªfU Œ D0 0 * 4A% Æ 7W =? ( \ O [ 7W g ( <I ‚x l £ G . ` e X54!^ e@ X!CX /E+X!!&R/+b^ ^F N &(•/( X.\b& XoX .X g.jsoftj.jsoftj. ` &ª X5% &Z.\< ‚X* X .& g\k\{&o^ X "&m [\u V .#I l %´ .A n @†h% W .#k^ X.0 v f lX = .$&5%^ ^i%^ ^ XÂ&•% X Xgb& % .\FX yX+$X( &E#b&% . XQ/ » : « —* N \>È n l‘ < lG . ` ef*/ / X C % /g/O^% \[X xX!X &_ XR&% n% ./ &% X % #%&m XO\b&i X0 X(X .X0 y^%&m &E#b% &• X.# ? lX = G .com ���� �� ���� ����� �� /http://www./(. 0 . O" ) Ag » : G 9 v™ .X( / .A ./http://www.

com ���� �� ���� ����� �� /http://www. # # ¡ TGS • o ./5&?X8 .\b\u L&F L&ib/+X V /E#b% &[X xX0 g#% X(X XY X X0 ^kX0 g^% /SX X0 X½X t^ ^”&m 7¨ X Xœ. ™ # ¡* U 04 % /E^% XP&n&bw/( XE#b% /. * ( .XoX* g&O& ^-!&C\ g/O"^ .gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj. www.com ���� �� ���� ����� �� ` g/O^% X X“^bH^X 0 . « WL= =< .D" &( /E^% X ^F e8.D+^qX V .9 %9 † 6 v4 N – # ¡ Å d" f „ e0 •Ž : X g v\. ` 78. ` &Elb% & .^F V : U MAN v\ ( K QD MAN `/S XoX* ^”&m ^dM/ % /Ž!&x/0 (^ V . K c K ž lU •# q v’^ eS ^”&•.jsoftj.\?X A^ X & XŽoD % / ^ ?^ X 0&s%# &•./+X(rX &_ XR&% n% .com ���� �� ���� ����� �� E 4s d 9 s •Ž* ( h% ]jQ> * .Xo X # ?^ g&O48 &( D•XR% X.jsoftj.s 10 4s A? ( Ah$ n s4da 9 0* 4d / + * 7Q I b hAN X g0 vP‹ n s4d Y N 4Ÿ0 v .4AN0 •G0 Û r f* ( l QO dv^ Å Ä = . € . · S * B CDE * @A= N 7Q ./http://www.^F XO/M X N_ X \b\q V ./+X(r X 0&s%# X V : rpA * =% N • %9 4dv s’# f* ( Kb* * g&O& ^4!./" /E^% ************************************** dM\6 /Ž!Õ KU 7 6I W h \#0 E v d – . ` ek+X• e X !& X( /E^% # &•^F I& ?&” Xo X]X o^ X(X V . ` X 04 % /E^% XP&n&bw/( XElb% /./YX 7 XR/( y^bXo ^ 4 /" X & ..XoX* &jb\ % L&F . `X ¯x* ( •hA.X g/O+. ` • ? s 0 ( < A rO Gx : X g0 G• 0 ÄN C 9* ( < ‚x \ Q/ [TAC ¶ !ZA ´x ‚x \vA v % \ # £x % .\b& XoX . •Ž rs v Ž* ( ] +hA v \v ^ t =? v\#TS · 4d ªQf .

^< X '/CX X!"D % X• X./"\” X+^% & | X+ 8 .n.hA? ( K./http://www. # n t T ? v\#x • • g–“ " 4 ¼ Ž % X Œ c0 •G0 v’ Å " C • \1* „ f MAN S Uœ v[ h 0 E ..^< /Elb% /g/Y X•^F {„à }X 0& &F ^k% &Z.0 Y V : ‚ % \) g* ` g\?X8s&C \s/t . « !• /SX8.Og www.!% sY X !Xt j\% # X & 0/ ^%X c#d^bX.\% ^u ^ # &m g/O^%.45^<X X"& (^ L&F X+^F X &mX X+X.jsoftj./" /SX n.? : 7Z.(( /EX.com ���� �� ���� ����� �� Q? ™ 0 0 ( _ * _7 € A" ]9* ¶ 9 ¯x » : lX = •-x ( K7ž Ü0 X g s[Š v7 G G0 M.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj..E* l h^ ? v‰ C . s’ W h? # A s * W ‹O . ` &@X &tž **************************************** /8.jsoftj. v E l Wh^v lXW v vF * v· NS s’^ W e* .^i% y^bXo X" /n" V X+X( X u^ .^u ^ ^? X(X &• X.N h? ( v7 ¯x* ( K t1t* MAN K ¡ s s4v * #0* ( \ TU G* ´ .È sg* G.gulfkids. v\t‡ ‡f t 3d´ •G0 \ x *v N*0* ( \ ?* G *0 v\ * W b cS K 0ˆ < mU n Û @ Ž -x : \. Í / nu \@ !© F GT 0 d C/ s ÙA9 ( \a % 0 n ) s lg \st9 e0 1 ‡ tOg LZ # f • f« « » U® !Z?* : X g .X!%X ‘m gOb% )) :‘ < n* .com ���� �� ���� ����� �� .X" E. ` e XC^ g\k& s’ 3 A e• • £f• # : N X g* ? v7 S •G°? g ./+X(r X 0&s%# XOD0^ X0 V l % l¸ < * Mths%#v* M +v9 l h¬ ™ Ä A A .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.

/+(& r &_ ^F/ /z% L&F g/YX . .P % l" MAN* • Î! Œ 9 • ^[. Ä 0 \ ? @„= 0 U v’g ( vP " ¶f •G0 g n v ? .> 9 v4¤N0 — E * — * * . •AvÈ t h% v[C=#* s A •O g * # X % s d.. W C .(^ X(X V .%# & g\?/* ^% ^ ^%X g\k\% X.& oX X X .jsoftj.X(r X( #%&m y^ %/9 X"X +&o g\k/4 ^i/ L&. . dƒ MAN B c* TU v’Af0* v’9 Y L D n \9 s[ Å0 Ž & mU n v’% Å* ( d ¤k 4 W Ò dTAf 7 %C !• .g =% K.com ���� �� ���� ����� �� ( . fU ‰ 9 * . « « » f * .L= • f v½s < BW g b % l . ? A mU MAN ’ g0 Gx o#x ( €v ªUÁ #x : \ g* ( m8 c0 ‰ ? ? E0 Ü g0 vP N* s = ( U 2bLY ¸ µ s Qf : B 10 \ !! ^ ‰ g : 7 ` X =9 T>h * ( . 4A.jsoftj. * — " 9 • % v • A l 1 0 9* G 0 v’Af0* ( a O= vP #0* ( ./http://www.\b& Xo X & &c 4M% X X} g/O^% Xj&^% \W^F eR&% XH www. lX c hNS n t WOg * • hN v7 X c0 h? .Î \ AN U B A S TG0* ( \ TAN Wie 1 TG0 LZ # f v4N  !! 7E± 5 * · S sdg n _[1 # _B A 0 W * ( „« 9W wd N •? Á d ? TGS ( 7 W` P 90 MAN v@? *0 E ¶#x .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.gulfkids. S 9 = n Ex « h>1 s thW. G0 : O= O=" **************************************** Y 3+u : 3L * v 9 ‡X g b = YS v f v½s < ¯x .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.com ���� �� ���� ����� �� . ` ^ .¡ L•j* 6 = P 90 mU * = : \ ? lX = \ 1* •9 C/ 0* ( * .jsoftj.

# TA% 9 G £ U ] Q N MAN • s%D Nv A= !! « l AN * F * _ c » .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.& # &m X_. 0 » f 9 sP Ä ./ X ^ 7= +X&% ^ ^? X(X V : \ )Õ* l 1S * ( )X =% v .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.# lG A . 9 G £ U b cS N G0 ˆ o#x* ( • 3 •Qd •U/! < G*U/! b cS TG°? ( d./http://www. * ./S ™ .jsoftj. 1± FQ?I * : vN X g W A v’Ag L 0 • • t * L D %9 —E s3 v’ 0 "* •G0 v’ s v ¶N T Ä } v’• ‡ ‡f •Gx «0 v’• / * www.gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� . ` e>}X•D( e X.jsoftj. # mU XQ/ n* ( . • ¡ h> G %? ( • N • • Gs µ ******************************* \© /ŽYs/0 [nC 2 • % .jsoftj./S " % B < L3 XQ/ L ? ( 0 bE+ * . « B ONS † * @A= N • Y # s4vdD G f K h. a B S A= · TGx s4%# ( @A= G ^? r f G ? % E U X hNS X 1 Gx» :X = G0 MAN « f « „ G £ & ”&•. # •« A MAN A= ©b M g d. * v =#E * ( • W = • 1 * o AN TGx 1% H I j f Z Uœ o#S ˜ o l g % * ( o< e n l Z .&? U _7 g0 bE+ d? ( A= · !9 G O *0 0 n v¢ # v· £ hTAg* . K h. (( W9 LD v Ex lX =# E* )) : ‘ < n* G (v * =" o¾ -x v4 A.com ���� �� ���� ����� �� n (ë4 g ) l a = t@‡A‡= ªG0 b© O I ’ j0 s = » : LZ # f X= K = G A ‘lAlj Á a 90 ‡ lg ( .

^% ./http://www.% & Xg^bo^W& /Elb% X=!^%^ X+&+!X 4( g&O!^bXo /Elb% X( /•. ` XP&#sX / & X 0&s." ¡ < Gx : l Aa = l s4d.^u V .!^%&m X".^% . * h¤% TG!9 . .\% ^uX V .\% ^uX V ../+X(r X 0&sb# &% / ^ ?^ X 0&s%# ^ ^u 7_ X+!4X X+/ X0r g&O!^bXo y^b./ ^”&mX / RX" X(X e* ^% ^X e X.(^ / ^$?^ / RX" . # * ( lUl Œ s ¦ .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ™= 3 n vTA= * ( < MAN # * 4d.gulfkids." A¥ )X 1 t’tt# Û "4 hk N A ‚*S 7 S n W# 9 6 4AN %? U TGx G g " o *0 s4 FW =" T« £I r v e U T v1 TGx* ( ©b + * ©b = * ./ &'iX0 g/Y^ {¡„}7g!&{Xo & !X.` ^ / &F ^? &E& g/. ? _ms lf T ’ -x * € v\#°? ( = 9 + G0 Ex W E !! o9 j ’1 /* st‡0 0 s » : Xb .#% ^ .com ���� �� ���� ����� �� . ` &E. #S šb j G Ae P mU n ( K‘ /* K c ]9 d ? v h E _P 9* ( l‘ ` %. ` ef0& X" V : G ? " * b d1 * / X'C^X e( ^i( N !Xt & !^i0& ^ % DI^ X 0& &? . ` Xj4X8 ^ X CX8 ^ .\i5XX ( e !Xt ^ ^? .com ���� �� ���� ����� �� -0 ms l A G f • v™ \9 A1 ’ÀA.+X(r XI&s#% & "&m / X5kX.jsoftj. « 4 dƒ b * C Ž* ( 4d? f0 MAN P *+./+X(r X 0&sb# &% / ^ ?^ X 0&s%# ^ ^uX 7[/}X8 y^bXo \ r \i% ^sYX ^ 4 /" ^%.0X ^i% X 4( \Ae0 n E \Asv#* m j: * m Z n \ h g TG0 #v‹” * ( % • 9 v f-S «x* : lX = ( m O N* @ lAl` v“ 90 «x G A 0 s*0 • t ‡f _ «° ? v’ f Gx ***************************************** jC8 . ‘ « ž ÇI MAN l = » \9 f n G £x N ‡ =v# v@ A® P =% * B %O ` a 6 ‡ = .XY^V .} ( e C8 } _ iF m www.` V . #S b j * N U ? ( ™ % MAN S TGx • 4 b h¤N *0 X 1 b % v d v³ * .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj.

com ���� �� ���� ����� �� .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.gulfkids. =? ¸Q> o A ‚x «x* • hsON* • /l-* • 10 Mh% v’ 0 "T F* = N 9 l¿ e \ g ]9* ( W 9* KF N 9 7Qf ]9 • ‚x s ¤# : LhtN v O # # n ]% D K³ h? v7Q.jsoftj. vms #l0 Ž [g* h. M= * lÂ! U * ( v t%./YX kX ^ yX'oX X V ( B O" o ‡ tOt h ? .W ( v\ “? * v\ 9 = MAN ( ¦ E lU Œ b = Gx . # MAN vB*U l S v\Wƒ vrAÀv* • ./YX e !XA . † t%v * ©b " vP £ v g K“%9 “% TG°? ¶ N b Y v C ¶ 3hv v t1+ v € .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.!Xt X. s * ( oA" N MAN ¶ . L ? ¾ # W¶ N ©{ U/! •Gx v j! r .com ���� �� ���� ����� �� /¦8 . % ’ f : G d 9 G h ‚x % N 9 v hN f .ÏAg ¢ N .} j% G!i iF : F N v 9 lX = v # hd L%Š* « .` T % * ./http://www.¡ LA=N* •Lf. f _7 e Lh? n* K N .`g\k#% : K s v9 v 9 v W 9 lX = v D X =v G0 K %9 ™ A? hd ? v % * ©b NS « WN* v. ™ ] % MhN TG°? M =† * b* " ©b " O90 -x v. A? ( vm ¤ #0 Xž0 Ž _ 0 U * ********************************* v */ /Z 0 www.v.jsoftj.

` L4+Xo /_ ^!4'% XŽYX ^” ^%. #I v4a N ˆ = ? ( X 9 d ? v· " v· % E ^O 7 0 G0 : '%" * 43 À ? ( X 9 l ^O v· % E · " v7 0* ./! ¥0 7 I lX g* .• ./w^F N¦& ^ %^ /E"&m V ( 2b E* _4 D U %9 ¶ : lX = 0 / X5H X X 0&s%# # &m V : ‚ % ©{ X g .X!^% /E"&m /E+&( XY +XoX X" g\< e X CX8 +&( ^ X'"&Ì X+u^”^ &^%X V : ‚ % \ g {„ˆ}N8.jsoftj. \v hc † * ( \l z > * ).` )H g* _F! \ O .\i!X%^ V : K h=# %9 ) h%# v\ 9 e0 Gx U * . ` N•5&?^ N }^X v@X & z( g/O^% Xj&. ` N8.jsoftj.¡ MAN _ À? _ C9 ( m n & — ? 0 .^% \ &_ XR&% n% ./http://www. ^ ` N•5&? X• X X X "X /S X+u^”^ &^%X N }^X v@X & z( g/O^% Xj&. « .'X( . 9 ../ Ž \#!f .#I N ‚ % ©{ v‹” » : ¼ ©{ \v ¥ – K.\b& XoX *************************************** ]8 . F! G CA * Wh6 · =# * ( S r%D ™ MAN {…}N8..\ ?^ NŠ /•.\i!X%^ /E.com ���� �� ���� ����� �� ./w^F N¦& ^ %^ /E"&m L4+Xo /_ ^!4'% XŽYX ^” ^%.^% \ &_ XR&% n% . d ? ( G .\b& XoX / X5H X X 0&s%# # &m \ ? * G .com ���� �� ���� ����� �� » : \ X =? \ K· n K A• 9 WL=9 ž ¼{ \¥ – 9 ¥0 ªG0 ˆ* v W^ e E 4=. v7 0* ( d ? t4=v E 3^O 3 v7 0 ( { B >9 s 90 ( ¥ N 90 . « •1 ? v¢ Ž* •." ‚x .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj. 7 h6 v U v .gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.>f v 9 l²? < X g ( K h%# %9 ) W Y \s9 e0 -x \#0 ( ] +" m N ©{ 4 s Ex ( h U P O ( X < L D " _ ^1* _ f* ( = . : s4v v 0 X g www. m.

+0* &8 u ybo \[} % yb.jsoftj. u /E. (( v !dt E!bo ( &]8 ybo L  /E? .^b^F ^-w.( ’ •4 % EbF L•8 F ’gY>.gulfkids.5/0 \[$( F \[$( #— ’ K !5" .jsoftj./http://www.com ���� �� ���� ����� �� .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ( œ Ae < [ " * 4A% Ac N \c #* \ A n W TU = A 3 0 MAN v N C tŒt tN * » d=a * ( dD ¡* CgS Œ† O N ( \ 1 [ ¨ .9 TG0 v\thTA% – \ x ‡ T=† [Cg* ( v\ t T… U ™AÝ MAN \ Z * ( m O= ‚x \ e** o A ½ g * ( ƒ " oA *Q * ( " oA ¦ n ) N hq # P TU l‘ ( G =% a /.n v\†µ s B ^O * ( l A v\f l‘ 7 * ( *S B * ( ( \ 59 m ƒ s N * . e(. \ Ag ‚x l O „ f* ( [†O € * ( h < H =. « v\v Y0* v N C d v v ttZv TXpU TGx TXpU # 1* \9 ’s l0 K\s9 s N o / s·3 g ******************************************* v .S { P .u ŽC ”m U # m)) ’ &E.UA * ( \ c* s \ O? ŒQ / * ( G A a ZN s •Ž * ( m 1 ip O * ( dD * ( 1 .0 BC ’ & 5 % K >5% /¦–0 www.. .? m ’ Sµ> .jsoftj.A v >H &E+0* ." n fS * ( G C 5 XQƒ* ( G C < b ?0 n E* ( G S* .v™ #0* ( [ 9 ž s Mœ0 dA 0 N L Ä ( a . v #u8 E+0* .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ���� �� ���� ����� �� n A a ? G 9 n ( « l D l¸3 k » \9 f n † d l²? < X g : LA œ N* A m f MAN •. ((\-w'% > &Š +% D A )) F ’ E+0* &8 u ybo Lb/..? •F .

jsoftj.? .v _4AN : . 7 S a n – v\v#t st 0 – vm .jsoftj. N v 9 †LAN . +0 1 7 L KU /E5.C • ðñ • N s =? .com ���� �� ���� ����� �� . • Û ’Ag r f : X < oA n Û X =? ( vmv e Û X g • < mU n0 : \ AN •g Yx \ v’A=? ( 37S g lG Ä L * ( l¸ ." ) 1 #0* d „A/0 •G0 •.y. . v v• v E* – d . # s’1 g – tP " B g —* ‰s # n * s 0 – \. •Q¡I lX hf0 sN .6 &_ k .3Z . (( e@ 'X0 e + X0 /“0 % O\4! / &À8 % ( & ( ) ? / (•6 )) ******************************************** g'5 &_. b% m & C € ” =!% !! N•t E#b? /S ( # m & (•6 & ( e5xo )) .h% n dAf 9 là µ* œ 90 vi ( v ¤ \ N* ( v4A= m Â(• =AN* 7 %C ( X YI ‰ g \d1* N v ^.A1* d 59 : '% – d9 g0* 5•Av9 s • %" n l 1 < \ x †™Å h ? Ex ( v \ Ag* .< 90 v\ = ¸W œ • D* ( v\v.com ���� �� ���� ����� �� m ’ & (•.5/0 )) .• 9 v ´ s 0• P W $ vB . G µ 90 Ud? ( r O ‚x •.jsoftj./http://www. H ybo G ." mUœ )Ž N #0* # v‰3 *0 ( U : www.© n% yb. [ ( ( îî×P ) p«*.N v . (( \[$( F \[$( . +0 E.} .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.% ( # gbo )) m € M0 1 7 L € D M0 ybo .µ* * G µ Ü0 MAN v’A/ : X g ( M. (( E% e•t kF –H u 7L m €.tOsv ( 7 A% O} MAN •.gulfkids.? u 7 L • /E.(( j!bo .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.} & m ’ j% KU /Ž./ G E0 ( !. H m ’ E% e•t kF kA €.

jsoftj. “%9 s N Xb .jsoftj. • Y : v’Ag . P!C/0 : X g ./http://www. n lX = : Û X g • ?0 hW A? .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ���� �� ���� ����� �� v’%h. • f : v’Ag • • f vr g v E G f 0* ( • Y \ •G0 l ?S ? vm N vrg v G f : X g • l ?0 v’ %Š Ò m B 9 v’5A9 h? m N v’hg  ( • f \ G0 l ?S ? ( m N .vP N!? !• œ .com ���� �� ���� ����� �� . # n † l 1 < * ( \OtOl¡* \9 l 9 ( 9* " *0 WN 4A% a . ( KP ¤< \ ¡ • ?0 *0 ^e .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ? m • : N K@ 4v a v4 N v’1 /* ( N* ¶hTAN* ‡² * ( \ AN o .gulfkids.jsoftj. P s g -x* \ AN æ O s4 0 F0 M AN ) 1 vP " !! # f U : e %" B Wl v X g -°? ( \9 )à ¦ lG 5 * ©b h¡S * ( m e* \. K¢ # \9 Z \TA% o U9 vF # *0 • Y l 1 d G0 : h$ L n l ?0 h†0 ( v4 9x : X g  hd†0 : v’Ag . * ( \a 9 ¢W ((K l0 )) n [ 9 v 9 v % * ! A= v hN* •!$ l j Ÿx ( X # *ˆ 1 n o#!f r g •oY P " n t’ g* 9 €v 5j* _— D* ovd1** • £ M hAf lX C9S to9 † Å ( \ AN ÞMhs5v \v 1 ? ( mv N0 \v !? r 90 · : — $ v 9 v4 9x X g F! 9 E : X g !• X < mU > n : v’Ag • K !. \ AN { l ¥ .# Krg n www. * ( • \v 1 v %> ( P " P n v hN v•* * . Œ* À" 7 f v— ¬ Ä v4h6 Ÿx !!æ O 9 ^O lX!. P!C/0 : X g . 9Q * F #S \ vP " d ? U/0 Ä X < oA n * ( dh„A% *0 dhTA% v Cs v\ 9 \ ? v› C * vm v4 A< L. !• E s70 v\ Qe hf0 t t /z n lX!.

/http://www. « v\ * \% pUA * ( v\v%lg \9 †™µ ( 7 %C g ‰ $ v\ ( " ( ›% v. l A bQÇ TG0 4AN hf ( \ W 9E _4st ( m3 D N – W * Whv5 ( b * 9 •ù %v Ž -°? ( ¸ X* # t N ™ v7žQ † Y0 % C / W * ( lg v .#I 4AN s g* : X =? ( ø=v% v . d A !? vF! d AN MT m‹ e l º G ? ( ‹O? LA 9 /0 B 9 – B U /0 n v p * 3B [ B S .gulfkids. I ? n 3 ¤ .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj. ´ & a N s t%v Ž -x ™ GS ( l k P ž * ( l A% P. Y . « l h% o x \s 0 www.com ���� �� ���� ����� �� . * ‹O žQ N dl>% * ( ™• [3Z v uW – ø=% .com ���� �� ���� ����� �� n Ò !! \9 s4vd‡ =N* s4v c / ‡ 5Y0 * !! s4d9 Ag MAN 4A% MA¡0 { !! 4A% * fU ¯x* ( • N • g • * *0 • 1*ž d ? * fU Ž ( P " * ‰§ N . . * l !? " ) ( d N v . « ›% viAO =& ™ v .jsoftj.jsoftj.È ( T 1* W N g va : v tds¨s v v9 X g : ) Å / » : ¼ B /z n – • 0 X g* . 3 * 4A% n ha0 * e Ud ? . G ^ E Ÿ N G . – \p? * vŒ 0 – Œ† W * K@ e „ f s N \• * ( v a o x \s 0 K@ e „ f MAN ²? » : • 0 X g* .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. s4d AN ‚ % { l ¥ ? ********************************* &™ % /8 v v Z%" \9 f n † O" v r v 9 v ¥0 v S væ +" *0 Œ # 0– < t v G0 lG . =& ™ viAOv v a » : lG cQ?0 X g* .

>f \ Y0 ]9* 1 ]9 L * l ¡ \ x* ( \=A/ ©b s \9 v Ov ( v\ F! N Î! _—s*t ‚ % {* * ( lXs+†. ^AO" N ) 1 / ( -S l .¡ L% * o % d ? ˆ ( d f . v\ C” •G0 \TA% ( a O m ! * a .v ) g* ) D ) W B %9 ¢ TG0 : .Y ž0 lX g* Ag l g ¾v 5e0 : G Y W n S ^AO v€Q * » : • 0 X = * . \ v’1 À? \ b g vP W f* ( 3L/ A ( %9 v¢ ) B f v’% c : t a ? ¸Q>9 WoY E ( A %9 i f ( ) hTA.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. n & \hA% ( \39 ]9* 1 ]9 1 " v• O ¯x* . * ( ¢ = n .jsoftj.jsoftj.gulfkids.v dvh¤N0* ( \v9 MAN d e ( • 9 > \ v 1 & Ex \s^ £ •Ž v\#0 4AN ( \= / t s^t# m 9 l 1 t thte -x* .sP >f ( = A` b =A vmv ? W Y -x !? m* " Œ /* ( \ n L = G0 M. « h% 9 m E \9 ˆ ) s^lf l W » : . E* \ ? 3B k vm # * \ n %A • a ? v[? 0* ( • a N l ¨0 5 [ m " TG0 : \ !" $% . www.com ���� �� ���� ����� �� .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. l f 4s%#* Ï. « €./http://www. f \ N vV3^£ *0 h ? \ =& 7 9* ( \%†O ž* ( \lAa . \ x X* C ?0 ‚x ‰ 1 * ( S d. K %9 a ?* ( K AO K— 9 0 n { U [ * ( • .N ^" X C * ( \A† ! N vOg . « \gž * \ ‚x \ v s.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� * ( \l* *0 mv O \ ? • ! E ( A f v\ ?p » : • 0 X g* .

/http://www. v‹O : l N = * ( m g* \a g* { D * G £I n ) N hq ***************************************** & ÂÌ \ !u . o O s •Ž €!C/0 * o CÀ s Ž o9 e0 ************************************** !" % \@8 iC .com ���� �� ���� ����� �� . ` & XÂ&•b&% g\? X XY ^ g\k!^bXo D / X0 /E#b% &[X V www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj. S Og WLA¡ † 0 K ž 9 3 N l Og : . •g > v7 S os^ • 70 !•4dlA> • yi ( ’ & •. * o.jsoftj.gulfkids.< 9 c : d * ( l %a l %a U l O= L * v ? " v8W‹ " ’ #00 s W 9 v 3%l" v’ d†0 v * 5 ) 1 ’#0 • 9 7 WS v@ j v d% o s70 ) O ’#0 o O E •G0 _ dN € N ( /± a O& ’… :s 0 G• -x l h . ¦ +} &U +o I ' !" % # .jsoftj.% )) : i ^WO ‘ < n* mU *( D % — 1 lG 0 ‚ % { N # Gª x . # MAN S 9 % •G0 : \@* '% .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. (( 7 ( A O+( e F ? !• dA10 * d AN v[A6 * v‰ $ 4A? ( d#ž** d h g l = = L * ( o % * oA 0* oA = .d Žl % € " v 9 lX = .com ���� �� ���� ����� �� ªG0 s4AN * ( mQN n T 1 { ¯x ) = = 3 [? * [ 1 TG0 : \ % $% . Û G f ].hA? !• k * ¸ o Q.

" v“%9 f." v ¤# : ©b C TEx v\lf E U 4 % n ? Udf G •G0 o s 3 = Ž T 1* W N { TG0* ( 7Q I ‚x 6 n \ = /* vmE " \ 9 ¦* ( \ e ^1* ( \ z n m <x* ( \ AN m † Å* \39 9 m f ( _ 3 _4A.. % ‰ #0 [ hÚ vm x Ex %v E •G0 : * ( K * KŒ n o .¡ \ x E* ( m† 1 ‚ % * ( \vŠ mv./http://www.Ò . ` ^ /.com ���� �� ���� ����� �� .com ���� �� ���� ����� �� { h%# v pfU * ( ? ‚x 4A. oW#0 ’#0 s TfU  ( vm *0 \# ON* ( \ f* \A \ U * ( \gž * 3 n U TG°? ( K. u W S P O9 m † ( ‚ % * v\# ^ ©{ Ex Ñ@È % E s 0 : ©{ Ex \ x E . W ^ E* ( mv 0 Ex v‰ Cv E* ( \ x Ex vB v E* ( v\ Ex v U v E* \ Ex vi9U v E* ( v\ Ex v Z.v E* ( \ x Ex !Z Av E* ( \9 Ex a n l¸ 5 .O= MAN * “a 3 + * ( /± 7 * \ * { 9 v + n _\ Y 6 ™ * ( G .gulfkids.jsoftj. X h vP e L * ( € * ( mv8 Š0 s’ W = * m8 j T 1 – 3B v ?x : † * hA mU v—* ( b 1 * Œ ` * ( 4 ¤% * XQ1I * k 9 – vmv.jsoftj.[9 * vm M1 v E* vm vŒ Àv E* ( \ ¦ ž ‚x • A * \# f* ( \ k •% † ^v ¯°? ( \Š 9 Ex vrA^v E* ( v\ Ex v v E* ( \ x Ex v ¡ v E* ( \ AN Ex Tf v E* ( E* ( \ 9 Ex v .< n v * E* ( KX & v‰ v E* h>9 W =v E ) h%# \ 4dW9 G* ?( .'X0 #% ei& ^F ^ ^? X ^? e+&(•/( ^ ^? X ^F^ V : G NS 0 ‚x 4 ¤l # W$ 0 4 %# s TG0 .v[h ´* ( \Š 9* ****************************************** www..X.v .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. « ©b YS v h 3 9* » : 4 % U MAN ************************************* v .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj.¡ † ^v p f* ( vm † ^v Q? ( * ¡ * 9 #I * ªf o .

9 0 g & * ( r^O * P * * PQÝ * ³ ./ ^%WX0 g/O"&•^F ^ . ` ^ . W # vm q X # Ò ( _’ h .u.jsoftj.jsoftj. ` 7[M^FX E& lb% X 4( 7 X &+& . ./ ^%WX .com ���� �� ���� ����� �� .\kX v s 0‡ d.^i% =X( ^iF^ N¦ ^u g\k'X' X0 &m V ********************************** www. ) e _ e . # n* Ex s’ j * Ä Q K7 ª lf ¶ v[ZY0* ./} XX ^ .com ���� �� ���� ����� �� .u ( r f [ ) A9 = ( ëîëÖ / î / ð n ë×ìïì v % Kô Nv @^A n f [ Š* ( /± G %9 B S f F ( T« " K h¦ 9 h¦ : MN v Ò \a g e0 0 MAN ‰ h./". ^%WX X ^? ^ .gulfkids./} X0 ^ X( &Elb% X &( ^ . ¤ * ‹O v¢ À" d { N* •Ns Ò œ v@ K ž # WBv ‡t* n ]N g • N Zv g* ( # 0 Ä · n v’A9 g G f* ( ‰ 1* 7Q¤ * ( 4A¤ * X T * ( * ™ < * ( Tg X hNS [ # 0 . Œ =* .X /" V .( ./http://www. /S * Œ Cp * B S n •%1 e Ò • e > > s‹ e : \ ( • Qf à *S • n ( ? ) * ž n ] 0 M CO f ( lÃ=. TG°? ( 9 $ C * ( ]" ¤ 4Aƒ* ( a f MAN G0 o AN ( v[ = Œ 7Q¤ * ( v¢ ” Œ F k * ( v .com ���� �� ���� ����� �� /http://www./5^b^i" ^F V ( v¢ vmb 1 Ò Zv ( W= ?0 B 1 ™ a ( Q # G .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj. * t tte U [ * ( s4d •? / m " * K # n ™h` P AO M„AO *(• N* •% • O v * ( 4A¤ * .A# ) U E * ’ * d= \ %Y ½ A/* ( \ W 0 W È &m V ` XO!&F g/O^% X o^ g&O!^%&m 4‰. ` /E\b$4( N¦ ^u XZ. Œ H .

" www.•&8 X3X5 & X( /Elb% &E& I& OX0 V ( d #!hc* . ` 7g!&iX.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.\k Wv% v 0 X = % XI&* X5&o 4( v[!&b^uX V s .com ���� �� ���� ����� �� Z> Ì GF o ”m ‚x v¢ µ 7Q I TGx ( \ x ¹ Ž* ( 7Q I vŒ % E Ä F M=Y0 G0 v ´ \ l N * ( _4 ¤N ! # v\#S ( a ÑL" N GQNx* ( \ Atht * \9 ^e0 s K N ( ` 3@< U n Ex lG E % TGS ( • 9 U1 • 9Ud • g G .? ( " à * n •. ) N O? . ( 4 ¤% U ‚x W K 1 È _ a Gx &_ ./http://www./H/ wX0 # &m g/Y &mX #{% # &m ^ .jsoftj.D+% y^%&m . 4 A% A • * ( • Q x • f * • Z./ &5.‹b&M/0 &]8Ÿ L&F X( X ^$?^ 3&d/ &mX .dY _4A.jsoftj. { 9 : g • .5X0 X(X V ) v1 v " / N* ( # "S ³# _.¡ v % • 0 Ž % n TG0 v’ ƒ : X€. ` XP&+&(•/ & XGHX XC 7 c ` he % ‚x 7 g •hA.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. •.X \b‹{% & 4( g/O/}& w/0X &Z^>'% ^[/5/ /EX" X. ` /E+&( ^[X5i/0 ^b^F e+0&* &Z^> &Ì X !^| &pX.« f P f vŒ % E ’#0 » : # "S 9 d AN _B ˆ‹f ) #QNx •Gx ( 7Q I vŒ % E ’#0 » : d AN f A mU # Ú ˆ‹f • l N U sPE O E \ AN s’ Ÿ * . « Uf* Uf r MAN 9 O ? ( v\ ? % P 0 ÷« "0 r 0 a 9 g * n m MAN 4A 0 Ò ( B e* KBt t „ f s G "S .X0 &m &Elb% &[!&5X Xo .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� . _ ? f : g • U s : v4A.gulfkids.& _ ? f : X g .# C 9 K * 1 ˆ0 ? ( 3 A #I h% E b j0 n _ 0 • * : X g .# G0 b hA% v 0 «‹/0 g* U X!.'D( 7¿ X &H y^%&m g&O0& OX0X &E&"”&•& &8. 7 g0* K 0 * K 1 ]9 d * d 0 d x W .^%X &Š +% / ^$?^ X(X V (`^ V ( ` /8.. { .

/E\b?r G" e Û Ü &Ž' V ./ vo^ ÑB s v7 %#E X ./( ^u X( /Ž. ‚x N  ( ˆ0 * [Š uW !W= T \ C9 MAN o. www.. * . ` yX o^W% v\ MC% E* ( \vv# lG \t ^ * \ U9* \ h * G . \#x : •Ü N0 X =? . ` ^ . ` NŽ0& ^u &Elb% X nX" # &m ^ V ` XP&+&'R/ % : d • 9 j • TC a .\id& +X g\k"^ .#I TG0 . 9 \” v[ O .jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. •? v1 v •Ý &S&* XO&} •XC &E#b% L&F / &Y X}X v U .Xo V : v\vO * v\v *0 \v e s’.í : ^ = *0 A h$ \ %?!9 v\ .jsoftj. \ ¥ * \ C * \# . d v .= Ò 4 ¤% ¢ 0 * ( { G ^ : WÜ NS X g ( ` ^ . •. ` g/YX8 ^<rX .4( NŽ0& ^u &Elb% XGX CX8 # &m V ( ` .X} ^ {„}y#%X. !? !• { 9 v !. f l0 = s : % * ( K c Ü0 9 3LA% ) hAf L * ( v .#I h g TG0 .XX X=X5./http://www.ë ( v\vh g = =< n L v\=A/ *0 v\ f *0 v\ N *0 v\9 0 *0 G .com ���� �� ���� ����� �� /http://www./O^% X ^F V .^%X 7€& (D 4( N !Xt N &(•D( N 5X ^%X V . ` g\kX5Xxo^ .com ���� �� ���� ����� �� .#I 4AN TG0 /S .^v G .^F V : l0 = •Ü N0 [Š : †L%heS lX = !• 4. x* ‚ " 7 f ‚x v[pAC * 3 ¤ v .jsoftj.ì .#I T¾ =9 . X 1 41 * F .gulfkids.^%X V ./YX V ../kX"X V U /* X8^ ./+(& •/0 ^% X( ^[$4( ˜•XR^% /E"&m &]8^W% X X '% 4•8X X.com ���� �� ���� ����� �� g. (( +D8 jRM0 )) : X g X GT 0 ‘ < n Wie g* .` e@ /o /E^% D XoŸ X½ / /w% * ( { G-°9 \.` G .\dX+u^ X( & X &( ^ª!Xz% \ 4 X+0/ I&s#% X.

_ 9 e _4.î : G S * 7 h5 * 7 h6 * B #U 9 .gulfkids.% /G!5% (í .jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.± 34 fgOb% )) : ‘ < n* : /3 .1* ( _ f .Og % hN TGx* . ` &-'X5% #[\? XOd/'5X ^ X Xji& /+o/ y^%&m e ^%. « • * v\ 0 L £ « 0 s » . ` l¿ e ©{ \9 MD ) hN E* ) < TG0 •# Mf : &@* '% &• 5 (• e@ .jsoftj.iX0 g^%X .com ���� �� ���� ����� �� m O = Q ? ( •Q1 N v U * ( •% XY XR/• ^ e !& oX #%&m . vm 0 m. ` /G+\? X( X 0^ e?X8 X5/( L&+b^ X }X X V ./YX y^$"\ ^ 7 ^?^” 4( eR&% XH ^[& Xo X( V : \Ý n% \[ % (ë .X0 X+$&5%^ .. (( I8 * .% /•b\) / '/C (Ö Ì ( ’ & 0 % ( \ (>'% (ï .i( • .&‰ V : &Š +b% /*D*. ` X 04* X % ^W ^F 7Z.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. N b % a Og* ( b h < h * ( b hA% 4•AN o v’%¨ s : † s c* d N ‘^ * ( d •At1* dg†*U MAN g e • £ N 7 % Ò ¹ 1* .\$X5bX0 g^% V v7 O _. (( e54! m \[5i0 NŽ!4 U # m )) : ‘ < n* : /Ž!d% /Ž'k% (î .jsoftj.` / /. * ( _ f Y _ Ag . ` 7 /!o^ ^@ \u X+& 048\”X X+&} X 9^ &( X+^% ŽXY X+ X8 V : \ © n% \ } % (ì .X!XC /E+X!!&R/+b^ ^F N &(•/( X.\% ^u V .com ���� �� ���� ����� �� ( .\bzX( X€X X0 [X xX ^ X : &@* '% _ (./http://www.\F& '/0 g^% V : & i +% .9 * m 0 v4 f : & 5 % &@* www. B #U 5 E * 4= N ‹O * 4% N 9 o AN* " ( %.` e X5!4^ .)G .X0 X¨ X ^ e(.

/(& iX.59 @pA% TG0 s4AN * .3 n U * ( s=? ` 0 [h 1 &E. ` 4•XR% & &_. * #!hC %A v A´ \ .jsoftj. ` X 0& &nX.#I %.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. 0 s d x s v% A? ( 9 S \Aa n _BQ T / _7Qf G h n ² ZA * †Ü NS * ( 3 ./! E* Ô = E ( Mh. .+\6 X &( ^ ^? X(X hA d ? 41 ( • Aq G* N* ) jQj Ï 3 UA ( bQ 7QN0 v t ) U b = 9* ( b % * b jS * b ž * b S * € A" * b A` * b hA% : ] hd ] = = v ¬ www.jsoftj. G h f n ) e0 U * ( ` e XC^ g\k& # X & 0/ ^%X c#d^bX. ‰ D & U l gQN* .'X0 ^ g/O\bX}^ X} ^”&•^F V € TG0 hA% A• ? ( P " g • .X % \@X kX _ X}X V : 2b =Y { . W4 5s * G µ* 7 G0 \ AN v 5 ? m 0 M ?0 s TG0 n* .#b% & /* &( /EX" / /n+X0 7 ^&F &( /E^% ^ ^? X ^F B . /S •=#* ( S b ?°9 ) % v v™ * ( .>f KP G £ U b ZA 2b N l ± mU * ( _ 9 \A31+ E* ( _ 0 P " U l 3Z% E ( .gulfkids. L v •G0 9 = \ AN W * ( . 9 •N .com ���� �� ���� ����� �� ( 3 ./http://www. v4 f0* : X = *************************************** j&b} [5u _.9 N0 ªG0 * f‚x v¢ µ G h TGS ( W .• ? ( .com ���� �� ���� ����� �� . A# e ‚x -* N r% H =# TGS ( ` Xj&X. •Q10 V:P >* .jsoftj.# # N 9 = Ñ MAN +v •.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.'X0 ^ X e Xo X ^ / &tWX. ` ^ .t&m y^bXo X€ X0µ/8 Ä/niX ^ V : K £ N* K‹e* KP j n ) 3e! 2b * ( _Ô g _· * ( s46 m 0 ©b ?x* ( F A \g *0 vr f G .Û % . @ % l 9 D \ ? W .X!%X V : Gz = .

X!%^ g/O"&mX V : \=^ * \=s¦* \9 UN* \a =Y G f* ( bL U Kr A/ v 9 l W l0* ( lX " * lG* g v O " * lG N ? .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.Xo g/OX" D /n.gulfkids./http://www. N E* KX E* K 0 E* K O E* XL. * ( • N ¨ “a * n \ ? .jsoftj.9 p¤ 0 » : X g v\#0 \ N Wie 3B v4¤NS v4 E \#x : g* .com ���� �� ���� ����� �� ‚x ©{ v\Af* ( K ? *0 K O *0 K * *0 KX s { . s7 g †L : s4¤N0* dlA> * ( d AN * * ( d œ r d •G0 Ex %A h? .jsoftj.59 @TA% s TG0 : & . (l d `e !&CX /Gi^bXt X(X L&"8^” V : v *v *(l Z * * » " ( l CA.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. MCN0 \9 -x* ( B 10 \9 LNv -x U ]" % g\k X8 ^ .\$!&zX./ b&%X &Elb&% .lb% \ X &b^?X y^b ' D% / ^ ?^ X 0&s%# ^ X &b^? ^[X X}X V ( v4•A% * 2b CN ( l ^ * . ˆ. ^F : _ N0 Ÿ!f K7 0 l jQj 4A. # Q9 \?W Y* \%? * mW N0 ( \ BW = * \ hN* { 9 W N GT 0 : \ !" $% _ d e v ( l /± * lG hA ( lG -S * lXQ9 : K ./5!&xX. ` g\? XoX* ^”&m .OD( g/O"^ ^ ." V :Le %" v4As. ( d AN * ‘5. * K 6 90 ( vm $ * d1 90 . « 7 fI * XQ$ .&Y &E. ` X!b/ % *************************************** « &Z ?Ì & >Q ” 0 » *v >f0* ( 0 . ` g\k^% X• XxX. * 4A. ` ^ / X.com ���� �� ���� ����� �� ./5' X RX0X &[!&5'% . 90 ( v . l ž * P v 9 ( · S n † A% * ¢ Z W <* K .* .jsoftj.0 www. + NZ.'X ”&m V : t—Q * t ¤ * t¢t & .

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

X• .X g.\< V : \9 ‚x v % * ( \ O%
ŽC U

K7 * #

[™ '( =Þ s4d

.` ;/;/,!X&% g&O!^bXo

L K *

. (( /S i% KU

ˆ

KVÀ 9 Û z vP . 9*

n vP 1 ? ( ¼ 4d AN { lG D – 9 ^O ; vP0 g
: s4 ;¡ s N 4 v Å

S U/0* ( rpA

7 N* l d, * ( s4d

. ` ‚X '/!b&% X€/ 4'!X/"X
E* ( LY

\ ? vB NZ;0

i% ŽC X()) : K *‹ K hN* K , K Å / MAN \39 \ ? M=A NZ;0

v

( c, 9

v[AÀ * ( \ #-

E* \ ? ‡X ? E ( h% 9 ) O _€

V

:

n v s,v :

* @†h% * [C € *
_ ¡ 4dh•AN G0 : ^ !" $%

. ` X ^b/ % &S&* X5&o &( XE#b% yX wX0 X "&m V : =% *0 ¡ E* ( K7Qf >f
v½Q /I v4v %? ( G 9S X hN0 v4¤N0 s4d B A= X hN0 TG0 : ^ $% $%
? #n) ,
W 4 v 0 h 9 ( v Á* l s ` * l * l ¡ * l k * l f * l v9 #I *

Xg&bX ^F V :

¤

?

n s4d • d 1 v >f0 ]%9 “%9 Gx Ò ( 7 O * QO
. ` g&O&;\b\u L&F X(

d1 œ N v· NI * ( d 4dl p ®* ( dN * #
yX X X ^@X &tž X* X8^ X(X
( s46 • h

V

:•

* • #!hc* • % * •

e Ò ( < O X hNS

s4dApA= :

%

4d ,f0 u ( d? /ž*
. ` N &(•/( X;/YX XOX! X XO^%

m;¡ MAN d$ v A5 : '( )

• f- \ ? TGS ( s4d# 0* 4d h¡* 4d ¾ MAN s g d$ 9* . • %Y* •hAs% *
. • f * •EU9* •QhN*

www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

: •, # 4d c0* • s e 4d Y0* ( •E F
%

`

. ` g\kX( X .u^ G45^$0/X g\? /n+X0 XE#b%

L&% & | ^F V : \ t ‡ ‡¡ m 5

/ /n+X &m V : vmt tOt# { 9 O

y.^bXo g\k/!.zX X "&m
V

:\

g \ x B s * . ` /E^% X ^ zX ^F

: vL5 : da 1* d
g

: vm f \ AN Tf

V

: l‘ * ( ` g\k&'\ "^

’A s Ž ¤ TG0* . ` &E&bY^W& #%&m \Ñ4!'% / kX % /•!&RX0

: _ Y _ ¡ { TGS ( ) A1z* ) A1 N ¿ O

L&";/ 5& .^F V : \W 0 \N c0

V

9 dA S ©{ dlA3Z% • jQj TG0*

: v " * ( ` &E&' X" y^bXo \ªk\ +X0 X "&•^F ^ªk^ " X ^F

g/O/;/!/ Xjb&,F^ V : {
V

V

. ` /E/5'XC X;/O^F &E#b% y^bXo [#?X;X,0X X(X
V

TG0

* . ` g\k^% Ž&xX, ^ L&";/o* V : v\9 10 v\ ! s *

* . ` &S&* X5&o Xo ^ X;,% \[X5iX0 I&s#% X;/YX

.^%X

n v Ý?

X &+&'R/ % X3X ^% XE#b% # &mX X+^b/5/ g/O+X0& OX+^% X+!&F / XY X} X 0&s%# X V
P
%,9 d v@A% v f-0 ( lX } E* lX* E _ v * v@a = Gz = n
: 9 > †, mU s ( \ 9 *
.

s

% 0s {

h%

º TG0* . ` ;/ ^b^q X & e X0& Xt

G0* ( ` &@X &tž &• X;^< X '/CX X!"D % X• X;^< /Elb% /g/Y X•^F

: v vOst* v•ž ÑB [ l % \#S ( W v * % o - v % tŒt tN -°? . ` /Elb% /g\k5&5R/0
X h% N8 # Xz^% L4"&mX

."&m

V

V

: v 5 * ( ` &Elb% & +&o &( # &m / n+% X(X

V ( ` /œ 9

: \a N0 s \a *S v4= * ( ` /g!&C % /• ;,% X;/Y /E"&m

V

% X;/Y XE#b% # &m V

: vB * ( ` X• X

. !• ` ef!& X /E^% /g^b X [XY V : v\ÐA10* v\Ahf0 \# ^ ,? ( ` ^ ;/ &iX,+/(
l " la
) dvŠ ) h3g )
– ©{ v\¥ – Ñ % 9 ¥ N ³ A
{ 4 %# ‚x v % ¤ •G0 %, B 0 s TGx » : d ? f- ( ( %, < n
? v % v % , d ( MOs^v E F
•u0 œ v• v\#0 ˆ Œ ,? ( \ AN
. « \ AN {

www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

F
K7 ? s MAN0 \# ´v ( % K;O= [ W
S n Ò : lX g0
E ) A A1 ) h%# mU * ( o - •Á* fU * Gz = b g* ( • N ¨ QO MAN ¤? k n

. ` e X+& XX @e X &Y ^q /EX X &" g\k!^bXo ^pX5 ^X V : K h>9 v W =v
%9 F
· % : \# Lg
N 9 ; ¸3 k N †Ï U f- s g*
n* \# \#0 MWh v4d • 0 t t1t* h? ( 5 9 ( 7Q,
) [ 1 4d1* /
. \/Q,

e>!&M X X+i^bXt

• thl$

4( 7•$&^? y^bXo g/Y +XbM^FX
e

V

: •ÏA * •Ü ´x _ # 1 hA

s€ ? v4d

mU6*
.`

#0* • ¡ @ •A` U p f

****************************************

v ... u
:

{ lX

Û X g : s’ g – d N ©{ LD – K™shvN ’ 9 b Š0 N

L48 KU KU : Ð . &• k% ’ :8 KU : .iF ’ v@ .&A

. &• k% +o /O+!&%;i 7_ b? &j hbo\
Ngi

˜g|

))

. (( e !A E /€ A\

˜gY /E H ( )) : K² n*

. (( E+o j%” c& ?\ . E% j0 A
‚x W ? -°? ( • hA¤ KP hf
a ^ A= MAN v ) hA¤ _ 0 € »
\ N trt f ( @A` K 0 f Y ;¡ s \ ]9 v\, # M= 0* ( \ x m 0 4ªA * ( \39
. « P d d? ( KmE K ? ¡ K A=9 o - X g s W !? ( o : vN X g
t t# s * KX s vm # =? &
s’hA
_ * 0 -x Û # *
www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

C‡ tN s {
©
g* vF
-x
_[ ¬s v † % * _ , lX " ?
**********************************

e

C ‰ t (X

. ` X X'XC ^”&m 7 & XC 4 XA &(X

V

: • hN b N * f-S [ vP -3 %" .ë

.&( ;.\b/t* X 7 &C X 7• X &( ;\b/t X ^

V

:

< N € 0 lG h f .ì
. ` 7 ^u4 ^ ,X(D 7• X; ^

. ` & ;\%& X,o ^F L&% ;/+&(•/ g#% &mX

V

: \ N v % 9E .í

. ` / X'C^ XL&Y L&,%# & 3^F* V : vm -0 3r \ x lG , I .î
************************************

Xji\bt '
4C
. 2b =Y* _7+vY @lAl` ©b v * ( ) % * _ shv @lAl` v s,v

/gk45CW. gk\54"\ )) . ((&g™ i% g& ™ n% ^ }8* &E&i\bt & 'Ø pb5!^% 6 m ))
.` 7g!&{Xo 7•\b/t ybX %^ Xj"&mX

V

. ((\u>t gk/+ C !Ð & ( !i% Z;0 e'bß L4+( g\k& u

. ` Xj%&;XC &( ;DM^ "^ &Žb^i% ^›!&b^| el{F^ XG+\? ;^%X g/O^% XG+&% &Elb% X 4( 7 X CX8 X &5^F V
. ` e+'/C &Š +b&% ;\%;\uX
7 O%" d e* n – hd N { LD – @ O ’
v 9 l a N ] +" †70 lX = *
( • s/ ©{ \9

. ((

V

\i% /E\i\b/t ? )) : \v Q * Ü l Qe \ AN

0 " _ D _ * * ) 1 N _4 %# : c ` t\‡Cs,t9* @lAl` ‡ t%t Gx
. _4 = _B UN* • h , _ ‡ t# :
5
j* W < * X % #E N GT x*
*************************************

&œ8 K *
www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

• • S 9 el0 s l % MAN l hAh * ( 7 v †,% v• S

.•

. ` /•;\b\i% D &X dX &Elb% & ?&s& ^ ^ V : l WN

. ` eA X (X X8 XO+% X+bX }X X V: K W

K 1 < Ex d 9 7

. ` e b&o L&"*&9 4•8 [\uX V : 7

&[.\u V :

v f-S .ë

Ò l9

v sZt .ì
* l b = .í

. ` e8;/ /" X8 XO+% ^[X X}X V : • Ÿ [? h% 9 4,$ vB % x .î
.
* d= f P d3 " B Y s l A= .Ö
# N A Og0
=?
A X c 9 0 ‚x #s Y
sN0 v7
L 5v E* • =
4Ÿ N L 5v 7 TG!9 € -*
. %, • U * ( G £I Y 9* ( N C *Q n
#U l
b ? n GE $ t t A= v[ Å Le %" : h v 9 lX =
. ` &]8Ÿ

X &_ X X '% L&F ^” X( / \{"
************************************

LH 6 Žu ;o
. ` ^ ;/;/xRX #% 7s&(X ;X0 g&O48 Xo g/O"&m #b^? V : \39 * % ]9 _B Z .ë
. \v# ƒ sPb b " l %? b

.
XŽoD %

` g&O&;\b\u

-x : @ `

L&F e X50&8 ;X+X I&s#% /g/O/" X!+/ \ X X0 ^

/ ^ ?^ X 0&s%# &•;\b\u L&F L&ib/+X

V

• AÀ" v› v .ì

: _B CD *

V

: ) ha ) 9:f .í

A= n _Œ / .î

. ` &Elb% & ;\?X A^ X &

. ` ek+X• e X !& X( /E^% # &•^F V :
. ` e X!& ^u g/OX;\b\u X+bX }X X

V

%" n _ # .Ö

: ) hAƒ* A= n ) ,g .ï

www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

. ` g/ ^ ?^ g/O/Y;/}/ _*X; X 0&s%# (^W^F V : _F N* \1 n _ .ð
. (( \D 0 n { ©b dY 4 #0 )) : @•A` B Ag n _“59 .ñ

4( g&O!^%&m ^ & "\ X(X ^[!&à&Ì X ^@ X8;,% ;/( ^u^ g/O"^ ;^%X
V

:G

V

: •ž n _@ D .ò

. ` g&O&b/}8^ &GRX &(X g&O&u;^F &( ;\b^? g&O48
S * a O" lX A * ( G £I vV•=#* ( ¥ v ¡ .ë×

^ ;/5'
& kX0 ;/" ^? ( g&O&;\b\u y^bXo ^ X8 [X V. ` 7ŽM
X ^| y^bXo 7ŽM
X Xz& /µ•X5^F
. ` Ncb\| X+/;\b\u ;\% ^uX V . `
**************************************

¤&

œ9 % &Žb

&E.lb% y^bXo # &m &]8Ÿ L&F 7 rX* &( X(X V :]" % †B dlgž ]„C n l *
eH &t

z ’ X•d% /œ9 0 ? )) : v

v 5 dvh%C

.` XO\u9&8

f nv C
. (( e" d& /¦

. ` /gX d/0 ^ X /g& d/0 V : b h, * · S †B \lgž b " n voh,
. ogž MAN •G } Q? ( oh, * ;C * *
Mfž0 ’#0*
W N { N 4 %9 ,9 Ex O v@ D* v * t = v4vdv9 e0 • #0 v’? N
mE s K;/ n* \39 s K ? N n * _[ * \lgž * ( •. ¡ G f 4 0 v Z ? ( T 1*
? N \†9 t\tA,? ( B #U a f Œ g * ( QO 9 G* ¹* ( { N c N · N!? (
‚x KbQ9 s * ( K # ‚x K # s i e!? ( 345 * 346 * •= 9 vmQ 9 * ( \gž % * \# 9

/j.X0 g^% XElb% # ^W& Xj%&^” V . ` ek+X• e X !& X( /E^% # &•^F I& ?&” Xo X]X o^ X(X V : KbQ9
www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

7 X5!&n.D( 4( g\kX XH^ X(X

V .`

g&O&'\ "^W& X( / 4!Xz/0 y,XC 7Z;^u y^bXo XOX X "^ e X 4" e 4!Xz/(

( g/Y X+!^i ^W^% & ^i0& #d% y^bXo ;/( ^iX, &;#%^X
† O
W

V . ` 7•$&^?

Xo ;\ X0X g\k0& 0^ GX5X'?^ X &5^F

l = d†0 • •
d A g ’#0* MA MAN L 0
**************************************

. ` euX ^|

` Xg!&iX,'\6 ^¿ X 4n% ....X"& Y V
&0 « D

U 4 = ," H O [

Ex ( œ 4% s *

´s *

%,A

e X .&H g/Y X+0X .XO^%X V : 4 % P 1 n v /± \l? c* G \? c MAN
;O"
TG v4A%
ˆ ¡s
P C=

d s *
_ h¦ f
.`e !&iX,'D(

c s _@j * ( g % s,< • hC v\#0 4 = ," H O 7
l %,?
( l , U \f A n _’ • ( vmE b =9 K· ( \39 N ‚x _ f (
v[ E* ( ˆ 6 N v@C E _7 O% * ( H O U MAN \ d • \
* ( G = P >N* ( G C P ¡ # s )ô ¦ ( ˆ MAN ) WZ v\ls ‡g (
. ` &Elb% & (^ &( /EX";\{^ RX0 &E& bXt &(X &E0X X0 & !X 4( N_ X5ih X /( /E^% V : G ,#I

\v 0* ( •6x \ GT 0 v4A% v\#S ˜ H O U \f A n %, v ´ v % U *
( K4 %# ‚x _
- * ( •¤N * ( m A/ n* ( • # \ Ag n* ( •9 f m 9* ( • 0
. ` K X 0X X( &E& I& OX0 &Elb% ‚X /Y Xj%&^” V : K;/ ‚x K‰ * ( K N c n ) N*
vm 0
U * Ï Ag n { # TGx
s 0 B @ ? • Qƒ MN v
0
: †L,< * ( G £I * 6 lH e : • %" ? ( •L3, * • % : G c e ¾*
_ Qf \
# # ß MAN G £I lH O? ( 4 d1 s MAN lH O
www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

s h? ( G %, € f v Qf \ 4 d1 s MAN † * /S lH O * ( P d
‚x v % ˆ
-x* ( \# = x ,
s MAN H O € - ž* ¬ \# £°9 H O U ž* ¬
. \v# 0* \v h¡* \v ¾ s’ ž 4 = ," H O
*******************************************

5!d% @ !© * 8 ( O\ di0 7_ &Y9 / o
. ` &8 XR Ÿ & X 0& & zX,'/ % X

V

:

5 Q ^W, n ) ,A1 .ë

. ` &]8Ÿ X &_ X X '% &•bXt L&F ^ / #k^ X,0XX

. ` g/O X8 ^ ;/o 0X X 0&s%# X3X( Xj'
X X" &5H X

V

V

: p A ) A/* .ì

: ]< O l , q* .í

. ` e•&$?^ e ?&” XE#b% / \?”

. ` ^ ;/ A& Xt g&O& ^bXH L&F g/Y X 0&s%#

V

V

: •f„U * .î

: K‰ Ë G %f * .Ö

. ` ^ r \i% ^ / X X,0X ^>^F^ V : K †9 9 ) *Q * .ï

. (( Lb} ( E ;OA E A E(

À 0 )) : 3 <

. (( E/+! /• + ( /E% J gb

Y K7 v7 e* .ð

BC )) : Kb / n ) g e* .ñ

!" % &• \? ( e ? &gb'( o ½ F ( )) : K4A, s N K 9 f vrs f* .ò
. (( & ( !i% &Z;0 &• ? ( e ? E+o KU ½ F

. ` y^i ^X N !Xt \@X &t•% X

V

: #

n _ s ž* .ë×
. ) A f ) N oA

* . ` X % X &( L&+/ &n X0 7[X5X} y^%&m I& •X V : \l g K— # 9 b =Y s
. [ 0* W N0* T 10 G b h, * · S 3B ‚x
O ¡ * ( \ ™ •9 j VWh= ? . v’ 0l* L 0l #0 : v\ g * h b =Y *
. B /* !,/* ’d l? ( \ p } E • e

ˆ*0

www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

` g&O&X9 ^ X & .fI Ÿx . ` \ X+^k'X % X \ #%hs% /g&O!^bXo GX& /•X V : G 6 l Ÿ* ( G . ` y^% \W% X &@X &t•% ^ ^k"X /E#b% /S^sXt^W^F V l % * l hA ? ( ) A¨ —Q l * ( ) N TA" l¸ . ` &* XH & % &5%^ Xj X8 N ’D N0 -x 9 s— E* .jsoftj./http://www. ` &8/./ L4+Xo Xjb^ XY {‡Ë}E!&% X( L4+Xo yX+|^ X( V : €v ¤ lX W * T 5 * GEU` p f \ N · NI TG°? ( hO .D+% y^%&m &_ X \b‹{% X 4( g/O/}& w/0 V : •.` l ¡* ( www. ` ^ . * ( ) hAf %.^i X 0&s%# V : t ‡ s v* t tOsv* G %_ •G0 : d x N s l % * &E&%. { lX _ h¦ .= •Q . v— ./" /S X+bX X} &k^%X B U% TG°? ( /± N ’sD N0 -x # 9 s— E # &m V . ` &E& Xœ XHX &œ 4n% & V : * %* W * . n v\ X =v G0 : · S n d=C# s l % V . ©{ Ex \ x E : L l Ah$ * X} I&s#% X /E#b% L4xX+0/X : t’g• e : b h.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.com ���� �� ���� ����� �� . e W .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. i e!? v@ g )XQ9 œ r /E./ X &%X \@ & % &E#b&%X V : W %v* t7t v* [? v •G0 : dW 0 s l % * .gulfkids. ` E!&" ^db.#b% & &O/0 X(X V V : •. ` 7Z& kD( &( /E^% X ^F 7 f X„ µ U v . ` X"&* X5&o &( X " X( &E& I& O" e8./5%& Xz% /g/O^% X"X +/} # &mX ` XP&+&(•/ b&%X Z •G0 : œ hN s l % * .jsoftj.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� .• N P h? ( †L… 6 K 6 90 d=C# n 4>%A * : K c K # 9 K # £I K4hg ‚x « (o = cn .

jsoftj.j! \ = * < O9 l ? : vN X g v[th•Ct l‘ vB k E* M ®* L =W ‘ s vm* " €v sh% v[ ™ U 346 v€s h? a 9 ™ F Œ / v >f0* ************************************* &3u . ` eR&% XH ^[& XoX X X(r X( #%&m y^ %/9 X"X +&o g\k/4 ^i/ L&.jsoftj. 0 -x* ( G W N s g ’#W -x . u TG°? ( ) % 9 ) bN U [? n : (( \ª!z. j&. X %?S 9 † * ‡ < † v žx n _.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� .^% ^ ^%X g\k\% X. P ?± 2bLY E* )Gt t E* •4¡ E* †4 s4vd•=^A •Ž ( $ 0 l s’Avhf †L< ? ( < X h = lX h ? ( = n * ( X %?S 9 † < lG O=#* ( 0 u s%? \ AN v TU% E v7 = * ( 0 X h l e \v E < †7 v@AC" .!u 0 DLC 0 )) [ h$ ) 3h l W= l e* ( 6 ) A . ( X h P e [ h$ • 3h < e \ 9 v -x* ( B 10 \9 tLNv -x U v4¤NS { v4 G f U6* ( X %?S P e " U 6* ˜ 7E± * 7 = S [ ¨ † W l < * .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.(^ X(X V ` ‚X t^ &@X &t•% /• ^sX %^X V E* : /± n ) % * ( .O" .com ���� �� ���� ����� �� n _B * Å ÀA _@¦ h% b x TG°? ( X hNS P! 0 -x X S 9 s— g\?/* ./http://www..% & ( X3( [X( X+!&•/!X V : ov. ` ^ .%# & ************************************* v ./5|& X8 &Elb% y^%&m "&m /E\%.° /Z.gulfkids./ X8X &E&bM^F &( /Elb% www. v7 = †L< v4 : MCN0 . # v\ N s’A bL ’s.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.

? ( [ $ Z.# * ( t ./http://www.1S v• v41 h$ P f* ( l a s’1 * ( 4d \ 9 n vm 1 ? ( K™ g 9 r S ( 4 A< 1 * . %g * ‚x shf }* v[ •= K Ag ‚x † v -x* d sT¡ -x ) ¡ v™ * = * ( 4d? pA.com ���� �� ���� ����� �� h.com ���� �� ���� ����� �� .è hTA * D #S ( v % sP h * v s’ g* ( •= 9x* (• 1* ( • %Og* .9 ’ v‰ g G f • ]. (( %? b Y * ©{ .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. iAsOl" N ‘^ Z.1 n sP h? t‹` m*‹/!? ( ]A1 Ž •G!f* mv C?x \ 73 lg  ( ©{ b Y •Gx •./ : 46 X g* ( ¸ < • N* ( ¸ ( b " _F!f* ( _iA * _’ ž* ( ™9 ` ) . s f _m C?x -°? ( 2bLY •¸ µ A1 b [ ( 7 _’ ž* ( • % 3 v9 s • v9 : X g* ( š{ t ¥ T ( f0* MWh.g & · )) : • * • Ex g( * %D* [ v4Ag! # ZN0 * ( %g * [ rW # ‰ 0 ( K À? s • g* ( Kb 9 g* ( À K. g )) : ¸ & ) D ¢W* * •Q c • %? ( v\9 e0 K· " r ˆ .? ( ‰ h$ MAN r  ( vm ON U/0* ( t\t9 j ™  .jsoftj. ) A A1 _4% Ÿx ( * iA * ( www.jsoftj.& lç ` ? ( ç / ˆ .$ l Á ( 4 N * ." n ? n ] A g ]9 ) g s’%g* F v 0 T . mv sP v9 •Q1 vŒ N0* \ s@A” Ž { TG!f* ( K— 9 \AhN + * ( K gQC9 v\ v = * ( ] 9 •žv * ( . \% e!9 G f* K U? # s g •Q1 TG0 vP0 g ( [9 e0 v[9 !9 L=9* ( dAe0 \% e0 v . # s N lX = L. E 2b .jsoftj.f \ AN ( \h ¡ v A^ N g \#S ˜ B CD E* ) %Y \h." vr 0 ( vr Á ( 4." [A g 1 H = [ * ( U? n vP =? ¶ #0 *0 ( v .^? K n [9 e0 v[9 0 Û G0 v TfU 0 v f0 E : \.O s •c .gulfkids. (( F '¡0 s ( o ©{ 4.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. #* ( v7 MAN LhA%? Ex* ( ‡ %g oA v fU 0 h Ex L%9 e0 •%ve0 .

# s 3 N €U = s * ( o ./ L&F g/./".( = * b = 9 4 A. oA : v‹` X #* ( r .+\? .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.gulfkids.\iX!^F /E^u9&8 &E!^bXo X8X ^iF^ /S ^bX. .com ���� �� ���� ����� �� . : \g Y°9 ( \. n •hTAv *0 •= # · S n lUÀ • ( • ª < h? •G-x . l ’ * ( l a > P0 * ( KbLY v‰ gs t \O hg v s1* _@‡At/ vmv8 * Ò Œ v€ s g ( b= MAN •Q s’.o% s ( b h. ` ^ . MAN o.X % /g‹k?&8 0/ ./http://www./ X xX0 4( N !Xt X. P O* .jsoftj.`7@X !X (D hN n P g*S [¤?0 * ( Î n 7 S r N0 s – ©{ \¥ – K h¦ L/0 9 †V À" v C d ? «‹/0 www./CX !Xb^F Xj%&^s&5F^ &E&. A? MAN A E s4d • * p f U? ( •† F Ac T ( Ki•Ave hAf } ? ..#I l h g L ` g\? ^i ^ &E#b% . bL : O+( ’ NŠ 8* & ni% .DX8 /S . h¤% TG0 /E.\i!X^F /EX X"X /EX(X ?^W^F vmv sO ‡g E* v\lA%# E* v\v9s j E ( G .^bX. ` & X" XY^ L4X8 " TG0* X +&o g\kX(X ?^ # &m V : \A=N* \hA * \ f* \hAN n v\#ž* Ÿx ( vmv E* ( r " sO= n E* ( › b > n s’. W * ( W * U n E* .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.• TAg TG0* ( d¤" * œS 9 s’.jsoftj.#!9 ( vm D 9 ( \# £°9 A= n ‡ %. G0 N D & U l gQN* . = * b = 7½ / .com ���� �� ���� ����� �� ( lX = " O#0* ( 4dv# N \ A¡ s’^ c* ( 4dlg N0 \ x s’9W0 Y vF mz h. o Uf* \ .jsoftj. X( ^”&m (^X {„Ç}& X(X ?^ L4X8 \ .\kX X X+0^V : hTA * D : ‹[© Ä l N . %.(^ Xj5&x / ^>^F V . l %.X CX &X &Elb% &[M^ & [\u V ` g/Y/*^ ^ ^ X g/O\% X.^%X /_./Y = * b = 9 s + •Ž -x l % .X( ^”&m \ X'"&•% (^W^F V : \p? * b YS > 9 s’.

A9 Gx v %" * ( \ l0 " ? ( \ x v %# v Á* ( \ A n* \l=•At/ v ^ ? ( { pAf : ¥ 6 . # s „c* G± • % •G0 € . ` ^ . `^ ./(X ^ Z^ V ( v .\kX!^F { n 6 Kb 90 %9 0 =9 * K ¤< n v‹Àv ‡ %À b . •# ^s * • *s * • Q * • s 9 vP ± mU s’# f .\% ^u v X5!&nD( g/O.x : l g ( P žS ¢QN* a O" 4. G %1 \ x #.X XH^ ^”&m X 0&s#% .gulfkids./O"&mX NG. # g.h? o B .-x KbLY MAN L 90 r ? ) . * v 1+v* v dlA>h? ( v[C= )) ! /± * # l ./  ( v“? * v· NE * v †Z .x* { #."&mX &Elb&% "&m .com ���� �� ���� ����� �� . !• •G-x l ( ’ • % /EbF L•8 F .jsoftj.jsoftj. (( \-w'% EbF -w * lÃÀ † .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. 2bLY S ™ A? ( m 9 v S * ( \ x .v MAN E sP Y* ( dW9 P ¥ •G0 Ex d G f h? ( =9 E ]= • ? * ( G £I • % € TGS ˜ b = X A * ( /E rC * h? U • % •Ž -x* ( /± * # n v %. s^ t ‡? 4 A.N ( 1S ./.b YS voAÅ Ä L. f * ( [g 9 sŒ N * ( = 9 · * ( S 9 s4„A ( = * b = www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ` \ . * G £I n l A < ¯x ( lX ^ ? K A \? /E^% \ .com ���� �� ���� ����� �� &( X• XH^ ŸV : ‚ " X g ‚x L * s’9 j* ( L. ` Gx ( [ O s.4!X( Xj"&mV( `7 ^F XO!^boX X( ‹[\?V ( ` /EXO}X #%&m Nj%& XY 7 LXA ‹[\?V . }& X8 &E!^%&m .!4( .jsoftj. # v’ ¡* ( U= f L%Š MAN {„ÇÇ}X 0& & n% & 4 XX V : \ g* ( ` /EX5b^u & OX0 &E#b% & &(•/0 X(X &E#b% & ”&•& #%&m 7 X5!&nD( .\i0X X "&•^F e (^ yXM^u ^”&mX V ` &S& (^ y^bXo NŽ%& ^| /Elb% X ™* V`^ ./(& 5/( "&•^F e (^ .*0 ( o 9 P *0 ( o 9 • 9 @N e K‹Ë ’ 1 ? vVpAh * v ´ E ( vB 6 v[ E ( o./http://www.

— e \ 4 " b U s N G .= * : d ? _B ) d AN KoA vr 0 ?v • ‹= X h n TG0 c C9 v 9 f• ¤N sP e v7 ¤% vF*8 * v4d N ]C 4dv cQ * ( b . ‘ < * t‹` Ex 0 s _‹/ s4f N ************************************ www.jsoftj.O" N \lA? 5 * ( _4W% _ TA• _ / v\#0 \†ƒ* &Š +b&% X•X X./http://www.jsoftj.A? ( ./•& ( 7 ^b ^| L&F g/YX g/O/ X'&C s W N–X g ( dA 0* ‡ " ¤ ˆ l= t W * ( B % 90* ( 4 S ©{ oA 0 " s4d N KbLY p f Md # !• ` e ?&8 g/O^% /3X 'X ^ 7 XC^ 4( g/O+&( D=&R/ [XY V :¼ a g lG f 7 = ‘ È M s =? K™ #0 .#I l A ¡ : U n U" t S TGx „ T=< d N \ / * 7 k .XY \{+X!b^F 3^diX!&% g\< X '% y^%&m 7Ž5XX'& */ X!b^FV : v7 k v S o N vŒ O E* .\i /Š +% XOD0^ X0 V : ÑL . _4 0 vP Å € %9* _4 0 s’ oA =? ( P Å •G0 F •N 9 ’.com ���� �� ���� ����� �� .gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. U Ex o 0 ™ \#S M AN l O} s * ( G Z 6 * v 5 * l > * ( e u v †Z * ‡ tOt & v7†‹ (F ’ •= * ( \a AN n T 1 3B ¡ lX Œ o#x !• \„Af U s ( l O" o N v[ E* ( B O" o AN v % E T ( ž — ?* ( s1S B -* [.jsoftj.u V (` Ng!&{Xo ¢ LXA & Xo '% ^ ^%X %X9 # &m g\k X8 . ` ^ .+! &Eb& } \ ( 3¶ 5 * ( r % * 3 = * ( 7 A¤" * Ž ¤ : „ MAN _7 = tP " TG°? .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. ` \›!&zX0 X( /S/ !^? X5&Ys/0 ************************************** LO.com ���� �� ���� ����� �� : \ #x ( \ v € „U 0 2b \ * ( v /z _ / € s4%# .

? ëîë× e dY n ìî× N ( G hA.jsoftj. v\ Ex l N C * lXQ1I * ©b 1 * . # 3 =v* ( \v v* vm† v.=?* Ѷ¡ *0 ! g Y ˆ /0* K 9 ¡ K * ]9 v•3 E !!Ž % vB fE !! v ^ #E 5 n \v Ÿ* .. * UA * ¢ d 9E · " [ ? MAN l % C ˆ = r f ( v\.gulfkids./http://www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.. dvh¤N0* P g AÀ" vŒ ` * † < * l % L5 E U v\#0* ( m v7 A . Ž % b Á0 „ f n K“ G A ì×× ‚x Ae* vm ^D TG0 v f+ 7 g S www. x* \ ¥ X hf v7 A .. \=A/ ‚x \# . l =AC" \vh¤N* . * 3 A% Ž %A \ 9 9 X h 9 \ e s ** ( ž* Z * . K. G O G * ( 4A< * h¤% 9 U • % * 3LA †.< *************************************** & i % /•0 TG0 ( /• .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj. u v\# ^ G. l W l 9 9 * ( v\ KX hf „ f P jx v7 A ." ) l 1 sP f! · S \1* MAN K G A ì×× € \ #x . v\vhA * ˜ v\ N K >Å* KV=# „ f A * \ l O^ ? ( vmv * v\lQ1x* v\v ¦ v 1 v o U9 v\v? % * A= v4•A%? -x “ " v ¬ ’#0* ( 345 * 346 * B • Ž0 v\ N v[? * .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� v . vr= 3B re** ( 9 9 * 6I MAN ) h I* ( : &• k% o* ¥ * = X h G A . [ h$ v O _· v“%9 ( ] +" vŒ ” \W ( X* * e " * b ŠS 9 vŒ % E v ^ #E TG0 TEx . ˆ 0* ‚*0 A=A b U lX O^? ( 3L.com ���� �� ���� ����� �� . \ AN * .

\ "^ X•XY XX V vm n• P P 9 # 9 G A9 # TGx : X =v o Uf* ./http://www. jQ> G f 7 ëòðí 7 N L ? .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� .com ���� �� ���� ����� �� · S \ 1* MAN K ?0 3 N f ]9 „ gS MAN • * TG0 v ªf+ P b O I /z !! . ( " % ^O h¤ ) v7 g 0* 7 N n %Ö ‚x O l . K .. a • B v fE G f g.\b/.\ib/ ^ X ™a KH 5 V ( ` g\kX'\ "^ .jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.!! d. =? ( \9 v % U @ * B U% 4dj .iX ^ ŸV T Å g B fE · TG0 b #S vPE f* dsAg Ä v /S fU l 9 ex v % * .. mU s’% * ( %í Ž % n B fE 9 ]9 O" v N www.+\? g* ( v· " U s4dl¾ ( 3 9 G Ah% s t • We /* . " v./YX g/O/'. W mž* Z · " Uœ L S . ` & ^k\bO. ™ a \ ? v·W % lX E U ’g n ]% .% y^%&m g\k0& 0^W& .> € * ( ] 1 —Qe N P n – s Ž •Gx – •.jsoftj. ` ^ / &F ^? P^ O e T ( b #S PE f* \s Wc U ‹` • 0 v fU# ž * s K jQj =9 ) # "0 •70 ds Ä N3* " £ $ N ( Ž % r^e A¡0 n ‚*S •G0 s’ ? / 6 cS d3<* ( B fE 9 dvD .gulfkids.(G ´ s #* ) S ^ " P E A @9 . S C/ ‚x v. f K ON . # s’A g  .com ���� �� ���� ����� �� /http://www..^%X V( K = Q KP ? MAN \ s’ 1l0 Ä $ P Ah%A ? DI 9 . TG0 i * ( 6 c0 4dA =9 B U% U s !! «4d x » sP . ` 7@X !X (D 7½ / / L&F g/.C` · " Uœ _B O v O E \#0 · " U l C/ s’Ae* g* !! \3 0 C9 n ] $ ¾ : ^ #E l 9 9 vB fE • ‚x l O 9 ( Ã=? .

com ���� �� ���� ����� �� s B fE 9 KB O LÑ 0 K ? 1* ‚x P v“%9 sP Y0 hf ( 7 ëòðñ 7 N ¡ Y n =vN U 3L. K sË o AN v % • a ? m N s v . • Av •9 Y G h A s[ e : b h < v 0 X g K 9 0 ‚x m a . d Õ ? s =? ( l # j • X 0&s.X /0 g/O"^ ^ X X0 ^ X ^V !!K G A a 4Ÿ0 ˆ /0 _7 g 0 s’ g* ( 7 = " Ž % `& !X X( ^ e@ ( 7Z Xo h[\? L&F †LfU ™ : 4 v 0 X g* .\b&.n TGS ˜ W v* %v G0 L5 E s’d # * d Õ l? Ä S TG0 : ¥ 6 . ‚x msž* 1* v\ sNt ? • Y s[C .\% ^u [ • #* ( P < O 9 * f ( † v £ X hNS P %h$ n f " * ( 1 .^% \V !! Ãa < iC E : >" n* .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.+\? &m X_.^% / X ^uX g&O&" X.^% \X v X CX8X g&O48 4( N_ X.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.u\ X( X".gulfkids.^bXH g&O!^bXo Xj&. / lX3 µ U WLfU .`XP&u&* XH ]¡ A _PE q € ž* ( MD " N* ( F www.O/ % /g/Y Xj&. (v\ 9 0 — •G0 v[ C . E s s # % E : ¥ 6 v[ C .X % /g\k&'\ "^ Xo /µX8* ^F [\u . o .jsoftj. E : ¼ _ A #x ) > * – • 0 g* . Ž -x `g\kX ^F X( y^bXo .jsoftj./+. ` ^ / X./http://www.t&Ì . ’g A •% * •9 CD * •=Ag . U v C .com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj.G = g/./"X RX ^>!^kh% ~gXz& e \| g\kX ^<^W^F V ( @ g ^C E* : g* ." 9 % * ( 9 =" .#% V ( LD " Nx* ( 7 h6 s * P! E ( 1 * ( \? `‡ 9l5 # 0:¥6 s " o. B CDE Å+ v™ a AN0 ] n !! K %9 0 „ f X* s s4dvA¡0 ( B fE G # % Ž % n KVÀY G A ë×× € TG0 7 ëòñë ^ ./o ^ ^ .

gulfkids.\?X V ^ / #k^ X.jsoftj.h? K * K7 N n G N C 9 b 9S ) # º „ÛU6 8." * ]9 " Z ³ 0 g ]9 hA G < K MAN o%Ac0 Œ ‘^ U s KX O? %9* .com ���� �� ���� ����� �� . ]9 " 9 W % : G %9 s‹ ` G* ™ _7 g T D s‹ % \ ? •-x ³ 0g L&F ^ ^? ^i%^ V ( ` X€X* X•\F &E& /G54^$"/ X( &[/ D % X5"^ &( Xj!^bXo DÄ\i" á>.v 6 '5 G f •Gx* •G0 M.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. ]9 O" * ]9 A. f _7 e Lh? n* K¢ N . ` : ¼ \.'% * ./http://www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.` . b = c & v[†h Ex _ AC Û * v’^ e0 : v hN X g G f h ? *0 \ Aµ h ? G f 2b ( m g* { b = _— \#0 : o .N . # • 3 % – X =? m O9 KF N v 9 =?* v # hd ÏAg* +? L ? # W¶ N s ©{ U/! •Gx v d r .com ���� �� ���� ����� �� [ X O x* ( %? D * " * X§" * ( b W S ™ q* ( .jsoftj.v. ` &E#b% & ”&•& #%&m 7 X5!&nD( &( X• XH^ X( V . ` &E!&u ^b/ ^F eC ^? Xj4X8 y^%&m N¦&* ^? Xj"&m V ( S * Z% * b = A l hZ? v\ vd1* T 0* _ A^? v\ lg U W 0 Œ* %" f 0 Ž* . ¡ •L f.0X g/O#bX ^% XÄXn^i% &Ä/nu ^F V ( ` v@X 5&o g&O&nXn^u . ( v‹O 46 v = G f •Gx ( v’ f s A 3 0 MAN Û 90 : s4dv %9 X g* .jsoftj. •.Ï Ag www.ÜS P * : X g* ( \9 b = N-0* 4TA * z \#x •X = v[ % 0 E «0 v4 d l0 ] A pA¬* v[ E K hÅ Tf ’ 0 ƒ0 ’ #0 l " -x* .

¡ b " TG0 v4 A% * \. 9 s’g D K 4f .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.> 4%W t m N & L„A.` * v O * vi www.jsoftj.9 9 * N l s1 sP v9* ( b N0 %9 0 ¶ ^ ( ’s? N s =? t’sA 9 ’ f •Gx* ( ’sCN0 s =? PU/0 ’ f •Gx ( ." s g \ /0 0 G A vo «QN Ò * sP W Ò ` \ N v’ N c* TA• v.jsoftj. • * • 9 PU/0* Kb 90 %9 0 ¶ ^ * ( • * • N PU/0* X . # _ ˆW %? ( K /0 Wh3O v 9 { v N lg* : _ X =? { v N m /0 P ( b = n A E s * ( ‰ C .G0 %9 \. ` g/ X5H X X & g\k!^bXo NZ^>X V ( `e 0& XCX e +X} / X5H s N [? \#0 f.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.X & g/Y X .X}X V .G %c s’ A & • Ë0 Ž* ’9Uf v\ • g0 Ž ¶#0 1* v’ T /* : ¼ ]9 OhA • 3 % * •¤N * – 3L%? N ˆ* * ©b = 4 -x •./http://www.com ���� �� ���� ����� �� -x* . # s c* ©b • % 7S ‰ ©b Š E* = _· 0 Q ? K7 g · ! 9 ©b = X # -x : % 90 X g* • sm f ’#0* ©{ o / m " o9 s’T s4f !• s h? P " / K s4f l =*l $ l % L -°? ( l d Ÿ0* l D = Ÿ ƒ K s4f !• v h E * ( v• ?± 1* n s’hAƒ0* ( lX < 9 s’%TC= * ( l v†. d A= =? -x .jsoftj. * sh< o W4dA : X =? ( • * K7 n \v9 P * ( .com ���� �� ���� ����� �� . 9 vm /0 M z . ` 7• ^? h[\? &(X XO+4( g\k!4xX+0/ /Elb% &[\u V !• l * v.gulfkids.

o . *************************************** u /“. n K. ] +hA * \ * { l % * ( l % v\v# ^ v\% L&F .u /_ '% E% _* kF m I•z I 5o gn. WLAN ©{ dv^ ? .jsoftj.` bK LY T f TG0 4AN s !• m.o ( ±>} ." TGx : h v 9 X = . * l t‡At5 \% X% .¡ 0 vŒ ” r f ( m 0 MAN _ ¡ { TG0 4AN s ( m./http://www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. ¡ s vŒ ” r f { Œ / s !• \#* s U 9 o# ?W ” r ? ( { G* . #0 AN s’g D* ( # # # &m /E^% XcA& ^? ^>^F ~ /M& /Elb% Xj'X' X0 &mX V 0 s’hAƒ0 K s4f !• v ! * v . ` /* XOA^W% /Z..gulfkids. * v4 h% v./5%& Xz% /g/O^% X"X +/} # &mX V . ( T g0 *0 >f0 *0 K r 0 { v 5 !? ( WLAN v@A5 !.} Ê e} F O&+! ( E% /Gb } m ’ /]8 . e.>f v 9 fâ . 9 s L * . ` & .X0X X!"D % &@ X!R ’ N .5o : gn.com ���� �� ���� ����� �� -° ? ( s’ v ` X. (( &E!( u &G ( lX =jS s h^v (( &U ( ]8 /Gw m @. O — #* ( P .com ���� �� ���� ����� �� . g • j0 m.jsoftj. 0 /8 z. X S vr Y lX v* ( lX S v 9 v* * ( %.\iX0 XZ./Y & v· S * v.\F XwX ^>^F V : lX = .jsoftj./+X(r X 0&s%# X X+^b/ 8/ / /n+X+^% "&m V ( ` ^ .C )) 9 : h v 9 v7 I X g .o ( ±>} â o )) : •. /Gb\i^F V www. ` e8 # ^| ^ ^? /E"&m g\k X8 / & zX.\F XtX g/Y.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. $ ž f s )§f Ÿ°? ! v % † 0 ds ? .

jsoftj./http://www. ` X+X X( XElb% # &m X RX ^ V : \ O ! ˆ .com ���� �� ���� ����� �� . (( Ü www./ ^b#q ”&m g/O"^ .X0 g/O"^W^? V ( `&Š +% X !X XO\%& X /" /Z 0 Xjb&X V . 9 lG sPW v7 N0 d c s Ÿ! ? %9 K Z v7 0 s’ >s# T v7Q 0 s4vdW#! f* dW#! ? dlA 0* lG ./ % /g/O^% X ^ zX. vr *0 v3 _W _ C * ( Z6 @ c n* . X $ † d _ # _7s N* ( W > iv C ) W # _4h Ÿx ." n * s =? . ` X /D % ^ .^%X V `e !&C8 e .gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www./0X 3/ Xx% Z/ X O/!X V : Xl = * ‰ n v > 9 n* 6 C90 ˆ Xs n ’s9W 0 • f ’ = -x v‰ Z ’#0 MAN ¶j©S ( L A/ p ve )) : 9 ^OA lX = – — $ * = %9 – K l0 n* . ^F X€ /µ•X} g/OX'\ "^ . v . 7 0 n K7 Å 90 X g v7 W0 sO g s dt#! ? 6 9* %.^% \ . oA ’ =# T e !& oX #%&m . X XElb% / ^ zX.5 ( X B 0 s TGx . #E * v 5 E * ( v7 * l 9 d% G f -x ( s4%# : X g • O%" Ò : h / X}X. ` XY XR/• ^ ( ‘5 P v Cg dW#!f a O" G A = ._ / Kb g l f* ( ) %? # K D B W v 9E g .v \#!9 g !9 # ‚x ’ ?0* • s * 4? n s’= 0 5 ˆ v9 .jsoftj. dc 9 l O%" Ò .‹%X.X XElb% : ™^ 7 0* %. ((E% e•t ? m Mu & 5 b% KU LMi0 )) : .com ���� �� ���� ����� �� . XQ$ .\$X5bX0 g^% XOX" X X0 XZ. # f ( v³ v4vd‡?t tN b h¤% v’ ZN lX = ( 5 n * ( _ h¦ @•A` v [ h$ F0 MAN* ( v4 .f s v W .jsoftj.

\k&b X0 ^%X V (v .Og MŸ0 E* ( v\tt st T h? .com ���� �� ���� ����� �� . s^ t ‡? d x G AO • * v 9 v ¥0 • .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www./ /" ^%X e@ X!CX ^%X e ..jsoftj.gulfkids.&5+% .com ���� �� ���� ����� �� m !? ( K O=9 v\ g 4„A • ^v G f ( B % b hA s † =s" 4e N v 9 v™ g Ò ( v\ .X( ^ .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. _ 0 v\% v€. v\#*ž* Z E ^ * XU ( X ’ 9 v 9 * – vm D 0* v\ N ©{ LD – ÑLAN 9 ].¡ : X g  ( \ Qf s Md # . \ N ©{ LD ( !! \ÈU9 4À Q \ a 9 •Q3 v K h¦ ’ 9 9 o 0 9 *8 1 Q Ad * .< ‚x s ¤# O #E U MAN G AªAd * G* 3 vm A g U 9 ( K Y ’ 9 l W S v™ Q? l =v : v N lX = . v[ h$ vP £ Ò ( • * %9 • * \# * ? ( 7 ************************************** N* 9¸ < j% j!bo /Š +% v h % • g UÀ *0 ( • g ¶ Q? ( v\ E \ AN F l %´ r O< g % TGx n \ x G AO Þˆ 4s 6* ( . ` &ŠWX5% XP&CX M% X WX5% L&F X 0& & n% X . o9 A g ¯x* ’ A lg •G! 9 G* 3 v* ( P " MAN vŒ *(• • A1 v AZv* ( ™ < ‚x K v‰ h$ o A v¢ Å Q? ( O ‚x 5 v f * ( • ^ .\k&b X0 ^%X e X" ^%X ef X• g&O&'\ "^W&% www.XOD0^ X0 V ( ` e8.v* ./http://www.jsoftj.jsoftj. • #Q? m CN0 : lX = ? ( P " P n b " MC%v K d1 Ü0 v 9 l . #Q? v 9 v\‡At‡g ( G± ov9 lg : X =? ) 1 V ! \ AN QO 9 « #-z T ( m „ f* ¶9 A3.5 [ n _ * 4s 6 F Gx ( F MAN \ ? . ^ Q? ! h v 9 lU/+v* s46 TGS ( v\ ž 1 sP Ä l 6 DL.

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
V ( ` /_;/ X0

^% I&s#% 4LXR% y^bXo [#?X;XX

V ’ ` XP&+&(•/ %

X &( XjX X5 & X(X /Elb% Xj5/'XC

. ` e !XA &E#b% X &( Xj+Xo ;/+z/0 ^% g/O"&m

Gl f 0 ost# / •Gx v f v\W#°?
•hO % { È os s7 ?
***********************************************

«Xn
X ,Xu & ( o ( » & 6 eiF8
X / s N* Ñ4N s N ’ Y

: s4v
X " n W % TGx €

5 *

0Xg
=# s[¨

\%¨ 7 N *0 \ds1* ;¡ n \g #x* m * X " U ‚x N Ä ,A TGx
. ? O " Ad1 s * ( 6 WvN s ) = L ¯x* ( K ^ ^O9 s’, •Qe0
n \ g #x* ( r
X " [¨ ‚x* ( r
, ‚x N 7Q I TGx
& .0 - \Ý n.% \ 6 g "&)) :

X g s g* (\ & • N v % G
. _ , )‘

[.OF )) : oAd" ¶ " v = *0 ( G
\”;.o ‘m gOb% )) : X =?

-%

(r

\1

* . ((&Ý n% &[} %

l >f 7 h5 * 7 h6 v A´ u TGx*

U * . (( e!'+( e iF

. (( e ? ;k0

KU jf5¬ !" % - Y9 )) : 1 v 9 \ *

e!zd( ¥| # m

{,+

/ i % * ? )) * . (( & i % & k% X ( j
U ‘ < [ v· % E U *

. • %D \ ? TG0 MAN . (( /Š +% jD5¬ &Š +% +o !F Y9 ’
Ac* F b Z

No

.( )) ( s4d N tod1* †r

* ( vŒ

o G

€ N ( •d # • Y lG

G0 : ¥ 6 k%
• 9(X"

4 N

. (( KU E&+z/0 & z,'0

www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

e .% o g/YX8^s.X
.

.( N•t ’ !+| Xj,X^<8 /8^sX m j"m )) : i ^O n*

6 NC

KF #0 • =

. (( Š +% \ ; # k,0

cW ?* N D0 s g

\9 † v ‡0

: ™ W N n 4 v 0 lX =
• % * TQ f X gS vi g0
•U / o Û g X gS v , 0
v * ( l C%" A% v . (( yb D'% & !% ( N•t !b % / !% )) : i ^O n*
.

` &c‹ X ,%

X &( X!+&|^ \[&Y Xx% /g/O/5X'RX0 V ( l Aa , *0 l U/± MA †,

t hD T 1* W N { TG°? ( • ,

*0 •gž s4d

AC ? t

@TAh E : ¥ 6

4d v *8 * ( 46 l % * ( ©b ? Y \lA 0* ( ©b ,%g G £I ‡ W N TGS t@•A` * ‡ 1S * •ž

. ` e !& X} &Elb&% ^@ & % # &•^F ^@ & % /g/YX +&o ^ ;/z,X5X0^ V : ) • Y •ha 4dl? #0* ( ) % •ha
:†
v9 Xg
• l= oA s v , 0 dv%•Cg
K
= v ¡ 0 E #0
• Z` ¶
? E *0 d„g
n v’ f [ e s N ¶s 1 •Gx
*******************************************

&U &•z •b ,
!• v4d @v A= * F
vŒ ` - hA? ( ©{ v• ž * v’ " * L k G f -x
vB = * ( s4 D v Ac* ( F 9 v@pA% 7 h5 * 7 h6 v A´ >f0 TG0 v’ 0 *
.
r%D U * ( s4d3 U9 † * ( 4da j MAN v½ < * ( v4d
v7 #S * M Ds o *
)
l < * A} o A?
B
• ? U p f*
_ 3 p l ? † o Wie -x
***************************************

www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

&8 n% &¦ " /• 5
[

*0 G

Ò ( t O v[

# &•^F I& ?&” Xo X]X o^ X(X

\a =#* \a e ,^9 v\#°? : / !C;,% : O‹·

. d? * #

V

: ‚ % * \# ^ lX = ( K ^A * K€ l"

E*

^ /E.lb% &*& /0 X ^F V : \# ^ X g* . ` yX o^ & X( X!&i% XZ;X0 /S/ / RX"X ek+X• e X !& X( /E^%

&Z ^b. &•b&% /SX8 XH /E#b% X¦X XA X ^F^ V : \# ^ X g* . ` &Z^> &Á&% /SX8 XH ¦X X0 /EX0& OX0
. ` &E48 4( 78;/" y^bXo X;/O^F

L&ib/+X

V

( B CDE * @A= * Π` *

* WO @ 9 mb N0 ©{ WN *

v[.0X;^F V ( ` e" ^db/ &E& 4 X+0/ g^% X( &Elb% & ;\?X A^ X & XŽoD %

/ ^ ?^ X 0&s%# &•;\b\u L&F

&Z^>. &Á&% /SX8 XH ¦X X0 /EX0& OX0 ^ /Elb% &*& /0 X ^F V ’ ` &E#b% & ?&” 4( g/O/;\b\u & X!& ^ibh%
. ` X '% L&F / nX0 X "^W^? e}X XC ei4!X• /SX8 XH [X xX0 /E#b&M/0 ^ *& /0 X(X

4 v >f0* ( • *

e F v— Y0 ©b hA% ? ( v[? v4A% : t s WO v—

g^% X( XjX #bXoX V : 3

3 hk ¸ ;"

s4 N " ( • *

u*

s4dvh¤N0* ( • v

. ` /E#b% #%&m XE^%&m ^% /E"^ g^bo ^F V ’ ` /g^b X \kX

‡ t%t * ( \1 n Ìb D* ( A= n • # ,^A TG°? : \Ý n% \[ % : O+(

. ` euX ^| ( g/Y X+!^i ^W^% V ( @•A` B Ag n • ¦* ( •ž n

\#S ( G f S † g ( G t‡$ v’9 j ( G C v[ * v‰ Z ? : \ o x
. vP ,1 v\vN N E* ( vr 1 S vm† ¹ E* ( l¸ < \†h¹ Q? (
v s v/ KF s L * Ex l A 6
M 0 h? • shv P
v sh., = \ AN s’A N * B
\
vB
P
. )ç g _7Qƒ* ( ) º 1 )

% : O+(
¥ MAN lX*+
" P j ˆW
Ò P *

** ( _ D _ f Ÿ°? : LH 6 /• +,} : O+(

www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

dv# x TXpU
X 0&s%# X
;.\b\?

V

l¸ v s g*

( CA` * 7 " * 7 %C * 7Q
V ( ` N !&,Xo

B A= v’ hv B #U v’ 0
: &_ C 56 &@ $? /• +,} : O+(

NŽ!&u8X &E0X ^% #%&m 7 ;^u &( \›& bX0 X( V ( ` ^ ;/•& (/ &;z#b% & Xo g/Y

. ` ;\F& '/ ^ X ;/X A X
*************************************

& Mi% ( Ô& \F
v C \ X =? ( B CDE * @A=
c 7 h6 * ™1 6 9 MD " v 0 ‡X!
Ex _™ sht E* ) f \ ? v[= E* ( m;9 * \=A/ s ‡Õ ? s g Ž % TG0 s4AN : v4A,"
P' ã •b) X•\bwX0

[5u &•™>) 0* i( Ž,? U # m)) !•†45 * †46 4A? ( { G-°9

. ((7 + c%
: U MAN Ï " X g
v4a ¤% 4 ¤% ]N n v 5O *
v 5e ;5O ]N n v4l¤s% *
*********************************

\s0sb% & 0 © /g ^
K’ ž W 1* • ¡ G
‚ % { Q¡ 3•3

* K a ºQj vmt N s : ( ," ) B f n v Y Xl =
. _ 0 ms % , Ž ( Å a h * _r 0*
4A ( b " * ™9 ` 9 M f : rA, v 0 X g*
. ` ‚X x/ 7 X 4" &( /SX +&o 7 XC^W&% X(X

www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

V

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

:4 v 0Xg

v’
v’%s g «0 s *
¶ % ? L% C v’%c0
: v /z X g*
v‰W v1* ) Nv d ? s4dW#0 MAN
Ÿ !, E F b =Y0 ˆ 0
v[W = K Ag s N Kr e l 9 ^
Ÿ°? † v, s’# f •Gx* 0
G hA% Œ ( ƒ *0 O " *0 X " [hÚ %, MAN Gs %, U TGx
‚X* X \F X";/ /, }& ^i%^X

V

( 7 h5 * 7 h6 Ex A1

s4Ÿ0* ( •=ª G* ` v4 s4Ÿ0

^@ X!R
X % ^ / &<•/ [X V ( ` g\?&8;/O\q X8X g\? X+%;Xt ( g/,?X XX 7@ X( ^ ^ g\? X+i^bXt X ^?
. ` y^i ^X N !Xt \@X &t•% X {„Ù} X!"D %
************************************

/• ,% /E/ Ê DI8;$% \ !
: vF
\ X =? ( •¢
*
n B s • s f † > lG
W
s v4¤N0 mU ÎW À" : X g • # l¸3 ^v ’#0* B
t
vW
c " U > n0
. A` O " K %1 Ü0 •
. ` /Elb% XŽ,X^? X( # &m X+X5!&n/0 #% [\u V
*********************************

XP& &} \6 m ?
¯x ( F v >f0 d vŒ ” Ä ( l 9 A5" l c ` vP e I * ( l 9-

/E.+4( e@X .& z( g\?/ & 0X /Elb% X X R^ % & g\?/ /(WX0X X i^ % /g\?/ & 0X \ ^d! %

v N
V

( _7 *0 L

. ` Ng!&bXo N3& X /Elb% X e>M^FX

. • /I * H I 9 % * F! vP º : %" l s lg* v• S * v@A= *
www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

***********************************

/g, % DŽ'% € M0 %
Ä 4
a l0 g0 E #0 : lX = (
• Y ’ W g "‡ œ v’A5 Y ¶#S ˜ d AN 3

7 9x ) †L S v™ a G f
N •Q ? d?* ¤ iv ?0 E* ( TÛx \W1 v

NZ ^bX [\uX g/O+Xo “^ H ^F V ’ ` ^[!& Xx% X“ n% &“^ H ^F V ( ` g/O+Xo ]& o^W^FV Ï%

·

: lG ,
W Xg
v4
K s‡¡ d¤9 « < *0
_™s t Gs < 9 W #0 Û 90
N0 MAN ]=A, " ] . b =< * b À, * b +A P hAf TG0 : ¥ 6

.`

. _‰ ZY d € ^ G0 *0 ( _4A, 6 ’ A •G0 v £ E* ( †4vdv E* † E ( F
M AN v½ µ ( •% E •Q1 # > " % B < n
S ^ vag Gf
: X g Ò ( P # I * B , * 4a \ f U
*8 [ ‡ % ? ( d
TG0 v’ hAN* ( ¶ sP‹f* ( N t4tZtN s = ( ) N =
N 7 i e0
. • O • v vr, E* v7 d E 7Q
%9 S W
vPž* 1 s g*
L . ©b %
L5 - *
. 4fb N0
7 = #E * L„

0 : X g v\#0 – v7Q, \ AN – M, N N v fUv

hA, Ò ( •. N • N s4 a N0 n * Ov •G0 : ¥ 6

;5Y” )) .` XP&+&'R/ % DŽR
& /0 /Elb% X &Š +% & Xo XP&F X % X V (s4l t

Ld

U

=< *

. ` c^bX Xo /Elb% ^ oX V ( ` XZ;X!% /g\k!^bXo XŽ0X $X ^ V ( ((K ibd% /g,"WF
*************************************

& ;k% -

Q u

www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

n ¤

9 v[†h * (7 fI * XQ$ - @•A/ n X h$ l b g O v—

` 7 XxOX X_ ^”

X•&™ X CX &E& X+,X5"^W^F V : \=A/ n lX = { TGx ( v— " vB

u
U (G

L.&F ^” .X( / .\{" &[.\u V ( ` &E&" /* &( X 0&s%# X•^bXt ^” X( L&" /8^W^F &E#b% /•bXt ^sYX V
K h

M AN op

Ü

fn

G

/0

. `&]8Ÿ X &_ X X '%
( P ^ e %9 ( o l =#0 Π*

. ` ‚X XY g\< /E^ibXt 7 LXA #[\? y^do^ I&s#% V K h¤N*

dv0 g

• e

\ ? l0 g‡0 ©b

: vN X g
Ü f*

n .. X* $ n .. d n ( %c , 7 Z * ( % Q ™h n ) b g
( b " n .. b 6 n .. b
n .. h> n .. Z n ..
v
\ W#0 M AN pX
) z v\ bK L Y „ f n*
: LD 90 A x X =
‡Q AN P* ¡ -x * 5 r f
2b o 9 * Lf
d†0
‡Q Afx ˆ W v\g ? ˆ G0
Mths%t* * n € ˆ 0
Q¨ • Y 1 n ˆ E
KX ¨ ; 59 \v, # U *
*******************************************

` G^ib& t/ Xc!^? &[&&•% y^%&m ^ / \{+X0 ^b^F^ V
V

. W 9 v %A E _4

‰ " TG0 s4A% G

‚x s ¤ s t :

s0 lX =

.X "^ g/,5&'.XR^F^ V ( ` 4•XR% & #%&m X /Y X+i^bXt X( V ( ` /E^i^bXt 7 LXA #[\? X X'C^ I&s#%
.` e$X5oX g\? X+i^bXt

www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

U ˆ s v4A% ( K7 ¤ 9* K 9* ( K h È* KG s,v^9 KbLY T f TG0 : &¥ 6
. vmQN n T 1 ( • ?ž q S Zv E • g •6x € TG0 G

L.&zX5+X0 /= % ^% V ( ` 7 X5'/R& / X ^i% X /= %

V

: ‚ % * v\# ^ lX = TÂ

. ` ^ ;/RX5'X0 7jb^ ^F L&F ä[\?X &8 XO+% /•& X \[!#b% ^%X X X ^i% X€&8 / ^ XO^%
**********************************

/¤ &© I Õ
4 *!• v‰t ‡$ 4A? . (( O^b}

( ` 78 X i& & /SX +&o 7 LXA ‹[\?X

Ou98 [ k,' BC N= " X_;Û % )) :
V

Xg

!• ‡Õt ‡?* U s Md # -x ( •G-x v½s < 4 * !• v[‡A‡6

. ` e8 / i( e8X ^u &E#b% / (^ ^ ^?X V
**************************************

&_ !'% j+o / h k /_ (9
* ( { MAN f " • A

!c*0 ©{z : X g v\#0 3 %" 9 N

’ ~gY ( X (•6 /Ž!n0 ( )) : X g v\#0

v\ N Wie g* !! { 9 @j

.Ó KU # ? m ’ O\? /0 \ ?; % BC ’ 7] (
B

N v ‡fUv

’ 7Žn"

‡ 9s*0 ‰ 0

’ 7ŽH

’ ~g|

[ l % v\#0 tŒt tN* ( B #0* , * ‹e " Ud? . (( /S 0 dt (

: • # * • g % MAN L K h KP 90 n Ï " X g
Gl o *v \ ? v ^O 7

t s¡ Ex € @A E
lG <
a 5 o AN † E*
\ 9 Ps v • * v vÔ v h?
. ` g\? Xr X & ;/CX X ^%X g\kX ^F X( y^bXo ;X WX ^b!^k&% V
**********************************
www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

.

_ h¦ / : G f " X =? ( 5 4 9 d 9 ’ ? P % * 4 v^t Ž* s³.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. N s’ ? 7 h< { W³ ( 5 / " X TG0 .% Xg &"X /Elb% X+/5'XC & 0& OX!X L4X8 XL& X( # &m #b^? ^ ^u V : X =? ( \ A/ W % * \ 0 t ^ M ˆ0 .jsoftj.% Xg "&X /Elb% X+/5'XC » . ©{ m O ? ( K v l0 n _ h¦ X g* ..k( www.jsoftj. « \[!&?X.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ���� �� ���� ����� �� « \[!&?X. * • e # • g •9. { G-°9 Z ? .% Xg &"X /Ebl % X+/5'XC » •s : v4 »: 9 sP O? ( n L= l0 " v4 9x 6 g : « \[!&?X. 9 ( o A sP è* ( U Wr1 * ( v• s^t v * ( v• s5v v ^ .\ xv % vf d : Lg Y lX = Gl 0 dpAlf l¸ < ? •û dv# N tos¤ E l % -x* . n fl./YX e{&F XC N !Xt /Elb% ^F V ( ` X+&+!/o^W& Xj"&•^F V ************************************* &@* '% /_ "4.com ���� �� ���� ����� �� . ` ( d./http://www. ` XP& &C % /gXC8^ X. • Q * 9x \ X =? • ) 1 Û T x o 0 : l ‹1 \ X g @ Z " n v4 9x [Dv* " ! s4t%t‡? { ‚x W 0* ( Q? o x W 0 . € TG0 ¤#* ( v % d^WhA -x l # 9 l % Ÿx .gulfkids. Ž ‹ ./ MAN P % †ƒ* 7 h< †ƒ v4c©S KX N s N* ‰* KN s N s’ ¡0 { l N ( •¥ •.

\# .com ���� �� ���� ����� �� /_.e+(r _ ( )) : v\ N 3 U N* .^k% X€ X+!^do^ *************************************** www.%Y s •N e ]jQj n Ñ d N v\Ns .>f \ AN l Oµ U * ( P . .jsoftj.u /S +o ’ E" .%W Kr¤Y MAN )G ovN * ’ l C‡ 9t 4A% 7 S 90 ’ Nv Ò _rdf *0 ]C _’ 9 4 ` ‰* 0 s Ä 7 ` tLsOv# v\ v9UN0 4s v « % o ? TGS : ˆ /0 K Og n v’Ag* K hN K@ Y K Og „ f s N € f • W • 1 90 a .` ?0* ( P %."&m V ( ` yX• X.com ���� �� ���� ����� �� . (( Y&•F& sØ !" % E% _X !&C ¾WkF ’ &E&(.0 .F^ XjDX8 Xj!&d 0/ X‰. ` X ^<. 0 MAN O s =? ( • z G f* ˆÞ*! MAN* ( Kb U¡ MAN O -x : '%" * ( \#* fU E s4d ( F _.hA E* \ x G* ¤ E* s’ ªÅ K h%# † !? .jsoftj./http://www.eå ( ’ &E & .X "& g\k!^bXo /G X ^X V :\ ‚ % * \# ^ lX = • X MAN soA£ Ž* ( l W * v U * v * * v O= L 0 • ©b U5 0 • l " L 0 • • Y o( À 1 s dl = ( K]c s K ? ¡ n v7 G f 4 ¤% X U TGx * ( \ 1 n „j+ À rt%t s K W • MAN v W * ( \ C9 MAN s tZt lÃ9 * \Af! h b v ´ E K7 0 jQj v * * (K. ` L&.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.gulfkids.X'^%X {Ã}y^% \W% X &( Xj%# N !Xt \@X &t•b^%X ¶ V .\ [ * l 1S tot M=90* .

X &")) . QO ‚x ‰ ‡? _ 0 \9 -x Gf .O # /E}X y^i5X0X V ( b ‚x • v U bLY 0 ‚°? ( KbLY 9 s’ 0 # GT 0 s 3 g .gulfkids. ` &Z X ?&•% X & ^bXx% \” Xj4X8 .>f F0 TG°? ( • 0 W¶v9 s E : \ 9E ]< O v 0 X g P 1 I * 4a * P = #E TG°? ( F†8 W * •ha t † O W ^v E : '%" * .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. ` &@^>n% X & 5n% & . (( \ > 0 Ó +C&8 )) : lX = G f* .com ���� �� ���� ����� �� Ž&n+^6 ŽXn"X :† v9 Xg (v O" < • ‡.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. s La N ‡At1 L *0 O " (‡ * 3^3O * ( \s1t b lU/! Ÿx ( ) ¡ O " ‡ D TG ( \ %Š s ( 7 ( \g N s ( •.jsoftj./+X(r X 0&s%# XOD0^ X0 V .(Ì & W'. . (( &@>n% .v. ` E!&" ^db/ L4+Xo Xjb^ XY V ((\ % G' & \ • 6 : vN X g !• X * A o .jsoftj.š!o \@ u Gb /} )) : lX = * www./http://www.O ™ 0 • N o A¡ v. )) ( \ f s ( \? Y s ( \ N s ( \ .jsoftj. ] W =" bE+ ‚x Ex l O E a * •X N •Gx U C•A.com ���� �� ���� ����� �� . ‰ 1*S v. dv%? Ä a oA s N s v O# : '%" * Z s t ) Ag* &G. Û* s " 2b N0 F rO# TGx ***************************************** @>n% m !Y ./+!& X. ((^@8 .

„ O? MTAO" ‚x s‰ ? ( v • " >f* ( v S %v e* ( v O • D -x o A%? ( vB ^ eS t W5 * ( Û A s’ A / * ( v7 S od1* n s’hAƒ0 -x . y#b./( X V W ? .gulfkids.jsoftj. ` e . * QO 9 lX* W46 •G0 ( v * .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. (( G A ( )) : X g • ÎQe o l %10 s4f ( { (( N•wF _*9 m ’ G A ( )) : X g • s>lAp> : X g . QO 9 B S * K s 7 f ( QO 9 m e v— h ¤% P Whd" n †Ï G f ‚x .Wie . (( j‹· y k/ ’ j/5"” / z/0 ”m )) : X g • dW Af ÎQe o l %10 : X g .jsoftj. (( N !wF _*9 m ’ G A ./+X(r X 0&s%# : X g – v\ N { © LD – %f 9 WLt9l0 TG0 : 3 U N o . ` /S XoX* ^”&m ^dM/ % /Ž!&x/0 (^ V : ‚ % { X g t TfU * .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.¡* . vm N -x W C " v ´ s lX #0 : X g* ( 7 Ý ‡ t‡=‡? K 9 È b h./http://www.H ( )) : @•A` MAN 7Q. ` e !&b'X .&? XP&+&(•/ % y^bXo GX" ^? ^@^>n% V : X MAN l QO ( W45 * W46 l * ( O v— uW Gx* ./ hbX X E& !^bXo . (( e Xo Ó &E!bo KU y#bH e@ C e@>H Lbo o AN v· %v r f : g .\u.bo &@>n% ( $&? )) .( )) : X g • [9 : X g .‹bXH .0 & Q &]8 ybo Z C U # m)) :X g ¼’ A9 0¼ !• ’s 0 s g* vQe www.\ #0 ( i ) e K Z 9 ²? < N * f-* .} [?W ( gk >H # •F ’ & Q Z.com ���� �� ���� ����� �� . ((Lbo v • * '. c " .com ���� �� ���� ����� �� .N v 9 f-* ( QO i ? ? 7 =? ( ] %f LAO K Ad \ AC? ( \A = \ AN d1!? ( 7 _oA X§? ( •jQj . # &m V ( ` & ^k+/ % X X R^ % & Xo yXO+X ^@ ^bn% # &m V ’ ` XO!^bXo &5d^ H X &@ ^bn% & Xjb^ Y^ XOD0^ X0 X .( e X.b!% L.jsoftj. v\ N ©{ ¢W ? ( LAO 7 =? ( v½ OA \9 à !? O& %A= • c ˆ x n •V \ = ]< O •Q1 TG0 : 4 = v 9 * f .

com ���� �� ���� ����� �� /http://www.A _ A1 ¯x F \# C% TG0 AhN * ( T 1* W N { 9 lAË 4ŸS www.com ���� �� ���� ����� �� .XO^b\?\ GX•^F v[& X XOX XH^ 7@X./http://www.%? * m g 3 AvN* m e 4dA : l h 9I l QO L X MAN QO l hf0 : h v 9 lX = MAN s€ 9* ( 4 9x Xz MAN* 4 9x MAN ’ Ae hf K Wh¦ Xz MAN* h¦ MAN „ e _ ¥ o#x . v A´ 7 hN n l / * U TG°? ( F A .jsoftj.X xX ^ X V : ‚ % * \# ^ X g* .jsoftj. ` &_ ^u4 XnX.` b .jsoftj.!&5$XX &Elb% &_ X• X( Xz&.v X \ uX n% (G.\bzX( ˜ • gQ/0* • * e F v@ D0 bQÀ TGx* ( „ ¡ s 2b 1 —* T ¡ TGx ( %. X€X .# AN * v7Q # •? Y L * s4 W¦ MAN v7Qv# **************************************** — # • O# v\% ‡X s#l0 U G %.(^ ^ . m f./ % X I* † * g O V ( `g\? X+uX9X8 &( L C%v vÔ lX Q? ( G Wv1 hd AN sA1 9 vÔ * l À re* s g* vo.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. X & 7 +X} &[^$X ^? g&O&'\ "^ 4( e. 0s %. I l %? : * W46 l * . ((& !5" ./ % X XP&u4 XnX.\i& "^ V ( v s WO \9 v[W v .X0 [. ` ä[^d^F v[& X XO5&n/0 g#% &•^F & !^ &• . ]" % n 4 9x Xz MAN* 4 9x MAN ’•f 9 hf K h¦ Xz MAN* K h¦ . ` Xji& /+o/ y^%&m e ^%.com ���� �� ���� ����� �� \9 G* = UA TGx .gulfkids.£ l À Xl E* ( mv j0* t l % Ò < v‰s 3 * l W$ \ AN v[W ? ( lXU * /g/O^% X.\i& +/0 X 0&s%# \[^$X(X V ! v\ * \ AN @ Ò v\= À ? ( \ AN VTA= ? ( v[ £* ._ q tst ‡ MA¡0 t7 ’#!? X ¡ T lf € * n .* &8 n% .

/http://www.` : ‚ % * \# ^ X g* `^ .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.gulfkids.jsoftj.# + * ( * \lAfz v’. ` Ng!&bXo N3!& X /E"&m &Elb% & s& .jsoftj.41 GC ’ ŽMz )) : X =? \9 ^e0 { 9 U % . •G0 \ 0 v ! Ô U TGx : lX = ( vm e — vm .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. «°? •E f0 v\ L. . ) % L * ( ^D \ .jsoftj./•& i/ &m V ( 3` % V (`^ . ¡ 5 v4 A% E U * 0 v4 X =v •G0 K7 ?• Md v v * C c0 v’ f s = \% Af! m W* ¤ G0* ( •? D \ r ./0 X(X V U ‚x N ./R&b / % /g/Y Xj&^% \W^F &E&' X" “/A Xœ.\i& +/0 g/Y X+uX9X8 &(X lX W v h% * ) N lX " ? \ CN s •XU9 ? € CN0 ©{ lX .? \ g s P •£ f ¶ 0 .X ^F vÔ X" & ^d! % X &( Xj+^|^æX0 (&mX .h ? ’% e -x : ) ? ) 9 .com ���� �� ���� ����� �� 0 V Me*0 ¡* . Ki ^O9 ™ • \A10 vV= v v\lg #x • • \ e hN n v X " v[s¨ • *************************************** ŽMz . •G0 vm !? m N ) 1 www.A? v A% * 6 lX = ªÂ W A• •Q Ë *0 +? MD. (( ŽMz ’ ŽMz . A \ sBUl % ´ s ! v\ g s™ } •Gx b " f lX " : lç lX = v4 L * “ 7 ¤% L ^v* vm..com ���� �� ���� ����� �� g\k^% & zX0X g\k^% /E &o XM/0 e+X'CX e• ^u XE#b% .

" F N ]? % * ( 4d¤ 5 ]hƒ B j fU G0 : eM0 O+( *************************************** ˜LC 5H N*8& ( %. (( & (•6 /¦> K . M CO" N 2b * 0 \ * ( v . o AZ ( K— e T f \ AN v7* f-S s 9 €v‹/0 Œ * ./o^X ^ / &n5D( g/Y ^”&•^F / #?^sX & ^d! % X 4( Nc™& ^ .Y ’ / © E% /jb6 /E% ’ /E% 4 A & b!b% SsY 4 A ( j \”..Od% )) ( ©b " dl C v * ( .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ]¦ .hv Ò o A c •he N o G * ( W $ * ™#I ]c Y 3 Y s o¤ µ* : j0 A /SX CX KU m E%m E+o GRH ²% LY ’ & !o* &SsY ( ’ &U / © ’ &U /jb6 “5H +R5H .com ���� �� ���� ����� �� .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. (( &–i% .jsoftj.` . [ZC : ‚ % X g* V `^ uW TGx q : O+( / & zX0 g/Y . N 0 u 7 LA h[? ybo .com ���� �� ���� ����� �� g/O'X( ^”&m . L.% )) ’ (( & ÂÌ / dA G0 •. ¡ -x v4A Q? ’ .o 4•8 ’ Y ( .^i X 0&s%# # &m V ( ` & / /MRX0 ^ 4•8X Xj& \”.jsoftj.gulfkids.o ’ Y ( X !Xt ’ & b!b% SsY .„ X !Xt j\%W 4•8 .7• so www.o 4•8 ’ & &5k% & . 1 G f -x* ( ™A´ G0 • g * G f -x : O+( .( ( j \”./http://www. •G0 : O+( .jsoftj./5&M^| ) ¨ t t t5 TG°? ( ©b D : O+( .7• so &8 +% . /8.X( ^”&mX V ( ` ^›!Xz% 5 * l W < G < * W46 * t t ‡ l¸ XP& &q ^k% X V ( t t5 € MAN [ C l .•./ &['k% ( j \”.

ë× . (( &E& b? * &( 7 R2 ’ e+0* Z> Ì ’ efX8 &U /G!•8 )) .A ( j \”.ì / OA ’ Ek&!b( LA h[? •8 ’ &E? A & d! % 4 A ’ L' " . +% j!%m www./http://www.gulfkids. (( .î e Ú# ’ j% j0 A € C ’ G" # m E%m KU G" j" j&ibt .ð .A E&´ 3( D M0 Is% &U &g' )) : l‘ * .u - * .¾ j ’ !ç j ’ +'( j ’ +R5H j fgOb% )) .ñ .k™>( j&A o b° / OA €/ OA /GR5H ‘m gOb% )) .&A o E.((/gbo & . (( e!5" R5 )) .jsoftj."&9 ’ &E&' " •8 ’ &E&ibXt X*X Xo : &S Ø &U KP ¸Qj . (( P? 6 ’ &E. (( /8.ï .com ���� �� ���� ����� �� ’ &]8 &_ '% F ’ &@* O % &Ž!z% 1 o gOb% )) : l‘ 4 .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.(( 7gb'( m &]8 . ’ /gbo " e !A j € A j\%.. (( X•^bXt ( / A ( &_ ( .Y ’ & '% 3. KP ¸Qj .jsoftj.% &U &_ bk \”. P [9 0 .í ." n •jQj .6 €/ z. 8 €/ 5o j \”.¢ L.ò ’ /_.Ö .( e b'( e !+C g!Y m +! & #b( ybo ’ 7 Ú +4!5" .o ’ G" m E%m S} e . L' " ybo ‰ . . b .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.o ‘m gOb% )) .o )) .jsoftj.!£ j.com ���� �� ���� ����� �� . KP ¸Qj .( .? .0* ybo ’ &¤>tÌ & b? ybo ’ &Z> Ì &@ d&F ybo +R5H )) . (( /g!b % /3! '% .

# s \ O# lX N .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. (( N 0 u 7 LA h[? ybo ********************************* .com ���� �� ���� ����� �� . n v % 9 ( \#EU/* \= ? ]9 G „A= v % ? \lCÀs.0X ^b^F^ V ( ` &8 / n &E... o.k% .!&F / . ` &E& X0r / X!%h N€X8 X5/( Xj!^%&m /S X+%X "^ N• X.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. a . \ r i% TG°? ( K † ! * K †%Å* K †9 9 { B f l b g O — #* %.ëë .h" TG0* ( · S MAN \# £x ©b Š sPW ‡`* ( m v•s tN T l>‡ K]N ? c \ N .?& V ( ` e•&$?^ eF^>&.com ���� �� ���� ����� �� ..X ^% &Elb% & !^| & +&o &( ^ ^? . (( \#-°9 Ex · S MAN [= •G0 b h. # ‚x ©{ oA E •G0 v@ ? * .£ s ***************************************** /€8 56 /• . B 0 s * .Y ’ / © /E% /jb\6 /E% ’ /E% j0 A S C KU m E%m )) .t E * \h }* ( \9 h% * ( \ *Q n _€ : 4•A% 0 v“%9 X g www.^%X ^ r \i% ^ / X X.gulfkids.X}.^u V () ¥ \ #!9 \ e** ( * O n " 2b Y* _ #* Þˆ \#!9 \9 f tre t *t { D % L&F X h% ^ &AX g\k48 4( v ^{&o. \#E•U/* \= ? ]9 _ a d? ( \ \#EUË \ N l 5 * ‚x \ 1 * \ * D W Y 4AN ( \T= vm CN0* d " U v % dY Òh? MTA® ( ‚ % m 9 m * \# £x TG0* ( K sN ?s c* K ¤< „ f* K™‡ #t „ f n @ ? : \ o. o.v* ( \l ”* \ O%  ( \ \= ? 9 mv * mv fU * ( \ D v* \% C ? ( U * U .0X ^>^F^V ( ` XO\% ^ u^ 7•.\ H .( g\k X} y^bXo Z^ ^ r \i% ^ / X X.\b\u ./http://www.jsoftj.jsoftj. u M AN ©{ oA G• 0 : GE•U` TG0 MAN { 9 G ? % [¨0 )) : 43= v 9 lX = .jsoftj. d 9* o 9 L„AÀv* ( o.

com ���� �� ���� ����� �� v U /!? ( K4 = Ñ4œ* ( ©{ Ex v\hA% E Ñ459 v’.XY # &m V ./}X Xt X 0&s%# ^? .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.&( .com ���� �� ���� ����� �� %.D5&R/0 .jsoftj. 0 : ]< O v 0 X g* • * • * ©{ ¶ 90* ( †45 U • !Z? – { * – ¶N X ? ( A 0 v’ =9* r^O" & X( /Elb% &E& I& OX0 V ( ` /ZX.\bX X0 g^% X & / X R/0 ^ ^ .b# &% I& O&0 ^ r \i% ^s.jsoftj.\kX ^ X V ’ ` ./0 V D u Ac* ( d * : 9 =" 9 4 v 0 X g o U * d *W * 0™ è0 s t dl e N sPW Y -x — TGx .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ((&E KU 3´ 3´ ( ’ &E KU ‚ 8 ‚ 8 ()) g&Y&8 . P s ." ˆ‹ = Ä a * P A%" * ˆ /S B .`&Š +% N oW#°? \9 ’• ^s -°? v\ } hW N †r b *********************************** vB j V ^™&8X e ^dX \ 5!d% \@ !© A1 n dv f0 Ä B S mU 4¤N0 TG0 hTA. ` e* X'F^ ^%X &]8^W% L&F ef.jsoftj.X0&* .gulfkids. ` X"& (^ 4( eC /8 Xj!^%&m X+!XC ^ Xj%&^s^?X V ( ` &Z^>'% ^[/5/ /EX" X.+% ^ /µrX .G . TG0* ( ]" % 3B { 9 lG £I www.•&8 X3X5 **************************************** &@ O % ybo ¤ 4gz% 4g« &8 k% ( e 50 • « # •F d¤ M AN v½ < : mb* * m = * mb e v 3 * A= v’ . o./http://www.\b/o ^ / 0& /0 ^% V ( F Z D MAN d • * c s’ Ž* Z t Û % ˆ L ™ A? ( ` XŠ ./".u^ XL&Y L&. .

` ^ ./" ^? X( & X'C^W& g/YX }^ g/O+X0& xX+%^X e X54!^ e@ X!CX /E+X!!&R/+b^ ^F N &(•/( X./O^% V ‚ % * v\# ^ { ™ F € +Y N v4 ¤% v 1S * ( /± * # n l C l < ./http://www.gulfkids. • 7Q I 9* ( •.jsoftj.K >5% ”m U m )) : ‘ < L?(¸ 9 •¸ E* ( a O" s‰ ¬ E . d N ‘^ n \.u ŽC ************************************** www.s v4¤N0* . ` ef*/ / X C % /g/O^% : /g. v ? ¯x ^ 7 ^?^” 4( eR&% XH ^[& Xo X( V : \# ^ 39 lX g ( v• e0 * o . { 9 lG £I eS TGx : v N lX gx lX = \? • v ?± ’ •# f +" ˆ 0* s\ v• ?± \ lG . ` &@X &tž L&FX X!"D % &@ !XR% L&F ‚X /5% ******************************** j&© H .\bX 0X .jsoftj./+X(r X 0&s#% # &m V ( l¿ O l h% T ( { 9 lG £I .\b& XoX . # s % E* ( m E* ( • 90 ./YX y^$"\ : A € +Y \[X xX!X &_ XR&% n% . (( \-w'% /E^b^F -w ( ’ • % /EbF L•8 / F ’ gY>. # K h^&* ( •9.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.s vµ Ž* ( { 9 G £I MAN • Oµ Ž* KVÀ s’ l0 -x s’%¨ .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj. e(.com ���� �� ���� ����� �� .com ���� �� ���� ����� �� \% s A? ( s o .

/x% X ‰.\b5X+%^X V ( (( /E+( Žn0 e•t &E KU &* 0 X( )) .? 7 S • vm N ? ( \A 0 ‚x [ v C v* K7 T f v7 O \#0* ( • .iX g/Y XrX ‚³ /Y g/YX* X9 X X. Ex / E* v\ P g E \#0* ]" % 3B { v h< * E : X g • KbLY s • d? : X g ( l Oµ MAN B* 5 K N KP %9 • 1v** ( \d1* MAN 7 * ( I € * ( O= € ? .jsoftj.jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. 0 – L % G !" v 9 †LAN d ‡ A c v— •Q N ˆ0 ? ( O= ? Y s K7 P .&Y Xx/ % Xg^b X" y. l0* ] /0* • 1*ž \ G0 m‹/!? v\ !. * 3 % 7 = n * ( — gE 7 = n s. \v.T c!? ( ) ./0 ? /jo \ )) ( \# £x g MAN v % MA v ’ ` &[/ D % X &( &Z X % .A )) ’ (( gk+( >}8 /joX .vB* 5 B g -°? ( A1 »c Y MAN ] %f MTAe* !WD v d M^D0 -°? ( ( W d AN v— •./ = 9 MD •G0 G £I 7ž s * GT x .XX &_ X X #$% X &=\ " X & X.F^ ^i%^X V ( ` g\?X8 X5t^ X./http://www. 4 A.X(Ÿ X 4( 7ÄiX"X &À.jsoftj.Xw% ( = * b = n /E vŒ %# E # O=9 ¯x* •ha ¡ MAN s’.© n% #— ’ K !5" Æ > &Š +% g\k+. W ) *U # .XC g\k"X.& g\k"X. ` X 0& & n. ` g&O&b5^u &( X 0&s%# +X. 1* v\#S ˜ G / d1 ` n l h% G f* .5o X . n s ´ Ž* ( U \AhN n %. gS .&( X 0& .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.\b5X+%^X V ( m3 Y* m.\% \ X X5H X X ?^ &5H ^F V ’ (( .com ���� �� ���� ����� �� &g!b'..com ���� �� ���� ����� �� V ( O= . G f – A/ v 9 * _.4( 7 LX .\b5X"X X 0& & n% X **************************************** @8 x+% m @8 (Ì (& vm N* ( •hÀ? • Og v .Y X 0&s%# X www.% & 4 . ` g/Y .% & o”Ì \ 0*.gulfkids.A? D .

com ���� �� ���� ����� �� .1 K Og s * KX lc s 7 = 9 F!9 E . ((&•k% ×F +? &Ñf!'% www.W W " [ * ( G £I * 3 < [ @W .5O a W % B A= MAN F =j TGx ./+(& •/( "&m X• ^sX % +Xo c& ? X+ X8 V : X g ( •Q =j ˆ0 -x v›hNS G f* .bQ \[$()) ./wX0 X 0&s%# n . ‰ v@X +X'(D NŽ/ t/ g/O"^W^? V l 0 ©bQ=> : v ¥0 X g (\ ?O nv Ä d$ n l Å · S TG0 † ƒ!? TÛx v™AZ `^ ( ( B " n vr À" .jsoftj.!M% +/" })) **************************************** & >i$% \ '% ß & k+% &8 k% &• 5 ( [ C v]Àj ^ /* ^kX0 ^ : l => V (` g* . XG0^X8 ^”&mX V ([s9 MW¥ bQ=> l . M=h< : ‡ g* ./http://www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.gulfkids.? O % v7Q 0* X 5 v4s./•.. (( \ } 8 % &‰.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.com ���� �� ���� ����� �� ( o A" [ ( O= v .°8 4( g\kDX8 g\k^% / +X0 &cO^k% y^%&m / W^F V : 4dlAa g X g* ( r ( ..d? .jsoftj. q : X g ( •Q =j ™ 1 -x h v 9 G f* &=!./O^i X0 => TGx : s4d N WL%? Xg .> U? . ` ei^F 4( g\?& (^ 4( K sO g s TÛx † 0 \ ?— v S v@ ® _’ . `g/OX (X / / iX ^>^F V .\k%^ Ñ4!XO/0 E. O = n # f U ( rd B ^e0 O=9 mU « „fU TGS ˜ tB CDE * 1** ( t’† * 1** ( t@ *v 1 ? g. ` g/O+Xo ]& o^W^F X+& X0r L&F ^ . ` e$0& CX ^ .jsoftj. lG B S [ H ` †4t T k G0 : ¥ 6 l Wh^ * v[.

/wX0 y. (( +Q E+( • .M5u : & k™> b% X€X X XC : ./+ : u .!b.•. (( u & (•6 & 5 % ¨5u ”m – #[} o – U # m )) : Ki ^e K‘ .o ( &E!+!o I ) &E!. U m * . À m * .•. v s Gs* " ( · =" 9 D lg s4dW#0 = 7 _F #0 MWh : jS n* NZ^>.XC g/OX (X / / iX ^>^F V ’\ ¡ 4A./http://www.XY X3X5 X X"& ?&” Xo /EX5b^u X+b^ |^ X( ********************************** &Ž™ n6 &[Y m /E.M5u : u . g " : .\b\i% yX X &k^%X /8 Xn ^W% yX X ^% XO"&•^F V . ` g/O\b$4( e”&m g\k"&m &S& !^| 7ª0& XC : vN X g • ? G " n* )G .. ` &8 / n D % L&F L&.gulfkids. g " : . ( )) : i ^O ‘ < n* . o l²N*0 7 ’#!? _P ¤N Û o n ’ s # f* O+( E/. ` e / \F /S/ (^ ^ ^?X /S X." ( \ dY MAN rg ( l>l" .com ���� �� ���� ����� �� .5!5Ø E/./•. (( & ^© G X !X S.jsoftj.&C & !Xz& g/YX }^ ^ / & n% y#F.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.#x ¤ " n ’#0 • =j* ) =j* ) =j U ’#0 • = # * ( o * 9 s 1 * ( oh.X V ( ` 7• X'.! I 5 % . X3X} .XC #— !"/ % &[Y ( /E! H /GM5u ( )) : i ^O ‘ < n +Q .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.% u Ð I 5o u ” ( : u .o /EX5X'.% u Ð S&* •F @ é gO/. n* g/. \ 9* o 9 ©{ i Ò ( šb hN • sN* ( b Whe •#-0 \• „A * ( s ? * v\ N . .D´ ’ & +Q s.jsoftj.X /0 X "&m V .1 \ 4„A.jsoftj.? ( K =>9 ’ Av9 -x : 4 = v 9 X g 3&d/ ^%X V .\% u Ð & (•6 I 5o .com ���� �� ���� ����� �� L&F .%# /•. ]9 O" B j* ø=vN www.e.

gulfkids. X % / O ( dl*0 ( v4 ¤N0* MAN0 1 L * ( \ [ W * s‡` Xl O x* .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. a O" n TGx &_ . x \ b I G \ •G0 : * ( G .jsoftj..jsoftj./R^ nX!%X . v\ Tž \ t 5 X“^bH^X ^ oX X ^F V ( ` XP&+&'R/ % DŽR & /0 /Elb% X &Š +% & Xo XP&F X % X ^›!Xz% XP& &q ^k% X L. ` ˜•XC &E#b% X oX # &m &5H ^F V s4 Q 9 • g W 0 -x { GT x* ( bQ 4¤N s b $ t4‡¤N TGx )) : ‘ < n* ./http://www.\ X!%X ’ š du ( ^[&H V ( ` &E#b% y^bXo /S/ }^W^F ‘ ( U # m )) : jS n* . €E " N•Uv* t4„A.% Y ( :• 0(F ˆ-S X = ) W-S N s TGx ( € -z s " \ a =#* \a e* ( A= Q v d * : &.X" X(Ÿ D*•/ ^ g\?/ /(WX0 XElb% # &m V (i U A U TG0* ( MCN0 U . •G0 * ( % T ( € -z s -+v E •G0 : * ( ²st5 4•¤ 9 0 Ld? V(o •# . (( lÃÀ.&+ bq o. ` XO&bY^ y^%&m v[ a W v •G0 • W 9E* ) % * Ex G A S * lX " * ************************************ !C. ) a ž ) 1 L * .com ���� �� ���� ����� �� _ .` † * •G0* ( v\¦ . ` . ? ( ©{ \#0 4A% •G0 L * : & Mi% / O ( LD = * =" TG0* ( B S www.o .jsoftj. (( L&+(X X XC ( Ldo\ % TG°? ( K t ‡g* { Kb =9 Ex € -z . \lA? ÃÀ s * ( DW v\A? LD s h? ( U/0 U TG v % 4A% * ( t 1S * t = * t‹O : ‡ a .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. I * .com ���� �� ���� ����� �� ’ ` &Elb% & # &m X€/ 5XH X(X &5H X V’`e 5XH X+!^bXo Ô& F^ X+ X8 V ’ ` g/ X5H X X & g\k!^bXo . U m * .

G (o 1 V 0 v\ . b'6 9 € -z s M‡=•At G0 : s 0 ‰§ ( K@ Ac K\1 9* ( K K hA 9* \Ôæ ^ 0X ^ d^ ! % # &m / X'C^ XL&Y L&.>f + Ä h < .XY y"^ g/.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� •G0* ( v\ W• G0 .jsoftj.%# & 3^F* V ( * % ? v‰s t# ( ] +" _.b\u XO!^b$4( g/.\bX ^uX L&b!&5X XL&Y L&.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. •" ƒ E • A¤ -x ( 7 z sLs9 f U * ./ X g . v“%9* L. ` g&O& ^4!X g/O+Xo # X h ?^ K .b{( e6 q € t n" )) ( U mU= •G0* ( v\tht www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.6 )) ( ` Ng!& XC ˜L&%X /E"^W^? v@X X oX /EX+!XX Xj+X!X I&s#% ^”&•^F / X'C^ g&b.u\ X ./}& t\X / X} XY X 0&s%# ^F ) %? * ( o ªE _ ¦* .%& X€X X0 L^%&m XGdX'X &%^ V : ¾v. •" ƒ E • A¤ ¶•A%1 W4dA : Xl = G f rA./Y [\u ^s.\i0X I&* X5& h% [\uX lG V O` # » C * ( * % .u^W^% Xj!^%&m XI& X0 7-& X5& X"^ X( L&+b^ /.com ���� �� ���� ����� �� s Rà * o9 #.^b/.s ) f ˆ-S U TG0 L * : &@8 k% / O ( (o L&F \” \X g&Y&8 X0&* &( .jsoftj. ` XP& ^% X % •X8 XElb% /‰ Xt^ v\#°? ( € -z s t4t s Gx : * ¥ v d : * ( v /z _r C _ d € * †@^ .X XH^ ^%X ^V ` o A%1 •G0 : * ( mv g\k0& 0^ GX5X'^? X &5^F 7 X5!&nD( 4( g\kX XH^ X(X V * \ AN { v h} _ d * ( _4 ¤N _ d € * . ` g/OX+!X N vs d AN* ) ^e \v vh Y W l< GT x s @3 )f : o -+ s ˆ-0 n s * ( ’#0 o B K #U9 Ex o AN ÃTA.5XH^ ^u v X5!&nD( g\k.\%. .%# .( /gb'.4"&m Xj.O= ? % v d ( ` g\k&'\ "^ & +&o &( X. (( &S 0 E&" '% ( .\b&.v Ž U TG * : ™ ./http://www.iX. : K4A. (( e(. -!9 { q MAN \ 0 1* ( ˆ-S MAN m ex TG°? ( ‡ ¥ †@^ .gulfkids.

` g\k^% /E#b% X & zX0 ^ ^ .X( V KP :€ " v9 Xg Ñ v* 0 • g ’ e -x 7K g „ f T 9 •U/! E* [ • o AN !C/0 s " s ¡ : ÇI n _ 1 : 4dv %9 X g ` &E#b% y^bXo /S/ }^W^F X“^bH^X ^ oX www.% / 0 % =!% )) : ‘ < n* ( i 7 ` XP& &C % d AN0* 6 g (( K ibd% /g. v\ N N* = \ N!? ? v4 } E* ( ‡Xs ‡$ C% { * • v hN \ : h% K sO v 9 v\ N X g* &s.jsoftj.jsoftj.\ X!%X &E. X % .com ���� �� ���� ����� �� . (( &ŽMz% X +o E' " /jb Is% / 0 % @ 4 W Uf 4v 6 • ? @ ? Q 9 G n M= ? .gulfkids. . 0 : ™ g v 9 † < X =? ( v hN \9 . ./•/0 ^ & X '% X .com ���� �� ���� ����� �� /http://www./R^ nX!%X ./http://www. { B f N • Tg* /gXC8^ X.D5&R/ ^%^ ./YX g\k^% /Elb% / & zX0 XZ.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.\% \ &[XWX0 ^%X a N \ 9 n* \Ds N n K 9 90 _i‡Cs. Û ©{ t 5 G0 † l0 MA9 : K 9 90 X g ."WF .X L&F X 0& &} XO/ % X XP&? X'X % X yX \i% L&% \ .jsoftj./t V : X = { TGx ( ] +" . ˆ-z "T * V : ©{ X #!? ( K 9 90 \ AN v@ •.&( &[M^ % .#b% &[!&5.X!% /g\k!^bXo XŽ0X $X ^ ^ ^u V : \ /x vrv X g* . Xs % 9 G f* ( v hN ž* 1 { ? : X g ( ` XP&b&Y Xx% & Xo ]& o^X &‰ / % & /( X X.4d? .=? G f* ( KiC./5Y” )) : X g ( › g f s \9 * m c* vm -z s h ? Æ" n .com ���� �� ���� ����� �� MAN v@ E K 9 90 rA ( g\k+. "m ’ & XoX Dn..

jsoftj.\% ^u v X5!&nD( g/O.!^%&m . « • vi U v[ZY0 : \. \ N K >Å* K N* KV=# „ f \ %9 Œ NE * ( \ >N \ = * ( { ‚x v\N 1 * m . u Œ N * ( ‚ % 3B A \ § * X hf s d ? TG°? ( G -l N 0» { ‚x a ÙA90* ( 345 * 346 * B * 0 ÙA90 s ( \ #-* \hA¤9 % A * ( { KX hf „ f P jx G Wh * t\ § * TG°? wa < b g n \# ^ B > * ‰ 9 % G £x v Wh 4A¤ 9 vŒ NE * .O/ % /g/Y Xj&.^% \ {„ÇÙ}^ .gulfkids. }& X8 . /± ™ * ( oD N s * o # &m V ."&mX &Elb&% "&m .com ���� �� ���� ����� �� o v o 4A. ` XL4X8 Xg&CX8 X( # &m & .` ************************************** & 5% & Y {% &êo www./http://www.X XH^ ^”&m X 0&s%# {„ÇÇ}X 0& & n% & 4 XX V ^ / X.^% \X v X CX8X g&O48 4( N_ X.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. # v d= U » : 46 K > n v 6 X g .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. # v 1 v* ( B =% * ( l % * ( v\ § * ( v : œ l † [g* s g K 0 %9 0 d? \39 ‚x m = ? * .jsoftj.D'% & v@X8 (Ÿ X= +% ********************************** v ..com ���� �� ���� ����� �� .^bXH g&O!^bXo Xj&. « vŒ NE * &E.jsoftj.. ( KP [ t • %t \ AN s 3 ? • o AN !C/0 s : s 0 s * o # s * ( o s * o9 ON0 s t½ O t ‡= TG°? ( ovAg — * ( ovDs N* .

bo ˜•C )) : À n* . (( _“ 9 v4a hN www. 5 ]< O v“%9 G f* .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.+h ? ’ ] !5% . .&( &• X.Xz/( ^sYX V ( v\ N * h ? G N 3 g* ^A b N°f : C lX O/ d * V A®* ( „C * ( € . \v. _ ƒ _ 0 U * .".5e ( .jsoftj.c X % • v g s4d AN K“ 9 KB >9 lX§ aQ" TGx )) : · ™ : B 9 † À =N g* .vÈ m N KbLY p f* ( dA A1* .!o .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.['. (( /E '} E 8 E!F \['z0 ’ e(. : lX = b h < 7 N *0 ( \ †5 *0 ( \9s j æ .'5% .k& % L&F X+ ^F ( V KG s.5 9 v7 h E : X h$ lX*0ž . .# rN " Al< n G £ N* .9 v t ‡ \ ! F _.jsoftj. ` N• X XAX N*&8 X v[X'. 7 G ^sW 9 G .k BC .\b ¶ )) : K . (( N K‘ Q DŽ¬ v[!£ U # m )) : i ^O n K4A.v ( A gk"W? .gulfkids.( E!F .>f* lG * ( 3L \Z # 9* m N B CD *0 ( m N • *S HQ / *0 ( \ dA Ag ( % 4 ¤ b 1 \#0 4AN ( 3 U = = tŒt tN s h? ( 7 ¤ MAN ¶v9 .$ a % v™ l d * .^v 4dv vZv • .0 7Z 0 & 5 h[? . (( &Š +% & . . (( g? . # sP W ( \v9 j ³. K‘ XW v X h$ ‚x X h$ L &gb'.com ���� �� ���� ����� �� .com ���� �� ���� ����� �� “ %9 TG0 * ( r Y 2bLY* _r C _ 0 * ( B > b O9 ™ ©b e . * O v[3 u U TG°? ( d¤" 9 b NE * .>f* . c ` vi. K = „ g0 MAN U U /0* ( ? ƒS 4 A= * ( B ( ™ 9Q" r ¤ * ( G S )) ( · ./http://www. * ( 4.6 y.z0 9 G h>%f • 7K T f l . ` 7 LXA N* n* dvZs.jsoftj. (( F {+% DŽ¬ Nc!{" U # m )) : 3 U .

XC ^ &9 X+X( /S X"8 ^u X X ^i% X V. ` 7Z. 9 ( 7 .5e K ? n N " v 7 L.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. * 4 ¤ ‚x l N * h. · S * @A= * 7 *S 9 B O" $ % *v 0 -x G # ©b h G f \ x P N g* Ex .\b ( 78X ^i& # &m /E\%4 X+"/ X(X /E/+&™ X Xt X"X +&o # &m i_ ^e U * ./} / % .vÈ* 9 \#0* ( K g* Kb =9 \#0* ( •> N E* • •6 ™ G TG0 – ‚ % * /•& X \[!#b% ^%X X X ^i% X€&8 / ^ XO^% L&zX5+X0 /= % ^% V .%&X g\k48 4( e>M^F ./ ( ^F V ( \ #!hc* \ ? N ‚x s ¤# * (KX 9 Cs.% www.jsoftj." ^ X"*X8^ . ` 7 X5'/R& / X ^i% X /= % & ./RX5'X0 7jb^ ^F L&F ä[\?X &8 XO+% e@X &n5/( &8 XO+% ^ X0r X+bX }X X &[!#b% ^ X0r X".9* • % * • F l>f0 s4 * X hNS 0 TGx 4s dc #* s4d f .jsoftj.Og _’g* † £ h? ( ] .jsoftj. ` &¯& ^i% X /S X+bn^F 7 LXA #[\?X X• X'&R% X XP&+4'% X*X Xo .com ���� �� ���� ����� �� _’ g** ( b =A _’g ? ( ’g v4 ¤ * ( K.gulfkids. [a L?( V : KG . ` XP&b&o ^F +\? &m "/ #% &( /S X"sXw #% e.1S g* X s G A£ r f X hW % bE+ .` ^ . ` e>& X sXY XGi^bXt X( X+ X8 V./zX.o )) ( s4d E* * ********************************************* U m Ñ&x.^? X* .0Xr X8 XO+% X ^[!#b% X+bX }X X ` e>!&n V . .\bX o &[\uX V .? & 7[X}^ h[\k&% V ( d * A _’g** ( % ChA _’g** ( %A .^% : ` . 7 ¤ MAN ¶v9 lG : d AN _B ) FÇ n \# ^ – ‹ /0* ( * @ ./ ^b X.XRX ^F & !X.XA 4( &mX V ( ` N• X.O^% ^s&w.com ���� �� ���� ����� �� ./http://www. * Q n h% MAN v\#*‹´ : .\bX o &[\uX V ( ` OX &5&? X+X( L&F .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. (( &['k% & x % ( j \”.%& {„Ù}XP&5&o ^% X /OX+!X X(X X]8^W% X X '% X+i^bXt X(X V .5X. ` .Xo y.

5 W hC *0 — *0 .\?& 0/ Xo y^% X XX /EX" XR5/ &E&+!& X!& N_ 0&.Xt ^ &Elb% X!%& ^ # &m ^ V ( ` XP&R&% n% y#%X.dX( .XM5^u e !& X} /]8^W% X &S&8 ^u •XC XE#b% 4L. &E!bo m8 f * ( \ AN \lApf * ( \39 ‚x v\v# f % MAN %./Y ^ X g&O!./YX X• X.X0 /E/.dX" XZ V ( ` b N v\ 9 /8X ^u X(X V ( `S& &* X5& & ^ .& ¶ % Ä v’% c 95* g *P [ s4 .#% /Elb% XL.0X X.% I&. ’ s # f 2b ( B CDE * @A= !.^bXo N‰. L v 4¤N0 s * ^ .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.X" I&s./\kb&% h[&x4'% *************************************** /Gb#?./ £ A../5X bX0 g&O&•./"X RX0 ********************************** 7 <>< ybo .gulfkids.jsoftj. (( e !A E /€ A Xœ.com ���� �� ���� ����� �� .^F / &Y ^i% X.jsoftj.k& % ./YX V ( :8 KU ’ KU )) : Bs ` ^ .^d?^ X './http://www. G0 • 90 A=A v £ &[\u V ( _i ^e )‘ Nc!&d^% /E#b% V ( ` &S&* X5&o * .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.5 *0 ]/3 + * ]39 * b 9 0* ]j3 ¦ 0 s " ™ 0 jQj MAN ]%hq [ h$ vP 1 ? ( PTQÝ * P * * ( ¨ " * : L * ( O — #* ? % * b www.jsoftj. ` ^ .com ���� �� ���� ����� �� : g ( _r C Þ'% \ ? ( Œ %" vŒ N0 ( v4 ¤% l A$ 4 E : ©{ E* ( \ x v f * \9 MD * ( \ x v ..X.Xt L&F g/Y8^” g\< /Elb% /_ X '% X & X( X!&i% XZ. * ( \†}* ( vB A= v\l6! U * ( t\ ‡0 s hc ? 4ªAN o U * ( \# ^ m.4!&%X # &m V ( ` ef!& X /E^% /g^b X [XY V ( \ *\ N*\E9 g. ` ^% / X ^ X]8^W% X &_ X X '% /j' & /0 XE#b% # &m V ( ` &Ž.

\b/} GXx&MX" **************************************** U ybo j6 q [&C E( v7 O ` v[ h ¬ { N* /± * ] *S \ ? ©{ v[h´ • X 0&9 X." v€s : \ª% $% n v› % h3#x* ( P .com ���� �� ���� ����� �� l !.D+^qX #[\? ^ . K 1 7K [ K 1 K È b * ( \ ¾* v€ * ( \ ? v€ hŸE * \9 X 5 YE v7 N* ( a 5 .com ���� �� ���� ����� �� o .v . N* ( T 1* W N { 9 lX O E : \ ` &E&X* X5& &% &5d^ H X /S /5o ^F V ( ˆ‹ G £I \ Ez* ( \ a O * \# 0* ( \N * \ :& ( LD " 3rA v•Q¡x : ‘ $% . L * ( \ x ©b ZA * \vN c* ( \v ./.jsoftj.¡* 4d. #0 G ?3 Àv G E* ( s[= •Ž ¸ f* KB #0 ’ } \# A%´ s4Ÿ°? ( ] O N BTU%" ]Z.gulfkids. U M= ? ( = g n b " • Cg \ 0 MAN v lC= g&O!./ X0 ^% V ( ` XO& ^sXo 4( g/O+Xo /c# Xw/0 ^%X .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.X % /3XMX"X V L ¯ s < 7 G W ‚x v ¤ v\#0 •Es N* •? O#x % L * ( l aQ" v d * ( T 1* W N ©{ v4 < * ( 7 www. ` g&O!^bXo 7 XR!XH ¸ * a O * • 0 G* ¤ s4 * ( K N KP s • #0 v’? N* v #0 { G ^ .^bXo yXMi/0 ^% V : X =? .RX0 0 ©{ re* s g* ./ }X /0 ^% X+!^%&m g/O"^ . f bE+ l ‡>t * !! s4dt stN K Cg T f v ¤ v]Z. s^ t ‡? 7 * .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ` XYX !^| e*. \A=N v = * ( lG $ \v O T ^%X XO!&F /_./http://www.\b/} g/Y X+% X g/Y/*./ X!^F . ` ^ .X #b\? V ( ` ë.sv \W#°? ( S X c* s4f Wx : •LAN X g : \a N0 s N X g { TG°? ( P %a * r 1 S @ O * € Wx .†1 * P ¤ #E * P %g V ( L.? ( d 4 .n 4Aƒ ./5' X RX0 V = .jsoftj.jsoftj.

/5X'RX ^% V # f b hA% _.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. 9 % * ( Kb C%f ( Û ( ` g\k#% N !Xt X.xo ‚ '? K fn¢ æ _ 1 N G f • ? •ž ZN TG0 : F ? v4 v d¨ 9v fovN 0 3B : s’ =? ( ˆ /0 K g ‚x sP ? . ` XP&5& XC X+& y^ ^?X ***************************** 79. ¢ 1 v’ ¡ ( .XO& .k0 u &Äi+% /Ž?# X /( 4d= c p= Y g % v“%9 .!^%&m XI& .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.com ���� �� ���� ����� �� .com ���� �� ���� ����� �� ./http://www.iX.jsoftj.B : s’ g* b h.X!&% ^-'&i% .i6 &U 5o ? )) ." N TGx ( (( [ i% U 5o k 0 ’ .u^W^% .jsoftj.f v 9 %? ( 6 4= # * ©{ d O#!? ! ’#0 !? #0 lG # •% ¨ ( ` &E&" /* &( X 0&s%# & Xj"X.jsoftj. ‚x s’ ? vž Z% P %? ( æ v *(¢1 M AN v\At‡=‡? ] . * •=< * L * 7 = #E v4¤N0 • g* • ****************************************** * 7 ? XŽ?# X /( \ .f N ( s’9 ¡ hW A? .> ? ( K· N KV= 9 4d .\F.4 Xw/0X /SX 5Xo 7‰ ^k& /E#b% X=!^%^ V . G* 9 * ( ›hNS * ( 7 370 9 * www.%& X€X X0 L^%&m XGdX'X &%^ V : a = 7 z ¶9 t sÀf 4A.gulfkids. 9 \ 90 MAN ˆ .f O= K * q mv 1 i9U? ( v\# .? ( 4f < ˆ . I K hO9 .9* m O s g[ d/ f MAN ˆ .X+!X^ 7 X* Xt 4( 7 5XC ^ ^i$&( ^ ^? &mX e !XA N= "X /g^b{/ ^b^F & X( X!&i% &Z. Ü0* ( 3 U * ( 3 À * ( ‡ t t‡g* ( K s v1 g* ( F K N 9 f ( Mh% 4vœ e0 % È* Ž % b f-0 s _. ` Xjb^ /.>f* ./Y [X g\k#% ef XA /S..X0 7-& X5& X"^ X( L&+b^ /. \Y ? Xj.

>f •.s@ E* W4 5 E* W4 ¹ E ( KbLY T f l g l hA% l d ’.&R/ [XY V ( •D N* •E c Ž % n f vŒEz o . (( &Š +% ¥| \kX j% KU g'u 2 ]8 ƒ 9 ( o a 9!9 ( o fs & ( oAs/ 9 ( oA !9 s· .jsoftj. ` &E& ^ .C/ K./http://www.Œ * P N /E * 7 A% 9 n * Tj0* ( ³ . .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. Kž 9 v 9 % v N v³ * ( ¥ n * Tj0 o .>f v’ 0 ? D < # ON n vP ¤# .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. #!hC * .dY K 1 s s4f .jsoftj. ( bL Y p f s’.1 " *0 ( % $ d Ž K d Y e s •Ž s * ( •. K.s 3 MAN* )) : i ^O ‘ < n* ( _4 ¤N _ s‡f l N = . m he* \ T¾* \ hc* ( ) "N P _ dY s4 N s Ž ( B S * * 9 * LN * N * LN 3 * " * ( ž Ü0* ( * C C * ( =% * ( ÑÏ# 9 o * ( ž 9 9 ³ l > .jsoftj./ X o#S •Ns . ` e ?&8 g/O^% /3X 'X ^ 7 XC^ 4( g/O+&( %./ Æ 7.[ * ( _ %•=v KG j* ( v¢ N0 v /z* †4e0 € -* ( MhN0 Ud? ( _P N e8. (( &= +% ¥&| ¥&z% )) : i ^O ‘ < n* www. AW " G* = n *† U g % * ( rA. = •G0* [hA •G0* t „j+ •G0 o# °9 \ W O %9 \ = c W@Y ¯x ( • dY l hµ E K[? # K.gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� ./" g\k#% [X xX0X V . ¬(o .>f K[¨* ( 3 * * . K hAN Ž % n „j+" •. b hAN o#* * gI * W v\ shTAN* O N sP W K7 ON v™ # D=.com ���� �� ���� ����� �� v 9 { v N v³ * ( ³ Xz 4 9x v 9 v h¦ v³ : /! " b hA% * s4œ G f KBt tN K g N* ]N •* b f-0 N vP0 g* . Ÿ°? ( m f *0 ( .

‡g * .jsoftj.gulfkids.? ( vmE " • f -* ( • f Y* { • KX a ¯ º d n v\lA/ * ( Kb 90 N s t4t. O = vP N* ] Q" vŒEz vm N K. #x PW e* K %s Y n «0 vPs * : W NgX+. ((L ) Li. (( &E&5bu . f K 1 t tt/ v’? N K 9 ¡ n P ( X r f ( [ C a j % F Y ( @lAl` @3D ‡G f* ( * * ^ . v\ ©{ X S KP A lG A£ KF #0 ]9* U ]9 v’# g h v’ Z%? : X g X " n s’. (( &ê& % ( E&+0 D 0 ’ & 5Q c A & di% 3u .^? /E"&m #b^? {„Ç}X 0&9^ ^ /3X dX0 g\< V ( m x ©{ vm CN0 & t·s t Ž v\#S ( \A 0 s N N * ( b ^O n \.k0 > lG •-x aU NX . c0 vPs ? )G .% šz% 5 % DŽ¬ U # m)) : i ^O ‘ < n* :‘ ./0 )) : ‘ < n* ! _ 0 ¶l? % E B %3 . s^ t ‡? . G0 v’? %? ( %" • sD G % s4 * ( * * O= * . 9 lAsÀt •G0 Ô = 3Ü % v.com ���� �� ���� ����� �� /http://www./http://www. ` e !&+oX X+& X0•&% Ž% s : 4 v 0 lX = ( b S 9’ v .jsoftj.Ñ 90 ¢ / g* /j&A.^| : &gb'6 & ( X !Xt .dY Ñ j* ( K. @a . %.( Ó /35. ) £ g _Œ ¡l m N* ( v .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� & D*(™ W ( O " 9* X S 9 E* · % > 9™* .S +| [ } gOb% )) G" K ‚x •d. U v’ 0 ? ( >f0* ( ] 0 m N TG0 «‹/!? \A 0 dv .0 www. U9 ‚x .{ t4t. #! ? v aU ˆ N X g* .‡g & K· v\#S ( X — * ( \lA 0* e [ v’ f : 4 v 0 X g ( •EU1 • * .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.com ���� �� ���� ����� �� .1 ( C" K N \l!.

\ X0X g\k0& 0^ GX5X'?^ X &5^F 7 X5!&nD( 4( g\kX XH^ . www.S +| ^[X X} ’ EbJ KU 3£ ’ E‹· \@ tž “5H ( )) : ‘ < n* ^[.gulfkids.o E&5bu .jsoftj.lb% # ^W& Xj%&^” V ( ` ek+X• e X !& X( /E^% # &•^F I& ?&” Xo X]X o^ X(X V ( KbQ9 ‚x KbQ9 X(X V : ‚ % \ g* ( ` g&O&'\ "^W& X( / 4!Xz/0 y.com ���� �� ���� ����� �� ’ .`euX ^| ( g/Y X+!^i ^W^% & ^i0& #d% -° ? ( o# 0* o h¡* o ¾ MAN d = 0 W ^ • e* N TG0 vP * N s K W c K e 9 €v‹/0 Œ s * !• Û 0 s s ( G ?! vr=•A L ( b = 9 s4ªA * ( •ž 9 · * ( @ ` N : L * ( % W W* * TA" b hAN .? ( B #U a f Œ g * ( QO 9 G* ¹* ( { N c s N · N!? ( mE s * ( K ‡ t# ‚x K # s i e!? ( 345 * 346 * •= 9 vmQ 9 * ( \gsž ‡ t%t t* ( \# 9 ? N XE.XA &%^ V ( # N & v %.jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. # 4 % v’ ZN ( vo A¯ MAN { v # E* ( voA¯ E h ? v „ # v v Á #x : lX = ( 4 N ( d? • s " # $ ‚x v ¤ # E* ( n 4A¤" 3 !" # $ ‚x v ¤ #* )) ( ` g\k"X ./( ^iX. S WOg* ( #† n s ž * ™ 4AN 90 ( ( ™£ 1 4 * ) v\vŠ ( ÑL 0 K. (( /3X5 X 7= " ( &U \”.0&9Ÿ g/ ^k.^u y^bXo XOX X "^ e X 4" e 4!Xz/( /j0X g^% y^bXo ./ n* ( \39 s K ? N n * ( •% * v\lgž * •.9 Ex s WO v@ D* v * v •= v4œ e0 • #0 v’?• tN s K.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.#%^ ^X V ( `7•$&^? Xo .dY LÑ# .jsoftj. } ’ EbJ &E!bo KU œ F ’ E‹· !" % “5H ( ’ v | 8 LY !" % E.# E* ( vO= MAN v W. Md # .com ���� �� ���� ����� �� v9l 0* t hvN v 9 %? hf ( d %A 4v A S G f vß ’AO -°? .XC 7Z. lG h>N lg " hA. ¡ G f 4 0 v Z ? ( T 1* \ †9 \tA.^ #* . v 9 v h¦* K ž W N { N 4 s%v9 . &./http://www.

com ���� �� ���� ����� �� ` . ) l < * ( \ x E : G †N v .%# &E#b% ^@X d&F \#S ˜ € * \ G E ^A" TGx .0 v’A9 g X ^? g/YX8 Xn ^X g/OXX &F^ /Žbh ^i/"ŸV : ± mU Û fU? ( ] ./•X o^W^F V ( ` g&O&u.o e•t ( <É K À" m ?S ( .^i% X 4( g/OX" X!+/ /Elb% yX^W^FV :s4d ? ^ / / 0X ^% g/YX e X. · S n { wd " _r • ( g C Y 9 3L Q I d% n •hA.\k^F•/0 y"^W^F /E#b% \%.^bXt .gulfkids.jsoftj.jsoftj.* v t ‡0 t ? ( sP N* h= ‚x b A 0 h www. MAN ) C F TG0 : U '% * .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.zX g/OX!&WX!^F V ’ ` &E&5"^s& X"sXt^ elb\k^F V ’ ` &Z& X % ^[!X g&O!^bXo X+bX 8^W^F .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. (( E% Ž&.9 – 3Ä ? .%^WX &%^X V .\F . 1 ‚x L v# ( _L * )Ž N ( Œ* À ) \ l= ŒQ / Ž % n • j+ • AN ? • g € TG0 vG ?({9 V./http://www.h – N * / ( C• vF H= .jsoftj. •./OX X0 g&O&" X!z\ L&F g/Y/8^s"XX 7@ X( ^ ^ &E& .( g/OX.?v ( # m !" % ( E&W0 1 ’ E!X+!o P /SX i^F . ` XO!^bXo XŠ +% X ^d^F L&. ` ^ .\i!X%^ X X ^i% X X= % X wX X X]8^W% X &_ X X '% ****************************************** .^F &( /ci'% /g&O!^bXo Xw^F & &o X./+&(•/0 g^% .com ���� �� ���� ����� �� X•. **************************************** yi © 3( N_ {© ( N re* n ) %a ) = * ( _ ZN _7Qf ( ) Aq n P 3 A ) ^e n •E = . l ± mU †4 Œ * I }E *0 :X g* ` ^ .

` ^ . • aQ E* s4 #0 G ¤ 0 !! M=sh< v vhl< d†0 4 • ZN » : d ? • = sP W ? n ] £ P $ n ]% l< G* Œ * ( •ž 9 \Y N MAN 4l W9 ‡Gs*t t Œ ( n ]9TU %" ^a G †h Œ * ( js g g G %h../O^i X0 # N•. ` 7cH & Xo 7Z.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.com ���� �� ���� ����� �� • # E* • 1 E* •6x € s Ç s4A? b h./O^F g&O&.lb% L&F^ V :‚ % * \# ^ ©{ X g o U * .˜jAX ¶% ¼ [# O G0 : h v 9 f.X0 L&F /“04 % &E& _ X.. Œ * ( < \ o ./O^%X XO& ^ / &n5/0 # N /!o^ g/O^%X XO& ^ .com ���� �� ���� ����� �� .\b&i X0 ^ ^ .jsoftj.\b\u g/O^% ( ` 7 X !&i& 7• X X'^? g/O\% X o^ V ( ` 7Z& kD( &( /E^% X ^F /E#b% & &O/0 X(X V V(` ( ` e>!&5X XO& ^ . s4 *8 n U <I * N 9 Ex @shl< * Œ ÁE * XQ * /z ‚x « . <I •G0 v £ Ÿ°? ( e = * ( 4d" N n lX cS \lj3 ^v & v\ Y0 * ( % ?S ./ o .v ./O^i X0 A ) he g ) 9 D <I TGx &E.4 ƒ •Gx s4 #x N TGx . _ ƒ * ( \ ? WoY E S TG0 : ¶% n \9 _Œ % v\#0 K4A% [ ( lG N ? Ex ¤ n _ 0 ms Ž – ‚ % * \# ^ { : www.jsoftj. ‚x #s %e : d ? lX = ( * ( ?‹ . K Z # Q9 _L% * ( K Å / Q9 ) hN* ( Kb Š Q9 _· 0* ( K ¡ Q9 _7 ‹[..A 7* X(X ^? g/O\% X o^ V M AN • D ¡ v d * ( ( P % *./ X 'X0 .gulfkids./http://www.• 9 .\b\u y^bXo X3&5\ X V .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.v U ) B f n =% 7Qf * TGx : m % _7Qf ( Ž % n [g* U r À. <I U MAN* ( N mU l 0* G A À" * • A=N G g %" 0 ( 7Q I ( W@< U l = W. • C/ d ‹f0 v tŒt tN ) C/ !! `./ X 'X0 g/YX ^$?^ # ^ /Ž' X RX Z^ V ( X g # v ^”r g.jsoftj.X•^ g/Y [X &Z X "^W% ^? #%&m g/Y &m ^ .. C ^ g./ 4v .?0 E s * ( \# % U 4 # .

` www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.#x ( B 5 n • ƒ s’^ e0 X "^W^kF^ &E#b% & €& 0/ X(X V ( ` &• X'&R% XZ./http://www.X0 .jsoftj.^F\X V ( \ x S v“ * (ª 1* W N { 9 ..OX ^ / !#d% E/ \ ^dwX.com ���� �� ���� ����� �� . ` /EX5b^u & OX0 &E#b% & &(•/0 X(X &E#b% & ”&•& #%&m 7 X5!&nD( ( o .&%&m /E"^ /G+X(r V : \ Ag n & æ e Œ C" /z .com ���� �� ���� ����� �� # &m /•. * .gulfkids. . TG0 * f-* ( T 1* W N { 9 1* W N – { N v· NI * v <I h. ` XP& &b'/ % X &( X"^X ************************************** &@ x+% /•0 \ ÂÌ ( G £I vB s^ † C ) B f* ( ( 4A% ON n MTAZ ©{ ) B f n lG £I ( \ h¡* \ ¾ s VpAÀ n %A ]%v >f0 TG0 vP 1* : L * ) = = . L f ) > ( ]% Q B 5 B Wlf Gx ¯x 4¹ n " 3 " B 5A U= " TG0 G ? % ( ( LZ # f ) ^ #E ¸ n 4¤NS W .&( X• XH^ X( V ( /3XMX0X ` &E#b% y^%&m I& (^ /]4./+X &E& GX+X(r I&s#% # &m XE./5$X( \ .F^ X '% X &( Xt ( ëîëÖ /î /ìë ³ 9 N n ( à *S • ) l 1 sP f’ * dW#0 : ( • 9 ¢ 1 ) @9 .Xo &F X0 Xj+D\q^W^% L4"&mX X &™•XnX &]8Ÿ X &_ X X '% D•8X ^[!&™ X &m .jsoftj.XY ^ X "^ X( XG &bXo ^i%^ ^ ^u V : M lX = o U * ( \A/ n* ( \ c 9 n G N ? W * ( ` e8.Á *0 4 A. 3L S ™ a A =N P fU s N •Q=# . ` g&O!^bXo GX" ^? L&. * D A \ Ag d ( K g* Kb =9 U TG0 s4A% s V ./'"X X & N 0& XA N• ^sXo g/O^% V ( ]" % •7 !&RX 7 ^k(X L&F /“04 % &E& I&.%# ^ ^>|Ÿ X g/YX H&m g/O+Xo LA g ÞÒ? s’9 e0 s g Ex { ) O ¶sO v Ž «0 v4AN0* *(( lG £I Ä P 3B – T f ™ 0 ) * ( ( G .

lG ‹ [C * ( †@< dƒ* ( l ( % †@^ .@ ® s= X =? .jsoftj./+(& •/0 y. & ^iF^ N &'R/( .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.: ( 7 S ‚x ) . • Y •E g l =? ]hA." TGx . }E ™ a ( ( r 1 9 ž 1 www.jsoftj.% &@X / % & Xj' ****************************** N_ }8* /8 # k\ % BC \W#0 f.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. 9 \. ) f _ 7Q I TG0* X X. l $ \ • : vF g/O"^ ^ ./YX &E#b% y^%&m /EXO}X g&b'/0 X(X V ( lŽ % \= % •G0 †@^ .gulfkids./http://www. ` yX• X Xjb# X ^% &8 XO+% X‰ X ^X “45X'F^ &[!#b% X"r %^ g/O^% X F^ V : lX = ? \ QD* \? Á N* ( Ž % U s N lXb ." [ d ? l = K l0 f % lG g s‹O 4A? \v 1 \9 sP Y ? !!((&8 +% &[Y ( /E"m)) : >f0 ^ #E . # ‡ t‡=‡? ( .&(X V ( H I * 346 * S mU > MAN v7 = E 4A. _\ x { TG0* ( _• e • h¦ TG0 s46 v] ( `D•XR% /E"^ g/O^% X !X5. P g* ( K s X g .X0X X.jsoftj./5' X RX0 g/YX X!"D % &@ X!R X % L&F g/O/! X #[X• X 0&s%# V (P h? r .com ���� �� ���� ����� �� •G0 s’ * * ( v\W# ¤ P " v AC * 6 ‚x .` * 345 U T f d v •G0 G A f K‰ /* K‰ /* ./+' & R/0 ek+X• e X !& X( /E^% # &•^F I& ?&” Xo X]X o^ X(X V :‚ % * \# ^ \ g '% U * Kb D 9 ] %f TGx . lX < s’5A9 hd ( . ) G %9 ( • 9 ¢ 1 ) ™ a P fU n • Å g • hA¤ • ž 1 dv 1 ? X g ( n 3Ä ? .com ���� �� ���� ����� �� .`y^i</.XC g&O&'\ "^ L&FX &œ ^F•% L&F +X& X0r g&O0& /+X V .`e +/H ^ . Gz = TGx G 9* (l Z< ’ g* ( l Zk ’^vD* s g* (G £I N s4 † U !• `^ .

/Y &Elb% & X CX8 L& ^F g/O/Y.? ( •ha v\¤ Q ’ n _ž ZN s’# f* ( v ths^t* vi . G f* • 3 G ? ( 5A 4TA% ( K ? f K # C 9 K 0 \ 39 v Z.jsoftj./YX /E+&( ^[X5i/0 ^b^F e+0&* &Z^> &Ì X !^| &pX.-x* ( s’AC9* v f sP 9 – . _—* E* )G £x d ? ™ ( \Q D [ U € 0 r f s ¤# ? ./http://www.? ( P U 9 G n* ( B 5 n vF 7Q I Q9 s _ c ( f Z [ l²= .u^ # X &xX. U %?0 •G0 ¶ « 0 : X g • l % sPW d? .\% ^u X 0&s%# . * 4¤NS 0 v Á* x 4v 0 -x* v U g. . ]9 / -x v@A9S ? ( _ v v * ( _@•Av9 4 #0* ( _“ 9 )X À? t td‡ƒ 0 [ s4 A/ -x ( K # s ) =9 s4f N s4 #!? ( 0 i e0 “ à / ( 4fv * 4 v Qƒ dƒ ( .%^X V ) Q o *0* R« O# ( • 9) ªGS . ( ? ^ " ? O Ð • X 5" ‚x s .com ���� �� ���� ����� �� g/OXX .# i e0 S TGS ( o *0 Œ Á . l > * lA> * 4l A> Ud? ./0 -x L3 l = E Ü W : X g .com ���� �� ���� ����� �� .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. d g* N QO vP .jsoftj. `^ / &% Xt XO!&F ********************************** v 0” .5X0 X(X V ) ^a C 0 N l¸W ^ * ( h 9 7Q I ³ K =& U « Tf-* h 9 s4 : h 9E †L^a C U lX = . ? vmTQO ‚x v U T ( • 9 Ìb G f* ( l!D * b " e ‚x v U ? .gulfkids. T o # www./}/ GMX! X 0&s%# (^X V .( r ? •. !• 3@< { ( 7Q I • 9 Œt tN ` ‚X8 XnX" "&m X.jsoftj./+X(r X 0&sb# h% e@*X.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. 0 ¶% – s4 x •1 -x v Á 0• l ‡> * 4l lA> * lA> 0 : h v 9 X g • v f sP dƒ -x* ( “ 90 i e0 .: K7 0 %9 \s !. ²= .F v@* 8m [ . ` X 0& & Xw% X &( &@X &tž L&F X. * v[f * n — Ò f ’g Ps W/0 A? : s’ g .

` 7] ^u XG"^ X( &¨u ^F ./http://www.X"X ^d^F I&s#% X &_ X+!4X5% X &( X" X} X( y^bXo X€X &<•D" ^% .^b^F V : b { lX!. ` &@ ^bn% &Z ^u&mX &E#b% s *0 Ä L l I mU .D+^qX 7 ^k(X h[\? &( /½.gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.X0 y^%&m &E&+dX L&F ^ª5&^b^% {„á}XP&R45X'/ % &( ^ ^? W N ©{ * ( \ # Ú ˆ!#* · N0 \vAC @T=} -°? ( \39 ‚x _‰3 * \ 1 ’g* MAN v %Av hf \ AN v %Av E T 1* V ( l C v‰ Àv hf v‰ Àv E* ( G Ex s4 [a WO ’g* n { ‚x G Z A U TGx .XoX* g&O& ^-!&C\ g/O"^ .^ g ( G N ?* * .X % /g/Y X}X NcH & Xo /E." TG0 t s‡¡ .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj. ` g/O/o&* Xt X.\% ^u V : G N *† + •G0 s4d AN i e0* ( \A>& [hv U .com ���� �� ���� ����� �� & ./o&* Xw/0 www. ‚x K ž v 9 v / s= X XOD .jsoftj. $ ^A" U ‚x = g O hA 5„A G• 0* ( ¤^A mU n mU v\ v%C= l hA . ` g/Y/8. ` ^ .0&8 XO X}V .?&” Xo N3!X ^%X v@X8 Xx& g&O!&Ob/ #% v X}8& V !! < v ./YX XElb% ^ .l C ’¤= (vi ’ Og* v sNW qž* v7Q¤ W Y -x /E^% XP&n&bw/( XElb% /.> *b .% X V ( • dY WB L= Ò W E* — e E* TG0 h? ( • %Cg • %Cg r .\$X 5/0 &Z. . l gl0 ] Û 90 ’ v . *(b/ * W n \W9 N 4A. 9 .* ************************************** &U @ dF N“. U/!? ( ‚x m N hA .com ���� �� ���� ����� �� ."^ ^%. `X 04 % TGx .jsoftj. ’ lG CA * ( ]= l g* ( G £I l x d3#x M ] 9 3L" % ‰ O ¤< n ]" % 3B { 9 z s g* G N ? ^ ‚x . ) x : s’ g* ( d 0 ./"X g/Y/ }^ g/O^% g&O4X8 X +&o : #!? ( P " = MAN Ñ N v 9 v /v [?v * LN O { n G f K 1 3 0 MAN •hA.

X'X mU * ./http://www.^uX ^ žr V : G *S P ? %9 v\ g U ( G N ? Œ ^ " „X € U )U Q & / % X &( XG+\?X \[5^u XG!XnXo . # C ‹ b ž ! sP Z * .lb% / .jsoftj. U v• ž S * v S ? !7 I s%9 Ex v4„A.= z" www. ` X 0& ' .com ���� �� ���� ����� �� .com ���� �� ���� ����� �� . (( &E&" '4x E&" 4n+0 &E&" *4.^F &E.( ‹[. tB Zv% t Z t t% : — hpC * 9 >" * A$ * B0W s s4 N ( T 1* v’f !? ( _4 AN \9 ©{ : Xl.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.a G0 : ’ v• % T ] v‹Àv # C ‹ N -I v’%Š s’N v ‹` ’%Š hA? ( S * Af E* n ’# f =9 .hË ( = A` @•A/ g d Õ l? ( ) W = .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. E \W#0 4lA% * ( QO n 7 I v@9 ./0 ********************************************** ³yf '( 7[}W E4"•F ’ &œ94 % DtW ybo ( \ ¡ †/! s v@A= * ( v * ( •ž3 \ O# l Z% .>f vP 1 ? ( ³ n 9 v’• lc s =A? .%.?0 E* &*.." .>f vP 1** .? )) : ‚ % \9 G £I MAN ) C F TGS ( 4d QD* 4 f [ ( .O0 /S . s4 N ]hA.jsoftj.X^ V ( K r 0 ].ÀW * lf W * * .\b&x .gulfkids. U f ^>. ) g e ) h ¤N ) hAf •. ¼ \ N ©{ LD – t thvN hAf @shvN ***************************************** &3F +% &[ % . ‚x T 1* W N c ? ‚x bE+ •> N C ô = 9 Ex ¤ mU v . ` &E&bM^ &% *rX8 ^>^F 7 !Xw& X€*& /0 &mX V ( ` /S.jsoftj.(^ y. WF ’ &@ d % ybo / %.N0 «x W4dTA » : v hN lX = W N { b N0 s •. « => ZN* ( 1 A1 o9 l.

C G f : ( v4 < * vr .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. * .• # s’N D ªA n v’¯ v." K. • ? E* • . * ( P Å+" v =% * s * ( ]hA." b 90 s •? 0 v’ 0 * y.com ���� �� ���� ����� �� 9 ¦ n 46 0 = #0 a * 9 ½ % * KrA‡t/ 9 l0* . ) G %9 ( G MY ) o 6 P fU n ( P N h 1E v µ* ( • d1* •. : H * h% [ www.\i& +/!X'F^ V @< œ q* V G £I v— e œ ' v* ( A v œ v TQ ( s4d !9 G AÀ ]hA./5b^ z/0 g\< e@X 'XC g&O!^bXo \ . P fª U " v * ( P %" * ( P = WO v@3. ` &]8Ÿ : X g • v7 E0 : \lA 0 X =? . * vl< * * . W45 * W46 * WÏO% Þ ŸE * WL.^%&m g/.com ���� �� ���� ����� �� . => v sZtN* 1 v A1 U # s Y 9 s l. da / n ( K‰ C=# Q9 • N N W’ l h% d . ( •Q * • Ÿ ( K ‚x K s * ( K * ‚x K * : v’ A=? .jsoftj.v CÅ E b h. %.jsoftj. => v sZN* 1 v ‡At1 U * ( ` &E&' " Xo \[Xw5X0 X "&•^F [Xw5X0 X(X s KA n L -°? : ( =< ) G %9 ( d ( . ` ^ .a 1 ) P fª U n ?0* T .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. " •9 Y ¢ /0* ( Õ * C * C% v hN B s = [ TGx .>f W * . L WN s’N D d n v’¯ * ( L.s C=TA 9 LA9x si . 7 Ag ( • Ÿ* •Q \AhN n •9*8 v hN G f .>f v sZtN € -* ( ž ` * = G /x v ‡At1 U ( vm .jsoftj. t· " * t t * F* : C% * Õ †45 * †46 * v@A= # N Ld Œ * .b^u #< &Elb% &[!&5X L&F / & " /g\k^% ^[!&u ^”&m g\k^% X( V K‰ D* K7 #* KB vY* K f0* . TG°? ( •ž3 Ac * 1 / : X g* 4œ ? TGx* . Ž KGž s v’ f ( Z.gulfkids.5" 9 TG0 •. œ f s l¤ A? b Y s * ( • * ( G 1 9 ) [ sP 1*0 Ò ( ? ^ " 6 n s4 ¯x ( • * • N * G Ah% E ]hA./http://www." .\kX g\< XOX".

[a g * ¸ www.>f TG0 t ‡f‡-* E* ( 4d W G f v E ( P S f 4dW * ( 2b 0 F ./" /E^% X+bX }X X /S X+!X!C^W^F e.` S .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� ( v[# O " ’Ahv%? ( < n m * 9 R f 7 g -x l W.Xw% X3X( . #S E* ( s4d W ©S E* 4dA = ./"._ >f* &c%& X.` Z.X5x X o^ .^%X 7 ^?& D( 4( N !Xt v X+&(•D( v X(Ÿ X U œ• 1 =v . †4l= s’# f Ä b ." ^F V ’ ` . < n4 * 9G = EF •./ 4d.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. n \ A TGS ( S G Z ]hA./http://www.f* ( \ AN ˆW 0 X V $ *W Uœ s’A/ * A ‹s" t[tte U v7Q5 o Uf* . 0 " TGx ." N† X / 9 7 ëòñÖ 7 N l W S l ^ " vP E ’^Š bÌ N0 ^ e0 ( 7Q I ‚x s*t -x ( ‡ ‡At‡= * ]13* " * ] Ý TGS ( 0 &Š +% L&F &E& L& X0 e8./o&8 X X V ’ ` ." G &Elb% &[!&5X L&F ^ / &Y Xx/ % X &8X M% L&% \ / !^| XP&+&(•/ % X &( ^ / &o ^i% I&." mU s N ¸W } ( ( < l N e ) G %9 ( _B f Y .\bX o &[\uX V .X.jsoftj.. 0 s " G %? # ( G h ¤N G j G b N .%h$ ’^ ?* ( l %" ’A5 Y * L. ` g\k. A * .&F / & X.!X( ^ ^? X( X ^ V s4d %h q n ]< e N™ ÃsD* S n W./•X8 V •.\kX0 ^W& . * l W O% * l WA=% v· S * ( v f " * vP h À" * ( l W N * l W#* % * l W. ` g/YX O/} # &m ^ / &xX0 ^ X 0&s%# X V Z.gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj. v s‡¡* l WhA% vP *W * ( l W9 S vP = Al" * S& 0 &[ o ( \[?W0 ? * * &U ¸" m )) ( ` .\i& X V ’ ` &]8^W% .'X0 # ( < n * 9 s’ g X V(` .` vP . (( ( KB d °9 .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.

d AN G e µ s4dW#°? • O / • OÀY s’# f * ( P * hsZ% * 4a d s4N : v\ lX = ? W d M=A G f W h% U G* 4s Ÿ0 ‚ % * v\# ^ &@X &t•.\bX 0X g * . vm * .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. (( \ X g : * Ü0 N ( K N 9 sOv l‘ : ‘ $% .gulfkids. 0 s n ’#0 .com ���� �� ���� ����� �� .^% g/Y/ XC^ s’# f * ( K W 0 dW#0 : v O=" * ( < v.4 ¹ .%^X V : X =? ( # <9 . ` ^ . L&" Y gOb% : [\u )) : v\ X g g. MNs v ©{ * W4 E : % P hAf .\?X A^ X 0&s%# X &(X 7@ X!CX y^bXo &Š +% X¤X C^ g/O"X &xX./Y X(X 7 X+X Xc%^ / X 0/ . : O+( ( ./http://www.O#b% : [u )) : X TG0 ( ÑLAN l‘ :\ .jsoftj.oX* /Ž!&}\ NŽ0& ^u L4"&•^F L4+Xo I&* X5&o Xj%^^WX ^”&mX V ( ` Ÿ .jsoftj.O !• l d h? vm Y N s *( C ./ % /Ž!&x/0 (^ V \ ž0* \‡ t f ( o3hœ oW9 ’ATf* -°? ( · S ^”&m &À .com ���� �� ���� ����� �� ‘*4 .X & N•n & . ` ^ / Xn+/0 ^% g/YX ‚X t^ . ` & XoX* www.jsoftj.XoX* ^”&m ^dM. _4A. K r 0 s›N : 0 .% /• ^s.D'% /c& kX0X . K r 0 • e MT¤A K # ‚x 4 v.X /Elb% X X X 0/ ^ &• ^sX % X &( &E&C& CX / & X.X %^X V d TGS K r 0 : ² v / : O+( fU? . n •6x € TG0 : '%" * /S . (( L'# X" A š&u ’ I A/8 š « vmv d 1 \ AN ¶´ v >f!? ÒA { )G N s •Ž -x : t % v v ( P " l t f* ( ›s% † * ( b = @v s N* ( < 9 v@pA%W 4 d=pA% MAN d { 7E g* ( @ W * • S * @A= * @t ‡A‡" * WO @t D* t t D*X.hA? ( v s` v\ v ACv* ( MN v b h.X0 .% ^@X.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.

` 7 WXA L&F X.com ���� �� ���� ����� �� .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. v\AhN* \# £x 3 Z ( < ‚x • N * t N † * .gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.9 »c Y MAN v• 5 f* \.jsoftj.X &% .c & ! M% & (•6 ( &U m DŽC N•t DI. # N ‡¸W } : lX*S vrg " ( vmE " v NUv P ¤^A oA n G f* ( \ AN •.X0 #[\? &]8^W% X &_ X X '% L&F X( /E\%^W'X0 V mQN n T 1 .com ���� �� ���� ����� �� ZA G0 B 9Æ ‰s = s v* \ 1 È M¤µ •G0 ‹WO U9 s@A/0 ************************************** v !% | /•™ u* j& !C : \ ªfU n 3 * C C LAN ³ A s 3%v s „j+v s g v’ 0 G f h ( P*./Y 7Z./" ^k. (( N•t Œ[? . m N lG £I Ot? ( ¿ O .: « > vrg " * M AN ? Y0* ( 4vdv9 Y * 4vdv %c Md # * ( 7 0 jQj l=t9* pAD € b ^e n ( # W# • W W • C/ ( < ‰ C/ ‰ h$ n M= 0* 7 =? ( P " ©{ Ex )U = v E* _]%v € ™ \#0* ( [ G £I TG0 W™ 0* ( F M 90* M 9 .hs5t hv * ( P " MAN Œ Y!? vi .X X(X . ` X 0& & n% DŽR & /0 /Elb% X .\ / X• X(X &Elb% &[!&5X L&F g/OX XH^ ( G d Q? ( K Q1* K‹O9 4 b N0 G*W ^ U b gS ] +" † µ { TGx rs% * T„UA G .md h 9* (@ % { ’ 9 ‚x s K A? g n 7 g \#0 t ‡f‡.n – v\ N ©{ LD – K 9 Ü0 v[vse0l s’ 1v ’ = { n* ’ t _[t sex Ex ’#0 • www.i% / (•6 )) s4d 9* : X =? { P .D!4&8 /EX X( ^[X ^u ~L&5" 4( 40^W^?X V : ‚ % * v\# ^ lX = . E* ( 4v g v d E* ( F! * H I 9 G 9 Ov E* s4d 9* 4d39 9 4d# £x l D L * ( G C9 v* G Ae v* G* vhO 9 ( * .jsoftj.jsoftj./+XYX X ^F N•$&^? ^ ./http://www.

com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj./http://www.B : G d * ( · S • =Y n s4d !9 W < G .jsoftj. oh? n L% ex Uv/* ( Lh? n o% ex \ t¢ /!? s‹O Ž* ( ŽS l 1 — O? ( \ e [ ex W“N R f* ( 1W 4? n .¡ ™ • ¥ . ` ^ . { G-°9 s’a‹? d AN 0 =? s[ D : X g • X 13 v A5 o#0* ( o N ZY n † 3. V c? o ¸s < t’g• t* l W % ( # N ]9 ( K™9 K A9 n ( _™9 • l N # dW#x . : % ) 1 X g \% ex l N t[tD** ( N 4? n d%D ? .\</ RX .com ���� �� ���� ����� �� ( Õ lA? ( B =% X œ Lh^ 5 =• ‡j n v\% ex K 9 90 [D** .( g/.gulfkids. X C9S v’ A¡ Uœ : X g* ( \% ex l N { N 9 v % ? (\ _ g m N* \ ¥ * { trCl G0 +" v— v W4 TGx TG!9 v % r v * * v C * vP * hZ% * ©b S * vP a * .^%X &SX XR& /“45X'0/ # &m 7 LXA 4( &mX v hsO @aQ` p lf v\ s •gž * •= / •9.com ���� �� ���� ����� �� l¤# . 6 ./o&8 % / RX" Z^ /EX".0^X . 9 d AN _B (Ká % \ 1s : ‰ h$ v\†1 * ( ‹ ms sm W G vO `9 v5 P Ÿ ž* sm ZW d o #0 U A s www.^F^ V · S * P * h./oX8 X g/. \# £x .È \ E** ` g/OXR!&5'X ^ .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj. ‚ % * \# ^ ( \ x ¢ /0 ( t‹s" QN hW A? – MhN0 * – vo f h< v N v[=sO" v C` 7 g n trtt  ( h$ „n „Ã` 9 ( ©{ : d. v h^v €v. X h E * ‹WO 9 0 ./O^i X # &k."^^ {Ù¡}^ .

com ���� �� ���� ����� �� /http://www.$ ©{ \A/ !? &E#b% & X C8 &( . 4a N s X g ( · S * P * h. € TG0 t v%s •G0 ( — E * * .+Xx% # &•^F {È}‚X. (( e { X _ xC i% )) : &SsY ( &S&* 5 /gC8 KU )) ( ` e !&CX8 XP&+&(•/ % & ^ ^?X ‚ % * \# ^ \%hZ? (T 1* W N { B UN s • ? [ MÐAe •.gulfkids. # ) 1 • 0 /G! t ’ j/. mv N s ´ s4A? (• 3 \. ’% * Ä o39 ¥ 9 s 9!? ( B s V : \# ^ : Ki ^e K‘ n* ( ‚ % * \# ^ v\ C 4¤N0 * ( ` 7 LXA #[\? GX & X L&.v •Q1 { © .com ���� �� ���� ����� �� V ."” XL. &t ’ 4•8 0 : u Ð G +H ( ybo j^bX XC ( ’ I& 5o 0 )) :\ X g* . • 0 % s4 V E* KbLY T f s’% * \ ¥ .jsoftj. v c ? v\#x . 9 \. (( f+Q KU /Ebt*WF . . (( Y& %.jsoftj. ` e>& X sXY XGi^bXt X( X+ X8 V W S * W9 9 * hWO * M AN vB * v 5 * v4 •9.s%l" N žv * Z * ( # n v 1 v .XO% & Xo X= +% yXOX"X &E4X8 XZ ^iX( X‰ Xt X( (^X V . :./http://www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.X CX8X ( • h¦* ¶¥ W4dA : X g †d W n i e0 hW A? ( TGx ( •% * ’=WD : 0 . _i ^e )‘ .\dX+iX ^% V (`& 04 % XZ.jsoftj. # MAN •? .` .v\ N *ž* ¬ ( o 7 9 M•*0 v Á :©{ X g ( . b 9 vF ›ds1!? · S * P * h.&Y ^ .9 N0 TG0 X g .com ���� �� ���� ����� �� sm W# •=v \ 9 v@ C ( P a v lg n \v z ) U ©{ €. ` ‚X WX % G f \W ( • tt.^!&dXt L&% X & zX0 ^ /3X ^ I&s#% X www.X0 L&.

com ���� �� ���� ����� �� v\shg!? ( •. }& X8 &E!^%&m . · " B 0* 3 $ l r * ( G ? pC *************************************** . (( j% & \| iF ŽY” )) . N .com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj. (( O+( e•t /E% KU cbt # m ì O+( e•t ± cbt : vN X g ’ TA1 L •Gx* ÑL MAN v7*v K WhAv s { * E WLA A/ ’Tž l %W -x ˆ • W > v E* 6 s t%t •® Q? • s’ # •G°? ’TA^hD * s’ Ò 9 O? K a 9 sLAv9 s g KÔ f s s4 ? ’T./ [X 0X X(X V ( \ … s N* \ £ N* ( \ A/ s * \ 0 s ( t % r • •L / _rCl € s’ = C# ( ]" % †B ©{ 3L ` rCpA v e ( \s g ’} s * \g ? s * • v#* ( • 5 M MÇ0* ( 4 9x MZs#0* ( 5 n l À s WO v4d AN .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. v’se0 : X =? ) 1 7 =? ( F 9 MTAe X ªG0 : K4A.v’=D ******************************** www. s4%# : X g .„XpU MAN ‹e sP0 hW A? • N L./http://www./ hW9v * Kj N Ñ459 e v@ # ^s * • *s m /z N* v\ W*0 †4 5 lG K7 WBv * # s*0 T g _¢ ? Û* TEx K a# N •Ns .'X0 g\< /EX' X" g&b{X0 ^ e .jsoftj."&mX &Elb&% "&m V : KU S ( ( \ .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj.gulfkids. X g . # 7 S MAN s’# f* : /z X g* # 0 345 n Û . u E/5!n. (( Ð + ( G!bH )) : X g . WLAN ..‘ /} gO#b% `^ { X v’%Š : s’ g dW#0 ‡ th‡At 370 N .\ |^ XElb% & &xX0 XElb% & & zX.i!F ’ v 5!n( ./ 7gb'( ( ( )) : lX = ²5!n( . ` e !&C8 e8.

_. G f -x : /S + ( .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� /http://www./http://www.%9 E* ) Y d ? Û ™ * ( o U9 vP v * { vP ¥ TEx ( K· !9 TEx ( { B f s • z v’?t tN E* .` † v \#x .com ���� �� ���� ����� �� . v\sNt ? ( o N vP .com ���� �� ���� ����� �� &@* '% /•0 \ b! Q \ F 3 W v€ G f -x : d ? lX = ( v\ • A ¨ • hAf 3La ªC Kç G ]& o^W. ` g/Y ^”^ ÀX*X V ( ` g/O+Xo .A? (Ü • We / `&E&bM^F &( /Elb% : 34$ \=A/ N* ( D W \ *v s N l¸W ^ * ( Kç lXs g o Z v E0 v4 L s * “ 7 ¤% L s^v* vmv. = AÀA iO : v N lX = Q v4¤ts ™ v a ^ L D !9 E* WMAN s’ # Q? G •G0 v 0 Q? ( KF n •.^? ( \v9 1 * 3 W X.# #0 v’.^FV o U9 \v.Xr X( ^ . N l‘s5 * ( • W N l h5 Ž -x : ¥ 6 /g/Y .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj. 4 A% — W _€ 2b CN* ( ) W# W9 ) F A l W¦ )‘ ¡ X # : KX O/ l¸Qj Tn : T 1* W N { h% 9 •j3 ^ KF N v 9 X = K· =9 v’%Š E* .*0 n v’ 0 .kX0X &[w/5% & XŠ +% ^ / /(WX0X ^ .gulfkids./ /. ) W g Û m N ™ * ( \ { vP N TEx ( KX N . vŒ N0 d G ? % F TG0 vP * p f visOW * ( s46 WO l Q * s4d 9 A l N Yx* ( F A . ¡ 5 v4 A% E U * 0 v4 ‡X =v G0 K7 ?• Md v v W * C c0 v’ f s = **************************************** www.jsoftj. † [.\bXw5X0 X 0&s%# V •.

^%X XO& /S X+ ^FX ^% X+ A& ./http://www. ` g&Y& \k& XO!^bXo /Elb% X3X5^ [X Ncb\| n ( CY 9 F Ç n A U" Aa 6 Œ S P v’ 0 S W * ( K ? =j* K * K 0l* K %Y* K 1 „ f s N ( KV†O® „ f n* ( Ñ ? „ f ¤ " Ž % Ex v4 A% E Ÿx ( d39 9 ) ? f ) W l0 ( Mh¤% " mU v } Ä e X g/O^% X+bX }X X V tLsNt* E* t A• g E* t tOt9 E* [sŠ Q? o .$&5%^ ^i%^ ^ XÂ&•% X Xgb& % . ` &ª X5% &Z. { MAN oT -x v4•A% o sd lX = ( • ? f •hAN* ( •. &gb& % X 4( g/O/zb^ 5X( Xj%&^” V 4d N lX = * .jsoftj.^k^F \ ^d! .X 5X ^W^F . 0* ( d " .com ���� �� ���� ����� �� .^i% \[^$X( Xj%&#” ªXObX0 /E?/ .\b\u g&O&%.XY X3X5 X &]8Ÿ y^%&m X ^bt^ /E+&k.gulfkids. 4A% U vB ^e0 v ´ r ? ( ÑL¡ ‚x * _\†1 * ( Œ ÁE ‚x L .X0 y^%&m &E#b% &• X. ` ^ .jsoftj.% /E.D5XRX.jsoftj.^%X {„ Ç}X 0& Xz% ./ ^b 0X V : \a N0 s N ‚ % * .\b^$X ^F /S X. ` ^ / #k^ X.\b&F ^| g/Y &@X &t•% & Xo g/YX X!"D % &@ X!R X % X 4( e &Y ^q ^ ./#s.?& . ^F V : 4d g!9 dl=^. ` .^uX V ( ` ‚X /O% y^bXo yX X % .# £x •hAN € TGx .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www..com ���� �� ���� ����� �� f8 M% /gb % /3F +% /gb& % L&F g/.0X g/O#bX ^% XÄXn^i% &Ä/nu ^F X+& X0•& E )G 9* ( d E \W _4AN \W#x : ` e8 ^ ^ \[& RX0 &8 X &R% &[^$X ^? V : 4dhAN * ) E * ( Ñ@È ™ _7Qf* ( K• O9 ™ ) •=#t* ( • $ ? E* • %c g s’.b * ./ \ X 0&s%# ^ ^uX \# ^ `^ V ..com ���� �� ���� ����� �� /http://www.X+/... ` 7 LXA 4( g/O/X &F^ ^%X g/Y/8 Xn ^ ^%X g/O/ X g/O+Xo yX+|^ X ^F e@X &F^X e8 Xn ^X www. s lXW*0 . V : Q N* T 1 lX = * .X ^ ªXObX0 &E!^bXo [& RX &m &Žb^k% &[^$X ^? s N* d N ‚ % * \# ^ X g* .XO+&( X×^bX'" ^F X+& X0r /S X+!Xr XI&s#% ^WX5X" g&O!^bXo \[ X /E.&( ^ .XO+4( g/Y [X XO+4( ~jAX L&F g/Y [X &@X &t•% L&F g/O/ b&o X€X8 * &[X V : 4d N X = * .& Xo X .^? X 0&s%# &Z. ) WZ * ( s4 * ( %.

v4A." : † O v ./http://www.#b% &= +% & /g&'u\ ^%X V .X5o& . ` & X( .jsoftj. V . d VTA®S 4d. ` XP&•& /( XO+Xo .\b\u ./•/0 X 0&s%# X V 5" ******************************** www." 3 l ? % * ( MAN v½s 5 * ( 4sd l e0* ( ¤• W v %v9* ( v@hvN* &S&* . c ` v— ( ™• .&( XE#b% yX wX0 X "&m V b YS @a = vŒ f * ( S e = v€ x* ( s 4 % TGx ./#s^? [X V ’ ` X ^b/ % . " l ¡* ( ? %" l >•f : O v— uW TGx !.3 * ( WhA% . hC ( X s Y • ª f \9 •Gx vV= * v\ • #I •> 9 v : \ AN _B ( Ï ¢ n _.\d!&R/0 g^% X & .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. v 0 X g* . f •rA Û : B 5 T 0 lX = ( ÄA * L n dl* žl0 KP >N* \? * P C= „ \v f0 ( dv _P g ¥ .Xr X( ^ . ` v ^b&}X g/O/.com ���� �� ���� ����� �� Àv . ` &E& b& & .< X g ¥ • .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.% &À>h ( ( &$? ? => ‰ v .jsoftj.gulfkids. #S ¶ l" =sW * = g ^l" 9 W ©S mU rA ©b hAN o= : ’Ag [ *( O .\ o • tt ^v † Y0 \. t t1t* •G°? ( %h$ ‚x %h$ v\ Qf v v K4s>v/ v 9 v[ 9 G f* . 5 • 3 t t1t* •Gx* ( { E* ( Û vm 5 •G0 { lX! 0 #0* ( • ]%9 0 s _ #.jsoftj../" ^? # &m g&O4X8 &_ X0r 4( 7 X0r 4( g&O!&WX X(X *************************************** &[D(W. ` 7 X+4!X 7 X0r * ( • = t shW TGx* ( ) 4( g/Y X+!Xr g^? V • 4 n t s% W * ( v t s/0 t·*W Gx * ( )XEvž _BU• N b " Gx* ( • ž*s .Û : rA.com ���� �� ���� ����� �� Ac n p¿l0 v’ ž .

jsoftj. ‹fS · %A : !(.^< /Elb% /g/Y X•^F V *************************************** g^?8X s&C s/t www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www./http://www.!% +& !C .gulfkids. ./ \ ? KŒ f KŒ Y _[# _[ 1 U * X0 ^%X ‹[&MX0 ^b^F V ( ` &@X &tž &• X. d ? fU * ( o • # œ W * ( #ž v G0 g v#ž* ( ^v ( o K fª U& ² .com ���� �� ���� ����� �� XjX' "X Ž& C o žQ" P W A.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� . (( &E!+ 0 . (( !F % X.^< X '/CX X!"D % X• X.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. d $ % n 7† =W •fU9 0 * ( ^v •G0 g s4l . @a N s * ( ) WZ% •4 * ( ) 1 N _ t ‡f ( ] "l P h† * ( . ’g v‰ D : \ ( /E? & 6 &Z> m & '/C &( )) : ¶% E h ? v4pA W : ‘ $% ]C3>" P %pg * ( ] 1 l" P ® ‰ h./8 k. 1± * 1 % v. 7 dt \ <>< .l #0 : v hN X g .jsoftj. X % j\%W ‘m gOlb% )) .f ( S \? 9 v7 h E : \ª% $% * %.X : ™ = v8 lX = Û ` vOv% n G f s s h% • * Û l ATC d 0 • e s4N E0 X 1*!9 v’ E 7 h6 l Ag _4W% _ % Ex s h% • * : \ lg ` y^i * ( /± * # % v[h´ Ìb N F % W4N lX 4TAN .

com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ���� �� ���� ����� �� ( T 1* W N { MAN pf W [ ( B S lX h% * Cs‡< lUs/ % % s X g* ( ]ATf " v 3 * ( _‰ \ AN* P * 5 “%9 n ž 9 X G°? . „ O# .< ©b ª> . Cs< 9 •Uv/! .gulfkids. •>s v ¹ K AZN WBv : K > '% U * : vN X g l W 3Z% " [ lG s g* \ 1 “%9 L3#! l" v€ v g XR% /g\k!&iX V ( ` c#d^bX. (( Tf * dA=N )) : X g • l Tf 0 s*0 ( { X dlA=N0 : \ X g " 4 S MAN pf [ .com ���� �� ���� ����� �� : 4dv %9 .X!%X V \3l s * ( v\ • 9 ( = v· %v E L„g W ? . P h? v\ C9 Od? ( G s K ¥ MAN ‡ t/t ) v1 * Ò s‰ . \c s N * f-* . lU/0* ( ‰ n _—s g { Ž* ( P h? \ AN ^ ? ( m ƒ WVg •Q1 TG0 : U n 3 ž $ v 9 t ‡f‡-* . n _—s ‡g { MAN pf €s [ . X g \#0 – 3 O" – ]. 9 lUs/S ? .v E : \=a .jsoftj. ` L4+4( e 5XRX( Xj!^bXo /G!^i%^X V :M V % s * : v7Q.jsoftj. s f MAN \v lg % : G* . \ AN v4 9x s N ‚ % * \# ^ X g* . oW 0 Ex _ 0 €z www. v . " X g ( ` X 0& &t•% L&F 7œ &H ^ X'%& Lh% [X } X X g . v€s * ( v7 lg { MAN l pf W * . ` g\kX WX g\k!&iX ^[!& X X X ****************************************** Š +% &Ž'? X g ( 4d CN* 4d W¦ BQZ * ( F .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj./http://www.

(( Elb? •) Z R/0 ’ •F % Z R/0 ( )) : X = * .5f! /3M.&U K OA g. (( /E" A m 7 LA ( À /" ( ’ E" 9 m 7 LA . (( ]8 ./5i% E% /3•.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www." )) : i ^O ‘ < n* /E.• t E* ( ./http://www.9 : 3 B 0 s * lX = o U * ˜ v@?3 : o x F — * 0 A• 1 n = % s TGx . U s N B Al´ uW * U X.\{" V : \# ^ Xg.*0 n ) hAf s’= L.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.gulfkids.% 1s : G †9 5 X g ”m ’ e. (( &]8 .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� .[#i+ g* ( O S l 8 * 3 n l p= W * v s S : * †. WA` .&F /•' & . ’ e54! \[?W & bR+% ? /(•6 )) : i ^O ‘ < n* . 3@< ./•F4 % .jsoftj.D5R/!F ’ S.I* +/0 [0–} )) : )) : Wie* .&F ^” . * — L.o ybo G u ************************************ @8 \i% &_ 0r u &8 04 % . ? ( ^ s v1 W< ¢ Àv @? : b h < 0 X g . (( /S &'k 1 ’ 7*.com ���� �� ���� ����� �� v7Q g0 @•A` l ..D5CWF e">F DŽ¬ # m : & '% &[Y .jsoftj. v@Al` l t%t * 7Q v] * \1 l Cs./0 ’ & '% \[Y .X0 g^b^F^ V ’ ` / \{" F^ &]8^W% L&F /•& [\u V ( ` &]8Ÿ X &_ X X '% .X( / . 0* . ` / \{+X!F^ &]8Ÿ •A lf •Gx Ex A= v Uv g• Y s g o= 9 •Gx • s 3 Y* : vN X g _4s D \ ? K[ s9 9 •‘ A E* _[ • # \ ? vB† 5W ? sB3 ¡* www.

/" ^? V .XC V ( ` &]8Ÿ L&F . •G0 \ *( . ` &Z X ?&•% X & ^bXx% \” .1 H C./ x X OX0 X( &[!#b% X 4( e>!&b^u ./R!&'F^ V ( ` &]8^W% L&F /•& [\u V .F ’ [!b% /Z.F^ &[!#b% * ( & 'Q o f % /ŽYs/0 A v7 g* \[.com ���� �� ���� ����� �� B Z% t Z t t% ´ ( P 5 " d ? MAN ( c pC9 9 A •0 = s * +hA h ¤% ‹% Ÿ0 ˆ * ( G n \ O * ( ‚ % * \# ^ { @•A/ B U n 0 = ( \TA¦* \# * mb 10 t.i0 ? .% &U / 5o v\ds1* Ex KG ? < mU n KbLY p f ( # b YS MAN sr ! E Xj4X8 /E}X y^i5X0X {‡Ù}7 ^F XO!^bXo X( ‹[\? V ( ` /EXO}X #%&m Nj%& XY 7 LXA ‹[\?V ‚ % * .v u* f-* ( A 7 g -x % TG0 : i ^O n f. 9* ] h•gW 9 #0* ˆ 6 v 59* LA 0 7 W 9 X•& zX( ^p^bX ^”&m y.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.35 •G0* ( ? .} % Xg "& )) ( (( &[!b% XZ !u X€ X. A v7 g : O v— * ™• W v %.i0 ? ’ 7 >F [$( k/ ’ U 5o \# ^ .XC V ( ` &= % ************************************ 0& x 4 O. ` Xj%# e ^b&F X" &E& xXOX. (( &[!b% ( /Z.jsoftj. ` e5\i/C XL&M(^ ^ & 0X RX5% X3X xX( ^p\b ^ y. \ % •=? MAN L U C„ f ( m # MAN vr ! U G .com ���� �� ���� ����� �� .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ™• 0 )) : * Ü0 N _i ^e )‘ 3c •C # i e0 ( MTAe* .gulfkids.jsoftj./http://www. — " „« : ¼ 3 n = N ¸W ^ * – 7 Å 90 lX = « .#I TGx ********************************** www.6 3( xÒ ! WD  ( { X &(X V (`^ .jsoftj.s g* .

F .com ���� �� ���� ����� �� .. { : vN X g \s £ = * l > < \ 0 MO ^_ ™ oW9 TG0 Ž0 s\ h =l" 9 o v ¾ E* v4 =v 2bL Y ™ A? 7 h6 N T t.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.!F % j%W ‘m gO#b% )) gO.o /..|\ j.O#b% ’ &@ tž !"D % . ‘m g..t s\ h v\ s K ¤ 9 o x U %9 v l¤ { T % ************************************** \ +Q j/+X ^< : v N A lX = . « •¾ ª L3hv = .!F % \”.o ’ Lu. % j\%W./http://www.b YS voAÅ Ä Ls.b% ’ â o 8 &(r â 8.jsoftj." 9 @ªA% ." n 3 W [pg W46 •Gx* ( •# L3hv LD " 9 @TA% •G°? ( —*† MAN v _B UN* _4p! ¾Qf* ( B k .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ���� �� ���� ����� �� v ..jsoftj.-x KbLY MAN L 90 r ? ) . # www. (( ² &( .^ uX GT 0 hd 9 •s * ( d 9ªU% * —*† 7Ez s ¾* ( G g hd ] j p f » vP ? *0 LD " n m* " X vOv MAN v4p!W Gv < * ( = .jsoftj.. gOb% ’ ± ( LbY I !"/* š&0* .gulfkids.&( ± J o š! o ’ L bt &( I 0 &P ( š{ C .

` NŽ& ^%X N.MAN G U TGx N c n 4 . KVs/v 9 d% 4dv %9* E* ( 4d • * 4d 9 7† ¹* s4d 0 B .O = * ( 4d9 #-* 4da C/0 MAN* 4d# £x V•=# MAN G # µ* G ! mU MAN ! Ž* ( oA MAN v # s =9 ]d? # f s4Ÿ0 G hA% Œ s4d39 ^ /8^s./http://www. E Og* *v * d e * d W ?* d U9 s# TGx ( ’ &U ?” m O!F ( v .jsoftj. s ^? v[a * Ÿx v[ a X g( % W v •G0 • 10 s • v s WO œ • D* • W 9E* ) % * Ex G A S * lX " * * • ¤< v 3/+ E P .com ���� �� ���� ����� �� " \v ¡* MŠS .com ���� �� ���� ����� �� ( K[ Cg l ! . !. v E d ? * # TG°? (•E =% • º bL A • %1 : ©b h < X g o U * ." TGS ˜ . • %¬ E : † O v .¡ • º o.( e6 o ’ S : v lX = hf ( v .b %.O^% #%&m X!"D % \@ X!R X % &S&sXY X(X V : +" ( ) ¡ +" ™• # TG°? ( $ . (( e #b .< lX = * .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj. b( ’ v ".D5&R/0 ^%/•XY # &mV :K * rg * K l>v * K4 g l !.`e>!&i^< e(. b( !" % )) : X g X TG0 3 U %? .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. s% 0 s TGx ( t %s.X0 g/Y X8X ****************************************** \ ? . \a 0* { b *0 s s lf ` /EX". * P =% * P A" Gx : †La ªC lç s’1 -x Ò N ©b T> ¶5v t€v sht% * .D5&R/0X g/OD5&R/0 V : v\ g rC•0 * ( T 1* W N { W v www.jsoftj. DLi!i© DŽ© %1 U € .gulfkids.X0X ^ ^b&} X % ^ .

www. € ^ l" c H . †¶c v }E 7 g* ( P CA†.. * € # n ) N s4d ( 0 n •. K c Y Ã9 D í×× v ^ » ’ =Ag0 ) ƒ L * . G N ?* ( KX † G* g* ( K 0 † v\A g MA G q TGx .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj.+\? &m [\u V : 4d†µ  ( s4v CN0* 4v TE * 4dgž * 4d=A/ U d? { † ./http://www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. MhA * MA A9 ˆ ]ha 6 † v G f -x MANS Ž % MAN •g Y \vAg ˆt t ` g\k&. (( +Q j^bXt* Y 0m jD5C )) : : X = ( b hA% S K ¨ n ( •£ g ¾8 g0 v’ f ] 9 ZN0 Q•=% * W Ap v Al./Y [\u V W 0 9 ^O \ X g ( \# 1* œ v€3 µ* ( m +? œ LZ v* ( \# . d>s^ 9 c H . l A¤ * v %1* l ¥ lg* **************************************** . ]= ]9 s%v ? ( \ * { •..gulfkids..vD N v 7 ëòñð 7 N . MAN % * ( •fU9 v\T t * ( .N . ` /Elb% /g\k5&5R/0 L&".h? [\u /S/µ 5&C^X &Elb% X+ ^ / RX" ‚X8 Xn+% X /*./OX!% &G%^ ^uX † V ./"\s& g\k/hsX 0/ Xg&b^F (K O U v4a 6 % G0 M.com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj..com ���� �� ���� ����� �� ˜ 4d† µ \ g s Z% W * ( \# †µ : \ g s v Z t t% ™ : 4dv %9 X g XElb% ^ ./ 5& ^F ^v ) 1 : \ 0 MAN _¢ L * ( K c Ü0 9 3LAN v ‚x s ¤# * .. v\ * { © \†µ* ( \ * • 1 TGx Q K %f „ f n v 3 G ? ( ` N XC^ /E#b% X.jsoftj. u Ul * .D5&R/ g/.

B ONS v † : &¿ 5M% &8 R.gulfkids.# ‰ U K 9 s4d% ^A S v 1* : ." V ( ` g&O!^bXo V (` X€/ 4'!X/"X V ( `y^i e vwA>v u TGx ." &• 5 9 TG0 v }E 1* s = [ " H 5† †h}* ( P žS n P T> 9 •ha G Cv s4d? ( \ ? G % ‘ >1 8 * (] Ý [ v %W N ¬ . *0 4 v N .& X+^% ^ ^u ^ ^ X( X+b4 XR/ ^ X X+ X8 X+&b5^u &( X 0&s%# y^bXo /EX.½ ` 4d Q. a ZN* Kb . « . .9 †4 H ^# ¸ s a " 9 ]# º TG0 1v* g* ./Y& k/.X"W^dt^ ^ X+!&'" &m X"s&t X•/ ^ X+ X8 V ( `e '/0 & '/ % X3X( # &m {Ç}e '/0 &E.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.^i% y^bXo X" /n" ^F X"^ .#* KX c0 s ^ .X%& ^ r \i% Xj!^bXo X+%X "^ X( XY Xr X( #%&m e' X" /E#b% /cbh ^k/0 ^% V ( ` XOX / GX" ^? L&. 7E± †h}* ( £ $ . ` X 0& &F ^k% &Z.4! !+© /G$ / ))’ (( / & \ .com ���� �� ���� ����� �� 4a .com ���� �� ���� ����� �� . C 9 4d R f ( KH .X+ X8 . ^ #E WAhN v4d AN l 3d./&8 u ( \ !'+% \Wd) ²(\ o 3F/8 )) /*4 ’ (( E5b| # m N C 0 % * 0/ % .jsoftj." \ .bX XC X ^? e H&m X+!^bXo [& RX . (( S/ X'0 gk+0* / !Xt )) ’ (( & R ' 4% hc €v •G0 MAN ( ET ) ž* K * n K e % K N Y MAN s’D vN : X =? ( T=< \ *v c0* \ E * ¡ • = Ac • v +? lf * v4lf # T f *Uv/ www.v Ld? ( K4a jQj n ( .jsoftj.X( XG"^ X+ XC8 X X+^% & | X +Xo /co X ’ N '/0 04 % # m )) ’ (( &E!bo . "X /Elb% /cbh ^k/0 ^ n V ( `‚X '/!b&% .v l ƒ 4A.%# ^ ^>|Ÿ X g/YX H&m g/O+Xo /3XMX0X V ( ` 7½X XC ^ X ./http://www.Y ‘ $% /Ž5'% . * s.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.vD ljQj ^ # K K7 0 ******************************** {„}E v@ '!/( v bO v 0 A V Q I % # &m e'.&( & 04 % L&F g\k!^bXo ^[X X} X(X & '/ % X3X( # &•^F hW.

)G . 4A=9 « @A= †Z K e* : =" mU « % E* ( v % r !• Q? ( K g* Kb =9 KbLY T f TGx* ( v\ Õ l? g ‡ 1S TGx E* ( _ 0 \l A£ Q? ( b h.jsoftj.\ x l0 s u K * K 10* 4sW * 3 . n @ ` N • AÀ" •ž TGx .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj." TGx* . Q? ( o AN G-! .gulfkids.#x \v% £ E* ( _7 g \ ? vŒW O ‚x s µ Ž* ( s5 Ž N n = .… G .t s4A? ( Ž ¤ a $ •= 9 ¸ fE v7 N +" 4 Y s * . W s4‡As.s g LD " TGx* .com ���� �� ���� ����� �� A • * « vhv•A/ •Gx* • * j 4 vh¤sN0 L3#° ? ******************************************** & C f b% N=/ \ G* N » G %9 ) = ëîëÖ / î / í ³ 9 ( •Qd * •Q 0 ) ªAq n . Î! Ò \Ns s.v MAN v % * ( • # O MAN* ( • * A= . I TGx* .jsoftj. mv8 Š0 s’ W = ( l h$ l A$ l U ( ]" % †B Ò : Û KP 90 n v’Ag vB I ot•Ag v@A•=v p ¤ * s’ 3Dv* g •%v 0 v• s^t 7Q%? vB 90 s’ ^W‡ t †LA` 7 # hTAf •Q A1 •9.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.com ���� �� ���� ����� �� . ./http://www. ´ MAN •G µ s A? Md # * ( \ h¡* \ hœ t t ‡. Y 9 L. Ž* ( G± KB j* K f 9 t4‡¤sN0 \ . \ Nx MAN m s !9 lŽ % [h 1 * ( % MAN L v F ‚x G . œ • „f* ************************************* • & % &8sC www.

com ���� �� ���� ����� �� mv %v 4A.XY /EXO^%&m ^sXw & X( XG0^X ^F^ V A= Õ ? s .ë ¾* • # 0 A= MAN v A´ _ a v\#°? ( O v•Qcx .jsoftj.\{^ RX0X g&Y&8 Xn ^ &( .jsoftj./http://www. ^F vÔ X" & ^d! % X &( Xj+^|^æX0 (&mX ` V : W $ o‡At.DM/zX0 XP&+&(•/ bh% vƒ " tos % 0 K]N „ f ‚x .< * ŽS ’ v gl.\ x .gulfkids." mU ù N 43= [.tX X 7gb&o y^bXo /E#b% /E#bX•^X /S X.# * * f•U * ˆ = \N AD ]9 W4D * s& .((=!b m &Z O • a o?s c ’A 0 Ò ’#0* www.9 * • . ` e@X X &| &S& XnX y^bXo ^[X X}X &E&5b^uX l = l = * v Cl" h? v\ ?ls ‡c W " t A‡t1 U #0* v4¤NS v 3." % s .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.l ! 0* @† ^ 0 ¶#x : '%" * .‡* ( Y† O9S* ( ^ / &n5D( g/Y ^”&•^F / #?^sX & ^d! % X 4( Nc™& ^ g/O'X( ^”&m . • h . 0* t t%‡* ( 3@< ‚x ‡ tet ‡ ( • . " ¶#S ˜ .jsoftj.ì ( NgO \@ {+% )) (` g/OX} / \F . \ N* m vY* m •f-* ‚ % * \# ^ \3v s Õ l ? .^i X 0&s%# # &mV ( ` &Elb% & s[t1s vA? (©b * * ©b ) \9 f n • ? f • ? Y •1QN !.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.\u V : • 9 TGx : d •9 0 @ %A Gx .Û ˆ 1 h? : lX = ? ( \6** \= N* \ > 9 M •™ #0 v /z* v’ s * •L ˆ $ 9 ‰3*v * L Asg vF W • Ž0 Y v’ s0 E* v’ %Š L3#°? LN A D s’hW D hA•> . _ t ‡f* ( D •4 dW#°? ( †O @s N* € x U TG°? ( • * e s * sZ6 4v Y* ( 4d= N* 4d6** b % P †*! s N &E& X y^bXo XgX.com ���� �� ���� ����� �� .X.# . .

/o X0X X'+4% X 4( g\k^% X• ^ X( .%h e} X 9^ g\k&'\ "^ 4( g\k^% X•^bXt ^ .% )) \d1* n W›tt* W›¹ •G0* 4TA • e ? \ t€ 0 – o% ‘ < MAN v\%3Z •G0* .!bF @ 5% /gk+( À d.í &_ X .Ö ( 0 )) ’ ` XO!^%&m .\{^ RX0X V ¢s l²• * O †“¡* . ? % * b 3 ‚ " Xl + * ( 3 % P N MAN v— C#E ./Y X 0&s. * v\v„= l0 E* v\ f©S \ #l0 ] \ •fl0 .com ���� �� ���� ����� �� ." € /0 v %.!Xw% L&F ^ .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.#% X V ( ` g/OX} / \F .\{&F XC g&O&} / \ &% ./R&k" ^F V †LNs W v¢ *W * .jsoftj. n t¢t t E Ä ( ./+\k'X. % m 0 s N X! * – m /0 N* \.v u v =TA l šbs W.com ���� �� ���� ����� �� v 9 e ’#0 \ %9 s N E* \ AN _ g ’#0 \pAlf E U ’ 0 ^@ ^bn./http://www.jsoftj.iC . (( ½ .jsoftj. ` & ^k+/ % X X R^ % & Xo yXO+X : v\sh? ( @s % ©b * W70 .O= * ( W % n v. € t yib . & ( ’ **************************************** &@.ì .e ` * .gulfkids. (( v u H j!t &E} d N X +.j/ D'5 )) ’ (( 7•b E}.í .î .% # &m V ? * b N† * •f„U n v. ` XP&n^bw/ % "X&* X5&o &( /E"&m X R^ % X Ÿ .ë g./o&8 X'/0 .D'% /E+Xo X‰& nX+&% Xj%&^s^? V .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. \ x b ŠS 3 !9 \ v •G0 4A.t /œ. m •f-* \ c * \ 9 €v * ( v A= \9 @TA% s v sZ * ./" ^? g/O"&m &E& X0r &(X &• 5 % V ( ` V : < O X hNS 9 lX 5 YE * . ` e5XYX8X e5^|X8 X+X". # s N www. ` ^ .O= .

"s% .W * ( = * b = ‰ g** . = * b = A9 =v W %9 v4 A.jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. &•.jsoftj.gulfkids..com ���� �� ���� ����� �� ^ .4 ¹ •G0* ( . B.X0 V : 6 =? ( b . ` g\k\% ^$(^ NgX(\ # f &m &E!XC X+Xx& /•d& X0 7 &™ ^ ^ X V mU6 U W À s G ^ \ ? 7 h†.O0 1 ( )) m !9 .+( =!. (( E b& w/./+(& •/ % X V ( (( gO. * ( ]TC n dgž ‡ * MCN0 ( •ž @ ` G ^ ./http://www.XY &j%^ y"^ /gX0 X( www.jsoftj.bF P b'6 & (W g.hWO ÀO ]9 W< * ( b hAT¤ n ‡ Ah * ( b 6 n t a C * G ? ( K Aá F0 n s’# f b hN l W TG0 : ra CTA • C 3 ž $ v 9 t ‡f‡4^A v[ ? ( ? vi ? ( t T e* t t*s t* d B g -°? ( \h? n K4^A9 _ ON d ! . #E * v\†1 W * l 9 #I * l 9 * 5 E l >f* ( Z s v% dƒ v4sOg .F e o.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.( /S & ’ EC&9 / ************************************* « ! Ž"s k% . ` 7• X'&C & !Xz& K X 0X X( /œ/9 X0 XElb% # m &Elb% & +&o &( X.< { b Š0 v@p=} : d * ************************************* ¤& œ9 % &Žb\ (b " n h.com ���� �� ���� ����� �� ./Y G^% ^u ^s. d AN vÔ s’# f .. U * } *0 lG %j v› % r f v\ ! * . ` 7¨ X X!%& ^ g/O/M X /_ X+(& •/ % X )) : — " 9 \1 } E* ( Md # * M KbLY MAN \ Us% E* \ A E •G0 : d * .N8 € t &8 / » : 9 ( %9 0 s * ( % MAN t4s` f #U TG0 : 4A% 0 v“%9 f* v .W * 5 * 4 : > MAv% \ e* '. b . 9 . — e B k n dlgž d ! v7Q.s v\ ! ? v\Wh v l‘l G %> ˆ -x* f ? ©Æ sht †4†.

iX ^ X !• ©{ o U9 v4 N * v@A= 4 ? ( •ž 9 T V g vmQN n T 1 ˆ‹ . ^ ^O B A= Ex v4aQv E Ä U¡S * P " * * S . 0* . 0 » ( \ 1 v& ¢ d 9E * ( m fU9 4†% W * \9 lg* ( { 9 —*† * K A= lX O3 d ?* ( KG!Y N „ f b CNx* ( \ W N n \ Ez* vm lg* G [ ¨ X h% * ( \s ]9 Œ g * \ Ag ˆ g B UÇ * ( 4d t t* ^v * 4d .gulfkids. ^F V . ` a ` e TGx ` g\? 0&mX g/O\u/9 X" / R" 7œ>(&m ^ X! tX g\?X* ^ .\b/./Y I&s#% X ***************************************** V . « l AD l U¡S TEx d v E ( G 9S f Ld? [ •? * ( /± * # ¿ O O} MAN Gs % ‹f0 s l QO ? » N b A ) •C * ( B A= b * S ) %? * ( 4•jI N ) ds L * ( /± * # ( •ž A ) 1* ( ™• * — ZA ) C3 * ( \1 A ) 3 v * ( A=A ) 3 tv * ( .iX ^ X V )G h olgž ? •G } E .com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj./zX. ` &P&i'X0X L&+/ & d/0 X.. u s tf0 ( \ TU * \1 d 9 * ( \ s Y* ( \ = * A= Ù n Ÿl! ? l QO .\b/.jsoftj. « h†5A ) Y f* ( ¥ A ) §v * ( h= A ************************************* www..com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. HQ/S ) % g* ( 7 A¤hA ) e #* ( 4•Ap¤A ) %? * ./http://www.9Qv * @A` 9 @pA%W N \ 5 Y * ( d \T¤ ‹ f0 s \9 sP e QO m3* N s \ * ( m c ?* \39 ‚x \ 1* l A A% vB A= .com ���� �� ���� ����� �� g/Y 0&mX g\k\u/9 X" / R" 7œ^>(m 4( g\?X*^ ^ .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. s Ž• * s A Ž U ( •ž TG0 l W 4A% . ` /E^% / \kA X /S / 5/o X Xœ94 % &E#b% X +&o .$ ) %? * ( h% A ) ¤? * ( P d.

ˆ 0* v[Š0 ¶#x ( sr® E : m A/ n* \ f . X0 ^ /‰ . ` ‚X8^X /3X ^ X \kX X( L&+"&m ^F XwX ^% ^ ^u V : ©{ X g ( . ` e X+& XX e@X &Y ^q ***************************************** ` y^bo^W% XG"^ Xj"&m cXwX ^% V : KP W ¸Qj • / \. P " ’g* Bs \v Ov d * ." vP N 4 0 l ¥ * ( @A` 3 l N Y d * . å y^bo^W% XG"^ Xj"&m cXwX ^% ä : ‚ % { X =? :M X g* ` X€ XnX 4 •& • V : ©{ \ X =? ( m Ú )G N ? v\% s0 " : \ $% $% ." l N Y /E. \ AN QO ’g* \ ]hA. M= 0 N : !" $% .com ���� �� ���� ����� �� vR X v 0 A MTAZ ( 4sÀ b C% * $ B T> % n ( 4A." % v—3 v uW ( " P .X X "& g\k!^bXo ^pX5 ^X V (` XY. # n ™1s*!? ( 4dWON l ^.< f ( < O X hNS ‡ tN v s € * .jsoftj.n G ./http://www.XwX" X+"&m V : X =? ( G N ? ¡ C G N: / .com ���� �� ���� ����� �� .gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. mv C/ s \9 ©{ t T f Ex Þˆ-0 s +" v O Q? l „ " v a O" d * d * . B #U mv „ * f ( s % P „ " n oo . < O X hNS .Á* ( 7 O * ( 3w< * ( h% ‚x h% * ( %h$ ‚x %h$ * ( QO f ‚x d > 0 %9 . # n M ^¿/ . 5 sd¤9 v\ ]hA.jsoftj.M ™1*0 ` yXzdX0 ^ ^ X+!^bXo G0 +" 9 _@ = * • / \.jsoftj.>f KŒ %D0 ‚x Kr%D a h% d * . < * .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. K . C` * B #U dA g † ¬l l 9 d * . ` & 0& OX!X L4X8 XL& X( # &m #b^?V www./nR/ ^ &Elb% ^ X &" D / X &mX V ‚%* € ]¥ .

com ���� �� ���� ����� �� /http://www. ` g\k0& 0^ GX5X'?^ ©{ v4v ./http://www."^ŸV : X =? ( K a g .jsoftj./Y [\u V K 9 Q9 Le %" n v‰ g : \ !" $% .jsoftj./ X8 y^bXo /EX.gulfkids. ` &E!^bXo /EX. (( .s N v· NI : \ % . ‚ % * \# ^ \39 ‚x \# W N \9 f s c n % l n ‡ .\ "^ & +&o &( X.com ���� �� ���� ����� �� .X &5^F V( ` g\k&'.jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.#b% ^ X .W : .t * ( s4d 7 = #E † v * ( F MAN v =< : \ $% $% E )) ( å &E&bM^F &( /Elb% /g/Y Xr X( y^bXo XŠ +% ^ / /'RX0 Z^ ä \A ? s ek+X• e X !& X( /E^% # &•^F I& ?&” Xo X]X o^ X(X V { f.X+!&kX www. ©{ t ‡f‡.X+!&kX . \9 D3 v7t tN* ( m g* { b g lÃÀ † .< z MAN 4 v t.g* /Elb% ^ X"^ g\< V ( ` g&O!^bXo ^ X+!&k'% ^ X "^W^F V ( ` XP&+&(•/ % y^bXoX &E&%./ X8 y^bXo /EX.X+!&kX /Elb% ^ X "^W^F V ’ ` &E&%.` ****************************************** j48 m k\ /E.com ���� �� ���� ����� �� ************************************* e 8 € 0m : s WO t@ D* c ` t t ‡f* %" tosD l¸ v _[9 0 .

gulfkids./} X0 ^ X( &Elb% X &( ^ .jsoftj. ^%WX X ^? .^%X ˜•. 9 . _ W= `^ .jsoftj.\kX &m V .W * 3oW * d * ( B CDE * s< @ \3 * ( \ s œ \ †./+u& .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.F ( www.#b% X oX # &m &5H ^F V ( `^ h` n vPv Av1 #0* ( W†.^i% & .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. * .` ***************************************** ./ ^%WX0 g/O"&•^F ^ . = MAN •Qpf c ` s s4v lU= v ( G £I l 0 œ tM‡¤s^t ( S ) L * ( d pA v7 N* v lfv * ( \39 % E* .com ���� �� ���� ����� �� lG l v *0 ( ¥ 9 • =j G $ væ *0 ( .È L * ( ÆÀ./". ` Ng!&iD( Ng!& X" XO!&F g/O#% 7_ +X}X 7 X.jsoftj./ ^%WX . vP‹s e s g* ( • ./} XX ^ . !{o . b? k n hœ ©{ ¶% # G hAf : ¥0 v7 I X g n v AZv o#°? ( s’ j ( v ¥0 : X =? ( sh` B Y n ™ v K v1 : ‚*S ^ . ./http://www./0 ^% X 0&s%# Xj+# &wX.'X0 * ( ™s< ‚x ‡U/l0 s g v ¥0 v7 I * – ¥0 7 É X g ÑÜ NS : l # > g/Y/ 4 .•&8X /E+4( 7 X CX & g/ODX8 ******************************************* &Ž™ n6 & ™ .X50/ V . s $ l v/ * ( s =v hW#°? ( s‹e ( v ¥0 : Q. W * d v * ( dv# * ™• wN ©b* l .XC &E.BW ‚x A= vP j L l ./+X(r X 0&s%# /Elb% /G54^$0/ V vm 0 Ex v % E* .com ���� �� ���� ����� �� .Å* ( \ ‰ 3 * ( m 0 MAN \ = * ( vmE " m vY* m •f-* ({ Ex N E (vm N sZ * ( vm W4N · NI * ( m 0 o n \ =j* ( \= ` &@X &tž L&FX X!"D % &@ X!R X % L&F &G& #$% & .

) 9 > * { N _ 10* ( C` * B #UA ) T f L T & . LAv9 * v CN : O+( r el0 s [ G c % * ( d ‹fS .#b^? V : X = { TGS ˜ d3¡* ™ — ¨ v s.jsoftj. ` yX+zX.!Xz& g/YX . ` 7• X'&C ************************************ : ¢ A& ‚ Y/ gb % NF tL• t# : 4A% a ? s TG0 ( F * v ) n K7 v 9 t ‡f‡. /Sr8 ^ {Ù}yXzdX!%^ G F TG° ? ( B OhA 4 v8 N * 4d† * F .5e d 5? ( O" oA s v4¤N0 vŒs e : O+( v º mU TG0 v % t4AtN -°? .jsoftj.% y#F.gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� bN ¢À G^ :4 v 0Xg(bN NG v À ¢ [ŠS : \ aQ" X g* ( m N s •< e • N MA 9 { TG0 : jS n *v ‡f-* .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. mv j0* \v%• # \ AN _’ g** ( NI * * ²• ^A _’g ? ( \ g* ‰3ž G0 4A% c MA%? .com ���� �� ���� ����� �� .—< • I * b N 9 : ¶% .}^ ^ / & n. bQ 9 . G S * 7 h5 * 7 h6 t s c* ( ™• W dƒ* \9 hN* ( v\ * ž* \9 r5Y* 4•A% W 0 s " • We / _i ^e _7Qf U * .X /0 X "&m V •Ã •=t* swN§ Ž* ( — * œ ™#0 O" . †9 * † ! A ’ _ g** ( W * [shtZA _’g** ( H Q _’g** ( W % % ChA W p> n \ Wh l * ˆ T> n \lAs1 •Qv1 s l ? ******************************************* www./http://www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www."&•% # &m .jsoftj.f‡ : O+( . v\ e ^ X'. 9 ) .

>f WB ‡k TG0 #v v \vN hq .< •fU 1* www." % % s •Ž* ( •O / t . daQÇ * d † %9 Ex ( v % dlf v E a ¡ v Usµ r f s70 W U a # L=W r f Ò €v sht% v t•f‡0 ©{ L = u ˆ E * \ l? À ? M =Wv uW bL ˆ ****************************************** !" 8 v 5Y.©{ < ********************************************* v[0.* ( ) W hC 4dv9 Ag* ( ) g 4dv ./http://www.jsoftj. \AhN* \ % * \ 1* \ & m G• 0 4A.A N* a ZN N v . U T f 4œ -* ( †46 v4vd ? ( F* ** ™1 * KÕ ? vBUT %v d ? 346 K %9 p l ? K f •/ v #3 .: ( ¢ n v¢ S ) G %9 _B f Lc .( \@* '% E )X hW vN 4 * ( e S MAN G . N o \[! Q / ?hs% s " • ZN* ( v .k0 y'o 4 A% 0 7Qf s t ‡f‡.jsoftj.10* .[ * ( \ A * \ L Ex 4 v v ´ ( v7 L ¯x < TG0 ?t tN 4dW#S Ex o .com ���� �� ���� ����� �� /http://www." 9 E* LD " pfU 9 A5 Ž* A *0 • N s g s & ZW MAN ¶vN* C L.gulfkids. KF #0 ]9* bE+ ]9 •G g* . 4d hN0 n 4 hN0 s ?0 ¯x* = .com ���� �� ���� ����� �� e•t . # -x Û 9l0 * n l=t9 s4dW * ( / *† * O= G .jsoftj.< v •f„U * ( KG j _ hN v\ G .com ���� �� ���� ����� �� .A´ F _ # € G •G0 • ZN ™ ) 4 v * e ( ^A G h.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.v a O" TG0* ( m " n ) . o .

. \ AN 4 9x TG0 % @ s g* .: KG 9 7 b 90 X! t thvN TGx Ò .vÈ Ž % n • .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ���� �� ���� ����� �� .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.d v ž W=9 v 9 : d * ( % %a P Z%l" ˆ x o•A •@< P h" n* < n • lAvN PQ3O 7 0 € # v ?* g ] o s F TG!f QWO A • g l g* s4 * • C/ 4d ? _rg * oW#!f P 6 9 s4d x ¾3 hf Ìb / l¾ Á os P P v• " o A \ ? * v •G0 s N · S v C9 • D "* P ^a .: v hN X g . ž s4f CN0 . \ ©b N * ( v . Ìb j * TA/ KF #©S v’sZN* : g • vm hv CN0 . \39 s Ac v7Q. •E vm CN0* ( t t t .jsoftj.lA 0l -x 7 Gx ****************************************** L< 6 /_ O(\ : 4d ? s’A g s sP TA/ a Og l¸Qj € \ O =9 † #S .gulfkids.* ( _.< ©b T> : * ( 4d •U 9* 4d 9* 4d% e s. N v\ v •G0 W lc W‹ ‚*0 ` X§" n 4dl ! G f s *v f.jsoftj. v lX g! ? ) 9 v o * P ^a .com ���� �� ���� ����� �� ( /± n K•s e G .< 90 mv j ? ( * v v tN v\A g ( v. P e 7 o AN D % * €‹g W $ * e0 PQc 6 •C O s v# oW#S M=. 90 s46 L=9 vi " * ©b > : š 0 G < n € * U * †./http://www. + o ‹9 ˆ s ¥ W} o AN P =j Kô T v * KF vÈ MN v vP F l † n oh•¤% www.jsoftj. s4f CN0 L=9* ( vm h CN0 { * .

/http://www. vP 9S mU \ ? s’A g \ XU9 vÔ U ( .jsoftj. W N K 5vY n i e0* K Wh¦ %9 lX ± ’ „? v v s v/ KFv sv s L * Ex l A 6 M t1t h? • shv P " B j W P : X g* ( v4O %" d%h.gulfkids. 9 E* _‰ž 1 T 1 •Gx* Kbsžv s #0 h? via W o AN Ex K 0 M AN s4 l= Ž* € •L s’hv Ž •G!f via " o ? l g s s’h¤N = v •f-* L j " o ? s’hl¤N s www.jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.? ( % " O= oA n X g /z ‚x .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. 9 lg Q n /z •£ f v’ 0 * ( ]%a $ 4%c0* ( ]f .jsoftj.^? s“ •G°? LN s’D ? o 9! v— ? o %9 K * . « %" * v N P 9S mU [Š "T ." MCN0* ]9 O" [ rg** ( ]9 " M ** ( v\ 1* : b % v 0 X g ( P hW A? ( ] a ÀA •-Q G f* v— \ ? v\ TQ ¡ _B 5 E* _• @ Ž] K % v9 M via O W v\ s W¡ Ò F MAN \ „f l D ? 0 v’ f * vie ^WO v@ •. Tn s’A g* ( t’sAve* v’A lg ¶#0 : \ j 7 Å 90 lX = ? ( { n †L C K ¥ v 9 v h¦ l =v* v •U vN 8 s“ Ž K st% ™sA? v S — • t * v C` T Z A? Uf v . o v g v* 9S ¨0 * ( P % ¨0 0 * ( K Š*0 dAhs10 { .com ���� �� ���� ����� �� < 7 0 ’ lf o Uf mU 4ÀD0 * ( l>"l mU ‡ ts#0 * ( P !! G Z d. { * vP * : X g* m N s’% ( v\A g U • Q lG . W .d a = K4A.com ���� �� ���� ����� �� . \9 s’# f* K@3 D · S K < n i e0* vi9 $ † ¬ ¶ ovs.

+&o ´W . (( +/° 0 ( + .!!C ( +&..v ÞÒ? .jsoftj."s +!bo -hb'/ ’ +& b&o pb5( : A= v 9 †LAN X g v W v WO \9 " • D* vB A= F! MAN s’Ah Y -x vB C` d f 0 n s’ 0* s’ W#!hc * vm " ’ cs*0* v S \ A È ' ¡0 E* •d1*3 † Œ #E Ž* v Z .u "&8 n ’ +· –? !"D % &[ ¶ ’ +&+0* .+ 4./http://www. s * \ #* T E* _ 1 vmž 1 h? v* P a W TG0 v4 A% * \ & b T> s.! t &( +% g'&u gOb% )) .. l‘ v $ v.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.\ ( j&.+.com ���� �� ���� ����� �� .o ( ’ j!H ( P ++! E \ .% Eb } ’ +..( ’ !" .O/ ( &Pi!% ( ’ j.. 0 O` ³ v F # 90 U * : lX = ? v* W %9 K Q 9 W ! ? v9 f O` · 0 s v Ž -x v.jsoftj...% Ž™ n( +!bo E \ 4.+X ^b^q .jsoftj.5!n( [ ¶ ’ " * o ( ybo " /n" .gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� \ Š G ? n 3Z. P 9S mU Ex \ 0 s E* ( O` s vF v lfU E  ********************************************* v ..( ybo "8W< [ } ’ +( È&8 .+} E +/z\b5/ ’ . l" v = \ 9 † v£ )¸s ‡¡ v\ oc vlg MAN € 0 v g _¢ ? œ )X e h? s’ Gx* P j < p lf* **************************************** /gM & OX0 /gb& {0 ˜•8 www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. * ( sO . u ( j&.

com ���� �� ���� ����� �� n TG0 ’ hAN -x ( { N ‚x .jsoftj. t t.t G •Q1 G f ( h$ @lAl` † { . b h.5e s4 * ( •. ` &_ ^!4.5O h% MAN v >v* 7[.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.( }8 O+( 7 bnã \[ 0 X 5&Ys/0 &_ X+' XR X % # &m V ( ` /SX X0 ef AX 7@8^” ^ ^i$&( [X 0X X(X { }/SX X0 e !Xt 7@8^” ^ ^i$&( . { h% ½Q/x s d Ag n 7 g " ( $ l f! dsf E* ( ds= E* ( dsh%c0 L E ( K ? l¡ n • TCg ’. W d A/ 0* 6 ©{ 5? ( K!hƒ MAN • Af s’= ( a x ¶9 s •L59 ) 0 oA ? . 8 )) : •N ? 3 À [X 0X X ^F V (( +Q KU Ebt* m O& . . G• 0* 0 ¹ •G0* ( t t%.'% • ƒ @s * ( •%a 1 s4%c0* ( • A¤ s O# * ( • * ¦ ÃN0* ( KB* s N s¢3 ? • D 7 f0* ( •da s Y 0* ( MhsNl0 s lg* ( •9 O F ** ( • ž 1 [3Y* ( • s vN* ( ( o¾s 9 s•W O * ( o %c •XlU9 * ( •. 0* ( %./http://www. G < * @A= * 345 * 346 t c* ( O — # * t t.o. mU * .com ���� �� ���� ����� �� . v A´ 4¤N0 s ( . .gulfkids.( o ( ( &æ % \ R&+( Y>o ’ e bnt . P O * ( A h$ « %" mU TGx . o ) g e \#°? ( € -0 Wrfl * ( o¤ s . f s7 * ( • 1 W 9* ( . ©{ dA/ !? ( · S • / s ( A= M AN ´ ‚ % * \# ^ \#0 v4A% l‘ È € e vwA>v* ov% Ud? .jsoftj. t ^a 3c ( . s t •G0 o †@µ E0 n • 0 / 0* ( K Af n $ l 0 / 0 ( • O v •h * ( •E N •9. \1 4 9 ( •fU ******************************************** www.< •0 n N* Y&*.jsoftj.=< MAN vm N l»? v* ( .

{ X L= ( K v l0 n 7 d.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. *F A s ©b s dv^ £ ( G . 46 W W G *({ % .jsoftj. ` e•& ^X e !&.9 d¤ Qe g ( . s MAN _. 1 v’ f ˆ .` TG0 v’hAN* ( v4W.jsoftj.0XX e+!&k'&( &E45/C y^bXo XZ X #d% ^ . I KP /3 { TG0* ( \ AN ©{ v\AWd s MAN ) sdt s` G †µ ( 3. ]hA. ³ h$ ‡ s%? TG0* ( \ AN ©{ mW . F 4%Cv ( W 7 N ‰ $ ˆ A * ./ KF #0 MAN • A Ag s’# f * a Zv ©{ TG0* ( m N . X A • ¥ ( Z6 n CÀA \.com ���� �� ���� ����� �� .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.com ���� �� ���� ����� �� j&' +X jí8W Ž. f M= 0 Ò ( vm 1 M= !? N ( _B Y B Y hTA ? ( 7 ž b s v4d =.ÀA \3 s * m‹e s * m A1 s v’ Z%? ( . * ( •9 f mU s B m * v ¤ R f _F A1 vF * ( v WO \lgt tN* ( F • ? šb " U \a CNx * ( . M=A ^Ac 90* . .? ³_ Y ) 1 7 =? ( K N . # v·3 % 9 90 ./http://www. N 90* .jsoftj.gulfkids. _4a e * 7 %C 9 F MAN v Y v € " v 9 * A/ b > G*† % * # j • hN fU G* ." › 1 MAN v d./ & d/0X V ******************************************** &U &Z>k% G&n" www. < W Y n 7t < n •. _7 # vF * " vŒ C v hN* . \? D [ ( •%a 1 v7 lç * . v n* ( • 9 f 'hv m 9 lU/! ? ( b " 9 F MAN v Y v U/0* ( _..

(( ž j/5'C )) : lX = * ( m3 / MAN Xl = ? ( v\ ’ v O v? ( Z. ( { .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.% )) : — O .Z. • % hv • *Q ( o39 B f ‚x P O#I 9 o9 ON0 -3 ( T 1* W N { G D MAN olAO ( P O t.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� B f s • j„+ • . v— * v[ ”* \ ? vi ( A *0 7 ’ _ g* *0 ( v@a g o G •G0 • 0 \ ? o TGx . 9 v ! .jsoftj. o#0 { X [XY V l0 = L * ( œ 9 b * s d x ’O v? ( Kž Z%9 † £ ç Ü0 9 N ." n l0 = * ( 3 %YS M Ü!9 † £* v4AN0 :M 90 X g ( (( j& i% /3 . *0 ‰ U" € lg 3 * ( o1 Nž°9 ) f ( /± › * ( F A A9* < WZD TGx f. • Q * • 9* • = o Ag MAN* ( .t K 3 q K./+X(r X 0&s%# V : €E n\ hd Ò L ? ( b. T 1* W N { 7Qf A * ( ovZ% U .0 8 . s \ AN 0 = ? ( K %.n* o 39 B f n TEx ( ) #!hc E* ) o ™ * .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.gulfkids. € c / ’ 9* ( \vN .g s dv%h. •. (( ‘ g " ’ ‘ g " )) : lX = ? ( v 3 * v % ( ` & X!A& Xz% \ª0& XC X€ X^ ." ]% Q Bª l v 0 [ %h$ l Qe \sf !? ( dg s * K4Alƒ s sPW ? ) WN Y ( ?Q. ( •Q./http://www. ` /•.¡ s Gz = [h.\b\i% D &X dX &Elb% & ?&s& ^ ^ &Elb% & ?&s& g/O/. } o v\vs W< ( Û v[h .com ���� �� ���� ����� �� . " C8 5% š.= ‚x [h . # MAN L v* vm s Gz = [Š -x v Tj! G f* ( m. ? ( lGz = \ AN X #l0 g* ( \ AN *8 = •G0 \9 ^e0 s v AlC G f* ( . • *Qc P O#É * ( • *Q ‰ h Q TGx \ % v’ f * ( K n È!? ( 9 *0 ‚x ? ]hA.jsoftj. •G0 † µ G f v™#! .\b\u D &X dXX . o.¡ s ) 0 E l 0 " ’# f* ( Y 5 * MANS 0 g* s4œ MTAe  ( 4d CÀ? 7 =? ( \aQ ž www.

/WX0 ^ y^bXo D &x% X . .XRX.hf ( v“ " v %v hf .X % &E& Xghb\? ^ /]8Ÿ &E& GX hd\u : l0 = • Q¡ [h. ¶9 e!? : X g ( %g .XY &[$& & .. K.jsoftj.^% V : U? g. ` &E#b% & X! tX 4( eo4 n X X.\%./WX0 ^ & r \i% ^s. ` ^ . K ¡ [ * N N D & ‘ < U l gQN s * www.\'( M= * ( K ± \N Š s vm D 0* \ N ©{ LD v hN* ( v %v •Q f • dY • ^ \ .^%X V .\ u& X V g O Aa 6 \ N = x 7 0*( Gz = .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www./http://www.F ./+(& •/0 /SX X 7ª0& XC 4I^W&5^F V ..com ���� �� ���� ����� �� /http://www.D} .X X X. X ^ ^? ..&F ^ . †Ï U mt ‡f‡.D( e A& Xt : l0 = m 90 [Š "T vP £ K· N 9 .^%X &E&b$& & ^ .59 v€W }0* ( « † ¶A%1 1 *X U [9 7 nP *(• !• %.jsoftj.X5x & % &E& _X 4!/ e"r \u # ^ . Å Ž* : X g ( • U 7¨ 5X.&% g/O/M.? %h$ 7 W ( K * v 9 { v N* K7 0 jQj L=9* ( \ 9 ‚x =v#* ( \ AN Lh¡l!? ` ./O"&m g/Y. ` e•&O^q M AN • AN ? • jT+ • g* ( — * S MAN ) * ( B A= MAN •# CA Gz =A TGx ."&Ì &G.gulfkids.jsoftj..com ���� �� ���� ����� �� . ` ^ / XH X+X ^% g\k^% X( {‡Ã}^ . KF #S v’ ZN /EX.&8 +% .9 v.j! 7 0 *† Ÿ ( 9S ] 3 = " * ( /S rA.= 0 =? ( " n MTAe \#0 )Ž N «‹/0* ( Kb 9 [ ( ¶ K x .0^X #% 7[X5X} y^bXo ^ r \i% ^sYX X+%X "^ . L.f.>f v 9 o .X0 ”&mX l v 9 †LAN € U? V ` yX.} & &#% [\u V : 7Q I ‚x vN S Ä5 L.com ���� �� ���� ����� �� s ! ’ • Y QO %9* ( h5W ‚x* Fs $ ‚x* 7Q ‚x v’O v s’# f ( 9 % v ¬ s’ = ? ( W1* W N { 7Qf Ÿ0 ‹/!? • P ± mU N U /=.

>f iWZ * ( • vlf o ./http://www.+&o g/O/^>XH ^ ^? X(X V . † * M=h< * . _Bs tD* ( ©b * v " * www. ^k(/ # &m &G!X5% K h¦ M AN X # U v s` # N* ( 7W ¦ _‰ h * ( 4jz ) 9 U TGx \[& X5% &E!&WX0 ^% V : T 1* W N { B f \ Wh U ( v4 < v Y W v\ 1 * v• 3O * . #l0 B 0 M= " lA%1 K7 g s N 7Q Uœ € TU l0 ¶#x .>f dAÌt%‡? ( b E v]# ?0* ( . 0X X( &Š +% X &(X V F ©b d . KP O9 s4d.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. ?0* X .jsoftj. * .jsoftj. \vZN s’ * P g*S ¨0 TG!9 s4d _.com ���� �� ���� ����� �� \v N* m = v •G0 ) f • N % * [9 S n lG . ( `^ %.n v f* ( 4d * s4d % * N v f U ] 9 5 B Wl TGx • 9 ( M= " ‚x ’O v 7 P N . N s G A%´ @A= / /xOX e &( X V ( ` e X0& nXX c* %.9 vr•Cl ) G %9 _B f „n I Ž %A lX E -°? ( 3 * %.#I \v % U › TGx ( ‚ " 7Qf W9 * t[tht * ’O#0* t[t1t -°? ( H I 9 \ Ov G0* ( \=A=v G0* ( ( v\A9Q9 sPW g* ( v\.? l Atd‡$ Ex \9 v7 = E ( )‘9 N KmE _‰ Š M= &[!&5X hA 4dvN Š* ( ` 4•XR% X &( .com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj. # \ x sP N* ( mv Yv \ x B j ( K[Y / K. ` &E#b% ***************************************** k% &@* '% & o \ªR50 ä[? -) /W 0 ( a †41 _B f * ( .\FX Xo &( Xo #[&M/!&% &ª0& XR% X.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. M= " .g s K .O^% I& X. ` 7 !& XC 7g!&kXC 4( v[0&æX &E& bXt &( ^%X &E0X X0 & !X &( &3( % X &( /¨!& X g/OX+/!o^ ‚X X V •¶ • h¦ •LN Y R« £x _‰ Š Gz =A _N h. N l‘^ \ ? 7Q ˆW + ( _BQ T 1 _B TU1 € A" _.

>f d x M%./http://www. % .5e l t t v ( b NS a n n ( KG CA v n ( Km* [? n .*0 K # v—Qex* ( K 5s Y v.'X+X _./ ^b 0X ^ \ª!XC 4( g/O/}8& X.#x Ò ( \9 AC MAN Oµ v7 d " l % .!&5$X XA^X g/O#% e !Xt ^ ^k%^ &E& ^ . N G >^ s4dTAf [ h$ TG0 vP 1** : a ? ¸Q>9 B v’1 /* .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. B 9S oA /z ‚x .\{Xo. / E v› % Ud? \ \ A Wu ¶ #0 vP * K e XoX eu &H Xj4X8 /GX &b^? G XŸV c* m 6 n b ž v 0 G f Y!? v‰ v _P E0 %9 •‹g vP O90 -x www. ^v 4Ÿ0 G †l¤ s4 * ( 4 /0* 4 # s4d AN s’ . .‚x ˆ (• •G0* 0 d •G0 v 0 \v ?0* a .. ( ./0 X( .com ���� �� ���� ����� �� .com ���� �� ���� ����� �� •G0* ( — 4dpAf ( b hA% “%9* ( b % * b 9 S * ( b 8 * :B U * N s v\. ( ? ` e./* A" • C TG0 : & !" $% @ c n – tBt g0* ‡ td 0 K•v lC9 – Ÿ* ´ ( %. Ä s%WO V KP # \v ./ mv a ? sP N ( \ N O# { %´ Ž s TG0 : .^%X .¡ n F V ( 3 hk ‰ t st/* # t st/ G ` ^ . m.jsoftj.9 rCl n ( KrClA9 Km* [? n ( K 0 dƒx n \v ž E * os n K h•=# s ½Q` n ( KoAv s 7 = #E .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. dAs @„?*v * o .jsoftj.jsoftj. /± G .gulfkids.9 rC n Km* & Km* [? n ( KX =9 Km* [? n ( K. K.¡ b /I s4d ) Ag s * ( G hcE * %.( s9 P .• #l0 TG0 : & $% $% @ C N 4dvD Nx v . ` &E& X &b^k&% & 4 X5(/ # : æ O? _4j 1 •4 * ( _4 f •4¡ \9 e!? ( \9 \ ? . * ( oA 9 E* mUœ *v ƒ h? ( • % G * ( •% ve ( •s O lX g* ( 3@< v Ac L * ( \ f \9 X #0* ( v\‡Av v \9 ©{ ‘%9 U i ^O .\bX F^ g/O"^ .

jsoftj.. * ( G s s ´ Ž* ( \ x v % • = E* • E* •# £x v] .gulfkids.\?& 0/ g/Y ^”&m 4 X5% y^%&m g/Y xX" ^b^F X 04 % /E^% XP&n&bw/( XE#b% /.. = – 3@< ‚x \†1 W N \# .jsoftj./http://www. * Œ NE * † * b > b N – Lh A< 7 I \ g hf – b / n b N 9 " – % TG°? ( .n v .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. !W * # %" * @ ? X + * ( " 9 \•¤ Qv Ž* ( o ./5&?X8 ^”&•^F V : ‚ % \l g \ AN t• e s =? ( \ s 0* \¡ ?* \ W^e t žt n ." U s ´ s4A? ( i ZW * .Xt \ A=9 % E •G0 ( 7 hv5 * a W P c * s ‡ Z v s MAN W% ? -x ( \ AN b T> * \ x X d 9E * sh< 9 – tF..com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj.b\ % L&F . \t *v t@t sž!? ? ( \ x v f www.com ���� �� ���� ����� �� \ /0 M AN ? 9 •W O Ñ v ™ • # v h d" 4 ************************************** E0 v .# ? b ž* ™ a ^ # N •‹/ l " % vr^O sP # 4s * •= • ¡ \ AN s’WY .com ���� �� ���� ����� �� . u Š s GT S ˜ ? % * S * ?W X n s 0 : b /W n b N† >• vA? » ( C DE sg { ‚x »Z A * ( Ls g 4d › •G0 ( 7ž < f ^”&m g\< &E!^%&m e5!&+/( /E X8 XoX* ˜ /• ^ X'"&•% =X( ^”&mX V 3Ï5 +" * 3L=W ? +" ŒQË .s N ¡ s * ( d h 9 { • = s \ AN 3Œ v Ž – d1 •Gx* &j.# r^O “%9 TG0 o ./o X0 ^ ^? X( XL&'"X /E+4( e X &" /E^%.XoX* ************************************** Ng!R} Ng! " ™a 4 v n .O=W · % 5 E * . « ` ^ . ` e* X "^ &E#b&% ^[X X}X \[5^u &( &E!^%&m .

\i0X X( y^bXo &5H X XI&* XY ^>^F /Elb% &[&bM/0 X( V : YW * W.xXY g/Y /xY X ^ . ( K n F • # ( K h¤N n •C . wA•> MAN wT * ( s W %A * ( M= " 9 [ h . ( 7 =A †›tt* ( 9 N† A lX! \ vZ%v* ( H = 9 vŒ % E* ( UsÀW ‚x v A” E* ( H I vŒ % E* (K v e v\#S ˜ [pC W * rpA W * @vds W * ( •† W * @†h%W vm * ( v ./http://www.jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.9W 6 9 d Ž ^ #E MAN 7 g0 U ] . @ c* ( V V U TGx : \# ^ \ g : \ g* ( 6 — ` ‚e”^ # &m t ‡=?‡ 1 .jsoftj. * ( d n gI * G -S ]9 ) .gulfkids.\%. QN* T 1 { MAN ) pf+ * ( ©{ 4.com ���� �� ���� ����� �� n AT>h " W# .g & ************************************ ` X€8X H X Xj^% ¦X X" g^%^ V c ` d G ? ( l hA mU \ ? s’=T=^ ? { X MAN v7Q U ‡Xt t# • g ( m 0 n • W.9 ( B A= †›d ( b < ¡ ( %•AC • ( W^l" t@•Ac ( @lAl` W41 ( * D ^A •? ! ( vF! \ % E ( W# 9W P 6 9 lEU1 ( { b C%9 • * .jsoftj. ( c % WL ( + t• W1 ( •Qa ( O — ( ( Ñ Š n l ^ ( K g* n •h. ` /E^% Œ D MAN F A$ 9 m* ! •G0 ( G < * 346 9 K =•>v „ /± e* s TGx . * ( S fU9 _Œ * ( W$ · s K D* .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.& X} ` ^ / \k X0 4( 7•!X• L&F /jX ^ X e ." 1 g\? D /MX0 ^% V : \# ^ \ g* TGS ( ` e>!. K # v• * ( CN v È* ( a ? v[thsZt * ( K l>v sf* ( www.com ���� �� ���� ����� �� .< K[h q l v1 * ( K 0 †B * ( KB %Y v4„A% * ( KX 10 l 0l* ( K W l0 l * g* ( 0 l * .A1 : T=< W % ‡ 0* ( 7Q I 0 e* s •D * ( = * b = 9 _4 A.

t X &% .gulfkids. ` 7g!&iX. o 0* o 0* o 9 s •C/ > N c n* ( G £I n dW * ( G " n E* G n s’. A= n* ( G Wt sP O? ( /± MAN s’D ? T ( • * • # ™ MAN* —* MAN s’ D!? .f Ex v ´ E* ( d l .jsoftj.'D( 7¿ X &H y^%&m K X 0X X( I& OX0 /Elb% X &E&"”&•& ****************************************** & 54!#d% &@ !© /Z.[ * ( ‘ < A‡c n •9 x* •9 .XR% X &( &E!&F . ` e•&+(D e} X & X &E&"”&•& &E#b% y^%&m e!&o X*X {ÃÇ}e 0&sX"X e 4 X5(/ X 0 v•v # * ( ¢ ` v[pC : Ad. Z ’9 * *S G C9* B ¤„ MAN l¸Qj vm N* ( m 9 \lC ” ( •%Tg “ 90 \v9 j G f* ( • % • N v 9 v ¥0 X g hf – m8 U L=9* ( ’ [ sl` t .com ���� �� ���� ����� �� ^ ^>|Ÿ X g/YX H&m g/O+Xo /3XMX0X V Kž ´°9 \#x* ( ( ˆ .O ( G = b *s Z.jsoftj. K]c s KŒ ¡l v7 O * • W K dY n 4^A l f! * ( dlC ”* d%„g • N [ – v\ N G ¨ " 1* o .jsoftj. l %. .\ ^bX.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. W " v %v u TGx · 4•.%# . ’>% # ( \ ? v]= W = -°? ( WBW ¤# p ¦ v A= * . : K O / 9 \#x e &Y . •G-x ( l %.com ���� �� ���� ����� �� . n ’#0* o# °9 : A #I b f-0 v 0 lX = ’ #0* ( 4./+X(r X 0&s%# /Elb% ‚X XO^F V ?S g vŒ Á * ( # .XA V !! M f* N @C " ` XP& ^% X bh% e X CX8 V : ˆ /0 K %9 *0 ` g&O!^bXo GX" ^? L&.# v‰ U ( 7 S ¡ www.vA _ .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. * dWhv ? o 1 s • ž ¢ sÀv •G0* ( @l?S© ‚x t l¤ •G0 < •G0* 5 •G0* W } •G0 ( < * ¢ MAN sO= n ’#0* o# °9* ( o# ./http://www.

>f v7 O G ? ( \ 9* \ 0 9 K^ s e [ 45 • %Cg* ( • h / *0 • A•… Ex # voA£ E ( l W ! * A * l0 = * \ v1 0 Ä 9 n : X g • # 0 : =? ( 7 P .O & _Œ N( 6 v‰ ? ( 7 = v’9 j v\#S ˜ G hcE * ./}/ M 0* ( t€ v\ h / O ? ( U9W ‚x vm D 0* \ N ©{ LD Ñ .iX g/Y XrX ‚³ /Y g/YX* X9 X X.jsoftj./+%& /E#b% I& OX0 78." n •# 0 v7 * M AN s’ = \ Ag n G £I ZY GS ˜ ) m A9 s v\1 /x* ( ) •A/ \ sZ * g./http://www.com ���� �� ���� ����� �� .^%X K L&M/0 V ( # 9 g&O& ^4!.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. _7 h¡* _7 ¾* _P % * )X 5Y!? ( \ 1 MAN www.Y X 0&s%# X V( . ` &g!& +% ` g/O^% X X“^bH^X ^@X MX" g&O&Y.^% .jsoftj.X g/O+./" y^bXo N8. 0 ¶9 [ 1 # Ú ) ? ¡ ( ) d Y \lAsg* ( m e n \vW1 : \.&F /‰& X V( ` % v’ ž † v£ d39 G-°9 K] T f d‡Alf0l Î+v ( dg v `K X 0X X( &S&8.com ���� �� ���� ����� �� ( m.90 ¢ / v W% * ( v\ = / vi3. # rte*t hf s * ( Z. K W1 n _ ¡ ( K /± ) N ( K 1S K‰ ( KB > _ c ( v4O %" * ( v@j * ( lG !" – # h U – m dN n ©b A` G f* l Š*S * v7QNS * ( v $ * v * l * v U * v *† * v O= 4 N l f " * 4dt s t ‡g* ( K t ‡f n vY N o .\v9 ^e0 vmt ž ( ON* K %sOg* .gulfkids.Xo X # ?^ V ( L. { 1 n %? MAN* ( HW ? MAN • # P " P vm N ( O E* X E* 0 E* E* 0 E ( 7Q I v³ Y h v 9 ( U œ U 35 G 9 j \ * ( 7 n _r ¡ v\ * ( dv .[ * ( G d s4d% * ( vP =% * vP * n vmW*! G f 4dv %9* ( Kw ZD* K 5t tY* KP j* KB* * gQg n* ( Ñ4¡* Ñ4 n . * b* 6 * . * ( vmE v lfU ( 7 S •. †rÀl" Ex v ´ E • *+f • =N 0 TG0 #‹/0 s g* ( # ž .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.0 ( # \v1 µ vm %? ( c ` wA> * ( O t— Gf .jsoftj.D" N8 X" /E'X' X g/Y .

9 *0 ( c g @a n E* ( " m ž* ( %" r¤Y* ( P .TAg [ 9 ^O N l %. < N* ( \^ ^e n À N* ( \dp! n .jsoftj. (( & zb% î.jsoftj.jsoftj.dF )) ’ (( [!5 / o NŽ0 | j"W? !" % .b ] . ( \N * n ¥0* ( \ g v n Ko * ( \ c n 3L%? [ * ( \gs e n 3 O L.&F v Xn.com ���� �� ���� ����� �� Ñ .gulfkids. . s%# Ls * dv 10 " * L„ v? • •=v P " v v c0 W ! * sr ® E Ñ ./http://www. = W 3ivY* . ™ ( Ï " G n E* ( 9E b B f n E* ( G* g ž f E* ( ½ WO$ .90 s’ g* lX Ä9 ¡ s’ 9 g W 0l Ò †’ ¶ = s KB Y n •Xž0 Ž Œ / E v’Ag s \ 0s v’sT=A * L A A/* L e vP N #0 *************************************************** N* : \. • # 3@< n v’ f « l #0 L s N v f 0 v’ # « vf 0 Mt.X wX( ^ X NŽn X X" ^ X vWX ^q g/O/5!&n/0 ^ g/O"^W& Xj%&^” V \ N n „« www.com ���� �� ���� ����� �� K’9 j* .? )) 9 *v E* Y G* • 1 E* ( G * 9 oA" N Og l %. W 0 Ò v’ cE " 9 «*v W 4dvs W « l cE .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.90 : G %9 K Og n v’Ag N l¸ ^ \#!f* ( \a * \ * 9 \ Z N* ( \ N* \ * N* ( \ % .Ü0 9 l¡ s N •j3 ^ ( t t Nt ™ ` G = n Ñ ." 9 N l %. # !Ð \@* '% LY F ”m .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.

&\? # &m e>!" ~ / Xo &( ^ .=? • N ( _ h¦ ˆ 6 lX Ž % n KiAOv ‹f0 TGx K— # n* ( { © Ex \vhA% E K4 %# n • N o .jsoftj.€ C ( —Ì ’ &•\b\) / '/C D &5% )) : i ^O ‘ < n .& g/O^% XŽ." [s¨* ( b YS >•f* ( *† n [• # >•f0 -x #0 † l¤# .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. (( v 508 —Ì ’ v +!"W \ D–% )) : ‘ < n* P .\l • PQ3d.[ * ( \N 1 † .k TGx .X xX0 \ª. v9 E* ( . ` K Ag l * (\v % 0 " K e v— # * ( \lAhµ Ñ@È K c / l A l %.\% X+X0 ^ X X8 # \k% \›!&zX0 e & . ’./http://www.^% X 8& GY ? €&8 H . . .h A ) W‹ TGx ž s ’ N*0 vi g0 lÂI * \ 9 lG W X c •Gx* M=90 †‹ n M = • e .jsoftj.f t ‡ * 346 v L -°? ( † . X+%& X!"D % &@ X!R ( ‰ $ ˆW A ( •. h ‡ •g v ´ E I&s. W * P f < * P C` * ¸ S v™W1 " TGx* ( K * Kb* www. 9 E* ( K.!XC /g^bo^ /Elb% V V (`e K * Kb* n* ( KH ¡ * KH . # * ( K— !&{Xo Xj!^bXo &Elb% \[M^F ^ ^?X V ( ` X€X O^q X¨^i"^ .v#* v— ¯* v— #* v %.com ���� �� ���� ����� �� &E.#% {‡}X€X89& Xj+Xo X+ X•X X \[. (( /Š +% E!bo 3bd0 : 4dv %9 X g Ò ( ™ A )G * ( .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj.4t v • * E* ( ˆt v • 9 E* ( vŒ Ov • Y l %. ` N“&% XH v[X Xo lX v •. v v •.# #0 ( P d " * P „¡ " * X( y^%&m Xj!X+!Xo # / X ^%X V \ s f* m3 f D* \3h¡* \3hœ KbLY T f TGS ˜ V 5 * X % ^@X YX9 g/O+4( e} X 9^ &E& X+ .com ���� �� ���� ����� �� * . ` &E!&F g/OX+&. ` /EX.X( .X( ^ /•^d0X ^ X &Elb% &[!&5X .gulfkids.

@•A` 0 N K hAf p f* .com ���� �� ���� ����� �� . p‘µ _ f g0 P h N • %9 ( w Z N • %9 ( b ^O f n v\ h / _ % B D s g* -°? v f B g ? ( 4 5 _[ Cg v\% ( \ h / n \A 0* \. 9 • ( b hs W : X g . ` ^ / X. Ò o% .com ���� �� ���� ����� �� @A= •G0 W 9E bL.% šz% 5 % DŽ¬ U # m )) : lX = X TGS ˜ O g* ˆ .s^v •G0 ( %.jsoftj.RX" "&m V ¦ E ) a ž v\W#°? v O " * voA" 0* ( 4 % P 1 n W = .^% \ 7gb\{& g/OX" XÂ&m . oh ¡ MN ’#0* oA" G Nž vF ( vm 90 : \ \v9 X =? ( v thvN \v9 v’ %Š * ( WL AN U b Uœ L3 ?Q` 9 ‚*0 «x ( €3 Y s { 9 l. ` g&O!^bXo 7 XR!XH #[\? ^ .gulfkids./ }X /0 X+!^%&mX XO!^bXo X(X X]8^W% \È& X" ******************************************* /Ž!#d% /gb& k% / n0 &E!%m l e x 4dhWN Ä ( P 3TC P f " P hA h =9 4dv? % s4d h¤N s * ( d ? * # _.jsoftj. • / ™W1 •G0* ( B C •G0* o •G0* 4† t t s vmv % •W e* v\v# ƒ sPb b " l s%? b -x K 0 n G ( b I WZ •G0* ( •ha . * . (( L ) Li.N0 M= U .OD( g/YX / (Ÿ /g/O^% Xj&. ` ^ ." Q Gx / ./5' X RX0V ..com ���� �� ���� ����� �� /http://www." TG°? ( v ./ 4 _ž f 9 ^OA G f .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www./'5&bX0 g^%X .jsoftj. s ^? b 0 \#0 v ./+X(r X 0&s%# V ( K½ gT* Ü0 9 % v ( \ 0 MAN s v 5 v > ( . S = * b YS www./http://www. 0 s " p < * .f oAv s 4v ¤sN0 \ 9 4A.

com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.%" lX = * .com ���� �� ���� ����� �� .gulfkids.u )) : a % lX = * ZW * ( /± n \ ¥ * T 1* W N { G D lX + : N S mU6 t[ $ TGx ."s% / z0 ’ e•$? e b\q L' " . % ’ ( . " X k/A ’ & A % ybo j"m ’ /gb 6 €/ z. lX = * ’ /gb ( 4 A ( j \”.jsoftj.o ’ /gb ( & !Xt &( j\%W ’ .!z% /Z#>o G" .com ���� �� ���� ����� �� /G. ‡Gx* .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.\ o j"m gOb% : ±. V / d? /ž *0 ( Aa dD N0* ( # # X 0 v Ac ************************************** ‚X \i% ^stX ^ ^”&m Xj4X8 \st^ Xj&%^s?^ X V ` N 0& AX Ng!&%^ /S^st^ # &m v X &% ^q XL&YX www. K 9 90 ’ š°8 €& +o ( e@ z( ± | F ’ G" >| •. (( L4+o /co F ’ X./http://www.jsoftj. (( L' " A L&+u& ’ I A/8 L&+ « gOb% : [u )) : K]O 9 % lX = * ._ 5$% j\% ‘m gOb% : [u )) : KF*0 9 W eu* H e" '% ’ e !b e5bu j\%W ’ j&* 5o X '/C ’ j&. bq ‘m 4•8 : [u )) : \ X =? ( Ìb N \h„A%v •G0 X lX!. (( !F % . (( j&* 5o & '/C €& k/A €& ?” ybo šo gOb% : [u )) : K.jsoftj. # n W4N v· NI * ( { N v A‡‡c : d 9 Ã9 . (( /g!C % /8. m Y* ‚ % * \# ^ \ N MAN G % * ( \9 =N 4 0* ( \ ¡ s d ? ™ v\#x . (( ‘*4 lX = * L&" Y gO#b% : [u )) : ÑLA% lX = * . % U & W )) : F %A . z% G" j"m . X % DŽ ˜. (( &•.

1 vrO# W 0 : X = G ? ù · & ©{ \v Ov? 4d AN ./http://www.W 9 MAN • 0 v 9 v ¥0 N * .%9* \lg } • =N e \ AN ©{ W4dTA : X g* _ % \ AN N ( K." vBU„ % G f p« .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. vP h ? ( m •Á n K W 59 ©{ lX§v? ( \ AN N ? ( \Asg 9 n M%. AN G " ¤ lX = hW N ©{ ‚ % • « < n v\t%DS s4 dlx 0 » : -+ \ (• l h} K 9 – I ‚x = _¢ / * – \v s’ Ce ? www. { Ex .Og K’g 9 K. mv. E . \ 0 n .1 n # T ( m n _¢ W v/ t¢ Z< B e!? . l ¥* . ‡ T \ / g KG h 9 N %1 90 P h? ( \ 9 %1 ’90 ‡ / v E G0 N ? 9 ¥0 7 I b U x n v€ v pÛ %" LD = K 8 Ü0 9 v ¥0* vB 9U \ AN [g* s A? ( Lh. K + K n P  ( v > v ” hf v ” v %1 90 ¢ /* ( O " %1 Ü0 s •?s t/ † > lG M / * T 1* W N { N * ( % !9 U/0* lG 7 =? ( 7 < / lG * WL„ " t7 < . •.com ���� �� ���� ����� �� \v vhs * ( { % v\vhAlƒ : \ # H = * \ g >•N* ( % % s TGx • e # o AN \ s ´ Ž Wu sr/ : b h < v 0 X g Ò ( 4d %D \l=s^ * ( 4dg = .jsoftj. . * ( { X -+ K™ g v 9 v 9 0* .. ŽS væ O * ( \ N .gulfkids. hAT¤ g N s N G -S n • A> 0 4 S v³ ² s =* \ A ? ( \ AN N ? ( v\ ¡ lX* µ* ( X A C v 9 v N Ud? .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� ." B D* ( K # KG ? n v\‡At%1* K hAf n lX = * ( e N X ¨ Z n ]hA. 0 “ =" 9 · gl A? ( v /± vrO W 0* ( s’ g = TG0 v’ ¤ ( vm‡U/0 s \ AN ©{ lÃA„. %9 K 0 MAN v\•C„A.jsoftj. f •. v’. ? ( ž P . 1 9 % v¢ Z< v= •G0 g* U/!? ( \h.

com ���� �� ���� ����� �� Ex mv 1 Àv •G0 G*U= " t tZtN* ( \a V (` 0 ‚x \ 0 MAN0 s \h.Xz^ X 0&s%# @. v\vht !? ¶vhA¤ 1 TGx : †Lh v4 9x X g 4 :l \ X =? ( L %Z? ( G / s ¿ e K 1 v. ` e@.com ���� �� ���� ����� �� MAN %.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. www.jsoftj.jsoftj.\u +&( D XA^ X( .\% ^uX ( .# # s’g v * .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.b{6 . * 4pA¤ · S n t >f0 s Wu* ( e N g s K O# v—Qe o Uf* ( K % n m hN s KP W N • N ( K v K "+ K· 0 N s >f!9 e0 G f U \a hNž P # #ž n \9 •1 1 • Z P Ò ( •1QN † C v\ s ´ Ž* ./Y X X5kX.X O+! =!% E"•F ’ &Z. •?* % ***************************************** " &• 5% : /Gbu N A ) A ¨ ) %Cg d AN _B () € 9 ^" 4 S ©S * b /I ‚x N L * AÇI ‚x s’¨ s g* ( ž . X V •%Cg . s4dv ” XjDX8 g&O!^boX ŽXn^F {„‡}X* X'^ % XO!&F / ^$?^W^F {„„}&* ^b&5% L&F .o* &• )) ’ (( E. 3L" % :X = ( }E * .&b 0/ 1 /Sst ”m BC ’ &1 {b% Lb /!% U # m )) ( . \ • ¥ v’ ? ( = 7 • ./ }X /0 ^% X+!^%&m g/O"^ . b hAN 0 ) v1 B ¡ * .jsoftj. Uœ ¶v%h´ Œ { TG0 vP f.D+^qX 4•XR% & !Xz& &]8^W% L&F /S/*./http://www.gulfkids.\u g/O+&( D XA^ X.: X g • L Û [ e v\ #S : X g* • Å v1 A ˆ !? ( rA.1 n v < / ? ^ . (( N• xC &U P V ` 7• ^sXo ^¿./+}/ X X./Y g/O^ib^ Xt I&s#% XE#b% # ^ X X0 g^%X ^ e@.

* \l * . ` v@X. Ñ 9 •./http://www.} ’ &U & >}8 )) ******************************************* ˜Lbio ˜Lo A NŽbd( / ( www..com ���� �� ���� ����� �� #0 B 9 v’Ag Ü 9 s tts9 \ ? ’ gW ? h v \ AN B v•v c0 v B 9 t’ #0 TEx T #0 • v/ ? W < l t’?• t tN* ( v\ 0* v\ ?0 \lf \v v ž T" vB k ˆ 6 r % P!C/0 v\ v 1 WhA? _7 N h? s l¤s#0 v’Ag t’#0 s ˆ 6 r % ’. 0 v* ( \ x v— * ( \ x v™#! K Kæ0 s &E.jsoftj.gulfkids.jsoftj.6 .\b\u X !X Xc%#^X V ( ` N¤. (( Lhbq m #[&q Z./+(& •/ % X "&m V ( ****************************************** ` 7ŽC H ( .v *0 o g&O&.t&m ^ . \ v=? €v %.gO‹b&q\ Z.‚x ˆ Y s † 9E* ( v X!+/ g/O"^W^? V ( ` 7¨ X X!%& ^ g/O/M X V . (( E&!bo u &E!bo .!% ’ ±>} .0 Lhb&q .& */ A {¡ˆ}L&t^ ^ /8 XY {‡…}L&bY^ 4( e 0&9X Lh% [X } X Û Xg Û Xg M * Û Xg Û Xg %A W v9E V . ` e•&$?^ X€X \?sX"X {¡¡}e•&$?^ XjR X 45X'"/ L^? {¡‡}I& (^ L&F /E?& A^X {¡„}I&89^ v[ W1 tt *0 o A.com ���� �� ���� ����� �� .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.v* ( \v ^ve ov% s ¬ •G0 %.jsoftj. B 0 s TGx ./H v K 9 g .0 )) .D R.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.

eå (/ ’ &E& & .0 /_.W G ‹ 9 m8 .\F XwX ^>^F V ( ` /Žu# X X.jsoftj.\u S +o ’ &E&" . ]= 9 mv8Q * ( 3@< ? % n \v/ ( . „« 9. K“ " › N E* ( K ^A" s 0 E* Kra ` E* M T* hv% N * -°? _Œ f* ) W^ e v hv% hW#x Xl " g0 •Gx ( /z K # 1 s sP .? ( \9 s’A1 d? 0 f * ( N* 9I L d? ( { X s ]9 6 = !W Ä \v Og W70 .Xt 4( E% _ !&C "WkF ’ &E&(.com ���� �� ���� ����� �� g/OX+.OD( g/YX / (Ÿ /g/O^% Xj&.l< l % 9 www.gulfkids.jsoftj. (( Y&•F sØ !" % ./} 4( g/OX X ^ I&s#% /Ez&b ^ g\< V ( ` e+&(r ^ ^? /E^bXt*X X(X V (`^ / X.e+&(r _ .+\? &m . ` /EX+X(WX( ( )) .? K # 1 s ’ s ^ W e •Gx ( #W t™%s0 { T v S 7 = * lX < ilAe •Gx* ( v a O" ’TA v4.\F XtX g/Y./http://www. 9 vmv8Q * ( A - N mv s%9v* ( Œ ÁE * \v# £x : &Žbi% / (WF \v Q : &G!5% / ( .com ���� �� ���� ����� �� .$ Wie •Gx* ( v4. ` XP&+&(•D( g/. vP " ( v4A.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.X(rX 7À.0X 0 l gx* ( 3 < 9 dv%s¨ : & ( / ( e ™& Xt XO+&( X½X Xw^F V * S †* N Œ ` * .jsoftj. * K O =9 \v £ X ‚x ( K Ç ) s M NS v N ¢ / U /!? ( m ‚x % * vmt ‡ € •G0 MAN ( K g # a vm CN!? G 90 \ · %? • ?* ( v\l= N s’gT # ? ( \ 0 MAN Ã=.^% \ V V ( `e+&(r e(X XC g/O#% hkX /" g^%X ^V ( `7‰. % 9 dv N * ( Xs t% 9 & .$ t· t .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. # E* K Q9 ( < : d ? lX = s.

gulfkids.è* ] 0 * & U G x vm Y U * A.: voA" X g • l ZW mU lX = •XE† b " 9 h` G v1v s£ v/ #0 s g f WBv •X %9 •E v W € Uf* s4 œ v s W %‡ * e T .jsoftj. ` XP&O&? ^F XO!&F . 7ž s TGx .9* ( m.# [ lÃC„ Àv G f* ( .com ���� �� ���� ����� �� W r f v W U \ªAA? ) * j* _ = ? * _ Y* _B Y W* s g s P " %9 ’ gE* M=† K 9 • s •Ž ’#0 -x t es 0 G f " s es v •Ž oW#0* \A•>hf G E •G0 MAN ’s # *************************************** v b™ 9 N* ß # nG •G0 dv * ? ( • W • ha G •G0 T=< %.jsoftj.\?X X g^? V : _ 0 \ AN L G f* ( ./!o/ X 7_ +X} &( .A • *v ¦ • %9 • W ^D* K W N ]9 \v# CA vP £* ( • c m # * m *v * m Og s v v C * {‡Ù}7¯& . KÃÀ. v  ( m A9 s ‹f0 K %=9 MAN \ A Ãs.^? 7Z ^iX(X 7À /8/9X {‡Ç}7 .9 d ¦ v\1* t• •” E •G0* ( _ ‡ # dO35 v E •G0 dv Å* !? t sh‡` vB • T§ K ZY ’} – • % voA – U " v 9 lG h% ™A1 0 ( voA" d†0 : \ X =? K² A9 \¤% •G0 – •h G f* – ž v 9 † N : lX = : • N X g : X = .X ^F V N* ] j 4 U ( # * v™ a ./http://www./" ^? 7 X X"X .jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.` X X &( Xjb/ % /À&æXX X X X( Xjb/ % L&•/ V E ( •. Y* Y o Uf* •9 x •9 x vm 1* v\# g3 h ? ( m O=9 \v%Y là µ T ( • 0 ]% †½ ` \v t t www. P Ò • 3 L=9* ( h` € * ( lG h% vV5 ? 3 * 7 g MAN K a h. • ¡* 7 ( d * 5 n ( /± * .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ���� �� ���� ����� �� .

(( Li.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.\i& '% X www.gulfkids..jsoftj. `&E&5"^s& "XsXt^ elb\k^F V ( `y^% \W% X ********************************************* &@ ! '% &@ !© &Z Y ybo v[!% ? [™ M % /• '.l" * ‡ t t " L = S TGx L&F ^ .s = .% ^ . 9 ^O v 0 lX!. ‚x v G0 ( * S* %.% ’ e !A &‰ e'Þ g&+.^kX" /E. (( &U X lX!. " ybo L4+&o )) : X = ? $ n v\t‡=? % _B AC h< P O ‚x ‰ .+\6 X &( ^ ^? X(X &E#b% & /* &( /EX" / /n+X0 7 ^&F &( /E^% ^ ^? .x'% &@ $k )‘ j* .| )) ( (( e+./http://www. v /± * .=Y vP £* ( \ x *! ˆ*! voA£ E ( \# CA * \A 0 s * m Q9 Q ?( &@X &t•.` /gb 0 2 j5 N C m ’ e C €& ! &M €&.. ` X 0& &nX. (( &U ?” ( \5 8 j/" '% \ 0 )) : \ lX = ? ( . sL j/ +0 ( ybo ¤ C )) A h$ X %?S * j&'./" ^? g/O"&m V (` 7 +X}X g\k48 4( 7@X & zX( y^%&m . /z E* # Œ e0 \ W 0 • -0 \W * ( X " * a [¨ : F f ] A v™ a € -* s _W -°? ( b = * % VOl¡ ©{ \g -!? ( G 6 F!f = 0* ( ªXpU G0 v\v% Y v“? ( •.com ���� �� ���� ����� �� . .'6 & "m - &8* )) : N . ’ E!F /gb 2 E+5/' >F j!F .jsoftj.v •G0* ./o&8 X X V ( (( 7=Þ [5u .com ���� �� ���� ����� �� V ( `&_ X !Xw% .? ( a & .%X* ( Ô& / 6 ( # &i .F & o ’ e C 5/' K[ 1 KB 9 s N )) : \ lX = ? lX!.\i& '% ^ . ` ^ .com ���� �� ���� ����� �� /http://www./o&8 X'/0 . (( }8* Ó jX ^F8X # m ’ e@ x &U / /x' j"•F ’ &*.#b% /S^sXt^W^F V ( `7[!&bMX L&F g/YX !^? [X xX0 g^%^ V : m A9 n t ‡? v .jsoftj.

gulfkids.D5XRX.\bX .$% yi" ’ j4 % yi /E"•F ’ €8 9m 3^F8 ’ Lt ./http://www. Y ˆ ( \v Ww‡j* %lc •G0 %9 B C` v 9 v hN Œ* %" 9 _ 0 U * .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. (( ‘ ( &U ybo y+Û ’ Y .\?^ ^ /_ XxXo^ V ( ` &]8Ÿ y^%&m &@^>n. a . ¡ •â %v •9.X^F .Y EX' X" X3X5 ( / } % ’ &_. ` ^ .v • 6 WŠ* ( b * b = 6 [& o ’ f •Gx • • TA• •./( ^u .jsoftj.XX0 ^ g\k+&( XA X &% V P " P — „c * ( Û %" sZt * ( NW ‚x A` * ( .jsoftj.o ‘m gO#b% )) ( ` y^% X'\? .% y^%&m .\b&./oX9 X+X ^ X V ( ` &@X &tž y^bXo X!"D % ^@ X!R X% E' " * ( /=/!k% )) ’ (( &['k% ( j \”.v E* ( 3 hN n s ¤ E* ( s‡` s%? n • hdv E G j* _@a g < TGx \ ) Aa g b " Ag vP Tg . X ^bt^ /E+&k. TGx 0& o& ^i% X3X( / / u ^[!&uX g/O^d5^$F^ g/O^< X 5&" /Elb% XS& ^? &k. (( j .X!b^F Xj%&^” L&FX V )) : v hN \ X =? ( m žx † ´ •9.jsoftj. ’` `X C 7 9 l O} E V : lX = C9 6 F ` ^hdX5!/%# X ^% g\k+&( # &mX . * 5 ‰ * •%* www.XY ^[$&( ^ .X/ % &=^F X+X./( ^u ^”&mX V ( ` . /g/O"^W& Xj%&^” V ( ` &• X /z% ^s.com ���� �� ���� ����� �� .b^u #< &Elb% &[!&5X L&F .6 ********************************************* +/Y € +Y /g! +% / b\) ( # n ™ v\#°? o .` %? s N /!W V (` V * W#W 4h6 B ^e0 @C TGx .X0 ^ XZ ^i./ X( X( X"X +&o .com ���� �� ���� ����� �� : a A‡‡c n sŒ3 . Y M= G0 v • d AN ©{ t t‡f # < mU TGx ( /± n € • 9 .^%X n %. ` X t^WX.u\ X(X ./" ^? .^%X 4 XR% L&F / & +X ^ 0 V NL 9 v % LŸ g* ( ` &]8Ÿ y^%&m g/.#% V / & " /g\k^% ^[!&u ^”&m g\k^% X( V : .com ���� �� ���� ����� �� /http://www./'&F X+.

#I TG0 v’hAN* ^ ^ .D+^qX V ( ` / 0&s+% /g\? X}X X #?^sX X( &E!&F / #?^sX.9W 4 % MAN* ( =< . t" mU s mW*! ? ( \ * \1 *ž v 0 ‡ vd * ( KG „ f s % vPž* 1 %9 v\v• „Av N 9 v’ f -x vm 1 0 v’ f ‹ G >lf M AN b „¤ l > ) •¡0 € † P 9 s Ü vŒ lC # h> v’ Ag L U h? #v ds. df * . v A X c ov #0 g X+!^%&m g/O"^ . n .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. ` NŽ& ^%X N. (4da TAg s * ( 4d9 0 b v s v’ 0 * bE+ .gulfkids. Ž* •0 • hµ •Ž -x G ./ }X /0 ^% .\b&i X0 vD N0 s g* bE+ v t%. # v’ ! * !• ©b s " ‚ % * \# ^ d C% * %.A v • % b % v 0 • N lX " vmb 1 ( v\vh•¤tN W• * ( \v 0 B Y* † sP‹f hW A? ( d AN l vOµ Q? • 1*ž v : #0* P . ` e>!&5X ‹[X•^ g/Y [X &Z X "^W% ^? #%&m g/Y &m ^ . s t r f : B l0 g0 #0* ( L./ X 'X0 g/YX ^$?^ # ^ /Ž' X RX Z^ V : K v1 K { N n K h œ ‚x* ( KG .#x æQs.com ���� �� ���� ����� �� .vm* #0 * m f * m g K W9 ‚x lXW ^ v\W#°? ( • s % .X0 ( g\? 4 X /" g^%X ^ V .com ���� �� ���� ����� �� ( vmv ´ Q? •¾ v ( \9 Y G N n * ( •.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. K ZY „ ƒ ’} T ¤ K ? .jsoftj.hf # < mU ‡ ‡>t TGx ********************************** l‘ % &¼O+6 K o bE+ 7Qf v’ 0 ? ( • >#* • %Y { wd s N 3 O W QhA • f vP0 g Œ $ b NE vP 1** ( 4d ? À v’% c* ( · S n { wd s N ]? ^ " \9 tmW U V/ 7 f† U vP 1** ( W# .O^% #%&m X!"D % \@ X!R X % &S&sXY X(X V ( ` ^ .jsoftj. voA£ U www./http://www.#I L^ .jsoftj." MAN F A l= •G0 Gl .

4( e \i/ g&O&.\kX0 ^ ^%.com ���� �� ���� ����� �� 4d.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.^%X V !"D % \ i!iC = TGx* ( 4 ¤% { B f n %.iX y^bXo /EX" X!+/ X= ^ X ^F^ V : G Ah% * G * G = & E " v7 N* ^ /Elb% X Xg+XOX} &8 X" L&F &E& X8 XO" ^F 78 XY 7‰/ /} ^ AX Xy^bXo /EX" X!+/ X= ^ ( Z^ N !Xt 7 X. ` g\k#% N !Xt g\k&%^” g\kX'\ "^ . r f !• % { ¥ ]9* “ " A 6 !• { v ¡0 g* bE+ v %.\b/.gulfkids.X (X X 7 M. r f !• m v9 s g* • G* ´ r f* Ñ * /0 KX # P 3 =& mU n 4dv Ov U/0 X W X*0 TG0 vP 1* L3 * v ŸE * ( v@ 3 * ( E " v7 N* ( b = lX # ( 34 d1 # n – 9 Ž •Gx – .n b YS /Š +% ^ ./!5/%& & X C % & / \ kX0 X &% X+bX x X ^% e@X &C X e (\ www. %" mU • v G0* [ B S b© : /± * ] W*S Q" v[h´ U € " 4 = TGx ( g % N v· NI * b C% * Us/S n l # vN† * ( .u ^F V ( ` g\k&{!Xz& ******************************************* (4 < m •f. G /± * #† n % MAN vmt * * v\ h g* bL TGx v 3 = d? . ` ek+X• e X !& X( /E^% # &•^F I& ?&” Xo X]X o^ X(X V : lH I * ( # r./http://www." * 4 = 9 l ?ž Ý * ( { &E.com ���� �� ���� ����� �� ./..XO!^bXo X½8& .jsoftj.^F ./( [.^i% I& OX0 Q" bE+6 \? t " * ( W l" › % U T < TGx vd v* *v ^ •G0 – * d * . #0 ]9 B 9S =A¡0* ( \ 9* 4d 9 X < %Cg s g* bE+ v %.jsoftj.>f TGx Ò .lb% X &( ‚X.\u V :V / . v •G0* ( l < Ld •G0* ( lŽ % X* •G0 v s4d •. ` XP& &% #{% XZ.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj.•&8X 9 Ž ªGx – 4d# 0* 4d ¾ s VpAÀWA ( .

com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. E F b =Y0 ˆ 0 v[W = K Ag s N Kr e l 9 ^ Ÿ°? † .%9 Î! * ( X 9 x %9 l =v ( *v * O= * < mU6 X "^ ^ . ` XP&i." n* ( 2bLY S n •G-x &U )) ’ ` ^ / / 0X #% [X &_ X !Xw% L&F g/O^% /À&8 X'"/ {ÇÇ}XP&+XX 7 ( &( &E& g/YD & /" . 0 . (( gk!bo y t i % ( ( \ 1 n Tj0 K. v +" dt t t s^v G0* ( • * • A¨ ? LC% •G0 d s TGx . ^ g&O&.O MAN mz * ( 9t s " n * { X MAN hvN / TŽ .gulfkids. µ  ( \l=^. s^ t ‡? # l . # K < hg r f : %h$ F v C” * vB 5 . dve * dvW ?* dv -* ( v *v * v Og* ( < l = = L mU F A .&%^” ‹[\? &mX eF/ t/9X {¡Ã}^ /•&k.jsoftj./ b&% Xj4X8 X +&o \@X &t•% X X!"D % &@ X!R ./!5/%&X {¡¡}^ / XO{X0 X % /À X. •=ª ) O / v‰W v1* ) N d ? s4dW#0 MAN Ÿ v !. T \ ( • 3 • A1 l f! * ( Z \% f0 s g* V \9 .com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj. ` y^% \W% X &( Xj%# N !Xt \@X &t•b^%X Ÿx ( • !.d WÜ ^O G * ¡ 9 N TGx n • q Z t•t t* v\% l f! @•A‡` 3 [ ( { X [ K n lG lG ?( ) X { X s N vrATÀ T ( \ 0 MA 0* ( m hN P N MDs 0 n ( { ?* %9 l =v Ä < TGx ( K %c = MAN •hf * ( K4 Agx MAN •. t thvN N s’% ( _@ªA% _./http://www.com ���� �� ���� ����� �� Xj./5' X RX0^ V v .X( ^% .X0 XO!^bXo e8/ / X e X.%Y Ex \ 9 n * www.jsoftj. .v ’# f •Gx* 0 ( X ?* t %9 ? x MT * lX U v\v O K½ Tg* Ü0 v 9 v % h? ( b " MAN \ .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.

5 v’A• t t # MAN 2b N **************************************** &@* '% /¦ .gulfkids./'Xw5/0 . Ex \ x E U * ´ s A? ^ . `^ .f : ¼ \ N ©{ LD – v thvN \ lX = T \@ tž +% .jsoftj./ X+XH X( ^-&5XCX /8 +% # &m &@X &tž L&F g/O^% X=!^% X 0&s%# Xj&./ % ^sYX & X( . * t s‡` P 1* ( Kæ f n ’#0* v\ sdT! * v\ts N* \ s^W * { ’? N -x .XO!&F g/YX XO!&F g/O^% X o^ g&O!^%&m 4‰.)) : { lX Xg . W^% L&F L& 0XX XZ X #d% \[\?WX0 & .O A œ ™ A? ./+\k% X &( /S X+!XrX ***************************************** www. * O= * *4 3 n 0s %. %.t•* ( MD s t t·s t•A? ( ) N ) h.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.X /" XOX./http://www./+X.jsoftj.^% /EXR& ^ (X # &m X( &9.\i% L&% \ & X5n/ % & K . ` &œ X.com ���� �� ���� ����� �� V . ` &@. b* 6 * * p f € N* ( * [ *0* ( O= Mg 0 ’ s A? ( Œ ÁE N s * — G± ‚x ’ A o#S ˜ l ==k ov % * ( l W l" ov Ÿ dW#0 s4AN ? (Ld .k y• ( ’ • d) 0 G" ~jA .com ���� �� ���� ����� �� mU !{ X n ( [ h$ v7 x* F l * g { lX G •G0 ( _ „j+ rg " TGx . (( !" % g« ( lÃÀ. s •ÃÀ.\% ^uX V < v4A% h ? O g* ˆ . ( ‡ %./" ^? ( v[& XX v¢W t%v ]< .\bX 0X . .X+0&9X X!"D % ^@ X!R X % / 0& /0 ^ ^? X( V .^% \ {„Ç}^ .jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.g* ( ) ^D * ) % Ÿx ( * 6 • h% * . AlC * .XO!&F .

#0 * Y* ( \ # £x .9 – 4d N v[? * ( \# Ah^ E m " X* # N s4d N l hµ* ( 4d hN0 P * ( 4d.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj. ` . « _ > . d v fU * ( " Œ c0 n v U * v™WhA * ( v¢ ”* ‚ % ( †Ü N0 : † d lX = * ( l / * .gulfkids. « \9 j ************************************ /T! 0 .vh? va \ AN GW dv* ( a O" N \9 v % M„A./+X(r X 0&s%# & Xo /3&F X /0 XE#b% # &m V ( Km* T f s4d N v[? \#0 ( z UA { ) 9* _ N** _ /x U » (GC * * Y* ( * Y s Ñ Y T f – 4d# £x . h$ [ • t#t* %v www. /± * # * Y v4d N v[? : x .com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj.? ( G ´ Q? K7 %c s KbLY N l hc ?* v4^ = ? ( ) N m N •.v * R = ..5O @3W N " B 9 \ AN •LAN mv dƒx : s 0 ( \v1 /x* ( v. u . v vB 5 * .com ���� �� ���� ����� �� v ./http://www. v* MD.? ( \ Ov s l Ž vm!C/0 * ( \ CÀv s l Ž \9 e0 TG0* ( { N ‚x d O I* ( { N s * O ( l ZN " v a O" \ AN lG ¹* ( "+" gÆ .1 MAN •* ? . K h 9 KBs ‡¡ T f ¢ /0* m 7 Ò ( • 9 v\% – v\ N ©{ LD – •LAN l 5 ? .È A * %? " mU s \ K + p f ( r À ¡ s4d N r„ Àv? ./" ? c!? Ü0 9 3LAN ( 9S 4da h¤N* ( /S 9 ^O 0 7 0 s K7 ‚x X % l‘^ ? ( f — O n •LAN v^O9 ( m f UA? [ ( { X \ 9 [ K c ‹ W Y s \h.v \#0 G £I P º s » s Ÿ0 v4A% ? ( l O" \v O U v % * ` /EX5b^u & OX0 &E#b% & &(•/0 X(X V v a W * v4„At..

com ���� �� ���� ����� �� .F^ /¼!&OX0 g\< /E/ X5X" X8 # \k% XŽx X o^ 7ª!^| &[^$X ^?V G %A M AN M/z G hA * ( 3@^A GT-0 •EQ9 TGS ( K h.X"X . N* ( • 3O .gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� \ C%v* { X 9 † £* œ v U * ( KP Å B* 5 %9 \ C%v? ( \vh. /9X . l>l" * ( lX œ ‡‘%v9 Ä ‡ T=< . v O v\t% W ( ‹O [ W : lX = G f* N ( v T¤ ‹O l º ( t t ‡g t tte s ¢t ‡ v— v‹O ( a .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.& k© \ . X > S * ./http://www.jsoftj. d A c A= h U s GQf! l hc ?* M= * ( d • #* • * • % Æ g s4vd 9 TG0 G* % 4dW ( 4¹ L mU . ©b /W Î! bQ Y www.xX.jsoftj.u : ]9 D M AN v4.\b& Xo X( X X'C^ g/O+Xo \[5^iX. ` e( ^dC/ \ ./0 . ` ^ / Xo./" ^? I&s#% &œ 4n% X oX & +Xx% &• XRH^ L&F g&O& ^4!X Xo ****************************************** & 5n% .1 p * ."X X 0&s%# Xj&^% \ V • > " Mª?* • h." W * ( S = = * bL h g G f v* ( U G ´* € U G Ah% ? « > * ( )G ? lX*S ? !• G l * v— ?* v * * ( G* g l % 0 .\kX0 g\< ef ^ n/( /S X X. N* G hA * XQ9 N l %.jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. v‹O ( \ ? A E h ? l A < : lX = b h < v“%9 G f .= # n m " v[ ¨ : X g v\#0 G * Y #0 s N M ^v . vmv8 Y v CeE ? ( \ ? A E _B D* ( m8 * vB CDE ? ( ) A \ ? _B ? .•* * n s4d? ( . !." v› % 4œ Ag TGx ( c œ G* O v* ( W@< œ G* O v K W lg W# * n* ( K W Ag KX hN0 .

/http://www.l v“%9 lX = W“v^ ( < m 1* 7 d * ( S ‰ C=# N ¢ 9 vi * (\ m* " . W g n 4d z ½Q/x* ( \ x b 1 Œ e MAN ( \ g 7 Å 4 & \=•A/ a Q ? ( \ —s*W [pg s N P g*S K’g* n 4vd 1* *v*s t E •G0* ( \ AN pf W • 0 o Uf* ( \ N v O K¢ ? ¤ # N ( PE < KX 3 0 MAN 4d :9 l % K Ad K WhAv& s4v ? * ( d v4¤N0 (K .jsoftj.}^ ^ / & n% y#F.s4vd=< s4d ? M #0 G f W4 ( www. K ^& 4 f •G!9 ( 4 b h ? 4 † .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj.‰ g s v S Î! v >f0* ( b = . ov O o AN s vd A? Km* n KB ¦ WBv ? ( B 5 n v\9 S v g N : b h < v“%9 X g ./&s\? .D+^qX \[/ D % XŠW^!X. Ñ D s K[ #* ( Ñ Y s K." A/ s W " r/ : lX = G f* \v Kb ? s * ( b ©b N \v Kb =9 s s4 ? ( P " AC9 < MAN s½ * . • / W n TGx : lX = vB % * . K“s%9 s lG 0 3 W “%9 TG0 : vm % : WL%heS X g ( d p 10 lG s g v\#0 s4AN ? ( ) O os9 e0 -x : vm % : N 90 X g* . `7• X'&C & !Xz& U \1 B k 9 Î! – QN* T 1 – { TG0 hf* : B . .gulfkids.jsoftj. * * .XC V : S ‰ C=# N — 9 ©{ Î! g/YX . mv8 Y Kb K7 * ( mv8 L K h% 9 KH 5 s4f* ( KB ¦ n Km* * ( .X /0 X "&m V (` X 0& & n% X3X( XElb% # &mV ( ` X"/ nX" g/Y X} . vi WO vÊA ¡W ’}* ( ov v hN ^u g/O"^ .com ���� �� ���� ����� �� . ^”&m y.com ���� �� ���� ����� �� ( [ s" [ D s [• ¢ v * ( 3 . l N * X g* .com ���� �� ���� ����� �� /http://www../ WBv : lX =v G f* M As10 hW9 ? ( ot t ‡g •Gx 3 W MAN s‹e : \ K7Qf n ( †Lhd.

oAs.jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.h ( mv •f." v %s e Z ‚x 3 +" @ C ./http://www.v ( v\ W * s G 1 W ^ * ( s4d ? \lA 0 . # g #W°? ( ” G0 vž ´ E U ( { 9 3 T¤ v s.1S ’W^e hW9 ? v\ vg N _ h¦ o sN T % ? ( A6 œ \vO„A” K ^& t s% ©{ t ^ & : v 9 % v• ^ x X g ." MAN r= Ò ( d % s N \ r f ( W 3 _ ! v ^" : X g v7Q.9 9 LD * ( k h TGx : lX = .jsoftj.T 1 { W^& lX N0* „ f n \A 0 • /x %9 Ex ( l Z \lf v E* ( t¢t ‡ \ ! E G . \ ? 4d3# 0 s —*W v ¤ # * ( \9 9 m N o†. 0 s G %? 4 v Z ? M AN v ( \ A3 + i £ •G0 mvž % E U ( ] fS 7 f!9 r ? ( 4 t Og .gulfkids. \ N c 0* ( \ 3^v \9 ©{ t tN* U ( —Q ¢ * ( t‡At5 Afx v™ l ? ( ß v· N0* ( k l W 0 os9 e0 -x ( t tZW U : v• ^ x X g .com ���� �� ���� ����� �� .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. H ¡E v =%v ( ‹O 9 ¢t ‡ v ¤ # : v d¨ 9 X g ****************************************** /Ž!í &U 4 {# % / '/C .® s G v9W ^ * ( s4œ v\Wƒ .jsoftj. v4d AN b #S “%9 TG0 ˆ O “%9 N L v v Z ? ( k N ’W> * ( ! MAN WO s " ü C? ( v7* E vB S * ( { .com ���� �� ���� ����� �� G M \ TG° A% 9 v7 . d ^AO s \ N .l “% (b = . (( b Y Ü W ¤ A? ( Ü N 3 ƒ N #0 )) b 1 l TAN o U ? .#I TG0 ( \9: * \„Aƒ m3 tD L * ( \ A sZtN* ( \ C •Q5# N* ( \ ¡ * \A !9 m Á \31 G f www. \ AN v]%l" * ( ‹O l W b 1 TGx : B . K h%# T 10 l k oA AN ‹ e* ( • n ‚ % { .

jsoftj.• # 460* ( d AN ‹O h% ) ^a 1 s4 !9 mU 7 Òh? ( \9 Ñ ƒ s.v * ( T 1* W N { MAN •Qpf ( b % * d ½Q` v % \ v v\ % * ( v\ •Ac iZ v* ( \ 9 lf v* ( \ 1 ©{ L = G0 •‘ A Ž ( O . Œs ` # v S lG 0 W vdpAf l¸ < ? s4t# dv# N os¤ E l % -x* : b Z v 9 † Cg X g* 7 h< • ?3 tÀtv M¡ 7 7 Z I ‚x _ 0 s t‡fs t E L 0* • W ¶ £ N — 3 A « 0 s =A? www.v ž* ¬ .+\? &m g\k^% . S hs 0 v€ v ( v vWO : lX = G f* s’ # -x v\#0 X 1 B z •?0 s : lX = •. `XP&u&* XH g/.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.X5&o &E.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. * 3oW .jsoftj.^F g\k\% . W r/ : X g \#0 ÑÜ N0 s N †L%heS ˆ* Î! v ‡>•f0* ( < v Ac \v KP * ( P " v Ac dv K WBv ? ( 3 W [D .lb% & /* &( ^ .com ���� �� ���� ����� �� ./http://www./5n% /€8 /0 n lG < * †46 * ( D * = n v—* * v¢t ‡ : K %.^$(^ N* ./5!&xX.9 N0 v’%Š : A5 v 9 lG 90 X g m‹O \#!f Ò ( d * b 1 \.G ( \ ¦* g/Y./o* .'X!b^F ************************************** &8.com ���� �� ���� ����� �� MAN \ • 1 ž* ( T 1* W N { ‚x • 90 \a 1 Œs te MAN \ •>N 9 o . \vb* * \vD N* s t s` v¢ * ( s` [D s .( X X C /8./o X X 0&s%# # &mV \9 \3ƒ s. 9 { N s N *v .gulfkids. ÃÀ.jsoftj.

v\ † Y0 \l?† ® : tž B A= Þi { v ! * ( \=A` T 1* W N { vB z v ^" : lX = G f* . \ x ˆ*0 v > : · C .^% / X ^uX g&O&" X. v ` \a g* .com ���� �� ���� ����� �� L $ G N *0 L1s b 0 L W } & v’ / Ò 7 gI — g .u : Z W † bQ=N v“%9 X g . _ t t l AsÀW.u\ X( X". lG : &Ž™ n6 & 0.fU * ( ‹O 9 B >A _·† % * ( . •f„U < • Ac ( P " W 0 Ud? . O9S * ‰ ŠS * A5 _\ * ( #U _V ^Å d ? : X =? ^" K sdt v 9 v t.\% ^u X 0&s%# V .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ` XP&u&* XH g/. \ L=9 & v * .9 sP N -x ( — 9 S 9 O" t 5se0 ./o ^ ^ — * S Q.t&Ì .+\? &m X_. ? l TA$ 4As. .jsoftj.\b&.Ò .gulfkids. \9 v\‡t t# u ¢t ‡ ©b 1 : tž : !9 \ ¦ n v‰ ´ $ * . \ x % G0 W 9E ©b " \ ? ˆ 1 _ Ÿ : X = W % * www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ���� �� ���� ����� �� ./http://www.X % /g\k&'\ "^ Xo /µX8* ^F [\u .jsoftj. ªGx : B % X g s G f* 1 Gx* ( KG hN _· 0 sF! E : 4d Qf s * .v .jsoftj.O ‰U1 s el0 Ž* v’ e0 s g* v’? O#  : !9 Km* s \9 X # h ? ˆW % l g % : b h < v“%9 X g* .ª< re** T 1* W N { ¤# n* ( 9 >hA 2b N * ( h% 9 _. : · C .

u ^ .gulfkids.\kX &m V .# **************************************** j\% C #È8 j\% ( #[u m / tr ¢ LA j/. « ‡ W 0 \ x € A" › % ./ ^%WX . / &'R/0 ( 7ñ ( h[? \ !u : v\ N ©{ LD •LAN X g .` ©bQ 9E * l gQ= * lXž W 4dv O ] ]g O ] +" N v 1 U6* N m %s v s Nv v 1 E { 3@È 7 = * G p . 9 =% 0 ..com ���� �� ���� ����� �� X n s X h% n Ex 3 * X =% l 0 • D Ž : F C./". ^%WX X ^? ^ ./} XX ^ ./} X0 ^ X( &Elb% X &( ^ . &!iF ./ ^%WX0 g/O"&•^F ^ . ]= * G £I W = o -* ( o Uf ™ g. k * W 3 X n ‹O X U 9 * ( h% * *************************************** l= v .jsoftj. eu&98 j0 0 ï( ’ ¥| j5bu ï( ’ â* 5 % Ô ’ Z*r N 0: ./http://www. (( e>z/A j0 0 ðï( ’ e iF j5bu ðï(WF ’ š( o 5 €8 5 ’ Z*r A= ©bQ * ( v\ N* \9 D3 * ( \ x l 9 #I * ( ‚ % { MAN lX gI » E(› _ N* ( ) W1* ( 1 N _B j \ ? %& v * . b 0 *0 \ ? .jsoftj....com ���� �� ���� ����� �� /http://www.i0 )) : { lX X g : X g \ N ©{ LD K . * v— * ( m •fU9 vwdTA * ( \ W¦ .kD8 \ .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. j X g* . * #!hpC * P > * ‹O .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� . 0 mv %Y N l h g* ( t >lf *0 v\ T g v\vh•AN Ž % l h =? ( Ex ™ l ? < oA *0 l " oA N \vh g ¯x K ? *0 K e p f* www.

/http://www. /* 4h6 P s { 9 l. W A _¢ * ( 3 ! hA ) % * ( .com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj.sv ( œ v #E * n ¤ v€s * ( % C" v sZ * ( ? %" e n )X 9-* ( % CA _P * ( =%A _ ?* ( c ÀA _ f * ( [ TCA ) c / *0 ( ) *0 ) ? lc *0 ( ) ‡>t *0 ) a ? \ ?* Ex KB f s * ( A _Œ 1* . # n † * ( \ *v n — hC X %Yx* ( \ . ) # *0 ( £ % W. ‡ ‡At L3h v* ( G . • N • ¡ \vh g ************************************* &Ž. j" gbo ’ j& 8 u j5Y .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.gulfkids.k% . _ sOt * ( G .A v@ACv* ( ( .A ) j ¦* ( c ÀA ) 1 * ( 3 hA sP * ( dl? Cg G * s’% 0* sP º0 ( s’O3^v * ( s’C vD* ) v A%" P 3 )f hTAf* vmW = . l! * ( v\‡At10 œ vB ÙA9* ( d39 G-°9 K] T f dAlf0l ’ z* ( dg MAN . a O" 4¤N0 s Ÿ°? ( i † * 9* **************************************** & .com ���� �� ���� ����� �� ( \ h * \ h•A%9* ( ¿ O \Ah%9 \ º LA5v* ( v\ h g [? •G0 MAN v % ½ ^ A? ( a MAN \es * \ + * ( \>sÈ* \ 9 >v * ( \NQ„c * \¡ #* ( \¤• * m v1* G ( \.A n _\.jsoftj.jsoftj.•=e* \A•=N r => * ./\k% & .&U &•bt Ž™ xo u ’ www.( L4 +/ / k 4 < K & [ATC" † Å* ( P ¤% * ‹% ¹* ( „U v@3 v l% C ) A L * ( t\t† v C * ( @a =< v³3 * ( .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.%#* ( sO‡< • ? b = v a ?* U .

5 r CT 9 ) % v ™• W TG°? ( o h¡* lX ‡>t%t9 : X g ( \ N ©{ LD { N 9 9 1 s N ( _4A.jsoftj. d } s W h? ( \ AN v\Ah^? K v1 X c0 ‚x ¤#* ( K. : ` ‚X XY g\< /E^ibXt 7 LXA #[\? y^do^ I&s#% V ` GXX8X / • W v· S W ¹ Ò v’ E · S n s’%Dv* -x l U _ X.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. v\‡Alf! ? \pAv#  – Z • * 0 – ‡Ãt‡` 0 – 4À > df 2bLY -°? ^ MAN •=A• C# * : X g t tst% MN v ) W9 L -°? ( vm !? – B s*t s^l" C . \NQ D0 s •%AD U/0* ( \ N g* n 4 %g!? ( •Q1 t N jQj N 90 ./http://www. lAl ? 4vs Cl D s g* $ 9 0 – XQ= 9 dlg #* – \ N / s 0 – \ N g• t* s vŒ 5# v 0 U/0 s =A? .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. • Å • Å Cv N 90 G ? ( hf d†O¯ : X g • œ G % O s4v f r f : v’A=? : ¼ K 9 1 s N * – X g 3O %9 vB # Wf* ( A ‚x ?(b" d AN vB # T ( †ÏWO †Vv£ . \ f!? ( { X ‚x •A !? : X g ( l WZ. ) s : N 90 ‡X g : X g . s = * : X g . * † À ˆt*t mt s‡¡ s ´ •Ž K Å s •9 1 # *W ž* ( K› = •.N MT=A # ( N 90 AN W 0* ( { .jsoftj. v ( • . > s g *0 > f – [C= s 0 – \ v[C =#* ( t s † – .%9 4¤N0 W T ( d g!? \ # fU? ( { X 0 ( " s g hW A? ( @a Y* \h•< s #s *W * (( • # h%Cv? 2bLY \h< s s4 % d? ( s4 ©{ \1 /0 _•ž )) : X =? ( o .com ���� �� ���� ����� �� o ¾ MAN L = * ( tB Zv% t Z t t% ¬ ( h%" n \% ve a ¡ s[ c* ." .Y X % XO!^boX X+%X "^ ^”&•^F V : v’ * l U v™= ? ( t ts/ ž dÚ www. WŠ Ò a ºQj v Á* • dY \ AN shg!? : X g .com ���� �� ���� ����� �� .gulfkids.jsoftj. T W Of ({ n* ( { X l v v v Á • 9 E : X g  .

v* sdY " vP < v· %v * . ` &Z.com ���� �� ���� ����� �� : ` ‚X XY g\< /E^ibXt 7 LXA #[\? y^do^ I&s#% V jQj O& • b >g vPs ttY : ‰ fž B 9 n ( . • * • W \tC9 A/ •G0 ½ ÀY0 l N U G " MAN = Ž ( " ™ 9* ( #*0 ) · % MAN ]? " W d •G0 ‡ / 3LD S C= C¦ • ? v\t%sD* G ” s4 * ( vP < \ ? v[D .%9 MAN • W1v sl0 v’ 0 * ( • sY N : ` ‚X XY g\< /E^ibXt 7 LXA #[\? y^do^ I&s#% V GT 0 – \ D ¦ ˆ x n – # P Í vF v Z . 9 K c 9 KP 1 s Nt MAN •E h¦ G f* ( A f ñ×××× v[ C . ŒEz s s’=AC# • Ç € . ) \9 f n * 90 X g .com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj.gulfkids./http://www.jsoftj. v‰ g* ( • ì× \ c TG°? ( • dY ëñ MAN v E P < U W TG0 4¡ 9* ) We / K Cg l 9 N v\ s’% ve s g* ( w * m n LD " 7 % ‹h dY n e í× 6 c ( Ñ 1 l \ s’%vO? ( \ } sP Ÿ dW * ( 9 *0 t stN K 1 n \A•= ( .«• www./xD+% &3&u X. 1 * f ( ™ ( K hÀ D K =# . * ( b 9 d 9 b " \Y f X / 9 F A vih.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ]• N •> MAN sPt 3e* s’%Clg ( s %C=9 K.jsoftj. lX A¡ž v f fG± Ò • O Ž* ( b N n L * ( P .X & /g&'u\ ^b^F V dv%g Ex L=9 * ( · S ‚x : ` ‚X XY g\< /E^ibXt 7 LXA #[\? y^do^ I&s#% V ½ 7 ëòÖí /ò /ìð ³ 9 íòï % n ( $ /S 1) n b 1 X 1 s vP N \v µ ( ]} X / ™ 9 ( #*0 ) 7 — e l / » : \#0 ì \ #ž* ( )ÃW¦ _4ÀD •L´* # _P d? U ( #*0 ) W 0 .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.

v P * l < d * ( df 9 [v ? Ä l Wf d * ( d.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj.gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. # ’ O# ( • %c s ¬ Ž -x b ^O n l W< * ( ] O# ds .com ���� �� ���� ����� �� .com ���� �� ���� ����� �� : ` ‚X XY g\< /E^ibXt 7 LXA #[\? y^do^ I&s#% V •G0 s’ / -°? ( b n v¢ ® E dW#S ˜ b A r O ¹ lg v /W l Ah d.jsoftj. 9 · S TG0 * f-* . ` ^ . « # A9 ? l!9 o -* ( 4 l N dv#ž sPb 1 :l # TG0* ( vV= : ` ‚X XY g\< /E^ibXt 7 LXA #[\? y^do^ I&s#% V [.W hf • ? • Y v[./ & .W lX E G TG0 oA ©b hAN f.g* .W P C k : ` ‚X XY g\< /E^ibXt 7 LXA #[\? y^do^ I&s#% V www. 9 l W = d h? ( ) We / ./http://www. ` XO&F X ^ &( XO/n\i+X" X]8Ÿ L&WX" "^ X X0 g^%X ^ V ( v[.jsoftj. Ñ7 K s59t t •g* ( K N = N ) N P A * ./ ^% "&mX 7 0^W& XY X+!X+X X '% X V . ` &[\?K L&F 7¨ X y^bXo XOXM X \[4M^ /"X V K * Kb & M=. ` N !&M" N3b^ OX #% 7_ ^i& X ^[w+% X V . l N-ªQ : ` ‚X XY g\< /E^ibXt 7 LXA #[\? y^do^ I&s#% V b #0 b Ç [ $ %. [ C ) \9 f n † sO" † ? ©S lX hf X g ( K N l W s’#žv** ( 3L> ªA 9 KX c 0 l # º \ v#ž sPb 1 ( K N rCg ’ 0 » : ( %O .f ( l W< ’ . v\Af! ? v a C d AN v[= ? ( % f h : ` ‚X XY g\< /E^ibXt 7 LXA #[\? y^do^ I&s#% V 9 v’ 0 : lX = W O K Y 9 h% v’%Š : p« % O • ž v N X g Z YS ª f .

( f .jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ` 7••X( X '/CX y^ %/ ^% X"X +&o /E^% # &mX Xj%&^” /E^% X" ^ Xz^F V : * * . ` ‚X XYX &E!^bXo X• X. " ‰ l" · 0 n s’ # ( % t s‡¡ b YS mU TG0* ( 4 ï× n XW*S ‰ " v\ ‡A%1 u ( · S 9 % * N n A C ‹` .\? /8 X" X0 X+b\u V : 4 9x* . ` &g!&{X % &• ^k% X &( /E^bY^X /S X+!xX"X V : K— #* .=N l AÝ P f-* \ ž 1 ) L . ` e !& X} g&O& L&+!X&WX0 ^ /Elb% yX'oX V : B =% * .jsoftj. o.com ���� �� ���� ����� �� K # f h> ) e ëëì ½ ëî×ì ïì N ( O ) Aq n b 1 K . ` &]8^W% L&F .\ & M/. ` 4gXz% X &( /S X+!xX"X V www. ` Xg!&Y X &m y^bXo e( ^bX X e* X L&".ì ’#ž* ( * s >f0 dlC ¦ ÙA9 K * (4c hc) K * 9 º TG0 ( o . ` 7• ^? h[\? &(X XO+4( g\k!4xX+0/ /Elb% &[\u V . ` /SX 5Xo 7‰ ^k& /E#b% X=!^%^ V .F^ /EDX8 /S X5.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.X} g\< V : 7 z s N X g* .gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� : ™# * ./http://www. ` ~ /• &( &E& X( X+ X k^ ^F V : B 0* . X 0&s%# y^bXo / " ^ / 0& /"X V . " ************************************** U 0U 0 . 4 í× Cg ÙA9* ( • ¡ A f í. 9 K AO ) e* ( • * • v Cg ÙA9* ( • ¡ A f ìì ’#ž* (Œ A ) . ` & RX5% X 4 X5% &_ X \b\q 4( g\k!4xX+0/ X( [\u V . ` & X5% X 4( g\k& X}X & x4'% X &( L&+}X X t^ ”&m LX X X'C^ ^uX V :r * .

Xt & X nXt & s^ YX V & " i% ( & RbQ &@ b% * i/0 BC &ObY m œ.i© # D*•/. vF k * v™9 < * v7 A¤" * lŽ ¤ P .v 5 : 4dv %9 X g w‡At 9 ov^s ve G-z g L 1 s l ž0 3 sY ` v ^ &A ^? &E#b% & /* &( XO^% X=!^% V : [ = T 9 ^ ********************************************* v X /* Z 0 # •F ’ : N „>lf X =? ( & (K7 N) Z n W < 9 h¦ .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.9 7žE 9s 9 #† l W Y * d A S K• 9 #† o 4A v\v gE vi Ov* L = Œ )W v 4A^f 7 N v sZ * < v 9 * .X0 X€ &xX0 g^%^ V (` * /Elb% /SX XnX" ^iF^ /S / /n+X # &m V : h¦* ./Y 7Z.jsoftj. !&. ` yX+|^W^F e>&™ Xo X€X X}X X { }‚X XO^F el% X• X€X X}X X : ` 7 WXA L&F X.^F e. `e v 9 t tZt v@#* * U * U6 %9 v’AW ! * ?&8 g/O^% /3X 'X ^ 7 XC^ 4( g/O+&( D=&R/ [XY V :KŽ ./ n X .jsoftj.jsoftj.X0 #[\? V .% )) : ‘ < n* v Å ©b hW.com ���� �� ���� ����� �� (( . /z v[ * ( • g0 [? * ( •9s f vr * ( • #.0 E% &Š +% &( 7¦ #d ‹[? *************************************** ` g&O4X8 L&F .com ���� �� ���� ����� �� . N¦.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.d NZ.gulfkids./http://www. ` 4gXz% X &( X€ X+!xX+F^ V : M {Ù}‚X •.• #0 • „> www.9 v 9 -°? (KG* =9 ¸ < U . * = 7 v * 5" d†0 o.

X X(X ./" ^k.gulfkids./5Y& / W 9 v\9 ^e0 0* . # f* g/OX XH^ X &% .9 vhAN -x • . (( e & C e / o : G& / fgOb% )) : ‘ < n* ./+XYX X ^F V : < B Ag n ²s5 X / x* ( ] .com ���� �� ���� ����� �� v v v v \ AN sPW U r f \ s d vŒ ” K #.&+oX X( D*X TGx v\ •Ag • v’Z #0 s WBv : /z X g* s% 0 E W s L3#0 4v d l0 ] W A pA¬* . G %TC= Œ gD. ` g\? / oX X &Elb% v ! .` .jsoftj. (( & .6 . ` .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. Œ v#l0 7 ¡ I .m KU O/Mz50 %. " )) : \ ?* b NS … .com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.¡ lG ¹* Ò MAN † lÅ g a O" p lf ( B CÀA G*v TAZ * ( a OhA G*‹O * ( ¸ < n G hW./. ]f hA 7 O/* 3@< b N0 TGx g/Y•/'X v X+X'CX Xj5&n/ &m V ( ` g\k&{!Xz& .\ / X• X(X &Elb% &[!&5X L&F ********************************** www./( [\u V ( # * * s[ Cv Ž • Y Û M WÅ g v[ Xo &E& ^ .jsoftj.6 sY ./http://www.Q9 U *********************************** €D o '/!F ’ V : da N0 v7 ¡ x TA" X e0 s G f o U * ( ohO/ v— • v o# . (( & o & & J ( j \”.Ïm)) : Þ l0 n • À Œ O n v C” * ( # 1v ÜS 4¹ g * d¤v ( ’ ‡Xs t ?* V( ` \l g* A .

=? • sP0 -x : X =? 4dv %9 œ W MWhl< * L %A•=v E G0 { 9 dv !. N v7Q.>f g\k#% ˜ XA X. v es l" lG \9 WLAN M^s#0 : • 0 ™s< N lX = 4d$ v 9 †LAN* a 9™ ’ v A=? ’s.= vm L Ò BQ TG0 v‹Àv* ( \† lU * = vm t /± W * œ #0 sPW f* \ AN sPW • %v •./o X0 &( L^%&m DŽCX ^ / x4'% V : Z./ X(X g&O&'}&8 y^%&m e'}&8 g/O X* X ^F N]X ( g&O&.gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. L ¤N n s’ 9* ds? %? < * Œ C" 6 v’ U9 &E!^%&m L&+X".com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.? • % B #U l „ sP ž : d N lX = Ï " .'X0 g/YX e" XÂ&m g/O X* X ^F ./+X(r X 0&s%# (^W^F V ..com ���� �� ���� ����� �� NZµ vµ L.com ���� �� ���� ����� �� . v g www. ` ^ / &F ^? g/YX ./YX e !XA .jsoftj.\b\u Kwd " MAN • s/ o . T 1* W N { 9 2b = P " * ( ) T f t· " * ( ) .jsoftj.jsoftj./http://www. * _ # _ C• / v’A=? ’./YX e !XA .&F X 0&s%# (^X {„‡Ã}^ / & 5X. \ AN vrv X g* v hs5v E K Wd † 0* Ls.D5&R/ ^ yX'oX X g\k#% N !Xt X.n s*0 * ( . t = TGS ( : . v g : lX = K h¦ 9 WLAN . S 9 b /S _./YX kX ^ yX'oX X V : 3@< .% 3• .` . ` tPs " * t·t " * t •=‡ † 0 : vF dv •jQj † 0l : lX = b 90 Ud? .

com ���� �� ���� ����� �� .¡ K d1 † 0* K * 59 l ¨ 1G = 5> n \vAc0 r ? ( LY ? MAN P " vm f0 «x { * : †Ü NS X g* g\k&.%h? ( \9 W * _.+X0 ( g/O+&(X * v 9* 9W vŒU= K‰ ? P .X % /g\k&'\ "^ Xo /µX8* ^F [\u www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� M AN b 1 _ (P "9• : lX = ).n lX = * t W = 0 G0 •> • L.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.vÈ A% t[t1s Y MAN s’ 0 •Gx L ?* • %¬ E WB 0 ra / · S Ñw? n G 9 Ov K 9 O N n • * j • dY s * : >9 l ¨ lX = ( \ W ?* ‡ s= m f s4d %9 TG0 . ` / &{X.>f \W 0 vP " * .+\? ./!/ L&F g/. v\ *† ?* m † * P " *v W U /± W * X_. •X # vP " -x P " 9 F!9 E : v /± lX = * .¡ v 0l W v .jsoftj.+\? &m X_. s 10 s4A? < L= 0 vP W/! .X5RX" yXM^u ( g/O+& ^F V : b ? 9S N ) 9•UN ) 0 { nl =* :v V ./http://www. ` g\k!&u ^b/( /E"&•^F /E+&( ^ D & X I&s#% : 4dv %9 X g* vF0 F0 U %9 Û * _› N › % U %9 Û * /E. 7 # s iA?0 ( K g ? : 7 h< v 9 vOl< o .jsoftj.• %c* • 5 t¥ lX! 0 ¶W : — W „C v 9 lX = * Œ C" s.X % # &m [\u V : s4d N ‚ % * \# ^ X g ( K MAN F v½ 0 v d ? .jsoftj..#% [\u V ( ` XP&u&* XH g/.

jsoftj. ` 7Ž0& ^i& /“5Dn% X=!^%^ V i O 9 s 90 www. ` g&O& }& XMX( y^%&m \[.com ���� �� ���� ����� �� . ` /SX oX /E#b% /cb& w/0 ^% &E#b% X oX o= / XR% V . •Qƒ* •Qc* Þˆ #* • * * •.com ���� �� ���� ����� �� L F W * [a g TGx .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.< X! * ˆ v R C? ) 9 * dsO Ž •G°? ( Zs# E0 l C . Y† 9 .hD b *Q È M S „ f s • ‡¡t dlgž d ! (• W hC •D 0 A = s4 a 9 b * TGx :\ '"Ì OD0 KG ( • N hv Ld? ( ) 9 * œ e0 • W1 ( d1I * 'W * T= " K 1 F0 MAN TGx* . * Gx* ( )X *ž o O"* ( • s f* • 1s l? .Ö H ’ /œ8 E H ( 0 * • # €v+A£ _i e .jsoftj. G l ?! vr=A K 9 ß F * ( DW ¢ N* ( 3@< 9 €..•* *• A d†0 E0 : &[!b% &E} . K s. " S * ( . ` ^ X XR% +Xo XŽYX ”^ I&s#% &E#b&% * ( ]= 9 oT Y * v •G0 ‡Gz : \ '"Ì OD0 .Nv %9 • .v* ( W Y %9 •1 ?* ( • g • O#* ( • •^ ? € TG0 ( VOv5 ( •g •Q 0 € TGx* ( o=A/ s * os ]9 s •.• D* ( › % 4 * ( < T s : \ '"Ì OD0 .gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. vrA ® Ä *********************************** ) '"Ì OD0 • -* 7 S 9 •N ." B CD * ( ˆ l6 9 ?S * ( • O Z \s1 9 7Q¤ ¡ o N [ = •G0 Gz .#0 € V ( •g e • N** ( •Q? •Q = . / • Cl € TGx Gx .^i% /g&O!^bXo XŽ.jsoftj./http://www.&\? X 0&s%# X9X X5^% .

( \=AsË K4 ( m %9 Kr C ( m 0 MAN K ¡ [ l % o#°? : .com ���� �� ���� ����� �� . * G % Œ 4 #°? ( *v 90 .9 n [ †O . m. • ^s./http://www. X \È& R/0 XE#b% #[X ^% I&8 X ^% V ( _- %9 _7 # d†. vLs%.L ¡* M W%" v + € . o s o * ( •1t ‡? TG°? •0 5 @l?0l s TG°? ( € s*v : Dg« E5\% ŽY” ( 0 . G• 0 s=A W 9E* s < l ] 9 s W 90 s›% * ( G* %.com ���� �� ���� ����� �� †.+?* •l \ x P WhAvhA M W1 " f N •! * l A1 _ ? ] Zl" 7 f0 •.gulfkids.jsoftj. s N •g* 4v v # s’%" l Af ¶ N vŒs c* ) AN s • ?* dvAW ! ? l /W v7 5 € . %9* ( )X O3 ‰ C=#E %9* . g % TG°? : ( ) se*t sZ6 %9* ( ‰ _ h1 • %9* ( • !hT¤ %9* ( MW¡ = X .!#b% X V ( G †^O * G s.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. \ v ” E s N v 1S ’ j* .jsoftj.l? g O 9 > sr • f : &3( % j+!o _ï( ( 0 ( os A=v s— 0* ( oN Õ l? s =? ( v % d†0 W hc ( • N \ C s o AN* ( • E* 1 @ / s ( d$ v•* N s’AT 9 * ( T= " l!hƒ -* ( vrCpA ‡ tOt * ( v /E [g** ( b = . lc o•Al" e m #s 1 ? ( · " * •= * ŽS * 'W * osW * ‰ $ 9 ( · S n G v9TU%" d†0 ”&m &[. ` e (^ Xj%&^” l W * < T *l A t™t%. ` X ^ ^ ^”&m &“5Dn% X {¡¡}X X*^ Ls AZ •G0 TA W v9Q? X $ v% ve s Wd s * www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ) £ f Å ` * ( ) µ wa * ( ) .

* ( m •f./ \39 9 W l¤ G0 % MAN •@ * Q? ( m d%9 t@TA% v •G0* ( m N & @j v •G0 _ 1 ( ( lf ) hAf n mv 0 s TG°? ( • Cl K f „ f n* ( _rCl K™ # „ f n v\ * ( Ex W † [? E* ( Ex [ v A´ L C%v ( • >s‡¡ Ãs^= %9* ( •^ ve A t %9 %1 ( _¢t ‡? K N „ f n* ( ) h \ x [? v bQ lÃA„. \ x* \ N* % 7 ¾ MAN . ¡ * .v* ( b T> [h./YX V ../http://www. ` e X! /tX eoD XMX g\k X8 ../YX *************************************** v . v > v* ( X < \ x W hv* ( X O3E \% 3 = G0 % 9 • ^? ( ©b N† .X. b hs%W vi £ ( v sO 4A% LA * ( s v V X +./o* V ( ` &E&bM^F &( XElb% .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� mv E v1 •G0* ( •Q ? v\ ¤ G * ( •.\%^W X ATC ¶ hs TAN o„ f v1 v\ vlA•c0* 1 0 s# s v •Ž ?l Y0* ( 4 v8 #* ( b ^O n 9 ^O “% 9 3L < v 9 ©bQ% [C=# †LAN : \ =9 r * ( • q •% Š •6x X! * ( = \W9 ©bQ% ˆ ? ( P " MAN ( *+ D * v9 ? ( ¤^A oA n l‘ 5 X§? ." vmt s t* G l‘ È ( l A %" * ( l pf W * b 1 * Œ ` * 3 < l 9 mv ?x* * ( _4 %# v\d v E U v4 % * ( # l W1 . u ( \ x l #!hC * ( \ x lG l †..jsoftj. ` / !& XR% DL&%X. 4dW9 * s =t * A.com ���� �� ���� ����� �� . « ]? % l * ( ] ^l" ]N W lg www.X CX8 / / +X0X .v7 * * ( \ l? % * ( ‚ % { l W¦ » Û .jsoftj. v4 v4 ( v4 ¤N /E.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.\dX+u^ X( & X &( ^ª!Xz% \ 4 X+0/ I&s#% X.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.% X.

` &8 Xn ^W% L&% \ X0 / &5.Xo ^F V ( s’ v * ( 4v Xs 6 d ? ( G vN « S F! 9* ( G ¢ 3 MAN* ( 4 QN lX*† * v7 WS v@^hv U * l A1 mv.jsoftj. * X•U * G .L. ` ‚X \i% X 4( g\k^%.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. Ž* _™ #0 ª O ‚x G vZ‡< ]9 l Ž •G!f www.X'X( .gulfkids.jsoftj.#* ( { .k+6 ./ ^b^q X 0&s%# & &? ./http://www. `^ ^$(Ÿ /g\k^% X+ X X•X g&O& X+bX F^ Xc!^? g\k^% X !X5XX g/OX'\ "^ .9 4d # g . 3TC l < * O v— # * ( .com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj.59 \vAg @TA% ************************************* P .com ���� �� ���� ����� �� 7 h5 * 7 h6 X * _B 0 : l N = * m fU9 vwdTA * vm * { 9 A= v@pA% » s Wu ( •¾ ª v ‡>•f0* ( • e v@ sD0 Q? ( 3 3 9 † 3 * . « K Y v‹f0 l 9 ZW * ( ©{ vm z & s[t•= Ž* ( { •f.XC X( X+k^bY^ ^i%^X V Œt W * dW9©S l S© l 0l ( l ‹ : • = • = • • # v# s Wu* s4d AN C Y G* TG°? ( •Q> * • ¤N* • ‹N 4dv • # s’^ e0* ( b ÀW.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. v $ 4d # 1 MAN s’T Ce * ( v v4d *8 MAN s’= / v T & s vhs.+^kX X V 7 S K A• ¡* ( G j < K s 0* ( K n #!hc G Al?s %Z .¡ TEx* vB O" U L&F g/. 9 n* ( ] ? ¡W Œ < n* ( ]A? ¡ 4 % n # f* ( ^vD* K W N s9 ( 4d x F B g0 MAN ( G %A 4 * ÞM^vD { v 0 4 b Z? ( ]W% v Œ 4 b X 0* ( s4v N A * ( 4v vv o * ( 4v Og t7 * ( 4 *v BW À? G N 4d 9 —W g* ( 4d9 0 B Ag 4d9 O& t—t tZ‡? ( ] 6 4 *0* ( 4d A10 s K ‹N s s4f* ( s’ Av 4d AN K h%# s 4f ( ©{ Ex \ x Q? ( 4d c0 < n # f ( K N .

* ( Ìb =9 b * ( • lAv/ # * ( •hs^Y 7 * .‡< 9 { N 9 h¦ v O " %1 90 ‡ t‡g "* o¥ : X =? ( \ ]9 tF0 t[D ? ( [ 9 \ 1 [ Z.v E % • e n v%WÅ* ( ] E › % TU n v% .jsoftj. †ƒ ( ] z G E % * ( † .com ���� �� ���� ����� �� ( Ìb B . 0* K * n ^ e0 • 0 T v\ A e* ( WL ‹ ãµ 9 %1 =? ( s4d AN h=.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.gulfkids.jsoftj. \ 90 ‚x \ 0 9 ‘%9 ( t.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ` ^ .com ���� �� ���� ����� �� . t t G WA * ) NW v )G 0 v[a Z? lG! Y 6 KX MAN v7* E* K 0 MAN L= E v mU * G* t ‡¡ P ¤< s K ¤< n* ( = n s .< b G ? ”* 4dW9 Gs ”* e v •G0 \9 ©{ 0 G AO : N dv9 1 S Pb \ * \l „XpU s \ hµ G f Ò? s M s g : o O • lg : \ X g* ( O " 1 [ 9 ‚x ’ * ! ‚ % ©{ v N " * ( dAl> oh %# s * ( ) W v +v9 : X =? – K =N v 9 l hN : g* – r S v 9 vF % '%" U U/0 s g* v Zs^v ™• W ˆt t s N K]N ¤ 9 • W o * Û L¤^A •G°? v . n ./ }X /0 ^% X+!^%&m g/O"^ .< 9 { N U * ( • > " G l= E* ( { d%9 G v U ’ f s =? ( 4 = 90 ©{ X =9 T>Å Â ( B . ( X g MAN KX g ) n hf www.jsoftj. r T ( Y 4dfQ 0* s46 0 e* ( ãµ 9 s m /0* ( K / 9 L µ m 90 Z * ( \# h>1 ./http://www. s^v o h %# s K7 9 † v£ Ä N F+ v9 s W T lf Ç .D+^qX V ( ˆW +v E # S * ( v h v lG 0* _P W .

•G°? s Ÿx : lX = • %g v\ ? ( s4da h s •h F ? € A v 0 t Z ’#0* ( %W./http://www. • Y \. / -x s8† N ‘ < ^ e0 v Á -x > p vZ? s8† 9 v— #* % s’ 0* ¤ Ž s’^vg •Gx* dl q • C9 s’# f s’ v. \ f0* \9 W * ( *† * O= * . G A? ¡ d N v Á* A 7Qƒ n sP ( K7 A¤ l N dTA% : \.jsoftj.jsoftj.?& L&F L4X8 X +&o XO/ b&o ^ ^u V ( 4s E* 4•Alƒ . ` v X!F& Xt g\k+&( y^ wX ^% ^ .com ���� �� ���� ����� �� ./•X / 7s&(X . @3 9 _ N \ AN A¡* ( vŒ \ AN A¡ N ( ™ #S lG CA K WN v 9 v v* v‰ Š* vŒs % * ( v.9 TC * vŒ ?† * ( \ 9 n $ Pv > ? ( W $ N vŒ ÁE n 7* \ a N0 MAN – B 5" lG CA * – ] Y 9 9 • ¸ 5 ? ( b 5 @a < n K WN v 9 v\ #!? ( WN 9 t O#* ( ^ ] Y v 9 ‹%? ( ™ #S / n v ¤ ( S f ] Y v 9 G f* .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.X0 V ( ` yX'+X0 ^%X L4X8 ‹[&MX0 #% 7• X.\iX0 : X g • dv ( • mU ’ 0 0 : 3L ‹ K / 9 ã^ g .A? dA 0 v Á* # ts1t t/ #† U b 1 : Ag* sZN K 1<• lG ZW. # n TGS ( d1 • n* " www.com ���� �� ���� ����� �� v ± 0 • lX =" * l = 0 • †L ‹ v %1 0* v Y G* 0 : G± * • Ave* g U 0* • m Og n m MAN * m 0 e0 U 0 • v !" * Q? ( \ ? E 7 lXs % 4v < 4dv%h´ Œ * ( 9 W ™ !f ^ e0 ( bLY E XZ. v ¤ #0 #!? ( h=3 os9W g* ¢ ¶s9W g Ex ( ) N d ? WLAN W lÅ .X0 V ’ ` XP& ^% X % 4•X &% /Š +% /Z.gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.s n X =? ( %1 9 { N 9 * % v 9 { v N #v* b S E* d ? P S s.jsoftj.

jsoftj. m* 0* ms N U v4 ™ #S 0 TG0 MN * KP f 9 P K ? ( Z.com ���� �� ���� ����� �� . s œ† e v0 hW#°? 7QW.jsoftj. hCg • As£ F A • 5 • %a 1 hcS n o 9 ˆ .gulfkids. z hW A? ( KP %a 1 KP . d * †Ï U t t s*0 ( % 9 ) Og L * sPW dW#0 – D 0* d N ©{ LD – a N s N ( Kb CN N ( † U ˆ* L A> ( { N : s’ g* ( \ AN ’hTA. W v v O 90 • % Y / 4 A.o#!9 • = = ’ N Gx •ž q • lg* hAs%v oŠ 9 v NW m * d AN œ vv1 s’=T Y vi * < € 9 .? ( & \ ? ?v U { N d /0 ‹=9 : _43h v X g hf Ex oAl> * NW O s g Ò • 9v ‡ thsUv1 « s f Wlf* %Wv* ˆ ./http://www. NS 9 ’ lf M h ? .jsoftj. n \ •AO K WN 9 P 9 -x* ( v7 S PW * : X g* ( B N M 9 .f ! P h¡0 n v % €b . ] s@W tt h% v ’ lf =? Mh%v# *. 0 (KP h¡0 .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. WA € •Á ‡Gsžt t9 l? f* • .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. !C Ž dW#!f ) ? v7 gS * ]C n G•!C : \ X =? ( K .Ë s N* % • A s’ # Ž K‰ h 1 X lC • * L3#! f •gW hW A? . ` &Š +% www..? * . t KP . \sNW ** s’ 9 T ( 4 l< 7 ž ] Y v 9 TA= ? .N 9 MAN # TA v 9 v N / T htst * o AN • .com ���� �� ���� ����� �� K WN 9 0* ( % Ah" MAN m Ú ] Y v 9 4Z 7 0 jQj %9* ) m A9 ‚x v\‡A‡=t#* ( \=a n ¸ N* ( m Og W * m *v U/0* ( \ Av t A‡t * m Wg* X !X XO\%& X /" /Z 0 Xjb&X V ( •.f à " B e0 A g* < n K.

t ^F & X '% X &( .XY X+bX x X ^F e8 XOX" ^ e>!^% X"/ (^ XY X^ XO!^bXo ^ /8&* ^u g/O"^ XO\bY^ ^qX GX+09 X XO^F/ t/9 . ` &=(Ÿ & X zX g#% ^W^? e !&nXC ************************************** " !% •4 % /_ é .com ���� �� ���� ����� �� ( m 9 L.XC /Z X "Ÿ X /Š +% \[\?WX0 &( &]8Ÿ /_ X5"X &E& ^-^bX. \ 0* \ hN0* \ g0 n •g e* ( m = N n • 9 j ( \ = n •À vi Ov? TEx d \ AN s´ Ž * . ‰ † Œ U• Ï v MAN v < 7E = sh% € f. # U * ( 43h : # 9 43h " lX = v\ N ©{ LD v hN G f* .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. W N \ †4 Q? ( \39 W N s N KbLY t%9s0 G ( † µ www.com ���� �� ���� ����� �� .>f ) # £x _P º D A * .gulfkids.O ’W { * ( • ž L/0 Lj !? _ N Y «0 vPs t ‡ : 43h X = .jsoftj. K ž i 9 ¶ b 1 TEx Ç s . ` /E+Xo .jsoftj. hN L T ( LA g g* t 1 * LA g 4A 0 • ž TGx ( v4h o? W.jsoftj.AN sP ? K 1 Ë • hN sP ? -x d s‡t* /S X+%X "^ X ?^ X!"D % &@ X!R X % \[^$X( X "&m V( ` XO^b&F X XOX!&% Xo X+bX }X X"/ (^ X} ^b^F V /]8Ÿ &_s^ Xt^ ^”&m Xy./http://www./•X8X g/O+Xo /Elb% XL&•8 V ( Xž " MAN0 ‚x LD œ v[ ( \ N vw ) ? * ) . \ AN 7 S v\v G t 1t n \ 3 N v7 h ? D3 * f W * ‹WO . ? ˆ „A ]9 ˆ j K‹= v\ 0 K‹ g T f L 0 X =? o v‹ g v\ pAf Ud? ¶sN ? MZW l‘% MZW Gx \ v’A=? O " mU n 4d 3 %v G* N v 9 v N b Z? ( ™ #S n ¥S 9 #v : X =? †O * — YS MAN ©b h? jS 9 s t% %9 v[Z v s W l p¤ * ‘sTA B # ]9 K t s # s N ¤N € lz E € Ÿ0 € Ÿ0 sPb Y s & •.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.

=? G f* ( ^A" LªfTU Œ .A ? #0 : X g* b h.com ���� �� ���� ����� �� ™ * ( vm & \ = G Ú TEx – s‡¡* ‰ ` * „XpU * = ?E * ‰† * ™ A? . ˆ D ) h. 46 hN0 à !? ( v\# D v f* { ‡X #0 : \-wD'% /EbF -&w ( X < b v * ( X r.=? . ` ^ / Xn+/0 ^% g/YX ‚X t^ &@X &t•% /• ^sX %^X www. œ là k g % 9 lŽ % ( a .f* ( A= P Y* ( G < * 345 * 346 vB 9 lÃÀ†.A 3 #* 9 Og v f-0 v› N0* # vŒ .g mU * ( •.jsoftj./http://www.>f* v\A Ag 4dAhN W { TG°? ( ]=? " ŒQË ( s4d N LD * . * 1 B 9 \ vi * ( \„Af o .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj. N ˆ0 ? ( •.jsoftj.? ( m g* { b g n 4T ^ •G0 %A 5 lŽ N \#S ( MAN0* p 10* v4 s 0* v4AsN0 d? ( { l . ¡ µ* ) 1 _ A9 U * ( •.com ���� �� ���� ����� �� V • sD* . [sTCA ? " 4 s+l" b = n lG! ¯x ( % CA 4aQ" b = 9 D n lG! TG°? ( b Y v“? * b Y & MD.gulfkids.` • 9 ( l t t` 46 G f . 9 [ •Q 1 •. — E TG°? ( /± g # v’ ž E* ( m g* \a g n v4dWv E _4 S 39 TGS ( X v= * G N-I * 4 A. \lA 0 vŒQ/ { 9 3 T¤ * ( 9 ( b = W * gS .s \vO„AÀv D * .f %v& †4 E WL. MAN v[ATC" : • e•8 ( \ N \v9 D v h>v ( PE < [ ¨ n ‚ % * v\# ^ \39 N m D TG0 4As%t•* n \ N LD -x* ( h% A= 9 \ N \†9 LD ( •ž3 A= 9 \ N LD -°? ˜ \ =TAÅ* m WD -x vm D ‚x KbLY t‰t s 0 vm 1* ( vm N sP * ( PE < [ ¨ v\ N vD s4ŸS 4d % ©{ LD r f ( 4dAhN TAg [ OAÀvhA s ¤# o U * lCÀ 4ŸS ˜ vm.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. ‚x ¤ ? ( Aa C X S * O= * *† ªEl-* • •= Ex ©{ vm ž h? .

` e8 / \| %#&m /E\%. \ AN lX§v D ªG0 s’AW -x* ( \ >f* \ TAg . v\ N .com ���� �� ���� ����� �� : •4 % / ™ ./ X8X ) ? 4d 9 e0 •Gx* ( \9 •#!hc _. \ g0* \ 0 n ‚ % 3B he Àv s % vV„A” D * m D 7t tN s : \39 ™ A9x he • l e0* ( v % \9 · Ž h ? \ ) he Àv \ AN t‰ž # v\#S ^1 s t ^t1* ( t <0 s <0 hW#x* .È d mv % v ÃÀ†. PE < [ ¨ n \ N D : d9 0 4¤N0 s * .jsoftj. b =A s NUv Ž* ( =" lÃÀ W ./http://www. # * 3 \ 0* ( \ t g• !9 ( *S l „C%v d? ( P*‹$ 7 =" s NUv Ž* ( b ‹ žx* h¤% b \W9 . \ AN s’ # Ò * ( d \ t[‡ s#‡0 E Ä . lX = * ( m g t7t tN* ( v\1 N # * v\ * ( \ Ag B CD v 1 lÃÀ./ ( 4d 1* MAN vA=# 7= ( l . ` /P&5/ % \ X '/w% X./ 4œ e0 •Gx* ( G ? sO s4 -x 3@< 9 cl Gx* hf ./Y Xj%&^” V /± * # *v ./ X8X /E#b% X"X XoX X( ^sYX V : X < lG .A? ( • 3 h •C/ •hg # •=Ag M= ? ( v\g† Å* v\D * ( ] NUv \ x ! ( †@< 4v 6 l Gx B A= mU vB ^e!? . * ( L " vod * : v Xo ¢ Mu 7] ( Ngk/C www./ X8X /E#b% XœX XHX /E\%.com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj. TG°? .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. lXp§ : m N MAN : j 8 g&H w/ ÃÀ†.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. \ AN .jsoftj.F B CD N v\ j* m g* v\# * ( A= 9* ( #!hpC \ v 1 v D3 ? ( \ N * { N & v A= U v@> ? ( >•f* = * F * \ † #%&m g/YX* X9 X(X /E\%. * .gulfkids. › % v c* l * v s S * v * . /E#b% X"X XoX ( V : lX = \ `e !&b'XX e" XÂ&m lG . \ N W ( l . * ( \l 9 iAe* ( \l 0 s’^Ae* { 4 %# 4‡¤sN0 s h? .

com ���� �� ���� ����� �� #./http://www. v Ex dvhA% E h ¤% ¿ O" : &-wD'% .%9 \CÀ n a ? Q? P ’ &8 i% ( L&O/. o Uf* m† 9* A= l Q * . * \A U®* ( m v1* ™ A9x ™†A * ( € 3 * . * ( F 4•Alƒ s N mT§ * \# ^ GT ° ? ( \ 9 =N* m j0 b g* ( #U b g †4v%t (( €µ Mu .v Xo ’ j/ kC %A K7TQ¤9 ™ * ( \.gulfkids.@ ™ F & K 9 eI .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www." ’ & Mi% ( ^Ô& \F iF ’ @ 0 Y 0 7œ G" 2 /gbi% c} )) .com ���� �� ���� ����� �� . # MAN t4pA¤ W s g* ( ]hf < v4 0 ©{ * . (( /cR / Dn% &G# } ’ /Z>u &G F& /8 ’ / 0* i6 &G5&. v g : †›5 * l ‡¡W * ‘ l ` ? . A= l Q l ^ .jsoftj. ÃÀ†.jsoftj. x* ( vm * \†µ W4 mv !C/0 P G •G0 W x : DW v7 N* ( \ CÀv s Ž \9 e0 * ( \t Ov s l Ž m!C/0 TG0 T= -°? . G hA¤ 4d. W * ( K4 A K A=9 { M 0 s Ex { B UN s Z E* ( ™ v A= Ud? ( m N** m sN** (\ .7] ( )) : ‘ < n hf ( \ ? )Xs N mv8 g* ( m N n K· 3BW v4 v * . t4‡As 0 \vAg G f ( •D www.l s#0 ./5X bX0 g&O&•. B 9 \ vi D * 3oW * ( \ † v4 . s $ * 4Ap¤ FW = * ( 0s d? ( X % 9 · Ž s * .=# ( •h A v\ Ag l %Z ? ( Q.jsoftj. .v* \v : ‘ < n* . \lCÀ.v Xo)) : \l g* \ 9 =%9 \a g n* ( #U 9 \a g n ] % lX N0 * ( T 1* W N \a g s S 6 lG g ( œ v4‡AsN0 /* K S % MAN #U 9 \# ^ L = g* . m† lX O * ( \v% v ? Ex o .Xt L&F g/Y8^” g\< /Elb% &[\uV :©{ Ex \ ? W Y0 v % G f hTAf* ( D 7 N* ÃÀ†.?\ : •4 % 3( \ (>'% „ 5 * ¡W * 3›5 •. (( €µ Mu . ` ^ .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.

(( .. (( e!5" 7 Ø ’ e+&0* Z> Ì ’ ef8 &U L•8 ( & ÂÌ g . \ AN pf W * ( \ x 9 #I * \ Wk .•F ’ 3d.jsoftj. t4‡As. (( e•$? e !t /= +% S k r f* • U 4 : v ( ) A 0* _PE Yx 4 N ( hW A •U : N ( ³¥&| •4 % \ Ag ÕW ?* ( • N g* • s 0* Þ'¡ vm e ©{ Æ ( = 9 D \ Ag Æ s * ( o . P º s v . \#0 ˆ.. ÃÀ. \v Q?* \v % \ ? hW N 5 Y * ( KÃ/ . s G hg # G lC/ ."* • U lG G d./http://www.jsoftj. * ( { A= lÕ3 v D3 ? v\ WCN* ( _™/ 9 v\T¤ * ( _Vg # v\gž TG0 ˆ ( Kw 0 n d? ( K4g g E* n – \W9 .com ���� �� ���� ����� �� .t •G0 T =? G /0 ]= * D TG°? ( •E / •E A% v\ = t t1t ( › ¡ \.? ( ) W¨ v\ a O * ( ) ž www.. & ÂÌ @ >C Ó } E!F ? ( vÈ>< )) : 4j % /• \-wD'% ( \ hAN* \ h * ( m g* ( \a g* ( { n 3oW B 9 \ AN vi lÃÀ†.' 1 •F .< o Uf* .com ���� �� ���� ����� �� : v\ A= l Q * .jsoftj.@^ .9 n ½Q/I b & M=. dv*Q ) %# ) º 6* ( l < O lX hNS dv# O¡0* ( lG £I : • 0 ‘ < n* . ? .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. # ›W? & m )) : 3 U n U ‘ < '% U * ( G g ÃÀ†. D v g : \v^Ov#* dlAe0 ( G . * WoW * ( G ^COv ( ybo –n% . ( T 10* [? 0* ( U s >•f0 . * s A? ( \9 v % E G f •Gx* ( \ ? l 5A5 * ( \ Ag l / v ÑoY s lÃ/ . D P º s œ ” )) : ‘ < n .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.v ( 3c ) ZY D ? . › N E* ( { A= lÕ3 lÃÀ.3 9 \vAg Æ ( D3 \p¤ \ ? s * . [ F F ’ &Pi!% 3( •4 % [ •Ž s * G D¡( / [g* .gulfkids.

jsoftj.#I 9 v ¤ ¯x lG C * ( \ D v E l % * ( WBW LD v E Xl = \v #°? ( \lCÀ 4 ^ -x hW E* /3( v /Žbi% \ ¬ )) : 4 1 vÄ · % \lCÀ.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.9 * : / k% &-wD'% \@ é L D -°? . ? vv oA * ( ]C/ . (( + 8 L• /0 ( m \ ./ X8X &E#b% &IX X0 X !X ./http://www.^% . • 9 ( •9 9 0 # G0 G* % K.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. 0* ( •E 9 F v4%s#0 v f ? ( \a CN* mU/0* ( m./+X(r X 0&s%# XOD0^ X0 V :G* 4 E MAN G pA^v* ( 4d39 MAN G = ..com ���� �� ���� ����� �� * ’ /P % %A .com ���� �� ���� ����� �� (— ` r f* v™#! r ? ( \‡=t 0* vm D0* ( mQ 9 * v\t% * \t t t * v\./Y& ^?X XE#b% ^-Xw ^ X( . .Ë – m ¤# g/O^% X o^ ^-X5C^W^F /EX" X.>f KGs f s P # n l A` * P = NE . G £I l = = \% ve* ( \ : / kD % •4 % \@ é 9 ( G £I P = MAN0 s U v h>v D * 0* \ & MD s ©{ v l E* ( ‚ " Y Xž " ¡ TG°? . * f ]D lG ? ( m Yv o U \ 1*0 ( PE < [ ¨ n \39 N v % n vr s< [g* ¯x* .i" •> n lX = E v\#0 †Ï t‹/!? ( t ‡= MAN ÃÀ. U – 7 =" U 9x \ 9 P N WÏ X g U6* ( \ D v E ] P TG°? .jsoftj. 4% " • lf \ º0 & * ( 4%3 v • lf * ( mW D h>v lÃÀ. N • ¡ G . G f ( D v\ ? -x* . www.gulfkids. •E 4dv.jsoftj./ X5 /g/O"^W& Xj%&^” V • µ r f* ./(4 ^i/ : & d! b% v@ !n( \-wD'% ( mv CO € d? ( d * ÃÀ.•&8 . ` &E&%.

/ &'. ` Xj4X8 ^ X CX8 : ‚.gulfkids.jsoftj. ` yX• X. u . ? d n 4lf D G f •Gx . \ WA9 X* # g ½ ` b Z E •s e* ( \ •g0 3 v ’} ‹O * ( \ h%# Ù9 MAN www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. \v% ‹O? * % ^AO& v ts/0 v\#0* ( mQN n T 1 3 =" h È \vhAN : « el0 s ©{ N* hf ( K $ B > * 4 ¤% 1Æ ¤ •G0 : O!" < .com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. * ( 3BW A S * 4 l< G0 : O\$% < . ‚ % * € .« /½ w/0 •4 % " ¶N0 ( \ \39 " _[ vm LD ? ( A= ˆ 6 v¢ Àv D * \v % G f •Gx* ( • 90 A= n ˆ 6 v‰ 3 * D v[h ´ Q? ( vm D * \†9 \†µ U .jF 0 ’ & t % .iX0 g/Y^ V : %A G N-I * 4 A.m Ns ^ ..&U m ‰ v\ † * ( \ N C9 \ x sBW = * s W} : s 0 (&U m) b W )) 9 (‰ ) » .jsoftj..%& 4•8X Xj!^%&m /Gb&xXoX lŽ0 hf D 0 -x K¢s $ h? #v Xg V v4lfW G f •Gx ****************************************** . hd \ AN 5A d? ( U s ) %Y* ( U s ) %vY L t *t M AN { v7Q. (( @ 4 % ./http://www. vB O" .com ���� �� ���� ����� �� \ 9W LD v Ex – \ D E G A% * ( { LD v E & G hTA ? ( F v >f0 \ AN G 6 ( K l0 jQj ‚x • * mv & b = n v % i" * .

jsoftj. * U/!? !• \„Af o /!9 o s ( m •=? s _ st/ æS l t %v : ¼ : % 90 s o s o /0 „ 9 # ¶ 9 o s WL/l0‡0 so TAlf Ãs%v Ž s p f o pAtht E o %9 @s s ? www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.com ���� �� ���� ����� �� W^e* h% t%t * h% * s S * NW n : s 0 (& t % -) PNC 7 ? ( G (@ 4 % .vm f ( We / ) ? % \39 ************************************* & .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� . « \pAf o ./Y g\kX'\ "^ .com ���� �� ���� ����� �� /http://www./http://www. Y & o K M|Ì .tÌ &_ .‹?X / ^b^F V ( ` g\k!^bXo /Elb% 90 X g s g* ( mv >f0 o /0 s o G •G0 ovs.*Q v ´* ( \ A/ n \9 v™#! ? ( v\ v\ b 5 Q ] 9* v\ 9 G f -°? ( rg " * æžs‹ * # n KB lf* a Y n [= v % lX E* .X ^F \[5^u 4( g/.` P X &b&Y Xx% & Xo ]& o^X &‰ / % & /( X X.jF 0) .gulfkids.#I ™• # TG0 [ .jsoftj. X % &s/t V a LD -x (v\ ¾v s‡=lAv/ *0 K@lAl` ¼æS 0 – \ ? •G0 L5 E : † s X g s g* ( _ž %v X h * ( _ 5 ..* ( • * •=lAv/ o= e s v r f E* ( v „fn g \ C%v E ( \ x* m / 9 ) 9W * ( \9 F †V/0 L .¡ ™ 9 r ? ( v ´ „ f n \ N c ‚x \v Zv \ N { LD – b X =? ( '%" U b© % .+\? Xj%&^s^? V !• m. ` y^i & X & /g^bo^ X. K[9 0 [a c *. TGS ( \h Y t >f0 ¥* ( \gQ/0 Ä G . « Œ† %W o • g mv ´ l‘ È ( \ A=9 ) We / ) ? % \93 ]9* % ]9 G •G0 L5 » ( \ N c* \ 1 * \a N * m •f. \9 •?* % ( o U9 m N • OW G Ò ( P 9v l= n • #I * s rA & ( •1 ? Ñ4 „ f s * ( •1 • K@ D „ f s o \As%1* ( o N d´ 9 .

( ˆ 6 4 v MAN d ? ¬ E* ( D ]%9 TE0 v %9 o.*0 ( \Aa ? l >f \9 là } ( •L / _ stN – \A=N ’ C9* ( \As ‡? ’? N* v[= E* ( _ N \ ? lG E •9TUdv – ’ =9 – ¬ s o#°? ( \Aa * l g \ v 5 . 9 s‹ N ? ( _ #.jsoftj.lG E* ( \9 F †V/0 K h¦ v 9 v %1 X g* .5 e _ #.\ ( v #Uv s MAN o C% * ( v AC u o v ( 6 € / * ( œ € N n TG°? : v N X g g* s\ v % W %v •G0 •Q v# b " M f dpAf vm Z MD v U .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.* ’ * ( \ . Œ O#I TAg s ( Œ O#I v A‡‡c : b h < v“%9 X g* !! #. d K A E* ( 6 K * N s o . v E : 4 < m•U® ? ( 3@< ˆ o ? l= s4A? ( KP W ¸Qj o# /x ¡ s ( W¶v9 : \ 9E ©b ¡I * ( G /I • Nt lUs/0 W " K• = s : K * v 9 v . v •G0 E* ( v\ v ¬ ) ? o v •G0 L5 E U ( v\ N • % \ ? ž N TGS ‚x o . P ¥ K 1 n oW# v E : b 5A v“%9 X g* _. # N v s N v W5 g G .¡ s N MD # r ? ( .com ���� �� ���� ����� �� .sŒ O * ( m p T= * ( m †5 @T=^ Ž ( \ lG K f n W T¤ L Ä \.jsoftj.s * : p« 9pU l 59 X g* BTUd" X 13 † 0 K‘%Y MAN v\ †hlA E •/0 K@s s.com ���� �� ���� ����� �� : †La C K7 Å 90 X g* \ „Alf o /!9 • o s \ A•=N l •> G 5" Ê¡ . ªQ/ o. www.l #0 s N D v Á : 4dv %9 X g* ( \ .gulfkids. * ( \ ? [9 S X O` / * ( m / s vm e* X = U v“= ™ * bL.< X g* ./http://www.v& ’. \ v]= o^Ae0 g K@ e MAN † T¤ oW# .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj.#I TG°? ( c ` P *(F P ? > n g s g* .

G .X CX8X g\k!^bXo &E#b% \[M^F ^%. G f Gx . * # n BTUdvh L5 oW#0 Œ O#I ªAg s * : b % v“%9 X g* [ 9W v C #v Z s * K• 9 7 S M AN lAve t t ‰*v † « \ TQN M AN vm s v\v9s te ovN*v [ Cl" MAN ‰ C" lX ˆ •9 ¡ M =A •G0 { .jsoftj.jsoftj.O= 9 ( o g* Õ ?* ( oh.gulfkids./Y g\kX'\ "^ .com ���� �� ���� ����� �� &“^ H ^F V : ‚ % \ g n – v\ N ©{ LD – ÑLAN s N * g* .59 D3 : X g ( ` ^[!& Xx% X“ n% : 3L * v 9 X g* 9s v3 v *0 K] %9 †4 Av ÞˆU g s W v9E* # * vF v4 9‡U d" ’.• lÕ ? ( • tdsZt l 5 •Gx : v d¨ 9 X g* . X Ak v =% * ( X =% v ./http://www.¡ n o “Å E : b 5A v“%9 X g* ( [# O .^%X V G /v Q9 v— l _ vN • * \ ? N E •9TU dv v . _r 0 *0 ) st AsÀA * ( _7 # *0 )Ùsž Õ A * ( •f .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. P ? E* • % . ` y^i & X & /g^bo^ X.% ` e X^ 7 XC^ 4( g\k+&( ^?9X X( /E/.1 W^e [3 E0 L5 p f ™ A? ( o¡ ? e ? h% * ( o W^e h ¡ d 1E • %1 ? ( oAhN r .¡ n t ‡ s v Og0 v h% ? ( www.com ���� �� ���� ����� �� . ) t .O= N .‹?X / ^b^F V ************************************************ \Ô % \ R4n% =„> * ( o39 N c n .9 .jsoftj. v Ÿ°? ( P A` * s4f Wx : b h < v“%9 X g* K % e s¡ n o s[ E* ( K % . A * ( ) A• ¡ X 1 A l : B C` v 9 v hN X g* .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ¡ n Œ Ov •G0 s p g0 lX " * ( [? " . ) h•Al¡ b . KB N .

\ AN* # MAN ( Ô 9 ™ N lX g o .U . mQN n T 1 ( v h d" ©{ Ex \ x \†1 W 9 v4W% * ( \9 † hC * \ x v % l . s v4¤N0 \ O ) t.LŠ E ©{ -x ( •=ª lX O3 * ( m e #* \ ? f* vmE * \6x ‚x % CD * 9 4Av%? . 6 =? K • ? .'X ”&m V n )W \9 \ O * \W 0 •Gx* ( { s¡ N s * ( ` N3!& XA ^ X ˜L&%X &E&" /* 4( g/O^% f0 .\$!&zX./+(r 0s% ‹± KU ( O† * l= vo A" v S v \ I n W 9E* ( •‚ ‚x K * D n* ( K\ x ‚x K 1 È v % o U9 rOWl" * .¡ ) 6z hd ? G f A? ( W@< \ I 6! •G!9 hvd g TG°? ` ^ ./http://www.% * ( ] a ` l-Q d? ( \# ^ X=!.¡ UÀW •6x s www.¡ n \ she G f s * ( d s =? K N ******************************************** . P a n ™ A? : . { UÀW Ž s p f* ( 3¶5 9 .^% V 7 h." l¸s ¡* ( ] ZAl" l.¡ n \l=C G f s h? ( v’hWO * ( v ¤W * ( . mv s10* \v9 j \ vOµ v@C " : ) jQj †‹ : v7Q. b = * ( = * b 5 * ( 4 5 * ( 4 l< * ./* \v% # \ AN v % E h ? \ 0 ¶ v •G0 s p 10 l g % * .\ n U ( dv Qe \9 b #E ( v.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. 6I d1 ( • 6x* •9.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.^% V ( ` &E!^bXo /8 Xx/0 ^%X /•x & /0 X.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� E h ? v\ 0 @ v* ( vm.s lÙA90* s¡ n mv ¤# G f s * ( 5 =? K f." 7 %C & X0 Ž ( { v.. s’# ? ( \ •> E* \ .jsoftj.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� .gulfkids.= * ( 3 = 9 r % * ( Lg 9 « ¦ E ( • /* 6 • N O? ( P 9 ¡ " * P 9 k * O * b YS m.• t d? – TUTA _‰ #* ( # < . Xo &® X % 4•8X &E#b% ^ XR5/'F^ XX X'^ ^% /E#b% #%&m v XO&%r X &O!&F ^ ^? . ^F g\k X8 ^ ./YX V (` g\k^% X• XxX.Z ." v 1* ( ]> 5 .

v7* Q? ( { .G ˆ /l0 .$ 1 – m 1 “%9 s – \v v s ( \9 .XO&%r &E#b% & /* &( \sXw X V ( ` /S X. b h. ) .jsoftj. \a =A9 Ex 6 —Qe E* ( . ` e .¡ ( pU A * \9 v4W% U o . S r K 90 — s g* N ( €W % ) WOg v f-0 v’ ž X 1z* K• ž ! 9 ’ g TEx • * .m† * ( m N mv 1** \9 . b h.jsoftj.XY /EXO^%&m ^sXw & X( XG0^X8^ V : o . N* ‰ # s l = • 9 ( o .>f _•* ? Ex \ x E U { d6°9 Ex 6 —Qe E L * ( \v *v * \vAg % = = TG°? \a = s 6 W v9E* ( \v gQvh? • s f \ x ) f L * ( m •fU9 Ex # n W hC Q? ( . .Is% & /5o ’ &]8 .¤# \ ™ ( • Y \9 v€ v E { % •G0 ( { ‚x % =? TG0 s4AN * hd 9* ( B * 7 %C ‚x .com ���� �� ���� ����� �� . (( Ð j&5Y &% j&5| &% F )) : X g . n U : X g ./http://www. Š +% : X =? . (( & '% . \% d? G f h 0* ( ’g* „ f* KX „ f n \ v\ W v9Q? v\6x .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. (( Š +% &E!bo -w E!bo KU -&w ’ Š +% • U -w ( .59 _ * *0 _P TU %A O * • * ( X S “%9 n* K’g* n Uœ v4W% * ( KVÀY ‚x KVÀY s * ( ‰ # ‚x \l O. 0* L A 0 Md v U d? ’ D -x ) D ¡ F p f* MD € . \ -+v g • 9 ( \ ÷U A E* v\ K4.N E+o y•8 ’ E!bo U L•8 ’ &Š +% &-w' U y•8 ( )) : ‘ < n* E* .gulfkids.% .²% &€/ F vF =v? _.v W Y0 ©{ \ G f W 0 g{ b = s * • E* •Q ? v\ hs •X! { ? vm \v.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.` 9 • Ps E* www. o .com ���� �� ���� ����� �� n* .n n • ** ( · S n • ( • % v N0 : X g (( Ð / 5 g? ’ / !n/C 0 )) : ‘ < )) : X g .

? & kX0 . ) Ns * _æ \v c* ( ) Àj \v% c* ( K* / \vAg* ( ( M A• G g * ( m * L1 d? . \ % 4dv% #0 { ‚x 4d† 0* ( { K[? # v.s 0 •G°? ( b Y s œ ©{ v ^ £ ) À ) 4A% TG0 v4A% d? ( ^ Xgb& % . œ rOW —Q?* ( dA — Ç* ( d e ‰ g n ½ ¡ ( \v #* \#vž* ž hTAf % TG0 : —Q * %.^?X V ’ U ./+X(r X 0&s%# /E#b% &3^F X0 V KP 1 \9 v\%?t ( \ vg n .jsoftj./" Xj%&^s.v * ( F A m = * m À s? ( m hN n ž hTAf * . ` 7_ X}X8X* MAN [g* hTAf ( U< a C f K g v * K ^v n d? ( A= Ap= * ( G .9 \c .jsoftj. ½ e a c* ( ½ W= d vŒ ” ( ˆ /S df K ZY Œ Y0* ( A " [Cg* ( Md " B g g v\W#0 ]= 4AN v4A% * \es V=# ( ( ) N X " TGS ˜ \ U• 9* \a À n ž ( \ n ž hTAf * ./" ^? X & eM X XP& &% #{% X¨ X .com ���� �� ���� ����� �� ./5' **************************************** P&$&C 5% &•0 .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. 0* ( 7 = >N v ! E d? ( m ‡Ut * \? / n ž ( \AhN n ž hTAf* .. r " Y MAN G* /± * ( ž " ž 1 v * www.N_ 8 Am 3L g M AN _ dY L * ( v d¤ _P Yx* ( v— A _P QN —Q * %.9 MAN \‡At‡=‡? G !" \ AN ©{ ÃTA. P QN s h? ( t ‡ vY t t./ \ X 0&s%# X g\k+&( .A .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ` ^ .gulfkids. 9 \Wƒ s. ]= * MAN n ž hTAf * . e " 9 P " * ( _½ ?l G I P * ( _^u * lX N % TGS ˜ 46 [vD W * 4dZa b g* F \9 lg n ž ( \ 1* m s g ./http://www.com ���� �� ���� ����� �� Lh%X.¡ \vh•A%? ( \d * m sf n ž ( \hAN n ž hTAf TG0 : * = vP QN* n ž ( \AhN n ž hATf * .jsoftj. \.A Tž* m hN n ž hTAf* .

com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. x* \AÀv9 n ž ( \ n ž hTAf * .\i!X^F /EX X"X /EX(X ?^W^F /EDX8 /S ^bX./http://www. vmQvN n „ 1 ..jsoftj.v \# ^ d? G % * ( LC%" 9 ^v n d? e* • f* ( dATCN* dA 0 s * ( œ [ #* [ # * .6 R/0 )) : bLY E d n \W ( — $ 2bQ 9 v S mU * . v fl * l v • vY œ v d¤ ( )G ^ * { 2bQ 9 v4%3 ? \ X'.\i!X^F /E^u9&8 ( \v A 9 * \gž \ AN v’=WD s p f E* ( \ ¶ • fx o . X( ^”&m (^X {„Ç}& X(X ?^ L4X8 \ .\b5X!%& L4X8 &[M^F &( ^sYX V : m N ™ =A9 • N ˆ0 "T G h A ºT * ( d¤ * Y* ( . \ ¶ •# x . ? **************************************** œ LAtst ( )G ^ * { ¢ >. X( ^”&m \ v f0* \ AN v’%s W * s p f ™ lG 0( ` .lG ************************************ www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.. h% s.H .. 7 " W N _@ e \vd1** ( X•U 9 ) ^ ^Y \p f* ( v› ( a3 v³ I v›a c ( _ _ * 5 d? ( \ds * m‹f n ž ( \ 1* ’ 48#s. ^v n œ TG0 hf . v‰ = v\¤g v m s g n ž hTAf * .0 m N 5k."&•% (^W^F V : ‚ % X g a O" 9 LA hf 4% 9 LA d? ( \# ^ v\ t k &E!^bXo X8X ^iF^ /S ^bX. G* /z œ M= * ( _7 g0 œ v %s.jsoftj.jsoftj. (( gO&( uW /Š +% g/Y•d0 .% &@8.com ���� �� ���� ����� �� E* ( v a O " \vN N v E* ( l¸ < v\f3 ^v E ( _‰ v _‰ v¨ d? ( \e n ž 4= _ = \v•A=? ( \f . #b^? {„Ù}& X" XY^ L4X8 \ . KX v=9 dA g s ˆ. * o•Al" f ( 2bQ 9 * )G ^ vP o Uf* ( ` / \ ?^ Z^ / \kA^^ L&"X. \ ( k% \3 # s N ‚ % X g ( X " * G CA†.& ( !i% Z.gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� ( \vhW%#* .

jsoftj." * ./ ^ &5% X=!#%V : 9 #I * . v4 v* ( a n W*† v™? v ( X hNS * X ± Œ . I * G £I * 7Q I " TGx ( 7 =" ‚x X X(r X( &5% &k.· S * [1W P www.X!% X &Elb% & ************************************** 0 ‹$% /“d+ v · # n \ 9 sP % e* ( a B* n \9 s’A} ( ˆ‹f • T¾ v % LCNl0 -x .‹%X.jsoftj. o v A´ Wh6 v tf* . ` ^ ..com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ]9 hf •s hd 9 G°? ( s * h6 ‹f ]9 ÃAsÀ ? •ÃA5 E* ( Û >" 3 l< A= • • MAN _¢ Wh6 v‹ ? ( ‰s WO P .com ���� �� ���� ����� �� \ !u 5% /9. „ gS 9 l = E* ( ..com ���� �� ���� ����� �� /http://www. o v A./ % /g/Y V : ‚ % \ g ‚x ` . h% * 4A% G n “•f * ( d 7 og* N n sZv? ( X h P 1 ( S P Whd" Ex os •C 9 E* ( a B 90 MAN Ex • g * vF € Q? n vr = E* ( G*† 9 MD E ( " n W./http://www. 5 h¤N* Û %" ‚x B j 9 d e † Å Ä ( l d A" l g C * †L3.\i.com ���� �� ���� ����� �� . Û %" P 1 ( Œ 6 3 Š* ( O=" Q1* ( Wh6 ‹ 9 L„A^W 7Q I Z s * M AN v g ( oO ÀY n 1 " * . ? ( " * ( @pAh * ( G 6 * „XpU l ZY o p‘ Zv* .< v g L * ( o 1 ‚x M g ( K-*U q .+k% s4d% l A 9 * ( œ ^eS l g vž L ( A A$ C% * A $ d$ * Z6 * Mp= * ‹ * G .^%X &•& zX % X &œ& X % ^[X5&u g\kXY./}/ . v f L Wh6 ? . & &tž &Z.v ( Wh6 9 L„A^ 9* .gulfkids. k ‚x =9 ./S E ( •!$ v’9 j l Wh6 v.¡ • s/ { G-°9 .jsoftj. l d \h? v@A5v ( _ N )G 1 v g ?* ( vrg " \v v b h.

s™ =? U MAN* ( •E Wh6 lX Ä : < P h¡ n d „ * ( Wh6 9 7 h E n { { ? 3 7 A v7 G MW * d /0 v]% v Ò ¸.=9 \ AN vF =v E* ( l ( ]" % l .jsoftj.n " ( b D A b " º K X v=9 \ x v7 N* ( b " •=? N KrAT hA .com ���� �� ���� ����� �� . b + 9 $ TA%9 MD " ©b v s * ( b #S j * l •A Wh6 v tf . b 9 S ‰ l"* b f-S b f. d * 5 ‚x X e A . b C o *0 % P g YI oA [ Cl" œ A. $ *************************************** ./http://www. * c ` — uW ]? % v 3 * .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.• ? U * ( P 3 P ± 9 )¸ % ( P Z%" 9 *********************************** ` &P& X0 X. K] n d? ( j: m =? MAN v W.jsoftj.h6 ‹f o. ) % dW#°? _•W O ( Ls 9 _ W+ v\#S ( F l .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� MAN l²hW A . KB*8 K4Ÿ* ( Ñ h .O/ ^F /G•& X( ^”&mX V www. s4 ( 4A% c ? 4†h W l 9x : d * ( d ¡ K ¤= MAN •ha G ( o ™9Qv KP Wd=? W" o . ? ( * 3 * = * dpC ‚x • 90* •ha \9 M%.i % @ u ( C 0* b f-S X =N n l † ! * l b = ( ™• W † v./* .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.h6 v.gulfkids.^ * ( ¦ \ ? . “ < ‚x •ha \9 là d v s * ( 3Lg† ‚x • 90 d O9 v t%O Wh6 v‹ ? n d x v‰ ! *0 g* d s’A E* ( .

> l fS * ( v.> vr „ Zv* ( ˆ l= vr% v* ( ‡G t‡ † vdt : v./http://www. .vo^D* ( iO† † * ( ² 5" v‰† ¬* ( W S . v. v dW.jsoftj.>f • Y —*† 1 Õ . W lXQgI » : lH =90 X g .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. * ( P ¡ .> v7 * ( v.jsoftj. l¸ v* ( t O% L/ v* ( G P 9 lcv [ ¨ Œ % Dx >f0 v\l? %DI* . « b .> v‰ h$ * v „ * ( h% N l . # · % Ò s4 E* ( . sW l 3Z% * ( \l % v* Õ 3 W³v „A= : v.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. « % CA K %v d? ( K. « b n K N _.> v7Q : 4s./ r O n b % 3Z%v * ( šb 5 f vA? – b =9 E* – ©b = mW » : l¸ < X g* .com ���� �� ���� ����� �� . v* ( ]% vw3dv* ( A= Lh%v* ( \1 v „ O : v.> v7Q ? .jsoftj.v tOg : t •At‡g & * ( ‡G t s9Uv _™è » : G cQ?0 X g* . « [? >fI _./ ( . « B * 7 %C bQ E € 9* ( % N v W €s 9 W^3O £ ( Kb # MAN • lf! * ( b 5 3 ZvA? : ^O 0 » : b h < v“%9 X g* b % %9 W›h * ( b 5 %9 s W h * ( b " B vY • „A=v * ( Kb hƒ MAN sB * ) W * ( bQ E =N 7 Wh< X / s Us^ * ( bQ` MAN v\. •. G ¡ T =v * ( b 3 r„ Àl* ( v• ?* ( P .$ v· hv b Y0 l %9 0* v7 * . « \ v’ T-! • %c %" n s™ 0 Ž* ( K7 %c MAN • %c / l0 Ž* ( v. h> * ( B k * ( $ b " ‚x* ( l` ‚x v ¤W : v— v %9 0* www." .gulfkids. « bQ=% 9 d$ *. « . W —*† v\ l TA^ >• Õ 3 .com ���� �� ���� ����� �� » : X g* .>f p f » : v\ g H =90 P hAf [ 1 * (] s %c ]9 s[¨0 Ž «S » : X =? • v· Å E o : F $ g* .> v‰ h$ * .% b * S * ( ¤ A5 †“ á* ( G [ ¨ vmv D †4v% * ( t t †. * ( v‰ $ * ( lG < * ( †46 : G 7 ¹ ) %9 0 .

m /z* d X*0 •f„U * .com ���� �� ���� ����� �� => * “ 5 \1 9 ©b . Z l >•f* ( K4AN . I * vi†OW * ( • ? Lv s " : O 4A¤v %9 0* . †45 * ( †46 * s.v * ( B * 7 %C L„AhW l TAg* ( A= lÕ ? : 4d n v ) %9 0* .com ���� �� ���� ����� �� .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.¡ N X +.jsoftj. l h hW * ( vBU‡ * ( v . .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.gulfkids.$ 3 = ) %9 0* . G tA A„=>" PQ v¢ /x* ( h W * Al< b YS 9 b U5 ./http://www. * ( QO l „Ag* ( ^ †O v7 # : •ž v[ Å ) %9 0* ( = MAN v7 * ( \f * “ < •f0 lG x : U * 4d 9 † v ) %9 0* .jsoftj.< * ( v s : t’=• " * b 5 v A¬ ) %9 0* ( g O v v % * ( ^ S 9 5 E l >•f* ( A v7 g : •ž v A¬ ) %9 0* .jsoftj. •G µ Ž* LD * .9 ************************************** g?8s&C \st/ 0 = * ( ¤ t %v* ( W ! * ( gT * ( O * ˆ Ò vrgT 7ž < ? v S [g* G°? ( 7 TQ ( Us^t* H µ* ( 0 7‹v* ( P C` 3 = * ( g % b Y * ( ©{ W g : X g ( ˆ /©S ’# f Gx* ( \ 0 Y* ( { t ht ( 0 MAN . ˆ = * ( v7 * ( b l? * ( l b* " : \ Zœ* \1 b n v ) %9 0* . l # ` * ( l . WC ia * †4Y* ( 4 W * l >•f* ( l g * ( vBU : v\t‡gQc* v\ Zœ* mb v Uv* (\1 ™3 v ) %9 0* . ‡ t%?‡ ******************************************* www. @ g3 „Ã` n ¤W lÌ >f* ( b v l >•f* ( v* % * A< 7 %C l f0* ( X %" 7 Wh< X / * ( 4N v™sl : 4.

vV3^hv ¯x* ( 4 l< WZ% E* ( 9 lUv/! Q? ( : g* . `&[/ D % X &( &Z X % •= E ( t4‡Aƒ h? m 90 \9 v s * (7 /s 0 s dl? %# ) t sY Ld? ( m8 90 o Uf* .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.gulfkids.bX ^F X( y^bXo .v n ©b 1 v+•A ( • 1 • 0 G• !9 s VTAÀ G0 n K f0 K ¡ * ( K‘ > K7 N* ( K g e K Whœ Ex ..5.com ���� �� ���� ����� �� . .jsoftj./http://www.. E* : X g • v % vB r f : b hA% S g .!. _ ¡* v7 * ( /± * # * ( l d * 5 ( l * /± l % Ÿ0* ( oA 9 AOW www..com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj./+. G0 v[ C . wa ?0* ( 7 ` ¨* ( g % s./R&5n/.9 ) # ./ ( . lG % .XH X ^? &5H ^FV 4h6 9 7 % Û*l0 ©{ W o U * .C 0 _." ©{ * .\% \ X X5.^F 9 =% n »C® •G0 s _.F l a .jsoftj.^% &xX" g^%X XL&'+XF^ V \#S ( 7s t% Û*l0 ™ v7 z* .h` 0•W GT °? ( bQ=% v * v* ( l¸ ^v* XP&(&* X" g/. 9 n \• Àv* ( #U n \9 *********************************** Ž'RF !" % +/ !C G'!% < mU GT 0 4A% G0 g % MAN •@ * ( # %.com ���� �� ���� ����� �� /http://www." ’A Y0* ( v /S \ AN s’hZ -x ( 0•W v ( 7 = v’9 j l g % ? ( ¤ v „A= * ( v[h./ ( % n »CÀv GS . o 9:f* o# 0* o h¡* o ¾ .` ***************************************** V Z& u Z o € N ( 4 * KVOg* ( ‹N* K j0* ( KP 90* KP z s \v f0 T f TGx . K7s tN Hs s \ W v9E (`e.( Xo /E.

> S * 4%3 N Z% G0 ‚s*0 ( A= € N MAN P Y • : !" $% N t tZtN s TGx !• 0 X!." : $% $% >" d = #* ( • .jsoftj.5O B Y0 L ? _7 o .¬ Ž ( ) hC ) h5 ) # ? ( B † n h> G %" f . m e n \lA¡ * \v hc* \9v : * P  ( b L = E • N s l1 * 1 < * 5#* v—* # L =9 ) 1 \ M=s * v\ 1 "[ P Å L % † * 5 † ¶?0* .j! * Ìb CN* N dW * ( ./ X 7]8^ 4I^W& N= "X I&8 X X(X e ^| /Ž' & kX ^” ( N= "X I&8 X X(X V v WÀv *0 : @a = ¸Qj o AN v· N0 #0* s N* oW9 N · Ž -x ( † hC * v— * l0 ¹ Œ o#0 † ¤ Ò : !€ N * o * ( ogž s N · Ž* ( m g* \a g* \ %?0* \ AC Ò P ‹` * .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. • ƒ dl „ƒ #* . s ^? \ TG0 4dv %9 W ƒ* .com ���� �� ���� ����� �� È @ TA% * ( b = 9 ‘W * ( MN*!? [hZ? ( .> ..5 ? ( ]C *************************************** ( d 3h #* ( v h3 > ? ( # CN0* * Ä { •% # < mU n œ v@AC #* ( a W * /½ % /œ– / 0 $08 NGu# •( ä[C Td5% ( I&8 . •. dv# Œ %v* W[ * [hA ( d „= * dlA. ` /_./http://www.10* =N n ) f ( A A$ " * h< P O 3 Gx dv1 Àv •g. v v U  ( ) A Uv _P %TAC * ( b = n #* ( ) N .jsoftj.¡ v .%9 M 0 d ’ 0 ) A -x _P hc* ) _7Q 0* ( ) %9 )X z : Û F * L. . .jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.% www.gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� . v’ ZN* v‹ Àv *0 v * v E* . * ( .# E .

« ’? N « 0* sPt t LvN 7 S X!.Z< P : t /z ‡X g* : X g . v¢ .? : X g . ) 1s l? : v’A=? : X g . A? N lX = ( bQ% v 9 * hN 90 ( v• O W vi O v[ Q v S v. < P : \ =9 *0 . ? < n TG0 v’hA%? ( r 9 ¢ Z< •? / ˆ hW N . ) 1s ? : \ =9 ( † t l0 v’ f hd3!9 0 { ? : X g 7Z.? ( \ & v‹` mb Z? ( ¢ Z W < ]N N † O v .iC MAN P * 5 v’ ? ( X =% „ ^f ) t1s l? v\ S vF † v‰ ¬ hW9v . vP A m 9 N ( U? = TGx .v? ( vP £ 4dv %9 ( \=•A/ ]9 U { G^ ( G £ G* /z* . ` 7 WXA L&F X.gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� \ ? ¸W ^ ( B TU1 _r C * ( 3 žS ¶5 % ( " ) B f vP0 g 3W n* ( • ^. •# 0 • * m* " N* ( • / : lX = ( \ N3 9Æ ] 9 vP f-* « ™* ˆ ¶ %? \ 1 „ ¤9 vPs W.com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj.jsoftj.< ˆ • ? † A vmv s¡ v Z./Y . da n vB A= 4¹ & v %Cv* ( lG 1S v— = * ( 4 : ‚x vP lXW ^ ? .com ���� �� ���� ����� �� /http://www./http://www.= U b % O9 K’ 9 n v’$ ? ( h ‚x v’9 d? v¢ Z W < ¶? /0 » : /E n \ # %v :v v •Q1 v’%Š •-x ( ’ o . ` X 0& ^{+/( . « v¢ Z . • ? v4 9x M ? ( \ & v‹` mb Z? ( ¢ Z W < †L%ÀW v4 9x ˆ * « 90 «W g 4¤N s ¶ #x Ò WLAN v * ./" ^? X(X /]8^W% X X '% /g&O!^bXo G^kX X ^F V • * * .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. œ vP v.X0 #[\? V · S * P * h. i c www. { • Y Z.jsoftj.

(( Ot F O!bo D*/8 Ð O&t FW SsY 3xF ( )) : X =? ( d3 N : 4 v 0 lX = U > n* r1 * 3 e A=9 o x )g v ) ¥ o x sPb 1 ra ÀA )! ZA oW#0* _7t t 4 # TG0 b gs ‹/0 s W N { v’ ^ Ò ( ¢ Z W < vP ? = { * : K. 4W.gulfkids.O" s.A9 Ÿ!f ( K ZY ’} \9 ^e0 [ _™ 1 . f .com ���� �� ���� ����� �� . { X s4%# : X g ((Ð U . • a c Uœ vP fd/ ?0 U/0 ̇Q1 X < G . A‡= l" c* ( . T v hW A? ( ¢ Z .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj. lG £I l A? ************************************** P° % &gC8 3( \[( .&F 7¨ 5X&% g\kXM X X+bX }X X *( s V z KP -Q € TGx ]9 A5" * ] 5 * ( ] A¤" * ]" ¤ v O v* .%m / O )) : Ï X =? • Û v 5v d? ( P Z?* KP ¡ Û TGx ( { WÏ# . T 1* K™ • # 6 . 4 U * .jsoftj. v‹f0 ©{ ( v‹f0 ©{ : X = KU m * @AC# ? . G" 90* ¥0 m * * ( • 0 ¤# ’ =? ( l‘ < U €t ‡¤t# ’ Gx : X =? ( ON MAN _4NW v * Ï M 0 •. o AN { 4•A * ( { MAN o 0 v1 s v ZN0 : X g • v4.jsoftj. < ‚x \9 šbL1  .v ‚x KG * ( { N* n K =j * ( K . * ˆ d? ( ]¥ 4 0 rt‡f n ] a ÀA ^ / &5nX^ e X+.com ���� �� ���� ����� �� v[h. 1 v 9 v % X g* : v¢ Z< X g . ((j& xF j& 8 | j% www./http://www. ( \ 0 MAN vr . | u U •F )) : X g .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. 8 e Ú # . f •À Y TG0 ( p« ‹C * v * MA% E. ` e•&nX XjDX8 ^ ^?X { X MAN vŒ ? v Pb 1 ( hW l< MWh.

vmv •f. ‘ < v4d?0 ( 2bL YE B 5 7ªQN G ¡ n B #U X 1 G0* ( dA g † ¬ 9 G0* ( \A g ./http://www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj.Ò M 9 vB =% * ( tis9‡-* v 9 v v4 9I* ( \9 *v8 d * • % • N Ô v 9 M.gulfkids. d R² www.com ���� �� ���� ����� �� +hA s Ž .v * 3 T¤ s.v . • g KbLY „ ©{ %1 g* ( d ‡ T 0* *************************************** NŽ O‹b? v@ !C .b% €.com ���� �� ���� ����� �� 7v d 7Q I TG0* ( ]¥ 4 0 ¥ l % d : a .è* _ * ( # Ü0 9E « { 9 .o /PY ( ÑV# a * G . % \ ¥ * ( 4 h% \ f n ©b 1 * ( €E & 3 T¤ v s.v o AN v ´ \#0* ******************************* & µ . T¤ s. v\ \ g .=? ( TUTA # ’=Av/ * .X lC u b *S * b #S bE+ . (( & F k% \ +} ’ & (•6 / x !" % )) : Ï X g* . * ( 'W * v N " < mU n eS TGx !• W = .v » B f n M AN t 9 >l" * ( H = * F! €s * ( X8 ‚x € N dpAf ( ‘ * K z ]9 ( N ½ O# s t4‡¤sN0 N t½ O# v Z o#x Ò ( tht% s. \a *S dDs Ž ©{ * mU6 A} .jsoftj. N* ( t ^" \ g M=A * ( G N ? 4Alƒ L =v M * #* ( \ x \9 g0 3 0 s * ( ¥ \3hN g* ( •= v 9 Ov _ h¦* ( •. s’=Av/ U Ÿ°? ( < f s •G } E v— * ( _.c _ 0 d ? v * . _ # 2bLY d ? v› % @ Ž* ( v fS * v· S d ? s l Ž ( KbQ 9 v # TG0 E * \v g v\9TUf _— #* ( # ¢ / G0 ‚x ^" « %v v7 :? ( /S * b #S MAN d ? ( mv O 9 .jsoftj.¡* .

/S +| [ } ’ /S ( E% KU 3£ ’/E.((v | 8 LY !" % 4 W # v’%Š : X g – \ N ©{ LD – K %./http://www.gulfkids.% : b Y0 jQj MAN •¶ %.KU & 5/0 1 ’ !"D % & . ’ &E&5bu .!&" \@ tž &G" ? ( .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.O Zv # n* .b *S f MAN V35#* ( G A % ©b hA% LAv9 * (G < .com ���� �� ���� ����� �� .]g O vB sP .. (( Xjb^ XY O&.. 9 { N s N* ( ’ S !"* gY KU /S ^ ^? ’ E tr gY ’ e C e· Z. v w ZªA _is ? \ # x n { vr Cl* ¢ ? ‚x Ñ4 ¡ s * K% ‚x K@ D s h? ***************************************** €>« ( v@ à \ !&dX X.jsoftj..E% Ž. f* ******************************* .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. « [ } .jsoftj. v7 Å www.com ���� �� ���� ����� �� . u ()) : lX = { X v’%Š : X g – \ N ©{ LD – K’9 j 9 ž N m !" % X ( &E&W0 1 ’ E!+!o P /S iF [ } ’ /S ( &E!bo KU œ F ’ \ #· !" % &G" ? E.C : « b 5s » 9 vŒ* %" v Xg wdt s ‹O 9 •U vN* w h6 t •U s T w Zv Q 9 _¢ Z¦ 7 WS t4 A¤v TG° ? ¢ Q 9 v%t•Å* K vY Q 9 v¦ .\? ( ( )) : lX = ../Z../ \« E G5 .0&* ^ 4I .jsoftj.

oAd ? — h$ ‚x ¢v À ? ( . 4•A% X N TQ ( •C3 v 0G &8. 5 X N .jsoftj. ‘ ` hµ Ž ] TAlg (b ‹ n* ( B % 4 A 4e N 9 ™ g n •NU= • Z v’% c • = v Ž* •² ^v Ž ( sZ6 * 4s U TG0 P 1** ( . 6 @ c MAN TX ( 4•A% W g Y°9 G W l= ’CW -°? n l Wh< * l .` vP e As5 •G0 o % s Ù A9 -x b " TGS ( •^ ^e G f * .gulfkids.o ? vF t•= Ž* ( o ? ™ KbLY MAN .í G0 v¢ ^ ? 5 l gv *0 ( oAd ? . Ü0 n* ( ¢ Z W < n Ìb j* www. _ tZt v\O= E* _ Z \ ? v E $ TGx .lX > 0* l N = * l % ’# f `edX X e (\ g\? X+bX }X ************************************* 5&% z% &E& &n K 6 Ò b© > o x v• .jsoftj. o . 9 s lg n* • s o .s 3 3 MAN vP 1** ( • 5? k È n Ã= \#S ( _ 0 \•g3 Ov Ž* Ž \ W * ( s v% { !9 4f < n* ( « ` K4A.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. ./http://www.ë .ì . l h• < * l N Z * v‹O G f ( ÃW -x* ( # * ( s’C W Gx* ( v * v sZt% G f ( s’O=# •Gx* ( v Z * v@s.( /•t )) .com ���� �� ���� ����� �� V/† ‚x \1 Àv? ( d O\d l g .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.v? ( 37TU P e o ? . G f ( sP ž Xj%&^s^?X V (( e &H u e0 Y gk!bo )) ‘ < n* .d a = K4A.com ���� �� ���� ����� �� . d X N .jsoftj.5 ’ . (( o U f* .( V=# -x* ( l = * vBs \ AN vd ( ž -x : v 5 -x : l d o Uf* .

ž Z< n W¢v sS v‰ * ( @ c ¡ n sÀW v‰ U f ( \#!Y s ™ v4.jsoftj. T« 9. to%t g s 3 : G = 9 ©b hAN* ( K’9 j 9 ž ™ \#S ( ‘ " ********************************* ?9 (& ?#sb% / M AN a < ( Kô ¦ Ç X ¡ * ¦ s N v‹Àv G N -x v’%Š v’ ZN* ( l sg s dv0 g v’ f \ K f ‚x Î f U9 vP N* ( B S n 9 # a 1 G0* ( b p 10 A` TG0* ( X ` 4v ¤N0 = =< TG0 v\ ? r f ( 3LfTU U6 X3X5.• t# t s‡¡ G •G0 v U •c/ < n G f •Gx* ( g . TA * ( vm N!? ‘ < 4TA% ( s^W v³ Y \ U ( < n Gf •QhN v U : b h < v 0 lX = . . B Zv% Z t t% 9 M 0* \ ? t tdth‡? ( ^ 4TA% ? . 6 W^e E _ /0 Ÿ0 l d * ( jI * · % * O n W= \ www. V 3 0 " Mhs 0 W * hW.• # v™t%s0 € * ( \9 0 !W • Y 0 -x { Gx !• W‡ P = * P O 3 ( v\.hA? .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� /http://www./0 ^ D•XC^ 4•XR% y^%&m I& OX0 X ^F^ • À . = E v 9 v /* ( •EQ9 ™ v\#S ( G -S v Zv E K’9 j v 9 lG .? ***************************************** Gi&b/t skY @v N ˆ •Av* v " vr.com ���� �� ���� ����� �� (^ g .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.com ���� �� ���� ����� �� ( 4 Ó ¹* 4 dhAƒ* 4d ž 7 f n ‰ D \#S ( _ 0 \g3 Ov Ž* • = v Ž* •² ^v .s%v .v ( \ / ws.tv R f )) : ‘ < n v s#0* •. # F v U v S †LfU * ( \. ` ‚X O/0 ^ # &m XI4 &OX0 # .W 0 " f v\#0 '%& . W n G f Gx ( \ [Dv* U Õ † .# s KP .gulfkids. (( \ @Av/ " _ W./http://www.jsoftj. * ( [ ? v\†. W n Gf g. \=•A/ ]9 X % G ^ .

’ %. MAN /± v v• µ \#!9 \l O * ( ]N l" “%9 v— £ B T l “%9 TGx ( KG * Ñ4¡* Ñ4 A ©bL * \.% X X e>!£ ?\ © ? ( F.\b\?V • ? . (( ¶ ™ A? ÄWv N ¡ www.#I v[ .jsoftj. ` e !& X} &]8Ÿ L&F ( g\k^% X•^bXt I&s#% X. # v h% * _ .com ���� �� ���� ����� �� % n’ bL (F s .}. v¢W* 0* ( v ?0* v7 g0* ( v C?l0* v7 e0 LW )) : l .jsoftj.h? ( U %9* n• s Ž -x ‡ " TGx !• v O= s` N \lA 0* O g G CA MAN O * ( !• dv º * dv% # h? ( Z ***************************************** e>!£ *. o U9 F B Ag h% ( Y† * ˆ 6 * . =" ‰ @C * n < w & [Wh # •G0 % 7 Å s TGx { [ †O U n # zl0 = * ( X‡ h$ v µ l ¨ v\#S ( K Zœ P .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. vwd " * ( F A .š!o \@ \u Gb& /} ’ K '+% ’ /Ž!#d% mW Y s g ( K WD 0 w s AN r U ( 4A¤l" ‰ * 4 = t TGx lX =9 ( •Q† * • d * •N 1* hW ¡* ¾ T 4¹ vY %? ( W K. ` e54!^ e ^>XC &]8Ÿ L&F &( .• # n ©bL v ‰ " l %´ U v’9 > † W./Y V w d ( †Ld v ¤ " * †Ld v4%C" * l fW l ^a ? : g? !"* ( #±m Ž45/C )) : ‘ < n* .gulfkids. \ b g vP = #0* vF o9 W .>f N < w h? ( 4^A l lfz* ( b .f oAv MAN ž G . (( &@>n% . c 9 \vAg* ˆ .` 9 \.@a ’ #0 —*† *• # t s WO v .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� . TG0 L * ( ˆ‹f • !.v G0 Ki ^O9 ™ A? ( o * o % B ./http://www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.

com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.¡* NS P C TGx 9S * nB > 9 ‘%v9 \#S ( /± * # % * ( . ` XÀ X/8X ^È> ^ \<X yX+$X( X'+4% X 4( g\k^% X• ^ X( . d AN F ©{ ************************************** &Ž0 i% ½X ^ % & 7v * E .X+0&9 \s/t V : .$ 3@ * —*† 3@ ]9 .wD( N• X XA XO&". #!9 ra C “ v %9 v\A%? ™ A _ U% U TG0 hv AN 4Ÿ!f* ( b " vB . I * { lG % Î! ? ( K b D W * K g K W/ K * ( ./http://www.%^ Ncb& X.+b&% ^ &A &E!&F /E/" X. ` &œ94 % _ Z%? ( s Z% •Gx* E v /z* ( vo^ E € -* X &( &_ X5!4#d% X &S&* X5& &% X½X t^ XL&.jsoftj.gulfkids.jsoftj./R&k" ^FV : v[h´ t C? Ä d? .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. sPW * s’hƒ % hd – a TGx : # ON L „+ v“%9 lX = • *• Y lG ˆ g0 Ÿx 9 ( d9 O MAN v TA® E* ( d9 ^e0 MAN K b * K¢ ?* (K bQ * K s.#% &Elb% ^ X+0&9 XZ XC X( [\u V dg YI _™shc* : f+v . W ¡ v th^ s t* L =s W4 lj ) N Ex L h? *********************************** * iC X (& /3F^ 8 XG" www. _• e _ Z? ( @ ¡ K „ f l Ÿ U * ( G ^ E * va s sW. ` &Š .jsoftj.% @A/ ©{ * ( # n F v sž0 * .N lG .com ���� �� ���� ����� �� .\d/ &( /½/ wX0V ¨0 ™ * . ` 7 &x'X( h[\? X +&o g\kX. l f! E Ud? ! s4d.com ���� �� ���� ����� �� ( c.v N ( •1Q # * •1 # * •N =# lG vB g0 ( • * W3 * .% P 3T> ¢W* f0 * .

Ž •G°? ( F ‚x \%• # X O x v ( ( .com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj.µ Q? ( /± v U ( • s e 4dv Y0* •E F v % 0 G .` ) m N ¯x* ( \As ? s ©{ 4 z MAN KF N 9 ‚x s ¤# * . I* 3 ) ) l>v * . hk S t s Ñ@È – i e0* ( v[ h$ v\W !? ( o . \%ªAC * \N ? # 7 $x* ( \ hc isf* ( *********************************** ..>f i9l-* ( 7 < n \ t t* Zv 1S l % ’9 v ? l %g M AN •Ev* C E* ( 7 =A •Op= U ™ * . u -x % TG0 '% (( @ 4 % .#I vrA„ v ŸS ( l A A= l TA= TEx dv%h´ E _P e ( • % * .. m -0 4d N Wrf ( s[C .>f •%s¨ .gulfkids.&U m ‰ )) : v\ g » ( { ‚x o U 9 ŒW % =? ( \a / X n v\g = MN * ( vm * ² * { M=W ( b / n \ x v\?† % \ MN * W 3 n \†9 v\? %h? ( ) We / ) ? % \39 ]9* \ 9 e* www.# = .• # 4s G . • s/* •.9 v 9 U * ..n • d q ‡ dt1 l" W ? ( m g 3 Š* \ N* \ dY* \Ae0 7 f n s * ’AO T ( ]hA.N \ ./http://www. # * À * 34$ \=lAvË ‰ C r f ( Gz = G hv1s * 4A% sÈ \h•A%9 vF [ # ? ( b g e0 ‚x 4d% Y s * G * ¶9* ‡ W l0 ¶9 s vmb N0 X3 µ •G0 th$ 7 0 KF N v 9 L.jF 0 ’ & t % . ` e8 / i( e8X ^u &E#b% / (^ ^ ^?X V Ave i WO * ] „A * @?3 TGx . * • f-* •d=? [ Ý Æh? ( \hsd?* ( — $ vih.com ���� �� ���� ����� �� /http://www./* ( *3 N ‡ 5vY G0 wa G ? T lg* ( F v.jsoftj.jsoftj. * ( t@s v@v * ( viAOv* ¶ @AC# * ( %9 * dA g * ( ]„ e* ( ¼ \ N ©{ LD – .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.com ���� �� ���� ����� �� F v v. \." •. P ¤% * t t% v[h¬ W” ) L ¯x* ( 4d # \..

jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.dY ]9 f v’% c .sN0 s v ¬ h 9 ( • hNS n ve ¡* ( B AC" MAN ( hd? •Qhv1 v%Š 4ŸS ( 4•A% 4dv O# T g U v W † • = c 4d„=Y0* ˜ 4 dhsd? ^D* s4dh•AN TAg s TEx ¢ ` l O s’# f * ( l?t tN a ./http://www. Kw K 0 n v%g** ( % C" ************************************* [&&Ì /*8./ skY ( s. v4 < v‰ hœ M 0 sUA www.com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj. (& /gb& % b hA% % È n ¤ •G0 o * (G = =Y G /0* G g v s.jsoftj. « ‚ % { N 4dlž s’# f \ .È* ( % ****************************************** & '/!% /¦ .gulfkids.v * %. * v%W D* (r † MAN l¤? ^? ( e =" ‚x *v d Ž* (@a =< MAN v%= Ž s4ŸS . W n ) W N \ hf ( b W n • W N % MAN ‚ % { TG°? ( •9 ¦ vm* " vP* \ ? ( m " n W % b CNx n lG! * ( \# †µ h ? \ AN ) W N \ * .com ���� �� ���� ����� �� \ W¦* s\39 % B lg L = ( ) We / ? % mU * ( ? %" mUœ a vm WZ ? .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.v * v4•A% v%g** ( O=" hd? 4Ÿx !4d% v %W ds 0 * ( 4l¹ t . MAN • N • C hd ? TG0 TEx ˆ 0 E ( . « \a N v\ 9 1x* \ ’ ^ * ( • ^s \„= n l ^" s’ A=# ( L5 hf % \9 7 g -x v‹O » e* ( WCN \A s Ž ‚ % * \# ^ { TG°? ( •9 ¦ vm* " e* ( WCN WA ( b W.s0 ( ]À (• 4d %e0* ( F .

` ‚X '/!b&% X€/ 4'!X/"X V : ‹ Xg €s \ •iAv _ Ac * ( WLT " c ÜS « B A= vP lg » : « > vB * n @v9 .com ���� �� ���� ����� �� ) › s v% * [ Z A ) / e ) N ( „Û 5A « 7 AN b x » vB ? v[h´ d? . `^ .com ���� �� ���� ����� �� .v mU * ( _rAp * ) T= * _’ttN € U? ( v•s dƒ* .jsoftj.v * ( m A/ .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www./ /8 X g/. * ( \ Wv n l WC * ( \ % Y n v s.^%X V o . * À A ]^ ^O ]9* 7 AN b x ]9 v’# g* v’ f !? ( ) d * ) Š* v s.\? &k./".gulfkids. s * Ls%W. \39 ‚x v % l 3e v 4¤N0 s d†¤ •E vel0 d AN lG G ? ( 4A.jsoftj. ? ( H I * F! vŒ % E* (. C% * ( d N b * #E * # < . n hdvN 9 ^ .+\? X & XP4!&" X8 .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.. W 3 * 'W * ost • c ’ #fs ( t s‡` 0 ( †L " K c 90* ( pÛ 5 K 90 : G „+" * G G0 A W v9E* ( l ‡A‡` [g* s h? ( • 1s v ‘ < * . \ TA n l %. f0 * ^ C * 3 " ( ‘ S .&k% ***************************************** e8 H &Š +% /¦X A ( _ 3 d? ( lX8 W * D3 * O v— # : . 4d AN s’# f Ä XQ¡S * 4 e s x 4d N [ ************************************* www.jsoftj.W * ( P WTC sZ * ( . n D3 * ( m W^v MAN l h. * T= " N Md G0 \ Whd T v1 TGx .` 4„At%v n l ž l O .+\? X &X X• X./ hbX / g/./http://www.†. ]" % N d%sD l M 0 Ä XQ¡S * X e± * ( ( Ud * ¶  ( ) N D *0 ) %D dv ¡* ( v[vW." ? % n • 3 / @ C n • .

. `e>0&æX /S X+% • 9I v s% v v U • h s v _ % * _ s% t t s*0 ********************************************** www.jsoftj.&% /S X+uX ^F e"r \uX V K * K7 = n (B z* K v * 4 % * ." n G-x .com ���� �� ���� ����� �� /http://www."* ( • ^gx a . &U \ ." % TGx 3¶ „U † W * 3L.hA? ( )‘ j* KG j* X€X* X•.# 7 l»Cá #x ( ` 7ª.com ���� �� ���� ����� �� X"X . B CDE 4 .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www..v * X < l N * l %g -°? ( * ( ia O #* e* s s%1 n T f ]%h .\F &E. ` e>!& X /S X+b X8X n ./http://www.=#I •Qe0 M 0 \#S ˜ \ #* m *0 L„=A .%" ªGx \v e* U v•3 O ( X) *0 !.& XG54^$+/%& Xj%&^s^? e@X &C X e ^b /} \ r \i% &E!^bXo ^ 4 /" ^%.^% / ^ ?^ X 0&s%# ^ ^uX V ." MAN a . ‘ < (( ..." MAN v v s. Ex ‰ n P! Ž vr A » . 8 ‘ U m E%m ’ E!%m gY..com ���� �� ���� ����� �� e 0 8 ." n v¢† W ( LN ( hA 9 ] c Àl" MAN %. e 0 8 †4 S ( a . L v s." 4v ^=v# .jsoftj. « d žI Î0 ¯x* ( T= " 9 P! Ž v * ( ) T= r A GT S v D < K tOt• K‘ È mv‹Àv? ( v\ e* X v AC G f WÜ ^O TGx .o !• • * • A¨ dv C# .k/( y^bXo &Š +% y^bXo /S^X iX. b Dx \k!bF )) : h ‚x \‡At s 0 "T – \ N ©{ LD – K. / # &m e' X" /Elb% /cbh ^k/0 ^ V •. LN h 1E ’pA W * XOX .jsoftj. v 9* \h % s — E 9 * v% G• 0 4d Q °9 ]hA.gulfkids. 5 ia O oA n l ž l h.

com ���� �� ���� ����� �� .\kX+%^X ^u n.com ���� �� ���� ����� �� &•$k% ybo / \k c!? &[!bi% & k/A .? \ AN • ¡0* vm * \ AN 4%#0 Ò \#0 MAN ( O @ j " X . b W5 ] .^F &( X" Xr &^% XElb% X XY Xo ( g/O+&(X V v•W O * .jsoftj.jsoftj.?* KÕ ? n * s l Ž* ( KŒ f* K ? N* K W^e n l l? vmE " •g =N* ( \39 • v vY t >•f0 G f •G-x !• O= * *† * ž 9 v $ U .# • † LC%v#* ( • =• # 4 % Uv/!# K ? K W MAN vOµ Ò • † . n < v ¡ ( ©• .#%X.jsoftj./•& (D g/Y ./http://www.m 3 * 31+ b U< v e* .\b&wX &E&bM^F 4( g/Y Xr ^b^F { Ç}XP&R&% n% ( c ` W X r f ( •.&( X".> * A= ˆ v^$ v TGS ( U UTA v@ v* v l Œ .XX &E& . ` ^ . Ìb U ¶t^ t -x L39 v Y0 Œ : X = . X > E l C9 # N { v *0* ( ) W^A { MAN *********************************** 7_ C..% \È>< : K º KP ¸Qj \ MAN @TAN b f-S v“%9 www.h */ > 5vY r ? ( K ^.X+^% &E&bM.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. * ( f "* ( P 1 * WdW a " MAN vm E ( »? ` MAN { v l E s ªGx* \ W9 MCN0 bE+ s _.>f* ( Ìb ._ nu u hÀ O= MAN mv hµ E ( XE† B•U% b " MAN { v hµ E s TGx .gulfkids.>f • 9 r3O U s K7 T f l² Q# v Á* h 9 K[ * K•ž 9 v\ }0 E* ( WC% \ X s10 \#0 \39 MAN •hg # ( .

0 : ‚*S MAN _B .0 j/(./ o ? 9 1I •Q 0 ™ \#0* ( bQ X # " ) 0 \#!9 \ \l? N * ( vmE " % . MAN op e* l¸Qj Ÿx . v 4 0 v 9 v4 9x lX = * . # . « Bs vw * b N l 9 1x KU \ x v‰ .v o UA? ( b N \ AN #*v $ ( v€ A" \9 4AN K› N n Á » .jsoftj. d AN ms l Y * ( o AN { 4t%# n s „ ? 0 ./http://www. kA hkF : # > MAN* .D+& www.com ���� �� ���� ����� �� .v * ( Bs 9 ¢ G g U * ( m * { 9 @TA% ]g AÀ" d1 \ s f vF! 0 ra C s » %A O * ( M * .jsoftj.. .«Œ . { MAN pf W l = = d¤ Ž* ( \N† * \a N >•f \ ™ 0* ( ¢ !C -x +" TG°? • 0* G f * ( oA g s v’ l0 ¯x : 6 X g* ( haTQ 9 \.gulfkids.7 * n s›N 0 . # ‚x [1 ? ( 9 1I v j0 \ AN v 1 v \ #°? ( P N C K.. u 4l¤N* W Y -x B TG0 ( s. « K 3c K› N n 4d? ( \ ? #0 •> n $ ************************************ /Š +% OD0 .jsoftj.>f s { ‚x † 0 v7 A U * .com ���� �� ���� ����� �� . 9 l 0 G f Gx : lX g0 _P N ÏA=9 † vht‡ Ÿx » : 7Q I v³ Y h v 9 lX = * . j/(.s0 * ( • C B •g0 s %. v’s1©S _.. ŽMz : > > MAN* o * ( v†. K7 T f d% C o „ v n d *********************************** G0 .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.

^%X V v † UW * .^? /E.F^ ^i%^X V ( ` 7 LX & g\k"X.X0 y^%&m &E&+dX L&F ^ª5&^b^% {„á}XP&R45X'/ % 6 /Ž' & k ’ #[k% \[& ’ g&C % \[&n. * is ‚x lG vBt •g0 ( • n ( l vN *0 v. 46 dg : _F #l0 4 W = * @ TC U n _• ? 4l = #N \#!Y s 4v N* # W .jsoftj./}/ t & ^ g\kX'\ "^ .\b5X+%^X V D ) Wv mUd? •G-x G• 0* ( b / 9 s4v W% hf W .Asg vF ^e # .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.\b/.com ���� �� ���� ����� �� .% e KU j0 w/0 &U >? www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.gulfkids.u & ^ g&O!^bXo X+5X.s^v hW9v .n TG0 #v‹Àv dpAf ( •9 f ]jQj s >•f0 « W 3 %9 ¢t ‡ » B f n •g ¡ • • G >f0 TG0* ( •1Q # P žS Whg n* ( •1 # P h6 l" • * ( osW U s ¢* ` * vd†. Ý [ h.^b^F V : l =% * l =W \g3 Ov _7Qf U * . v *0 ( v v# " K WOg Äa s t ‡>f0 ( @a C \9 f n †L/ W -° ? ( 7 0 Ex L h? ( =A 0* *v = ? *0 ( *v Av1* v9„UvN *0 ( *v cl * *v 3 vY *0 ( K A ¡ ] MAN 4ds Y 9* ( F! ] MAN 4ds? * % I a f* I [aQc =A? ( † hc : ]9 " * ]9 OhA lX = WL/ TGx .jsoftj.^%. b . ` ^ .\bX F^ ( g\?&8 X0&* &( .jsoftj. ‰ O L= )) : X /P / ’ Z A l ´ / lX = .?^ "^ .com ���� �� ���� ����� �� * .D'% À8 n( Li &‰ 6 /3™ +H Œ* %" [a e : ¼ \ N { LD – @ 3O K 9 Ü0 lX g ( P hA ¨0 s . W G-x 4A? ( d * A 4d AN ¡ hf cS 4d AN 5v # &m /S. s I v3 v s * \ [ WO v . 9 4 %W lG0* ( m N ©{ V3^hv •G0 ) N ) W g Ÿx v· NE * lÃÀ † . ` g&O&b5^u &( X 0&s%# +X."^ .\$X 5/0 &Z./http://www. ` g/O+4( v[!&b^u ******************************************* & .&( ^ .

n \ L=A? ( m " 9 mv O= * ( W-S 9 K7 C.com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj. E : X g • r ¡ n _ sv/ o3 l0 [ o E : P v 9 X =? .#°? ( • % 9 o † 0l ¶sD N ? ( \9 oA gS ov Og g* ( •E A. v s mv \.jsoftj./http://www.>f a Y o ./( /ybo P 0/ NZ x.9 o AN v 39 l0 #0* ( †’9 L. ¶gv O G0 W v9E : X =? . • 90 •b v %9 L3 ’ 0 *************************************** ( g % s. \ Nn h E MAN % v]%v ( • ^. s= e e* ( vm D 0 Ò s—‹ Ž* ( N C . \9 ov 3 v _r ¡ s.gulfkids.v MAN X %?S ^& s’T & !'% & bH .9 d AN v7 Ä \ W • ’} ( K A „ f n \ %¬ •G0 – •Q c G f lU – \ W N g %1 9 W-0 W v %9 G f hW A? . b .com ���� �� ���� ����� �� r f s l¤# ? .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. (( & Y % &Ž™& .l?* • t%t % G f* ( ` y^k ^X XjR X •^ X.jsoftj." ybo ./Y /E"^X 9 ^O V vo^ lXW À G f* ( d N ©{ LD Gf l n TG0 7 A%" ? ( ¿ O \AhN* \a CN* a N @9 * ( •=ª Ex lX = E* v— £ www.‚x ¢ KbLY n P 9 ‚x / ( \ P %1 90 fU? . v’d # * ( o x v’Ae* h? ( L.• # s v\ XU9* ( \ QO ‚x •= c o . • 9 TG!f L G f MAN %1 90 \ %? .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. X %?0 s o U9 v CW MAN \9 \jW ^? ( ‘ < n v’ 0 ? ( v’h ? ( ovA• e! E Tç •. \ N \9 s’gW O ( K ¡ n G f -°? ( ` • ¡ :P v 9 \ X =? ( \ ? o .7l0 ’ # f* ( • . d Q1 MAN 7t ‡f* %9 ¢t ‡ » * ( ž $ 9E « 4¤ " »* ( Ü OA « b ž » B f n* 9 K %1 90 v[W G f ( ž P 9 G0 : v ( ) WOg L/ A « W 3 Ü0 .%1* ( hd 9 E ( {* : P v 9 \ X g* .

•&8 Xz&. #0 v 0 ]>f # [g · 0 s ^.?^ X( XY./oX X.X0 oX &8 •XC YX .0 Ng+| gb'6 & ( •t .( & 5Q Xc A Ó www. s l` % Ü0 N 7Ž &A .#* < ‚x ¤# \#S ( [C= •G0 Ex vrA„ " L=9 r%D •Gx* ( ž à # •G°? ( \ AN v7* v h% n ó 0 • \ l g % ? TEx* ( ™• W ( • 9 x* •E gx F A TGx : 9 ^O “%9 7Qf s jS '% U * ( \Ae0 MAN . (( E 8 /5 0 &• 4 % ( /35. v‰ ? #E * l * W * l W .gulfkids. \#0* ( /± * # * ( 4./0 )) : lX = Ï v’%Š : X g K % Ü0 . ‡ sg # f uW tr%sD0 *v N* v%C=# ? © 7E g* . (( &ê& % ( E&+0 D 0 ’ & di% 3u . ( v[/}8 — ’&U &[!5 .jsoftj.v ./http://www. #%&m g&O!^bXo XY X+5X. f ( ¤N " 9 . † À m * . L * ( • W Y 9 N TG0 • 0 ‘ < n* Q * W l" X lc* .l #0 l TAf • g OX &.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. ` y^i .k0 /jA.jsoftj.jsoftj. K@ •? 9 \ ? lA¡*!? ( _] TG0 ‘ < n* ( v\t‡A‡¡ Ex ( _ 0 3 . e !&" X5YX8X V \9 —*† A \ #0* ( )à t *t \#0* ( K C? v \#0 lG S a MAN 7Q I l * † 0({ X .#  ( g CT • ? 4d. ` .com ���� �� ���� ����� �� ‹v Àv* ( * rpA W * @†h%W N Md G f* ( 4d AN :W.com ���� �� ���� ����� �� .C L. ` /g4!^i% / 04 % Xj%&^” V _ .X%& ^ r \i% Xj!^bXo +X%X "^ X( V % É b 1 •Qe0 v 3 * { 4d.E&% ( E&' + N &Y ß N &(•()) :X g • _ s/ F s N* ( (( S4 A ( Š +% À 0 U Li. v \#0 l‘ A E* . 9 x N *v -* ( 6 gx N h ¡ ? ( 5v •G0 * * ( ? *v ‡>f0* ( • n *v ž • # v’ 0 * .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.$ * : X =? 3Ï ‚x •Ü N0 b 1 : X g .XoX8 X ^F &E#b% & X.0 )) : K * n* .

•. (( . Ex % n s l Ž : †Ü CT ` X g* . N* ( 0* (F C • s vŒ #E v\ ‚s*S ? ( \ ¤? ¦* \Y % 3@ n \. *v+C/0 bE+ * ( s` = * 5TA * dTA ™ q n Ò F à / s : ‘ $% ‰ d% . 0 % . N n dv. _ t. A= * Gt tA v—t*s 0 d? ( \ \ W 9E MAN \ v O = ? s F Q = % G0 ( ‡ v% t jz v@ c : « » n † .•Á* ( ž $ ( b % * b 5 ‚x ¢ E §& ‰ h 1E l %´* ( P Whdl" N ’g [ * .D'% &=!&b} ( N•t @/ C.t m * .¡ MAN \ • .jsoftj. n vF * :\ ‰ d% F . 9 b fE dY* % ]hA. )à ** G ? c CA` * [ q* NS * P N h$ * [hl$ N Ò F X N X =* v% mv dY : !.G ( \ žx MAN v = E U " 8 s *( 5 )) : ² A9 ( • N ? Ñ .com ���� �� ���� ����� �� /http://www." • = * ( 3 W * 7QW.>f •.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� * . « CA` s v./ o .Ü0 ‘ s ( v4f < v\1 /0 '% U n* .gulfkids. v4AN0 ©{ * .n " ( ^†O X ? v€s ¯x vB AC" * .jsoftj./http://www. * ( N h$ MAN ‡²? ^v •G0 Hs 9 X 5Y s o . *v+C/0 bE+ * ( G W [ www. 3 " l e mU * ( m.com ���� �� ���� ����� �� l t 9 v » : $ X g t . « v% 4 T¤ *lUv/ » : v hN X g l Q. =l X g* ‘ $% ( [D " l e L * ( \. o .• # mv 5O v\Z v : TG°? ( v™ % E ( m3 Y .s 0 * .% ŒQ / 9 vr A ” HQ /E * % TG0 « % B f » n †Ü CT ` ‡f‡-* haS N C9 v@TA% MAN ( ‰ h 1E MAN 3“< n l l T S h^v? ( h¹ =A% tŒt tN s h? ( G 9S 9 v• ?E * ‰ v h 1E 0* ( \.

com ���� �� ���� ����� �� 4df Y* ( K‰ h 1 9 Ex 7v = E Ä P % n F à / s : .* OQ gk!bo )) : { lX Xg: Xg ’ O 9 vN N .jsoftj. ( N• E"•F ’ Ò ™• W TG°? ( G 1 9 _7 A% _ !? ( 345 * 346 [•? n d$ v.% · NI * 3 WO P X N * ( l 9 > * _ 10* ˆ = * 3 MAN )G* % \ ? n .jsoftj. n( [ 9 n l= jz ‚x v[pACW ( c ` Cs../H &c .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.gulfkids.^bXo g\? /n+X0X g&Y& w/0X g\k0& 0^W& /Elb% /g/O hsX 0/ g/Y. ? ( · S * www.^u X8 / .j! W 0* » -° ? ( dl? /* dv9 f* ( d†h¡* dp¾ W Y ( vmbQ * v\ e* c a e s’f V : ‚ % X g hf ( • g* •c #* • ? Gs < l * W46 o .{+% /¦&8 'X( P * h.\b\u ^›!^| Ž&Ys/0X {„Ã}XP&+&(•D( . « lG % .. `edX X e (\ g\? X+bX }X Xj&%^s^?X V P " X ?* { N ************************************************ .9* — E •v lc s n – vmQvN n T 1 – @A/ n % Zd 9 ªUA . u &U &[!5 ./http://www...com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj. `g&O&.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.X0X g&O!." ©{ * ( d$ : vN X g ZAs90 “ 90 ‹O B j v™t•0* ˆU = MAN WÄA= L ¡©S «x* t1W ‡ tt G0 †o h? WLAN _@3 D v S * { N S «x* 1t sÀt { N n 6 B e0 v\v 1* \ AN sPW v Ò? 4f* ************************************* \# * \3h¡* _.\b& ^u A= ˆt ‡$ v •-0 bLY Q? ... (( g« gz% E KU /ŽY& s/0 ’ & +Q &• .©{ X 90 ( { \s 1 7Z.kb6 .

jsoftj. * •# £x v * ( ™#©S * % " v Z ? ( h= * ™h n ( d * . ¹ º vP 1 ? ( \ We 9 vPU/!? : X g . C 7 n v : X g* (( #[u m E/5C H E!bo Z * ( &[ % /•t )) : ‘ < '% U * .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj.Xo ^F V 4 ¤% @ ` ‚x vP ¤# ( l= n v’• Y -x v’ f : hA 0 s u Q v 0 X = .com ���� �� ���� ����� �� A n ( b h. ` &8 Xn ^W% L&% \ X0 / &5.è n d‡At%1t ‰s W TG°? ( QO 9 s N * ( Kb* n n* ( % T " ( K’ g* n s’%hv1 * ( • YS 9 6 Î! * ( K * K7 hZ n lU/! s TG0 ( 9 W 9 1v** . (( 3du e•8 —*† *U1 b =9 [ ( • yi e Oq * • %? vmU/0 s vms Z v Ž G5+\6 m)) : ‘ < v Z v ( KP ? MAN ‡ tht% . •h ¤N •Q v[h ¬ C= [ l C= Tj0 s g sÀWO Ae MAN ˆ " X lC9 ‡ < ˆt t 0 v % #* p tht? ( • * • W KbLY T f % # G0 v # #0 s vB CDE ! ¯x* " s%C= ( MAN m sNWž** ( • ? • Y AthtN #•U/0 #0 * ( h% v€v #* v % G ( K g3 KP g*0 . * · S n ( $ * „ n ( A h` n ( X* $ n ( Z U 6 • =# * •h A.jsoftj.gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� /http://www./http://www. •# £x v ž!? ( ‰ 9I * ž ZNI tŒv s 0 \ ? [ c©S ( G B f ********************************* 8 ( _ .com ���� �� ���� ����� �� .d/t •G0 *r ! N [C= E : X =? b hA% v“%9 « e*0 : p« f Xl = . c % pg * www.

com ���� �� ���� ����� �� X g s •U/0 ( P g*S v 3 P AO TG0 ( b hA% “%9 s N \v u* v\ hN0 ‰Wž* % TG0 A? .&? XP&+&(•/ % y^bXo GX" ^? ^@^>n% # &m V : . ` e . n • ^. _ #* _ t t ******************************************* 0.jsoftj.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.?* ( ’g n • % 1 ( K Qe „ f %9 #† * Ñ ? . ? % * d z } s W v9E* . l W %" ( 1 ^A TEx v\ ² * ( • #I t t.( e X.\u." mU n )X e0 € * .^u Xj%&^” X !X ^ ^?X / /.\i.gulfkids. ` e" ^u \F g\k#% [X xX0 XElb% . U G ( S [ F A$ * P W * * ¸ ^ * . ` e( X.iX0 g^%X .X ^m V .•.com ���� �� ���� ����� �� 1* V (` .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj. 0 n ²• ^A Z %9 %1 (4•A% c G0 A? :‡Q‡>t o vB D0 #0* ‘ ^ A O % %9 %1* ( W % [ Ý n Asd.F > Ž d? ( F v“%9 dv % Ä l W l W D ( U„ v’3 v* v 3 v u ( _B* * _B %Y ? %" GS ˜ m ¤#* m • ? … v[h´ ‚x s O= Ž* ( \ lg 3 µ W ªGS ( KŒ* % KB MAN \ •0 v[hZv* ( d .O 9 s \ g % * ( • . _B AC vr * l " vP % * v sW ( W45 ¸ v* ( U v’3 uW o Uf* : f.s 0 s * : v O g &P& X! % ^ X.\i^ "^ ^”&m X 0&s%# X www./" ^? X 0&8hsX5/ % # &m V { X¡ : « G % t t1t* ( Œ I * U . b =A dp¤ %9 %1* (b Y W O% vl b = b % %9 * ( ™#©S * 3 A B 5" %9 * ( @ g 3LhA% \ .\F& '/0 g^% .t&m ./http://www.v 0 !.

com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. s f : ‘ $% / \?” X &E#b% &[M^F &( . " n v7 * ( [ \sT 9 W % · < vB ( ‰ E* ¸ j0 v 5 E vmE B K *Q * \39 K f.\vW • \9 — e* \Š 9 vm ? { X 9 K7 P . Ž / !5!b/} 0 )) : ( • > j W * (B $ ™ 9 B 10* ( X*S \ g •> \ X =? ( ˆ /0 \9 W T • _m 1 7 >F &G! m •&bd" ’ /Ž!5!b} 0 )) : j. `&ª!&5w X % \@X $^? Xj5XXxo^ . 8 : E% [\u 4I8 n" .com ���� �� ���� ����� �� _ 3c { TG°? ( K7W ¦ K ./zX. ` ^ .^%X V ‘` l" m 1 X" .f „ f v sZ * ( .W h5 ( 7 = ( Z.jsoftj.W ( X = * QO n X*S 3rO W N E* )X E* • ¶v1*3 v s * ( { X : X g . : ª% $% n P g*S b 1žx B 1 * ( C * C% v€ * ( \„A s \v%s¨* ( XQ< X " V : • .gulfkids.^? XE#b% . www. (( U ‚x _ A1 @AC# ? ( K g K 0* Kr Y K’ 9 s W O#S U * M AN : † O#S X =? { Xl \9 m 0 & m‹/0* B \ AN • c* 3 O#S v[h. " n v€ v E ©{ * ( • 3c Ex l = E Ac n vLs%W.v e \W ( ©b ^C \vY ?* ( \vN ./R&b / g\k#bX #% ****************************************** j\ib\ /t j/" Âm j/+é n ( •C [a 1 ( Tj _B j* ) 9 )X Š0 \ AN* ( v7* %" v.jsoftj./http://www.+& š}4 / X =? ( B $ j+( /Žbd0 ’ Z>'% j\™ i0 N0* X +. N E* )X E* _m 1 E ( .. \ AN N!? &U \ ." ^F \@ ^bn% &G!X&M\u ^”&•^F . X &]8^W% L&F / & X.= l 1 U W E* ( \ x *! _’ 9 \ ™ ( ) . (( Ð /½ .jsoftj. * • m_ 1 E* )X E* v A1 Ä 9 o13*žl0 r f* ( v7Q.com ���� �� ���� ����� �� { X . MAN « pv : X = Œ N v 9 Ud? ( P e•&$.

/http://www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. • a 1* • !? * Ìb CN • A1 † 7 U . bQ% E * X e * www.jsoftj. *(• d lX v T= * ( \A10 s P U E* •% E ™ v\#S ( ‘ < h¡ n • A1 .^bXo N‰. # % 0 s " • * ( \./Y ^ X g&O!. (( e5!5!b} / &iF š+k% )) : lX = * ( \A 5v E* 7 5 XGbX. ` ^ .Xt # ^ g&O& bXt 4( g&O& .^u )) : \ lX = * \d1* N B v“ ? ( B n \Š l² µ* ( vm ./"X RX0 . 9 •Q%? \ º tŒt tN s " • .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.com ���� �� ���� ����� �� .gulfkids. # ˆ = MAN v™W +" ( v % v’ * l f " l W3 pU * € " ¢ * O * • % m 9 g* ( f %" v A1 * ( d$ ˆ #* ( KG D * { \a s N* \ s N* \39 s N • D ˆ > *({ n lg  ( G . dA10 P Ä \v * ( \ s = ( 4À .. * X v= * D3 * d ž g. E* 9 Tj g* m ´* L * . A o e* A A$ o # % n o h g TGx .com ���� �� ���� ����� �� 7Qf l +" v’ [vh.\u — .jsoftj. €3 Š* o h * b YÆ o ? % n o % TGx •† W @ c n •=a N ¼7 S • ¼ G f (X h` * ž % * t = TGx \d 1 9 v\. ? • _m 1 E* )X E ! _ A1 : lXb .\iXRbX0 g^% X 0&s%# & ^ / & 5X.jsoftj.'X0X &E&bM^F . m 9 L. " * 4 ¤% Œ { X † * \v# £x ( K A1 t º TGx U s N ms 3/+v Ž \ 0 l :D* \t N* m =? TGx &( /Elb% /g/Y Xr X & XP&C& ^F V : /± * # n %. * v Z% ? t t‡` \v1*ž U *E( { X Ac G W v 0 : d 9S X = ? X * K A1 . * ( 4da Š!9 vF mv‹Àv? ( MA = • A1 v lfU X . (( j+( " š( G" ’ j+( " š( G" ’ j+( " š( G" Ð Gb&.

com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj. (( &• d) T+ % : ± [!u Ð / ni% sY $ % | gOb% )) : b N 9 : ¼ v\ N { LD ¼ lG h>N* .com ���� �� ���� ����� �� #† ( s n iA?0* ( ] < n % * ( s W t .jsoftj./ H X /E\i&Y8\WX V .b'| )) : ¼ v\ N { LD ¼ l ‡A‡¤s * **************************************** •Y @ iA 0 .Y )) : ¼ v\ N { LD ¼ K. (( tW ( .com ���� �� ���� ����� �� . /± * ********************************************** •Y @* /E^% X( L&•/0 I&s#% {„ }y^i ^W% XO/5+Xx/!X X V 0 : K :9 : ¼ v\ N ©{ LD – K 9 90 .5" v 9 v V * : rA/ v 9 l W l0* www.% v 9 v % * }/ > eC ?& KU E #b?)) :¼ v\ N { LD ¼ † O#S *K hs N 9 { v N* . 8 KU ED5¬ ’ E%. (( & ° % /® o E% . ` e*. 8 U DŽ¬ v[/}8 )) : ¼ v\ N { LD ¼ •LAN* . ` ef!& oX X ef / \| XO!^bXo ^ . ` 7@X X ‹% 7@X X /Y h[\kh% v[0X : ./•X 0/ /8 +% V : lG N ? . ` y#?X X. ` X]8^W% &S&8 X &X &E& X+ X'w X ^F V : lG* g* .&5"” ( Z i ( . (( . (( & ° % \ k™>( /E.¨! e nu /G0 8 )) : ‘ È : ¼ \ N { LD ¼ v hN E.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www./http://www.s 0 s " • * ( \A v#* m d1* .jsoftj. (( E\%.0X 6 : /Gbu ’ & +Q .

N A 5 * O%" T ..j! W 0 » (G < * Œ ` * ( W45 * W46 1 v .?* 3@< ©b /* ( 0 v . u ( •f„U lX è* ( A= v . s f‡ * ( %" vosD* ( 346 lX c* ./kX+X #b^? V : K a * v 9 ½ % * **************************************** .jsoftj. l 9 œ ds ’ v s* ˆ /l0* K TU M AN v’9s Y KF!f* Ex 6 b * Q ? ( B A= n 7 j± * B #U v.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.i% eiu&8 ..jsoftj.( g\kX+!X ^[X X}X V .... ` ef X( &• ^sX % X &( /E^% D / X"X \ . b # =9 ©bQ 9E * ( O v@ D* 3* % { f. «v 5 E * ************************************* 08 . X vr.\i0X X( /Ž.dA 0 ªGx Ò ( A= · 0* ( O @ D* v³ Y X g hf ( 345 * 346 * @ 3 4 * e n v\#* ´ " •%? ( 4dv # :• .g* ( ’g G %3 v* A= G* .j! U G f -x* . ` e X CX8X e@*X. « N C N v T mU v D0* .?* @ ? l TAg » ( bN 9 1x v[s * ( \39 ]9* % ]9 l s * ( @•A` l t • t#* ( ’g l N Dx* l # x* ( „XpU vF * ( 4A% lG * ( hv% * •ž3 n f‹ v@s¦* ( A= l .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� ./http://www.` &‰ / X % & /Y / &A XoX www..gulfkids. * Le %" TGx ( W 0 „ f ©bQ=N* A" dsh * ( c*0 d g ..com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. N v• I * ( b " N v‰ T hf ( l 0 \9 4•A% n € Y hW h? ( @ * 345 * 346 [•? n 5 E v. v U b .com ���� �� ���� ����� �� V . ` ŽXX 7ŽOX ^% L&^ X 0X G5X V : K 6 90* .

D!XR^F 7 !&RX.com ���� �� ���� ����� �� /http://www../http://www.v 'X mU Gx ( \ 1* v¢* * d1* 1* 4†.v )GQNx h.gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� .\i0X I&* X5& h% [\uX . 9 n* XY D*/8 ^ XO+&( X X'C^W& .• .jsoftj. ’ +Q &U g % B 0 * . W 9 •f W^D ` e X5!4^ ` e ^?8X X5(/ &E#b% & +&o 4( e !&RX g\k&'\ "^ y^bXo .o Ï•F ’ e•t & '+% .6 X !Xt j\%W ‘m gOb% )) : X§" X / N ©b N d * . dv Qf* www.com ���� �� ���� ����� �� . N osW l 1 ’ 3v •Q¨ G Y!? Û s’# f ^ ’ ’½ & w6 •t &ò./H. (( LbY g?/•t " ’ &Eb&Y g?•t g?/•t )) : /z ‘ D * ˆ = ©b Ah" 3 < MAN v4a = ( ©S 9 v % n* v %.jsoftj.\%. ` XP& &% #{% XZ. (( v u H j!t E} .!4!/C ^”&mX V : /Í ¾ 0 ^ † *( : 3>lf X g l ¨ osW > d3^? s’? O# * 4 A.^bXo /EX" X!+/ X= ^ ( Z^ N !Xt 7 X.%# lXQ< v ^.& g/. v’ ^ . (( +b#?. )) : ‘ < n* V: •# .•&8X &Elb% X &( ‚X.jsoftj..com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ((g? +o 7 .iX y^bXo /EX" X!+/ X= ^ X ^F^ . +48 &U ybo ’ +} t &U &g V ž3 ^ " 4A.^i% I& OX0 ^ /Elb% X Xg+XOX} &8 X" L&F &E& X8 XO" ^F 78 XY 7‰/ /} ***************************************** & 0 5% . . A9 =" ¨* [ C G f* . 9 l .XA Xy.j D'5 )) : < O" * • ? A •La ./ hbX'F^ V : 7Q. " : ]? C g ´Ž B C` v] : ’ \ #0 . ` / X'C^ XL&Y L&.

#b% \[M.jsoftj. < \ s * •Ã g b U &E." 5e % * \? #% P f v >f0 v 0 ( Ad ) _ 0 ¹*U1 = x v ( • 9 Ld Ä = P N 0 " G0 /z N \v * ( \ g* n 7W = Ž 7 %C * ( • . P n L :" * 4v ( P >" * X ` v› %# E* ( %D* * %g 9 Œ %# G0 •% ¨ AN Gx .^F ^%.X CX8X g\k!^bXo v’ N g* ( a . S N l‘^ Ex % * ( l»Cá* vr% #* ( † Á* v 5# _ 9 Á . = \ ^e s.9 . ` e X^ 7 XC^ 4( g\k+&( ^?9X X( /E/.v * 9 ¥0 µ 0 Gx .com ���� �� ���� ����� �� .gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. K hAf n d% v’ A / • ]%9 0 dv e = : { N 370 \ 1*ž www.m E* “5 E : € E '% * •Ã =? '.com ���� �� ���� ����� �� 1 v Ž Ÿ0 l¸W k W * sP 1*0 L •Gx* • ‡Ashv •Ž X c •Gx N " —s 1* b I 7Qf v ^.^%X V : \ ¦ v 1 f E* \Aa ? vr # U ./http://www. Ž % ?0 7 % Û*S Ex l O} E Ä 3Ï.jsoftj. Ž ’ G0 B S l¸ v Ä ha = mU •U/* ( Œ X= > v E G0 d1*ž v . (( tr O+( L•8 ei\bt O+( S ? m ’ e +(•( N (•( /€/ 0 )) : ‘ < . 7Q. hd R f ( 0 " ’ * 1 ’ G W 5 * ( hd ÷ f n • " h$ # $ G fU hŸ0 ’ ( ž E * .jsoftj. hd Af n 3 r% # $ N Œs C n* ( — * % ( V= N â ¬* ( \ 0 ¦ W N -x 1 Gx . mU %9 Ò 1* =? " n ?* %9 X = -x ( hA mU n 7.O= P .

" DŽC U ›C 0 “% _P * _VOg « ³ n G 9 AO" » B f n ( •Q A¡ l = 46 M Y 4 A g "  ( PQ>l" M.‰ o/9 Dg/ &Z i. ‚x \ ¡ n l % h ? \hAs. G0 1 MAN Gx .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.gulfkids. gS p g0* ( sWO s ? o tŒt tN* ( ˆ 1 MAN 7 # \ # -x \#0 4AN * . \9 vi .jsoftj. • †.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.g0* P 9 =% W Y0 4d OË www. * ( v N " ‹ * ( l a > 0 ¹ Ò ( U /0* t ‡¡ g o e ’ 0 Ò » : « c ` e » n 3 ž $ v 9 X g s’ A E* \9 W % E 0 ) Os/ \l = MAN =% G0 L5 Q? ( viAO E & v4TA * s‹e 9 ( ´ E G . ’g* \„= ( l h% * lX = & m lA9 g G ¡ *0 Ò ( @ C U s¡ MAN F v >f0* .l h < 9 ( h < M = v s¡ MAN U * ***************************************** & x™ « &Š. « G " % Ex dlA=% * ( vP f. \9 [ C % n s¢W * ( \ 7 . lX \ G°? ( \9 mU/ + G0 E* ( ( \ x ( g l =% * ( ¢ g v[ C * ( \ A¡ g G C G°? ( d AN •X3 % E* ( • ? *0 ( • # q \1 * g %f ’ f ( \As%? M =& \ 10 *0 ( \ AN o. ™ vP 9 CD ./http://www.jsoftj. # n PU/0 Ò * = r O siWhA * ( ¥ ]%9 \ x s ¤# 9 (o v #U ? ( \ AN ÞMh5 N K@ .v G0 ¡ N l 1* * ( ¡ Nv d^WhA G0 L5 l < mU * Ò * ( • U % • # v % . G0 d AN* ( \v1*ž s’ ¡ -x ’ .com ���� �� ���� ����� �� #0 .com ���� �� ���� ����� �� ¡ -x L v’ . +% .jsoftj.MAN •X3 % E* ( lX = & M \f ? ( ¢* n %l? MAN g ?I n ˆž 1* ( • „ h l * % P e \ = * \ MAN 9 lg .? ( o .

# MAN m ¤#* m ? ™ % G0 \ % l QN* ( — O 9 MT 9 ( \9 Xt t# †9 )Õ ? \ ? M= Q? ( d 9 9* ( d Qe°9* œ ( K N vm % 0 h? ( W 9E* \ N [? * \¤ * \ Ov# ‚ ©{ * ( \9 N —Qex* ( { 9 Y * @? * ( \ AN j0 .gulfkids. 9 † . \ #!hc* vmb* * \ * \t9 ON0 t ‡=?‡ \#S ( v4¤N0 4= " MAN Gx \.DMXo .^bXt ^”&mX V ***************************************** v . ( 0 ¶9 \ O/ = G0 \ ? F % ¶9 b A/ “%9 G0 U v ZN0* ( 4d Ae  ( 4 AZ? _4 4dv %9* 4 g 4d1 /!? ( MT G0 g v 4ŸS ™ w M AN* P W ." MAN Ld v U 7 % =< l j Ÿx . • t# s l $ lÙA K 1 ©b NS lÙA E . u 9 \ v[ #0 bLY ( \v O/ \ AN ÃTA./( [\u &›!Xz% X &( ^[&( X"Ÿ /g\k!^bXo ./http://www...com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj. ` g\k&{!Xz& .jsoftj..v* ( v— * s4d O/ g 4 v 3 L„ G f 9* 7 = #E # GS ( %. * • 90 0 ¹ da N0 . 0 * ( \9 s’ # K ž # df 90 * • x E* ( \9 • ? % E ( U6 @T? v K 0 p f h? ( [ " LC%v E* MCN0 " K[# E . « { 9 Ex g E* X E* ( \ AN • g E* ( \ Nv % hd •X Ž* • ha Ÿ* % s G ^ www. 4dg 0  . * -*l0* \ AN L5v9 -x %A ™ » 5 ? ( \9 N* \9 #-* \.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ���� �� ���� ����� �� E \ A g %9 B AO" G0 v Z t t% * ( v ` l MAN 4v Ae Ò ( •Q AN 46 90 E* v™#! = LW < * ( \h./.com ���� �� ���� ����� �� .1 s’g ? \ * GS ( vBU% E* †™^v E* 4T! MAN ‡ C " d O/ MAN ¤3hA " F mU Gx .jsoftj. = * .

#I 9 † Å ( 4d ? lG 9*U * 4d e lX ^ # * 4d OÀY vV†h= * /Í l f k : v A= ? h^ Û 5 v A= U * ( v l s" * v@pA% * vB ZNI A= U v * ( o . #0 bE+ # %l" * . % h% >v Ä * h" P OA G f A= U ’ ( KGQ? " \ t tZt * G0 l!1 v o ( Á* 4A< * 7 * 4•A% f ( %?. 9E v c* ( /E v c* ( A= v s c : c0 l jQj G ./http://www.%^ Ncb& X. \ AN L v* . g\k&" X.(.ZA 1 ` : • 3h G G0 oa = x s." ...t X V : €- V O n /± [ t@ # G0 v # v Á .jsoftj.^b&.wD( N /CX N¨!& N*X /} & X5&x% ************************************ U cd% 8 {. P UA • % _ ^ # * OÀ A _ •0* * ( /± P O \ e € 4d v ? !! rA` ‚x G*...hA? ..Á* ( P E * P O s#* ( P ¤^A * P f < n A= MAN 4vd %9 4 * ( 4d.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� C` U C% N \lQ1 \ v% £ E* LC” U LC%v ******************************************* €•| & !nwA .%^X g\k&.com ���� �� ���� ����� �� /http://www./ Ž / !& X ^|X XO/" X.v Gx* ( • 3 G G0 o e X ¨ Gx .com ���� �� ���� ����� �� . !! Yx* 7Q = c* Œ* < ¢ • n G* „A= bE+ ’#0 ovZŸ \#x ( v /z 2bLY* v /z _@•At/ o#x : @ & o AN f! v 0 G j s@ Ž ( Ž % ©{ Ld G0 ‚x 7 z ©{ t@‡At/ lU \#°? ( o g* o e XQ/ /‰ ..jsoftj. ± `. * 3 h.gulfkids. * ( s4vd ¬ G .X+' & %^ !• g* * en X &(X Y MAN U l Y @ C l‘ È ( 4..{k6 www. ` N*.•\s .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.

com ���� �� ���� ����� �� . ] " i Uœ ( s’ v & v· S s4d AN s’g• D* ( € * ¡ N AT® U l jQT> * – \l A£ s u v¢ 4 0 ( \ x Ex { !ZA E G0 †ƒ* ( 4dv.^F g\kX X. = [ h./ ^F X ^% .1 * f v•3 £ b fÒ L&F ./+X(r X 0&s%# XOD0^ X0V : \#0 _™ g W ƒ* .com ���� �� ���� ����� �� 9(G \ G n lô S ’ f e [? G f ( M f* 7Q I -x \v# .XH Xœ.^i% . #0 4d AN s’g D* ."^X g\k\% X o^ ^-X5RX ^ 7¨ 5X&% g\k&M X & OXx^? m‹/!? ( \ N X!. l¸s 5 4d AN X #* ¼\# ^ ************************************* /E% /¦ Is% &[ % ybo ¤ C www. ) 9 l U P O? hW.H^ .Y [ ’ #>? )) : X =? ( t t‡` l 9 ^O .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.gulfkids. ` &@X &t•% X X!"D % .jsoftj. ` ^ / / X ^% g/./http://www.jsoftj.¦ 2b ( • Ÿ* •Q •Q f • dY L – d N ©{ LD – ] +" †70 l a N M= * (r d Ds N n s’ %lc ŸS ( dh. Ò lG* k ‰ 1 h? W =" b % € . •=„? • e •%c L £ C/* ( v .? { lX m =?* ( L \ 9 n ! / * F X N ? ( v O=" .& /E^% / XOxX ^%X 4L&5+% &_.jsoftj. A E v[=sO" v C` U ./( X0 X 0&s%# # &m V : ¢ G b Z? ( r % +" — ?* ( s’# f hf ( dpC dc0 sP e* { P ¥* . s * X v C/ ©{ X #0* ( F ª… 9 ™ g v 9 v’9 j \#x ( 3 O { X ]9 C` 9 & . (( & +Q &[Y ( ./+& \% &_ X+(& •/ % &_ ^b&F Xz% &_ X+n X R/ % ^ .

1S ’^e hW9 ? v\ vg N _ h¦ otstN T % ******************************************** •Y & •Y D & /" e>?\ [? ¿ O h% 9 F #S =9 .v L. • % s 1 v# Ž* ( •>ttN s@AsÀv# Ž* ( ˆ.# Œ * • ( ] 9 ¡* ] g Y 41 vP 1 ? 3LAf A « 7QNS » v’^T O 7 n vP 1** ( G % E G* j„+ G 59 # 4Ÿ0 4d%h´ ( b c0* b 9 0* b h * ( b hAN* # 10 . X o . ./5X'RX %^V « 1QN N _¢ / A% 9 v7 .# Œ #x ( " .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj.v@^A * ( #E * d * ‰ U ( # \ O# Lª?*v D *X =*[ (€ * 1* /Í . 0 ( ohAN U :X =? . · " v MA9 : X =? • · " ’%?t ‡? ( l % TC ’ g sPW v * s’1 ? -x v™ W ’. v < ‚x P!# Ž #0 shAN -x v %.jsoftj.\{RX( Ž* •1 #* •% # A W g U g % bE+ G0 • 0 B n vP 1** >f0 F * % 0 4dv 1* – \a = * { 9 ] +" s¡ 4d †V/0* – /Í lAh% www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. 0 G0 L * ( m N n { N** ( \=A/ n { •% ¨ 4 . ` e8. ` g\k#% N !Xt X.XYX /•.com ���� �� ���� ����� �� .MAN v‹e0 E ( o .com ���� �� ���� ����� �� 4A% n o Qf* o % C TGx : v C Û X =? ( _· «0 9 » : h 9 lX = ‚x ovhf 0 #0* ( o .MAN v‹e0 E : \ ’A=? .gulfkids. 0 * ( KŒ }x* K O * Xj4X8 ^dXo ^ ^? X(X Xj4X8 ^dXo &( /•./Y [X g\k#% ef XA /S. # G°? : \ v’A=? ./http://www.jsoftj. * ( ’g h> * 9 >" ‚x 1 0 (• * • ? =j* /* • N** •% # /Í 73 =# 7 v %. • v 1!? ( l % C \9 ˆ = ? ( 4A% 9 † .XY D & D" á>\? V : 9 >" * 1S * .

bC ’ S A S&•t ************************************ www.jsoftj. l # . = * g* ( \†Á h ? = * b = 9 v +# #0 LA> .com ���� �� ���� ����� �� .>f '%" U o AN vP N0 g* . v\A = . #0 . • sD* • +9 G % 4d G* /z* ( \ v 5 * \%g * v > 4d %9* 2Æ Ü [ # * ( #0 ’ =Y* _7 g Ü % -x l a L : L.gulfkids. m ?* \a & 3L= .>f * L.d [ Q •¤ª v4%#0 ( « » \ Q °9 •E v % 0 B % 1 n 4A. * # B j MAN lAO ( G < O { v N 4d * .#I \s f K¢QN p 10* ( l \s? N Kb * v4¤N0 ]hA.com ���� �� ���� ����� �� ( v ^ 4dv %9 -° ? ( 4d * 0 >f0 /± — * 0 ?0* ( 4d. •# sD * { •Q ? G 5 ( ¼ ©{ \= c* \Zd @j %. h5" G0 : =" ^ ^O PE %" TGx . (( S4 ( S&.d La * sŒ % E* ( m \lA A¡ s ‹ Ž ( d$ >% ( I •W u • N « > * ( \ A= * .jsoftj.jsoftj." N b = 9 _ ? f < n %.# . # vŒ N0 ¶#S ( shN &8 i% (• )) : L v• > * TA" lH Y G f o U * ( v\v # h ? \ AN lÃÀ W . \ #x .O vŒ % • f • D • hC \ M g X*S GS ( .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. : b h < v“%9 X g Ò ( = * b = 9 lG £I MAN #0* ( MWY 0 n o \vD N* ( •." 9I LN TGx vmt.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. # v’ ! * !• #0 ’ v * ( m N •= =} ( 0 ž bE+ K 0 T f MCN0 { TG0 vP 1** O 0W 4d * ( 6 M% * 0 \#S ( 9 # a 1 MAN O 4d _[shZ? ( \ W10* \9 7 \#S ( X " t t1t* 4d * ( œ r5Y* d N ‘È \#S ( d n b Y •Gx – /± B j ./http://www.

/http://www. 1 AhN œ 0 # G0 N C n* ( v 0 Z# ?• . ˆ /0 ) j Tº* ¶9 # * ( v 5 «E * ( ÑLc cx ^ L. 9 b ^O v[C=# f s =? .. #I [? G0 _@ A/ 9 ( •Q ? Zv 5 ‚x ‰ ? #E d ( Ex ™ P cx jQj MAN ¬ L * .jsoftj. 9 s’1  s * ( @shl< * K 0 a j s > Ž • 0 € * ( t ‡ # g § G0 ’hAN* ( .gulfkids..com ���� �� ���� ����� �� EX5bu & O0 U s (•0 ( Wo Y* † * .. 0 Ò ( < • Y • e % ’# f* ( ." * W† K7 g [ • N ‘ ( 9 5 h ( N ) e N K7 P .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.> bL = # Ž : v³ A = v™ a X g* ( KH 9 h% ‚x Y a " n ]%9 0 Á # G°? ( • Y* { v h< * ( KbLY T f = # G!9 .N .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. _B 2b g : g* 4d? f0 *† =? ( •gQcx ŽB% W *( ]= A/ f =? ( . N s’T f G0 ’> www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� ..# ? G $ ‚x _‰ ? ¶#!f ² 5 H ? v’. !? ( 3 < !c* H \ 9 v‰ N %? # * . * ( b = 9 LD % d¤ • Og v• 0 :b = ÃÀ b ^O MAN — » B f vrª+ « Û 9 » \vŠ ( _[ E _L 0 _ f Ud? = ?x 7 ëòëñ 7 N c g* ( ˆ /0 •9 f t N %9 0* « X »*(« G O * G pAO ( ]hA.: B NS Ï^e v’ ! * ( †46 * v@A= › C ‚x G .jsoftj.s’W : 4d% * m “%9 N lX = . { G* fU * n G* * œ s’ * ( à " “ 9S ^ œ sP‹N* b ^O X ’A¥ L 0 s% Y TG! f v’.# g v@a G f* ( P cI G! 9 «* fT U ? • % # G0 M.

com ���� �� ���� ����� �� 7 gS MAN •.=#x L 7 O%" lX œ ‘%v9 Ä = j ªGx . = * b =A 4d > G* À. . b G =AC vB % * ( •%? \ v[ C 0 u *0 G . ’ Y ’#0 ( b ^O Î 5 MAN • N N ‡ % b =# %9 ¶#x : X = l eQ/* b* 6 9 d ? Û A E Ä ¸ < l 9 g!? ( { b g X B % rg U®0 v’ ž a ¹nB % dv . * ( F MD * ( ]j A" .jsoftj.g » *0 « t g » : 4 ¸ < G A U MAN . . vP 1* ( .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.>f* ( D * N = * . 4d N XQ¡S * e± [D** ( 4d *8 N B _Œ N L d? ( • /I Z lŽ % œ* ( S * b* 6 v 0 d ? ˆ l6 Gx ../http://www.l< n pÃg s Ž* ( d AN 0 C ¸ < \ 3Š* ( « { ©b g » *0 « hs.gulfkids." ŒEz viA u >f0 Ü ON0 eQ/ Gx* K h¦ W@< U vT=A b ^O B N0 Gx : lX g0 “ • #* ( ‚x P hA¤ 4d1 /x* ( \ 3 F . * X > E * . lUÀ Ä " ^D { 1no 9 ( b ^O n v› N0 #0* ( pÃg @A= • Y G N0 Ž ¶#x œ + Ä ‹$ 9 G*8 d F G*.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. v7 NS ¶ % g0 g Ex 4 ( 9 *0* 0 4œ l } U ( .jsoftj. f Ä v‰ C mU ’^A?0 = * ( . ! .jsoftj.. * ( vB NS ‚x Î f U9 v N0 -x «°? ( = =< f v9 e0 B NS T %A? • s * • % K N KP ? n l T ’# f Ÿ0 • A1 ˆ 0 ( Î v· % 0* . 6 • 0 N . @ C G N U s 9 ( 4 8* 4vdg ? E* ( B NS Lg ? s ! b 5 9 G hW# 4 * ( TG0 ( W B NS ]9 b ^O n dv g Ä l % .com ���� �� ���� ����� �� .. Z 9 — f* ( Ç ‚x L% * ( ¡ ‚x X e** ( 9 hN* b = 9 www.g =% * P „ .

t X &% .jsoftj./http://www. ‚x f * ] 9 : o=A/ n )à ** . M= ? oA/ soA¹* o 0 srA Q? : og #x n* . • * ¦ • A M= ? ( o 9 • À * €b CN so. \! # O= € 0* ( m 1* W Œ N U *************************************** -X X ¼O+6 . = * =% * ( t. @ . ` 7g!&iX. \ #0 7Q I Va O/ Gx . `edX X e (\ g\? X+bX }X Xj%&^s^?X V WC Gx* ( à E* H ?x E* ( šb ‡ t1 E* W lAl¡ Q? ( Ãt t n %.'D( 7¿ X &H y^%&m K X 0X X( I& OX0 /Elb% X &E&"”&•& www.#x _Œ GS ( s` l e0 \9 p ^h V•=# E* ( 4 = l sf œ C ž Q? 4•XR% X &( &E!&F .. $ .1 •=Ashv •.jsoftj.\ ^bX.gulfkids. 3 < MAN a CA` * ( /± A % * ( b YS MAN 4 < * ( S U/0 n X NE vwd \. uW Gx* “a • ®* ? — C ? r¬ E* (o * * oc # MAN L = * oh.‡$ * —* * od ? l s5 Q? : o N n l C ( C o n €v %./+X(r X 0&s#% /Elb% ‚X XO^F V : 2b ‘* 2b 1 V= * ( _Œ t * .jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. s? C 0 ‚x rs‡< % v[ £ _ ¥ R« 9W _wds tht% ’5 0* 4A% ’A¥ Ä d : # O * d ]9 )à * d? ( Kà * v ( tht% * 4•A% 9 v7Q I b Z? ( ’ cT * % n s’ ¡ Ä # O * ( .com ���� �� ���� ����� �� ( € c / .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ���� �� ���� ����� �� . ( F #! " G n o%g o ^ Pb 1 # 9 Û >" % G ( o=A/ vh´* ( oAhN f * ( o¾ X* * ( o Ag hC * .Å E* ( " % ]9 ( ’? d " o^ * ¿ F % ]9 ( LN " ]„A * H " .

.com ���� �� ���� ����� �� : W ]9 s` Gx* ( à Gx* ( V= c 9* * H ?I : ] 3.com ���� �� ���� ����� �� .z^6 &•..< ªGx c 9 : ]Ac ]9 W@< Gx* ( ? Ý 3 Y* 3 lAv5 3 Y .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj.. ******************************* ` XPh% M% ^ X g&O!^bXo v . ]9 . ************************************* sY Ò . % ]9 N Z Gx* ( o^ KbLY ©b V ( Kb 1 sY * ..½ b =Y* d b =Y : b = ]9 %.X"& Y .= ]9 ‹O l g 9* ( Wh l ** ( K7 N lHs b * b ZA * • k dA U &•.'\6 ^¿ X 4n% ... ¢ x ( ‹O v %e0 2bLY 1 n ™ » vF! [g* *0 ( G W -x •e O/* . \#!Y ©{ mE* *0 \A S \ E* * F % ]9 h.jsoftj. . 9 W Gx* ( À * Œ I ]9 7 Gx .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. =^=< sW.gulfkids. (( \ X ^d\© o4 % D A )) : ‘ < n* ./M.P * " : KF 10 v‰ * ( v \9 v[C=v K ž ‚x www. \ 9 * \./http://www.jsoftj.^| g&O!^bXo XG X "^ X 0&s%# ^¿ X &H {Ù}Xg!&iX.. Gx* ( pA * W < ]9 4A< Gx* ( d * Ê$ cx* ( 3 A5 U vr À 2b * 3 A5A * ( ‰ $ * .. † Y0 : { N v 9 Œ3 C lX = U * . n d ´ U n vr. u M AN *0 (B k N v¢ } l " oA * .

com ���� �� ���� ����� �� . • =? E* • 5C '¡ Q? ( lG l ?0 %" n là ( • a N › % p 10 d? ( %" n O=" 9 M 0* ( · 5 M g* ( M Y* M f . T 1* W N 3@< v 1S * ( \ AN G . MAN v’?l dW * ( • YS 9 G -S v ¤ # : !% _ H ( 4 v dƒ* ( O l Q * ( D* n F A$ * * ( X. 0* L * ( _ t.jsoftj. v\ e vi 9 ( v E ‰ $ G0 : j%” ( ) = # ‹O @ c n ™ A? ( v * l =% dv = Ä b YS o . « \aQ 9 P N œ [C= * ( \." a O" v[†1 * ( Wt^l" l gQc* ( • * •9 f Lk .*S 3rO 9 v\‡t * v4 pA% * ( Œ 9 D * ( ¶% E v€ * ( XQ< f0* ( f„U l >f* ( W†.t _ f * ( d x *! ) 1*ž* ( v\ l . X " ******************************** www. # n · % b 1 : j%” ( h ? @•A` b >*— " O 9 l-pUA : \ * .s¡ ‚x . >f0 G G0 v £ g* ( bQ = vi†hA : E+ F . _’ 9 : \ 0 k% 7žQ b g* 1 < 3 . /± n 1S i†hA : E+( .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. Œ* %" lX•U9* ( a A ¯x* ( • . v‹O * ( ŒQ` v€ * ( ]hA./http://www.jsoftj. # œ 5 G0 9 OA L5 ? ( ********************************************* K !% £ /gY/ (X ( 7 I .gulfkids.jsoftj. • a ? P = v .com ���� �� ���� ����� �� . \ † N0 m N* K * •= 9 MA v G0 > ( d v4¤N0 dg ? X n \#0 : E+( .

com ���� �� ���� ����� �� &S&* 5 Nc!d% KU ) N hq . `^ V .com ���� �� ���� ����� �� /http://www./ X8X &E&bM^F &( /Elb% +X!&•/!X E/ lb% X+/5'XC . ./ X8X . * { G* fU * G pAO *8 9 •G0 %9 . E ˆ /0 W N { LAO# Á ! { G ^ : N hÝ bE+ v“%9 X =? ( ^ U 4d Ac * • Z { G* Z.gulfkids.s G f r f s ¤# ? /Elb% /g/Y Xr X( .( ëíðï 7 N n \#0 · G N0 v 0 «‹/0 W d A9 7 0 jQj > * ( oh.com ���� �� ���� ����� �� . • c •gž gž U { v h< . Ce G* ( ^ ‚x $ 0 ^ ) N hq 4d # Ú* ( ™h` P AO G AO # f* ( K * K Š MAN lAOµ Ž M AN G AO µ* ( G* O 4 -x* ( • Qe LªAO E* ( • Z { v Z.jsoftj./5|& X8 &Elb% y^%&m "&m /E\%./ ©{ \DW N { • Y € * ( { _rC \#x www./•X8 g/O"^ .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. E bE+ * ( O KbLY MAN •AO * ( K Qe T 1* ( d¤ Qe  ( Z Qe lf ? ( QO € 9 lG C 46 F ? !! 4 v e *v =9* v1 /!? ( • Š *v O? ^ ‚x s 0 O% Qe %9* ( O% Qe  : X g* ( d x ¤#* d TAg* ( m 9 4 v 0 U/!? ( • º • + + d ? v 1 ? ( d C9 \ ? •ž U Gx !! d AN •AO m N "* ( d AN AO { %•c0 " ! { G ^ g* lU/z E { * ( ©{ vD % : X g* ( ^ n œ M * + +A U/0  .jsoftj.jsoftj. \ •. • c •gž i e0* ( K N c ’g* n G± i e0 r f . + +A *U/!? ¤# * ( • > / •gž G f* ( K O% ’g* n ( g . oA C9 n + +A * 1 ? d C9 * = ? ( % Š *v O? ( \#* 5 ./http://www.^%X .\% ^uX /E\%. _ ¤# ( \ ? { ON U G " U 9 lA} ( QO •f G0 %9 s’AO ( #j ^ v9 g  ( 4d h / n € l #* ( KX 0 jQj vB = lA} ? : g* ( h.

RX0 ^% \ª!XC (& /Eu/9 X0X V • 1 G0 : 7 =" U v Q « W 3 %9 ¢t ‡ » \9 f n †L/ t ‡f‡. ‚x \ 9 -* d 0 s \%A g ? ( A5 7 C/ ‚x 7Q5 M 0 ( Z.g* bLY E \lA 0* K7 P . ‚x s .gulfkids.i e0* ( %" vB 90 \ AN s’=A¡l0* ( l < \ AN s’g D v™h ’# hA? ( « > n* MNs 1 X*S 7 LA 0* #0 ’ = ? : X g ( 4d 9 n =? ( •Qf0 *0 • %c *0 •gž s™h * s@AC# * s .\bX X ^ X 7 r \u &( /E+&( ./O/A g\k!^bXo +\? # &m 7[X Xo &( ^ . X '% L&F ^ X &]8Ÿ L&F 7@8^” & ^i$4( &( Xj48 Xo /•/ X0 X(X &E!&F ^ .# # ŒE: 9 dv%9 • + + d v’1 /!? ( d C9 vP =9* œ v’ -* . Lh.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.X X(X 7 WXA L&F \ .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.: X g* v’ # s = { * ! { G ^ X g ( • AN v‹” N* ( K4 9 m ? ( 7 C` MAN v¢3 µ ." •LAN / * • .jsoftj. €Q6 v’>Tj0* ( v %9 h ? v’ ¡ ? : X g .s b 1 ( •¾ 7Q5 U LC% G0 v ( Z. LAe0 Ò ÄA59 s™ ( v7Q¡ : X =? ( B N • Q¡ 1 ? ( M^ Ä%f / hA? ( A5 A \.• G •G0 Ex ü!? ( •EQ •¾ t\ CN0 G0 V : lA} h 0* pA h 0* *v h 0 m N v@ Q ( T 1* W N { vrC \#x e*./M!& / ”&m ******************************************** ` ` /Ž' & X. P " MAN •? Y0 M AN •? Y0 g #°? ( œ WLAN : v’Ag .\kX X(X ." •LAN ( m j0 n •Q1 !? ( K7 C/ Q9 A5 1** ( 7Q5 1* h? •LAN ¢ /* ( \% 7Q5 U 1 ? ( • 1 -* .g Ex 4 % lU/z E : s’ g ( Ä g vP‹/0* www.\b. mU Ex 9 n : ’ g ( .com ���� �� ���� ����� �� LAO ? Z.jsoftj./http://www.com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj. / g* ( ¼ \ N { LD – ÑLA% K O=9 U « „fU .: Ä1*ž Û ’ g ( 5hA ( t t‡` dv‹/0* d x v’ U? ( Û g • 0 vP TfU ? : X g . s’ #0 g* l h. € 7 C` v[ \TA% ( • .

'X ”&m V ****************************************** ` ^ª!Xz% \ 4 X+/0 I&s%# X.X CX8 / / +X0X .\dX+u^ X( & X &( ^ª!Xz% \ 4 X+0/ I&s#% X.` d .gulfkids.jsoftj. ‚ % * \# ^ TEx ( l‘ 5 E* v]% E* ( v’3> E* v@„? E* ( www. ^F g\k X8 ^ .com ���� �� ���� ����� �� .. ¡ * 9s ? ( # .\$!&zX. Lgž n v’%.¡ ™ . { • f . * • s£ b " .• • # g • 9 N G f* 4Ag ( • t s.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. N* £ N* lG 5 PÆ ? ( b s’ #0  ( G " MAN s’h * r•A/ •Q Ag v’A}  ( ‚ % * \# ^ { #s ¥* ( #!D * As. ` &Elb% X & ^F 7 X 4" 4( g\k& X(X V ..com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. vmt. ` g\k^% X• XxX.Y/ X V ( d1 n ( b ^O n \A !9 G f \#0 : Wv% bQ v 0 jW Ìb v™h 0 v’ -* ( l * Ý vm " s’%C=# ? : X g ./YX /EX.% X.com ���� �� ���� ����� �� ‚ % * \# ^ { vrC d? ..9 -x* ( 4s¡ E* B ^ b h.jsoftj. s h  ( 4d x vP v%? ( Wr1 g 5 G0 vP 1 ? ( LA S – % WB vP fU ? ( b hA Û c0 ¢ * ( l!h¤ f 0* ( • Cg * s Ç Â ( ] %f v’ TA e* A = v’A = * ( v’hWh ? v’h=? ( Ý = ¼\# ^ (^ V : \ g vP fU * ( K— <°9 { v’ ! * ( LN s’ * ( v’ 9* W v’%? n™ *(L = v’hg G0 Ex { ** ( ± `. W N { vP h^? ( La N 9 Û dg { G0 v’hA%? ( lÃ^= * vBs $ -x* ( G " U / !& XR% DL&%X. * ( Û v’^Ae0* ( Ä 9 o .©{ * ./S XoX* ^”&m ^dM/ % /Ž!&x/0 ( b ^O n Û§ * « s’CW g 9 ^.jsoftj../YX V : T 1* E* v•ž E* ( ™ #S viAsOv E \#°? ( ‚ % * \# ^ { MAN WiA# G0 W 9E \#x t ‡f./http://www.

jsoftj. l 1 #!? : X g .4dA : v’Ag . 45# G0 o ( d N L„? v* _ s/ \ ? K 1 ’# f • h • 9 Gx : g  d= %9 \ %9 o . s4%# : v’Ag • Gz = 0 = o a0 : $ oA 0 X g ( 0 = : v’Ag • TÃ` #b 90 4„A% 0 : g ( •C/ v’ f  ( K 1!9 4dh„AN0 vPU/!? . œ 1** ( œ ‡X t#* #b 90 s4 „AN : g . 1 o Uf www.hCg M AN 1 U f * ( vB = U ‰W O * ( ©b 1 _i s’Wd? ( KB =9 U? ( 1 ‚x \ s= 0 Ò ( • t s./ ¶D3 %? ( o U v’f «x ./" ^?X e5XYX8X e5^|X8 ************************************ /E+( e•t KU /E•. •.t* • ts£ i \9 v %A b " iC MAN i e0* ( K / U/!? r^O" •g *0 1*  ( MTAO? G pAO • g* • Z./" ^? g/O"&m /EX} X9 /E^% X+R^bH^X V : X =? \a #0 t 0 .com ���� �� ���� ����� �� . Gz = . ` XP& &A Xt X+^% .F!9 E :v’Ag • d1* Pn \N D0 90 G0 sP f-* ( t t‡` P‹/!? • =% U l Og :v’Ag .o ( \ v= # ’ s %C=# * ( n G f Wv% •Q1 TG0 mv.jsoftj. • 1*ž \ 9 •ž G0 ( m Z n N 90 ‡G ? ( \ x \hªA./o&8 X'/0 .=# E* •¾ ¶hTA * ( bLY MAN A E ( -* =% U/!? : X g .gulfkids. • Y ^ d1 f  ( \ •.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.com ���� �� ���� ����� �� X+X".¡* 1 v 9 f>N -x Tgž0 0 n v * h 9* ( €Q6 MAN Œ Y0* ( • Y •N 1 ‰ 1* U N v K 1 9 -x* 7t ‡< ‚x -* \3hf n mU/!? ( K™ # KX ¡ K]º •=N MAN ¶ C% G0 MAN •=% \ v’%? ? ( • Y \ e !C/0 h? ( Û \ e ? : X g ( =% E* •.? ) 1 m 1 ? (7 . K 1!9 4dvhTA%? .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj.•=% vP 1 ? œ v’A/ * ( dv1* ? :X g ./http://www./o X0X &_ X !Xw% L&F ^ .

% ( gbo ’ U .} .< b ŠS oA v.jsoftj.#* . •Q1 G0 \Aa “%9 n N v 0 f1 U X* * ( vB 9S \d1* n s’=A¡!? ( . " \#°? ( €E 1 ’ 7L €.?Ì & >Q ” 0 )) 9 p²A#* ( vr Ÿ* ( B n 1* lÕ3 ¯ *0 ( ( Ac ‚ % * \# ^ ©{ t ´ Ò ( MAv% P O * '.v 4A? vP N vP N : # 0 lX = E* ( v7!.? u 7 L m €./S ‘A> MAN v7* 0 vPU/0* ( P N Ac* ( F ‚x N K·* %& v’ W = * ( 7 0 %9 Ex h? ( m N 0* ^W.gulfkids. ` e X! /tX eoD XMX g\k X8 . +0 ybo . $ v4TA 0* MN 0l #0 -x* ( ******************************************** www.O= Gx* ( _ q _[ Š \#x* ( _ g { rC GT x 9 .# ª tht# E* ( m N #* WiA# v %#* ( (( &Z .jsoftj. +0 4 % U «‹/0 hf . F G+ . 1 \^ Å G!9 Ac* ( d x \A !9 PW v * ( l t< P ? ( \? % „ f MAN t S t· N* ( m d1 Õ * ( * k T f ‰ ( A . Û s Z . ”m ’ B U v’f = { ? : 1 U X g – (( j% KU E5. U & W F XG%W ”m )) : ‘ < n m % U * – ‚ % * \# ^ v . K %e KŒ* ƒ n ’# f* ( .jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.com ���� �� ���� ����� �� . n { vr 0 v’ f* ( Ä 9 n v’•1 ?* 7 0 Ex * ( vB C` U U? ( C * 4d 9* ¶ 9 %10 Ž* . ./http://www./ { \DW %? ( { • Y € \#S ( XQ< 9 v •=% \ AN / ? .com ���� �� ���� ����� �� /http://www./o* V ‚ % * \# ^ m N • ‹/ ” !Z * X* ˆ x ‚x .com ���� �� ���� ����� �� U # m )) \ •./S ‘A> 9 o AN : X g ( X < \ x ? •N * •" N L=  ( . (( e54! # m \[5i0 NŽ! ****************************************** U & W F G%W ”m G0 ‚x K W K 1 È #x ( .•hA.

‚ % * \# ^ vrCA m N* hA? ( w A` ž0 b j0 n · ‚x œ0 K a c n F K ‡ t# [ v’A} ( a C n K A` œ0 K C ‚x • # j • v %# Œ #0 #s /l0 b h.jsoftj. 0 \v 1 ? ( A [Y )) : % †B lX = 7 ( g*0 n _™ # ( s KX ¡ ‘A> € .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.> B e0* ( v[A6 www.'( ( [Y ’ E!doWF 7[™ ( E _P j Î n j0* KP N Š v’%Š* ./http://www.gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� ` &S&* 5X& & Nc!&d^% /Eb# % V : \ !% z% /•™ u % K 0 X 0 MAN ˆ N – m Š W g* – 59 n b ž v 0 G0 : †L/ f\ hAƒ L * L \ x s’ . •B Y «0 MAN Î n v’ N = ( l¸s 5 m N* ( v¢ m N ( = B g0 vP 1* * ( 90 .? ( v[ C ./S ‘A> MAN s’ * * s’ U? ( Kb d 9 \ %?0 M AN \ • % v AZv • .TGx . ©b 9 v >f* ( v ŸE .com ���� �� ���� ����� �� .? ( € Kž ZN vo^ U/!? ( o AN { TG N S : ’ g ( B #0 * B * ‰ h? ( mžs 1* X = \=s. n s^ e0 · 9 g hA? ( ˆ /0 • •A}  ( \ Qex vN C v^Ae0* #s N* >f0 lX* µ* ( • A f • N · b Š MAN 9 v * U/!? ( X§ •G0 vPQZ% s’90 9 e0* ( ˆ /0 • l }. (( E5!}WF 7À * ( [Y ’ E% X |WF 7 z.jsoftj.jsoftj. Q? H 6 lX* µ* C" Î! KPE* ¦ s N s ( * ` MAN l .#0 .( dfQ 0 e* dg = d A.Og _’g* Ex h? ( . 0 : \ s’ =? ( vž Z% \9 sPW h? ( F 9 . A . ?* \ *‹$ U * . n 4 gl0  ( mv =N U/l0* ( \l 0 s’ Av * v ž .com ���� �� ���� ����� �� /http://www./S ‘A> Û ’ e* = !t’ . lG t ./S ‘A> 9 o AN : X g* ( Kb d 9 d U X vN -x _. ‰ v’ 0 * ( b .

gulfkids. Y G0 $ X S \† 0 s’%Š* ( †B U 7 #* ( v’g # -x \¤g •G0 d AN* ( Uf* ( • WA re N € TG0* ( _4a ¡ W $ TG0* ©b 1 — TG0* ( 7QNI d10 n www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. f /E.g* ./http://www.9 là d ? ( N # > * N < hA v %#* h? ( vP ht. _. t Z @ n •9. ‚ % * \# ^ { rC 4¤N0 vm t.jsoftj./5&?X8 ^”&•^F V :4Ÿ0 F N \lA f.com ���� �� ���� ����� �� bK L Y T f vP fU * ( tOt i" s B g0 P " v ¤ # · S * b h.C U m E.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. •G0* ( vm N •G0* { ‚x *v+ZA G0 F 9 vr d • .XoX* &jb\ % L&F .^% XP&n&bw/( XE#b% /.¼ Q n v O s’# f ) £ g ) 1 L *¼ « 4 O= » l 1 sP fP Uf N .%m )) : 3 # #•U/0* ( # l ž* ( # vV/ * ( # _³ Y 7 g* ( K• e KŒ n ( (( N 0 u 7 LA h[? . n a C ‰Qgx t N TG0 \ * ‹/0* ( t ? . ]9 s^ e0* l t -°? ( /± ‚x* T 1* W N { ‚x v A= } * ( ¿ O h% f vP 1* h? S .t P dƒ* ( v‰ ’ 1* ( s’# f ‚x vF P N* ( = .`X 04 % ( _’ g* Ex * ( b N n s^<0* ( m N -x C " v ´ U #s N * s1 / #!f • # hA? ( 7Q. t# # Q9 s’ T •G° ? 9 p µ 3 vD n { v AC# s4f vm O N Lc ‚x %1 •G°? t LZsv •G0 ^ n m N # ©{ ²? < TGS •C= * K tNt n* K 0 n W $ v f #* .com ���� �� ���� ����� �� . \ v •G0* vm* 5 . Ex ™ ( \v N* ( ‚ % * \# ^ vrC v\#x ************************************** « Ð & i™ M% Gu X+^% (X » s f.Y / © E% /jb6 E% ’ E% j0 A .jsoftj.jsoftj.

P C !? ( 1 < ’g _‰ Y ›% U MAN* ( P Æ dƒ n %O? v /z f * ( ‰ 9 MTC5 * ›% n / ? v f U l 1 U * ( ‘ 5 lX* # W h * ( • 0 ›% n TG0 v4A% E* ( ›% # Ú ›% m l 1 U ¢ Às • !Z?* ( .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.\bX X g/. A www.gulfkids. = C mUœ U l 10 G G0 ©{ f U * . [‡g*t P " n* P " W ? .+\? X & g\k\54X+!/F^ &@X* XO % X .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� . P h? \ 0 370 MAN [g ? ( . « _@ c ^ n L1 A » : l % ’ g s g* . # L. `^ &_. G . ? ( •.#I l = bLY † !? l 1S -x* ************************************* . MAN v N .jsoftj.C [D s ’•? /* ( .jsoftj. E .!Xz% &g&% ./http://www. ( Ã= * \. dƒ n ) 1 \% f ? ( l \ 7 =? ©b " X * ©b h.Xo y^%&m ^ D*X / g\< g\k!&u ^b/( /E"&•^F /E+&( ^ D & X I&s#% X_. dƒ n G f* ( .6 &Änu X ( ) 1 7 · !9 G f \#0 : \ * \ N Š n * C C LAN v³ f!Wd _›%t# .com ���� �� ���� ����� �� W $ GT S ( l A \ G0 d •Q 0 \s¤= 0 h? ( d 9 9 s’AË* * MAN s’= Y!? g A TG0 þ P s Tf! hA? ( . dƒ n m * \#0 † ¤ « > v f v f U U/!? ( œ v— A U/0 m ¢ /0 "* • E 70 l‘ 5 Wrf • : ˆ. \Y ? n • 3 \s 1 ? \l¤g d 9 ‚x s’ 0 ( d9 fT 9 l a C ’A%g0 g* ( s’ ? &Ž. mU œ vP " G •G0* .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. N g ’ " U G0 W ƒ* ( vŒ ` * v‰ $ * v[A6 « > .X % # &m [\u V .

v U ./http://www.k * – \ N ©{ LD ’ @ tž + ./o ^ ^ .kF ’ @ & /( N• 'C e | ’ /• 'C iAOv G0* W dZ G0* !Wd G0 G .t&Ì .jsoftj.#I MAN TG0 #v U * . 0 * ( b.jsoftj.jsoftj.'X #% V (B :X :X :4 f 9 • A G f •e 9 G0 : \ * \ N Š n • 0 † * C C fg • vr= 4 : vB f \ X =? ( rg* !Z?* ( • t s.gulfkids."./(& iX. (( v[ o ( . % f.\% ^u X 0&s%# V ( \lA = :" 9 -x* ( www.com ���� �� ���� ����� �� " „G ¤ .'X0 ^ X e Xo X ^ / &tWX. * • tsht v’ A \l=a G f* g ( • 0 ˆ # E : g .^% / X ^uX g&O&" X.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.com ���� �� ���� ����� �� ‹s N † 0 _‹ N "* s g* Kb =9 KbL Y p f v ¤ \#0* ( P " ‚x M%. U P !Z?* ! F • 0 ˆ # E {* ^ g.& N= "X I&8 X X(X e ^| /Ž' & kX ^” ( N= "X I&8 X X(X V (F \9 v‹” _ U#x `/_.\u X( X"./(& iX. % f./ X 7]8^ ***************************************** ` ^ . \#0* ( P " l hµ \#0 •ha TfU •G0 % MAN* – c Ü0 v 9 †LAN 6 g Ä %a =a hA .#I TGx ( ` ^ .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. Kr C K4 ¤N K g KÔ f 3B [ l % \#0 4A% G0* ( \ 9 3 Zv P hA ™ * ( l ´ E* ( • 0 Ü µ E* ( K 0 MAN lG-! . — e P " Gb 8 u !" % m ’ e b5i( Gb 8 u @ tž m )) : lX = v[. o Z.". G± g0 : X g ! • 0 ˆ # E : l g . m 9 v.'X ^%X e Xo X /E+Xo ^ / &tWX./O\bX}^ X} ^”&•^F V (• \ Ag v[AÀ * ( Œ* À" U G f* ( \v ?* s’AT * ( \vW sP s= v´ G .\ %= MAN v@a .\b&. ³ U6 vrg0 dpAf g .!% •F ’ !" % + G0* ( \ ( . \ x * ¤# . E P " Gx 4I^W.'X0 .

com ���� �� ���� ����� �� . Ìb * \ X #0* Ex Ìb X #0 ( mQN n vr CA T Z? **************************************** _ ( ? !% ï% www.jsoftj. l 0 fn* ( mb 90* \A 0 5TA9* ( \1QN n ©b cS t tZtN* ( H I * F! * A" )X c s’ !? ( \# € ^ G0 s[C .jsoftj.+\? &m X_.g* .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.gulfkids.X % /g\k&'\ "^ Xo /µX8* ^F [\u n s%g* . Œ* À" ************************************* &[b % /Z '} &GRH 2 F _ P \ AN sP * ( \ 9 n %gl!? ( l A \9 e0 •Q1 G0 : 3. t t‡` 4 ‹/!? ( G =%Ov !! U n 1 U ¢QN %1 U G ^ .1 W ? ( KP ¡ \s¡ * KP 9 D d 0 9 \s9 D* \ 0 ‚x ( \h.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.. ` XP&u&* XH g/.Ex d X } E Og n E* ( # = n E* ( T 1* W N { b = ./http://www. •QsO € G0 t ‡f-* ( =" •W O? b cS “% U vP f.? •. Ž* ( \ § r= _B =N \ AN s’ # K7 P ‚x \ g Vè0 \vh. b * b v 9 -x* ( \a N0 n †B l < 9 -x* ( \ 0 • ( \9 9 vi  ( \ ? ¡ n L £  ( \ g MAN vr=  ( •C # v % * l 1 v“ * X U * f* G g3 O # f h? ( • g * l 1 -°? ( \ c0* \A 0 Î! * . G A " bE+ \9 lù % * ( Ñ * h f Kr À 9 7 À .jsoftj.1 b Á0 n .com ���� �� ���� ����� �� n v # E #0 ? v Z% * .v .

` .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.\kX0 . AN o E* Ä=? bE+ * ( \v / #0* { X B ^e0 . ) a ¡ \ N Xj./http://www.v S _ fU U * ( ³ f . LAO Ae € * ( G " -* \A ./Y #%&m 7 ^< ^b^< ‚X.com ���� �� ���� ����� �� n Z X h ‚x U : ]%9 v v 9 % 4 Y0 9 l Ae U 7 = * ( !WD * Z ]9 / * ( d ? LAO K ¡ ‚x v U ? l A \†h * ( { ( \ 9 v * * ( \ Qe n * « Ae » vB = * ( _ f _ 0 \ AN † d * ( • AO  ( ] %f 4 Y0 9 l Ae v4„A./" ^? X( X 0^ g/OX (X X./Y #%&m X ^$?^ ^%X ***************************************** e !OA e>!? &U y ? \D =v G0 K 1 Ac a x ¶9 Q • 1 G0 : \^ ^e n † À f{ 9 M f : X g .com ���� �� ���� ����� �� . \A† n l Ae* M/ ! ? .jsoftj.¡* « d * » n ¤ G0 o * v\% ) =•? * M 0 \#0 ( 9 ^O 41 fn { X ‚ « » N d0 : l X =? ( 4 v K =v f K !9 -°? W‹ l # hA? ( ^ .x" &( \ . G " ‰ 9 œ Æ£ f • 0•ž 0ž* ( •9 v \=A/ n { v L ? Ex* ( _ 9 Ex v E l¸ S * v[a g mU U n 9 > ^ ^O VO= P N vPs *S 7 =" lX c E * ( U v 5 E •h • C 9.&%^” &( yX"*^ ^%X g/O/ *& X X.jsoftj. * ( m f-* \ Qe s[C= Ž* ( • h . ©{ Ex _ Y L% : X g • _ Y o : X g ( K r 0 www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj. € G0 4A% ( ‘ < U •E o s #0 v S S MT ? * >& v d (B X( V : \NQc * m dY* ‚ % * \# ^ \ C * ( F v@ Q { 4AN Gx . Ü L1 #0 ¶•f ? +s v Gx* ( ¶•A ? LA =9 P l0 ’ f Gx : Æ lX = .gulfkids./Y #%&m 7 X' Xt ^%X g/O/ & X8 X.

# # / 0* = ? • / U/0  . ©{ Ex f* L% : X g • ) f* o% : X g .# # v e M 0 v N " G hA? ( oA ( •Q c • g* L=9* l A M 0* ( • Y 1* h? ( \ x \vf •9 g v ( d »c Y •Q f ¶ ! * ( ’#0 Ex vP 1* h? • dY ¶ ! \#x W4dA : X =? ( \lAhµ s ´ 4A? .\b#?X. ` ^ .^F &Elb% y^bXoX ********************************************** V v .jsoftj.# # vmQvN n ©{ ‚ % ? ( f ˆW 0 f GS* ( G N0 ‚ % * \# ^ d TGS .jsoftj..com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� .+\? &m .X. ` XP&+&(•D( g/.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� . ) 10* _ N hd 9 G f* 1 -* ( r 0 m CN0  MAN rg ? ( X*S d O % ./+(& •/ % &[#?X.!Xb^F &Elb% y^bXoX V .X. • dY n _ Ÿ hd 9* ( MWh.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.# # 9 l ` \ s’D %? !• Ä 9 S ./http://www..¢ /* ( ‚ % * \# ^ { %9* ( { • C U /z E 4 : X =? ( • 0 1* h? ¤ # * d »c Y MAN rg ? ( \ e 1 ? . * . mU \s5„A9 ..4dA ( ’#0 Ex vP 1* h? rCA9* ( { G-°9 s’ U? ( d n * ` U/0  ( • d ? f* ( d ? N v ¤ lX*S . . u • S9 —s " sv ™ •s e TGx KbL 9 v\•A„AN* W4¬ :v Xg d •jW -x ™ BUf ? : †Ä. X g* • 346 9 * " o% c s ?0 www.# # v e l 1 € .Ì•Q f* { 9 M f : X g . ? ( \ 9 ‚x œ -* U/!? ( .

gulfkids.jsoftj. » n* 4d A : _ % X =? ( 4 * 3 .com ���� �� ���� ����� �� . 9 v4 µ E* ( = n lX % E \#°? • K % s N « h ! 0 ( m hN • c0* ( m O9 4sN!? • %Š* Ìb U 7 g G f •Gx W4dA : _ % X =? . K s% N ¶s9 e0 ( ( G _³ Y : X = * ( ? ‰ Y n .'( k j d( Ž& ( $9 " % v 0 * ( = =< mU €v ½ gT* Ü0 v 9 v % G f i O @A‡ ‡f \v N ’s 1l0 N -x G ? ( N 9 1x* L .\ CN0 -x s * : 9 LAN 90 X g* b N 9 l² ^v b =9 K\ ? v™ M= 4. N v·W % U /0* ( \ N MAN vm 1 Ã= * ( 1 U v shvN X C? .%9 @AC# ? . v h5 * ZA WB ©{ € ( m N & • j * ( \% • e* ( T 1* W N { 9 lX O E \#x . ’ Y & \ f www. ß A \sD3 N* . n s0 "* ( • s/ \ AN vF 'j!? ( ? [ L £ E* ( W W.jsoftj. 9 ^O • #0 – \ N ©{ LD – v hN 0 : X =? ) 1 7 g ( K™sN ¶ ÑL Z. ]" % ©{ LD ¼ • AN † .9 \ N g* . n 1 W h * ( LAN N _ % [? ? ( –\ N U /0* ( bLY MAN A E ( •N . v t 7 g •Q1 G0 : ̇ 0 %v N : «bQ 7QN0 ./http://www. g!? ? _.o % • x.$ ² È b 1 X c 6 s Å E* dshv Q ? 3“hl" F! ? b / n a s „f-* Ìb / a Y n s N* b* l t%‡ st f 9* U * U dv Q e † %v ***************************************** &@.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ���� �� ���� ����� �� iA" v7 %C MC%v =& s A? € . n K % Xs N N G !.jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.

com ���� �� ���� ����� �� /http://www. < \a Š!9 vr d * ( \W9 N U/!? ( { N 9 v• j * ( { vrC * { l N v t.F L&".< -* ( \9 ›C W O . .< e* h? ( N \ Ag n vŒU= * ( ¢ Z< Ag ©{ X3 ^ ? ( MA% \ e* M AN \% \t.jsoftj. 4f.com ���� �� ���� ����� �� * ( v7Q.com ���� �� ���� ����� �� ˆ0 * K d 7 0 \A g Ò \sT Ë \ Z/ . * € ^" n ( d * A n ( .< v¢ Z W < MN = ( '.X0X X!"D % &@ X!R X % L&F . Ex h? !! B C` n \ v]Av* ( \9 v@T? * ( \ < 3Cv U/0* ( .jsoftj.jsoftj. .A10* ( t t.C @C Î*l0 g 7Q. { rC TGx &k.% ^@X. ^ `& XoX* Ex \ . Ž&xX.#I Ž N n ( Ž % n . ` /* XOA^W%  ( 1 ‚x ‡ te*t Ò F ]9 / .gulfkids. ` e8..n * v .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.\ ^| e !&bXC ^ ^? /E"&m g/OXR!&5'X ^ . ` g\k^% .oX* /Ž!&}\ NŽ0& ^u L4"&•^F L4+Xo I&* X5&o Xj%^^WX ^”&mX V ./o* V : X =? § 4 ¦ n € 0 g \#0* ( \# ^ \l C rCA G0 4A% * ^”&m &À ..\iX0 XZ. ¢ t t t/ ( . XQ$ * % 3B s^ * 3‹ n ( G < Ž N n ( G . .‡< = * ( B ‚x 7 g* ( \ = E v¢ Z< ! ¹ g* Ex v./+X(r X 0&s%# X +X^b/ 8/ / /n+X+^% "&m V ( \ 1 * m N ? o39 N & •g j** •# £x VO= mU o v· N0 ¶#x* ./http://www.^%X &SX XR& /“45X'0/ # &m 7 LXA 4( &mX V ( f./O^i X # ( F 9 L=.À. \ AN G h A TG0 : Wie \ I N ( % WB N d A1 s’%? g • A¯ ˆ0 T O" ‚x \ 9 \= c n* 4v fl =? *v N ( vF d†0 : G h A X =? ( l‘ 5v* vrCA * vi £* LC% U .¡ b N 9 \ AN lG h A d Qf 4d? Ä Ah ( Ah oA b N 9 v hd l‘ 5 U/!? XOD0^ X0 v ^b X" G^% ^u V : h Ž N n ¹ /0 l²% ? ( W $ \ Ú vr1 www..

gulfkids..\b/t* \[ +% mU .^u 4( ek&C X• .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.Ÿ ŽXw% /½& w/0 I&s#% &E#b&% / /x'X0 #%^ V : X g v 6 (\ M f-0 s’ ATC% * ( \l 6 Gf WL= Gx . \= ` ’ /0* ( vmE " .\b\u g/O^% . (( b h." A • AWh¦ v % ( s W v@ % ( * 9 4v ¹ ( t@ †VÅ ( C 3L= C MAN p E ( ˆ /0 K A/ ‚x E d A/ ‚x v % ( F A 2b Y \ ? \v# 0 KrA • KB 9 www./http://www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. 9 d ./* ( .>f n ... .9 ‚ % * \# ^ ‹ vrC Î! G S ...jsoftj.g* . N-0* ( v\W9 ( ” wa oA ‚x s’d # * ( l A C l O= 6 ! _ ZN : b hA% v“%9 X g Ò ( \W9 \39 9 z v 6 * ( W 3 n \v# £x \% # h? b / Œ N C Ž N n 6 TGx oA ’# f* ( v 6 tŒt tN U v a C U d G f* n t ‡ ‡f lG N ? ( G N ? Mf-0 .jsoftj./+}/ X \ X !^b/ g\k+X &dRX0 ^% g\kX+&? X'(X . \ g./O^%X XO& ^ / &n5/0 # N /!o^ g/O^%X XO& ^ . t •Cg 4 N v’% " ( _[Wv v4a œ* ( _[WDv X c0* ( ******************************************** E48 & Ø /“54'0 m LA ( m .I& !^| 7E^%&m 4( g\k^% /G &bXo X( V s’%TC= * ( \Av s’hAƒ0 A Gx* .com ���� �� ���� ����� �� . { _rC ^ Ž N n Ex v[ = E ( dgž v™h A ( K. ` XO& ^ ..jsoftj. P * hZ% _[fT v _æ Y E ( ÛQ1* ÎW N* )) : lX = { G0 L g n MA% 90 f.À. ` .O" v4d?0 Ah * V ([ N \v 1 .X^F {„Ë}^ / / 0X ^% g/YX /S/*..A/ v@AC ( . `./ X 'X0 # v ^”r < 4 A v@ Q \v N* ( ´ mv../O^i X0 # N•... n \v# £x \% ? ( b / n : X = lG N ?* . ` XO&%.com ���� �� ���� ����� �� Xg'X5.

X0ž Xj%&^” L&F # &m &Š +b&% ^ &A &E!&F /E/" X. \ x o A=9 \Z G0* ( mTE G0* ( m G 1 ¦ 4dAf 4Ÿx ( v]f . * 3 = ‚x v¢ µ r % G0* ( ¶5 ‚x v¢ µ t./Y /E#b% X &E#b% y^%&m X ^i\ % /g/.\d/ &( /½/ wX0 .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� ."^ /Š +% XOD0^ X0 V ( o ¤l µ E* ( €E E* o hµ E* ( o#v O E* o d E \#0 ]= 4AN 4A% S* # 9 3B * ( A= m ¬ 3 G0 o AN Gx ( ©{ Ex ov^ £ E* ( @ ` ‚x v¢ µ • AÀ" G0* ( •g 4A% G0* ( b 1 * # % E * X +. G0 3 * h.= G0* ( Lg ‚x v¢ µ « G0* . ` ^ / #k^ X./http://www. € ž \ Y Gx* ( € O# \ O ****************************************** #[} o U o ]8 www./!/ & X5&x% X &( I&s&w & ^ &[R+% y^%&m XjDX8 yXC ^X V ( dA n v } E* ( d= c e>\%\” &j4X8 ^[/5/ L&k\b ^F &_ X X #$% h[\? &( L&b\? g\< {ÙË}^ . 4Ÿx ( • Y { o N G 5v E ( 4À Ž % U * 4d ? N* 4d W^ e* 4¹ % G AC * ( b . — e 4dgž G AC 4Ÿx ( { ‚x .^i%h e . * ( m * m 1 * ( m * m N ? ( < {• /•C € G0* ( \ Z.wD( N• X XA XO&". o t ‡ ‡¡ \ 5 Gx ( \ x ( \ x * \ %9* \9 =9 s % ? ( o . KbLY T f voA£ U { 4d e * 46 0* 4 b Y0* G0 o AN Gx ( ` / !& XR% DL&+Xz% X.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.’hAN -x Gx* ( o gž •ž \ ’ Ac Gx* ( € CN0 \ ! Gx* ( o AN B \ x ’ Gx* ( .jsoftj.%^ Ncb& X.jsoftj. vmt s t* ©{ dl A£ l =AC" l W % * ©b = * '5 * l = * .gulfkids.> t t U G0 4A% •G0 o AN Gx .0X G0 4A% G0 : ‹% mU * ( ‘ < U * ( VO= U s o % Gx (m * v\ !. wsdW n* ( „« 9 • > " n ‡X # • N Y • 1 * o AN TG0* .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www./A& 0X &(X & Xx % X &(X 7Z..com ���� �� ���� ����� �� e .

= * b = 9 G £I 9 a = #E Gx G!Y ™ Ud? ( oAs * € r / -x ÃWÀ. * ( o ¡ b = =? N .jsoftj. vL 4T¤# ) W °? M D E  ( TA" # .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.X XH^ &mX &E& # ^WX N !Xt /EX XH^ &•^F V ( h= ’g* . ™ A ¡ v7Q x* ( ˆ 6 v7Q x G-x U ( •# D * { •Q ? G 5 ( \d1* G* ( { N G* 4ŸS ( T 1* . W €Q6 * 9S H =. 9 _@ = 6 ( b 1E * b CeE * i Y www. ` ^@X &t•% X X!"D % KÊ 3 * ( K‘ ¡ X*§9 • ¡ 7Q I n *v 1* -°? ( G hAs./ ( m g* \a =9 MD * ( \ !9 MD ? ( ‚ % * \# ^ o39 . s t^‡? MD G0 L * ( • ^ ^e s’./http://www. * • # À" M CO" 9* • = /* •9 W4dA o9 D NS † v. 4d MAN ¤? * *v =# ? . \ ´* ÀA \ CO * .jsoftj. /Í G %. E _P h? Ex* .&F /E.v vB NS G f s = .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� Uœ .com ���� �� ���� ����� �� N MD G0 . % *v # N* h% n *v =# * ( bQ n lCÀ * b / n 4d39 9 vD • g Gx X &'Xt &E&O}X y^bXo XŽb^ ^i" v X+. %A ©{ \v^Y Gx V:3 .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. 4d * 4d lf * 4œ =N0 MAN vO # ( MN hA W N { N G D • #0 € Gx . K s/ v U : g ( K N ’s#* ( Ìb ?* X S n •EQh^ D * •9s 1* •Cs^g* •? 1 ( ˆ /S *v 1* -°? .gulfkids. m3 v * v .((e!5" 7 R2 ’e+0* Z> Ì ’ e 8 &U /G!•8)) 7ž m Av ( m Y* m.

jsoftj.gulfkids.((Xju\ n0 KU &œ/ n m)) :\ .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. ` ^ .jsoftj.?* 4d%hZ? ( 46 d¤ Ž O=" 0* ( ]= 4 N V•= ( 4œ A= • ! Ex o *0 MCN0 \#0* ( 4d†µ \#0* &. 4 ¤% X U N •D N E* ( G D U •E 9 ." v· S * vP * h.• ( )) : 46 X =? v O#S ’ 8 n.#%X." ( m S G* = " € * ( B % /! * B % b 8 •.(m g ‚x Y0*) ¢ ”* (\=•A ‚x Y0*) [= ? ›a c _4d ¶ ! G0 (m Á U #* ›a c _4d mb 1* ( f %" s t TU * $ vž oA s MA¡0 vF fS mU * .X. 4d AN s’ #* ( l W . Gx .ibd+ ’ • 5% . ." KU gC8 ’ 8 <&* /Š +% ’ N8 A 8 n" !Ð gk&% C8 m e5 A /8 n" jb ’ e0* e5 &A /Š +% jb . (( &8 n" XŽ &A &8 n" I* /Gkb'% e0* 4 dsÆ * . dvD N K W1 ‚x G gW * { G sD ‚x G %AC U Gx .% ’ &8 n" & + + &U ’ &8 n" 4ds h5? ." n W .jsoftj.+ % Š +% •bd+0 . \h < G hA.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.` * ]= * G £I * MD 4d9 Ag n & • =j ( O#S ( 4 d% \#0 4 ‹/0* ( !.%^ g/OX X ^ .D • D \W9 L= * * #† v7 WS * lX " ' " * vr " v O= * v Ý www. l ./http://www.com ���� �� ���� ����� �� . \ D * { D 9 *ž ?* ( l . 0 ” ( ybo)) : { lX X =? .‡g GS v N 4Ÿ! ? ( 4 h% .com ���� �� ���� ����� �� g&O!&F /Elb% Xg&bXo . . 46 t W.? UÈ # G A = E ( { X : X =? ( X " “%9 m CN!? { X ]9 •Ü N0 4A 0 MAN ov% 9 : X g ((Ð š./•& (D g/Y .>f MCN!? ( K stv 4a ¡ t4W.^%X g/OX X W#% e !Xt ( 4d39 ‚x G 9W =" vwAt d ( ˆ‹ # l 9 9 D.^%X (m V (`X œG 0& Xz% X &( ^ ^kF^ \ ^d! % /EX X5 ^W^F XO+&( X×^bX'" ^F X+& X0r /S X+!Xr . . ov% 9 U MAN ( X g.

•# \ œ Û TG0 v 0 • hAf : A5 v 9 v* hN ‡X =? .bu . (( Lt 0 j&™ o* ( +'+ )) N v@C E U ( v7 O%" v7 I ( ˆ 6 lX hA mU a g* Û TG0 0 hAf : v %9 h ? v hN X g ( ) .gulfkids. d? * # œ oa N .jsoftj.KU [ } &6 e " Ldo ‘m )) : 46 X g* ( S 9 Žbz / o : gO+( – & !) – & ÂÌ ( gO&.10 s’ 1v * ’ &3.KU [ } 6 e " /ÀX* . L/0 www. d? * # TGx ( { t N t Ac ( . d% &À Q ( gO&. : 3 U N* .com ���� �� ���� ����� �� s t t* 7 f0 ©{ M= * ' K 9 ¡ K .bu . E # v Nv* ’# f = l% : 46 X = G f .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. (( 4• N D T 1* W N { N D \#x \ Š 9 D hAf D * m N • 1* ( { N •9 j \9 ^eS Ü ^O X N *. #* ) º* ) h ¤N ) hAf d * ( ˆ 6 . s E : o %9 ’#0 o X g ( { X G0 % •G0 o * .jsoftj. K = *0 K4 Agx E* *0 O=9 4d • 0 s %t Ž ( \ U lX " * m U9 U lXU GS • $ n L= ? * : /±* • l $ \ * Uf E d ? & # GS ( /± n Ex \ b 1 E ( m g U v d$ * m = #0 . _ ž )X•U9* _V / 2b CN* ( _™ Ë _ º ŸS ˜ 4À dÝ l»? : X g ( h% n { X ¼ \ N ©{ LD ¼ v hN lG-! . # p lf bLY E ( # S MA^ D ( LA Ag .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. • #0 MCN!? ( •E 0 7 P .com ���� �� ���� ����� �� ./http://www." n • C/ 7 g  ( TA" N 3BU * d$ n 4dv .‰Wž** (46l 0 s’ = #l0* ( { n 4dl? s’hTAlj • #0 € * ( l>l" Ž N n = 4 ‹ /0* Z.

%Y . ` e8. Ò Z< 9 M v* ( KX = 0 !9* ( ` 9 v Cv* " ‚x .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ���� �� ���� ����� �� ' 5 n K· d? ( G e \l O • ? \39 N { X D Gf ^O ’g* K· ( r% * K = ’g* K· ( B < * 4•A./http://www. mE N MD.? ( m g . n K· ( = * .b/ * n K· ( 4=. { N ( \gs e n L v * ( \v f v’Y v/* ( U W Y0 BUlf* ( ˆ-S W Y0 -*l0* .[ * ( \lAf! • Y v ´ E . K ž f n* ( KG f n* ( K c „ f n \9 N MD www.com ���� �� ���� ����� �� . (( /G} t ( j+( ‘.% ’ ( Ñ i g! 9 \ 1 v? ( \ N · % ra C ‚x v U * { N LD * . _ N Y* ( )G q* ( _ f* ( _ * ( _B TUf : \ =? \ c v NQ * ( m e v[ d ? ( \ 0 Ã=..jsoftj. * ( m A9 lc 7 LD * #±m &U &*> DŽC &j"m )) : X = * ( \vN l .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj.* ‚x v’ A ? ( \9 Y v]# ?0* ( .jsoftj.h 0 \= c n l g % v[D v* .RX &( I& xX 7_ +X} Xj%&^” 4( e !Xt Xj%^ ^[X X} # ’ g** ( { B n trg‡* 7 ( ‚*S œ Ý ’g* \39 N LD * • D G ? ( daQ Ë 9 ( d? / 9 59 ( dA1 * dA Ë \v9 } – # p f – ( l ´ / \ _1*ž ’ * \†hN P 7 ( 1 < n { N LD .XA &m I&s#% X€X8 X5X V ]" % 3B { N • D G f o . .O< MAN v7 * ( m N \N v * d •.gulfkids. ? ( •h¡ ¢ ” * { N MD * . * Ò = ? * ( • D G ? 4 N * ( 4 M 0* ( 4sv •N v· = * ( ‰ $ W Y \ C9 MAN Z< lÃ9 G f* ( ¼ \ 0 – h ‡ ‡gt ´ 7 0 l jQj † Å* ( \ 1 n v j+ ? ./n\u Xj%# [X xX0X /8 XO"^W% XO&.} t jbY # .

X'^%X V : \ D U ©b 1* ****************************************** bó I* . v4 * †™ * ˆ-S * l Z< O " & \vAg* ( G ?§ dC b 9 m g* G M S ‰ 9 m %? ‚x { ‚x • v O = ‚x* • ‚x* • lX!. * • »Z A ‚°? ( vwt%•At .gulfkids.!F o •| ’ ± >F NŽM X ^| Lbo k0 www.'6 D•8 ’P° % /gC8 G" ’ &Š +% ybo ‘ .+ \”. @T? * ( mE Y* ( WB Og* ( A = _ h¦ = .com ���� �� ���� ����� �� .F^ XjDX8 Xj!&d 0/ X‰.k#b( ~ o m Is% j&O} 8. \ x S •D3 ( { MAN •Q„f • e r= ? . (( Ü MAN ¶j©S La * p ve )) : X = ? ( \v 1 v A5v* ( ]f " * d * ]=? " mW D _ ? f _rA• dƒ g* \39 N MD .com ���� �� ���� ����� �� ( v\9 ^ e0 vi9U v* ( \†hN l =v* ( \v j v .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.Y L&.!%m ./http://www.u c • 1 m ’ I ( EX.jsoftj.jsoftj. v* ( \v 0 .&Y • c v cl ( \vc** mv * m8 90* \lA 0 ‘ v7 O%" _ h¦ ¢ /l0 \ AN sP* ¹* ( ^$ 9 \9 v1* U 9 9 l=? ra C ‚x !Z * ( • 3 ÞY* .w v? • v l0 µ .0 7Ž0 u m Ð š\b&k ( m ’ :8 G" ’ LY j. e ‚x ( % ‚x ( d= ‚x 3 = P %9 v\# .o ’ L\% 3 ’ š/ Ox. 4T! * 4TA¤ * Y* ( M 9* T¿0* N * ( AC 3 0* ˆ Z • e* ˆ ©b hƒ * ` MAN L :" * ©b 9 B C` Lg:" ©b #S * v N v\ stt^t# • d1* v4> A 7 S vm Y* j.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.b!C #b&u â.jsoftj.N‰ . ` yX• X.kA ‘m gOb% )) : X = •-x ( Aá A \6x* vmE Ï X + [Š P M.

. ` e50& ^u eR.jsoftj. 4d N LD \W ( *v d1l0* v% * lg3 l?* *v lc* * 3 vY = www.com ���� �� ���� ����� �� .` X t^WX X(X Xj5&"^” &( XZ ^iX X( /E#b% /Elb% ^ oX V : v % K‘ j n* .jsoftj. ./ % j% ’ j\dw : ********************************************** [!o b% ™ .jsoftj.\b\u L&F X( Xg&bX ^F &@X Xx % XGRX Xj"X.} g&O&.u . { G D Xj%^ X & zX!%& V : lG 5 /z K[D n fl.C ’ y• BC ô.^F g/OX ^<^X g&O!^bXo ^ X+!&k'% ^ X "^W^F ./http://www. ` &8 Xn"Ÿ X X 0& &} XO/ % X 4d9 Ag n ©{ 4AN* Z ’} o# % 4ŸS ( v@T=k G D ? : +Y ( 4d.&5+% y^bXo U X• . 4d N LD \ ( ' * ( 95 N *• lg -* ( * E*S * X S * S lg ? = . 4d N LD \ ( X } E 9:f* . " MŠ0* e =" l #0* C" p 10 D Gx .gulfkids.n* ( AhA • A/ 4dA g n* ( A • O * n O ½Q/I * ( ] " ]= * ] " G £I 4œ Ag n 4AN* l = " * ( v@ *v 4œ e0* ( lhƒ* vN 1* ( *v d * v% = ( n .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.h 9 ( { D b 1 ± mU n 4L. ^i%^ V: l 9 ` g/O^% XG"&”^ Xg&% Xj+Xo KG j K c n*. b >N** ./ 0& X5/0 ”&m XP&+&(•/ % & Xo /E#b% XL&•X8 ^i%^ V . #S ) % 9* ( 3@< oA" D " @ 4 N h> 4d * S ) % 9 4dv%s ? ( 4¹ n TGS ( 4¹ * 4 1 ) % 9* ( d= D" U . (( Xj m @.com ���� �� ���� ����� �� #[¬ ’ j/5XM^| : \ æ0 ’ &@ tž !" % / ( E!bo X“\bXH ’ /_ b{% E% Gu A .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. G ^A " \ AN ½ v µ * G g O \vAC * ] +" m h l ¡ mU . • > hA Ìb =9 4d9 .

com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj. XA XO!&F ^ X X0 ^% &j™& X8^W% y^bXo XO!&F XP&&k.h * U? ( s’ATD Ä \A9x N l‘^ K™sN ¶9 ) 1 ¢ / = * 9I * X " b Y ©{ m CN0 ( • ¡ 1 U G f* ( \9 ¡ n K7 0 jQj n K s 3 u MAN K s KX§ n l S * lX " U G f* ( P * ] * 4 5 * g ¸ < G0 m8 90 s Ž* 4 v * s Ž ( KG 0* K 0* K ¡ n ( ™ N ¶9 .^%X e'. E • ) =Wh g/Y X X}X V : K hAf 4 * e vwA>v* ( { v N 4dv v* ( { lG D 4d D v ./http://www. 4dv ¬ g a O" G0* ( 4 * ^s 0 t •gv •C g ¸ < TGx \ W*!9 • * .^u GX" ^? 7• X.^u {„Ç} X 0&8 X./( {„‡}e 0& XCX e +X} / X5H X X& 7 X!&"•& g&O!^bXo /‰ ^d/0X {„Ã}e>!&%sX XO\F. ` e 0& iX XY /8 ^u 7 M&F &( X 0&8 X.gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� • K4 ¡* K =9* 9x v4a ¡ : A" N ]^? " * Ý bE+ ©b 1 v ‹v \#0 † ¤ • ) _·* vN : N ]39 U N ]AD " bE+ l !? _ * *0 b W¡ v] . A g 4 ** ( .jsoftj.9 *0 ) * % v4 ( CO" À * Ý O bE+ A¡ .\du\ G^bh%\”X XO\% ^b&q g&O!^bXo e X!&" X*X {„¡}e 0& XO(X9 . K· 0 n 4dl 0 4d% ( 4 v 5e* 4 v f •% ¨ l S 7 # l hµ ( KbLY MAN A E •? 1 Q • s 4d AN ©{ 0* ( \ T D N l‘^ _ a ¡ 4¹ 9 [A g * ( •% ¨ 4d 1 ? ( A /z n 4d AN W * ( B l hµ hf ÀO www.com ���� �� ���� ����� �� .?^X 7 M&F 4( **************************************** XMz% £ ybo .% • % ‘ * ( d.

. # ¢ ? ’h¾ -x* • Wv1 o ! G*v €b 1 • %1 * www.A • z i e0* . { N v’ D : X g • t’#0 r f : ‡X =? ( t t‡` ( \ Ag n ‡ tht U 4lA.com ���� �� ���� ����� �� @p? 4dv * 0 s’= ž* ( •% ¨ S U/0* ( •% ¨ \% X S U/0* ( dAe0 .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.. f ) hAf L * . G .jsoftj." U dl = ( ) h ¤N ) . E* MD E U * X5&Ys/0 [XY \{+X!b^F 3^diX!&% g\< X '% y^%&m 7Ž5XX'& */ X!b^FV :b Y Gx* (b h./http://www.. ‹ %hA • ‹N* ( ]¤%WhA • ¤N* ( ]Aa . Ž* ( • 0 W™^v 4A? ( ‚x K7 0 jQj vBS N* E 1*ž E !! b W A !! ©{ ( _rO t • te _‰ g lG " ( ™ #0 E* @c # E* ) O Ÿx ( bLY E B j E ( E 4 E ( =9 E ‡ Y E ‡ g # E ( 9 E 9 !! TAN \A U9 U/0* \f •G0 X* ^? ( Y •g s\ ¨ s ) ¨ -x : bQ n • ž* †Ü N0 \%Š 7 U K’g** K] %9* ( \ x *! G ‚x mv = •Q1 ´ G0 m‹ /0* ( @ n A` oA" N 9 ‚x \9 -* ( m g* \ x M !? ( v /z .gulfkids.À? • sNt* vP g*S o Whœ X* Ò 9 3LAN 90 X g 'l" 9 o. u : v P N G$ P v .{ N D : * *0 · S n • = # L5 G0 ‰ C G°? ( .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� .A MAN MA v •> *v e ( # Ž 4Ÿ! ? ( K sN %9 • j0 *v e* ( b " WL E ( • ? s[h.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.. =hA v4„A.jsoftj.. n •hTAv `\›!&zX0 X( /S/ !^? ******************************************** .

com ���� �� ���� ����� �� v Wh† * v . A \A 0 n > _P j v\ ™ †46 ? l ]¤= hA vrO s Ž 6 =N F lC 5 E ******************************************* 8 i% \” Î . (( &S4 o P E+! KU LMi0 BC Ooæ0 NZ g/Y/ ./http://www. * G°? ( K f0 K7 N* K4 hO * Kb V ( ` & . K4a K‰ e n* K h .A1 ¯x o T>9 b ./A ( dZA _P tY* 4 hO n _ /t *t ( Wh6 n _ * 9* ( 0 n _ . P W l< €v8 . B CDE * † \ S ™ A? (¢* ` 9 * Y!? ( v l0 7 ‹ " MAN * F *Y = . G0* * G0 % MAN Gx . KŽ0 n M= ? ( †o * Q9 7 g0 v . S voA. vP > * v7 $ * v7 % Ex \ b * E _· v † U * .(Ÿ L&F g/Y8& XAX V : K 9 n 0 \9 ^e0 [ .‡Al$ N s * vP u P h" g s 3L^A \ #x ¸ ^A [pg ‰ * vP j * .À .` &Elb% y^bXo [#?X.(^X E." * vB eS v 0 \ ƒ MAN A¡ -°? ( •Q Ag W ! G0* ( š{ Ld ( 7t t1t* 4Whe* ( Tf * 7t tNt* ( À E * * " v’g* Md # * ( 7 Z x .F^ XG(X Xo ^”&•^F V €v 9 I * l .? • Gx vŒ N0 ." Gx .com ���� �� ���� ����� �� /http://www./ % DŽR & /0 XElb% # &m V . KbLY MAN A Ž* ( 7 g0* X* 7t t%‡? \ AN *v Y!? ( ` ‚X8. ¢* ` ‚x 9 ( K ‚x v¢ } E !.jsoftj. sW. = -® n = * .< * v@A= \v O ? ( • g UÀ G0 N vB C •. n _• /x* www.X.>f Gx .X.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj.( )) : X g .com ���� �� ���� ����� �� . MAN " n ’ =9 •{ X € f0 TA% : g(\ U/0* 7t tNt* . ` XP&bh?X.gulfkids.( =5% ”m ¸+% ? .jsoftj.

\% ^u X 0&s%# .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. t¢t N E* \ ? ™sl E U i ^O ( € " C v\ 0 • = . .5e P g n G hZ^v* G =v 4 * KP • #0 . n* ( K . 46 n* 4d.& % Nx* ( X = .+\? www. * . ./http://www./ X• Ÿ e X5Xt # &m g\? /* X9 ( g\k!&F .com ���� �� ���� ����� �� .t&Ì .’ f -x > 9 TC` X ?x ]=? " % c s TGx /g\kX".^% / X ^uX g&O&" X. K 1z ./z5X0 g\k^%^>&t . \ AN 4dvA = { X \#*† + # f •E =N « % { * ( f * QO G f* O # * M * ./o ^ ^ .\b&.gulfkids. ` ^ .u\ X( X". WB .jsoftj.s ? 0 .com ���� �� ���� ����� �� * ( K . @ 3 O 9 90 rg* ( 7Q É _ž Nx U GS ( X =A mv e — # @ 3 O A` U W ( X = 7 %9 G0 { 9 ˆ0 * ( g MAN 1 ` P A _@^ * ( 9 _[•Cg* ] 9 •W ? W A g©S ( m 9 L." W ! * ( %g F G0 %9 o AN ´ \#x •Q1 N o dƒ U sv G0* ( 4Z^v E* 7 =v G0 ( · S * P * h.^%V &m X_. * ( !. ? 4Ÿ -0 ( 0 0 .À .X % /g\k&'\ "^ Xo /µX8* ^F [\u ./ X = X g . # U * : 4.¡ \ AN 4dAf vF Y!? ( B* n F v. †@< \#0 v’hAN ( 9 Ü0 e — Y { G0 v’hAN hA? : hN .® n W # Ò ‚x* • f 0 n v—* # Ò ‚x* • vB C # Ò ‚x W •G0 0 : 0 n ¤ V ./}X Xt .? TG°? K £ N . #0 n ( B CDE * 3o —* Ex 4d N vŒ N0 * ’† A v^Š* ( ‡ tet ‡? 4d * 0 ‚x O G0 • /É ^Š 4Ÿx .X+.= a .g0* ( \ 0 MAN 4WhO? ( _.`XP&u&* XH g/.jsoftj.

L. ./http://www. 4d? ( 4d. KP [9 0 : X g • 1* mU [ o 4f :X g !• W4†.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj./!/ # &m ./ X X0 g^% g\< &E&%.com ���� �� ���� ����� �� 4dv ^? « T % » G = % * « ’ » G µ* ( •ha « » G ^CO 4Ÿx Xj%&^” X !X XP&^s ^sD( V ( BU9U MAN* ( 7 Z I * 7 gI MAN* ( @ .]" ******************************************* vVpAh * ( 1 / .Xo X+X.€ nG = V V ` g\? X+ /•.jsoftj. f “ * • % * •? *• s— Tc (\ K4 ‚x -* ( sW S \ •g -0 Ä \ 1*ž •Qc n ) 1 t W = ’#0* KP [9 0 : X g .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.X & XL&Y X(X v@X8.XY y^%&m ^ X * (( &g+z% ( P !di% P &@ ™ % @ % ? )) : ‘ < n hf G 9. G = 4 d% * ( G O 4 9 0 MAN* ( G 9 C 4 g Q 9 7 =v G0 ( v[ o iW1 * ( 3 ¤ v ¡ o dƒ* ( B O v• 9 [" -x .f 4 * . MAN ) . X ^ X Lh% vVAÀ \W * .&u /g^b X" ./ X8X &E#b% & .^% V : P žS P g*0 : X = 4 v 0* b / ’g* G ! * ( žS ’g* G* .XY y^%&m ^ • ( 4d% • * % • X5 # e X.gulfkids.0X g&O&50X8 L&F g/O^F V : o *0 0 ( ` . K †/! E* Kb • C 3rf MAN r .jsoftj. ^s™ • * ` g Ex UÀ Ž \#x .com ���� �� ���� ����� �� . } www./C\ G5< X 0&s%# ^ . ` L4+&.f ( { MAN G 9./+(& •/ % X "&m V ( 7 % * 7 $ * 4 hO * P > : +" % c s TGx n* ( ` ^ /**X X. #0 MAN : B S n G = * ./+X(r v % d†0 o AN Gx . H I * • /I 3@ < /•. ` 7@X8.

< * € 9 I G0 ( F X 0 b = * .com ���� �� ���� ����� �� g* ( 1* Ä *0 v 9E .gS n 4 † .com ���� �� ���� ����� �� U G0 v4A% C Gx • Ò ‚x ( • ¤ # * •Q†h}* •‹e € G0 _i ^e .jsoftj. ( m 0 X*0 n { À * * Y* m 0 F \#0 * . 4.¡ • 0 m ˆ v ? ( /E n /± 0 l / ( \Wµ * ( mv E l O^ ? ( m * ¡ v 9E @? * & ? ( †7S www.? ( ] *0 • . V†OÀ U 0 X #* ( \ g* G e* m hN ž S ( bLY • h? ( \v U h% vŒ % E 4d % ? ( v " l h% : !" $% ( K’È ¬ hN ‚x f v Zd  ( K f Y ‚x U dlf  ( • ƒ* v@ % ./http://www. • ? o .gulfkids.>f rg M= ? ( \l A.g W 0 E d? ( V†OÀ /* n: P A n* ( 7 . ]Ac % Œ e [ \ 9 v7 A  = * FQ?I * 7 % MAN l Oµ  s * ( G " U s \gž TG°? ( v\s A •A? K•ž vB 9 \ i l? : bE+6 lX g0* . \ h * \^s‡?* \ d Î*l0 •9 9 7 / !. g n l / 4dv %9* ( l Z.jsoftj. \ Ò ( Z. \v = E * . [9 0 n 4d ! ¡ ( K . g • 4d %9 M= ? ( v hN v U ? ( 3 C ‚x v %  ( O gE ˆ  % L .< B Î! v >f0* ( v¢ * : $% $% Ä .n K4. t ‡Ut t ‡UtY M AN A E .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. E *0 † h .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ( viAO E *0 viAO ( †4 E *0 †4 S : lX = v N * • l Z% v™ \ ds E v¢Q N* n 4d ! .9 KP %v WD •9TQlc v’? N* . v d¤ U * : a .3. n vB CDE * l . • g •UÀ A•? ( .jsoftj.

_4 AN \9 ©{ ( S ’† * ( 0 ." GS ( =? " * s.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj. 9 v€ ( : X*S X g hf e ( * v* .l< * #1n\ x . G0 %9 { MAN f * 7 N* W4 -x 4A. 9 d ? € • % d % G0 \ A%? ( % N .com ���� �� ���� ����� �� . 7 g°f _7 gx g\k!^bXo g\?/ (^ \kX0 ^ g\< g\? ^?X /AX g\?X (^ . mU BQZ n \. b hf 2b * ( .< Î! : % \ O ? ( s< [C= G0 ˆ /z* ( %" Ld v G0 ˆ • * %" ˆ .jsoftj. n vB CDE * l . Gx* ( W 7 Gx* % Gx . mU Î! * ( %.N · N0* v\ N \ sT¾ ] 9 M= 0 W4 -x ( 4 hO f _4 hO * ( r . ` & / &{+/ ^ X L^%&m .È b ? 4d #* ( l À # Á* b f # G /v Q9 v— _ vN * \ ? N E •9TU d v v .® 9 l %.jsoftj./Mu g\< e \| *********************************************** / 0 ? G0 4d v #* ( v 5# v Á* b hA # G0 F v # ! • ZN ./ & }^W^F V ( Z •QC# f _•QC# * .À ./http://www.gulfkids.O l !. !. n v =v E G0 bE+6 Ä^ O#* ?ž ZhA G E K 0 ." # 1 g % •f. o .?* ( —* MWhv * ( b NI ( _ * h% Gx ( 7 O m =9 .+# E Á* ( b /I . œ • *• ˆ • ? ( •QC !. \„Af o /S : g* : /z X g* www. @a mU Ld v G0 % MAN Gx \.com ���� �� ���� ����� �� G MAN Ex ½ O` 9 ¢ * !. = .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.

# U * E*v Ò X* •G0 sr® E \ ? ’ v i †O 9 s[Wh ? E lC Qsf \ ? ‘^ 3Og •4 o •0 T ƒ0 -x* E vd1 T ¤ G0 % h? Ü *W v c t\tdslf s’f 0 Q = * • t s.jsoftj.k& % ^ .com ���� �� ���� ����� �� .& XŠ .jsoftj.X'.. ¬* \l=C# ) d 7Q ^ .com ���� �� ���� ����� �� vBUT d" X 1 † 0 K‘%Y MAN v\ †hlA E •/0 @K s s.gulfkids. G . 59 v\v./http://www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. * # n BTUdh L5 oW#0 7 S ZN s * ************************************************* v ..com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. u : LD 90 A x X g Q AN P* ¡ -x * 5 r f 2b o 9 * Lf d†0 Q W g( MTg _™ # · S n l$ W Y TGx Q Afx ˆ dg ? ˆ G0 Msh% * ( * n €s W ˆ * Q =j • N < † l¤ s t ) =j < MAN 2b N Q ¨• Y 1 nˆ E KX ¨ ."^X g\kX'\ "^ www.. t \ ? sPU® voA• l =< * ********************************************** &•#>) &Z>k% \ 50 • [  { [ ( \=•A/ [  ( = / [ 1 9 g n l h n \v¡ e o %eS ( \v? /ž* mv.\b&i X ^>^F^ X• X.+% ^ / /(WX^ V A A$ X hNS * . `^ h< P O % ªGx Gx .+XX 4 &5% . * : †L * v 9 X g* 9TUdv ’.\b.#I AN K l>v .vh9 ’.jsoftj.X g/.

¡* ( 4 0  ( •E*0 •W O ( g O 9 F ! G0 0 -x rA.>f •9 g l= N0* vF ˆ g ? ( @s% 9 t !? W70 ********************************** & +Q ./http://www.jsoftj. • N c v9 Z ? Ac g* ( @s% 9 F ! G0 0 ( AW " G* = dN n •¤N * G0 vP0 g*  ( • g @ N0  c K’g* n • =# [hZ? ( o .jsoftj. z* " v4 A% . ` 7 X5?^ L&F ^ X'"&•% X+i^bXt ^i%^ V n o g ’%D* -x : X g • l Ò : \ g g* ( ‡ v 9 v ¥0 lX = . _F! * )G * †4¡* •4 * _·t t ( vP #* fS * b UgS • e v ’#0* K f MAN s’%t lc www. TQ vm.\ C % . ’} $ v a O * l¸ * _ß?* v‰ž Nž* vP 1 Nžx # n ( $ g E .F X!.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj.G f o.% 90 v. G0 @ g _.>f \ . . ? .gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. ‡¡ v4 „A%" l 1 d†0 : X g  ( F M 90* M ? ž .com ���� �� ���� ����� �� .com ���� �� ���� ����� �� n hf – v[D v ( \ N " N L * ( \ € Œ* %" 9 ± TGx ( vm 9 v h< v * hf \a % !9 v * ? ( n = 7 – i ^O ‘ < N 4lf Ÿ0* ( \ z E* Œ* %" 9 4fv z v’ f : X =? ( \fQ 3 N l 0 \ !. v“%9 G f .d l²N rg* ) AN v * F * _ c M= 9 F v ! 3L=# v.

. • = = B U% G AWZ% ¯x ( 1 € 9 G AWZ% U Gx vB3 = h ? ’g h> * ( 3 % " [ * ( ¿ O h% b 0 n • TGx .. •Q Ag 0 ( mv W 0 : X g ( ...X( &Elb% y^%&m D*/8 g\< V ********************************************** v . _ =?* Þ'¡ ( 2b / * ) W Y ( ) h=#* ) h%# ( bLY MAN † = . * ol A v· S * v7 : LD 90 A x X g %v o #x lX = * L s4f www.{ X+d# &u X+#% [4xXo X+ X8 V : G = oU* ( v\t * ( \T¤ v .com ���� �� ���� ����� �� .Z # K l ž «‹/0 o ¤g*0 : ’ g .jsoftj./S ‘A> n \l¤g v ’# f .jsoftj./YX /gk/R% /E^% ^ ^ 4•XR% /g/Y^ . " “ v %9 X g o U * ( = . G f . = 7 g •ž T¤ * s‡` O# : 0 : ? TGx ` &• X'&R% Z& ./http://www. d * * ( Z * h% * ( 5 * 7 *v ./ E GW A _¢ L * ( _ W _B Y Ld? ©b dvÅ / ( < ’=Av/ U * . o. v 0 d : X g . si ? $ ’A/ -x ¶9 ( o Ex : v\9 ^ e0 \ X =? ( • 1 v7 – rA.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. ` XP&5& XR% /ÀX ^ X.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.gulfkids.jsoftj.D5&R/0 ^%/•XY # &m V ." n E* 5 n G* „ E* ( ` ^ ^b&} X % ^ . # ’ 0 . : d L mU .X0 ^[5^u 3. u •s4lÇS * h..com ���� �� ���� ����� �� \ W 0 G0 «‹/0 ( K # 0 e •Q1 G f* ( . b hAN v 0 – _•* .

com ���� �� ���� ����� �� /http://www.nC ybo /P 0/ /•F4 % G0 o * ( P 1 < Ac n † t v E _[ Y v@? * ( @? n _½ O#* _ jz sPW E(v . œ g0 h 9 ( Ñ• * K U * a g K@? 9 Ex . #* dv´ 0* v ž* lX =< o * v7W _ Zs. * K =9 \v9U´ ŒQ/ ( \9 j Q v h K@? 9 \9 j v[A” s Gx .5O l Z * * • %? \ = 0* \hsZ * \ %9 b " U • hf PU/0 -°? ( dv% * \ vB . * ( sV= • ? • Y b " d AN ’ -x ( # 0 b ? · n dv 5# Ä l .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� 4v 3# " l •Av * dvh . < v _ e ˆ T> p Cv s’ ž h? s ¤# ************************************************** &*. E 7Q %? s’hW./http://www. † n¶ v * • v4W. E U ( 1 ]9 @ @ C G0 4A% 0* •N . t* • s£ 7 CeE @ G " U *" .9 www.N og ? v™h * ) g g• ) W ? o ©b " * v7 sd • *• ?/ •* pU n* — . K W 9 mU * K@? 9 oA (’ A / Ä L = C W ( L L l .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. \g† Å* m ž0 [pC= \#°? ( K N . mU dlA/ Ž* Ž v@ C * ( \v s’AC% * • t s.gulfkids.jsoftj.ni6 & . W5 B A S * ) * b " hf Gx ( d# mU ’%A gE \v^.com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj. * • •¨ * o h? # o s’W v7† tt o x \ v%1 v P d M g Ñ% • ’ f Gx v4 †d¬ T µ •G0 v[ £ P d K O XA v@ v ’ f *0 v7t sdt E \ #°? lG æ Y • = Q? B Pž* 1 ’ f *0 v4TA d s. s^ t ‡? K * K * " Ex [.

/http://www.gulfkids.$ MAN0 v’^ e0 hA? • Og ’# f* .." 0( lÃ=. MW#! E* @? \#S ( 9I * ™? * ™N O^ ? ( L v@ T? E O % Gx : X = 9 O% Gx : X = 9 % € G.jsoftj. Gf Ñ S KP fª U n* " ms 9 4 * ( d MAN ` v€ S m 9 .i% eiF8 )) : 0 " 9 v@? # .t* • tsht vP ¤# ( d •C3 . A^ f ( b* œ @ v@A% L * ( • 90 l œ †™^v E A^ ? . •=? •=? : .Q v h E* h$ ’ € . v’ U? : 1 U X g ( • #! • \ 1 9 L £ G0 0 L.1 :D MAN v O% * .jsoftj./o ybo -°? ( 9 MAN \ *§9 F v‹” \h. 1 MAN •N . (( •F % Ž¬ •!F8 U m )) : # /°9 X*0 n _B ( ŸS P u MAN v€ S 9 Ä ` . E Kb* œ W " GS . • •j* j** ( •c = Ã= X*§ 0 www.$ . d ) 1 W \ * ( « hA. A c B ) : 9* *0 G “%9 n * * K@a / MAN TGx € .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.1 MAN œ ‹% G0 0 ( ) # ( . •%•A/ \s%•A” Ž* ( K•W u T f B > •W " hNž v@ ? # . #!9 v@? # K@? ‚x v¢ } Gx .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� . » n v . 9 s@? 0 Ž #0* ( • t s. / GS ( «s@T?t t» : d ? . (( S& 'k 1 7*. ‚x d G0 v Z? v‰ .ˆ E •N .com ���� �� ���� ����� �� 4dhsNž* ( \9 >9 4d q n r /x • e t7t tN Œ # n ra CA * hf v aU \Af0 * ( _• =Y \ ? Oµ 4A? @? 9 B > v%A/ 4Ÿ0 : \Af0 aU G0 . K@? 9 œ AC lX * ..com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. u ”m ’ e5! /3M e5! \[?W ’ bR+% ? / (•6 )) : ‘ < n* . (( & 08 .$ MAN 3 = . d n Ä1 9 v’%g ? ( ¤# T / * Ü s’9 CD ? Ä1 9 E* . (( eiC j!bo j&' +% m )) : .

jsoftj. 0 * t‹f‡ ‡0 Gx : X g \#0 rA. 9 \3 v Y € -* ( m 9 m • ƒ v[A= € U? .jsoftj.7 l a$ U /S * h% * n* ( ¢Q% X* n @? 9 G e v b cS TGx . MAN O% t4 7 TGS : X g • t4 * : X g E ) =j \#S ( d% /0* ( 6 0 ih= A MAN X # -x O% „G°? ( !)C/ U * ’ ^ v * ( s TA X #0* . mU * ( [g* g _ ON d AN ihg l A A mU œ oA" G 3d vF / * ( \# 1 MAN voA" d=TAN* ( X C · N ?7 à * n _ h5 _.( ’ E" 9 # m LA . MAN 7 W G* * (‰ ¨I r / \ #S ( †Ze* \9 vF WwD* ( !)C/ Ÿ0 t‹/0* ( A MAN . \ 9 B f * \A%# [•At/* \9 j b * ( \ \1* /* \ / n v\‡=•? 1 \•=? X OÈ ) A ‡f ( b YS X* * S U/0 n t›sC * t¢ 6 * ‡ AtZt% Gx . ’g e :vF X g* . vF ? ( )) : @? MAN ¶v9 t s‡` GS ( % " ’ * ./http://www. A .com ���� �� ���� ����� �� : dO WÀA . ’g e : voA" X g . € * A ./•F % .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj. (( /E" A # m LA ( /•F % À /" \ v[ ®* ( B v A= \ v = * ( v— * S \ v NUv % n @? TGx www. d5s .gulfkids. “% vP0 g .< % 9 • 4 g* ( 3 6 7 W Og v f-0 lX ž0 E* l = 9 ( 3 h l N N ( 3 < 9 ) A A . b C% * \ #S ( h=A 9 †Vv5t /z* ( \.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. dDs N )ÃA‡¡t* ( dvŠ !)C/ l A mU : X g •€ N : X g* K@? 9 voA" m N ? ( • u • h = .com ���� �� ���� ����� �� . v 3 ? v q v i Gx* ( v@T? b " Gx .=? ) 1 / * ( d . @? voA£ .

` Xj%&..jsoftj.k BC " ]N l g * ( 7 h5 l *( 7 h6 v •Uv lG £I • . 9 \ AN #* $ v€ A" \9 4AN › N n Á » : 4 0 9 4 9x X g* .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj.net Š +% .#x \. « d x Ld G0 £ Ä \ ¡* ( d A. M =# * .= h ? H * ’g 43. u : a 5 5 O9 l¸W ^ ]. 9% l A *( . ( K st/ „ _— @ ? Gx &Ž.=? ( M h? s Q?( tP t .* ( tP ? M www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.= D mv ƒ _B Z b YS * F ]9* \ 9 B vD g ( bLY ‚x † hC s Ž* ( b ^ en(™ vB C D * v@A= * vŒ ` * lÃÀ.jsoftj. « K 3c K› N L 4dW#x ( › % U •> n $ l 0 G f Œ †. \c (G % hf • N* ( G* v hf v* F •# .DM^ "^ ******************************************* v .b^i% ^›!. # ˆ G f » K 0 ‚x v™#! s Ž \ * ( 4dc #* 4d g* \ ? G h3.saaid." vF \ v4A.gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� • ..XC &( .com ���� �� ���� ����� �� vB > * ( O% .&b^| el{F^ XG+\? .^%X g/O^% XG+&% &Elb% X 4( 7 X CX8 X &5^F V ( l g < vB A= \ x ./http://www. \Atg \vc 9* ( v S * G0 v £ Ä \= c d ? W E* ( 7QNS d ? v7 = E* ( v * < † } E .« ************************************ /http://www. _P ¤< A= 9 † Å Ÿx » : ‡ h v 9 7Q I v³ Y lX = .. . Gx : X g0 * .

‡ C * ‡Õ 9 o A%? ( 7 ¤ MAN ¶v9 lG @•At/ n s¢W * b 5 @a < [ c* ( b Z * (‡X h` * ‡ t. P .jsoftj./http://www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www./ .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. o 1 ** o e* ( * o 9* o.gulfkids." ¤ Q? ’^ e0 -x • v¢ .< o Ag s 3dc • Ex F X N • . B* (t = * ( t ^1 s Wu o AN * ( hO B j L * ( K 0 • Y s¤ E • .com ���� �� ���� ����� �� .t .jsoftj.? ( B ^eS v . . * s3. t€v ‡¡ iAe o . . ‡H = * tF! * ‡H I * t78 .com ���� �� ���� ����� �� . * .=" •ž * ( 7 k b = 9 · • \9* ( B 5 v7ªQN MD \9* ( vB #U pÃ}* ( vB A= † hC { fU9 E0 • . t s‡¡* ‡ . [ € d¤ f d * o ^a . lX * ( m N N % * 9 U * •ž * O * [h.‡ 1* ( D . KP . 0 vB • • „Ag* ( o#!Y MAN • g0* ( o 9 ™ A1 f* ( K.šb ^ C À" ’^Ae0 -x o#S ˜ 5 9 W4 ¹ E* ( Î! Ò ‡ = . * ? % * =% * ‚x s¢ / • * L " 9 o AN • * ( t³ 0 s‰3 #* ( ot 0g• s31 • >fI * P d " Z • . * ]/ s 3¡* ( o % t U * ( d= * C * € .¡* www. \v % U ] * . t tZW ‰ ? ( K =9 KbLY p f ( 7 . @ ` ‰ 9x* . A n . * o9 j ? ¤ 9 ßN • “%9 •0 = E • L39 Ä l = • 5" v[ * oW9 G0 s fU • h%# MAN oW9 v Y • .jsoftj. ? %" @? * ( t4A• % . o —QeI oT¾ s[¨0* ( 7 * n s›N* ( b ." € • \ •Xž0* ( b 5 \ s¢ /0* ( =< \„=#* ( . m /0* \OO=9 s[ h * \ta ¡ s9 * ( \ a ZN n s .

‡ %./http://www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. t sÀ‡ * t Z s v% * t s .` ž f* 4% .gulfkids. t S * t * . * ‡ ¬ o 9* oA 0* oA/ * o * o O9 s[ g • )X* 7t S G0* ( lX < v7* E \#0* Bs ‡ [ t¢ G0* ( • . K4 9 ¥ * PE ` * ( 7t *S — c * ( 3 ¤ b s 1 • %. o#0 4AN • www. ¨* K.LD * ( lX =jS C` pà * v. * v[? 4v A• % * l U * v¢ * v•ž \t%h? ( 5 E >f0 • .c g o.b/ o N v U * b N oh„A% * { ]9* o 9 vB3 = ©bQ • =? ^AO" 9 E o#°? ( o { x { o * Ä P . to ? f* ovs. XQ$ .u ^ .com ���� �� ���� ����� �� . W46 * G < *0 _F ¦ C ¢Q% 4¤N0 *0 \tW^e *0 \A=N t ‡=?‡ F n G0 v4A% E0 • G = [ s›N • \#°? • 9 * •N Š* ) *Q * •¤ d? \ AN sh N * ( \ x !$ * ( \h È t· * ( \ x t S s·3 ?* { MAN • f • .‡ . . !• M•A *0 )X A .C » s 3 ‡f • .t šb 0 MAN s4A * ( ot ÃN0* ( ot%Cg • e* ( oth‡Aƒ s WhN vrN • .jsoftj.% [ G0 4AN • . .com ���� �� ���� ����� �� . ¬ to x m @X. 0* ( sF! E* •Ã = E* •Xb • N " t ?S * ( ‡ Ç * ( _ 0 346 A . _ t 9t / 9 s— ? • . # n l h} ’#0 • K.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj.. 0 • . M=A ˜ t4At h? ( bQ n t t’.` 7 g* F ‚x .jsoftj. =? b CNx* K“ . ./ T f \ s ¤ # * o39 9 W ¤ • s/ o l lG . œ h^v* ( ‡X < iAO * ‡X v— Ÿ°? « &U .

) f { n* ( v[ = E Km* [h.com ���� �� ���� ����� �� . lGs t% \ * ) N m N* l A¥* t ‡ l v v s4 * ( —* MWhv 4Ÿ°? t t.v v ¡* ( lG E vŒ Àv v >f0 • . # 3 N* ( Z. t Z QOA a O" vB 9* ( P L * ( G S * 7 h6 v O Ÿ°? ( tB #U * € x • .G S ‡ " ot. . ¤ E* ( ‡¸ < [g E • ./http://www. MAN •²? • . t * .jsoftj.jsoftj. `XP& &% #{% &( /G+\? L4"&m Xj"X XR5/ XG"^ # &m XE^%&m V MAN s7* • E* \ ‡Aa g -+ \#°? ( o ? X = .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. tB > * r 1 Æ s4A. o -+ www. k [? n _4 ¤N )! #* ( B • r f U » .." n ‡‘• l" >f0* ( • N ¨ 7 I .{9s % * d MAN d•A g ? K f* KP O35 * KbQ9* K ¦ v # G0 T= • h? s • .jsoftj. 7Q * i = X = •j! E • .com ���� �� ���� ����� �� .gulfkids. n € = n _ ZN • dA? . a O" * t % fU * ( t™ v‰ * ( t A= L }* O9S * ‰ ŠS vi a G0 s4AN • .‡< * šbQ=l> * šb 5v ™ ¬ E • . E* ( P %a • O E* (šb .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. P žS * t #* tLA 9 * t ^vs * ‡ g* t™ v * ‡X vN Wu < . t e* st * · " * = * ‰ $ * G < * 345 * 346 { MAN mv 1!? o9 e0 f• .

v4 Y* o oa N0 † t • . o ˆt 0 =? o9 ¡ G0 s4AN • .jsoftj. F A otd1* Ã.gulfkids. ov % v[ 9 * o W# 5 E* ( ) £ N* ) ¾ o ( ™ t’9 j ( A= W g •N ZY f • . E F v ’#!? ( ot%g * s›N 9 P . 0 L Ä 9 [? • . Km* „ f • O n{ L mU G0 s4AN * ( 4d v si * \ AN 4 MAN F g• .•E N www.jsoftj.jsoftj. B 90 4¤N0 • . € .90 • ( • fU ª>f* ( €©b N0 •Ž * ( P * % » c0* ( F 9 s@? * ( v .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. € ªA´ 46 [sD * ( € µ t7Q 46 s 0* ( 4 W * s .com ���� �� ���� ����� �� • Y t’^ e0 o#S ˜ oth g * . # MAN s 3 E • . W lAv5 * t€ x* lG oeQ/x b =#* € b e = ? ( €v e t— o9 € sVA/0 • .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. c` v ( A= . >" n s›% E • . <* F s ? \% C . vr 1 S * v4 A¤ ( O v@ D l À * ( _[ * \ 9* _— $ t e G°? $ 9 o AN • .com ���� �� ���� ����� �� . •hd •Q1 * (• d o‡A%1* ( o Tà * ( \ . . t€šb g e0 •O ¾8 N o G ¾3‹9 \sh ¡ ? ( ©b N %. ) h%# mU * ‡Ã oA * ( N C n s O g * ‡ ./http://www. 7 * ( % n o.

_ st/ l Z * ( F ‡X + s 1 * ( t7 < * t€ x* ‡XQ< t•ž . $ t\T? hA ? tæ•Ut * Œ I * ‡ ? * t€ x* c . %" n s O g * o & sB D* ( ƒ www.com ���� �� ���� ����� �� .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.gulfkids. d ?* ( ) # e* o l² Ÿ°? P " f-0 MAN •²? • .f • . # $ ‡G ! ( L C5 _[ * _B j t $ * ( CÀA _ t4A< *( a %hA _ ? ‡X h E G0 s4AN • . [ h$ = MAN ot. 9 s # • . • 1 €v8 CN s t4A% ( U * ƒ * ’ * X " * O * 4. t >" * tVa = ( o /z n s * ( o. b % * b 9 S* b h <* P T=% 4v . # d ? v[1 * ( € 0 d ? v 39 • N o. F Œ 0 t• ? o#0 s „c ? (K N A” E _@ e* _ g K 1*ž* K 9 * Kæ0 4dlA % f G0 s ª= • . € # œ viAO * b hA% [ d ? smT§ ?( ©b W5 ov= * ( vŒ ov# . v—* Y I* .A t4 A f* (P 6 * ½ ÀYS i ¬* € x • .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.9 L l §" ov • .$ n o#* ‚x s ¤# • .ž* • . tov \9 viAO A vP g*0 d 9* KP ? n d•A%1 9 ( K * K’g* n ds%h¬ E* ‡X hNS ‰.jsoftj./http://www.com ���� �� ���� ����� �� s N• › .ov U ô S tBU• tN ( 7Q t c( G . # h% * ( o i l? U t•ž * (\ v— U t4A% * ( d CN0 Ä " 7 • .jsoftj.jsoftj.

t t t5 G°? s 5 E • .bLY n siZ ¥ * ( ]hA./! * (Œ ) hAf s U • . * ( ‡ % ©bL. s7 = * s7 N * s7 1 9 ( rg " n tBU9U * € x* ( = ." b N * 9 * a O" * ( P < O f B #U P & s— ? • .jsoftj. X N Y* ( ¥ ( W4 6 v •U v* ( t A= † . AO v[C= * •# A9* ( • 1 ‡Ž % t * ( ˆ /0 ‡Ž N t[ C * ( o Z •# 0 ? • .com ���� �� ���� ����� �� •f* ( KF A9 ot. b / G /°9 W 5 lG N U G°? ( 1 b !9 tr . 9 @j • .jsoftj. 9 tF 0 9 • .jsoftj. 4d • g E* ©{ Ex o% ™ * o E o AN 4Ÿ0 s‹ N * ( F MAN s h % E* o.F %f ( ‡ " v . ? ( ˆ /0 ( € N & €v fU * ( o g*0 v4¤ * ( o‡ hN0 o v . * t@A` 35 * ( t¢ " v . # s d v E* ( ]. * ( ‡ C` l» C Ÿ°? ( A= 9 * g O 9 o AN • . * X hNS t.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.a tF E* ]? " tF E ( •C * s™ • ./http://www. o 1 n fU& l² • . 9 4dW * ( 7Q.o ¤ Q œ v * 4œ Ag ‚x • G ˜ 7 h E v4 s N0* ( h. •ž n v * www.® n t € • Ž o#0 U '% G°? ( d" * ra ƒ * P OOÀ ]9 = n € hN [3 E • .gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. ) % v . • /I * .com ���� �� ���� ����� �� .

jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� . * ( A= n • 1* • h¡* • ¾ l¸ 7 < ‚x ¤ v•Qcx • .com ���� �� ���� ����� �� • h¦ o x o * g • %1 • .jsoftj. 7Q b j0 4vds%c = E* ( 4d> < f-* F · N0 n t‰ g * € °? ( —s l$ MAN Ex v[= E B 9U f s E • ./http://www. 4d Ež Ac* 4d >%9 — * 4d > l . ) # ? ) . % ( /± m f* ( F “59* ( = S * P * % € e n •# ? g E • ." vž • . _4a _B UN U G°? • O ( o ªQ$ • ¦ \s1t @Ac ( K.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.o . v\W9 tŒ /* mt O9 www.jsoftj. ¸ S n 5 "* € x* ( Kb* * K n ›% o x šb 0 " t UNS ™h * ( @l?S [ * f • .) Aa ž ŸS ( dj f v E* ( œ †4 d E* # P lG µ E v +" • ." Ã% E* ( v\? oshC} E • . \ N c* m f. ‚x v a = \#°? v %. —Q * Z ‚x v Y " * Œ % G " * ( < h%# tŒ % t sZ.= s‰ ? * ( A=A _· * ( —* A B UN \#°? ˜ t7 k W < * ( t7 5 * t@s % Z • .‚x* { ‚x ( — Z M AN pX * ( W“¡ %.Aq n •9Ud f • .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. 7 = #E ‡ * ¦* n 5 4dt 0 s@=} Q? ( G* U G°? o# * o 59 €b N0 s— v E • . œ E 4t%# n o#S ˜ =% ‡ h%# S ¹ s U * ( dhZ t‹f0 ‡ !.gulfkids./ Ex • he ( o. * ( ? % ‡ h%# Œ % M .

st s.? o .W v S t• D -x* ( t[t =# l A t4Aƒ0 -x* ( t[‡C=# l < W Y -x • .gulfkids.hA * ( O" • " # $ ‚x s ¤# • . # s ªc*  ( ¸ < Œ ` N PE h E 0 0 3 g • .% * s’ ? t’ ¡ -x s 5 E • ./http://www. fU s >f0* !D * s™A1 ? v[? * € ž0 † * ( ? % t4%c ol= U * ( otAg = Ÿ°? s‰t ¬ E • .4 g P S ( .v _ s. (( ¯ k% &® % D•8 &]8 D•8 &_ . m A s4 E* ( hÀ Ÿ0 s4AN * ( a 1* ( " 9 o AN* ( 7 %C P 1* N s fU * ` X€X8 XH Xj%^ ¦X X" g^%^ V s .jsoftj. ) 9 j ) Wt ( v * .com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. lG % Y ’#0* Œ . '% D•8 U m E%m ’ g!{ % •.com ���� �� ���� ����� �� MAN ½ • . 9 A ˆ O N * (]a A m †4 6 * ( '5 \v=% v = * ( ) ? N · " jx* (• !h¤ =N* ( _[tY ‰ $ t %9 • .jsoftj.€t‹e v d¤ * ( o#!Y v¢ /x* s #t* ]^C s^‡c > * ( G 1* _@shv LD " n • . 9* ( K™ # ‡ a ‡ t‡g hN N* (• Af s’= ÑL5 t ‡ ‡¡ ( ¥ ¥ n s ª • . P žS N * S 4¤N0 &® % ˜•8 KU m E%m ’ /g!b© /g!{ % KU m E%m )) Bs ‡ b N ’#0 0 • .‡ = o.¡* G C www.Nv Ã. t. ]9 " 9 WF! * •ha g ’ f Gx* ( o# s . * ‡ v¬ t A5 * ( t[t.9 • .¡ l d 0 Ÿ0 s4AN * ( 10 si.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.

* ©b* 6 %.jsoftj.` • . l /± v * ( { 9 lG £I 8 D* v8 * v8 U¡* v8 ) ZY l %. X < * X t—Qe G ? \ s™h * ( t S \ AN s‰. • ’ #0 & t4A= Wr1v * ( ot O s X #* ( tF t % 0* \t. o? ƒ [ srW * ( K X§ # %" G°? ( { G N ™ E* ( { ¥ à = E* { —* sF! E • . —Q * b ? ‚x —* 9 P N§ * ( º± c ` * P *§ t™ v µ t h>" t $ ‡ h% Gx • ./http://www. #*+" g MAN n K h%# 4f* ( g % 9 E ’#0* ( †^v h ? d v >f0 vm h ? l .jsoftj. Wk . ? %" ‰ #0* h < www. b = n o A E* ( K•E a O" b ‚x srD0* ( • A •9 Y G h A s[ e * ( K— 9 0 ‚x € a .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.gulfkids.jsoftj.* • . v7 ¤ * v 1 ¹* ( K AN K• ?z n ™ 9 h. P QN * ( o * o 9 n ‡ Z * t ÀO 1• ./ * ( K h=# 3Lc " * 4% n t G0 •X* * ( 7 h6 *0 n o9 tih´ Q o‡ / s . Ñ Y B A1 n K. #* ( p £* p ª t A= G°? o Ag MAN —.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ���� �� ���� ����� �� ./ X3 • . # t % 0 ( _r Y _@lAv/* _4 A _•*-* ( •41 _Bt ‡0 mt N s • .com ���� �� ���� ����� �� Ž €!C/0 * ( o‡CÀ Ž o9 e0 • . €t N Ä P * l .g • . L * ( N O" MAN ]% v st/ l QO • .

†46 Ex o . R« .jsoftj.0 /_.tÀ E* . v4a " * ( b 1 tB 9 o i * tB %O o AN GW d l a " l¿ O v™ A$ • .#x ? %" 9 \#°? \ ? MAN t /± hd R f • t•= * ( v t/± ’hO A? ]1* v 0 t ¡ -x • .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.• h> Ì •QhN 7 = G0* D www.com ���� �� ���� ����� �� * ( t O v— 4A% • . # ‡G 7 R2 ’ e+0* &Z> Ì .) ? d*. K N _ 0 t A” v . G0 tP 0 -x • .jsoftj. # lG .jsoftj. \9 € A % G0 † } & 4d•A %? F [ t %. O #E % * — Z — * ( •Lh œ X " 9 — GS ˜ X " e v4¤N0 l ‹` * l 9 Z * l ? %" • .¾WkF ’ &E.u /S +o’ &S& '} .o Nn # s[ = * { h^ A? ( › % t • e t ž =? KX ) f* ) ^e* _’ 9* ) 1*ž m N • ./http://www.• ? h? ( d„¾ v¢ À ? ™ t7 0 t• ?± vi * ¤ € v[ . .gulfkids. D lG f 0 mU * ( (( E!• 0 G0* to‡s t s o N MD G0* ( o N ©{ MD G0 — Z lX e0 • . 4 g0 s[ E* ( U 1* ˜ K\1* hf0 MAN \9 7 g* ( \v U 4A% * ( \t.eå ( ’ &E& & . • .&(. E —Z ?* 4 šb Y0 4ds.#I Œ N -x • . (( !" % E% _ !&C e f8 &U L•8 ( )) • .com ���� �� ���� ����� �� . d# * d3h¡* ( ) U 6 % E ¤ l UA? ( B %O l 5 * P =% MAN v O #E %.e+(r gk+( “5H ()) • U ybo eiC ? ’ e . 8 ov.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.

* ( K7 l % v7 %C • . A U ’#0 • .com ���� �� ���� ����� �� . G hcE B S * 4 A% * n ¯x* ( U E* . to s N MAN šb G hA% E 4Ÿ°? ( o • * • ¤< 4d Ã% E* 4d } U n s ? • . \„Af h% l % lG £I * (K 9 E* B 9 E* fS 9 E* 7 9 t %.jsoftj. t< ‡ n s’.com ���� �� ���� ����� �� l % lX " * ( K dY * h% 9 v %.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. # s’ * ( ov9 ON0 sP 9 h>" h% n ’•g 5 -x • . l %. • .9 s %. ¯x* ( — M AN vŒ C * ( Ž % @a . • . b h. • .MAN 4dv. o AN \ #°? ( \ AN { ¥ * ( \9 s— ? * K st/ \ t s g * oAhN º* o Ç n v ª ? • . t O v— u U • ?0 [ e www. ‡G " * ‡G C* # a ZN ©b ‹ v— " *( G S v •Uv G /I l j ¦ • % v¢ * * ( K‰ v‰ Š* ( ) ov ^?( d x € ¤ 9 ot G. B S Õ A9* ( •Q ? G /I M AN 4 v >f0* (• Œ* %hA 46lU90 { N { N v % 0 • . 0* lX§ *0 ( @?S o AN p C Œ • % s ¤ Q? o N .jsoftj.o„¾ N* o N _“ ? t€t h¡* ( ov.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. t W E* ./http://www.gulfkids. ™h ’} •# b h¤%A t 1*0 U rC= \#S _ % \#°? l b = \ sP . Ž -x • .jsoftj.• Y o . t c ` vi % ¤# s[ Q? ( € 0 l % v .

b =Y n 4 9 ( t ? f E* t“ t .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj. Y K q *0 ( m W 0 · ? *0( m g Ñ@ . v a f * v * l ^O * v S * '5 • . l ? s’ 1v G0 v4A% d ( d ©{ € Ç* o9 sP K ž0 4f fU ? ž0 n ’%g* -x • .m 0 K./ B * s h? o% G f -°? (\ AN • f ? (K ¡ W4 * 7 (• ! E*Ì ¡ ? E*Ì QA E d tŒ c0* A bš #z \ Û ( Gz = ² l? • . t[ * ( tž t€ 0 ‡Ã toA * ( ‡ %. ˆ /S n o ? % ‚*S n € ? N K ¥ *0 ( vm . • % \ Æ Gz = GS www./http://www.gulfkids. • a ? t h% * • h g ‡ < E* tra / E* ( K7 %" šb Q? ( %.¡ n \ -0 \ †• % • .com ���� �� ���� ����� �� W4 o ™ 0 W4 € f U • • 1 h? o AN -x* • vŒ ® ( 4 6 E* Û ™ A? _ ¡* ( \tU G* ´ Q? ™ 0 0 ( _ * _7 b jS ]9* o 9 • ! K ž \Ag0 h? ( _ * _7 46 ¯x* LC% * ( = Al´* ( b NS ]9 lGž * ( t A= v— * ( t™ là * .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. D :) * vB f E A? ( d *ž N n s ª * (o AN s vdt t‹f0 W O ? ) O os9 e0 -x • . • . F g n ™ * ( ‡G± : ) * ) hAf Ex N n™ • .jsoftj. t—Q X # hAf Ex %./ *0 ( dAe* K 9 g *0 (\thA% K4AN *0 ( \AWO (• U • g*0 € GS ˜ 4a vB f € n *0 o G G0 L5 • .com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj. v \9 v h% * v’g \9 l² µ . tŒ N ‡X NE Œ N • .

# s’ e • . .jsoftj.jsoftj. tr f tŒt tNt* v› % ‚x O# r f W . s7 Q? Ex * " Ud? ’^Ç 7 n Oµ * % * K n l Oµ @ O G°? ( mb N0 l A=v* mb g e0 v > v g % • . ! t’ g ©Æ £ B % € N G°? ( • 0 s4•At E* ( .v* ( 7 d?S v A´ _B f * * O= l ¨0 • . ol b * ( ov N N * ( N C 9 d¤ µ* ( 9 t .jsoftj. €t.F W v* r f Œ N U d? † Ý l % 0 ( • = = v < v % " l ` lX .gulfkids.¡ s€ ? \v Qex G° ? ( => ‡ 0 s * Y* { À ( t™ v™#+ * ( B A= † . Ld? _¢*ž N n tott/ À Y*( — n o 1 *( — hC n o9 Y @ G0 l A l <• . v %.= G0 { v4%# \ AN sP ¤ " L5 • .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. • . # s4l • .5 * ( €v e t• D* ovAg ’W Ex*( \ x [1 • # o C" %1 • . \=•At/ ‚x { \ " ü C? ( V. Kb fU9 % " mU ™ * K7 * „ f MAN s’AO * ( Ž % vP dY 6 s’= * ( # l 0 " ’ A • . t7* [D 9 { W v X # s‡` 9 \lgQ/0 s’A‡=ve* ( G £I 9 mv ? t vd‡c*( ˆ = 9 \v./http://www.com ���� �� ���� ����� ��  ( • T? f \ # 1 \ Ò • g UÀ E • . W * ( d ¾* d a O Œ %D0 vŒ %D0 dt% * < ‡ U Gx • . t • Lh * (t O v— * www.O= MAN o.com ���� �� ���� ����� �� .

/ • . t c ` A´* t 5 E t 0* ( t f-S t7 * ( v— Z —QO * ( l %./ LC% 9 ( bLY f LC% o#0 ¤ E • . † ? • ( ÑY f P Ç* ( K st/ T f P ^O * ( X " v4¤N0 l N = * ( Õ v[ 0 l h% * ( 7 = #E pU 0 v • % • . L l % • .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. v. €W L • g a O s ¤ E* ( o ]9 t . ) A ? F B N N l A 5 * ( ) tt. _ %9 Ud? CN dlAd1 _4%# .jsoftj. v7Q. ) 0 • .gulfkids.À ? \ ? ’#0 u ‹f0 • % s[g E • .t 4% v pfU * ( ) h%# m* hA G .jsoftj.jsoftj. • .. # MAN # #S N % * ( ˆ-S 3rf* ˆ XU9* ( P U #x* ^ n %. ? f* f } G0 0 ( •.com ���� �� ���� ����� �� ./http://www.com ���� �� ���� ����� �� =? hvd CN0 -°? ( ‡ ? % * t • %t { X! • . *> _ st/ www. )¿ e _ 1* ( K•ž _Œ f* ( l % * _ * ( ) = ©b .> . 9S v 0 d? t = ?E t >f0* E* o t ¾ tofl * ( o N & \ x L * ( v— * \9 v@> B ^eS v. K % T 9 tPs l? • g* ( Kr^O [ ? ¡ n _. ‡Gt < ‡ * W46 Z% .>f •.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.O * ( b vB f* ( KP Å v[ * ( _ * _r ¡ • . > E* ( h% MAN là * ‡ ‡A‡" v •Uv* A= = * ( t™ v— lX %" vo^ • .

rCA www.È v—t ‡ * ( X cS _— ? X " * 7 %C 9 t— • .jsoftj. • . K Ÿ ‚x mv f-* ( KX * l h% * ( pX.` † * ( d ©b œ A Qe • lU ™ MAN v O #E * ( B A= l v[ pg * ( •f„U v s.com ���� �� ���� ����� �� () _ st/ l • . s h% v•t tN* () ž ÇI v % *( _BU• tN h6 vB UN • . : G ? l %9 0 bQ n • .‡< ©b > *( _o. '‡ E _ q ._7s+vY .com ���� �� ���� ����� �� .) ? ‚x mv q* ( ) O X " l ?* ( K• 9 mv f-* ( _ / mv q* ( ) ha 4A% l ? • .) N ¢ v ¤ # * ( . ™ A1 B #U v€ * ( t4= v[? 4% v Y • .K c €l§f* ( ot% e ov 9* ( o olAhN* ( ot. # 0 ol ^O G G0 l %.X " l /*( 9S v—t ‡? G £I 9 v— * ( G O v— ? # 9 v— • . b h¤% \ ? K sO‡g • 0 K [ l h /* ( Œ ` [ t.jsoftj.t% pU 0 K 0 [ Œ 1 _ / • ./http://www.gulfkids.jsoftj._Œt tY { v .h dc F A .l 5 * ( •4v v =< *( _B UN @lAl` ©b • Nl %*( 4 v8 % _ st/ l¿ O v™ A$ * ( b . )N c v * * ( _\‡ t F 9 • v j * ( _@shv CA` l >f* ( ?S l Au l % • .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. 0 v t. otN g 3‹ l hN* ( b h¤% v—t ‡? b > . )GE•U/ P >% v[ *( ) .v * ( sWO l % * ( 1S vB .

Ž • .jsoftj. \ 9 n s %./! *( ’g v‰ D @shl< l QN • .mt ¡ t[WD \t t[WD ( )¿ O _™ A1* ( ) 9 ¦ ) 1*ž* ( • 9 _ 9 * ( _[? # _B f : %. G c*S n v S * ( G 9S n l ^O :G W / G h%# • . ) 5Y € . /± * # _—Qe ( • D 6 G°? d MAN s½ } E* ( ‰ 1*S v. 9 E " 7 N* ( B #U G x* ( N C €s 9 A= vP vŒt s%v • .jsoftj." † * ( 1 .com ���� �� ���� ����� �� ©b 0* ( N ¨ l QO • .gulfkids. ) % X h` [ vŒ * ( v• =N* ( F ©b % * ( 9 v. l < O l U * (v t.>f F0 G°? • 0 s E • . * • •=#t W46 ( _4 A _4s. vVÀA L 4AN* _B Y* _ 0* l * Þ'¡* l ^e* lG £x • .jsoftj. [ h$ N _· N { n* ( ©bQ =% \ M%. P v C lD v™ * ( b 5 P 9* l = vwd " v A= • www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.ˆ * )»# _•sž * ©b > :G ƒ G h%# .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.‡< XQ < l f0* ( B #U € * ( v]hA. dpAf t[h ¬ G0 T g d %¬ Q? ( G N* )G 0 o ™ * ( oa = 9 _ dN € N ™ A? ‡G± % • ./http://www.com ���� �� ���� ����� �� . 1* _i ^e ) •=Nt * ( _4 = .• st t * . ]< O = * ( { S* * ( _ 0 \Wµ \lA 0 \Wµ Ž *( t /z KG n t %. S ©b ?x* ( fU b . G A´ %9 0 • . _@lAv/*( _• e )G £x Ž % n ?0 • .

7Z>k g#bk N h ? s ž * ( { o†µ # n ž • . Kb . o * Î 4d .H m (•.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. 4f 0 _ Y* ( ^" ) Ç* ( ß _ s 0* ( _ ‡ t * ) Q * ( _ c** ) f v * . * E* • Z E* • E* • ¡ E* • E* E* •= ? G E %. ‡ A$ r/* ( A W% * § 9 MAN šb j E* ( K 1 W ¦ E* ( K #U" 0 E* ( K %" E* ( KP =h" › N E • ./http://www. m v9t ^? KŒ / s4vdtt z* ( vmt s¡ * ? K‰ 1 4vdtht%c0* v O • fž Gx #v 0 4†dhd F TG0 W ¤ E*( o 0 MAN ‡ D S ‡ h} E • . _ ž G žS ( m 1* n ª ? 7t t% 4 1*0 ( ‚ % 4œ † =? _ t t9 oW Gx • .• * M AN v O #E * ( P < O l thtN* ( P * % l žx* ( P h5 ©bQÇ : %. • .com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj.f • hN * A= 9 s[ g * ( vF o†µ F E.jsoftj. K S \ ? bL.o ŠW!% /3£ )) ’ (( E+/( 8s.f v . b% m C € ” =!% N !Xt E‹b? S ( m (•6 ( e5xo )) • .6 @>H h[H )) ’(( 7[!5 o Ž0 | j"W? !" % . • . 0 v . H ’ E% e•t kF kA K www. A c ) N* ( " MAN ( Kb * v[ #0 † )) ’ (( 7À4*. (( E% e•t kF X X5XH K • E. (( &Š +% I 0 . • . .? )) • .P d v7! Y0* (•< e l h% 7 • f 9 7 S >f0* ( o 9 ‚x ol= c • C/ • C l g0 • .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. K 59 =j E* ( KB.com ���� �� ���� ����� �� < * ( Kb U¡ pU 0 v4A% * ( Kb C¡ lÙ 0 l ? % * ( Kb c* v d 0 v S • .gulfkids.jsoftj.

B 90 MAN vr= r f • .jsoftj. m 59 4d x t¢ *( m 0 4d AN t 10 * T f v ¥ * ( X < v7 * X k *( )Xt*v v7 S * ( ‚ Û A * ( v * oA • .gulfkids. tB $ ¤ # * : v• % dvd1** www.=? › % À • .=? ( v # lG £I * ( dv= lX = v v* ./ l ^O * ( * > l ?0 E*S • . • 0 P " * ( •N c b < * (• 0 -+ E* K !9 v@> E* K 59 †4 d E*( šb .jsoftj. !! Ki 1 ‚x * ( •Q Ë AC * ( K. — v • l . 9E • . KG!Y n K7 X " lX!. t— e \lgž \ ! a C > s lf • . * ( > f . c g* v[ v : ^W. v 1 v S* h% v 3 = Ag [ _ _B f* ( _ 9 2b * (v /0 _·* * ( ) ¨ _\1* : l Zd • .` † µ* ÂI v€ * v . v t. X " MA¡0 l 9 Z * ( • •f. » ( { • %9 ( .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. Ž % n %h./http://www. !•]" % 3B g n 4d e #* ]cQ.com ���� �� ���� ����� �� .f G x n \#!f tæ (F N • 59 ( \ " • ( \ U • / • ¡ vP £ *0 •.• •G } . ’g* a •‘%9 • .jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.ˆ ..@C * (• N ¤ * (• ’hO * (•‹e G < * (• Y — %1 • . f < t@ ? „ ¤ r / ( m* Tg* 4d AN t4A * ( m = 4d AN ‡ Ë * ( m v# 0 F ‡ C • t >f0 • .% t / l f! * ( K › MAN \#!f Àe MAN â %" 7 • .s ‡0 v S *( Mt5 _.com ���� �� ���� ����� �� %.hA? . * ( dv9 9 † < * ( 9* ( v * ` dv. t.

4v A% \#°? • € !9 ms‹/!? P Z -x • . ) ? N* _ N* ) b* * Þ'¡* _4AN* _ : ? f ? Y •’ • ( C` [g E* ( h> www.%9 l¸ µ { T % sF! ˜€ ( v@ Ú 5 œ Z * ( t@ < l» C Ÿ°? ` \[!&?X.gulfkids.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj. @ j d% d ?* ( @ C œ Œ % * f! * ( Z . • 0 o . •E % 0 ’#!? ( ‡=t MAN † Å E* ( ) .com ���� �� ���� ����� �� s[h. n v7 * ( tP ™ 0 • .) ¬l %* ( • N c d•A%1 ? N .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.v E* ( M /0* W . • f \ AN f * ( • t%•? Q ? ( o * oA 0 n ’%Z?*( • G < ol i e0* o 9 •4 -x • .jsoftj./http://www. v 9 ’#0* ( s Ž • ¡* ( • . f ( v / *0 o W * S l a *0 osb & • 2b¶ •ž lG 9s vN * (X ¡ S v •Uv* ( ªX v— * (X gS i v 5 E • .% Xg "&X /E#b% X+/5'XC V ™ E • .* ( d v : ac o ü c • . tP ? MAN sr ! Q? )‘ ¡ m /z* _ N * _•s t9 \ *0 B ^. * ( Þ'¡ \ x = ?E * ( • W N \ TXU ‡ t%t1 G ^ • . K N 9 i9 !9 o s v%t ( o v g t€l§f* (ov 9 o Au* (vB o e* (v‹< €v ¡* ( v4A= o£ # • . • . ) ¤< v * . @ ? lž * * . _[? Y* _ vF * • 0 ^hA GS \ ‰ ` *( •? Y \ !. / lÕ * ( ) Y v 5 * ( ) f Gl < * ( ) % .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.

com ���� �� ���� ����� �� . ©{ \#x • ©{ : X g _ t O G°? (\ . ) C ) N g* www.• 1 *0 • Ost *0 Ž %" _• žx* _ ^ # F l f ¦* ( /± n lG 9*U * ( .9 % [ • . ) g t]% * _V t[ C * ( ( @A` j * ( B C` ] * ( ¸ ^ " %c = 7 N* ( ‰ h E . S * e MAN ) Š*0 v !? .#x 7 * ( G = s’%Clg g* oslg MAN v h % * ( _7 g0 sPt v9 g* o g MAN L Å • ./Y v XO}& Œ[\k&%X V ’` g/OXX X( 7Š X"\ ‹[\? Xg&bXo ^u V • .5 OÀY vV†h= • .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. _[a 1 € * [ * ( Þ\ # lŽS t . )G 0* )Gz g* )G £x* )G . O * ( L¡Q ™AÝ * ( 4 =% X $ N % 9 • .` 7 &C X 7 X & y^i'/0 7 X. Y €. * GQ1 * G * G #-0* G N € N • •s t N B r . N v Z%# #0 O • !• l h < 0* E• *0 •hsd‡? *0 •hAN 4vd =? o#0* ( fU †@^ . ` & Xhs^k/ X \k4X8 & r 4I^W&5^FV lG ./( X.jsoftj. * .¡* ’ ? N* ( 7 U$ * G $ * ½‹ P Ç* ( Mh% * 4• v * 4hWO ’hA • !• ¥ P Y d? ( G c .k )) ` XO!h%X. OÀ l =% !? # 59 †4 Ÿ* l hŸ* ( D & l 5 # * # D e 4(m .gulfkids.jsoftj.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.+&H V ’ (( )9j ( ) ^s k [ * ( ) CN A [ * ( ) s ‡? W [ * ( ) h../http://www.".com ���� �� ���� ����� �� * (m # -x @ 5 lU= * ( vm N -x C " v ´ U • . ’A%? o#0 m % o F v =# • .jsoftj.È L„A^ • .+&H / !^|X v X.

b " ’9 Y -x • . *S b ¡* ( ZYS N fXg b " ’s9 Y -x* ( K A 9 { v h< ’Ag / . v 1 • .K.K 0„fb *s U www.jsoftj. • ./http://www. [D ‚x ) 1 ¦ .com ���� �� ���� ����� �� .B S9 ˆ = * ( t s` MAN0 l h6 * ( Os‡" p 10 v@lAl` * ( * > †4 0 ©b 9S • .jsoftj. * Ex 3 < MAN l O^v E*( OW 9 Ex l NW v€ E* ( % 9 Ex l X vE• . { v h< :o ? tr ! G0 Ž % N K %A MA¡0* ( ¶% E v€s t bQ=% • n v‰ v K % vV/ 0 • .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj. Ý MŠ0 • / f MAN* ( ) ^a # E* ( K 0 f n ( •9 ‚x €W ›• v E* ( K@ e Ex v s f E* ( v[h.‡< ©b > * @ Ac0* m -0 [ * m # XU9 3 < 9 4 E*0* ( 4 v Y0 4% 9 F †@ 0 • . v Ý v t. f n s[hC E • . € ! * tF \#°? 0 tB CD * ( ) / \#°? ‡ t. K s%t 9 K * f n* ( _[ r *( ^ S 4 .‡ * ( _P \#°? Z% * ( •4v \#°? W46 * € x • .# * ( cS 5 l ¨0 o?* % Y _P e • .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.gulfkids.m ¦ ( N ‚x _¢ ¦ vm $ * ( g e ‚x _¢ ¦ lX " * ( S ‚x _¢ ¦ * .9 2b ( = O= [? 0 Œ* %" v‰ Ce * ( G .com ���� �� ���� ����� �� *( M•A Ex ˆ s ¤# • .#I 9 ¡ • Y b .

jsoftj. • Y s A? 9 www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.com ���� �� ���� ����� �� . KP .•? Y € Og ) Ë m E* _ .T f ÃN!? ( = o AN o * ( •= S o i •g Yx •EQ1 •E ¨ \ G°? \N Ac N — O ‚x ¤ 9 s[ h • .` v[ Å K * ( KP * N v A¬ hAf* ( KPQf0 [ Å K Af0 WBv • . ˆÞ * ( ) 0 o AN o1* * ( •= o AN o % * ( •= o AN o. MD " Ex _™ #* ( ) =j _ e* ( K-+ _ 1* ( ) . •s 3O [ Ex => t =s%v K ¤#* ( KP . _[t.1 v\pU E* ( _ t t9 \vZµ E* ( _ 0 \ vd E _.to‡AthtN \ ? s Ç!? ( ) f 9 \#°? 9 o AN • . v\d= Ñ@ .X8 * *0 K % C *0 K² *0 K *Q *0 K •f.com ���� �� ���� ����� �� S E* ( A` [ Ex v’ 0 • . • sN E b ^eS F*8 MAN _¢ l ? % * ( = # G0 %9 Ex dl? %# E ) e ? < • . E* ( • t ‡0 €v ªfU E* ( •?t t o E* ( •?t t ov 59 E* (• A‡f o† s E • .gulfkids./http://www. Ò • .jsoftj. * ( •= o AN o93 Gx • .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.f • .jsoftj.f l 1*ž* ( •• N _ 9 \ s v %. o t ** (•hsd? € CN0* ( •h•jx ot%t * (•h•AN ot^ * ( •h•A € ž 7 S l ?0 • . K • t *0 Kr ! E* ( b ? [ ‡ k E* ( N C [ Ex * *(• ? • hf0* ( •g A• s4 * ( •= / · * ( • # 1 › * ( •C * s f • . 0 \ 9 n .

v h h? ™ S 9 ¸ P v. _B UN l * ( A= †L * ( X % lG dv U E l t s ‡?* ( 7 C ‰ D l t •Av l I • . : # a U • ./* ( tot%‡?t G vV/ 0 l 1 < * ( lG dv ] lG o# 0 -x* ( K¡ 7* g o l l! 0 # • h? ¡ v•ž ohW 0 -x • . fU 9 o. I * ( W < v % . tot^tOt# B ^eS -x* ( o t@lAv/ Q? _ e o Ž -x* ( o ? t st/ Q? _ o Ž -x • . \ •N d ? % N v % * ( h% v—Qe* ( X = v e* ( K A K A/ gO&™ (* ybo /Š +% E+&( ( / (•6 ’S& 0 E&" '% ( . p‹ • v.com ���� �� ���� ����� �� l % Cg* (4A¤ v * ( Å` v.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.#I = lG .4 W 4f* ( • T. _ .s’ 1* 0 K Tž B W * ( • h%# ’sA K hAf WB • .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. — Z v fU * t sh‡$ » C ‹O * ( t4sO‡` v d= v4A< ( ‡G .gulfkids. b'6 gb ( gb'6 )) • ./http://www. : @? • ./ • .( ohAN p 10* ( tot%‡ t# o v. /* (tot% * . ((E+o KU yÏ ( X XxXY ( / } O6 )) ’ (( g&« . d N tMs5s. • .b o !9 v’ hv o^ >f* ( _• /x 7 l >f* ( ‡ t•C U ) C * ( ) A ¡ h.jsoftj. * ( v“5 hN v % * ( † ^v [ v . t™ S o v % www.* ( -+ l Q.jsoftj. o 0 Q? _ o Ž • NS • c* ( o 9 9 o Ag s— 0* ( o .jsoftj. # W v • .com ���� �� ���� ����� �� .

G0 F 9 W4 ©b 1 • . N n )X N* ( K.\ = l ( { vB f v[ #0* ( { l 8 $ n v .• .v½ < • www. ‡G " Æ£* ž _€ * ( m† 9 > ? \l l>f _@? * ( \lAhN ./http://www. W N0* ( \. _B Z l A 5 * ( ) / l 6 * ( l W.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj. 9S b *S _— ? ( )X ¨ lG * () WZv _4A% * ( ) # e ©b < * () _BU * () #!hc v• O • .¾* m d1 n { t g * \./ ) Ag _@ ? • . .n E* ».< b > 9 — * ( X cS v— ? # 9 — • .m = sP ? \vhAN ( vF \ ” G0 mE t7t t/ vB j* ( \ ¾ M. K O% n K Y _ st/ K N c .jsoftj.gulfkids./ †i† * () # d v[hC * RX. • . 0* ( { l ¦ # n v c0 • (G S v •Uv* ( G C .#I v %. • ‡¡t \lgž \t ! G0 # € l a 1* E* ( 9 7 N [ #U • Y s = } E* ( ? % [ 4% • Y T =. \. ) h v’hO * h% )G = x* ( # %" b >N* v •Uv O #E l U * ( ‹O ^Å ¤ l *Q • .com ���� �� ���� ����� �� .”* ( ‡G .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.>f KX _. )Ž ƒ v < * ( _›a c Xl Z% * ( )G q lG 5 * ( v¢ 0 vŒ . { lX ¤#* ( \. * mv hN X c _ % • .com ���� �� ���� ����� �� _ st/ K . E • . * ( t ¥ LD { v •f." * ( _oA v[# = • n )X è* ( K T. ½Q/I 7 N [ • N c s > { N & v— * ( X 1 — ? .jsoftj. !9 ‹ N @A` † 90* v%.

com ���� �� ���� ����� �� jF 0 & t % . l A * ( ) = g UA v7 * ( 7 ŽS l = g • € hN • %1 * ( o < • # e to • %1 * ( oaQ9 G Tº v Z. to93 • N c sPW 1 K ^D* ( • h%# s’ A K O% * ( T.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. * ( 7 %C o x W ‰ $ * ( 4 % € Tf.com ���� �� ���� ����� �� .gulfkids.$ l ^e* ( ] h 5 ˆ x Q. ) =j ) c 346 v7 * ( ) . d g°9 # \v ® G0 Œ*! ? K 1 K N 9 •1* : • g* o N • 0* ( tot W * ( ^. ’•=" N v % ’g ^e* . n s™A1 • .&U m ‰ .sP. l A1 Ò • f! E* ( •!h¤ Ò sB E* ( 7 6 * 4=. ”m ’ U & W F G%W ”m ’ &@ % - • N oa / G ž • %1 • . * ŽS l Q. F G+ .Og * . • .jsoftj./http://www. -x # * ( sPW ? sP f -x* ( sP. • .Ìb 9 sP.=N0 • ž* ( • .H =* ª² < * ( 6 hN0 ‡ º ¬ G0 ž * ( d hf 1 ‚x ™ O G0 L l %. 9 -x* ( sPW sP.vF+ • .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj. g sP Y -x v4% • . Y v· " * 4 * 78 : Kb N0 jQj* € x* sh< * * — :b c0 jQ>9 o AN • . ¡ ( 7 j± l Ag —* l ^e* ( 7 %C l Ag 4. 4% • . ? %A og. % Ò s4 E* ( t‰ ¬ ( < o www. s’ 1 *0 K U WB • . (( &U ’ j( ( S ¶ U &› C ’ j{ ¬ U &› C )) • .jsoftj.

jsoftj. * t—t ‡ * ¢t ‡ ˆ )Ž ƒ \#0* ( ‹O B j* ( 4A< 10* ( t • t% 3 ‡?* ( šb = fU ? 0 € -z -x • . f * ( B Z l E* m N h ? ¡ * ( { MAN f * ( 9 #I * 9 * ½Q/I n A= ©b U¡ • .!u 0 DLC 0 )) MAN s7* * (( Z ?Ì >Q ” 0 )) 7 • . 7 ‚x œ v %. _FQ?x o o9 ˆ 0 d? ( d ? o g0 K X *ž W h E* (o9 \A%? h ? { N · • .com ���� �� ���� ����� �� . •¤ v % 0 ’#!? ( _7 A¤ ’#0* l O " * v = * v· " * • lG < . a vB .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.‡Xt tN t4‡ t -x* ( ( 34 6 l žx* ( c ` ©b e* ( =% l h * ( G .L * ( /± 1 • / Ž d•A/ Ž ) W1 # n • .° /Z.ÀA * ( M. j&.o3 0 o9 v4 0* ( K 5 * K ./http://www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.jsoftj.‚ % \ * ( \9 UN * p« S * ( _4=N l AZ% * ( W¹ ž ? MW% .• †46 4A? 1!9 \† * \vN c* \# ^ mv f.A v@ ? b = a ? • . # * ( K 9 * K7 # dc 9 l O%" Ò (_ st/ \pAf { ©b g • . ‡ . sZv% * K‹ B -x* ) ^ # d o O G0 M.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� MAN O MW#! • .%? ( d * A n KP ^ # { G°? 5 E MAN s7* • .hA? ( W = v•ž * _7 ¦ l 1S * lU? # b = • .Å (( \ª!z.\ x v• * \9 v™#S * www. t4A ¡ -x* ( 5 #-0 -x* (t tte LAv9 -x* ( t ‡ tY \ AN 4%s#l0 -x " üs lc • .gulfkids.

* •Q N %C= E* [? * 4f N * 4f . ot# .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� .gulfkids./http://www. K ^ 9 lX v* K Ú € * ( ‚ % { b =A ! ¹* ( v .•C†À.G ? ® Q? 4 hµ* 4 N www. KbLY f ‡X ( o^ * CA` * 7 " * 7 %C * 7Q X f P ZN " P " lX ? • .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. • .X WX >!^k&% V • . S ) = l 9 * ( v—* * * 5 mv8 CN* ( _— u v % * ( _— vB * ) % * l ¥ • . 9*U Q? ` g\kX ^F X( y^bXo .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj. •² * ot# ž sŒ N * ( K ž tŒt sY‡0 E* ( K O% t7‡!s ‡0 E* ( K‹g ‡²tNs*‡0 E* ( KB f t t•?‡0 E • . _.^? /± W4 W46 %1 * ( s vdt S G. * v 5 * v = •B mt N lG ” r f • .com ���� �� ���� ����� �� v1 * m 0 N c0 4ŸS 4d N { LD • .jsoftj. 345 v L * ( lA 0 4 CN0 \#S ˜ \ N D * \ Ÿ (• 0* Ìb 9 A¹ E* (• t#* • . K N g '•¡0 E* U /+ ¯x* •? 1 MC%v E v Ý * (ol” v v o 9 > * €3 1* o ¾ =9 • . l? / u 4d z* v = m 9* ( v[h. * vˆ * v•ž * v . ? ©{ 4 ` XP&+&(•/ % &( XjX X5 X(X /E#b% Xj5/'XC V • . f \hA * ( s’t lc r^O * ( s’ 1 7QgS * ( _[g * * =" * ( \ )Õ* b = GS Gs } E • . 0 • . _ 5 #U * ( ) e v 1S * o#! Y M AN • g0* ( o ›N* ( 1S ¤ # * ( ‡ t S 3Og* h% .

jsoftj.. ‡X < iAO * ( ‡X — * (X C Û A www.jsoftj. •Zd •% * •^ . ^£ ( >% l = ( 9 vm./"X RX X .s@ Q? 4 -0 o N † #* ( • . * •Zd G ANS * ( ) % Y* ) =N G ANS 4 #0* ` .jsoftj. ( # ` X+X X( XE#b% # &m X RX V • .com ���� �� ���� ����� �� .B (\ AN X < Y * (\ x G! * (X => tBt l r vr ( t“ " L * N0* (\ x S D3 ? ` .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.•Ns . ( #* N MAN #v O ( t Qf [h.\ N hc (\ 9 D * (X gS i ? `&“. _7 N \A ?* ([ * \v f* v .\b#?.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.•f A * •gQ/0* (•0 * • G ANS * ( ()e l = ( #U" N % ` &@X & zX % /3& X Xj X8 # &m V • ./+&OX X V • ./ W^!X X V • ./http://www. v7 * v4Aµ* (v 5 * ( M A " n % ( ‡X d (t 5 ( a 5 ² µ ` e{&F XC N !Xt /E#b% ^F V • . Wh¡0 N vr ( T¾0 • hC • f • * . * (‚ * l² µ* ( ”* Ï Zvt* n %v* n v `XP& &C % /gXC8^ X./YX V • .^ % & XL&WX0 ^ /E#b% yX'X ^F V • .F^ &E#b% y^bXoX V • .X X.^i X 0&s%# X3X( XE#b% # &m V • .? m A%1 0 ` X€X8 XH Xj%^ ¦X X" g^%^ V • !• • h% • ? o # ^ ? ` ^ / \k X0 &( 7•!X• L&F /jX X V • (4 f osN † O#* (4 . * ( ) 1 N v\ C * ( g _\1 ? G°? ` &E#b% &¦ X8 &( . b * b ! n 4dl¤ µ ( b v .com ���� �� ���� ����� �� 4d ? * ( bQ 4d ? % ( b NS 4d N [? ` . a MAN vB ( C` .

h¡ • L U ? `e (^ Xj%&^” X X \È& R/0 XE#b% #[X ^% I&8 X V • .gulfkids. * . bQ9 f * (€ f0* o A5 E* ( ) ¡ c o x O E* ( •* N ol Q? `&Š +% X &( Xj/ &n X0 /E#b% X V • .jsoftj. * (v O ² µ* (o l 9 — v— l0 ¹* ( •X < X Œ .• %9 vB3 =v* • 0 d./Y 7Z.com ���� �� ���� ����� �� •# l * •.XX V • .b.ol z t@T=^v* (ol: 7 * ( ol N MN * ( ol v 5 (B C` N l * (B* Nr `\[!&?X. l žS ¢ v * (v =% }* (v S * ( v™ * (ol iAO ` /_.? `v[!& X} N 5Xn^F V • ..d?* o hªAN ( ogž * o=A/ `e !&{Xo Xj!^bXo &E#b% \[M^F ^ ^?X V • . _[ Y ‰ $ %9* ( _•QC# ™ < %9* ( ) t%t @ %9* ( vB vi v* ( l < v[C= * ( v = p ^ v `e '/0 7 '/o X X /E#b% \[X xX!X V • .v 5 * •9s f vr .F^ "&m V • .^F Xj%^ X+RX./http://www.jsoftj. * ( •ž * t@•A‡` MCN0 `&E#b% X & ^F 7 X "& &( g\k& X(X V • .com ���� �� ���� ����� �� /http://www." * ( b * * b U5 * ( b 6 * b " * ( ? % * www./ X0 I&s#% 4LXR% y^bXo [#?X.f v‹´* ( • `7 WXA L&F X.€ A90 K .% Xg "&X /E#b% X+/5'XCV • .X0 #[\? V • ! †o * ( M•A n % * ( _* G < %9* ( ) ? N · " %9* ('¡ = [ `e '/0 & '/ % X3X( # &•^F V • . tB % N s U ( B A= € # O #* (€ iAO (B #U * € ¤ * (€ 1 * € `e+!&5(/ eR.€ N * €E (o¤ * € O# (o9 0* € Y 0 (€ * 6 * ( O * [h.com ���� �� ���� ����� �� .jsoftj. •. lX S iAO * ( v a 5 l O * ( ‘ 5 X§ * d. * * •gsž LC% * • #.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. _ 1 o ´ E* ( _ g o AN A% E* ( _ € ( o h.ht v C * •.

jsoftj.^F\X V • .* Y * E* t¢ ? E* t O# E* t ! E* g E* x E ((U m @./http://www.gulfkids. \lA s[C= Ž (\lA ? \ www. < G 1 d n \? c v— .4fv.u .t l0 (\ AN Û v· N0 ( \ x Ä Y [? 0 `&E#b% y^%&m I& (^ /]4. % { TGx m* N lXU”* ( m 0 ‚ * ( \#!Y LA% * ( m g [l?. * s.jsoftj.\dX+iX V • .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.l< ^ ( vB U $ ‘ < 9 v@C ( • " G 9 v4A ` & !X.^ XAX e" X'%&X V • . 4 ¤% { 9 Ex ‡ g c E* ‡ f E* ‡G N & v[ h * ( X h$ ? 0 = * ( G l¸ *G% tB f [ C `& !X+!Xo /E^% [X xX" g^%^ V • .\ Ag n hN 41 ( P ± P hA 9 ( s4 l gž n € S n( # * * 4 vhd? * 4 vhAN 4¤% ? ` g\k"X 0&9^W^% g/ ^kXA &^% V • .? ( mv O ©{ TG O * • .jsoftj./ v > * 4fv O# v@=^ * n ( • e /* • N ` e X+& XX e@X &Y ^q /EX X &" g\k!^bXo ^pX5 ^X V • . Av9 -x 4d ? % ( vD -x 4d (* 5 Ž ( \ va / s ‡ s Ž (\9 Z •X .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.m f ”* \hO/ v’ * (¢ * r CA * ( . Ž ( \9 9 s@A5 Ž `&E#b% & X CX8 &( .C )) • . —* n ( — $ * " n ( X "* ( \9 ¶ƒ v 3.\ f ‚x † hc0 (\h È MD 0 (\ AN l f 0 -x 4 6 v 5 ( lC^g -x 4d> 5 ( * = ? -x 4dgž `&S&* X5& & Nc!&d^% /E#b% V • .com ���� �� ���� ����� �� .t ! * O * Gs } Q? ( %h 1 \ N 9* %h \ = * % \ * z \ 9* •Af { MAN • .com ���� �� ���� ����� �� ¬ { X! ? ’ ! -x • .

* (4 hTA%? • Ad1* ( 4f ¡!? K 4f ( o g!? P >N K 4f ( € ^? ’ Ac K 4f ( € CN!? ’ ! K 4f • .=" l œ Oµ* 7 A% vi * ( m ! ( 4 Za \x g ( 4 T f0 { ‚x %? ` g\k^% Ž&xX. \ C% * ( m D0 v •Uv* m A9* \9 f Ò 9 vP ‹ m N ( vP g AÀ" mv O= ( vP a \ x v hO ` / X n% /E#b% V • .4f O ? ] % .com ���� �� ���� ����� �� .m 5 v@=µ* ( m Å *0 € *0 € h Y Gx „ n 4d•A%1 * ( •Q/S b =? MAN oDs t%9 • O • . * l QO • ./o* V • .m C/ v ./zX. ` m 9* ( vž \ ` /SX 5Xo 7‰ ^k& /E#b% X=!^%^ V • .N0 7 A " A= n * ( v7 h6 l * ( v7 h5 v U 7 O%" MAN v7Q.u \l¤ µ ( \ \ * ( la ` m %? ` Xœ94 % &E#b% X +&o . ©{ : — e v“ " • D -x ( ©{ : N ]Z.4 \ AN Y (4 gž m Ac ( 4f ? ` /S XoX* ^”&m d^ M/ % /Ž!&x/0 (^ V • . G W9v Œ / -x • .jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. ^F V • . v·t % { %? €*-z 4 ¡ -x ( ©{ :r < T D -x ( ©{ : ˆ # . * =?* ( 4lf d? •ETQvD* ( 4f !? • 0 4 f ` g\k!^bXo &E#b% ^ X &" / \?” V • . ^ L&".5 * \9 f r lG " v $ `/EX5b^u & OX0 &E#b% & &(•/0 X(X V • .jsoftj.\9 . v7 .jsoftj./http://www. ? P .ot9 1!? \ N K 4f (o AN .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. P 1 < a n P ZdA rA •* P 5A www. * \¤ ¡ Ìb U * (\ #.com ���� �� ���� ����� �� f u \% £ ( m Og u \ hµ ( \Wh¡0* \T¾0 * ( v. v4 A% v— \= c v.gulfkids.

Ko‡A‡? n R ? (o9 (4 W p * ( 4 1 lXU”* ( 4 C * 4 f . 5A •# .—Z Kæ•U t9 G 5 _ st/ KŒ f n _Œ N* ( lX =j0 1 < N v a * ( )X 5Y0 › % X ? • . d$ 4dvhA% ( Q 4d hµ ( 6 ( . b I G .jsoftj. F ‚x F W 0 s a %" ’A# g* ( K—Qe* ˆ = [ ( _— Ag* ( v— dlA/ ) ? ¡* ( _— • * _B 9 • .h va * @? * ( # $ ] * ( B C` rC * ( 7 = #E € 9 ` / X'C^ XL&Y L&. 4dA… v’ * 4d !9 v •Uv* ( 4¹ g v@^£* ( 4 * e 6 ! c0* ( 4dA AN 90* ( 4dA A¡ M ? ` g&O!^bXo ^ X+!&k'% ^ X "^W^F V • .com ���� �� ���� ����� �� /http://www./+(X r X 0&s%# y^%. KŒ x* tF G0 ¤ E* ( W /± V9 n • E* ( +" =N h} E • .jsoftj.. G ^ . * ( t™ *(B vi t dc* ( 4 t a hD t— 0* ŸS (( v u H 5!d% bk% )) • .com ���� �� ���� ����� �� 46 viD ( WZt^‡" 46 ] ( @ C 46 v. v A% * ² 5 v U * lG N \1 GS (( v u H j!t &E} .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.j '5 )) • .4 t a (— $ l ( A= l z * ( A= v %. Ž % MAN •Q * ? * ( CA5 N vrN * ( b I N · 5 * ( N • ?5* ( ²5 4f • .jsoftj.gulfkids.%# & 3^F* V • ./http://www. 7Q.com ���� �� ���� ����� �� . vF d 0 .X( XE#b% # ^W& Xj%&^” V • .? ` /E#b% /g/O^k!& kX!' X F^ V • . ‡X! lX*0* . ` .#* % n www. x* ( N " 9 • * * ( F 9 • ¥ * ( B A= 9 • C * = 9 š•=? • .

_4 0 ^ ? ` +Xo /co X V • )G ¥ _Ô f _ 1 ’#0* www. †B G% U 9* 2b %D _ N ^ ? ` e H&m X+!^bXo [& RX X X+ X8 V • .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. G ¡ o ¥ n* c oA ? n W * ( ]" . 0* ( ÏA=9 ˆ 6 ¬* Ñ 9 \% C * K È o9 % ? ` ‚X '/!b&% X€/ 4'!X/"X V • . ? ` g&O!^boX GX" ^? L&.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. = = MAN* " g MAN* d$ vO * ( • g*0 l 5#* ( •# 0 v4Ÿ #!? ` X+!&'"X &m X"s&t X•/ v* . . F* ?* ( —Q ‡ 1 \9 / * ( ov.A? ` X"W^dt^ ^ V • . * ( ov * t— * %. _ %9* ( = hA ) N * ( ) d * _ . KGs v %9 G* . t’ 1*0 g* AN • d * ( t’A%? g* AN ( _. * ( KŒ / %9 G ! * Kb N %9 G * Kb = Y ./http://www.com ���� �� ���� ����� �� .™ ) Q *( A ˆ !? ` I& (^ L&% 4'X0X * I&8 XH L&% ¦X A 4•8X ^ ^u V • 0* ( L 0 .com ���� �� ���� ����� �� * `y^i .gulfkids.jsoftj. 9 `7½X XC &( & 04 % L&F g\k!^bXo ^[X X} X(X V • .9 #U ’#0 ( v]f .jsoftj. 9( %* E* ] O% . • I* % N %9 G* %.• sdY \A n v4=A% * ( •9 UN \ ? vB U% t. Î u %9 ž * ( Î i O ? ˜ K• O9 \ ? n — Z X #0* ( 9 < o.%# ^ >|^W% X g/YX H&m g/O+Xo /3XMX0X V • .O= * _V•=t# ?* ( l b I v * r < * !C` . € %? lX U X+ X8 V • N hf s1!? t€ N # r f hAN # T Å* v9 Ag T * t tZ% ? `&E& X+^% ^ ^u ^ X( X+b4 XR/ X X+ X8 V • . t M AN ¯x* ( g C • ? r A Q? ` OX X / #%&m e' X" /E#b% /cbh ^k/0 V • .X%& ^ r \i% j X !^bXo X+%X "^ (X V • %. # t . s.jsoftj.

{ N B .jsoftj.jsoftj. 7‹ * Z * A" * ( ( • 0* Þ' ¡* ÞMD * • N g* • * • = * ( •# £x* • # \ Ag Æ { N LD • . t—t ‡ * t * .com ���� �� ���� ����� �� ./http://www. *() 9 (( . [a l ¨0 dv% Y* 4 S ?0 L * ’ e 8 &U y•8 ( & ÂÌ g œ ” )) • . E* ( ’#0 Ex B #U v 5 Q? ` X+%^ & | X V • .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. l 0 iAO o ¥ 9* ( W A¡ E* ‡ = E* trªA E* t[ªC E* d ? t’ttNQ? (( R '% !+© G$ )) • .bz% g? 0m )) • .# o ¥‹? ` X+ XC8 X V • .C ( ( ²( )) • . h% v‰ D* › % t c* #!hC * ( t S * * ( ‡ tNW * . * ) * ) C? 9 )à E ) d * ( _‰ 9 E _‰ ( . * U * · NE * ( ÃÀ.< X c* ( \ /* X " * = * mU * (( e . * € x • . —Q X e0* D G f 0 jQ> X < ©b * X vr. K ž Q9 2b g * ( _Œ C E (G S v . 0 dv * v dl ? ( œ E (( (. _ O g * _ . D • .jsoftj.= d 0 • . t’#0 Ex bL. A= n .com ���� �� ���� ����� �� N v4Aµ E* ( ’#0 Ex tB % v .f* A= vP Y* 345 * 346 * G < B 9 \#°? ÃÀ. 8 7 R2 e+0* &Z> Ì www. • /x* • 9 #x* ( [sh‡$ b N* ( * > /* ( X " P % t’hA =? ( ¨ _‹e :. * 5 * ( ¡ * ›5 •h A v A= %´ D • .gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www." MAN l E* ( ’#0 Ex O=" ( l hN0 l t•=v o ¥ 9* ( z v› % o ¥ 9* (v %.

b b = =?0* b ¡S '¡0 v‹g -°? ( Ž % Ld  ( ) * % KX * .}* ( a 5 h% MAN ( o Ag n • ( ) A Ag _7 0* ( Kb .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. o hN l 5 * F v .com ���� �� ���� ����� �� .? 5 P f. = [ v d " v N * ( F < Ú v™ a * ( 7 ` # Ú voA" ? • ) A • )X hN0 ‹= / s * ( v.? )) • . ( P A%" _‰ .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ���� �� ���� ����� �� # t’sD3 vN o#0 s4AN * ( € O • º $ 9 s 90 : tm O9 t =? • . # sP . www. ‡Xb ‡ A h$ o Q 0 s f. * ( Œ %" ) % 1* ( B Z ) * j h% lX c • .jsoftj. ]A? 5 g ovAg ²= . hAf* À" N ovN * ( b N MAN o>µ* ( t S € fU Œ ` bLY 9E • . % \#°? 7 h6 * 7 j± 9 vm s E* (v W ¬ K 9 * l ths%v K 1 ** €ž Çx s f.G A=% K7 = ) f 9 h% X c Gx ( < 3 ? n • ’ =A _7 o9 . otsZtN* €v sf -* ( ov. P dA" * P ZN " *(P " 8 ’hA * ( B #U ’ „=v#* ( C` t’s9ªUv =? ©{ b Y Gx _ dc :“ " d 0 • .gulfkids.-x* ( — • " o” f.. ^ * ( D < h% M. * ( 1 " MAN v E* = " n -"• ./http://www. 0  ( Ô f Kr 9 • \ • =? _ 1 _7 € ž -x • .jsoftj.v = * ] .jsoftj. * ." [ v¶5 * ( ` .) _P 1 * ( ˆW + K 9 \t? D s .? o P f. 4¤N0 C/ € ªUµ* ( sZv% 1 * t s ZY p‘ ´* ( ‡ ? % € fU · " bLY 9E* • .-x* ( s %.? LD " P fU -x • .f* ( b l N 1* ( K / l %Cg ((Ž0 | j"W? !" % . # * vo Ag =ve* v .

]^1 A \1 U v4 • .9 4 N s Q? .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.• A )#q) N *(ž 9 ( 4 A% * / ˆ . * K K a ‡ Z v %O Ÿ°? ( 9 >" n Ah f f • .gulfkids. v h= * ( ¬ v™h * ( L £ v ? =9 .® Q? ) Ag v@ O * ( ( .jsoftj." Ex ™ (` ./http://www. dvY ® E K ž MAN* P d vBQf \ ? • Ag v .i X X V • . Ž K N MAN s’%g* -x* ( • c [v * ( • c l f! Ÿ°? A^ f f* • .s Mfž0 % v•t tN • .com ���� �� ���� ����� �� 9 >f0 s 3O= Q? ) . šb A% t€ 0 ( ) ¨ _‹e* ( %AC _™ #* ( ) 9 Tj* ) ¾ m N www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.Og l < • . µ* ( K™sÀt9 K h>9 v v‰ d ? P O` ™ q U • .jsoftj. Y #0 l ¨0 — vP ?ž* ( N = o.. p Å E* p E* ( O ( ms . @lAl` b . Œ " Œ* / ªU 0 [a $ vr ¡ * vP #QNx* ( O #E [?s vP =Ac L 4 . K = * K‰ 1* K O#* K d * b * K‰ [ s * K (X .jsoftj. < l A? g € ¤ A? ( sr= Q? ( † ¹ vi * Þ 7 g0 MAN v O 7 = * ( _\tt Ý G°? b A% ‚x • •jt* s j ` .#S 9 vŒ % E l 9 >" * v• • . * B = S * B . X U#S 7 g!9 v·s % d ? ©b NS * ( 7 A 9 ms .>f Ò • N e v %  ( lÃ=. / r ? ( _ Af \ ? • 9 aQ" / E • .com ���� �� ���� ����� �� .Pd * vF * ( b* " MAN v¢./o&8 X X V • .

com ���� �� ���� ����� �� v s t E* ( KB o t s‡¡ X h$ [ C= \1 S G°? N O" d E • v C A G°? o AC s Z E* ( † E* X‡ =jS l hµ t h< G°? N " .com ���� �� ���� ����� �� . A? \ 9 n %. E • . ‘ 5 9 Ah¦ ’# f & ? dlg 9 os o ¬* t >f0 o c!9 o•?. n * \.4dlf ^v ˆ 6 * ( 5 % ( D *0 M hN0 * t Ý ž K D ? 4 ? ( P 5 Õ A9 o% Å P % W ¤ E • . _ra ž _r c* ( a ž www./http://www.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. K7 .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.jsoftj. Ž • . l !.#0 G0 4AN * ( G 0 n %. A" o N v U * ™ G R ¤? K O " * K d . o o9 v O90 \#°? ( • N € E* ( v N ol Àv E* ( v[ •=v K Ag N Kr e l 9 ^ Ÿ0 s4AN ? ) Y o ž -x • .jsoftj. ? <f( 0 ˆ g0 ] jE 0 G°? s * Y 9 S n o 0 9 T = .s‰ ´ E* ( 4d " sB C Q? ( t— F tŒt tN • .jsoftj." ? ( t¢ N0 *0 T Y0 *0 W4e0 N € /! * ( • C o ¡ N € Z * Ìb CN v\# ^ o \t% G G0 M.ov 9 rA N % * ( X b* * v q 0 ( trª0* tF 4ªAN " • e / K• 9 v q l ? => * 4A% • .N • .gulfkids. — " ‚x o v¢ 0 Ô = ‚x o#°? \ e % 4ŸS ( 4d3 .1 K =# T f • h} E • . W Y0* g /z \9 G gl hAf O = N ¤ “59 \ s 9 ( ) * N \#0 MAN o x \. % Ÿ°? K‰ 0 Tf Aa N K # n oA !9 s¢ / • .10 E K4¾ l !.

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

s› C \ •f Q? ( ‡G S * 7‡E± W tZ‡? ( L :" # / ‚x - € v -x

. [ h ? ms g *
X c* ( L Q 4 d Qf v‰ Š* F l C • t A= L,= * ‡X •
u•
. 4A% * % [ % t , 0 * ( 4d , q
rg " v %e0* ( o 9 ‚x ol= c • C v z* ( Z," ‚x toA
, Œ Y0 •
. G A €v Z P 6 v4¤N0* ( G CA, 7 0 o? g*
( KXQ KX
v• #I * ( K D K A=9 v fU * (K t,t KP O9 Gz = t‰ Š •
. A=A v] ,9* ™ A v a Ki O? KG ,A9 l²N *
g*(G %
*(m 1
* l ¨0 ( A
Z, * A h$ •Q/S •
.
X ¨ p 10 '%" X ¨ GS ˜ * `
v• C * ( ˆ 6 @
v[ £ =% v 1* ( b , ‰ O L= Œ* %" v[a e •
. K²N * r 0 v[ #0 B Z
t‰
* %A * dA * 3 n 4 hN0 v -0 g*
Œ S ’ 0 -x •
. â %hA _ * M‡A " l 8 ? ( K;/ € N MAN { t ¥ ?
( ˆ = MAN { ¥ ? t 1 ’ 0 -x* ( 7Q I MAN š{ ¥ ? ? ’ 0 -x •
. ? % MAN { ¥ ? MA " ’ 0 -x* ( 4A% MAN { ¥ ? ‡ $ ’ 0 -x*
( da œ s[ h ? o v— ’=A/* ( da 9 • , ¡ ? o v™h ’=A/ •
MCN0
¥ * ( da U59 •! ? o v h> ’=A/* ( da & •-UA ? o v ŸS ’=A/*
.mQN n 1
L " 'h v %=" * ( P eS ‰
t Š 'h †4eS * ( ‡Ž % t
G0 'h MhNS •
. v4A * [h, * v
’#0* ( KP hAf X = G0 'h v4 9S * ( KP C/

www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

) 1*ž m N * ( )
m N ™ _’ 9 m N ( K S s’Ahf < G0 W ¤ E •
t[ v vPE f!" m N * ( t7 %C ´ E g ) dY m N * ( ) ƒ* m N ™
. fS
v@ ‡A‡` * ( ‹ = n v™ #0 l h% * ( h% v@ e vB * ( /± _• v Z," •
. KB j l ¨0 v7 * ( Œ v¢ v ,<
• j * ( t™
l = •Š* ( t A= v™Z •,1 d ? G°? Q" B f* € x •
.t€šb M * ot * v dC ( L
o iAe0 ™ * ( ;h 9 vrO%
( .* \ * ( B O v = 9 G 5 GS ˜ 7 ? _ t 5 ’#0* • g •UÀ E •
. l ! \vO= *
9 ( t— Z v@=µ E v@A= * ( l = ,hA viAO E vŒ ` * ( t a 5
E lG < •
. %,
1 ¾ LD v A= * ( l , v™
W4l 9 ( o O K• /x MAN 4dWhlAt E* ( 4d } Ò o
9F
C E•
. o, # s7 f!? vF ot G0 P 0 Gx* ( o, #
M AN* ( vB ® Œ t O= G0 4AN -x \/ 9 MD G0 æ
e MAN •
. MA Œ
< G0 = -x \9 >9 [ = G0 g h" B > ™9E
W
E \ .#S ˜ \p¾ v >f* ( m v 0 ‰ D* ( \vAg t’W v AC hAf \t, # MCN0 •
. ) . ¡ ) . 0 Ld? ™
C"
n o O# : #

\ vO# \ ?

* ( $ n h< v Og o : \ 9 =?

. € ¤ GK N P 1

LC% E l Ah * ( % n \v 1* \ 7 = E v S * ( ›% n \lgž \ ! E v a C •
* 1* s ¬ Ac hf s Ac ? G >^ * G AC 4dAf * ( d , n d %c
.
www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

( K O T f G* ¤ * ( P " ‡ g G £ ` g&O!^bXo 7 XR!XH #[\? ^ ;/5'
X RX0 V •
2b
4dt9 Ag GS ˜ K f * KX /* KP e „ f G ? ”* ( K j f f G %g *
. ) g u 4d #*
« ¡0 \ = Q? €t =?0 G°? ( o9 _4 AN \#S ;¡ s AC Q? K n ©{ ot g0 -x •
. « Y \ • = Q? otD 0 Gx* (
N € M, N* ( • f 9 K 1*ž ov#
M,N* ( •;/ K
N €v;/! M,N •
. v4A% E ’#0* v4A% \#S ( • ^AO ƒ*

ˆ g0 v * ( ÀO
ˆ g0 v < * ( Z
ˆ g0 v ÀO •
. A "i
ˆ g0 lG £I * (
ˆ g0 i *
nl
¦ L d? ov O K O p f* ( Mt,sv E _F Ld? ov O K ! p f •
. U n g ½ O L U6* (o f v• /I ( P ZN " * P ± * P $ * VO5 * # %"
_P Cg v— Z •
. t ‡` * # d" * Z% * , * X h` _P Cg
( K¿ e K[? # K4AN* ( K t,t b >9 AÀA M%, E* ( g+" d MAN ½ µ U •
. \ ‡ ¾ E )Ã ,9 ) 1
¯x
(

<

,
_“ ? QO GS (( Ó +C8 ’ ^@>n% &gu ’ > 0 )) •
. G < * Œ ` t # ‡» C ? ™ MAN † ¹ ) 9 ) c _i * (
o ¤ Q N t ‡=‡? o • * ( ]% g 4 ? ( • 0 s4A¤ Ž* ˜ •9 Vs%t Ž -x •
. _* N o ™ A? ov% B c*
S

_ Ÿ* (

' " ˆt s v9* ( \ AN G N vF * t7 # " ) ** (\ G N vF * P 9 " • •
. v , S \s % " • ,/* ( vB A= \ 0

www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

()

aQ

d

G°? /± h k oT A s[? ? # h ¦ n •E N s ¬ Ž -x •
.]hf < v4 0 LD = * ( l ƒ ¦ ˆ N *

Ž• * ( M mU Ex K a ?
fUA
Ž ` g\? \?”^ L&" / \?” ^F V •
. KŒ Y* M •vž* K + * K sZt \ ? ( •%• # \9 M o†9 € fU G0 Ex _[ #
( •Q, ¡ P , l ,5 * C` v U d? G £I v CY v dC ? . .o ˆ 9 •
. ‚ % € A" oA A9 =" € dC *
( t %9 iAO * ( d 0 ^Å* ( dA g v U ) f l QO ? o Mt9s lc •
. G % l g Ld? ( d e N S o *

\ s

•;>f ( 4 = ·
v % E* F 7 9 ¤A •ha M%, U 1 •
. %,A _*v tN d * d¤ b * vL%, * ( •,a 9 • =Y
KΠO * K hN* K f
W 9E 9 ( M E %, 3 ? n vF* * vP ¤ •
. P " ‚x B U *0 , *0 N 7 f L " f
\#S ( d x v’ A E* • h
v;% Q? mb U x lX* }* •;>f Æ l D % v· % •
. d N m e =& )X 5
\ o v¢ À ? šb " \ AN v· % * ( d‡f Y o ;?
\ o#°? ( 4a " U •
. dt
? ™h \ v— Å* ( ˆU=
n ( ‰ " €;
n ˜ o ? Ÿx ( • %9 d N l‘^ E !• •=
%, v 0 •
. ;` 9 • " o Ag n ( Aa " o x n ( h$ o /
.\ _P Cg \9 @A% G0 ‡G* o‡
MAN v\WY G0 v[ C , E _ •CN l %, •
v› %

G0 vŒ á ( /! # G0 Œ á : K a
>f0 7 n { ;¡ vŒ á #0 v O •
. )GQ? Wo G0 vŒ á ( )GQ? t 5 G0 vŒ á ( ‡ Z% ,# G0 vŒ á ( »Cá

www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

T f TG0 G* = % 4d. * ) a ž K * T f G0 G* = % F
G*;>f •
. Gs l< P & G* * ( * , P & G + 4d?
n =A/ ^ ? ( K;5e KF!f n Ÿ0 ^ n L * † ¤ b h% h, •> v %9 •
. G < * * % * Œ ` * m X Ú , #0 C !? G £I Ž N
4 * < 46 vo^
U Gx* ( dp=^ , " v¢ } 6 * ( ) £ f < Gx •
. šb = G =^ , E G*
4 * 46 v4, * ( G
: ’ =? !• b 5 v’g* U 0 : v O X =? ¶5 PU/!? KV g n ¥ _ e [D* •
._¢t ‡? K N ‚x K N
M /0 : X g • U tF f0 LC% \#°? G CA, ‚x v U E - " : K4 < g •
Ä1* • \ = * F fS oA 0 n \% * L 0 [C= G0
¡ -x \
.!!
E* ( m
A
ˆ - " !• 7 h< b 5 v’O E* BQ — v# [h, - " •
.!• t,t% *Q M, * ^ t[s,‡
- " !• 7 Z * th‡= t , s
šb #0 \ Ae t¢ /0* ( m * m Ce * o9 m 1 ? #U
v7 z € 90 B •
. t #U G0 g \ #U %9 MAN0 O? ( šb *0* šb hAN* šb dY*
O i" n l¸ 5 mb Z? ( lG
lG ¥ : r d? G f‹ f G ? C * — # — # •
. t # * t ,/ =? t f
0 ( t ƒ* O # ?

( _4a KG


B

N d ? l A1 N
‡ !? ¸Qj KP hAƒ n ^ ‰ g n ™# i e0 •
. ) g e g‹ GS •‹ f ¸ 5 b Z? ( ;O= N _ U N * ( Œ gE 9

k n tw, v# t• h= GS ˜ “ 90 \ 9 vB j O? \9 #- \N 9 * ,¡ •
. t^W, n vB > ‡ ,l¡* ( _] 0 lH ` *
. t¢t ‡ ¤ # ? ˜ vF! €b 1* vBs ‡ o9 •
t D* v S o AN Y -x •
www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

E* ( ‹ f 70 t 5e K• A• 0 n ot%hc s[Cg ? o¾0 o N t¢ { P 0 -x •
. • ? f F n tF! [¨0* ( { t s‡¡ •Q 0 K 0 MAN s@ªA%
’ 0 % • D ov, # ’# f G°? ( \# A9 b #I G. A U a , f o, # •
. tisl= * W * šb = t’ 0 ha ‡ = D ’# f Gx* ( ‡X h$ * t;` * %,
t O =" t’A# =? ( = " N tP A * ( 1 " 9 t’ D * ( t %" ’h%c0 -x •
. K h¦ K AC T f t’f 0*
4 A%
\ - n ) = \ * ( fU * G £I m e n G ,9 m N •
. #
\ ? MAN sr ! Q? B Z *
¯x (\
ƒ* v ´* \ 9 ¶ * ( v a 5 \ 9 % Ò
%, /+
ªGx •
. ¤= 7Q !9 _ * 5 ( B , 9 ‰* •
.P

À v— „c * P %g

v Z * ( 7 h E v7 N L : \@* '% •

)
L * ( b /I lGQNx* " lG 9 vN L * ( lXQ< v ^, L : '5% •
• hC K· dt e G0 MAN pX ) A= ) ‡gt te L * ( W < * t7Q, l h} A1 N
. _’9 j
(
lX ¾x* 7 ¤ v€ d * ( D * € E * B CDE N € Ÿ0 •
. )G * ) .%g * \ ? )G )X* 1 G ,#É G G0 p< *
vV= * d vr ” \#S ˜ † £ K7
9 s— ? ? ) Y *0 ) O o AN ’%g* -x •
. m % E G ,#I h%f • hN A GS ( hN
\ , • 9 v AC •Q>h? ( \ x Ld
#
C" • o G G0 L5 •
. 2b =Y Ud? d N O MAN [hC dY vi ? 0 ( olAh} • * ( o •QhN*
K=

*K

q n d? G ,#I U6 v;5 E ) .v `7 X5?^ L&F ^ X'"&W% X+i^bXt ^i%^V •
. \ [ ‡ % * \%g 9 Œ % G0 9Q? ( K # % *
www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

* ( \, # v %, Œ \#0 dA *0 O *0 %A n \Af \t v[C= † ¤ •
] 9 #ž " ¾0 \#S ˜ •ha • t ‡f* •QO •¾ t h> U [? Œ \#0 4AN
. P A," * P 1
GS (o
MAN *0 o 1 n l a v• *S Ò (o n X
sVA® •
. • D G f ¼ bLY f n ¼ 1 < N ž
@a g * ( B A= P C/ n G =h% # Ž 4ŸS F t % 0 9 ^O G f •
. e =" 9 A5 Y * ( X eS 9 h 9 ( ™ F* ** ( € A,
K\•=? Q9 4AN n t st/ Q? ( P % b 0 N A=
* ( f 9 W4 ¹ G0 L5 •
. †9t t Q9 K b g E* ( K‰ / Q9 K Qe E* (
•Q /S * B ± * X hNS * X

gS

vP ªC ? ` XP&54!#db&% /_ X5!4#d% X V •

. v—Q * v™s#©S ‡ Oµ* ( b =A Uœ l %, t4 (
4

*3 ,
= N0* t— h,

9S

/Æ P 1* *

mv jz v d¤ Q? 4 * e n \# h¤ `^›!Xz% XP& &q ^k% X V •
. t7 = #E f * 4d, #0 * dg 9 ( * % * ˆ-S *

AN0* ‡ 5" * t • t% * dƒ0 U 4 * ` &Š +% & Xo XP&F X % X V •

. 4d AN vi O * v4A< t td‡ƒ 9 v s,t^‡? vh¤ 4A? ( !>

Ac

4 -z

m # N0* \ x , 0 9 4dhAƒ hN N U 4 * `XP&+&'R/ % DŽR
& /0 /E#b% X V •
p 10*
" MAN0 U6* (\ x G ,µ 4 * šbL, d? (4d f* 4d 1* 46 &
. P ="
%9 ¸ } : o E % !9 ha g • Z . €v %, U S Ã 9

-x • \ U9 •QhN oa 0 %9 *0 • K ¦ G ‚x o9 - *0 • ]% VÀY A9 =
^D * • ha g ’ A o#0 ‰ 0 %9 s ¬ .o ha g n \%D (• 1 • * v[ ’ f
. • % olA%¬ Ä
?S 9
www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��
/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

S f s %90 €v %, Ä
S } %9 : , b YS hN MAN s W % •
* . €v %, E Ä t S ™# * ( ‡ %,
S f0 .o - N ˆ /S
. d - 3 n • • 9 ¬ %, Õ A9 * ^& € g
=> * (o, # N D 9 K g ‚x Ld G0 • 1 4d" : d•AW= * o, # N · •
H O 9 7 A ’#0 " c ( K =# o x \.1 & 7 h E 7 N* (o ? O n
. #U 9 v % *0 †o l / l‘
vB ¹ l %, ? ( 4 = ,"
p f ( K % v O l % ? (•E* % • * @s E : /± 7 / * Œ* %" [ e •
• Y v7 = * ( F * o !9 v4^ A h L ®
* % * 9:
.B fE PE < •1QN /± / n ]N 0 h% re* g* .P `
o# x
" 7 À – x* LN 9 – X* } G0 ´ : •ha o, # 5Y0 •
. B fE Lh l , ? ( K % 9 b Y0 h%9 o, # ’A5Y Gx >f0 v %, Œ .
o
G0 s ¬ \†} « h,1 h%9 s4g ( _ 0 oZNž0 -x : 9: *
B •
n\
u € %, ’# f • A, tF Å G0 o £* .’ ,} g U * ,
. b g e0 [ • A *0 % D X* G!f (LD "

F
.Ld E
hN G0 Œ % G0 ´ : \•Ah E hN MAN s™ E •
.46 hN0 f *v Ç0 -x Ex 4d, #0 N ]D b % #
4Ÿ0 G* %
[ h , * (G* ¹ Q9 \AhN
h" t = + G0 [ C , lX*+," vVÀ *
. s O= Ž 7 ( \, # ’g n Zd 9
• 0
h e / (o, # MAN ,= E0 4TA% : ^ * ,? " n •Ù E •
. tž G0 %, 9 € % H G0 G* 9 hN n
E . %, 9 % G* lX µ* (
v , N " v’ f : € N s™ } E •
.o, # n dc 5D N l‘ K
KB A !9 d N s‹N .€ N 4
www.gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬

/http://www.jsoftj.com ���� �� ���� ����� ��

#°9 ² µ G0 £ E X 1 G!9 G + b / E* C/0 v7 ^ g L % u < = C : P 5 · ` • %.h` ’5A9 -x ((\.gulfkids. e x G* < 34 / n v‰ ? #E 0 : o.4¹ # x ? % 4d. 4A% 9 Ì•Q> s4g ( c À" d1 MAN • ž N Ž 4A% ( 9 .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.O9 \. # N )X*+. •t t5 C/ d1 & E* ( vB = Œ Ex %9 E* (•o‡ v Œ Ex g E* ( vit• v Œ Ex g E • .7 = fn E* – •Q> – ™ *0 ./http://www. #x T f G0 s fU (\ ? u b b 9 4Ÿ0 4¡ ( t /z KVÀY B f .ˆ‹f g h^? ( < n o *+. * oN D*0 43= Lf .jsoftj.#I G0* . # g sŒ N • F Å G0 P 0* (€ hN ]. M.com ���� �� ���� ����� �� .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. ` ‚X t\ X89& v@X8&9 X /8& X X V . . # Œ % r f 4A% • G hd E U bE+d? . #0 @ ¡I G f =? ( ’g •b 1 ’%C Gx hN : Ah% o n X N • Õ ’ g t7 v -x \ # .l O Œ Ex a ¡ www. \#°? ( •Q c • g* \ g 1+ U VÀ Gx : • ? o g U® • ¶ % E G± = ex Gx fU . *0 L " n ? ( D .¡ ž* • h^ E • G .. f • .jsoftj.jsoftj.k . # t g tŒt tN •b { 4 .com ���� �� ���� ����� �� ( #U * ( *+. 1!9 * .>f : €. h 9 o d h X* * o. KP *0* • * G* % * rc % A G0* (\. " * ( F 9E 9 vF v % •.v s%t9 h ? \A % *0 \ N [1 7 N * 9 )) : Aa = h < fU K hN MAN 7 gI n v h : o. # v A.9 M AN G .• dY* 9 ( • 0* ( KP N \ % ’g* .h.

v\W9 M=A Ò KX f MAN ) ha \ % GS G £I * · NE * ÃÀ.jsoftj. %? X hNS •QhN Qe f • %Z? P g*S v vP AO • s h> www../+!& X./Y . •#ž / \ t’^ e0 t >f X *0 ( d È d Ag vBU% A ¨ • dv# / v e œ 4 v % 0* ( m $ 9 *0 X " 9 *0 4A% 9 %. d * d * d? ( k .jsoftj..jsoftj.=9 · ( o N & s[ g ` X 0& &? % X 4( \?X Xj. 0 MAN 4‡6 g0* 4d ? O hµ d? ( F A 4 v UN0 F l =N0 • .com ���� �� ���� ����� �� . • ./!Xr X( s/w^F V • . ™ A là #0 Ud? ‡X hNS \ ? s‰3 #* .gulfkids.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. N •? %D0 h> ’# f Gx ) 1*ž *0 ( o / * \ / \ ? ’ ¡ Gx vB > L • # L • r ? * U . * 3o f =% · S A= l Q %. GS 7 g T = * ( XU9 = ( oh.#S ( _ t ‡0 _ t 0 : v U/!? t lc* ^v * tBªUvN B vD* )XQ9 Av1 • $ / hA? (` N XC^ /E#b% X. €E*0 MAN { ¥ * v[ h ? o g c sr„ƒ* ( K € N K C9 K hN f •U/ 9 •¤• *0 • ! *0 • *0 • b g \pAf ov Œ E• . bQ=% f • ./http://www. v ž* ( < v gt* hd? ` &@>n% X & 5n% & .com ���� �� ���� ����� �� ( S B 9* ( . A$ G %. V • Ki ?* ( K• e K Z 9 ms 3 ? ˜ QO MAN ²? * ( ‹t O 7 * ( ¢t ‡ v— * . t— * — 0 U M A¡0 %A.. K g K O#* ( K] [\u V ² \.

S šb hAN* šb #0* •Qv v \ Ae ¢ /0* • # \A%1* m 1 * m * \ AN tB { G°? \k.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.9 „ 10 ) h%# \„= n ’# ? (M 9* 7 ? ‡ C` 7Q. m* " n _ f v. \ AN v * U * • v O = U * ( .com ���� �� ���� ����� �� h h E* v ¤? ./ m 0 g N * ( m* " \ AN [g** tB eS * t .mE * S ƒ Ex ˆ E d? ( 5 Z b * E m Z% * \ % v % * • ’^ e0 K A9 4f* • ^ P e .X} g\< V \ g ]9* ( ` ^ +Xx% Xj}/ X9X XG"^ ( P hc E* 46 .` ? ( • CN € 7 z G0 !.T 1* W N { „XU v7 Å % G f 0 G°? % ((E% e•t ? m e !A E% KU LMi0 & (• b% e5xo)) : \ g N 9 *7 dc 9 ˜ 4%# X g ( • % MAN O%" b g U . #E * 5 .jsoftj./http://www.1 ) ?* _4 ¤N _.4 E U F N X U * _B Y* ) f0* _ X*S _Œ Y* £ f ) § * h ¤N )X ^? 6 * * b CeE * b 1E %9 \ 0* .F^ /EDX8 /S X5. K ¦ 4 ? (Ü N dvhA%? n ` 0 .com ���� �� ���� ����� �� h? ( \ * Ä \ 0 \9 s4 0* \9 v4AN0 \#°? ( \†9 \ / h ? %A ." ¤? ( · S ‚x \‡C !? \W9 MtOtN* Z ‡ f0 7 z # 90 • ( 4 . " [Y ` U [a C % ? % \9 Œ N \#°? (4% v 9 7Q I ³ Y g* .jsoftj.jsoftj.` Gx • \ = /* \ 9 9 L * \ x S · * ( \9 4 È MD G0 Ex %A . _æ.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.? ( ]= * 9 N* q* b *0* šb dY* G°? `‚X XYX &E!^bXo X• X. V \ g ]9 4f { G ^ .gulfkids. . \c 9 G g -x _B ¦ \vc 9* ( % MAN _m* O%" = n S www.

¡* ©{ \hAf U 9 1 * Ä \ = * ( \ 0 o .` U • Oµ Ž œÝ 7 g0 Z6 mUœ \#°? ( l .` \ c 9 n * • * S v ƒ Gf tŒ vN* ( 0 G £I l 0 Å* ( • O#0 1** ( 7Q I * 7Q. * ( m e v@ D* mv ZD* \v# v U d ( ( v g % \ — A Ò ( v‹O * v 9 ( v .=? (re v• /E . ]hA.jsoftj. * .MAN s™g* .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.hA * v\ v. ./http://www.v tŒt tN * • m / . %O * ( b d h^f = 9 4d f0 (4 0 i ?* ( 0 * 59 G =? " ž * ( 4 . U E* ( v· % E* lÃÀ." ©{ U® * ( d AN v h NE * ( ™ 9 l => * ( K 9 7 O # 9 K* hN 9 { N* ( 7Q I .com ���� �� ���� ����� �� • 9 ¦ t e \ t[g* Km* T f G°? ( ) 9 ) ƒ K h¦ X A * { .Bm d1* \ Z * \# £x n • O \ dƒ ( F MAN • Y ( m ƒ n • * v S G f K 0 n \v9 ^e0* v Z% F “%9 .gulfkids.jsoftj. v. * ( \ f* { rCA9 • =j ( O & * ( { trCA t[g * Q ? ( mQN n T 1 \9 S 4A./* • ( d$ • gx n • G f m x 4d 9 ¦* ˜ \ \ g U G°? ( •9 ¡ (\ d ? ©{ O# Ä vP * 5 oA ’# ? ( \A n ^ * { e * o A E * (4 % 1 j * 4dA%1 b dY ] +" d ? U® * (\ AN •^ ? lc "* ( v4 ¤% vž * . . a O" v ^ \ N v[ = * www." * v—Q * v.` b dY ]hA.s4v t 0 o * 4 0 ©{ vr f* .jsoftj.` dvc 9* ( vm* " v ƒ ( v N O " \ AN s’Ad * ( v a O" \ AN s’# m % { / t s.com ���� �� ���� ����� �� /http://www.com ���� �� ���� ����� �� . * QO \ AN Al¡ "* .

\ AN _— # • oAd * \†9 \ Z Ò ( • d1* • ( • Ÿ* •Q ‚x \ N # n † h . \ AN M.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. \ AN v4 9x • . * \ n \v 9 vP Å* ( Z • *0 \9 ^e0* t tZ‡< lÃ9 * ( X ¡ PE* ¦ % · % * ( l ¥ \hN v•W hv* ( 0 n v A5v* VO 5 v•*U * ( h šb E* .è Ex 7 N tr 0 ˆ-+v v7Q. G ? C 9 m* N *h \ hµ* ( • Q * • s 9 \ AN { dlA%Z ? n M=Av v7Q. · S n • / \ l %´* ( 4d AN mv O * \ g f \ Z * ( \ a U x n v * ( a " \ vo µ* ( a * lG N ? \9 vV9 7Q. G .? \A g tŒ e v•*U * ( b U I W Y0 ˆ O * v d * G f " \ -+ h¦ l • G $ 9 7 ¹ * K4 Y* Ñ * K À * Kb d * K * K œ q* K U ( bQ (\N !9 l T v* \v9 ^e0 =v* vBt ^v* v Cv* ( b ?E * ^.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� v .` 9 m8 N0 ©b * ( • ž+ • O# mv O * \ x ©{ \v%?.jsoftj.jsoftj. * ./http://www. N • . * ( v— ´* ( v = * ‰ ´* f! Ò % n v tOs^v* ( \ * Ä ´ / \v1*ž U * ( m e # ( \ ]9 4 9x \ 9 v—* l .% t / •# 0 v ´ E* ‰ $ \ C9 MAN ( 1 < 4vœ Ag lÙA * • Y •E ž \9 ^e0 [ lX v* ( # %" F!f ‰ Z * B NS B 0 b * ‹ " r‡Ate* 9 $ \ 9 MA * ( •# 0 mv e = ™ % * G  ( F 9 Z b•Ãv9* ( ]=? " * ( d = * ( b ¡S ZN* www. µ* v‹O ? ( \ N n • N ]. \ ”* mW* N ©{ voAd * ( K Z%& \ G* * ( \ * \3 0* \ %Š n \#*-+ * ( a x 9 \v9 µ v7Q. \ AN M • v¢ ”* t ^ \ v@ * ( G ?! vr=A O% \ C% * \ AN ©{ mv O ? ( mv C * .gulfkids.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. * % * # d * ( KP ž!9 £* ( P 5 9 d * ( P Œ e0 v•*U * ( \ 1*ž n v4d v* U c 90 \hN v = * \v 0 w * ( v\v j .com ���� �� ���� ����� �� .

h ?* ( t7Q www.9 l t•=v* d 2{ \lgž LAN 9 v]. @ O =A9 ž Ò ( { n tV / * Û 5 7 = * ( \ 1 lXU * v d$ +A K %9 ( B k n \a 9 v¢ B C` v 9 v hN* • .Ž¤ r .‡G N 9 lG h>N* • t s%t9 ( Z. ]" % . 9 ¢ Z< MAN 7 < n d 0 t7 x v. F ]9 X % l gx* vr = * v * l ^ * . v 9 v % * • .9 v 9 * • v 9 v ¥0 v7 I ™ ^v* • LN ` K O# 9 t ¥0 t7 I v@j =* • v[ hv* Z. " v.jsoftj. O " %1 90 tg 90 v7 I t Av1 g* • n vm f.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www. G hA% E F >f0 lXU * \ v@ * \ n tB %O l d.com ���� �� ���� ����� �� 7 d * ( m N v O * ( \ ©{ v d¤ ? ( \= ? žv * ( \ A v O * ( \ l g % * m 0 MAN _ ¡ ©{ * ( 4d ”* 4d * mb N0 XU”* ( m * B S .jsoftj.< * • h ¤N KP = * K A A1 rg lŽ % K." 9 v % Av1* • . G * % * 4A¤ r ./http://www. ‡ h v 9 7Q I v³ Y* • .©{ v[?.* • . 3@< hAf \ =9 . \º°9 ©b ? v¢ Z< \A = v .com ���� �� ���� ����� �� /http://www.gulfkids.? ( \ f* \9 ^e0* \A 0 . ‚x ‡ N ©{ \v . .m 9 Ü0 9 X Q9 \9 D ( l¸ k lŽ % KG N 9 { v N 9 7 I B D* • t > * t7 =" ‡X C ˆ-0 *0 K g *0 K A1 *0 K Z *0 X %9 tMlA 9 N0 ’ . 0 m A1 ( « 9 Ž % .jsoftj. N h$ * .• O *b * O * ^ . * ( a l h^ 9 90 U * • .com ���� �� ���� ����� �� ." n lX 5v K c Ü0 9 LAN* • . ) f P f.\ * \a " • º \v * s’ -* ( Gz = A * ti9l.O ? AZv* ( @< n ‡ .

jsoftj./http://www.jsoftj. 9 € z.jsoftj.com ���� �� ���� ����� �� /http://www. G" E%m OA ’ € Ø gOb% j" R5 *************************************** /http://www.saaid.gulfkids. @* '% j% L™ o e" i( L(> € Y ’ â ! [5i ’ Z .) .com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.com ���� �� ���� ����� �� . j!%m •..net www..com ���� �� ���� ����� �� .

. v’ h" .gulfkids.A ( j \”. % j\%W'" "m gOb% )) N Ú jD!5" E+( j%W ( •t ( j%W'" "m gOb% )) .. # ( \ # * B 9 ‚x »Z A#* ( \ 9 9 N MAN — CW ( 7 fI * L k v• ž @ ` * n n n %" d? ( ‡X W v ¤ #* \vAC#* ( X +.( t7 = WL< t hO S ( 1 " W 5 O=# W ( ’#0* #0 ¶ n †i Av#* \ !. " ’ & 5\Q &[w5% .™ % @ F 6 .com ���� �� ���� ����� �� /http://www. " ’ !F % . " ’ &[X'^k% & xX % ( j \”.com ���� �� ���� ����� �� .com ���� �� ���� ����� �� . ]" % 3B { v h< * ( ]A " MAN _7Q * ( G O hN % 3B o9 G ^ www.jsoftj. " "m gOb% )) .) XQ $ . " ’ & © 4g« ( j \”.( 4 ./http://www.com ������ ������‫����� ������ ��� ��ﺡ‬ /http://www.(( @ tž X• ^sXo X+&uX e X+X'CX &@X &tž L&FX e X+X'CX X!"D % L&F X+&r X+ X8 V !" % . ( j \”. ` &8 +% . (( N Ú jD!5" E+( €” .jsoftj.jsoftj. (( & } % & Ou & 0 % & X5^b| ( j \”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful