You are on page 1of 16

PHIEU ANH GIA XEP LOAI TONG HP TTSP NAM II CUA SINH VIEN

Ho va ten : Nguyn L Kim Nga Nam (n): N Ngay sinh : 24/11/1990 Ni sinh: Ci Nc Ca Mau Nganh ao tao: M Thut Lp ( trng CSP): 8H8 Thc tap t ngay: 17/3/2012 en ngay: 7/4/2012 Ban ch ao TTSP trng: THCS Phan Ngc Hin Thong nhat y kien nhan xet va anh gia ket qua TTSP cua sinh vien nh sau:
ANH GIA NOI DUNG THC TAP NHAN XET CUA BC iem he so Xep loai

1. Ve thc tap giang day Tc phong s phm. Chu kh hc hi, u (GD)

t. Cn lng tng trong mt s tnh hung s phm. 2. Ve thc tap chu nhiem Thc hien tot nhiem vu c (CNL) giao. Qun l lp cn hn ch.
3. Ve bao cao thu hoach Thc hien tot (BCTH)

90

Gioi

92

Gioi

yeu cau

93

Gioi

4. Ve y thc to chc ky Thc hien tot luat (TCKL)

yeu cau

93 92,17

Gioi Gioi

TONG HP 4 nam 2012

Ngay 7 thang Trng Ban ch ao trng


ong dau) (Ky ten,

Nguyn Song Lng

PHIEU ANH GIA XEP LOAI TONG HP TTSP NAM II CUA SINH VIEN
Ho va ten : L Hon Da Nam (n): Nam Ngay sinh : 16/8/1992 Ni sinh: Ci Nc Ca Mau Nganh ao tao: M Thut Lp ( trng CSP): 8H8 Thc tap t ngay: 17/3/2012 en ngay: 7/4/2012 Ban ch ao TTSP trng: THCS Phan Ngc Hin Thong nhat y kien nhan xet va anh gia ket qua TTSP cua sinh vien nh sau:
ANH GIA NOI DUNG THC TAP NHAN XET CUA BC iem he so Xep loai

1. Ve thc tap giang day (GD) Cn hot ng nhiu. 2. Ve thc tap chu nhiem Gn gi vi HS. Li (CNL) ni i khi cha dt

93.5

Gioi

khot.
3. Ve bao cao thu hoach Thc hien tot (BCTH)

93.5

Gioi

yeu cau

94

Gioi

4. Ve y thc to chc ky Thc hien tot luat (TCKL)

yeu cau

100 94,75

Gioi Gioi

TONG HP 4 nam 2012

Ngay 7 thang Trng Ban ch ao trng

ong dau)

(Ky ten,

Nguyn Song Lng

PHIEU ANH GIA XEP LOAI TONG HP TTSP NAM II CUA SINH VIEN
Ho va ten : Lm Th Ngc Danh Nam (n): N Ngay sinh : 164/11/1991 Ni sinh: Ci Nc Ca Mau Nganh ao tao: m nhc Lp ( trng CSP): 8N9 Thc tap t ngay: 17/3/2012 en ngay: 7/4/2012 Ban ch ao TTSP trng: THCS Phan Ngc Hin Thong nhat y kien nhan xet va anh gia ket qua TTSP cua sinh vien nh sau:
ANH GIA NOI DUNG THC TAP NHAN XET CUA BC iem he so Xep loai

1. Ve thc tap giang day (GD) Cha tch cc hc hi 2. Ve thc tap chu nhiem Thc hien tot nhiem vu c (CNL)

90

Gioi

giao. Qun l lp cn hn ch. yeu cau

92

Gioi

3. Ve bao cao thu hoach Thc hien tot (BCTH)

93

Gioi

4. Ve y thc to chc ky Thc hien tot luat (TCKL)

yeu cau

93 92,17

Gioi Gioi

TONG HP

Ngay 7 thang 4 nam 2012 Trng Ban ch ao trng


ong dau) (Ky ten,

Nguyn Song Lng

PHIEU ANH GIA XEP LOAI TONG HP TTSP NAM II CUA SINH VIEN
Ho va ten : Phm Quc Lc Nam (n): Nam Ngay sinh : 14/11/1991 Ni sinh: Ci Nc Ca Mau Nganh ao tao: m nhc Lp ( trng CSP):8 N9 Thc tap t ngay: 17/3/2012 en ngay: 7/4/2012 Ban ch ao TTSP trng: THCS Phan Ngc Hin Thong nhat y kien nhan xet va anh gia ket qua TTSP cua sinh vien nh sau:
ANH GIA NOI DUNG THC TAP NHAN XET CUA BC iem he so Xep loai

1. Ve thc tap giang day (GD) Cha tch cc hc hi 2. Ve thc tap chu nhiem Thc hien tot nhiem vu c (CNL)

92

Gioi

giao. Qun l lp cn hn ch. yeu cau

91

Gioi

3. Ve bao cao thu hoach Thc hien tot (BCTH)

92

Gioi

4. Ve y thc to chc ky Thc hien tot luat (TCKL)

yeu cau

93 91,83

Gioi Gioi

TONG HP 4 nam 2012

Ngay 7 thang Trng Ban ch ao trng


ong dau) (Ky ten,

Nguyn Song Lng

PHIEU ANH GIA XEP LOAI TONG HP TTSP NAM II CUA SINH VIEN
Ho va ten : V Th Hi Yn Nam (n): N Ngay sinh : 6/10/1990 Ni sinh: Nam Ninh Nam H Nganh ao tao: m nhc Lp ( trng CSP): 8N9 Thc tap t ngay: 17/3/2012 en ngay: 7/4/2012 Ban ch ao TTSP trng: THCS Phan Ngc Hin Thong nhat y kien nhan xet va anh gia ket qua TTSP cua sinh vien nh sau:
ANH GIA NOI DUNG THC TAP NHAN XET CUA BC iem he so Xep loai

1. Ve thc tap giang day Tc phong s phm. Chu kh hc hi, u (GD)

t. Phn b thi gian cha hp l. 2. Ve thc tap chu nhiem Thc hien tot nhiem vu c (CNL) giao.

87 93

Gioi Gioi

Qun l lp cn hn ch.
3. Ve bao cao thu hoach Thc hien tot (BCTH)

yeu cau

93

Gioi

4. Ve y thc to chc ky Thc hien tot luat (TCKL)

yeu cau

95 92,33

Gioi Gioi

TONG HP 4 nam 2012

Ngay 7 thang Trng Ban ch ao trng


ong dau) (Ky ten,

Nguyn Song Lng

PHIEU ANH GIA XEP LOAI TONG HP TTSP NAM II CUA SINH VIEN
Ho va ten : L Ch Nguyn Nam (n): Nam Ngay sinh : 13/3/1992 Ni sinh: Ph Tn Ca Mau Nganh ao tao: m nhc Lp ( trng CSP): 8N9 Thc tap t ngay: 17/3/2012 en ngay: 7/4/2012 Ban ch ao TTSP trng: THCS Phan Ngc Hin Thong nhat y kien nhan xet va anh gia ket qua TTSP cua sinh vien nh sau:
ANH GIA NOI DUNG THC TAP NHAN XET CUA BC iem he so Xep loai

1. Ve thc tap giang day Tc phong s phm. Chu kh hc hi, u (GD)

93

Gioi

t. Phng php cn hn ch. 2. Ve thc tap chu nhiem Thc hien tot nhiem vu c (CNL) giao. Qun l lp cn hn ch.
3. Ve bao cao thu hoach Thc hien tot (BCTH)

93

Gioi

yeu cau

94

Gioi

4. Ve y thc to chc ky Thc hien tot luat (TCKL)

yeu cau

95 93,67

Gioi Gioi

TONG HP 4 nam 2012

Ngay 7 thang Trng Ban ch ao trng


(Ky ten, ong dau)

Nguyn Song Lng

PHIEU ANH GIA XEP LOAI TONG HP TTSP NAM II CUA SINH VIEN
Ho va ten : Nguyn Thanh Huyn Nam (n): N Ngay sinh : 1991 Ni sinh: Ph Tn Ca Mau Nganh ao tao: m nhc Lp ( trng CSP): 8N9 Thc tap t ngay: 17/3/2012 en ngay: 7/4/2012 Ban ch ao TTSP trng: THCS Phan Ngc Hin Thong nhat y kien nhan xet va anh gia ket qua TTSP cua sinh vien nh sau:

ANH GIA NOI DUNG THC TAP NHAN XET CUA BC iem he so Xep loai

1. Ve thc tap giang day Tc phong s phm. Chu kh hc hi, u (GD)

t. Cn trao di phng php. 2. Ve thc tap chu nhiem Thc hien tot nhiem vu c (CNL) giao. Qun l lp cn hn ch.
3. Ve bao cao thu hoach Thc hien tot (BCTH)

90

Gioi

92

Gioi

yeu cau

93

Gioi

4. Ve y thc to chc ky Thc hien tot luat (TCKL)

yeu cau

94 92,33

Gioi Gioi

TONG HP 4 nam 2012

Ngay 7 thang Trng Ban ch ao trng


ong dau) (Ky ten,

Nguyn Song Lng

PHIEU ANH GIA XEP LOAI TONG HP TTSP NAM II CUA SINH VIEN
Ho va ten : Nguyn Th Thu Phng Nam (n): N Ngay sinh : 1990 Ni sinh: Ca Mau Nganh ao tao: m nhc Lp ( trng CSP): 8N9 Thc tap t ngay: 17/3/2012 en ngay: 7/4/2012

Ban ch ao TTSP trng: THCS Phan Ngc Hin Thong nhat y kien nhan xet va anh gia ket qua TTSP cua sinh vien nh sau:
ANH GIA NOI DUNG THC TAP NHAN XET CUA BC iem he so Xep loai

1. Ve thc tap giang day Tc phong s phm. Chu kh hc hi, u (GD)

t. Cn hn ch khi s dng n. 2. Ve thc tap chu nhiem Thc hien tot nhiem vu c (CNL) giao. Qun l lp cn hn ch.
3. Ve bao cao thu hoach Thc hien tot (BCTH)

89

Gioi

95

Gioi

yeu cau

96

Gioi

4. Ve y thc to chc ky Thc hien tot luat (TCKL)

yeu cau

100 95,77

Gioi Gioi

TONG HP 4 nam 2012

Ngay 7 thang Trng Ban ch ao trng


ong dau) (Ky ten,

Nguyn Song Lng

PHIEU ANH GIA XEP LOAI TONG HP TTSP NAM II CUA SINH VIEN
Ho va ten : L Hong Thn Nam (n): Nam

Ngay sinh : 1991 Ni sinh: U Minh Ca Mau Nganh ao tao: m nhc Lp ( trng CSP): 8N9 Thc tap t ngay: 17/3/2012 en ngay: 7/4/2012 Ban ch ao TTSP trng: THCS Phan Ngc Hin Thong nhat y kien nhan xet va anh gia ket qua TTSP cua sinh vien nh sau:
ANH GIA NOI DUNG THC TAP NHAN XET CUA BC iem he so Xep loai

1. Ve thc tap giang day Tc phong s phm. (GD) Chu kh hc hi, u

t.
2. Ve thc tap chu nhiem Thc hien tot nhiem vu c (CNL)

95

Gioi

giao. Qun l lp cn hn ch. yeu cau

93.5

Gioi

3. Ve bao cao thu hoach Thc hien tot (BCTH)

94

Gioi

4. Ve y thc to chc ky Thc hien tot luat (TCKL)

yeu cau

100 95,00

Gioi Gioi

TONG HP 4 nam 2012

Ngay 7 thang Trng Ban ch ao trng


ong dau) (Ky ten,

Nguyn Song Lng

PHIEU ANH GIA XEP LOAI TONG HP TTSP NAM II CUA SINH VIEN
Ho va ten : Bi Hng Qun Nam (n): Nam Ngay sinh : 1990 Ni sinh: H Tnh Nganh ao tao: Th dc Lp ( trng CSP): 8T7 Thc tap t ngay: 17/3/2012 en ngay: 7/4/2012 Ban ch ao TTSP trng: THCS Phan Ngc Hin Thong nhat y kien nhan xet va anh gia ket qua TTSP cua sinh vien nh sau:
ANH GIA NOI DUNG THC TAP NHAN XET CUA BC iem he so Xep loai

1. Ve thc tap giang day Cn c gng chuyn (GD)

mn hn.

85

Gioi

2. Ve thc tap chu nhiem Thc hien tot nhiem vu c (CNL)

giao. Qun l lp cn hn ch. yeu cau

92

Gioi

3. Ve bao cao thu hoach Thc hien tot (BCTH)

93

Gioi

4. Ve y thc to chc ky Thc hien tot luat (TCKL)

yeu cau

93 91,33

Gioi Gioi

TONG HP 4 nam 2012

Ngay 7 thang Trng Ban ch ao trng


ong dau) (Ky ten,

Nguyn Song Lng

PHIEU ANH GIA XEP LOAI TONG HP TTSP NAM II CUA SINH VIEN
Ho va ten : L Hong Hn Nam (n): Nam Ngay sinh : 1990 Ni sinh: Ca Mau Nganh ao tao: Th dc Lp ( trng CSP): 8T7 Thc tap t ngay: 17/3/2012 en ngay: 7/4/2012 Ban ch ao TTSP trng: THCS Phan Ngc Hin Thong nhat y kien nhan xet va anh gia ket qua TTSP cua sinh vien nh sau:
ANH GIA NOI DUNG THC TAP NHAN XET CUA BC iem he so Xep loai

1. Ve thc tap giang day Cn tch ly thm kin (GD)

thc.

85

Gioi

2. Ve thc tap chu nhiem Thc hien tot nhiem vu c (CNL)

giao. Qun l lp cn hn ch. yeu cau

92.5

Gioi

3. Ve bao cao thu hoach Thc hien tot (BCTH)

93

Gioi

4. Ve y thc to chc ky Thc hien tot luat (TCKL)

yeu cau

100 92,67

Gioi Gioi

TONG HP 4 nam 2012

Ngay 7 thang

Trng Ban ch ao trng


ong dau) (Ky ten,

Nguyn Song Lng

PHIEU ANH GIA XEP LOAI TONG HP TTSP NAM II CUA SINH VIEN
Ho va ten : Dip u Phi Nam (n): Nam Ngay sinh : 1991 Ni sinh: Thi Binh Ca Mau Nganh ao tao: Th dc Lp ( trng CSP): 8T7 Thc tap t ngay: 17/3/2012 en ngay: 7/4/2012 Ban ch ao TTSP trng: THCS Phan Ngc Hin Thong nhat y kien nhan xet va anh gia ket qua TTSP cua sinh vien nh sau:
ANH GIA NOI DUNG THC TAP NHAN XET CUA BC iem he so Xep loai

1. Ve thc tap giang day Cn c gng v chuyn (GD)

mn

88

Gioi

2. Ve thc tap chu nhiem Thc hien tot nhiem vu c (CNL)

giao. Qun l lp cn hn ch. yeu cau

92

Gioi

3. Ve bao cao thu hoach Thc hien tot (BCTH) 4. Ve y thc to chc ky Thc hien tot yeu cau luat (TCKL)

91 92

Gioi Gioi

TONG HP 4 nam 2012

91

Gioi

Ngay 7 thang Trng Ban ch ao trng


ong dau) (Ky ten,

Nguyn Song Lng

PHIEU ANH GIA XEP LOAI TONG HP TTSP NAM II CUA SINH VIEN
Ho va ten : Nguyn B T Nam (n): Nam Ngay sinh :1990 Ni sinh: Ph Tn Ca Mau Nganh ao tao: Th dc Lp ( trng CSP): 8T7 Thc tap t ngay: 17/3/2012 en ngay: 7/4/2012 Ban ch ao TTSP trng: THCS Phan Ngc Hin Thong nhat y kien nhan xet va anh gia ket qua TTSP cua sinh vien nh sau:
ANH GIA NOI DUNG THC TAP NHAN XET CUA BC iem he so Xep loai

1. Ve thc tap giang day (GD) Cn hc hi thm. 2. Ve thc tap chu nhiem (CNL) Cn mnh dn hn.

83

Gioi

93

Gioi

3. Ve bao cao thu hoach Thc hien tot (BCTH)

yeu cau

94

Gioi

4. Ve y thc to chc ky Thc hien tot luat (TCKL)

yeu cau

95 92

Gioi Gioi

TONG HP 4 nam 2012

Ngay 7 thang Trng Ban ch ao trng


ong dau) (Ky ten,

Nguyn Song Lng

PHIEU ANH GIA XEP LOAI TONG HP TTSP NAM II CUA SINH VIEN
Ho va ten : Le Kim Pha Nam (n): N Ngay sinh : 9/10/1990 Ni sinh: Ph Tn Ca Mau Nganh ao tao: Th dc Lp ( trng CSP): 8T7 Thc tap t ngay: 17/3/2012 en ngay: 7/4/2012 Ban ch ao TTSP trng: THCS Phan Ngc Hin Thong nhat y kien nhan xet va anh gia ket qua TTSP cua sinh vien nh sau:
ANH GIA NOI DUNG THC TAP NHAN XET CUA BC iem he so Xep loai

1. Ve thc tap giang day Cn hc tp thm trong cc tit d gi. (GD)

90

Gioi

2. Ve thc tap chu nhiem Thc hien tot (CNL) nhiem vu c

92.5

giao.
3. Ve bao cao thu hoach Thc hien tot (BCTH)

Gioi

yeu cau

93

Gioi

4. Ve y thc to chc ky Thc hien tot luat (TCKL)

yeu cau

100 93,50

Gioi Gioi

TONG HP 4 nam 2012

Ngay 7 thang Trng Ban ch ao trng


(Ky ten, ong dau)

Nguyn Song Lng