Neohybné slovné druhy Ostatné slovné druhy, a to príslovky, predložky, spojky, častice a citoslovcia sú neohybné, pri použití vo vete

nemenia svoj tvar. Podávame ich stručnú charakteristiku s dôrazom na ich funkciu vo vete. Predložky, spojky, častice a citoslovcia Predložky, spojky a častice sú neplnovýznamové slová, ktoré nič nepomenúvajú, majú však dôležitú funkciu v stavbe vety, vyjadrujú vzťahy. Keďže sú neplnovýznamové a vo vete nemajú funkciu vetného člena, nazývame ich aj gramatickými slovami. Predložky vyjadrujú vzťahy medzi slovami vo vete. Tieto vzťahy môžu byť polohové – určujú polohu predmetu (kniha je na stole), smerové – určujú, akým smerom sa predmet pohybuje (zo školy, do školy), časové – hovoria, kedy sa udalosť odohrala (v marci, cez víkend). Predložky však vyjadrujú vzťahy medzi slovami nesamostatne – aj dané slovo vo vete musí byť v istom páde, samotná predložka na vyjadrenie jeho vzťahu k iným slovám nestačí: pred strom (smer), pred stromom (miesto). Spojky spájajú slová alebo vety a vyjadrujú vzťahy medzi nimi. Vzťahy medzi slovami a vetami (na rozdiel od predložiek) vyjadrujú samostatne, slová nemusia meniť svoj tvar: otec a mama; ani otec, ani mama; otec alebo mama. Cvičenie1. V bežnej jazykovej praxi sa na vyjadrenie istých významových vzťahov používajú nesprávne, resp. nevhodné predložkové konštrukcie. Nahraďte ich správnymi. cez všetky protesty nič sa nedosiahlo, pracovať cez čas, je za päť minút dvanásť, upracovať sa k smrti, želať šťastie k novému roku, mať ďaleko k spokojnosti, zmeniť sa k nepoznaniu, mám k vám otázku, prinútiť k odchodu, nie je k dostaniu, mať čas k riešeniu, mať k tomu dôvod, ísť k zápisu, poznámky k referátu, k môjmu šťastiu neprišiel, ísť na hotel (na internát, na záhradu), hrať na husle, mať na tom záujem, prišlo ich na päťdesiat, nad čím pracujete?, stále po mne čosi chce, po dobu troch rokov vykonával vojenskú službu, bol po zásluhe odmenený, budeme bývať po dvoch, ísť pre chlieb (pre lekára), mať dôvod pre oslavu, mať podmienky pre štúdium, bojovať pre spravodlivosť, byť u moci, riaditeľ je u seba, odpočinúť si u potoka, rečniť u príležitosti osláv, prednáška sa začne za hodinu, je naňho milá, bývať na jednej izbe, v nedeľu sme boli na huby, hovoriť na mikrofón; Na poradu som nemohol prísť kvôli chorobe. Vydali sme pokyny pre ošetrovanie stromov. To je pre začiatok všetko. Musíme zvážiť všetky pre a proti. Kto hlasuje (kto je) pre predložený návrh. Vlak je pripravený k odchodu. Vzhľadom k tomu, že... Písanie spojok Spolu sa píšu spojkové výrazy - s druhou časťou -že, napr. akože, pretože, lenže, čiže, keďže, ibaže; - s druhou časťou -by, napr. žeby, akoby, keby, aby.

Zapamätajte si: Spojka žeby sa píše dovedna, ak sa dá logicky nahradiť spojkou aby, napr. Deti sa tuhšie k sebe primkli, žeby (aby) premohli strach. V opačnom prípade sa píše oddelene, napr. Neverila som tomu, že by bol doma. Spojka akoby sa píše dovedna, ak sa dá logicky nahradiť výrazom ako keby, napr. Robil som sa akoby (ako keby) ma to nezaujímalo. V opačnom prípade sa ako by píše oddelene, napr. Neviem, ako by si to napísala.

Podviedol ma. aby. Čiarka sa píše aj pred spojkovými výrazmi a preto. Aj koňa kúpil. bol môj známy. ale. napr. napr. a predsa. čiarka sa musí písať.obsahujúce prvotné spojky a. . Pred týmito spojkami sa môže. či. alebo. Písanie čiarok v súvetiach Čiarka v priraďovacích súvetiach sa píše pred všetkými spájacími spojkami okrem a. (Zlučovací vzťah. aj. Buď sa na ten test riadne pripravíte alebo budete musieť skúšku znova opakovať. i keby. ani keby (ale: avšak). aj na sladkosti zostalo. že sa to nepodarí. Podraďovacie súvetia sa skladajú z hlavnej a vedľajšej vety. čiarka sa nepíše. a tak. ani. no nemusí čiarka písať iba v prípade.s časticou čo. napr. (Podraďovacie súvetie. a jednako a pritom. a preto. Pri troch a viacerých rovnakých spojkách sa čiarka píše pred druhou a každou ďalšou. Zápas sa skončil a išli sme domov. Nebolo mi to všetko jasné a tak som sa radšej spýtal nášho učiteľa. aby.. i karty hrať. Budeme sa len tak pofľakovať či posedávať po kaviarňach. koľko nás je. Chlap. aj. Cvičenie 2. Nemali sme peniaze. Jeho nálada sa neskôr výrazne zlepšila aj sa dal do spevu s nami. Ako sme prišli tak sme i odišli a ešte nás aj biť chceli. i pálenku piť. (Zlučovací vzťah. Niektoré spojky sa píšu spolu aj osobitne. nieto/nie to. čiarka sa môže.ktoré vznikli z druhotných predložiek a spojok.) Pri zdvojených spojkách sa pred druhou spojkou vždy píše čiarka. Ani nám nepomohol. Bol hladný. Potom sme išli na hrad Beckov a hneď o pár hodín nám letelo lietadlo z Prahy. Ani sa riadne nenaučil ani sa nebol ospravedlniť a preto dostal nedostatočnú. Ani nenadával ani nefauloval ani neprotestoval a predsa mu dal rozhodca žltú kartu. . Doplňte čiarky v priraďovacích súvetiach. ktorý bol najvyšší. a teda. i. nietoby/nie to by.) Budeme hrať futbal či posedávať pod stromami. pretože nevyjadrujú zlučovací vzťah. ktorého sme stretli.. a teda. a pritom sme boli kamaráti. a jednako. namiesto toho. i. ak vyjadrujú iný ako zlučovací vzťah. máme náhradný plán. zatiaľ čo. čo ako. a preto šiel do obchodu. Bol to môj starý dobrý kamarát a navyše sme kedysi sedeli v jednej lavici. (Odporovací vzťah. Mohli sme i spievať.Osobitne sa píšu viacslovné zložené spojky . či by nám nepomohli. Tu sa zjavil ako duch zo záhrobia tu nás naplašil v tmavej uličke. Bol už večer. Budeme mávať zástavami alebo spievať chorály. len čo.) Vedľajšia veta vložená do hlavnej vety sa oddeľuje čiarkou z oboch strán: V prípade. ale domov sme nešli. . no nemusí písať.) Spýtame sa. Stál úplne na okraji jamy a to sa mu napokon nevyplatilo. ani. Spojka a sa dá nahradiť synonymnou spojkou ale: Zápas sa skončil. Spýtal sa. Ani som sa nesnažil a predsa som sa dostal do ďalšieho kola. a čo. nietožeby/nie to že by. ale väčšinou podraďovací. Vedľajšia veta sa od hlavnej vždy oddeľuje čiarkou. bez toho. čiarka sa nepíše. napr. a predsa nikto neodišiel. Skončili sme. ani sa nás nezastal. Spojka či sa dá nahradiť spojkou a: Budeme hrať futbal a posedávať pod stromami. aj keď. a jednako sme boli šťastní. a predsa. (Prívlastková vedľajšia veta. a tak sme sa pobrali domov. Už je tu koniec leta a teplo nie a nie odísť.) a domov sme nešli. Či Dušan či Karol ale obaja dokázali svoju vysokú kvalitu. Skončil som medzi poslednými a tak som sa snažil. i tak.) Vyliezli sme na kopec. (Predmetová vedľajšia veta.) Zápas sa skončil(.

bác. hohoho. Časticou môže byť vo vete aj iný slovný druh. chichi. pochopenie niečoho. dobrý deň. mrš. jaj. smútok. prepáčte. haf.. spojka. čľup. au. Pokazilo sa mi auto.. To. Citoslovcia sú neohybné.). preto ich vždy oddeľujeme čiarkami. predložka. či ti rozumiem. (naozaj. prekvapenie. ani ustálenú písanú podobu (citoslovce smiechu sa môže zapísať rôznym spôsobom: chacha. pif-paf. Choď trochu rýchlejšie! Veď nás predbehne aj bicykel! Skok padákom bol určite ten najkrajší zážitok. klop).Častice Častice majú vo vete dve funkcie: hovoriaci nimi nadväzuje na predchádzajúci kontext alebo situáciu a zároveň nimi vyjadruje svoj postoj k výpovedi alebo k jej časti. Cvičenie 2 Pri niektorých časticiach prevláda nadväzovacia funkcia. ktoré vyjadrujú vzťahy medzi slovami. ktoré vyjadrujú mimovoľné city (haha. Dočerta! . pŕŕ). he-he-he. Citoslovcia vo vetách nevstupujú do vzťahov s inými slovami. (spojka) Či som sa ťa zľakla! (častica) Otec hovoril vážne. – častica) Citoslovcia Citoslovcia sú neplnovýznamové slová. to je ale dobrý vtip! „Čau!“ zakričal a už ho nebolo. vôľu (ahoj. mnohé dokonca nemajú ani jednoznačný význam (jaj môže vyjadrovať bolesť. hihi. čo povedal. čau. Vyhľadajte častice a sledujte ich funkciu v nasledovných ukážkach. príslovka. ha-ha. pśśśt. závisí od jeho konkrétneho použitia: Stretneme sa za školou. otec o tom hovoril. výkričníkom alebo tvoria samostatnú vetu: Hihi. cingi-lingi. Na rozdiel od predložiek a spojok. či sa hnevám na teba! Bolo to vlastne celkom dobré riešenie. heš. pri iných hodnotiaca. alebo napodobňujú zvuky (mňau. chichi. vitajte. či je slovo vo vete časticou. A čo mám s tým robiť? Jaj.. fuj). častice vyjadrujú vzťahy hovoriaceho k tomu. (ako? – príslovka) Vážne. údiv. ).. (predložka) Čo to máš za účes? (častica) Neviem.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful