P. 1
onomatikes protaseis

onomatikes protaseis

|Views: 16|Likes:

More info:

Published by: Ανθή Ρουμπελάκη on Apr 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2015

pdf

text

original

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Ονοματικές: (σχολικό βιβλίο σελ. 33)
λειτουργούν στο λόγο ως ονόματα (ουσ.+ επίθ.), !λ.:
Αντικείμενο
Υποκείμενο: σε απρόσωπα " τριτοπρόσωπα ρ#ματα $ εκ%ρ&σεις
π.χ. λ'γεται, ακούγεται, είναι καλό, πρ'πει, χρει&(εται
Επεξήγηση: σε λ')! με γενικ# σ!μασία # αντωνυμία (τούτο, αυτό κτλ.)
*. Επιρρηματικές: (σχολικό βιβλίο σελ. 3+)
εκ%ρ&(ουν τόπο, χρόνο, τρόπο, αιτία, σκοπό, αποτ'λεσμα κτλ.
(ότι και τα επιρρ#ματα.)

,,,, -ι αναφορικές προτ&σεις μπορεί να είναι &λλοτε ονοματικές και &λλοτε
επιρρηματικές:
π.χ. - γείτον&ς μου που σου σύστ!σα χθες βρ&υ βρ#κε ουλει& σε μια μεγ&λ!
εταιρεία. : ονοματικ#, προσιορί(ει τ! λ')! .γείτονας/
- τόπος που μεγ&λωσα σιγ&0σιγ& ερ!μ1νει.: επιρρ!ματικ#, !λ1νει τόπο
Δευτερεύουσες Ονοματικές προτάσεις:
1. ειδικές: (σχολικό βιβλίο σελ. 3+)
μετά απ τα ρήματα: λ'ω, !λ1νω, νομί(ω, υποθ'τω, γνωρί(ω κτλ.
εισάγονται με: ότι, πως, που, να
π.χ. 2ομί(ω ότι κ&νεις λ&θος →αντικείμενο στο νομί(ω
3κούστ!κε ότι θα παραιτ!θεί → υποκείμενο στο ακούστ!κε
3κούστ!κε μια εί!σ!, ότι θα μειωθούν οι %όροι.
→ επε)#γ!σ! στο εί!σ!
*. βουλητικές: (σχολικό βιβλίο σελ. 34)
μετά απ τα ρήματα: πρ'πει, θ'λω, (!τ1, μπορ1, αισθ&νομαι κτλ.
εισάγονται με: να
π.χ. 5'λω να %ύγω. →αντικείμενο στο θ'λω
6ρ'πει να προσπαθ#σεις. →υποκείμενο στο πρ'πει
3υτό επιθυμ1, να πετύχεις. → επε)#γ!σ! στο αυτό.
3. ενδοιαστικές: (σχολικό βιβλίο σελ. 37)
μετά απ τα ρήματα: %οβ&μαι, αν!συχ1, υποπτεύομαι (όσα εκ%ρ&(ουν
%όβο " αν!συχία " ενοιασμό)
εισάγονται με: μ!, μ#πως
π.χ. 3ν!συχ1 μ#πως αρρωστ#σει. → αντικείμενο στο αν!συχ1
8π&ρχει %όβος μ#πως πτωχεύσουμε.
→υποκείμενο στ!ν απρόσωπ! 'κ%ρασ! υπ&ρχει %όβος
3υτό υποπτεύομαι, μ#πως μας προ1σει. →επε)#γ!σ! στο αυτό
+. πλάγιες ερωτηματικές ολικ#ς # μερικ#ς &γνοιας: (σχολικό βιβλίο σελ. 4*)
μετά απ τα ρήματα: ρωτ1, απορ1, ε)!γ1, μαθαίνω, θυμ&μαι κτλ.
εισάγονται με: ερωτ!ματικ'ς αντωνυμίες " επιρρ#ματα: π.χ. ποιος, πού,
π1ς, πόσο
π.χ. 9ον ρ1τ!σα πού π&ει. → αντικείμενο στο ρ1τ!σα
8πολογίστ!κε πόσο μεγ&λο #ταν το κ'ρος τ!ς επιχείρ!σ!ς.
→υποκείμενο στο υπολογίστ!κε
3πορ1 με τ! συμπερι%ορ& του, π1ς μπορεί να είναι τόσο ανεύθυνος.
→επε)#γ!σ! στ! λ')! συμπερι%ορ&
4. αναφορικές: ανα%ορικ'ς αντωνυμίες: π.χ. ο οποίος, που (σχολικό βιβλίο σελ. :7,
:;, 71)
Να εντοπιστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις και να προσδιοριστεί το είδος
τους και ο συντακτικός τους ρόλος:
1. <αίνεται πως τελικ& θα βρεθεί λύσ!.
*. 5α #ταν προτιμότερο να μ!ν πας μόνος σου.
3. =ίμαι β'βαιος ότι θα περ&σεις στις ε)ετ&σεις.
+. 5'λω να σε βο!θ#σω.
4. >εν 'χω ι'α τι μου λες,
:. 6#γαινε όπου θ'λεις.
7. ?πορεί να 'ρθει μα(ί μας όποιος θ'λει.
;. @ια πολύ καιρό το #θελε αυτό, να κ&νει 'να μεγ&λο τα)ίι.
A. 6#ραμε μια ευχ&ριστ! εί!σ!, ότι 'ρχεται ο θείος από τ!ν 3μερικ#,
1B. 6ρόσε)ε μ! σου )ε%ύγει τίποτα,
11. Cύθμισε το (#τ!μα όπως νομί(εις.
1*. =ίναι παρ&)ενο π1ς τα κατ&%ερε.
13. - &νρας που μας κοιτ&(ει είναι ο καινούριος μας καθ!γ!τ#ς.
1+. Dχω μεγ&λ! αγωνία μ#πως π&θει τίποτα.
14. 3υτό εν μπορ1 να καταλ&βω, π1ς θα τα κατα%'ρουμε με τόσο λίγα
χρ#ματα.
1:. <&ε και πιες όσο θ'λεις.
17. 9ο κιν!τό που αγόρασα είναι τελευταίας τεχνολογίας.
1;. 5α σου πω ποιον συν&ντ!σα.
A !α βρείτε τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις και να πείτε ποιος
είναι ο συντακτικός τους ρόλος:
1. 5α #θελα να ρωτ#σω πότε %εύγει το επόμενο λεω%ορείο για Eρ&κλειο.
*. 3ν!συχ1 μ#πως εν 'ρθει.
3. 2α )'ρεις αυτό, ότι ε θα )εχ&σω ποτ' πόσο πολύ με βο#θ!σες.
+. 3ναρωτι'μαι αν θα 'ρθει.
4. - αελ%ός μου, ο οποίος είναι στρατι1τ!ς, 'ρχεται με &εια.
:. E χθεσιν# εί!σ!, ότι ο 6ρωθυπουργός παραιτ#θ!κε, #ταν τελικ& Fευ#ς.
7. =ίναι πολύ ύσκολο να σπου&(εις και να ουλεύεις ταυτόχρονα.
;. >ιαόθ!κε ότι σκότωσε τ! γυναίκα του.
A. Gπ&νια το #θελε αυτό, να καλεί κόσμο σπίτι του.
1B. <αίνεται πως θα βρ')ει.
11. =ίναι σίγουρο ότι θα π&με εκρομ# αύριο.
1*. 9ον βασ&νι(ε 'νας μεγ&λος %όβος, μ#πως το μ&θει ο πατ'ρας του.
13. 5α #ταν καλύτερο να π#γαινες εσύ ο ίιος.
1+. =ίναι αμ%ίβολο αν θα περ&σει στις ε)ετ&σεις.
14. 3υτό εν καταλαβαίνω, π1ς λύνουμε μια ε)ίσωσ! βH βαθμού.
" !α αντικαταστα#ούν οι δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις με
ονοματικά σύνολα:
π.χ. >ε γνωρί(ω να απαντ#σω. →>ε γνωρί(ω τ!ν απ&ντ!σ!.
1. <οβ&μαι μ#πως πειν&σω.
*. Iαταλ&βαμε ότι εκνευρίστ!κε.
3. Jταν %ανερό ότι προβλ!ματίστ!κε.
+. 5'λω να %&ω.
4. =ίναι σ!μαντικό να πετύχεις.
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ Ο!Ο"ΑΤΙ#ΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Kειτουργούν στο λόγο ως ονόματα (ουσ.+ επίθ.),
!λ.: 8ποκείμενο L 3ντικείμενο L =πε)#γ!σ!
,,,, -ι ανα%ορικ'ς προτ&σεις μπορεί να είναι &λλοτε ονοματικ'ς και &λλοτε επιρρ!ματικ'ς:
π.χ. - γείτον&ς μου που σου σύστ!σα χθες βρ&υ βρ#κε ουλει& σε μια μεγ&λ! εταιρεία. :
ονοματικ#, προσιορί(ει τ! λ')! .γείτονας/
- τόπος που μεγ&λωσα σιγ&0σιγ& ερ!μ1νει.: επιρρ!ματικ#, !λ1νει τόπο
Δευτερεύουσες Ονοματικές προτάσεις:
1. ειδικές: ότι, πως, που, να
*. βουλητικές: να
3. ενδοιαστικές: μ!, μ#πως
+. πλάγιες ερωτηματικές ολικ#ς # μερικ#ς &γνοιας: ερωτ!ματικ'ς αντωνυμίες "
επιρρ#ματα
4. αναφορικές: ανα%ορικ'ς αντωνυμίες
Α. Να εντοπιστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις και να προσδιοριστεί το είδος
τους και ο συντακτικς τους ρλος:
1. <αίνεται πως τελικ& θα βρεθεί λύσ!.
*. 5α #ταν προτιμότερο να μ!ν πας μόνος σου.
3. =ίμαι β'βαιος ότι θα περ&σεις στις ε)ετ&σεις.
+. 5'λω να σε βο!θ#σω.
4. >εν 'χω ι'α τι μου λες,
:. ?πορεί να 'ρθει μα(ί μας όποιος θ'λει.
7. @ια πολύ καιρό το #θελε αυτό, να κ&νει 'να μεγ&λο τα)ίι.
;. 6#ραμε μια ευχ&ριστ! εί!σ!, ότι 'ρχεται ο θείος από τ!ν 3μερικ#,
A. 6ρόσε)ε μ! σου )ε%ύγει τίποτα,
1B. =ίναι παρ&)ενο π1ς τα κατ&%ερε.
11. - &νρας που μας κοιτ&(ει είναι ο καινούριος μας καθ!γ!τ#ς.
1*. Dχω μεγ&λ! αγωνία μ#πως π&θει τίποτα.
13. 3υτό εν μπορ1 να καταλ&βω, π1ς θα τα κατα%'ρουμε.
1+. 9ο κιν!τό που αγόρασα είναι τελευταίας τεχνολογίας.
14. 5α σου πω ποιον συν&ντ!σα.
!. "ε ποιο τρπο συνδέονται οι παρακάτω προτάσεις: παρατακτικά #
υποτακτικά$
1. -ύτε '%αγε, ούτε #πιε τίποτα.
*. Mνοι)ε τ!ν πόρτα και μας χαιρ'τισε.
3. >εν είχα ι&θεσ!, αλλ& τελικ& βγ#κα για μια βόλτα.
+. Nχι μόνο αρν#θ!κε να με βο!θ#σει, αλλ& και με απείλ!σε ότι θα μου κ&νει
τ! (ω# ύσκολ! αν συνεχίσω,
4. 5α 'ρθεις μα(ί μας είτε το θ'λεις, είτε όχι,
:. =ίναι κιόλας μεσ!μ'ρι, Kοιπόν, τι περιμ'νεις για να )εκιν#σουμεO
Δε$τερε%ο$σες ονοματικές προτάσεις
Εμπέ&'ση(
A Να βρείτε τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις και να πείτε ποιος είναι ο
συντακτικς τους ρλος:
1:. 5α #θελα να ρωτ#σω πότε %εύγει το επόμενο λεω%ορείο για Eρ&κλειο.
17. 3ν!συχ1 μ#πως εν 'ρθει.
1;. 2α )'ρεις αυτό, ότι ε θα )εχ&σω ποτ' πόσο πολύ με βο#θ!σες.
1A. 3ναρωτι'μαι αν θα 'ρθει.
*B. - αελ%ός μου, ο οποίος είναι στρατι1τ!ς, 'ρχεται με &εια.
*1. E χθεσιν# εί!σ!, ότι ο 6ρωθυπουργός παραιτ#θ!κε, #ταν τελικ& Fευ#ς.
**. =ίναι πολύ ύσκολο να σπου&(εις και να ουλεύεις ταυτόχρονα.
*3. >ιαόθ!κε ότι σκότωσε τ! γυναίκα του.
*+. Gπ&νια το #θελε αυτό, να καλεί κόσμο σπίτι του.
*4. <αίνεται πως θα βρ')ει.
*:. =ίναι σίγουρο ότι θα παμε εκρομ# αύριο.
*7. 9ον βασ&νι(ε 'νας μεγ&λος %όβος, μ#πως το μ&θει ο πατ'ρας του.
*;. 5α #ταν καλύτερο να π#γαινες εσύ ο ίιος.
*A. =ίναι αμ%ίβολο αν θα περ&σει στις ε)ετ&σεις.
3B. 3υτό εν καταλαβαίνω, π1ς λύνουμε μια ε)ίσωσ! βH βαθμού.
%. Να αντικαταστα&ούν οι δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις με ονοματικά
σύνολα:
:. >ε γνωρί(ω να απαντ#σω.
7. <οβ&μαι μ#πως πειν&σω.
;. Iαταλ&βαμε ότι εκνευρίστ!κε.
A. Jταν %ανερό ότι προβλ!ματίστ!κε.
1B. 5'λω να %&ω.
11. =ίναι σ!μαντικό να πετύχεις.

Δεν έχω ιδέα τι μου λες! Πήγαινε όπου θέλεις. Να αντικατασταθούν οι δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις με ονοματικά σύνολα: π. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. 13. Για πολύ καιρό το ήθελε αυτό. Θα ήταν προτιμότερο να μην πας μόνος σου. → Δε γνωρίζω την απάντηση. Είναι αμφίβολο αν θα περάσει στις εξετάσεις. 9. 3.Να εντοπιστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις και να προσδιοριστεί το είδος τους και ο συντακτικός τους ρόλος: 1. ότι δε θα ξεχάσω ποτέ πόσο πολύ με βοήθησες. . 16. 5. να καλεί κόσμο σπίτι του. 5. Φοβάμαι μήπως πεινάσω.χ. έρχεται με άδεια. 2. πώς θα τα καταφέρουμε με τόσο λίγα χρήματα. A. 13. Να βρείτε τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις και να πείτε ποιος είναι ο συντακτικός τους ρόλος: 1. Είμαι βέβαιος ότι θα περάσεις στις εξετάσεις. Διαδόθηκε ότι σκότωσε τη γυναίκα του. 18. 12. Ανησυχώ μήπως δεν έρθει. 1. Να ξέρεις αυτό. Αυτό δεν καταλαβαίνω. 11. 6. ήταν τελικά ψευδής. μήπως το μάθει ο πατέρας του. Αναρωτιέμαι αν θα έρθει. 7. Θέλω να σε βοηθήσω. Έχω μεγάλη αγωνία μήπως πάθει τίποτα. Μπορεί να έρθει μαζί μας όποιος θέλει. Φαίνεται πως τελικά θα βρεθεί λύση. 7. Σπάνια το ήθελε αυτό. Είναι παράξενο πώς τα κατάφερε. 2. 12. 15. 8. 3. Ο αδελφός μου. Η χθεσινή είδηση. 5. 10. να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Φάε και πιες όσο θέλεις. Ο άνδρας που μας κοιτάζει είναι ο καινούριος μας καθηγητής. ο οποίος είναι στρατιώτης. 10. Είναι σημαντικό να πετύχεις. Δε γνωρίζω να απαντήσω. Θα ήταν καλύτερο να πήγαινες εσύ ο ίδιος. Θέλω να φάω. ότι ο Πρωθυπουργός παραιτήθηκε. πώς λύνουμε μια εξίσωση β΄ βαθμού. 4. 4. 14. 11. ότι έρχεται ο θείος από την Αμερική! Πρόσεξε μη σου ξεφύγει τίποτα! Ρύθμισε το ζήτημα όπως νομίζεις. Πήραμε μια ευχάριστη είδηση. 4. Καταλάβαμε ότι εκνευρίστηκε. Τον βασάνιζε ένας μεγάλος φόβος. Φαίνεται πως θα βρέξει. 17. 8. 2. 15. 6. B. 9. Είναι πολύ δύσκολο να σπουδάζεις και να δουλεύεις ταυτόχρονα. Είναι σίγουρο ότι θα πάμε εκδρομή αύριο. Ήταν φανερό ότι προβληματίστηκε. Θα ήθελα να ρωτήσω πότε φεύγει το επόμενο λεωφορείο για Ηράκλειο. Το κινητό που αγόρασα είναι τελευταίας τεχνολογίας. 3. 14. Θα σου πω ποιον συνάντησα.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->