IP & Subnet mask là gì?

IP Address
IP Address là một số duy nhất được gán cho một thiết bị trong một mạng. Các thiết bị này có thể là một
máy tính, router, máy in mạng ( loại máy in có Card mạng ) ..vv...vv. Kiểu địa chỉ này gọi là Software
Address. Nó khác với kiểu địa chỉ Hardware Address hay ta còn biết như kiểu MAC Address của Card
mạng hay hard-code trong một số thiết bị mạng. Xin nói qua về địa chỉ kiểu này. Mỗi nhà sản xuất Card
mạng trên thế giới trứơc khi sản xuất đều phải xin mua một lô địa chỉ MAC từ InterNIC => mỗi địa chỉ
MAC address là duy nhất trên thế giới và không bao giờ có hai địa chỉ này trùng nhau ở bất cứ đâu.
IP Address là một số 32 Bit và được chia thành 4 phần mỗi phần 8 Bit và ngăn cách nhau bởi dấu chấm
(.). Có 3 cách để biểu diễn một địa chỉ IP :
Dạng thập phân : 130.57.30.56
Dạng nhị phân : 10000010. 00111001.00011110.00111000
Dạng Hecxa : 82 39 1E 38
Chúng ta thì thường sử dụng địa chỉ dưới dạng số thập phân, nhưng máy tính thì thường sử dụng địa chi
IP dưới dạng số nhị phân
Một địa chỉ IP bao giờ cũng có hai phần là địa chỉ mạng ( Network Address ) và địa chỉ máy ( Node
Address ).
Network Address là một số duy nhất dùng để xác định một mạng. Mỗi máy tính trong một mạng bao giờ
cũng có cùng một địa chỉ mạng.
Node Address là một số duy nhất đựơc gán cho một máy tính trong một mạng
Một số địa chỉ IP đặc biệt
1- Nếu địa chỉ của Network Address toàn là các Bit 0 nghĩa là nó đại diện cho mạng đó ( this network )
2- Nếu địa chỉ của Network Address toàn là các Bit 1 nghĩa là nó đại diện cho tất cả các mạng
3- Địa chỉ mạng là 127 đựơc gọi là địa chỉ LoopBack được thiết kế cho mỗi máy ( local node ), thường
dùng cho việc tự kiểm tra mà không ảnh hưởng đến giao dich trên mang ví dụ ping 127.0.0.1
4 - Tât cả các Bit của Node Address toàn là 0 - this node
5 - Tât cả các Bit của Node Address toàn là 1 - Tất cả các máy trong một mạng nào đó
6 - Tất cả địa chỉ IP là toàn Bit 0 - Được sử dụng bởi RIP protocol
7 - Tất cả địa chỉ IP là toàn Bit 1 - Địa chỉ truyền tin (Broadcast ) cho tất cả các máy trong một mạng
IP Address được chia thành 5 lớp là A,B,C,D,E.

16.0. chỉ còn 3 lớp A.C là đang sử dụng Lớp : A Định dạng : Mạng. Nhưng địa chỉ 127 là địa chỉ có toàn Bit 1 trong Network Address => cũng không sử dụng được địa chỉ này => Lớp A chỉ còn 126 lớp mạng bắt đầu từ 1 -126 => Khi nhìn vào một địa chỉ IP ta chỉ cần nhin vào Bit đầu tiên nếu biểu diễn ở dạng nhị phân là số 0 thì đó chính là mạng lớp A.777.2 =16.Node Bit đầu tiên : 0 Ở đây ta nhận thấy là ngoại trử Bit đầu tiên của địa chỉ IP là 0 .255.Mạng.0 với Subnet mask là 255.B.152 mạng và 254 máy trong một mạng => Một địa chỉ IP mà các Bit đầu tiên là 110 hay ở dạng thập phân mà là 192 . Thế số máy tính trong mỗi mạng lớp A là bao nhiêu ? ta cũng có thể tính đựoc là 2 mũ 24 .0.168.0 172.Node.0.Hai lớp D và E đang để dự trữ.191 thì đó là máy tính trong mạng lớp B Lớp : C Định dạng : Mạng. và số máy trong mỗi mạng lớp A là 2 mũ 16 -2 = 65.0 192.0 => bạn có thể sử dụng bất cứ địa chỉ nào trong dải này để thiết lập cho mạng của bạn Bắt đầu từ win98 trở đi Microsoft đưa ra một cơ chế gọi là Automatic private IP Addressing ( APIPA) - .126.Node Hai Bit đầu tiên : 10 Tương tự như cách tính với lớp A ta cũng có số mạng của lớp B sẽ là 2 mũ 14 = 16384 mạng lớp B tương đương với số thập phân là 128 .097.214 máy trong Lớp : B Định dạng : Mạng.0.Node.dùng để xác định là mạng lớp A.223 thì đó là máy tính trong mạng lớp C InterNIC và IANA đã đưa ra một số dải địa chỉ IP gọi là private address dùng để thiết lập cho các mạng cục bộ không kết nối với Internet.Mạng. Nhưng theo quy định là nếu tất cả các Bit của địa chỉ mạng là 0 sẽ không đựơc sử dụng => còn 127 mạng cho lớp A.534 máy => Một địa chỉ IP mà hai Bit đầu tiên là 10 hay ở dạng thập phân mà là 128 .255.0. Theo RFC 1597 thì 3 dải đó là : 10.Node.191.0 với Subnet mask là 255. còn nếu ở dạng thập phân thi nó nằm trong khoảng từ 1.0. còn lại 7 Bit có thể nhận các giá trị 1 hoặc 0 => tổ hợp chập đựoc 2 mũ 7 vị trí => có 128 mạng cho lớp A .0 với Subnet mask là 255.Node Ba Bit đầu tiên : 110 => Số mạng lớp C sẽ là 2.255.Mạng.0.

x.0. Subnet mask là một số 32 Bit gồm các Bit 1 và 0 .0 Lớp C Subnet mask là 255. công ty hay quốc gia đựơc InterNIC cấp cho một số địa chỉ IP nhất định và nó có các máy tính đặt ở các vùng khác nhau.255. Một điều quan trọng cũng cần phải nhớ là mỗi một Subnet vẫn là một phần của mạng nhưng nó cũng cần đựơc phân biết với các Subnet khác bằng cách thêm vào một đinh danh nào đó.Trong trường hợp này người ta nói là sử dụng Subnet mask mặc định ( default Subnet mask ) Lớp A Subnet mask là 255.255. Không phải là tất cả các mạng đều cần có Subnet và vì thế không cần sử dụng Subnet .254. => Điều này có thể thực hiện đựơc bằng cách gán cho mỗi máy tính một Subnet mask.0.0 Lớp B Subnet mask là 255.Quản lý đơn giản hơn và nếu có sự cố thì cũng dễ kiểm tra và xác định đựơc nguyên nhân gây lỗi hơn là trong một mạng lớn.254. Định danh này được gọi là Subnet addess.x thì nghĩa là DHCP Server của bạn đã Down rồi Subnet mask Thường thì mỗi tổ chức. Những mạng nhỏ như thế gọi là Subnets.255. Cách tốt nhất để quản lý là chia ra thành các mạng nhỏ và kết nối với nhau bởi router.0. Khi chia ra thành các Subnet nhằm làm : 1.1 đến 169.Giảm giao dịch trên mạng : lúc này router sẽ kiểm soát các gói tin trên mạng .254.2 . Trước khi chia mạng thành các Subnet ta cần xác định số Subnet cho mạng và số máy trong mỗi Subnet là bao nhiêu. còn router trên mỗi một subnet chỉ cần biết các thông tin : Địa chỉ của mỗi máy trên một Subnet mà nó quản lý Địa chỉ của các Subnet khác Ta đã biết rằng mỗi máy tính trong một mạng cụ thể nào đó thì phải có cùng một địa chỉ mạng => địa chỉ mạng không thể thay đổi đựơc => chỉ còn cách lấy một phần địa chỉ Node Address để làm đinh danh cho mỗi Subnet.255.254.2 Số Host lớn nhất ( trong một Subnet ) = 2^ bit 0 ( trong subet mask ) .Các Bit 1 ở các vị trí của Network Address hoặc Subnet mask còn các Bit 0 ở vị trí của Node Address còn lại.Trên một mạng nhỏ không có DHCP hay trên một mạng mà DHCP bị Down thì máy Client DHCP cso thể dùng cách giải đáp tên NetBIOS nút B để cấp cho Card mạng của nó một địa chỉ IP duy nhất từ một không gian địa chỉ đặc biệt 169.chỉ có gói tin nào có địa chỉ đích ở ngoài mới đựoc chuyển ra 2 .0 Công thức dùng để tính số subnet lớn nhất và số Host lớn nhất có thể có trong một Subnet sẽ là : Số subnet lớn nhất ( trong một mạng ) = 2^ Bit 1 ( trong subet mask ) .0. Sau đó máy này có thể dùng TCP/IP để liên lạc với một máy khác bất kỳ mà đựơc kết nối cùng Hub của mạng LAN và cũng dùng cơ chế APIPA => sau này nếu bạn nhìn thấy IP có dạng 169.

Công thức tổng quát là: . 139.0. địa chỉ Host 1000 0100 . Trong khi đó.0 có nghĩa rằng ta dùng 8 bits. ở đây số 16 có nghĩa là 16 bits được dùng cho NetworkID).0. Một Network với địa chỉ thế nầy có thể chứa 65.534 nodes hay computers (65. địa chỉ Host. của địa chỉ IP để phân biệt các NetworkID của Class A.8. địa chỉ mạng. Đây là một con số quá lớn. với subnet mask là 255.255.0/16. Theo quy ước. 0000 1000 . 1111 1111. tính từ trái qua phải (các bits được set thành 1).0.255.12.18. gọi là HostID.0 255.255.534 = (2^16) –2 ) . Nếu bạn chưa quen cách dùng số nhị phân hãy đọc qua bài Hệ thống số nhị phân. các bits còn sót lại (trong trường hợp Class A là 24 bits đuợc reset thành 0) được dùng để biểu diễn computers. các địa chỉ IP được chia ra làm ba Class (lớp) như sau: Address Class Class A Class B Class C Subnet mask trong dạng nhị phân 11111111 00000000 00000000 00000000 11111111 11111111 00000000 00000000 11111111 11111111 11111111 00000000 Subnet mask 255.0 Subnet Mask của Class A bằng 255. trên mạng sẽ có đầy broadcast traffic.0 (có thể viết là: 139.12.0.0.0.0. Công việc sẽ bao gồm ba bước: 1) Xác định cái Subnet mask 2) Liệt kê ID của các Subnet mới 3) Cho biết IP address range của các HostID trong mỗi Subnet Bước 1: Xác định cái Subnet mask Để đếm cho đến 4 trong hệ thống nhị phân (cho 4 Subnet) ta cần 2 bits.0 255. 1111 0000 0000 0000 Và ta cũng tính được luôn số Host trong mỗi Subnet là 2 ^12 -2 = 4094 Subnet Masks Khi ta chia một Network ra thành nhiều Network nhỏ hơn. 0011 1100 => Nó có 16 Bit cho địa chỉ mạng và 16 Bit cho địa chỉ Host => ta có thể lấy một số Bit trong phần địa chỉ Host để làm Subnet Mask Giả sử ta cần chia mạng của ta thành 14 mạng con => ta cần xác định lấy mấy Bit của địa chỉ Host làm Sub net mask : 14 + 2 = 16 = 2^4 => cần 4 Bit Ta có Subnet Mask : 1111 1111.Để cho dễ hiểu xin minh họa qua ví dụ sau : Giả sử ta có một địa chỉ IP cho toàn bộ hệ thống mạng của ta là 132. Giả tỉ chúng ta chia cái Network nầy ra làm bốn Subnet. các Network nhỏ nầy được gọI là Subnet.255.0. Subnetting Hãy xét đến một địa chỉ IP class B. 0001 0010 .0.60 => Đây là một địa chỉ lớp B và ta có biểu diễn của nó theo dạng địa chỉ mạng.

12.255.11000000.528 hosts.12.00000001 10001011.12.00001100. cái range của HostID từ con số nhỏ nhất (màu xanh) đến con số lớn nhất (màu cam) đều y hệt nhau không? Bây giờ ta thử đặt cho mình một bài tập với câu hỏi: Bạn có thể dùng Class B IP address cho một mạng gồm 4000 computers được không? Câu trả lời là ĐƯỢC.00001100.382. Subnet mask trong dạng nhị phân 11111111 11111111 11000000 00000000 Subnet mask 255. Subnet 1 2 3 4 HostID IP address trong dạng nhị phân 10001011.00000000.0.63.0 Như thế NetworkID của bốn Subnets mới có là: Subnet 1 2 3 4 Subnet ID trong dạng nhị phân 10001011.64.00001100. Giả tỉ cái IP address là 192.12.12.0.11111111. của 32 bit IP address để biểu diễn địa chỉ IP của một Subnet.12.01000000.00001100.12.192. trước hết chúng ta tính xem mình cần bao nhiêu bits cho 4000 hosts.64.00000001 10001011.11111110 10001011.00001100. Nhớ cái luật dùng cho Host ID là tất cả mọi bits không thể đều là 0 hay 1.01111111. Bước 2: Liệt kê ID của các Subnet mới Trong địa chỉ IP mới (139.11111110 10001011.255.00111111.12.0/18 139.01000000.11111110 10001011. . Và tổng số các hosts trong 4 Subnets là: 16382 * 4 = 65.00001100.11000000.00000000 10001011.1/18 -139.254 Bạn có để ý thấy trong mỗi Subnet.254/18 139.00001100.00001100.10111111. Thay vì bắt đầu với Subnet mask.192.00000000 10001011.1/18 139. đếm từ bên trái.1/18 139.127.12.0/18 Bước 3: Cho biết IP address range của các HostID trong mỗi Subnet Vì Subnet ID đã dùng hết 18 bits nên số bits còn lại (32-18= 14) được dùng cho HostID.0/18 139.1.128.254/18 139.00001100.12.00001100.10000000.0/18) con số 18 nói đến việc ta dùng 18 bits. Chỉ cần làm một bài toán nhỏ.00000001 10001011.0.254/18 139.0.00000001 10001011.128.00000000.11111110 HostID IP address Range 139. Con số hosts tối đa có trong mỗi Subnet sẽ là: ((2^14) –2) = 16.1.00001100.192.12.00001100.12.0/18 – 139.168.0/18 139.191.12.12.10000000.Y = 2^X mà Y = con số Subnets (= 4) X = số bits cần thêm (= 2) Do đó cái Subnet mask sẽ cần 16 (bits trước đây) +2 (bits mới) = 18 bits Địa chỉ IP mới sẽ là 139.00000000 10001011.0/18 (để ý con số 18 thay vì 16 như trước đây).00000000 Subnet ID 139.

9.10.0/24 192.9.250. Nếu chúng ta thu Subnet mask từ 24 xuống 23 cho (2) và (3) ta sẽ có một Subnet có thể cung cấp 508 hosts.250.0/24 11000000 11111010 00001010 00000000 (2) 192.9.250. Như thế segments Accounting và Marketing không bị trở ngại nào cả.0/23 Marketing: gồm 200 hosts: 192.10.Con số hosts ta có thể có trong một network được tính bằng công thức: Y = (2^X –2) Nhớ cái luật dùng cho Host ID là tất cả mọi bits không thể đều là 0 hay 1. Supernetting Giả tỉ ta mạng của ta có 3 Subnets: Accounting: gồm 200 hosts Finance : gồm 400 hosts Marketing: gồm 200 hosts Bạn hòa mạng với Internet và được Internet Service Provider (ISP) cho 4 Class C IP addresses như sau: 192.11.250. Bây giờ bạn làm sao? Địa chỉ IP trong Class C với default subnet mask 24 cho ta con số Hosts tối đa trong mỗi Network là [(2^X) – 2] = (2^8) – 2 = 254. ta cần 12 bits cho HostIDs.11.12. 4094 = (2^12 –2) X = 12 .0/24 11000000 11111010 00001100 00000000 (4) Bước 2: Nhận diện network prefix notation 23 bits đầu (từ trái qua phải) của 2 network IP address (2) and (3) đều giống nhau.0/24 Bạn có 3 segments và bạn muốn mỗi segment chứa một Network.250. Ta làm như sau: Bước 1: Liệt kê Network IP addresses trong dạng nhị phân 192.250. IP address của mỗi segment trở thành: Accounting: gồm 200 hosts: 192.10.0/24 .12. do đó Subnet mask sẽ chiếm 20 (=32-12) bits.0/24 Finance: gồm 400 hosts: 192.250.250. Nhưng ta thấy Segment Finance cần thêm 1 bit mới đủ.250.12.250.0/24 192. Quá trình tính toán nói trên nầy mang tên là Variable Length Subnet Mask(VLSM).0/24 11000000 11111010 00001001 00000000 (1) 192.0/24 11000000 11111010 00001011 00000000 (3) 192.0/24 192.250.

10.) subnets lại với nhau để tăng con số HostID tối đa trong một Subnet.. NETWORK ID phải là địa chỉ độc đáo (unique). .0 trở thành một HostID tầm thường trong Subnet 192.v.250.250. Và luôn luôn nhớ rằng trong internetwork.0/23.11. được gọi là SUPERNETTING. Supernetting đuợc dùng trong router bổ xung CIDR (Classless Interdomain Routing và VLSM (Variable Length Subnet Mask). Quá trình ta làm vừa qua bằng cách bớt số bits trong Subnet mask khi gom hai hay bốn (v.Bây giờ IP address 192.