CURS 1

Factori care influenţează concepţia construcţiilor
Orice construcţie trebuie să satisfacă o serie de cerinţe sintetizate în trei factori esenţiali, care concurează la concepţia, proiectarea şi alcătuirea lor. Avem astfel: Factorul om – care impune realizarea unor condiţii de confort necesare activităţii omului, de exemplu condiţii de: temperatură, umiditate, iluminare, zgomot, etc. Acestea depind de tipul activităţii pe care o desfăşoară omul în construcţie. Factorul activitate omenească – impune alcătuirea funcţională a construcţiei astfel încât să satisfacă cerinţele impuse de tipul activităţii. Astfel se concepe diferit o construcţie de locuit de o construcţie pentru producţia de automobile sau un depou de locomotive. Factorul natură – implică toate acţiunile care rezultă din interacţiunea construcţie – mediu referitoare la: gradul de seismicitate al zonei, intensitatea acţiunilor climatice (vânt, zăpadă, ploaie, chiciură, etc), calitatea terenului de fundare, nivelul apelor freatice, agresivitatea apelor subterane, etc. Toţi aceşti factori enunţaţi s-au constituit de-a lungul timpului în “legi” ale construcţiilor sub formă de: instrucţiuni tehnice provizorii, instrucţiuni tehnice, manuale de proiectare, norme de proiectare, normative tehnice, STAS-uri, etc.

Clasificarea construcţiilor
Construcţiile se împart în 2 categorii mari: clădirile, respectiv construcţiile inginereşti. CLĂDIRILE – sunt acele construcţii care adăpostesc o activitate omenească, în funcţie de aceasta având: Clădiri civile, care cuprind clădirile de locuit, social – culturale, pentru educaţie, sănătate, etc Clădiri industriale, care adăpostesc o activitate omenească de producere sau depozitare a unor bunuri materiale, cum ar fi: fabrici, ateliere, depozite, etc Clădiri agro – zootehnice, care adăpostesc producţii animale sau vegetale, depozitarea unor produse agricole, înnobilarea speciilor animale sau vegetale, cum ar fi: sere, solarii, silozuri, crescătorii de animale, etc CONSTRUCŢII INGINEREŞTI – sunt construcţii cu caracter special, cum ar fi: Căi de comunicaţii terestre, poduri, tuneluri, baraje, turnuri radio – TV, etc Clădirile se mai împart şi sub alte criterii, cum ar fi: a) După structura de rezistenţă, clădirile pot fi: Cu structură rigidă, având pereţi de rezistenţă din cărămidă, beton Cu structură elastică având structura verticală realizată din cadre de beton armat sau metal Structuri mixte, având şi pereţi portanţi, dar şi cadre

-1-

Casa scarilor

Pereti

Structura rigida
casa scarilor

stâlpi

rigle

Structura elastica
scara

stâlpi lifturi diafragme rigle

Structura mixta
-2-

b) După rezistenţa la foc avem, funcţie de materialul din care se execută structuri şi elemente nestructurale: Rezistente ( beton armat ) Semirezistente ( metal ) Semicombustibile ( lemn masiv tratat ) Combustibile ( lemn masiv netratat) Inflamabile ( lemn de secţiune mică, paie, stuf, polistiren, etc) c) După materialele din care1 se execută, avem construcţii din: lemn, cărămidă, beton armat monolit sau prefabricat, metal, mixte. d) După metodele tehnologice de realizare clădirile pot fi executate tradiţional sau în tehnologii moderne.

Elementele componente ale clădirilor
Toate construcţiile de tip clădire sunt realizate din 3 categorii de elemente: 1) Elemente structurale, portante, de rezistenţă. În această categorie intră următoarele 4 elemente componente, care definesc structura de rezistenţă a clădirii: Fundaţiile – preiau încărcările de la structura verticală de rezistenţă şi le transmit terenului de fundare. Uzual se realizează din beton simplu sau armat, dar întâlnim şi fundaţii din cărămidă, lemn, etc. Fundaţiile se pot realiza sub formă de: fundaţii izolate, continue sub ziduri, radier general sub formă de placă groasă cu sau fără îngroşări, reţele de grinzi, piloţi, etc. Adâncimea de fundare se stabileşte în funcţie de: poziţia terenului bun de fundare, adâncimea de îngheţ a zonei, înălţimea totală a construcţiei, nivelul apelor freatice, etc. Structura verticală de rezistenţă se poate realiza sub forme de: pereţi portanţi, cadre sau mixt din lemn, cărămidă, beton, metal şi preia încărcările de la structura orizontală şi acoperiş şi le transmite fundaţiilor. Structura orizontală de rezistenţă sau planşeele preiau încărcările care le revin, verticale şi orizontale, permanente, temporare sau excepţionale şi le transmit structurii verticale de rezistenţă. Se pot realiza cu sau fără grinzi, plane sau curbe, monolit sau prefabricat, din lemn, metal, cărămidă sau beton. Acoperişul preia încărcările din greutatea proprie şi din acţiunile dinamice (vânt, zăpadă, ploaie, chiciură, etc) şi le transmit structurii verticale de rezistenţă. Acoperişul se poate realiza sub formă de acoperiş cu pantă denumit şarpantă, sau fără pantă, denumit terasă.
acoperis

pereti

planseu fundatii

-3-

2) Elemente nestructurale, neportante, care participă la alcătuirea funcţională şi protecţia construcţiei, această categorie fiind realizată din mai multe elemente: Pereţii despărţitori, de compartimentare sau închidere, care delimitează funcţiunile într-o clădire, respectiv închid clădirea la exterior. Învelitoarea – închide acoperişul la partea superioară, protejând panoul sau ultimul nivel, fiind realizată din produse ceramice (ţiglă, olane), paie, stuf, şiţă, şindrilă. Izolaţiile – protejează clădirea sau elemente ale clădirii împotriva apei (hidroizolaţii), împotriva pierderilor de căldură (termoizolaţii) sau a propagării zgomotului (fonoizolaţii). Tâmplăriile de la uşi şi ferestre au rolul de a închide golurile de lumină şi circulaţie, de a izola interiorul faţă de exterior şi a asigura o iluminare naturală corespunzătoare. Finisajele elementelor de construcţii au rol estetic, dar şi igienic, de protecţie mecanică (uneori) etc. În această categorie intră: tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje, pardoseli, tapete, etc. Scările asigură circulaţia pe verticală în clădire, fiind dimensionate pentru evacuarea tuturor persoanelor, eventual bunurilor, în caz de necesitate (incendiu, cutremur, inundaţii) scara este practic o continuare a planşeului în zona casei scărilor, în pantă, deci ar putea fi considerată ca şi element structural. 3) Elemente de echipare tehnică – sunt componente care asigură confortul în activitatea omului, fiind practic o serie de instalaţii, numărul şi complexitatea lor depinzând de tipul clădirii, confortul interior impus, posibilităţile financiare, etc. În această categorie se includ: Instalaţii de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate Instalaţii de încălzire Echipamente de transport pe verticală (lifturi, ascensoare) Instalaţii de curenţi şi curenţi slabi (sonerie, interfon, telefon) Instalaţii de evacuare a deşeurilor Instalaţii de aer condiţionat etc.

Acţiuni în construcţii
Prin acţiune se înţelege orice cauză care generează un efort sau o deformaţie, acţiunile manifestându-se sub forma unor sisteme de forţe sau de deplasări. Acţiunile se manifestă sub forma unor încărcări, care se reprezintă sub forma unor forţe aplicate asupra construcţiei. Încărcările normate ale unei construcţii sunt valori medii multianuale determinate probabilistic, ţinând cont de variaţii ale valorilor lor, datorită influenţelor umidităţii, temperaturii, etc. Încărcările de calcul rezultă din cele normate înmulţite cu coeficienţii încărcărilor, care ţin cont de posibilitatea ca valorile medii să fie depăşite sau supraevaluate. Aceşti coeficienţi pot fi deci supra sau subunitari, valorile lor fiind luate în calcul în funcţie de modul cum încărcarea acţionează favorabil sau defavorabil asupra construcţiei. Principala clasificare a acţiunilor se face în funcţie de perioada cât timp acţionează şi de valoarea la care acţionează. Avem astfel: Acţiuni permanente – care acţionează în permanenţă şi la valoarea maximă, cum ar fi: greutatea proprie a elementelor de construcţie, împingerea pământului sau a muntelui, efectul precomprimării, etc. Acţiuni temporare – care nu acţionează în permanenţă sau nu la valoarea maximă. În această categorie intră: o Încărcarea din mobilier şi persoane o Încărcări climatice, cum ar fi: zăpadă, vânt, ploaie, chiciură -4-

distribuite uniform sau oarecare . oarecare . b) gruparea specială cuprinzând acţiunile permanente. Pentru calculul şi dimensionarea elementelor structurale se fac combinaţii de încercări posibil a acţiona împreună rezultând: a) gruparea fundamentală cuprinzând acţiunile permanente şi acţiunile temporare care pot să apară simultan. acţiunile temporare care pot acţiona simultan cu o acţiune excepţională. rar întâlnite. etc Acţiuni excepţionale – sunt acelea care pot să nu apară niciodată în viaţa unei construcţii sau nu la intensitatea maximă. -5- .o Încărcări din autovehicule o Împingerea apei din rezervoare o Încărcări din variaţii de temperatură climatică o Încărcări din variaţii de temperatură tehnologică o Împingerea pământului depozitat Alte criterii de clasificare a acţiunilor pot fi: . orizontale.După modul de acţionare: concentrate. frecvent întâlnite. În aceeastă categorie avem: o Acţiuni seismice o Cedarea unor reazeme o Exploziile o Ruperea unor elemente structurale etc.După direcţia de acţionare pot fi: verticale.După frecvenţa de apariţie: cvasipermanente.

convecţie şi radiaţie (între un solid – lichid. planşeele peste ganguri de intrare sau holuri de casa scării etc). Pentru a realiza aceste exigenţe cu valorile de performanţă enunţate trebuie dimensionate astfel elementele anvelopei clădirii (elementele de construcţie în contact cu exteriorul. Relaţia generală a rezistenţei totale la transfer termic al unui element al anvelopei este: R0 = Ri + ∑ R + Re Ri şi Re sunt rezistenţele la trecerea căldurii de la aerul interior la suprafaţa interioară.CURS 2 ELEMENTE DE CALCUL HIGROTERMIC Generalităţi Îndeplinirea criteriilor impuse de factorul om impune realizarea condiţiilor de confort din punct de vedere al temperaturii. gaz – aer). planşeele de acoperiş sau peste subsoluri. respectiv de la suprafaţa exterioară la aerul exterior prin convecţie şi radiaţie. iar umiditatea interioară de 55-65%. ∑R este suma rezistenţelor la trecerea căldurii prin elementele componente ale anvelopei. în condiţii de regim staţionar şi pentru condiţii de iarnă. Diagrama de variaţie a temperaturilor de grosimea unui perete exterior este conform figurii. pereţii casei scărilor neâncălzite. cum ar fi: pereţii exteriori. Elemente de calcul şi dimensionarea termotehnică Căldura se transmite prin elementele de construcţie prin conducţie (între solide). respectiv umidităţii naturale. Astfel temperaturi confortabile într-o clădire de locuit sunt de 18-22o C. beton armat T [ C] termoizolatie Int Ti q => Ti > Te Ri Re ΣR Ext Te d (m) -6- .

Interesul este ca prin modul de alcătuire să se îndeplinească condiţii ca să nu avem fenomenul de condens al vaporilor pe suprafaţa interioară a anvelopei. caracteristic pentru fiecare material. poliuretan. Din punct de vedere al dimensionării hidrotehnice interesează diminuarea fenomenului de condens în elementele anvelopei construcţiei. O umiditate ridicată favorizează mucegaiul. iar materiale ca straturi de bitum. acesta să se evapore în perioada rece a anului. folii metalice (ex Al) etc au un grad ridicat de impermeabilitate şi se mai numesc şi bariere contra vaporilor. Cu coeficientul λ se calculează rezistenţa la transfer termic prin conducţie a fiecărui strat: dj Rj = λj ⋅bj αi αe d j = grosimea stratului j λ j = coeficientul de transfer termic pentru stratul j b j = coeficientul de calitate. cantitatea de apă de condens să nu fie prea mare pentru a nu afecta caracteristicile fizico – mecanice ale materialelor. metale) şi valori foarte mici pentru materiale termoizolante uşoare.coeficienţii de transfer termic interior sau exterior. afectează calităţile materialelor. întâmpină o rezistenţă din partea materialelor de construcţii dependentă de compactitatea acestora. folie plastic. important în construcţii fiind umiditatea materialelor de construcţii. BCA etc. respectiv a aerului interior sau exterior. poroase. Condensul în interiorul elementelor anvelopei se limitează din următoarele condiţii: a) m w − mv ≤ 0 b) ∆Wef ≤ ∆Wadmis a) condiţia impune ca să nu avem acumulare de apă de condens de la an la an. de fapt de impermeabilitatea lor. vaporii de apă trransformându-se în picături de apă de condens – rouă (temperatura punctului de rouă). membrane hidroizolatoare. sănătatea oamenilor şi confortul interior. cum ar fi: vată minerală. chiar dacă se uscă vara. de exemplu: -7- . unde m w = cantitatea de apă de condens din perioada rece mv = cantitatea de apă care se poate evapora în perioada caldă b) condiţia impune ca în condiţiile că se produce condens totuşi. adică dacă se produce condens iarna. de compresibilitate al materialului j Elemente de calcul şi dimensionare higrotermică Umiditatea în construcţii se manifestă sub diferite forme de prezentare a apei. Trecerea vaporilor de la interior spre exterior în perioada rece a anului. cu ajutorul cărora se 1 1 calculează rezistenţele superficiale Ri = şi Re = coeficientul de conductivitate termică λ . denumită şi difuzia vaporilor. polistiren. respectiv condens cât mai redus în interiorul elementelor anvelopei. Condensul pe suprafaţa interioară a anvelopei se elimină dacă Tsi > τ r Tsi = temperatura suprafeţei interioare a elementului anvelopei ( de exemplu a peretelui exterior) τ r = temperatura la care umiditatea interioară devine umiditate de saturaţie. având valori mari pentru materiale care transmit uşor căldura (ex. Astfel materialele poroase uşoare lasă să treacă vaporii de apă.Definitoriu pentru trecerea căldurii sunt următoarele caracteristici: α i şi α e .

Limitarea sau evitarea condensului se face în special printr-o bună alcătuire a termoizolaţiei peretelui. HIDROIZOLAŢII Generalităţi.apa de stropire de pe trotuar etc Apa influenţează calitatea materialelor de construcţii. uscătorii . dar scumpe hidroizolaţii din mase plastice hidroizolaţii mixte Dintre cele de mai sus cele mai utilizate sunnt cele rigide. respectiv membranele bituminoase. freatică . o ventilare corespunzătoare a aerului interior şi prin dispunerea unor straturi impermeabile de bariere contra vaporilor.apă tehnologică. Al.apă din umiditatea naturală a terenului . aplicate în straturi de 2 – 6 mm.∆Wadmis . realizate din mortare sau betoane impermeabile.4m 2 ⋅o K / W Dacă condiţia nu este îndeplinită se modifică alcătuirea peretelui de exemplu cu o termoizolaţie mai bună sau mai groasă. BCA = 3% ∆Wadmis . cu terase întâlnim soluţia clasică de straturi de carton sau pânză bitumată. Clasificare Lucrările de hidroizolaţii au rolul de a proteja elemente sau părţi din construcţii împotriva efectelor apei sub diferitele ei forme de manifestare. confortul interior şi sănătatea oamenilor. bucătării. După rolul pe care îl au hidroizolaţiile pot fi: a) împotriva apelor fără presiune hidrostatică b) împotriva apelor cu presiune hidrostatică c) împotriva umidităţii naturale a terenului -8- . ieşită din garanţie şi care nu se mai utilizează.apa pluvială . 1 sau mai multe straturi (membrane). fiind necesare lucrări de protecţie denumite hidroizolaţii.nec De exemplu: R0. în funcţie de presiunea apei hidroizolaţii metalice din foi de tablă Pb. cât mai spre interiorul încăperilor delimitate de anvelopa clădirii. La clădirile existente mai vechi.apă de condens . care au în amestec substanţe hidrofuge (sub formă de prafuri sau lichide) hidroizolaţii bituminoase elastice din membrane de bitum cauciucat. perete = 1. variantă depăşită.nec . În construcţii apa se poate manifesta sub forme ca: . Cu.apă de infiltraţii . După modul şi materialele utilizate hidroizolaţiile pot fi: hidroizolaţii rigide. foarte bune. alternate cu straturi de bitum topit sau soluţie bituminoasă.apă subterană. PFL = 0% Observaţii privind dimensionarea higrotermică În scopul limitării pierderilor de căldură alcătuirea elementelor anvelopei trebuie să îndeplinească condiţia ca: R0 ≥ R0. de exemplu în băi.

pereţi. etc. Hidroizolaţii la construcţii fără subsol împotriva umidităţii terenului Lucrările de hidroizolaţii au rolul în acest caz de a proteja pereţii şi pardoseala împotriva ascensiunii apei prin capilaritate (igrasie) în pereţi şi pardoseală. tencuiala hidroizolatie rigida tencuiala membrana hidroizolanta suport pardoseala strat separare pietris 8 -10 cm umplutura compacta trotuar >25 cm 2% dop bitum soclu fundatie -9- . Se utilizează membrane hidroizolatoare. respectiv pietriş pentru ruperea capilarităţii terenurilor. respectiv apei de stropire de pe trotuar şi a infiltrării apelor pluviale de pe trotuar la terenul de fundare. mortare impermeabile.După poziţia lor pot fi orizontale sau verticale la fundaţie. acoperişuri. pardoseli.

până la 20 kg (de ex o cărămidă = 3 kg. etc din piatră naturală de râu sau carieră. ceramice. silozuri. bolţi zidării la poduri şi podeţe zidării la coşuri de fum. piatra putând avea diferite grade de prelucrare (piatră brută. cioplită. rezervoare. din argilă arsă – de ex cărămizi. armat sau nu cu paie. mortarul. stuf. ex: BCA. blocuri cecramice etc din produse nearse. produse metalice asamblate etc. zidăriile pot fi subterane sau supraterane. plăci. lemn. După materialul din care se execută zidăriile pot fi: din lut. în pereţi. După poziţia în care sunt dispuse într-o construcţie. După rolul pe care îl au în construcţii pot fi: portante sau de rezistenţă neportante autoportante (suportă greutatea proprie) După tipul elementului zidăriile pot fi dispuse în: zidării normale. etc metalice sub formă de cărămizi. Clasificare Zidăriile sunt elemente de construcţii realizate din 2 materiale.10 - .hârtie KRAFT sau folie plastic membrana hidroizolanta suport pardoseala strat separare pietris 8 -10 cm umplutura compacta soclu fundatie ZIDĂRII Generalităţi. stâlpi. aşezate după anumite reguli astfel încât să formeze un masiv continuu. etc zidării la elemente de protecţie – de ex la hidroizolaţii etc După greutatea pietrei de zidărie şi modul de manipulare: zidării din blocuri mici. un bloc de beton cu goluri = 13-18 kg etc) blocuri medii (greutatea până la 50 kg) – manipulate manual de 2 persoane . profile – fâşii. piatra de zidărie şi un liant. argilă sau pământ bătut. arce. lucrată. manipulate manual de un singur om. blocuri de beton uşor sau greu cu goluri etc din sticlă sub formă de cărămizi. etc) din produse arse.

forfecare sau încovoiere. pentru a realiza o suprafaţă plană de aşezare ca să nu apară eforturi de încovoiere în piatră. forfecare şi încovoiere. α P V P T T <= V*f f = forta de frecare dintre mortar si piatra de zidarie Concluzie: pentru ca relaţia să fie respectată unghiul α trebuie să fie α ≤ 15 ÷ 17 o la zidăriile normale. . trebuie să lucreze ca un masiv continuu. Reguli generale de execuţie a zidăriilor Având în vedere rezistenţele scăzute ale zidăriilor la eforturi de întindere. la execuţia zidăriilor se evită apariţia acestor solicitări. chiar dacă sunt realizate din 2 sau mai multe materiale.blocuri mari – peste 50 kg – manipulate mecanic Zidăriile sunt elemente de construcţii care preiau în bune condiţii eforturile de compresiune. Pentru a realiza caracterul de masiv continuu se realizează aşa-numita ţesere a zidăriilor. pentru a evita fenomenul de împănare în zidărie a pietrelor. care presupune alternarea – decalarea rosturilor verticale de la un rând la altul. şi nu din elemente disparate. P P Feţele laterale ale pietrelor de zidărie trebuie să fie plane şi perpendiculare pe suprafeţele de aşezare. în caz contrar componenta din planul orizontal al forţelor putând conduce la dislocarea unor rânduri de zidărie. independente. Regula 1: Pietrele de zidărie trebuie să aibă suprafeţele de aşezare plane şi paralele.11 - . Fenomenul ar avea ca şi consecinţă dislocarea unor rânduri întregi de zidărie. Regula 3: Elementele de zidărie. respectiv zidăriile se utilizează în elemente supuse preponderent la compresiune. dar au rezistenţe scăzute la întindere. Regula 2: Încărcările care acţionează asupra zidăriilor trebuie să fie cât mai perpendiculare pe suprafaţa de aşezare. P P Concluzie: forma optimă a pietrelor de zidărie este aceea de paralelipiped dreptunghic.

etc. Mortarele utilizate sunnt pe bază de var – ciment. Cărămizile se obţin din mase argiloase presate. . cu lambă şi uluc. cu goluri verticale sau orizontale. densităţi C1. funcţie de tipul de construcţie. chiar dacă sunt tot mai mult înlocuite de alte produse. ciment – var sau ciment cu mărci între 25 – 200. Se pot realiza ca şi cărămizi pline. Utilizează dimensiunile standardizate de 63(88) x 115 x 240 mm.12 - . din cărămidă Zidării de cărămidă armată Zidărie mixtă Zidărie complexă (înrămată) Zidăria din cărămidă plină normală Utilizează cărămizile pline sau cu perforaţii de uscare de max 15% din suprafaţa de aşezare. Tipuri Cărămizile sunt cele mai utilizate pietre de zidărie. în care încărcările se distribuie sub un unghi acceptat de 60o.C. înlocuitori de dimensiuni mai mari şi calităţi mai bune. avem: Zidării din cărămidă plină normală Zidării de cărămidă cu goluri Zidării cu goluri. Cărămizile au mărci (rezistenţe la compresiune) între 50 şi 200 în funcţie de elementul în care se utilizează şi calităţi A. De exemplu în zona Timişoara la grgadul seismic local se impune cărămidă cu marcă minim 75 şi mortar cu marcă minim 50 (MP001 – 96).C2. În funcţie de modul de realizare a zidăriilor de cărămidă.B.Concluzie: prin realizarea ţeserii zidăriei se obţine un masiv continuu. uscate şi arse. Zidăria de cărămidă Generalităţi.C3.

pereţii find neportanţi sau portanţi.Cu aceste cărămizi se pot realiza pereţi. preluând în general numai greutatea proprie (pereţi de ½ c preiau şi sanitare).5 (1/4 c) sau 12. Cu grosimile de cărămidă menţionate se pot realiza pereţi despărţitori şi pereţi de rezistenţă. Pereţii de ¼ c preiau greutatea proprie şi a instalaţiilor electrice. stâlpi. etc. stâlpi. etc. alternând rosturile verticale cu ½ c. Ca şi notaţii se utilizează cele din figură. Se realizează prin ţesere la fiecare rând. a) pereţi despărţitori din cărămidă plină – au grosimea de 7. coşuri de fum .5 Se defineşte ca şi asiză un rând orizontal de cărămizi cu rosturile aferente. .13 - .5 1C 240 25 1½ 365 37. coşuri de fum. cu grosimi conform tabelului.5 (10) ½C 115 12.5 (1/2 c) şi se utilizează numai ca pereţi despărţitori. Grosime în plan detaliu Grosime în plan ansamblu Grosime perete [mm] [mm] ¼C 63 (88) 7.

cu decalaj între rosturi de ½ c. R2 PH . având grosimea de minim 25 cm. cu ţesere la fiecare rând. dar se pot utliza şi ca pereţi exteriori. decalând rosturile verticale cu ¼ c. Pereţii de ½ c suportă greutateea proprie şi a instalaţiilor electrice şi sanitare.Perete de 1/4 C R2 R1 R2 R1 R1 R2 Cărămizile se aşează pe cant (pe grosime).14 - . Pereţii de 25 cm (1 c) se utilizează la pereţi interiori de rezistenţă. Cărămizile se aşează pe lat. Ţeserea se face la fiecare rând. dar obligatoriu cu termoizolaţie. PV PH Perete de 1/2 C R1 R2 R1 PV b) pereţi de rezistenţă din cărămidă plină – au rol de rezistenţă. adică 1 c.

Dimensiunile min. 25x25 şi cresc în modul de ½ c.c) stâlpi – se utilizează în structuri şi stâlpi de rezistenţă.15 - . R1 R2 . având totodată un caracter estetic.

Regulile de alcătuire şi de ţesere sunt aceleaşi ca şi la zidăria de cărămidă plină. cu dimensiunile cecle mai frecvente de 88x140x290. cărămizile având goluri verticale sau orizontale. Cărămizile cu goluri orizontale – se utilizează. Franţa. . Există o diversitate mare de produse. respectiv formă a acestora. beton uşor sau greu. la pereţi despărţitori uşori. respectiv mai buni izolanţi termic. cărămizi cu lambă şi uluc. Se găsesc în 3 clase de densitate. subţiri. Ele se produc în mai multe variante. funcţie de provenienţa utilajului de vibropresare (Ploieşti. în această categorie intrând şi cărămizile POROTHERM.16 - . Cărămizile cu goluri verticale pot să aibă diferite dimensiuni de goluri. Blocul de tip Ploieşti înglobează în volum 7 cărămizi pline normale. Italia). în special.CURS 3 Zidăria din cărămidă cu goluri Se utilizează în pereţi despărţitori sau de rezistenţă. rezultând pereţi mai uşori. folosind cărămizi cu unul sau două goluri orizontale (în lungul acestora). Germania. În aceeaşi categorie de “ cărămizi cu goluri ” se pot introduce principalii înlocuitori ai cărămizii şi anume BLOCURILE DE BETON CU GOLURI.

fiind utilizată la pereţi despărţitori. Zidăria cu goluri din cărămidă Se mai numeşte şi “ zidărie americană ”. termo şi fono izolanţi. de umplutură şi compartimentare. Grosimile pot fi de 1 c. Legăturile dintre cei 2 pereţi de ¼ c se realizează la fiecare 2 rânduri. lăsat gol cu aer sau umplut cu termo sau fonoizolaţie. Se obţin astfel pereţi uşori. ca nişte capace. La pereţi mai groşi de 1 şi ½ c şi număr redus de niveluri se pot considera şi ca pereţi de rezistenţă. 1 şi ½ c.bloc pentru buiandrugi sau centura gol pentru stâlpisori beton armat Regulile de alcătuire şi de ţesere la blocurile de beton cu goluri sunt aceleaşi ca şi la zidăria de cărămidă plină. transversal.17 - . aşezând cărămizile pe lat. Pereţii de 1 c se realizează din 2 pereţi de ¼ c cu un interspaţiu de ½ c. a R1 a R2 Gol sau termoizolatie a-a R1 R2 R1 R2 . Pereţii se realizează din 2 pereţi cu interspaţiu între ei. etc.

unul din zidărie. în alcătuire se utilizează 2 sau mai multe straturi.Zidăria mixtă În scopul îmbunătăţirii comportării pereţilor din zidărie. piatra naturala R1 Ext R2 R1 R2 piatra naturala beton simplu Zidarie simpla Int caramida Ext Int BCA caramida Ext Int . la dispoziţia proiectantului. Variantele de alcătuire suunt multe.18 - . uzual întâlnind: • Zidărie de piatră naturală cu beton simplu • Zidărie de piatră naturală cu beton simplu şi cărămidă • Zidărie de cărămidă cu zidărie de BCA la exterior. etc. În calcule se utilizează toate straturile dacă au cel puţin rezistenţa de compresiune de 10 daN / cm2. etc. iar celelalte cu rol de a îmbunătăţii estetica. izolaţia termică sau fonică.

sistem MURFOR (Belgia) (la pereţi). Armăturile se pot dispune: a) în rosturile orizontale b) verticale. Armăturile preiau eforturile generate de deformaţiile (umflările) transversale la elementele supuse la compresiune.19 - .Zidăria armată În scopul măririi capacităţii portante a zidăriilor.. dar şi la sarcini gravitaţionale aplicate excentric. iar zidăria cele de compresiune. ∆v armaturi ∆o <8 Armăturile care se folosesc pot fi sub formă de bare independente. Armăturile se dispun la maxim 4 rânduri. respectiv eforturile principale de întindere în cazul solicitării la seism. plase sudate. a) armarea transversală – presupune dispunerea armăturilor în rosturile orizontale la un procent de armare de 0. în rosturi sau alveole (profile) special concepute. fără a îngroşa rostul (se limitează diametrtul armăturii la maxim Ф8 pe un rând sau Ф4+Ф4 pe 2 rânduri). pieptene (la stâlpi). .1.. pieptene. O armare la procent minim poate conduce la un spor de cca 25% a rezistenţei la compresiune. respectiv grătar. carcase plane sudate. înglobate în mortarul rostului. se utilizează armarea zidăriei. în special la sarcini seismice.1%. Armăturile au rolul de a prelua eforturile de întindere.

forfecare sau eforturi principale de întindere. . Armăturile se pot dispune şi exterior elementului de zidărie. Acest tip de zidărie armată este recomandată în zone seismice la preluarea eforturilor din compresiune excentrică.20 - . chiar ulterior (zidărie existentă).bare independente plase sudate pieptene gratar (plase) MURFOR pieptene R1 R2 b) armarea longitudinală – presupune dispunerea de armături verticale amplasate în rosturile verticale sau în alveole – profile speciale.

. stâlpi) în câmpul pereţilor mai lungi de 5 m. Suprafaţa înrămată este de 12 -18 mp. B S1 stâlpisor zidarie înramata S1 25x30 A S2 H etaj S2 25x25 S1 centura Secţiunea minimă a stâlpişorilor este de 20x20 cm.R1 R2 R1 etrier Φ6/25. În pereţii exteriori. de o parte şi de alta a golurilor mari. iar maximă de 900 cm2. Stâlpişorii se dispun la colţur. ramificaţii..3 cm M100 R2 Zidăria înrămată complexă Pentru mărirea capacităţii portante a zidăriilor. dispunerea stâlpişorilor este obligatorie la peste P+1E.21 - . La zidăriile obişnuite. Excepţie situaţia când pereţii exteriori sunt termoizolaţi la exterior. în funcţie de intensitatea zonei seismice. Aceasta se realizează prin dispunerea de stâlpişori din beton armat care împreună cu centurile din dreptul planşeelor formează o suprafaţă înrămată. .5 BCA. ei placându-se spre exterior cu o termoizolaţie de exemplu. sub elemente care aduc forţe concentrate (grinzi. în special la sarcini seismice. intersecţii.. se realizează zidăria complexă denumită în standardele europene ÎNRĂMATĂ sau CONFINATĂ.30 etrier agrafa 2. stâlpişorii nu ocupă întreaga secţiune a peretelui. min 7.

SECTIUNE STALPISOR INTERMEDIAR 15 15 14 SECTIUNE STALPISOR INTERMEDIAR 15 15 În cazul utilizării unor blocuri ceramice sau din beton cu goluri.30.. din 60 în 60 cm cu etrieri din Ф6 intraţi în rosturile zidăriei minim 50 cm.22 - .Stâlpişorii se armează din calcul. La structurile de cărămidă obişnuită. stâlpişorii se leagă de zidăria adiacentă. având gol special pentru realizarea stâlpişorilor nu este necesară dispunerea armăturilor Ф6/60. legătura dintre pereţi fiind realizată prin ţeserea blocurilor. dar cu minim armare longitudinală 4Ф12 (OB37) sau 4Ф10 (PC52) şi etrieri Ф6/25. Golurile din blocuri au dimensiuni în mod normal de 15x15 sau .

R1 25 : 30 R2 min 2Ø16 Stâlpişorii se realizează după execuţia zidăriei utilizând un beton mai fluid.23 - . ci 2Ф16(minim) sudate în scăriţă (carcasă plană). excesul de apă fiind absorbit de zidărie.20x20 cm în care se recomandă introducerea nu a 4 bare. .

Acest tip de planşeu are dezavantajul că este greu.24 - . hidrofugă sau fonică (după necesităţi). pe lângă rolul de rezistenţă îndeplinind şi exigenţe de izolare termică. din următoarele 3 părţi componente: • tavanul (plafonul). fonoizolare sau termoizolare. seism) şi le transmit structurii verticale de rezistenţă. cu rol de rezistenţă din diferite materiale • pardoseala. . Un planşeu este alcătuit. în principiu. incluzând de regulă prin alcătuirea ei funcţiuni ca cea de hidroizolare. cu rol de finisaj la partea inferioară a planşeului • planşeul propriu-zis. gravitaţionale şi orizontale (vânt. cu rol de finisaj.CURS 4 PLANŞEE Generalităţi. le întâlnim la construcţii vechi. care preiau încărcările care le revin. Planşeele se clasifică după mai multe criterii: a) după poziţia lor: • peste subsoluri sau pivniţe • curente sau intermediare • de pod sau terasă b) după forma lor: • plane • curbe • cu grinzi • fără grinzi c)după materialele din care se execută: • din zidărie • cu grinzi metalice • lemn • beton armat monolit sau prefabricat d) după tehnologia de execuţie: • executate cu metode tradiţionale • executate cu metode moderne Planşee din cărămidă Se realizează sub formă de bolţi cu una sau 2 curburi. nu asigură rolul de şaibă rigidă necesar în zone seismice şi dau împingeri mari la pereţii exteriori ai construcţiei. de rezistenţă. uzură şi estetic la partea superioară a planşeului. Planşeele compartimentează pe verticală clădirea. în special peste subsoluri. Clasificare Planşeele sunt elemente structurale.

Spaţiul dintre grinzi se poate umple cu beţişoare din cărămidă. U.25 - . etc sau profile din tablă presată la rece. beton monolit armat dispus la partea inferioară sau superioară a profilului metalic laminat. spaţiul dintre grinzi de 60.pervaz parchet LU dusumea oarba grinzisoare nastere cheie tirant umplutura usoara contrafort În cazul deschiderilor sau a încărcărilor mari se realizează planşee cu grinzi metalice. boltisoara din beton simplu boltisoara din caramida .120 cm fiind închis (umplut) in diverse soluţii. plăci prefabricate plane sau cu nervuri. Grinzile se pot realiza din profile laminate I. bolţişoare din beton simplu. corpuri de umplutură cu goluri.100.80.

placi prefabricate elemente prefabricate corpuri prefabricate cu goluri placa b. Rezultă planşee uşoare care necesită dispunerea în alcătuirea pardoselii a unor fonoizolaţii în diverse alcătuiri.a.26 - .a. monolit placa b. . monolit O altă variantă de realizare a grinzilor este aceea cu grinzi din profile din tablă presată la rece.

şipci. diverse construcţii provizorii. executându-se şi un tavan fals. în planul planşeului care leagă grinzile între ele. metalice. duşumea. grinzişoare. podină şi duşumea c) planşeu cu grinzi. podină. . acesta poate realiza rolul de şaibă rigidă dacă se utilizează contravânturi. grinzile fiind aparente. în principiu. degradate de umiditate. moteluri. Planşeele au dezavantajul că sunt afectate. Grinzile reazemă cca 20 cm pe pereţii de rezistenţă. d) planşeu cu grinzi. Se folosesc la tavane. umplutură. Pentru cele de mai sus. construcţii pentru organizare de şantier. la construcţii definitive lemnul se tratează. bacterii (mucegai). fiind tratate la capete obligatoriu împotriva umidităţii din perete. de regulă.27 - . umplutură. Putem avea în consecinţă variante ca: a) planşeu cu grinzi şi podină cu rol de uzură b) planşeu cu grinzi. umplutură şi duşumea. grinzile fiind parţial înfundate. grinzile dispuse la 70-90 cm între ele şi ancorate la pereţii de rezistenţă cu ancore metalice • elemente auxiliare cum ar fi:duşumea. Planşeele se compun mai simplu sau mai complex funcţie de caracterul provizoriu sau definitiv al lor. din: • elemente de rezistenţă. podină. respectiv la construcţii integral din lemn. etc. insecte şi sunt combustibile sau chiar inflamabile.suport pardoseala mortar fonoizolatie sapa mortar corp de umplutura elemente prefabricate placi prefabricate Planşee din lemn Se utilizează mai rar având în vedere că nu asigură rolul de şaibă rigidă necesar izolării seismice. Chiar şi în condiţiile realizării planşeului din lemn. podină. pardoseală propriu-zisă. Un planşeu din lemn este alcătuit.

Umplutura este realizată din materiale uşoare. spărturi ceramice. tavanul fals poate fi realizat în una din variantele prezentate sau varianta modernă: prefabricate din ipsos sau rigips.28 - . etc. la reazem grinzile fiind protejate împotriva umidităţii. profile metalice sau din plastic. cenuşă. La varianta d. de exemplu: zgură. Grinzile reazemă cca 20 cm pe pereţi. . etc.podina a grinda podina dusumea LU b grinda grinzisoare dusumea umplutura parchet LU c podina grinda sipci ornament grinzisoare dusumea oarba parchet LU umplutura folie plastic sau ICA podina d scândura rara trestie tencuiala plasa armatura rabit tencuiala sipci sustinere podina Soluţiile a şi b se utilizează la construcţii provizorii.

. fără grinzi.CURS 5 Planşee din beton armat monolit Au avantajul că urmăresc orice formă a conturului încăperilor. dar presupun cofraj. principalele tipuri predominante fiind: a) planşeu cu placă rezemată pe contur. condiţii pentru turnarea betoanelor (temperatură. f) planşee ciupercă. Placa are grosimea mică fiind preferată o armare cu plas ă sudată. se pot utiliza la deschideri şi încărcări mari.70 cm între ele. decofrare. fără capiteluri. timp de aşteptare pentru întărire. d) planşeu cu placă şi nervuri dese. grinzi principale şi grinzi secundare. la care placa reazemă pe stâlpi. utilizat la suprafeţe mari. de maxim 25 mp b) planşee cu placă şi nervuri (grinzi) pe direcţia scurtă a încăperilor la suprafeţe peste 25 mp prin dispunerea nervurilor obţinându-se ochiuri de placă sub 25 mp c) planşeu cu placă. având nervurile (grinzile) la 50. e) planşee casetate. având placa rezemată pe o reţea ortogonală de grinzi dispuse perpendicular sau înclinat faţă de pereţi.29 - . umiditate). iar acestea pe grinzile principale. grinzile secundare sunt dispuse după latura lungă a încăperii fiind rezemate pe grinzile principale şi pe pereţi. săli). rezultând o placă mai groasă decât în cazul f) placa a centura placa b nervuri . Placa reazemă pe grinzile secundare. având placa rezemată pe stâlpi prin intermediul unor capiteluri (îngroşare cap stâlp) g) planşee dală. la suprafeţe mari de placă (holuri. Există o varietate foarte mare de soluţii de realizare a planşeelor din beton armat monolit. Grinzile principale se dispun pe latura scurtă fiind rezemate pe pereţi sau stâlpi.

placa c GP GS placa d nervuri dese placa caseta e nervuri placa placa placa capitel capitel g stâlp f stâlp stâlp .30 - .

casetele formate între nervuri pot rămâne “ la vedere” sau se pot masca cu un tavan fals. .31 - .4φ12 centura etrier φ6/25 Dispunerea grinzilor e 45 În cazul planşeelor casetate.

iar în zone seismice este obligatorie suprabetonarea cu minim 4 cm din beton armat. Dacă prefabricatele sunt unicate. Π.CURS 6 Planşee prefabricate din beton armat Având în vedere volumul mare de material. motiv pentru care se folosesc prefabricatele de serie mare. fiind executate sub control. rapid. Pe reazeme. S-au dezvoltat o serie de sisteme. respectiv pe tot conturul încăperii se realizează centuri monolite.32 - . cheston) • Planşee predale • Planşee tip panou mare prefabricat etc a) planşee cu grinzi şi corpuri de umplutură prefabricate – este conceput din grinzi T întoarse pe care reazemă corpuri de umplutură. etc. cum ar fi: • planşee cu corpuri de umplutură prefabricate şi nervuri monolite • Planşee de tip fâşie • Planşee din prefabricate pentru deschideri mari (T. de regulă cu goluri. timp. consumate pentru realizarea planşeelor şi în intenţia de industrializare a lucrărilor de construcţii s-a trecut la o prefabricare de la parţial la integral a planşeelor. În consecinţă se obţin elemente calitativ superioare. în special a distanţelor dintre pereţi. suprabetonare centura suprabetonare monolitizare grinda bucla de armatura . fără cofraje. ele costă mai mult din cauza cofrajelor – tiparelor de unică folosinţă. manoperă. dar care impun tipizarea / modularea dimensiunilor construcţiilor. fără a aştepta perioada de întărire. se pot dispune în construcţii pe orice vreme. parţial sau integral prefabricate.

60. 4.b) planşee de tip fâşie – sunt planşee prefabricate. iar la dimensiuni mari şi nervuri intermediare.00 etc.100.. Din fâşii.60. în funcţie de lungimea lor. până la 12. utilizate în special la construcţii industriale sunt realizate dintr-o placă cu nervuri pe contur. 4. 150 cm. Pentru a satisface rolul de şaibă rigidă necesită o suprabetonare de minim 4 cm armată.30.120 cm şi înălţimi (grosimi) de 14.00.00.33 - . 3. ceea ce impune aceste dimensiuni între axele pereţilor de rezistenţă sau grinzi.19.25 cm. a bucle sau mustati a-a b a b-b goluri b centura termoizolatie 5 capac PVC fâsie Chesoanele.00 m. 3.00.22. 5. Au lăţimi de 40. Au lungimi până la 6 m şi lăţimi de 100. Pe tot conturul pereţilor de rezistenţă se realizează centuri din beton armat cu minim 4Ф10.12 şi etrieri Ф6/25 cm. Pentru a fi şaibă rigidă necesită suprabetonare. având lungimi de 3. 6. impunând o modulare a distanţelor dintre axele pereţilor de rezistenţă sau grinzilor. Cele mai utilizate tipuri sunt: • Fâşiile cu goluri • Chesoanele (în special la industriale) • Dulapi precomprimaţi din beton • Fâşii armate din BCA Fâşiile cu goluri – se realizează din beton armat până la 6 m şi peste din beton precomprimat.40. Fâşiile reazemă pe pereţi sau grinzi. . la capete ies bucle sau mustăţi de armătură care se ancorează în centuri.

Placa prefabricată are dimensiunile unei încăperi sau ½ încăpere..8/mp buc (la suprafeţe mici de prefabricat) sau grinzişoare cu zăbrele (la suprafeţe mari de prefabricat). pe contur având mustăţi minim Ф8.34 - . După întărirea suprabetonării.a a-a b b bucle a b-b centura de monolitizare Planşee predală – sunt planşee semifabricate. fiind alcătuite dintr-o placă prefabricată subţire de 5-7 cm.. Legătura de conlucrare dintre placa prefabricată şi suprabetonare este realizată fie cu nişte conectori Ф6.6 bucle din Ф10.. planşeul lucrează similar cu un planşeu monolit. Placa prefabricată este prevăzută şi cu 4. .. peste care vine o suprabetonare armată până la grosimea finală necesară (12-20cm). care se sudează la mustăţile plăcii alăturate.14 mm pentru ridicarea prefabricatului la cota de montaj.8/6.

mustati mustati conectori bucle ridicare grinzisoare cu zabrele centura armatura sus în suprabetonare grinda cu zabrele suprabetonare placa prefabricata armatura jos în prefabricat Planşee tip panouri mari prefabricate Se utilizează. . planşeele fiind realizate din plăci integral prefabricate la grosimea finală. rezemate pe contur. în special. Prefabricatele pe lângă armarea interioară au bucle de ridicare la cârlig macara pentru montaj la cotă.35 - . având pe contur mustăţi care se sudează de cele ale planşeului alăturat. Au dimensiunea unei încăperi sau ½ încăpere. îndeplinind astfel rolul de şaibă rigidă. Se utilizează 3 sisteme de rezemare pe contur şi anume: a) pe dinţi de rezemare (rezemare discontinuă) b) rezemare continună pe tot conturul c) rezemare prin intermediul unor bucle de armătură Prefabricatele au pe contur interior rânduri – alveole care după umplerea cu beton de monolitizare şi sudarea mustăţilor participă la preluarea lunecărilor din prefabricate generate de acţiuni orizontale. la structuri intergral prefabricate din panouri mari.

36 - .alveola b b a a dinte de rezemare a mustati a-a mustati b-b monolitizare alveola bare longitudinale în monolitizare alveole a a b b b mustati .

a-a mustati b-b monolitizare alveola cupon sudat de mustati a bucle a c monolitizare armata reazem provizoriu .37 - .

în general. panta fiind dată de tipul învelitorii.38 - . tablă ondulată. până la învelitori bituminoase (membrane). 1p 2p 3p 4p . Şarpante – sunt acoperişuri cu pantă. Elementele geometrice ale unui acoperiş şarpantă sunt: coama (^) creasta (^) dolie (v) streasina Acoperişurile şarpantă pot să aibă una sau mai multe pante. Prin învelitoare se înţelege stratul de impermeabilizare al acoperişului şi se poate realiza din produse ceramice (ţigle. Clasificare Acoperişurile sunt elemente structurale de rezistenţă care preiau încărcările de la învelitoare şi climatice şi le transmit structurii verticale de rezistenţă. olane). Pot fi de două feluri: • Cu pantă (şarpantă) • Fără pantă (cu pantă mică) – (terase) Panta.CURS 7 ACOPERIŞURILE Generalităţi. a acoperişurilor ete dată de gradul de impermeabilitate al învelitorilor. foi de tablă metalică.

ferme casice. în funcţie de sistemul adoptat • Şarpante mixte.Structura şi forma în plan a unui acoperiş este dictată de criteriile: • Mărimea încărcărilor • Deschiderile în plan (distanţa dintre pereţii longitudinali exteriori) • Modul de dispunere a elementelor structurale • Considerente tehnico – economice Până la deschiderea de 14 m se utilizează aşa numitele şarpante clasice dulghereşti din lemn. combinând 2 din variantele de mai sus.39 - . se adoptă şarpantele inginereşti sub formă de ferme (grinzi cu zăbrele. Peste 14 m. Se exemplifică câteva tipuri de şarpante: Sarpanta cu capriori capriori talpa Sarpanta pe scaune capriori clesti pane pop talpa . din considerente economice. Elementul de rezistenţă al şarpantei îl costituie forma acestuia. Din acest punct de vedere avem următoarele sisteme clasice dulghereşti: • Şarpante cu căpriori ( la deschideri mici 4-6 m) • Şarpante pe scaune (7 -14 m). etc). în funcţie de numărul de scaune • Şarpante cu macaz (7-12 m). grinzi cu inimă plină.

Se poate realiza din betoane uşoare BCA sau chiar din materiale ca poliuretanul turnat în pantă. având pantă de 3 – 7% spre gurile de scurgere • Terase circulabile cu pantă de 1. cu grosimea minimă de 4 cm la gura de scurgere. şapă de egalizare din mortar.Sarpanta cu macaz simplu coarda pana caprior arbaletier Terase Sunt aşa numitele acoperişuri fără pantă. etc. planşeul propriu-zis cu rol de rezistenţă 3. protecţia hidroizolaţiei: • la terasele necirculabile cu membrane este inclusă în alcătuirea ultimului strat de membrană • la terase circulabile dintr-o şapă de mortar sau strat de nisip pe care se montează – execută pardoseala prefabricată sau monolită. 7. în principiu. barieră contra vaporilor care să împiedice trecerea vaporilor. sunt următoarele: 1. care pus în contact cu exteriorul în diverse soluţii elimină vaporii care au tendinţa de migrare de la interior spre exterior. BCA. hidroizolaţie din membrane bituminoase 11. impermeabil al termoizolaţiei 9. în zona rece a acoperişului. 4. 8. poliuretan. din punct de vedere al alcătuiri existând 2 tipuri: • Terase necirculabile. strat de protecţie mecanică a termoizolaţiei şi de suport al hidroizolaţiei. . din materiale uşoare. strat de difuzie a vaporilor.40 - . de regulă din şapă din mortar de ciment 10. zgură expandată. strat de pantă. unde ar condensa. tavanul sau plafonul cu rol de finisaj la partea inferioară a planşeului 2. care poate să lipsească dacă stratul de pantă este neted 5. 6. betoane uşoare.5 – 3 % Straturile componente ale unei terase. Se folosesc materiale impermeabile. termoizolaţia acoperişului din diverse materiale uşoare izolante: polistiren. strat de protecţie.

etc.C. porţiune de clădire mai înaltă.C. exemplu aticul de contur al terasei.T. respectiv la elementele verticale existente pe acoperiş. chepengul de ieşire pe terasă. casa liftului. !BAFTĂ! . 11 10 9 8 7 4 3 2 1 6 5 Probleme deosebite la terase sunt în principal detaliile de rezolvare a racordării hidroizolaţiei la gurile de scurgere.N. T.41 - .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful