IKEIIIH

MAPIIITIKH

MAPIILTlKH EKElIJH www rnarxrstikiskepsi.qr Iptpnviolo nEplOOIKOYIO tn ~opt;louKIi BEWplo L1/EuBuvan EK6oans: Xprimos KECPOnJiS LXE6100iJ6sEK6oans' nann AnEl';iou KEVrplKn 610BEan - 6/Ovopn: EK060ElS TonOE © EK060EISTonOE - Xpnotos KECPOnnS LUVWKnKfl Enttpont: KECPOnJiSonotos, x
Mcorpovmvvonourtos

TOKns, Toruos riovvns

LrEVO! ouveovates Z€p~os M6Kns, MnnOUVtEV Avu, EEYIEPS Eov, I:ixov'EnEVo LuyypacpE[S & ouvepvotes [EUXOUS

Aotsprou EnEvn, Bt~nEp B6ncpyKOvYK,BOY/m~ns nOVOYIc1nnS,rKp6~ol Avtovio, lJOKO Xprotfvo, Kopovrovvoxlons NiKOS, KECPOnnS Xpnotos, KnoKE AVOPEOS,

1\0UKO"tsrKEOPYK,MEI~OVTI~, Mlupopvt T~aIKO, MnOK E6~ouEn, MOPYKOPErE,flooxofuvcs Opeoms, POvrEKKopn, PEvmv NrEI~IVl. PI~tpO NUEyKO,Etl~oup PIWOPVl, l:ncpOYICIJpYOKnSOVOYIWtnS, Eouilts XOVSrlOUPYKEV, n Iofuos Apns, TPOWKIAEOV, TOErKIVKnopo, XooEn~noxlvYKo, XipocpEnVI rrout~iv
Mnoupnsp-Norpov

LUVEpYOaiES KEi~EVOYIOm Mapi;louKfl LKE'I'n Bo npena va uno~6Rnovrol OE nnEKlpOVIKn ~opcpn otn olEuBuvon: admin@marxistiklskepsl.gr To on~ooIEuO~EVO KEi~EVOEKCPPO(ouvus OnoljJEISnov ouyypocptwv, IO OE~EyEBos OEVnpena va unEp~ofvEI us 6.500 ntl';Els TI~ri topou:
Ernmo ouvopoun: 10€ 35€ (4 teuxn) 2012

reuos

5, Anplruos-Moros ISSN: 1792-7684

Anovopsusto: n ovoonuooreucn ueoous n on au lOU EpyOU, n ovonopoywyri, n ~EtOooori tou ~E onoroonnots omlKOOKOUOUKO,voorno Ii anna usco. xwpls tnv Eyypocpn 6OEIo tou EK66tn Ii IOU ouyypocpto,

EIOOYWYIK6[n~Eiw~o

.............................................................................................

5

<DOOIOIlOS,
KJ\APA ITETKIN KAP/\ PANTEK ANTONIO rKPAM[1 /\EON TPOITKI NTE'fBINT PENTON nANArJOTH[ XAN[

NEOCPOOIOIlOS,

AKP06E~I()

o ovovos
o

svovuo OLO oooiopo KOI 01 nonlllKEs LOU _

13 37 40 46 56

ooorouos KOI KO~~OUVIO~6s eociouos TI ElvOI 0 E8vIKOOOOlonlo~6s; [lpos ~IO ~Op~latIKn 8EWplo LOU q>OOIO~OU <DoOlo~6s. Evo xpovorlovio nws 0 XilnEp oVE~nKE otnv E~ouoio XitnEp <DoOlo~6s. ~Ey6no KEq>anOio KOI spvoucn OIKOVO~IKEspl~ tns Eopoiwons H ovttotoon tns YEp~ovlKns spvouxns tofns 16~n atOUS LOU voqo~ou BOrJATZH[

71
79 92 97 130 147 169 196 223 234 267 287 291 qnftocoplos

rJOyprKEN LOY/\IT

NTJErKO PIBEPA E/\ENH AITEPIOY OPEITH[ nAIXA/\INAL TIM MEIZON TZITIKA MIT<DOPNT MAPrKAPETE MnOYMnEP-NO'fMAN NTE'fBINT PENTON rKEOprK /\OYKAIT INrKO XALE/\MnAX BO/\<DrKANrK BEMnEP

vo~i
Aprctoxpotas KOI ovucoolotss Kpotouuevn oto P6~EVo~npouK q>lnoooq>io ws n on~oywYIKn 01 ~OP~lmEs KOI to OnoKOutW~O H E8vIKoooOlOnlatlKn r1ws EYIVOvoq ouv8EOn tns YEp~ovlKns l~nEplOnlatlKns

.

o Pounspr

[Ep~IS KEpoi~EI tnv unootripifn npooceno lOU potoiouou Kivouvo KOI

tns veppovixns OKpOOE~16s PITLAPNT [E'fMOYP XPHITO[ KE<DA/\H[ To ~Elo~Onna~Evo flo LOVOKpOOE~16.veocooiouso tnv OVlI~ElWnIOn lOU APH[ TO/\IO[ XPIITINA ZIAKA LAMOYE/\ MnAK H cvooos KOI n rmoon (;) IOU MO[ xpuon Auvn: 0 eooiopos cno tnv ovunopfio oto npooxnvio OE ouv8nKES xpions «To EKKPE~Estns rotoplcs ouvEXi~1 vo lOnoVlWVElOl» Kortol V04. coxnuo VEO: 0 eoorouos oro ouvxpovo 382 403 422 nOYTZIN XIP[<DE/\NT NIKO[ KAPArlANNAKI~H[

317 .... 355 ...... .... 367

xivn ~moyp6q>0
To "Ixnpc"
tWV [EppWV

LOU EIJq>unlou nonsuou KOI n ~I~nloypoq>io IOU

otnv nsoroxn

'%'UJ""fi'1@$2ifJ

3

To uIxtlJ,la" tou EJ,lCPU;Uou noitEJ,lOU ornv neproxn 'tCl)VIEPPcl>V Kal n Plpitloypacpia tou
10U NiKOU

E. Kopovicvvnxlo

n"

/-18 o..q;oPI.Dj to {Jl{J},_io too KW(]"1:o.. Ilo..oX6.},17

To OVclPO suewe AKU:roiKllTO. Ioropucs; ucprepia; ym 8KborJ8lC; Etdxevtpo, Oeaoasovixn 2011

TOV

EWPUAlO,

f

lO va KmOna~EI KOVE[Stov EnnnVIKO E[Jepunlo nonE[Jo tcov mi:Jv 1946-1949, npsna OEI xofto tooo
10

va [JEnEll'l1922ovunoto np6-

XPOVIO tns kotoxns 1941-1944

000

KOI to oloom[Jo

LOU MwononE[Jou

1940. no va xotovonaouv: a) LO ruos EeptOoE n npo LOU 1940 onn6 KOI n KOla tnv KOloxn xorvcovixn KOI nortruxn paSmn
OlVO

va [JElo~nnSEi OE EVOV oftosftnpconxo oXE66v nsvnvto

nonE[Jo, OOpaVlO XpOVIO Via va EKnElljJouv to von6(lo, to noSn1, onol E[JEis nou OEV stxoue va ~pOU[JE «lIS xrnpls ruo va npoonoflouue OE nruous tovous XPOVIO Via va unopsoouus

~) to all enpens va nepooouv V) to on xpetcotnxov oxsoov np~oto XEIPWV oolKwv» nepioootepn - EivOI onopoimm Vpoeplo KOI EvOV o~lonovo LE norlu npooeoto

KOI to KOKKIVOKOepEVEioKOI vo o[J~nuvSouv

ouson E[JnnoKn va oepnvnSou[JE OU"(OVtov noftspo ouoio an' oon unnoxs

KOI Via va nEpaOEJ n ovunoooeson [JIO noounoeeon.

(xcopis kot' OVaYKnV

OE ncruoteoss EJnOXES: uto, oucos, EivOI [JIO 6nnn iotoplo ... ), a [JIO otorxeuoon ~I~nlo-

Autn ouvlototoi oto all So nprna va OIOSEtOU[JE n va onuroupvnoouus OYKO 0PXEIOKWV OEOO[JEvWV,

~I~nfo VIO tnv Ennaoo otn OlaPKEIO LWV 600 tsnsucokov

OIWVWV, onpacoApXIKWS to

VEla I ncos «ornv EnnnvlKn kotvcovto EKE[VOto epOlVO[JEVO onoio LO CPOIVO[JEVOU"(OElvOi oloSmo O tov nortsuo. AKO[Jn, oncos onuekoos 0 Iiovvns flOvounonounos, ws xoovn otov ovpouxo

~EXWp[(EI Oopa elvot n ouvsxao [JIKpoomlo[Jou,

KOI n, souc [JE cpSivouoo Knl[JoKo, ovcnopovrovn lOU noooooorosoo

xcopo [JE kopuqxocn tnv nsplooo lOU Meoonodsuou OEV tEnEiwOE [JE

KOI [JE 0PYOVIKO otoixslo tn [JIKpn IOIOKmoio otn yn»2. 0 Meoonoftspos, ftoinov,

EVOSana tOUS nrtsov EyKPltOUS, EyKUpOUS ImoplKOUS, «to XPOVIO

KOI ovcrpsnuxous tWV npOKOtOOKEUOO[JEVWV oounepoouotcovEfutnves YEp[JOVIKns Kotoxns nmoupynoov "(n~EWS "(WV nonlllKWV

ins

OEO[JEUOEWVKOI npOKlIKWV,

422

BIBI\IOKPITIKE[

. nAPOY[IAHI[

lON

8EO!JIKc.lN0YKUnciJoEwv, tWV nOp060010KciJv O~lciJV, KOI tWV voorponuov H Koroxn, nOinOV, oenoe rnv KnnpOVO~JI() tns, otnv rotoprovpcrplo tns ... 000 outn nou ccopc

LOU EnnnVIKOU !JEOO-

nonE!Jou»3

«f'..EVUnOpXEI nsplooos rns VEOtEpnS EnnnVIKnS iotoplos nou va ~pi8EI roocov nopovonoaov, KEVciJVKOI noponomcaov tnv 1000pio LOU Ef-lcpu"[E1OIOKEVOEIvol n nou ~pE8nKov OlIS ~opu tlururo OE niou nOnEf-lOU KOI 1610itEPO Olav svtornouo otnv opxn ms «Eroovcovns» lOU ~I~nlou oonvnon «nopucss» ov8pciJnous KOI n EPWVO trov OOWV ouvE~noov KOI OcpEtEPOU06nyri8nKov 1WV nOnltiKOKOlvwvlKciJv lOU crtkov». Auto onuacova GUS nsproxss tns ~OPEIOS Enna60s KOI unovontufn,

tou EVOSVEOS"Ennnvos 10l0p1KOS4.tva

LOU xupkos ustconou tcov srnxaonoscov.

anna nou OCPEVOSrtnpcooov n

OE Ko8uOlEpnon

01 onotss 6nf-lloupyn8n6UVO!JIKOU KOI xpoanna KOI tov "[pita

KOV -EK"[OS ono us xcrootpooss110 LO vopo LEPPciJv, opcos,

ono outnv OKPI~ciJStnv onciJnElo nonunuou

YOU. 0 vouos LEPPciJv ElvOI EVa xOpOK1nplGUKo nopo6EIYlJ0.

onos

ouotuxrhs

KOI vro LO VOf-lO Ko~onos,

VOIJO"InS nonol note Avororuxns MOKE6ovios -otn 6EKoaio rns, 01 oxoruxot KOI 610lKmiKoi xoptss nou ouvcvtouco

LOU 1970 KOI 1980, OLOVnuouv lJo8n-

nEplnOIJ~OvoV OU10US taus {PElS VOIJOUS to -

otnv OUYKEKpllJEVn 610lKmlKn nEplcpEpEIO- outov tns f'..pOIJOS, 01 IJEnELESEivOi nIYOOIEs. KI OV YIO LO vouo Ko~6i1os KOI LO VOIJO f'..pOIJOS Ka{1 yivEtol EOX01WS IJE 10 ouveopro nou opvcvocov

Oorieoo napa 1156UOKoniES-10I0PIKO
n (EV ovcotodn nmoupyios KOI TOuplOIIKns Avontucns lEnwtOio

KOI !\0YOtEXVIKO APXEfo Ko~onos

lOU NIKOU Pou60IJELwcp KOI 1J0niS to

EUPIOKOIJEVn uopo rue) f'..n!J01IKn Eruxstpnon KOIVWVIKns Ilortrnouxns lOU f'..nIJOU f'..paIJOS OVtfOlOIXO, OIO VOIJOLEPPciJv 10 npcvpoto

nME XPOVIO 0PXIOOV va KIVOUvtOI. KOI EivOI a61KO, EnEI6n 010 «ocouc» LOU VOf-lOU LEP!JEPIKciJVnopovovnov KOSIOIOUOE LO VOf-lO LEPPciJv EVa mSovotmo KOI OUOIOInS xciJpos lWV

pciJvo Ef-lcpunlos oenos EvtOVO onuooro.

o ouvouccpos
OIIKa «npoovovvsrtssv»

SEmpo nonE!JIKciJv eruxapnoecov - II0uYKoono~10),

OIn 610PKEI0 LOU ElJcpunlou nOnElJou.

Os nptotos IJnOpOUOE va SEwpnSEf n YEwypocplKn LOU 8Eon: ~PIOKOlOV OIO ouvopo IJE Mo ~EVESxopes (Bounyopio «Sopuooptov» 61001J0U EVOSovtopuxou tns EITf:.., nou 80 unooouoov otpotou. nopEnSov: va xpnorueucouv

0IJCP01EPES EVlOYIJEVEStOLE OIO OIpmonE60

cos xpnoeuveto KOI nnvss OVECPOEva IOXUPO xonvepvouxo KOI

Eves 6EU"[EPOSntov 000 slxov oU!J~Ef OIO npoopoto OPIOIEPO Kfvn!Jo OIn 610PKEIO LOU MEOononE!Jou YIKESarnruxies.

EfxE oonvnoa

tnv Aprorepo OE onpcvuxss

EKno-

Ilptotn, ntov. OIO 1934, n EKnoyn LOU KOIJ!JouviOIn f'..lovuon MEVUX10 OIO onpcpxroso 8ciJKO tcov LEPPciJV. AU10 EYIVEOIlS 18 CDnE~opn 1934, !JIO !Jonls E~60!Jo60, Mntoou Floptooftlon OIn 8Eon LOU f'..nlJopXOU Ko~anos. vos» 6n!J0pxos KOUSLOU flovcvn (Po60nEi~os, otnv Enna60, Toon6opn
5.

usto one mv EKnoyn LOU nrov 0 npcoros «KOKKIBEvl~Enou KOI tous AotKOIV01rilWV LOU VOIJOU

0 noplOoni6ns lOU Enw8Epfou loopl8IJwv

ovtl!JEtWni~OVlOs

unoipncio

nou EixE unootnprxeet one ouo (KOla otnv noftn lWV LEPPWV OUV06EU-

to anna) OPKIOIJEVOUS«EXSpOUS}), LOUS CDlnEnwSEpouS

H EKnoyn KOIJ!JOUVIOlri onuopxou

"[nKE ana rnv Ovo6EI~n lEOOOpWV 0!J0"i6Emwv LOU OE npoE6pous HnloKw!Jn, AyyiOIO KOI NEOS LKOnos) «nus

10xuPES !JEIOlj.lncpIES LOU «Evrolou MEtwnou E~ECPPo~E KOIJf-l0UVILO

nou EpymciJv KOI Ayp01ciJV» [ovouoolo LOU EKnoYIKou ouvoucopou (Nivplto, Toupno, flprirtn,

OIIKO KO!J!Jo Enno6os (KKE) OIlS 6n!JOtIKts EKnoyts EKEivns tns XpOVIOS5]OE annES Emo KOPlJiOIO, Ay. TPI060, Tspnvn KOI XOUIJVIKO)1.

xoivorncas

NiK05

E. KOPoYIOvvoKions

To "[xlilJo"

IOU ElJ<Punfou nOAElJOU mnv

nEploxli

tWV [EppWV

423

L1EU"(Epn EKnOYIKn snnuxto LOU KKE 010 MEOOnOnEI-lO Unnp~E n EKnoyn LOU MEVUXlO otn ~pOXU~IO Bourtn nou ovooelxtnss «I-lOYIO» nl80vwv tns Kotoxns one "(ISEKnoyEs rns 26ns lovouopfou LO E8vIKO AnEnw8Epw"(IKO KOI n ovnncrln 19368 unnpxs, Metcono rtomov, 1-l'0 otn OIOPKEIO unootnprxtcov tns OIEKOfKnons tns E~ouofos ono LO KKE. AnnWOlE,

KOI 0I-lEOWS psto ana oumv,

(EAM) KOI LO KKE

slxcv nOYlwoEI IOXUpEs KOIVWVIKEsKOI nonl"(IKEs 8EOEIS otnv nortn KOI otnv nEplcpEpEIO LOU vouou. 'Eva V 1pfLO nopovovto

onorertouos

nopctofn.

n «E8vIKOCPPWV» KOI OVlIKOI-lI-lE «OKOlEIVO» nopEn80v KOI ~IOOi-JOUS010 MOVES

I-l0UvIOlIKn, 010 nrteupo tns onofos (I-lEnn 0PYOVWOEWV nou ouvspvootnxov

elxov oUOlpmw8Ef

KOI ov8pwnol

I-lELOUSfEPI-l0VOUS KOI OLOI-lOI-lEoovous

«EvEpymIKO» lOUS). AUlI; EfXEonl-l0VlIKOUS noyous va EnIOIWKEI EVa OPIOlIKO «~E.K080PIOI-l0 noyoP'00I-lWV» I-lE tnv APIOlEPO: slxov non I-lEOOnO~noEI, KOI 010 EOocpos LOU V0I-l0U [EppWV, KOI orpotnpss one LO 19439 TE1OPLOSncpovcov unopouv lIS OPXESMoptlou vro LO onofo ana nftsupos 005 «/\EUKns Ioouoxportos». (neplooos onnvous «TO Bouvo» va 8Ewpn80uv n nsolooos cno
1:0

auYKPOUOElS I-lE1O~UOPIOlEPWV KOI E8vIKI0lIKWV svonruov

EnnnvlKwv

OWI-l0"(WV non

I-lEOOLEn"(EI-l~pfou 1944I-lExpl TWV LEPPWV, ~fo») ws neploOI-lOOWV), EK VEOU vro «oftovrotn

1945 (TO OIOOlnl-lO tns «EAMoKpmfos»

otnv nofin KOI rnv nspioxn xotnvoples

TWV OVlIK0I-lI-l0UVIOlWV oloTunwvoVlov m LUI-lcpwvfo tns B6pKI~OS, outn

KOI n neptooos nou oKonou8noE

nou EI-lEIVEvvcootn ncpoxponsrov

KOI 01 OUO nrploooi slxov EVlEfvEI TO n08n· n «/\EUKn Tpopospotlo» I-lE LO EAM KOI opoons tns APlorEPOS KOI ncruous I-l0XmEs TOU EML va nopouv

OIWYI-l0U K08E OXEllaSMos

EfxE OVOYKOOEIOPKELOUSoncoous

TIS «OI-lOOES L1IWK0I-lEVWV». Dna aUTO, OE OUVOUOOI-lO I-lE "(ISYEVIKO"(EpES E~Enf~EISotn xcopo, oonvnoov -ono 1:0 I-lEOOTOU 1946 0PXIK010 KOI ono "(ISOPXEs TOU 1947 rue EvLOV011- OE E.nOVEVOp~n svonruov OUYKPOUOEWV I-lElO~U OUVOI-lEWVtcov Mo nnEUpwv.

oxnuctkovtos

Oncos EUorOXO E.nlon1-lOV8nKE Kal npoorpoto
LOU ~OOIKOU orpnvnm TfESnou oKonou8noov. EfxE cos oouvnpo - nrtnpocopntn KEfI-lEVO- «0 ~08us norunxos cnotsftsopo nwpyos

-n noputnpnon

«OEvEI» onofiuro 010 onoio

I-lE TO «n08,0»

LOU oUyypOcpEO TOU ~I~nfou n OUl-ll-lETOXn nonnwv

OVOCPEPElOI O nopov L

OIX00I-l0S tns OEKOElios LOU 1940 Onl-l00EtjJE K08E E~Enl~n ons OEKOEOYPOlWV otnv E8vIKn ovnotocn Tono»12. oro 8puniKO rue onproft «[TO rnv nortupopon kcnoutdons, Ofw~n TOUS ono 115 E8vIKOCPPOVESKGI OKpOOE~IEs otnv Kowywyn,

[no nopooavucl.

OI-lOOES,I-lEWTpEnovTOS tnv unol8po

OE EVOVOKPWS ovcocortn LEppoios

o EUcpUEorOlos

napa nEVlE» E~onE tnv KOlOY0I-lEVn one tnv Koupcpio [EppWV npwfOo TOU I-lE TO oV0I-l0 Zouunounfo va nEplypocpEI TO noaa ouolppones tnv Avoorcon. "(fESnornuxns EfvOI 01 ~ounEuTIKEs, V0I-l0PXIOKEs KOI Onl-lOlIKES EKnoyEs EKnEIOE OEKoE'H8EnE oro V0l-l0 LEPPWV 10 E~nVlo "(EnEU1Ofo XPOVIO Kol I-lExPI 115I-lEPESuos: «A, EI-lOS01 EKnoYEs Elva I oov BO~OUI-lE10 Kana pes KOI nOI-lE». MEOo OE urov mOKO, 0 Konou"(~fons povoxootootos nou uovoncortouv TOU OVlIK0I-lI-l0UVlorIKOU Kol «E8vIKOCPPOVOS» crootonsoou.

va nEI nws 01 ouvoucopol

tnv vlxn oro V0l-l0 [EppWV EfvOI KOla ~oon OUTOf tns ~pfOKOVlOI EV"(OS LWV opkov TOU oVlIK0I-lI-l0UVIOi-J0U. EnEIM TO"(En APlorEPO onaxe) npoxuntov

6E~IOs, I-lE JJIO«npE~O» KEVlPOU, anna novto I-lExPI TO 1996 (OEV nEplnncp8nKov ovnxouv

Ano cnooernkoon tWV onO"(EnEOJJOTWV"(WV ~OUnEU"(IKWV EKnoywv 0115 [EppES ana LO 1950 01 EKnoyEs LOU 1946, ntouv E.VlUnWOlOKo otorxslc. Ano TOUs 133 BounEU"(Es nou E~EnEynoov oro vOJJo, otnv APlorEPO uovo 016, EVW 81 Efvol oUTOf tns L1E~IOs KOI 4601 LOU KEVTPOU, JJEPIKOf1WV onokov JJIO 1-l01l0 ens onJJOlIKEs EKnoyEs otnv noftn cpo~Epoi OVlIKOJJI-l0UVlorEs. Axoun, uov [EppWV 10

424

BIBI\IOKPITIKEI: - nAPOVI:IArElI:

[Eilwroio

xpovic,

onou 01 unoipnqno.

ana

10 xccpo tns NEas LlnlJOKpmlas

Elval novto

neprooots-

POI ana eves, xovsls OEVEKnEvnal on6 mv npcotn Kupioxn (IJE IJIOV E~oipwn oxueouv
W 60a unootnplxtinxov

Kala vrxntns lWV EKnovci:Jv EivOi nOV101E 80 1J0s nEIOEI. Kal Via va EVInpoEpx6IJEVOS an6 OloVPocplnKE an6 tnv lOU

am OEKonio lOU 1990) npOOKEilJEVOS am M~lo,

IJEXPI EOci:J,as OnIJElw8Ei ncos a lJovOOIK6s EKnEYIJEvO~OE OUVEPAoou

vcolo IJE tnv API01EPO onIJapXOS LEPPci:Jv usto to B' nOVK601J10 n6nE1J0, a tnv EPE LWUpOS Lmupions, «EK1EnE01nKE IJE OUVOn1IKESolaoIKaoiES». EPE VI' OU1I1Vtnv ouvepvcolo lOU IJE tnv EM, 1963 IJE onocoon lOU 1:01:ENopopxn lOU LEppaiou Anna 1:01:E npw8unoupvou Kal 010US onnous

nou8nKE an6 10 Ka8nK0V10 lOU O1a 1:Enn Moiou

(psto on6 opvlrtn, Ka8ci:Js vpocpmKE Olav Tuna, ovtlopcon ens LlE~IOS ntov nOV1OlE E~aipwn).

KWV010V1:ivou Kcpopovrln).

onlJOUS lOU VOIJOU, n EKi10VIKn nopouoia O1n OEKOE1:ialOU 1980 cnotatece

onuovuxn, EVcil n API01EPO unnp~E nOV1OlE IJIKpn IJEIOljJncpia (n NIVPIW IJE tn OnlJOlIKn opxn tns Mapfos nonOnovaVIci:JWU-LKElJnEpn nonrto». n600 ourompos Mia npOOEK1IKn pouo otnv svtoon OlopKEla lOU Epoufilou. «ov lOU ME anna n600 lOU ElJcpuniou nOnEIJOU 010 vOIJ6 LEPPci:Jv8a pes «EnEYE ovccvos 010 V01J6. Ilooo XWPIO EpnIJcil8nKaV O1n KOplJlO 1J0xnOE n nopoxpotuaov, napa01p01IW1:IKci:Jv,

ntov a orpouomxos

KEcponla ovropuov npOOKOIJI01nKOV 0115opxss. n60a

«n

IJIKPci:Jvn IJEYanU1Epwv ovtcpuxcov

E8vIKI01IKci:JVxm OV1IKOIJIJOUVI01IKci:JVxnuouopcov o 8nKov otnv nonlllKn npocouvro uero to 1949. annoy

«n

OIJOOWV EIJElvav OW cpa n nstoxtnxov

xcpcopss. n60a vee nalolo lOU VOIJOULEPPci:JV~pE8nKov O1n Mcxpovnoo «n nooo: LEppalol ~PESo enpens OKOlJn va ouvunortovkouue yay Via tnv Ka~6no, tn SwoonoviKn EVOV nopovovto, 6nou xo8nKov oncos slvo: to VEYov6s all

0001 oprotepol ana to XWPIO 1:WVLEPPci:JVOEV EVEnnOKnOav OIJEOa Olav otoouconxo n tnv A8nva, otnv ovovuplo nou onorsrtouvtov an6 IJn ouvtonltss. Ortc OU1:0unopouv va uos oonvnoouv otnv «rrovonon

ovovo

ECPU-

lOU nnn80us

lOU VIOli 01 nofunxol xrn KOlJlJOlIKOi ruo novco. Annw01E,
W

OUOXElIOIJOf10U VOIJOULEPPci:JVEivOI outot nou nEplvpocpmKov OEKaEtias lOU 1940 EivOi oK6IJa «xouro» KOI 8EnEI «opetnv vaal

8EIJOW tns

KOI tofumv»

K08ci:Js KOI va unv a108o-

xovels

~opu to «xonKEOV XEPI lOU cp6~ou» (Via va 8uIJn80uIJE

KOI lOV AVOPEO Kon~o) Via va

10 oyyi~EI. Mv EIVOI, rtoinov, tnuxo OVE~nvmo, 10 EnnEllJlJO IJEnnci:Jv Via 10V EIJCPunio n6nEIJ0 010 VOIJ6 LEP~1~nlovpocpIKO EnnEllJlJa. YnopXEI ~1~nIOVpocpIKO KOI IJEnEEKt6s on6 1:0 ~I~nfo lOU pEK1n OUyypOcpEO rwv LEppdJV (LEPPES, 1991), 01 BounEuuKEs EKnoyEs nou ~nJlEpWVE pcov. "OIJWSOEV elver to IJOVO unopxto Boolrtn T~ovaK6pn

KEVO KOI Via mv neplooo lOU MWOnOnEIJOU. EIKovoypacpnJlEVn iotooia

01/5 UppES 1915-1996 (LEppES 2000) Kal rou noiJEJlOU, rns

Iou:

oxoiot».

H Enno6a

rou 1936 (A8nvo To Uppas

2005) KOI 10 sruons lJoVOOIK6 -Via tnv snoxn nou npoYIJOlEUnOI-

EPVO lOU T~ovoKopn,

Katoxtis

Kal rns Avriaraons,

LEPPES, (EKooon LlEYA LEPPci:Jv & nEpioOIK6 nATI, va «cpmIEI» n nftoooio Ka8cils 1600 01 LEP-

LEPPES 1998), OEV unopxouv

annES IJEnE1ESnou va ExW svtonlost, laws

1010PIO lOU VOIJOU 010US KnoolKouS,

EnnnvI01IKoUS, pWlJalKOUS KOI ~U~OVlIVOUS xp6vous, 00xonn8nKov

KOI omv neplooo tns 08WIJOVIKnS xupropxlos, OV11KEiIJEVO to anoia IJE KOI oav va unv Ecpmvov ana cute to npo~nnlJOW

pnlot EnI01nlJOVES 000 KOI ~EVOpEpr1:ES nou EnEnE~aV va EVOlmpfljJouv amy 1000pla ms nspioxns.
KOI onES cutes 01 OUOKOniES, IJIO OEIPO ana EvolacpEpovw 8EIJOm EPEUVOSnou onotrrtsoov aVOKOIVciloEIS 010 B' LlIE8vEs LUVEOPIO lotoolos «01

NiKOS E. KOPoYIOvvoKfons

To "LXnIJO"

tau

EIJqJuiHou

nOflEiJOU

m:nv

nEpIOX!!

tWV

LEPPWV

425

am

ttov»: EKnot6wrES Kat EKnOt6WOpEVOt Exonfl nOntrlKWV Emtpotuov rou ME oro An60voxwpt Ntypfros EEPPWV rnv nueoa rwv EYKOtvfwv rns Exonfls (10 NOEJ18pfou 7948) Kat n 6tormon ms 20ns TO~lOpxfos rou LJEE (nootiteuon: APXEfo Hflfo MEroilnf6n). E~wcpunno

AptorEp6:

rou

8t8ilfou

rou

tlaoxoitn.

426

'U'lH'''@i'1i1J3ifJ

BIBl\lOKPITIKEr

- nAPOYLIAWr

HppES KOI n n!,PIOXn tous one tnv 08WI-I0VIKn «ncsmon Anplruo lOU 2006, OEVf.iOov 10 ocos tns onuocnotntos

I-IEXPItn ouvxpovn I-IEXPIonusoo.

snoxn»

nou EYIVf. roy opxn nou

ocpou n onuonxn

OIOOEXmKf. outnv nou OloPYOVWOf. to LUVEOPIO OEV KOlOOExmKf. (cnofkcos.) va f.KOWOf.1to npoKtIKO tou, EVOf.IKtIKO, OVOCPEPW OVOKOIVWOf.lSInS Ei'lnfOos Boyi'ln, us Floveruotruno tns Opcxns vro to 10Wi'l0YIKO epslopoto i'lEI-I0U, tou ououpou Epsuvcs tns lotoplcs mv ovpouxn K08nymn Lto8n nf.i'loylon MIKPOOlatWv npocouvcov vro to npoypouuo i'lEKtopOS 010 ,0,nl-l0Kpltf.lo tWV vro tOU f3f.VI<f.i'lI0I-l0u OlIS HppES tou MsoonoOIKIOlIKnS onoxotootcons Ei'lI00f38 Kovtovuopvn xcr tou voccovtos InS epeuvntpics 010 KEvtPO vro tnv

OtO V0I-I0 Lf.PPWV KatO 10 Mwonoi'lf.l-l0, A8nvwv

LOU Nf.W'(EpOU Ei'li'lnvIOIJou ms AKoonl-llas

nOi'lIllKn 010 V0I-I0 Lf.PPWV otn OlopKf.la LOU Mwonoi'lEI-I0U

nf.Plypocpn lOU Epouftlou As sruotpapoupe

010 V0I-I0 Lf.PPWV I-'EOOana nnyEs LOU E8vIKOU L'(PatOUB

0I-lWS OlOV EI-'cpunlo otnv nf.PIOXn lWV Lf.PPWV KOI otn f31f3nloypacpia lOU. nsvrs f31f3nia ana otov tnv Eva

Aum n f31f3nloypocpio OEV f.ival I-'f.yonn. Onws 80 oovs', f3pfOK801 uno orouopqxoon to ,(f.nf.Utalo nsvts XPOVIOxo: I-IOnlOla I-If. pu81-'o EVa f31f3nlo 10 xpOVO KOla I-IEOOOpO, onna6li 1O 2006 I-IEXPI1O 2011. 80 uou erutpcnst f.OW EVOS npcocoruxos roves. npWLO f31f3nio nou ouvovtnoc, 6vol~n tou 2006 8011-l0<OI-'OUVvro va OUI-I1-I800XW 010 npoovacpf.p8Ev totoplo LOU VOI-'OU Lf.PPWV KOI ovozntouco f31f3nio tou ouyypacpEa I-If. tov onoio f31f3nroBaofflns Poqnou6ns 8puniKou CDlniOlWp lOU npWIKOU Mnounn ooxoftoupoote B' ,0,1f.8VEsLUVEOPIO Via tnv AVOCPEPOI-'OI010 vro f3loypocplo f.VOS

tn OXf.UKn f31f3nloypocpio, ntov (W(O ouuntcoon.) f.OW, lOU KWOlO naoxonn.

1914 - 1948 KOI elxe uorus f.Koo8f.f ana tov ... Of.iI-'VnOlO f.KOOlIKO olxo lpou I-IEVOU.To f31f3nio nrov 1-'10npoonoeao 0 onolos f3pnKf. LO Oovoto ana

nYEtn LOU E/\AL KOILOU ,0,nl-l0KpatIKOU L'(POlOU Ennooas, Of. tpovcooto.

to xspro uov iOlwv lOU tWV ouvtooqxov. tWV ovopccv tOU nou o6liynoav ,0,f.u'(f.PO xpovortovrco n1l-lno, 10 onofo f.KM8nKf. nou KPOlOUOf. 0 [llunos

ooou lOU Enlppicp8nKf. f.U8uvn Via ocpoRl-'ata otn OlofKnon LOU uoxnrn tOU ME flown

ntov 10 f31f3Rio To KQfJEVO nfJEpofl6Ylo ono tov fOlo 010 2007.

npOKf.ll01 vro nvoorunoupvlo

taU nusportovlou

010 Bouvo, I-IEOOone en uvnun tau. to f31f3nio lOU ,0,nl-'n'(pn Mnotoroufto npoKmol 0 6,0lIXI(fJEVOS KOfJOnpovro 1-110 nsprvpoqm ms OIOOPOl-'nS KOI tWV n08wv

Tpita, noRI ow 2007, f.KM8nKf.

vtotn:

one us f.KMof.lS Mnctorouflo. ono
10

EVOSov8pwnou orpuvrcs. AKonoU8nof.

XPOVIO tns Kotoxns

I-IEXPI to XPOVIO tou EI-'cpunfou KOI tns noruuxns KOI fJnfJOKPQflKOS Etpatos Eflfl660s

to f31f3RroH EAMlKll Avrimoon

°

omv nEplOXrl Enoxn npo-

rwv [EPPciJv 1940 - 1949 tOU nyf.UKOU Olf.nEXOUS tau EAAL xcr tou ME BaYYERn Kuxrrouon, nou EOpaOf.I-lf.LO ljJf.UOWVUI-I0ARE~ns. To f31f3nlo auto EKM8nKf. ono ns f.KMof.lS Iuyxpovn nspot, to 2010. 01 «KoKEs ynwOOES» REVf. nws anOlEnWf. onovmon oro npcoto f31f3Rlo rou KWOlO Ilooxofm BooiRn Potptouon ana lOUS ouvtpooous 1-1;0Kat' svtorlnv I-'f. oxono va «OIKaloRoynof.l» tou KKE ouvvpoqnkn mv f.KtEnWn LOU tOU EMI

tou KOI va onopueonomca

lOY «mstovio

«n

LOUME, anna, onoro KI av f.fvOI n oRn8f.la, 0 vpoqxov ocpf.rRf.1va OnRwoEI Mo I-IEV,01 1000PIKOf OEV ExOUV Kal-'IO Oounf.lo va opvovcovouv ACPHEPOUOf., onpcoto vro LOUS1000PIKOUSExf.1va unopxouv Yf.vEis nnvss nrtnpooopnov. lat0PIKOU (oncos onous

npcvpoto:

oCPf.VOS

«n

va Olf.~oyouv

«OiKES np08EOf.WV».

npoopooipes

npcotovrvels n Of.U,(f.POKOI va US f.KI-'80nnf.U,(f.1 IJE

KI av £iVai OUtEs. To tanEvtO KOI n ouotoouxn OUVf.IOCPOPO lOU ovovvcootn) f.lvol va us o~lonoynoEI

«n tOU

vonuovos

NIKOS

E. KOPOYIOVVOKlons

To ''[xli~a''

taU

£~qlufHau noAE~ou amv nl'ploxli

IWV

L£pptilV

427

~ES06IKOlmo KOI00~Op6mlO. 6EV EIVOIKoS6nou conpovro

nOpE~nlnl0VlWS,

0 80YYEnnS Kcootoudns ExEI q>UYEI n6 tn ~wn KOI o 10 novnuo LOUl'. Anna ~IO ~E ernotnvro KOI Ep~nvEIES)

10 6"[1npono~E va ortoxrtnptooa

KOI q>laVOU~E010 ~I~nfo 010 onoio OVOq>EpO~OI. f:1EVEfvOI ~IO aruotnpovrcn ~EnEm, ~E tnv ouotnpn uovixo rpono KOI lEXvlKn couotnto. ~E oupnepldrupn EWOIO LOU 6pou. orlcov lWV otoixekov nou onortouvtoi

tnv EvlO~n OLOxcopo tns eruotnuovrsns npOOEYVlOnS(nooonopnss. oonvnon,

unoonueuccas

Kmoypoq>n ~IOS iotoorsns ~OpLUpIOS, ~oOlo~Evn OE ~IO npoooprcn

orpnvncn. Mia nporpopucn

oucos, nou OUVOVUELOI OI ouv61OnEYElOI ~E 6n~00lEU~EvES KOI 06n~001EulES ~OpLUK EvvPOq>O,anna KOI ~E opSpo KOI 6n~00lEueruotnuovov OVo~q>lo~nlmou KUpOUS. ncpovcovn

ptss.

KOSWSKOI ~E 10nlKEs Eq>n~Epf6ES, orpoucouco

uoto OXElIKa ~E 10v E~q>unlo, nou onotertouv 1101, LO ~I~nlo LOU noaxann E~q>unlou otnv nspioxn lWV LEppWV.

EIVOIOUOIOmlKa n npcotn EnIOm~OVIKn npoosvyron tns iotoplos LOU «npccnoto ~Enn~o oums tns nPOOnaSEIOS ntov va unv "cnsvovn". nopotnpntn, 'OXI, ~E~OIO, ~E tnv cnonou nopoKonouSEf
10

Oncos ypaq>EI 0 161050 nooxonns
moan "ooecrtsfos" nlo~EvoU" epeuvntn, OEIva «otovonca LOUtonou ~OS». To ~I~nlo onoterta LOUcnopoxpou

Ylvw "OPyoVIKO" ~EPOSoutns tns EpYOafOS,anna va moSw KOI onootccnonomuzvou

yEyovo1o E~nVlo xrn nnEov XPOVlo ueto, anna u' outnv LOU smuovou KOI EV norlftols .. npooovctonou EnIXEIPEf, 010 ~oS~o nou outo EfvOI Suvoto, va ~nEI Kol va npoortcflnnepiooou, nou KoSOPIOE In vscotepn iotopto LO Knf~o cutns tns auYKnovlmlKns

KOlOypoq>n xrn avon noon tns uoptuplcs LOU 8aYYEnn Mntoltouco. svos «orovopsvou on6 LOXWPIO Mov6nnl, MEVOIKIOU). mv nonnoq>unoKn ~E nrmpoooptes xrn nopoSE~mo unspoplcs otnv nonw010 1974 KI E~noE nou ~pf-

EnONfm oPXIKa Kol poxntn LOU t.LE otn ouvexao,

OKElOIons ovotoruxes uncopeies LOU opous Mno~ Nmy (onuspivou

o

Mntofrorxos oq>nynSnKE OLOVnoaxann

rn 6106po~n LOU otnv mON,

LOUEAM KOILO ME «n 0 ouvvpocsos ana nOIKlnES nnvss.

sundouuoe tnv oonvnon

o oenvntns

~lnnoE otov noaxann

KOI vro 10 xpovio tns ovovxconxns

via ~Ela LOVAuvouoto LOU 1949. EKEIE~noE tnv nEpinElEIW6n (6IoVSlo~Evn ~E WWKO~~O"[lKEs OVlISEam KOI onnoyEs) ~wn LOU exnotprousvou. 0 Mntoltoucos enovonotplotnxe ens [EppES, ~E «WnEIVn» oncoxortncn (ccou ooorofuopou») otnv KoSopl6mw LOUf:1n~ou LEPPWV KOI nsvixpn oUVlo~n

OlOV EnEmpEljJE 6EV EIXOV unovpoeet 610KpmlKEs OU~q>WVIES "(ISXWpES LOU «unopxtou ~E ~EXPI LO Oovcto LOU, ow 2007. 0 !lawns TOE~PE~ES,6160KIWP lotoplos LOUAnsKmanOYO poxntcov Kol uoxnnspioxn LOU vouou [EppWV 610PKOUVlOS To ~I~nfo -nou EnI~EnnSnKE eruotnuovixn

nEplEXEI (EK16s ana ~EPIKOUSxpnoipous LOUE~q>unlou.

xoptss") EvOV nortunuo

"(PIWVLOU ME nou sxooov tn ~wn LOUSotnv euputspn Av oPKElOI EKOVOV outo nou npoonounoe "(EniKa n ouvoruxn KOInrlnpeotepn. onoupnon

KOI "(EniKa nELUXE0 Kwmos KoSoplmlKns

Ilooxoftns.

01 ~EyanES KOI

OUVSEOEIS LOV EI.lq>unlo So ntov EUKonolEpES Kol n ouvofuxn vro outns tns npovpcuxo

ovoomvnon. ovonopootoon

neptooou So ntcv EUKon6"(Epn

428

'UB"'I!@i"U3IfJ

BIBflIOKPITIKE[ - nAPOY[IAHI[

IHMEIOrElI

I.

'DAa aUTO., ~E~ala, (Ho.1CT] ou Eypa'l'E z

IcrxOOUV )!E rnv npOUnOeE<TI] on (iEY ea m<ITE'I'OU)!E TOV nOl11TI] MavoA11 AvayvCilnCilC;

«KavEvac; nOAe)!OC;(iEYTEAEtCilcrEnOTE». 0 ypCUjlCilV EmcpuAo.crcrETaI. .
(E1I1~1.), H EMaoa O1'OV190 & 200 al(;iJva,

2.

A. N. AUTpac;. «H KOIVWVIKI7 oop~ OTI/V E,Uaoa. EmJ.oytr; a:rro T'I1I KOIVWVIKI7 uvYKpOrrw'7 Kara TOV 200
auilva»,

<ITOAvrtovrp; MCiluai(i11C;- LmJPOC; LaKElliponouAoc; uexoxoseunco;
0.

eK(i. Tonne, Alhlva 20 I 0, cr. 253. 3. 4.

r. rUIVOUAQnOUAOC;, 0
ITanai;11<TI], Aei)va 1992,

KOUI'Or;. EM'7vIKI7

xai fivpw7faiiaj

tatopia (1945-1963),

EK(i.

193-194.
Korvcavsxn nO).wtrrf, Apurtepa «at aanxot; xoouot; 01'1, f:KJ.Oyi:, roo 1946 Aei]va,

M. !\ U~l1IEPo.'[OC;. 7fpOeVpa rou Ep'Pv).iov IloMpov. Era
O1''7I'ETa7foJ.fiplloi EMtioa. Ano ra tJf:Kf:p{Jpwva

BI~Alopafla,

2006,

0. II.

0EOOPOUflETT]cruYKEKPI)!EVT]«ElaayCilyi]» KOUE)!cpuAiou 1l0At)!ou», 5. Toco 0 ITaprcraJ..io11C; coo Kat ~tUV» va nau60uv
'III 0

~lm E~alpETIKi] npOaEyyl<TI] 'IOU e€)!aTOC; «EPEUVU 'IOU EM11vlva crut;l1tELTal €vtova. cru; eEaEIC; roue, «Ka~6.Aa 1934.
H

TO onoio EOXo.tooC;£Xel ~avapxiaEI

MEVUxraC; OEY E1tPOKElTO va ucxponuepsuoouv KapaymwaKi(i11C;

APXec; cp61vonoopou 'IOU 1934 Kpie11KE ana nc; KpanKEC; apXEC; «E1tOOCPEAEC; rnv KOlVOOVIKi]V 010. EUTaKat va exromoflouv. BA. OXETIKo., N.E. ITaptcraAi(i11C;,
0

crUYKPOU<TI]OUO xoourov, Mnrco;
ApI01'Epa,.

nptoror; "KOKKIVOC;" (ii]pClPX0C;», ecp11~I. tJpopo <ITO http://e-dromos.gr/index.php?option=com_ <ITO http://raskolnikovgr.blogspot.coml

'I. 36 (23110/20 I0), cr. 19. t.lu6tffiflo

flippingbook&Itemid=69&book_id=42 2011l0811934.html. 6.

Kl EflnAouncrflEvo

01 EKJ..oytC;'IOU 1934 i]Tav 01 TEAEUTaiEC;(i11flOnK€ EKAoyec; )!ExPl TO 1951. 01 (ii)flaPXOl Kat 01 KOlVOto.pXec;
(0001

(iEY nClue11Kav OXEMv afleaooc;, Onooc; 01 MEVUX,TUC; al ilapTaClAi(i11C;) avnKClTUcrto.611KUV K

to 1936 Clnoto KCl6EcrtOOC; 'l1lC;411C; UYOU<ITOU flE'ta 'l1l BapKIt;CI ano Clv6poonouc; npOCJKd~lEYOUC;<ITO A xm !\a'iKo Kouun PExPl 'to 1951. 7. 8. «0 XUPTT]C; KOKKIVOOV TO)v ~i]flOOV Kal KOlVO'tllTOOV», Ecp. Pl(O(J7faOTllr;, 20/311934.
Fin tu EKAOylKU noooorc YE)l01l0Ta r'7r; tJpapa,

TOU KKE <ITOVO~lO LEPPcOV ~A. t.. llCloxuAiol1C; - T. XU't1;11uvumuaiou,
- OKTW{JPIO, 1941). E~tyEPtrrf Ii npolloxoiora:

Ta

(Eerrri:pfJplO,

t.paflU,

t.ll)!OnKi] 193601'011

EmXeip11<TI] KOlVCDVIKT]C; 1l0AmcrnKi]c; KUI Tooproruoj; Avunru~l1C; (t.EKJlOTA)
00.

t.i]flOU t.paflUC;, 2003,
Aptorspdc,
T'I

296-299

Kat HA. NlKOAUKOnOUJ..oc;, «H ruOYlKT] smppof KClmaVlOO'l1l<;' 2003,
00.

'l1lC; xouuouvtcruoj;
'36 - '49. Ano

1951. LUV£XElE<;Kat acruv£XEIEC;» oro X. Cl>Ao.l<n:p(smu.), H E'uaoa
EI''PuJ.lo. Toust; KaJ ouvireie«, Aei]vu.

Anaaropia

223-230.

0 avayvooCJ'l1lC; unopsi UKOP11 (1979),
tau 00.

va crufl~ouAEU'tci 9. EA.

'W

X. rEoopyavri(i11C; - HA. NtKOAuKonou/.oc;,
MI}JJ:r

«H eSEAlSl1 'l1le; EKAoYIKllC;(iuVU)!l1C;TOU 448-468.
Karox;, EprpvJ./Or;: EeVOTIKli

KKE flETa~ TOOV noAt)!oov», EmBficIJprltrrf Korvoivuahv (iuo . Mapavr1;io11C; Ttaaaoiv
Tav!'o,qra

EPfiVVCOV. 36-37

_ Z'7TW TO 'Eevor;. Ilpootpuyui,

«at nOAITI1CI7 auunepupopa atooc toopxiupcavooc fi'u'7VOpeOOo~ov, (l(ilahEpa
«TO

'IOU tJVT1KOVflOVTOU, Hpd-

KAEIO,ITUVemO'TT]fllaK€e; EKli6aele; Kpi]'l1le;, 200 I, co. 161-194 roue Myoue; nou

one; o. 183 Kal 186). 'Evoq ana

Clifla 1;T}tOuaE EK(ii1CT]<TI]» KUl 01 U'1[O'l'i]CPlOI«eK(iIIClFE9) (iEY i]mv KClI 01 i0101 (av

EY'teAcOe; 6000l 'IOU ciucroq) i]TUV Kat 11e~OvrOO<TI] uno flOPCPi] uvnxoivrov Yla np011YT]6EiaEt; OOflOT1FEe;) a ( OEKU(iooV e6VlKlmoov ana TOVEAAI: CJ'l1lMmnppu, os xapa(ipEe; 'l1lS (i11flocnaS ooou I:EppOOV_ Avoo BpoVTOUe;Kal ornv Tpla(iu. BA. B. KaAoypl6.c;, «'EvonAeC; Ofla(iES avE~ap'l1ltoov
xat ASIOU (1941-1944»).

onAapX'lYoov KUI ESvIKlmoov 0, A6i]va, Bl~AIO-

USIOOflUrtKOOVrqv neplOxij fl€1:a~ ETpuflova c liMO! Kanetaviot. A vttxouuouvtotix;

oro N. MapavT1;io11e; (smu.), Ka/ 'IOU El'rpvJ.iov,

evonlo: O1'CX XPOVIa Til - Karox/ir;

NiKOS E. KOPoYIOvvoKi6ns

To "[xn!1o"

IOu E!1<j)uniou nOnEiJOU Olnv neploxn

tooV [Epptilv

429

rroo/.£iov TllS «Ecrim;», 2005, 10.
II. Em [/510.
0.

GO.

127-199.

SA. K. nacrx.aAl1<;, Baailrp; Palfirov6" 232
K.

(/914-1948), AO~va. <l>tAi<TIoop, 006, 0.210. 2 <TIOAVTro"1l<;Moouaiol1<; - L7dlpOC; LaKeMa<TIll OIf1pKela TOUelllflUAiou

£1';. .~Tll~LO<TIOV200 atrova», '9o & 200 aubva EKO.Tonne, AO~va 20 10, 0. 29 .

12. 13.

AVT. Moouaio1lS, «To nvpotuco p6nouAoc; (smu.), H £)J..ada.

aTOV

To KElIlEVO00. 1illll0alEUtei ~IEritA.O «LtOlXeia yw Tll OPU011 tOOVavnnaAoov (uno EKOOO1V) eUXO_TOll neplO01K01) D:ppaii<a XpO\·IKa. T

nOlci:lloU <TIOVOllO LepproV uno apXelaKE<; mlYE<; TOU «EOVIKOU LTpaTOU», 1946-1949» 0"t0 enousvo

14.

nOAUTt~IE<; llyc nA11poq>OPlrov -roco yw Tl1VnEpiooo Tll<; KaTo~s X vouo LEPPOlV arrotEAouv TO ~1~/,io TOUnaAaillaxoll
axouaate,

OGO Kal curnv rou E~Iq>llAiou- aTO Oououaate. Ll16acruvExela. Taf;t.EKMaEl<;

KO~I~IOllVla~ HAia MEtaMioll
KeVTpIICli Moxeoovia.

npoxwpape!

Me rov

EAAI

«at rov LlEE atnv

AOliva 20 I 0 Kat TO ~1~Aio TOOV Tuopvou KOKKIVOU. rappiAll i\a~muTOu xm AcppoliiTll<; Aflcvuoonous.ou H Mawlwflevq IiEU~C;, Outonia. Fuivvnt; ra/lpII/).iaq
, NiKOI; Kapayuivvnt; «at 6.)),01 aVVTpOrpOI, EKooaEl

Oliva 200.

EV nEptEAa~a to npdrro P1PAiO <TIO xupiox; «otouco

Tl1<;~1~AlOypaq>iac; Yla tOY rou KiAKl_,

E~Iq>UAlO VOIlOLCpproV. E1rElli~ TO Evlilaq>Epov rou MEtuUili1l 0"t0 ~1~Aioll. Fie Tl1 YEVlKOTEP110~gela TOU,EUxaplatro ~ 15. To xaproypalplKO

COTta erm Cl'TIjV nEplO~

Kal to IiEUtEpO. EnEI8~ 01 rr1IlPOq>opie<; Yla tOY E~Iq>U),lO<TIOVO~16Lepprov anOteAOUV IllKPO IlEPO<;.OU ro Xpncro X. KaAlVT oyAou. rrap6.PTlllla 90. nrnv aKo~l1l KalcUTepO av 0 cruyypaq>Ea<; ElXe nEptA6.~El Kal Kanolov LtpatOu.

xapTll III t:nox~<; TOU E~IIflUAiou, onoo<; uuroi nou ~piaKOVtul cs eKli6aEl<; Tl1<;t.1WOuvOll<; loropice; LTparou tOU fEVlICOUEmTeleiou

o NiKO<;KapaYlawaKio1lS

slvm «rropucoc, unoljl~q>lOC;lip. lcroplnq O"tOIOV10 Iluvsmcrruuo. To ncpov E41flavTll.

apOpo aq>lep<ilVEtal Cl'TIj~lV~~l1ltOOV<I>iAumou HllOU Kat Ayyelou

430

BIBI\IOKPITIKEl:

- nAPOYl:IAl:EIl:

Kstusvn
Nn£YKO p,p€pa, Nr€lplV'f Mcpyxcpere

TroV:

KAapa TaETKlV, KapA Po.VTEK AVT6vLO Txpuucn P€VTOV, navaYltOTlle; Pironpvr ItIPOUp,

Ac6v Tporcxi, LK£OpyKAoUKaTe;, T €<JlKO Minpopvr. EA.€Vll A<J1:Ep[OU. B6A.q>YKUVYKBEfl1IEP,

Mnoopasp-Notuov,

BOYla't~~e;. Xave; LIOUPYKEV Iouhe;,

Opeorru; nuaXUA1Vo.e;, Tip M£I~OV. 'IVyKO Xo.aEA~mux.
rlOl)T~iv Xipcqiswr,

Xpncrot; Kcq>uA11e;, Ap11e; T6ALOe;, Xptorivc Zlo.KU, NiKOe; KapaYluwUKi811

Tlflr1 tElJXOUS
ISSN 1792·7684

ISSN 1792-7684 13€
05

9

771792768003

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful