You are on page 1of 15

St.

Ignatius Simbang Gabi
December 19, 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Entrance Song – Tambuli Ng Panginoon Misang Antipona – Panginoon Maawa Ka Papuri Sa Diyos Responsorial Psalm – Cantor Gospel Acclamation – Alleluia Preparation of Gifts - Pag-aalay Ng Puso Holy Holy - Santo Memorial Acclamation – Si Kristo ay Gunitain Great Amen – Amen Our Father – Ama Namin Doxology - Sapagka’t Sa Iyo Nagmumula…. Lamb of God – Kordero Ng Diyos Communion
• • •

Pag-ibig Mo Himig Ng Pasko (Optional) Tanging Yaman

14

Last Song – Ang Pasko Ay Sumapit