54

Γενεαλογικά δέντρα
Διευκρινίσεις
Η σύγκριση των στοιχείων ανάμεσα στα διαφορετικά αρχεία που χρησιμοποιούνται
σ’ αυτή την εργασία, φανερώνει κάποτε αποκλίσεις στην ηλικία του προσώπου για το
οποίο πρόκειται. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι’ αυτό: α) Η αναγραφή των
χρονολογιών στα μητρώα έγινε κατά κανόνα από μνήμης, καθώς τα περισσότερα απ’
αυτά συντάχθηκαν αναδρομικά και είναι επόμενο να υπάρχουν λάθη. β) Για κάποιους
παρέμεινε σε όλη τους τη ζωή δυσνόητος ο τρόπος υπολογισμού της ηλικίας και
προσθέτουν σ’ αυτή το εννεάμηνο της κύησης. γ) Μερικές φορές η σκοπιμότητα
επέβαλε ηθελημένα στρεβλή δήλωση της ηλικίας. Εν πάση περιπτώσει, όταν δύο ή
περισσότερες πηγές δίνουν διαφορετική ηλικία στο ίδιο πρόσωπο με απόκλιση 1-4
χρόνια, αγνοούμε την απόκλιση και θεωρούμε έγκυρη την ταύτιση. Σ’ αυτές τις
περιπτώσεις αντιγράφουμε τα στοιχεία όπως έχουν δοθεί, διατηρώντας το εμφανές
λάθος, διότι δεν θεωρούμε σκόπιμο να αναζητήσουμε την πηγή της απόκλισης
ανάμεσα στα αρχεία. Το σύμβολο # σημαίνει ότι δεν βρίσκουμε τη σύνδεση του
λήμματος με το γενεαλογικό δέντρο.
Πατρικάκος
Στρώμα 1
Α) Ο Δημήτριος Πατρικάκος ήταν εγγυητής, στις 27 Ιουλίου 1863, στο γάμο Ηρακλή
Δ. Καρούνου - Πηνελόπης Σταύρου Πατρικάκου1.
Στρώμα 2
Β, 1) Η Πηνελόπη Σταύρου Πατρικάκου παντρεύτηκε, στις 27 Ιουλίου 1863, τον
Ηρακλή Δ. Καρούνο· ιερέας, ο Παναγιώτης Βουτζικέας· εκκλησία, Άγιος Γεώργιος·
εγγυητές, ο Δημήτριος Πατρικάκος και ο Παναγιώτης Κακαλέτρης2.

1
2

Α.Μ.Σ., Βιβλίον Συνοικεσίων, έτος 1863, α/α 222.
Α.Μ.Σ., Βιβλίον Συνοικεσίων, έτος 1863, α/α 222 / Στο παρόν, Καρούνος, Στρώμα 2, Γ, 1.

54

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful