54

Γενεαλογικά δέντρα
Διευκρινίσεις
Η σύγκριση των στοιχείων ανάμεσα στα διαφορετικά αρχεία που χρησιμοποιούνται
σ’ αυτή την εργασία, φανερώνει κάποτε αποκλίσεις στην ηλικία του προσώπου για το
οποίο πρόκειται. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι’ αυτό: α) Η αναγραφή των
χρονολογιών στα μητρώα έγινε κατά κανόνα από μνήμης, καθώς τα περισσότερα απ’
αυτά συντάχθηκαν αναδρομικά και είναι επόμενο να υπάρχουν λάθη. β) Για κάποιους
παρέμεινε σε όλη τους τη ζωή δυσνόητος ο τρόπος υπολογισμού της ηλικίας και
προσθέτουν σ’ αυτή το εννεάμηνο της κύησης. γ) Μερικές φορές η σκοπιμότητα
επέβαλε ηθελημένα στρεβλή δήλωση της ηλικίας. Εν πάση περιπτώσει, όταν δύο ή
περισσότερες πηγές δίνουν διαφορετική ηλικία στο ίδιο πρόσωπο με απόκλιση 1-4
χρόνια, αγνοούμε την απόκλιση και θεωρούμε έγκυρη την ταύτιση. Σ’ αυτές τις
περιπτώσεις αντιγράφουμε τα στοιχεία όπως έχουν δοθεί, διατηρώντας το εμφανές
λάθος, διότι δεν θεωρούμε σκόπιμο να αναζητήσουμε την πηγή της απόκλισης
ανάμεσα στα αρχεία. Το σύμβολο # σημαίνει ότι δεν βρίσκουμε τη σύνδεση του
λήμματος με το γενεαλογικό δέντρο.
Ξέπαππας
Στρώμα 1
Α) Ο Αναστάσιος Ξεπαππαδάκος, γεωργοκτηματίας, νυμφεύτηκε τη Μαρίτσα [ . . .
]1· ο ίδιος υπογράφει, στις 5 Νοεμβρίου 1867, συμφωνητικό σχετικά με οικονομική
οφειλή2, η οποία διαγράφεται ένα χρόνο αργότερα, στις 29 Οκτωβρίου 1868, με την
καταβολή 305 οκάδων λάδι· στη δεύτερη πράξη, υπογράφει ως Ξέπαππας3.
Στρώμα 2
Α, 1) Ο Γρηγόριος Αναστ. Ξέπαππας γεννήθηκε το 1848 περίπου4.
Α, 2) Ο Γεώργιος Αναστ. Ξέπαππας, «ελαιοτρίβης», εμφανίζεται, την Τρίτη, 4
Νοεμβρίου 1869, μάρτυρας σε συμβόλαιο στον Μυστρά5.
Α, 3) Ο Παναγιώτης Αναστ. Ξέπαππας νυμφεύτηκε, το 1875 περίπου, την Ελένη
Παυλή, γεννημένη το 1861, μάλλον στην Τρύπη· η Ελένη μετανάστευσε σε ηλικία 53
1

Pappas Jim, γραπτή συμβολή από επεξεργασία των φακέλων Ellis Island.
ΓΑΚ Λακωνίας, Ειρηνοδίκης Μυστρά, Συμβο. 9.1.1, αρ. συμβ. 123.
3
Συμπλήρωμα, στο ίδιο.
4
Pappas Jim, γραπτή συμβολή από επεξεργασία των φακέλων Ellis Island.
5
ΓΑΚ Λακωνίας, Ειρηνοδίκης Μυστρά, Συμβο. 9.1.3, αρ. συμβ. 655.
2

54

55
ετών μαζί με το γιο της Γεώργιο και την οικογένειά του στην Αμερική, στις 8 Ιουνίου
1914, με το «Αθήναι», από τον Πειραιά1 και απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών, στις 3
Δεκεμβρίου 1941, στον Μπαρσινίκο2.
Α, 4) Ο Σπύρος (Σπυρίδων) Αναστ. Ξέπαππας, κάτοικος Λόουελ Μασαχουσέτης, το
1900 οπωσδήποτε, είναι γαμπρός του Γεωργίου Χρ. Λαμπρινού3.
Α, 5) Υπήρχε Αναστασία Αναστ. Ξέπαππα4.
Α, 6) Υπήρχε Δήμητρα Αναστ. Ξέπαππα5.
Α, 7) Υπήρχε Διαμάντω Αναστ. Ξέπαππα6.
Στρώμα 3
Α, 3, α) Ο Αναστάσιος Παναγ. Ξέπαππας μετανάστευσε στην Αμερική7.
Α, 3, β) Η Μαριγώ Παναγ. Ξέπαππα, γεννημένη το 1877, παντρεύτηκε σε ηλικία 23
ετών, στις 15 Απριλίου 1900, τον Σταύρο Χ. Κακαλέτρη, ηλικίας 24 ετών, με ιερέα
τον Γεώργιο Μαυρακάκη8 και απεβίωσε σε ηλικία 46 ετών, στις 18 Δεκεμβρίου 1923,
στον Μπαρσινίκο9.
Α, 3, γ) Ο Γεώργιος Παναγ. Ξέπαππας, γεννημένος το 1884, νυμφεύτηκε τη Βασιλεία
Μπεσίρη από τη Μαγούλα και μετανάστευσε σε ηλικία 30 ετών, μαζί με τη μητέρα
του, με τη σύζυγό του και τη θυγατέρα τους10, στην Αμερική, στις 8 Ιουνίου 1914, με
το «Αθήναι», από τον Πειραιά11.
Α, 3, δ) Ο Δημήτριος Παναγ. Ξέπαππας γεννήθηκε το 188812 και μετανάστευσε σε
ηλικία 13 ετών στην Αμερική, στις 19 Μαΐου 1901, με το L’ Aquitaine, από τη
Χάβρη, μαζί με τον 25ετή γαμπρό του, Σταύρο Κακαλέτρη, βυρσοδέψη, καθώς και
τον 27ετή αδελφό του τελευταίου, Γεώργιο Κακαλέτρη, εργάτη13· κάτοικος Νέας
Υερσέης, το 1914 οπωσδήποτε· ίσως είναι εξάδελφος του Γεωργίου Δ. Κούτρου14.

1

Ellis Island, Φάκελοι, αρ. δήλωσης 26.
Α.Μ.Σ., Βιβλίον αποβιώσεων, έτος 1941, α/α 6.
3
Pappas Jim, γραπτή συμβολή από επεξεργασία των φακέλων Ellis Island / Στο παρόν, Λαμπρινός,
Στρώμα 2, Α, 1.
4
Pappas Jim, γραπτή συμβολή από επεξεργασία των φακέλων Ellis Island.
5
Pappas Jim, γραπτή συμβολή από επεξεργασία των φακέλων Ellis Island.
6
Pappas Jim, γραπτή συμβολή από επεξεργασία των φακέλων Ellis Island.
7
Pappas Jim, γραπτή συμβολή από επεξεργασία των φακέλων Ellis Island.
8
Α.Μ.Σ., Βιβλίον Συνοικεσίων, έτος 1900, α/α 97. Για τα παιδιά του ζεύγους, βλ., στο παρόν,
Κακαλέτρης, Στρώμα 3, Γ, 4, α-η.
9
Α.Μ.Σ., Βιβλίον αποβιώσεων, έτος 1923, α/α 15 / Επίσης, στο παρόν, Κακαλέτρης, Στρώμα 2, Γ, 4.
10
Pappas Jim, γραπτή συμβολή από επεξεργασία των φακέλων Ellis Island.
11
Ellis Island, Φάκελοι, αρ. δήλωσης 26.
12
Δήμος Σπάρτης, Μητρώον αρρένων, έτος 1888, μερικός α/α 17.
13
Pappas Jim, γραπτή συμβολή από επεξεργασία των φακέλων Ellis Island.
14
Pappas Jim, γραπτή συμβολή από επεξεργασία των φακέλων Ellis Island / Στο παρόν, Κούτρος,
Στρώμα 2, Α, 2.
2

55

56
Α, 3, ε) Υπήρχε Βαρβάρα Παναγ. Ξέπαππα1.
Α, 3, στ) Υπήρχε Ελένη Παναγ. Ξέπαππα2.
Α, 3, ζ) Υπήρχε Δήμητρα Παναγ. Ξέπαππα3.
# Ο Σπύρος (Σπυρίδων) Ξέπαππας γεννήθηκε το 1873 και μετανάστευσε στην
Αμερική, στις 29 Φεβρουαρίου 19084.
# Η Πόλυ (Πολυτίμη) Ξέπαππα γεννήθηκε το 1873 και μετανάστευσε στην Αμερική,
στις 29 Φεβρουαρίου 19085.
Στρώμα 4
Α, 3, γ, 1) Η Ελένη Γεωργ. Ξέπαππα γεννήθηκε το 1911 και ακολούθησε τους γονείς
και τη γιαγιά της στην Αμερική6, στις 8 Ιουνίου 1914, με το «Αθήναι», από τον
Πειραιά7.

1

Pappas Jim, γραπτή συμβολή από επεξεργασία των φακέλων Ellis Island.
Pappas Jim, γραπτή συμβολή από επεξεργασία των φακέλων Ellis Island.
3
Pappas Jim, γραπτή συμβολή από επεξεργασία των φακέλων Ellis Island.
4
Pappas Jim, γραπτή συμβολή από επεξεργασία των φακέλων Ellis Island.
5
Pappas Jim, γραπτή συμβολή από επεξεργασία των φακέλων Ellis Island.
6
Pappas Jim, γραπτή συμβολή από επεξεργασία των φακέλων Ellis Island.
7
Ellis Island, Φάκελοι, αρ. δήλωσης 26.
2

56

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful