CAPITOLUL I DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL. NOŢIUNE. OBIECT. SPECIFIC 1.1.

Explicaţie preliminară Comerţul internaţional constituie o modalitate esenţială de realizare a circuitului mondial de valori şi de cunoştinţe, care se concretizează în ansamblul operaţiunilor şi activităţilor, având ca obiect schimbul de produse şi servicii la scară mondială. Nici un stat oricât de bogat şi de înzestrat din punct de vedere tehnic ar fi el, nu poate să producă tot ceea ce îi este necesar pentru continua sa dezvoltare, după cum nu poate să consume singur tot ceea ce este în măsură să producă. Toate statele lumii, indiferent de mărimea lor şi de potenţialul economic şi tehnico-ştiinţific de care dispun, au ceva de dat, dar şi ceva de primit din circuitul mondial de valori şi de cunoştinţe. Comerţul internaţional a cunoscut o creştere rapidă pe întreg parcursul anilor 90. Creşterea a fost condiţionată de următoarele fenomene principale: Liberalizarea continuă a comerţului, în deosebi prin scăderea tarifelor vamale; întărirea grupărilor de comerţ regionale; creşterea inveatiţiilor în ţările în curs de dezvoltare; revigorarea înregistrată de comerţul exterior al ţărilor din Europa Centrală şi de Est. Desfăşurarea comerţului internaţional are loc într-un cadru juridic strict reglementat prin normele juridice care consacră formarea, modificarea, executarea şi stingerea raporturilor juridice de comerţ internaţional, precum şi toate consecinţele juridice aferente unor asemenea împrejurări. Sunt normele dreptului comerţului internaţional, consfinţite prin convenţii internaţionale, prin legislaţiile naţionale ale statelor sau prin uzanţele comerciale internaţionale, liste foarte important ca toţi juriştii şi participanţii la comerţul internaţional să cunoască aceste norme, deoarece numai astfel ei vor putea contribui la asigurarea derulării raporturilor de comerţ internaţional într-un climat de legalitate şi justiţie internaţională.
a) b) c) d)

Amplificarea şi diversificarea raporturilor comerciale şi de cooperare economică internaţională în epoca modernă, au generat profunde schimbări la nivelul dreptului comerţului internaţional, care reglementează aceste raporturi. Majoritatea domeniilor dreptului comerţului intrernaţional au cunoscut un proces înnoitor, materializat atât prin adaptarea instituţiilor sale tradiţionale la exigenţele vieţii economice modeme, cât şi prin apariţia şi extinderea unor instrumente juridice noi, perfect compatibile cu cerinţele şi interesele subiecţilor relaţiilor comerciale actuale. întru menţionarea celor mai semnificative aspecte, putem remarca apariţia unor tipuri noi de contracte, extinderea şi diversificarea obiectului contractelor de cooperare economică internaţională, simplificarea metodelor de încheiere a contractelor ( de exemplu, prin schimb de mesaje transmise prin poşta electronică, fax, etc). Au apărut noi tipuri de garanţii bancare, iar contractele clasice au cunoscut importante transformări. De exemplu, contractul de vânzare-cumpărare, care se încheie, de regulă, pe termen lung cu toate consecinţele pe planul conţinutului şi obiectlui contractului care decurg de aici sau contractul de schimb, ale cărui modalităţi de exprimare s-au diversificat foarte mult, îmbrăcând forma operaţiunilor complexe ( de contrapartidă, etc.). Societăţile cu participare străină de capital, ca subiecte ale dreptului comerţului internaţional, şi-au extins volumul de activitate şi sfera de acţiune. în sfârşit, a cunoscut o puternică expansiune arbitrajul comercial internaţional, ca instrument specific de soluţionare a litigiilor care apar în domeniul comerţului internaţional şi cooperării economice internaţionale. 1.2. Noţiunea dreptului comerţului internaţional. Datorită importanţei majore pe care o prezintă comerţul internaţional în general şi cooperarea tehnico-ştiinţifică în special, determinarea cadrului legal de desfăşurare a comerţului şi definirea grupării de norme juridice incidente în acest domeniu a reţinut atenţia oamenilor de ştiinţă din domeniul dreptului din diverse ţări ale lumii şi a servit drept obiect de preocupare chiar pentru O.N.U. Astfel, regulile care trebuie să guverneze desfăşurarea comerţului internaţional sunt prevăzute în cel de-al şaselea principiu general al U.N.C.T.A.D., conform căruia acestea trebuie să fie compatibile cu realizarea progresului

economic şi social, iar statele sau organizaţiile internaţionale sunt în imposibilitate de a adopta măsuri ce ar stăngeni realizarea finalităţii arătate. Se impune ca toate statele să colaboreze pentru crearea unor condiţii proprii de desfăşurare a comerţului internaţional, în contextul cărora să se asigure ca prioritate creşterea rapidă a exporturilor din ţările în curs de dezvoltare, să fie favorizată expansiunea şi diversificarea comerţului în toate statele, fie ele la niveluri asemenănătoare de dezvoltare, la niveluri diferite de dezvoltare sau având sisteme economice şi sociale diferite.1 Dar, urmărind această finalitate economică, cel de-al şaselea principiu U.N.C.T.A.D. vizează implicit şi o finalitate juridică, deoarece reuşita colaborării intrerstatale pe plan economic comportă ca o condiţie necesară conlucrarea lor pe plan legislativ în vederea elaborării şi dezvoltării normelor de drept, naţionale sau internaţionale, adecvate comerţului internaţional.2 La cea de-a XXI-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. s-a propus adoptarea unei definiţii oficiale a dreptului comerţului internaţional. Conform acestei definiţii, "dreptul comerţului internaţional desemnează ansamblul de reguli care reglementează relaţiile comerciale de drept privat, punând în cauză mai multe ţări".3 Această definiţie nu a putut fi oficializată, deoarece ea nu cuprinde şi raporturile de drept internaţional public conexe sau aflate într-o strânsă legătură cu raporturile de drept al comerţului internaţional. Reprezentanţii mai multor state au obiectat, că de vreme ce această definiţie nu vizează şi raporturile menţionate, ea nu poate fi considerată completă. în doctrina juridică conceptul de drept al comerţului internaţional a primit mai multe definiţii, într-o primă concepţie4 "dreptul comerţului internaţional este constituit din ansamblul normelor care reglementeză raporturile patrimoniale, cu caracter de comercialitate şi internaţionalitate, încheiate între persoane fizice şi/sau persoane juridice, care întrunesc calitatea de subiecte de drept pentru operaţiunea de export — import, inclusiv între asemenea persoane şi stat — dacă statul acţionează de jure gestiones — raporturi în care părţile se află pe poziţie de egalitate juridică". Alţi autori5, într-o accepţiune mai largă consideră, că dreptul comerţului internaţional este o materie pluridisciplinară ce grupează norme juridice de natură variată — drept internaţional public, drept internaţional privat, drept civil, drept administrativ etc. — reunite prin obiectul lor social şi juridic: disciplinarea raporturilor juridice care se nasc în cadrul comerţului internaţional, într-o accepţiune mai restrânsă "dreptul comerţului internaţional are ca obiect relaţiile patrimoniale şi personale nepatrimoniale între persoane fizice şi juridice pe baza egalităţii de drept, relaţii care seN nasc în cadrul colaborării economice internaţionale".6 în literatura de specialitate7 sunt criticate ambele aceste accepţiuni. Se consideră că accepţiunea mai largă este unilaterală, deoarece priveşte dreptul comerţului internaţional numai ca obiect de studiu în învăţământul juridic sau numai ca ramură a ştiinţei dreptului, iar nu şi ca domeniu distinct al realităţilor juridice. Cu referire la accepţiunea mai restrânsă, definiţia este criticabilă, deoarece pune semn de egalitate între noţiunea definită şi obiectul ei. într-o altă concepţie8 "dreptul comerţului internaţional reprezintă ansamblul normelor care reglementează relaţiile comerciale internaţionale". Unii autori9 consideră, "că dreptul comerţului internaţional este format din normele de drept care cârmuiesc relaţiile comerciale ce depăşesc cadrul intern al unui stat şi au aderenţe cu două sau mai multe sisteme de drept naţionale". Alţi autori10 definesc dreptul comerţului internaţional "ca fiind un ansamblu de norme conflictuale, norme de drept civil, de drept comercial şi norme de drept material uniform, iar în anumite limite şi norme de drept internaţional public, prin care se reglementează raporturile de comerţ internaţional şi de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică, stabilite între participanţii la circuitul mondial de valori şi de cunoştinţe". în concluzie, dreptul comerţului internaţional constituie ansamblul normelor de drept prin care se reglementează raporturile de comerţ internaţonal şi de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică, stabilite între participanţii la comerţul internaţional.11

1.3. Obiectul dreptului comerţului internaţional.

Din însăşi noţiunea dreptului comerţului internaţional rezultă, că acesta are ca obiect raporturile de comerţ internaţional şi de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică. Aceste raporturi se caracterizează prin egalitatea juridică a părţilor şi prin echivalenţa prestaţiilor la care acestea se obligă, şi sunt prin excelenţă raporturi patrimoniale. Asemenea raporturi se stabilesc între participanţii la circuitul mondial de valori şi de cunoştinţe. Trebuie să menţionăm, însă, că nu toate raporturile juridice patrimoniale care se formează în sfera relaţiilor comerciale internaţionale sunt obiect al dreptului comerţului internaţional, dar numai acelea, care se caracterizează prin două atribute coexistente şi anume: comercialitatea şi internaţionalitatea. Apariţia, derularea, modificarea şi stingerea raporturilor juridice comerciale internaţionale are loc printr-un complex de instrumente juridice din care se detaşează prin importanţa pe care o prezintă şi prin multitudinea de probleme pe care le ridică marea diversitate de contracte comerciale internaţionale. Unele elemente extracontractuale, precum răspunderea civilă extracontractuală, faptele licite în măsura în care sunt conexe unor fapte de comerţ internaţional, intră în obiectul dreptului comerţului internaţional. Obiectul dreptului comerţului internaţional cuprinde unele raporturi de drept naţional care, deşi sunt lipsite de atributul internaţionalităţii, au legătură strânsă cu raporturile comerciale internaţionale. Aşa este, de exemplu, statutul juridic al persoanei juridice, ca şi cel al comercianţilor — persoane fizice, participanţi la raporturile comerciale internaţionale. Este necesar ca subiecţii comerţului internaţional să-şi cunoască reciproc statutele lor juridice. Această cunoaştere este şi mai importantă atunci când este vorba de instituţii juridice din alte sisteme de drept, a căror reglementare legală diferă de aceea din dreptul nostru. Deşi cercetarea şi studierea unor asemenea instituţii ţin de domeniul obiectului dreptului comparat, ele nu rămân în afara dreptului comerţului internaţional. De asemenea, obiectul dreptului comerţului internaţional cuprinde şi unele instituţii, care, deşi interesează dreptul comerţului internaţional, fac parte, cel puţin sub anumite aspecte, din obiectul altor materii juridice. De exemplu, contractul de leasing, contractul de factoring, bursele, deşi întră în aria de cuprindere a dreptului bancar, prezintă un deosebit interes şi pentru dreptul comerţului internaţional. Soluţionarea litigiilor ce apar între participanţii la raporturile de comerţ internaţional, de asemenea prezintă interes pentru dreptul comerţului internaţional, deoarece jurisdicţia arbitrală este specifică acestui domeniu. Aşadar, dreptul comerţului internaţional are ca obiect raporturi comerciale internaţionale, precum şi cele ce decurg din cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică internaţională, instrumente juridice de realizare a acestora, raporturi juridice izvorâte din fapte juridice (licite sau ilicite) conexe raporturilor de comerţ internaţional şi de cooperare economică internaţională, orice alte raporturi juridice, care, deşi formal aparţin domeniilor altor ramuri de drept, prezintă cotingenţe cu operaţiunile de comerţ internaţional, precum şi arbitrajul de comerţ internaţional. 1.4. Specificul dreptului corherţului internaţionaţional. Comerţului internaţional îi sunt caracteristice un set de exigenţe şi anume: rapiditatea operaţiunilor de comerţ internaţional, încrederea reciprocă a partenerilor de afaceri, securitatea tranzacţiilor şi a creditului, certitudinea juridică etc. în armonie cu aceste caracteristici au fost adoptate norme de drept material şi conflictual uniform, precum şi reglementări specifice în legislaţiile naţionale. După cum s-a remarcat în doctrina juridică12, aceste reglementări specifice comerţului în general şi comerţului internaţional în special, urmăresc o dublă finalitate: simplificarea şi accelerarea operaţiunilor comerciale, precum şi ocrotirea creditului şi, deci, a creditorilor. Celeritatea operaţiunilor de comerţ internaţional comportă în mod necesar simplificarea acestor operaţiuni. Condiţiile pieţei fiind schimbătoare, comercianţii sunt obligaţi să acţioneze operativ, căci orice ezitare ar putea fi în defavoarea lor. Deseori, aceştia trebuie să adopte decizii imediate, cum cele, de exemplu, în cazul operaţiunilor de bursă şi să încheie tranzacţii de mare valoare fără a avea timpul necesar pentru constituirea unor garanţii prin care să-şi protejeze banii angajaţi în operaţiunea respectivă, încrederea reciprocă a părţilor, executarea obligaţiilor comerciale cu bună credinţă, securitatea tranzacţiilor sunt elemente care dau certitudine juridică operaţiilor comerciale în general şi operaţiilor de comerţ internaţional în special. Normele juridice prin care sunt reglementate raporturile de drept ale comerţului internaţional consacră un set de reguli privind simplificarea şi accelerarea operaţiunilor comerciale, în doctrina juridică13 aceste reguli au fost sintetizate după cum urmează:

5. în raporturile de drept al comerţului internaţional subiecţii sunt comercianţi. ceea ce este specific raporturilor de drept privat. caracterizată prin supleţe. dreptul francez. Specificul dreptului comerţului internaţional constă şi în setul de reguli consacrate în vederea ocrotirii creditului. 2. deoarece aici ne interesează orice element de extraneitate. în fine. din dreptul civil. d) Termenele de prescripţie în materie comercială sunt mai scurte decât cele existente în dreptul civil. care fac parte din domeniul dreptului privat. 1. Se reglementează diferit.5. susceptibilă să atragă aplicarea unui sistem de drept străin. care oferă o mai mare supleţe în apreciere decât cele consacrate prin normele dreptului civil. Dreptul comerţului internaţional — drept comercial. însă. Principiul executării cu bună credinţă a contractelor ca şi teoria aparenţei în drept dobândesc în materie comercială valenţe noi comparativ cu cele ce le-au fost recunoscute în dreptul civil. Dintre aceste reguli doctrina juridică15 reţine următoarele: b) Sunt edictate garanţii speciale în beneficiul creditorului. în dreptul comerţului internaţional uzanţele comerciale au o importanţă foarte mare. potrivit căruia dovada unui contract comercial se poate face prin orice mijloace. menite să neutralizeze riscul neexecutării sau executării necorespunzătoare a prestaţiei datorate de către debitor. iar cele de drept internaţional privat provin din toate ramurile de drept. că punerea în întârziere poate rezulta din orice înscris. acestea sunt mai mari decât dobânda prevăzută de legea civilă. O caracteristică a raporturilor juridice ale dreptului comerţului internaţional şi a raporturilor de drept internaţional privat o constituie elementul de internaţionalitate. chiar prin martori şi prezumţii. indiferent de valoarea acelui contract. de exemplu. pe când în dreptul comerţului internaţional ne interesează doar sediul sau domiciliul în străinătate a părţii contractante ori piaţa străină pe care se localizează obligaţia respectivă. de regulă. care funcţionează pe baza unei proceduri simplificate. inclusiv de drept uniform. organizat sub diverse forme. chiar dintr-o scrisoare obişnuită. Există. Menţionăm că dreptul comerţului internaţional recurge la numeroase norme de drept civil şi procesual civil. daunele. în materie comercială. caracter patrimonial şi se caracterizează prin comer-cialitate. persoane fizice sau persoane juridice. O altă distincţie este că raporturile juridice de drept al comerţului internaţional sunt de natură comercială. Astfel. în unele sisteme de drept naţional ca. Dreptul comerţului internaţional — dreptul civil şi dreptul procesual civil. respectiv cea a poziţiei de egalitate din punct de vedere juridic a părţilor. Se prevede.a) Formalităţile cerute pentru validitatea actului juridic sunt minime şi uşor de îndeplinit. In general. dată de caracteristica de internaţionalitate a raporturilor juridice. Delimitarea dreptului comerţului internaţional de alte discipline. c) Normele dreptului comerţului internaţional consacră în materie de probaţiune principiul libertăţii probelor. 1. e) Necesitatea simplificării procedurii de soluţionare a litigiilor ce apar din afacerile comerciale precum şi imperativul de a se asigura o rezolvare cât mai rapidă a unor asemenea litigii a determinat organizarea unei jurisdicţii speciale în domeniul comerţului interna ţional şi anume arbitrajul internaţional. constituirea gajului comercial nu comportă cerinţa unui înscris. în dreptul internaţional privat preponderente sunt normele conflictuale. Dacă ne raportăm la dreptul comercial vom găsi norme de drept comune. 3. a unor reguli fie chiar de drept cutumiar. o deosebire importantă. Existenţa.14 în materie comercială majoritatea sistemelor de drept naţional nu reclamă o formulare anume pentru punerea în întârziere a debitorului. iar pentru valorile mobiliare date în gaj nu este necesară notificarea acestei operaţii către debitorul creanţei. raporturile juridice au. în primul rând. comparativ cu dreptul civil. însă sfera dreptului internaţional privat este mai largă. aşa cum se cere în dreprul civil. uneori prevalând în raport cu legea scrisă. în dreptul comerţului internaţional pe lângă normele conflictuale mai sunt numeroase norme de drept substanţial. însă este de remarcat identitatea normei de reglementare. dreptul român. . Dreptul comerţului intertnaţional — dreptul internaţional privat. metodă de reglementare comună şi caracterul comercial al raportului juridic. ceea ce nu vom întâlni în raporturile de drept civil.interese pentru neexecutarea unei obligaţiuni ce are ca obiect suma de bani. ca şi la cele de drept al comerţului internaţional. 4.

cât şi în unele documente ale ONU17 este incorectă. primesc incidenţa de reglementare a normelor de drept internaţional public.1. persoane fizice sau persoane juridice. Aceste raporturi sunt preponderent patrimoniale.16 Expresia "drept internaţional privat comercial" nu este adecvată. 3. administrativ. care îşi găsesc aplicare în dreptul comerţului internaţional. 1. de drept comercial. internaţional public etc. Tot astfel. cum ar fi normele de drept civil. Toate aceste accepţiuni sunt criticate în doctrina juridică. chiar dacă unele din aceste raporturi sunt cârmuite de dreptul internaţional public. Sunt raporturi de drept constituţional. în cadrul dreptului comerţului internaţional subiectele raporturilor juridice sunt comercianţii. se modifică ori se sting în cadrul circuitului mondial de valori şi de cunoştinţe. Pe de altă pane. Aceste raporturi vizează politicile comerciale.n fi vorba despre un drept al unor profesionişti aplicabil trans naţional. deci cuprinde doar o parte din întreg. drept comercial internaţional. doctrina juridică a grupat raporturile respective după cum urmează:18 Raporturi ce se stabilesc între state suverane şi egale în drepturi. Sunt raporturi din sfera economicului. în funcţie de această constatare. Categorii de raporturi care iau naştere în cadrul relaţiilor de comerţ internaţional. denumirea de "drept comercial internaţional" atât de I1 revent întâlnită în literatura de specialitate. . Raporturi la care participă pe de o parte state ca purtătoare de suveranitate. chiar dacă uneori statul este parte în acest raport. deoarece nu toate sistemele de drept cunosc dualitatea drept civil — drept comercial. ceea ce este inexact. Multitudinea raporturilor juridice care apar. ca participanţi nemijlociţi la activitatea de comerţ inter naţional. Dreptul internaţional public cârmuieşte până la un punct şi raporturi de drept al comerţului internaţional (tratate şi principii).. Dreptul comerţului internaţional reglementează în principal. în dreptul comerţului internaţional subiectele se află într-o poziţie de egalitate juridică. persoane fizice sau juridice. de drept adiministrativ. drept internaţional comercial.6. deoarece cuprinde numai o anumită categorie de norme juridice şi anume cele conflictuale în dreptul comerţului internaţional.. Elementul de internaţionalitate caracterizează şi raporturile juridice de drept al comerţului internaţional şi raporturile juridice de drept internaţional public. între state şi organizaţii interguvernamentale sau între asemenea organizaţii.Dreptul comerţului internaţional — dreptul internaţional public. vamal etc. Denumirea "drept internaţional comercial" sugerează că este vorba de o parte a dreptului internaţional public. fiscale şi vamale ale statelor şi se caracterizează prin subordonarea comer cianţilor faţă de organele de stat competente. Dar există deosebiri între subiecţii disciplinelo in cauza. reglementate de ramura de drept aferentă din sistemul de drept naţional. dar având caracter interstatal. CAPITOLUL II RAPORTUL JURIDIC DE COMERŢ INTERNAŢIONAL 2. raporturile stabilite între comercianţi. sunt reglementate atât de norme ce fac parte din sistemele naţionale de drept. cât şi de norme ce aparţin dreptului internaţional public. persoane fizice sau juridice şi numai rareori statul. Precizări de terminologie. iar pe de altă parte — comercianţii. ceea ce este eronat. dar exclude numeroase norme. O a doua obiecţiune constă în faptul că această denumire creează impresia că . Concept. Raporturi ce apar între comercianţii—persoane fizice şi persoane juridice. dar pot avea şi caracter 1. fiscal. fînanciar-valutar. 2. Pe plan terminologic disciplina în cauză a primit mai multe accepţiuni şi anume: drept internaţional privat comercial. Dacă în dreptul internaţional public subiectele raporturilor juridice sunt statele şi organizaţiile internaţionale.

subiecţi de drept aflaţi într-o deplină egalitate juridică în cadrul colaborării economice internaţionale şi al schimbului mondial de valori şi de cunoştinţe". Normele juridice care le reglementează aparţin dreptului civil. deoarece delimitarea operată pe baza fiecăruia dintre cele două criterii menţionate nu este suficient de bine individualizată. că opoziţia dintre cele două concepţii este numai o aparenţă. indiferent de concepţia consacrată prin acele reglementări. Concepţia fondată pe acest criteriu de distincţie este numită subiectivă. iar pe de nltăparte comercianţi —persoane fizice sau persoane juridice din alt sfat (subiecţi de drept civil străin). O atare individualizare este susceptibilă de realizare numai cu condiţia să existe o noţiune precisă a comerciantului. Dar o atare condiţie lipseşte. Concepţia subiectivă o găsim în dreptul german şi în sistemele influenţate de el. Dacă se ia în considerare primul element. sunt acte comerciale. dreptul comercial va l uimi aplicare numai cu privire la persoanele care au calitatea de comerciant. calitatea de comerciant devine criteriul esenţial pentru stabilirea caracterului comercial al tuturor actelor şi faptelor la săvârşirea cărora sunt implicate persoane ce ţin de o atare calitate. un drept al comercianţilor. 4. legislaţiile naţionale folosesc două elemente de distincţie şi anume: subiec de drept implicaţi ţii şi actele sau f aptele juridice concret săvârşite.personal nepatrimonial şi sunt întemeiate pe egalitatea juridică a părţilor. pe de o parte. Identificarea raporturilor juridice de comerţ internaţional Pentru că nu orice raport juridic. în funcţie de distincţiile specifice pe care le comportă fiecare sistem de drept. 2. naţional). Aceste două elemente definitorii determină specificitatea i aportului de comerţ internaţional comparativ cu raporturile juridice de drept naţional. completat cu anumite principii şi norme de drept internaţional public. Raporturile menţionate sunt cârmuite de dreptul naţional competent. dreptului comercial sau dreptului comerţului internaţional. După cum s-a remarcat în doctrina juridică22. Dacă se ia în considerare cel de-al doilea element.2. Potrivit concepţiei subiective comercialitatea coboară de la persoană spre act şi penetrează în substanţa lui. Aşadar. calitatea de comerciant a celui ce săvârşeşte un anumit act sau fapt juridic determină prin ea însăşi caracterul comercial al acelui act sau fapt. iar natura actelor respective este dependentă de calitatea celui care le săvârşeşte. statornicite prin practici urmate şi repetate timp îndelungat în corporaţiile de negustori din evul mediu. Raporturi patrimoniale semiinternaţionale sau mixte.1. comerciantul se recunoaşte după natura actelor pe care le face. Pentru determinarea comercialităţii. La modul concret calificarea noţiunii de "comercial" aparţine dreptului naţional al fiecărui stat şi se face după criterii proprii. Asemenea raporturi se stabilesc în temeiul acordurilor de investiţii industriale. statul care participă în dubla sa calitate de titular de suveranitate (deci subiect al dreptului internaţional) şi de persoană juridică (deci subiect de drept civil. contractelor de concesiune sau de asistenţă tehnică. într-o accepţiune mai largă comerciali-latea desemnează calitatea sau atributul unui raport juridic de a fi comercial. a) b) In literatura de specialitate20 s-a menţionat. Potrivit reglementărilor dreptului pozitiv. că dreptul comercial este un drept profesional. dreptul comercial se va aplica numai actelor necesare vieţii comerciale. 2. care se stabileşte între participanţii la comerţul internaţional sau la operaţiunile de cooperare economică ţii tehnico-ştiinţifică (persoane fizice şi persoane juridice). deci toate actele pe care le săvârşeşte un comerciant în exerciţiul comerţului său. se recurge pentru identificarea acestor raporturi la două criterii şi anume: criteriul comercialităţii şi criteriul interna-U'onalităţii. Comercialitatea. deoarece legislaţiile naţionale din diverse ţări. Conform concepţiei subiective. nu definesc cele două noţiuni evocate.2. Concepţia care promovează acest criteriu de distincţie a fost numită obiectivă. chiar dacă ar avea în componenţa sa un element de extraneitate este un raport de drept al comerţului internaţional. care au ca subiect. Ea se fundează pe premiza.21 Din punct de vedere istoric concepţia subiectivă s-a conturat odată cu regulile de desfăşurare ale comerţului. a actului sau faptului de comerţ. concepţia subiectivă comportă cel puţin două dificultăţi majore şi anume: pe de o parte ea reclamă o . în doctrina juridică19 raportul juridic de comerţ internaţional este definit ca "raportul patrimonial reglementat prin normele dreptului comerţului internaţional.

completat cu anumite principii şi norme de drept internaţional public.2. cu scopul de a reglementa o categorie de acte. contractelor de concesiune sau de asistenţă tehnică. fiind supuse în tot ceea ce le priveşte legilor naţionale. actele şi faptele comerciale prin ele însele. operaţiune cu care se asimilează schimbul şi locaţia. Conform concepţiei obiective sunt considerate acte sau fapte de comerţ operaţiunile necesare vieţii comerciale. ca actele comerciantului.determinare a profesiunilor comerciale sau măcar un clasament legal al acestora. iar în unele ţări — coduri de comerţ internaţional. 2. în doctrina juridică19 raportul juridic de comerţ internaţional este definit ca "raportul patrimonial reglementat prin normele dreptului comerţului internaţional. într-o accepţiune mai largă comerciali-latea desemnează calitatea sau atributul unui raport juridic de a fi comercial. pe de altă parte. că orice comerciant are o viaţă civilă şi nu există nici o raţiune care să legitimeze soluţia supunerii dreptului comercial actelor care sunt străine de comerţul său. operaţiuni bancare. cecul.1. de exemplu în dreptul francez. parcurgând un traseu invers decât cel preconizat în cadrul concepţiei subiective.. Este necesar. făcându-se abstracţie de calitatea celui care le săvârşeşte. biletul la ordin etc. Pentru aceleaşi acte trebuie aplicate aceleaşi reguli indiferent de calitatea acelora care le săvârşesc. Asemenea raporturi prezintă interes pentru dreptul comerţului internaţional numai în situaţia în care caracterul lor comercial este dublat de caracterul lor internaţional. Internaţionalitatea. acte al căror caracter comercial decurge din însăşi forma lor. Pentru determinarea comercialităţii. naţional). cambia. La modul concret calificarea noţiunii de "comercial" aparţine dreptului naţional al fiecărui stat şi se face după criterii proprii. Raporturile menţionate sunt cârmuite de dreptul naţional competent. au acest caracter toate concret actele menţionate de lege. fie în circumstanţele de care persoană juridică (deci subiect de drept civil. în virtutea acestei premize comercialitatea urcă de la actul comercial prin natura lui la persoana care-1 săvârşeşte. iar pe de nltăparte comercianţi — persoane fizice sau persoane juridice din alt sfat (subiecţi de drept civil străin). care se stabileşte între participanţii la comerţul internaţional sau la operaţiunile de cooperare economică ţii tehnico-ştiinţifică (persoane fizice şi persoane juridice). - 2. Aceste două elemente definitorii determină specificitatea i aportului de comerţ internaţional comparativ cu raporturile juridice de drept naţional. pe de altă parte şi un necomerciant poate. chiar dacă ar avea în componenţa sa un element de extraneitate este un raport de drept al comerţului internaţional. operaţiuni juridice specifice activităţii comerciale sunt făcute şi de către persoane ce nu au calitatea de comerciant. Identificarea raporturilor juridice de comerţ internaţional Pentru că nu orice raport juridic. Comercialitatea. întru susţinerea acestei concepţii aducem următoarele argumente: în numeroase sisteme de drept naţional au fost elaborate şi puse în aplicare coduri comerciale. intermedierea etc. se recurge pentru identificarea acestor raporturi la două criterii şi anume: criteriul comercialităţii şi criteriul interna-U'onalităţii. precum şi regimul legal care le este aplicabil. Sunt unele raporturi comerciale care se nasc sub imperiul legilor naţionale şi care îşi consumă toată existenţa juridică în interiorul ţării.2. Există raporturi juridice. subiecţi de drept aflaţi într-o deplină egalitate juridică în cadrul colaborării economice internaţionale şi al schimbului mondial de valori şi de cunoştinţe". legislaţiile naţionale folosesc două elemente de distincţie şi anume: a) b) subiec de drept implicaţi ţii şi actele sau f aptele juridice concret săvârşite. Este concepţia întâlnită în reglementările moderne. . care conţin elemente de extraneitate fie în însăşi structura lor (subiect. însă. 2. asigurările. obiect). Asemenea raporturi se stabilesc în temeiul acordurilor de investiţii industriale. Cel de-al doilea criteriu pentru identificarea unui raport juridic ca fiind de drept al comerţului internaţional este dat de internaţionalitatea acestuia. în doctrină s-a menţionat23. în mod excepţional să acţioneze ca un comerciant în scopul de a obţine un beneficiu dintr-o operaţiune speculativă. ca şi cele ale necomerciantului să fie analizate de la caz la caz pentru a se stabili corect natura lor juridică. în virtutea concepţiei obiective se pot distinge două grupe de acte sau fapte de comerţ: acte al c ăror caracter comercial decurge din natura sau din obiectul al operaţiunii. din ce în ce mai mult.2. precum: cumpărarea spre revânzare de bunuri mobile şi imobile. de exemplu. Codul comercial este un cod al comerţului şi nu un cod al comercianţilor. nu toate actele săvârşite de un comerciant vizează exerciţiul profesiunii sale şi invers.2.

Dacă un contract implică transmiterea de bunuri sau valori dintr-o ţară în alta elementul de internaţionalitate rezidă din însăşi faptul obiectiv al transferului. faptul obiectiv al unei asemenea executări dă raportului juridic respectiv caracterul internaţional. dar nu orice element de extraneitate are şi valenţele unui element de internaţionalitate de natură să confere raportului juridic dat caracterul de raport de comerţ internaţional. transportul internaţional de mărfuri şi de persoane). dobândeşte caracter de contract comercial internaţional tocmai datorită acestei implicări şi a plăţilor internaţionale antrenate de ea. Contractul de factoring în care alături de aderent. ca şi legile uniforme al căror obiect îl constituie raporturile juridice comerciale cu caracter internaţional. de exemplu. astfel calitatea de hârtie de valoare şi poate fi obiect al dreptului de proprietate. dreptul comercial va l uimi aplicare numai cu privire la persoanele care au calitatea de comerciant. dreptul comercial se va aplica numai actelor necesare vieţii sunt lipsite de valenţa internaţionalităţii. ci diferă de la un contract la altul în funcţie de natura şi specificul fiecărui contract. în cazul contractelor ce prin specificul lor nu comportă un transfer de bunuri dintr-o ţară în alta.Dacă se ia în considerare primul element. precizând totodată şi criteriile după care un raport juridic poate fi calificat ca fiind internaţional. în contractele ce au ca obiect prestaţii de a face. generate prin efectul unui acord de voinţe multivalent din punct de vedere juridic. se mai cere ca obiectul contractului de vânzare să fie de natură a fi transportat de pe teritoriul unui stat pe teritoriul altui stat. Numai când ambele aceste cerinţe sunt satisfăcute contractul respectiv poate fi considerat un contract de vânzare internaţională. reglementată de legile uniforme nu este o vânzare internă convertită prin adăugarea unui element de extraneitate. se caracterizează sub aspectul conţinutului lor prin încorporarea drepturilor creditorului în document care dobândeşte. Deoarece contractele de comerţ internaţional sunt sinalagmatice. Aşa. Convenţiile internaţionale.26 Aceste criterii nu sunt general valabile pentru toate contractele. în cazul vânzării internaţionale. cele pe care le concretizează titlurile de credit în comerţul internaţional. în concluzie putem menţiona. fiind în imposibilitate să antreneze consecinţele juridice aferente acestei valenţe. au un conţinut complex. de exemplu. De numeroase ori subiecţii raporturilor juridice de comerţ internaţional stabilesc conţinutul acestui raport. totodată de debitor faţă de celălalt. că elementul de internaţionalitate este un element de extraneitate. în structura căruia se integrează. al altor drepturi reale. Concepţia fondată pe acest criteriu de distincţie este numită subiectivă. spre a cădea astfel sub reglementarea acelor legi. Raportul juridic de comerţ internaţional este un . Astfel. contractul de factoring etc.27 Conţinutul raportului juridic de comerţ internaţional este format din drepturile dobândite de subiectul activ şi din obligaţiile asumate de subiectul pasiv. elementele de interna-ţionalitate se concretizează prin participarea la raporturile juridice al factorului la import şi prin caracterul de plăţi internaţionale a sumelor achitate de acesta aderentului. Dacă se ia în considerare cel de-al doilea element. este necesar ca în structura lui să se regăsească şi un alt element de extraneitate susceptibil de a-i conferi valenţe de internaţionalitate. pe lângă condiţia ca stabilimentul părţilor să se afle în state diferite. iar executarea prestaţiei se înfăptuieşte pe teritoriul a cel puţin două state (cum este. Este element de internaţionalitate numai acel element de extraneitate ce prezintă suficientă relevanţă pentru a da raporului juridic. Un contract prin care un cetăţean străin cumpără anumite bunuri dintr-un magazin din Moldova nu este un contract de vânzare internaţională propriu-zisă şi rămâne în exteriorul arealului legilor uniforme incidente în acest domeniu. implicând stabilirea între subiecţii de drept care participă la ele a mai multor raporturi juridice conexe. Uneori. Prin urmare în asemenea contracte. creind acelui raport vocaţia de a se supune acelei acţiuni. făcând trimitere la uzanţele codificate. precum contractul de leasing. criteriul internaţionalităţii îl formează faptul obiectiv al sediului (ori reşedinţa) părţilor aflat în ţări diferite. Alte raporturi juridice ca. Unele contracte de comerţ internaţional. definesc ele însele asemenea raporturi. puterea de a căpăta acţiunea unor norme juridice de drept al comerţului internaţional. Acest contract tine de domeniul dreptului internaţional privat. Vânzarea comercială internaţională. factor la export şi debitor se implică şi factorul la import. Pentru ca raportul juridic comercial în structura căruia există unul din cele două elemente de extraneitate la care ne-am referit să se analizeze ca un raport de comerţ internaţional. precum şi al anumitor operaţii juridice. de exemplu. precum INCOTERMS sau RAFTD. în practica de comerţ internaţional un element de extraneitate este dublat de un alt asemenea element în raport de specificul contractului respectiv. fiecare dintre subiecţii raportului juridic de comerţ internaţional cumulează în persoana sa dubla calitate de creditor şi.

E firesc să fie aşa. serviciilor şi cunoştinţelor. C PITO L III A LU SUBIECTELE RAPORTULUI JURIDIC DE COMERŢ INTERNAŢIONAL 3. în majoritatea cazurilor prestaţia asumată de debitor va fi considerată executată numai când creditorul va obţine rezultatul scontat. Consideraţii generale. O a treia categorie de subiecţi de drept.raport obliga-ţional.1. s-a făcut cu depăşirea ariei conceptului de comerciant. Raportul juridic de comerţ internaţional are ca obiect numai prestaţii de natură patrimonială. Mai mult decât atât. Ei sunt prezenţi în majoritatea raporturilor de comerţ internaţional. sfera acestor subiecţi. în cadrul cărora erau cuprinşi numai subiecţi de drept naţional. Subiecţii din această grupă formează categoria tradiţională de participanţi. există incompatibilitate între calitatea de subiect de drept internaţional şi calitatea de comerciant. Obiectul raportului juridic de comerţ internaţional se concretizează fie într-o prestaţie de a da. care pot avea ca obiect şi prestaţii de natură nepatrimonială. Implicarea lor în raporturile de comerţ internaţional sunt de dată relativ recentă. Extinderea sferei participanţilor la raporturile de comerţ internaţional dincolo de limitele ei tradiţionale. ca şi denumirile sub care ei îşi realizează participarea. deoarece asemenea raporturi se stabilesc în sfera circulaţiei mărfurilor. fiind determinată de extinderea arealului comerţului internaţional şi la activităţile de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică dintre state şi naţiuni. Din prima grupă fac parte agenţi economici şi uniunile economice internaţionale fără caracter guvernamental. Potrivit unor opinii31 aceste societăţi nu pot fi integrate nici în categoria subiecţilor de drept internaţional şi nici în categoria subiecţilor de drept naţional. şi anume: - state şi subiecţi de drept ce aparţin ordinii juridice naţionale a diverselor subiecţi de drept ce aparţin ordinii juridice internaţionale. iar calitatea lor juridică le este dată de dreptul naţional al ţării de origine. Cei care alcătuiesc a doua grupă sunt statele şi organizaţiile internaţionale. în cadrul fiecărui sistem naţional de drept se pot distinge mai multe grupe de asemenea participanţi. sunt societăţile transnaţionale sau multinaţionale. care prin statutul lor juridic ocupă un loc aparte între participanţii la raporturile de comerţ internaţional. După cum s-a remarcat în doctrina juridică. iar obiectul obligaţiei constă în ceea ce creditorul poate pretinde de la debitor şi acesta trebuie să îndeplinească. Unele . iar prin calitatea de subiect de drept internaţional se desemnează o entitate politico-juridică cu caracter statal sau interstatal.30 Prin calitatea de comerciant se desemnează o profesiune. Obligaţiile generate de faptele de comerţ internaţional sunt în cvasitotalitatea lor obligaţii de rezultat şi ca urmare. Multitudinea şi diversitatea raporturilor juridice care se stabilesc între participanţii la comerţul internaţional comportă implicarea în asemenea raporturi a unei multitudini şi diversităţi de subiecţi de drept. După cum s-a remarcat în doctrina juridică28. diferă substanţial de la o legislaţie naţională la alta. fie într-o prestaţie de a face. spre deosebire de raporturile obligaţionale din domeniul dreptului civil. Subiecţii raporturilor juridice de comerţ internaţional pot fi clasificaţi in funcţie de ordinea juridică de apartenenţă în două grupe distincte.

Ca participanţi la raporturile de comerţ internaţional. ca de exemplu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. statul participă la realizarea unor convenţii internaţionale prin care se crează organizaţii interguvernamentale ca subiecţi de drept internaţional. Raporturile la care statul participă în calitate de titular al propriului patrimoniu şi în exercitarea gestiunii acestui patrimoniu. Organizaţiile interguvernamentale sunt create prin acordul de voinţă al statelor interesate. deoarece în toate cazurile el s-a constituit prin voinţa proprie şi tot astfel şi-a asumat calitatea de subiect de drept. Uneori statul participă la raporturile de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică internaţională.2. Raporturile de comerţ internaţional sunt compatibile cu participarea statului ca titular de drepturi şi obligaţii. în virtutea atributului de legiferare. 3. Conceptul de stat are ca element definitoriucalitatea de titular de suveranitate şi. 3. că asemenea societăţi se plasează în afara ordinii de drept existentă în statele pe teritoriile cărora îşi desfăşoară activitatea. deoarece până în prezent nu a fost adoptată o lege uniformă în privinţa lor. cât şi impactul jurisdicţiilor naţionale. el poate să se implice în orice operaţiuni economice cu străinătatea.dintre ele. cu subiecţii de drept naţional. nu este subordonat vreunei legi naţionale şi nici unei legi internaţionle.2.Organizaţiile internaţionale de state cu caracter interguver-namental. raporturile juridice internaţionale în care se implică statul sunt diferite ca natură: atunci când statul stabileşte asemenea raporturi în calitate de titular de suveranitate. însă. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare etc. fiind astfel concepute şi organizate încât să evite atât incidenţa legislaţiilor naţionale. Subiecţii de drept internaţional pot fi clasificaţi în două subgrupe. Fiind o entitatesui generis este inconfundabilă cu vre-o altă categorie de participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional.2. Cu toate acestea Republica Moldova participă numai rareori în nume propriu la raporturile juridice internaţionale. în cadrul acestor raporturi statul apare în dubla sa calitate de titular de suveranitate şi de subiect de drept civil. acestea sunt de drept internaţional public. Deoarece personalitatea juridică a statului are caracter complex. Organizaţiile interguvernamentale. au calitate de subiecţi de drept internaţional. Personalitatea juridică a statului nu este supusă regulilor privind dobândirea sau pierderea ei. Statele. Statul este o persoană juridică.B. Nu putem afirma.A. iar ca titular de suveranitate. cel puţin sub anumite aspecte. prevăzute de legile naţionale care consacră anumite reguli obligatorii pentru toţi acei care se implică în desfăşurarea activităţii economice. iar altele. Calitatea de titular de suveranitate conferă statului un loc aparte între ceilalţi subiecţi de drept internaţional. Organizaţiile interguvernamentale sunt entităţi internaţionale lipsite de suveranitate. 3. de teritoriu propriu şi de o populaţie asupra căreia să se exercite atribuţii de putere. statele respective condiţionează juridiceşte prezenţa lor la viaţa economică pe acele teritorii de respectarea unor cerinţe minimale. nu au nici calitatea de subiect de drept naţional. Statul nu are calitatea de comerciant şi nici nu-şi revendică o atare calitate. Subiecţii de drept internaţional.Statele şi B. . Chiar de la constituire ele au un statut juridic propriu. care le stabileşte competenţa şi genurile de activitate ce urmează să le desfăşoare pentru atingerea scopurilor propuse de către statele fondatoare ale acestora. precum Scandinavian Air System. în această calitate. şi anume: A. deoarece având capacitate juridică. stabilite de dreptul comun cu referire la celelalte persoane juridice. Statul nu poate fi asimilat cu nici o altă grupare de persoane juridice. Statutul juridic al acestor societăţi fiind statornicit prin actele lor constitutive.1. Organizaţiile interguvernamentale sunt subiecţi de drept derivaţi ai ordinii juridioa-internaţionale.2. societăţile transnaţionale pot fi asimilate. Atunci când o face acţionează prin intermediul Ministerului Finanţelor. el se manifestă ca subiect de drept internaţional. statul stabileşte statutul juridic al subiecţilor de drept naţional. Dimpotrivă. sunt*Be drept al comerţului internaţional. de regulă.

Sub aspect economic38 societăţile transnaţionale sunt entităţi economice formate din unităţi legate între ele prin relaţii de proprietate sau de altă natură. iisupra programelor militare şi spaţiale. integraţi în ordinea juridică naţională a fiecărui stat membru. la raporturi de drept privat. Cu toate că organzaţiile interguvernamentale sunt. b) desfăşurarea unei activităţi de interes pentru mai multe state. prin investiţii directe sau de portofoliu. In conformitate cu aceste criterii35 s-a apreciat. conform propriilor lor interese. atât în cadrul relaţiilor internaţionale. Acţionând în cele mai diverse domenii. care operează în două sau mai multe ţări. în cadrul cărora una sau mai multe dintre respectivele unităţi exercită o influenţă importantă asupra activităţii celorlalte. a) 3.32 în doctrina juridică33 s-a menţionat. distincţia dintre organizaţiile interguvernamentale şi ceilalţi subiecţi de drept din ordinea juridică internă s-a făcut prin utilizarea cumulativă a trei criterii şi anume: participarea pluristatală. a asumării responsabilităţilor. a folosirii informaţiilor etc. şi c) existenţa unui act constitutiv concretizat într-o convenţie internaţională sau într-un tratat internaţional. schimbări (Icosebite. aparţin ordinii juridice internaţionale. Organizaţiile interguvernamentale au o capacitate juridică internaţională. permiţând elaborarea unor politici coerente şi a unei strategii comune. Nu există o normă juridică care să stabilească limitele acestei capacităţi. stabilirea uneori a mai multor sedii principale în ţări diferite etc. cum sunt: capitalul ce provine de la asociaţi din diferite ţări. cât şi în cele în care operează. pe linia utilizării resurselor. Această integrare. Societăţile transnaţionale constituie unul dintre factorii impor-lanţi ai dezvoltării economice mondiale şi au devenit o putere capabilă să provoace. în literatura de specialitate36 s-a adăugat. iar litigiile izvorâte din interpretarea şi aplicarea actelor lor constitutive sunt scoase (total sau parţial) din competenţa instanţelor naţionale. în doctrina juridică34. intensificând procesul de internaţionalizare a capitalurilor şi sporind gradul de concentrare şi centralizare a acestora.3. căreia îi revine funcţia principală şi o capacitate juridică de drept privat ce are un rol auxiliar şi o funcţie complementară faţă de cea dintâi. Societăţile transnaţionale exercită o influenţă deosebită asupra sistemului economic. subiecţi de drept internaţional şi. care este un criteriu obiectiv ce sugerează şi defineşte sorgintea organizaţiilor interguvernamentale. prin zonele de comerţ liber. societăţile transnaţionale îşi desfăşoară activitatea pe mari spaţii. că această capacitate urmează să fie determinată în fiecare caz în parte pe baza documentelor de constituire şi organizare a organizaţiei vizate. . Prin natura organizării lor. societăţile transnaţionale îşi concentrează în ultimul timp tot mai mult atenţia asupra sferei financiarvalutare. astfel că în privinţa lor nu primeşte vocaţie nici una din legile naţionale. care este criteriul formal ce sugerează fundamentul juridic al calităţii de subiect de drept al organizaţiei respective. în doctrina juridică37 societăţile transnaţionale sau multinaţionale au fost definite ca societăţi comerciale. în plan secundar ele se manifestă în anumite limite şi ca subiecţi de drept extern. deci. Societăţile transnaţionale (multinaţionale). în special. după un sistem de luare a deciziilor (în unul sau mai multe centre). că aparţin ordinii juridice intrernaţionale formaţiunile colective înfiinţate printr-un tratat care le fixează un obiect de activitate cu caracter internaţional şi le asigură totodată posibilitatea de a participa în nume propriu la raporturi de drept internaţional. a cercetării ştiinţifice şi i clinice etc.Capacitatea juridică a organizaţiilor interguvernamentale este determinată prin convenţia internaţională de constituire a lor. şi care sunt lipsite de o legătură juridică cu un anumit stat. care chiar de la constituirea lor se fundează pe elemente fără caracter naţional. care sunt totodată zone investiţionale. cât şi în majoritatea sferelor vieţii politice şi sociale. politic şi juridic atât în ţările de origine. făcând parte din ordinea juridică internă a ţărilor membre. că această posibilitate implică în realizarea ei şi capacitatea organizaţiilor interguvernamentale de a participa în nume propriu. social. în principal. pune în discuţie problema distincţiei dintre asemenea organizaţii şi alţi participanţi la raporturile juridice interne din acele state. pentru a fi date spre soluţionare unor instanţe speciale. care este criteriul finalist ce arată scopul în jurul căruia se centrează întreaga implicare a acestor organizaţii în viaţa juridică internă şi internaţională. chiar dacă se face în mod nesemnificativ. în măsura în care este necesar pentru atingerea scopurilor lor. însă nu se poate de afirmat că diferite organizaţii interguvernmentale au capacitate juridică identică.

l )eşi această societate era multinaţională. apatrizii. deşi a primit naţionalitatea fiecăruia dintre statele participante. cooperativa de producţie.1. este guvernată numai de regulile instituite prin acest tratat şi prin statutele ei. societate cu răspundere limitată. în Republica Moldova activitatea de antreprenor poate fi practi-rată sub una din următoarele forme juridice:45 a) b) c) d) e) f) g) întreprindere individuală.4. 3. şi ca urmare a fost supusă legii franceze. iar Statul şi autorităţile administraţiei publice locale sunt consideraţi antreprenori speciali. De exemplu. Conform prevederilor Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi* antreprenori pot fi: cetăţenii Republicii Moldova. Prima societate de acest gen39 a fost Compania franco — română de navigaţie aeriană. constituită în anul 1956 printr-o convenţie încheiată între Germania şi Luxemburg este supusă. După cum s-a remarcat în doctrină.D. constituită în anul 1920 pentru efectuarea transportului de pasageri pe linia Paris-Bucureşti. participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional. chiar dacă acele reguli nu întotdeauna coincid cu normele juridice ce fac parte din sistemele de drept ale statelor contractante. organe internaţionale de jurisdicţie cum este. Aspectul negativ constă în sustragerea acestor societăţi de sub incidenţa legislaţiilor naţionale ale statelor semnatare ale convenţiei de constituire a lor. fie în comun. 3.N. Utilizarea acestei noţiuni in contextul menţionat a fost criticată în literatura de specialitate.F. Participanţii cel mai des întâlniţi la raporturile juridice de comerţ internaţional sunt subiecţi de drept naţional — persoane fizice şi persoane juridice. orice persoană juridică. existenţa societăţilor transnaţionale învederează două aspecte contradictorii: unul pozitiv şi altul negativ. fie individual. cetăţenii străini. Unele societăţi transnaţionale convin să-şi întregească normele consfinţite prin actele lor constitutive. concretizat în instituirea unor norme şi principii acceptate de statele contractante.) şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (A. Societatea Financiară Internaţională (S. Consideraţii generale.R.I. "La So-ciete Internationale de la Mosolle". societate pe acţiuni.I. de exemplu. Iniţial societăţile transnaţionale au apărut ca societăţi naţionale. Există societăţi transnaţionale în ale căror acte constitutive se evită orice referire la vre-un sistem naţional de drept. De obicei. conform prevederilor convenţiei de constituire. în cazul unor societăţi multinaţionale. Este motivul care a determinat O.Puterea economică a societăţilor transnaţionale manifestă o continuă tendinţă de creştere. întreprindere de arendă. Subiecţii de drept naţional.4. ea a primit naţionalitatea franceză.). cu toate că în realitate erau multinaţionale.U. prin statutele dezvoltătoare. tribunale internaţionale de arbitraj. fie grupaţi în forme organizate". iar aspectul pozitiv decurge din consecinţele determinate de acesta împrejurare. legea naţională a unuia dintre participanţi se aplică numai în subsidiar. legii germane referitoare la societăţile comerciale cu răspundere limitată. să iniţieze crearea unor organisme speciale. societate în nume colectiv.D. Curtea Internaţională de Justiţie. Astfel. în privinţa lor primind aplicare numai normele stabilite prin statutele proprii. Din această categorie fac parte: Banca Internaţională pentru Reconstruc-(ie şi Dezvoltare (B.' apelând la principiile comune ale sistemelor de drept din statele participante. în concepţia legislatorului forma organizatorico-juridică a activităţii de antreprenoriat este "întreprinderea ". Pentru desemnarea calităţii de comerciant legislaţia Republicii Moldova utilizează noţiunea de antreprenor42. Ele convin că asemenea litigii să fie supuse spre soluţionare unor instanţe speciale precum: tribunale internaţionale ad-hoc. fie individual. . printre care Comisia Societăţilor transnaţionale şi Centrul Naţiunilor Unite pentru Societăţile transnaţionale. care ar putea servi drept premize pentru elaborarea unor legi uniforme cu aplicabilitate mai largă la anumite categorii de raporturi la care dă naştere comerţul internaţional. După cum s-a remarcat în doctrina juridică40. regimului juridic stabilit prin acea convenţie.). societate în comandită. în principal. Normele juridice aplicabile societăţilor transnaţionale se stabilesc în funcţie de structura acestor societăţi. Societatea Air Afrique înfiinţată în anul 1961 pe baza tratatului semnat la Yaounde în Camerun de 11 state africane.41 "subiecte ale raporturilor juridice nu pot fi decât oamenii.I. iar în subsidiar. societăţile transnaţionale evită jurisdicţia instanţelor naţionale pentru litigiile ce ar putea apărea în legătură cu interpretarea şi aplicarea actelor lor constitutive.

deoarece obiectul şi scopul contractului se realizează în timp prin acte succesive pe toată durata de existenţă a societăţii. trăsături comune ce caracterizează profesia de comerciant şi anume: Exercită acte de comerţ obiective prin natura lor sau prin forma lor. le acordă calitatea de comerciant. cu titlu de profesiune obişnuită. un anumit tip de societate etc. că este comerciant acela. statut ce diferă de la o ţară la alta şi sunt supuse regimului juridic atribuit subiecţilor colectivi de drept.h) întreprindere de stat şi întreprindere municipală. în ce le priveşte această calitate rezidă în însăşi faptul constituirii lor şi se exprimă prin forma lor. — este un contract cu executare succesivă. dar stabilesc raporturi juridice de comerţ internaţional cu parteneri din diferite ţări. iar pe de altă parte o persoană juridică. care exercită acte de comerţ. organizare. Contractul de societate are următoarele caracteristici: este un contract multilateral (participă mai multe persoane cu interese proprii). înregistrare şi funcţionare a societăţilor < omerciale. Acţionează în numele şi pe contul său. societatea are un patrimoniu iniţial. Cât priveşte societăţile i omerciale. concordatul. care rezultă din momentul înscrierii în registrul comerţului. societatea comercială întotdeauna are o naţionalitate. Putem concluziona. că forma lor comercială (a societăţilor) şi nu natura actelor pe care le săvârşesc. capacitate. un capital minim. un anumit cuprins al înscrisului. consimţământ. are o naţionalitate diferită uneori de cea a asociaţilor.48 Fiind un contract. Execută acte de comerţ în mod sistematic. permanent. efectele încetării plăţilor. compus din aportul asociaţilor. — este un contract comutativ — obligaţiile fiecărei părţi sunt cunoscute din momentul încheierii contractului. procedurile de executare colectivă asupra bunurilor debitorului pentru datoriile sale comerciale (de exemplu falimentul. precum: disciplina financiar-contabilă. în raport de tipul de societate. cauză). că au un statut juridic care cuprinde un complex de norme vizând o multitudine de aspecte. care prezintă interes pentru dreptul comerţului internaţional. procedurile executării şi garanţiile specifice profesiunii de comerciant. ne vom referi doar la acele aspecte ale acestora. care ulterior se compune din tot ceea ce dobândeşte societatea. împărţirea beneficiilor şi pierderilor între participanţi şi intenţia de a lucra în comun. în care participanţii au interese diferite.). întrucât fiecare participant urmăreşte realizarea unui profit. o anumită publicitate etc. precum şi anumite condiţii speciale: stipularea aporturilor. Societatea comercială este şi o persoană juridică. - . Dovada calităţii de comerciant se face pe baza unei prezumţii. indiferent de actele sau faptele pe care le săvârşesc. ceea ce înseamnă o independenţă corespunzătoare şi asumarea unui risc. Deoarece problematica juridică a societăţilor comerciale este cercetată în dreptul comercial intern46. Societăţile comerciale nu-şi limitează activitatea de comerţ numai pe teritoriul unde au fost constituite. Dacă persoana fizică poate fi apatrid. Drept nmsecinţă ele au statutul juridic rezervat comercianţilor. moratoriul etc. 2. este un contract comercial. De aici şi consecinţa. spre deosebire de contractul sinalagmatic. O societate comercială este. în fiecare stat legile incidente în materie stabilesc condiţiile de constituire. trebuie îndeplinite condiţiile de validitate ale oricărui contract (obiect. chiar în formă autentică. Societăţile comerciale se caracterizează prin aceea. legea mai poate cere şi alte condiţii precum: număr de membri. După cum s-a remarcat în doctrină47. deoarece este încheiat pentru săvârşirea de acte de comerţ. caracter din care decurg următoarele consecinţe: — — orice societate comercială are un nume care trece pe firmă. în toate sistemele de drept naţional societăţilor comerciale li se i (-cunoaşte calitatea de comerciant şi de persoane juridice. acestea dobândesc calitatea de comerciantope legis. întinderea răspunderii. De exemplu în Republica Moldova băncile comerciale sunt constituite numai sub forma organizatorico — juridică de societăţi pe acţiuni. Oricare ar fi statutul juridic al comercianţilor în diferite sisteme de drept există. Uneori mai sunt cerute condiţii de formă: redactarea unui înscris. contractul de societate este o uniune de interese. totuşi. pe de o parte un contract. 1. făcându-şi profesia sa obişnuită. 3. — este un contract cu titlu oneros.

precum: capacitatea de a sta în justiţie. In alţi termeni. în categoria investitorilor străini sunt incluse persoanele fizice şi persoanele juridice străine. potrivit acestei legislaţii. Această convenţie tinde să asimileze societăţile naţionale cu cele străine. Cu privire la recunoaşterea internaţională a personalităţii juridice a societăţilor comerciale pe plan european au fost convenite şi alte acorduri interstatale. prevăzute în documentele de constituire ale societăţii. că se află pe teritoriul său.2.52 care consacră principiul recunoaşterii de plano a personalităţii juridice a societăţilor comerciale străine cu condiţia întrunirii cumulative a două cerinţe şi anume: formalităţile de publicitate şi de înregistrare şi situarea sediului social principal să se afle pe teritoriul aceluiaşi stat.51 recunoaşterea personalităţii juridice a societăţilor comerciale străine nu trebuie să i iceze persoanei juridice respective un regim mai favorizat compa-intiv cu subiecţii de drept similari existenţi în ordinea juridică naţională a statului de recunoaştere. Pe de altă parte. precum şi capacitatea de a încheia contracte şi alte acte juridice. Se au în vedere anumite limitări ale capacităţii lor . Articolul 2 al Convenţiei de la Haga din l iunie 1956 precizează.l. că în lumina textelor ei sediul real al societăţii nu prezintă relevanţă. se cere ca ţara de constituire a societăţii să fie aceeaşi cu ţara sediului statutar.itordate de lex societatis. Acest principiu se întâlneşte în numeroase sisteme de drept. Limitările menţionate sunt prevăzute şi în textele Convenţiei de la Haga din l iunie 1956 asupra recunoaşterii personalităţii juridice a societăţilor. şi anume: a) societatatea străină nu poate dobândi prin efectul recunoaşterii personalităţii sale juridice mai multe drepturi decât cele ce i-au fost . dacă acesta este considerat.4. De aici consecinţa. există o dublă limitare a drepturilor a căror folosinţă o pot avea societăţile comerciale străine. semnată la Bruxelles la 29 februarie 1968. potrivit căreia societatea comercială poate săvârşi doar acele acte juridice. fiecare societate poate să-şi asume obligaţii şi să dobândească drepturile ce sunt necesare pentru realizarea obiectului de activitate. Dimpotrivă. va putea să nu fie recunoscută într-un alt stat contractant a cărui legislaţie ia în consideraţie sediul real. In drepul german situaţia este alta — o societate poate face orice acte juridice.ireia îşi au sediul social. Această activitate pune problema recunoaşterii pe plan internaţional a personalităţii juridice a acestor societăţi. Astfel. legea locală poate impune unele condiţii pentru societăţile străine. în sensul că ele nu pot avea mai multe drepturi decât le atribuie lex societatis şi nici mai multe drepturi decât au societăţile comerciale locale sau naţionale. ceea ce ne face să conchidem. dar nu in toate. asociaţiilor şi fundaţiilor. Dar convenţia menţionată nu face nici o referire la sediul real al societăţii comerciale. în privinţa recunoaşterii personalităţii juridice a societăţilor comerciale străine şi această convenţie consacră aceiaşi dublă exigenţă stabilită prin Convenţia de la Haga din l iunie 1956. Spre exemplu.societatea comercială răspunde în nume propriu pentru obliga. Totodată convenţia precizează unele atribute inseparabil legate de personalitatea juridică a unei societăţi comerciale. elaborată la Strasbourg sub egida Consiliului Europei. nefiind limitată de obiectul de activitate. a cărui legislaţie naţională acordă şi ea importanţă sediului real. Recunoaşterea personalităţii juridice a societăţilor comerciale străine nu duce la atribuirea unor drepturi nelimitate. înregistrate în ţara de reşedinţă pentru desfăşurarea activităţii comerciale. De asemenea. că personalitatea juridică a unei societăţi comerciale străine va putea fi recunoscută într-un stat contractant ce ia în considerare sediul real doar atunci când legislaţia naţională a statului respectiv consideră. personalităţii juridice recunoscute i se aduc unele limitări. b) societatea străină nu poate dobândi în statul de recunoaştere drepturi pe care legea acelui stat nu le acordă societăţilor sale naţionale. care desfăşoară o activitate de comerţ exterior. Activitatea internaţională a societăţilor comerciale. Legislaţia Moldovei recunoaşte personalitatea juridică a societăţilor < omerciale străine. Menţionăm în acest sens Convenţia Europeană de stabilire a sediului societăţilor. în sistemul de common law există aşa numita doctrină ultra vires49. 3. ceea ce constituie o aplicare normală a l n incipiului respectului internaţional al drepturilor câştigate. - Participarea societăţilor comerciale la comerţul internaţional implică din partea acestora o activitate în afara ţării pe teritoriul * .50 După cum s-a remarcat în doctrina juridică. Convenţia adoptă principiul potrivit căruia lex societatis este legea care determină dacă societatea respectivă are personalitate juridică sau nu. de a poseda bunuri. în cadrul Comunităţii Economice Europene a fost elaborată Convenţia asupra recunoaşterii mutuale a societăţilor.ile pe care şi le-a asumat. După cum s-a menţionat deja. că personalitatea juridică dobândită în condiţiile prevăzute de convenţie. că acel sediu se află pe teritoriul altui stat.

Intru rezolvarea acestei chestiuni e necesar să ţinem seama în primul rând de faptul că lex societatis a fost dată tocmai de localizarea iniţială a sediului supus schimbării şi. — Schimbarea naţionalităţii societăţii comerciale ridică unele probleme pe plan juridic şi anume: a) In primul rând este necesar a se şti ce lege guvernează transferul în străinătate a sediului social. însă. Schimbarea naţionalităţii societăţilor comerciale. b) Schimbarea naţionalităţii societăţii comerciale poate să intervină şi ca o consecinţă a unei schimbări de suveranitate. în principiu. cazuri în care societatea dobândeşte de drept personalitatea juridică a noului stat. un caracter stabil. de constituire a noii societăţi şi. dezavantajul formalităţilor şi cheltuielilor pe care le implică procesul de dizolvare. Prin urmare. în majoritatea cazurilor se recurge la transferul internaţional de sediu dintr-o ţară în alta.e decurg de aici. Prin efectul schimbării naţionalităţii. mai ales. Astfel. pierderea continuităţii de personalitate juridică şi a avantajelor care decurg de aici. societatea comercială dobândeşte o lex societatis nouă a cărei exigenţe diferă adeseori de cele formulate de vechea societate.3. Transferarea sediului societăţii în altă ţară determină schimbarea naţionalităţii acelei societăţi comerciale.53 De regulă. dar nu este cu totul exclusă. respectiv de obţinerea unor autorizaţii administrative prealabile de la organele de stat competente. 3. .4. intervenit ca urmare a adaptării deciziei de transferare a sediului social. a doua situaţie este când tratatul respectiv nu prevede nimic în legătură cu societăţile comerciale sau nu s-a încheiat nici un tratat. de împrejurarea că legea ţării unde se transferă sediul respectiv nu rămâne indiferentă faţă de această transferare. situaţia nou creată este reglementată sub toate aspectele de tratate internaţionale convenite între statele interesate. Diferenţiem. deoarece la momentul adoptării deciziei de transfer societatea se afla numai sub imperiul acelei legi în raport cu prevederile căreia se va stabili şi momentul când se produce transferul. în care există şi funcţionează şi crearea unei noi societăţi în alt stat. c) a treia chestiune legată de schimbarea naţionalităţii societăţii comerciale este schimbarea statutului ei juridic. Astfel legea vechiului sediu social va cârmui condiţiile de formă ale transmiterii internaţionale ale acestuia. respectiv. determinată de exigenţele noii legi care o guvernează. că fiecare dintre aceste legi are un domeniu în care îşi exercită acţiunea. că uneori el se schimbă. în al doilea rând. O atare măsură are caracter excepţional. Acesta ipoteză este rar întâlnită. fie să stimuleze activitatea comercială a agenţilor economici proprii. E necesar să menţionăm. Sediul unei societăţi comerciale are. De exemplu. fiind justificată numai de existenţa unor circumstanţe deosebite şi de aceea decizia privind adoptarea ei necesită un cvorum special la adunarea generală a asociaţilor.subiec-tivale menite fie să protejeze interesele economice naţionale. Legea noului sediu social îşi va extinde incidenţa asupra contractului de constituire şi statutului societăţii. care este mai comod şi care are avantajul continuării personalităţii juridice a societăţii. De aceea. De asemenea această lege va guverna modul de rezolvare a conflictului de legi în timp şi în spaţiu. — a doua cale este transferul internaţional de sediu dintr-o ţară în alta. Transferarea sediului dintr-o ţară în alta poate avea loc pe două căi: prima constă în dizolvarea şi lichidarea societăţii din statul iniţial. însă. însă. Prima variantă prezintă. Realitatea demonstrează. Un alt exemplu în acest sens este instituirea interdicţiei pentru societăţile comerciale străine sau cu capital integral străin de a dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor pe care realizează obiective de investiţii în ţara de recunoaştere sau pe care ar dori să le utilizeze în armonie cu propriile lor interese. cât şi de legea ţării unde acesta se transferă. iar tratatul respectiv prevede noul regim al acestor societăţi de recunoaştere a personalităţii juridice a acestora. transferarea societăţii comerciale în altă ţară va fi guvernată atăt de legea ţării unde sediul a fost fixat iniţial. care vor trebui adaptate exigenţelor ei. O asemenea diferenţiere de cerinţe legale va determina modificări corespunzătoare în statutul juridic al societăţii respective. se crează un conflict de legi pe fondul unei schimbări de competenţă legislativă. cu toare consecinţele c. două situaţii: prima — în care schimbarea de suveranitate se face în« baza unui tratat internaţional. legea locală poate condiţiona desfăşurarea de către o societate comercială străină a unor activităţi comerciale pe teritorixil statului. Dar aceasta nu înseamnă că dispoziţiile legilor respective se suprapun în aplicarea lor.

Uneori intră în joc excepţia de "ordine publică". d) Este de domeniul legii societăţii şi prescripţia extinctivă privind dreptul societăţii faţă de purtătorii ridurilor. ca fiind mai eficientă. Dar prin puterea lor economică şi prin rolul lor în dezvoltarea economiei naţionale. în ipoteza la care ne referim. lex societatis are o vocaţie generală. pentru a înlătura aplicarea legii societăţii normal competentă. minimum de acţiuni) sunt de competenţa legii societăţii. constituirea unei societăţi pe acţiuni implică emisiunea de acţiuni. Complexitatea raporturilor juridice la care participă societăţile comerciale din momentul constituirii lor şi până când îşi încetează existenţa. Dar dacă se cere admiterea titlurilor la cotă în bursă — se va aplica legea ţării unde se află bursa. legea locală poate interveni în acelaşi sens spre a apăra interesele cetăţenilor săi în raporturile cu societăţile comerciale străine. De aceea statul respectiv este îndreptăţit să ia măsuri de apărare împotriva unor asemenea tendinţe. în cazul emisiunii de obligaţiuni este necesar să menţionăm. cu privire la subscrierea acţiunilor şi numai supletivă cu privire la emisiunea de obligaţiuni. care este competentă să spună. Domeniul legii societăţii. împrejurarea conduce adeseori la înlocuirea legii societăţii cu legea locală a statului pe teritoriul căruia se află sediul său social. şi anume: a) Condiţiile subscrierii acţiunilor (de exemlu. Asemenea legi prioritare sunt: Zer rei sitae cu privire la imobilele aflate în altă ţară. de asemenea. dar nu întotdeauna în exclusivitate. Există situaţii când alte legi pot avea titluri mai puternice de a se aplica. dacă aportul este sau nu translativ de proprietate şi Zex rei sitae. potrivit sistemelor de drept în prezenţă. lex societatis va primi aplicare numai în lipsa desemnării de către părţi a unei alte legi aplicabile (lex causae). lex f ori cu privire la probleme de procedură sau lex Iod delicti cu privire la fapte producătoare de prejudicii etc. nici mărimea capitalului social şi crează doar anumite lichidităţi financiare dublate de o creştere corespunzătoare a debitelor societăţii. în temeiul unor dispoziţii ce ţin de teritorialitatea legilor. de exemplu. deoarece altfel executarea nu poate fi realizată. părţile ar putea deroga la alegerea unei alte legi aplicabile. limitând caracterul extrateritorial al statutului juridic al societăţii naţionale sau străine. Alteori legea societăţii cedează în favoarea altor legi. prin urmare competentă este lex societatis ca lege a ofertantului. c) Obligaţia celui care subscrie acţiuni de a depune aportul subscris este cârmuită şi ea de lex societatis. b) g) Lex societatis guvernează şi funcţionarea societăţii. lex Iod delicti cu privire la responsabilitatea organelor de conducere atunci când acestea au comis acte ilicite ce implică aplicarea acestei legi. Doctrina juridică55 a evidenţiat şi alte aspecte legate de aplicarea legii societăţii. care este competentă să determine condiţiile transmiterii proprietăţii. Ne vom referi numai la câteva mai frecvent întâlnite în practica de comerţ internaţional. în competenţa legii societăţii. deoarece această operaţiune se subsumează condiţiilor de constituire a societăţii. societăţile comerciale pot atinge interesele majore ale ţării pe teritoriul care activează. în situaţia în care se urmăreşte executarea la bursă. fapt ce devine posibil prin a acorda legii societăţii un domeniu de aplicare cât mai larg. în cazul în care legea nu ar conţine norme imperative şi ar permite aplicarea lui lex voluntatis (legea autonomiei). Ele sunt considerate. că aceasta nu modifică nici structura. De aici necesitatea de a asigura permanenţă. vizând în general drepturile şi obligaţiile asociaţilor.4. care au vocaţia de a se aplica în mod normal în problema respectivă şi a căror competenţă nu este pusă în discuţie. e) Aportul în natură poate să ducă la un conflict între lex societa tis. După cum s-a remarcat în doctrina juridică54. fie că se ia în considerare caracterul instituţional al societăţii în care asociaţii s-au integrat acceptând statutul său juridic. . atunci operaţia trebuie să fie admisă şi de lex societatis şi de legea ţării unde se află bursa. generează probleme conflictuale din cele mai complicate.3.4. emisiunea de obligaţiuni. imperativă. iar dacă se fac împrumuturi pe piaţă. sunt cârmuite de lex societatis. Această soluţie asigură totodată o unitate de evaluare în situaţia în care bunurile se află în ţări diferite. fie că se ia în considerare contractul de subscripţie. Efectele contractului de subscripţie. Tot astfel. chiar extrateritorial. urmărindu-şi propriile interese. Astfel. Contractul prin care se subscriu acţiunile este un contract de adeziune. în cazul emisiunii de obligaţiuni. ca fiind normal competente. continuitate şi unitate statutului juridic al societăţii. f) Evaluarea aportului în natură intră. Certitudinea raporturilor de comerţ internaţional precum şi normala lor desfăşurare depind în mare măsură de certitudinea statutului juridic al societăţii implicate.

Sucursala poate fi acţionată în justiţie în ţara unde îşi are stabilimentul. care îndeplineşte o funcţie specializată. Reprezentanţa. filiale şi reprezentanţe ale societăţilor comerciale. Prin urmare legea societăţii constituente nu va avea nici un impact asupra acestui statut juridic. fiind supuse totodată şi legilor ţărilor străine pe teritoriul cărora activează. în doctrina juridică sucursala este definită. lipsită de patrimoniu şi de personalitate juridică.4. în ultimul caz ea are caracter internaţional. Legea instituţiilor financiare56 defineşte sucursala ca "orice persoană juridică în care o altă persoană juridică sau un grup de persoane acţionând în comun deţin: echivalentul de 50 la sută sau mai mult de acţiuni cu dreptde vot. Conform articolului 21 al Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi. ca prelungire a capacităţii societăţii care o constituie. Or. înregistrând aceste filiale la Camera înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova. autonom şi durabil. dar numai în ce priveşte înfiinţarea lor. Legea Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nu utilizează noţiunea de sucursală.i) Se integrează în domeniul de aplicare al legii societăţii şi dizolvarea acesteia. legea locală ia adeseori unele măsuri impuse de această circumstanţă. întrucât crearea de filiale constituie un mod de investiţii străine. Singurul caz în care se poate pune problema aplicării ei la filială priveşte constituirea filialei care. Filiale fără personalitate juridică pot fi constituite numai de societăţile înregistrate în Republica Moldova. Filiala nu este persoană juridică şi nu dispune de patrimoniu propriu. Reprezentanţa nu poate fi organizată ca întreprindere producătoare de mărfuri.59 reprezentanţa (agenţia) este o entitate juridico-economică. totuşi. este supusă legii ţării de constituire.5.58 — — Sucursalele sunt supuse legii societăţii care a decis constituirea lor. puterea de reprezentare. Pentru filială această lege este lex societatis. dar numai pentru operaţiuni încheiate acolo. în raport cu volumul şi importanţa afacerilor. sucursala este o structură societară instituţionalizată. orice filială are naţionalitatea ţării unde funcţionează şi este supusă legilor acelei ţări. . anume cea de intermediar între societatea care a constituit-o şi partenerii ei contractuali. executantă de lucrări pentru clientelă.57 Astfel. Societăţile străine pot constitui filiale în Moldova. procedură). care funcţionează relativ independent. într-un sediu propriu şi căreia i se încredinţează. 3. în principiu. Deşi filiala este total dependentă de societatea străină. prestare de servicii. Activitatea unei societăţi comerciale în străinătate implică adesea. în majoritatea cazurilor ca o structură fără personalitate juridică. moment din care aceasta (filiala) dobândeşte statut de persoană juridică. deşi. printr-un mandat general. situată în altă parte şi care exercită unele din atribuţiile acesteia. exercită atribuţii de comisionar sau de mandatar. cât şi în privinţa condiţiilor de realizare şi efectele fuziunii. negociere şi executarea de operaţiuni comerciale în raza ei de activitate.4. având doar funcţia de intermediere. care au aceeaşi naţionalitate sau naţionalităţi diferite. dar pe seama şi în interesul societăţii comitente. în calitate de mandatar reprezentanţa încheie contracte cu terţii în ţara de sediu în numele şi pe seama societăţii pe care o reprezintă. Fuziunea internaţională a societăţilor comerciale este de natură să dea naştere la conflicte de legi foarte complexe. Conform Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi "reprezentanţa se consideră subdiviziunea separată a întreprinderii. Fuziunea este modul de concentrare al societăţilor comerciale. Lichidarea şi împărţirea supraactivului pun în prezenţă şi alte legi. Sucursale. atât în privinţa principiului admisibilităţii fuziunii. o cotă substanţială care permite acestei alte persoane juridice sau grup de persoane să exercite un control real asupra manage mentului sucursalei şi activităţii ei". în anumite condiţii ele pot fi declarate în faliment în ţările respective. ea are patrimoniu propriu şi este subordonată legislaţiei Republicii Moldova. fapt ce o deosebeşte de sucursală şi de filială. Statutul juridic al filialei este cârmuit de legea locală." 3. precum: lex rei sitae şi lex f ori datorită naturii juridice a operaţiunilor pe care le implică (bunuri. filiala se consideră o subdiviziune separată a întreprinderii. crearea unei sucursale. în calitate de comisionar aceasta acţionează în raporturile cu terţii în nume propriu. Fuziunea internaţională a societăţilor comerciale. încheie în numele acesteia tranzacţii şi înfăptuieşte alte acţiuni de drept. devine posibilă numai dacă este acceptată şi de legea societăţii constituente. După cum s-a remarcat în doctrina juridică. dar numai în ce priveşte bunurile aflate în ţara în care sucursala îşi are sediul.6.

dacă este permisă atât de către lex societatis a societăţii absorbite. Trustul este o entitate caracteristică zonei de comerţ Nord-Americane. trustul desemneză grupul de persoane fizice sau juridice. deoarece şi într-un caz şi în celălalt are loc o contopire de patrimoniu. atunci când acestea se află în ţări diferite. Din punct de vedere economic. dând naştere unei societăţi noi. căci. Contopirea constă în unirea patrimoniilor a două sau mai multe societăţi comerciale. Terminologia este convenţională. distingem trei tipuri de grupări de societăţi comerciale. a căror acţiuni sau părţi sociale aparţine în majoritate altei întreprinderi. . Doctrina juridică61 a remarcat. Fuziunea este posibilă. Absorbţia este încorporarea în patrimoniul unei societăţi. Konzern-ul este o creaţie a legislaţiei germane. care astfel îşi încetează existenţa. b) gruparea de tip holding. poate primi vocaţie şi legea ţării unde se află bunurile supuse transmisiunii. care este esenţială pentru orice fuziune.prin contopire şi -prin absorb ţie. în cazul transmisiunilor universale a patrimoniilor societăţilor care fuzioneză. în primul rând. în funcţie de acest criteriu. ideia de monopol este opusă concurenţei libere şi loiale. Alteori este indicată o aplicare distributivă a legilor în prezenţă ca. că. De exemplu. Numărul de fondatori şi de beneficiari este nelimitat. în cadrul societăţilor pe acţiuni se pot forma grupuri numite "voting trust".4. mai ales. că tinzând a dobândi o putere singulară trustul a fost corelat ideii de monopol. care astfel îşi încetează existenţa. In ce priveşte corelarea trustului cu grupul societar. trebuie să menţionăm. sub o conducere unică. în privinţa efectelor fuziunii uneori se cere aplicarea cumulativă a tuturor legilor în prezenţă. Din acest punct de vedere. grupul de societăţi nu se formează întotdeauna potrivit unui interes de monopol şi. obiectul cărora este organizarea acţionarilor majoritari într-un grup distinct. aplicarea legii societăţii absorbite în privinţa ocrotirii creditorilor şi aplicarea legii noii societăţi în privinţa caracterului negociabil al acţiunilor emise de către această nouă societate. Grupări de societăţi comerciale. întreprinderea dominantă este acea întreprindere din concern.Trustul. lex rei sitae. legile naţionale pot avea dispoziţii diferite cu privire la transmiterea universală a acestora. şi anume: a) gruparea de tip trust. Gruparea de tip trust constituie o structură realizată prin reunirea mai multor societăţi comerciale de forţă economică relativ redusă în cadrul căruia integrarea acestora este totală.Fuziunea societăţilor comerciale poate avea loc pe două căi. în general.7. numite societăţi absorbite. în Germania acesta are similar konzern-ul. Grupările de societăţi comerciale se disting între ele prin gradul de integrare realizat între societăţile implicate în cadrul fiecărei asemenea structuri. asigurată de către o întreprindere dominantă de care acestea sunt dependente. Prin urmare. în ambele ipoteze odată cu reunirea patrimoniilor se produce şi o contopire a subiecţilor de drept. grupările societăţilor comerciale dau expresie procesului de concentrare a capitalurilor. A. pe lângă legile acestor societăţi. cât şi legea noii societăţi create prin fuziune. la organizarea intereselor şi a grupurilor în colectivităţi deja constituite. a patrimoniilor altor societăţi. Astfel. întreprinderea subordonată este întreprinderea independentă juridic. încurajată şi protejată de legislaţia şi doctrina contemporană. de exemplu. numită societatea absorbantă. care se constituie prin reunirea altor societăţi comerciale de proporţii mai reduse. Procedura este următoarea: Acţionarii cedează acţiunile sau dreptul de vot unui trust care le utilizează ca un bun determinat.U. care dispun de o putere dominantă ce-i asigură o poziţie de monopolizator. formează konzern-ul întreprinderile dominante şi cele dominate. în S. Trustul este o creaţie legislativă a dreptului englez şi american. Trustul poate fi utilizat în domenii foarte diverse şi.A. şi anume: . care deţine participaţii majoritare în capitalul întreprinderilor dominate şi exercită asupra acestora controlul său. care este un fenomen specific actualului stadiu de evoluţie a economiei de piaţă în ţările dezvoltate. Konzern-ul este o societate comercială de mari proporţii. în rândul doi. 3. c) gruparea de interes economic.

fiind vorba de modificarea obiectului de activitate. belgiană şi comunitară. Holding-ul se poate obliga să asigure dividende stabile şi previzibile acţionarilor săi. Ea rămâne. capitalul societăţii holding este mult mai mic decât capitalurile însumate ale tuturor societăţilor controlate. respectând independenţa fiecăruia. Condiţia juridică a acestei grupe de participanţi nu a primit o reglementare unitară pe plan internaţional. prin constituirea unei societăţi având un obiect de activitate specific holding-ului. holdingul nu se angajează în alte afaceri. holding-ul stabileşte directive obligatorii pentru societăţile aflate sub controlul său pe linie financiară. Dacă din activitatea grupului rezultă şi beneficii. Un holding poate crea alte holding-uri pe care le va controla la fel ca şi pe societăţile -. deşi le transmite societăţilor sale filiale care le utilizează.8. Grupul de interese economice. holdingul organizează în structura lui direcţii funcţionale sau servicii cu un astfel de rol. precum şi controlul managementului acestora. Gruparea de tip holding. Holdingul — persoană fizică se crează atunci când persoana în cauză deţine majoritatea acţiunilor în alte societăţi. . în armonie cu interesele sale specifice. Comercianţii persoane fizice sunt subiecţi de drept naţional. De regulă.4. Controlul se efectuează de cenzori persoane fizice. Administraţia grupului de interes economic este încredinţată unuia sau mai multor administratori persoane fizice. decât deţinerea majorităţii acţiunilor altor societăţi. Legislaţiile naţionale au adoptat concepţii diferite în ce priveşte definirea calităţii de comerciant cu referire la persoanele fizice. societăţile controlate de un holding sunt denumite subsidiaries. De obicei. constituirea unui holding facilitează finalmente achiziţionarea societăţilor aflate sub control. proprietară a patrimoniului său imobiliar. Se constituie pe baze contractuale. în Anglia şi S. controlează componenţa consiliului de administraţie ale acestora sau le conduce efectiv şi realizează activităţi ce constituie obiect specific de activitate al societăţilor comerciale. chiar unităţi de stat. Unele legislaţii naţionale conţin dispoziţii normative. care participă din ce în ce mai rar la raporturile juridice de comerţ internaţional. Totuşi. Gruparea de interes economic. organizatoric şi funcţional sunt mai simple ca o societate şi mai eficiente ca o asociaţie.B.A. Pentru a realiza controlul şi coordonarea societăţilor aflate sub dominaţia sa. C. preluată şi în cea germană. precum: să fie informaţi cu stadiul afacerilor sociale. se cere îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute la constituirea unei societăţi.U. însă. în această ultimă ipoteză. Părţile sunt obligate să respecte clauzele contractuale sub sancţionarea răspunderii pentru daune. de management şi de comercializare a produselor. de agenţi economici preexistenţi — persoane fizice sau persoane juridice. a cărei activitate constă în deţinerea majoritară a acţiunilor altor societăţi (compcmies). să profite de serviciile sau rezultatele grupului. care pot exercita toate acţiunile ce intră în obiectul de activitate al grupului. în doctrina juridică holding-ul a fost definit ca o societate (holding company). Societatea holding poate fi creată atât direct. îi asigură importante redevenţe. Faţă de terţi părţile răspund nemijlocit şi solidar. Scopul grupului de interes economic nu este să obţină beneficii. Comercianţi persoane fizice.63 Exercitarea dreptului de control permite societăţii holding să influenţeze. acestea se împart pe măsura obţinerii lor. Societatea care se transformă în holding cesionează activităţile sale anterioare şi se dedică exclusiv activităţii de control. ci să asigure beneficii societăţilor reunite. menite să limiteze abuzurile în acest domeniu.62 De obicei. Membrii grupului de interes economic se bucură de drepturi individuale.filială. cât şi prin transformarea unei societăţi comerciale simple. El permite membrilor să desfăşoare acţiuni comune şi să înfrunte concurenţa. cât şi a fondului de mărci şi brevete pe care. să se retragă în condiţiile stabilite în contract şi numai dacă au îndeplinit obligaţiile ce le reveneau. 3. strategia şi tactica societăţilor controlate. Grupul de interese economice este o creaţie a legislaţiei franceze.

căreia îi sunt supuse toate aspectele ce ţin de statutul personal. Obligativitatea registrelor este instituită cu scopul ocrotirii unor interese generale ale comerţului şi chiar să protejeze interesul propriu al comerciantului. potrivit căreia calitatea de comerciant se dobândeşte din momentul înregistrării unei firme în registrul de comerţ. ca şi cum înscrierea din registru ar constitui o mărturisire a acestuia. o derogare de la regula de drept comun. cât şi concepţia obiectivă pretind ca persoana fizică să aibă capacitatea de exerciţiu cerută de lege pentru dobândirea calităţii de comerciant. b) Dacă registrele sunt invocate de către comerciantul care le-a ţinut. Există. In concluzie menţionăm. Este lipsit de importanţă faptul că persoana respectivă săvârşeşte acte sau fapte de comerţ cu titlu profesional sau numai în mod ocazional. că potrivit concepţiei subiective calitatea de comerciant se dobândeşte ca urmare şi prin efectul înscrierii în registrul de comerţ a unei iirme comerciale pe numele unei persoane fizice care este titulară a acestei firme. Capacitatea necesară pentru săvârşirea actelor de comerţ este guvernată de legea care cârmuieşte capacitatea de a efectua acte de drept civil. registrul jurnal şi registrul inventar. Aşa este. fapt ce presupune ca ea să aibă caracter de continuitate şi să vizeze ca finalitate asigurarea mijloacelor de existenţă pentru acela care o realizează.Pentru comercianţii persoane fizice există două concepţii privind calificarea sa drept comerciant. care cuprinde şi bilanţul). în cadrul acestei concepţii există derogări în sensul că pentru anumite domenii (de exemplu asigurări. deoarece necomerciantul. acceptată de legislaţiile de inspiraţie franceză. cât şi cele facultative servesc drept mijloace de probă. Toate legislaţiile naţionale obligă pe comercianţi să ţină anumite registre. potrivit căreia nimeni nu-şi poate constitui lui însuşi o probă. Potrivit unei alte concepţii. Astfel. registrele pot fi invocate ca mijloc de probă şi de către comerciantul căruia îi aparţin împotriva celuilalt cu condiţia ca ele să fie regulat ţinute. transport) calitatea de comerciant se dobândeşte şi fără a fi înregistrat în registrul de comerţ. Dar sunt şi alte probleme ce ţin de statutul personal şi care prezintă importanţă pentru comerţul internaţional. atât cele obligatorii. are sau nu are înregistrată o firmă comercială. în cadrul relaţiilor de comerţ internaţional interesează în mod deosebit capacitatea de a contracta şi de a-şi asuma obligaţii contractuale.64 capacitatea de a săvârşi acte de comerţ nu se confundă cu capacitatea de a fi comerciant. însă. este recunoscută comerciant persoana fizică. Dacă există o contestaţie între un comerciant şi un necomerciant. cea de femeie măritată în unele sisteme de drept). adică lex personalis. După cum s-a remarcat în doctrina juridică. Atât concepţia subiectivă. iar altele sunt facultative. neavând obligaţia de a ţine registrele se va afla în imposibilitate de a se apăra împotriva registrelor . acestea fac proba împotriva comerciantului respectiv. săvârşind acte sau fapte de comerţ în nume propriu şi pe contul său. crează doar prezumţia de comerciant. în doctrina juridică65 s-au făcut următoarele precizări: a) Dacă registrele sunt invocate împotriva celui care le-a ţinut. Ne referim la calitatea de căsătorit (mai cu seamă. însă. care îndeplineşte cumulativ două condiţii şi anume: săvârşeşte în nume propriu şi pe cont propriu acte sau fapte de comerţ şi activitatea comercială astfel exercitată să fie efectuată cu titlu profesional. legislaţiile de inspiraţie germană au consacrat o concepţie subiectivă. Proba ce rezultă din conţinutul registrelor comerciale poate fi combătută prin orice alte mijloace de probă admise de lege. deci. este diferit. de exemplu. iar în cadrul concepţiei obiective ea are numai efect probator. a) b) înscrierea în registrul de comerţ se face în ambele concepţii. Toate registrele comerciale. se impune următoarea distincţie: Dacă există contestaţie între doi comercianţi. rolul ei. în cadrul concepţiei subiective înscrierea are rol constitutiv. poate trage prezumţii din registrele facultative şi chiar din cele neregulat ţinute. regimul juridic al bunurilor soţilor etc. ipoteza în care comerciantul neagă primirea unei mărfi care este înscrisă în registrul lui. dintre care unele sunt obligatorii (de exemplu. atunci registrele nu au forţă probantă. Cât priveşte rolul registrelor ca mijloace de probă. numită obiectivă. însă. Instanţa. In cadrul concepţiei obiective este irelevant dacă cel ce exercită activitatea comercială cu titlu profesional.

4. CAPITOLUL IV IZVOARELE DREPTULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 4. instituind reguli adecvate unor asemenea cerinţe. în toate cazurile când este admisă proba cu înscrierile din registre este necesar ca registrele să fie comunicate părţii adverse care le reclamă (fapt ce contravine caracterului secret al afacerilor). Dreptul uniform corespunde şi cerinţelor unei desfăşurări rapide a operaţiilor de comerţ internaţional. precum: Spania. aceasta va fi o lege naţională. Venezuela. Japonia.1. El a fost introdus în mai multe ţări: Belgia. în fine. Chile. Nu se poate stabili o ierarhie între aceste izvoare în funcţie de forţa juridică a fiecăruia dintre ele.2. Totalitatea normelor juridice. ori să fie prezentate instanţei sau expertului numit de către aceasta. înlătură complicaţiile pe care le comportă diferenţele de concepţie legislativă. dar această imposibilitate nu determină implicit şi o lipsă de diferenţiere de importanţă între componentele ansamblului pe care aceste norme îl formează. Noua Zelandă şi în alte ţări care s-au aflat sub influenţa britanică.A. Dreptul comun general constituie izvor de drept al comerţului internaţional numai în măsura în care legea comercială pe care el o completeză este ea însăşi un asemenea izvor. Prin natura sa dreptul comerţului internaţional implică două categorii de izvoare: interne şi internaţionale. realizând o reglementare uniformă. exprimate în diferenţele de reglementare juridică atât de frecvent întâlnite. Studierea izvoarelor interne este importantă prin faptul. care se aplică numai lor pentru situaţia în care se află în încetare de plăţi. Sistemul ţărilor nordice se caracterizează ca un sistem de tradiţie romanistă dar cu puternice influenţe de common-law şi germane.Explicaţie preliminară.Izvoarele interne.. Turcia. în toată lumea pentru comercianţi există o procedură execuţională specială -falimentul. Numai în litigiile dintre comercianţi şi necomercianţi primeşte aplicabilitate regula de drept comun. Australia. Portugalia. 4. Bolivia. Sistemul germano-elveţiano-italian are la bază Codul civil german din 1900.2. după ce s-a soluţionat problema conflictuală şi s-a determinat legea aplicabilă (lex causae).comerciantului. Codul civil elveţian din 1907 şi Codul obligaţiilor din 1911. Este în viguare în Anglia şi în Ţara Galilor (nu s-a extins în Scoţia şi Irlanda).1. Codul civil italian din 1942 şi care au influenţat substanţial codurile unor state. România. că de cele mai multe ori.U. printre care Brazilia. nian din 1804. care ar putea fi eventual completat cu alte mijloace de probă sau cu titlu de simple prezumţii.a. cât şi ordinii juridice naţionale ale statelor membre ale comunităţii de naţiuni. în S. Sistemul de common-law este un sistem judecătoresc şi a fost creat în Anglia. Raporturile de comerţ internaţional au o vocaţie primordială de a fi reglementate de norme juridice internaţionale. conform căreia nimeni nu-şi poate constitui lui însuşi o probă. In cadrul procedurii de faliment comerciantul falit poate intra sub impactul a două instituţii juridice specifice prin excelenţa ei: concordatul şi moratoriul. Prezenţa elementului de internaţiona-litate în structura raportului juridic de comerţ internaţional conferă un plus de importanţă izvoarelor internaţionale ale dreptului comerţului internaţional comparativ cu izvoarele de drept naţional al acestuia. Grecia ş. Sub influenţa codului francez au fost elaborate coduri şi în alte ţări. Luxemburg. Menţionăm în continuare unele izvoare interne ale dreptului comerţului internaţional din alte ţări: . care formează dreptul comerţului internaţional aparţin atât ordinii juridice internaţionale.66 In toate legislaţiile naţionale sunt prevăzute norme juridice prin care se instituie comerciantului anumite obligaţii fiscale şi îndatoriri privind plata unor taxe către administraţia locală ce ţin de specificul activităţii comerciale. Italia. ceea ce situează aceste norme într-un plan prioritar şi aşează legile naţionale incidente într-un plan secundar. Registrele ar putea servi în favoarea comerciantului doar ca un început de probă. Normele ce aparţin ordinii juridice internaţionale.

Legea nr. ponderea uzanţelor şi a cutumei în acest domeniu se află într-un continuu regres.U. Uzanţele comerciale constituie condensarea şi sedimentarea unor clauze convenite cândva şi acceptate tacit după aceea.74 Un conţinut similar are şi articolul 1374 al Codului civil italian. Aşa este. fsndinţa fiind aceea de a îngloba şi prevederile Codului comercial încă în vigoare. 2. care din 1947 suferă un proces de permanentă modificare. Totuşi. care aplică încă o legislaţie civilă de influenţă franceză. Uzanţele comerciale. Olanda — Codul civil. Legea arbitrajului din 1979 cu modificările ulterioare (Arbitra tion Act) etc. sau o profesiune anume.A.A. Codul civil român dispune: "Convenţiile trebuie executate cu bună-credinţă. iar aplicarea lor este limitată la o anumită piaţă comercială.uzanţele pot fi: — — locale speciale şi — generale. în art. clasificate în funcţie de mai multe criterii: 1. Italia — Codul civil din 1942 conţine şi prevederi de drept al comerţului internaţional.2. 4. uzanţele statornicite în comerţul cu cafea. Anglia — Legea societăţilor de persoane din 1980 (Partnership Act).l-205(l). Uzanţele generale se aplică la întreg ansamblul de relaţii comerciale. Germania — Codul comercial din 1900. La asemenea uzanţe face trimitere însăşi legea pentru completarea ei. contractele al căror obiect îl formează o anumită operaţiune comercială (uzanţele în domeniul contractelor de vânzare-cumpărare comercială.3.U. de exemplu. lemn). dobândesc o putere similară normei de drept. port. Franţa — Codul comercial din 1807. care pot fi considerate în mod rezonabil ca stabilind între ele o bază comună de interpretare a expresiilor şi actelor lor". Legea nr. distingem uzanţe normative şi uzanţe convenţionale.31/1990 privind societăţile comerciale etc. obiceiul sau legea dă obligaţiei după natura sa". de prestări de servicii). Legea falimentului din 1983 etc. Legea asupra societăţilor pe acţiuni din 1965. Legea nr. Deoarece există o vădită tendinţă a legii scrise de a-şi extinde domeniul de aplicare asupra unui număr tot mai mare de relaţii comerciale. Legea Uniformă a societăţilor de persoane (Uniform Partnership act) etc. dar la toate urmările ce echitatea. Uzanţele locale sunt determinate după un criteriu geografic. în funcţie de întinderea aplicării lor în spaţiu şi după sfera lor de cuprindere. anterioare unei tranzacţii. cele existente în comerţul cu zahăr. în funcţie de criteriul ce ţine seama de forţa juridică a uzanţelor. această calitate se determină la parametrii calităţii locale şi comerciale.România — Codul comercial român din 1887. Elveţia — Codul civil (1907) şi Codul obligaţiilor (Legea federală de completare a Codului civil elveţian) din 1911.35/1991 privind regimul investiţiilor străine.66-537/1966 asupra societăţilor comerciale etc. unde se menţionează că prin "uzanţă a părţilor (denumită "course of dealing") se înţelege o serie de activităţi între părţi. uzanţa potrivit căreia atunci când din contractul comercial lipseşte o stipulaţie privind calitatea mărfii. Legea 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin. localitate sau regiune.71 O definiţie a uzanţelor părţilor şi o precizare a rolului lor juridic sunt făcute de Codul Comercial Uniform al S. 1976 with the 1985 amendments). care între anii 1957-1967 a fost adoptat. cu unele amendamente de către toate statele americane. Legea uniformă a societăţilor în comandită simplă din 1976 cu amendamentele din 1985 (Revized Uniform Limited Partnership Act. De vreme ce legea trimite la anumite uzanţe . Legea societăţilor pe acţiuni din 1985 cu modificările ulterioare (CompanyAct). precum cea a agenţilor de bursă etc. S. Uzanţele speciale cuprind numai o ramură de activitate comercială (de exemplu.72 Doctrina juridică73 distinge mai multe categorii de uzanţe. cereale. De exemplu. — Codul Comercial Uniform (Uniform Commercial Code). doctrina juridică reţine printre izvoarele interne şi uzurile sau uzanţele. Ele obligă nu numai la ceea ce este expres într-însele. Uzanţele normative sunt acelea care. în armonie cu uzanţele ce definesc concurenţa loială. cu excepţia statului Louisiana. trăgându-şi forţa juridică dintr-o jurisprudenţă bine stabilită care le conferă autoritate proprie.

sau făcând-o incomplet. a) Uzanţele comerciale sunt în esenţa lor uzanţe profesionale. Uzanţele comerciale sunt incluse. uzanţele comerciale nu-şi dobândesc forţa juridică prin trecerea unei perioade determinate de timp. Astfel s-a întâmplat. având o legătură strânsă cu legea ţin de domeniul acesteia şi dobândesc puterea şi autoritatea ei. Deosebirea între uzanţele normative şi cele convenţionale. însă. care în virtutea autonomiei de voinţă. Uzanţele normative pot constitui izvor al dreptului comerţului internaţional în măsura în care legea pe care ele o completează este ea însăşi izvor al dreptului comerţului internaţional. Dar aceste inconveniente pot fi înlăturate prin următoarele căi: prin certificarea existenţei lor şi a conţinutului lor date de Camerele de Comerţ la cererea organului de jurisdicţie sau a părţii interesate. tacit sau. oferind celor interesaţi o imagine cât mai exactă asupra conţinutului lor astfel încât aceştia să se oblige în deplină cunoştinţă de cauză. cel puţin. spontan. care. Uzanţele convenţionale în majoritatea cazurilor sunt premergătoare uzanţelor normative sau cutumelor. cât priveşte uzanţele ce tind la înlăturarea legii acestea. după cum s-a remarcat în doctrina juridică75 codificările realizate de către instituţii private nu sunt susceptibile de a transforma uzanţele comerciale în norme de drept obiectiv. (sau cutume). precizarea şi completarea conţinutului contractului ori de câte ori au omis să facă aseasta chiar ele însele. totodată. realizând o completare a legii ele devin parte integrantă a acesteia şi dobândesc forţa juridică a ei. — Un alt criteriu de distincţie între uzanţele normative şi convenţionale îl constituie forţa lor juridică. în ambele cazuri suntem în prezenţa intervenţiei unor organizaţii private pentru realizarea unei opere de codificare şi standardizare a uzanţelor comerciale. Uzanţele normative. Aceste uzanţe pentru a fi aplicate nu necesită acceptarea voluntară a părţilor şi nici cunoaşterea lor de . unde Camera de Comerţ internaţională de la Paris a codificat Uzanţele privind acreditivul documentar. fiind de părere că uzanţele comerciale urmăresc ca finalitate interpretarea. în conţinutul contractelor comerciale. Unii autori77 acceptă doar prima ipoteză. prezumat al părţilor. prin ipoteză nu-şi pot trage forţa juridică din lege şi. ci le accentuează caracterul contractual. b) prin formularea ce uneori le-o dau organizaţiile profesionale din domeniul respectiv. au invocat uzanţele pentru a corecta insuficienţa. create de către părţile contractante în temeiul autonomiei de voinţă. Temeiul autorităţii lor îl constituie acordul de voinţă expres. sau să înlăture aplicarea legii. Aplicarea acestor uzanţe se plasează pe tărâmul principiului libertăţii de voinţă al părţilor.pentru completarea ei. completarea şi precizarea conţinutului contractului. Uzanţele convenţionale se formează. Asemenea uzanţe prin specificul şi prin originea lor sunt în esenţă convenţionale. Doctrina juridică76 menţionează următoarele criterii de distincţie între uzanţele normative şi cele convenţionale: în raport cu scopul lor. de regulă. de exemplu. dar ca urmare a satisfacţiei date ambilor contractanţi. fiind formate spontan prezintă incertitudine şi imprecizie. uzanţele normative se disting prin aceea. întru susţinerea acestor păreri sunt aduse următoarele argumente: denumirea de uzanţă normativă se legitimează pe de o parte că însăşi legea trimite la ele pentru completarea sa. în domeniul bancar. la iniţiativa unui partener contractual. aceste uzanţe se integrează în conţinutul legii respective ca şi componente ale ei şi dobândesc aceeaşi forţă juridică. Uzanţele convenţionale nu pot îndeplini funcţia de lex causae (adică de drept aplicabil contractului). imprecizia sau incertitudinea datorate unei atare împrejurări. însă. ele nici nu pot înlătura aplicarea legii imperative. forţa lor juridică fiind aceea a unei clauze contractuale. atunci când uzanţele sunt invocate în faţa instanţei de judecată sau a arbitrajului. de regulă. Uzanţele convenţionale. Formându-se spontan şi impunându-se în timp prin aplicare repetată. că urmăresc ca finalitate să completeze ori să suplinească legea. fiind acceptate de celălalt partener contractual. precum legea pe care o completează. cu timpul s-au transformat în uzanţe normative. Uzanţele convenţionale îşi trag geneza din voinţa contractanţilor. iar pe de altă parte prin faptul că. Uzanţele normative îşi trag sorgintea din uzanţele convenţionale. aceştia le vor utiliza şi în raporturile lor viitoare şi le vor propune şi altor subiecţi de drept care convin să încheie contracte similare cu cel perfectat între acei care au statornicit uzanţa respevtivă. Rolul lor se limitează la determinarea. au deplină libertate să stabilească potrivit aprecierii lor conţinutul contractului pe care 1-au perfectat.

D. . are prioritate uzanţa existentă la contractare. Legea supîetivă poate fi aplicată numai dacă părţile au prevăzut reglementarea respectivă. B. E. rezolvarea conflictului dintre acea uzanţă şi o altă lege (civilă sau comercială) imperativă se va face după regulile aplicabile conflictelor dintre legi imperative. înseamnă că ele au optat pentru rezolvarea dată de acea uzanţă şi au înlăturat aplicarea legii supletive. Proba uzanţelor convenţionale şi a conţinutului lor ţine de obligaţia părţii care le invocă. F. deoarece aceste uzanţe au o natură contractuală şi îndeplinesc funcţii similare clauzelor contractuale. deoarece asemenea uzanţe aparţin domeniului legii şi al autorităţii şi. între uzanţe şi legile civile. uzanţa normativă completează o lege (civilă sau comercială) imperativă. Conflictul între o uzanţă convenţională şi o lege supletivă. instanţa este obligată să le cunoască la fel cum este obligată să cunoască şi să aplice legea. doctrina juridică79 face distincţie între două situaţii diferite şi anume: în situaţia în care uzanţa normativă completează o lege (civilă sau comercială) supletivă. De asemenea au fost propuse următoarele soluţii: A. Uzanţele normative şi cele convenţionale se mai deosebesc şi sub aspectul probei existenţei şi conţinutului lor. La soluţionarea conflictului prioritate va avea uzanţa care se plasează în timp mai aproape de data perfectării contractului. Doctrina juridică78 a menţionat că pot apărea conflicte între* uzanţe. introducând în contract o clauză în acest sens. Conflictul între o uzanţă comercială (normativă sau convenţională) şi convenţia expresă a părţilor sau dispoziţii ce ţin de ordinea publică. G. Conflictul între două uzanţe convenţionale invocate de părţi conflict este echivalent cu conflictul dintre două Acest stipulaţii contractuale. însă. în cazul unui conflict între o uzanţă convenţională şi o lege supletivă existente concomitent. De vreme ce părţile au acceptat uzanţa convenţională. Conflictul între o uzanţă convenţională şi o lege imperativă (civilă sau comercială) existente concomitent. Conflicte între uzanţe. aplicare automată asemeni legii supletive în care se integrează. ele sunt obligate juridic să respecte uzanţa respectivă. Utilizarea uzanţelor în relaţiile comerciale poate provoca unele conflicte. a) în cazul în care ar apărea un conflict între o lege uniformă din materia comerţului internaţional (ce are caracter supletiv) şi o uzanţă comercială stipulată de părţi în contractul lor. în situaţia în care apare un conflict între o uzanţă normativă şi o lege imperativă (civilă sau comercială). Uzanţa normativă are forţa juridică a legii supletive pe care o completează. Conflictul între o uzanţă convenţională şi o uzanţă normativă. Uzanţele convenţionale ţin de domeniul contractului şi pot fi aplicate contractului dat numai prin efectul acordului de voinţă a părţilor. C. în cazul în care părţile au invocat o uzanţă convenţională. b) dacă. deoarece ea constituie o stipulaţie contractuală particulară.către cei în cauză. Conflictul între o uzanţă normativă şi o lege imperativă (civilă sau comercială). uzanţe şi legile comerciale. uzanţa existentă la momentul încheierii contractului a fost înlocuită cu o altă uzanţă. are prioritate uzanţa comercială. Proba uzanţelor convenţionale nu cade în sarcina părţilor. considerându-se că părţile s-au referit la acea uzanţă. Dar aplicarea lor este condiţionată de inexistenţa unei manifestări de refuz din partea contractanţilor. în principiu. între uzanţe şi legile comerciale. această uzanţă are prioritate în aplicare. însă legea supletivă are menirea de a suplini voinţa părţilor. Uzanţa convenţională având puterea unei stipulaţii contractuale nu poate înlătura legea imperativă. uzanţele normative primesc. Deci. Cealaltă parte contractantă nu va putea fi obligată la mai mult decât la ce s-a dovedit împotriva sa. având caracter special în raport cu regula consacrată prin legea supletivă ce are caracter general. Dacă părţile n-au stipulat o clauză contrară prin contract. această uzanţă reflectă voinţa lor şi. uzanţe şi legile civile. Conflictul între o uzanţă comercială şi o lege uniformă. deci. Dacă între intervalul de timp dintre momentul încheierii contractului şi momentul executării acestuia. conflictul se rezolvă în favoarea legii im perative. în cazul în care părţile nu doresc să li se aplice uzanţele normative ele le pot înlătura. are prioritate uzanţa. deoarece această lege are forţă juridică superioară legii supletive. în cazul unui asemenea conflict are prioritate legea. deci.

De asemenea. Lituania (martie. Convenţia internaţională. Putem menţiona cu titlu de exemplu "Acordul privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale. Aspectele multiple şi foarte variate ale relaţiilor de comerţ internaţional de azi ca şi dinamica lor rapidă fac ca reglementările naţionale şi convenţiile internaţionale să nu poată acoperi toate situaţiile litigioase care apar între subiecţii acestor relaţii. iar în unele cazuri ele nici nu doresc acest lucru tocmai pentru a lăsa un câmp deschis de aplicare uzanţelor comerciale. De asemenea. aplicarea uzanţelor comerciale (normative sau convenţionale) este înlăturată şi în cazul în care asemenea uzanţe contravin dispoziţiilor ce aparţin ordinii publice naţionale sau internaţionale. care să îmbine armonios imperativele colaborării economice internaţionale cu comandamentul respectării depline a suveranităţii naţionale. concordat. 4. 1998). Clasificarea convenţiilor internaţionale. Uzanţele au o capacitate mai mare de a se adapta noilor conjuncturi apărute în diferite domenii ale comerţului. acord.Convenţia expresă a părţilor înlătură aplicarea uzanţelor comerciale (normative sau convenţionale). Pe plan terminologic. Convenţiile bilaterale urmăresc ca scop final reglementarea colaborării în domeniul comercial. carta. Din prima grupă fac parte: . ele prezintă importanţă la scară planetară. al cooperării în producţie. Convenţia internaţională este acordul de voinţă între două sau mai multe state prin care se reglementează o anumită sferă de relaţii internaţionale. convenţia internaţională primeşte în practica internaţională mai multe denumiri şi anume: tratat. 1997). (există circa 30 de denumiri). convenţiile se clasifică în: B. compromis etc. în doctrina juridică80 s-a menţionat.3. financiarvalutar. Rusia (aprilie. semnat de Republica Moldova cu 12 state la nivel de Ministru de finanţe. Convenţia de la Stockholm din 1959 prin care a fost constituită Asociaţia Europeană a Liberului Schimb etc. al transferului de tehnologie etc.1995). că convenţia constituie documentul ce controlează relaţiile între naţiuni. Tratatul de la Roma din 1957. şi anume: A. ele prezintă interes numai la scară regională. Uzanţele se bucură de o aplicare relativ frecventă în comerţul internaţional. Convenţia internaţională constituie principalul izvor internaţional al dreptului comerţului internaţional. deosebim: convenţii bilaterale şi convenţii multilaterale. In doctrina juridică81 s-a menţionat. Potrivit criteriului ce are în vedere natura normelor instituite prin convenţiile internaţionale.3. Ucraina (august.1. Izvoarele internaţionale. — — convenţii prin care se formulează norme de drept material uni form şi convenţii prin care se instituie norme de drept conflictual uni form. gendemen's agreement. România (februarie. Dacă la convenţiile internaţionale multilaterale participă numai state situate într-o anumită zonă geografică a lumii. Exemplu ne serveşte aici Tratatul de la Montevideo din 1981 prin care a fost înfiinţată Asociaţia Latino-Americană de Integrare. criteriu ce se referă doar la convenţiile multilaterale. modificând sau abrogând norme existente. că convenţiile bilaterale de natură economică reprezintă un mijloc politicojuridic deosebit de eficient şi de adecvat pentru formarea şi dezvoltarea unor norme de drept al comerţului internaţional. Convenţiile bilaterale sunt perfectate între două state şi reglementează aspecte ale relaţiilor dintre aceste state. Turcia (iulie. Ungaria (aprilie. notă diplomatică. Convenţia internaţională constituie izvor al dreptului comerţului internaţional numai când stabileşte norme ce reglementează relaţii din domeniul comerţului internaţional şi de cooperare economică şi tehnico — ştiinţifică internaţională. Convenţiile internaţionale multilaterale se realizează cu participarea mai multor state şi reglementează raporturile ce interesează dezvoltarea relaţiilor dintre statele semnatare.1995). 4. Letonia. creând norme. Azerbaidjan (noiembrie. acordurile GATT etc.1996). în unele ţări practica judiciară şi arbitrală constituie izvor de drept. Convenţiile internaţionale care constituie izvor al dreptului comerţului internaţional pot fi clasificate pe baza a două criterii. memorandum. rolul lor fiind de a colmata lacunele legislative şi contractuale. cu privire la impozitele pe venit şi pe capital". Atunci când aceste convenţii se realizează cu participarea majorităţii statelor. deseori nici părţile contractante nu pot prevedea în contractul lor toate ipotezele pe care practica le poate pune în faţa lor.1995) etc. printre care: Estonia. — — Conform criteriului ce are în vedere numărul statelor semna tare. Menţionăm cu titlu de exemplu Carta ONU.1998).

. toate tinzând la eliminarea practicii contractului de adeziune în comerţul internaţional. Corespunzător acestor reguli. (Publicaţia 522). 7 iunie Convenţia care reglementează unele conflicte în materie de cec (Geneva.05. Uzanţele comerciale facilitează tratativele şi accelerează încheierea contractelor. includerea întrun anumit contract comercial internaţional a unor condiţii generale de livrare.F. Uzanţele comerciale uniforme internaţionale se subsumează conceptului de cutumă. ratificată de ţara noastră la 6. 11 aprilie 1980). în practica de comerţ internaţional sunt luate în considerare şi alte documente de codificare a uzanţelor comerciale întocmite sub egida Camerei Internaţionale de Comerţ din Paris. alături de convenţia internaţională izvor internaţional al dreptului comerţului internaţional. Uzanţele comerciale uniforme internaţionale constituie. Cele mai importante uzanţe comerciale uniforme internaţionale au fost standardizate sub egida Camerei Internaţionale de Comerţ din Paris. prezintă o importanţă deosebită. Doctrina juridică82 a definit uzanţele comerciale uniforme internaţionale ca fiind reguli prin folosirea repetată a unor clauze contractuale. în cea de-a două grupă pot fi incluse: — — — — 1930).D. prevederile uzanţelor comerciale internaţionale sunt obligatorii numai în măsura în care părţile le invocă prin contract. în funcţie de natura mărfii părţile pot face modificări acestor reguli în cadrul contractului dintre ele. operând o anumită standardizare şi unificare a lor.F. în vigoare pentru Moldova din 1.2. elaborarea de contracte model cu privire la grupe speciale de mărfuri. Astfel sunt.Convenţia ONU asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri (Viena. în viguare din 05. — Convenţia reglementând raporturile ce decurg din contractul de expediţie sau în legătură cu acesta (Varşovia. de exemplu. Condiţiile generale Model 312 pentru vânzarea de fructe (în special citrice).A. ca izvor de drept internaţional.3. Uzanţe comerciale uniforme internaţionale.97. 1956). Ele constituie izvor de drept întrucât nu contravin legilor. 10 iunie 1958). (hotă rârea Parlamentului nr. Categorii de uzanţe comerciale uniforme internaţionale.H5-XIII din 20. 19 martie 1931). 1955). La soluţionarea litigiilor se ţine seama atât de prevederile contractului cât şi de uzanţele comerciale consacrate prin practica comercială internaţională.95. — Convenţia europeană de arbitraj comercial internaţional (Ge neva. fiind cunoscute sub denumirea de INCOTERMS — Internaţional Rules for the Interpretation ofTrade Terms — Reguli Internaţionale pentru Interpretarea Uzanţelor de Comerţ. 4. în SUA şi Canada se aplică uzanţele R. şi anume: Regulile şi uzanţele uniforme referitoare la creditul documentar (Publicaţia 500).!331-XIII. — Convenţia privind transportul de mărfuri pe Dunăre (Bratislava. 21 aprilie 1961). precum: adoptarea de condiţii uniforme cu caracter general. Sub egida Comisiei Economice Europene a ONU au fost întocmite mai multe contracte tip (standard contrczcts) şi condiţii generale de livrare (general conditions o/deh'very). Convenţia asupra legii aplicabile vânzărilor cu caracter internaţional de bunuri mobile corporale (Haga.D. Model 125 pentru vânzarea de produse metalice. în prezent. Convenţia ce reglementează unele conflicte de legi în materie de cambie şi bilet la ordin (Geneva. 15 iunie 1955) etc. Republica Moldova a aderat la convenţie prin hotărârea Parlamentului nr. (New York. Model 151 pentru vânzarea de cartofi etc. — The Revised American Foreigh Trade Definitions — Definiţiile Revizuite de Comerţ Exterior American. — Convenţia reglementând transportul combinat de mărfuri pe calea ferată şi Dunăre (Sofia. Aceste uzanţe au o largă aplicare în contractele comerciale de vînzare-cumpărare în zona europeană. .T.09. în armonie cu obiceiurile practicate în diverse centre comerciale şi pe care practica comercială internaţională le-a pus în valoare. Regulile şi uzanţele uniforme cu privire la garanţiile contractuale etc. Cutuma este cel mai vechi izvor al dreptului internaţional. care are o accepţiune mai largă incluzând şi uzanţele comerciale necodificate.). Dar în ultima perioadă există o tendinţă puternică de penetrare a regulilor INCOTERMS şi în zona tradiţională de aplicare a regulilor R. 1959) etc.94. Convenţiile multilaterale. Neavănd caracter normativ.T. întregesc contractul dintre părţi. deoarece prin intermediul lor se instituie reguli cu aplicabilitate mai largă în care se regăsesc interesele mai multor state şi care dobândesc astfel semnificaţia de elemente definitorii ale ordinii juridice naţionale. Model 410 pentru vânzarea de lemne tăiate (cherestea). Regulile şi uzanţele uniforme cu privire la incasoul documentar. realizată prin diverse metode.98.03.11. — Convenţia pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine.A.

transportul multimodal şi traficul roii on — roii of cu vehicule rutiere şi vagoane de cale ferată folosite în transportul maritim pe distanţe scurte. rezilierea contractului de vânzare. cum ar fi: factura comercială. cutuma îşi pierde din importanţa sa ca izvor al dreptului comerţului internaţional. documentele necesare pentru vămuire. INCOTERMS-90 nu reglementează în mod expres transmiterea dreptului de proprietate între părţi. In INCOTERMS — 90 termenul Franco cărăuş (loc convenit) — FCA a fost adaptat cu scopul de a putea fi folosit pentru toate tipurile de transport şi de combinarea lor. cu condiţia că părţile nu au convenit altfel. transferul riscurilor de la vânzător la cumpărător. INCOTERMS. de asemenea nu conţine clauze referitoare la cantitatea. urmat de a doua categorie de termeni potrivit cărora vânzătorul trebuie să predea marfa cărăuşului desemnat de către cumpărător ( termenii F). au fost făcute sugestii de a prezenta termenii comerciali într-un mod care să faciliteze citirea şi înţelegerea lor. vizând. în cadrul activităţilor desfăşurate de grupul de lucru al Comisiei pentru Practici Comerciale din cadrul Camerei Internaţionale de Comerţ83. încheierea unor contracte de transport şi de asigurare a mărfii. Un alt motiv pentru revizuirea termenilor derivă din schimbarea tehnicilor de transport şi. Prin codificarea (standardizarea) uzanţelor comerciale internaţionale. 1967. constituie veritabile premise ale unui drept material uniform. Termenii au fost grupaţi în patru categorii de bază. Cumpărătorul suportă toate costurile şi riscurile pe care le implică preluarea mărfii de la sediul vânzătorului până la . îndeplinirea formalităţilor pentru export şi import. documentele care atestă livrarea mărfii sau documentele de transport. In consecinţă. aspecte de livrare a mărfurilor. Necunoaşterea de către părţile contractante a practicii comerciale din ţările respective poate duce la neînţelegeri. utilizarea încărcăturii prin containere. El nu răspunde de încărcarea mărfii în mijlocul de transport pus la dispoziţie de către cumpărător şi nici de vămuirea mărfii la export. obligaţiile părţilor au fost grupate în 10 titluri. acesta rămânând a fi stabilit de părţile contractante. iar în caz contrar. pentru toţi termenii. Prezenta versiune 1990 dă părţilor această posibilitate în momentul în care trebuie să furnizeze diferite documente. cel puţin în zona europeană.1980 şi 1990 pentru a fi puse de acord cu practica comercială curentă. dar fără să-şi asume riscul de pierdere sau de deteriorare a mărfii şi fără să suporte costurile suplimentare. începând cu termenul potrivit căruia vânzătorul pune marfa la dispoziţia cumpărătorului. Aceste reguli au fost modificate ulterior în 1953. la sediul său. care intervin datorită unor evenimente ce au loc după momentul încărcării şi expedierii şi. EXW / Franco — fabrică în seamnă că vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare în momentul în care a pus marfa la dispoziţia cumpărătorului. soluţionarea unui eventual litigiu între părţi pe cale arbitrală etc. în special. sunt uzanţele INCOTERMS. termenii D potrivit cărora vânzătorul trebuie să suporte costurile şi riscurile legate de aducerea mărfii în ţara de destinaţie. continuând cu teremenii C potrivit cărora vânzătorul trebuie să încheie contractul de transport. cu toată pierderea de timp şi de bani pe care acestea le antrenează. fiecare titlu reflectând poziţia vânzătorului şi a cumpărătorului în aceeaşi problemă. la sediul vânzătorului (termenul E). Astfel se evită nesiguranţa izvorâtă din interpretarea diferită a acestor termeni în diferite ţări sau cel puţin acest risc se reduce considerabil. dispute şi procese. calitatea şi preţul mărfurilor. intrând sub incidenţa legii ce guvernează contractul respectiv. Cele mai cunoscute uzanţe şi mai frecvent inserate în contractele comerciale internaţionale de mărfuri. Pentru a înlătura asemenea dificultăţi. repartizarea cheltuielilor între partenerii contractuali. Camera Internaţională de Comerţ de la Paris a publicat în 1936 un set de reguli pentru interpretarea termenilor comerciali.1976.pe măsura creşterii numărului de convenţii internaţionale şi a rolului acestora în reglementarea raporturilor juridice şi comerciale internaţionale. De asemenea. ambalarea şi marcarea mărfurilor. în sfârşit. în principal. INCOTERMS-90 reglementează exclusiv raporturile dintre vânzător şi cumpărător. Scopul INCOTERMS este de a oferi un set de reguli internaţionale pentru interpretarea celor mai utilizaţi termeni comerciali din comerţul internaţional. acestea dobândesc o mai mare certitudine şi ca urmare. unii termeni care existau în varianta anterioară a INCOTERMS şi se refereau la modalităţile de transport specifice (FOR/FOT şi FOB Aeroport) au fost eliminaţi. pentru domeniile lor de aplicare. Motivul principal care a determinat revizuirea în 1990 a INCOTERMS a fost dorinţa de a adapta termenii respectivi la folosirea pe scară din ce în ce mai largă a schimbului electronic de date EDI — Electronic Data Exchange.

vânzătorul este obligat să obţină asigurare pentru acoperire minimă. că toate costurile şi riscurile de pierdere sau deteriorare a mărfii sunt suportate din acel moment de cumpărător. care să acopere riscul cumpărătorului de pierdere sau deteriorare a mărfii în timpul transportului. Vânzătorul asişură vămuirea mărfii pentru export. Vânzătorul încheie contractele de asigurare şi plăteşte prima de asigurare. este mai potrivit să se folosească termenul C/P. DAF / Livrat la frontieră. în portul de încărcare convenit. în portul de încărcare convenit. în portul de destinaţie convenit.. DES / Livrat pe navă înseamnă. că vânzătorul şi-a îndeplinit obligaţia de livrare în momentul în care a predat marfa cărăuşului desemnat de cumpărător. în cazul termenului CFR / Cost şi navlu. vămuită la import. Toate costurile şi riscurile de pierdere sau deteriorare a mărfii sunt suportate din acel moment de către cumpărător. Vânzătorul suportă toate riscurile şi costurile. In cazul în care cumpărătorul nu poate să îndeplinească formalităţile pentru export. vânzătorul poate să aleagă punctul de la locul sau raza teritorială menţionată unde cărăuşul urmează să preia marfa în custodia sa. pe chei. Acest termen poate fi folosit numai pentru transportul maritim sau pe apele interioare. că vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare în momentul în care marfa a fost pusă la dispoziţia cumpărătorului. în portul de destinaţie convenit. vânzătorul plăteşte frachtul pentru transportul mărfii la destinaţia convenită. Potrivit celui de-al doilea termen FCA / Franco cărăuş. Termenul "frontieră" poate fi folosit pentru orice frontieră. vânzătorul trebuie să plătească navlul şi costurile necesare pentru aducerea mărfii în portul de destinaţie convenit. trec de la vânzător la cumpărător în momentul în care marfa a fost predată în custodia cărăuşului. în cazul termenului CIF. Potrivit termenului CIF / Cost Asigurare şi Navlu. în situaţia în care balustrada vasului nu prezintă importanţă. Termenul FÂS implică obligaţia cumpărătorului de vămuire a mărfii pentru export şi nu trebuie folosit în cazul în care cumpărătorul nu poate să îndeplinească formalităţile de export. la punctul şi locul convenit. că vânzătorul şi-a îndeplinit obligaţia de livrare în momentul în care marfa a fost pusă de-a lungul vasului. dar înainte de punctul vamal de frontieră al ţării limitrofe. la frontieră. Riscurile de pierdere sau deteriorare a mărfii. incusiv cea a ţării exportatoare. se recomandă a fi utilizat termenul FCA. precum şi orice alte cheltuieli suplimentare. pe chei sau pe şlepuri. vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare în momentul în care vânzătorul pune marfa la dispoziţia cumpărătorului. e mai bine de utilizat termenul FCA. transportul aerian sau feroviar).. de exemplu. punctul şi locul. cum ar fi în cazul traficului roll-on / roll-off sau containerizat se recomandă a se folosi termenul CPT. Vânzătorul asigură vămuirea mărfii pentru export. însă suplimentar el trebuie să efectueze asigurarea pentru acoperirea riscului de pierdere sau deteriorare a mărfii în timpul transportului. Vânzătorul suportă toate cheltuielile şi riscurile legate de aducerea mărfii în portul de destinaţie convenit. în cazul în care balustrada vasului nu prezintă importanţă. Dacă pentru transportul mărfii la destinaţie se folosesc cărăuşi succesivi. Deaceea este foarte important să fie indicat în toate cazurile. în situaţia în care. înseamnă că vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare în momentul în care marfa a fost pusă la dispoziţia cumpărătorului. FOB / Franco la bord. în cazul în care balustrada navei nu prezintă relevanţă. potrivit practicii comerciale. dar suplimentar. vânzătorul are aceleaşi obligaţii ca în cazul termenului CFR.destinaţia dorită. la locul sau punctul convenit. De asemenea vânzătorul trebuie să asigure vămuirea mărfii la export. nevămuită pentru import. Se recomandă să nu fie folosit acest termen în cazul în care vânzătorul nu poate să obţină licenţa de . vânzătorul acţionează pe riscul şi pe cheltuiala cumpărătorului. precum şi orice costuri suplimentare cauzate de evenimente ce au avut loc după ce marfa a fost livrată la bordul navei. Potrivit acestui termen vânzătorul şi-a îndeplinit obligaţia de livrare în momentul în care marfa a trecut pe balustrada vasului. barje sau pe bac.. cum este în cazul transportului roll-on / roll-off. inclusiv taxele vamale.. este necesar sprijinul vânzătorului pentru încheierea contractului cu cărăuşul (cum este. dar riscul de pierdere sau deteriorare a mărfii.. el trebuie să efectueze asigurarea maritimă. In cazul termenului CIP / Fracht şi asigurare plătite până la. la bordul navei. fiind obligat să obţină asigurarea pentru acoperirea minimă. Potrivit termenului D£Q / Livrat la chei (taxe vamale plătite). FÂS / Franco de-a lungul vasului înseamnă. alte taxe şi speze legate de livrarea mărfii până în acest punct. înseamnă.. vânzătorul are obligaţii similare celor de la termenul CPT. vămuit&pentru export. cauzate de evenimente ce au avut loc după ce marfa a fost predată cărăuşului. Dacă cumpărătorul nu indică un punct precis. după termenul DAF. riscurile trec de la vânzător la cumpărător în momentul în care marfa a fost predată primului cărăuş. Vânzătorul încheie contractul de asigurare şi plăteşte prima de asigurare. se transferă de la vânzător la cumpărător în momentul în care marfa trece balustrada vasului în portul de încărcare. Aceasta înseamnă. în cazul utilizării termenului CPT / Fracht plătit până la. Termenul FOB implică obligaţia vânzătorului de vămuire a mărfii pentru export.

că vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare în momentul în care marfa a fost pusă la dispoziţia cumpărătorului. prin adăugarea cuvintelor "Delivered dutypaid. se folosesc cuvintele "taxele vamale neplătite" în loc de "taxe vamale plătite". şi anume: contracte externe.named place of desti. Vânzătorul suportă toate riscurile şi costurile. Aceste două atribute trebuie să existe cumulativ.TVA —. asigurarea. contracte de comerţ internaţional. .loc de destinaţie convenit).import. în sfârşit. a altor taxe şi speze oficiale care se plătesc la import. aceasta trebuie menţionat în mod expres. Dacă părţile doresc ca INCOTERMS să se aplice contractului lor. contractul de mandat comercial internaţional. Dacă părţile convin ca vânzătorul să îndeplinească formalităţile vamale şi să suporte costurile şi riscurile aferente. Contractul comercial internaţional este acordul de voinţă realizat între doi sau mai mulţi subiecţi ai dreptului comerţului internaţional din state diferite în scopul de a crea. comisionul atunci când sunt lipsite de elementul de internaţionalitate rămân simple contracte comerciale. contractul internaţional de asigurare etc. Tot astfel. Specific contractului comercial internaţional (fapt ce rezultă din însăşi denumire) îi sunt două elemente şi anume: comercialitatea şi internaţionalitatea. precum şi a costurilor şi riscurilor de îndeplinire a formalităţilor vamale). că vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare în momentul în care marfa a fost pusă la dispoziţia cumpărătorului. aceasta trebuie să fie menţionat în mod expres. care dă naştere la raporturi juridice comerciale bilaterale între partenerii de afaceri. în situaţia în care părţile convin să excludă dintre obligaţiile vânzătorului suportarea unor taxe legate de importul mărfii. de exemplu. Astfel putem menţiona: contractul comercial de vânzare-cumpărare internaţională. DDU / Livrat taxe vamale neplătite înseamnă.1. prin adăugarea cuvintelor respective. caracterele juridice şi clasificarea contractelor comerciale internaţionale. la locul convenit din ţara importatoare.. Noţiunea şi caracteristica generală a contractului comercial internaţional. vămuite pentru import. El constituie unicul instrument. De asemenea. în cazul ultimului termen DDP / Livrat taxe vamale plătite. Elucidăm această situaţie prin următoarele exemple. Vânzătorul suportă costurile şi riscurile legate de aducerea mărfii în acest loc (cu excepţia taxelor vamale. contracte comerciale internaţionale. este necesar ca ele să se refere expres la termenul care 1-au ales şi să indice ediţia care au avut-o în vedere.nati. vânzarea comercială. Noţiunea. VATunpaid (.ori). 5. Şi. Acest termen nu trebuie folosit în situaţia în care vânzătorul nu poate obţine licenţa de import. deşi prezintă elemente de extraneitate. TVA neplătită (. contractul de transport internaţional de mărfuri şi de persoane.. — Livrat taxe vamale plătite. mandatul comercial. Pe plan terminologic se utilizează expresii diferite pentru desemnarea conceptului în discuţie. nu pot fi considerate contracte comerciale internaţionale din cauza absenţei caracterului comercial.. părţile au dreptul să modifice sau să completeze conţinutul termenului pe care 1-au ales. CAPITOLUL V CONTRACTUL COMERCIAL INTERNAŢIONAL 5. a unor bunuri de uz personal sau familial. în situaţia în care părţile convin ca vămuirea să fie asigurată de către cumpărător.. care plăteşte şi taxele vamale. Cumpărătorul plăteşte toate costurile suplimentare şi suportă toate riscurile pentru nevămuirea la timp a mărfii pentru import.1. Operaţiunea de introducere sau scoatere din ţară prin colete sau de către călători. supuse incidenţei exclusive a dreptului naţional.1. deoarece absenţa unuia din ele face ca acest contract să se situeze în sfera contractelor civile sau comerciale. Contractul comercial internaţional este principalul instrument juridic de realizare a schimburilor economice şi comerciale internaţionale. inclusiv taxele vamale. Termenul DDP reprezintă o obligaţie maximă pentru vânzător. în condiţiile legii. Sfera contractului de comerţ internaţional cuprinde orice contract comercial convenit în raport cu străinătatea. la locul convenit din ţara importatoare. alte taxe şi speze legate de livrarea mărfii. se consideră. modifica sau stinge raporturi juridice de comerţ internaţional. taxa asupra valorii adăugate .

nici una dintre aceste operaţiuni nu rămâne în exteriorul titlului oneros.2. O asemenea operaţiune se fundează pe dorinţa egoistă de a incita interesul virtualilor cumpărători pentru marfa oferită. Cu toate acestea. greu vandabile fie că sunt necompetitive din cauza parametrilor tehnico-calitativi inferiori. acordarea asistenţei tehnice necesare funcţionării normale a acelei instalaţii. generează obligaţii inerente posesiei animo pignoris numai în sarcina creditorului garantat în măsura în care nu a prilejuit cheltuieli de conservare şi întreţinere. Astfel.87 In dreptul francez această distincţie este legislativă.84 într-o concepţie doctrinară de vădită exigenţă ştiinţifică. De asemenea. întrucât existenţa şi întinderea prestaţiilor asumate de părţi sunt certe şi determinate (sau determinabile) din chiar momentul încheierii contractului. vânzarea lor ar deveni. Scopul este de a proteja interesul comerciantului de a evita pierderi încă mai mari. fie pentru că au ieşit din modă sau din sezon. Aşa sunt. de exemplu. precum şi pătrunderea pe acea piaţă cu produsele sale. acestea au un set de caractere juridice prin care îşi exprimă specificitatea în raport cu contractele reglementate de dreptul comun. Părţile la încheierea unui contract comercial internaţional urmăresc scopul obţinerii unui profit. sunt soldate mărfuri existente în stoc. Astfel. Vânzarea de mărfuri în regim de solduri. a face sau a nu face ceva. Codul civil defineşte contractul ca o convenţie prin care una sau mai multe persoane se obligă faţă de una sau mai multe alte persoane de a da. Drept exemplu de contracte sinalagmatice perfecte ne servesc: vânzarea-cumpărarea. având ca scop atragerea clientelei.86 Orice contract este o convenţie. în speranţa vânzării ei în viitor. Aceasta este regula. dar şi înţelegerile dintre oameni prin care se sting sau se modifică obligaţiile rezultate din contracte. în activitatea de comerţ internaţional există şi contracte aleatorii. . De obicei. soldarea unor mărfuri şi licenţele neremunerate de brevete de invenţie. de reclamă. crează obligaţii reciproce. deoarece. precum: livrarea de instalaţii adecvate pentru punerea în aplicare a licenţei respective. Prin excepţie.89 5. Contractul sinalagmatic. se consideră că termenii convenţie şi contract trebuie diferenţiaţi: primul este genul. c) Sunt contracte comutative. Astfel. iar în cele din urmă. însă există şi o derogare de la ea. în principiu. depozitul etc. distribuirea de eşantioane fără plată urmăreşte exclusiv scopuri publicitare. în doctrina juridică90 s-a menţionat. Codul civil al Moldovei pentru desemnarea contractelor utilizează noţiunea de convenţie. în care existenţa şi întinderea prestaţiilor depind de un eveniment viitor şi incert (alea). contractul internaţional de asigurare şi contractul internaţional de reasigurare împotriva riscurilor. In fine. sau bilateral. contractul de gaj comercial îşi păstrează caracterul sinalagmatic imperfect. Astfel. însă. chiar imposibilă. şi o diferenţă de semnificaţie juridică. care cuprinde nu numai contractul. comerciantul îşi blochează ineficient depozitele. contractele comerciale internaţionale: a) Sunt contracte cu titlu oneros. Reciprocitatea obligaţiilor determină implicit interdependenţa lor. ce revin debitorului. iar cel de al doilea — specia. însă nu orice convenţie este un contract. comerţul său nu va putea fi exercitat în condiţii optime de eficienţă. Cu toate că există o multitudine şi o diversitate de contracte comerciale internaţionale. dacă nu ar lichida stocurile de mărfuri. prin stocarea mărfii greu vandabile. b) Sunt contracte sinalagmatice perfecte. nu se fundează nici ea pe intenţia de avantajare generoasă a cumpărătorilor. contractul de licenţă gratuită a unui brevet de invenţie are în vedere avantaje ce rezultă din alte operaţii corelative. fiecare parte având şi drepturi şi obligaţii. precum şi posibilitatea de a cere executarea contractului sau rezoluţiunea lui de către partea interesată în cazul în care partenerul său contractual nu-şi onorează obligaţia asumată prin contract. însă. Caracterele juridice ale contractelor comerciale internaţionale.1.Diferenţa de terminologie nu înseamnă. transportul. în realitate. Dacă asemenea mărfuri ar fi ţinute la preţ. că intru-siunea titlului gratuit în structura unor contracte comerciale internaţionale nu poate fi negată. De aici decurg următoarele consecinţe: posibilitatea invocării excepţiei de neexectitare.85 Convenţia este un acord de voinţe cu un obiect juridic. din ce în ce mai dificilă. Sunt menţionate cu titlu de exemplu: distribuirea gratuită de eşantioane. Toate contractele comerciale internaţionale urmăresc ca finalitate obţinerea unui profit. prin trecerea timpului. mandatul. care în realitate este o vânzare sub cost.88 în terminologia Codului civil român termenii de contract şi convenţie sunt folosiţi ca sinonime.

unele nespecifice. deci. fără a fi necesară vre-un fel de formă pentru formarea valabilă a contractului. Uneori. Contractele constitutive de drepturi crează pe seama părţilor. deci. Suntem.1. debitorul desfăşoară o activitate neîntreruptă pe tot termenul contractului. Potrivit unor opinii92 contractele comerciale internaţionale sunt considerate acte sau fapte de comerţ. contractul internaţional de furnizare a energiei electrice sau a gazelor naturale. în prezenţa cerinţei ad probationem şi nu condiţiei ad validitatem. dar aceasta nu pentru validitatea contractului. contractele comerciale internaţionale se clasifică după cum urmează: a) în raport cu efectele pe care le generează. Exemplu ne serveşte aici contractul de leasing. care au valoare juridică de sinestătătoare şi nu depind de vre-un alt contract. contractul de ipotecă.3. translative sau declarative de drepturi. comportă o executare în timp printr-o serie de prestaţii de acelaşi fel. Aşa este. c) După corelaţia existentă între ele. mai ales. utilizat. 5. cu executare succesivă şi cu executare continuă. au ca obiect una sau mai multe prestaţii. Contractul comercial internaţional se încheie. repetate la intervale de timp regulate sau neregulate. la intervale regulate. depozit. de regulă. în baza contractelor comerciale internaţionale cu executare continuă. de exemplu. obligaţia ce revine uneia dintre ele. transportul internaţional de mărfuri. de exemplu. Clasificarea contractelor comerciale internaţionale. Majoritatea contractelor comerciale internaţionale sunt principale. Contractele principale sunt acelea. Menţionăm cu titlu de exemplu vânzarea comercială internaţională. prin manifestarea de voinţă a părţilor. contractul de tranzacţie. . contractul de licenţă de brevet de invenţie. care se îndeplinesc imediat. în baza căruia utilizatorul se obligă să efectueze plata chiriei pentru folosirea bunului. contractele de mandat.d) Sunt contracte consensuale. Contractele cu executare instantanee. Clasificări după criterii nespecifice. Aici ele prezintă regula. In funcţie de criteriile nespecifice. Or. prin efectul unor contracte comerciale internaţionale se constituie drepturi reale. Exemplu în această privinţă ne serveşte contractul comercial de vânzare-cumpărare internaţională ce are ca obiect principal transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfii de la vânzător la cumpărător.3. contractele comerciale internaţionale pot fi: cu executare instantanee. Contractele translative de drepturi produc ca efect transmiterea unor drepturi reale de la un titular la altul.1. contractele comerciale internaţionale se clasifică în: principale şi accesorii. crearea drepturilor de creanţă ca. finalitatea ce vizează obţinerea profitului ţine de specificul actelor sau faptelor de comerţ. contractul de leasing. sunt relativ rar întâlnite în practica de comerţ internaţional. inexistente până atunci în patrimoniul titularului lor. care generează un drept real accesoriu (dreptul de ipotecă) în favoarea creditorului garantat. în domeniul bancar. încheind contractul în ideia obţinerii unui profit. Asemenea contracte se întâlnesc relativ rar în comerţul internaţional. contractele cu executare succesivă sunt foarte frecvent întâlnite în comerţul internaţional. cel puţin. De exemplu. ci pentru a asigura mijlocul de probă privind încheierea şi conţinutul contractului. sau pe seama unui terţ anumite drepturi subiective. că obligaţiile părţilor sau. contractele pot fi: constitutive. b) în funcţie de modul de executare. fiecare dintre părţi. întru susţinerea acestei concepţii sunt aduse următoarele argumente: contractele comerciale internaţionale au întotdeauna caracter speculativ. comision. Contractele constitutive vizează. Per a contraria. De regulă. Contractele declarative de drepturi. pe toată durata contractului. Uneori contractele comerciale internaţionale produc ca efect numai transmiterea unui drept real de folosinţă. părţile se înţeleg să consemneze în scris acordul lor de voinţă. Contractele comerciale internaţionale pot fi clasificate în funcţie de mai multe criterii.1. mandatul comercial internaţional etc. de exemplu. eşalonat în timp. De exemplu. transport etc. de natură civilă şi altele specifice dreptului comerţului internaţional. deoarece se încheie în mod valabil prin simplul acord de voinţă al părţilor. 5. sau imediată. Specific acestor contracte este faptul.

contracte ce dau naştere la obligaţii de a da. Uneori el poate genera şi o obligaţie de a nu face. atunci când este cazul. 5. ci obligaţiile care nasc din el. Din prima subgrupă fac parte contractele translative de drepturi reale. realizată şi ea în funcţie de obiectul obligaţiilor generate de contractele comerciale internaţionale. comisionul. de exemplu: mandatul. dacă s-a executat contractul principal. că ceea ce este accesoriu în cazul acestor contracte nu este contractul. sau cele de prestări de servicii: consulting. depozitul.1. de proiectare. De exemplu. comercianţii îşi asumă obligaţii de rezultat. deoarece fiecare contract generează obligaţii diferite sub aspectul obiectului lor. contracte ce dau naştere la obligaţii de a face şi contracte care generează obligaţia de a nu face. Potrivit unei alte clasificări. în doctrina juridică93 s-a menţionat. vânzătorul îşi asumă. de exemplu antrepriza. ci depind de existenţa unui contract principal. contractele comerciale internaţionale pot fi grupate în trei subgrupe şi anume: 1. . d) In funcţie de obiectul obligaţiilor pe care le generează. fidejusiunea bancară. rezilierea sau rezoluţiunea contractului principal atrage după sine rezilierea sau rezoluţiunea contractului accesoriu. — — Clasificări mult mai importante ale contractelor comerciale internaţionale sunt date de criteriile specifice acestui domeniu. 2. contracte de executare de lucrări cum sunt: contractul de antrepriză pentru lucrări de construcţiimontaj. importanţa acestei clasificări rezidă în faptul că soarta juridică a contractului accesoriu depinde de soarta contractului principal. transport. tot astfel se consideră şi contractul accesoriu. De regulă. obligaţiunea fidejusorului de a garanta datoria altcuiva. când cumpărătorul îşi asumă obligaţia ca pentru durata contractului convenit cu vânzătorul să nu se aprovizioneze cu marfă de acelaşi gen de la un alt furnizor. Astfel. dar sub aspect preponderent economic. Au caracter accesoriu contractul de gaj comercial.2. distinge: contracte de livrare de mărfuri ca. cât şi la o obligaţie de a face. Clasificarea contractelor comerciale internaţionale pe baza criteriilor specifice. obligaţia de a depune toată sârguinţa pentru obţinerea autorizaţiei de export a mărfii obiect al contractului. obligaţia constituitorului de gaj sau ipoteca de a garanta o anumită obligaţie a sa ori a altei persoane. plata unui comision sau plata unei chirii (în cazul contractului de leasing). distingem: contracte ce dau naştere la obligaţii de rezultat şi contracte ce dau naştere la obligaţii de mijloace. asigurarea. consultingul. Acest criteriu nu permite o delimitare riguroasă a celor trei subgrupe de contracte menţionate. transportul. Din ultima subgrupă fac parte acele contracte. de exemplu: vânzarea-cumpărarea şi schimbul cu variantele lor. încetarea contractului principal atrage în mod automat încetarea contractului accesoriu (accesorium sequiturprincipale). de exemplu. Astfel. iar cumpărătorul îşi asumă obligaţia de a depune diligentele corespunzătoare pentru obţinerea autorizaţiei de import a acelei mărfi ori de câte ori legislaţia ţării importatorului cere o astfel de formalitate. Conform doctrinei juridice94. în conţinutul cărora există obligaţia de a nu face concurenţă etc.3. contractele comerciale internaţionale pot genera şi obligaţii de mijloace. de engineering etc şi — contracte de prestare de servicii. deoarece acestea sunt de esenţa comerţului. — — Un alt criteriu de clasificare a contractelor comerciale internaţionale în funcţie de obiectul obligaţiilor pe care le generează. 3. ipoteca. mandat. de exemplu. — — — Din ce-a de-a doua subgrupă fac parte contractele de executare de lucrări. un contract de vânzare comercială internaţională dă naştere întotdeauna atât la o obligaţie de a da. în contractele comerciale de vânzarecumpărare internaţională.Contractele accesorii sunt acelea care nu au o existenţă şi o valoare juridică de sinestătătoare. comision etc. plata preţului. unele contracte de servicii bancare etc. însă. ceea ce înseamnă: validitatea contractului accesoriu se apreciază în funcţie de validitatea contractului principal. precum şi cele care comportă o contraprestaţie pecuniară ca.

a) In raport cu subiecţii de drept care participă la încheierea contractului, se disting: contracte perfectate între subiecţii de drept aparţinând ordinii juridice naţionale din state diferite. Specific acestor contracte este faptul, că partenerii contractuali au calităţi şi natură juridică similară, precum comercianţipersoane juridice şi comercianţi-persoane fizice, în doctrina juridică96 aceste contracte au fost numite obişnuite; — contracte perfectate între subiecţi de drept aparţinând ordinii juridice internaţionale şi subiecţi aparţinând ordinii juridice naţionale din diferite state. Aceste contracte sunt numite "State Contracts", la care una din părţi este un stat, ce acţionează de jure gestionis, iar cealaltă parte este o persoană fizică sau juridică ce aparţine ordinii juridice interne a unui alt stat. în doctrina juridică aceste contracte au fost numite semiinternaţionale sau mixte. b) în funcţie de obiect, contractele comerciale internaţionale au fost clasificate în doctrina juridică98 în cinci grupe şi anume:

Contracte translative de drepturi. Prin efectul acestor contracte se operează o transmitere de drepturi reale sau de creanţă între părţi. Contractele translative de drepturi au fost clasificate în două subgrupe: contracte de livrare de materii prime, materiale şi produse, prin care se realizează transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfii de la vânzător la cumpărător; cea de-a doua subgrupă o formează contractele prin care se transferă temporar dreptul de folosinţă asupra unui bun determinat. De exemplu, închirierea de obiecte mobile, licenţa unor programe de informatică, brevete de invenţie, mărci de fabrică, de comerţ etc.

Contracte pentru prestări de servicii, cu o gamă variată incluzând transportul, depozitul de mărfuri, mandatul, comisionul, serviciile bancare etc.
— —

Contracte de executare de lucrări. Asemenea contracte au ca obiect realizarea unor lucrări de construcţii sau a unor lucrări de montaj. Prototipul îl constituie contractul de antrepriză (de întreprindere). Sfera lucrărilor ce pot fi îndeplinite în baza unor contracte de acest gen cuprinde, în principal, edificarea de obiecte civile precum uzine, căi ferate, porturi etc. Contracte de cooperare economică internaţională. Prin intermediul acestor contracte se concretizează raporturile juridice de conlucrare între partenerii din ţări diferite în producţia de bunuri, în comercializarea unor mărfuri, în executarea unor lucrări, prestarea unor servicii sau în domeniul tehnico-ştiinţific. Contractele de cooperare economică internaţională instituie atât raporturi juridice stabilite ocazional între părţi, cât şi raporturi juridice de lungă durată (cum sunt, spre exemplu, cele instituţionalizate în cadrul unor societăţi mixte) şi învederând o anumită permanenţă.

Contracte de aport valutar. Din această categorie fac parte cumpărarea de mărfuri din străinătate cu scopul reexportării lor, operaţiunile speculative realizate prin arbitrajul bancar etc.

c) In funcţie de complexitatea contractelor, distingem: Contracte unitare. Sunt unitare acele contracte, care, potrivit naturii lor, comportă un singur acord de voinţă între părţi. După cum s-a remarcat în doctrina juridică99, din punct de vedere structural, aceste contracte pot avea o structură monolitică, precum vânzarea comercială internaţională, mandatul comercial internaţional etc., ori o structură mixtă, de tipul antreprizei, îndeplinite cu materialele procurate de executantul lucrării. Cele două subgrupe de contracte unitare se diferenţiază sub aspectul purităţii conţinutului lor. Contractele de tip monolit au un conţinut pur şi cuprind numai elemente ce ţin de specificul unui anumit contract (de exemplu, depozitul regulat, transportul de mărfuri sau de persoane etc.).In cazul contractelor de tip mixt acordul unic de voinţă ce stă la baza lor dă naştere concomitent la drepturi şi obligaţii ce ţin de specificul a, cel puţin, două contracte de tip monolit diferite. Prin urmare, conţinutul unor asemenea contracte nu este pur, ci cuprinde o diversitate de elemente preluate din conţinutul altor contracte, dar pe care părţile le-au aşezat într-o legătură de conexitate, în contractul de antrepriză este absorbită o vânzare şi, ca urmare, conţinutul acestui contract cuprinde, pe lângă elementele specifice lui, o serie de elemente specifice vânzării. Prin acordul părţilor contractante vânzarea îşi pierde identitatea de sine, integrându-se în antrepriza care a absorbit-o şi a asimilat-o total. Exigenţele practicii impun, de regulă, gruparea contractelor unitare, care se leagă unele de altele, fără ca prin înmănunchere şă-şi piardă individualitatea sau autonomia.Astfel, orice vânzare comercială internaţională de mărfuri se completează cu poliţa de asigurare şi cu contractul de transport internaţional, cu o convenţie bancară de credit documentar, precum şi cu angajamentul de control calitativ, asumat de un organ de specialitate şi cu contracte încheiate cu diverşi intermediari (bro-ker, expediţionar etc.). Pluralitatea de raporturi juridice astfel asociate nu se constituie, totuşi, într-un ansamlu contractual complex, fiecare act juridic păstrându-şi trăsăturile proprii.

Contracte complexe. Doctrina juridică100 a definit aceste contracte ca o structură juridică plurivalentă, subsumând o pluralitate de contracte distincte reciproc intercondiţionate, care formează împreună un ansnmblu

contractual închegat şi coerent. Fac parte din grupa contractelor complexe contractul de leasing, contractul de factoring, contractul de construcţii-montaj, contractul de turism internaţional etc. d) Pe baza duratei pentru care se încheie, contractele comerciale internaţionale se clasifică în: Contracte de scurtă durată. Aceste contracte se încheie pentru operaţiuni ocazionale şi, de regulă, se execută imediat, sau executarea lor nu depăşeşte un an. Asemenea contracte se întâlnesc rar în comerţul internaţional.
— —

Contracte de durată medie, care se încheie pe o perioadă de până la cinci ani. Aceste contracte prezintă avantaje pentru ambii parteneri contractuali şi sunt frecvent întâlnite în practică. Astfel, importatorul are siguranţa aprovizionării cu marfa dorită şi cerdtitudinea obţinerii serviciilor de care are nevoie pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii sale comerciale. Exportatorul are siguranţa comercializării produselor şi, respectiv, serviciilor sale pe o piaţă sigură, pe o perioadă suficient de mare pentru ca afacerea respectivă să fie rentabilă. Contracte de lungă durată. Aceste contracte se încheie pe o perioadă mai mare de cinci ani. Contractele de lungă durată sunt preferabile în anumite ramuri ale comerţului şi anume: aprovizionarea cu materii prime şi energie, domeniu în care durata contractelor comerciale internaţionale este, în mod obişnuit de 15-25 ani.

Doctrina juridică a remarcat101, că regimul juridic al contractelor de lungă durată prezintă unele particularităţi în raport cu contractele de durată scurtă sau medie. Deoarece executarea contractelor de lungă durată se prelungeşte de-a lungul mai multor ani, devin necesare o serie de clauze preventive, care, pe de o parte, să le asigure derularea ritmică în cadrul programului global dinainte stabilit, iar pe de altă parte să menţină echilibrul valoric între prestaţiile reciproce, în eventualitatea producerii pe parcurs a unor perturbări economice, susceptibile să determine repercusiuni asupra preţurilor şi cursurilor valutelor. 5.2. Elementele contractului comercial internaţional. în lipsa unor reglementări speciale, condiţiile de validitate ale contractelor comerciale internaţionale sunt cele de drept comun şi anume: capacitatea părţilor, consimţământul părţilor, obiectul şi cauza. 5.2.1. Capacitatea părţilor. Unele subiecte ale dreptului comerţului internaţional aparţin ordinii juridice internaţionale, iar altele — ordinii juridice naţionale din diferite ţări. în funcţie de apartenenţa lor la ordinea juridică internaţională sau la ordinea juridică naţională, precum şi legea aplicabilă statutului lor juridic, aceştia au capacitate subiectivală şi capacitate de exerciţiu diferită ca întindere. Capacitatea comercianţilor persoane fizice participanţi la contractele de comerţ internaţional este reglementată de lexpersonalis. Orice persoană este capabilă de a contracta în mod valabil atâta timp cât legea nu o declară incapabilă. Prin urmare, capacitatea de a contracta este regula, iar incapacitatea este excepţia. în doctrina juridică s-a menţionat, că potrivit legii personale ar trebui să rezulte următoarele consecinţe: dacă o persoană este capabilă după legea sa personală, ea va fi considerată capabilă în orice ţară se duce; dacă o persoană este considerată incapabilă potrivit legii sale personale, ea va fi considerată astfel în orice altă ţară. în practica judiciară şi în legislaţia unor state îşi găseşte aplicare consecventă numai prima consecinţă. Situaţia este alta în ceea ce priveşte conse cinţa a doua: o persoană incapabilă după legea sa personală este posibil să fie considerată capabilă în altă ţară. Se ajunge la această situaţie în cadrul teoriei interesului naţional, care constituie o limitare a sistemului legii naţionale. Capacitatea de a contracta a persoanelor juridice, subiecţi de drept naţional, este determinată de lex societatis.
a) b)

Organizaţiile interguvernamentale au un statut juridic special în ce priveşte capacitatea de a contracta. Organizaţiile interguvernamentale, fiind create de statele semnatare a convenţiei de constituire a lor, au calitatea de subiecţi de drept derivaţi a căror capacitate juridică este subordonată realizării finalităţii avută în vedere la înfiinţarea acestora. Şi statul ca parte contractantă dobândeşte un statut juridic special. Capacitatea statului suportă impactul atât a normelor de drept naţional, cât şi a unor norme de drept internaţional. 5.2.2. Consimţământul părţilor. Consimţământul reprezintă voinţa internă de a încheia contractul, exteriorizată sau manifestată, într-o accepţiune mai largă, consimţământul este acordul de voinţă între două sau mai multe persoane, care încheie un contract sau un alt act juridic bilateral (sau multilateral).

Condiţiile de valabilitate ale consimţământului sunt următoarele:104
— — — —

să provină de la o persoană cu discernământ; să fie exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice; să fie exteriorizat, adică să fie manifestat în exterior; să nu fie alterat de vre-un viciu de consimţământ (eroare, doi,violenţă, leziune). Un contract viciat de eroare, violenţă sau doi este nul, însă nulitatea este "relativă" şi nu "absolută".

Consimţământul ca element al contractelor comerciale internaţionale prezintă unele particularităţi în raport cu consimţământul ca element al contractelor civile. Astfel, în raporturile comerciale internaţionale sunt instituite anumite limitări ale erorii substanţiale, dublată de o extindere a cazurilor în care eroarea de drept dobândeşte importanţă practică. De asemenea, validitatea consimţământului exprimat de state şi de organizaţiile interguvernamentale ca părţi contractante, suportă impactul reglementărilor de drept internaţional public, care comportă exigenţe deosebite faţă de cele instituite prin normele dreptului privat. Leziunea. Prin leziune se înţelege paguba ce rezultă pentru o parte contractantă din disproporţia existentă între prestaţiile reciproc stipulate în contractul respectiv. O parte contractantă este lezată când se obligă la o prestaţie care este disproporţională faţă de prestaţia ce i se promite de către cealaltă parte. După cum s-a remarcat în doctrina juridică106, în dreptul civil român leziunea are aplicaţie restrânsă atât în ce priveşte persoanele, cât şi în ceea ce priveşte actele juridice. Leziunea este admisă în privinţa minorilor, care au împlinit vârsta de 14 ani şi care încheie singuri, fără acordul părinţilor sau a tutorelui, acte juridice pentru a căror validitate nu se cere, însă, şi aprobarea prealabilă a autorităţii tutelare. Dacă un atare act produce minorului o vătămare, acesta dă drept la acţiune în anulare a actului respectiv. Actele în privinţa cărora se pune problema leziunii sunt contractele comutative, deoarece numai acestea se încheie în vederea unor prestaţii a căror întindere este certă şi cunoscută din momentul încheierii contractului, în cazul contractului aleatoriu nu se poate vorbi de leziune, deoarece părţile au contractat, acceptând riscul pe care-1 prezintă elementul aleatoriu, esenţial într-un asemenea contract. Sancţiunea care intervine este nulitatea relativă. Eroarea constă în credinţa greşită în care se poate afla una din părţile contractante în legătură cu contractul încheiat sau în falsa reprezentare a realităţii la încheierea unui contract. Dacă falsa reprezentare vizează existenţa, natura sau efectele unui fapt, suntem în prezenţa unei erori de fapt. Dacă falsa reprezentare vizează existenţa ori înţelesul unei norme juridice, suntem în prezenţa erorii de drept. în doctrina juridică există diferite opinii privind afectarea valabilităţii consimţământului de către eroarea de drept. Potrivit unei opinii107, se consideră că eroarea de drept nu este viciu de consimţământ, deoarece există prezumţia de cunoaştere a legii şi nimeni nu se poate apăra, invocând necunoaşterea legii: nemo consetur ignorare legem. într-o altă opinie108, susţinută de majoritatea autorilor, se consideră, că eroarea de drept este viciu de consimţământ, întru susţinerea acestei opinii sunt prezentate următoarele argumente: efectul erorii de drept este acelaşi cu efectul erorii de fapt şi invocarea erorii de drept se face nu pentru a se sustrage aplicării legii, ci pentru aplicarea acesteia. în dreptul comerţului internaţional se admite, că prezumţia de cunoaştere a legii nu operează cu privire la normele de drept dintr-un stat străin, iar eventualitatea unei informări incomplete asupra existenţei şi conţinutului acestor norme devine admisibilă. După cum s-a remarcat în doctrina juridică109, reglementările aplicabile într-o altă ţară nu pot fi atât de familiare subiectului de drept ca propria sa legislaţie. Se precizează, însă, că consimţământul nu este vulnerabil eo ipso ori de câte ori voinţa a fost influenţată de o eroare de drept. Se cere ca aceasta să prezinte gravitate.
a) b)

In dreptul civil român, în raport cu efectele pe care le produce, eroarea poate fi: —Eroarea obstacol sau eroarea distructivă de voinţă, în acest caz,eroarea împiedică formarea contractului, acesta fiind lovit de nulitate absolută. Eroarea obstacol există în următoarele cazuri: eroarea există asupra naturii contractului (error in negorio), de exemplu una din părţi remite un lucru cu titlu de vânzare, iar cealaltă crede că îl primeşte cu titlu de donaţie; b) eroarea este asupra identităţii lucrului (error in corpore) ce constituie obiect al contractului, de exemplu
a)

deoarece nimeni nu poate fi obligat la imposibil. — Să fie licit şi moral. sau pe care vânzătorul le va procura de pe piaţă). în situaţia în care este . dolul şi violenţa nu constituie viciu de consimţământ în contractele comerciale internaţionale. sau vor fi fabricate ulterior. greutate. obiectul este determinat. comision. deoarece pare greu de admis ca un comerciant ce acţionează ca profesionist să se poată înşela cu privire la substanţa mărfurilor pe care le prelucrează sau le vinde în mod obişnuit. Prestaţia care constituie obiect al contractului poate fi pozitivă — o obligaţie de a da ori una de a face (livrarea de mărfuri. Dacă obiectul este un bun individual determinat. în dreptul comerţului internaţional nu sunt considerate doi manifestările lipsite de gravitate. Este greu de imaginat. definite în specia lor prin caractere generice (număr. pe de altă patre. navlu. Astfel. dar nu şi pentru o altă persoană. pe baza unor elemente de determinare stabilite în contract. iar cealaltă crede că a cumpărat un alt lucru. în contractele comerciale internaţionale eroarea cu privire la substanţa lucrului este rar întâlnită. Dolul constituie faptul de a surprinde. cu condiţia ca părţile să fi prevăzut criterii în acest scop. printr-o eroare provocată. De asemenea. deoarece perfectarea unor asemenea contracte are loc după negocieri prealabile între partenerii contractuali. obiectul este determinabil. Doctrina juridică a remarcat'12. iar. Eroarea viciu de consimţământ. precum şi comerţul cu sclavi contravin atât ordinii juridice internaţionale. nefiind excluse obligaţiile cu obiect determinat. că se recunoaşte caracter determinabil obiectului contractului numai atunci când există elemente suficiente pe baza cărora acesta să poată fi stabilit în timpul executării contractului. Prevalenta unor asemenea obligaţii se explică. Eroarea este viciu de consimţământ111 când este fie cu privire la substanţa lucrului. — Doctrina juridică a remarcat. în contractele comerciale internaţionale caracterul licit al obiectului se raportează atât la ordinea juridică internaţională. majoritatea contractelor comerciale internaţionale se încheie prin corespondenţă. precum simpla exagerare în scop de reclamă a calităţilor mărfurilor oferite spre vânzare sau trecerea sub tăcere a unor defecte pe care cumpărătorul putea să le descopere singur. Prin violenţă se înţelege folosirea unor mijloace de constrângere asupra unei persoane pentru a o determina să încheie un contract. Eroarea viciu de consimţământ atrage nulitatea relativă a contractului. că eroarea de fapt. în contractele comerciale internaţionale prevalează obligaţiile cu obiect determinabil ulterior momentului realizării acordului de voinţă a părţilor. în acest caz eroarea nu împiedică formarea contractului. obiectul contractului este posibil. O parte este indusă în eroare prin acţiunile viclene ale celeilalte. Obiectul contractului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: —Sa fie determinat la momentul încheierii contractului sau determinabil în viitor. Caracteristic pentru contractele comerciale internaţionale este obiectul determinabil în viitor. pe de o parte. Determinarea obiectului prestaţiilor în natură. că unul dintre partenerii de negocieri să fie constrâns prin violenţă de către celălalt partener pentru a accepta condiţiile de contractare impuse de acesta. comerţul cu droguri. Dacă obiectul contractului este un bun de gen. în dreptul civil dolul constituie o circumstanţă agravantă a erorii113. Dacă obiectul este imposibil numai pentru debitor. consimţământul unei persoane şi de a o determina în acest mod să încheie un contract. concurenţa neloială şi contraprestaţiile pecuniare: preţ. cât şi ordinii juridice naţionale din statele membre ale comunităţii de naţiuni. Obiectul contractului constituie prestaţia (acţiunea sau inacţiunea) la care părţile sau una dintre ele se obligă prin contract. executarea de lucrări). în contractele comerciale internaţionale violenţa nu poate constitui viciu de consimţământ. prima de asigurare). 5. că în majoritatea cazurilor se contractează bunuri viitoare (care în momentul contractului se află în curs de fabricaţie.3. Să fie posibil. res genera. adică imposibilitate relativă. adică pentru "determinarea calităţii şi cantităţii. dar alterează voinţa părţii ce a căzut în eroare. cât şi la ordinea juridică naţională existentă în ţările de provenienţă a partenerilor contractuali. se viciază consimţământul. Această condiţie trebuie înţeleasă în sensul de imposibilitate abso lută114. sau negativă — o obligaţie de a nu face (de exemplu. Imposibilitatea poate fi materială sau ju ridică. res certa.una din părţi crede că vinde un anumit lucru.2. prin ponderea de masă ce o au în cadrul unor astfel de raporturi bunurile fungibile. măsură). fie cu privire la identitatea persoanei. dacă este vorba de un contract intuiţii personae.

O particularitate a operaţiunilor de comerţ internaţional este că acestea se realizează nu numai prin acte juridice cauzale. 5. Determinarea obiectului presta pecuniare. dacă părţile doresc ca acordul lor de voinţă să fie consemnat printr-un asemenea înscris. apare deseori în comerţul internaţional ca un element determinabil în viitor. Acest înscris este supus formalităţilor dublului sau multiplului exemplar. conosamentul. va fi anulabil. încorporează în document dreptul de creanţă pe care îl exprimă. nu se cere ca înscrisul constatator al unui astfel de contract să fie autentificat. ca urmare. — conferă certitudine momentului încheierii contractului şi delimitează astfel obligaţiile contractuale propriu-zise în raport cu negocierile precontractuale. de regulă. Pentru a asigura validitatea contractului comercial internaţional.3. existenţa contractului fiind probată prin factura de livrare a mărfii şi prin documentele de plată a acesteia. fapt ce prezintă o importanţă deosebită mai cu seamă în cazul contractelor de lungă durată. admit posibilitatea încheierii contractelor verbale în raporturile comerciale. Forma şi limba contractului comercial internaţional.. Contractele comerciale internaţionale pot fi încheiate verbal sau în formă scrisă.3. Forma scrisă nu constituie o condiţie de validitate a contractului comercial internaţional. Condiţiile menţionate diferă în funcţie de legea aplicabilă raporturilor juridice dintre părţi.1. Părţile sunt libere să decidă în privinţa stabilirii criteriilor de determinare a valorii prestaţiilor pecuniare. după caz. reprezentanţii lor autorizaţi). Există însă situaţii. primele de asigurare etc. 5. biletul la ordin.2. Practica relevă. care suiit valabile independent de cauza lor. navlul. O atare situaţie este foarte puţin probabilă în comerţul internaţional. ci doar o cerinţă de ordin probator. şi anume oferta şi acceptarea. ci şi prin acte juridice abstracte. nefiind acte juridice solemne. Sigur. Raporturile de comerţ internaţional se caracterizează prin celeritate şi subiecţii acestor raporturi nu au posibilitatea în toate cazurile să redacteze în scris contracte meticulos negociate. cecul. iar prestaţiile asumate prin contract încep să se execute imediat. Perfectarea contractelor comerciale internaţionale în formă scrisă prezintă multiple şi importante avantaje. cauza trebuie să fie licită şi morală.imposibilă definirea obiectului prestaţiilor în natură. Cauza este scopul în vederea căruia partenerii contractuali îşi dau consimţământul.4. de exemplu legislaţia franceză. Uneori acordul de voinţă al partenerilor contractuali se realizează spontan. însă ea suportă o derogare şi anume: se cere înscris autentic atunci când în raportul obligaţional de natură comercială este necesară îndeplinirea unei operaţiuni juridice civile. — facilitează controlul şi supravegherea modului de executare a obligaţiilor contractuale. particularizându-se în funcţie de felul cum se perfectează contractul. 5. contractele între prezenţi (inter praesentes) sunt constatate. Există. de natură strict formală. contractul respectiv este lipsit de o clauză esenţială şi. cât şi referitor la întinderea drepturilor şi obligaţiilor generate de acesta pe seama fiecăruia ditre ei. Aceasta este regula. Forma contractului. . printr-un înscris unic în care sunt stipulate toate clauzele convenite de părţi şi pe care acestea îl semnează (sau. O asemenea posibilitate nu este agreată de doctrină. ţiilor Preţul. Contractele comerciale internaţionale. dintre care doctrina juridică a remarcat următoarele: creează pentru părţi posibilitarea de a preciza în termeni clari conţinutul contractului (care în mod obişnuit este complex) şi. în general. în accep ţiunea cea mai cuprinzătoare incluzând comisionul. Astfel. care accentuează dezavantajele contractelor verbale şi subliniază necesitatea de a se încheia contracte în formă scrisă. Exemplul este constituirea unei ipoteci convenţionale. lipsind de eficienţă juridică toate documentele anterioare care nu au fost inserate în contract. Titlurile arătate. acesta poate fi valorificat de către posesorul legitim. îndeplinirea formei scrise poate fi realizată în diferite moduri. pentru a cărei valabilitate însăşi legea civilă pretinde redactarea unui înscris autentic. Numai ulterior se redactează înscrisul constatator al contractului. cel puţin. că majoritatea contractelor comerciale internaţionale. precum cambia. Contractele încheiate între absenţi (inter absentes) nu se consacră printr-un înscris unic. nimic nu le împiedică să facă acest lucru. o unitate de concepţie legislativă în toate legislaţiile naţionale privind criteriile de determinare a ceea ce este licit sau ilicit. în consecinţă. două înscrisuri distincte. prin consecinţă. încheiate între absenţi sunt realizate prin. făcând abstracţie de cauza raporturilor juridice exprimate în înscris. când nici nu se redactează un asemenea înscris. se reduce riscul apariţiei unor neînţelegeri ulterioare între partenerii contractuali atât cu privire la existenţa contractului. — Unele sisteme de drept naţional.

1. pot desemna explicit sau implicit legea aplicabilă contractului comercial internaţional. capabile să redea specificul contractului şi care sunt în mod obişnuit utilizate în comerţul internaţional. uneori părţile omit din neştiinţă să indice lex contractus. Contractele comerciale internaţionale. De exemplu. . Explicaţie preliminară. adică prin voinţa părţilor contractante şi obiectiv. elaborate prin unificarea şi standardizarea uzanţelor comerciale domeniului căruia aparţine contractul concret perfectat. părţile preferă limba. cât şi ulterior acelui moment.4. această formă este obligatorie şi pentru orice modificare ulterioară adusă acestuia. însă. 5. Determinarea legii aplicabile contractului comercial internaţional de către părţile contractante. Alegerea limbii contractului de către părţi prezintă interes atât la momentul întocmirii documentelor iniţiale. Comerţul internaţional implică posibilitatea apariţiei unor conflicte între dispoziţii normative comerciale ale diferitelor state sau între uzanţele comerciale ale acestora. de cele mai multe ori se încheie în două sau trei exemplare originale. Prin elementul de extraneitate contractul comercial internaţional prezintă inevitabile legături cu mai multe legislaţii. — 5.Nu există reguli imperative privind redactarea înscrisurilor prin care se constată existenţa şi conţinutul contractului comercial internaţional. modul şi procedura de recepţie. Mai mult decât atât.2. Pentru evitarea conflictului de legi părţile. având conţinut identic. prin folosirea clauzei electio juris. determinarea ei revine organului de jurisdicţie competent. în practica de încheiere a contractelor comerciale internaţionale există o tendinţă de simplificare a operaţiunii de redactare a înscrisului unic constatator al contractului. pe care părţile o aleg prin consens. datorită inevitabilelor deosebiri de fond dintre conţinutul celor două reglementări.4. Un exemplar din contract se redactează în una din limbile de largă circulaţie internaţională şi constituie elementul de referinţă pentru ipoteza apariţiilor ulterioare a unor neînţelegeri între partenerii contractuali. Spre exemplu. Este important de reţinut. 5. garanţiile de calitate. de regulă. partenerii contractuali determină legea aplicabilă contractului în finalul discuţiilor. Dreptul aplicabil contractului comercial internaţional. pentru că este firesc ca un astfel de contract să fie cârmuit de legea naţională a părţilor. adică prin criterii obiective de localizare a contractului în spaţiul unui anumit sistem de drept. formule şi expresii adecvate tehnicii comerciale. dar fiind redactate în limbi diferite. Atunci când părţile desemnează legea aplicabilă contractului lor. limba contractului este limba corespondenţei comerciale subsecvente. deoarece numai ea îl poate valida şi permite contractului să producă efecte juridice. această problemă înaintea negocierii unor aspecte specifice precum: transmiterea riscurilor între partenerii contractuali. în cazul în care părţile nu şi-au exprimat voinţa cu privire la această lege. Uneori. dacă raporturile juridice au fost stabilite între o firmă din Moldova şi o altă firmă din Belgi^operaţiunea încheiată va avea legături cu dispoziţiile normative din cele două state. în baza principiului lex voluntatis. Orice contract intern sau internaţional este cârmuit de o lege. părţile utilizează condiţiile generale. precum şi limba în care se va desfăşura procedura de soluţionare a unui eventual litigiu. deoarece nu există nici o lege care să se aplice în mod automat în comerţul internaţional.2. Limba contractului. ele rezolvă. La o primă examinare fiecare dintre sistemele de drept ale acestor state pare îndreptăţit a reglementa contractul încheiat între comercianţii dintre cele două ţări. că dacă contractul iniţial a fost redactat în formă scrisă.4. limba engleză este frecvent utilizată ca limbă a contractelor din domeniul transportului maritim. aplicarea cumulativă a legislaţiilor din ambele ţări este practc irealizabilă. Pentru contractul comercial intern problema nu se pune. după cum nu există nici un sistem de drept care să nu poată fi aplicabil niciodată. Astfel. creîndu-se prin aceasta o dificultate în plus în procesul derulării tratativelor şi existând pericolul repunerii în cauză a ansamblului înţelegerilor convenite între aceştia. în sfera condiţiilor de formă se include şi limba de redactare a contractului. Dar. De regulă. care conţine noţiuni.3. condiţiile de plată şi cele de credit. contractele-tip sau contractele cadru. neexploatând astfel un factor însemnat al asigurării securităţii şi rentabilităţii contractuale. 5. De obicei. Determinarea dreptului aplicabil contractului se poate face în două moduri: subiectiv. Pentru contractul comercial internaţional problema se pune.

Această clauză contractuală constituie una din clauzele specifice contractelor comerciale internaţionale. în Restatement Second of the Law of Conflict of Laws (1971) recunoaşte în mod expres acest drept părţilor contractante. soluţionându-1 anticipat. Legea la care se referă părţile spre a determina astfel conţinutul contractului lor încetează de a mai fi lege din moment ce a fost inserată în contract şi de aceea ea nici nu poate da naştere la un "conflict de legi". Părţile. fie în mod direct. Lex voluntatis este norma conflictuală de drept internaţional privat. ci doar pentru a face din aceste dispoziţii simple clauze ale contractului lor. De obicei. Posibilitatea acordată părţilor de a alege dreptul aplicabil contractului lor este recunoscută de aproape toate sistemele de drept. în loc ca părţile să copieze dispoziţiile legii străine în contractul lor. Algeria. deoarece nu cu titlu "de lege". denumită lex voluntatis. părţile unui contract de vânzare-cumpărare internaţională în loc să indice în conţinutul contractului drepturile şi obligaţiile vânzătorului şi cumpărătorului. Chiar şi dreptul S. al cărei scop este ca legea străină respectivă să devină dreptul material aplicabil contractului lor (lex causae). De exemplu. care la rândul ei indică dreptul material aplicabil. Deoarece contractele sunt. denumită convenţional pactum de lege utenda. Exprimarea voinţei părţilor cu privire la alegerea dreptului aplicabil are drept scop evitarea unui conflict de legi. se pot referi la o lege străină numai pentru a preciza conţinutul contractului lor. Normele conflictuale ale diferitelor sisteme de drept au soluţii diferite . că ea implică o egală recunoaştere a sistemelor naţionale de drept civil şi comercial. ele fac în conţinutul contractului o referire la legea străină. în unele ţări precum Mexic. fie prin recepţia în contract a legii străine. chiar dacă în privinţa determinării câmpului ei de aplicare există divergenţe. în concluzie putem menţiona. Desfăşurarea normală a relaţiilor comerciale internaţionale reclamă uniformizarea normelor conflictuale într-o măsură cât mai mare. Ele sunt reduse la nivelul unui conţinut contractual cu toate consecinţele ce decurg de aici. ci ele desemnează doar pe această cale de trimitere (per relationem) dispoziţiile sau numai unele din dispoziţiile legii străine respective. Numai norma lex voluntatis este practic comună tuturor şi din motive atât teoretice cât şi practice ea trebuie păstrată. ele se referă la legea engleză Sale ofGoodsAct 1979 şi astfel drepturile şi obligaţiile lor contractuale vor fi cele arătate de această lege. deoarece părţile contractante în faţa mai multor "legi în conflict" cu privire la contractul lor. ale cărei dispoziţii au fost inserate în contractul lor. expresia voinţei părţilor. Alegerea dreptului aplicabil se poate face fie în mod indirect. atunci când se alege dreptul material aplicabil. care intervin în cazurile în care părţile nu au ales lex con-tractus. determinarea legii aplicabile contractului se face prin însuşi contractul încheiat de părţi şi anume printr-o clauză a acestuia. în baza căreia părţile contractante pot să aleagă ca lege competentă a guverna raporturile lor contractuale (lex causae} sistemul de drept al unui stat. De aceea. că părţile se pot referi la o lege străină în două moduri şi anume: fie printr-un pactum de lege utenda. Fundamentarea normei lex voluntatis. Un alt temei al normei conflictuale lex voluntatis constă în aceea. ci dispoziţiile ei sunt convertite în clauze sau dispoziţii ale contractului. Legea străină la care se referă părţile nu îndeplineşte funcţia de "lege" aleasă de părţi pentru a guverna ^contractul lor (ea nu este menită să fie drept material aplicabil în privinţa contractului lor). voinţa părţilor astfel exprimată îndeplineşte funcţia unei norme conflictuale. fie întregul contract sau numai anumite elemente sau efecte ale contractului să fie reglementate aşa cum sunt reglementate în legea la care se referă. atunci când se determină norma conflictuală de drept internaţional privat. Brazilia. Argentina. din care să rezulte că ele convin ca. că părţile acţionând în acest mod nu aleg o lege aplicabilă contractului. este normal să li se permită părţilor să-şi exprime voinţa cu privire la legea aplicabilă contractului lor.Determinarea dreptului aplicabil de către părţi se mai numeşte şi "alegerea dreptului". prin excelenţă. "sistem de drept" vor fi luate în consideraţie dispoziţiile sale.U.A. . aleg sistemul de drept pe care îl cred mai apt de a guverna raporturile lor juridice (electio juris). In doctrina juridică117 s-a menţionat. însă. Venezuela principiul autonomiei de voinţă nu joacă nici un rol. Legea la care se referă părţile numai pentru a determina conţinutul contractului lor poate fi orice lege din oricare ţară din lume. Astfel. ca expresie a egalităţii suverane a statelor.

deoarece numai într-o atare situaţie pot fi apreciate dispoziţiile legii alese de părţi în raport cu principiile fundamentale ale legii forului. Ea permite părţilor să aleagă ca lex contractus dreptul material al acelei ţări. în doctrina juridică120 s-a menţionat. De exemplu. cu toate consecinţele care decurg de aici. Problema excepţiei de "ordine publică" se poate pune numai în privinţa legii străine luată în considerare cu titlu de lex causae. în conformitate cu legea aplicabilă în temeiul normelor de drept internaţional privat". Dacă elementul obiectiv se poate proba relativ uşor. deoarece cuprindea toate reglementările necesare în vederea soluţionării litigiului. că apare ca nejustificată absolutizarea principiului lex voluntatis în cazurile în care alegerea dreptului se datorează unei erori. De exemplu. care ar contraveni ordinii publice locale. acesta intră sub regimul juridic al acelui sistem de drept. în materia vânzării nu mai există conflicte de legi şi îşi găseşte aplicaţia automat dreptul material uniform din această convenţie. Odată desemnată legea aplicabilă contractului. Elementul subiectiv constă în intenţia părţilor de a eluda normala aplicare a normei conflictuale lexvoluntatis prin evitarea sistemului juridic sub care s-a contractat. Principiul libertăţii contractuale îşi găseşte aplicare atât în domeniul contractelor interne. în principiu. alegerea de către părţi a legii contractului va fi înlăturată de organul de jurisdicţie şi înlocuită cu sistemul de drept care are o legătură reală cu contractul. Aplicarea normei lex voluntatis este limitată şi de normele de drept material uniform. se înţelege întregul sistem de drept al ţării respective. eludează alte dispoziţii legale defavorabile acestora. cum ar fi optarea pentru o lege care anulează contractul sau nu cuprinde de fel reglementări susceptibile să se aplice raporturilor respective. ca urmare a aderării Republicii Moldova Ia Convenţia Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri de la Viena din 11 aprilie 1980. dacă în speţă este vorba de un contract de vânzare internaţională). dacă. în lipsa unor asemeni principii. şi nu o anumită lege substanţială sau de drept material (deci nu o lege naţională privind vânzarea. o constituie ordinea publică de drept internaţional privat. Domeniul de aplicare al normei lex voluntatis este limitat de frauda de lege şi de ordinea publică de drept internaţional privat. Lex voluntatis. dar el funcţionează în domeniul normelor supletive. în rezolvarea problemelor juridice ale contractului comercial internaţional se . normele de drept uniform nu indică o altă soluţie. oricât ar fi de cuprinzător. Dreptul material uniform aplicabil unui contract comercial internaţional. a oricărei norme conflictuale. evident. Excepţia de ordine publică nu poate interveni în cazul referirii părţilor la o lege străină per relationem. Elementul obiectiv constă în crearea artificială a unei legături contractului comercial internaţional cu legea unei anumite ţări. Astfel. are o natură juridică deosebită: principiul libertăţii contractuale este un principiu de drept civil intern în timp ce lex voluntatis este o normă de drept internaţional privat. a fost supus printr-o clauză expresă legii române. nu şi a celor imperative. Frauda de lege presupune două elemente: unul obiectiv şi altul subiectiv.Norma lex voluntatis răspunde cel mai bine necesităţilor comerţului internaţional de securitate şi previzibilitate. care corespunde cel mai bine specificului operaţiunii în discuţie. Dacă frauda de lege este dovedită. în timpul executării contractului au apărut neînţelegeri privind calitatea mărfii livrate. Prin Zex contractus. deoarece nu este vorba de dispoziţiile unei legi. cel subiectiv — nu. adică dreptul aplicabil contractului. conflictele de legi pe care norma lexvoluntatis este chemată să le soluţioneze. cât şi a celor internaţionale. S-a pus problema criteriilor de care depinde determinarea proprietăţilor calitative ale măslinelor şi modul de a se efectua calibrajul lor. Limitarea domeniului de aplicare al normei lex voluntatis. Relaţia lexvoluntatis — libertatea contractuală. O altă limitare a normei lexvoluntatis ca de altfel. Pentru domenii neacoperite de normele uniforme de drept material reintră în joc normele conflictuale. în primul rând norma lex voluntatis. un contract de vânzare de măsline de către o firmă din Grecia unei firme din România. care nu prevede nimic referitor la cultura măslinelor. Comisia de Arbitraj din Bucureşti a înlăturat parţial incidenţa legii române. ci doar de stipulaţii contractuale a căror valoare se analizează în cadrul dreptului intern. Normele de drept material uniform suprimă. Convenţia de la Viena —1980 prevede: "Problemele privind materiile cârmuite de prezenta convenţie şi care nu sunt rezolvate în mod expres de către ea. Frauda de lege în dreptul internaţional privat118 este operaţia prin care părţile unui raport juridic. părţile îşi crează în mod voit condiţii sau împrejurări prin care se sustrag de sub autoritatea unor dispoziţii legale imperative spre a face ca raportul lor să fie cârmuit de alte dispoziţii legale mai convenabile. nu reuşeşte să acopere întreaga problematică. Prin urmare. utilizând unele dispoziţii legale convenabile lor. aplicând-o pe cea greacă. chair dacă este un reflex al principiului libertăţii contractuale. intereselor părţilor şi care le este cunoscut părţilor. vor fi reglementate potrivit cu principiile generale din care ea se inspiră sau.

că ele au convenit să se refere la dreptul material al statului respectiv. că referirea părţilor numai la anumite uzanţe comerciale aduce în atenţie nu o problemă de opţiune. Desemnarea dreptului aplicabil este mai dificilă atunci. legea aplicabilă. Ea apare drept un sistem incomplet.3. ca rezultat al voinţei exprese sau implicite a părţilor ea îşi află sprijinul în sistemele juridice naţionale. deoarece nu se cunoaşte exact conţinutul lex mercatoria şi nici momentul naşterii uzanţelor comerciale internaţionale. In situiaţia aplicării uzanţelor comerciale. că uzanţele comerciale nu pot fi considerate reguli de drept. Dacă părţile raportează contractul lor exclusiv la uzanţele comerciale internaţionale sau exclusiv la principiile generale ale dreptului. Pentru aceste considerente. precum şi ca urmare a unor contracte simplificate. în asemenea situaţii nu pot fi admise interpretări ipotetice ale intenţiei părţilor în momentul încheierii contractului. când părţile la încheierea contractului nu au prevăzut. Când părţile aleg un sistem de drept cu titlu de drept aplicabil (lex causae) se presupune. consecinţă a unor îndelungate relaţii de afaceri între parteneri. iar în absenţa voinţei partenerilor contractuali temeiul competenţei lex mercatoria este cel jurisprudenţial. dispunând că atunci când se prevede aplicarea legii unei anumite ţări. se înţelege că sunt aplicabile numai normele juridice în vigoare în acea ţară. în doctrina juridică unii autori au susţinut existenţa lex mercatoria122. Lex mercatoria este. ci doar una de accente. Cu toate avantajele pe care le prezintă alegerea sistemului de drept naţional care urmează să se aplice contractului comercial internaţional. însă. acestea doresc să evite asemenea consecinţe. ca şi cum ar lipsi legea care să guverneze contractul. în ambele cazuri "gardienii" lex mercatoria rămân arbitrii. Deasemenea. s-a menţionat. această sarcină revine organului de jurisdicţie competent. s-ar putea ajunge la situaţia ca respectivul sistem de drept să refuze guvernarea contractului şi să trimită la un alt sistem de drept. cu excluderea normelor de drept internaţional privat. deoarece nu priveşte aspecte legate de capacitate sau de consimţământ. că nu există o societas mercatorum şi o structură a acesteia. . este frecvenţa din ce în ce mai mare a încheierii unor asemenea contracte inter absentes. independentă faţă de sistemele juridice naţionale. în doctrina juridică s-a pus problema de a şti. Determinarea legii aplicabile contractului comercial internaţional de organul de jurisdicţie. Excluderea retrimiterii. Dacă s-ar alege şi normele conflictuale. Or. iar alţii au contestat-o123. în special în cadrul contractelor de vânzare. prin determinarea dreptului aplicabil de către părţi. cel puţin implicit. Astfel. Unii autori124 se pronunţă în favoarea luării în considerare în ansamblu a lex mercatoria şi menţionează. dacă lex mercator este sau nu aptă să figureze în calitate de lex contractus. că uzanţele comerciale internaţionale şi practica au contribuit substanţial la dezvoltarea dreptului comerţului internaţional.determină mai întâi care este limba contractului — în care scop apelăm la lex voluntatis ca normă conflictuală — şi numai apoi stabilim domeniul normelor imperative şi cel al normelor supletive din legea aplicabilă. Probabil. motivul esenţial care determină încheierea unor contracte comerciale internaţionale fără ca părţile să se pronunţe asupra dreptului aplicabil. poate apărea problema aplicării sau nu in globo a lex mercatoria. 5. astfel că se impune determinarea legii aplicabile pe baza unor criterii obiective şi prestabilite. Alegerea dreptului aplicabil în temeiul normelor lex voluntatis nu este influenţat de caracterul imperativ sau supletiv al normelor din legea aleasă de părţi pentru a guverna contractul. Doctrina juridică125 a remarcat. aceştia punând în evidenţă şi interpretând normele dreptului naţional. că deseori părţile nu desemnează lex contractus.4. se menţionează că lex mercatoria este în curs de formare. că în situaţia în care părţile desemnează lex mercatoria în calitate de lex contractus. apelând la principiul libertăţii contractuale. instanţele de judecată au următoarele posibilităţi: să supună lex mercatoria condiţiilor legii străine aşa cum apar ele reglementate de dreptul internaţional privat al forului sau să procedeze la localizarea obiectivă a actului. practica demonstrează. convenţiile internaţionale exclud retrimiterea în materie contractuală. dreptul fiind imanent unei organizaţii sociale şi că normele lex mercatoria sunt lipsite de sancţiune juridică. Este recunoscut pe plan mondial. în lipsa unei desemnări convenite expres sau implicit de către părţi a lex contractus.

totuşi. însă. Tot astfel. când faţă de particularităţile raporturilor dintre părţi. instituind. o formă solemnă.4. locul încheierii contractului poate fi lipsit de interes. Convenţia privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale. într-un tren ori pe vapor în cursul unei călătorii de afaceri. în cazul contractului de asigurare dacă părţile nu au desemnat lex contractus. . acesta va fi guvernat de legea statului unde se află sediul asigurătorului. în sistemul de common law. în lipsă de electio juris se aplică legea care are cele mai strânse legături cu contractul (theproper law ofthe contract).E. iar în subsidiar -. Forma contractului este guvernată. supuse legii contractului şi sancţiunile nere-spectării condiţiilor de fond.lex loci executionis. destinate să remedieze insecuritatea juridică pe care o implică. în principal se aplică lex loci actus.509). determinând caracterul lor licit sau ilicit. anumite prezumţii pentru identificarea ei128. Un atare regim prezintă. acceptă competenţa legii care prezintă conexiunile cele mai apropiate cu contractul. la norma conflictuală the proper law. legea de la sediul instituţiei financiare. Sunt însă situaţii. că legătura cea mai semnificativă există între contract şi ţara de sediu a părţii obligate să îndeplinească prestaţia în cadrul Convenţiei de la Roma din 1980. practica arbitrală se întemeiază pe soluţii colizionale predeterminate din necesitatea de a asigura previzibilitate regimului juridic al actelor de comerţ internaţional. în toate cazurile ponderea cea mai mare în economia operaţiunii comerciale revine prestaţiei îndeplinite de mandatar. Spre exemplu. nici o altă lege nu este competentă să înlăture această cerinţă. de legea ţării unde destinatarul îşi desfăşoară activitatea. Astfel. la formarea. de asemenea. 5. iar cealaltă îl contestă. cât şi pe cale de excepţie. fără ca ea să fie anticipat nominalizată127. Lex contractus stabileşte dacă s-a încheiat sau nu contractul pe care una din părţi îl invocă. Astfel. Dispoziţiile legii contractului se aplică şi în privinţa prescripţiei extinctive.4. sistemul englez de common law a trebuit să renunţe în parte. Dintre elementele care contribuie la formarea contractului atât consimţământul. în toate situaţiile evocate.1980 de C. în articolul 4(2) al Convenţiei se prevede. totuşi. lex contractus primeşte aplicare în ce priveşte nulităţile. care acordă în mod justificat precădere legii locului executării asupra legii locului de încheiere a contractului. cât şi viciile de voinţă care îl pot afecta. comisionar ori alte obligaţii similare126. the proper law suferă însemnate circumstanţieri. sub sancţiunea nulităţii.06. contractelor bancare încheiate cu clienţii li se aplică. Această soluţie este valabilă atât pentru cazul când legea contractului a fost aleasă de părţi. Domeniul de aplicare a legii contractului. Codul civil al Republicii Moldova consacră principiul lex loci actus (art. Sunt. comisionar. în principiu. contractul se poate încheia la un târg internaţional de mostre. cât şi practica internaţonală se referă la două criterii principale pentru determinarea dreptului aplicabil şi anume: lex loci actus (locul încheierii contractului) şi lex executionis (locul executării). cât şi pentru situaţia când legea aplicabilă a fost stabilită de organul de jurisdicţie competent. precum şi posibilitatea confirmării actului anulabil.Atât doctrina juridică. în asemenea situaţii poate fi mult mai util a se recurge la lex executionis. Valoarea juridică a tăcerii depinde. sunt cârmuite de lex contractus. în cadrul Comunităţii Economice Europene. Lex contractus se referă. Soluţia conflictuală menţionată. contractul de mandat este supus legii locului unde reprezentantul îşi exercită împuternicirea. inconvenientul de a expune raporturile cu elemente de extraneitate unei vădite nesiguranţe sub aspectul legii care urmează să le guverneze. în raporturile dintre două bănci din state diferite prevalează legea băncii care îndeplineşte în folosul celeilalte atribuţii de mandatar. în principiu. precum comisionul sau misitia. Norma conflictuală lex loci solutionis comportă unele adaptări şi excepţii în funcţie de particularităţile anumitor contracte. Tot lex contractus stabileşte regimul juridic al cauzei şi obiectului.E. de lex contractus. misit. în situaţia în care legea aplicabilă condiţiilor de fond impune. Aceasta pentru că. Prin urmare. dacă părţile nu au desemnat lex contractus. efectele şi stingerea obligaţiilor contractuale. indicând persoanele îndreptăţite să invoce atât nulitatea pe calea acţiunii principale. unde părţile se aflau ocazional. în lipsă de electio juris. îşi menţine competenţa şi în celelalte contracte de intermediere. însă. încheiată la Roma la 19.

Atunci când iniţiativa aparţine importatorului. pentru Japonia — Trade Index of Japon. a unor cataloage de export şi chiar a unor mostre de reclamă. este şi ea supusă legii contractului. pentru Spania — Podei.U. responsabilitatea contractuală. posibilitatea de a se invoca excepţia non adimpleti contractus. regimul juridic al clauzei penale. Alte aspecte ce intră în domeniul de aplicare al legii contractului sunt: punerea în întârziere a debitorului şi forma în care aceasta trebuie făcută (situaţie în care primeşte aplicare şi princiliul Zocus regit acrum). pentru S. moneda de plată cade sub incidenţa reglementărilor din ţara unde se efectuează prestaţia liberatorie. Organizarea unei asemenea campanii formează de multe ori obiectul unui contract de publicitate comercială. Spre deosebire de moneda de cont.). anumite demersuri precontractuale pe care doctrina juridică le-a sintetizat. precum şi de intermediari. în situaţia în care în contract au fost stipulate clauze de consolidare valutară. mijloacele locale de propagandă comercială (de exemplu publicaţiile anuale: pentru Europa — Kompass. Perfectarea contractului comercial internaţional comportă. ea se va concretiza într-o cerere de ofertă adresată unui exportator dintr-o ţară străină. după cum urmează129: Demersuri exploratorii. acesta lansează o ofertă publicitară. de regulă. aspectele ce vizează moneda de cont sunt cârmuite de lex contractus. care să faciliteze afirmarea şi realizarea propriilor interese. pentru Italia —Annuario Politecnico. Rezoluţiunea contractului este guvernată tot de lex contractus. Dar întotdeauna negocierile au un caracter facultativ. In această etapă comerciantul procedea ză la prospectarea. ele fiind o condiţie prealabilă încheierii contractului. broşuri. pentru Belgia şi Luxemburg — Repertoire Hallet etc. radio. .Efectele actului juridic de asemenea cad sub incidenţa legii contractului. Adaptarea contractului. Interpretarea clauzelor contractuale este supusă aceleiaşi legi. se iniţiază nego cieri între virtualii parteneri contractuali. în ţările preferate. — Moody's Industrial Manual sau Thomas Register. Contractele comerciale internaţionale constituie opera voinţei părţilor şi au drept scop stabilirea unor legături juridice între ele. difuzarea de pliante. b)Iniţierea dialogului contractual în situaţia în care după demer surile exploratorii făcute apare interes pe piaţa respectivă pentru produsele ori serviciile oferite. a) Paralel cu prospectarea sistematică a unor pieţe străine sunt utilizate. de publicitate prin cele mai diverse mijloace: presă.1. Executarea obligaţiilor contractuale şi consecinţele neexecutării lor totale sau parţiale sunt guvernate de lex contractus. Demersuri precontractuale. Ea determină drepturile şi obligaţiile părţilor. Dacă iniţiativa dialogului contractual aparţine exportatorului de produse sau de servicii ori executantului de lucrări.A. precum şi limitele opozabilităţii actului juridic faţă de terţi. respectiv solicitate. noţiunea de foiţă majoră. CAPITOLUL VI FORMAREA CONTRACTULUI COMERCIAL INTERNAŢIONAL 6. Dialogul contractual poate fi propus atât de exportator sau importator. televiziune. în situaţia intervenţiei unor evenimente imprevizibile pe parcursul executării lui. investigarea şi studiulpieţelor străine în scopul exercitării unei opţiuni în cunoştinţă de cauză cu privire la operaţiu nea comercială pe care doreşte să o efectueze.

— punctele convergente. Premisa esenţială a tratativelor o reprezintă menţinerea caracterului deschis al comunicării. pasaje din cărţi. demonstraţii etc. discuţii. pretenţiile. a formulelor artificiale. opţiunile referitoare la obiectul. ţa Instrumentele care servesc pentru realizarea cerinţelor menţionate sunt oferta fermă şi comanda. schimb de păreri etc.. dincolo de modul de finalizare. că în comunicarea dintre partenerii de negociere se recomandă respectarea unor cerinţe de ordin tehnic şi anume: discuţia să înceapă pe baza unui raţionament apt să deter mine reacţia partenerului. în cadrul comunicării o importanţă deosebită prezintă limbajul utilizat. Or. publicaţii oficiale. care sunt realizabile prin diferite mijloace: fotografii. După cum s-a remarcat în doctrină133. preferinţele. Argumentaţia reprezintă activitatea desfăşurată de către fiecare negociator pentru convingerea partenerului să accepte condiţiile de contractare oferite. Perfectarea consimţământului presupune întrunirea a trei cerinţe esenţiale şi cumulative: consensul părţilor prin care se exprimă asentimentul lor de a se lega juridiceşte. total sau parţial. clare. că discuţia poate ocaziona modificări în propriul raţionament. Argumentaţia trebuie să fie cât mai convingătoare şi să se bazeze pe probe. prin care aceştia îşi fac cunoscute unul altuia dorinţele. — — Concesia este renunţarea unilaterală de către unul din partenerii de tratative la una sau mai multe din poziţiile susţinute. un proces de tatonări. conţinutul şi executarea contractului pe care-1 negociază132. — — — Negocierea reprezintă o formă de comunicare între parteneri. Obiecţiile pot fi deforma sau reale. concretă şi convingătoare. pentru a-1 determina să-şi modifice punctul de vedere privind condiţiile de contractare. că negociatorul trebuie. în scopul creării condiţiilor pentru o înţelegere135. — să se încerce. fiecare dintre negociatori să accepte de la bun început. precum şi cele divergente să fie supuse unei permanente evaluări de natură să permită fiecărui partener să-şi definească în mod clar poziţia. Negocierea desfăşurată în mod corect presupune un dialog care. cazuri concrete de utilizare a produsului de către diferite firme. a unor recomandări prea generale. Ele nu constituie manifestări de voinţă suficiente. pentru cazul când propunerea de contractare aparţine exportatorului şi comanda. Obiecţiile formulate de partener sunt argumentele invocate de acesta pentru a combate. prezentarea de probe suficiente în sprijinul fiecărei afirmaţii. Ambele avănd caracter facultativ. Acesta trebuie să asigure o discuţie directă. grafice. concordarea deplină (sub aspectul conţinutului) între voinţele acestora şi coexisten actelor voliţionale. dar se fac prin raţiuni tactice. prin ele însele.Atât oferta publicitară cât şi cererea de ofertă pregătesc terenul pentru negocieri subsecvente130. Obiecţiile de formă nu exprimă poziţii insurmon-i abile. Formarea voinţei juridice a părţilor se realizează. o demonstraţie făcută pe loc este considerabil mai eficientă decât o explicaţie detaliată. adecvată situaţiei în cauză. Comunicarea presupune o discuţie deschisă şi detaliată între partenerii de tratative. în primul rând să convingă. soluţionarea punctelor divergente. Compromisul înseamnă acordarea de concesii reciproce de către parteneriii de tratative în scopul deblocării tratativelor şi a facilitării perfectării contractului. evitarea superlativelor. — să se folosească o argumentare corectă. Un rol important în menţinerea caracterului deschis al comunicării revine disponibilităţii partenerilor la concesii şi compromisuri. la obiect. c) Desfăşurarea dialogului contractual. cu tactul necesar. pentru realizarea unui acord de voinţă. trebuie să se caracterizeze prin respectul reciproc134. în situaţia când propunerea provine de la importator. Practica de afaceri arată. bazată pe dialoguri concise. argumentaţia prezentată de partenerul său de negocieri. pornind de la premisa. articole. de regulă. asigurarea unui climat de lucru şi de cooperare între părţi131. reviste. pot fi oricând retrase de către cel care le-a emis. în vederea realizării unui acord reciproc acceptabil. prin negocieri prealabile între ele care au ca punct de sprijin şi de referinţă oferta fermă. pentru a da naştere viitorului contract. inclusiv din dorinţa partenerului de a obţine concesii sau de a-şi promova mai eficient propriile . Ea presupune o cunoaştere reală a necesităţilor şi cerinţelor interlocutorului.

în art. oferta fermă se adresează unei persoane determinate.interese. ce prin natura şi finlitatea sa. de exemplu. în principiu. determină mărfurile. în doctrina juridică135 oferta de a contracta (sau oferta fermă) este definită ca propunerea pe care o persoană (fizică sau juridică) o face altei persoane (fizice sau juridice) sau publicului în general. îşi poate produce efectele specifice numai în măsura aducerii sale la cunoştinţa destinatarului. susceptibilă de aplicare contractului respectiv. Aceasta înseamnă că. Oferta de a contracta. aprilie 1980. nimic nu se opune ca o ofertă fără angajamernt să fie adresată unor persoane determinate. — Să fie adresată unei sau mai multor persoane determinate. astfel ca prin simpla acceptare să se realizeze încheierea contractului. Unele legislaţii141 consideră. în formularea de obiecţii. stabileşte cantitatea şi preţul sau dă indicaţii care permit să le determine. întitulat "Definiţia ofertei" prevede: o propunere de a încheia un contract va constitui o ofertă numai atunci. De obicei. — Să fie precisă şi completă. iar pentru desemnarea propunerii de import. Deseori în doctrina juridică. Interpretarea conţinutului ofertei se va efectua ţinându-se seama şi de negocieri. O propunere adresată unor persoane nedeterminate este considerată numai ca o invitaţie la ofertă. expres sau implicit.l39 termenul ofertă este utilizat numai pentru a desemna oferta de export (expresie ce concretizează propunerea de contractare făcută de exportator). Prevenirea şi combaterea obiecţiilor — activitate ce presupune o pregătire foarte bună.2.2. precum şi în combaterea celor formulate de către partenerii de afaceri. în afară de cazul în care persoana care a făcut propunerea nu a indicat în mod clar contrariul". este necesar să se aibă în vedere principiul obţinerii de avantaje reciproce. Pentru a putea fi considerată ofertă. De regulă. explicit sau implicit. adresată unor persoane nedeterminate. Principiile UNIDROIT vizând contractele comerciale internaţionale. precum şi de orice regulă specială. propunerea de contractare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative: — Să fie fermă. Obiecţiile reale vizează aspecte esenţiale ale condiţiilor de contractare oferite de către partenerul de negocieri. deci.. Finalizarea negocierilor. parvenită de la importator. O propunere este suficient de precisă în cazul în care denumeşte mărfurile şi. în lipsa unor contraargumente solide. suntem în prezenţa unei oferte fără angajament. adică să fie făcută cu intenţia de a se angaja din punct de vedere juridic. Convenţia de la Viena. adică să conţină toate elementele contractului. defineşte oferta în felul următor:137 "O propunere de încheiere a unui contract adresată uneia sau mai multor persoane determinate constituie ofertă. când va fi suficient de definită şi va exprima intenţia ofertantului de a se obliga din punct de vedere juridic în cazul unei acceptări138. în vederea perfectării unui contract şi care dă expresie unei manifestări unilaterale de voinţă. iar oferta fără angajament este. contractul nu se poate forma prin simpla acceptare a condiţiilor pe care le indică.1. trebuie să fie făcută fără rezerve140. . în caz contrar. că ofertele către persoane nedeter-minate sunt numai simple invitaţii de a face oferte şi. obiecţiile reale pot determina eşecul tratativelor. iar pe de altă parte. negocierile se finalizează prin adoptarea unor decizii de către interlocutori în care se reflectă interesul lor comun de a perfecta contractul. Nu este necesar ca oferta să cuprindă clauze care se impun părţilor prin efectul dispoziţiilor legale imperative sau care rezultă din reglementările legale supletive. însă. O ofertă se consideră precisă şi completă dacă. care constituie numai o invitaţie la negocieri viitoare. cunoaşterea temeinică a obiectului negocierii precum şi mult tact şi abilitate — contribuie foarte mult la succesul sau insuccesul încheierii contractului. al asigurării condiţiilor acceptabile pentru partener de finalizare a tratativelor. pe de o parte oferta trebuie să ateste voinţa ofertantului de a se obliga. cantitatea şi preţul ori conţine alte indicaţii în baza cărora se poate face determinarea lor. se utilizează termenul comandă. dacă este suficient de precisă şi denotă voinţa autorului ei de a se angaja în caz de acceptare. 6. Este necesar ca oferta să fie adresată persoanei sau persoanelor cu care ofertantul intenţionează să încheie contractul. uzanţe. Oferta mai este numită policitaţiune sau propunere.

prevede. Majoritatea legislaţiilor admit. Dacă oferta a ajuns la destinatar. în primul caz oferta poate fi acceptată imediat şi. o atare situaţie este posibilă numai când ofertantul transmite revocarea ofertei printr-un mijloc de comunicaţie mai rapid. Un alt grup de legislaţii consacră principiul irevocabilităţii ofertei147. că atâta timp. unde revocarea ofertei se justifică prin absenţa unui act formal.A. în raport cu circumstanţele de fapt. chiar dacă este acceptată de către destinatar. că dacă oferta a fost făcută fără termen. O situaţie diferită este în cazul ofertei între persoane absente (inter absentes). că o ofertă produce efecte cănd ajunge la destinatar. Prin exepţie de la această regulă. fără ca răspunsul afirmativ al destinatarului privind propunerea de contractare să fi ajuns la cunoştinţa ofertantului. în acest caz se pune problema efectelor ofertei până la acceptare. dar nu mai mult de trei luni144. în situaţia în care oferta este acceptată. Codul obligaţiilor prevede. pentru a da posibilitate destinatarului să se pronunţe asupra ei. Nu poate fi adoptată o soluţie exclusivă privind posibilitatea revocării ofertei. în practică aşa şi se întâmplă: ori se pleacă de la principiul irevocabilităţii. revocarea ofertei nu produce efecte juridice atunci când propunerea de contractare devine caducă. are loc perfectarea contractului. Alte sisteme de drept fac următoarea distincţie: trimiterea la liste de preţuri curente şi alte documente similare nu constituie oferte de a contracta. consideră valabile numai ofertele publice. înre momentul emiterii ofertei şi cel al informării ofertantului despre acceptarea ei există un anumit decalaj în timp. ori se porneşte de la principiul revocabilităţii. în anumite situaţii. ofertantul poate acorda celeilalte părţi un termen de reflecţie. chiar dacă este irevocabilă. Revocarea ofertei. cât oferta nu a ajuns la destinatar. aceasta trebiue menţinută un termen rezonabil. Distincţia dintre ofertă şi simpla invitaţie la negocieri prezintă importanţă practică. de exemplu Codul civil italian. că oricine acceptă o ofertă în termenul prevăzut de ofertant. Convenţia de la Viena din aprilie 1980 (art. în această privinţă este urmată tradiţia dreptului roman clasic. că obligativitatea ofertei fără termen expiră în momentul în care ofertantul se putea aştepta în mod normal să primească răspuns145. în principiu. contractul este format. în sistemul elveţian. Insă invitaţia la negocieri nu creează nici un fel de obligaţie juridică în sarcina invitatului ei. în cel de-al doilea caz. situaţie în care oferta devine irevocabilă până la termenul indicat. De asemenea. deci. contractul este perfectat. poate fi retractată. în afară de o stipulaţie contrară. dacă retractarea ajunge la destinatar înainte sau în acelaşi timp cu oferta. prin efectul acceptării sale. Acest principiu se bazează pe exigenţa comerţului şi se pretinde. Atunci când oferta este făcută unei persoane depărtate. deoarece cei doi potenţiali parteneri contractuali fiind prezenţi. dar cu amendamente care permit. deoarece de această dată contractul se încheie prin corespondenţă. O ofertă.2. iar părţile sunt obligate să treacă la executarea lui. Legislaţia Japoniei recunoaşte ca fiind valabile numai ofertele publice de recompensă142. Posibilitatea revocării ofertei necesită distincţia între situaţia în care oferta a ajuns la destinatarul ei şi situaţia când aceasta nu a ajuns la respectivul destinatar.1.Alte legislaţii. într-o atare ipoteză nu se pune problema efectelor ofertei. Situaţia este similară şi în cazul . dar după un termen rezonabil. ci numai aceea a efectelor contractului. Problema revocării ofertei nu se pune. ofertantul poate să o revoce. când oferta este fără termen. în toate cazurile va fi lipsită de efecte juridice. ofertantul o poate revoca necondiţionat. 6. revocabilitatea ofertei146.15) prevede. deci este necesară o perioadă de timp. decât acela utilizat de el pentru transmiterea ofertei. Oferta poate fi făcută unei persoane presente sau unei persoane absente. în primul caz ofertantul trebuie să menţină oferta până la expirarea termenului. Prin urmare. acceptarea trebuie exprimată imediat. dar cu posibilitatea unei oferte irevocabile.U. între persoane prezente (inter praesentes}. Revocarea ofertei produce efecte juridice numai dacă a fost făcută mai înainte de încheierea contractului. O ofertă devine caducă în cazul în care termenul fixat de ofertant pentru acceptarea ei a expirat. acceptarea nu poate surveni imediat. adică în mod liber şi fără nici o motivare. Atunci când revocarea ofertei are loc ulterior acestui moment. In acest sens Codul comercial uniform al S. e necesar să facem distincţie dacă oferta este cu termen sau fără termen. revocarea ofertei. trebuie să fie sigur că. singurul care putea genera acţiunea în dreptul comun. însă. după care oferta devine caducă. Regula este. în timp ce expunerea de mărfuri cu indicarea preţurilor şi oferta de recompensă sunt considerate veritabile oferte143.

cât şi acceptarea au un caracter tranzitoriu. că voinţa de acceptare trebuie să rezulte dintr-un fapt pozitiv.3. fie prin revocare ori caducitate (în cazul ofertei) sau prin tardivitate (în cazul acceptării). care conţine acordul acestuia privind propunerea de contractare a ofertantului. — să intervină înainte ca oferta să devină caducă ori să fie — revocată. care poate fi considerat echivalent al acceptării exprese. deoarece ele îşi încetează existenţa ca acte juridice din momentul întâlnirii lor într-un acord contractual. care prevede că tăcerea destinatarului valorează acceptarea153. Potrivit dreptului material uniform150.ofertei fără termen. Ofertantul nu poate institui ca mod de acceptare a propunerii sale de contractare tăcerea destinatarului ofertei. O atare voinţă nu poate fi dedusă dintr-o atitudine pasivă a destinatarului ofertei şi nici din tăcerea acestuia. Dar ofertantul are dreptul să considere valabilă o acceptare tardivă. dar există unele situaţii când ea produce efectele juridice ale acceptării. Acceptarea trebuie să corespundă exact ofertei. In doctrina juridică152 s-a precizat. admit că o atare regulă comportă următoarele excepţii: —tăcerea valorează acceptare. deoarece tăcerea şi inacţiunea prin ele însele nu pot constitui acceptare. în principiu. Acceptarea ofertei. Doctrina juridică a remarcat149. Principiile UNIDROIT vizând contractele comerciale internaţionale. deschiderea acreditivului. Aceasta este regula. să-şi piardă utilitatea juridică chiar înaintea acelui moment. emiterea unei cambii. prin acceptarea ei. Acceptarea expresă este răspunsul destinatarului ofertei. Acceptarea tacită se prezintă sub forma oricărui alt fapt juridic. S-a apreciat155 că. — Pentru a produce efectele care îi sunt specifice. acceptarea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: — să corespundă întru totul ofertei. dar ea nu are valoare absolută. permiţându-i destinatarului ofertei ca. tăcerea nu echivalează cu o declaraţie de voinţă. Atât oferta. ce poate fi dedusă din comportamentul destinatarului ofertei. tăcerea valorează acceptare şi atunci când părţile prin voinţa lor concret exprimată (de exemplu printr-un antecontract) au decis să-i recunoască o atare voinţă juridică. de exemplu cel român.(l).5. să provină de la persoana căreia i-a fost adresată sau de la reprezentantul ei autorizat.2. situaţie în care contractul se încheie ca şi cum nu ar fi intervenit caducitatea ofertei. Aceasta decurge din însăşi esenţa contractului. începutul executării sau cel puţin promisiunea de executare a contractului. Acceptarea poate fi expresă sau tacită. care reprezintă întâlnirea de voinţe identice în conţinutul lor. Lipsa de concordanţă între ofertă şi acceptare constituie un obstacol . care exprimă acordul său la o ofertă. chiar irevocabilă. făcând inutilă retractarea ofertei. De această dată caducitatea survine în momentul expirării unui termen rezonabil de la emiterea ofertei. trebuie considerată nulă orice clauză a ofertei. — tăcerea valorează acceptare ori de câte ori uzanţele statornicite între părţile contractante îi conferă această forţă juridică. O ofertă. Prin urmare. acceptarea constituie o declaraţie sau o altă manifestare a destinatarului. De exemplu. întitulat "Modul de acceptare" prevede: o declaraţie sau orice altă expresie. Doctrina juridică154 şi chiar unele sisteme de drept. să o transforme dintr-o promisiune a ofertantului într-o obligaţie contractuală. încetează când neacceptarea sa ajunge la ofertant148. care exteriorizează acordul la ofertă a acestei persoane este acceptarea151. în art. că oferta generează putere acceptării. fără ca în acest termen ofertantul să fi fost informat de către destinatar despre acceptarea propunerii de contractare. care să o exprime fără echivoc. 6. Ele pot. însă. Caducitatea oferei operează de plin drept. executarea. atunci când însăşi legea recunoaşte tăcerii unele efecte juridice.

în cazul unei oferte cu termen. care ajunge la ofertant după expirarea termenului prestabilit de el sau în lipsa unui asemenea termen. telex). acceptarea îşi produce efectele numai dacă ajunge la ofertant în termenul stabilit. în lipsa ei. începe să curgă din momentul când oferta ajunge la destinatar. în cazul unei oferte fără termen. Acceptarea trebuie să intervină atunci. Termenul de acceptare pe care ofertantul îl stabileşte priritrun mijloc de comunicare internaţional (de exemplu. Potrivit reglementării uniforme. în funcţie de mijlocul de comunicare utilizat. Este necesar. constituie o acceptare. Cu privire la consecinţele juridice ale acceptării tardive există deosebiri în legislaţiile naţionale. el (adică destinatarul) poate reveni ulterior şi să accepte oferta ce i-a fost făcută. când oferta mai există încă. De regulă. fie că a fost cauza unei dereglări în funcţionarea serviciului poştal. dacă se mai află în termen. etc. ofertantul îl informează verbal pe destinatarul ofertei că el consideră că oferta sa a devenit caducă sau dacă îi adresează un aviz în acest scop160. adică nu duce la încheierea contractului. Numai acceptarea tempestivă. printr-un număr determinat de zile. cauzată de o grevă a funcţionarilor poştali. să nu fi fost considerate de către ofertant expresia unui refuz neîndoielnic. precum cel român. cu condiţia de a . aceasta trebuie considerată ca implicând un termen rezonabil. Unele sisteme de drept fixează.la formarea contractului.3. Prin urmare. termenul se prelungeşte până la prima zi lucrătoare care urmează. adică aceea care a fost exprimată şi transmisă ofertantului într-un anumit termen este valabilă. Dacă nu a făcut-o. Dacă scrisoarea sau alt înscris. conţinând o acceptare tardivă. dacă transmiterea ar fi fost regulată. fie la solicitarea destinatarului ofertei. la data de pe plic. acceptarea tardivă este lipsită de efecte juridice. în cazul unei oferte fără termen. Astfel în legislaţia SUA161 şi în legislaţia Japoniei162. a relevat verbal diferenţele sau a adresat un aviz în acest scop. termenul de acceptare fixat de către ofertant într-o telegramă sau într-o scrisoare începe să curgă din momentul predării telegramei spre expediere. o acceptare tardivă produce. acceptarea tardivă produce efecte ca o acceptare. acceptarea ofertei poate fi făcută de către reprezentantul autorizat al destinatarului ofertei. Astfel. Se numeşte tardivă acceptarea expresă. înlo-cuindu-se astfel aprecierea instanţei printr-un criteriu obiectiv fixat de lege. fie că a fost o culpă a oficiului poştal de expediere sau de destinaţie etc. fax. în afară de cazul în care ofertantul. Acceptarea tardiv ă. ar fi parvenit la timp ofertantului. Dacă ofertantul a precizat un termen pentru acceptare. ţinându-se seama de toate împrejurările afacerii şi rapiditatea mijloacelor de comunicare utilizate de către ofertant. denotă că a fost expediată în astfel de condiţii încât. fără întârziere nejustificată. Termenul stabilit de ofertant pentru acceptarea ofertei poate fi prelungit de către el. că în cazul în care destinatarul ofertei ezită să accepte oferta sau face o contraofertă în termenul prestabilit de ofertant. un răspuns care tinde să fie acceptarea unei oferte. dar care conţine elemente complementare sau diferite ce nu alterează în mod substanţial termenii ofertei. însă. acordă ofertantului posibilitatea de a considera valabilă acceptarea tardivă. cu modificările cuprinse în acceptare.1. Legislaţiile Moldovei şi Braziliei îi acordă efecte juridice. Zilele nelucrătoare din cuprinsul termenului de acceptare sunt luate în calcul. Doctrina juridică159 a remarcat. fie printr-un aviz trimis în acest scop. Unele sisteme de drept. dacă ajunge la cunoştinţa ofertantului după expirarea acelui termen. oferta este nulă dacă nu este acceptată într-un termen rezonabil157. De asemenea. totuşi. Nu se ia în considerare circumstanţa care a ocazionat întârzierea sosirii comunicării. 6. fie din iniţiativă proprie. considerată de la data expedierii ofertei. acest termen se calculează în mod diferit. termenul în care oferta trebuie să fie acceptată. Dacă oferta a fost făcută unei anumite persoane. dar numai cu titlu de o nouă ofertă (contraofertă)163. efecte ca acceptare. limitări sau alte modificări. dar care conţine completări. termenii contractului sunt cei ai ofertei. dacă ofertantul fără întârziere îl informează pe destinatar fie verbal. Se consideră tardivă şi acceptarea. Cu toate acestea 156 . Un răspuns care tinde să fie acceptarea unei oferte. cel italian. care a fost expediată de destinatarul ofertei în limitele termenului de acceptare (fie el prestabilit sau rezonabil). Dacă ultima zi a termenului este nelucrătoare la sediul ofertantului. prin telefon. sau la data care apare pe scrisoare. acceptarea tardivă este considerată lipsită de efecte juridice. dar nu a indicat modul său de calcul. ca atitudinea sa ezitantă sau contrapropunerea făcută. într-o perioadă de timp rezonabilă ca durată. în afară de cazul în care. fără întârziere. este o respingere a ofertei şi constituie o contraofertă. aceasta poate emite acceptarea.

Majoritatea contractelor comerciale internaţionale se încheie prin corespondenţă. O acceptare poate fi retractată.4. prin intervenirea schimbului ofertă-acceptare şi se concretizează prin semnarea contractului de către părţi. cât aceasta nu a ajuns la cunoştinţa sau măcar în sfera de acţiune a ofertantului.2. Perfectarea contractului comercial internaţional constituie finalizarea procedurii de formare a acestui contract. Contractul este încheiat în momentul când acceptarea şi-a produs efectele. că un contract încheiat prin telefon trebuie considerat a fi încheiat inter praesentes sub aspectul momentului perfectării lui şi.informa imediat acceptantul despre acest fapt164. Doctrina juridică franceză apreciază. Determinarea momentului încheierii contractului este una din cele mai controversate probleme în doctrina juridică de drept privat. Potrivit altor legislaţii.4. De obicei. . cu condiţia ca revocarea să ajungă la ofertant înaintea acceptării166. a recepţiei şi a a a informării. Dreptul german şi cel elveţian consacră regula.4. Conform sistemului common law contractul prin telefon se consideră încheiat la sediul acceptantului.2. E firesc să fie aşa. Locul perfectării contractului prin telefon. Formarea simultană a acordului de voinţă al părţilor ţine de esenţa perfectării contractului între prezenţi. ofertantul va plăti despăgubiri. Legislaţiile care adoptă teoria recepţiei sau a informării. că perfectarea contractului prin telefon se realizează în momentul când are loc convorbirea telefonică între părţi. acordul de voinţă se realizează simultan. Contractul comercial internaţional poate fi încheiat între parteneri care se află în prezenţă sau separaţi de mari distanţe. inter absentes din punct de vedere al locului perfectării lui167. 6. cu condiţia că^părţile sau reprezentanţii lor autorizaţi. conform dreptului german şi cel elveţian. Perfectarea contractului comercial internaţional între prezenţi (inter praesentes). în situaţia în care părţile sunt prezente fie personal. încheierea contractului prin telefon se realizează în momentul când are loc convorbirea telefonică între părţi. câteva legislaţii care admit posibilitatea retragerii acceptării. cel mai târziu. Formulând o concluzie cu privire la încheierea contractului inter praesentes. iar în sistemul de drept neolatin locul perfectării contractului prin telefon este sediul ofertantului. data şi locul încheierii contractului sunt inserate în contract. doctrina juridică168 a constatat. Se pune problema care este momentul şi locul încheierii contractului prin telefon? Practica internaţională admite. Contractul inter praesentes se încheie în momentul când părţile îl semnează şi la locul unde acestea se află. realizarea acordului de voinţă se produce simultan. deoarece acordul de voinţă se realizează în cadrul convorbirii telefonice respective. Momentul şi locul încheierii contractului comercial internaţional. dacă revocarea ei ajunge la ofertant mai înainte ca acceptarea să fi produs efecte sau.1. în dreptul comerţului internaţional se constată sub aspectul momentului formării contractului inter absentes divergenţe de concepţii grupate în 4 sisteme: emisiunii (a declaraţiunii). 6. fie prin reprezentanţii lor autorizaţi. Perfectarea contractului comercial internaţional între absenţi (inter absentes). chiar dacă între momentul emiterii ofertei şi acela al acceptării ei se scurge un anumit interval de timp. potrivit căreia contractul perfectat prin telefon este considerat a fi un contract încheiat între prezenţi. că într-o atare ipoteză. Există. Revocarea acceptării. dacă nu-1 informează pe acceptant despre întârzierea cu care a sosit acceptarea165. Contractul se încheie în momentul şi la locul în care. totodată.3. prin întâlnirea ofertei cu acceptarea se formează consimţământul. 6. este sediul firmei comerciale ofertante. există divergenţe între diferite sisteme de drept. expedierii. Determinarea momentului perfectării contractului prin corespondenţă comportă determinarea momentului din care acceptarea ofertertei îşi produce efectele juridice. acordă acceptantului facultatea de a-şi retrage acceptarea atâta timp. Cu privire la problema retragerii acceptării. au comunicat personal. 6. Legislaţiile care adoptă teoria declaraţiunii sau a expedierii nu admit posibilitatea revocării acceptării odată ce a fost declarată sau expediată. în acel moment. totuşi.

Conform acestui sistem. aceste neajunsuri în practică.A.24 al convenţiei în discuţie prevede: "In scopurile prezentei părţi a convenţiei. egipteană. sau este predată destinatarului însuşi prin orice mijloace la sediul său. destinatarul ofertei poate să revină asupra aceptării şi. deci. că s-a cunoscut răspunsul la primirea corespondenţei. a) b) Ofertantul este liber să facă dovada. se consideră că ofertantul a luat cunoştinţă de răspuns la primirea corespondenţei. Columbia.23 al Convenţiei dispune: "Contractul este încheiat în momentul în care acceptarea unei oferte produce efecte în conformitate cu dispoziţiile acestei convenţii". spaniolă. a luat cunoştinţă despre conţinutul acceptării ulterior datei la care aceasta i-a parvenit la sediu. pe când în sistemul informării există numai prezumţia relativă (juris tantum).Sistemul expedierii acceptării. încheierea contractului. adică şi-a manifestat voinţa de acceptare. Astfel. Sistemul emisiunii (sau al declaraţiunii) acceptării poate fi criticat. Art. Teoria informării este adoptată în legislaţiile română. nu există certitudine cu privire la momentul încheierii contractului. C. Elveţiei. aşa cum se întâmplă în sistemul precedent. chiar dacă nu a comunicat această acceptare. deoarece: nu se poate stabili cu exactitate momentul încheierii contrac tului. Liban. fie ei mandatari. contractul se consideră încheiat în momentul în care ofer tantul primeşte răspunsul de acceptare. Acest sistem a primit consacrare legislativă în dreptul japonez şi cel sirian. Teoria recepţiei este adoptată în legislaţiile Germaniei. că fără nici o culpă din partea sa.U. a) b) B. indiferent dacă a luat sau nu cunoştinţă de acest răspuns. Potrivit acestui sistem. S-a apreciat. Şi acest sistem este susceptibil de critică: ofertantul poate arbitrar sau din neglijenţă să amâne cunoaşte rea răspunsului şi. deoarece în cadrul sistemului recepţiei contractul se încheie la data primirii corespondenţei. Pentru a evita. urmează aceleaşi reguli ca şi atunci când ele acţionează direct şi nemijlocit. Poloniei. precum şi în unele state din America Latină. Dar şi în acest sistem există posibilitatea ca aceptantul să revină asupra acceptării până în momentul în care aceasta ajunge la ofertant. Honduras. determinarea momentului şi locului încheierii contractului comportă cu necesitate distincţia între situaţia în care aceştia acţionează în nume propriu şi ipoteza când ei acţionează în numele reprezentantului. sau dacă nu are sediu ori adresă poştală — la reşedinţa sa obişnuită". în acest fel. la adresa sa poştală. contractul se consideră încheiat în momentul în care acceptantul a expediat răspunsul său printr-un trimis. o declaraţie de acceptare sau orice altă manifestare de intenţie ajunge la destinatar când este făcută verbal. Austriei. că în sistemul recepţiei. de regulă.A. filipineză.18. Peru.Sistemul emisiunii acceptării (sau al declaraţiunii). nu se poate cunoaşte cu certitudine momentul în care ofertantul a cunoscut răspunsul de acceptare. că în cazul contractelor comerciale internaţionale încheiate prin prepuşii ofertantului sau ai acceptantului. cel puţin parţial. o ofertă. In doctrina juridică s-a pus problema170 dacă determinarea momentului şi locului încheierii contractului. scrisoare sau telegramă încredinţată poştei ori alt mijloc de comunicare. S-a admis171. Costa Rica. . în sistemul expedierii acceptării răspunsul de acceptare iese de sub puterea destinatarului ofertei şi de sub riscul de a fi înlăturat oricând. alin. deci. Art. Potrivit acestui sistem contractul se consideră încheiat în momentul în care destinatarul acceptă oferta. art. când primeşte corespondenţa. contractul se consideră încheiat fără ca ofertantul să cunoască acceptarea din partea destinatarului159. Această teorie şi-a găsit consacrare şi în textele Convenţiei de la Viena din 11 aprilie 1980. Ecuador. Chile. Teoria expedierii acceptării o găsim în S.Sistemul recepţiei acceptării de către ofertant. atunci când părţile acţionează prin mandatari. deoarece cunoaşterea conţinutului corespondenţei are loc. Această obiecţie va fi de cele mai multe ori teoretică. deoarece în acel mo ment coexistă cele două consimţăminte. venezueleană. agenţi de afaceri sau comisionari. C. Guatemala.2 din aceeaşi convenţie precizează: "acceptarea unei oferte produce efecte în momentul în care indicaţia de acceptare parvine ofertantului". sistemul informării nu se confundă cu cel al recepţiei. Un alt dezavantaj este acela.. că ofertantul ia cunoştinţă de încheierea contractului ulterior. Sistemul informării Conform acestui sistem. Brazilia. la primirea ei. contractul se consideră încheiat în momentul în care ofertantul ia cunoştinţă de răspunsul de acceptare.

în cazul perfectării contractului prin telefon. care nu era înmatriculată în acel moment în registrul comerţului nu avea capacitatea de a contracta (cu unele excepţii). f) în cazul conflictelor de legi în timp. 6. într-o altă ţară). b) viciile voinţei. c) până în momentul încheierii contractului fiecare parte îşi poate revoca oferta sau acceptarea. contractul se consideră încheiat la locul unde se găseşte ofertantul. în cazul contractelor încheiate inter absentes. Astfel.4. contractul se consideră încheiat la locul unde se află acceptantul. se determină în raport de momentul încheierii contractului.Dacă reprezentantul acţionează fără reprezentare. contractul comercial internaţional se consideră încheiat la locul unde vorbeşte acceptantul. a) Atunci când contractul se încheie între persoane prezente. b) în cazul în care mandatarul este împuternicit să încheie contractul. efectele contractului se produc din momentul încheierii contractului. — în sistemul recepţiei acceptării şi cel al informării.3. a) . este important să facem distincţie între situaţiile când contractul se perfectează inter praesentes sau acesta se încheie inter absentes. 6. locul încheierii contractului este sediul sau reşedinţa acceptantului. deoarece aici se recepţionează comunicarea făcută de ofertant privind valabilitatea acceptării tardive. Deasemenea. după cum reprezentantul şi terţul sunt de faţă ori se află la distanţă unul faţă de altul. Locul unde se află mandantul nu contează. e) momentul încheierii contractului interesează pentru calculul prescripţiei extinctive. momentul încheierii contractului determină legea aplicabilă. în lipsa altei precizări a părţilor. dar nu şi pentru a-1 semna. locul încheierii contractului este la sediul sau. Situaţia este aceeaşi în cazul în care mandatarii părţilor au fost împuterniciţi să negocieze contractul. situaţia este similară aceleia în care acesta ar acţiona pentru sine şi nu pentru reprezentat. urmează să guverneze contractul în raport cu principiul tempus regit actum. îndeplinirea acestei condiţii are efect retroactiv. ratificarea acţionează ca o condiţie suspensivă. contractul se consideră încheiat la locul unde vorbeşte ofertantul. g) legea în vigoare la data încheierii contractului. soluţia diferă în funcţie de întinderea împuternicirii dată acestuia de către reprezentant. contractul se consideră încheiat inter absentes. Doctrina juridică a reţinut172 următoarele soluţii: Dacă mandatarul este împuternicit numai să transmită oferta sau acceptarea către cealaltă parte (aflată prin ipoteză. reşedinţa acceptantului. determinarea locului încheierii acestuia diferă în funcţie de concepţia adoptată: în sistemul emisiunii şi cel al expedierii acceptării. acesta se consideră încheiat între persoane prezente sau între absenţi. dar nu influenţează cu nimic momentul şi locul încheierii contractului. aplicarea sa extinzându-se pe întreaga durată a executării obligaţiilor generate de contract. Atunci când reprezentantul acţionează în baza unui mandat sau comision cu reprezentare. Locul încheierii contractului comercial internaţional. h) vor putea exercita acţiune pauliană împotriva contractului numai creditorii a căror creanţă este anterioară momentului perfectării contractului. deci efectul translativ de drepturi reale şi problema riscului se rezolvă în raport cu acest moment. în sistemul recepţiei acceptării şi cel al informării.4. — In cazurile în care contractul se încheie fără a fi necesară comunicarea acceptării. Determinarea momentului încheierii contractului prezintă importanţă sub următoarele aspecte: la momentul respectiv se stabileşte dacă părţile erau ori nu capabile de a încheia contractul. In situaţia acceptării tardive. locul perfectării lui este acela unde are loc semnarea contractului. Dacă. însă. Astfel. d) de regulă. o societate comercială. în sistemul emisiunii şi cel al expedierii acceptării. contractul a fost supus condiţiei ratificării de către reprezentat. Importanţa momentului şi locului încheierii contractului. Determinarea locului încheierii contractului depinde de concepţia adoptată cu privire la determinarea momentului încheierii contractului. după caz. respectiv cauzele de nulitate absolută şi nulitate relativă.4. determinarea locului încheierii acestora diferă în funcţie de concepţia adoptată cu privire la stabilirea momentului încheierii lor. lege care este normal aplicabilă.

Felul în care s-a făcut expedierea prezintă interes numai în raporturile dintre expeditor şi serviciul de poştă (care îndeplineşte rolul de cărăuş). m) în funcţie de acest moment. încheierea contractelor comerciale internaţionale inter absentes comportă în mod necesar comunicări între partenerii de afaceri. Realizarea unor atare riscuri crează anumite incertitudini. care cere oficiului de expediere repetarea textului telegramei. Doctrina juridică173 a propus următoarele distincţii şi soluţii cu referire la această problemă: a) Scrisoarea comercială trimisă prin poştă circulă pe riscul expeditorului. adică legea în vigoare la locul încheierii contractului în momentul perfectării acestuia. 6. telex telefax. cerând colaţionarea telegramei. deoarece acesta îşi păstrează dreptul de proprietate asupra ei până la primirea de către destinatar. . care îşi au sediile sau domiciliile în ţări diferite. Astfel. Independent de o asemenea restricţie convenţională. — pentru interpretarea contractului se vor lua în considerare uzanţele existente la locul încheierii contractului. Este irelevant sub acest aspect dacă transmiterea poştală s-a făcut sau nu recomandat cu aviz de primire sau cu valoare declarată. Folosirea telegramei ca mijloc de comunicare nu constituie prin ea însăşi o culpă. Locul încheierii contrastului prezintă interes sub următoarele aspecte: în situaţia în care părţile nu au desemnat lex contractus. c) Comunicările prin telegrame. că şi prin riscurile transmiterii declaraţiei de voinţă prin telex sunt supuse unui regim similar celor al scrisorilor comerciale. a telexului predat de expeditor spre transmitere. într-o 175 altă opinie această analogieeste considerată nejustificată. înainte ca telegrama să fie remisă destinatarului.5. cu excepţia cazului dacă părţile au exclus această cale de transmisiune. s-a opinat176. cifrele referitoare la cantitatea mărfii. jurisdicţia competentă să soluţioneze aceste litigii va fi determinată în raport cu prevederile legii în vigoare la locul încheierii contractului. apare problema de a individualiza partea care urmează să suporte daunele corespunzătoare. transportând la destinaţia indicată de expeditor scrisoarea predată de acesta. în cea de-a doua situaţie serviciul telex presupune o altă operaţiune şi anume. întârziere sau comiterea unor erori în redactarea prin mijloacele de comunicaţie utilizate a conţinutului lor. acceptarea ofertei. se transmit la cumpărător şi riscurile pieirii sau avarierii lucrului. reproducerea pe teleimprimator. de către operatoare. vânzarea unui bun determinat. Riscurile transmiterii corespondenţei la distanţă.i) în contractele translative de drepturi cum este. invocându-se argumentul. în asemenea cazuri destinatarul trebuie să fie diligent pentru a remarca erorile evidente. potrivit căruia legea competentă să guverneze contractul este lex Iod contractus. se determină locul încheierii contractului. transmiterea dreptului real de la vânzător la cumpărător. se va . — dacă părţile nu au prevăzut în contract arbitrajul competent să soluţioneze eventualele litigii ce pot apărea între ele în legătură cu executarea contractului. Asemenea comunicări se referă la ofertă. — Transmiterea la distanţă a înscrisurilor menţionate comportă riscuri de pierdere. sunt susceptibile de erori. telex şi prin telefax este mult mai apropiată ca mod de realizare de aceea pe care o presupune comunicarea prin telegramă. ori prin poşta rapidă (prin curier). în primul caz poşta îndeplineşte numai rolul de cărăuş.Doctrina juridică a menţionat . Colaţionarea177 constă în verificarea textului telegramei de către oficiul de destinaţie. i plică principiul locus regit actum. neprecizate în litere. momentul încheierii contractului în raport cu prima acceptare primită face ca acceptările ulterioare să rămână fără efect. Deoarece corespondenţa comercială transmisă prin poşta electronică. diferite documente bancare sau comerciale etc.4. că riscurile pierderii sau întârzierii scrisorii ce conţine oferta sau acceptarea le suportă expeditorul. expeditorul poate fi socotit culpabil dacă a utilizat termeni care ar putea înlesni o transmitere greşită. 174 b)Corespondenţa comercială transmisă prin poşta electronică. Se aplică în materie regula res perit domino şi de aici consecinţa. Expeditorul are posibilitatea de a se degreva de răspunderea datorată unei eventuale erori. care finalmente pot genera un prejudiciu important partenerilor contractuali sau unuia din ei. 1) în cazul ofertei adresată unor persoane nedeterminate. comandă. că problema riscurilor comiterii unor erori în transmiterea comunicării printr-o asemenea modalitate. urmează a fi rezolvată după regulile aplicabile riscurilor aferente transmiterii unor asemenea comunicări prin telegrame. că situaţiile când comunicarea se expediază prin poştă şi când se trimite prin telex nu sunt similare. operează la momentul încheierii contractului şi tot din acel moment. . Astfel. de exemplu. în armonie cu principiul res perit domino. confirmarea comenzii.

doctrina juridică a remarcat178. şi anume cele pe termen lung (clauzele de asigurare împotriva riscurilor valutare şi nevalutare).Dacă. în baza căruia părţile sau numai una din părţi. îşi asumă obligaţia de a contracta în viitor în anumite condiţii. determinate de particularităţileacestor contracte. Perfectarea contractului comercial internaţional pe bază de antecontract se utilizează. Conţinutul contractului comercial internaţional constituie totalitatea clauzelor contractuale. aceasta devine caducă. fie comunetuturor contractelor comerciale lor internaţionale (de exemplu. comportă realizarea unui acord de voinţă. clauza care se prin prin atenuează sau agravează răspunderea etc. — 6. deci antecontractul nu devine caduc. pe când în cazul ofertei. Contractul comercial interna ţional conţine atât clauze de drept comun.). Perfectarea contractului comercial internaţional pe bază de antecontract. totuşi. vânzătorul convine cu o altă persoană. Antecontractul este un act juridic bilateral. se comite o eroare ce cauzează acestora sau uneia din ele un prejudiciu. fie particulare — în principiu — pentru o anumită categorie de -cont racte. mai ales. deoarece acestea sunt acte unilaterale. . antecontractul nu se confundă cu contractul de vânzare. însă. obligându-se ca la un anumit preţ să-i vândă anumite bunuri. că distribuirea riscurilor privind acel prejudiciu urmează a se face astfel: dacă transmiterea telegrafică eronată a împiedicat perfectarea contractului. — dacă transmiterea telegrafică eronată 1-a determinat pe destinatar să execute în cadrul contractului un ordin. următoarea speţă: ordinul adresat mandatarului comercial din străinătate să cumpere pentru mandant anumite mărfuri (ercauferi). ori să-1 îndeplinească în condiţii mai oneroase decât cele avute în vedere iniţial. Antecontractul este convenţia prin care una sau ambele părţi se obligă pentru viitor să încheie un anumit contract. independent de culpa părţilor. clauza care se determină dreptul aplicabil. Antecontractul nu se confundă cu oferta de a contracta sau cu acceptarea. riscurile incumbă expeditorului. în anumite condiţii.6.care sunt stipulate în contract prin acordul de voinţă al contrac tanţilor. fiind executat ca atare. riscurile corespunzătoare cad în sarcina destinatarului. în cazul contractelor de vânzare internaţională de mărfuri. drepturile şi obligaţiile părţilor. că decesul sau incapacitatea survenite după încheierea antecontractului. deoarece antecontractul constituie numai o promisiune de încheiere a contractului. al cărui conţinut esenţial se determină prin chiar această convenţie180. CAPITOLUL VII CONŢINUTUL CONTRACTULUI COMERCIAL INTERNAŢIONAL 711. nu sting obligaţia părţii sau a părţilor de a contracta. In doctrina juridică179 se citează ca exemplu clasic de eroare săvârşită cu ocazia transmiterii telegrafice a corespondenţei într-o relaţie comercială. deoarece indiferent dacă el conţine o promisiune unilaterală sau bilaterală de a contracta. dar care a parvenit cu termenul opus vercaufen (vindeţi). dacă acea persoană îşi va exprima voinţa de a le cumpăra. la rândul182. Explicaţie preliminară. Clauzele specifice sunt. Doctrina juridică a remarcat181. clauza de arbitraj. precum şi clauze specifice. care nu a fost dat. De exemplu.4.

în cuprinsul contractului trebuie precizate atributele de identificare a părţilor şi anume: denumirea. cele referitoare la identificarea părţilor. bazată pe o ierarhizare a lor în funcţie de valorică importanţa şi chiar existenţa raportului juridic obligaţional dat.Clauze referitoare la cantitatea mărfii. Părţile trebuie să indice cantitatea de marfă care constituie obiectul contractului *şi să precizeze unitatea de măsură. 187 Doctrina juridic a remarcat . obiectul poate fi determinat la momentul încheierii contractului sau determinabil în viitor. de exemplu clauzele cu privire la calitatea mărfii sau la condiţiile de ambalare ale mărfii nu duce la ineficienta contractului pe plan juridic. faţă 7. se vor preciza datele de identitate şi calitatea reprezentanţilor. B. Clauza privind ă rţile contractanteIdentificarea părţilor contractante constituie condiţia de validitate a raportului p . După cum am menţionat. că arealul clauzelor necesare cuprinde atât stipulaţii contractuale necesare pentru ă valabilitatea contractului (de exemplu. momentul şi modul de deter minare a cantităţii. juridic respectiv. de prezenţa unor clauze în contract depinde însăşi valabilitatea acestuia. Dreptul pozitiv nu precizează conţinutul clauzelor contractului comercial internaţional. părţile putând include în contractul lor cele mai diverse clauze. cât şi clauze prin care se exprimă conţinutul economic al tranzacţiei. Astfel se va indica denimurea exactă (deci. precum şi documentul care atestă cantitatea. doctrina ju 188 a propus câteva repere pentru ridică determinarea în linii generale conţinutului clauzelor necesare. A. prenume. domiciliu pentru contractanţii persoane fizice. la obiectul contractului). De asemenea. Clauzele necesare în contractele comerciale internaţionale. Consider firesc acest lucru. în cazul în care se prevede o recepţie cantitativă. Omiterea unor clauze. precum naţionalitatea persoanelor juridice şi cetăţenia persoanelor fizice. la dreptul aplicabil. în tăcerea legii. părţile trebuie să prevadă termenele şi condiţiile de efectuare a acesteia. la unele aspecte privind executarea acestuia. precum şi locul recepţiei. Aceste clauze pot lipsi din conţinutul clauze contractului fărăsă influenţeze valabilitatea acestuia. Clauzele necesare se referla identificarea părţilor contractante sau a reprezentanţilor lor autorizaţi. Astfel.Clauze referitoare la obiectul contractului. repere pe care le vom prezenta în a continuare. locul. la conţinutul ă economic aloperaţiunii comerciale realizată prin contract. nu trebuie privită unui ca un conglomerat incoerent în cadrul căruia nu există o ordine prestabilită. Prin urmare. materializat pe plan juridic în contract. Absenţa clauzelor opţionaleconţinutul contractului are drept din consecinţă riscurile contractuale de care părţile rămân mai puţin protejate. seria şi caracteristicile specifice care idividualizează această marfă. în aşa fel încăt să fie posibilă punerea lor în fabricaţie sau procurarea lor de pe piaţă de către vânzător. de asemenea certitudineasecuritatea juridică a tranzacţiei. Aceste clauze au fost numite în şi 184 185 doctrina juridică clauze necesare sau clauze generale. acest contract este valabil şi executabil.în contractele comerciale internaţionale principiul libertăţii convenţiilor are valenţe juridice suplimentare faţă de dreptul 183 comun. C. într-o atare situaţie contractul trebuie să conţină clauze prin care părţile să determine sau să indice criterii precise de determinare a caracteristicilor mărfii. completă) a ei. Dacă contractul comercial internaţional are ca obiect o marfă.2. în situaţia în care partenerii contractuali dau împuternicire de reprezentare a lor altor subiecţi de drept. sediul şi forma juridică pentru contractanţii persoane juridice şi nume. că multitudineade stipulaţii contractuale. părţile trebuie să precizeze în conţinutul contractului elemente suficiente pentru identificarea şi determinarea acelei mărfi. care trebuie ales în fucţie de natura mărfii şi de necesitatea asigurării unor garanţii sporite de descoperire a eventualelor lipsuri cantitative. precum şi la jurisdicţia competentă să soluţioneze eventualele litigii dintre partenerii contractuali. Doctrina juridică a remarcat pe bună dreptate . tipul. Sunt ceea ce doctrina juridică a numit opţionale . cu atât mai mult au să fie libertatea sădetermine conţinutul acestor clauze. deoarece de vreme ce părţile sunt libere să decidă ce clauze inserate în contractul lor. în situaţia în care părţile nu determină obiectul contractului. susceptibile de a fi induse în conţinutul astfel de contract. se vor indica unele aspecte privind statutul juridic al părţilor. . dar poate crea dificultăţi în privinţa executării obligaţiilor contractuale şi incertitudini referitor la existenţa şi întinderea lor. Majoritatea contractelor comerciale internaţionale au ca obiect bunuri viitoare. dar precizează elemente suficiente pe baza cărora el va putea fi determinat ulterior. Alte stipula contractuale au menirea să creeze pentru părţi o ţii anumită siguranţă în privinţa drepturilor şi obligaţiilor generate 166 de contract pe seama lor.

în contract se va stabili modul de distribuire între părţi a cheltuielilor ocazionate de controlul calităţii mărfii. buletine de analiză. Controlul de calitate poate fi efectuat la locul de fabricare a mărfii. natura acestor specificaţii. la unităţile beneficiare sau în orice alt loc. trebuie menţionate condiţiile . Pentru a se asigura că marfa livrată corespunde calităţii prevăzute în contract. Părţile trebuie să stipuleze în contract o clauză din care să rezulte felul ambalajului. locul. G.în funcţie de specificitatea mărfii şi de particularităţile mijloacelor de transport. E. Vânzătorul răspunde pentru îndeplinirea corectă a stipulaţiilor contractuale privind calitatea mărfii livrate. în ultimul caz se va stabili termenul de returnare şi cine va suporta cheltuielile ocazionate de această operaţiune.Clauze privind ambalajul şi marcarea. Pentru executarea obligaţiei de livrare a mărfii părţile trebuie să stipuleze în contract clauze prin care să precizeze terme nele de livrare (indicându-se data calendaristică sau perioada de timp când trebuie să aibă loc livrarea). Contractul comercial interna ţional trebuie să conţină clauze privind calitatea mărfurilor şi serviciilor care constituie obiectul lui. în contracte se includ clauze privind posibilitatea de reparare a mărfii defecte (cu indicarea părţii care poate proceda la reparare). în contract se pot prevedea condiţiile de acordare a asistenţei tehnice. D.Clauze privind obligaţia de livrare a mărfii şi termenele de livrare. clauze de franşiză (pauşal). vor fi arătate termenele intermediare ca şi termenul final de livrare. consecinţele nerespectării acestor termene. Clauzele privind marcarea ambalajului vor preciza conţinutul marcajului şi limba sau codul în care el se efectuiază. de destinaţie. Aceste clauze vor preciza conţinutul pe care trebuie să-1 aibă reclamaţia. De asemenea. modalitatea tehnică de control şi documentele de control pe care cumpărătorul să-şi fundamenteze o eventuală reclamaţie de calitate. măsurile de protecţie pentru mărfurile care se livrează neambalate etc. Părţile vor stabili printr-o clauză expresă metodologia de determinare a calităţii. termenele şi modalităţile de soluţionare a reclamaţiilor de cantitate şi calitate. dacă trece în proprietatea cumpărătorului sau este numai împru mutat acestuia. Asemenea clauze au repercusiuni pe planul răspunderii. Recomandăm ca în contractul comercial internaţional să se stipuleze clauze privind controlul şi recepţia calitativă a mărfii. de garanţie. părţile pot insera în contracte clauze de toleranţă cantitativă. modalităţile de remediere a lipsurilor calitative precum şi la sancţiunile aplicabile debitorului în cazul unor asemenea lipsuri. părţile pot face trimitere la o regulă INCOTERMS. Dacă livrarea urmează a se face în tranşe. Părţile contractante trebuie să stipuleze o clauză referitoare la obligaţia de garanţie pentru calitatea mărfii. Termenele de formulare a reclamaţiilor trebuie corelate cu termenele referitoare la recepţia cantitativă şi calitativă. obligaţiile ce revin cumpărătorului până la soluţionarea reclamaţiei (de exemplu conservarea mărfii etc.) şi procedura de comunicare a reclamaţiei190. constituind o modalitate a convenţiilor asupra răspunderii. De asemenea. Părţile includ în contractul comercial internaţional clauze privind condiţiile. în acest sens. în ceea ce priveşte căile de remediere a lipsurilor calitative. cartea tehnică a produsului sau alte documente de certificare a calităţii. de service şi de livrare de piese de schimb. precum şi cu termenul de garanţie (la mărfurile pentru care părţile stabilesc asemenea termene). părţile stipulează o clauză prin care exportatorul se obligă să anexeze mărfii livrate atestate de calitate. în această clauză se va preciza partea care propune •. Este necesar ca părţile să indice în contract calitatea mărfii. se va indica preţul ambalajului.Clauze referitoare la calitate. Clauzele referitoare la reclamaţiile de cantitate şi calitative. precum şi consecinţele ce le au asupra contractului eventualele modificări ulterioare ale specificaţiilor. termenul de garanţie. momentul şi modul de determinare a acesteia. în contract se vor preciza termenele şi condiţiile în care vânzătorul urmează să comunice cumpărătorului răspunsul său asupra reclamaţiei. F. la locul de încărcare. condiţiile în care se poate refuza primirea mărfii etc. în funcţie de particularităţile mărfii şi condiţiile concrete de livrare. condiţiile în care beneficiarul poate proceda la restituirea lotului de marfă în vederea înlocuirii lui (şi cui îi revine dreptul de a opta între reparare şi înlocuire). Această clauză va cuprinde şi o menţiune referitoare la locul unde va fi efectuat controlul respectiv. ori de câte ori pentru astfel de operaţiuni nu se încheie contracte speciale. de rabat forfetar. acordarea de bonificaţii. documentele ce i se anexează pentru confirmarea deficienţelor. precum şi documentul care o atestă. termenele şi modalităţile de aprobare de către cealaltă parte.pecificaţiile de calitate.

7. Clauze privind obligaţia de plată a preţului şi condiţiile de plată. Prezenţa clauzelor necesare în conţinutul contractului comercial internaţional nu anulează principiul libertăţii convenţiilor.). a modalităţii. de regulă. la legea aplicabilă contractului. în contract trebuie să fie incluse clauzele privind răspunderea furnizorului pentru nerespectarea termenelor de livrare (penalităţi. modul de garantare a plăţii. R. fie prin referire la INCOTERMS sau la alte uzanţe comerciale internaţionale. iar acestea sunt libere să-i dea conţinutul dorit. K.). Stabilirea condiţiilor de livrare implică.F.3. vânzătorul poate să acorde cumpărătorului o reducere de preţ prestabilită. indicând limitele maxime şi minime între care se va determina preţul.T. etc). încărcarea mărfii în mijlocul de transport.A. data şi locul plăţii. O atare situaţie influenţează clauza contractuală privind condiţiile de plată. altele. Dar conţinutul lui va fi complet numai în prezenţa tuturor acestor clauze. documentele necesare efectuării plăţii. Sunt frecvente situaţiile când preţul nu este determinat. L. în principal. Clauze ce evocă aspecte strict juridice vizând contractul comercial internaţional. dar şi pe unitate de produs. dar determinabil. precum şi asigurarea mărfii pe timpul transportului comportă importante cheltuieli. din contract nu poate lipsi clauza referitoare la modul de. Clauza privind obigaţia de preluare a mărfii.) sau chiar procesul verbal de efectuare a recepţiei calitative. anterioară scadenţei convenite. dar şi cele care atestă calitatea mărfii (certificate de calitate etc. locului de livrare şi modului de suportare a cheltuielilor privind livrarea. J. părţile stabilesc criteriile pentru calculul definitiv al preţului. transportul şi asigurarea mărfii în timpul transportului. menţionându-se condiţiile în care preluarea poate fi refuzată. H. De regulă. Clauze referitoare la preţ. la jurisdicţia competentă să soluţioneze litigiile între părţi. prezintă importanţă numai sub aspectul securităţii juridice şi certitudinii contractului. instrumentele de plată. Atunci când preţul este determinabil. de transport etc. . Regulile INCOTERMS nu se referă la acest aspect.) şi condiţiile rezoluţiunii. Totodată se va menţiona modalitatea de plată (acreditivul documentar. Părţile vor stipula în contract obligaţia cumpărătprului de a plăti preţul ca o condiţie esenţială a contractului. De exemplu. Unele dintre aceste clauze sunt necesare pentru valabilitatea contractului. dar poate determina anumite dificultăţi în stabilirea răspunderii contractanţilor sau în determinarea legii aplicabile contractului etc. în unele cazuri debitorul preţului condiţionează plata acestuia de îndeplinirea de către cealaltă parte a condiţiilor de calitate a mărfii livrate. Astfel pentru decontarea plăţii banca cumpărătorului trebuie să primească nu numai documentele uzuale în acest scop (cele de livrare a mărfii. părţile determină prin contract preţul ca valoare totală. Orice contract este opera voinţei părţilor. fie prin recepţiunea contractuală a unei reguliINCOTERMS.individualizare a acestor bunuri. însă ea nu are valoare absolută. Vor fi menţionate condiţiile în care livrarea poate fi refuzată. ci îl manifestă şi-i conferă valenţe juridice suplimentare191. despăgubiri etc. Alte clauze prin care se reglementează condiţiile de livrare.în prezenţa cărora pot fi modificate termenele de livrare stabilite şi documentele care atestă efectuarea şi data livrării. De aceea părţile trebuie să precizeze în contract modul de distribuire a acestor cheltuieli fie direct. Aceasta este regula. Contractul comercial internaţional trebuie să conţină o clauză care să precizeze obligaţia cumpărătorului de a prelua marfa. momentul transmiterii riscurilor şi dreptului de proprietate asupra mărfii. în cazul în care contractul are ca obiect bunuri generice. dacă acesta din urmă achită preţul până la o anumită dată. transportul şi descărcarea ei la locul de destinaţie convenit. însă. indicarea termenului de livrare. incasso etc. Nu toate clauzele menţionate sunt obligatorii pentru contractul comercial internaţional. Părţile au dreptul să stipuleze în contract orice clauze privind stabilirea şi plata preţului. în contract trebuie să fie precizat momentul transmiterii dreptului de proprietate asupra mărfii. Aceste clauze pot preciza obligaţiile părţilor fie direct.D. Locul livrării mărfii şi repartizarea cheltuielilor de livrare pot fi determinate direct sau prin referire la o uzanţă codificată (INCOTERMS. Omiterea acestor clauze din conţinutul contractului nu duce la nulitatea acestuia. în această categorie doctrina juridică192 a inclus clauzele referitoare la răspunderea contractanţilor. L Clauze referitoare la expediţia.

în cele mai bune condiţii de eficienţă. de a analiza eventualele dificultăţi apărute în legătură cu executarea obligaţiilor asumate şi a lua măsurile necesare pentru atenuarea sau eliminarea acelor dificultăţi.A. Dacă s-a semnat un contract care cuprinde o clauză de arbitraj. în cuprinsul clau zei de arbitraj părţile stabilesc felul arbitrajului (instituţionalizat sau ad-hoc). la data încheierii contractului. Clauzele privind răspunderea contractanţilor trebuie să conţină precizări referitoare la sancţiunile aplicabile părţilor care nu-şi execută obligaţiile contractuale. pentru a evalua modul de desfăşurare a executării contractului. Astfel. părţile stipulează în contract o clauză specială. în acest scop părţile convin să organizeze periodic întâlniri între reprezentanţii lor. C. Părţile sunt libere să prevadă şi clauze privind rezoluţiunea contractului pentru neexecutarea obligaţiilor de către oricare dintre ele (pacte compromisorii). litigiile nu pot fi evitate. Doctrina juridică a remarcat195. — să înlăture intervenţia instanţelor judecătoreşti ordinare cu privire la soluţionarea litigiului (cel puţin până la pronunţarea sentinţei). — D. — . în situaţia în care părţile nu desemnează lex contractus. — limba în care se redactează contractul şi exemplarul de referin ţă pentru ipoteza apariţiei unor neînţelegeri între părţi privind intepretarea contractului. mai ales în cele complexe şi pe termen lung. puterile conferite arbitrajului de a soluţiona litigiul şi alte elemente necesare pentru soluţionarea litigiului. B. totuşi. De asemenea. Clauza prin care se realizează alegerea dreptului aplicabil (electio juris) se numeşte pactum de lege utenda.Clauze privind răspunderea contractanţilor. părţile pot insera în contract o clauză prin care să declare caduce. în contract poate fi stipulată o clauză prin care să se interzică transmiterea către terţe persoane de către una din părţile contractante. documentele preparatorii întocmite în timpul negocierilor. părţile s-au legat să respecte sentinţa ce se va da. Este vorba de data semnării contractului de către părţi. fără consimţământul celeilalte părţi. — să permită organizarea unei proceduri care să conducă. aceasta va fi determinată de către organul de jurisdicţie competent pe baza normei conflictuale incidenţă în cazul dat. mai ales clauza de forţă majoră. prin care se obligă să rezolve eventualul litigiu pe calea concilierii. Pe lângă clauzele menţionate mai sus. determinate de particularităţile mărfii ori serviciului şi/sau de condiţiile executării contractului. este preferabil ca acestea să fie soluţionate pe cale amiabilă. In conţinutul contractului comercial internaţional poate fi stipulată o clauză de exonerare de răspundere. sediu. despăgubiri etc. că funcţiile esenţiale ale clauzei de arbitraj sunt următoarele: să producă efecte obligatorii pentru părţi.Clauze privind soluţionarea litigiilor. Doctrina ju ridică194 menţionează că este necesar să se ţină seama de faptul. mai întâi trebuie plătit preţul (solve) şi apoi se pot face obiecţiuni privind neexecutarea obligaţiei de către cealaltă parte cu posibilitatea celui care a plătit pentru a-şi recupera prestaţia (repete). Uzual în contractele comerciale internaţionale părţile stipulează o clauză de arbitraj. Părţile pot stipula o clauză prin care îşi asumă obligaţia de a se informa reciproc în caz de reorganizare sau schimbare a atributelor de identificare (denumire. în contractele comerciale internaţionale. părţile stipulează o clauză de preîntâmpinare a litigiilor. cu excepţia celor pe care părţile le menţionează expres ca făcând parte integrantă din contract. Sancţiunile se prezintă sub formă de penalităţi. Conform acestei clauze debitorul unei prestaţii contractuale (mai ales. Efectul acestei clauze constă în stabilirea unei ordini de efectuare a prestaţiilor. părţile stipulează în contract o clauză prin care desemnează sistemul de drept aplicabil contractului lor cu referire la aspectele de fond şi efectele acestuia.Clauze referitoare la legea aplicabilă contractului. — data (luna şi anul) şi locul încheierii contractului. a bunurilor ce formează obiectul contractului. a preţului) nu poate înainta o acţiune în rezoluţiune şi nici opune excepţii bazate pe neexecutarea obligaţiei corelative a celeilalte părţi. formă organizatorico-juridică). părţile sunt libere să includă în contract orice clauze speciale. prin care se exprimă voinţa comună a părţilor (negotium juris) ca un eventual litigiu ce ar putea apărea în legătură cu executarea contractului.Alte clauze stipulate în contract. Astfel. în unele contracte părţile prevăd o clauză ale cărei consecinţe se răsfrâng pe tărâmul răspunderii contractuale şi anume clauza solve et repete193. atâta timp cât el însuşi nu şi-a îndeplinit obligaţia contractuală. în acest sens. că este obligatorie inserarea în contract a următoarelor menţiuni finale: numărul de exemplare în care se încheie contractul (mini mum două) şi menţiunea că fiecare parte primeşte câte un exem plar. să fie soluţionat pe calea arbitrajului. Dacă. — să acorde arbitrilor puteri în sensul soluţionării litigiului dintre părţile contractante. De obicei. la ronunţarea unei sentinţe susceptibile de executare forţată.

riscul este un pericol susceptibil să genereze anumite inconveniente pentru debitorul unei obligaţii contractuale sau în general pentru subiectul de drept implicat într-o operaţie comercială. Conceptul de risc. Dicţionarul explicativ al limbii române196 defineşte riscul ca "posibilitatea de a ajunge într-o primejdie. adică necunoaşterea sau cunoaşterea insuficientă a conjuncturii pieţelor externe şi a tendinţelor de evoluţie în perspectivă a acesteia. Această opinie a fost criticată în doctrină. că la originea riscului stă incertitudinea. incertă. Doctrina juridică a înregistrat o multitudine de definiţii. 7. susceptibil să genereze fortuit anumite inconveniente. Clauze contractuale de asigurare împotriva riscurilor. la inconstanţă în luarea deciziilor. Geneza riscului.dacă s-a încheiat între persoane prezente. — 7. în alţi termeni. că sub auspiciile legii hazardului. asupra oricărei operaţii comerciale.4. — consecinţele realizării riscului se concretizează.2. care în domeniul raporturilor de comerţ internaţional. Dicţionarul de relaţii economice internaţionale199 menţionează. sunt profesionişti în domeniu şi ca urmare. a cărei executare este împiedicată. ce se manifestă în raporturile dintre oameni şi în raporturile dintre om şi natură. se va preciza data ofertei şi respectiv data acceptării. pe care trebuie să o suporte debitorul obligaţiei. evenimente naturale etc. semnăturile apar. de vânzare exclusivă. Riscurile economice se scindează. în prealabil ei analizează evoluţia în perspectivă a preţurilor şi a fluctuaţiilor previzibile ale cursurilor valutare pe piaţa monetară. de service. dacă contractul se încheie inter absentes. partea prejudiciată nu poate trage la răspundere pe debitor. că riscul comercial este posibilitatea ca un eveniment viitor şi probabil să provoace consecinţe patrimoniale neprevizibile părţilor la un contract comercial internaţional. că subiecţii raporturilor de comerţ internaţional nu sunt şi nici nu pot fi consideraţi nişte neavizaţi. privind aducerea la îndeplinire de către debitor a obligaţiilor contractualmente asumate faţă de creditor şi a căror apariţie determină inevitabil anumite pierderi materiale pentru contractantul a cărui prestaţie nu se poate executa. Potrivit altei opinii200. are la bază lipsa de informare. nu li se poate reproşa nici ignoranţă. Conform acestei clauze debitorul se obligă să depună efortul maxim pentru a realiza prestaţia la care s-a obligat faţă de creditor. Riscurile comerciale pot fi: economice.4. cât şi cele încheiate inter absentes. dintre care reţinem spre exemplificare următoarele. nici inabilitate. în două subgrupe şi anume: . în general. Necunoaşterea duce la ezitare. Unii autori menţionează201. prin ipoteză. — realizarea riscului este. între participanţi care acţionează în necunoştinţă de cauză. de publicitate comercială. Ei. pe ofertă şi acceptare. cel puţin una din părţi. Intr-o altă concepţie198 riscul este un eveniment posibil şi nedorit. — incertitudinea ce caracterizează riscul face ca realizarea lui să fie imprevizibilă. fiind comercianţi. uneori cu efecte dezastruoase. de a avea de înfruntat un necaz sau de suportat o pagubă". de agenţie exclusivă. Subiecţii acestor raporturi decid să stabilească legături contractuale între ei după ce în prealabil se documentează. Acest fapt îi determină pe unii oameni să se conducă după această lege. a cărei executare se prelungeşte în timp. Raporturile de comerţ internaţional nu se stabilesc la întâmplare.1. în concluzie s-a conchis. definirea conceptului de risc comercial trebuie să se facă. 7. producător de pagube materiale sau morale. în practica internaţională această clauză se întâlneşte mai cu seamă în contractele de consignaţie. că riscul este un pericol ce planează asupra oricărei relaţii contractuale şi. riscurile sunt evenimente posibil de a se produce după încheierea contractului. Astfel. în pofida posibelelor rezultate favorabile spectaculoase. într-o pierdere materială. incertitudinea poate să nu genereze risc. în cazul contractelor între absenţi. la rândul lor. Potrivit unei opinii197. în continuare autorii citaţi conchid. O clauză specifică contractelor comerciale internaţionale este clauza "best efforte". pot provoca pierderi pentru. trebuie să fie semnate de către părţi sau de reprezentanţii lor autorizaţi.4. ţinând seama de următoarele repere: riscul este în esenţa sa un pericol pe fondul căruia se produc anumite inconveniente. în principiu. cu privire la conjunctura pieţii unde contractează. politico-administrative. previzibil sau imprevizibil. independent de culpa uneia dintre părţi şi care dacă se realizează. prin excelenţă. iar dacă acestea sunt negative. — imprevizibilitatea riscului face ca realizarea acestuia să fie întotdeauna fortuită. asumându-şi riscuri mari. la incosistenţă. s-a menţionat202. Contractele încheiate atât inter praesentes.

primele de asigurare.riscuri valutare şi — riscuri nevalutare. atunci când acestea îndeplinesc anumite condiţii specifice. Riscurile valutare constituie posibilitatea înregistrării de pierderi în operaţiunile comerciale internaţionale din cauza modificării cursului de schimb a monedei de plată faţă de moneda de referinţă (sau de calcul). Aceste clauze se referă atât la prestaţia monetară. Potrivit criteriului ce are în vedere felul riscurilor vizate. c) Clauza de forţă majoră. în noţiunea de prestaţie monetară intră: preţul. După cum s-a remarcat în doctrina juridică206. b) Clauze de adaptare a contractului la noile împrejurări. tariful serviciilor (inclusiv al transporturilor. Aceste clauze au drept scop apărarea valorii funcţionale a acesteia. — . ratele de credit. Clauzele asigurătorii sunt susceptibile de mai multe clasificări. dobânzile etc. de regulă. In această categorie se includ: clauzele de revizuire a preţului şi cele de postcalculare a preţului. Clauzele asigurătorii sunt stipulaţii contractuale. dar ale cărei efecte nedorite de părţi pot fi evitate sau neutralizate de acestea (adică de către părţi) printr-un set de mijloace juridice la care ele pot apela într-un atare scop. clauzele valutare. — neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale. clauza de opţiune a locului de plată etc. a raportului dintre cerere şi ofertă etc. adică a corelaţiei dintre cuantumul obligaţiei pecuniare a uneia dintre . clauzele de menţinere a valorii contractului pot fi scindate în două categorii şi anume: Clauze pur monetare. pot fi clasificate în: a) a) Clauze de menţinere a valorii contractului. B. Clasificarea şi efectele generale ale clauzelor contractuale de asigurare împotriva riscurilor. clauza de opţiune a monedei liberatorii şi clauza de opţiune a locului de plată. care influenţează negativ executarea. de natură economică. clauza de opţiune a monedei liberatorii. clauza de revizuire a preţului. Alte categorii de riscuri nevalutare ţin de situaţia materială şi de corectitudinea conduitei părţilor contractuale. comisionul. Aceste clauze vizează exclusiv prestaţia monetară şi urmăresc ca finalitate menţinerea acestei clauze împotriva riscurilor valutare şi nevalutare. b) Clauze de asigurare împotriva unor riscuri nevalutare. După criteriul finalităţii urmărite. a nivelului comisioanelor. a primelor de asigurare. Această grupă cuprinde: clauza de revizuire a preţului sau de indexare nemonetară. Din această categorie fac parte: clauza aur. 7.205 A. clauza de opţiune a monedei liberatorii. clauzele valutare. a taxelor vamale. Fac parte din această categorie: clauza aur. clauza de postcalculare a preţului. de exemplu navlul la cele maritime). energie. De exemplu. care au drept scop evitarea riscurilor de fluctuaţie a valorii de schimb a monedei de plată faţă de moneda de referinţă. clauza de hardship. de postcalculare a preţului. precum şi clauza ofertei concurente. clauza clientului cel mai favorizat. schimbarea tarifelor de transport. dar ca o circumstanţă survenită pe parcursul executării contractului. Fac parte din această grupă: clauza ofertei concurente. materiale.4. părţi şi preţul real al bunurilor şi serviciilor de pe o anumită piaţă. — Clauze de menţinere a puterii de cumpărare a monedei de plată. care urmăreşte ca finalitate evitarea consecinţelor nefavorabile ale unor riscuri politico-administrative sau ale calamităţilor naturale. deşi producerea lor este întotdeauna fortuită. Potrivit unor opinii204. în dependenţă de mai multe criterii. — Riscurile nevalutare se concretizează în pericolul de a se produce modificări de conjunctură economică pe o anumită piaţă comercială susceptibilă să influenţeze prestaţia asumată de către una din părţi. clauzele la care ne referim. forţă de muncă (salariilor). convenite de părţi pentru a evita sau a neutraliza riscurile valutare sau nevalutare la care se expun pe durata executării contractului. falimentul acestuia. condiţiile de livrare. riscurile contractuale nu trebuie privite ca o fatalitate. modificarea dobânzilor bancare. clauza de hardship (impreviziune) etc.3. cât şi la alte drepturi şi obligaţii ale părţilor şi anume: cele privind cantitatea şi calitatea mărfii. modificarea preţurilor la materiile prime. de plată etc. se disting: Clauze de asigurare împotriva riscurilor valutare sau clauze de variaţie a schimbului. Dintre acestea în doctrina juridică au fost menţionate: — — insolvabilitatea debitorului. Sunt clauze de menţinere a valorii contractului: clauza aur. clauze de consolidare valutară. Pe baza criteriului ce are în vedere natura riscurilor ce trebuie evitate. a clientului cel mai favorizat.

de regulă. în situaţia în care s-a prevăzut că restabilirea contractului se va face prin negocieri. Părţile au dreptul să includă în contractul lor clauzele asigurătorii indiferent de felul lor. în situaţia în care părţile omit stipularea clauzelor asigurătorii. băncile reţinând o rată a dobânzii la creditul de scont pe care îl acordă exportatorului şi un cost al swap-ului pe care banca .5. 7. Alte clauze de menţinere a valorii (cele de menţinere a puterii de cumpărare) şi unele clauze de adaptare (a ofertei concurente. Efectul automat comportă coexistenţa a două aspecte diametral opuse: unul negativ şi altul pozitiv. iar în contract nu s-a prevăzut o altă soluţie sau posibilitatea de a se apela. în contractele cu executare imediată sau dintr-o dată — ino ictu. în principiu.precum şi cele de protecţie a concurenţei.1. Explicaţie preliminară. nici intervenţia arbitrului. Aspectul pozitiv al acţiunii automate se exprimă prin faptul că din acelaşi moment vechea prevedere contractuală este înlocuită cu o nouă obligaţie în conformitate cu clauza. 7. acesta operează pentru viitor (ex nune). încheierea de către creditorul prestaţiei pecuniare a unei operaţiuni de hedging valutar. când restabilirea echilibrului contractual s-a decis printr-o sentinţă arbitrală. De regulă. Regula trebuie să fie aceeaşi şi pentru ipoteza. chiar dacă factorul risc sa produs. în subsidiar. părţile având facultatea de a stipula în contract soluţia negocierilor. nu poate cuprinde totalitatea aspectelor prin care se conturează specificitatea elementelor ce alcătuiesc o clasă distinctă în cadrul unui gen. Cu privire la efectele generale ale clauzelor asigurătorii. deci. obligaţia stabilită iniţial rămâne în viguare. a minimaliza sau evita riscul valutar. în acest caz rolul arbitrajului se reduce la a constata existenţa condiţiilor prevăzute în cauză. Funcţionarea clauzei cu acţiune automată comportă notificări reciproce între părţi. clauzele valutare. aceasta face parte din contract numai de la data pronunţării şi. Astfel. din momentul realizării ipotezei clauzei şi anume: când s-au acordat condiţii mai avantajoase (la clauza ofertei concurente şi a clientului cel mai favorizat) sau atunci când diferenţa de curs dintre valuta de plată şi cea de calcul depăşeşte procentul de toleranţă (la clauzele valutare). Părţile nu mai sunt obligate conform prevederilor iniţiale ale contractului. Dacă în cadrul negocierilor s-a convenit reaşezarea contractului. deoarece oricât de general ar fi el. automat. S-a apreciat208. din momentul îndeplinirii condiţiilor de risc la care clauza se referă. clauza de opţiune a monedei liberatorii etc. Sigur. efectul automat se produce. la un organ de jurisdicţie pentru a se pronunţa în materie. Aspectul negativ se concretizează în aceea că. în faza executării tranzacţiei exportatorii dispun de mai multe posibilităţi cum sunt: a)Scontarea la o bancă comercială a documentelor de export. respectiv cele pur monetare. prevenirea riscurilor valutare are loc prin inserarea de către părţi în contractul comercial internaţional a unor clauze asigurătorii specifice şi anume: clauza aur. cât şi retroactiv (ex tune). Astfel. Autorul citat209 explică semnificaţia juridică a noţiunii de "acţiune • mtomată". că clauza respectivă îşi produce efectul prin ea însăşi (eo ipso). în mod direct. Tot în această categorie se includ: clauza de ajustare cantitativă şi de forţă majoră. In doctrina juridică s-a menţionat207. Clauze asigurătorii menite să contracareze riscurile valutare. Pentru ca latura pozitivă a acţiunii automate să se producă. dar nimic nu se opune ca părţile să le prevadă şi în contractele de scurtă durată. în lipsa unei menţiuni speciale în conţinutul clauzei. dacă: — partea interesată nu solicită negocieri sau — în cadrul acestor negocieri părţile nu au ajuns la o înţelegere privind reaşezarea. Alte clauze de adaptare (de hardship şi de prevenire a măsurilor de protecţie a concurenţei) implică.5. riscurile pot fi evitate prin utilizarea unor metode extracontractuale. prin "acţiune automată" se înţelege faptul. utilizarea acestor clauze este inutilă. Sentinţa arbitrală produce efecte atât pentru viitor. — Atunci când reaşezarea contractului a fost decisă printr-o hotărâre arbitrală. în acest sens. a clientului cel mai favorizat şi de forţă majoră) operează frecvent automat. că orice criteriu de clasificare are numai valoare relativă. trebuie făcută o distincţie în funcţie de modul în care clauzele acţionează. este necesr ca părţile să prevadă şi modalitatea de reconsiderare (recalculare) a prestaţiei pentru cazul producerii riscului vizat. fără să fie necesare noi negocieri între părţi şi. negocieri. prevederea contractuală iniţială devine caducă şi chiar contractul în ansamblu poate deveni caduc. va produce efecte numai pentru viitor (ex nune). în principiu. a cambiilor exprimate în monede străine. Hedging-ul211 în sens larg înseamnă toate tehnicile pe care le pot utiliza firmele pentru a neutraliza. De exemplu. în principiu. că unele clauze de menţinere a valorii. Aceste clauze sunt specifice contractelor pe termen lung sau mediu. acţionează.

în cazul în care obligaţia monetară este exprimată în moneda în care ea trebuie rambursată (datoria unei sume în dolari a cărei plată trebuie efectuată în dolari) se poate menţiona. dacă moneda de plată va înregistra o creştere cu 10%. aleasă de comun acord de către contractanţi. bazate pe un coş valutar stabilitde părţi şi —multivalutare (plurivalutare). în funcţie de conjunctura de pe piaţa valutară. bazate pe un cos valutar (unitatede cont) instituţionalizat (ă). datorată de debitor. Moneda de plată este mai puţin stabilă. serviciului etc. Totodată se precizează că. moneda de plată se referă la modul de plată ca instrument prin care obligaţia monetară va fi rambursată de către debitor (cum. ca părţile să stipuleze în contract. Clauzele valutare se caracterizează prin faptul. clauza monovalutară operează automat. preţul va suferi o scădere cu acelaşi procent. A. comparativ cu paritatea existentă între cele două monede la data încheierii contractului. în ce monedă).2. preţul se va modifica invers proporţional cu variaţiile monedei de plată faţă de cea de calcul.) a fost stabilit. mai expusă fluctuaţiei şi deprecierii. Această monedă permite să se determine cantitatea şi natura semnelor pe care la va primi vânzătorul. atunci când moneda de plată se va deprecia cu 10% faţă de moneda de cont. Astfel. Drept exemlu doctrina juridică menţionează213 intensificarea livrării mărfii de către vânzătorul-creditor al preţului (în cadrul perioadei de livrare stabilită în contract) şi va scurta pe cât posibil perioada de încasare a preţului. precum şi a termenului de plată. că prin aceeaşi monedă se măsoară cuantumul obligaţiei şi se efectuează şi plata sa. dacă la momentul plăţii acest curs se va schimba. Clauza monovalutară presupune luarea în considerare de către părţi a două monede diferite: una de plată şi alta de cont. b)Acoperirea prin utilizarea pieţei valutare/orward saufuture212. mai stabilă şi mai puţin fluctuantă. Prin clauza monovalutarâ părţile arată că preţul mărfii (lucrării. Există trei categorii de clauze valutare şi anume: — — monovalutare multivalutare (plurivalutare). că moneda de cont coincide cu moneda de plată. iar moneda de cont este mai puternică. luând în considerare un anumit curs de schimb între moneda de plată şi moneda de cont la data încheierii contractului. ta recalcularea preţului se va putea face numai prin negocieri. 7. Aşadar. că părţile stabilesc două monede — una de plată. variaţiile de curs ale monedei de plată nu afectează valoarea reală a prestaţiei pecuniare primite de creditor. menite să asigure valorificarea optimă a termenului de livrare în condiţii optime. cu ajutorul ei stabilindu-se valoarea obligaţiei monetare.îl face. Aceasta înseamnă. însă. . preţul va creşte cu 10% la data plăţii. cu rata dobânzii obişnuită la asemenea depuneri. De regulă. Părţile contractante pot diminua riscurile valutare şi prin adoptarea unor măsuri contractuale şi organizatorice. Moneda de plată este instrumentul utilizat de către debitor pentru a-şi onora obligaţia de plată. Exportatorul poate vinde apoi suma astfel încasată şi să o depună la bancă. Doctrina juridică2" a definit clauza valutară ca stipulaţia contractuală ce face parte din grupa clauzelor de menţinere a valorii contractului şi care urmăreşte ca scop protejarea părţilor din contractul comercial internaţional împotriva riscului aferent monedei de plată în raport cu moneda de cont. iar alta de cont.5. Nimic nu se opune. respectiv moneda ţării unde se efectuează plata217. Prin efectul clauzei monovalutare. Moneda de cont poate să coincidă cu moneda de plată. în alţi termeni. Astfel. în doctrina juridică215 aceste clauze mai sunt numite clauze de consolidare valutară. Prin corelarea acestor monede se determină reperul principal al echilibrului contractual. Per a contraria. Clauzele valutare. Moneda de cont215 desemnează moneda aleasă de părţi. preţul contractual se va recalcula în aşa fel încât să corespundă cursului modificat. permiţând să se determine cantitatea de unităţi monetare pe care o va primi vânzătorul.

De exemplu. stabilirea ponderii acestora în coş care poate fi egală sau diferenţiată de monede. preferându-se acele monede. Lira sterlină = 20%. însă.m. = 0. în momentul plăţii. Stabilirea coşului valujar poate fi efectuată de către părţi printr-o clauză contractuală. Monedele au pondere egală în coş. ea presupune alegerea valutelor care urmează să fie cuprinse în coşul valutar şi determinarea ponderii pentru fiecare valută în coşul valutar.74$. total sau parţial. Iliră sterlină =1. stabilirea modului de utilizare a coşului de valute pentru eventuala corectare a preţului. de comun acord. cu mai mult de +/-!%. 1SF = 0.). prin acorduri internaţionale de tip bilateral.A. Alegerea valutelor care se includ în coş se face de către părţi.m.60DM. Preţul din contract exprimat în această monedă etalon devine egal cu 101. FF=25%. rezultând l u. Contractul prevede clauza recalculării preţului. Astfel. Importanţa coşului monetar este dublă: pe de o parte face posibilă măsurarea mai corectă a sensului modificării unei anumite monede (a monedei tranzacţiei).50$. care prevede clauza de consolidare valutară pe baza următorului coş de valute: marca. operaţiunea se concretizează într-o clauză contractuală multivalutară. lira sterlină) au devenit instabile. de exemplu + sau . deoarece deprecierile şi aprecierile pot să se compenseze.45SF. procentul de recalcularte a preţului în caz de modificare a parităţii monedei în care este exprimat preţul este fixat imperativ.. Necesitatea coşului valutar a apărut în condiţiile în care nu a mai putut fi utilizat etalonul aur. Un exemplu de utilizare a coşului valutar arată astfel: Presupunem un contract de vânzare internaţională în valoare de 10. a căror fluctuaţie este relevantă pentru domeniul respectiv de activitate comercială.c. bazată pe un coş valutar stabilit de părţi. variaţiile care se încadrează în limitele acelui procent sunt lipsite de semnificaţie pe plan juridic. în funcţie de interesele lor. să recurgem la o exprimare în aceeaşi unitate monetară. Pentru a calcula o medie aritmetică simplă a cursurilor monedelor din coş. se calculează din nou valoarea unei unităţi monetare de coş. existând pericolul ca acţiunea ei într-o situaţie dată să fie total ineficientă. Calculăm valoarea unei unităţi monetare de coş (u. Monedele pot avea pondere egală sau inegală în coş. un coş valutar poate avea următoarea structură: DM=40%.351$. în ambele cazuri. în funcţie de mărimea cursurilor la data respectivă. B. Monedele se aleg în funcţie de importanţa acestora pentru încasările şi plăţile firmei respective sau în funcţie de importanţa valutelor pe piaţa valutară şi financiară internaţională. Sintagma coş valutar este denumirea convenţional atribuită mai multor valute luate la un loc şi utilizate ca etalon monetar în relaţiile internaţionale.Acţiunea clauzei monovalutare poate să fie condiţionată de părţi de existenţa unei variaţii de curs ajnonedei de plată peste un anumit procent. .A. saa de către un organism internaţional specializat. vom avea: 1DM = 0. francul francez. 1FF = 0. în cadrul coşului poate rezulta mai multă stabilitate. Subiecţii raporturilor de comerţ internaţional evită să stipuleze în contracte clauza monovalutară. Utilizarea metodei coşului valutar pune următoarele probleme: —alegerea monedelor care vor forma coşul de valute. francul elveţian şi lira sterlină. dacă cursul dolarului se va modifica.68$. iar celelalte etaloane (dolarul S.000 dolari S. iar pe de altă parte.50$. ca medie aritmetică simplă a acestor coşuri.U.62$. adică să exprimăm cursul în dolari. evident. SFR =15%. în acesta situaţie. 1$ = 1. deoarece ea a devenit riscantă. iar părţile contractante nu au dreptul de a negocia un alt procent.c. 1$ = 5.60FF. în raport cu moneda cursului de referinţă. — — Atunci când stabilirea coşului valutar este făcută de către părţi.17$. este necesar. iar cursurile de referinţă existente în momentul încheierii contractului erau urtmătoarele: 1$ = 1.. ILiră sterlină = 1. Uneori.5%. Clauza multivalutară.U. Clauza monovalutară este eficentă numai dacă moneda de calcul este stabilă.

c. EURO deţine 19. Conţinutul clauzei multivalutare bazată pe un coş instituţionalizat. ILiră sterlină = 1..S.T.50FF.U.50DM.4 la sută din produsul intern brut mondial şi o cotă de 18. Este emisă de F. D. cu o populaţie de circa 300 mln. Calculând coeficientul abaterii faţă de momentul încheierii contractului.. reprezintă coşul valutelor utilizate cel mai frecvent în operaţiunile comerciale internaţionale. s-a stabilit.S.S. în medie faţă de monedele de coş. exportatorul a evitat o pierdere egală cu procentul deprecierii monedei în care va incasa.A.T.T. T. D. 1$ = 5.U.I. Rezultă.S. (Drepturi Speciale de Tragere/ Special Drawing Rights/ Droit Speciales de Tirage) a fost introdusă în practica relaţiilor valutare de către Fondul Monetar Internaţional.T. care a fost lansată la l ianuarie 1999.T. în cazul unor relaţii comerciale cu ţările Uniunii Europene.35%.S. după cum urmează: Preţul revizuit = preţul în u.S. în locul D. Deoarece D. Pe piaţa valutară a Republicii Moldova moneda EURO este utilizată în prezent doar la efectuarea unor tranzacţii interbancare numai prin cont. înlocuind E. reprezintă din punct de vedere valoric echivalentul a circa 1. este calculată şi publicată zilnic de către Fondul Monetar Internaţional. D. cursurile spot erau următoarele: 1$ = 1. în numerar urmând să înceapă a circula începând cu anul 2002. francul francez şi yenul japonez. alocate în conturile ţărilor membre proporţional cu cote de participare la fond219.U.S. posibilitatea de a-şi corela monedele naţionale la o valută forte alternativă dolarului S. marca germană.N.S.T. la circuitul dintre D. sunt unităţi monetare de cont. rezidă în necesitatea sporirii lichidităţii statelor şi de creare a unor instrumente de evidenţă şi de decontare cu mai mare stabilitate.T. O unitate monetară de coş devine egală cu 0.40SF. indicată de F. sunt următoarele: a) completarea rezervelor valutare.A. sunt stabilite de un organ internaţional specializat.A.T.M. e) plata dobânzilor şi comisioanelor F. Totodată. lira sterlină. părţile unui contract de vânzare internaţională pot recurge. Un D. şi anume: dolarul S.25 dolari S U. Cursul EURO faţă de leul moldovenesc este stabilit după metoda cross-curs adică în funcţie de cotarea leului moldovenesc faţă de dolarul S. se utilizează EURO.75$. Introducerea monedei unice europene şi dezvoltarea în Europa a unei mari pieţe financiare. oferă ţărilor din regiune. cu funcţii limitate de activ internaţional de rezervă.c. că dolarul s-a depreciat cu 1. d) reducerea datoriei publice externe a statului.S. în scop de consolidare valutară. x valoarea actuală a unei u. oameni. Preţul se recalculează. Introducerea acestei unităţi în practica valutară. A. S.45$. Vom obţine: Preţul 101. Clauza multivalutară (sau plurivalutară) bazată pe un cpş instituţionalizat (sau unitate de cont instituţionalizată). B. preconizează convertirea până la sfârşitul anului 1999 a unei treimi din rezervele sale valutare în EURO.I. Emiterea lor se face fără garanţii reale şi sunt destinate să asigure echilibrarea lichidităţilor internaţionale. că prin aplicarea clauzei valutare pe baza coşului de valute. precum şi modalitatea de calcul a modificărilor de curs. începând cu anul 1969.S. Mărimea D.U. că în momentul plăţii. Cele mai cunoscute unităţi de cont instituţionalizate sunt: D. în baza acordurilor de la Kingston (1976).351$.A.Presupunem. au devenit principalul etalon al sistemului monetar internaţional.T..6 la sută din comerţul mondial. D.M.M. Odată cu adoptarea celui de-al doilea amendament la Statutul F. Funcţiile principale ale D.T.M.E. în tranşe periodice. .M. este un ban de cont ce nu are acoperire reală.m.M.M. C. Fiecare din aceste valute are un anumit coeficient de ponderaţie în calcularea valorii unităţii de cont în discuţie.m. formând o unitate de cont instituţionalizată. pentru a se ţine seama de deprecierea dolarului.S. şi moneda tranzacţiei.I. D. EURO.A. care nu sunt membre ale U.I. c) răscumpărarea monedei naţionale aflată în străinătate. b) procurarea de valută convertibilă dintr-o ţară membră. 1$ = 1.I. Zona EURO este constituită pentru început din 11 ţări — membre ale Uniunii Europene. C. emise pa baza încrederii reciproce dintre membrii F.. U. T reprezintă coşul valutelor utilizate cel mai frecvent in operaţiunile comerciale internaţionale. şi de valoarea monedei EURO în raport cu dolarul S.U.

instituit prin acordurile de Ia Bretton Woods din 1944221. Dacă acea paritate se va modifica (va creşte sau va scădea) până la data plăţii. . Astfel.T. după cum s-a remarcat în doctrina juridică223. în princiiu. Temeiul juridic al acestei clauze îl constituie convenţiile internaţionale care reglementează contractele i espective. părţile prevăd. supusă legii cererii şi ofertei pe piaţă. în prezent "unitatea de cont" se întemeiază pe aur pentru calcularea despăgubirilor. Această clauză îi conferă creditorului dreptul de a încasa la scadenţă valoarea creanţei sale. este egală cu l D..U. Convenţia naţiunilor Unite privind transportul de mărfuri pe mare. Potrivit acestei clauze debitorul are obligaţia să determine volumul datoriei în funcţie de paritatea metalică în aur a monedei de plată sau să-şi achite datoriile în aur. Convenţia de la Varşovia din 1929 de unificare a anumitor reguli relative la transportul aerian internaţional. din moment ce se produce schimbarea valorii monedei de plată exprimată în aur. prestabilită prin contract în locul ales de acesta (de creditor) dintre cele convenite.) de la Geneva din 1956.U. 7. totodată. în cadrul Uniunii Asiatice de Clea-ring. U. (Asian Mone-tary [Mry). Debitorul este obligat să efectueze plata în moneda locului ales de creditor. încât echivalentul lui în aur de la data plăţii să fie egal cu echivalentuMui în aur existent la data perfectării contractului.M.R.S. părând din categoria modalităţilor de menţinere a echilibrului imtractual. că moneda de plată se raportează la etalonul aur. denumită în continuare clauza aur. prin legarea preţului contractual de preţul aurului l ic piaţa liberă.M. că rectificarea preţului originar se va face numai printr-un nou acord. numai în statele care nu admit ca etalon de valoare D. Doctrina juridică a remarcat220. se înscrie în mecanismul clauzelor de menţinere a valorii contractului. se utilizează în cazul care preţul contractual este exprimat într-o valută. * • l r. care n 11 mai putea îndeplini rolul de etalon de valoare pentru monedele naţionale. Aceasta constituie unitatea monetară de cont. conform convenţiilor internaţionale menţionate. In majoritatea cazurilor. 7.în practica internaţională se mai utilizează şi A.3. Conform clauzei aur. adoptată la Hamburg în 1978. Asemenea convenţii sunt: Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe Cosele (C.5. Dar.5. convenţii încheiate în perioada când aurul a jucat rolul de principal etalon monetar. Clauza aur în forma ei clasică şi-a pierdut utilitatea. că preţul este exprimat direct în aur şi urmează a fi plătit în monedă de aur. preţul contractual se va modifica în mod corespunzător. care în iar aurul este luat ca etalon al valorii acestei valute şi — clauza monedă aur (gold coin value). însă. îl ocroteşte pe creditor contra riscului de devalorizare a acestei monede. care se utilizează. Doctrina juridică a sugerat222 că. părţile contractuale stabilesc. Dintre acestea numai clauza valoare aur. aurul a devenit o simplă marfă. modificată şi completată prin Protocolul de la Geneva din 1978. clauza aur ar putea fi folosită ii 11 r-o formă nouă. că mecanismul clauzei aur va funcţiona automat.A.S. Clauza de opţiune a locului de plată. calculată pe baza unei valute de cont. dar această clauză asigură numai o apărare parţială împotriva riscului valutar. Uneori. începând cu anul 1974.4. iar în 1978 s-a renunţat oficial la funcţiile monetare ale aurului. caracterizată prin aceea. Condiţia esenţială pentru funcţionarea clauzei aur este ca moneda de plată să fie exprimată în aur. Stipularea clauzei aur în contractele comerciale internaţionale este în interesul ambelor părţi: ea îl protejează pe debitor împotriva revalorizării monedei de plată.M. Această funcţie aurul a îndeplinit-o în perioada interbelică şi în perioada postbelică atâta timp cât a funcţionat sistemul monetar internaţional. în anul 1971 a fost suspendată convertibilitatea în aur a dolarului S. Clauza aur. că această clauză îmbracă două forme şi anume: —clauza valoare-aur (gold-value clause). Clauza aur este utilizată în unele contracte de transport interna-(ional pentru calcularea despăgubirilor datorate de cărăuş în caz de pierdere sau deteriorare a mărfii.T. Valoarea A. însă îndeplinirea acestei condiţii presupune în mod obligatoriu ca aurul să îndeplinească rolul de etalon monetar. moneda de plată are o anumită paritate oficială în aur la momentul încheierii contractului. Inevitabil acest preţ va fi rectificat în aşa fel. Specificul acestei clauze este faptul. deoarece preţul aurului cunoaşte fluctuaţii importante. printr-o paritate oficială.

Astfel, dacă părţile au convenit ca preţul să fie exprimat în dolari S.U.A. şi au stabilit ca locuri posibile de plată între care poate alege creditorul Paris şi Londra, în cauză vor exista două monede de plată: francul francez şi lira sterlină. Doctrina a remarcat224, că alegerea de către debitor a locului de plată, presupune implicit şi alegerea monedei de plată, care în toate cazurile va fi moneda locală. Unii autori susţin225, că opţiunea locului de plată nu constituie o modalitate de evitare a riscului valutar, deoarece nu modifică prin ea însăşi valoarea prestaţiei monetare, ci numai schimbă locul, respectiv moneda de plată. Scopul principal al acestei clauze este acela de a se asigura creditorului încasarea creanţei în moneda în care are nevoie în momentul scadenţei. Autorul citat consideră clauza de opţiune a locului de plată ca o modalitate a clauzei monovalutare, deoarece adaptarea preţului la schimbările valutare intervine nu prin alegerea locului de plată, dar prin raportarea monedei de la locul ales al plăţii la moneda de cont. Intr-o altă opinie s-a menţionat226, că de vreme ce clauza de opţiune a locului de plată este calificată ca modalitate a clauzei monovalutare, ea trebuie privită înainte de toate, ca un instrument juridic pentru evitarea sau neutralizarea riscului valutar. Aceasta este şi rămâne finalitatea ei principală, chiar dacă prin stipularea sa creditorului i se crează şi facilitatea de a-şi procura direct de la debitor (şi nu de pe piaţa valutară) moneda de care are nevoie la momentul onorării creanţei sale. 7.5.5. Clauza de opţiune a monedei liberatorii. Prin această clauză părţile exprimă preţul convenit în două sau mai multe monede de plată, având în vedere paritatea existentă între acestea la data contractării şi prin care se autorizează creditorul, ca la scadenţă să aleagă între acele monede pe cea liberatorie şi să pretindă debitorului să efectueze plata în moneda astfel aleasă. Partea care beneficiază de această clauză va aştepta un moment apropiat de data scadenţei pentru a decide, în funcţie de evoluţia monedelor în intervalul respectiv, care va fi moneda ce va servi drept monedă de plată, în literatura juridică s-a relevat227, că asemenea clauze sunt, în general, în conţinutul contractelor în favoarea creditorilor cărora le conferă mari avantaje. Dar, în practică, ţinând seama de inconvenientele corespunzătoare pe care le prezintă pentru debitor, ele nu cunosc o mare utilizare. Doctrina a remarcat228, că, în ipoteza în care părţile cu ocazia stipulării clauzei în contract, nu au precizat cui aparţine alegerea, s-a prezumat că ea aparţine creditorului, însă, caracterul licit al opţiunii depinde de legea contractului şi interpretarea sa urmează să fie supusă acesteia. Clauza de opţiune a monedei liberatorii are funcţia de menţinere a valorii contractului. Dacă opţiunea monedei liberatorii aparţine creditorului, acesta în mod firesc va prefera moneda al cărei curs a crescut. Aceasta îl va dezavantaja net pe debitor, care va trebui să deconteze o valoare mai mare decât aceea avută în vedere la data încheierii contractului. în unele cazuri, în practica comercială internaţională, dreptul de opţiune a monedei liberatorii este conferit debitorului, în această ipoteză, dacă una din monedele de plată a suferit între timp o depreciere, debitorul va alege acea monedă pentru decontarea preţului. Acest fapt îl va dezavantaja pe creditor. Doctrina juridică a menţionat229, că în funcţie de conţinutul său, clauza de opţiune a monedei liberatorii poate plasa riscul fie în sarcina debitorului (când opţiunea aparţine creditorului), fie în sarcina creditorului (dacă opţiunea aparţine debitorului). 7.6. Clauze asigurătorii menite să contracareze riscurile nevalutare. 7.6.1. Explicaţie preliminară, în practica executării contractelor comerciale internaţionale, riscurile nevalutare cel mai frecvent se manifestă sub forma riscului de preţ. Pe piaţă se produce o fluctuaţie permanentă a preţurilor, care uneori este cauzată de fluctuaţia monetară, alteori de diferite împrejurări ce pot surveni între momentul încheierii contractului şi cel al finalizării executării lui. Astfel, se poate modifica raportul dintre cerere şi ofertă datorită unor factori conjuncturali, care prin acţiunea lor pot influenţa pozitiv sau negativ, cererea sau oferta la anumite mărfuri (sau servicii), care constituie obiectul contractului. Pentru neutralizarea riscului de preţ, părţile pot stipula în conţinutul contractului lor clauze de recalculare sau de postcalculare a preţului. însă pe parcursul executării contractului pot surveni şi alte riscuri contractuale. De exemplu, pot surveni noi împrejurări, capabile să modifice condiţiile cu privire la îndeplinirea prestaţiilor asumate de părţi. Astfel, aceste condiţii

devin mult prea oneroase sau chiar imposibile de realizat, ori îl pun pe debitor într-o situaţie net dezavantajoasă faţă de debitorii aceluiaşi creditor din alte raporturi obligaţionale similare. Părţile pot evita aceste riscuri, stipulând în contract unele clauze de adaptare a acestuia la noile împrejurări şi anume: clauza clientului cel mai favorizat, clauza ofertei concurente, clauza de hardship sau de impreviziune, clauza de forţă majoră, clauze preventive faţă de diverse măsuri de protecţie a concurenţei. 7.6.2. Clauze de recalculare sau de revizuire a preţului, în doctrina juridică aceste clauze mai sunt numite şi clauze de indexare a preţului230, clauză de escaladare a preţurilor sau clauză de preţ mobil231. Clauza de revizuire a preţului este stipulaţia contractuală prin care părţile stabilesc, că oricare dintre ele este îndreptăţită să procedeze la recalcularea preţului contractual în situaţia în care între momentul încheierii şi executării contractului au intervenit modificări semnificative ale preţului materiilor prime, energiei, forţei de muncă sau ale altor elemente avute în vedere la stabilirea preţului contractual (de exemplu, primele de asigurare, tarifele de transport etc.). Scopul acestei clauze este232 de a proteja părţile împotriva riscurilor nevalutare, prin menţinerea puterii de cumpărare a monedei de plată. Doctrina juridică a propus233 următoarele variante a conţinutului clauzei de revizuire a preţului: "Vânzătorul are dreptul să majoreze preţurile indicate în prezentul contract, în cazul unei măriri a preţului materiilor, a tarifelor de transport maritim şi terestru şi a asigurării, spre a ţine seama de condiţiile din ziua livrării mărfii". în funcţie de complexitatea elementului de referinţă (etalonului), clauzele de revizuire a preţului (de indexare nemonetară) au fost clasificate în doctrină234 în trei variante şi anume: a) Clauza de revizuire cu indexare unică (sau specială), în această variantă preţul este exprimat într-o unitate de măsură uzuală, al unui produs determinat, de exemplu al unei tone de cărbune, al unui baril de petrol, al unei tone de cereale, al unui kw/oră energie electrică etc. De asemenea, părţile pot fixa ca element de raportare a preţului şi un indice statistic, care exprimă sintetic evoluţia preţurilor unui grup de produse determinate (eventual, dintr-o anumită ramură economică). S-a menţionat235, că etalonul unic trebuie astfel ales de contractanţi, încât să reflecte sintetic eventuala variaţie de valoare a întregului ansamblu de elemente, pe baza cărora s-a calculat preţul contractual. De regulă, produsul de referinţă este principala materie primă folosită pentru realizarea mărfii, care face obiectul contractului. Este necesar ca părţile să precizeze documentul care stabileşte etalonul (indicele de referinţă), care poate fi: jurnalul unei burse de mărfuri, dacă valoarea etalonului este dată de o cotaţie bursieră (în această situaţie trebuie să se indice bursa, data de referinţă, denumirea jurnalului etc.), jurnalul unei camere de comerţ sau al uneiasociaţii profesionale, publicaţie oficială, exemplu, Publicaţia o de Biroului de statistică al O.N.U. etc. Este posibil ca indicele de referinţă să nu poată fi utilizat la momentul executării contractului din diferite motive. De exemplu, el nu mai este publicat sau publicaţia avută în vedere şi-a încetat (temporar sau definitiv) apariţia. Dacă părţile nu convin asupra unui indice suplimentar, partea interesată se poate adresa unui expert pentru a calcula nivelul indicelui respectiv, sau poate solicita instanţei de arbitraj numirea unui expert, dacă procedura arbitrală este deja în curs. b) Clauza de revizuire cu indexare cumulativă (complexă). Această clauză se utilizează pentru varianta când preţul contractului depinde de valoarea unei pluralităţi de elemente de referinţă privite cumulativ. De exemplu, materii prime, materiale, forţă de muncă — necesare pentru realizarea obiectului contractului. Clauza de revizuire cu indexare cumulativă (complexă) se utilizează, mai ales, în contractele de antrepriză pentru lucrări de construcţii-montaj, cu precădere atunci, când antreprenorul foloseşte materiale şi forţă de muncă din ţara beneficiarului. în cazul clauzei cu indexare cumulativă, părţile trebuie să indice formula de calcul pentru revizuirea preţului. Indicarea formulei se face direct sau indirect prin trimitere la o prevedere legală sau la o uzanţă standardizată, care astfel va fi recepţionată contractual. O asemenea formulă de calcul se găseşte în Condiţiile generale pentru furnizarea şi montajul materialelor de echipament la import şi export, nr.!88-A şi 574A, elaborate de C.E.E./O.N.U. la Geneva în 1957. Formula este următoarea:

P=A(a 100

+ b

_ +c iM ^ .

în formula expusă Px reprezintă preţ final de facturare, P0 este preţul iniţial al mărfii, arătat în contract; Mj reprezintă media aritmetică sau ponderată a costurilor pentru materialele utilizate, raportată la data scadenţei, a livrării sau a termenului de rambursare, iar M0 — costurile respective la data avută în vedere pentru P0 (data contractului); Sj exprimă media salariilor/retribuţiilor (inclusiv sarcinile sociale) pentru categoriile de angajaţi din ramura corespunzătoare de producţie la data avută în vedere pentru Mp iar S0—-media aceloraşi salarii/retribuţii şi sarcini sociale la data stabilită pentru P0; a + b + c = 100 reprezintă coeficienţii forfetari, raportaţi la elementele componente ale preţului iniţial şi a căror sumă este egală cu 100. Astfel, a corespunde cu o parte fixă (marjă de siguranţă), b exprimă partea aferentă materialelor utilizate, iar c redă partea ce revine salariilor/retribuţiilor (inclusiv sarcinile sociale)236. c) Clauza de revizuire a preţului cu indexare generală. Aceastăvariantă presupune raportarea preţului contractual la valoarea tuturor bunurilor şi serviciilor care pot fi procurate cu cantitatea de monedă în care este exprimat acest preţ într-o zonă geografică determinată, în acest caz, elementul de referinţă este un indice statistic relevant pentru evoluţia preţurilor la nivelul macroeconomic pe întreaga ţară, pe ansamblul economiei unui oraş etc. Clauza de indexare generală ce are drept scop menţinerea puterii globale de cumpărare a monedei de plată este mai puţin utilizată în practica contractuală internaţională. Motivul îl constituie dificultatea de a găsi un indice statistic de referinţă suficient de relevant pentru un anumit contract. în doctrina juridică s-a remarcat237, că clauza de revizuire a preţului are în mod automat numai un efect negativ şi anume de a face ca preţul în prezenţa realizării criteriilor prevăzute în contract să devină caduc. Preţul vechi nu este înlocuit în mod automat printr-un nou preţ, ci în temeiul clauzei de» revizuire se deschide calea spre negociere. De aceea este necesar să se indice şi cum se va calcula noul preţ, precum şi dacă orice schimbare, oricât de mică a costurilor, va duce la revizuirea preţului. De asemenea, în cuprinsul clauzei de revizuire a preţului, părţile trebuie să precizeze, dacă recalcularea se va face la fiecare livrare parţială sau numai după livrarea (recepţia) finală. 7.6.3. Clauze de postcalculare a preţului. Aceste clauze sunt mai rar utilizate în practică. Clauzele de postcalculare a preţului au aceeaşi finalitate ca şi clauzele de revizuire a preţului şi anume: menţinerea preţului mărfii (serviciului sau lucrării) la parametrii conjuncturii existente pe piaţă în momentul finalizării executării prestaţiei asumate de debitor. în baza acestei clauze creditorul (vânzătorul, antreprenorul, prestatorul de servicii, furnizorul etc.) dobândeşte dreptul de a stabili preţul sau a-1 definitiva (dacă la încheierea contractului acesta a fost prevăzut numai estimativ) după executarea integrală a obligaţiilor sau la termene intermediare convenite de părţi, pentru a se putea lua în calcul şi eventualele modificări economice intervenite pe parcurs. Clauza de postcalculare a preţului acoperă, de regulă, riscurile nevalutare şi anume modificările posibile în cheltuielile materiale şi salarii. Părţile contractante pot conveni ca această clauză să prevină şi riscurile valutare, datorate eventualelor diferenţe de curs valutar, înregistrate în aceeaşi perioadă. Dintre clauzele de postcalculare a preţului cea mai larg utilizată în practică este "cost + fee" (cost şi cheltuieli), în acest caz termenul cost are semnificaţia de preţ de producţie (format din costurile materiilor prime, materialelor, energiei etc. consumate în procesul de producţie), iar termenul cheltuieli este utilizat pentru a desemna valoarea manoperei, incluzând salariile, profitul şi orice alte adaosuri la preţul de producţie. Contractul în care se stipulează clauza "cost +fee" sunt denumite în doctrină238 contracte cu costuri rambursabile. Postcalcularea preţului avantajează mai ales pe debitorul prestaţiei în natură, deoarece riscurile de mărire a costurilor le suportă în mod exclusiv celălalt contractant (beneficiarul). De aceea, de regulă, prin aceeaşi clauză părţile obligă pe furnizor să ţină o evidenţă contabilă pentru toate cheltuielile aferente contractelor care conţin o asemenea clauză şi conferă beneficiarului dreptul de a exercita un control permanent asupra acestor cheltuieli. Clauza cost + fee prezintă pentru beneficiar avantajul că poate obţine ameliorarea produsului sau lucrării pe toată perioada executării contractului, în funcţie de ultimele inovaţii tehnologice. Doctrina juridică a menţionat239, că stipulaţia cost + fee îi impune cumpărătorului toate riscurile de instabilitate a preţurilor şi nu este recomandabilă la import. 7.6.4. Clauza ofertei concurente.

independentă de grupul cumpărătorului. în caz de acceptare. Doctrina juridică a remarcat244 pe bună dreptate.. în principiu. O altă formulare a clauzei ofertei concurente ar putea fi următoarea242: "Dacă. pentru cantităţi mici şi de scurtă durată. deoarece oferta este adresată beneficiarului clauzei de un terţ "concurent" al promiten-tului. pentru a oferi cumpărătorului posibilitatea de a beneficia de schimbările de pe piaţă ce ar surveni ulterior momentului încheierii contractului şi care i-ar fi profitabile. dreptul cumpărătorului de a contracta cu terţul. cumpărătorului. ce emană de la un producător de pe piaţa europeană".o ofertă ce conţine un preţ inferior celui de care beneficiază cumpărătorul. înţeles pentru totalitatea necesităţilor sale. în condiţii şi pe baze comparabile. aşa cum am arătat. cantitate şi termene de livrare rămânând aceleaşi. O soluţie ar fi de a încredinţa unui terţ independent şi competent examinarea ofertei concurente. de obicei. emanând de la un furnizor cunoscut şi serios. . iar contractul va înceta să producă efecte în termen de 10 zile de la primirea răspunsului".. din punct de vedere practic.Potrivit unei opinii240. prestatorul de servicii) se obligă să acorde cocontractan-tului condiţiile mai avantajoase oferite acestuia de către un terţ în cadrul unei operaţiuni similare. însă. contractul dintre părţi este modificat şi se execută în continuare în noile condiţii. ca vânzătorul să fie acela. Clauza ofertei concurente acordă promitentului opţiunea de a accepta sau refuza condiţiile dintr-o ofertă. cumpărătorul notifică vânzătorului primirea unei oferte concurente. primită de beneficiarul clauzei de la un terţ. în favoarea căruia a fost stipulată clauza. însă. adaptarea se realizează prin referire la oferta concurentă mai avantajoasă de care se poate prevala cumpărătorul. ea ar putea să se refere la o perioadă mai mică şi preţul să fie spot aşa cum se practică. în special cele referitoare la calitate. trăsătură prin care clauza ofertei concurente prezintă unele tangenţe cu clauza de revizuire a preţului. în contractele de aprovizionare pe termen lung. Pentru a-şi produce efectele sale de concurenţă. discreţia în raport cu terţul ofertant. Clauza respectivă se stipulează.. în lipsa acordului vânzătorului cu cumpărătorul. Clauza ofertei concurente permite uneia dintre părţile contrac tante. în caz de refuz. iar vânzătorul se află pus în faţa opţiunii pe care am menţionat-o mai sus. asigurând totodată. sau. Sau ". însă. Ofertantul s-ar putea să nu fie de acord cu acest fapt. să se prevaleze faţă de cealaltă parte contractantă de o ofertă mai favorabilă. făcută la un preţ inferior preţului contractului. contractul dintre părţi încetează. în condiţiile mai avantajoase ale acestuia. De asemenea. precum şi compararea condiţiilor din contract cu cele din ofertă. O altă dificultate este cea a probei condiţiilor din oferta concurentă.. că s-ar putea ca oferta concurentă să emane de la o firmă neserioasă ori care se află în relaţii de prietenie cu cumpărătorul. pe parcursul contractului. prin clauza ofertei concurente promitentul (vânzătorul. oferta trebuie să fie comunicată vânzătorului. desemnarea unui terţ independent şi competent nu s-ar putea să nu prezinte dificultăţi. de regulă. cumpărătorul notifică vânzătorului primirea unei oferte de bună-credinţă. Formularea sub care această clauză a fost cel mai des întâlnită este următoarea241: "Dacă în cursul executării contractului. iar beneficiarul poate încheia un alt contract cu persoana care i-a făcut oferta. vânzătorul va notifica partenerului contractual oferta prin care un cumpărător concurent al cocontractantului i-a propus un preţ superior celui fixat în contractul lor. deci oferta să fie de complezenţă. cu ocazia stipulării clauzei ofertei concurente. pentru o operaţiune similară243.. într-o atare situaţie. să accepte condiţiile din oferta concurentă. avansată de către un terţ concurent. vânzătorul trebuie ca în termen de 10 zile de la primirea notificării scrise din partea cumpărătorului. văzându-şi oferta divulgată. emanând de la o sursă sigură. toate celelalte elemente ale contractului. în caz de refuz. Este posibil. spre deosebire de aceasta. de regulă. părţile au în vedere. pentru furnizarea de bunuri de calitate egală. Clauza se numeşte a ofertei concurente. ". Teoretic această modalitate ar fi de natură să furnizeze vânzătorului dovezile necesare. Se realizează astfel o adaptare a preţului mărfii la evoluţia pieţei. o opţiune de bază între două ipoteze şi anume: sau acceptarea din partea vânzătorului pentru a alinia condiţiile contractului celor din oferta concurentă. acesta din urmă este eliberat de obligaţia de a cumpăra de la vânzător.

clauza clientului cel mai favorizat se aplică în defavoarea părţii care a contractat cu terţul. Deosebirea este evidentă. problema se pune în alti termeni decât în cazul ofertei concurente. telex. Este indicat să se precizeze cum se va realiza notificarea de către posesorul ofertei concurente (scrisoare recomandată. Astfel. poştă electronică) termenul pentru primirea răspunsului vânzătorului.245 Ca şi clauza ofertei concurente. dar are un domeniu mai larg. dacă părţile nu au stabilit un anumit criteriu de apreciere a caracterului "mai favorabil" al condiţiilor din cele două contracte. Clauza clientului cel mai favorizat este stipulaţia contractuală prin care promitentul (vânzătorul. Din momentul în care au fost acordate unui terţ condiţii mai favorabile. telefon. fără negocieri prealabile între părţi. în practica contractuală. cumpărătorul este întotdeauna interesat să prezinte această ofertă. Dimpotrivă. In legătură cu aplicareaa clauzei clientului cel mai favorizat apare aceeaşi problemă ca şi la clauza ofertei concurente. Există posibilitatea ca vânzătorul să nu anunţe partenerului său încheierea noului contract. Alinierea contractului iniţial la condiţiile mai favorabile acordate de vânzător se va face automat. Pentru a preîntâmpina asemenea dificultăţi este necesar ca părţile să precizeze în conţinutul clauzei dacă comparaţia va purta numai asupra preţului sau dacă se va examina ansamblul condiţiilor contractuale (cantitate. în locul unei adaptări automate părţile preferă renegocierea ori numai a preţului sau şi a altor clauze contractuale. prin adaptarea preţului la cel propus în oferta concurentă. încât evită luarea în considerare a condiţiilor mai favorabile acordate unui terţ în împrejurări exepţionale. conform căruia beneficiarul clauzei clientului cel mai favorizat este în drept să ceară adaptarea contractului dintre părţi în condiţiile mai favorabile pe care cocontractantul le-ar consimţi unui terţ. modul de livrare a mărfii. Astfel. alinierea condiţiilor contractuale celor din oferta concurentă se realizează în mod direct.246 că în ceea ce priveşte proba acordării condiţiilor mai favorabile unei terţe persoane.). furnizorul de bunuri sau de servicii) se obligă să acorde celuilalt contractant (cumpărător. condiţiile de ambalare ale acesteia.Fiecare dintre aceste ipoteze este susceptibilă de modalităţi diferite. şi anume cea a comparabilităţii probelor. în alte cazuri. deoarece contractul se va adapta în favoarea sa. beneficiar) cele mai favorabile condiţii pe care le-ar acorda eventual unui terţ cu privire la contracte având acelaşi obiect. deoarece într-o corectă conduită comercială nu se pot concepe negocieri. precum şi dacă este necesară o notificare ulterioară a cumpărătorului referitoare la soarta contractului. Uzual în practică această clauză este formulată astfel: "Dacă vânzătorul va consimţi faţă de un terţ condiţii mai favorabile în ansamblu decât cele stipulate în prezentul contract pentru cantitate şi calitate comparabilă. punerea în aplicare a principiului. fax. Astfel. însă. în baza clauzei clientului cel mai favorizat vânzătorul îşi asumă implicit obligaţia de a-1 informa pe cumpărător asupra conţinutului contractului convenit ulterior cu un alt client. această tehnică de renegociere apropiind clauza ofertei concurente de clauza de hardship. în ipoteza clauzei clientului cel mai favorizat există pericolul ca vânzătorul să nu-1 informeze pe partenerul său că a consimţit condiţii mai favorabile unui terţ. de vânzare.5. unele din aceste clauze sunt astfel redactate. în conţinutul clauzei ofertei concurente trebuie să fie incluse şi problemele de ordin procedural. calitate. Nerespectarea acestei obligaţii poate fi interpretată ca reprezentând o executare defectuoasă a contractului cu toate consecinţele aferente unei asemenea executări. ea poate fi aplicată şi în contractele de concesiune. distribuirea între părţi a cheltuielilor de transport etc. . sinceritatea şi conţinutul acestei pretinse oferte. de cele mai multe ori. aceleaşi condiţii urmează să se aplice ex nune şi celuilalt partener din contractul iniţial. problema constând numai în a verifica existenţa. de exemplu pentru o piaţă foarte limitată sau pentru o cantitate mică de produse. dacă în situaţii egale vânzătorul a consimţit altui client condiţii mai avantajoase. le va acorda de asemenea cumpărătorului din acest contract cu începere din ziua în care devin aplicabile în raporturile cu terţa persoană".6. deoarece în cazul clauzei ofertei concurente. pentru a evita crearea pentru unul dintre contractanţi a unei situaţii dezavantajoase în raport cu aceea a terţului concurent. 7. clauza clientului cel mai favorizat apare în unele contracte de aprovizionare pe termen lung. Scopul clauzei este de a permită adaptarea contractului de lungă durată la evoluţia condiţiilor pieţei. precum şi în contractele de transfer de tehnologie. poate prezenta dificultăţi. Doctrina juridică a remarcat. Clauza clientului cel mai favorizat.

O problemă care ar putea face obiectul unei proceduri particulare în unele cazuri.Uneori clauzele clientului cel mai favorizat nu prevăd modul în care contractantul va fi informat cu condiţiile mai avantajoase consimţite unui terţ. Spre deosebire de clauza ofertei concurente. este cea a divergenţei între părţi referitoare la interprtetarea caracterului "mai favorabil" al condiţiilor consimţite terţului. De asemenea. Alteori se stipulează numai. care nu sunt părţi în contract. ca orice litigiu rezultând din contract. în acelaşi timp cumpărătorul poate cere vânzătorului să alinieze contractul la condiţiile care i se vor oferi cumpărătorului de către un terţ (clauza ofertei concurente). beneficiarul clauzei clientului cel mai favorizat poate să pretindă alinierea contractului la acele condiţii. Daca se constată. şi tot astfel ar putea să se precizeze numai în cazul. este posibil ca o clauză să fie stipulată în favoarea uneia dintre părţi şi alta în favoarea celeilalte părţi contractante. că această clauză poate fi cumulată ai clauza ofertei concurente. dar fără efect retroactiv. Unele dintre clauzele utilizate în practica contractuală prevăd efectuarea unui asemenea control fie de către reprezentanţii cocontractantului. Potrivit unei opinii247.6. In acesta situaţie clauza ia forma stipulaţiei pentru altul. fie de către un terţ numit de comun acord de partenerii contractuali în calitate de controlor independent.6. un cumpărător poate cere să beneficieze de condiţiile mai favorabile pe care partenerul său le va acorda unui terţ (ckzuza clientului cel mai favorizat} şi. Domeniul de acţiune al clauzei clientului cel mai favorizat ar putea fi limitat în spaţiu ca. Această dovadă poate rezulta dintr-un control direct al registrelor comerciale şi al conturilor bancare ale contractantului vizat. care urmează să benefiicieze de aceleaşi condiţii. dacă părţile au prevăzut această cale într-o clauză compromisorie din contract. că această clauză corespunde noţiunii de "situaţie dificilă"250 sau de "duritate"251. dar care. schimbând substanţial datele şi elementele avute în vedere de părţi în momentul contractării. Doctrina juridică a remarcat. din punct de vedere teoretic nu este exclusă posibilitatea ca în contractele de mare complexitate. Clauza de hardship este o creaţie a practicii şinglo-saxone din domeniul dreptului comerţului internaţional. Clauza de hardship este stipulaţia contractuală în temeiul căreia devine posibilă modificarea conţinutului contractului atunci când pe parcursul executării sale se produc. . 7. însă. evenimente ce nu puteau fi prevăzute în momentul stabilirii raportului juridic de oblgaţie. problema din ce moment urmează să se realizeze respectiva aliniere: de la data încheierii contractului supus modificării sau de la data perfectării contractului cu terţul? Soluţia mai frecventă este cea a aplicării noilor condiţii cu începere de la data la care terţul a beneficiat de aceste condiţii mai favorabile. pe calea arbitrajului. după cum îi convine. In practica comercială internaţională se întâlnesc cazuri. vânzătorul trebuie să anunţe pe partenerul său. Astfel. pentru clienţi din anumite ţări. Doctrina juridică a remarcat248. că vânzătorul a consimţit unui terţ condiţii mai favorabile. fără culpa contractanţilor. Se pune. când clauza clientului cel mai favorizat este stipulată în contractul de bază în favoarea altor clienţi. De regulă. clauza clientului cel mai favorizat nu ar putea da loc unui refuz de adaptare a contractului. Din momentul în care a acordat unui terţ condiţii mai favorabile. că partea care a contractat cu terţul se angajează să facă cunoscut acest fapt cocontractantului său. de exemplu. cu rambursarea eventuală a ceea ce s-a plătit în plus în acest interval de către beneficiarul clauzei. un prim pas este făcut când clauza stabileşte dreptul de a cere să se dovedească în orice moment. de una sau de alta dintre cele două clauze. Asemenea clauze riscă să nu poată fi aplicate dacă nu există între părţi relaţii de încredere bine stabilite. acest diferend ar putea fi soluţionat. însă. Procedura de punere în aplicare a clauzei clientului cel mai favorizat este mai simplă decât cea a clauzei ofertei concurente. în practică părţile formulează clauza clientului cel mai favorizat în sensul că aceasta operează automat. adaptarea să facă obiectul unor negocieri. când între condiţiile comparate ar exista un minim de diferenţă. O astefl de stipulaţie contractuală permite părţii respective să beneficieze. Este dificil de imaginat ca o parte să refuze cocontractantului său iniţial condiţiile pe care el însuşi le-a consimţit unui terţ. Dacă neînţelegerea persistă. creează pentru unul dintre contractanţi consecinţe mult prea oneroase pentru a fi echitabil ca acesta să le suporte singur249. ambele să fie stipulate în favoarea uneia dintre părţi.^ punerea ei în acţiune necomportând negocieri prealabile între părţi. că nici un terţ nu beneficiază de condiţii mai favorabile. Clauza de hardship (sau de impreviziune). dar fără a organiza un anumit mod de control.

în special.Efectele juridice ale clauzei de hardship variază după ordinea juridică. Sub acest aspect clauza de hardship se deosebeşte de clauzele de menţinere a valorii. constând în stabilirea unor împrejurări mai mult sau mai puţin determinate şi în consecinţele pe care acestea le produc asupra relaţiilor contractuale. aşa cum este clauza clientului cel mai favorizat. De regulă clauzele de hardship sunt redactate printr-o formulă generală şi nu au în vedere survenirea unui eveniment concret ca un criteriu de readaptare a contractului. că clauza de hardship este compusă din două părţi principale. Clauza dehardship se deosebeşte de clauza de forţă majoră. ' . în pofida oricărei împrejurări care ar modifica elementele originare pe care s-a întemeiat contractul părţilor. că ele vizează modificarea împre jurărilor originare datorită survenirii unor evenimente precise. * în doctrina juridică s-a menţionat252. spre deosebire de clauza de menţinerte a valorii stipulate numai în favoarea unei singure părţi (de cele mai multe ori. dar trebuie să aibă loc o renegociere. clauza de hardship se bazează exclusiv pe autonomia de voinţă a părţilor contractante. Prima parte defineşte ipoteza în care clauza urmează să se aplice. va depinde foarte mult de contractul respectiv şi de legea naţională sau sistemul de drept din ţara unde se încheie contractul sau la care acesta se referă. renegocierea şi chiar organizarea unei proceduri extrem de complexe. Clauzele vizează orice modificări grave a datelor iniţiale pe baza cărora părţile au contractat. vânzătorul) şi în legătură cu un element foarte precis al contractului (preţul). cele considerate obligatorii pentru funcţionarea ei. cuprinzând reguli privind notificarea. clauza de hardship nu pune problema exonerării de răspundere a unei părţi. De exemplu. iar incidenţa schimbării este luată în considerare pentru ansamblul contractului. în clauzele de hardship ambele părţi au dreptul să se prevaleze de modificarea împrejurărilor pentru a cere readaptarea contractelor. Astfel. prevăd o renegociere pe baza condiţiilor oferite terţului şi nu o aliniere automată. Practica contractuală internaţională reflectă faptul. Pe de altă parte. însă. arbirti sau experţi. Pe de altă parte. fiind recunoscute în unele sisteme juridice şi necunoscute în altele. se disting de clauzele de hardship prin faptul. ci a reactualizării. Utilitatea clauzei de hardship va fi apreciată în funcţie de modul în care sunt stabilite condiţiile aplicării sale. "Dacă" şi "în ce" formă asemenea clauze sunt stipulate în contract. Demarcaţia nu este. în primul rând. schimbarea împrejurărilor încheierii contractului va avea consecinţe numai dacă afectează grav relaţiile dintre părţi. Clauzele de adaptare pe care le-am analizat anterior. Prin consecinţă. evenimentele care pun în mişcare clauza de hardship nu împiedică executarea. implicând recursul la terţi. Scopul urmărit prin clauza de hardship este menţinerea sau restabilirea echilibrului contractual. reechilibrării prestaţiilor. în timp ce împrejurările în care intervine clauza de hardship nu permit organizarea anticipată a readaptării. că nu există şi nu poate fi uniformitate în privinţa negocierii şi redactării clauzelor de hardship. Pentru a justifica oportunitatea şi necesitatea readaptării contractului. Această parte comportă ea însăşi două aspecte. care prevăd numai modificări bine determinate şi circumstanţiale la cauze monetare sau financiare. repercusiunile asupra contractului pot fi adesea organi zate a priori. dar în condiţii împovărătoare pentru debitor. A doua parte a clauzei expune regimul aplicabil în caz de realizare a ipotezei: această parte are un aspect preponderent procedural. căci aceasta este posibilă. schimbarea intervenită în economia acestuia trebuie să întrunească anumite caracteristici. unele clauze de adaptare. în principiu. în timp ce forţa majoră este o clauză de neexecutare a obligaţiilor. absolută.

dar în raport cu echilibrul contractual. ţinând seama de circumstanţele cauzei. în situaţia în care părţile nu ajung la consens. la cererea părţii interesate. urmează să se verifice dacă partea interesată se află sau nu în măsura de a evita schimbarea împrejurărilor sau. . să refuze propunerea ce i se face. Părţile pot încredinţa această sarcină în mod expres unui terţ. în multe cazuri clauzele de hardship reiau ideia imprevizi-bilităţii. trebuie să ia o atitudine: b) să accepte propunerea. Qealaltă parte într-un termen stabilit prin contract. consecinţele acestei schimbări. care ar urma să fixeze un nou preţ al mărfii. noţiunea de exterioritate convine mai mult decât cea de imprevizibilitate pentru a califica clauza de hardship. fie din sentinţa arbitrală. a) Clauza de hardship trebuie să apară ca exterioară comportării părţilor. Obligaţia părţilor de a renegocia contractul rezultă fie din acordul lor. Totodată această cerinţă necesită mai multe precizări. care scapă de sub controlul rezonabil al părţilor contractate şi de aceea nu se putea cere părţilor să le aibă în vedere în momentul încheierii contractului. în situaţia în care părţile au ajuns la consens sau când arbitrajul a dat o sentinţă pentru adaptarea contractului. Dacă. majoritatea clauzelor vizează. în privinţa procedurii de renegociere a contractului. în anumite condiţii şi în anumite modalităţi. Caracterul de exterioritate se referă la evenimente. Formulele utilizate în unele clauze de hardship. în doctrina juridică s-a pus problema dacă un contract astfel adaptat este acelaşi cu contractul iniţial sau este un contract nou. putem menţiona următoarele: în general. că nu gravitatea schimbărilor intervenite prezintă importanţă. urmată de o enumerare exemplificativă a împrejurărilor specifice. cel puţin. acesta poate fi desfiinţat. se prevede că partea care crede că există situaţia de hardship trebuie să anunţe cealaltă parte despre evenimentul care pretinde că a schimbat echilibrul contractului. în practică. în sensul că modificarea situaţiei nu poate fi imputată părţiivictimă. — — — Dacă arbitrajul consideră că nu sunt întrunite elementele constitutive de hardship. partea interesată poate sesiza arbitrajul în condiţiile prevăzute în contract prin clauza compromisorie. unele clauze se referă la evenimente mult mai specifice. Unele clauze se limitează în a pretinde numai ca schimbarea să fie datorată unor împrejurări extraordinare sau neprevăzute. fie apelând la un terţ sau la arbitraj. survenirea unor împrejurări mai bine definite. totuşi. Potrivit unei opinii255. pentru redactarea clauzei de hardship sunt utilizare diferite formule. se consideră că există situaţie de hardship. deoarece ea se produce fără nici o culpă din partea acesteia. Deseori conţinutul clauzei de hardship include o formulă generală. O asemenea formulare nu este indicată254. neluând în considerare unele evenimente previzibile. Este posibil ca o clauză de hardship să se refere în anumite cazuri.în practica comercială internaţională. De exemplu creşterea preţului materiei prime sau alte cauze care au drept consecinţă agravarea costurilor de fabricaţie. Unele contracte prevăd. referindu-se la acesta în formulări diferite. c) Clauza de hardship este realizată când evenimentele considera te au drept consecinţă o modificare fundamentală a echilibrului contractual în detrimentul uneia dintre părţi. să propună alte modalităţi de adaptare. Astfel este posibilă o modificare a legislaţiei naţionale (în special. Formularea cea mai larg întâlnită include: "toate faptele care ar putea pune în pericol executarea în bune condiţii a contractului"253. nu în mod absolut. Gravitatea situaţiei de hardship se apreciază. la modificarea fundamentală a împrejurărilor juridice din momentul încheierii contractului. deoarece acordă beneficiu repunerii în cauză a contractului şi părţii care s-a arătat pur şi simplu neprevăzătoare. Dar această situaţie nu corespunde exigenţelor comerţului internaţional. In consecinţă. că în lipsa unui acord între părţi cu privire la readaptarea contractului. însă. părţile sunt invitate să poarte negocieri în vederea adaptării contractului fie singure. Doctrina juridică a menţionat256. despre gravitatea consecinţelor economice şi despre modul cum crede că se poate interveni spre a remedia situaţia. contractul continuă să-şi producă efectele. dacă părţile au supus contractul legislaţiei naţionale în viguare). deci. ci impactul acestora asupra elementelor care asigură echilibrul contractual. situaţie în care aplicarea unei clauze de hardship poate fi luată în considerare. în practica comercială internaţională. Misiunea arbitrului este aceea de a verifica dacă împrejurările invocate constituie starea de hardship.

precum şi în perioada procedurii ulterioare de soluţionare a litigiilor. a aplicat regula susmenţionată unor evenimente care includ schimbările politice. S-a arătat în acest sens că. Astfel. Dacă. la sfârşitul renegocierii. se impune părţilor şi a fortiori va produce întotdeauna efectele sale în cursul perioadei dintre survenirea schimbării şi realizarea adaptării. teoriei impreviziunii îi corespunde conceptul de Wegfall der Geschaftsgrundlage. în situaţia în care părţile sunt ţinute să adapteze contractul după renegociere. dacă părţile nu ajung la consens în privinţa adaptării contractului. în principiu. că partea care invocă clauza de hardship are dreptul să suspende executarea obligaţiilor. Jurisprudenţa. Elveţia. considera te atinse de situaţia de hardship. că judecătorul nu poate (în afara împrejurărilor excepţionale în care această putere îi este acordată în mod expres de legislator) să modifice un contract sau să dispenseze o parte de executarea acestuia. imposibil de prevăzut. urmând să fie executat în continuare cu schimbările ce i s-au adus. reechilibrarea contractului în cazul schimbării împrejurărilor. Codul elveţian al obligaţiilor consacră262 în domeniul contractelor de antrepriză de lucrări. care sunt considerate ca fiind atinse de clauza de hardship. Se precizează în acest sens. trebuie să con tinue în timpul renegocierii. cu excepţia cazului când s-a stipulat. sau în caz de nerealizare a scopului contractului. datorită unor împrejurări extraordinare. făcând ca prestaţia părţii care nu a prevăzut şi nu a acceptat un asemenea risc să devină împovărătoare. ipoteză vizată prin clauza de hardship. justifică o adaptare sau reziliere a acelui contract. bazându-se pe principiul bunei-credinţe. Doctrina juridică recomandă259 ca părţile să definească statutul obligaţiilor lor contractuale pe parcursul renegocierii. principiul puterii obligatorii a contractului. corespunde în unele sisteme de drept noţiunii de impreviziune. posibilitatea utilizării de către părţi a clauzelor de adaptare. în principiu. teoria impreviziunii a fost admisă în Germania. că executarea obligaţiilor. totuşi. Spania şi ţările scandinave. care conduce la un dezechilibru fundamental în cadrul contractului. în dreptul francez260. El implică faptul. Dreptul belgian a respins aplicarea teoriei impreviziunii. în Germania. Potrivit acestui concept. comerciale. consacrat de Codul civil german261.apărut în urma unei novaţii. când executarea lucrării de lungă durată este împiedicată sau a devenit extrem de dificilă. Doctrina juridică a remarcat258. contractul adaptat supravieţueşte propriei sale modificări. Schimbarea împrejurărilor care modifică în mod substanţial economia contractului comercial internaţional. în contractele de lucrări publice sau furnituri. condiţiile acestei adaptări trebuie să prevadă o despăgubire pentru prejudiciul suportat de partea victimă. jurisdicţii arbitrale. astfel cum a fost convenit de către părţi. modificarea substanţială a legislaţiei sau jurisprudenţei. cu exepţia dreptului administrativ. că o schimbare necontrolabilă a împrejurărior în care s-a încheiat contractul. însă. că atunci când părţile participă la renegociere în scopul de a readapta contractul. După o anumită evoluţie. b) în contract să se stipuleze. ele pot alege una din două posibilităţi. este respectat de toate organele jurisdicţionale şi anume: instanţe civile. a) în unele ţări teoria impreviziunii nu a fost admisă de jurisprudenţa civilă. dacă condiţiile forţei majore nu sunt reunite. Poziţia strictă a dreptului privat francez cu privire la impreviziune nu exclude. în funcţie de care părţile au contractat în mod expres. în baza principiuluipacta suntservanda. că pe parcursul negocierilor contractul nu a încetat să existe. părţile sunt de acord asupra adaptării contractului. iar în altele impreviziunea este admisă pe cale jurisprudenţială sau legală. deoarece ea a trebuit să continue executarea obligaţiilor sale în timpul renegocierii. în ţări ca Franţa şi Belgia jurisprudenţa civilă a refuzat. Această teorie a fost aplicată. că modificarea globală echivalează cu o novaţie prin înlocuire de obiect. trebuie să continuie conform clauzelor contractuale iniţiale şi în timpul renegocierii. . regula este. dreptul judecătorului de a rezilia contractul sau de a dispune o adaptare a preţului convenţional. şi anume: în contract să se stipuleze. Excepţie este cazul când arbitrajul sau terţii împuterniciţi cu soluţionarea litigiului decid altfel. pot să stipuleze că executarea obligaţiilor ce sunt considerate ca fiind atinse de situaţia de hardship.

dacă împrejurări economice au schimbat echilibrul fundamental dincolo de ceea ce părţile puteau să prevadă. dacă după încheierea acestuia intervin evenimente care fac executarea sa imposibilă sau ilegală. devine oneroasă astfel încât ameninţă pe debitor cu o pierdere exorbitantă. prohibiţie de import sau alte cauze similare. că noţiunea de frustration acoperă şi domeniul forţei majore şi cel al impreviziunii. la cererea debitorului. când posibilitatea de a executa contractul devine imposibilă datorită unor împrejurări. Totuşi. Cealaltă parte poate evita rezilierea. că intervenţia judiciară în scopul ameliorării clauzelor riguroase ale contractului a fost acceptată în legile naţionale ale mai multor ţări africane. Condiţiile cu totul excepţionale în care teoria impreviziunii este admisă. Cealaltă parte poate încerca să evite această situaţie. Aceste împrejurări sunt: distrugerea bunurilor — obiect al contractului prin război. tribunalul poate. judecătorul. ţinând seama de buna-credinţă şi de uzanţele admise în operaţiunile comerciale. Astfel. cu un caracter de generalitate. că în diferite legislaţii există deosebiri în problema impreviziunii. dacă în urma unor evenimente imprevizibile. Totuşi.Codul civil spaniol consacră principiul pacta sunt servanda. oferind o readaptare echitabilă a clauzelor contractuale. s-au bazat părţile. ca în contractele comerciale internaţionale să fie stipulate clauze de hardship cât mai . Astfel. în mod foarte limitat. dacă agravarea obligaţiei sale nu poate fi considerată ca un risc normal. a fost dată o definiţie cu caracter mai general264 precizându-se. în contractele cu executare continuă sau succesivă. executarea obligaţiei contractuale. jurisprudenţa a permis repunerea în discuţie a condiţiilor contractuale în prezenţa unor modificări a preţurilor. Astfel se prevăd următoarele270: contractul este legea părţilor. Totuşi. adică un risc pe care partea trebuie să-1 suporte conform împrejurărilor în care contractul este încheiat. în funcţie de împrejurări şi după ce a luat în consideraţie interesele părţilor. Concluzionând putem menţiona. care rămâne regula de bază în materie. fără a fi devenit imposibilă. în principiu. în anul 1943 a fost adoptată The Law ofReform (Frustration Con-tracts) Act. Doctrina juridică a remarcat263. prestaţia debitorului a devenit prea oneroasă în raport cu contra-prestaţia celeilalte părţi. că potrivit doctrinei frustration. în unele ţări teoria impreviziunii este consacrată legislativ. în principal pentru încheierea unui contract sinalagmatic. şi dacă în urma acestei schimbări. s-au schimbat ulterior din motive extraordinare şi care nu puteau fi prevăzute. în ţările scandinave. Recomandăm. Codul civil argentinian dispune271: dacă o schimbare neprevăzută şi extraordinară a împrejurărilor are loc astfel încât executarea obligaţiilor unei părţi devine excesiv de oneroasă. acea parte poate intenta o acţiune în justiţie pentru a obţine rezilierea contractului. care au moştenit sistemul de drept civil. vânzătorul este eliberat de obligaţia de livrare. să o adapteze după aprecierea sa în mod corespunzător sau să decidă chiar rezoluţiunea cntractului total. Codul civil grec din 1946 prevede: dacă împrejurările pe care. Posibilitatea de alegere aparţine cocontractantului debitorului victimă a imprevi-ziunii şi nu acestuia din urmă. ori numai pentru partea încă neexecutată. un contract poate fi reziliat (dis-charged). Această lege prevede. Codul civil italian din 1942 consacră265 o anumită concepţie a impreviziunii — eccessiva onerosita. litigii supuse spre soluţionare instanţelor engleze şi pe cale arbitrală. în privinţa unor ţări africane s-a remarcat266. jurisprudenţa a admis. că echitatea ar putea justifica cu totul excepţional o readaptare a contractelor. ţinând seama de natura contractului şi de evenimentele ce au intervenit în cursul executării acestuia. In literatura juridică engleză se evită să se dea o definiţie a conceptului de frustration. Totuşi. care nu sunt de natură ca vânzătorul să le fi putut lua în considerare cu ocazia încheierii contractului. partea a cărei prestaţie a devenit excesiv de oneroasă. judecătorului îi revine rolul să decidă asupra soluţiei. în dreptul englez teoriei impreviziunii îi corespunde teoria frustration. Codul civil egiptean din 1948 admite impreviziunea ca o excepţie de la principiul puterii obligatorii a contractului. ori în anumite situaţii similare. El nu poate fi modificat nici revocat decât prin consimţământul lor reciproc sau pentru clauze prevăzute de lege. ca urmare a unor evenimente extraordinare şi imprevizibile. se enumera numai ipotezele în care s-au pronunţat instanţele. poate cere rezilierea contractului. sunt precizate în jurisprudenţa. oferind pe contul său o îmbunătăţire economică corespunzătoare a obligaţiilor. că regulile sale se aplică în litigiile referitoare la un contract comercial internaţional guvernat de dreptul material englez. poate să modifice într-o măsură rezonabilă obligaţia devenită excesivă.

în practica internaţională se confruntă trei tipuri de definiţii: O definiţie sintetică. actele puterii publice. iar dacă este recunoscută. să se mai salveze ceva. 7. în sensul de a şti dacă împrejurările vizate constituie întotdeauna cazuri de forţă majoră sau numai atunci când ele corespund caracteristicilor generale ale noţiunii de forţă majoră.clar redactate. care ar putea constitui cazuri de forţă majoră. noţiunea de forţă majoră nu este cunoscută în toate sistemele juridice. Astfel el trebuie să-1 informeze pe creditor şi să depună toate eforturile pentru a readuce relaţiile contractuale la situaţia normală sau.. pentru a se recurge cât mai puţin la legea aplicabilă contractului. Enumerarea împrejurărilor care constituie forţa majoră si întâlneşte cel mai des în acele clauze. în majoritatea cazurilor ele sunt întroduse prin expresiile "în special" sau "de exemplu" şi se încheie cu formula: ".7. practica dominantă este în sens invers. Clauza de forţă majoră. conflictele armate. metoda cea mai bună constând într-o definiţie generală şi sintetică în care să poată fi cuprinse toate situaţiile în speţă. cu ocazia redactării clauzei de forţă majoră. Clauza cu privire la forţa majoră trebuie să cuprindă şi cerinţa enunţării imediate a cazului de forţă majoră şi modul în care trebuie să se facă aceasta. se mai cer îndeplinite două condiţii şi anume: avertizarea de către debitor a cazului de forţă majoră şi dovada forţei majore. Cu toate acestea. Dacă anunţarea cazului de forţă majoră nu se face în termenul prevăzut în contract. cât priveşte definirea cazurilor de forţă majoră. fiind justificată prin grija de a reda cât mai bine intenţia părţilor în domeniul clauzelor exoneratorii. De asemenea se cere ca debitorul să aibă faţă de evenimentele invocate un comportament activ. fără nici o vină din partea debitorului. evenimentele incluse în enumerare au rolul de a exemplifica noţiunea de forţă majoră în prealabil definită. în care o definiţie a forţe majore lipseşte. Dar pentru ca forţa majoră să-şi producă efectul său exonerator de răspundere. având caracterul unui succedaneu sau substitut de clauză de adaptare atunci. . fapte exoneratoare de răspundere sau scuze. c) O definiţie mixtă. insurmontabil (sau irezistibil) şi exterior celui care îl invocă al unor fapte intervenite ulterior încheierii contractului şi care au împiedicat executarea acestuia. care cuprinde o formulare sintetică şi o a) enumerare exempZi gratia. De cele mai multe ori clauza de forţă majoră se inserează în contractele comerciale internaţionale şi este pe cât de necesară. pe atât de greu de formulat. urmând ca el să continue după perioada de suspendare. Enumerările nu au un caracter limitativ.. potrivit căreia prin caz de forţă majoră se înţeleg împrejurările imprevizibile şi insurmontabile. aflat într-o imposibilitate absolută de a executa contractul. dificultăţile de transport şi de aprovizionare. în noile condiţii care vor fi negociate între timp. In majoritatea cazurilor. când conţine prevederea potrivit căreia contractul se suspendă în caz de forţă majoră. în toate aceste situaţii se pune problema corelaţiei noţiunii de forţă majoră cu enumerarea cazurilor respective. împrejurările cele mai frecvent invocate în enumerare sunt: calamităţile naturale. Deaceea273. cuprinzând toate situaţiile imaginabile.sau alte împrejurări asemănătoare" ori ere. în doctrina juridică272 clauza de forţă majoră este definită drept o stipulaţie contractuală. datorită problemelor dificile de interpretare care se pot ridica din punct de vedere teoretic. Toate definiţiile menţionate conţin următoarele elemente: caracterul imprevizibil. însă. că însuşi principiul de a recurge la o enumerare este adesea discutabil. cel puţin. Doctrina juridică a remarcat275. care au împiedicat partea să execute contractul b) O definiţie analitică. După cum s-a remarcat în doctrina juridică274. conflictele de muncă. există tendinţa de a defini şi chiar de a însoţi definiţia cu o serie de exemple. ea primeşte interpretări diferite. Din analiza practicii contractuale se constată că. independent de accepţiunea dată acestui concept de lex contractus.

Textul de lege prevede: "nu poate fi loc la daune interese când. în mod normal imprevizibil şi irezistibil. 7. sau datorită respectării cu bună-credinţă a unei reglementări guvernamentale în S. dacă intervenţia unor circumstanţe mai presus de voinţa şi puterea sa au determinat imposibilitatea prestaţiei. a unui obstacol extern. dacă executarea a devenit imposibilă datorită unui eveniment neprevăzut.8. Codul comercial uniform al S. iar în cazul unui refuz din partea sa (primul refuz). cu excepţia cazului dacă dovedeşte. evenimentul de forţă majoră nu a încetat. Convenţia Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri de la Viena din 11 aprilie 1980 reglementează exonerarea de răspundere în capitolul y secţiunea a IV Convenţia nu utilizează explicit noţiunea de forţă majoră. celaltă parte (A) este liberă să trateze cu oricare alt client.U. în baza clauzei primului refuz o parte contractantă A se obligă faţă de cealaltă — beneficiar — B. dacă dovedeşte că această neexecutare este determinată de o piedică independentă de voinţa sa şi nu se putea aştepta în mod rezonabil din partea ei să o ia în considerare la momentul încheierii contractului. Alte clauze stipulate în contractele comerciale internaţionale. în dreptul civil român. prevăzând în art. dar consacră o definiţie sintetică. de obicei. iar în cazul unui refuz al benefiziarului (B). Institutului Meteorologic etc. absolut imprevizibilă şi absolul invincibilă. de a-i propune să realizeze în viitor o anumită operaţie împreună cu preferinţă faţă de orice alt client. Dovada poate fi certificată de documente ce provin de la autorităţile competente ale ţării respective. ca urmare a intervenţiei după momentul încheierii actului. că neexecutarea sau executarea cu întârziere a fost provocată de un obstacol independent de voinţa sa şi care 1-a pus în imposibilitate de a-şi îndeplini angajamentul luat. din o forţă majoră sau dintr-un caz fortuit.79.8. întârzierea în livrare sau nelivrarea totală sau parţială de către vânzător nu constituie o încălcare a obligaţiilor contractuale. 7. în lipsa unei definiţii legale. ori în străinătate. dar la suspendarea lui. Potrivit Codului civil italian280. contractul va fi reziliat sau renegociat. însă. Cum anunţarea cazului de forţă majoră este esenţial să fie cu maximă operativitate. Pe durata suspendării părţile sunt libere să încheie contracte similare cu âjţi parteneri. este ţinut să plătească daune-interese. că forţa majoră este un eveniment neimputabil debitorului. debitorul a fost poprit de a da sau a face aceea. în dreptul francez. atestări ale Camerei de Comerţ. făcând imposibilă executarea obligaţiiloi contractuale. în dreptul spaniol se prevede279. a cărui inexistenţă a fost fundamentală pentru încheierea contractului.U. sau a făcut ceea ce era poprit"278. spre exemplu. în situaţia în care. mai rar ambelor părţi. instanţele judecătoreşti admit exonerarea de răspundere a debitorului care nu a executat obligaţiile sale contractuale. împrejurarea de forţă majoră este externă. cu preferinţă faţă de oricare alt client. să o prevină ori depăşească sau să prevină ori să-i depăşească consecinţele"276. a căror interpretare revine părţilor şi arbitrilor. frustation este un concept care acoperă atât împrejurările de hardship cât şi cele de forţă majoră. pct. cealaltă parte va putea să contracteze acea operaţie cu oricare alt . în sistemul de drept englez. cu excepţia cazului dacă însăşi anunţarea a fost împiedicată printr-un fapt exonerator. De regulă. în dreptul comparat sunt evidenţiate deosebiri de reglementare şi de definire a noţiunii de forţă majoră. în temeiul articolului 1148 al Codului civil277. la rezilierea contractului. deci.A. dovada acestei împrejurări poate fi efectuată şi ulterior. dreptul de a solicita rezilierea este recunoscut cocontractantului părţii care s-a prevalat de clauza de forţă majoră. prevede282: cu excepţia cazului în care vânzătorul şi-a asumat obligaţii mai importante. Beneficiarul va avea. în Grecia281 debitorul nu răspunde pentru neexecutarea prestaţiei pe care o datorează. debitorul care nu a executat prestaţia la care s-a obligat. a revenit jurisprudenţei şi doctrinei să procedeze la aceasta. Astfel. Doctrina juridică a remarcat283 că. în comerţul internaţional survenirea unei împrejurări de forţă majoră nu conduce.partea respectivă va fi obligată să dezdăuneze pe cocontractantul său de pagubele provocate prin neprimirea avizului. un asemenea certificat constată doar faptele.l următoarele: "O parte nu este răspunzătoare de neexecutarea oricărei obligaţii ale sale. opţiunea de a participa la această operaţiune. la care se obligase. Clauza primului refuz.A.1. după expirarea termenului prevăzut îişi contract.

Beneficiarul288 urmează să decidă în termenul stipulat dacă este sau nu de acord. că această clauză exprimă un antecontract unilateral. denumirea ei engleză fiind first refusal clause sau pre-emp-tion clause. înainte de . Astfel. informându-I pe promitent. Dar. iar numai dacă acesta refuză. unii autori consideră284. însă. iar clauza primului refuz oferă beneficiarului o opţiune pentru o operaţie nouă. viitoare şi eventuală. părţile pot formula diferit clauza primului refuz. fie un contract pe termen scurt cu clauza primului refuz pentru încheierea unor contracte ulterioare. iar alţi autori285 încadrează clauza primului refuz în grupa clauzelor privind continuarea raporturilor contractuale (sau de opţiune). afectat de o condiţie suspensivă potestativă simplă din partea promitentului. Promisiunea se poate referi la orice operaţiune comercială pe care promitentul ar intenţiona să o încheie în viitor sau numai la o anumită operaţiune. Deseori în practică cele două ipoteze se completează una pe alta în sensul că promitentul trebuie mai întâi să propună operaţiunea beneficiarului. Clauza ofertei concurente permite adaptarea condiţiilor unui contract de lungă durată. ci şi de împrejurările care 1-ar putea determina în viitor să încheie contractul. această condiţie nu atrage nevalabilitatea promisiunii la care se referă. că promisiunea respectivă este afectată de o condiţie suspensivă. dar în pas cu condiţiile schimbătoare ale pieţei. în practica internaţională nu a^fost convenită o formulă standard pentru clauza primului refuz. în doctrina juridică s-au conturat două opinii diferite cu referire la calificarea juridică a clauzei primului refuz. de a nu accepta vreuna din ele înainte de a propune în prealabil beneficiarului încheierea contractului în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute în oferta terţului. Clauza primului refuz se deosebeşte de clauza ofertei concurente. însă. în acest sens s-au distins două situaţii şi anume: — promitentul trebuie să propună operaţiunea comercială respectivă beneficiarului clauzei înaintea oricărei negocieri cu terţul. Clauza primului refuz acordă o preferinţă pentru încheierea unei noi operaţii comerciale. deoarece dă naştere obligaţiei promitentului de a acorda preferinţă beneficiarului faţă de alţi clienţi ai săi. poate încheia fie un contract de lungă durată în care să se însereze clauza ofertei concurente. la conţinutul ofertei mai favorabile primite de la un terţ. Clauza primului refuz este frecventă în practica comercială anglo-saxonă. Clauza clientului cel mai favorizat are ca scop modificarea unui contract în curs. promitentul poate să se adreseze unui terţ. în doctrina juridică s-a încercat o clasificare a modalităţilor mai frecvent utilizate290.client. Condiţia este potestativă simplă289. Totodată. o întreprindere care urmăreşte aprovizionarea sa pe termen lung. prin referire la condiţiile mai favorabile apărute în relaţiile uneia dintre părţile contractante şi un terţ. deoarece promitentul se obligă să acordre preferinţe beneficiarului numai dacă în viitor se va decide să încheie acel contract. — promitentul poate solicita mai întâi ofertele terţului cu condiţia.0 primă clasificare este efectuată pe baza posibilităţilor de succesiune în timp a ofertelor făcute de un partener celuilalt partener şi terţului. Ea conţine un antecontract unilateral. determinându-i sfera de aplicare. această din urmă situaţie fiind cea mai frecvent întâlnită în practică. Faţă de marea diversitate a clauzelor primului refuz. mai exact un anumit contract. s-a subliniat287. în anumite împrejurări. aceste clauze se pot prezenta ca procedee alternative. Clauza primului refuz se distinge şi de clauza clientului cel mai favorizat. că aceasta este o clauză de adaptare a contractului la noile împrejurări. deoarece realizarea ei nu depinde exclusiv de voinţa promitentului. Doctrina juridică a menţionat286. în virtutea principiului libertăţii convenţiilor. Acceptarea are ca efect perfectarea contractului ex nune (fără efect retroactiv). în curs de executare. Deşi este din partea promitentului. iar refuzul atrage caducitatea clauzei. Astfel.

în prima ipoteză clauza primului refuz riscă să devină iluzorie. In practica comercială internaţională. Promisiunea devine operantă numai dacă beneficiarul va propune condiţii similare cu cele oferite de terţi. care ar putea să devină cumpărători. precizând expres relaţiile ce trebuie să existe între condiţiile oferite de promitent beneficiarului şi terţului. se pune problema controlului din partea beneficiarului — după formularea primului refuz — a condiţiilor în care promitentul a contractat cu terţul. Unele clauze prevăd că. In conţinutul ei părţile indică doar un element de referinţă — anume condiţiile oferite de alţi clienţi ai promitentului. deoarece ar fi suficient pentru a goli de conţinut dreptul de preferinţă al beneficiarului. anterior ofertei adresate beneficiarului. promitentul nu este în mod necesar obligat să propună condiţii identice terţului. care stabilesc. — în cazul în care beneficiarul refuză condiţiile normale oferite. aflaţi într-o situaţie comparabilă în raport cu care vor fi conturate şi definitivate condiţiile contractului avut în vedere. De asemenea. înainte de a adresa beneficiarului oferta finală. în funcţie de gradul de libertate pe care îl are promitentul în alegerea unui alt partener când beneficiarul clauzei refuză oferta lui. . în raport cu condiţiile oferite sau consimţite unui terţ. promitentul va trebui. el trebuie să-i propună beneficiarului să contracteze cu el în condiţiile ofertei terţului şi numai după acest al doilea refuz el este în drept să contracteze cu terţul. care constă în a prevedea formele şi termenele diferitelor notificări. două situaţii: cazul în care promitentului i se recunoaşte libertatea de a negocia cu un terţ în orice condiţii şi — cazul când promitentul poate contracta cu terţul numai în termeni comparabili cu aceia în care beneficiarul a refuzat să încheie contractul. decizia beneficiarului de a contracta cu cealaltă parte sau de a refuza. dacă acesta ar căuta să lipsească de conţinut dreptul de preferinţă al beneficiarului. în lipsa unei asemenea restricţii. de regulă. că unele dintre clauzele primului refuz caută să înlăture această sursă potenţială de litigii. — Sub un alt aspect293. promitentul poate să întreprindă sondaje pe piaţa în cauză. doctrina juridică292 a propus următoarele principii: angajarea răspunderii contractuale a promitentului. Din practica comercială internaţională rezultă. să facă o nouă ofertă beneficiarului. în măsura în care urmăresc colectarea de date comparative referitor la preţuri curente. Spre deosebire de clauza ofertei concurente şi a clientului cel mai favorizat. precum şi anumite restricţii în aplicarea acestor clauze pentru a evita o repunere în cauză prea frecventă a contractului în curs de executare. privind intenţia promitentului de a se realiza o nouă operaţie comercială. se disting291. iar dacă este cazul şi în funcţie de tipul clauzei. Dar dacă negocierea cu terţul tinde să conducă la acordarea unor condiţii în mod net mai favorabile. lacună susceptibilă să provoace dificultăţi de aplicare. şi efectele ce se produc asupra contractului prin acceptare sau prin refuzul de adaptare. pe baza acestor condiţii modificate. comunicarea condiţiilor în care un terţ este gata să contracteze. promitentul îşi redobândeşte libertatea de a contracta cu terţul numai în cadrul unui anumit termen după expirarea căruia dreptul de preferinţă al beneficiarului renaşte. chiar prospectiv. ca promitentul să-i ofere acestuia să contracteze în condiţii inacceptabile. de asemenea. orice demers comercial. Acestea urmează a fi stabilite prin negocieri ulterioare. propunându-i condiţii vădit inacceptabile. Clauza primului refuz nu defineşte condiţiile viitorului contract. Aplicarea clauzei primului refuz implică organizarea unei proceduri. în cazul clauzei primului refuz nu se pun asemenea probleme.a accepta oferta terţului. sortimente preferate etc. antrenând refuzul său pentru ca ulterior să propună terţului condiţii normale de contractare. Clauza primului refuz nu afectează contractele în curs. în baza cărora va fi perfectat acel contract. Totodată nici promitentul nu va putea oferi terţilor condiţii mai favorabile decât acelea pe care le-a propus în vederea contractării beneficiarului iniţial. ci se referă numai la realizarea eventuală a unor noi operaţii comerciale. faţă de diverşi clienţi. — Pentru a evita consecinţele unor asemenea situaţii. numeroase clauze omit să reglementeze aceste chestiuni de procedură. clauza primului refuz poate să interzică promitentului. înainte de a contracta cu terţul. în caz de refuz al beneficiarului.

însă. în cazul pactului de preferinţă. — în caz de litigiu între părţi. în cazul în care s-ar decide să vândă bunul respectiv. prezintă relevanţă majoră pentru părţi obligaţia promitentului de a acorda prioritate beneficiarului. beneficiarul are dreptul la daune-interese. Dacă promitentul încalcă obligaţia de prioritate faţă de beneficiar şi încheie un contract cu terţul sau. îi face acestuia o ofertă completă şi fermă. în lipsa unei clauze exprese în sens contrar. că prin pactul de preferinţă. într-o altă concepţie295 această condiţie există. dar este considerabil inactuală. în continuare autorii citaţi menţionează. contractele de cooperare economică internaţională ce au ca obiect realizarea în comun a unor unităţi productive pe teritoriul unuia din statele implicate etc. nivelul preţurilor practicat în zonă). obligaţia promitentului de a acorda preferinţă nu există. proprietarul unui bun se obligă faţă de o persoană (beneficiarul promisiunii) ca. conturarea sa ca realitate juridică se produce din chiar momentul când părţile au convenit clauza primului refuz. De obicei. ci numai să acorde preferinţă beneficiarului promisiunii. că în cazul pactului de preferinţă. după cum urmează294: — Atâta timp cât condiţia suspensivă nu s-a realizat (pendente conditione). în termenul stabilit sau uzual. competenţa de a decide privind acordarea de daune-interese aparţine arbitrului în temeiul clauzei compromisorii stipulată în contract. iar în cazul clauzei primului refuz accentul se pune pe dreptul beneficiarului de a avea primul refuz. Pactul de preferinţă. precum şi tăcerea lui până la expirarea termenului. contractul de societate. la preţ egal. dar promitentul are dreptul de a testa piaţa pentru a se documenta asupra condiţiilor oferite de terţi. Acest efect se va produce numai dacă prornitentul se va decide să vândă bunul şi. el este obligat să propună acest lucru. va conveni cu beneficiarul asupra bunului şi asupra preţului. De aceea.8. Obligaţia asumată de promitent este o obligaţie de a face. Precizăm. atrage caducitatea clauzei şi oferă posibilitate promiten tului de a lansa oferta de contractare unui terţ. cuprinde vânzarea-cumpărarea internaţională. în cazul în care va vinde bunul să îi acorde preferinţă. . Opţiunea beneficiarului. că obligaţia devine actuală numai în viitor. în primul rând beneficiarului. Doctrina juridică a remarcat296. (de exemplu. în consecinţă. Domeniul de aplicare a clauzei primului refuz. daunele interese vor fi egale cu câştigul nerealizat de beneficiar ca urmare a neîncheierii contractului cu el. pe această bază. Dacă beneficiarul ac ceptă. cel puţin. — în cazul în care condiţia se realizează (eveniente conditione). Efectele pactului de preferinţă sunt identice cu cele pe care le generează clauza primului refuz. pactul de preferinţă nu poate avea ca efect transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului. care vor constitui un element de comparaţie cu cele propuse de beneficiar. . notificarea nu este obligatoriu să se adreseze imediat beneficiarului. beneficiarul va avea dreptul la plata unor despăgubiri pentru acopeririea prejudiciului suferit. O variantă a promisiunii de vânzare o constituie pactul de preferinţă. este elementul pe care părţile pun accentul în cazul clauzei primului refuz. prornitentul nu se obligă să vândă bunul. în condiţiile dreptului comun.Efectele clauzei primului refuz au fost sintetizate în doctrină.idică promitentul se decide să încheie contractul. O atare obligaţie izvorăşte din clauza însăşi şi ţine de specificul acesteia. în lipsa unei prevederi speciale în cuprinsul clauzei. — Refuzul beneficiarului. în toate cazurile în care prornitentul nu-şi respectă obligaţia de a acorda preferinţă la vânzare şi vinde bunul altei persoane. când promitentul se decide să perfecteze operaţiunea comercială vizată. respectiv dreptul acestuia de a accepta sau refuza contractul cu promitentul. reglementat prin legi care aparţin altor sisteme naţionale de drept. contractul se încheie pentru viitor.2. în acest scop promitentul trebuie să-1 notifice pe beneficiar. 7. O atare promisiune este un contract încheiat sub o condiţie potestativă simplă.

l al convenţiei prevede: "La interpretarea prezentei convenţii se va ţine seama de caracterul său internaţional şi de necesitatea de a promova aplicarea sa uniformă. Ele obligă nu numai la ceea ce este expres într-însele.A. trebuie să se ţină seama de circumstanţele pertinente. Principiul bunei-credinţe se întâlneşte şi în Codul civil italian (art. Codul comercial uniform al S. Şi acest principiu şi-a găsit consacrare în Convenţia de la Viena. manifestarea de voinţă trebuie interpretată după un criteriu obiectiv.l al convenţiei prevede: "în scopurile prezentei convenţii.. Codul civil român prevede: "Convenţiile trebuie executate cu bună-credinţă. când cealaltă parte cunoştea sau nu putea să ignore această intenţie". 1980 prevede în acest sens: ".7.indicaţiile şi celelalte manifestări ale unei părţi trebuie interpretate potrivit cu semnificaţia pe care le-ar fi acordat-o o persoană rezonabilă. (art. De aici decurge necesitatea interpretării contractului comercial internaţional. cu aceeaşi pregătire ca cealaltă parte aflată în aceeaşi situaţie" (art. în interpretarea diferită dată de părţi anumitor stipulaţii contractuale.157) şi este cunoscut şi aplicat în practica comercială internaţională. Principiul bunei-credinţe se găseşte în numeroase legi naţionale. Adeseori unele clauze ale contractului sunt obscure. îndeosebi de negocierile care au putut avea loc între părţi.U. Această regulă este stabilită expres în textele Convenţiei de la Viena din 11 aprilie 1980. Astfel. alin. în Codul civil german B. de cele mai multe ori. 2). Interpretarea contractului.B. .CAPITOLUL VIII INTERPRETAREA ŞI EFECTELE CONTRACTULUI COMERCIAL INTERNAŢIONAL 8.297 Atât interpretarea contractului în general cât şi interpretarea fiecărei clauze contractuale în parte prezintă o importanţă deosebită.G. de obişnuinţele care s-au stabilit între ele. conţinând formulări confuze sau inadecvate în raport cu specificul contractului încheiat de părţi.1. Interpretarea contractului a fost definită în doctrina juridică298 ca fiind operaţiunea concretizată într-o activitate intelectuală specifică. Situaţiile conflictuale între părţi apar în timpul şi în legătură cu executarea contractului. precum şi de a asigura respectul bunei-credinţe în comerţul internaţional". Art. de uzanţe. Asfel. Doctrina juridică a remarcat299. 8. în continuare acest articol prevede: "pentru determinarea intenţiei unei părţi sau ceea ce ar fi înţeles o persoană rezonabilă. dar la toate urmările ce echitatea. Convenţia de la Viena.1366). şi de întreg comportamentul ulterior al părţilor". Un alt principiu al interpretării contractului este cel al bunei-credinţe.. alin. Dacă intenţia comună a părţilor nu poate fi stabilită. avându-şi geneza. existenţa. art. Interpretarea contractului se analizează ca fiind o operaţiune logico-juridică contingenţă cu executarea contractului. 1980. prin care organul de jurisdicţie (arbitraj sau instanţă judecătorească de drept comun). sensul şi întinderea exactă a obligaţiilor cărora le-a dat naştere. precizează: "Buna-credinţă în cazul unui comerciant înseamnă onestitate în atitudine (honestity in faci) şi respectarea unor norme comerciale rezonabile de loialitate profesională (fair dealing in the rrade)"301. Interpretarea contractului se face conform principiului prioritâfii voinţei reale a părţilor contractante faţă voinfa Zor de declarată.8 alin. indicaţiile şi celelalte manifestări ale unei părţi trebuie interpretate după intenţia acesteea. că acest principiu este menit să constituie o regulă fundamentală atât în ceea ce priveşte interpretarea clauzelor contractuale cât şi în ceea ce priveşte executarea contractelor. cu prilejul soluţionării unui litigiu izvorât dintr-un contract încearcă să determine conţinutul concret al contractului. obiceiul sau legea dă obligaţiei după natura sa"300.

X. în comerţul internaţional. că acest principiu este aplicabil a fortiori în cazul relaţiilor comerciale internaţionale. Un alt principiu al interpretării contractului este că. In ultimul timp aceste condiţii generale sunt elaborate de organisme internaţionale. formule sau clauze. O altă regulă este: orice clauză convenită în mod expres de către părţi prevalează asupra oricărei stipulaţii din condiţiile generale cu care s-ar afla în conflict. în literatura de specialitate s-a remarcat303. precum: Comisia Naţiunilor Unite pentru Dreptul Comerţului Internaţional. în afară de convenţia contrară a părţilor. doctrina juridică a propus următoarele304: dacă condiţiile generale sunt elaborate în mod unilateral de către una din părţi şi oferite celeilalte. în cazul în care se utilizează expresii sau clauze obişnuite în comerţ. prevede în art. alin. Convenţia Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri. în acest caz clauzele esenţiale vor servi ca bază de interpretare pentru întregul act. Doctrina juridică a subliniat302. că stipulaţiile din condiţiile generale se vor aplica numai dacă aderentul ştia sau în mod normal ar fi trebuit să ştie.La interpretarea contractului se va ţine seama şi de negocierile ce au avut loc între părţi. este larg cunoscută şi în mod regulat respectată de către părţile la contracte de acelaşi tip în ramura comercială avută în vedere.. interpretarea lor se face după sensul în care se utilizează în practică şi este larg cunoscută în comerţul internaţional (art.9. de plată a preţului etc. Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite. de exemplu. condiţii de livrare a mărfii. contractul ce urmează a se încheia ia aspectul unui contract de adeziune. că un contract de vânzare se încheie pe bază de condiţia E. de obişnuinţele care s-au stabilit între ele. când condiţiile generale sunt elaborate de asociaţia profesională respectivă şi însuşite de către o parte contractantă. deoarece este de neconceput ca participanţii la aceste relaţii — deci profesionişti în materie — să fi inserat în contractul lor clauze fără intenţia ca ele să producă efecte juridice.W. Acest principiu este exprimat adesea sub formula: "actus interpretandus est potius (magis) ut valeat quam ut pereat" şi este admis în majoritatea legislaţiilor precum şi în practica sistemelor de drept respective. că situaţia este asemănătoare şi impune aceeaşi soluţie. că în relaţiile comerciale internaţionale există o regulă aproape universal cunoscută. care le oferă spre contractare celeilalte părţi. care exprimă sintetic o operaţie juridică. iar nu în sensul de a nu produce. în continuare autorul citat subliniază. 1980). se interpretează în sensul de a produce efecte juridice. In comerţul internaţional multe contracte se încheie pe bază de condiţii generale şi de contracte-tip. Stipulaţiile sau expresiile care pot primi două înţelesuri. Clauzele contractului se interpretează unele prin altele. este suficient să se stipuleze. dându-se fiecăruia sensul care rezultă din întregul act.2 din Convenţia de la Viena. la orice uzanţă pe care o cunoşteau sau ar fi trebuit să o cunoască şi care. Astfel. Viena 1980. potrivit căreia pentru interpretarea clauzelor contractuale trebuie să se ţină seama de sensul normal al acestor clauze. de comportarea părţilor ulterior încheierii contractului precum şi de uzanţele comerciale internaţionale. ca aceasta să determine o sumul de efecte ale contractului cu privire la livrarea mărfii. O clauză contractuală susceptibilă de mai multe înţelesuri. că părţile sunt legate prin uzanţele la care ele au consimţit şi de obişnuinţele care s-au stabilit între ele. Camera de Comerţ Internaţională din Paris. interpretarea se face după sensul acordat în practică. în acest caz se pune problema ocrotirii aderentului. acestea sunt considerate că s-au referit în mod tacit şi pentru formarea sa. în situaţia în care părţile nu s-au referit la ele în mod expres în contract. se interpretează în înţelesul care se potriveşte cel mai mult cu natura contractului respectiv. . în domeniul produselor agricole şi cel al materiilor prime). ambele susceptibile de a produce efecte. iar pentru aceasta soluţia cea mai indicată este de a se reţine. în privinţa efectelor produse de aceste condiţii generale şi contracte-tip. care sunt elaborate în mod unilateral de către marile societăţi comerciale (în domeniul produselor industriale) sau de către asociaţiile profesionale interesate (de exemplu. Această regulă se aplică şi atunci când părţile au prevăzut explicit în contract că anumite clauze sunt esenţiale. termeni sau expresii şi de practicile obişnuite în domeniile de activitate respective şi aceasta independent de intenţia părţilor sau de cunoaşterea acestor practici de către părţi. De asemenea. că cealaltă parte se va servi de aceste condiţii generale.9. Contractele comerciale internaţionale conţin cel mai des referiri la unele expresii.

în caz de ambiguitate. Pe de altă parte. intervenţia unui caz de forţă majoră nu are ca urmare imediată încetarea efectelor contractului. iar nu celui care neagă". Practica arbirtală de comerţ intrernaţional a aplicat deseori principiul in dubio pro reo (debitare) — când este îndoială. Determinarea arealului principiului relativităţii efectelor contractelor comerciale internaţionale implică în mod necesar definirea conceptelor de părţi. care acţionând fără reprezentare. — Doctrina juridică a remarcat305. în materia vânzării se aplică excepţia de la acest principiu.2. — nici una din părţi nu poate revoca prin voinţa sa unilaterală contractul încheiat. 8. Se asimilează părţilor şi intermediarul (comisionar sau mandatar). care. Forţa obligatorie a contractelor comerciale internaţionale. Succesorii părţilor reprezintă o grupă intermediară de persoane. dar pe seama reprezentatului. suportă în anumite limite efectele acestuia datorită faptului că se află în anumite raporturi juridice cu părţile. efectele principiului sunt deseori limitate sau înlăturate de părţi. contractul de antrepriză etc.2. O altă exigenţă a principiului forţei obligatorii a contractului constă în imposibilitatea modificării pe cale unilaterală de către una din părţi a contractului comercial internaţional. mai ales în contractele pe termen lung prin inserarea în cuprinsul acestora a unor clauze asigurătorii împotriva riscurilor valutare şi nevalutare. în comerţul internaţional acest principiu prezintă unele particularităţi. La fel ca şi revocarea contractului. care acţionând cu reprezentare. având la bază consideraţia pe care unul dintre contractanţi o poartă celuilalt contractant. că principiul forţei obligatorii a contractului prezintă câteva aspecte specifice în contractele comerciale internaţionale. rămâne în exteriorul raportului juridic obligaţional. o pretenţie). 8. forţa obligatorie a contractului poate fi uneori afectată de împrejurări exterioare voinţei contractanţilor.2. Forţa obligatorie a contractului în raporturile dintre părţi se concretizează în următoarele aspecte: părţile contractante sunt obligate una faţă de cealaltă să ex ecute întocmai prestaţiile asumate. terţi. încheie contractul în nume propriu. Aşa este în cazul contractelor comerciale internaţionale intuitu personae (de exemplu. 8. De asemenea. însă. Această regulă de interpretare exprimată prin formula in dubio contra stipulanten are geneza în principul de generală aplicare din materia probaţiunii. Sunt părţi persoanele fizice sau persoanele juridice care au încheiat nemijlocit sau prin reprezentare contractul. conform căreia "orice clauză obscură sau insidioasă se interpretează contra vânzătorului". Obligativitatea contractului în raporturile dintre părţile contractante. şi succesori ai părţilor. conform căruia "sarcina probei incumbă celui care afirmă (un drept. ci suspendarea temporară a forţei obligatorii a contractului. convenţia se interpretează în favoarea celuia care se obligă. fie dimpotrivă. în categoria terţilor se include şi intermediarul (comisionar sau mandatar). şi modificarea lui poate avea loc numai prin acordul de voinţă al părţilor. deşi nu au participat direct sau indirect la perfectarea contractului. încetează ca urmare a decesului părţii respective (în cazul persoanei fizice) sau datorită încetării activităţii persoanei juridice ale cărei calităţi au fost avute în vedere cu ocazia perfectării contractului. contractul de mandat comercial internaţional. Acestea se manifestă. prin restrângerea lor. fie prin întărirea efectelor acestui principiu. de regulă pe termen lung şi cu executare succesivă. Principiul relativităţii efectelor contractului. Terţii sunt persoanele care nu au participat nici direct şi nici indirect (adică prin reprezentare) la încheierea contractului comercial internaţional şi sunt complet străini de acest contract. Obligativitatea contractului în raporturile cu terţii.) care. .1. potrivit căruia aceste efecte se produc numai între părţile contractante iar nu şi faţă de terţi şi-a găsit aplicare şi în practica contractuală şi arbitrală de comerţ internaţională.2. — executarea obligaţiilor contractuale trebuie să se aducă la îndeplinire cu bună-credinţă. datorită faptului că ele sunt. Sub primul aspect în contractele comerciale internaţionale. clauzele propuse de una din părţi sunt interpretate în defavoarea acesteia.

Uneori ele sunt supuse fuziunii (prin absorbţie sau contopire) ori divizării (totale sau parţiale).3. Excepţia de neexecutare a contractului. între subiecţii comerţului internaţional deseori au loc cesiuni de creanţă sau de drepturi litigioase. Contractele comerciale interna ţionale sunt prin excelenţă sinalagmatice iar reciprocitatea obliga ţiilor izvorâte din ele. 8. în armonie cu anumite reguli specifice. Excepţia de neexecutare îşi produce efectele în prezenţa următoarelor condiţii cumulative: — să existe o neexecutare. cu titlu universal sau cu titlu particular) suportă în mod diferenţiat impactul efectelor contractelor comerciale internaţionale încheiate de antecesorul lor de drept. — Debitorul creditorului care şi-a executat la timp şi integral prestaţia la care s-a obligat are dreptul de a cere şi obţine pe cale judiciară sau arbitrală rezoluţiunea sau rezilierea contractului comercial internaţional ca sancţiune pentru neîndeplinirea obligaţiei de către partenerul său contractual. cu excepţia cazului când părţile îi cer expres aceasta. Cesionarii au calitatea de succesori cu titlu particular ai cedenţilor. dar importantă a . Doctrina analizează308 excepţia de neexecutare ca fiind un mijloc juridic cu valenţă dublă. Succesorii în drepturi (fie universali. cât şi de cumpărător. a sarcinii riscului decurgând din neexecutarea for tuită a obligaţiei contractualmente asumată. — Distribuirea între debitor şi creditor.1.3. Doctrina juridică a subliniat306. Fiecare contractant cumulează în persoana sa dubla calitate de creditor şi de debitor faţă de celălalt contractant. Se are în vedere stipulaţia pentru altul. Excepţia de neexecutare (exceptio non adimpleti contractus) constituie un mijloc de apărare. nimic nu se opune ca printr-un contract comercial internaţional să se creeze drepturi în favoarea unor persoane străine de acel contract. Creditorii chirografari ai unui debitor comerciant sunt obligaţi să respecte contractele perfectate de acesta. 8. că persoanele care nu au participat (direct sau indirect) la încheierea contractului comercial internaţional ca şi acelea care nu au calitatea de succesori în drepturi ai acestora nu pot deveni debitori ai unei obligaţii generate de un asemenea contract. fie chiar parţială. dacă prin acele contracte nu le-au fost fraudate interesele lor. Astfel. Organul de jurisdicţie are dreptul să interpreteze contractul potrivit regulilor de interpretare instituite de lege şi să rezolve litigiile cu a căror soluţionare a fost investit. Forţa obligatorie a contractului se extinde şi faţă de organul de jurisdicţie. investit cu soluţionarea litigiului. 8. care poate fi folosit atât de vânzător. situaţii ce comportă transmisiuni universale sau cu^titlu universal către alţi subiecţi de drept care sunt succesorii lor. De aici decurg următoarele efecte specifice ale contractelor comerciale internaţionale307: Dreptul creditorului de a refuza îndeplinirea propriei sale prestaţii dacă debitorul nu-şi execută prestaţia la care s-a angajat. Această situaţie este numită excepţia non adimpleti contractus sau excepţia de neexecutare.Majoritatea participanţilor la comerţul internaţional sunt comercianţii — persoane juridice din diferite state. aceasta constituie un mijloc de apărare de care se poate prevala contractantul căruia i se pretinde executarea prestaţiei ce şi-a asumat-o de către partenerul — său contractual într-un moment când nici acesta nu-şi executase propria lui prestaţie. iar pe de altă parte. Explicaţie preliminară. care este compatibilă cu specificul contractelor la care ne referim. Arbitrajul sau instanţa judecătorească de drept comun nu are dreptul să modifice contractul sau să-1 desfiinţeze.2. pe de o parte ea reprezintă un mod de sancţionare a contractantului care nu şi-a executat prestaţia asumată. Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice în comerţul internaţional. Insă.3. Cauza obligaţiei uneia dintre părţi este reprezentarea obligaţiei celeilalte părţi şi invers. ţine de esenţa lor.

sunt următoarele: contractul se desfiinţează retroactiv (ex tune) din chiar momentul încheierii lui. în consecinţă. substi-tuindu-i de cele mai multe ori soluţii tranzacţionale destinate. Efectele rezoluţiunii. Doctrina juridică a remarcat309. Suspendarea rămâne operantă până când partea care pretinde executarea obligaţiei de către partenerul său contractual. pe cât posibil. — neexecutarea obligaţiilor să nu se datoreze faptei celui care invocă excepţia de neexecutare. îşi modifică atitudinea. care intervine pentru cauze anterioare sau concomitente încheierii contractului. că în relaţiile comerciale internaţionale rezoluţiunea are un domeniu mai restrâns de aplicare decât în circuitul civil lipsit de elemente de extraneitate. odată cu salvarea contractului. ulterior rezilierii nu se mai execută prestaţii în baza contractului . raportul contractual să comporte aplicarea regulii executării simultane a obligaţiilor celor două părţi. în dreptul comerţului internaţional se învederează ca fiind cu executare succesivă. să asigure partenerilor. De aceea. Reducerea se explică prin ponderea masivă a contractelor de lungă durată. pentru acoperirea prejudiciului suportat datorită neexecutării contractului de către partenerul său. care este supus rezilierii. rezoluţiunea desfiin ţează efectele contractului nu numai pentru viitor. Deşi legislaţiile statelor nu au o concepţie unitară cu privire la această excepţie. iar nu rezoluţiunii. de plin drept în întârziere. dar şi pentru trecut. De regulă. rezilierea exclude efectul retroactiv. prin aplicarea căreia finalităţile urmărite de părţi prin încheierea lui sunt compromise definitiv. Rezoluţiunea constă în desfiinţarea retroactivă a contractului comercial internaţional cu titlu de sancţiune. Or. prestaţiile executate până la momentul rezilierii. vânzătorul nu este obligat să efectueze livrarea. poate opera fie de plin drept. indiferent dacă este judiciară sau convenţională. fără să-şi fi executat propria sa obligaţie. Chiar vânzarea-cumpărarea. prin simpla ajungere la scadenţă. în cazul contractelor comerciale internaţionale rezoluţiunea comportă ca note de specificitate faptul. care în dreptul comun este considerată ca un contract tipic cu executare instantanee. Rezoluţiunea şi rezilierea contractului comercial internaţional. pe cât posibil. forţa majoră). rezoluţiunea operează pentru fapte intervenite ulterior formării sale valide şi anume. recurgerea la această soluţie trebuie. executarea în natură. Spre deosebire de rezoluţiune. dar să fie determinată de o altă împrejurare (de exemplu. b) părţile sunt repuse în situaţia anterioară. c) contractantul care şi-a executat prestaţia asumată ori s-a declarat gata să o execute şi poate proba această împrejuare. invocând excepţia non adimpleti contractus. care nu-i este imputabilă lui. motivaţii de ordin economic determină şi ele evitarea sancţiunii extreme a desfacerii contractului prin rezoluţie. în plus. spre deosebire de nulitate.3. că debitorul se află. întocmai ca nulitatea. trecând la executarea prestaţiei ce-i revine. Un exemplu care elucidează aplicarea excepţiei de neexecutare este următorul: într-un contract de vânzare internaţională cumpărătorul s-a obligat să deschidă un acreditiv cu două luni înainte de termenul de livrare. ca şi rezoluţiunea. care se aplică în caz de neexecutare culpabilă a obligaţiei de către una din părţi. nu sunt supuse restituirii. ea este consacrată unanim în practică şi în doctrină. a) Rezilierea. este îndreptăţit să pretindă şi să obţină despăgubiri de la cealaltă parte. pentru neexecutarea obligaţilor de către debitor. care presupun în mod necesar prestaţii succesive. Invocarea excepţiei de neexecutare are ca efect suspendarea executării contractului. — prin natura sa. Rezilierea contractului constituie sancţiunea concretizată în desfiinţarea cu efecte numai pentru viitor (ex nune) a contractelor sinalagmatice cu executare succesivă.3. evitată.obligaţiilor asumate prin contract. în situaţia în care nu şi-a executat obligaţia asumată. 8. Desfacerea contractului comercial internaţional prin rezoluţiune constituie o sancţiune extremă. sancţiunea rezoluţiei operează conform principiilor din dreptul comun doar în contractele cu executare imediată (uno ictu). însă. la cererea părţii care şi-a executat prestaţia pe motivul că cealaltă parte nu şi-a executat culpabil obligaţiile ce-i revin. fie în temeiul unui pact compromisoriu convenit de părţi.

fie ca efect al unor măsuri administrative (de exemplu. pierderile constituie riscuri ale contractului.desfiinţat. iar nu plata unui echivalent. anumite riscuri contractuale sunt suportate de către creditorul obligaţiei neîndeplinite total sau parţial (resperit creditori). Ţinând seama de scopul în vederea căruia se încheie contractul comercial internaţional. prestaţia lui se consideră îndeplinită. . totuşi. total sau parţial. In primul caz. utilajul închiriat. în relaţiile comerciale internaţionale această derogare operează în cazul devalorizării valutei contractuale: pierderea echivalentă cu scăderea parităţii între data contractării şi scadenţă cade. în această situaţie utilizatorul (locatarul) nu este îndreptăţit să pretindă despăgubiri pentru faptul că n-a putut beneficia de folosinţa mijlocului de transport. Riscurile lucrului. care constau în pierderea.) iar nu şi în cazul obligaţiilor de mijloace (de diligentă sau prudenţă). că debitorul respectiv nu va putea fi obligat la despăgubiri faţă de creditorul prestaţiei devenită imposibil de executat. înlocuirea devine posibilă numai cu consimţământul acestuia din urmă. Este. executarea prestaţiei asumate ori să provoace distrugerea sau avarierea bunului ce constituie obiectul material al obligaţiei. a) b) Prin excepţie. Această regulă se aplică numai contractelor translative de drepturi Executarea contractului comercial internaţional. din cauze fortuite. într-adevăr. prestaţiile respective se restituie celui care le-a executat. suportă acest risc în sensul. Astfel. Executarea în natură a obligaţiei înseamnă executarea prestaţiei însăşi la care s-a obligat debitorul. în continuare ne vom referi la două aspecte şi anume: cine suportă riscul contractului comercial internaţional şi cum se distribuie aceste riscuri între părţile contractante? A. trebuie executate în natura lor specifică. de regulă. că pierde chiria aferentă. dacă a fost urmată. mai ales pentru cele de lungă durată. că principiul evocat dobândeşte o importanţă cu totul aparte în raporturile de comerţ internaţional. Aşadar. fabricarea anumitor produse. ridică problema suportării riscurilor numai în cazul obligaţiilor de rezultat (de exemplu. în cazul contractului de leasing. este dominată de principiul excecutării în natură a obligaţiilor asumate. în cadrul obligaţiilor de rezultat. transportarea unei cantităţi de marfă la destinaţia convenită etc. de către debitorul obligaţiei devenită imposibil de executat (resperit debitori). instabilitatea de pe pieţe (fluctuaţia costurilor de producţie. Neexecutarea contractului din cauza unor asemenea evenimente. Debitorul nu poate înlocui cu o altă prestaţie obiectul contractului convenit de comun acord cu creditorul. una din părţi ar executa careva acte şi după acest moment. precum evenimente politice externe (lovituri de stat. măsuri fitosanitare). evenimentul fortuit poate face imposibilă. în relaţiile comerciale internaţionale se constată o diversificare a riscurilor vădit mai accentuată decât în circuitul intern. El nu mai are dreptul să pretindă partenerului să-şi respecte obligaţia corelativă.4. Riscurile contractului sunt suportate. de observat. război). în sarcina creditorului. adoptarea unui nou sistem monetar) etc.3. după cum ştim. revin proprietarului (res perit domino'). doctrina juridică a remarcat311. însă. în celălalt — riscuri ale lucrului. dacă finanţatorul în calitate de locator nu pune la dispoziţia utilizatorului (locatar). Rezilierea constituie o sancţiune specifică pentru contractele cu executare succesivă. Numai astfel participarea la comerţul internaţional se confirmă ca benefică pentru progresul economic al ei. variaţia cursurilor de schimb. fie din cauze naturale. Dacă. distrugerea sau avarierea bunului ce formează obiectul contractului. Aceasta se explică prin existenţa unor împrejurări. Riscul contractual. B. 8. deoarece acestea impun debitorului numai o comportare corectă care. riscul lucrului este suportat de către contractantul care avea calitatea de proprietar în momentul producerii riscului fortuit. Obligaţiile asumate prin contract. ca şi executarea oricărui contract. pentru dezvoltarea economică din fiecare ţară esenţial este executarea în natura lor specifică a obligaţiilor ce decurg din contractele internaţionale la care participă subiecţi din acea ţară.

Plata efectuată într-o altă monedă decât cea prevăzută în con-iract este inadmisibilă. Până la această dată nava trebuie aprovizionată cu combustibil. Practica arbitrală de comerţ internaţional a admis posibilitatea părţilor de a determina locul plăţii prin voinţa lor expresă. chiar dacă valoarea lucrului oferit ar fi egală sau mai mare. regula este că acestea trebuie executate la momentul naşterii raportului juridic obligaţional. în mod normal cel care primeşte plata este creditorul. Obligaţiile cu termen dobândesc exigibilitate numai la expirarea termenului. că executarea obligaţiei trebuie să se facă până la expirarea termenului. prin plată. De specificul lui este. contractul se desfiinţează cu efect retroactiv. aceasta diferă după cum obligaţiile generate de contractele comerciale internaţionale sunt pure şi simple sau sunt afectate de modalităţi. predarea bunurilor individual determinate se face la locul unde acestea se află în momentul încheierii contractului. plata constituie modul normal sau firesc de stingere a obligaţiei. în situaţia în care părţile nu au determinat locul plăţii prin voinţa lor expresă. în toare cazurile. inclusiv în plăţile bancare. O derogare de la regula cherabilităţii plăţii există în Convenţia de la Viena din 11 aprilie 1980. care în art. Creditorul nu poate fi silit să primească un alt lucru decât acela care i se datorează. data fixată pentru plecarea din port a unei nave. Faptul că intermediarul este împuternicit să mijlocească în străinătate contracte comerciale internaţionale în numele creditorului. i cordului stabilit de vânzător şi de cumpărător referitor la modul de stingere a obligaţiei. Obligaţiile afectate de o condiţie suspensivă devin exigibile doar la realizarea acesteia. în armonie cu principiul libertăţii convenţiilor. de regulă voluntar. în cazul în care cumpărătorul nu este ţinut să plătească preţul într-un loc stabilit prin contract. fac o plată în sens juridic. a) în cazul obligaţiilor pure şi simple. precum^ şi de către orice altă persoană interesată în stingerea datoriei. de exemplu. prin clauzele contractului. Constituie termen esenţial. că determinarea locului de executare a obligaţiilor asumate prin contract prezintă importanţă sub un dublu aspect şi anume: din punct de vedere economic ea serveşte ca şi criteriu pentru distribuirea între părţi a cheltuielilor de executare. iar în orice alt caz --la sediul debitorului (principiul cherabilităţii plăţii). Astfel. acesta va fi stabilit după regulile conform cărora. indiferent de modalitatea de plată. Cât priveşte data plăţii. Locul plăţii în obligaţiile comerciale internaţionale este cel convenit expres de părţi în contract. doctrina juridică distinge314 între termene esenţiale şi termene uzuale.57 prevede că. în continuare autorul citat subliniază că plata în sens juridic nu se confundă cu plata în sensul curent. Doctrina juridică a remarcat313. Pentru obligaţiile afectate de modalitatea termen suspensiv. b) din punct de vedere juridic. dar poate fi efectuată şi de către un codebitor solidar. deoarece orice obligaţie ia naştere pentru a fi îndeplinită sau executată. . în caz contrar contractul va fi reziliat (rezolvit) de plin drept. în doctrina juridică plata este definită312 ca executarea efectivă a obligaţiei de către debitor. ori cărăuşul care efectuează transportul. ea constituie un factor esenţial pentru stabilirea legii aplicabile plăţii. Plata se face de către debitor numit solvens. de către un fidejusor sau de orice alt garant al debitorului. prin utilizarea unei formule preluată din regulile INCOTERMS sau RAFTD. indiferent de obiectul ei. de exemplu. fie din limbajul ferm al contractului. cu plata de către debitor a daunelor compensatorii.Debitorul îşi execută obligaţia. Aceasta constituie o modificare unilaterală a . Plata are ca obiect prestaţia convenită de părţi pe care debitorul nu o poate modifica unilateral. Iar în situaţia în care aceasta nu se realizează într-un termen convenit. nu poate justifica plata ce i s-a făcut de către debitor. Aşadar. părţile determină locul plăţii fie direct. Astfel definită. Aducerea la îndeplinire a acestei prestaţii trebuie să aibă loc aşa cum a fost prevăzut în contract. în limbajul curent prin plată se înţelege remiterea unei sume anumite de bani. acesta trebuie plătit la sediul vânzătorului. vânzătorul care transferă dreptul de proprietate cumpărătorului sau antreprenorul care execută o anumită lucrare. decurgând din creanţa de preţ. Termenul esenţial rezultă fie din natura operaţiunii. fără să aibă dreptul de a încasa vre-o sumă pentru aceasta. fie indirect.

Este considerată ca fiind mai oneroasă aceea dintre datoriile concurente. că ordinea de preferinţă a stingerii obligaţiilor urmează a se determina în armonie cu două reguli. care îşi au sediile în ţări diferite. dar în baza obligaţiilor asumate de aceasta faţă de el prin contractul bancar convenit. dacă plata are loc cu depăşirea scadenţei convenite. care este asigurată printr-o garanţie reală sau printr-o garanţie personală. tot retroactiv. chiar dacă banca întrând în încetare de plăţi. fiind avertizat de bancă asupra consumării ei. într-o altă opinie317. Unii autori316 califică această decontare ca fiind o gestiune a intereselor altuia. deoarece nu surprind esenţa problemei.în cazul termenului uzual. ambele exigibile. pjecum plăţi în numerar sau livrări succesive ale aceleiaşi mărfi. validitatea decontării. Dar. solvens nu mai poate fi obligat din nou să plătească preţul sau o parte din acesta. una prin raportare lasolvens. . iar alta — caracter special. de regulă. De aici consecinţa: dacă solvens a fost declarat în stare de faliment după debitarea contului său de către bancă. că participarea băncii lui accipiens la realizarea creanţei clientului său nu are loc nici în calitate de garant. Doctrina juridică a remarcat pe bună dreptate315. deoarece solvens şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale faţă de accipiens. în armonie cu exigenţele acesteia. nici în calitate de mandatar. că stingerea datoriei parcurge două etape distincte. plata se impută după cum urmează: — atunci când o datorie este purtătoare de dobânzi. iar dacă sunt egale sub acest aspect. Doctrina juridică a remarcat319. Transferul unei sume de bani din contul debitorului în contul creditorului (beneficiarului) presupune un anumit interval de timp ori de câte ori operaţiunea este efectuată prin intermediul băncilor. E firesc să fie aşa. Determinarea momentului când are loc executarea obligaţiei debitorului în plăţile efectuate prin decontare bancară prezintă unele aspecte specifice. Regula generală cere pentru cazul când există două datorii de aceeaşi natură. o ratifică ulterior cu efect retroactiv. Se menţionează. aprobarea sa posterioară confirmând. Din acel moment valoarea se consideră irevocabil afectată creditorului. banca acţionează ca mandatară a creditorului accipiens. Debitorul poate fi ţinut faţă de creditorul său să execute mai multe obligaţii de natură similară. Faţă de creditor (beneficiar) plata se consideră îndeplinită şi creanţa stinsă la data când banca care efectuează decontările externe a creditat contul său cu suma ce reprezintă preţul contractual. Tot astfel. dar şi obligaţia acesteia de a înscrie în contul respectiv toate operaţiunile de creditare şi de debitare care-1 vizează. exercitarea obligaţiei poate fi făcută. iar numai după acoperirea integrală a acestora se va face şi asupra capitalului restant. acea valoare nu mai face parte din masa falimentară şi este sustrasă urmării concursuale care îl priveşte. dintre care una are caracter general. Regula specială se aplică prin excelenţă creanţelor în numerar. care constituie regula în contractele comerciale internaţionale. în cazul în care banca debitorului ordonator i-a debitat contul. într-o atare situaţie se pune problema stabilirii unei ordini de preferinţă pentru stingerea datoriilor. într-o atare ipoteză. debitorul este obligat să plătească daune de întârziere (moratorii). asupra celei mai vechi. Alţi autori318 nu agrează nici una din aceste opinii. imputaţia plăţii se face mai întâi asupra dobânzilor. Până la această dată solvens datorează dobânzi. se discută natura juridică a operaţiunii efectuate de bancă. nu a mai creditat contul acestuia din urmă. Solvens este definitiv desesizat de suma plătită din ziua debitării contului său de către banca prin intermediul căreia efectuează plăţile externe. dacă suma decontată este insuficientă pentru a stinge toate datoriile ajunse la scadenţă sau dacă totalul cantităţii de marfă este insuficientă pentru acoperirea cantităţii pentru livrare în trimeste consecutive. şi după expirarea termenului. Din acel contract rezultă dreptul clientului de a avea un cont operaţional la banca respectivă. pe care creditorul în calitate de gerat. Deoarece creditarea contului lui accipiens are loc înainte ca acesta să-şi fi dat explicit asentimentul. cealaltă — la creditorul accipiens. ca plata să se impute asupra celei mai oneroase dintre ele.

g) h) i) creditor. urmează a fi respinsă ca fiind lipsită de interes. sau printr-o sentinţă judecătorească. Dezdăunările se mai numesc despăgubiri sau daune-interese. sau executând o altă prestaţie cu titlu de despăgubiri. acreditivul documentar etc. care reprezintă echivalentul prejudiciului suportat datorită neexecu-tării. j) . 8. însă. adică fapta ilicită. că există două categorii de despăgubiri sau daune-interese. Răspunderea contractuală în raporturile de comerţ internaţional. creditorul suportă prejudicii.4. îmbogăţindu-se fără justă cauză. Dacă executarea în natură a obligaţiei nu este posibilă. care reflectă mai corect realitatea. care să se fi produs în detrimentul creditorului. care constă în nerespectarea obligaţiei asumate prin contract. Despăgubirile se acordă fie sub forma unei sume globale de bani. deci nici despre răspunderea contractuală. Executarea indirectă (sau prin echivalent). c) 8. f) De regulă. Alţi autori subliniază323. Prejudiciul. sunt necesare trei condiţii cumulative şi anume: culpa debitorului. iar suma achitată de debitor este insuficientă pentru a stinge toate datoriile. adăugând la cele trei menţionate în prima opinie şi existenţa unei fapte ilicite. care reprezintă echivalentul prejudi ciului suportat de creditor ca urmare a executării cu întârziere a obligaţiei. d) Ne raliem celei de-a doua opinii. a) 8. deoarece în comerţ operaţiunile de credit sunt în mod obişnuit interdependente. Cel mai frecvent. plata făcută se impută asupra cheltuielilor. prejudiciul suportat de creditor şi legătura de cauzalitate dintre neexecutare şi paguba respectivă. pentru intervenţia răspunderii contractuale în raporturile de comerţ internaţional. executarea cu întârziere sau necorespunzătoare a obligaţiei. obligarea debitorului la plata despăgubirii se face printr-o hotărâre arbitrală.3. şi alte cheltuieli cuvenite creditorului. pe lângă dobânzi. creditorul suportă un prejudiciu pe care debitorul este obligat să-1 repare. factorul care o generează şi o declanşează. plătind o sumă de bani. fără a menţiona printre condiţiile esenţiale ale acesteia sursa ei. Condiţiile generale ale răspunderii contractuale în raporturile de comerţ internaţional. Doctrina juridică a definit320 executarea indirectă a obligaţiei ca fiind dreptul creditorului de a pretinde şi a obţine de la debitor echivalentul prejudiciului pe care 1-a suportat. acţiunea în despăgubire provocată de creditor. La baza plăţilor externe stă valuta în cont.1. că o datorie pecuniară să poată fi stinsă printr-o plată făcută în aur. Drept consecinţă a unei asemenea conduite a debitorului. sau executării necorespunzătoare a obligaţiei. în situaţia în care nu există prejudiciu. Obligarea la daune-interese nu este condiţionată de punerea prealabilă a debitorului în întârziere de către Debitorul care nu plăteşte la scadenţă. fie sub forma unor sume prestate periodic.— dacă o creanţă exigibilă include. Insă. incasso. se foloseşte între timp de sumele ce i le datorează creditorului. e) Fapta ilicită a debitorului constituie neexecutarea. plăţile internaţionale se efectuează în valută. şi anume: daune-interese moratorii. Potrivit unei opinii322. Nu putem vorbi despre răspundere în general.2. Debitorul este obligat la plata de daune-interese pentru neexecutarea obligaţiei sau pentru întârzierea executării acesteia.4.4. diferenţa rămasă se impută asupra dobânzilor. în relaţiile comerciale internaţionale se admite ca principiu. care reprezintă prejudiciul suportat de creditor ca urmare a neexecutării totale sau parţiale a obligaţiei. S-a remarcat321. Executarea indirectă a obligaţiei se mai numeşte executare prin echivalent. creditorul are dreptul la executarea obligaţiei prin echivalent sau la dezdăunări. Valuta în numerar este foarte rar folosită ca instrument de plată în comerţul internaţional. Modalităţile de decontare utilizate în practica plăţilor internaţionale sunt: ordinul de plată. obligarea lui la despăgubirea creditorului este subordonată existenţei unui prejudiciu. ca urmare a neexe-cutării. în valute sau devize. iar dacă mai rămâne ceva imputaţia se va răsfrânge şi asupra capitalului. Datorită neexecutării la timp a obligaţiilor contractuale. că angajarea acestei răspunderi este subordonată existenţei cumulative a patru condiţii.3. b) daune-interese compensatorii. Aici regula este că decontările se efectuează prin decontările bancare. executării cu întârziere sau necorespunzătoare a obligaţiei.

decât aceea a unei convenţii limitative de răspundere. după expirarea unei perioade de timp convenite. Dar o atare renunţare dobândeşte o altă semnificaţie juridică. Cazul fortuit şi de forţă majoră îşi pierde efectul exonerator de răspundere şi atunci când producerea lui are loc din cauza culpei debitorului. adică să se datoreze culpei sau relei lui credinţe. concretizată în neexecutarea sau executarea defectuoasă a prestaţiei de către debitor şi prejudiciul suportat de creditor. executarea cu întârziere sau necorespunzătoare a obligaţiei trebuie să fie imputabilă debitorului. instanţei de drept comun.2. Astfel. Dar pentru ca o asemenea convenţie să fie eficientă din punct de veder juridic. De exemplu. el nu va fi obligat la despăgubiri. Fapta unui terţ se subsumează conceptului de cauză străină şi produce efect exonerator de răspundere pentru debitor numai în cazul când prin felul în care a fost săvârşită întruneşte cerinţele cazului fortuit sau de forţă majoră. Doctrina juridică a menţionat326. Fiind o împrejurare de fapt. Doctrina juridică a remarcat324. una din următoarele forme: a) a) clauze prin care răspunderea este limitată în timp. Răspunderea debitorului este condiţionată şi de existenţa unui raport cauzal între fapta păgubitoare. de regulă. Dacă debitorul nu a putut executa obligaţia datorită cazului fortuit sau de forţă majoră. Convenţiile limitative de răspundere nu trebuie identificate nici cu convenţia de asigurare pentru riscurile răspunderii civile. el nu va putea fi exonerat de răspundere pentru neexecutare sau pentru executare întârziată. părţile prevăd decăderea creditorului din dreptul de a formula reclamaţii privind cantitatea sau calitatea mărfii sau serviciului. după caz.Culpa debitorului. Aceste clauze exonerează de răspundere.4. în timp ce clauzele de forţă majoră exonerează pe debitor de răspundere numai dacă acesta nu este în culpă. aflându-se în cunoştinţă de cauză. că este admisibil ca părţile să atribuie efecte exoneratoare de răspundere chiar unor împrejurări ce nu au nici caracter invincibil şi nici caracter imprevizibil pentru ele. ea trebuie perfectată anterior producerii prejudiciului suportat de creditor. deci. acest eveniment este supus aprecierii tribunalului arbitrai sau. stabilindu-se termene foarte scurte în acest sens. b) prin instituirea de către părţi a unor decăderi din dreptul creditorului de a reclama neexecutarea sau executarea defectuoasă de către debitor a prestaţiei asumate. că în comerţul internaţional clauzele limitative de răspundere îmbracă. 8. părţile pot prevedea că se răspunde numai pentru b) .3. Modificarea condiţiilor generale ale răspunderii se poate face acţionându-se în diferite planuri. clauze prin care se limitează sfera daunelor pentru care se răspunde. a apreciat că poate executa la timp. Drept consecinţă. Efectul exonerator de răspundere al cazului fortuit sau de forţă majoră se produce numai atunci când evenimentul se consumă după încheierea contractului. Dacă producerea cazului fortuit sau de forţă majoră are loc la o etapă anterioară încheierii contractului. precum325: prin transformarea de către părţi a unei obligaţii de rezultat într-o obligaţie de diligentă sau prudenţă. Neexecutarea. Această din urmă convenţie are ca finalitate numai preluarea de către asigurător a consecinţelor ce decurg pentru debitor din neexecutarea obligaţiei contractuale ce-i incumbă. se va considera că debitorul. Eficienţa unei asemenea culpe atrage răspunderea debitorului în orice împrejurări. chiar în condiţiile existente prestaţia asumată. Părţile contractante pot să agraveze sau să diminueze întinderea răspunderii debitorului. Convenţiile asupra răspunderii în contractele comerciale internaţionale. Clauzele limitative de răspundere se deosebesc esenţial de cele de forţă majoră. Creditorul poate renunţa la despăgubire şi după producerea prejudiciului. Raportul de cauzalitate. prin faptul că ele au ca efect degrevarea (totală sau parţială) a debitorului de răspundere în condiţiile în care acesta este vinovat pentru neexecutarea obligaţiei sale. unei cauze străine (din care face parte şi culpa creditorului).

Prin plată se realizează creanţa creditorului. adică de către părţi prin contractul lor. Acesta.daunele directe şi previzibile la data încheierii contractului. creditorul poate cere executarea silită a obligaţiei neexecutată voluntar. Repararea prejudiciului. adică de tribunalul arbitrai sau de către instanţa judecătorească de drept comun şi 8. prin transformarea unei obligaţii de rezultat într-o obligaţie de mijloace. că acesta este ţinut să respecte în executarea prestaţiei regulile profesionale şi uzanţele de specialitate. în comerţul internaţional este uzual să se limiteze nivelul despăgubirilor datorate de debitor. Executarea silită în natură. în natură a prestaţiei asumate de debitor. . e) clauze prin care se suprimă solidaritatea pasivă a codebitorilor. care constituie regula în comerţ. Regula în ce priveşte executarea contractelor comerciale internaţionale este executarea voluntară. —judiciară. Executarea silită a obligaţiei are semnificaţia unei plăţi. într-o atare ipoteză. în cazul contractelor de adeziune din partea părţii care le redactează.4. Există. Compensaţia poate fi legală. c) clauze prin care se plafonează răspunderea la un cuantum predeterminat. dreptul său de creanţă se stinge. însă. stabilite în limita pagubei directe şi previzibile. Aseme nea clauze prezintă importanţă mai ales când Zex causae în speţă este un sistem de drept. inclusiv cel internaţional. obţinând prestaţia datorată de debitor. O asemenea clauză este uzuală în contractele internaţionale de antrepriză de construcţii montaj. adică prin lege. mai ales. în loc de o sumă de bani se predă un lucru de o valoare echivalentă. la un nivel maxim stabilit de părţi în contract. de exemplu. posibilitatea ca debitorul să nu-şi execute voluntar obligaţia ce-i revine. de exemplu. u) v) Compensaţia este un mod de stingere a două obligaţii reciproce între două persoane. căci creditorul obţine pe această cale obiectul creanţei sale. Modul firesc de stingere a oricărei obligaţii comerciale internaţionale este plata. Un alt mod de stingere a obligaţiei. Evaluarea daunelor-interese se poate face pe trei căi. d) clauze prin care se reduce nivelul răspunderii. l) 8. Obligaţiile comeriale internaţionale mai pot fi stinse şi prin darea in plată. în mod normal repararea daunelor constă în echivalentul bănesc al pierderii efective suportate de creditor. cât şi a câştigului nerealizat. însă. atunci când se prevede. mai ales în materia transporturilor internaţionale de mărfuri. nici pe cale silită. care ar periclita principiul egalităţii juridice dintre ele — abuz posibil. convenţională. şi anume: m) n) o) p) q) — — legală. O astfel de plată. r) Numai în situaţia în care executarea în natură a obligaţiei nu mai este posibilă. Stingerea obligaţiilor comerciale internaţionale altfel decât prin plată. în favoarea antreprenorului.3. însă. convenţiile internaţionale interzic anumite clauze limitative de răspundere. ea produce acelaşi efect ca şi plata. adică stingerea obligaţiei. nefiind executată de bună-voie este o plată silită.3. în toate w) x) cazurile. pentru neexe cutarea obligaţiei contractuale. obligaţiile comerciale internaţionale pot fi stinse şi altfel decât prin plată.6. de exemplu şi pentru daunele indirecte sau imprevizibile la data încheierii contractului. decât prin plată este compensaţia. s) t) 8. O asemenea soluţie este consacrată şi în unele convenţii internaţionale. convenţională sau judiciară. Prin darea în plată se înţelege327 acea operaţiune juridică. k) Pentru a limita abuzul părţilor. până la concurenţa celei mai mici dintre ele. Astfel. se va proceda la executarea prin echivalent a acesteia.5. potrivit căreia debitorul execută către creditorul său o altă prestaţie decât aceea care a format obiectul obligaţiei. care admite o răspundere agravată.

Remiterea de datorie este renunţarea creditorului cu titlu gratuit la prestaţia care formează obiectul obligaţiei. reglementate potrivit principiului echivalenţei prestaţiilor. prin natura sa. care nu duc la realizarea creanţei creditorului. . contractul de remorcaj. de regulă. Contractul de transport este autonom în sensul că raporturile pe care se stabileşte sunt independente de cele dintre expeditor şi beneficiar. Contractul de transport este acordul de voinţă încheiat între transportator (cărăuş) şi expeditor prin care transportatorul se obligă să deplaseze un bun sau bunuri individualizate ca încărcătură într-un anumit termen. sau dare în plată. Unii autori au menţionat381. care au la bază un alt contract. Deci. deoarece acesta nu poate să primească altă prestaţie decât aceea care formează obiectul obligaţiei. contractul de transport se caracterizează prin existenţa unor raporturi patrimoniale. transportul de energie electrică şi cel informaţional (care. Din această categorie se consideră că fac parte: deplasarea prin conducte. luându-le în primire de la locul de plecare şi predându-le la locul de destinaţie în schimbul unui preţ (taxa de transport sau tarif). de locaţiune. că nu orice deplasare de lucruri dintr-un loc în altul formează obiectul unui contract de transport. deşi constau într-o deplasare materială dintr-un loc în altul a unor lucruri. contractul de expediţie etc. adică iertarea de datorie328. se fac prin reţelele proprii de transport). Deplasarea mărfurilor de la producător la cumpărător şi cumpărătorii din altă ţară este asigurată prin cointractul de transport internaţional. n-ar mai fi remitere de datorie. y) z) în comerţul internaţional primesc aplicare şi unele dintre modurile de stingere a obligaţiilor. de lucrări. în prealabil. Aşa sunt remiterea de datorie şi imposibilitatea fortuită de aa) bb) executare. de obicei de furnizare.Darea în plată (dario în solutum) se poate face numai cu consimţământul creditorului. ci novaţie. depozit). aceasta nu s-a făcut cu predarea prealabilă a lor.1. dar care în ansamblul lor conferă acestui contract o natură juridică proprie.1. care. cc) CAPITOLUL XI CONTRACTUL DE TRANSPORT INTERNAŢIONAL 11. în literatura de specialitate s-a remarcat379 că. în conţinutul căruia se îmbină elemente. Obligaţia se poate stinge când executarea ei a devenit imposibilă datorită unui caz fortuit sau de forţă majoră. se aseamănă cu elemente specifice altor contracte (de antrepriză. care este impozabil cărăuşului. Contractul de transport este un contract unitar380 şi de sinestătător. nu vor fi considerate contracte de transport acelea. la locul de încărcare. care în individualitatea lor. dar numai atunci când transportul se face pe baza obligaţiei asumate de cărăuş în acest sens şi le-a luat în primire. Noţiune. Caracteristici. Dacă iertarea creditorului n-ar fi cu titlu gratuit. şi le va preda la locul de destinaţie. deci independent de vre-o culpă din partea debitorului.

devenind Regulile de la Haga-Visby. care se utilizează mai ales atunci când efectuarea transportului se face cu nave tramp şi are ca obiect mărfuri de masă. sau un document similar (booking note). de regulă. Transportul de mărfuri şi schimburile dintre ţări se efectuează în conformitate cu o serie de convenţii internaţionale. Transportul de mărfuri pe mare. este comutativ.N. containere. Pe plan internaţional au fost elaborate mai multe convenţii pentru reglementarea transportului maritim. în 1924 s-a încheiat la Bruxelles Convenţia internaţională pentru unificarea unor norme de drept privind conosamentul şi care este cunoscută sub denumirea de "Regulile de la Haga"382. cu excluderea contractului de charter party. navlositorul. pct. 1969. aerian etc. are un caracter real şi un conţinut economic.) 11.Contractul de transport internaţional de mărfuri are următoarele caractere juridice: este un contract sinalagmatic (bilateral). Convenţia de la Atena referitoare la transportul persoanelor şi bagajelor pe mare din 1974. altele — între organizatori sau întreprinderi de transport din ţări diferite. din 1952. deoarece contractul de navlosire are şi el ca finalitate tot transportul de mărfuri pe mare. Convenţia privind capacitatea navelor de la Londra.2. — conosamentul precedat sau nu de charter-party. Categorii ale conractului. pentru transportul de mărfuri386. se adoptă la Hamburg Convenţia privind transportul de mărfuri pe mare. Regulile de la Hamburg.2. în acest sens opinia majoritară defineşte contractul de navlosire (lato sensu) ca acordul prin care armatorul se obligă ca. se obligă ca. în schimbul unei chirii numită navlu. numit navZoscmt. sub auspiciile UNCîTRAL. navlositorul.2. Alte legislaţii385 definesc numai contractul de transport maritim.U. Având caracter multilateral. nava sa în totalitate sau în parte. Noţiune. unele încheiate la nivel guvernamental. 11. reglementând. Conform prevederilor Regulilor de la Hamburg (art.2. în principal. 1978 definesc contractul de transport maritim ca fiind acel contract prin care cărăuşul se obligă faţă de încărcător. aceste convenţii reglementează domenii distincte de trasnsporturi (auto. fie să pună la dispoziţia altei persoane. 11. la transportul cu nave de linie a unor mărfuri ambalate în colete. Convenţiile internaţionale menţionate cuprind prevederi referitoare la conţinutul conosamentului.3) acestea se aplică numai contractelor de transport de mărfuri pe mare.2. care în ultima perioadă este utilizat cel mai frecvent datorită costului relativ redus şi capacităţii de încărcare mari. Astfel.1. contractul de navlosire a fost definit ca un contract prin care armatorul. Navlosirea propriu-zisă (stricto sensu) poate să îmbrace următoarele forme: . să pună la dispoziţia celeilalte părţi. cu titlu oneros. fie să transporte mărfuri pe mare. Unele legislaţii naţionale384 reglementează distinct contractul de navlosire. cunoscută sub denumirea Regulile de la Hamburg. care se utilizează. în vederea deplasării mărfii pe mare până la destinaţie. Cadrul juridic. maritim. 1974. în 1968 Regulile de la Haga au fost modificate de Protocolul de la Bruxelles. consensual. însă distincţia menţionată este considerată artificială. asupra transportului multimodal internaţional de mărfuri de la Geneva din 1980 etc. Convenţia pentru ocrotirea vieţii pe mare de la Londra. în schimbul unei sume de bani. în doctrina juridică383. nava aptă pentru transport sau o anumită capacitate a acesteia. la obligaţiile cărăuşului. Contractul de navlosire se poate concretiza sub două forme şi anume: — contractul de charter-party. răspunderea acestuia pentru avarierea sau pierderea mărfii. se realizează. Convenţia O. în special. căruia îi atribuie numai semnificaţia de contract de închiriere de nave şi acela de transport maritim. în 1978. cazurile de limitare sau de exonerare de răspundere. pe baza contractului de navlosire. constatate prin conosament. Convenţia de la Bruxelles referitoare la competenţa penală în materie de abordaj şi alte evenimente. contra unei sume de bani numită navlu să transporte mărfuri pe mare de la un port maritim la altul. Alte convenţii internaţionale elaborate în această materie sunt: Convenţia de la Bruxelles din 1924 şi 1957 referitoare la limitarea răspunderii armatorilor. Contractul internaţional de transport maritim de mărfuri.

în baza acestui contract armatorul se obligă. în lipsa unei stipulaţii contrare. hire. La expirarea perioadei de închiriere. a echipajului pe care-1 angajează. cuprinzând şi acel navlu mort. Navlositorul răspunde pentru exploatarea comercială a navei. în acest sens. se realizează tot pe bază de expertiză tehnică. — să asigure combustibilul şi lubrifianţii necesari voiajului afretat. să pună la dispoziţia navlositorului întreaga navă pentru un anumit timp. minereuri. precum şi cheltuielile ocazionate de mişcarea navei. . şi stabilit. de obicei în rate lunare. de asemenea. Dacă navlositorul nu a folosit toată capacitatea închiriată şi convine în acest sens cu armatorul. Navlositorul este obligat. în schimbul punerii la dispoziţia acestuia din urmă a navei sale sau a unei capacităţi de încărcare a ei în vederea transportării de mărfuri pe apă. suportă cheltuielile legate de deplasările navei în intervalul de timp convenit. să plătească chiria convenită anticipat. prin efectul contractului de navlosire. la bursele de navlu. portuare. deadweight şi se plăteşte pe toată durata contractului la nivelul convenit iniţial. dobândind posesia şi controlul deplin asupra vasului respectiv. în bună stare de navigaţie. Armatorul este obligat să asigure buna stare tehnică de navigabilitate a navei. dar pe cheltuiala armatorului. precum şi atunci. De asemenea părţile pot stipula ca navlul să fie plătit ca o sumă globală. de regulă. procedând periodic la ridicarea acesteia pe uscat pentru curăţire şi vopsire. i se poate restitui jumătate din navlu. să angajeze şi să plătească echipajul. de regulă generală. cărbune. realizată pe cheltuiala navlositorului. restituirea navei către armator.). Intervalul de" timp convenit cu armatorul îi oferă posibilitatea să-şi asigure cu marfă tonajul maritim afretat. Navlositorul este obligat să consulte pe armator şi să . de obicei.obţină acordul acestuia în legătură cu persoana căpitanului şi a mecanicului-şef. care se achită. b) Contractul de navlosire time-charter. calculat. pe tranşe de timp. plătit pentru capacitatea de navă neutilizată de navlositor. Navlositorul poartă răspundere pentru exploatarea tehnică şi comercială a navei. în acest caz navlositorul devine armator chiriaş. Navlul costituie chiria sau preţul perceput de navlosant (armator) de la navlositor. plătind taxele de strâmtori. în principiu. Armatorul are următoarele obligaţii: să suporte toate cheltuielile de întreţinere a navei şi a echipa jului şi. c) Contractul de navlosire demise charter sau charter by demise. — Tot armatorului îi revine răspunderea pentru expluatarea tehnică şi comercială a navei. Navlositorul este obligat să achite chiria. lunar. Armatorul este obligat să predea marfa în bună stare tehnică de navigabilitate. Navlositorul suportă toate cheltuielile ocazionate de întreţinerea navei. — să asigure apa potabilă necesară. prin care navlositorul închiriază nava de la armator pentru o perioadă de timp determinată contra unui navlu.a) Contractul de navlosire voyage charter se încheie între armator şi navlositor pentru transportul mărfurilor pentru o călătorie sau anumite călătorii succesive. De cele mai multe ori navlositorul utilizează acest tip de contract pentru transportul materialelor prime: ţiţei. navlositorul este obligat să încarce şi să stivuiască marfa. portuare etc. predare care se face pe baza unei expertize tehnice. . în raport cu cantitatea încărcăturii (per tonă de marfă sau m3). cereale etc. să asigure nava contra riscurilor mării. înainte de începerea executării contractului.să suporte cheltuielile auxiliare ale transporturilor (taxe de canal. să plătească navlul. contra unui navlu. să asigure buna stare tehnică de navigabilitate a navei. Navlositorul este obligat să întreţină tehnic navigabilitatea navei. în schimbul unui navlu mai ridicat ca valoare {hire). numit hire şi calculat la capacitatea de încărcare de vară a navei. în avans. Chiria se calculează în raport de tonaj. canal. asigurând combustibilul. armatorul răspunde pentru exploatarea tehnică a navei. — să angajeze echipajul şi să asigure hrana acestuia. când face'reparaţii în sala maşinilor ori procedează la modificări în structura navei. să suporte cheltuielile de întreţinere a acestuia. raportat la tona de marfă încărcată. de obicei.

să treacă marfa peste copastie pentru a fi preluată de destinatar. pentru viaţa celor de pe bord sau pentru salvarea altor vieţi pe mare. navlositorul poate cere rezilierea contractului şi îl poate obliga pe navlosant la plata daunelor. de regulă. el răspunzând ca un armator obişnuit şi prudent de o diligenta cuvenită (due diligence} pentru neexecutarea acestei obligaţii. Această clauză operează ca o condiţie rezolutorie implicită a contractului intervenit între armator şi navlositor. Conţinutul contractului de navlosire. Această obligaţie decurge din calitatea armatorului de proprietar al navei. Această obligaţie are în vedere şi portul sau locul de descărcare. numite . Transportul trebuie realizat pe ruta cea mai scurtă. în practică contractele charter-party sunt redactate pe formulare tipizate. cât şi ale armatorului.2. aprovizionarea cu combustibil. c) să ia măsurile necesare prin intermediul căpitanului ca nava să rămână pe toată durata transportului în bună stare de navigabilitate. stare care se apreciază în raport de specificul transportului concret. obligaţiile subînţelese ale armatorului sunt următoarele: să garanteze buna stare de navigabilitate a navei (seaworthi ness). nava şi caracteristicile acesteia. armatorul răspunde cu toată averea sa de pe apă şi de pe uscat. obligaţiile părţilor. b) să pună la dispoziţie nava în bună stare de navigabilitate. potrivit unei clauze subînţelese. economic al contractului. dar şi prin clauzele subînţelese. Clauzele şi obligaţiile subînţelese sunt stabilite pe cale cutumiarfl şi sunt angajante pentru armator şi navlositor deopotrivă. e) să descarce marfa în portul de descărcare sau cât mai aproape se poate merge în siguranţă şi în acest scop. trebuie să dispună de mâna de lucru necesară şi de instalaţiile cerute de realizarea descărcării mărfii387. d) să efectueze transportul pe ruta uzuală sau ruta convenită şi cu cea mai mare viteză rezonabilă. părţile sunt obligate să nu zădărnicească scopul comercial. Conţinutul charter-party este exprimat prin clauzele exprese stipulate de părţi. în fine. lubrifianţi. în caz de pericol pentru navă sau pentru încărcătură. care sunt luate în considerare ori de câte ori părţile nu stabilesc altfel prin convenţia lor. Astfel. — Conform clauzelor subînţelese. răspunzând pentru prejudiciile şi acccidentele produse de asemenea mărfuri. îmbarcate fără să fi fost comunicat căpitanului caracterul lor periculos. Clauzele subînţelese în contract au în vedere atât obligaţii ale navlositorului. Dacă prin încălcarea obligaţiilor subînţelese scopul comercial este prejudicial. precum şi clauze specifice fiecărui transport de mărfuri.11. Descărcarea mărfii presupune consemnarea momentelor principale ale acestei activităţi într-o serie de documente. Prin clauzele explicite ale contractului părţile îşi asumă. abaterile de la rută fiind permise numai în cazuri de necesitate. aparatele şi documentaţia de navigaţie specifice. cu cea mai mare viteză rezonabil posibilă. cuprinzând o serie de clauze generale referitoare la numele şi sediul părţilor. următoarele obligaţii: Armatorul este obligat: a) să aducă nava la locul de încărcare menţionat în contract sau cât mai aproape se poate merge în siguranţă. navlositorul nu are dreptul (prin încărcătorul său) să încarce pe navă fără aprobarea armatorului mărfuri periculoase. . provizii şi alte furnituri necesare întâmpinării riscurilor obişnuite de navigaţie.3. — să manifeste "surgumţa potrivită" pentru ca nava să înceapă şi să continue transportul cu grija cuvenită astfel încât marfa să ajungă la destinaţie în stare bună.să execute transportul fără abateri nejustificate de la traseu. precum şi echipajului reglementar. să distivuiască marfa. să o coteze şi să o ridice în hambar. modalităţile de calculare a navlului. asigurându-i calităţile tehnice necesare voiajului.

şi care este un înscris important pentru situaţia în care destinatarul mărfii ar formula un protest în legătură cu calitatea sau cantitatea acesteia. care se determină separat pentru portul de încărcare şi separat pentru portul de descărcare şi nu se pot cumula389. zile curgătoare. Există stalii reversibile. în care se specifică denumirea navei. zile pline. Dacă navlositorul foloseşte pentru încărcare un timp inferior staliilor. c) să facă o stivuire bună a mărfurilor pe navă. de regimul juridic al adminisraţiei portuare. Dacă încărcătorului nu-i este suficient timpul de stalii. Valoarea în bani a contrastaliilor. contractul de navlosire charter-party are caracter internaţional. zile lucrătoare de 24 ore. în funcţie de capacitatea lui de dotare şi de operare. care în fond sunt penalizări. inclusiv procurarea eventuală de saci. de poziţia geografică pe care o are. legarea acestora. care se stabileşte pe bază de tarif la transportul cu nave de linie. contrastaliile şi despath money se consemnează în time-sheet. conform cutumei: "marfa aşteaptă nava şi nu invers". arimarea mărfii. zile lucrătoare pe timp favorabil388. d) să plătească navlul. cantitatea acestora. îndeplinind toate operaţiile aferente. de condiţiile de climă ale zonei în care se află portul. încărcarea şi descărcarea mărfurilor trebuie să se efectueze în termenul prevăzut în contract sau în uzanţele portuare. care se calculează cumulat pentru încărcare/descărcare în ambele porturi şi stalii ireversibile. de regulă. Staliile curg după împlinirea termenului de răgaz şi se calculează pe zile consecutive."rapoarte zilnice de descărcare". zile lucrătoare de 24 ore consecutive. de numărul sărbătorilor legale. Atunci când locul de încărcare şi cel de descărcare a navei se află pe teritorii statale diferite. sau pe baza cotaţiilor la bursele de navlu. Normele de încărcare şi descărcare a mărfurilor diferă de la port la port. convenţional putând duce la rezilierea contractului. armatorul plăteşte acestuia o sumă numită despath money. Staliile. de tipul de navă şi de felul de marfă ce se operează. nu trebuie să fie mai mari decât dublul contrastaliilor. Superconrastaliile (contrastalii extraordinare). eventualele lipsuri sau deteriorări constatate. La stabilirea navlului trebuie să se precizeze cine suportă cheltuielile de încărcaredescărcare a mărfurilor. în lipsa unei stipulaţii contare. în asemenea situaţii părţile contractante au libertatea să desemneze de comun . Pentru contrastalii navlositorul plăteşte o sumă în plus armatorului. se numeşte demur-rage. căpitanul poate acorda contrastalii potrivit prevederilor contractuale. mărfurile descărcate. Navlositorul are următoarele obligaţii: a) să aibă marfa pregătită pentru încărcare şi adusă la locul de încărcare. "un carie plin şi complet". Supercontrastaliile generează penalizări mai mari decât cele prevăzute pentru contrastalii. Dacă time-sheet-u\ nu se poate întocmi. Timpul normal afectat navlositorului pentru încărcarea navei poartă denumirea de stalii şi curge după expirarea termenului de răgaz acordat navlositorului din momentul aceptării notice-ului care atestă sosirea navei. în cazul transportului cu nave tramp. b) să umple spaţiile navei încărcând. Contra-staliile constau în timpul suplimentar folosit pentu încărcarea mărfurilor după curgerea staliilor. inserându-se în acest scop clauze specifice. menită să acopere prejudiciul suportat prin staţionarea prelungită a navei în port. căpitanul întocmeşte el un proces-verbal (statement offacts) pe baza căruia se va redacta ulterior de către părţi timesheet-u\. pe baza cărora în final agentul navei întocmeşte cargo-raportul (out-time reporte ofinward cargo).

Toate exemplarele negociabile se remit încărcătorului. Între acestea.2. portugheză. Această soluţie este consacrată în art. precum şi obligaţia acestuia de a livra mărfurile contra prezentării documentului. art. prin care se atestă că marfa a fost încărcată pe navă sau a fost preluată de navă pentru încărcare.acord legea aplicabilă contractului. răspunderea cărăuşului pentru neexecutarea sau executarea parţială ori necorespunzătoare a contractului. conosamentul aflat în mâna încărcătorului probează încheierea contractului de transport. Sunt uzuale următoarele denumiri în limbi străine: Connaissement (l. ca fiind legea locului executării principale a contractului. instanţele de arbitraj competente cu soluţionarea litigiilor. Conosamentul se întocmeşte în mai multe exemplare originale.7. Dacă părţile nu au ales legea aplicabilă. practica jurisdicţională a relevat trei soluţii în ce priveşte determinarea legii incidente şi anume: a) contractul de charter-party este supus legii locului încheierii contractului.4. menţiunile cuprinse făcând . de către armator sau asociaţii de armatori. care coincide şi cu legea începutului executării şi uneori chiar cu legea statului pe teritoriul căruia îşi are sediul una din părţi. d) contractul de charter-party este supus legii în vigoare la sediul cărăuşului. Contractul de transport sub conosament. cu excepţia cazului când părţile dispun altfel". celelalte exemplare devin nule şi fără valoare". Această soluţie este relativ recentă şi pare să câştige teren. b) contractul de charter-party este supus legii locului de descărcare. iar eventualele corecturi admise ca excepţie sub semnătura emitentului trebuie trecute pe toate aceste exemplare. atestând ambarcarea mărfii la bord. Exemplarele negociabile trebuie să fie identice. şi anume: a) face dovada încheierii contractului de transport între cărăuş şi încărcător. Grecia.2. în unele clauze la transportul concret de mărfuri. Funcţii. fiind un titlu reprezen tativ al ei391. engleză). care sunt elaborate. Asemenea contracte-tip sunt editate de asociaţiile internaţionale de armatori. care formează un set sau un joc.1. prin acordul părţilor. fiind consacrată expres şi în dreptul internaţional privat al unor ţări.2 al Codului italian al navigaţiei din 1942. belgiană.4. Această soluţie şi-a găsit aplicarea în practica judecătorească din Brazilia. fiind specializate pe categorii de mărfuri transportate. De obicei. fiind cunoscute ambelor părţi contractante şi putând fi adaptate. Argentina. oricare din el fiind executat. de trans port sunt reglementate de legea naţională a navei sau a aeronavei. pe lângă exemplarele originale se emit o serie de copii cu valoare probatorie.i cuprindă menţiunea: "toate exemplarele având acelaşi conţinut . Contractele-tip. germană). în doctrină conosamentul este definit390 ca documentul eliberat (semnat) de comandantul navei. în practica comercială se utilizează şi contractele-tip de charter-party. Această soluţie este utilizată. conosamentul este documentul care face dovada unui contract de transport de mărfuri pe mare şi constată preluarea şi încărcarea mărfurilor de către cărăuş. Noţiune. b) totodată încorporează această marfă. acesta fiind partea cu obligaţia caracteristică. Conosamentul se eliberează de comandantul navei care transportă marfa şi îndeplineşte o funcţie dublă. Aceiaşi obligaţie rezultă din menţiunea în document. la ordin sau la purtător. 11. de navlosire. facilitează tranzacţiile. după preluarea mărfii. numite standard charter-party sau charter-party tip. dintre care una este păstrată de căpitanul navei (capitain's copy). de exemplu. Bill ofLading (1. în vederea transportării până la portul de destinaţie. c) contractul de charter-party este supus legii pavilionului. că mărfurile trebuie să fie eliberate unei persoane numite. Konnossement (1. Potrivit Convenţiei de la Hamburg din 1978. un număr de exempare au valoare negociabilă şi trebuie s. de obicei. care prevede: "Contractul de locaţie. 11. franceză). cu un conţinut absolut identic.ş/ aceeaşi dată. Aceste contracte conţin clauze expres prevăzute referitoare la executarea şi conţinutul contractului. Chile. Deoarece eliberarea conosamentului se realizează de către căpitan sub semnătura acestuia. în practica judecătorească franceză.

— principalele clauze şi condiţii de transport. încheiat chiar prin booking note (nota de rezervare de spaţiu)"392.2. modul de ambalare a mărfii.F. El trebuie să cuprindă următoarele menţiuni: — — — — numele şi sediul cărăuşului. sau C. după caz.). numele şi sediul destinatarului. colete etc. pe baza căruia se poate garanta un credit. — cantitatea exprimată în unităţi de măsură specifice naturii mărfurilor (tone. portul de încărcare. — denumirea şi natura generală a mărfurilor şi starea lor — parametrii calitativi esenţiali. portul de descărcare şi. care se utilizează în cazul livrărilor C. portul sau porturile de transbordare. — aparentă. metri cubi.dovada până la proba contrară. trei exemplare originale). însoţită de expresia "shiped . bucăţi. este un titlu de garanţie reală. şi menţiunea "navlul plătit anticipat" (freightprepaidsaufreightpaid). semnate de comandantul navei (de regulă.. numele şi sediul proprietarului încărcător al mărfii. în raport cu practica anumitor armatori cu servicii de linie. dacă acest lucru s-a convenit între părţi. Conosamentul este un titlu de credit. care poate circula prin andosare. eliberarea lui probează începutul de executare a c/iarter-parţy-ului. — menţionarea navlului.4. — declaraţia încărcătorului. — perioada sau data livrării mărfurilor în portul de descărcare. — locul şi data emiterii conosamentului. In acest caz se andosează cu formula girului "fn garanţie". conosamentul este un titlu de valoare. denumirea navei. Conţinutul conosamentului. posesia legitimă a conosamentului valorând proprietatea asupra mărfii ce se transportă. Ca titlu reprezentativ al mărfii. pe calea girului precum cambia şi pe baza căruia se pot împrumuta bani. că mărfurile pot fi încărcate pe punte.I.2. marcarea ambalajului. Conosamentul se redactează în formă scrisă. uneori tipizate. care încorporează marfa încărcată la bordul navei pentru a fi transportată.R. — numărul de exemplare negociabile. dacă este nominalizat de încărcător. Dacă nu s-a încheiat mai întâi un charter-party între armator şi încărcător. conosamentul întocmit de căpitan ţine loc şi de contract. 11. — — data încărcării mărfurilor pe navă. pe documente imprimate. după caz. în acest sens doctrina şi practica anglo-saxonă consideră conosamentul "o dovadă excelentă a contractului de transport.F. Dacă conosamentul însoţeşte un contract de charter-party preexistent. după caz. De asemenea.

indiferent de mijlocul prin care 1-a dobândit. Participanţii la lanţul de transport eliberează fiecare documentul de transport specific rutei şi mijlocului de transport pentru care se angajează. încărcătorul poate cere cărăuşului substituirea acestui document cu conosamentul "shipped on board" în momentul încărcării. care conţine clauza "la ordin" după care urmează numele beneficiarului. Astfel: a) în funcţie de corelaţia lor. Acoperă transportul de la un port maritim sau oceanic la altul. — Conosamentul la purtător. giranţii nu sunt şi garanţi. acoperind întreaga distanţă de la expeditor şi până la destinatar. încărcătorul intră în relaţie numai cu primul cărăuş care. în calitate de cărăuş principal. Categorii de conosamente.on board" (încărcat la bord). Se utilizează pentru transportul "din poartă în poartă". cel care conţine clauza "la purtător" fără numele beneficiarului. Conosamentele pot fi clasificate în dependenţă de mai multe criterii393. maritimă şi de mijlocul de transport folosit. Este eliberat din ordinul cărăuşului principal de către fiecare participant la lanţul de transport maritim. se disting: — Conosamentul "încărcat la bord" (shipped on board B/L). însă. d) în funcţie de continuitatea transportului. mai ales. deoarece oricine intră în posesia lui devine proprietarul mărfii. denumirea convenţiilor internaţionale care guvernează conosa — limita răspunderii cărăuşului. Strict juridic se poate transmite numai prin cesiune. răspunde de predarea mărfii la destinaţie. Se utilizează. Nu este negociabil. Este acel conosament. Conosamentul de serviciu. responsabil de încărcarea şi descărcarea mărfurilor. fluvială.3. Se utilizează foarte rar. Dacă marfa nu a fost încărcată la bord dar numai preluată pentru încărcare şi s-a eliberat un conosament sau un alt document cu menţiunea "preluat pentru încărcare" (received for shipment). 11. b) în funcţie de momentul încărcării mărfii pe nave. există: — Conosamentul nominativ. — Conosamentul oceanic sau maritim. — Conosamentul la ordin. Băncile îl acceptă ca document negociabil dacă acest lucru a fost convenit între părţi. Se eliberează în baza "ordinului de imbarco" (mate's receipt~) emis de ofiţerul secund. — Conosamentul "primit spre încărcare" (receivedfor shipment B/L).4. distingem: — . care conţine numele beneficiarului. putând astfel să fie transmisibil prin gir. Se transmite prin simpla tradiţiune. In funcţie de distanţa de transport acoperită. indiferent de modalitatea de trans port: rutieră. — mentul. Prin excepţie. dacă părţile au convenit ca aceasta să fie mai mare decât cea prevăzută în convenţie. în transportul mărfurilor cu nave de linie. beneficiar fiind întotdeauna posesorul. care îl poate andosa unei alte persoane (îl vinde pe calea girului). majoritatea statelor 1-au asimilat prin lege cu principiile dreptului cambial.2. aeriană. există: c) — Conosamentul direct (through B/L).

— 11. Se eliberează. — Conosamentul eliberat de operatorul multimodal şi casa de expediţie internaţională. Acestea transportă mărfuri de masă.U. avem: — Conosamentul convenţional.3.Conosamentul cu transbordare. Conosamentul eliberat de agentul cărăuşului. Noţiune. Conosamentul de acest tip se numeşte "FIATA B/L". de unde urmează să fie preluate de alte nave. aceasta poate elibera conosamentul în nume propriu. cadrul juridic al efectuării unui asemenea transport este configurat prin acorduri bilaterale de comerţ şi navigaţie. Scrisoarea de transport fluvial este un document prin care cărăuşul se obligă să preia mărfurile expeditorului. la intrarea în mare există porturi flu-vial-maritime. în Europa cele mai importante fluvii pentru navigaţie internaţională sunt: Dunărea. Navigaţia fluvială se utilizează. Belgia. Franţa. . programate. Acest conosament acoperă întregul lanţ de transport "din poartă în poartă". Clauzele conosamentului nu se negociază de fiecare dată ca în sistemul tramp şi se modifică mai greu. f) în funcţie de modul de realizare a transportului. care să facă legătura între transportul fluvial şi celelalte modalităţi de transport. Dacă firma de expediţie internaţională este membru FIATA. există: — — Conosamentul elibera^ de cărăuş.3. în unele porturi cărăuşul dispune de agenţi împuterniciţi să emită în numele său conosamente.A. la un preţ redus.. după transportul maritim. pentru transportul de materii prime şi materiale. care urmează să fie duse până într-un port în care există un flux mare de transport. care se utilizează în cazul transportului cu nave exploatate în sistemul tramp (ad-hoc). care pot efectua transportul fără transbordarea mărfii atât pentru tronsonul fluvial. Brazilia. Transportul fluvial reprezintă. intervenite între armatorii din statele riverane. pentru a fi transportate până întrun port numit şi să le predea destinatarului. care nu sunt membre FIATA — "conosamentul de casă" (House B/L) nu pot fi negociate fără menţiunea expresă în acreditiv. Se eliberează de comandantul navei ca mandatar al cărăuşului. precum şi de containere. Olanda. cu orar şi rute prestabilite. de regulă. Contractul internaţional de transport fluvial de mărfuri. Conosamentele eliberate de casele de expediţie. Elba şi Rinul. — Conosamentul fără transbordare. Volumul mărfurilor transportate pe cale fluvială depinde de numărul şi capacitatea navelor fluviale. în cantităţi mari. mai ales. în majoritatea cazurilor. Se referă la loturi de mărfuri (de regulă loturi mici). unde pot opera atât nave fluviale. 11. e) în funcţie de emitent. de gradul şi constanţa stării de navigabilitate a fluviilor. Ucraina şi Rusia. în numele armatorilor implicaţi. perfectate între statele riverane sau prin înţelegeri bi— şi multilaterale. El se manifestă sub forma scrisorii de transport fluvial (Inland Waterway Transport Document). De cele mai multe ori. cât şi pe tronsonul maritim. Germania. fără folosirea unui port intermediar în care marfa să fie transferată în altă navă. Cele mai lungi reţele de navigaţie sunt în S. China. care se utilizează în cazul transportului cu nave de linie. cea mai ieftină modalitate de transport. cât şi maritime. Se referă la transportul di rect din portul de expediţie la cel de destinaţie. de dotarea porturilor ca instalaţii de manipulare. în cantitatea şi calitatea descrise. Există şi nave moderne "fluvial-maritime". Caracteristici. — Conosamentul de linie. precum şi de existenţa unor depozite. Contractul de transport fluvial se încheie între cărăuş şi expeditor.1.

2. Scrisoarea de trăsură fluvială se întocmeşte de către expeditorul mărfii şi confirmă existenţa contractului/de transport. De asemenea. suportă aceeaşi penalitate. avarierea sau scurgerea mărfurilor s-a produs în urma unor situaţii pe care nu le-a putut evita. Obligaţiile părţilor. Bulgaria. iar în tăcerea părţilor. Ea este însoţită de un tarif unic de transport. semnat de expeditor şi atestă primirea mărfii pentru transport. precum şi în limbile rusă sau franceză. făcând el încărcarea sau să-1 supravegheze pe expeditor atunci când operaţiile de încărcare sunt efectuate de către acesta. legii desemnate de părţi (potrivit principiului lex vo/imfaris). actele necesare. Contractele de transport internaţional fluvial de mărfuri care nu cad sub incidenţa acestei convenţii.Transportul de mărfuri pe Dunăre este reglementat în aspectele lui esenţiale. Transportatorul este exonerat de răspundere dacă se dovedeşte că pierderea. 11. în cazuri concrete părţile la contratul fluvial de navlosire pot conveni clauze diferite de reglementările prevăzute în convenţie. Convenţia de la Bratislava stabileşte. Cărăuşul răspunde pentru aducerea mărfurilor în bune condiţii până la destinaţie. reclamând imediat transportatorului pierderea parţială sau avarierea acestora. la care au aderat şi întreprinderile similare din ex-lugoslavia (1967). legii determinate de normele conflictuale uniforme. Obligaţia de încărcare şi descărcare a mărfurilor se efectuează de către navlosant în contul expeditorului sau destinatarului. Germania şi Austria (1968). De aici rezultă că. la care participă ca parte oricare dintre întreprinderile de navigaţie semnatare ale acesteia. Ungaria şi ex -Cehoslovacia. prin Convenţia de la Bratislava. iar operaţiile de încărcare şi descărcare se fac zilnic. Convenţia de la Bratislava prevede termenele în care se pot formula reclamaţiile.3. perfectată în anul 1955 de întreprinderile de navigaţie din România. care a fost modificat prin Convenţia de la Budapesta privind tarifele internaţionale de transport al mărfurilor pe Dunăre. contractul de transport de mărfuri pe Dunăre se încheie prin conosament şi scrisoare de trăsură fluvială. Organizaţia de transport este obligată să stabilească termene pentru efectuarea transportului pentru întreaga perioadă de navigaţie. Acesta trebuie să asigure cantitatea de mărfuri convenită sub sancţiunea achitării către navlosant a unei penalităţi de 50 % din tariful de transport aferent cantităţii de marfă nepredată. Destinatarul este obligat să primească mărfurile transportate. inclusiv în zilele nelucrătoare. Convenţia de la Bratislava stabileşte. Dacă navlosantul nu pune nava la încărcare sau refuză marfa. pornindu-se de la pierderile oficiale angros de la locul de destinaţie în ziua predării mărfurilor. că "transportul mărfurilor în trafic internaţional pe Dunăre se va efectua în condiţiile convenţiei atâta timp cât pentru unele transporturi nu sunt stabilite alte condiţii speciale". însoţind marfa până la destinaţie. răspunderea cărăuşului pentru executarea transportului încetează în momentul avizării prin notice a destinatarului de sosirea mărfii. No-tice-ul se înmânează de către organizaţia de transport la orice oră din zi şi noapte. care se comunică odată cu deschiderea navigaţiei. că transportatorul răspunde pentru pierderea sau avarierea mărfurilor primite pentru transport. el nu va răspunde în situaţia când avarierea mărfurilor este datorată stării ambalajului al cărui caracter necorespunzător n-a putut fi descoperit cu ocazia primirii mărfurilor. Ambele documente se întocmesc pe formulare tipizate şi cuprind anumite menţiuni obligatorii referitoare la condiţiile de transport şi se redactează în limba cărăuşului. încheiată în anul 1979 de către întreprinderile de navigaţie fluvială din ţările riverane şi care a intrat în viguare în anul 1980. vor fi supuse regulilor generale aplicabile oricăror contracte de navlosire. regulile consacrate de convenţie se vor aplica cu titlu imperativ. fără întrerupere. Conosamentul se întocmeşte de oraganizaţia de transport în temeiul ordinului de încă**şre. . In principiu. Conform Convenţiei de la Bratislava. el este obligat la o bună stivuire a mărfii şi la încărcarea spaţiilor goale. Deasemenea. Expeditorului navlositor îi revine obligaţia privind predarea-primirea mărfurilor pentru transport. Prevederile Convenţiei de la Bratislava se aplică contractelor de transport de mărfuri pe Dunăre. Această convenţie defineşte condiţiile generale de navlosire în transportul de mărfuri pe Dunăre. termenele de prescripţie al acestor reclamaţii sau acţiuni. Cuantumul pagubei se stabileşte după costul real al mărfurilor. Dacă părţile contractante (navlosantul fiind o întreprindere semnatară a convenţiei) convin expres ca executarea transportului să se facă conform Convenţiei de la Bratislava.

Contractul de transport internaţional feroviar de mărfuri se încheie sub forma unui document tipizat. Deşi la executarea unui transport internaţional contribuie două sau mai multe întreprinderi de cale ferată din două sau mai multe state. Contractul internaţional de transport feroviar de mărfuri. şi anume: . în principal. între ţările limitrofe există şi convenţii bilaterale referitoare la cooperarea între staţiile feroviare de frontieră. Convenţia prevede expres că. în subsidiar. engleză sau italiană. unor firme particulare specializate. locomotive şi utilaje pentru încărcare. contractul de transport se încheie între predătorul mărfurilor şi întreprinderea de cale ferată din staţia de încărcare. adică transportul străbate teritoriile a cel puţin două state contractante. în înţelegerile speciale dintre state. germană. Ea trebuie redactată în limba oficială a ţării de predare şi se traduce în limba franceză. în forma sa actuală CIM a fost convenită în anul 1980 şi a intrat în vigoare la l mai 1985. Reguli uniforme privind contractul de transport internaţional feroviar al mărfurilor — CIM (Convention Internationale Relative Aux Transports des Marchandises). Convenţia cuprinde două părţi: A. — Regulamentul pentru transportul mărfurilor pe palete. Scrisoarea de trăsură internaţională. — Regulamentul pentru transportul mărfurilor perisabile.4. 11. Această condiţie este îndeplinită dacă staţia feroviară de predare şi cea de destinaţie a mărfii sunt situate în două state diferite. Din textul convenţiei rezultă că se referă la contracte cu caracter — internaţional. De asemenea. în lipsa unor dispoziţii cuprinse în textele ei. — Regulamentul privind încărcarea şi fixarea încărcăturilor pe vagoane descoperite. Transportul feroviar internaţional se realizează cu vagoane. — Regulamentul privind transportul feroviar al mesageriilor. prin care se limitează modul de vămuire. Convenţia referitoare la transporturile internaţionale feroviare COTIF (Convention Relativ Aux Transporte Intemationaux Feroviares). Ea cuprinde mai multe anexe şi anume: Condiţiile speciale privind transportul mărfurilor periculoase în transportul feroviar internaţional. în principal. Reguli uniforme privind contractul de transport feroviar internaţional al călătorilor şi bagajelor — CIF (Convention Internationale Relative Aux Transports des Voyageurs). se aplică dispoziţiile legilor şi regulamentelor naţionale referitoare la transport din fiecare stat. potrivit CIM. manipulare care aparţin. Din această categorie face parte. modul de transbordare etc. Scrisoarea de trăsură internaţională se întocmeşte în mai multe exemplare.4. administraţiilor de cale ferată din diferite ţări şi. mai întâi. B. Cadrul juridic. modul de primire/prezentare a vagoanelor. numit scrisoare de trăsură feroviară (Răii WaybilV). care acţionează atât în nume propriu. care participă la realizarea transportului internaţional respectiv Contractul de transport se consideră încheiat din momentul în care staţia a preluat marfa şi a confirmat primirea prin aplicarea ştampilei pe scrisoarea de trăsură. încheiată la Berna în 1896 şi revizuită în 1961. de norme uniforme. — Regulamentul privind transportul mărfurilor în containere. — Regulamentul de transport al vagoanelor particulare. Anurnitor categorii de transporturi expres determinate în convenţie li se aplică regulamentele specifice adiţionale la textul Convenţiei.11. Contractul internaţional de transport feroviar de mărfuri este cârmuit. cât şi pentru predător şi destinatar.1. Prevederile convenţiei sunt obligatorii atât pentru calea ferată.2. cât şi în numele căilor ferate.4. descărcare. Pe plan internaţional au fost elaborate convenţii care cuprind reguli uniforme aplicabile căilor ferate participante la transport. în dispoziţiile complementare adoptate pentru executare în tarifele internaţionale. 11.

a) originalul, care însoţeşte transportul pe tot parcursul împreună cu documentele comerciale anexate şi se eliberează destinatarului odată cu marfa şi cu documentele comerciale; b) foaia de expediţie, care este oprită de staţia de destinaţie şi care serveşte la decontarea cheltuielilor de transport între căile ferate. Foaia de expediţie se eliberează într-un număr de exemlare egal cu numărul căilor ferate participante la transport; c) avizul şi adeverinţa de primire, care însoţesc marfa până la destinatar, pentru notificarea destinatarului şi confirmarea primirii

mărfii de către acesta;
d) duplicatul, care rămâne în posesia predătorului după aplicarea ştampilei staţiei de expediţie, care atestă predarea mărfii şi constituie dovada preluării taxelor de transport total sau parţial. Duplicatul se foloseşte de predător la încasarea contravalorii mărfii expediate; e) matca scrisorii de trăsură, care rămâne în staţia de frontieră a ţării de expediţie;

f) certificatul scrisorii de trăsură, care însoţeşte transportul până la frontiera ţării de expediţie. Se foloseşte pentru antecalcularea taxelor de transport şi pentru reclamarea reducerilor indirecte la căile ferate de tranzit; g) copta scrisorii de trăsură, care rămâne la staţia de expediere. Scrisoarea de trăsură internaţională conţine menţiuni obligatorii, dar poate cuprinde şi menţiuni facultative. Menţiunile obligatorii sunt următoarele: — —

numele şi adresa predătorului; denumirea staţiei şi al căii ferate de primire a mărfii;

locul şi data întocmirii scrisorii de trăsură; nota de transport; — denumirea staţiei de destinaţie; — numele şi adresa destinatarului; — denumirea şi cantitatea mărfii; — felul ambalajului în vederea unei identificări a mărfii; — numărul coletelor; — felul vagonului, numărul şi marca de proprietate a acestuia; enumerarea documentelor anexe obligatorii, precum documentele vamale, certificatele veterinare, buletinul de analiză, listele specificative. — Menţiunile facultative se referă la: francarea şi aplicarea tarifelor; localitatea de vămuire; transportul mărfurilor până la domiciliul destinatarului; - indicaţii speciale de expediere a mărfii sau de reexpediere.
— — —

Menţiunile facultative nu creează obligaţii căii ferate, ele constituie doar indicaţii de detaliu privind pe destinatar. 11.4.3. Obligaţiile părţilor. Predătorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) Să predea marfa pentru transport. Predătorul este obligat să predea cărăuşului marfa ambalată potrivit naturii sale specifice, astfel încât să poată fi transportată până la destinaţie în starea în care a fost primită. Staţia de încărcare are dreptul să refuze marfa prezentată la încărcare în ambalaj necorespunzător, încheind un proces-verbal în acest sens şi remiţându-1 predătorului. Marfa predată pentru transport trebuie să fie marcată astfel, încât să poată fi uşor deosebită de mărfurile altor expeditori, conţinând în acest scop pe colete semne distincte aplicate clar şi imprimate astfel, încât să nu poată fi înlăturate. De asemenea, marfa trebuie etichetată pentru facilitarea manipulării mărfii respective, fără riscuri pentru integritatea lor în timpul transportului. Operaţiunea comportă aplicarea de etichete sau tăbliţe pe\marfă, care să cuprindă menţiunile pentru scrisoarea de trăsură: seninele şi numele coletelor, denumirea staţiei şi a căilor ferate de predare şi de destinaţie, numele predătorului şi al destinatS'fţdui. In situaţia în care predătorul îşi^asumă obligaţia de a încărca el însuşi marfa în vagoane, acesta trebuie să respecte instrucţiunile staţiei de predare, să folosească întreaga capacitate de încărcare ce i-a fost pusă la dispoziţie şi să respecte destinaţia vagoanelor respective. b) Să plătească (în majoritatea cazurilor) taxele de transport. Această obligaţie se referă atât la taxele de transport propriu-zise, cât şi la cele accesorii, care reprezintă plata prestaţiilor speciale, accesorii transportului respectiv. Ambele taxe sunt cuprinse în tarifele de mărfuri. Conform prevederilor Convenţiei C./.M., predătorul efectuează plata integrală sau parţială a taxelor de transport în limitele stipulate în scrisoarea de trăsură şi anume: — franco tarif de transport — predătorul plăteşte numai tariful de transport propriu-zis, însă pe întreg parcursul; —franco tarif de transport inclusiv — predătorul ia în sarcina sa şi alte taxe, în afara tarifului propriu-zis, pe care trebuie să le menţioneze; —franco tarif de transport până la punctul x — punctul unde se află joncţiunea tarifelor între ţările limitrofe. Predătorul achită tariful de transport, până la staţia nominată, exclusiv taxele accesorii; —franco tarif de transport inclusiv până la punctul x—predătorul plăteşte tariful de transport şi taxele accesorii până la punctul x. De la punctul nominat tarifele de transport şi taxele accesorii se plătesc de către destinatar; franco toate taxele — predătorul achită toate taxele până la staţia de destinaţie; —franco pentru (indică o sumă determinată) — predătorul indică în staţia de predare suma exprimată, de obicei, în moneda ţării de predare. Obligaţiile cărăuşului. Cărăuşul are următoarele obligaţii: a) Obligaţia principală este aceea de a transporta toată marfa încredinţată de predător la destinaţia indicată de acesta. Executarea obligaţie respective este dependentă de următoarele condiţii: — predătorul să se fi conformat dispoziţiilor cuprinse în Convenţia C.I.M .; la efectuarea transportului să nu se opună anumite împrejurări ce nu pot fi evitate sau prevenite de calea ferată şi a căror înlăturare nu depinde de ea. Potrivit Convenţiei C.I.M., calea ferată este eliberată temporar de obligaţia de a transporta marfa la destinaţie, dacă autorităţile competente ale unui stat din parcurs adoptă măsuri restrictive referitoare la suspendarea temporară a primirii unor mărfuri, excluderea unor mărfuri de la transport sau admiterea lor la transport numai în anumite condiţii.

în aceste situaţii calea ferată în cauză trebuie să informeze în timp util celelalte căi ferate din parcurs. In cadrul obligaţiei de a transporta marfa la destinaţie, calea ferată este obligată să îndeplinească formalităţile de vamă şi administrative, formalităţi în vederea cărora predătorul are obligaţia să anexeze la scrisoarea de trăsură autorizaţiile de export-import, certificatele sanitar-veterinare şi certificatele fitosanitare, indicând şi staţia de cale ferată unde trebuie îndeplinite formalităţile vămuirii. Obligaţia de a transporta marfa la destinaţie trebuie executată într-un anumit termen, numit termen de executare. Acest termen se stabileşte fie de către căile ferate participante la transport, fie prin tarifele internaţionale aplicabile de la staţia de predare la staţia de destinaţie. Dacă în contract nu sunt prevăzute termenele de executare, transportul feroviar de mărfuri se va realiza conform prevederilor Convenţiei C.I.M. Termenul de executare cuprinde un termen de expediere, un termen de transport şi termene suplimentare. Potrivit Convenţiei C.I.M. termenul de expediere (termen fix) reprezintă timpul necesar efectuării operaţiilor comerciale şi tehnice în staţia de predare şi cea de destinaţie. Termenul de transport reprezintă timpul necesar efectuării transportului propriu-zis al mărfurilor de la staţia de predare până la staţia de destinaţie, fiind raportat la mărimea distanţei dintre cele două staţii. Termenele suplimentare sunt acordate în plus căii ferate când se produc cauze independente de aceasta, de predător sau de destinatar ori^de felul mărfurilor transportate. In ceea ce priveşte executarea transportului într-un anumit termen, Convenţia C.I.M. reglementează şi situaţiile în care intervin aşa-numitele impedimente la transport, determinate de suspendarea traficului, blocarea liniilor de cale ferată, inundaţii, accidente, calamităţi naturale, distrugeri, raţiuni de ordine publică etc. în situaţiile menţionate calea ferată va decide dacă cere instrucţiuni de la predător sau dacă continuă transportul până la destinaţie pe altă rută posibilă. b) Să elibereze marfa destinatarului indicat de expeditor. Această obligaţie presupune atât predarea mărfii, cât şi eliberearea scrisorii de trăsură. \ Eliberarea mărfurilor operează numai după achitarea integrală a taxelor de transport. Calea ferată din staţia de destinaţie este obligată ca, din proprie iniţiativă sau la solicitarea destinatarului, să verifice starea mărfii: ilor, întocmind un proces-verbal comercial, care să constate eventualele pierderi totale sau parţiale ori avarierea mărfii. Procesul-verbal comercial, a cărui copie se înmânează destinatarului, trebuie să se întocmească, de regulă, în prezenţa acestuia şi să stabilească elementele necesare pentru a preciza pierderile sau avariile suportate de marfă, precum şi cauzele producerii acestora (art.28, pct.5 C.I.M.). Dacă mărfurile nu au fost eliberate destinatarului în 30 de zile de la expirarea termenului de executare a contractului de transport, acesta este în drept să-şi valorifice pretenţiile faţă de cărăuş. Dacă în staţia de destinaţie se produc împrejurări care fac imposibilă predarea mărfurilor destinatarului, calea ferată este obligată să ceară instrucţiuni expeditorului şi este obligată să le respecte. 11.4.4. Răspunderea părţilor. Expeditorul şi cărăuşul răspund pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate. Astfel, expeditorul poartă răspundere pentru exactitatea menţiunilor înscrise în scrisoarea de trăsură internaţională, precum şi pentru pagubele create de starea mărfurilor şi ambalajelor, de insuficienţa marcajului, de fapta culpabilă a însoţitorilor mărfurilor. Prin urmare, predătorul este obligat să suporte toate consecinţele care decurg din înscrierea în scrisoarea de trăsură a unor menţiuni incomplete, inexacte (de exemplu, cu privire la natura mărfii) ori din înscrierea menţiunilor în alte rubrici ale documentului de transport decât în cele special rezervate. Expeditorul va suporta şi toate consecinţele lipsei sau stării defectuoase a ambalajului, răspunzând faţă de destinatar pentru pierderea şi avariile ivite pe parcurs din cauza ambalajelor necorespunzătoare şi faţă de calea ferată pentru prejudiciul suportat de aceasta din cauza transportului mărfii ambalate incorect. Calea ferată care a primit marfa pentru transport răspunde de executarea transportului pe întregul parcurs până la eliberare. Primind mărfurile pentru transport, însoţite de scrisoarea de trăsură internaţională, calea ferată din staţia

în materia transportului auto internaţional au fost adoptate mai multe convenţii internaţionale. aparţinând aceluiaşi cărăuş. chiar dacă lotul de marfă expediat este mai mare şi se încarcă pe mai multe autocamioane.1956 şi modificată prin Protocolul încheiat la Geneva la 5. articole electronice. Noţiune. Pentru întârziere în executarea contractului de transport calea ferată plăteşte despăgubiri.1978. taxele vamale şi alte cheltuieli. prin care cărăuşul se obligă faţă de expeditor ca în schimbul unei taxe de transport să transporte anumite mărfuri şi să le elibereze la destinaţia stabilită. cărăuşul răspunde pentru pierderea totală sau parţială a mărfii aflate în transport. al doilea însoţeşte marfa până la destinaţie. Această convenţie se aplică pe întreg lanţul de transport. pentru întârziere în executarea transportului sau pentru pierderea documentelor specificate în scrisoarea de trăsură şi anexate acesteia.5. — — — — 11. în caz de pierdere totală sau parţială a mărfurilor. cele mai importante dintre ele. Astfel. Contractul de transport auto de mărfuri se consideră încheiat când marfa a fost încărcată în autocamion.05. Marfa rămâne în răspunderea cărăuşului rutier. Acest contract poartă denumirea de scrisoare de trăsură internaţională (7nternational Consignment Note). — ambalarea incorectă. se aplică Convenţia referitoare la Transportul Internaţional Rutier — C. Transportul direct permite o mai bună conservare a mărfii şi reducerea cheltuielilor cu ambalarea şi manipularea intermediară.M. Scrisoarea de trăsură se întocmeşte pentru fiecare autocamion în parte. Căile ferate din parcurs răspund solidar pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce le revin. dispoziţii greşite ale expeditorului sau destinatarului. articole de cosmetică şi farmacie. se referă la contractul de transport internaţional.5. din poartă în poartă (door to door). calculate în raport cu taxele de transport aferente căii ferate care a provocat întârzierea. pentru avarierea acesteia. încărcare sau descărcare necorespunzătoare efectuate de ex peditor sau destinatar. adoptată la Geneva. — dispoziţii ale guvernelor statelor de parcurs. De regulă. — neglijenţa însoţitorului. bunuri de larg consum.07. (Convention Relative aux Contrat de Transport Internaţionale de Marchandises par Route). în principal. perfectându-se sub egida1 Comisiei Economice a O. dacă acestea nu au fost incluse în preţul mărfii. — calamităţi naturale.R. Caracteristici. Contractul internaţional auto de mărfuri. legume şi fructe. natura mărfurilor transportate.1.U. care preiau succesiv marfa şi participă la executarea transportului.M. Cadrul juridic.N. Primul exemplar se remite expeditorului. Principala reglementare a C. cât şi în numele celorlalte căi ferate din parcurs. Contractul internaţional de transport auto de mărfuri este un contract încheiat între expeditor şi cărăuş.de predare acţionează atât în nume propriu. iar conducătorul auto a semnat scrisoarea de trăsură. cărăuşul este obligat să restituie taxele de transport. Cărăuşul poate fi exonerat de răspundere pentru întârziere în transport pentru pierderea totală sau parţială a mărfii în următoarele cazuri: forţa majoră.R. prin intermediul transportului rutier se expediază mobilă. Cadrul juridic se completează cu: — Convenţia vamală referitoare la transporturile internaţionale . chiar dacă pe parcurs apar porţiuni când autocamioanele sunt încărcate în vagoane sau pe nave. pentru Europa şi a Uniunii Internaţionale a Transporturilor Rutiere. iar al treilea rămâne la cărăuş. 11. de preluare a mărfii. Transportul rutier se realizează direct şi rapid. — transportul în vagoane descoperite. la 19.

perechi etc.R. g) Numărul coletelor. numărul coletelor. La încheierea contractului de transport auto în trafic internaţional. în cazul în care se declară valoarea mărfii.de mărfuri sub acoperirea carnetului T. Aceste autorizaţii pot fi date pentru un voiaj tur-retur. Tot expeditorului îi revine obligaţia de încărcare a mărfurilor în autovehicul. bucăţi. El trebuie să se încadreaze în termenul de încărcare/descărcare stabilit de normele interne ale ţării de încărcare. m) Valoarea declarată a mărfii.I. i) Instrucţiunile privind formalităţile vamale. — Convenţia vamală referitoare la carnetul ATA.1959 şi renegociată tot la Geneva în 1975. care uneori poate fi o autorizaţie specială. Locul şi data întocmirii scrisorii de trăsură. cuprinzând perioade de valabilitate. Locul şi data primirii mărfii pentru transport. cantitatea. încheierea contractului de transport în condiţiile menţionate în documentul respectiv. valabil pentru un singur transport şi un singur vehicul. se verifică. Carnetele T. cade în sarcina transportatorului. Obţinerea unei autorizaţii de transport. — Convenţia asupra circulaţiei rutiere şi Protocolul privind semnalizarea rutieră din 1949 revăzut în 1968. numărul de înmatriculare a vehiculului. Scrisoarea de trăsură internaţională.I.. Aceste autorizaţii de transport sunt valabile pentru un singur autovehicul şi nu sunt transmisibile. Efectuarea transportului auto presupune existenţa şi a unei autorizaţii de transport necesară vehiculului. în unele situaţii se prevăd penalizări pentru fiecare zi de întârziere. n) Instrucţiunile expeditorului cu privire la conservarea calităţii mărfii în timpul transportului şi manipulărilor. menţionându-se şi marcajele respective. împreună cu marfa. Scrisoarea de trăsură trebuie să cuprindă: Numele şi adresa expeditorului şi a cărăuşului. Locul prevăzut pentru eliberarea mărfii. numele şi adresa expeditorului şi destinatarului. denumirea mărfii.I. referitoare la un tip particular de autovehicul. (Convention Douanniere relative awc transports internationaux des marchandises sous le car net "TIR").01. precum şi în alte unităţi. metri cubi. expeditorul şi transportatorul completează şi carnetul T. fiind vorba de autorizaţii de timp. a) b) c) d) e) j) Menţiunea că transportul respectiv este supus regimului stabilit prin C.5. Autorizaţiile de trans. precum şi de a prezenta la transport mărfurile în stare bună şi ambalate corespunzător. care trebuie să se realizeze într-un anumit interval de timp.R. Numele şi adresa destinatarului.. 1) Termenul în care transportul trebuie efectuat.I.R. adoptată la Geneva la 15. se vor mări în mod corespunzător şi tarifele de transport. 11. la birourile vamale (de predare.R. precizat în acordurile bilaterale sau pot fi date pentru un număr nelimitat de călătorii.2. după caz (metri liniari. p) Menţionarea expresă de interzicere a transbordării mărfii în situaţia în care în contractul de vânzare-cumpărare se stipulează acest lucru. încheiată la Bruxelles în 1961. iar cărăuşul ia asupra sa răspunsul pentru întreaga valoare. precum şi primirea mărfurilor de către transportator. ţara de plecare şi de destinaţie. Expeditorul este obligat să completeze corect scrisoarea de trăsură internaţională. h) Cantitatea exprimată în kg.M. . se înscriu date referitoare la transport precum. Aceasta atestă până la proba contrarie. o) Lista documentelor remise cărăuşului pentru ca acesta să răspundă în caz de rătăcire sau deteriorare a lor. de trecere şi de destinaţie) şi se aplică sigiliile vamale. valoarea. în carnetul T.R.).port se eliberează în conformitate cu reglementările interne ale fiecărui stat de către organele competente ale acestuia. k) Menţiuni privind modul de plată a taxelor de transport. El răspunde faţă de transportator de toate prejudiciile pe care acesta le-ar suporta din cauza înscrierii incomplete sau incorecte a menţiunilor obligatorii în scrisoarea de trăsură. O Denumirea mărfii şi felul ambalajului. Expeditorul răspunde şi pentru întocmirea corectă şi procurarea tuturor documentelor care trebuie să însoţească marfa până la eliberarea ei.

în traficul internaţional aerian au apărut linii aeriene specializate în transportul de mărfuri. Convenţia de la Varşovia din 1929. să refuze plata. De/asemenea. Sunt de menţionat: 1. siguranţa şi cooperarea existentă între companiile aeriene. Prin acest acord s-au pus bazele contractului de transport aerian. avarierea lor sau întârziere în executarea transportului. 3. se obligă faţă de cealaltă parte. documente ce trebuie prezentate la control autorităţilor din statul respectiv. El poartă răspundere pentru pierderea totală sau parţială a mărfurilor. în domeniul transportului aerian au fost elaborate convenţii bi. cu titlu oneros şi. Convenţia de la Chicago din 1944. conform reglementărilor uniforme în materie. în lipsa unui astfel de termen. în primul rând. rapiditatea derulării expediţiei. numită expeditor ca. înmatricularea şi controlul aeronavelor. materializat prin "scrisoarea de transport aerian". are caracter internaţional dacă punctul de plecare şi punctul de destinaţie a mărfii sunt situate pe teritoriile a două state sau dacă cele două puncte fiind situate pe acelaşi teritoriu.6. Sunt reglementate documentele folosite în transportul internaţional aerian — biletul de călătorie. în schimbul unei taxe de transport. dacă au trecut 60 de zile de la data predării mărfii de către expeditor cărăuşului. Dacă încasarea mărfii se face prin acreditiv băncile pot. cărăuşul este obligat să execute transportul în bune condiţii şi în timpul convenit. . aeronava survolează teritoriul unui stat terţ unde face o escală. Cărăuşul este obligat să despăgubească pe expeditor cu o sumă egală cu valoarea mărfii pierdute. la numărul-epletelor. buletinul de bagaje — şi sunt precizate drepturile şi obligaţiile cărăuşului aerian. Noţiune. Cărăuşul poate înscrie diferite menţiuni pe scrisoarea de trăsură. Cadrul juridic. există prezumţia că preluarea mărfii de către cărăuş s-a făcut în stare aparent bună. reducerea în mod constant a preţului de transport.6. Contractul internaional aerian de mărfuri un contract în baza ţ este căruia o parte. Pe plan internaţional. Dacă în scrisoarea de trăsură nu s-a făcut nici o remarcă cu privire la calitatea sau cantitatea mărfii sau ambalajului. asigurarea navigaţiei aeriene civile. O marfă poate fi considerată pierdută. De asemenea. 2. în special atunci când există suspiciuni de contaminare. La aceasta au contribuit. pasagerilor. în cazul unor menţiuni pe scrisoarea de trăsură. să transporte pe calea aerului anumite mărfuri la destinaţia convenită şi să le elibereze la acea destinaţie. Convenţia sanitară internaţională de la Haga din 1933 reglementează măsurile de control ce pot fi luate de aeroporturi pentru protecţia sanitară. Se referă la: — — — — utilizarea teritoriului şi spaţiului aerian. numită cărăuş. bagajelor şi mărfurilor în general şi. marcajele şi numerele acestora. dacă au trecut 30 de zile de la termenul de elberare prevăzut în contract sau.1. sunt prevăzute documentele specifice care trebuie să existe la bordul navei. stabilirea regulilor de zbor şi a zonelor interzise. Persoana în drept poate pretinde despăgubirea ce se cuvine pentru marfa pierdută. 11. confortabilitatea primirii şi expedierii mărfurilor. menţiuni care pot conduce la refuzul de plată a mărfii de către destinatar sau la reclamaţii faţă de încărcător.Cărăuşul este obligat să verifice exactitatea menţiunilor înscrise în scrisoarea de trăsură referitoare la starea aparentă a mărfii şi ambajajelor. fito sau veterinară cu privire la accesul aeronavelor.şi multilaterale. Contractul internaţional de transport aerian de mărfuri. Caracteristici. echipajelor acestora. 11. care este principalul instru ment juridic în domeniul aviaţiei civile internaţionale. Este un contract sinalagmatic. Cea mai dinamică modalitate de transport este cea aeriană.

cu destinaţia spre teritoriul statului a cărui naţionalitate o are aeronava. Convenţia de la Montreal din 1971 a adus unele completări la Convenţia de la Haga din 1970. 5. Groenlanda şi Insulele Hawai. Protocolul de la Haga"rfm 1955 este actul prin care s-au efectuat uneleprecizări în Convenţia de la Varşovia din 1929. încheind contracte dintr-un domeniu sau altul de activitate. companiile de navigaţie cooperează între ele în diferite forme. Convenţia de la Haga din 1970 se referă la reglementări privind combaterea actelor de violenţă ce pot fi săvârşite la bordul navelor şi de reprimare a capturării ilicite de aeronave. stabilirea drepturilor de folosire a aeroporturilor.— — — — — — aeriene. Acordul cu privire la transportul aerian internaţional. Prevederi esenţiale: a) se fixează condiţiile de transport IATĂ. Europa. corespondenţă şi mărfuri 7. corespondenţă şi mărfuri provenind din teritoriul oricărui alt stat contractant. precum şi obligaţiile ce revin părţilor contractante de a colabora la organizarea şi desfăşurarea transporturilor aeriene internaţionale. procedurile pentru securitatea aeronavelor în primejdie. şi anume: Acordul cu privire la serviciile aeriene internaţionale de tranzit. s-a limitat răspunderea cărăuşului aerian şi timpul de întocmire a reclamaţiilor privind pierderea sau avarierea mărfurilor sau bagajelor transportate. care permit acordarea de servicii prompte şi realizarea de încasări din cesionări sau partajări reciproce de servicii. la care participă companiile de transporturi aeriene internaţionale din state-membre ale OACI. America de Nord. 6. constituită în 1945 la Havana. c) dreptul de a debarca pasageri. Australia. standardizarea instalaţiilor şi a sistemelor de navigaţie aeriană. organizaţie neguvernamentală. Convenţia prevede şi cele cinci "libertăţi ale aerului". d) dreptul de a îmbarca pasageri. 4. b) dreptul de a ateriza pentru raţiuni necomerciale. şi anume: modul de efectuare a formalităţilor vamale. Asia şi insulele adiacente. Asociaţia Internaţională a Transportului Aerian IATĂ (Interna tional Air Transport Association). b) zonele survolate se împart în trei zone: 1. corespondenţă şi mărfuri. Cu ocazia Conferinţei de la Chicago din 1944 au fost elaborate şi alte acorduri. . S-a precizat. precizarea documentelor care trebuie să stea la bordul navei îmbarcate pe teritoriul statului a cărui naţionalitate o are aeronava. IATĂ s-a înfiinţat în 1933 la Haga. e) dreptul de a îmbarca pasageri. şi-a încetat activitatea în 1939 şi şi-a reluat-o în 1945 prin Conferinţa de la Havana. 3. Orientul Mijlociu. Convenţia mai prevede şi normele de organizare şi funcţionare a Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (ICAO -International Civil Aviation Organization). în vederea asigurării unor servicii de calitate. inclusiv Iran. a) dreptul de a traversa teritoriul fără a ateriza. America de Sud şi insulele adiacente. Acordul privind rutele aeriene provizorii. De asemenea. modul de anchetare a accidentelor. Noua Zelandă şi insulele Oceanului Pacific. 2. că documentele de transport prevăzute în Convenţie fac dovada contractului de transport până la proba contrarie. Africa şi insulele adiacente.

de legătură cu autorităţile de stat. în acest fel traficul existent între două ţări este dirijat către sursele partenerilor în pool. Se deosebeşte de contractul INTERLINE prin aceea că agentul general poate transfera total sau parţial obligaţiile sale.2. de fapt. Forme de cooperare în domeniul transportului internaţional aerian. procedurile de arbitraj şi jurisdicţie. 394 Contractul de reprezentanţă pentru vânzări generale se încheie între două companii aeriene. Nivelul acestor comisioane este mai mare pentru vânzările către Europa. în scopul evitării concurenţei. de efectuare de reclamă în condiţiile respectării instrucţiunilor şi regulilor care reglementează tarifele privind prestaţiile efectuate.6. Aceste forme de cooperare au la bază recomandările IATĂ. Intre companiile de navigaţie aeriană există o cooperare internaţională. de regulă. care confirmă încheierea contractului . Contractul INTERUNE este o formă de cooperare prin care doi transportatori aerieni convin să-şi recunoască reciproc documentele de transport în baza cărora companiile pot îmbarca. imediat după prestarea serviciilor sau chiar în avans.6. sub forma scrisorii de transport aerian internaţional. preţuri sau reduceri de la tarifele publicate similare. care permit fiecărei societăţi să acorde servicii prompte şi să realizeze încasări din cesionări reciproce de servicii sau să le partajeze în mod avantajos. tarifele utilizate şi răspunderea între cărăuş şi agentul de handling. inclusiv dreptul de vânzare de prestaţii la alte companii sau persoane. în cartel). care devin un fel de subagenţi. în sensul că fiecare companie figurează reciproc ca agent de handling.3. care constituie un model în acest sens. care se angajează să se reprezinte reciproc pe piaţa celeilalte părţi. Contractul de handling este un tip de contract prin care companiile aeriene îşi asigură serviciile necesare la sol396. în situaţia în care n-ar exista acest contract. deoarece numai astfel ele pot acorda servicii de calitate. b) în partea a doua sunt cuprinse comisioanele pe care cărăuşul le acordă companiei care realizează vânzarea prestaţiilor de trans port şi emiterea documentelor (bilete de călătorie. în acest scop IATĂ a elaborat un contract-cadru. 11. zone tarifare. precum şi modul de soluţionare a reclamaţiilor. Contractul de operare pool395. în partenerii care operează pe aceeaşi rută încheie contracte "de operare în pool" (operare în comun. Scrisoarea de transport are numai o valoare probatorie. Contractul-cadru INTERLINE cuprinde trei părţi: a) în prima parte se prezintă partenerii şi se înscriu angajamentele acestora de a-si recunoaşte reciproc documentele de transport. Cooperarea îmbracă forme de contracte dintr-un domeniu sau altul. în contract se prevăd serviciile ce urmează să le presteze. Contractul de handling este reciproc. Asia şi America de Nord. scrisori de trans port). ca reprezentant general de vânzări. modul de decontare reciprocă a soldurilor. cunoscută sub denumirea de Air Waybill sau Air Consignment note. moneda de plată şi procedura de corectare a diferenţelor de curs valutar.Acestea sunt. 11. Scrisoarea de transport aerian — Air Waybill. plata serviciilor necesare ar urma să fie efectuată în numerar. precum şi capacitatea navelor care urmează să fie folosite. prin care se stabilesc: partajarea echitabilă a traficului şi un sistem unic de lucru. c) Partea a treia cuprinde termenele de înaintare a facturilor pentru transporturile executate în baza documentelor de transport emise de cele două părţi contractante. Contrac tul internaţional de transport aerian se încheie.

şi primirea mărfii de către cărăuş. marcajul şi starea mărfii predate la transport. eventual numele şi adresa agentului acestuia. ipoteză în care va urma regimul general al titlurilor de valoare. care au acţionat cu culpă sau doi. Expeditorul răspunde şi pentru faptul. respectiv perioada în care mărfurile se află în aerodrom. Expeditorul răspunde faţă de cărăuş pentru orice daună suportată de acesta sau de orice altă persoană angajată de acesta din cauza declaraţiilor insuficiente. c) greutatea. Expeditorul este obligat să în tocmească corect scrisoarea de transport internaţional. Eliberarea mărfurilor se face după ce destinatarul achită creanţele care grevează marfa în favoarea cărăuşului. EI este răspunzător de daunele cauzate prin întârziere în executarea transportului. adică în perioada în care transportatorul are paza juridică a mărfii. fito-sanitare şi de altă natură. numărul şi dimensiunea coletelor. să aducă marfa la aeronavă în stare bună şi ambalată corespunzător. la bordul navei. să comunice destinatarului sosirea mărfurilor şi să i le elibereze.6. Potrivit Convenţiei de la Varşovia. care are un drept de retenţie asupra mărfurilor aflate la bordul mijlocului de transport până la achitarea de către beneficiarii transportului a tuturor sumelor datorate transportatorului. Conţinutul contractului. fiscale. orice clauză stipulată de părţi în sensul înlăturării răspunderii cărăuşului sau limitării acesteia sub nivelul stabilit prin normele Convenţiei este nulă. însoţeşte marfa până la destinaţie şi se predă destinatarului. calculate de la data la care marfa ar fi trebuit să fie pusă la dispoziţia destinatarului. Cărăuşul este obligat să execute transportul în bune condiţii. Primul exemplar original este semnat de expeditor şi rămâne la cărăuş. d) documentele anexate la scrisoarea de trăsură necesare îndepli nirii formalităţilor vamale. care urmează să preia marfa pe aeroportul de destinaţie. volumul. Scrisoarea de transport aerian trebuie să conţină următoarele menţiuni principale: a) punctul de plecare şi de destinaţie. Copiile scrisorii de transport sunt folosite pentru a confirma primirea de către destinatar. felul ambalajului. Cărăuşul este răspunzător şi pentru pierderea sau avarierea mărfurilor. dacă atestă că paguba provine din culpa reclamantului sau că este vorba de o culpă comună. Cărăuşul este exonerat de răspundere sau răspunde limitat. putându-se exonera numai dacă dovedeşte că a luat toate măsurile necesare pentru evitarea pagubelor sau că s-a aflat în imposibilitate de a lua măsurile necesare. să procure cărăuşului toate celelalte documente necesare pentru marfă în vederea îndeplinirii formalităţilor vamale sau de poliţie. pentru a pune pe cărăuş în situaţia de a acţiona în cunoştinţă de cauză. . Cărăuşul are obligaţia să încarce marfa pe aeronavă la primire şi să o descarce la destinaţie. 11. Al treilea exemplar original este semnat de cărăuş după primirea mărfii şi rămâne la expeditor pentru a fi negociat. Scrisoarea de transport aerian se încheie în trei exemplare originale şi mai multe copii. într-un loc determinat de o aterizare în afara aerodromului sau sunt în curs de transbordare. Limitarea răspunderii transportatorului nu operează dacă cel interesat dovedeşte că paguba este rezultatul faptei cărăuşului sau a prepusului săi. e) numele şi adresa destinatarului. Conform prevederilor Convenţiei. pentru îndeplinirea formalităţilor vamale şi pentru realizarea unor decontări pentru prestaţii etc. în lipsa ei contractul poate fi dovedit prin mijloacele de probă din dreptul comun.4. scrisoarea de transport aerian poate fi întocmită şi sub forma unui titlu reprezentativ al mărfurilor. f) menţiuni în legătură cu modul de plată a taxelor de transport şi a celor accesorii. Potrivit Convenţiei se operează o prezumţie de pierdere a mărfii dacă transportatorul nu eliberează marfa în 7 zile. că la preluarea mărfii nu a trimis instrucţiunile cu privire la operaţiunile tehnice sau comerciale. ori că pierderea provine din natura sau viciul mărfii. b) menţiunea că transportul este supus Convenţiei de la Varşovia. dacă faptul cauzator de prejudicii s-a produs în timpul transportului aerian. Al doilea exemplar original este semnat de expeditor şi de cărăuş. g) numele şi adresa expeditorului.

Sunt anumite societăţi de transport care încheie contracte cu o companie de transport aerian. dacă destinatarul nu poate fi identificat sau refuză preluarea mărfii. Acestea se suportă fie de expeditor. cu plata la preluarea mărfii de la depozitele companiei aeriene. Taxele de transport şi taxele accesorii. decât cea menţionată în contractul de transport aerian. Prin urmare. Acest sistem presupune ca expeditorul să achite la predarea mărfii şi taxele de transport şi cele accesorii pe întreg parcursul. care colectează expediţiile de la rnai mulţi exportatori şi întocmeşte o singură scrisoare de transport. în scopul reducerii costului de transport pe calea aerului se foloseşte tot mai frecvent traficul consolidat. Scrisoarea de transport aerian în trafic consolidat.6. ci şi valoarea mărfii. pentru fiecare kg de bagaj sau marfă.5 miligrame aur cu titlu de 0. Sistemul CP se utilizează mai ales în condiţiile de livrare franco aeroport destinaţie. în raport cu condiţiile de francare. La sistemul COD intră în discuţie nu numai taxele de transport. care reprezintă 6. Pentru a folosi această formă este necesar acceptul tuturor companiilor de transport implicate. franco uzină. ultimul cărăuş. de regulă. Expeditorul are dreptul să retragă marfa de transport. franco domiciliul destinatarului. atât cele cunoscute anticipat. precum şi contravaloarea mărfii indicată de predător. nu eliberează marfa destinatarului decât dacă acesta achită taxele de transport şi taxele accesorii. precum şi să dispună predarea mărfii altei persoane. cu suportarea tuturor cheltuielilor suplimentare. 21 de zile de la data primirii mărfii de către destinatar. cât şi cele care pot apare pe parcurs. deoarece reduce . în timpul călătoriei sau chiar de la destinaţie. care pot fi. cât şi cele care apar în aeroportul de sosire se plătesc de către destinatar.6.6. Prin trafic consolidat se înţelege gruparea mai multor expediţii pe aeroportul de plecare pentru un singur aeroport de destinaţie şi un singur destinatar397. când marfa se predă destinatarului. fie de către destinatar. (dacă participă mai multe companii de transport aeriene). 11. Cărăuşul execută aceste dispoziţii ulterioare încheierii contractului. care efectuează primirea întregii cantităţi. efectuate de mai multe companii de transport. Prin protocolul de la Haga s-a limitat răspunderea cărăuşului până la nivelul de 25. Pentru cazurile de întârziere protestul poate fi înaintat. dar nu mai târzitrtte-7 zile pentru bagaje şi 14 zile pentru mărfuri. dispoziţiile Convenţiei de la Varşovia se aplică numai pentru transportul aerian. cărăuşul este obligat să-1 avertizeze pe expeditor despre acest lucru.5. cărăuşul îl notifică pe expeditor pentru a dispune asupra mărfii. Sistemul CC se utilizează în condiţiile de livrare franco aeroport plecare. priveşte plata taxelor de transport aerian şi a taxelor accesorii. Dacă destinatarul refuză primirea mărfii sau nu poate fi găsit.900 aur fin). înscriind ca destinatar tot o casă de expediţie corespondentă. care apar atât în aeroportul de plecare. pe aeroportul de plecare. în cel mult. Această formă de trafic este avantajoasă pentru expeditor. cu obligaţia expeditorului de a plăti eventualele costuri suplimentare. Conform acestui sistem toate taxele de transport şi cele accesorii. cu condiţia ca acest lucru să fie acceptat de legislaţia naţională. acesta trebuie să întocmească un protest imediat ce a descoperit acest lucru. La transporturile\uccesive. de asemenea are dreptul de modificare ulterioară a contractului de transport aerian după socirea mărfii la locul de destinaţie. Dacă transportul se execută combinat prin utilizarea mai multor modalităţi de transport. charges collect (CC) sau cash on delivery (COD). Astfel. a tuturor companiilor aeriene participante. franco aeroport plecare.000 franci aur (franc aur: unitate monetară. Destinatarul. răspunderea^ este solidară. Gruparea expediţiilor se realizează de casa de expediţii. Dacă executarea ordinelor nu este posibilă.Dacă marfa primită de destinatar a fost avariată. aceasta se poate Cât face charges prepaid (CP). 11. destinatarul poate solicita eliberarea mărfii unei altre persoane sau continuarea transportului până în altă localitate. La orice expediţie CC există obligaţia expeditorului de a achita taxele de transport şi taxele accesorii. franco aeroport destinaţie.

La ambele se anexează câte un set de documente comerciale identice. 11. Există şi aşa-numita consolidare prin reexpediere. fie de la cumpărător. pornind de la un loc situat în statul unde mărfurile sunt preluate de către antreprenorul de transport multimodal până la locul desemnat pentru livrare într-un stat diferit (art.l al Convenţiei).l.costurile de transport.2. două moduri de trans port diferite. de asemenea şi pentru companiile aeriene. Contractul de transport multimodal este contractul în baza căruia un antreprenor de transport multimodal se obligă. între 12-30 noiembrie 1979 şi între 8-24 mai 1980 două conferinţe O.l. Documentele rămân aceleaşi ca şi la consolidarea directă. iar la rubrica "destinatar" se trec numele şi adresa cumpărătorului. la Geneva. la rubrica "expeditor" se înscrie întreprinderea exportatoare.1. Noţiune.U. Concomitent. Scrisoarea de casă se emite în două exemplare: unul pentru fiecare destinatar şi altul pentru fiecare expeditor. întocmind şi formalităţile necesare de import. casa de expediţie consolidatoare întocmeşte câte o scrisoare de transport aerian de casă pentru fiecare expediţie (HAWB — House Air Waybill). casa de expediţie destinatară efectuează în afară de gruparea de distribuţie şi transportul de la aeroport până la domiciliul fiecărui cumpărător. în această scrisoare de casă.. în schimbul plăţii unui navlu să execute sau să facă să se execute un transport multimodal (art. HAWB este un titlu de credit transmisibil prin andosare.7. transportul până la domiciliul destinatarului. Casa de expediţie care apare ca destinatar în scrisoarea de transport aerian consolidat primeşte pentru activitatea de degrupare un comision de la casa de expediţie consolidatoare. . Caracteristici.7. iar al doilea se prezintă la bancă pentru încasarea preţului mărfii. Taxele de transport şi distribuţie se percep fie de la casa de expediţie consolidatoare. Sub auspiciile UNCITRAL au fost organi zate succesiv. în funcţie de condiţia de livrare şi înţelegerea existentă între cumpărător sau vânzător şi cărăuş. în cazul efectuării unui transport direct. Casa de expediţie destinatară preia de la compania aeriană mărfurile în conformitate cu^şcrisoarea de transport aerian consolidat şi cu manifestul de consolidare. Contractul de transport multimodal internaţional de mărfuri. Transportul multimodal este transportul de mărfuri efectuat cu. în temeiul unui contract de transport multimodal.N. convenite în contractul de vânzare-cumpărare^Primul însoţeşte marfa. cu respectarea "problemelor particulare ale ţărilor de tranzit şi facilitarea formalităţilor vamale în acord cu acestea" (Preambul). Preţul de transport pe care îl percepe casa de expediţie consolidatoare de la exportator este mai mic decât cel pe care 1-ar fi plătit exportatorul companiei aeriene. 11. respectiv consolidarea efectuată într-un alt aeroport. Această formă de trafic este avantajoasă şi pentru destinatar. 11. decât cel de plecare. Scrisoarea de transport aerian consolidat se numeşte "Maşter Air Waybill" (MAWB) şi este însoţită de un "Manifest de consolidare".3). pct. care s-au finalizat prin elaborarea •şi adoptarea Convenţiei Naţiunilor Unite asupra transportului multimodal internaţional de mărfuri.7. în baza scrisorilor de transport aerian de casă. Această formă de consolidare a mărfurilor se numeşte consolidare directă. cel puţin. Scopul acestei Convenţii este asigurarea dezvoltării ordonate a transportului multimodal internaţional în interesul tuturor statelor. pct. de regulă. întrucât se obţine o economie de forţă de muncă în activitatea de expediţie şi de întocmire a documentelor. Cadrul juridic. deoarece casa de expediţie corespondentă realizează.

1.l. Ele s-au concretizat în Convenţia asupra reprezentării în domeniul vânzării internaţionale de mărfuri. Republica Moldova nu este parte la convenţiile menţionate.Contractul de transport multimodal se încheie între expeditor şi antreprenorul de transport multimodal care acţionează în numele şi pe contul său. prevăzând că părţile contractante pot stabili şi limite mai ridicate ale acesteia.1977 sub egida Conferinţei de drept internaţional privat de la Haga. stabilite conform acordului părţilor. b) reprezentantul să acţioneze în numele şi contul reprezentatului. elaborată sub auspiciile UNIDROIT şi adoptată la Geneva la 17.1. în situaţia în care reprezentantul nu a acţionat în numele altuia (nomine aliena). numită reprezentant. dacă locul de preluare a mărfii de către antreprenorul de transport sau locul de predare a mărfii de către acesta.06.18). parte în contractul perfectat. Pentru ca reprezentarea să-şi producă efectele juridice. El poartă răspundere pentru prejudiciul ce rezultă din pierderea sau avarierea mărfii. reprezentarea este imperfectă. Pe plan internaţional s-au depus eforturi de unificare a dreptului material aplicabil intermedierii în activitatea comercială internaţională. precum şi din întârzierea în livrare.1983. Precizând condiţiile în care marfa se poate considera pierdută.16).2). trebuie să îndeplinească următoarele condiţii esenţiale: . sunt situate într-un stat parte la Convenţie. CAPITOLUL XII INTERM EDIEREA COM ERŢUL INTER NAŢIONAL ÎN 12. pct. Reprezentarea clasică perfectă implică cu necesitate: a) existenţa a trei persoane — reprezentat. Convenţia stabileşte şi limitele minime ale răspunderii antreprenorului (art. cât şi în Convenţia asupra legii aplicabile contractelor de intermediere şi reprezentare.02. încheie acte juridice cu terţe persoane în numele şi contul altei persoane. reprezentant şi terţa persoană. adoptată la 16. numită reprezentat. avariată sau se poate vorbi de întârziere în livrare (art. Activitatea de intermediere implică în majoritatea cazurilor reprezentarea de către intermediar a persoanei pentru care acţionează. Antreprenorul de transport multimodal este obligat să livreze marfa preluată de la expeditor la locul stabilit şi destinatarului indicat în contract. Un contract de transport multimodal va fi supus reglementării Convenţiei de la Geneva. Noţiunea generică de intermediari cuprinde o varietate mare de agenţi şi reprezentanţi comerciali al căror regim juridic şi tehnică comercială sunt sensibil diferite. Caracteristici generale. asumându-şi răspunderea executării contractului (art. dar în nume propriu (nomine proprio). însă în toate cazurile în contul luidominus negotti. Reprezentarea este convenţia în virtutea căreia o persoană.

cu dispariţia mandatarului din cercul contractual. Contractul internaţional de mandat comercial. când mandatarul încheie actul ju c) b) . actul juridic încheiat între reprezentant şi terţa persoană se consideră încheiat între prezenţi sau între absenţi. Mandatul comercial se deosebeşte esenţial de mandatul civil în sensul următor399: a) Ca act de comerţ. şi specială.2. mandatul comercial în toate cazurile apare numai în urma unui con tract. teritoriul pe care îşi desfăşoară activitatea reprezentantul. modificările regimului vamal etc. în cursul negocierii sau ulterior perfectării raportului juridic (în ultimul caz se dă sub forma ratificării). produce efectul său fundamental şi anume: contractul perfectat de reprezentant devine un act propriu al reprezentatului. 12. c) Dacă în dreptul civil mandatul poate fi legal sau convenţional. fie din alte împrejurări neechivoce. Ca urmare. în funcţie de locul şi modul de manifestare a voinţei acestora. ad nutum.2. reprezentantul să lucreze în limitele împuternicirii primite. mandatarul fiind remune rat pentru activitatea pe care o desfăşoară. când reprezentantul este abilitat să încheie toate actele necesare reprezentatului sau numai o anumită categorie a acestora. ca mandatul civil. dar numai de natura lui. b) Mandatul comercial nu poate fi revocat pe cale unilaterală. Caractere specifice. de regulă printr-o sumă stabilită forfetar şi precizată în contract. la încheierea acestuia. că mandatul comercial se prezintă sub două forme şi anume: — mandatul cu reprezentare. De aici consecinţa. când împuternicirea se eliberează pentru încheierea unui act determinat. în schimbul unei sume de bani. deci profitabil ambelor părţi. Aceasta înseamnă crearea de raporturi juridice directe între mandant şi terţ. Contractul delimitează. numită mandatar se obligă. Dacă reprezentarea îndeplineşte condiţiile menţionate. d) Reprezentarea nu mai este de esenţa mandatului comercial. raportul de reprezentare să fie adus la cunoştinţa terţilor interesaţi.1. de obicei. să trateze pe seama altei persoane. numită mandant. contractul de mandat comercial este acel contract prin care o persoană. — mandat fără reprezentare. se poate prevedea clauza prin care agentul reprezentant este obligat să nu primească reprezentanţa unor articole similare de la alţi exportatori. Mandatul comercial poate fi revocat numai dacă se dovedesc motive întemeiate. Noţiune. în relaţiile de reprezentanţă se poate prevedea clauza de exclusivitate. în contract se poate stabili şi sarcina pentru reprezentant de a transmite informaţii comerciale curente cu privire la conjunctura pieţei. mandatul comercial este un contract cu titlu oneros. prin care se stabilesc limitele lui.a) existenţa împuternicirii date de reprezentat anterior îndeplinirii actului juridic. pe calea declaraţiei exprese a reprezentatului. După cum consideră majoritatea autorilor398. precum şi durata valabilităţii mandatului. când mandatarul încheie actul ju ridic cu terţul în numele şi pe seama mandantului. Reprezentantul trebuie să-1 informeze pe partenerul reprezentat cu dispoziţiile privind reglementarea comerţului exterior în ţara respectivă (regimul autorizaţiilor de import. o afacere determinată ce reprezintă un act de comerţ în ceea ce priveşte pe mandant. d) reprezentantul să manifeste voinţa de a reprezenta pe repre zentat.). respectiv se localizează în gestiunea lui ca orice contract pe care l-ar fi încheiat personal. De asemenea. prin care firma exportatoare se obligă să acorde unui singur reprezentant dreptul de a plasa produsele sale. 12. Reprezentarea poate fi generală. pe contul reprezentatului. la metodele de lucru şi la activitatea firmelor concurente de pe piaţa respectivă. fiind fără relevanţă locul unde se află reprezentatul.

Dar există şi situaţii în care se cere condiţia ca mandatarul să aibă capacitatea de a săvârşi acte de comerţ. încheierea. Mandatarul este obligat să informeze terţul cu care încheie contractul despre împuternicirea în temeiul căreia acţionează (contemplaţia domini). Mandantul are obligaţia să plătească mandatarului remuneraţia datorată pentru executarea mandatului. în baza mandatului comercial mandatarul dobândeşte posibili tatea de a încheia şi acte. e) Mandatarul beneficiază de o garanţie concretizată într-un drept de retenpe asupra a tot ce primeşte pentru mandant până la momen tul achitării de către acesta din urmă a tot ce-i datorează. deoarece este angajată capacitatea mandan-tului în raportul contractual cu terţul şi nu cea a mandatarului. potrivit obiceiului locului şi uzanţelor şi co respund necesităţilor mandantului. Remuneraţia datorată este prevăzută în contract. Astfel. pentru mandatul comercial este mai potrivit ca subordonarea mandatarului faţă de mandant să privească numai instrucţiunile privind condiţiile de încheiere a actului juridic şi obligaţia mandatarului de a-1 informa pe mandant asupra executării mandatului. nefiind necesar ca ratificarea să fie făcută în forma scri sului autentic. însă. 12. neputându-le lăsa pe seama mandatarului. actele fiind încheiate întotdeauna în contul său şi pentru el. Mandantul este liber să con firme oricând actele săvârşite de mandatar cu depăşirea împu ternicirii.2. precum şi despăgubirile cuvenite mandatarului pentru pagubele suportate cu ocazia îndeplinirii mandatului. Mandatarul este obligat să îndeplinească mandatul în conformitate cu împuternicirea dată şi cu instrucţiunile mandantului. De asemenea. deoarece este un contract intuitu personae. subzistă drepturile terţului împotriva mandatarului şi cele ale mandatarului împotriva terţului. fie prin executarea totală a împuternicirii. el trebuie să îi comunice terţului calitatea sa de reprezentant şi limitele împuternicirii de care dispune. răspunzând cu diligenta unui bun comerciant pentru neexecutare. de regulă. motiv pentru care nu i se cere să aibă capacitatea de comerciant. care ar fi utile mandatarului pentru îndeplinirea împuternicirii sale. Mandatarul. dacă acesta se încadrează în conceptul de mandant aparent. fie prin renunţarea mandatarului. Deoarece mandarul acţionează nomine alieno. dar în contul mandantului. El trebuie să exprime o voinţă neviciată şi să aibă discernământ. efectele şi încetarea contractului. trebuie să mai conţină: . încheie acte juridice cu terţul nomine alieno. mandantul trebuie să avanseze sumele de bani în cauză.ridic în nume propriu. îndepăr-tându-se de la ele sau depăşindu-le numai dacă nu poate obţine indicaţii suplimentare în timp util şi dacă această depăşire este în interesul mandantului. pe lângă drepturile şi obligaţiile părţilor. cu excepţia cazului. Terţul este interesat să cunoască poziţia juridică a celui cu care încheie actele juridice. Conţinutul unui contract de mandat comercial. el este ţinut să informeze mandantul de executarea mandatului sau chiar de mersul îndeplinirii acestuia. Mandantul este obligat să pună la dispoziţia mandatarului mijloacele necesare pentru executarea mandatului. deşi se creează relaţii directe între mandant şi terţ. mandantul trebuie să pună la dispoziţia mandatarului toate informaţiile şi documentaţiile deţinute de el. când mandatarul încheie contractul cu terţul nomine proprio şi este parte în acel contract (deci. Mandatarul trebuie să execute personal mandatul încredinţat. pentru a putea stabili efectele actelor încheiate. După cum s-a remarcat în doctrina juridică400. care nu sunt expres prevăzute în cuprinsul împuternicirii primite. De asemenea. Contractul de mandat se încheie între mandant şi mandatar. se manifestă în calitate de comerciant). când prin contract s-a prevăzut posibilitatea substituirii mandatarului cu o altă persoană. fie prin moartea mandatarului. Prin cheltuieli de executare se au în vedere sumele de bani avansate de mandatar pentru îndeplinirea mandatului. în acest caz. Contractul de mandat comercial încetează fie prin expirarea termenului eventual fixat pentru executarea sa. Nu trebuie să aibă neapărat capacitatea de a încheia actul juridic respectiv. mandatarul este obligat să restituie cheltuielile efectuate de mandatar pentru executarea mandatului. Mandantul trebuie să aibă capacitatea comercială. asemenea situaţii se referă numai la mandatul fără reprezentare.2. Dacă pentru executarea mandatului sunt necesare unele cheltuieli. exprimându-1 şi angajându-1 pe mandant.

comisionarul fiind mai în măsură să cunoască piaţa respectivă. Această soluţie adoptată pe scară largă de practica internaţională. dar în contul comitentului. deoarece efectele actului juridic încheiat cu terţul se vor răsfrânge în patrimoniul comitentului. în legătură cu contractul internaţional de mandat pot apărea şi unele probleme conflictuale402. să încheie acte juridice în nume propriu. comisionarul primeşte o remuneraţie proporţională cu volumul afacerilor încheiate prin intermediul lui. Contractul internaţional de comision. asigură un regim juridic unitar contractului internaţional de mandat comercial. implicând aplicarea lui lex loci executionis atât fondului şi efectelor raportului contractual dintre mandant şi mandatar. se admite. inclusiv pe calea arbitrajului internaţional. Noţiune. Operaţia de comision prezintă avantaje pentru ambii contractanţi. comitentul este absolvit de grija contractului şi a supravegherii. înainte de toate faptul că. calculată procentual la cifra de afaceri şi numită comision403. Se are în vedere faptul. decurgând din caracterul internaţional al acestui contract. De cele mai multe ori. Pe de altă parte. Comitentul beneficiază de competenţa şi prestigiul pe care le are comisionarul în zona respectivă. de altfel. sistemului de comunicaţii şi de informare. obligat faţă de terţi. — definirea procedurii şi modului de conlucrare între cele două părţi.numele şi adresa celor două părţi.3. — reglementarea modului de soluţionare a litigiilor.1. rămânând doar el parte la contract. — durata de valabilitate a mandatului şi situaţiile în care să fie retras. spre deosebire de mandatar. comisionarul încheie acte juridice cu terţul nomine proprio. numită comisionar. Contractul de comision este contractul prin care o parte. Caracteristici. 12. de regulă. în situaţia în care părţile nu desemnează lex contractus. în schimbul unei remuneraţii. contract comercial este. primeşte incidenţă cu referire la contract. este legea sediului mandatarului. cât şi deseori actului încheiat de mandatar cu terţul. deoarece comisionarul încheie actul în nume propriu. agentul cere să i se dea dreptul de exclusivitate pe piaţa în care acţionează401. definirea obiectului de activitate. Capacitatea părţilor se determină potrivit prevederilor lui lex personalis. de obicei. Astfel. dar în contul comitentului. cât şi din punctul de vedere al clientelei.3. în general. Comisionarul reprezintă pe comitent.penalităţi şi daune-interese pentru abateri de la onorarea obligaţiilor asumate. numită comitent. Majoritatea legislaţiilor naţionale consacră o concepţie similară404. al posibilităţilor economice. nu se poate rezuma la un singur contract de reprezentare decât numai în cazuri de excepţie. că agentul este un profesionist şi activitatea lui. . Aceste probleme conflictuale se vor soluţiona pe baza principiilor generale. Fondul şi efectele contractului internaţional de mandat comercial sînt guvernate de lex voluntatis. respectiv de legea naţională. 12. Caracteristic contractului de comision. comisionarul acţionează ca un mandatar fără reprezentare. dar în contul comitentului. nici relaţia de intermediere dintre comitent şi comisionar. — — — delimitarea teritoriului în care mandatarul poate să-şi desfăşoare activitatea. care. însă această reprezentare este imperfectă. In unele cazuri exportatorul nu este interesat să-şi restrângă posibilităţile de desfacere la un singur canal şi de aceea el refuză acordarea dreptului de exclusivitate. se obligă faţă de cealaltă parte. atât sub aspectul exigenţelor ei. încheind actul cu terţul în nume propriu. care nu este cunoscut terţului ca. . în contract trebuie să se precizeze dacă agentul îşi rezervă dreptul să reprezinte şi alte firme. cu excepţia cazurilor când produsul este greu vandabil. că legea locului de executare.

comisionar şi terţ. parte în contractul cu terţul fiind numai comisionarul.2. comisionarul este acela care se obligă faţă de terţi. numai comisionarul este răspunzător faţă de terţul cocontractant. Elemente specifice. spre deosebire de mandant. dar nu şi de îndeplinirea obligaţiilor asumate de acesta. Comisionarul răspunde faţă de comitent de încheierea operaţiei cu terţul. respectiv de legea naţională. comisionarul este un comerciant şi trebuie să justifice capacitatea necesară încheierii de acte de comerţ. comisionul se calculează procentual la cifra de afaceri. cu care nu se găsesc în nici un raport juridic. consensual. este obligat să-i restituie comisionarului şi cheltuielile suportate cu ocazia executării împuternicirii şi să-1 despăgubească de pierderile suportate. având şi caracter de cointeresare a acestuia şi se datorează. Dacă contractul de comision are şi o clauză star del credere. De regulă. Doctrina juridică a remarcat409. Acţionând faţă de terţ nomine proprio. Comitentul trebuie să aibă capacitate comercială. Aceasta îl deosebeşte de contractul de mandat. dacă intervine o convenţie ducroire. ca orice contract de intermediere. Pentru activitatea sa comisionarul este plătit de către comitent prin comision. că reprezentarea realizată de comisionar fiind imperfectă. se pune problema legii aplicabile contractului. Această afirmaţie are suportul în prevederile unor legislaţii naţionale406. comitentul are un drept la acţiune numai împotriva comisionarului nu şi contra terţilor cu care acesta din urmă a contractat. de obicei. precum şi asupra preţului lor. contractul de comision nu stabileşte raporturi directe între comitent şi terţ. comisionul datorat este mai mare. care presupune ca creanţa sa să fie în legătură directă cu cauza deţinerii bunului. acesta are acţiune numai împotriva comisionarului. ci un drept de gaj. Tratând în nume propriu.12. că plata comisionului de către comitent este garantată. sînt considerate ca relaţii de mandat. care are acţiune atât împotriva terţului cu care a contractat mandatarul. când acesta a garantat îndeplinirea obligaţiilor asumate de către terţii contractanţi. Contractul de comision. cât şi contra mandatarului. Comisionarul va fi obligat să îndeplinească operaţia comercială pentru care 1-a împuternicit comitentul. majoritatea legislaţiilor naţionale prevăd. Contractul de comision este un contract sinalagmatic. adesea foarte rentabile prin comisionul pe care îl produc. respectiv raporturile cu terţul. tratând afacerile în nume propriu. care este şi singurul abilitat să-1 acţioneze. în principiu407. cu titlu oneros şi nu poate fi revocat pe cale unilaterală. până în momentul în care comitentul achită comisionul şi despăgubeşte pe comisionar de cheltuielile făcute cu îndeplinirea afacerii cu care a fost însărcinat. b) în ceea ce priveşte cea de-a doua latură a operaţiei de comision. legislaţiile în viguare consideră că. indiferent dacă comisionarul şi-a asumat sau nu obligaţia del credere faţă de comitent. iar nu şi împotriva terţului cocontractant. din momentul în care a fost încheiat actul juridic cu terţul. Comitentul. cât şi împotriva mandatarului. în următoarele condiţii405: a) Relaţiile de reprezentare propriu-zise stabilite între comitent şi comisionar. de asemenea. în concordanţă cu obligaţia suplimentară de garanţie asumată de comisionar. atunci când comitentul şi comisionarul au sediile în state diferite. în privinţa contractului internaţional de comision apar anumite probleme conflictuale. realizată în profitul comitentului de către comisionar. comisionarul îşi face o profesie din operaţiile de intermediere. în acest sens. cu excepţia cazului când s-a stipulat clauza deZ credere. Această soluţie porneşte de la ideia411. implică o operaţie triunghiulară. Astfel. Capacitatea părţilor va fi stabilită de legea personală. Doctrina juridică a remarcat410 că. care conferă mandantelui un drept la acţiune atât împotriva terţilor cu care a contractat mandatarul. prin care comisionarul se angajează să garanteze comitentului executarea prestaţiei de către cocontractant. conformându-se instrucţiunilor primite de la acesta şi dându-i socoteala de executarea lor. că comitentul nu are acţiune împotriva persoanelor cu care a contractat comisionarul şi nici acestea nu au acţiune împotriva comitentului. după cum şi aceştia sînt obligaţi să execute contractul încheiat cu comisionarul faţă de acesta şi nu faţă de comitent.3. în baza contractului de comision. în legislaţiile naţionale ale unor state se prevede408. Fondul şi efectele contractului primesc incidenţa legii . că această garanţie nu este un simplu drept de retenţie. aşa-numitele raporturi interne. între comitent. deoarece comisionarul încheie acte de comerţ cu terţul din împuternicirea sa şi pe contul său. deoarece asemenea mandatarului şi comisionarul are un privilegiu şi un drept de retenţie asupra mărfurilor ce le deţine de la comitent sau pentru acesta. deoarece bunurile comitentului deţinute de comisionar nu sunt în relaţie directă cu plata comisionului ori a cheltuielilor făcute cu îndeplinirea împuternicirii primite.

în situaţia în care părţile nu au desemnat legea aplicabilă. Astfel. se obligă ca în schimbul unei sume de bani. Prezentând clientului un cocontractant. Dacă părţile omit să aplice principiul lex voluntatis. numită curtier.desemnate de părţi prin acordul lor comun. din momentul încheierii contractului respectiv (mijlocit. codul elveţian al obligaţiilor prevede412: "curtierul are dreptul la remuneraţia sa imediat ce indicaţia pe care a dat-o sau negocierea pe care a condus-o se finalizează cu încheierea contractului". într-o altă opinie415. 12. care adesea este legea în vigoare în statul unde a fost încheiat ori se va încheia contractul intermediat.413 împrejurarea că clientul şi curtierul au sediul (domiciliul) în state diferite conferă contractului de curtaj caracter internaţional. 12. curtieri de spectacole. de cinema. Doctrina opinează pentru aplicarea legii ţării în care curtierul îşi exercită activitatea (care este ţara unde el îşi are sediul). în toate cazurile curtierul este un comerciant independent. 12. capacitatea clientului şi a curtierului este guvernată de lex personalis sau legea naţională. . Caractere specifice. Fondul şi efectele acestui contract primesc incidenţa legii determinate de părţi potrivit principiului lex voluntatis. practica jurisdicţională oscilează între a aplica legea în vigoare la sediul curtierului. care se ocupă de găsirea mijloacelor de transport pentru clienţi. Contractul internaţional de curtaj este un con tract prin care o persoană.4. curtierul dobândeşte dreptul de a fi remunerat numai prin încheierea contractului între client şi terţ. curtierii profesionişti s-au specializat pe domenii. care pun în legătură întreprinderi de presă. curtieri de vânzare de imobile. doctrina opinează în sensul supunerii contractului internaţional de curtaj legii statului pe teritoriul căruia a fost încheiat sau urmează a fi încheiat contractul intermediat de curtier. Contractul de agent (agency)414 este un contract încheiat între o parte. Pentru serviciile acordate clientului.5. care acţionează în nume propriu şi al cărui comerţ constă din intermedierea ce o execută cu titlu de profesie. de radiodifuziune şi de televiziune cu comercianţi interesaţi în publicitate. curtierul este obligat doar să garanteze fiecăruia identitatea celuilalt. curtierul primeşte o indemnizaţie. furnizând părţilor toate informaţiile referitoare la afacerea ce urmează să fie perfectată. numită principal. sarcina determinării lui lex causae revine judecătorului. având nevoie de anumite cunoştinţe spre a putea discuta în mod util încheierea de afaceri. numită curtaj.2. Noţiune. chiar dacă acesta nu a fost executat. în practica comercială internaţională. Conform practicii comerciale. iar principal — reprezentat. specializaţi în încheierea de operaţii de închiriere sau vânzare de nave. care tratează cu publicul pentru antreprenorii de spectacole etc. Rolul său este de a pune în legătură pe client cu un partener de comerţ în scopul încheierii unui contract. în cazul contractului internaţional de curtaj.5. numită agent. curtajul se datorează. Soluţia asupra căreia s-a oprit majoritatea practicii şi doctrinei dă preferinţă legii locului de executare. să procure celeilalte părţi. curtieri de transport. Astfel.4. Curtierul înlesneşte afaceri fără a interveni în contract şi nu poartă nici o răspundere referitor la executarea sau neexecutarea contractului a cărui încheiere a intermediat-o. există curtieri maritimi. agentul mai este numit reprezentant.1. Contractul internaţional de curtaj. 12. Contractul internaţional de agent. în schimbul unui comision. 12. intermediat). numită curtaj. Atunci când curtajul este realizat de un curtier întâmplător. sau legea în vigoare la sediul reprezentatului. un cocontractant. în principiu. care se obligă. în majoritatea cazurilor.4. Deseori locul de executare coincide cu sediul comisionarului. în activitatea comercială. numită client. curtieri de publicitate. să trateze afaceri în numele şi pe seama altei părţi. Noţiune.1. Această soluţie vizează ipoteza în care curtajul este practicat de un curtier profesionist.

în S. agentul este plătit printr-o sumă procentuală. oricare dintre părţi îl poate denunţa în scris420. El este. pe un anumit teritoriu422. numită consignatar. colectând pentru reprezentat comenzi ce le trimite spre apreciere acestuia din urmă. pentru unele cazuri forma scrisă a contractului este cerută ad validitatem. în această situaţie contractul de agenţie diferă. punându-i la dispoziţie toate documentele necesare. preferinţele clientelei pe care şi-a format-o. în plus. în contractul de agent se practică. Caracteristici.6. realizată în contul reprezentatului. chiar şi după expirarea contractului. cât şi de principaZ418. în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor sale. de asemenea. serviciile prestate de agent pentru principal sunt deosebit de utile. Din acest punct de .6. Caracteristici.A. în unele state ale S. stipularea clauzei de exclusivitate. Contractul de consignaţie este un contract în baza căruia o persoană numită consignant. există şi subagenruZ417. în S. pentru angajarea subagentului. 12. Dacă contractul a fost încheiat pe o durată nedeterminată. obligat să păstreze secretul asupra afacerilor reprezentatului (principal). 12. Subagentul este subiectul controlat atât de agent. Astfel. Pentru agent. în formă scrisă şi pentru o perioadă determinată. de o împuternicire scrisă din partea acestuia. fără a fi legat de aceştia printr-un contract de muncă. totuşi. anumite bunuri mobile pentru a fi vândute la un anumit preţ. facilitând realizarea afacerilor reprezentatului.A. Agentul comercial este intermediarul care cu titlu de profesie obişnuită negociază şi încheie vânzări.Codul elveţian al obligaţiilor defineşte agentul416 ca fiind cel care îşi asumă cu titlu permanent angajamentul de a negocia încheierea de afaceri pentru unul sau mai mulţi mandanţi sau de a le încheia în numele şi pe contul lor. agentul trebuie să aibă permisiunea expresă sau tacită a principal.4. Contractul internaţional de consignaţie. care va încheia operaţia juridică direct cu terţul. Reprezentatul este obligat să coopereze cu agentul pentru realizarea mandatului acestuia. într-un termen determinat. dar nu şi pentru executarea obligaţiilor acestora. precum şi eventuala compensaţie suplimentară pentru clientela dobândită. însă. agentul profesionist independent cunoaşte mai bine piaţa din zona sa teritorială de activitate. legislaţia în viguare. contractul de agent poate fi încheiat şi printr-o manifestare expresă sau tacită a luiprincipaZ421. în principiu. Astfel.U. 12. cu excepţia cazului când a intervenit în plus o convenţie ducroire cu mandantul424. de regulă. care este persoana autorizată de agent pentru a-1 ajuta să-şi îndeplinească obligaţiile faţă de principal. numită comision. Uneori agentul se poate comporta ca un curtier. împuternicirea eliberată unui agent pentru o perioadă mai mare de un an trebuie să fie făcută în formă scrisă. controlul şi supravegherea pieţei de desfacere. deoarece activitatea agentului nu se limitează la o anumită afacere ocazională. Specificul acestei forme de vânzare constă în interpunerea în raporturile dintre furnizor şi cumpărător a consignatarului. inclusiv ipoteza în care el se comportă ca uncomis-voiajor. plătindu-i pentru această activitate o sumă stabilită sub formă de cotă procentuală din preţul vânzării. închirieri. el este obligat să plătească agentului comisionul cuvenit. comisionul este sursa sa de beneficiu şi justifică interesul său pentru această activitate de reprezentare. intermediar de profesie. Pentru serviciile de intermediere.2. autorizaţia agentului pentru a vinde pământ trebuie să fie în formă scrisă şi semnată de principal. cumpărări. până în momentul în care reprezentatul (principal) achită comisionul convenit şi-1 despăgubeşte pe agent pentru cheltuielile efectuate în legătură cu reprezentarea419. Agentul. încredinţează altei persoane. va urmări realizarea unei cifre de afaceri cât mai mari.U. însă. uzanţele locale. calculată la cifra de afaceri. prestări de servicii în numele şi pe contul producătorilor sau comercianţilor. Agentul se comportă ca un mandatar cu reprezentare. interesat în încasarea unui comision cât mai ridicat. Agentul nu se găseşte în relaţii de subordonare faţă de reprezentat. Contractul de agent se încheie. de contractul de curtaj. care îndeplineşte funcţii de intermediar. Dar. Constatarea se referă la situaţia sa în general.U. Agentul răspunde numai pentru încheierea contractelor cu terţii. Noţiune. Agentul este obligat să îndeplinească împuternicirea dată de principal şi să vegheze asupra intereselor acestuia ca un bun comerciant423. conform căreia agentul are monopolul afacerior de o anumită categorie ale comerciantului reprezentat. având nevoie pentru încheierea afacerilor cu terţii în numele şi pe seama reprezentatului. Caracterul de contract cu titlu oneros al contractului de agent este subliniat şi de dreptul de retenţie al agentului asupra bunurilor pe care le are de la principaZ sau pentru acesta. Contractul de agent prezintă interes pentru ambele părţi. preocupându-se de prospectarea. procurând reprezentatului parteneri de afaceri.A.1. De asemenea.

consignatarul este un comerciant. Vinderea bunurilor se face la un preţ stabilit anticipat de consignant. Remuneraţia poate fi stabilită forfetar (o sumă fixă) ori procentual (în raport de preţul bunului) în contractul de consignaţie. consignantul va putea dispune oricând de bunurile încredinţate consignatarului. Remarcăm. mărci intacte etc. Dacă prin contract nu s-a prevăzut retribuţia cuvenită consignatarului. Deoarece în temeiul contractului de consignaţie. . De asemenea. cu titlu oneros. 12. adică la diferenţa între preţurile efectiv realizate din vânzările făcute şi preţurile prevăzute în contractul de consignaţie sau notele. consignantul deţine (prin analogie) poziţia de comitent. Consignatarul trebuie să aibă capacitate deplină de exerciţiu. De regulă. Dacă pentru îndeplinirea însărcinării primite. Consignatarul este obligat: — Să ia măsurile necesare pentru păstrarea şi conservarea mărfu rilor primite. Consignantul trebuie să aibă capacitatea de a încheia acte de comerţ. Obligaţiile părţilor. el îşi mai asumă o serie de obligaţii. — Să restituie cheltuielile făcute de consignatar cu îndeplinirea însărcinării primite. dacă în contract nu se prevede altfel. consignatarul trebuie să ia toate măsurile pentru conservarea bunurilor ce i-au fost încredinţate de consignant. în caz contrar prezumându-se că le-a primit în bună stare. în vederea identificării bunurilor date în consignaţie.6. consignantul are obligaţia să restituie sumele de bani respective. doctrina a menţionat următoarele425: consignaţia se analizează ca o specie a contractului de comision. consignantul are dreptul să controleze şi să verifice oricând bunurile încredinţate consigna. Prin cheltuieli efectuate în executarea însărcinării se înţeleg sumele avansate pentru conservarea şi desfacerea bunurilor predate în consignaţie. Consignantul are următoarele obligaţii: — Să predea consignatarului mărfurile la termenele de livrare şi în condiţiile convenite. pierdere sau deteriorare provenită din culpa sa sau a prepuşilor săi. în cazul când s-a convenit astfel prin contractul de consignaţie. deoarece el încheie contractele nomine proprio. iar consignatarul pe cea a unui comisionar.vedere.tarului. în calitatea sa de proprietar al bunurilor. Spre deosebire. putând proceda la inventarierea lor. Contractul de consignaţie este un contract sinalagmatic. cu excepţia unei stipulaţii contrare în contract. care încheie asemenea acte juridice cu caracter profesional. consignatarul este obligat să păstreze bunurile în starea în care au fost primite (ambalaje originale. condiţiile de vânzare. Totodată cheltuielile includ şi despăgubirile cuvenite consignatarului pentru prejudiciul suportat în executarea contractului.2. de acesta consignatarul are atribuţii mai limitate. consignantul îl împuterniceşte pe consignatar să încheie anumite acte juridice pe seama consignantului. Consignatarul răspunde pentru orice lipsă. încheierea contractului de consignaţie impune îndeplinirea de către părţi a condiţiilor de capacitate cerute de lege. deoarece actele juridice de vânzare se încheie pe seama sa. El răspunde pentru cantitatea şi calitatea produselor. acesta va avea dreptul numai la "suprapreţurile" ce le va obţine din vânzări. De asemenea. Rămânând titular al dreptului de proprietate. consensual. — Să plătească remuneraţia cuvenită consignatarului. că între părţi apar raporturi juridice asemănătoare celor izvorâte din contractul de mandat referitor la raporturile dintre mandant şi mandatar. în sensul că încheie numai acte de vânzare nu şi de cumpărare. Pe de altă parte. etichete. el poate modifica oricând în mod unilateral. însă.) şi să le depoziteze în locul cuvenit. doctrina juridică a remarcat426. Consignatarul este ţinut să comunice fără întârziere consignantului viciile mărfurilor. facturile şi dispoziţiile consignantului. consignatarul a făcut anumite cheltuieli. decurgând din faptul că devine şi depozitar al mărfurilor pe care se angajează să le desfacă propriillor săi clienţi. că prin contractul de consignaţie nu se transmite consignatarului dreptul de proprietate asupra bunurilor care i-au fost încredinţate.

activitatea de intermediere include şi unele activităţi sau forme de comercializare a mărfurilor sau a prestărilor de servicii în care instituţia reprezentării. cumpărând mărfurile şi revânzându-le clientelei locale pe care şi-o formează. concesiunea se deosebeşte de contractul de reprezentanţă: reprezentantul nu cumpără şi revinde pe contul său. consignatarul este obligat să remită consignantului la termenele prevăzute în contract. b) Concesionarul activează în calitate de comerciant independent. pe care concedentul se obligă să le vândă numai concesionarului.7. 12. însă şi în interesul unei alte persoane.7. cu precizarea condiţiilor unei atare vânzări. Prin contract consignat. la termenele stabilite în contract.2. Contracte comerciale cu funcţii apropiate de intermediere. 12. consignatarul poate vinde bunurile numai contra numerar şi la preţurile curente ale pieţei. în nume şi cont propriu. pe care le comercializează în nume şi în cont propriu. prin contract se poate stipula obligaţia concesionarului de a comercializa mărfuri care să depăşească un anumit plafon. Din categoria activităţilor comerciale cu funcţii apropiate de intermediere fac parte concesiunea. franchising-vi. în numele şi în contul reprezentatului. Pentru executarea însărcinării primite. Pentru ca activitatea de comercializare prin concesiune exclusivă să fie eficientă. el trebuie să-1 informeze pe consignant. In cazul concesiunii . 12. care activează pe un teritoriu determinat prin contract. Trăsăturile specifice ale contractului de concesiune comercială sînt următoarele427: a) Concesiunea are ca obiect mărfuri determinate. consignantul va putea revendica bunurile încredinţate sau preţul lor neachitat. să-şi organizeze comercializarea într-un anumit stil experimentat sub aspectul rezultatelor. primeşte dreptul de a fi aprovizionat cu anumite mărfuri ale unui producător. Pentru vânzările pe credit trebuie să se indice numele şi adresa fiecărui debitor. Concesionarul se obligă să comercializeze mărfurile respective pe raza teritoriului stabilit în contract şi să nu cumpere mărfuri similare de la un alt producător. în sensul ei juridic. căreia îi înlesneşte desfacerea sporită a mărfurilor sau a volumului de servicii prestate. Prin contractul de concesiune comercială exclusivă un comerciant independent. numit concesionar.1. Explicaţie preliminară. să procedeze la vânzare în termenele şi în condiţiile convenite şi să deconteze consignantului sumele primite de la clienţi cu titlu de preţ. preţul tuturor mărfurilor vândute. Consignatarul este obligat să restituie consignantului bunul încredinţat în consignaţie. consignatarul trebuie să acţioneze în limitele împuternicirii date de consignant. să efectueze publicitatea locală etc. depozitarea de mărfuri etc. să deţină un anumit stoc de piese de schimb. Intermedierea constă. şi anume: el trebuie să asigure mărfurile contra riscurilor. Contractul de concesiune comercială. termenul de plată şi cambiile sau garanţiile primite. suma datorată. — Să prezinte darea de seamă consignantului asupra îndeplinirii mandatului său. în absenţa unei stipulaţii contractuale ori a unei dispoziţii scrise a consignantului asupra condiţiilor vânzării.Consignatarul are o serie de obligaţii ce derivă din calitatea sa de intermediar. în înţelesul său larg. — Să execute mandatul dat de consignant. deci tocmai în această activitate de interpunere între producător şi consumatorul final. nu se regăseşte şi în care operaţiunile se desfăşoară de către o persoană (care are calitatea de comerciant) în numele şi contul său. Informaţia trebuie să cuprindă bunurile vândute contra numerar şi cele vândute pe credit. cu privire la vânzările efectuate."irul poate fi autorizat să vândă bunurile pe credit. numit concedent. Prin această trăsătură specifică.7. dar se rezumă să îndeplinească acte de comerţ. Deoarece consignatarul acţionează pe baza împuternicirii consignantului. facilitând intensificarea continuă a cifrei de afaceri. Bunurile primite în consignaţie fiind vândute pe seama consignantului. In caz de faliment al consignatarului. dacă acesta nu a fost vândut în termenul convenit.

Tapeware (ambalaje din plastic). iar ca urmare poate prelua o altă concesiune pentru aceleaşi mărfuri.reprezentarea lipseşte. consignaţie. iar concedentul este un producător mai puţin cunoscut pe piaţa respectivă.7.XIII din 01. comercială sau de serviciu a unei firme de renume mondial. îşi asigură monopolul comercializării acelor mărfuri pe raza teritorială stabilită. Pepsi-Cola. La această formă de concesiune se recurge în situaţia în care concesionarul are o reţea puternică de desfacere. concedentul poate să încheie concesiuni şi cu alţi concesionari. pe care le acordă concedentului. De asemenea. dreptul de a folosi marca de fabrică. Contractul de franchising. Contractul de concesiune generală prezintă avantaje pentru ambele părţi. Concesionarul are avantajul că. . în cazul unor asemenea contracte. Specific este faptul că refuzul de reînnoire a contractului nu poate duce la solicitarea de daune-interese (cu excepţia unui abuz de drept). prin contract concedentul se obligă să aprovizioneze pe concesionar în mod ritmic şi. Se înţelege că firma care cedează acest drept nu se poate separa de necesitatea supravegherii producţiei şi serviciilor care se furnizează pe diferite segmente de piaţă sub marca sa. evitând concurenţa altor firme. cum este în cazul reprezentării sau al consignaţiei. Multe firme. fără să investească fondurile într-o reţea proprie de comercializare.1335 . beneficiind în schimb de credite fără dobândă şi de alte avantaje. de regulă. a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă o altă formă de comercializare a mărfurilor şi serviciilor. Concedentul îşi măreşte volumul vânzărilor. beneficiind de marca de fabrică a concedentului. pătrunde pe noi pieţe. Contractul de franchising are ca obiect acoradrea de către un comerciant-producător. Totodată. în practică se utilizează contractul de concesiune cu clauza de exclusivitate a aprovizionării numai de la un anumit producător. numit franchiser. viteza de rotaţie a fondurilor circulante creşte prin efectul cumpărării mărfurilor de către concesionar şi nu predarea lor în depozit (consignaţie).1997 cu privire la franchising. se pot încheia contracte de concesiune cu clauza de exclusivitate de vânzare. c) Beneficiul concesionarului se realizează din diferenţa de preţ dintre cel de cumpărare şi cel de vânzare şi încasarea unui comision aşa cum se practică în cadrul celorlalte forme de intermediere. folosind mijloacele şi reţeaua comercială creată. în Republica Moldova franchising ~ ui este reglementat prin Legea nr. punerea la dispoziţia franchisee a licenţei şi cunoştinţelor sale tehnice şi exercitarea controlului tehnic şi comercial apar ca necesităţi obiective. uneori în condiţii avantajoase de credit pe care nu le-ar putea obţine de la alţi producători.U. know-how-u\ şi asistenţă unui comerciant persoană fizică sau juridică. nici concesionarul nu mai este legat de concedent. în schimbul unui preţ constând într-o sumă de bani iniţială şi o redevenţă periodică. Corespunzător concesiunii reglementată şi răspândită în Europa. d) în practica comercială durata contractului de concesiune este scurtă. Elementul principal într-un contract de franchising îl constituie. 12. concesiunea poate îmbrăca şi alte forme. De aceea. printre care CocaCola. denumită franchising. a dreptului de a vinde anumite bunuri sau de a presta anumite servicii şi de a beneficia de un sistem de relaţii care conţine marca. în sensul larg al cuvântului428 în operaţiunile de franchising intră orice operaţiune de vânzare indirectă. renumele. în S.X. de regulă. în care monopolul comercializării unor mărfuri produse de un anumit producător concedent îl deţine concesionarul. un an şi în funcţie de rezultate poate fi reînnoit. Howard Jhonson şi Hilton (hoteluri. care trebuie să fie cu o reputaţie de preferinţă notorie. Astfel. De asemenea. respectiv contractul de comision. în timp ce aceasta constituie. numit franchisee.) îşi datorează dezvoltarea rapidă acestei forme de comercializare. în funcţie de poziţiafie piaţă a producătorului şi a comerciantului. care activează în cadrul aceleiaşi raze teritoriale. numită franchise free. concesiune comercială etc. mandat comercial. moteluri etc.A.3. Mai mult. care poate în acelaşi timp să se aprovizioneze şi din alte surse. unul din elementele contractului de reprezentanţă. decât aceea de exclusivitate.

în aceste condiţii. e) să acorde dreptul de control franchiser-ului. e) să stabilească şi să asigure sortimentul mărfurilor sau serviciilor. tehnicilor de comercializare sau de prestare de servicii şi privitor la calitatea publicităţii efectuată pe plan local. în caz contrar suportând unele penalizări. de comerţ sau de servicii. licenţe de patente şi mărci. respectiv împrumută caracteristicile proprii ale contractelor de: vânzare cu monopol. rezultă că această formă de comercializare conţine ca elemente. completrea colecţiilor. acordarea de asistenţă în conducere. d) să se ocupe de publicitatea produsului sau serviciului respectiv. să asigure aprovizionarea ritmică. în următoarele domenii: vânzare de automobile. în special. pentru facilitarea vânzărilor. sau a unui proces deja existent de fabricaţie şi de distribuţie. prin utilizarea mărcilor de fabrică şi de comerţ notorii. . Practica arată că în S. privind respec tarea strictă a metodelor. precum şi pentru însuşirea tehnicilor de comercializare sau de prestare a serviciilor prin: pregătirea personalului în faza iniţială. continuarea pregătirilor pentru desemnarea unui consilier. alimentaţia publică.U. subantrepriză de fabricaţie şi prestări de servicii. d) să investească mijloacele materiale şi băneşti pentru a putea pune în aplicare formula de lucru a franchiser-ului. promovare. b) să desfacă produsele sau să presteze serviciile în cauză. De asemenea. de reprezentare430. instalării. . care va lucra la început alături de franchisee. b) să pună la dispoziţia franchisee-ului licenţa şi know-how-\i\. — o redevenţă stabilită în procente sau ca o cotă fixă din desfacerile realizate de franchisee. industria de turism şi hotelieră. cu toate că este un comerciant independent.în sensul strict al cuvântului429 franchisingul se referă numai la dreptul unei persoane franchisee. franchiser-ul elaborează un catalog de produse şi servicii. Expansiunea lui s-a realizat sub diferite forme: vânzări. preţurile sînt numitorul comun şi instrument de promovare.următoarele: sînt a) să pună la dispoziţia franchisee-ului o marcă de fabrică. renunţând oarecum la independenţa sa. Din drepturile şi obligaţiile pe care şi le asumă părţile într-un contract de franchising. după caz. prin contractul încheiat se obligă la următoarele: — a) să se conformeze unor politici şi unor reguli stabilite defranchiser. know-how. Obligaţiile şi drepturile franchiser-ului asumate prin contract. c) să respecte zona teritorială în care activează. franchisingul s-a dezvoltat. know-how-ul şi asistenţa franchiser-ului. Activitatea şi asistenţa acordată defranchiser pentru promovarea vânzărilor pe care le realizează/ranchisee-ul este complexă. potrivit contrac tului. începând de la acordarea de credite şi continuând în faza de organizare-dotare. Catalogul prevede preţurile de vânzare cu amănuntul sau ale fiecărei categorii de servicii. conducerii etc. constituirea stocurilor. f) să realizeze o anumită cifră de afaceri.A. marketing. cu respectarea strictă a condiţiilor contractuale. modelelor. Franchisee-ul. c) să acorde partenerului asistenţă tehnică în domeniile pregătirii profesionale. f) pentru acordrea dreptului de comercializare şi asistenţei primeşte de la franchisee: taxa de intrare (remunerarea/îrmei "mamă" pentru acordarea dreptului de a folosi marca şi sistemul de lucru al acestuia). scutind pe franchisee de cheltuieli de publicitate. câştigat contractual de a beneficia de marca. renumele.

şi anume: a) atrage folosirea reciprocă a resurselor materiale ale parte nerilor. depozitarul are drept de retenţie asupra bunurilor ce i-au fost date în depozit. Spre deosebire de contractul civil de depozit. contractul comercial de depozit are caracter oneros. numită depozitar. care se stabileşte în raport de cantitatea mărfii depozitate (mai exact spaţiul de depozitare afectat) şi de durata depozitării. chiar înaintea expirării unui termen fixat în contract. e) franchisee beneficiază de reputaţia mărcii firmei "mamă". Pentru reuşita operaţiunilor defranchising. g) are asigurată exclusivitatea operaţiunilor în zona respectivă sub marca franchiser-ului. în situaţia în care deponentul nu achită taxa de depozitare. m) franchisee-ul deşi acordă firmei "mamă" unele drepturi de control. Constituind acte de comerţ. docuri etc. deoarece se formează ca urmare a predării efective a bunurilor în posesia depozitarului. depozitarul fiind remunerat pentru serviciile sale prin taxa de depozit. printre care principala este că înlesneşte vânzarea-cumpărarea. b) dă posibilitate franchiser-ului să creeze acest sistem de dimensiuni mai mari decât i-ar permite propriile mijloace. . Depozitul comercial este întotdeauna voluntar. Contractul internaţional de depozit. d) franchiser-ul face importante economii prin eliminarea unor cheltuieli (salarii. deponentul având libertatea să-1 aleagă pe depozitar. ceea ce îi asigură o clientelă sigură şi expansiunea operaţiunilor. depozitul constituie o activitate comercială. în schimbul unei sume de bani (taxa de depozit) să le conserve. unul sau mai multe bunuri. numită deponent. c) permite franchiser-ului să-şi extindă activitatea printr-o reţea mai densă. să le păzească şi să le restituie la prima cerere431. facultatea de a reclama oricând restituirea bunurilor date în depozit. iar încălcarea acestei obligaţii atrage răspunderea contractuală. antrepozite. depozitarul se obligă să nu folosească bunurile.Contractul de franchising s-a extins în ultimul timp şi în Europa. crescând totodată prestigiul "mărcii" sale. 1) se anihilează concurenţa prin exclusivitatea teritorială. ambalate şi etichetate potrivit naturii lor specifice. i) firma "mamă" acordă sprijin în obţinerea de credite. dacă obiectul lui îl constituie mărfurile. care se realizează. depozitarul obligându-se ca. formarea personalului. Contractul de depozit are caracter real. piaţa să fie potenţial mare. iar poziţia /rarzc/iisee-ului să nu fie în inferioritate în raport cu firmele concurente. Contractul internaţional de depozit este contractul în baza căruia o persoană. h) franchisee-ul poate folosi brevete sau procedee tehnologice şi asistenţă tehnică ale franchiser-ului. 12. El este un executant cu unele drepturi. fără risipirea mijloacelor. în comerţul internaţional. local. care este gratuit. produsele şi serviciile care fac obiectul acţiunii trebuie să aibă o anumită originalitate. de către adevărate întreprinderi oragnizate sub formă de depozite generale. în afara obligaţiei de plată a taxei de depozitare. încredinţează spre păstrare altei persoane. să păstreze secretul operaţiei (dacă s-a prevăzut expres în contract) şi să le restituie la cerere. îşi păstrează independenţa mijloacelor şi a acţiunilor. având perspective de expansiune şi în comerţul internaţional. Depozitarul se obligă să conserveze bunul. procurarea unor mijloace. Deponentul are obligaţia să remită depozitarului bunul sau bunurile — obiect al contractului. f) franchisee-ul are asigurată extinderea operaţiunilor sale comer ciale cu investiţie minimă şi în timp scurt. deponentului îi revine obligaţia să-1 despăgubească pe depozitar pentru cheltuielile efectuate pentru păstrarea bunurilor. însă. El are. publicitate regională).4.7. De asemenea. depozitarea mărfurilor în depozite are importante funcţii în comerţul internaţional. împrejurarea se explică prin avantajele pe care el le prezintă ca modalitate de comercializare a produselor şi serviciilor.

numărul curent din registrul în care au fost înscrise mărfurile depozitate şi data emiterii documentelor. să fie o activitate comercială foarte rentabilă. în centrele organizatoare de târguri şi expoziţii internaţionale. pe teritoriul căruia funcţionează. Spre deosebire de dreptul continental.plata taxelor de import ori export şi poliţa de asigurare. automobilele etc. Contractul internaţional de depozit constituie instrumentul juridic care stabileşte cadrul păstrării mărfii în asemenea magazii generale. este şi proprietarul mărfurilor înscrise în el. dreptul englez nu cunoaşte sistemul titlului dublu. că prin folosirea separată a warantului pot fi obţinute credite numai pe baza înmânării acestui document creditorului. Transmiterea acestor titluri se face prin gir. legitimat prin girul neîntrerupt al acestora. în porturi libere şi în alte porturi cu trafic comercial ridicat. — — — termenul de păstare a bunurilor depozitate. — natura. — numele şi sediul deponentului. şi anume: talonul. De exemplu. Cele mai însemante depozite internaţionale de mărfuri se află în marile centre comerciale şi industriale. iar girul recipisei de depozit — dreptul de a dispune de ele.Această activitate apare ca necesitate în numeroase situaţii. în comerţul internaţional se practică varietăţi ale depozitului regulat. cum ar fi: ipoteza în care producătorul nu găseşte imediat cumpărător sau când acesta din urmă nu se prezintă la timp să preia marfa cumpărată. de regulă un an. însă cu respectarea dreptului posesorului warantului. gajarea mărfurilor se face numai prin girarea acestei recipise. cât şi warantuZ. contractul de concesiune comercială comportă pentru concesionar şi calitatea de depozitar al mărfurilor concedentului. în baza căruia bunurile clienţilor cazaţi într-un hotel sînt date în depozit (pentru pază) hotelierului. calitatea şi valoarea mărfii predate. în lipsa unui asemenea termen. la purtător sau la ordin. după scurgerea unei perioade de timp. comportând întocmirea a trei înscrisuri diferite. . în marile aeroporturi cu caracter comercial. covoarele. de la data depozitării. Recipisa de depozit şi warantul sînt titluri de credit nominative. care nu a trimis la termenul convenit mijlocul de transport pentru preluarea mărfii. . Girul warantului conferă giratarului numai un drept de gaj asupra mărfurilor. Frecvenţa unor asemenea situaţii face ca organizarea de magazii generale. care reglementează atât recipisa de depozit. vânzarea prin consignaţie comportă stabilirea între consignatar şi consignant şi a unui raport juridic de depozit în baza căruia cel dintâi dobândeşte şi calitatea de depozitar al mărfurilor celui de-al doilea. Normele de drept incidente în materie obligă pe deponent să ridice mărfurile în termenul stabilit sau. Practica comercială relevă faptul. fără nici un drept al unor terţe persoane. Orice depozit este supus legislaţiei naţionale a statului. antrepozite. depozitele generale. operaţie ce are ca efect gajarea mărfurilor fără predarea efectivă a lor în posesie creditorului. Prin urmare. constituind dovada existenţei contractului de depozit. în cazul în care au fost girate ambele titluri — recipisa de depozit şi warantuZ — proprietatea mărfurilor depozitate se transferă asupra girantului. emiţând numai recipisa de depozit. recipisa de depozit şi warantuL Talonul rămâne în registrul administraţiei depozitului şi are valoare probatorie. se realizează prin girarea concomitentă a recipisei şi warantului. De asemenea. Soluţia adoptată de dreptul continental prezintă avantajul. în care se încorporează marfa depozitată şi care se remit deponentului. Dacă deponentul nu ridică mărfurile. că negocierea deplină. în turismul internaţional se practică pe scară largă depozitul hotelier. şi anume: depozitul pentru paza şi supravegherea unor bunuri cum sînt obiectele preţioase. ele trebuie să conţină o serie de menţiuni obligatorii: denumirea şi sediul depozitului general. El se încheie în formă scrisă. ori când dintr-un motiv oarecare vasul destinat să transporte marfa nu soseşte la termen în portul de încărcare etc. Pentru ca recipisa de depozit şi warantul să poată fi negociate ca titlu de credit. dar cu conţinut identic. depozitarul poate să procedeze la vânzarea lor prin licitaţie publică. poate să ceară vânzarea mărfurilor depozitate şi giratarul warantului neplătit la scadenţă şi care a protestat ridul respectiv. Tot astfel. docuri etc. Sînt situaţii când depozitarea se face pe contul importatorului. blănurile. Posesorul legal al ambelor titluri. Numeroase operaţii comerciale implică în derularea lor şi un contract de depozit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful