Na osnovu člana 47 stav 7 Zakona o divljači i lovstvu (“Službeni list CG“, broj 52/08), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, d o n i j e l o je

PRAVILNIK o uniformi, službenom naoružanju i legitimaciji lovočuvara
(Objavljen u Službenom listu CG broj 14/09)

Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se izgled i sadržaj uniforme, vrsta službenog naoružanja i način izdavanja službene legitimacije lovočuvara. Član 2 Uniforma lovočuvara je zimska i ljetnja. Uniformu lovočuvara čini: zimska jakna, prsluk, košulja (zimska i ljetnja), pantalone (zimske i ljetnje), terenske cipele (duboke i plitke), gumene čizme, zimska kapa i šešir. Kao dijelovi uniforme iz stava 1 ovog člana, podrazumijevaju se dvije zimske jakne, dva prsluka, dvije košulje, dva para pantalona, dva para terenskih cipela, odnosno gumenih čizama, dvije zimske kape odnosno šešira. Član 3 Uniforma lovočuvara je od čoje ili drugog odgovarajućeg materijala maslinasto zelene boje i ima sljedeći kroj: - zimska jakna je standardnog tipa na jednoredno zakopčavanje sa tri dugmeta, sa klasičnom kragnom i našivenim džepovima; - prsluk je klasičnog kroja sa našivenim džepovima; - košulje su klasičnog kroja sa naramenicama i našivenim džepovima; - pantalone su klasičnog kroja ojačane postavom, sa džepovima sa strane i pozadi; - terenske cipele su kožne i imaju đon sa kramponima; - gumene čizme su standardne lovačke; zimske kape su tipa šapke; - šešir je klasični lovački. Član 4 Lovočuvar nosi uniformu samo za vrijeme vršenja službe. Uniforma lovočuvara traje tri godine, osim terenskih cipela, odnosno gumenih čizama, koje traju dvije godine. Član 5 Na zimskoj jakni, košulji, odnosno prsluku, stavlja se oznaka “LOVOČUVAR“, koja se nosi na lijevom džepu zimske jakne, odnosno košulje ili prsluka.

1

.Oznaka iz stava 1 ovog člana. izrađena od pune hartije. lovočuvar je dužan da službeno naoružanje vrati korisniku lovišta u roku od 24 časa od dana prestanka službe. dimenzija 80 х 50 mm. .jedinstveni matični broj i adresu stanovanja lovočuvara. dimenzija 105 х 75 mm.fotografiju lovočuvara. . U Evidenciju službenog naoružanja unose se sljedeći podaci: . Član 6 Službeno naoružanje lovočuvara čine lovačko oružje i municija. .potpis i pečat ovlašćenog lica za izdavanje legitimacije. dimenzija 40 х 30 mm. .oznaku “LEGITIMACIJA LOVOČUVARA“. .datum izdavanja službenog naoružanja.potpis lovočuvara. . na crnogorskom jeziku.broj legitimacije. . . naziv lovišta. . vodi se evidencija. .ime i prezime lovočuvara. vrsta i količina).vrsta i marka. Po prestanku službe čuvanja lovišta.potpis lovočuvara i ovlašćenog lica za izdavanje službenog naoružanja. .naziv lovišta. vraćanje i dr. Član 7 Službeno naoružanje lovočuvar nosi i koristi samo za vrijeme vršenja službe. . latinicom. ispisuje se na plastičinoj pločici. službenog naoružanja). 2 .redni broj. jedinstveni matični broj i adresa stanovanja lovočuvara. tamnozelene boje. ovjerenih potpisom i pečatom korisnika lovišta. ime i prezime lovočuvara i broj njegove legitimacije. . štampanim slovima. Evidencija iz stava 2 ovog člana vodi se u obliku knjige sa koricama tvrdog poveza. Prednja strana legitimacije lovočuvara sadrži: .prezime i ime. Ispod oznake “LOVOČUVAR“ ispisuje se naziv korisnika lovišta. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.rubrika za napomene (gubljenje. koja se sastoji od numerisanih stranica. Korišćenje službenog naoružanja lovočuvar vrši u skladu sa zakonom.podaci o municiji (kalibar. ispisuje se naziv “Evidencija službenog naoružanja“. kalibar i fabrički broj lovačkog oružja. srebrne boje. koja je plastificirana. . zlatnožute boje. Evidencija službenog naoružanja vodi se na Obrascu broj 1.datuma izdavanja. oštećenje. O izdatom naoružanju iz stava 1 ovog člana.broj legitimacije lovočuvara i lovočuvarski reon. Član 8 Legitimacija lovočuvara je pravougaonog oblika.naziv korisnika lovišta sa sjedištem. . Na naslovnoj strani korica knjige iz stava 3 ovog člana.

potpis lovočuvara i ovlašćenog lica za izdavanje legitimacije. jedinstveni matični broj i adresu stanovanja lovočuvara kome je izdata legitimacija. koje se bez kontrole kreću po lovištu. kojima se utvrđuje njegov identitet. aprila tekuće za prethodnu lovnu godinu. koji glasi: “Lovočuvar je ovlašćen da: 1) od lica zatečenog sa sredstvima za lov ili lovačkim psima u lovištu zahtijeva da pokaže lične isprave. vodi se Evidencija legitimacija. 5) privremeno oduzme ulov.rubrika za napomene (gubljenje. 2) izvrši pregled vozila i drugih sredstava za prevoz ili prenošenje stvari za koje postoje osnovi sumnje da prevoze ulovljenu divljač i njene djelove. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio. kao i dokumenta koja potvrđuju rasnost i identitet psa (rodovnik ili drugi međunarodno ustanovljeni model obilježavanja). korisnik lovišta dostavlja Ministarstvu. Član 9 O izdatim legitimacijama lovočuvara.datum izdavanja legitimacije. kao i pasa i mačaka lutalica. ako postoje osnovi sumnje da su upotrijebljeni ili bili namijenjeni za izvršenje krivičnog djela ili prekršaja koji se odnosi na lov ili da su nastali ili pribavljeni izvršenjem takvog krivičnog djela ili prekršaja. . . Član 10 3 .” Sadržaj i izgled legitimacije lovočuvara. Podatke iz stava 4 ovog člana. 7) vrši. dat je na Obrascu broj 2 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio. ovjerenih potpisom i pečatom korisnika lovišta. 8) preduzima druge mjere i radnje za koje je zakonom i drugim propisima ovlašćen. . 6) o utvrđenim nepravilnostima odmah obavijesti korisnika lovišta. kao i da utvrdi da li je lov obavljen u skladu sa propisima. vraćanje i dr. Na naslovnoj strani korica knjige iz stava 2 ovog člana. a po potrebi policiju i nadležni inspekcijski organ. koja se sastoji od numerisanih stranica.Zadnja strana legitimacije sadrži tekst o ovlašćenjima lovočuvara.redni broj. po potrebi. oštećenje. . sredstva za lov. 3) zahtijeva lične isprave od lica zatečenog u vršenju prekršaja ili krivičnog djela koje se odnosi na lov i od lica za koje postoje osnovi sumnje da je izvršilo prekršaj ili krivično djelo koje se odnosi na lov. ispisuje se naziv “Evidencija legitimacija“. Evidencija legitimacija se vodi u obliku knjige. na Obrascu broj 3. do 15. kao i da vrši kontrolu u cilju pronalaženja sredstava kojima je izvršen prekršaj ili krivično djelo koje se odnosi na lov. dozvolu za lov i lovnu kartu.prezime i ime. kao i vozila i druge predmete. 4) pregleda ulov i sredstva za lov. planirani sanitarni odstrijel divljači. Evidencija legitimacija sadrži sljedeće podatke: . sa koricama tvrdog poveza. legitimacije). .lovočuvarski reon.

šumarstva i vodoprivrede Broj: 322/08 – 0801 − 9379/4 Podgorica. godine MINISTAR mr Milutin Simović. 4 . odnosno nestanka legitimacije. obavijestiti korisnika lovišta koji je legitimaciju izdao.Po prestanku službe čuvanja lovišta. lovočuvar je dužan da legitimaciju vrati korisniku lovišta u roku od 24 časa od dana prestanka službe. Lovočuvar koji izgubi ili na drugi način ostane bez legitimacije. dužan je u roku od 24 časa od dana gubitka. Ministarstvo poljoprivrede. Nova legitimacija se može izdati lovočuvaru. s. 18 februar 2009. broj 28/80).r. nakon što se u “Službenom listu Crne Gore“ legitimacija iz stava 2 ovog člana. Član 12 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore“. objavi nevažećom. Član 11 Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascu legitimacije lovočuvara ( “Službeni list SRCG“.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful