P. 1
Cartea-tehnică-a-agricultorului-1987

Cartea-tehnică-a-agricultorului-1987

|Views: 116|Likes:
Published by pharaonu75

More info:

Published by: pharaonu75 on Apr 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2014

pdf

text

original

MINISTERUL

AGIUCUL

TURII

ACADEMIA DE $TIINTE AGRICOLE $1 SILVleE

PE DRUMUL INFApTUIRl1 NOli REVOLUTII AGRARE

Legume ~I cartofi

MINISTERUL

AGRIUULTURII

ACADEMIA DE ~TIINTE AGRICOLE ~I SILVICE

CARTEA TEHNICA A AGRICULTORULUI
Legume ,i cartofi

CENTRUL

DE MATERIAL

DIDACTIC ~I PROPAGANDA

AGRICOLA

REDACTIA DE PROPAGANDA TEHNICA AGRICOLA.

CUPRINS
Intraducere 7

1. CUUURA
plantele

IEGUI\IELOR
culturilur premergatoare de legume in functie ,

.
de sol ~i . . . . . . saditor .

1. Arnplasarea

2. Lucrarile solului A. Psntru cutturi de legume in ogor B. Pentru cultur i succesive l.'i dubio ......•. 3. Ilistan

: .

te

20
22

10 16 16

~i densltati.

I
I

4. tnfiintarea culturiior de legume A. Scheme de lllfiintarc 13. Cul turi fnIiintatc' prin rasad \ii material C. Culturi infiintatc prin semana t direct

26 26 49
54

r

5. Fertilizarea de bazii . A. Doze de lngrii~minte organicc . B. Doze de ingrii.~mintc mineralo · .. ········· 6. tntrelinerca culturilor de legume . A. Lucrari de ingrijire cu caracter general. . H. Doze de ingra~millte minerale . C. Irigarea cul tur ilor de legume . D. Combaterea bolilor si dauna torilor . a) Desinfeciia ameste~ull.i peatn. jJ1'oducel"ca. rri.·

.56 5(;

57
58 58 62 61 67 67 68

sadurilor b) Dezinfectia tcrmicii a scminielor de legume-

. .

c) Traiarea cliimicr'i a seminielor de -legume. " . d) Conditiile de mediu. care [aoorizeasa produccrea injecfiilor cu diferifi agmji patogmi in oulturilc

70

de legume

,

.

73

e) Conditiil ndiorilor

e de mediu' care fouorizeazi; atacul dduin cl.Uurile de leg!l1'I'c",;", .... , , .

76

3

de combaterea agc"!ilor paiogeni ~i ddunalorilor la r<lsaduri . . . . . . . . . . . . g) FfmCioiil6 I~i bactericide utiIi3ate pwlrl< combaterea agerl;i.lor patogeni fn c!ldI1~1"i16 if D legume. . h) Insecticide (acar:diGB) utilisate f'lUililbatcrra d auniftol'il 0 r ia GuUuril e if e legum a ... . . . . . . . i) SPeclrul de a~/i"ne al produselor ulil'izale (flmgi-

f) Milsuri ii mijloacc

79 83
85

c) CanWrlJile de !erWizan!i {iOi gratne} neccsa.n pentru 100 Jill'! sojulie nn/riliva, in vedorea jertiliziWii sup/imentelre a rasadurilor .... , . , , e1) Dezi» ...fectarea. amestscurilor de p6m£nl penlrl' pYaduGtrea rilsadlwitor· ..... , ... , .... , ... , . . .

160 162 163 165 166 167 171 171 173 174 175 175 176 177 178 180 181 182 183
184 179

baotericide) pent'Yuw,nblllerca ageniilor la legume de cfmp ", .. , .. ,",... j) SPectn!1 de aciiune al prodllseZ,,,, uiiiizate tn combalerea diltmatorilor la legmnc de cfmp (ill-

patogeni

cide,

86 92
95 99

II. CULTURA CARTOFULUI I. Plantc!c premergaroare
2.. Lucrarile solului ,

,

,.,

"

,"",

.....•.... " .. ,., ,.....

,

~ecticide-acaricide)

......

, .. ,.,",..........

E. Lucrar] de ingrijire cu caracter 7. Evaluarea produclici de legume.,

special .. ".... ,,.,., ,.

J. PrcgilUrea materlalului de plantare .. ,
4. Plantatui

, ,....... de phUltat~i ~tabiIirea normel

Icgumelor ' ,. . . . . . de legume cultivate In Romfinia ... , 10, Gfeutatea ~i Insu~irile agrobiologice ale scmintelor de leg lIme ,.,', , , .. ,""",. 11. Producerea n1.sad.urilor de legume pcntru eulturi in sulazit ~i dmp .... , ... , .. , "................. A. Construcj ii'le neoesare , , , .
9. Hibrizi~i solurl B. Sisterne de produoere a -rasadur.ilol' pe specii- , , . C. Componento D. Consumul organo-minerale folosits in producetipuri

S. Recoltarea

102 106 138 110 140
145

rea rll;sarh-\rilor . , , , .. ,

,

,

, .. , ,. ... ..
de

J 17 148
149

.... , , .........•........... ,', ... ,... a) Epooa ;iadincimea de plantare ,. , , , . . b) DelisilaJi # nonne de plantare , ,. ,., . . . c) Greutatea medic a tuberculiior {grams} in jUl1cfie de modf~l de. (;ai!:l>rare ~i ~oi ' •., ..••• " .. ".... d) Norma de plantare a o~,r/Qfului pentru sdmin;t£. in jUl.clie degreuiatea mediea tuberculilor ~i desimea de plantare , ,-., ,,,, ,.... .5. intreUncrea. culturilor , ".".".". a) Ferli!izarea arganiGd (canlimJlul total de N, PiJ6 ;i 11aO I'n dijerile tngrajdminleorganice)........ b) Fertilizarea cartafului pe s~opuri de jolosin!ii. . . . c) Dijerenlierea doselor de erbicide in funcfie de tipul

In

rn-sadnit:e , .. , . , ,.,, , , :. " ,.. E. Caracteristici ale principalalor materiale organice termogene folosite pentru incahirea. blologica a
rasadur ilor .,, , . , .. , , , . , , , .. , . . . . . . . pentrn obtinerea

de biceombustibil

Ia diferite

de sol "',.,

••..••••..

" •. " •. , ••••.•

"."...

de rasaduri................................ G, Programarea producerid ri1sadurilor H. Recomandilri telmice privind instalarea Jelor inciUzite pe calc biologtca . ,
1. Preei!:!ri privind nate producerii. ,legume timpurii

F. Date

tehnice

privlnd

semanatul

d) e) f) g) h)

L ucrllri de intre!inere a r;ult'urilor .. , , . . . . . . . . . . Erbi'cide pe1ttn~ cambaterea bUrtlieniJ01' problema Combaterea manei carlof~lui , ,, ,...... COlllbaterea g'ndavuluj. dil> Colorado, ,. [riga,rea .. " ,.,.,', , .. ,..

149 150 152 156 157 157 159

6, Evaluarea productiei

,

, .. ,

,'
, , .. ,. ,,,,. , ,.,,. ,

rasadni·

,. microclimarul din spariile destirasadurilor pentru culturile de ,", .. , .. , ,

71. Recoltarea , , , ., , 8. Pastrarea ".,., .. ,.,.,.,"', 9, Soiurl decartof ad mise in cultura , , , 10. Zonarea ~i amplasarea culturll cartofului

185
186

11. Ram de acumulare medic zilnic;i a productiei de cartof

188 189

J.

Chimizarea procesului de producere a. rasadurilor de legume·, ,-. . a) Erbicide ulilizale £n eombalerea buruienilor la poilU-Gerea rdsadu'YlJor de legume· •• ····· ,. . . . b) Pesticide !olQsi/e b, combaJerea bolilor la rilsadurife de legume ,, ,." .......

4

INTRODUCERE

I'

I

C ariea tehnic« a agricultwului serveste la fndrumarea lucridorilo» din domeniul. producfiei vegetale. Ea confine datele ielmice ~i iehnologice necesare planificiirii Iji execu!iei tutu1'or lucrifrilor prin care se asig~wa ob!inerea unorproducfii mari ~i constante la leg1~me !ji cartofi. Daiele tehnice eontinute sin! in concordantd cu cele mai noi cuceriri $tiintei agricole !ji re;peeta aciele normative aflate in vigoare. !1'b acesi volu.m sint prezentate caracteristicile plantelor, pe elemente morfologice ~i sint precizatc daiele tebnologice, ca : desimile plantelor la heciar $i la meiru, normele de saminfa, respecii» material de plant at, epocile $i parametrii de executie a lucriirilor £nceP£nd eu ariiturile de baz«, pregiitirea patului germinativ, semiinatul sau plantalul, [ertiliearea, intrefinerea culturilor, inclusi» combaierea bali lor $i diiuniitorilor, recoliarea !ji piistrarea produselor. Lucrarea de fafii. nu inloeuie$te manaatete ;;i tratatele de specialitate agronomic if, insii pune la dispo'titia oamenilor 1:mmeii din agriculturii datele necesare pentr'tt a putea executa $1: eualua cored fiecare veriga tehnologica precwnl, $'t rez'uUatulmuncii lor, exprim(lt~n recolt(1.,

ale

7

..

: ,.

.....

o

1. A)1PLASAREA

CULTUR[LOR ~I PLANTELE
Plante

DE LEGU)1E l:f FUNCTIE PREMERGATOARE

DE SOL

,~

~ -

p rem e.rg 11.t oa re

Cultura

Ioartc

bune

bulle

corespunzlitoare -I bcstanoase, cereale de

contraindicate
j

o
1 Tomate

2
lucerna si tr ifoi in primul an dup1l. desre-

J
ri1dkinoase, bulboase

6 Tercnuri plano eu expozitie sudica, Il ivelate, irigabile, penneabile, textura NL~i L", mai ra r argi-

lenire, mazare,

too.nw1i.

tornate, ardei, vi ncte,

cartoli,
cultur i erbiciliate anterior en triazine

tasole

loose; pH = 5,5-7,i

2

Ardci

lucerna, trifoi in prirnul an

dupa destelenire, mazare,
Iasole, bosra-

radaeinoase, bul bcase

l

vjirzoase, verdetur i

solano-fructease, car-

anticipate

toli

Idem punctul I, soluri aluviale, cemcziomuri levigate, fertile;

pH

=

6- 6,6

noase
:; Vinete Idem,

pet. 2

idem,

pet.

21

idem,

pet. 2

idem,

pet .. 2

pH = 6,5-6,7

Idem,

pet,

2

01
1

2

J
fasolc

'/

.5
bulboase, radaemoase

6
Idem, pet. Iibere de nematozj, pH = 6,5-7,5

Ceapa

mazare,

tomate. ardei, vinete

'1 arzoase , bostanoase

.5

Usturoi

idem,

pet. 4

idem, pet.

~

idem, pet. ':I

idem,

pet. ':I Idem, pet. t pH = 6,5-7,2 pet. i Idem,. pet. I pH = 7-7,5
Idem, pet. I pH = 6,5-7,5

6

Praz

idem, pet. "I

idem,

pet. ':I idem, pet. i
I

idem,

7

Fascle

grMina

de

tomate,

varzoase,
ciuoase, le paioase

ardei, r1l.d1l.cerea-

bulboase, bostanoase

verderur i, porurnb

leguminoase

8

:'IJazare de gradina

poate Ii c ult iva til. dupa orice

alta culturaC<! re n u pi1riise~e tere nul prea tiniu in toamna ~i dll. posibilitatea ca Iucrar-ile de pregatir e a terenului (din toamna} sa se execute in bune conditii bulboase viinoase verderuri 'in cult ura

Ieguminoase

Idem, pet. I pH= 5,5-6,2

9
I-' I-'

Barrie

I

Ieguminoase

Idem, pet. I pH = 6,5-7,5

anticipata

......
t-:)

0

I
Morcov

2

3

1

5

6

10

tomate, ardei, culturi semincere

bostanoase, cereale paioase, plante fura.jere pentru rnasa verde idem, pet. 10

rAdAcinoase bulboase, verdeturi

In cultura
anticipata

Terenuri plane, usoare sau medii permeabile, ir igabile, cu continut redus in N; pH = 6-7,5

11

Pastirnac

idem, pet.

10

idem, pet. 10

Idem,

pH = 6-6,5

pet.

10

(in general eulturi care au primit cantita ti mari de fosfor si potasin)

12

Patrnnjel

tomate, ardei, vinete, bostanoose

cereale p1l.ioase. plante furajere pentru rnaverde

~.-;"
idem, pet. ~O Idem, pet.

10

sa
13

SfedA rosie

idem, pet. 12 idem, pet. bostanoase

idem,

pet. 12
idem, pet. 12

idem, pet. 10 idem,

Idem, pet. 10 pH = 6-7 Idem, pet. io pH = 6-7,5

14

Ridichi

pet. 10

I.
15 Telina idem,

2 pet.

3

'I

5 idem, pet. 10 Idem, pet.

6 10

14

cereale paioase, Iloarea-soarelui
radac~noase, mazare, Iasole, ceapa lucernd in primul an dupa des-

16

Castraveti

varzcase,
toli

car-

bo stanoase,
solano-fmctoase

pelenire

Terenur i plane eu expozitie sudica, ~i posibilitati de irigare, perrneabile, textura NL si LN, Ierti: litate rnijlocie-ridicata pH = 5,5-7 Idem, pet. 16, bogate humus; pH = 6,5-7,2 in

17

Dovlecei

1u cer nil. si tr ifni in primul an dupa destelenire, mazare, Iasole

bulboase, radacinoase

viirzoasc, cartofi

idem, pet. 16

18
19

Dovleac de copt Pepeni galbeni

idem,

pet,

17

idem,

idem, 17 ceapa

pet.

pet. 17

idem, pet. 17

Idem, Idem,

pet. pet.

17

rnazare, terennri destelenite, legcmiIasole, noase perene in cartofi primul an dupa destelenire
verzi idem, pet . 19 idem,

bostanoase, varzoase

16

....
CJ.)

20

Pepeni

pet.

19

idem, pet. 19

idem,

Idem, 19

pet.

19

pet.

~~

.........

-

----

._

-----5

..... ,,,,.

0
2! Varza tirnpurie tomate, vinete, fasole mazare,

2 ardei,
rnazare,

J bostanoase

'i bulboase

6
Terenuii plane, bine nivelate, solnri u~oare si iertile;

verdeturi a.nticipate, 'I arzoase

pH
22 Vardl de vara :;;i varza rosie Varza, de toarnna Gulii Insole carrofi timpurii, spanac, salata cartofi timpurii, spanac, salata lucerna 1n prirnnl an dupa desteIenjre, cartofi bulboase

=

7,2-7,8 pet. 21

idem,
pet.

21

Idem,

23

mazare,

fasole

ceapa stnfat

idem, pet. 2! varzonse

Idem,

pet.

2!

21

rnazare,

fasole

castraveti,
tomate

Idem,

pet,

21

25

GuliO.lre

tomate, timpurii, trave~i mazare, de mazitre,

cartofi casIasole Iasols

mazare, fasole
ri'i.dll.cinoase, bostanoase

ceapa

va1"zoase

Idem,

pet.

2!

26 27

Conopida timpurie

ceapa spanae

varaoase
'1arzoase

I

Idem, pet. 21: pH = 7,2-7,5 Idem, pet. 21; pH = 7,2-7,5

Conopida toamna

cartof'i timpurii

o
28
Salata

2

3

'1

5
salata £nainte de 2- 3 ani, culturi erbicidate ell triazine culturj care au fast erbicidate cu erbicide neselective pentru spanac

6

culturi prasitoare de legume care au fost ingnl.!?a.te in anul cult.urii cu gunoi de grajd si lasll terenul curat de buruieni

Tcr cnur i plane, cxpozifio sudica, ir igabile, permeabile, fertilitate ridicata, tcx tura L~ si ~L, pH = 6-6,5 Idem, pet. 28

29

Spanae

rnazare, Iasole, tomate, cartoti. radaeinoase

I

ardei,

vincte

ceapa,

praz

pH

=

6,5-7,5

-I
30 Ceapa verde rnazare, Iasole toruare,

dei, vinete
Usturoi verde Lob od a. idem, pet. 30 idem, pet. 30 ceapa verde, usturoi verde

ar-

"'.rarzoase

J

bulboase

radacinoase, bostanoass varzoase, bulboase culturi care au fast erbicidate cu erbicide ne-

Idem, pet. 28 pH = 6,5-7
Idem, pet. 28

31

bostanoase
salat a, spanac

pH

=

6,5- 7,2

32

tomate, varza, castraveti

Idem, pet. 23 pH = 6-7,5

selective

......

U1

.1

pentru

10-

boda

2. LUCRARILE SOLULUI
A. PENTRU CULTURI DE LEGUME IN OGOR
...; .... '.~masina

u

-0

..: Z

1

Agregatu; eapaeitatea tractoml de lucru ha/schimb 2 3

viteza de lucru
1

Consum ul de eombustibil lfha
5

Perioada de executie a lucrarii

Carae teris t iei agrotehnice
7

Desfiinfarea culturn GD-3,2 GD-6,'/ U-650 A~1800 13 21- 30 III III

anterioare irnediat dupa reeolt. rea cula turii anterioare, nu mal tirziu de 1. X 7- 12 em, adineime uniforma, ell 1neorporarea resturilor vegetate

5,6 Ia 0 siugurll teecere
6,6

I

6

Afinarea adinca (se executa Ia 2-.3 ani' pe te 'I' .
, 2 MAS-60 (1 organ :t\lfAS-80

. renuri e Ingate ~l eompa.ete obligatorm Ia 2 ani) I- II 28,5

a solului .

U-650 aetiv)
A-1800

J- j

imediat dupa
desfiin j:area cul'turii anterioare

60 em adincime

(2organe

active)

8- 10

II

27,6

idem

80 em adincime

_0~1~
3 GD-o,4 CIZEL

~

2_._ ~ _
Pregiitirea A-1800 U-6.50

3

~
tcrenului

1 __ ~
in vederea

5

~

6
de exploatare

~~

7

__

(lucrarea este necesara iii an ul in care s-a Iacut afinarea ad inca) 21-30
7

nivelarif

III
I-II 8,.5

imediat dupa afinarea adinca. idem

12-

15- 25 em adtn-

cime

11

em adin-

cirne

Nivelarea 4

de exploatarea 7, I

NT-2,8 (t. trecere} NT-2,8 (2 trecer i) NM-3,2 (1 trecere)

U-650

7,5

II-R

inl.ediat dupa lucrarea de la pet, 1 sau 3 idem

uniform nivelat, cu realizarea unei pan-

te a terenului
3%0

de

U-650

3,1

II-R

12,8

uniform niveiat cu realizarea unei pante a terenului de idem
3%0

U-6.50

8,5 Fertilizaroa

II-R
de baZll II-R
ell

6,0

idem

ingra.~aminte organi_ce
10

5

MIC-5

U-650

1,"1 (pentru 40 tlha la 1- 1,5 km distauta]

l.~UX 1. X eu citeva zile Inainte de adi.tura adinca

tmprastierea uniforma pe toata suprafata iertilizata

01
6 MA-3,5

2

3. Fertiliz:trea de baza

5 cu ingra~iiminte cbimice

5

7

.5 t ingra~{lminte
pr;:rj

II-R
III

2,5

II.

3,.5 t lngcli\,aminte granulate

I
1,2

in preztua efeC~lIar!i arltturii admci

idem,

pet.

anterior

Aratin-a

adinca 19,0 26,5

71 PP-3-30 + pPU-J-JO
GS-l,2

V-650 V-650

-1,4. 3,2

IlI-R IlI-R

1- 1O.X eel mai tirziu idem /

2528 em, arlIl1eime uniforrna, Hi.ra coame ~l gresuri

8/

GD-J,2 CPCe-5,7

cr-cc-i

I

Mobilizarca

solului

de primavara

U-650 U-650 A-1800

lJ 12- 16 30- 35

In
II-R noR

5,6 5,1 1,5

1O.III- 25.IJI
'dem idem

I 8me

J 0 em, adincime uniforma idem H- 18 em adl11Ci-

-0I

1

2
Fert ilizarea de

3 prirnavara

.5
eli ingT<'i~aminte cbimice

6

7

9

:MA-3,5

U-650

.5 t ing"a~amillte praf 3,5 t ingr a~am in te granulate

II-R III

2,5
1,2

25.UT-

1.V

impra~tierea pra-lata

(in prirnavara sau in aeeeasi zi ell er'bicidarea)

Iorma pe toata sufertiliza.tli.

uni-

Administrarea

si Incorporarea PregUirea

erbicidelor Pa tului

~i Ingdt~amintelor

chimice

germina tiv

10

GO-3,2+ CPGe-4-,
EEP-600 CL-2,8 EEP-600

U-650 U-650 L-445

11,2 (300 l/ha)

II-R

5,5
5,1

25 IIIidem idem

I. V

12- 16 5

noR
II

3.7
pentru modelat

8- JOelTIndincime, distribuirea uniform[" Hira gresuri ~i suprapuneri de tr eceri

Deschiderea

rigolelor

soful

II

MDR-5

U-GSO

7,0

II-R

3,0

2.5.III-

5. V

18- 20 em adtncirne, rigole drepte si u niforrnc ca adrncirne

t-.:l 0

01
12 AMFS-~,5

2

3

4 Madelarea

j

6

7

solului

U-650

10

II"R

5,3

25III-5.V

brazde drepte PI' toatil. lungirnea Ior, eu coronaml'ut de 101 em, ecartament de 1.50 em, cu rigale de 16 em deschidere ~i de 16 18 em adincime

f B. PENTRU CULTURI SUCCESrvE
Desfiintarea

~I DUBLE

CuJtufU :lllterioare
11,2 imediae dupa cultura de bam

II'

GD-3,2 (2 treceri]

J V-6S0

13

III

/7-

cu ineorporarea -res: turflor vegetale

12 em adincime

NiveJarea 2 NM-3,2 U·650

de exploafare 6,0 imediat Iucrarea dis cul

8,5

II-R

dupa.
cu

eu realizarea unei pante a tenmului
de 3%0

uniform

nivela t, -

01
3 MA-3,.5

2

3

1

4

.5 chimice

FerHlizarea U-6.50 5 t ingrti.-

ell i:ngra~iiminte

~ii.minte praf 1,5 t Ingra~liminte gra-

n-R
III

2,5 1,2

iruediat
nrv elare

dupa

imprl¥iat uniform pe taatA suprataja.
fertiliza

ta

nulate
Administrarea 1 CPGC-1 EEP-600

!fi

incorporarea erbicidelar ~i ingr~amintelar Pregatirea patului germinat,,,

chirnice.

+

U-S.50

12- IS

II-R

5,1

imediat dupa aplicarea tngr1'i¥=intelor sohil

8-12 em adlncime, distribuite uniform, fara gresuri ~i Sllprapuneri
16- 18 em adinclme, rigole drepte ~i uniforrne ca ad in-

Deschidarea

rigolelor

pentru

mooelat 3,0

.5

MDR-5

U-G50

7,0

II-R

cirillo'
Modelarea 6 lIrMS-1,5 U-GSO

solului
3,3

IO 10

H-R II·R

imediat

....
I..)

AMFS.1,."i

U-G50

",3

desehiderea rigolelor idem

dupa

aceleasi cerinte ca. Ia culturile in agar idem

=-

3. DISTANTE ~I DENSITATI

t:
<)

Cultura

1
I

Distanta, intre rinduri

em
lntre plante rind pe

Densitatea,

mii pI. (ha. Observatir

Z
0 I 2

..;

la .iniiintare

la recoltare

I Tomate Tomate timpurii de vara-

2
80/70 60/90 100 6019~

3
20=23 22 18-20 2730

1 57= 65

5 50-55 50 ~5 40

6

toarnna

3
-4.

Tomate de Vll.Tatoamna palisate Tomate cultura cesiva, dublA
sue-

60
504555 50

soiur] eu erqte:re 'I iguroasa nedeterminara

-

soiuri timpurii ~i sernitimpurri, ell cr~te.re determi-

5 6 7
,

Tomate

cultura

dubla

60/90 80/70 80/70 2 x60190 80/70 1 x 28/66

30-

32

~o- "'15
9.5- 120 110- 130 110- 130 "'17-57 800- 850

nata
35

Ardei gras, gogosar i'i
lung Ardei pentru bola Ardei pentru boia Vinete Ceapa din arpagic

11- 11 lO- II L~- 12 23-28
3- 3,5

85- 110 90- 100
90- 100 35-'I.'i .'i00

soiuri eu crestere nedeterminata teren rnodelar

8
9 10

teren rnodelat
nemodelat modelat teren mode' tat teren teren

I

0

I
Ceapa
semanata direct

2

3

I
3,5

4

5

6

II

12
13

Ceapa de apa.
Ustaroi Praz Fasole de gradina. Maza.re de !Fadina

1'1.
15 16 17 18

Berne

t;.:I

w

Harne Morco" ill OgOT, 4 x 30/60 succesi v !}i dublu 'I X 28f66 Idem 20 J x40/70 PlIstirl1a.c in ogor 21 J x 40170 Idem 22 Patru\1jcl in ogor ~i 23 ~ X 30/60 s ucces i·, -I x 20-iOf70 24 Idem 25 Sfed! ro~ie in ogor, 3x 40{70 succesi'll:"t ~i dublll. 3 x 37/16 26 Idem J X 40/70 Ridichi de iarl1a 27 J x 40/7U Idem 28 2 x 80170 Tel ina de r.:i.dil.cina 29 in ogar ~i Castraveti 30 2 X 80/70 sccccsivt

2 x20-H20x2 2x20-H20x2 1 x28/66 4:<28/66 10 12,5 75 80/10

2,5-

1

750- 1000
550660

600= 750 5::JJ- 600 600= 700 210-280 100 100 1000-1 75-80 75-80 550 600- 650 3.50-1.50 350-1.50 ~OO- 500 400- .500 100-130 100- 130 180-200 180- 200 60=65

teren modelat
teren modelat

-1-5
3-1

8-10
1,55,5 9-10 1.3 - 15 3.5=1

700= 900 26.5- JJO 450= 550 1100 -1300 9.l-100 9J-100 700 -800 700- 800 ~OO- 500 400- .500 ~50= 5.50 ~50- JSO l-iO- 165 110- 165 200- 250 200- 250 65-7j 135145

teren modelat teren modela.t

teren nemodelat teren nerncdela teren uemodelat te.ren modelat teren teren teren tereu teren teren tete!! teren teren teren teren nerncdelat modelat nemodelat modeiat nemodelat modelat rnodelat modelat nemodeiat modelal modelat

t

19

3.5- ~
1-.5

4-5 5-6
\!- 14 12= H 8- 10 18-20 5-6

8- 10

9- 10

9:)- 100

tcren motlelat

I
~

-iii'>-

;;gg::z-=:g -=- -

*

4----==....

=

=:=:r... ~

~;:t@#.O

oao;;:

01 31 32 33 35 37
J8 39 36

1 "a,,~haveti dubli:i.
Dovlecei succesivl

2

3

4

5

6

in culfura 2 x BOnO
in ogor ~i

1-1- 16 3:1- .38 38-11 67-74 22-26
33-

85-

95

7.5-80 28- 35 28- 30 4,5-5,0 20-25 10- 15 60-70 60-70 15-_50 45-,50 40-<15 40-45 57-60 57-60

teren

modelat

34

D~vlecei in cultura dubla Dovleae de copt
Pepeni galbeui

.2 x 80)70 2x80/7Q 300 15,0 150 50 2 x 80170 75 2x 80/10 75 2 x80!70 3 X 40/10 3 X 40.170 'I X 30/60 4 x28/66 75 2 X 8Qf70 75 2 x 80f70 2 X ;'-0-'10" 2x20/70

.35-iO 30:- 35 4,5-5,0 25- 30 o_}-'l5 ~5-75

tereu modelat teren modelat teren nemodelat teren modelat teren nemodelat teren nemodelat teren rnodelat

40 41
42 13

Pepeni verzi Varza. timpurie Vawl timpurie Varza de "adl ~i varza rosie Va,~ia de toarnna Idem
Gulii Gulii Idem

2(5- 30 18-20 Z2-24 22-24 26-jO 26-30 28-32 28-32 22- 24 22-24 18-20 18-20 26- 30 26- 30 13- 18

44

l~- ?Q_

_1.':;-50,

5.5-60 55-!50.

rereu nemodelat
teren teren teren teren
teren modelat

'14 46 47 48 49 50 5\
'15

Gulioare
Idem Conopida Idem Conopida

tirupurie

toomrrn Idem Salata in ogor, culturd dubla ~ antici pa ta i

45-.50 6'-70_ ,6,-7Q IlO- 120 ~10- 120 65-75 65-75 45-50 15-50 150-200

modelat modelat

100- j LO 55-60 55-60 35-40 35-40 DO- 170

!OO- UO

nemodelat znodelan teren nernodclat

teren modelat teren nemodelat teren modelat
teren

I

teren modelat teren modelat

nemodelat

01
,'j2

1
Spanac in ogar, cultu fa dubIa ¥ anticip atli.

2

3

I
2 x 20-402 x20j70 4-6 4
X

"
450- 600
500 teren

6

modelat

,'j3

Ceapa verde, cultu,ra , a nticipata Usturoi verde, cultura, a nticipa.t1l.

28/66

2,5- 3,5

800- 1000

600-800

teren modelat

54

4. x28/66 2x20-402 x 20{70 2 x 20-402x20{70

2,5- 3,5 3,.5-4,0

800- 1000 600-7'50
,
'

500-700 600-700

teren modelat teren modelat

55

LobodlL in ogor

.56

I dem

3,5-4,0

600~ 750

600-700

teren nemodelat

3- Tomaie yorii

foamntJ. pali.sat

4. INFIINTAREA

CULTURILOR

DE LEGUME

A. SCHEME DE INFIINTARE
I _. Tama ie timp!I.rii Pe tereo made/at

o!)l_f_

Detisitc iea 50-55 mii·PI. Iha

~20-23cm

1/

4- Tomate su[ce$lve SeWN cu cresiere
Pe tereo

51

f"!firnode/Qt

duble prifl rasod determlrwtd

De nsf to. teo

57-65 mii pUha
60 90
60 ISO[m

90

Oensit a tea: 4.5-50 mil p/J ho

" iI

~----~---~---~~--~---~----150

em

-----+----------------~---------De nsita tea. 60 mil p /.j ha

150

em

60

90 D~nsitatea·

60 150 em

90

40 - 45 mli pi/flo.

26

27

9 - PMI age/e vine fe Pe ieren mode/at

Ilensiio tea. 95 - 120 mif pllha

Densi fa tea. 4. 7 - 5 7 mil p//ha

Ilenstt atea . 110-1JOmil pU/Ja

8- Ard~i centro boia .Pe teren nemodsta)

~)

Ll~l:ll::L1__ij
60 l 90 I -f 60·,

t,

90

I

6{J

I

90

1---,--

L

60

II'

~ Densitatea:

150

em

}

Densifafea,

110 -130 mil pUna

800 - 850 mif pi/flo

28

29

11- [eapd sem~na hi direr Pe tereo mode/at

t

14 - Praz

Pe teren

mode/ot

2,5-35cm

~

I'

Oensitatf1a:

750 -1000 mil pl./ha

Deositatea:

265- 330mi! pl/ho

12 - [eapo

de apii pf1 ieren mode/at

I

I

4 -5cm

I

!
De nsi t a teo , 1.50-550

mii pUho

Oensl tatea: 13 - Usturoi usc a! Pc teren mode/at

550-660

mT;p/,/ha
16- No rare pasta; Pe reren nemodelat
~.I~'lll"":..V?A..~"V))

V

y

.1

2751

...... ""V«~;'<"VJM"'~A0"*",~~"~"""'W'A....;y;r;t$Y/)',,,W""

275

! 27Scm 1100cm

1

275

,>V,S!

I

Deositotea.

1200 -1300 mii p/'/ho

150cm Ilensiro tea: 700 - 900 mii pUha

30

31

17- Borne Pe teren nemodelat

20- Horcov

Pe teren modele t

__j__

150cm, 75 150 ~r-------~ir------~---- em ~ Densif"a tea' 90 - 100 mil pUha

. ~--

I

' 150

J~i_
em

18 - Borne
Pe teren modela

c{t513-15cm

IL
I
104 150 em

t

"_r_

cQ;
I

I
21- Piis iirnac

Densitaiea . in agar 700-BOOmii pl./ha cult. dublri 700- 800 mii pl/ha wit. succesivii 700- 800 mii pl./ha

Oensitatea:
19- HMo.v Pe teren nemcdetat

90 - 100 mit" Pl/ha

~4,,~L~iJ£L1L I.
___ 3~~O____'r----=30 90r:ffl

Pe feren netnodetat

-t-lQ-+- 60
I
1

"

30

40 40 --~~--+- __

70 l f---~----~Ir----T---~

32

33

24 - Piiirunje!

t

Preteren mode,at , r _ 450-550m!i pl./ha Densittite«. In q93 _ 450-550 mil pi/ha cui t. succestva I
'--l_

-1_1--_ ~ __ _!1~04~--

l

-r __

r
150 em

~15~0~r~m~ ~~~ Deosit
atea,
co!

-

'n ooor 400-500 mif pi/ria In 09? - hOO..500 mil pUha t. succeslva - ,

25- Sfecici

rosie

Pe teren nemodetat

150 em ---- -------

__ }.__ __

min~U?::'m
, 40
k
-~~

LL

"

~.

I

34

35

28- Ridichi de iarnti Pe teren mode/at

104 150 emDensi tatea . in agar _
71;0 - 165 mii pI.! ha cult. succestvii : 140 -165 mii plJha cult .. dub/a _ 11;0- 165 mii pllha

Densitatea:

200-250 mii pl./ha

~~~~~/-I
80 101;
-,

~-t
61

------or __4_0
36

t--_4_0~_1f-L.~_70~em_ _____;+-- __

~-+~~

__

150 em
Densit atea . ogor - 65 - 75 mii pl/ha

30-(oslrave(i

33- Dovtece!

aJ

b)
80

104
~----150cm ~

,k

104

Densita tea:
cult,

31-Castravt>ti

b)·

J L..=~_""""",=~~
succesivii

In

agar

135-145 mif PI.lh~

150cm T-----------~~~------~ Densitateu.
Cult,dubla

135-145mii

pUha

30-35miipl.lha

34-

Oavleac de copt

/ _ _/_

80

j
Densitafeo: 32- Dovlerei

104 150cm

~I<---------rdubiO.

300cm

I.

cult,

85-95 mii pllha '15- Pepetu

Densiiatea. qatbes»

4,5-5,0 mii pUha

~ .1~,-==~..lEt =r=
-1-0-4----1S0cm Densifai'ea:in agar cult. succesivo 80

"'-'
~-

35-40 mii pUho

35-40mii pUha

Densi to tea:

25 - 30 mii pl.lhn

38

39

36- Pepeni verzi

tJJ__t_
I
150 em 150 em 15-20 mil pUha

/

39 - vcrta

J33-4!'Cm

~

t

/

/

Densitatea:

-t--

4VA'~4F~
I ,~
75 +_75

de va var zii rosie Pe ieren nemOde~ .~

ra,

.:

____j___

+_

75

--4 ' .
.r

150 em

+

150 em

Densitat~a:

55 -60 mi; pI/flo

l

150cm .~__:_=~------+--~
Densit at ea:

I

65 -75 mii p Uha

38 - VarZQ t itnpurie Pe teren modet at

1S0cm

Uensita tea 40

I

65 - 75 mii pl/ tia

Detisita tea;

55 -60

mli" p],

I iia
41

41- Varza de toamna
I

Pe teren netnodeiat

JP

r "ir
-c

44 - Gulii

/

JI
~!)/,
I
'I

rJ£
75
-

Pe tere«

mode'la r

26~~O-;m
,,<

1/

I_j_

~-Y7/"'-"""V~

75 __ ~-1~"'777~~ 75 50cm' ';
I,

_

"-,,

,,-: ,'_',
-'j-' -

I

Ir--

1~Q__I;_!!}_

l
-

y

~~~~~/LT'm
104

llensit atea

45 - 50 mii pt/ ha

--

150rm 42 - VeJrza de t oamnii
Pe teren mode/at

t

/

Densirate

a-

65 -~O I

mil

pflha

104

__ 150 em Densitoteo 43 (j utii Pe

. 45 - 50 mil pl./!Ja -~~--

1~~li~mll
I

~ r -. L
teren nemcyJelaf

I

l'

0

'r

40

'"I'

"
Oensitafea:~

J 150 cm

3 L ~ -r 0 -..-+-,

70

'ok

0:

40'k :s: r

N

40

~

I,

"

D €llsdatea:
42

65- 70 mil pllha ..

"

,110 -120mii pUha

43

~8• [onopidii

fimpurie mode ta

I

122-24
~

Pe t eren

t
I

I

em

I

/

f;8-20cm

23
150cm Ilensii aiea: 110 -120 miipl.lha

I
Densi fa tea'

104 ISO em 65 -75

mli pI.! ba

750Cffl

ISOcm 65" 75 mii pl.lhfl.

Iletisitotea:

. Ile nsit aten.

'I 150 em
45 - SGmii .pl.rbo :

44

45

50 - [onopldd

de toa mna

52 - Spanoe $1 piitrun]»! truoee

PI! teren mode/af

rr:
~ 104 150 em

cd ;' 7~26-30em

Pe t eren

mode/af

104 150 em
Dens/foteo'

/,50 -·600 mr," pI/flo

Densit at ea: 45' 50 mil pUha

5].- Salata Pe teren mode/at

53 - [€Qpii

verde,

us turoi verde 'FI m6.rar
_L-

/

150(m - Densiiaieo 150 -200 mil pl/ho
Oensit cieo' 800"

1C\OOmii pl/ha

46

47

H'''

co

'I'
V)

':"

~

8<>
8

<::::J :oJ

""
'"

0..

~ p 11" ,.,
o 1:0

., ..,_ ., '"
o-,
I

'" ~ ..,.

" S <+
;::;
0
-t

~
'2i
to

,_,

"

""
::,-

"" ~ .... "" ,., "" "" ~ '2i

<::::

0-

'"
O'<l

,_.

., """

'"

"

I '-" .!:!J

-

9

B. CULTURI 7NFIINTATE PRIN RASAD ~I MATERIAL

SADlTOR

, Necesarul de I
Culfura

Data plantihii

rasaduri (inclusiv reaer-

Observa ti i

val:mii fire/1m
2

3 63-71

"1 Ctnd temperatura solului Ia .5 em adln eime este de 10- l2°e. Se utilizeazl rasad repicat In cuburi nutrrtive ell latura de 7 em, in vlrsta de 55- 60 ,ile, viguroase, cu bobocii din prima in florescerrta Iormati, inaltimea 14- 16 em, grosimea la colet 6- 8 mm, culoarea fr unzei verde-Inc his. Se utilizeaz1i. rasad repica t pe pat nufiritiv la 7 x.5 em, .In ".Lrsta de 40 - 45 zile, minimum 6 frunze, grosimea 13 eolet 8- 10 mm. Rasadul se va. iumuia en rad1i.cina in solutie de Revital 0,1 %.

Tomate timpurii

25.IV- 10.V

2

Tomate vara prin rasad, cui tur a nepalisa t1'i.

1- 15.V

65

3

Toma.te va.rll, prin cultura palisata

rasad,

1- 15.V

55-60

Idem, pet. 2.

(}I

o

01

2

J

'I

50-55

Se utilizeazil rasad in vfr~'ta de 40 .s: '15 zj le, sorrar sr rnocirlit, prcdus in cimp pe suprafere special amenajate, 200~ 250 m~Iha cult ivat cu tomate . Idem, pet. 4.

.5 6

Torna.te cultura

dubld

1-

1O.vn

-15- 50
105- l30

Ardei

gras

2.5.1V- 20.V

La plantarc sc va Iolosi rasad repicat, in virsta de 50- 60 zile, eu minimum 8 irunze, Inultimea 15- 17 em, grosimea la colet 5- 6 mm, culoarea frunzelor '/erde-inchis, numlirul de muguri florifer i 1, sanaros, viguros si Ioarte
bine calit,

7 8
9

Ardei gogosar Ardei lung
Ardei pentru boia

1-20.V 1- 20. V
25.1V- 5.V

105- 130 1G5- 1:30 120- 110

Idem, Idem,

pet. 6. pet. 6 si 9,

Rasad semanat Tar, nerepicat, In vlrstA de 50- 55 zile, cu minimum 8 irun2.e, inalt 15- 17 em.

o
10 Patlagele viuete

2 25.VI-20.V

3

52-63

nutritive eu lat ura de 7 em, in virstlt de 55- 60 zile, cu ln1iltimca 14- 16 em, grosirnea la colet 5-'7 mm, nurniiru] de irunze 6- 8, culoarea frunzelor
verde.

Se utilizeazn

rasad

repicat

in cuburi

11

Ceapa din arpagio, toarnna

UX-

r.x

8001300 kg

Norma exacta se calculeaza in functie de nurnarul de bulbi la. kg.
Idem, pct. 11.

arpagic 12 13 Ceapa din arpagic, primavara

20- 30. III 10- 30.V

800- 1300
kg arpagic

Ceapa de ap1l.

600-700

Se utilizeazi rasad produs in rasaduii;<'1 ( 150 - 200 m2Jha, eu 10- 15 g sam in-

t.\J.Jm2).
H

P,.,
Usturoi uscat de toamua
Usturoi varil. nscat de prima-

\

\O.V-

to.vr
30.X

300-360

Se utillzea2.a. l~asad in. \ftrst~ de 4045 z i.Ie, eu J- i frunze:;:i grosin1ea la colet de 0- I> mm,

15
16

lOJX-

8001000 kg 8001000 kg

Idem, pet. manual. Idem, pet. manual.

11. Se pla nteaza

obligatoriu

1 111- 30.III

11. Se planteaza

0 hi igatoriu

o
17 Telina Varza timpurie

2 1O.V- 10 VI
5.IlI-5.IV

3

70-80
70-

Se utilizeaza un rasad lit, inradacinat.

viguros,

bine

ea-

18

80

Se utilizeaza rasad repicat in cub nutritiv eu latura de .5 em, bine dezvoltat, cu 6- 8 Irunze nealungit, Se utilizeazr; rasad repicat pe pat nutritiv, virugos si sanatos, in virsta de iO - '.15 zile, nealungit,

19

ValzA de vara

20.IV- l5.V

55-60

20

Varza de roamna tura succesiva Varza de roamna cultura dubla

in cui"

l.5.VI -

Is.vn

55-60

S" utitizeaza rasad produs pe brazde reci in virsta de 40 zile, Rasadul se va iurnuia ill solurie de Revrtal 0, 1%.
Idem, pet. 20.

21 22 23 24_ 25 26

in 5.VI15.VU
5j- 60

Varza rosie in cultura in ogor Varza ro~ie in cultura succesiva Varza rosie dubla Gulii cultura Gulii ill cultura in cultura

20-Z5.VI

60-

65

Idem, pet. 20.

20.VI25.VI-

to.VII
to.VII

65-70

Idem, Idem.

pet.
pet.

20. 20. in vlrst1

65-70
70-75 75-80

in ogor succesiva

1.5.V- IO.YI

Se irtilizeaza rasad repicat de 30 zile sanatos, viguros. Se utihzeaza

20. VI-

10."\'11

rasad prod us in brazde reci,

a
27
28

2

3 10.VII 7.5- 80 120130 Idem, pet.

4

Gulii in eultura
Gulioare cultura

dubla in ogor

20 VI-

26.

1.)- 30.II1

Se utalizeaza rasad repicat in vlrsta. de 50- 55 zile, sanatos, viguros si bine calit,

29

Gulieare Conopida

in cultura timpurie

dubla

15.VI-

15.VII

120- 130
flO-80

• Se utilizeaza rasad produs pe brazde
reci. Se utrlizeaza rssad repicat In cuburl nurritiv eu latura de 7 em, in virsta. de iO- 45 zile, viguros si ioarte bine calit.

30

15- 30.III

31 32

Conopida Salata

de toamna in ogor

20.VI-

30.VI

55-60 200-220

reci, in vtrsta de 45- 55 zile, 1:UI-15.III Pe minimum
Iolosi rasad de.3 em. repicat

Se va folosi

rasad

produs

pe

brazde

cultura

30,% din suprafata

se va

in cuburi cu latura

33 34 35

Ceapa verde anticipata

in cultura in culturl!.

10-30.x:. 1- 30.III

15002000 kg 10001200 kg 50-60

Se planteaza rneca.nic sau manual. Sa va urmari 0 acoperire eorespunzatoare Se planteaza manual. ramific ..• care nu

anticipata
Hrean

Usturoi

verde

to.IX-IX
1- 20.III

I-20.IX

Pentru InmuiFre se utilizeaza File secundare ale radaeinilor se folosesc in consum,

C. CULTURI

tNFIINTATE

-PRIN SEM.ANAT DIRECT

Z

..:

Cultura

. I Data. semanatului
2

Norma

samtnta
kgfha 3

de

Adineimea .' de semanat em

o
I 2 3 5 6 7 8 9 10 11

I Ceapa semanata direct Fasole de gradina in ogor - teren nernodelat 10 em irrtre Fasole in cultura succeaiva : - teren nernodelat 10 em Intre

5-30.III
rinduri rlnduri 15.1V- LVI 10.VI- iO.VII Un-IO.IV LV-to.V 1-25.III

6-8,5
150 ISO 180-300

2-3 5-6 5-6
"1-6

4

Mazare de grall-ina.
Bame : Morcov Morcov Morcov Patrunjel Patrunje Pastirnac

>

50
"1-6

12 13 15 17 19
18 16 H

in ogor III cultura succesiva fn cultura du bla cultura in ogor l in cultura succesiva cultura in ogor Pastirnac in cultu ra succesiva

15.VI-5.VII 15.VI-5.VII 1-30.III 1-20SI LVI-lO.VII 20.III -20.IV 1-20.VI 20.VI-15.VII IO-20.V 25.IV-I0.V 10.VI- LVII 20.VI-IO.VII
1- 25.II1

5-6 5-6 1,5-5 1,5-5 5-G 5-6

Slecla rosie cultura, in ogor

Castraveti cultu ra in ogor
Castravati Castrave~i

Stecla rosie in cultura succesivii SfecHi rosie 'in cultura dubla Ridichi de iarna cultura succesiva In cultura dubla

12-H \2-11 12-1"1 10-12

4-0 1-6 3-4

3-1 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 3-3,5 3-4 3-1 3-4

0 20 21 22 23 21 25 26 27 2S 29
Dovlecei GL1Itelra in ogor Dovlecei in cultura succesiva Dovlecei 1n cultura dubla Dovleac cultura in ogor Salata in cultura dubla Salata in cultura anticipata Salata cultura in ogor Spanac cultura in ogor Spanac In cultnra dubla Spanac cultura anticipata Ridichi de hllla in cultura succesiv a Ridichi de luna in cultnrji dubllt Ridichi de luna in cultu ra a.nticipata Cimbru Lobodil Leustean Patrunjel de Irunze Macar in cultura anticipata Marar in cultura dubla ~i succesiva Andive Mustar Pepeni galbeni Pepeni verzi

2

3 4~6 4-6 3-4 5-6 2-3 2-3 2-3 15-20 20-25 20-25 10-12 10-12
I 8-12

30

3l 32 33 34
Jj

36 37 38 39 40
H

42

10.VI-I.VU 20_VI- to.vn \ 1-20.V 1-IS.VII 1-20.IX IS_III- LVH LIlI-30!V 1-30.VII 1O-20_IX l-iS.VI l-I:'i.VII W.III-30.IV 10-30.II1 to-30.II1 to-30.III I.III - 30.IV !.III-LVII 10.IV-20.VI 10.IV-20.\,1 1-IO.IlI 25.IV-IO.V 25.IV-1O.V
ell ind.ici

rs.rv -IO.V

"
3-4 3-1 3-1 3-1 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 3~1 2,5-3 2,5-3 2,5-3 1- 1.5 1-1,5
1- 1,5

10

6 6 2-3 2-3 10-12

"

1-S 4-5

1-1 .. 5 1-1,5 1-1.5 2-2,5 2-2,5 3-4

3-5

r.JI CJl

NOTA: calcuieaza,

Pentru loturile de si'!miNji'!

de calitat« inJerio<tdi STA S, norm<t

de si'tmil1la

se re-

5. FER TILl ZAREA DE I3AZA

E,

DOZE

DE rNGRA~AMINTE

MINERALE

(kg s.I\./OO)

Pentru stabilirea clasei de fertilitate a solului, eel putin 0 data pe an 5e vor trimite probe de solla laboratoarele de agrochimie pentru a cunoaste continutul in principalele clemente ~i alte earaderistici ale solului (pH-ul, continutul in saruri, substante organice) dupa care sa se aplice schemele de fertilizare.

Starea

de asigurare

a solului

en

P ~i K

Cultura
_,_;

slaba

mijlocie

buna

foarte
buna 0",
1 -V t-<

t;

Z

....
Torriate timpurii Tornate de vara priu rasad Ardei Vinete Ceapa din arpagic Ceapa sernanata

0

p,'"

I '"
H

ql

~I
75 75 90 100 100 170 85 100 110 90 90 110 100

q,
;:,::
75 50 75
85
1

0
~1

I~

q, 0 p,..
50

1 2 3
":I

125 125 120 120 170

100

.35 50 50 25 35 25

A, DOZE

n:e:

tNGRA~AMINTE

ORGANICE

5 7
Doza
I'

6

Praz
Usturoi usca t Fasole verde :Mazil. e verde r

de gUlloi de grajd

semidescompus

~

10
11

8 9

Bame
Morcov Castraveti 8 Dovlecei Dovleac de copt Varza timpurie Varzi; de var;:;,2 Gulioare 3 Couopida fimpurie Salata in ogor Ceapa verde l Usturoi verde 1 Pepeni verzi Spanac in ogar

30-40 t/h"

10 -50

tlha

50-GO

t/ha

12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24
15

Usturci I, fasole 1, rna" we" barrie. morcov-,
ceapa verde-, verde" usturoi

ardci, ccapa, praz, spanac, pepeni vcrzr

tornate, vincte, castraveti, dovlecei, dovleac, eonopida, galata

100 125 150 150 no 100 100 150 130 150 130 115 110 100 150 75 150 125 110 125 lO5 125 120 80 170 125 100 100 100 100 170 125 12.5 100

125 75 75
125

IIO IIO

-

-

100 90 70 15 100 100 85 100 100 50 150 100 75 75 80 SO 150 100 100 75 - ,-

50 50 75 75 75 90 50 35 50 35 70 100 80 50 80 70 70 50 50 2.5 75 50 80 75 65 75 60 25 100 75 50 50 60 50 75 100 80 50
65

50 50

-

-

.35 40 10 .35

.35 10 .30 75 10 75 25

--

-

25 .35 .35
J.'i

35

150 100 100 200 90 150

--

-

60

--75 100 -

,50

:
• Textu1'i! l-uto-argiloasd ;;i argilo-luioasd; 1 58 recomanda aplicarw Ia o",.ltura precedentii, ;>/ care
se dubleazd,
I l

P ,si K se calcul~azit

pent .... culiumde

bazel.

C-rJ!I doza

~. J n fun G,tie de fer.til isar ea cnlturi
reduce en 50%.
8

i premer gatoare,

doze! e S8 1)ot

58 rtoomandel

un gl~noi bine descom pus:

Culturi in agar; PI!Hir<{cuZt,uri

sUCG/JSiV8

dozele ~e 'Yeduc cu 50%.

56

57

,..,

... ;::

'" ~ ,...
e-e-

Combaterea ..;

buruienll o r din cult u rile de 1egume

... o

Cultura

P~it mecanic

Prasit
man~al 3

Erbicidar ea

o
1

2

I

Tornate timpurii '.lara palisate

ja de

3-1 (pin! la instalarea spalierului)

I

Pentru sped; de bur uieni monocotiledonate se va aplica erbiciriu.l Trefla n 21 EC sau Trjflurom 24 EC in doza de j l/ha. aplicat inainte de plantare cu 6 - 7 zile -?i incorpcrat la 8- 10 cm adincime , b) Pentru specii mcnocotiledcnate ~i dicoriledonate: Dual 500 Ee Sencor 70 V.'P in doza. de 3.0 I/ha. 0,3 kg/ha. dupa modelat inainte de plan tare en ..J-.5 zpe

+ +

ni.r! incorporare in sol pet
1 (h)

2

Tomata de vara prin rosad cultura nepalisata, tomate cultura succesiva .'li toamte cultura dubla Ardci

(pin;;' la Intervalutui]
acoperirea

2-.1

2-3

a) Idem.

3

2-1

3

a) Idem, pet. 1 (a). doza 1 l/ha. b) Peutru specii de buruieni rncnocotijedonate din rizorni se va Iolosi erbicidul Fusilade S ill doza de 1,.5 lfha, in timpul vsgetatiei, cmd buruienile au .5-G em inaltime.

en
0

0'
i Patlagele vinete

I

2

I

3

2-3

I

3-4

a) Pentm speciile de buruieni monocctiledonate se va apliea erbicidul Balan 18 EC sau Bsnefex 18 EC in doza de 8 Ifha,. aplicat inainte de in:fii Iltarea cultu rii en 6 - 8 zi le ~i tncorpcrat la 8-10' em adineime. b) Idem, pet. J (b).

5

Gee. pa usca

ta

2-3

1-2

a) Idem, pet. I (al, doza 3 lfha pentru culturile de ceapa din arpagic, b) Pentru comhaterea bnruienilor monocotiledonate .jd dicotiledonate in culture de ceapa sernanata. direct se va aplica erbicidul Satecid in doza de 8 kgfha, administrat imediat dupa sernanat.

6 q

Usturoi: verde Fasole verde

2-1 2-3

1-2 2-3

a) Idem, pet. 1 (a). a) Idem, pet. 1 (a), doza i llha, b) Pentru combaterea buruienilor dicotiledonate prezente in cultura Be va aplica erbieidul Basagran 1,5-2,0' l/ha, administrat cind buruienile sint in faza de rozeta,

0' 8 Mazare p~tai

2

3

4

a) Idem, pet. 1 (a), doza l{ba. b) Pen au cornbaterea speciilcr de buruieni dicotiledonate se va aplica erbicidul Prometria 3 kgfha adrnmistrat imediat dupa. sernauat, 2-3 2 a) Idem, pet.
1 (a),

"

9

Bame

b) Idem, pet. 3 (b),

10

Morcov

2-3

2-3

a) Idem, pet. c) Idem,

1 (a), doza 3 Ifha. 8 (b),

b) Idem, pet. 3 (b), pet.

11

Castraveti

2-3

1-2

a} Idem, pet, " (a).

b) Idem, pet.
12 Voy"za, ~i couopida 2-3
2

3 (b). 1 (a) ..

a) Idem, pet.

b) Pentru combaterea speciilor de buruieni dicotiledonate se va aplica Semeron 2.5 WP

In doza de 2 kg fha, adrninistrat la 2 - J sapt1i.mlni de la plantare.

...
'='>

IJ

Pepeni vet:zi $i galbeni

J

2-3

a) Idem, pet. " ra).

B. DOZE DE INGRA$AMINTE
-.:""~-.. ..;

MlNERALE

(kg s.a.jha)
de fe rti l itate :l

U

Clasa
C~ltura N

--.
..

._: .7.;

0I
!

1
Tomato Tomah: Ardei Vinete
1 1

2,

II~O
200 150 1,50 150
:1

1

:I[{~O . ~-I 1~Il{t
Z
0)

I

I{;O
120

1

timpurii de varA prin rll.sad

175

130

150

100 IJ5 70
,

50 100

80

2 3
1

200 150 225

..170 100 100 100 120 10.5 70 50 50 35 100

100
100 100 150 120 50 .50 50 50

50 50 75 100
80

100 J5 .50 35

50 50 50

.5
6

Ce::tpa plantata Ccapa Praz Usturoi Fasole )'r;<ziirc uscat verde vertlc
3 1 1

toamna
2

~ 150
1.50 140
105

155 75 80

180
160

sernanata

7
8 9

100
100 50 75 50 1.50

70
35 3.5 3·5 35 75

25 50

,

75

50 25 75

10
II 12

75
70 150

-

-

Bame
1Iorco·r
I, ~

25
100

I

35

l

50

0
13 Castraveti Dovlecei Dovleac \'arza Varza de copt tirnpurie de 'lara

2

3 75 100 75
125

'1

5 50 75 50 100 75 50 25 50 25 25 50

6 75 85 25 70 90

7

8 35 35

\

9 25 2j

14 15
16 l7

135 150 75 U5 200
tirnpurie
l

100
110

50 50 25

50
100

75
50 25 25

35 60 35

50
25

18
19

Gulioare Concpida Salata Spanac

!OO
75 50 50
50

130
100

150 100 100 50 50
100

70
50 35 35 35
35

20 21 22 23 2i

in ogor ill ogor

2

70 -0 35
35

Ceapa verde

Usturoi
Pepeni

verde
verzi

50
100

,

,0

25

Dosele Sf vor a-plica [raciional in 2 ~ 1 re-prise, pl'ccedf"d pel'i('G,dde criiic« dinvegeia!ie. In iernile ~i prinuioerile ''II precipi,tapii obundente, 20-30% din doza de asotat se l1a a-plica lapregiitirBa ierenul ui, I Se rewmandd ~i Jeriilizari extraradiculare '" r"grCf}Qminla miuerale de tip F, tn amceutrasie de

0.3-0,5%.
i

Dozele

de i>1/pilfdmi>lie precipitaJiilor

apticate abundenie

la png4liua. Itremdui
dill

m~ vat' depd;i
doi:«

J50-200 "glba

subSlanfa

bru/d. ~,j., carul ;armi-prin,
d'i..(lra,

de asot

5~""

?liar;

C1<

50

%.

C. IRIGAREA
~~.

CULTURlLOR

DE LEGUME
de udari

Nnmarul

..,;
o
H

Cultura total aprilie rnai iunie iulie august

-

Z

._;

septembrie

0
1 Tomate

1
timpurii

-- ----2 3
1
-

7-8
9-H

" 2-3 2 1

-- -65
2-3 2 2
1

octombrre

Norma de udare matha

--7-[-8-

--9-

10

2 2-3 2 2 2 3 2-3 3 1-2 2 2-3 1-2 1-2

( 1)

300-350 300-350 300-350 300-350 300-350 350-400 350-400 400 300-350 300-350 300-350 300-350 300-350

2
3 'I

Tomate vara-toamna palisate
Tornate Tornate vara-toamna

2 2 2 2-3 1-2 1 2-3

1-2 (1 ) 1-2 2 (1)
-

7 7-8 7-8 9-10 7-8 9-10 3-5 7-8

-

Tornate cultura succesiva
cultura gras, dubla gogo~ar, lnng boia

5 7
8

-

2 2 2
1 1

1 1
-

3 2
3

6 Ardei Vinete
Ceapa

Ardei pentru

-

9
10

din arpagic

11 12
13

Ceapa semanata direct Ceapa de apa
Usturoi Praz

1
-

8-9
3-5 5-8

-

-

1 1

1-2 2-3 2 1-2 1-2

-

(1-2)

-

-

-

1 2

-

1 1

1-2

I

-

1

01
1'1

2 Fasole de grad ina Mazare de gradina
Bame' Morcov In agar

I

3

I

"I
1 1 1

5 1-2/
1 1-2

I

6 1
-

I

7

I

8

I

9

I

10 ' 300 300 350 300-350 300-350 300-350 300- 35(} 300-35(} 300-350 300-350 300-350 300-350 300-350 300-350 300 300

3-1 3 5-6 6 7-9 7-9 7-8
7l~8

1
-

15

-

16 17
18

2 1 2-3 2-3 2
2

1
1

1

2

1 1
1 2 2 1

Morcov cul tura succesiva

19 Morco- v cultura du blkl. 20 Pastirnac in ogor 21 22
23 Patrunjel P!l.trunjel siva. Sfecla in agar cultrrra

1 1

1-2

1-2
1-2 -

I

1 1

2 2
1 1

1-2

succe-

2

1
-

8-9
5-6 6-7

1

1

2-3 1-2
2 2 1-2

2
1

ro~;ie in olJor

1
1 1 1

2 oj 2j 26 27 28 29

SfecH!.rosie culm ra su ccesiva Sfccla Ridichi retina rosie cul tura dubla de iarna de rMikina in ogor

1-2 1-2

6-7
3-4 9-10 4-5 6

Castraveti Castravej:i cesiva

cul ttl ra. sue-

-

-

-

2 2
1

( 1) (I)

2

2-3
1-2 1

3 2

2

1

2

1

-

-

I

2

'"

++&*1

55

o
30 31 32 33 34 35 36 37

I
Castraveti cultura dubla Dovlecci' oZQJ;- • Dovlecei eulturasucceSiva Dovlecei cul tura dubla Dovleac de copt Pepeni galbeni Pspeni verzi Varza timpurie

2 6-7 1-5
':I

J

5 1-2
1 1 1

6 2-3 2 2 2

7
2 1-2 2
1

I

8
2 1

9

10
300 300 300 300 300 300 300 300-400 300-400 300-400 1 1

5-6 5-6
3-1 3·-4 1 1 2
1 1

1-2

1

1-2 1

38
.39 10 41 12 44 45

Varza de vara
VarZa rosie Varza de' toarnna Gulii Gulioare

5-6

4

1 2 1-2
1 1

1-2
1

6-7 7-8 6-7
':I

2-3
2
1

2 2-3

2
2-3

2 1-2
2

1

400
300 300

43 46 47
48 49 50 j1 52 53

Conopida +impurie
Concpida de toamnil. SalaH in agor

4-5

1 1

2 1-2
1-2

1 2

7-8

2
2

Salata cultura succesiva
Salata eultura anticipatil. Spanac 111 ogor Spanac cultura dubl~ Spanac cultura arrticipata Ceapa verde cultura anticipata Usturoi verde cultura anticipata Loboda in agar

2-3 4-5 2-3
3

400 400 200-25Q
200-250

( 1) 1

1-2 1-2 1-2
1 1

200-250
300 300 300

2

4-5
3

1-2

2 2-3
2-3

1 1 1

300

300 300

D. COMBATEREA
a) DEZrNFECTIA

BOLILOR

sr

DAUNATORILOR
PRODUCEREA RASADURILOR

AMESTECULUI

PENTRU

Produsul

Norma

Agentii patogeni ~i daunatorii combatu ci

Observatii

Vap ori supramcalziri

lora Ia 80-90°C

VMT. bactcri.i si ciuperci sol, insecte, nematozi

de

Dez infectia 5e facecu 2 saptamlni inainte sirea amastecului.

eel putin de Iolo-

---------~I-----Dazcmet Basarnid Vaparn F orrnaldehida Captadin Lindatox 50 PU 200 g/m8 200 g/m3

-----------500 ml/ms 211m3
200 g/m3 40 grmS Ciuperci insecte de sol, Dezinfectia se face cu eel putin 10 zile inairrte de iolosirea amastecului, Bacterii, ciuperci insecte, nematozi de sol,

ratura arnestecului,

Tirnpul de pauza este de 1030 zile, in functie de tempe-

+

b) DEZINFEC:j:'IA
Specia I

TERMICA

A SEMINTELOR
~[etoda de tratare J

DE

LEGUME·
Observatii

t

Agenwl 2

patogen

I

p",a~'t'iil
80°C. 21 oro sau 70°C,
72 ore 589C. 6 ore T 80"C, 21 orc

5

Tomate

VMT si toate speciile bacterii si ciuperci

de

j

tcrmic
US(;2.t

veil til area Se va asigura aerului in spatiu] de tratare, pe toata durata tratamentelos

Ardei

I
ti

V)lT si toa te s p eei ile de bacterii ,~i cmpere"

tennic 11 scat

Cast rave

I

Virusul mozaicului verde al castravetilor si toate spedsi ciuperci ilc de bacteri; Teate spaciile de bacterii ~i

tnrrnic l1Sca.t

70·C. 72 ore

Tomato ~i cast rave p.
Vinete

ciuperci

I

I
"' Se face

Ascochyta.

hortcrurn specializare

I
I

terrnic 'limed terrnic umed

53°C. 1 orA

rli.cesc in apii. si se usuca III curent de aer cald.

Dupa tratare.

semintele

,96

50°C, 30 miflute

in unitli.tilc

2
Varzli. 5i WlIopidl!. Xantbornonas campestris Phoma lingarn termic umed

I 500C,

5 30
Semilltele se racesc ~i seusu eli. pe tifon Ia temoerat11ra de 30-320C.
L

minute

Salata

Virusul

mozaicului

salatei

terrnic usca.t

-'lO·C. 10 zile .

in prealabi! saminta se imerseaza in polietilen glicol. Dupa. !ratare se spala ~i se USuca If! curerrt de aer,

Spanac ~i rnorcov

I

Toate

speciils

de ciuperci

termic umed

.50°C. 25
minute

terrnir; umed /

480C, 30 minute

c) TRATAREA CHIMlcA

A SEMINTELOR

DE LEGUME

Specia 1 Tomate

I
[
neuse

. Agentul patogen 2 Corynebacterium micniga-

Produsul ~i ccncentra tm san doza 3 Cryptcnol 0,1%

Metoda de tratare
"

Observatii 5
Dupa tratare saminta se usuca in curen t de aer cald la 20-30 C.
Q

vacuum-infiltratie *

Ciuperci mlnta

de sol ~i de pe

sa-

Tiuram 75 PU i g/kg

prafuire

Tratarnerrtul se face cu 2-3 zile Inainte de sernanat, inclusiv tratat!! la saminta
terrnic.

Ardei, vinete morcov, spanac, salata, fasole, mazare Castravcti

Ciuperci de sol ~ de pe saminta.

Tiuram 75 PU i g/1<g

prafuire

Tratamentul se face eu 2-3 :dle Inainte de semanat inla clusiv saminta tratata
termic.

Virusul mozaicnlui verde al castraverilor

Fosfat trisodic

10%

imersie 30 minute

Dupa
spala

tratare in curent

samurta de apa:

se

2

3 Di thane

i

j

Pseudomonas Iachrymans

M 4580 WP 0,2% Dithane M'1580WP '1 g/kg Ciuperci de sol $i de pe sa. minta
Tiuram

vacuum
inf Itra tie '"

Dupa tratare samlnta usncil. In curent de aer 20-30"C.

se la

prafuire

Tratamentul 5e face cn 2~3 zile inainte de semanar, Tratarnentul se face ell 2-3 zile lnainte de sernanar inclusiv la saminta tr~tat1l. terrnic, Tratrunentu1 se face ell 2 - 3 zile inainte de eemanat. inclusiv Ia sarnrnta tratara termie.

75 PU ':I g/kg

prllillire

Varza,

conopida

Ciuperoi de sol ~i de pe saminta.

Tinrarn 75 PU 4 g/kg Rovral50 WP 10 gjkg

pnliuire

Alternaria Salata

brassicae

prafuire praiuire Tratamentul Be face cu 2-3 zile inainte de sernanat, inclusiv Ia saminta tratata
.

Ciuperci de sol ~i de pe m!uta

sa-

Tiuram 75 PU -I gjkg

*

Se

ace' zn

u mtafile

.".

termic,

spemaJuate

o parte din agentii patogeni care ataca culturile de legume se transmit prin samint5, care poate fi infectata alit la supra[aU cit si 111 interior. S~ll1linta poatc fi dezinfe taUt prin 'tratan~cnt Ierrnic (useat sa~ urucd) sau chirnic (vacuurn. - inf il lratic, imersic sau prafui.re). Alegerea rnctodci de tratare se facc in functie de specie, de provenienta scmintei (culturi s~matoase sau atacatc) si de agentii patogcni Idcntificati in urma analizclor fi tosanitare. Dat Hind Iaptul cil temperatura poate sa influcnteze negativ facultalea ~i in special cnergia gcrminativa a seminte1or, se impune rcspectarea cu strictcte a parametrilor indicati. Deoarece prin metoda tennica de dczinfectie a materialului semincer slut dish-usc atit microor'ganismele parazitc (virusuri. bacterii, ciuperci) dt 9i cele antagoniste din interiorul 9i de la suprafa\3 semintei, so irnpune tratarea chimicii ulterioara a acesteia (de regula cu 2-3 zile inainte de scmanat). en produse care 0 protejeaza fatS. de atacul agen~ilor patogeni din sol. Prin metoda chimica S8 poate l-ealiza e1iberarea partiala sau totala a semintei de agentii patogeni prezenti la suprafata san in interiorul acesteia.

10

r
~:!i-e['JJ ex "lOC<!P!LU[1
:)o1)l

I
"'..,

I

er-

"' A
00

tjr)

11""':1

00

00

-nrodmo; .-,

nl

I

o
10 N

'" I

,..,

1\

1\

co
If")

A
I

00

co

!/..,
1\

1\
<:"')

N

£:

I

00 ('0.1 \0 c"'\l

.... 1

0

r

r-.1

o

~ o
+'

72

73

-a

"'"
Mana

2 Phytophthora Phytophthora Phytophthora infestans

J

4
100 >95

5

6 tomato ardci tomate,

C<1.psici
parasitica

15-18 28-30 20-25

+ + film
de

vinete

apa
Pseudoperonospora cubensis Peronospora destructor Peronospora b:c:s51cae Peronosporc pl~l Peronosporu spmaciae Brernia iactucae Fainarelt Leveillula tau rica Sphaerotlleca fu ~iginea Erysiphc umbelliferarum Erysiphe Altcmarioza abelmoschi spp.

15-20 10-18 8-16 LO-16 8-18 !O-16

>95 100 >95 >95 >95 >95

+ + + + + +

castraveti, pepcni ceapa varza, conopida mazare spanac . sala.ta, andive tomate. ardei, vinete, castraveti. pepeni, . m orcov. telinll., patmnjel. pll.~tirnac barne

24-26 75-80 26-28 60-70 25-28 60-70 26-28 60-70 20-28 95

Alternaria

+ +

tomate, varzti, rnorcov

viuete, castraveti. conopida. ceapa,

Putregaiu1 cenusiu

Botrytis

spp.

16-28

95

tomate, ardei, vine'te, castraveti. ceapi'i., varza, Iasole, salata.

2 Septorioza
Cladosporioza Septoria spp.

3

5

6 tomate, te lina. patrunjel

20-25 20-24 20-27 18-20

95 95
95

+ + +
-

leustean,

Cladosporium

spp.

fornate, castraveti, peni, dovlecei tomate, castraveti, fasole; spanac

pe-

Antracnoza

Colletotrichum

spp.

pepeni.

Putregaiul

alb

Sclerotinia

sclerctiorum

90

romate. ardei, vinete, casIasole, travati, conopida, morcov, patrunjel, pasUrnac, salata ceapa, torna.ta, tomate, traveji, ustu roi Iasola, sala ta

Sclerotium

cepivorurn solani
,;~~.~

17-20 20-28 24-28 20-24

40

(sol)
-

Rizoctonioza
Fuzarioza

Rhizoctonia Fusarium

-

oxysporum

-

-

ardei, vinete, caspepenl

Verticilioza

Verticillium

dahliae

tornata, ardai, vinete, C<1.Sbame trave ti, pepeni.

I

e) CONDITIILE
-e , --

DE MEDIU CARE FAVORIZEAZA ATACUL DE LEGUME

DAUNATORILOR

IN

CULT URILE

Conditii de manitestare Denumirea populara Denurnir ea ~tiin1ifica

!
Ddu,.citori polifagi
Coropisuita Viermii Limaxii Gryflotalpa Agriothes

2

gryllctalpa sp,

llB-2li

sinna.

80LOO 18-2280-90 90-

urneda Ilmedil p!oioasa

majori ta tea culturilor rnajoritatea majoritatua culturilor culturiloe

Agriolimax

agreste

L.

22-26

Ajide
Paduchele Paduchele Paduchele Paducnele Paduchele verde rosu pi~rsieului castrave [ilor verde al rna~In,crosiphon auphcrbiac

100

22 - 26 65 - 70 sece18-2285-90 18-2285-90 umedli. umed!\. urneda

tcrnate,

vinete

toa.s!i

I

Macrosiphon solaai Myzus persicae Cerosipha gossypii pisum

18-21'85-90

ZH.Tii

! Acyrthosiphon

20-2285-!i()iumeda

tomate, vinete ardei castraveji, pepen: dovlecci mazare

2
lPiiduchele negr u al siedei Aphis fabae

31

j

iasole, brassicae varza,

bob

P.1dueh~lc cenusiu .zci Pii.duchc1e

al ver-

Bre-ricoryne

conopida

morcovulni

Serniaphis dauci

22-2165-70 rnorcov, patruuje]

T,y;},i
Tr ipsu] tutunului

Thrips

tabaci

26-3065-70

Colcoplere
Gindaeul din Colorado Leptinctarsa ata decernlinn18-2175-80 16-2075-80 obtectus

secotoasa

ceapa, tomate, viaete, sole. bostanoase

fa,..

Ga.rg1l.rita. mazarii Gargaril'a Lepidoptcre
Buha Iasoie]

',iuete,

tomate

Bruchus pisorum
Acan thoscelides

umeda

mazars

20 - 21 60 - 70' secetoasa fasole

verzai

MalTIestra

brassicae

20-2560-70

mods, rat.i

va rlli. , conopid.i

1 Fluturele alb al "VeTZei Pieris

2 brassicae

,)

4 60-70

5
mode-

6

16-25

rata secetoasa

varza,

conopida

~
Molia verzei Plutella maculipennis

22-26

65-70

varza,

couopida

Diptere
Musca semint;elor Phorbia platura 18-20 80-90

racoroasa
~l

fasole,

castraveji

ullleda Delia antrqua Psila rosae 18-22 18-22 80-90 80-90 umeda umeda morcov, patrunjel
lTIOrCO'l,

;Musca cepe1 'Musca morcovului Acaf"ieni Paia,njenul ro~u

patrunje1

Tetranyehu$

u r ticae

24-30

65-70

secetoasa.

ardei, Iasole

vme'tc,

cast rave ti.

'Paianjenul

lat

Pol ypllagotaesonemus latus

24-30

75-80 1
I

mode-

rata

vinete .. ardei

f) l\L~SUR1 ;>1 MI]LOACE

DE COTlfBATERE A AGEN'pLOR LA RASADUm

PATOGENI

$1 DAUNATORILOR

Perioada

Agentul patcgen sau daunatorul 2 Ciuperci de sol (Pytllium debary-

Cone, 'Tratamente aplicatJ
sa'll

Nr. de

tratamente 5

Observa.tii

doza 3 Mycodifol (Merpafol combi]
T

I (nainte t::e semauat - castraveti

4 0,2%

6 Se trateaza arnesrecui de sol din ghivece sau cubur ile nutritive eu 5075 ml de suxpensre, eu 2 - 3 zile inain te de sernanat , Se stropestc pa.tul gerrninativ la Suprafa.[a, eu 10-15 I

RhizoctoFusariurn spp.]
anum,

,

nia solani,

Metoben 70 PU Topsin M 70 WP Bavistin 50WP

0,05% 0,05%

1

sau
Derosal sernanat - tomate, ardei, vinete, varza, couopida, Dupa Ciuperci de sol (Pythium debaryanum, Phytophthora parasitica, Rhizoetonia solani] Pyfhiurn debaryanurn, Phytophfhora parasi.tica, Rhizoctcnia solani

50WP

I

0,05% 0,05% 0,2%
---

salata

Mycodifol 80 WP Merpafol COI1) bi 80 WP Captadiri 50 PU

0,2%
0,15%

0,2%

suspensie f 100m2
sernanatura ..

Rasarire-repicarc - tomate, ardei, vinate, varza, ccnopida, salata

Mycodifol 80 WP Merpafol eombi 80 WP Captadin 50 PU

0,15
0,15%

Tratarnerrtul se face prin pulverizare fiI 15-20 na eu suspensie I 100 m~ sernanatu ra

eo

'0

2
Repicare- planra re a. tratamente Ja sol pentru combaterea agen910r patogeni - tomate, ardei, v 1-. nete, varza, conopida, Pytbium debaryanum, Phytophthora parasi tica, Rhizoctonia solarii Mvcodifol 80 \VP )Ierpaiol combi 80 \'IP Captadin 50 PL'

4 0,2%

5 1-2

6 Tratamerrtut se fac e prin udarea solulu 1 inainte eu 2- 3 ziI e sau imediat dup Ii repu::are, Iclosindu-se ~-5 t Sus-

0,2%

0,2%

sahta

I
Alternaria solani (pi'i.tarea bruna] Septoria lycoperSIC.l (septorioza)

pensie J m3

b. tratarncnte foliare apentru combaterea gen1i.Jor patogeni

I 80 ,yp

I

Perozin B 75 WP Policarbacin Captadirt 50

SO VIP

Dithane

... ~.5 1

0.2%1
0,3% 0,2% 0.25% 0,05% } 0,05% 0,05%
---

Tratamente
1-2

foliar[a preventive. intenale de 7 - 10 zil e

PU

Mctoben

70 PU Bavistin 50 WP Derosal 50 WP

1

I
-ardei

I I

Leveillula (fainarea)

ta~H·ica

SuU muiabilllO

PU

0,3%

1-2

Tratarriente foliare la serrmalarea ata~

cului.

2
Sphaerotheca Inliginca (fai na rea) , ps~udomonas Iachrymans (p"tarea unghiulm{,) si Pseudoperonosp ora cubensis (mana) Bavlcton 50 WP Suit rnuiabil 80PU Ridomil Gn 18 WP 0,08%\

5 1-2

6 Tratamente foliare Ill. ssmnalarea atacului.

0,3%
0,3%

J

Dithane

)1 'l5

Perozin B 75 \'i.p Tnrdacupral :50 PlJ -------------

80 '''''P

0,2%)
0,4%

2-3

0,4%'
0,3%

Tratamente foliare preveri tive la interval de 7 - 10 zile,

_______________ _ 'larz1'i., conopida

1 Peronospora brassicae (mana)

--------2-3 0,2%
Q,'l% Tratamente pre-,e!ltive. tenal de zrle , foliare la in7 - 10

----------------1
salata

______________
Bremia lactucae (mana) Botrytis cinerea (putr~gaiul ccnu~iu) Scierotinia sclerotiorum [putregaiui alb)

~5~O__ P_w_·

Ridomil Cu 48 WP Ditho.ne xt ~5 SO W1:' Pcrozin B 75 wrTurdo.cuprai

0_.4_°_%
0,2%

_
1-2
Tratamente fcliare pre·,cnti-~e, la intsrval de 7 - [0 zile

Dithane )1 45
SO ,,--p Captad;n Ronilan )fetoben Da-,istin Captadin 50 PU 50 WP 70 PU 50 WP 50 PU

(l,2%
0,05%

Rovral 50 'VP

0,1% 0,0.5%
0,05% 0,2%

I

.....
00

2 c. fratarnente la sol pentru ccmbatcrea dEiunatorifor - tomate, ardei, vinete, castra veT i, varza, conopida, salata. d. tratarnerrte Ioliare pentru cornbarerea daunatorilor - tomate, vinete, - ardei , salata , castraveti, - varza, conopida - ardei, vincte, castrave'[i Gryllotalpa gryllotalpa. (coropisuita) Morneli rumb

3

4

I

5

I

-

6
Mom.elile se incorporeaza la 2-3 em adincime, in zonele atacate ,

- serninre de pogriu sau ovaz sfarirnate ~i umectate 2'1 or" - fosfura de ZInc
melasa sau ulei

din:

to kg
1

0,5 kg 0.3 1 0,05% 0,05% 0,2% 0, 1 % 0,1% 0,1% 0',0'1% 0,04% 0',08% 0,05% 0,2% O.os% 0,0''1% 0,01%
0.1%

~--_-1
Tratarnerrtul 5C e~ fectueaza 111. aparitin, dauna tori lor.

Macrosiphon cuphorbiac, Myzus

persicae
Cerosipha go~sypii Brevicoryne brassicae (afide)

Fornes 50 \'.·P Divipan 100 EC

Onevos 33 EC Sinorat ox 35 EC
Omite 57 EC ~eoron 500 EC Danitol 20 Ee Karate 2,'; Ee Plictran 600 FL Divipan 100 EC Onevos 33 Ee Decis 2,5 EC Karate 2,5 EC Danitol 20 EC Sinoratox 35 EC

__
1-2

-

Te tranycnus

urti-

cae (paianjenul rosu] Polyphagotarscnernus la tus (paiaujenul lat] vi-

Tratarnente la terval de 8 z ile.

Ill-

- tomate, ardai, nete, castraveti

Trialeur odes vaporariorum (musculita alba)

T ratamente foliar e la aparitia daunatorului ..

I

g) FU~GICIDE

oSl BACTERICIDE

i~

l,;TlLIZATE PE:-ITRU CQMBATEREA CULTURILE DE LEGUME \ COllccntra1ia,

AGEN1"ILOR PATOGENl
dod

Produsul

Substanta

activil.

t
5ulfat de cupru Turda.cupral Sull muiabil Cuzin SA Perozin PU

2
sulfat de cupru 97-98% oxidoruril. de cupru CIl 50% cupru metalic 80% sulf

\
0,5

:

~~

"' Q}

a-"5
of

02 ~
III

E·~

~~d o
. .:
OJ <.>

Pol

Pro'/enien\a

.5 14
of

6 C. cs. Ziatna. I. Ch. Turda
Tirnaveni e.Ch r. Ch. Turd a Agria, R. P. Bulgaria C. P. Borze~ti Rohm and Haa$, Austria U.R.S.S, Soiuzchim. Ungaria Chinoin,

0,5 - 1.0

IV IV IV IV
III

10%

hidroxid

de cllpm

B 75 PU Tiuram 75 pt; Ditha.ne M '15 pU
polica.rbacin Fundazo1 Metoben Topsin
0:>

75% zineb 75% TMTD 80% maucozeb 80% metiram de zinc 50% benomil 70% tioianat
metil

0,'1 0,8-1,0 0,3-0,5 0,3 0,2 0,2 0,05-0, 0,05-0',1 0,05-0,1 0,05-0,1

0-2
1

4-7
7 4

IV IV
I IV
IV

50 PU 70 PU
1'1[

"

7 7 7

7

C. Ch. Vilcea
Nippon Soda, Japonia R

10 PU

70% tiofan;).t metil 50% ca rben dazirn

Bav;Still 50 PL"
w

IV IV

B.A.S.F.,
mania

F. Ger-

Q)

w::.
Derosa! Ronal
C"pto.din.

2 50 PU 50 Pl'
50

.3 0,05-0, f

4.

5
7 Hocchst, mania Rh6ne

6

.)0%

carbendaztm

IV IV IV
111

R. F, GerPoulcnc, Franta

50% Iprodion
50% ""'pt.a.n

PU

0,05-0,1
0,2:'1

2-7 1-7 20 .3
2

Bayl",ton

5

PU

5% t:riadimeion
30% pirazolos

C. P. none~ti Bayer. Hocchsr, mania. R. F. Gcrmania

Afugan
RonilUll

30 CE

11,1

0,05
0,Q5

IV IV

R. F. GerR. F. Ger.

50 PIT

50% vinclozolil1 8 10 mctala-eit
Q1

B..\.S.F.,
mania

iR id om

u ct.
C

..3

+
0,25-0,3
-J..

10% cupru Sandofau

10% oxadixi! 10% cuprn
24% 56% captafot folpet:

I IY
IV IV IV
I

l'

I. CIl. Turda. Sanrloz,

Mycodilol

PU
!..oi

+
+

Merpa£olcom

PU

21% captafol 58% fOlpct

I
I
J

I

0,25

1
'I

Ebctia

0,2
0,2

I
III

Chemia,

Allstria.

4

:\Iaktcshim, Israel

Agan,

h) INSECTICIDE

(ACARICIDE)

l.'TlLIZATE1:--;

DE LEGUME
ProdusuJ

COMBATEREA

DAuNATORILOR

LA CULTURILE.

Substanja activa

Lindatox 3 PP

3% 37% 35%

lindan malathion dirnetoat carbaril diclnrvos deltarnetrin clorfenvinfos triclorfon

25-70

Carbetox 37
Sinoratox .35

cz
cs

kg/ha0,1

IV

25-30
21 15 - 30

c. P. Borzesti
T. C. Sinteza Orade a L C. Sinteza Orade a L C. Calnfat C. P. lJ orze~ti c. P. Borz~~ti Shell. Anglia ""fakhte~him, Israel Ba ye r, H.F .. Cermania,
c--

0,1-0,2 0,2
0,2

III

Oltitox 50 PU Onevos 33 cs Decis 2,5 cs Birlane 21 EC Diazol 60 nc Dipterex 80 SP Ecalux S

I

50% 33 % 2,5% 2'1% 80%

III

60% diazinon 16% tiometon 16% quinallcs 50% propoxur
20% 50%

0,05 0,1

n

5-7 15-20 21
20 l4 3-5 5- iO

III
II

+

Actellic .50 sc Divipan 100 EC Neoron 500 EC Plictran 600 FJ.

Unden 50 ~IP Decemtion 20 EC

I I

0,15 0,15

HI III
II

0,1
0,1 Or3 0,1 0, 1

Italimidoetil metipirimifos 10% diclorvos 1 50% brompropiiat 60,% cyhexatin

11 III IV

0.1

n
IV IV

11 15 14
5-7 15

Omite 57 EC co c:n Tionex 35 EC
Fernos 50 WP

57% prepargit 50% pirirnicarb 35% cndosulfan

0,08 0,1 0,05 0,15

IV
II H

20 20
7

14

Sandoz, Elvetia Bayer, R, F. Germania, Chern. Zavody, RS.C~ I.e,1., Anglin Makhteshirn. Israel Ciba - Geigy, Elve tia, Dow Chemical. Aug-lia Uniroyal - S.U.A. I.C.L. AIlglia ;\Iakhh-.<him, Israel

i) SPECTRUL DE ACTIUNE AL PRODUSELOR PENTRU COMBATEREA AGENTILOR
'.

UTILIZATE (FUNGICIDE. BACTERICIDE) PATOGENI LA LEGUME DE CiMP
Agentii parogent cornbatuti 'I

Produsul 1 Sulfat de cupru

Concentratia

Doza
kg, I/ha

%
2 0.5-1,0

Culturile

atacate

3 5-10

5
tomate tomate castra v« ti ceapa

Phytophthora infestans Septoria lycopersici Pseudoperonospora cubansis PeIonospora destructor

Turdaeupral

0,5

5

I

Xanthomonas vesicatoria Pseudomonas tomato Phytophthora infestaris Alternaria solani Septoria lycopersici Pseudomonas lychryrnans Pseudoperonospora cubensis Peronospora destructor Xanthomonas phaseoli Pseudomonas phaseoIicola

tomate tomate tomato tomate tomate castravati castrave ti ceapa fasole fasole

1

2

3

'I Xanthomouas Per onospcra Sphael"otheca campestris brassicae fuliginea

5 varza, conopi(UL varza, conopid5.
castraveti. pepeni. dovleeel, dovleci tomate. ardei, viriete morcov. teiina. patr'unjel. pa.stirnac barrie tomate, ardei roma.te, ardei castraveti fasole fasole tomatc, castnweti, ceapa fasole, varza. conopida tomate tom ate

I
Sulf muiabil P 0,4
'1

LeveillulJ. tau rica Erysiphe umbelliferl1ru rn Erysiphe abelmoschi

Cuzin

SA (10 %)

0,8-1

8-1@

Xa.nthomonas PSeudomonas Psetldomona.s Xanthomonas pseudomonas Iicola Idem

<lesicat oria tomato lachrymans phaseoli phaseo-

Perozin

B 75 PU

0,3-0,5

J-5

Turdacupral

50 PU
Alternaria solani Botrytis cinerea Colletotrichum Iindcmuthia.num

Tiuram

75 PU

O,J

J

fasole

-

2
Dithane

J
Z

5 Xanthomonas "Teskator ia Pseudomonas tomato Corynebacteri urn michiganense Phytcphthora inlestans Alternaria sclani Septoria Iy cope rsici Cladosporium Iulvurn Pseudomonas lachryrnans Pseudoperonospo-n cubensis Peronospora destructor Xanthomo.w.s phaseoli Pseudomonas phaseoIicola Xantbomonas cam pesbrassicas

~I 45 PU

0,2

tomate,

tomate, ardai
tomate tomate tomate tomate tomate

ardei

castra -reti
ccapa Iasolc iasole vard!', ccnopida varza, conopida

castra ve ~i, pepcni

his

Peronospora

Policarbacin

PU

0.2

2

Phyfopht hora infestans Alternaria sclani Cladosporium Iulvum

tomate tomate tomate

3

,
Pseudoperoriospora cubensis Percnospora destructor

cast rave ti ceapa
tomate tomate pepeni

Fundazol .50 PU
Metoben

O,Oj-O,1

0,5-1

Septoria lycopersici Cladospori u In Iulvum
Colletotrichum

70 PU
!II 70

Topsin
Bavisfin

PU

nariurn
Colle tot richum lindcrnuthianum Fusarium oxysporurn Vertidllium dahliae

Iage-

.50 PU 0,05-0,1 0,25-1 g/plantii

Iasole
tomate, traveti, tomate, traveti, barne

ardc], "!;netc, cas-

pepeni
arde i, vinete,

pepeni

galbeni,

cas-

j'

Rovral

50 PU

0,05-0,1

0,5-1

I
I I

Alternaria

Bctrytis cinerea Cladospcriu rn Iulvurn
Sclerctinia sclerotiorurn

solani

tomate tomate,

traveti.
iomate castra

ardei, vine te, casvarza. salata varza,

satara

·re ti, Iasole,

2

3 2,5

4

5 infestans tomato
tomate tomate, traveti, lata tomate a rde i, v inete, casfasole, varaa, sa-

Captadin 50 PU
-

0,25

Phytophthora
Alternaria

-.

solani Botrytis cinerea

Cladosporium fulvum Pseudoperonospora cubensis Peronospora destructor Colletotrichum lindermrthianum

castraveti, ceapa fasole

pepeni

Bayleton

5 PU

0,1
0,25

1

Sphaerotheca Leveillula

fuliginea

25
faurica

castravej.i, cei, dovleci ardei

pepeni, dovle-

Afugan

30

CE

0,05

0,5

Sphaerctheca fuliginea Leveillula taurica

castra yeti, cei. dovIeci ardei

pepeni. dovle-

Ronilan 50 PU

0,05

0,5

Alternaria sol ani Botrytis cinerea

tomate tomate, traveti,

ardei, vinete,

Insole

cas-

1

2

3

4 Cladosporium fulvum Sclerotinia sclerotiorum Sclerotium cepivorulD

5
tomate fasole. castraveti, ceapa, usturoi salata,

Ridornil

ell

48

0,25 0,25 0,3

2,5

2,5-3

Phytophthora infestans Pseudoperonospora cubensis Pcronospora destructor Phytophthora capsici Bremia Iactucae Peronospora brassicae

tomate oastraveti, ccapa pepeni galbeni

ardei

salata, andive varza, ooncpida

Sandofan

C

0,25

2,,'5

Idem Ridomil

Cll 48

+omate, castraveti. pepenl ga1beni, ceapil., ardei, salata. andive, varza, conopida

Mycodifol

PU

0,2

-

Pythium

debaryannm

tomate,

traveti.
salata

ardei, vine te, cas varza, conopida

Merpafol

combi

0,2

Rhizoctonia

solani

j) SPECTRUL DE ACTIUNE AL PRODUSELOR UTILIZATE iN COMBATERE.<\ DAUNATORILOR LA LEGUME DE CIMP (INSECTICIDE-ACARICIDE)
"'0

I~

Produsul

Concen-

tratia

%
1 Lindatox Metaldehida Sinoratox Carbetox 3 PP 2 -

Doza kg, l/ha

D itu na to ri cornba tut! 4 coropisnite, vierm i strma larve de diptere Iirnaxi afide, lepidoptere,
t ripsi

I
Culturile

atacate :5

3 25-70
20-30

toate toate tomate, travcti,

culturile culturilc vine'te, ardei, caspepeni

:5 35 CE

0,15
0,1

1-1,5
2,4-4

37 CE

afide. lepidoptere, optere gindacul coleoptere

cole-

ardei, vinete, tomate, castraveti, pepeni, varza, mao, zare, Iasole

Oltitox Onevos

50 PU 33 C£

0,2 0,2 0,05

1.2-2 1,2-2 0,3-0,5

din Colorado tripsi,

vinete,

tcrnate

afide, lepidoptere,
afida, lepidoptere, coleoptere

ardei, 'rinetc, castra ve tip pepeni, tomate, marco"! vinete, ardei, tomate, pepeni, castra.veti, mazi;r.e,;r.. Iasole

Decis 2,5

eE

2 Birlane 24 EC Diazol 60 EC
Dipterex Ecalux S 80 $P

3 0,6-1 11,5 afide,

4 ccleoptere ardei, v ine te, tomate cas-

0.1 0,15
0,15 0, I

afidc., Iepidoptere, tripsi, diptcre

ardei, vinete, tornate, traveti, ceapa

1-1,5
0,6-1

coleoptere, Iepidoptere

diptere

ccapa, varza, morcov
tomate, vinte, ardei, pa, fasolc, rnazare vincte, Colova.rza, ardei varcea-

afide, hi psi, coleoptere, afidc, coleoptcre

Decemticn Unden
Actellic Divipan

20 E:C

0,3 0,1 0,1 0.1 0, I 0,08

1,8-3
0,6-1 0,6-1 0,6-1 0,6-1 0,5-0,8

.50 WP
50 EC 100 EC

a fide , gindacul din rado, lepidoptere afide, colcoptere, doptere

vinete, ardei, tomato, za, castravcti tomate,
:la, ardei,

lepi-

mazare,

vinnte, ardei, varpepeni tornate,

afido, t.ripsi, coleopterc. lepidoptere acarieni acarieni acaricru,

vincte,

varza

Neoron 500
Plictran Omite Femos Thionex

nc

v inete, fasole
vinetc, vinate, fasole Iasole cultur ilor mclifere

600 F. L

57 EC
50 \VP 35

0,1 0,05
0,15

0,/5 - 1 0,.1-0,.5 1-1,5

af ide a.Iidc, lcpidoptcrc,
coleoptcro

majoritatca

sc

cultu ri semincere

~E' )l Sf )(~UONl ~ ~"<9it'Eit----=;d:::f1.::;O:.:-S -;$~,O~UJ;-;;~~:i

;:; Sf '~ 'IE
,:'; Of
't

J:J oz JUS
7d 009

IOIOJIO ~IIIIIO UDJi'.'ld

----llflllflllllli'~I"rrnl""IIII'Jlllnlll~flmlllrl----I---1--I-'-I- -I-I- -I-111111 11111 1111111111 11m 11111111111111111 111111

, '-' 6Z

J; r.~E 1-----)-=1 ""'0O....\:,"'-U.::..D~dl_:_:A II'IIlIIlrrrmllimrJn t '~o "'" 1I1111111....,.I"",J l1li'1I1IIl11t1lffiftHW""IIlI111I11I1IIII11IWllIII --lInill""l11 111II11mn :: Of J1 05 ~.!IIal'yllll: 1111111111 111111 111111111111 1111111_
Jl Ot UQ!IIII~)aO ..._, it S xn/oJ3 08 ;t;~NldIO

ZE

JJ

OS UOJO~II

lr

lllllHllllIOOfOOi
IIIIIIIIIW 111m E. I.UCRARl DE 1NGRIjIRE CU CARACTER SPECIAL

111111
-~IWII---I--I

:: ~e~z ~=~~~dM~,tos~u;~tpU~(J=~~, =t~=I~TIllitj=tj=t~III~IIrn;IIII~I~lmullll~llllll~llIillilll~IUll~lliIlli
• "" 92 ,~ St
,

-e

es

J3

09 IClDW

~l U It 02 61 81 it 9J
~i ~I

J 3 'Z auo IJI8 :1 J s'~ s!Jao
3J %ff

Imlnll 1I1~llIn
111111111

111111

1IIIIIIIIIIIIm~IUU IllillllJl-IIIIII~ III, II 1111 III mil Ililll
m]1 11111 1111 111111111111

1111111 111111

rnumnun

E

]

"

Raritul Plantele care slut \11 plus, se smulg eliminlndu~se cele care sint mai putin viguroase, astfel ca in cultura sa. dimina distante uniforme intre plante, Lucrarea sc efectucaz&t cind apar primele frunze adevarate pe plantu1e, numai in culturile proveni te din semana tul direct in cimp al semintelor ~i in care plantcle sint prea dese . Protejarea oulturilor impotriva brumelor

III ffillllIlllI
i

.~
~ ~
4.>

(Jd 05 lIOmlO
IqlllOJ

SOAauo

III

3J Sf XOCI DJOU! S

lJ U ~o/~qJaj
nd
lajDdJ~W {J,J /O;IPOJAW

111111 11I1I

III
111111

11111
III III
1111

'" ImmllllJ a. lIlIIilllffi
'0 0:;

11111111 111111111

...

--1-111111

:g
't;I

€I

~r2~1t-_(J~d~?os~'~~~IP~O~/d~'D~)~~IIII~4-~~III~III~lIli~IIII11~I
Q

'"' ~ '" .~

II

(Jd 05

....
._.

/OJA0/:j

<li-

'_

01

" '-~e~--(J~d~O~i~~W~~~$d~O~l--~'~I-~-4I~~~~-+~HIII-~-+-~~~ '";;I
'" 6

(Jd OS/DSOJao nd Osu Fl'i!AD8 u~qol;'W

.:?
=:

:g
2
c:l

"" L

~ 9I ::, 5 "- ~
[

fidOL (Jd OS (Jd S'I /.I (Jd 5l

IQ10PUfld

~~o4l!O
I)JOJfll1.

Z
I

(Jd os IMlmoPJIJl

(Jd UfZf!JarJ (Jd I/qO/flW ;Ins

ss e

III_
III

m

1111111 1111111111111

111111

IIIJ

I

1111111

~ ~ :!:

""

Este necesara numai in cazul culturilor eu plante sensibile la frig, pc care Ie distruge bruma. Se efectueazs prin producerea perdelelor de fum (arzind materialc Iumigene), udarea culturilor (inainte) ~i prin aspersiune (dupa caderea brumei), acoperirca plantelor eu pelieule din material plastic (adaposturi tip tunel). Refacerea culturilor dupa grind ina

• ~
r,..,

II ill m Tf

'II III.

"TIn 11,1111II :11 II!

III

...
0:1

"5
~
IQ1 ---.

~ ; e~t;
lQ.riltJ,Q}

.:~I~
",,<>
.....
III

'"

8
N

~

IJJ.O

'"I '" -e-s 'I
!

~ ~ i~~ E.c
c ~

....

.~

<>.

Se efectueaza in mod cfieient, numai dad se iau urrnatoarele masnri urgente: indepartarea irnediata din cultura a tuturor partilor de plante rupte sau ranite intr-o mare proportie ~i aplicarea unor tratamente eu zeama bordeleza 1% sau alt fungicid, administrarea de ingra~5.minte complexe si u~or solubile : in continuare se aplica fcrtilizarea eu apa de irigatie ~i 58 mentine solul permanent afinat prin prasile .

Lucrarca

tlc palisat

Tratarea eu substante care au actiune specifidl
So aplica pentru proven irea alungirii rasadurilor , obtincrca unor product ii mai ti mpuri i ~i 111 ai 111 ar i, grabirca ~i uniformizarea coaccrii fructelor in vcdcrca recol tari i mccan iza teo

Se aplica ill culturile co plante care nu-si mentin singure tulpina in pozitie verticals si consta in instalal-ea sistcrnelor dl' sustinere (araci sau spalieri) si Icgarea plantelor de tll'. La cull urn de 10m a te 1impnrii, dUP~L 15-20 zik dl' fa plant are, sc instaloazh spalicrul de 0,55-0,60 m ill~llpme, eu 0 sirm'l (0 = 2,5 nun). Cirnitnl Consta in indcpiirtarea vlrfului central vegetauv, in cazul rasadurilor de castravoti, dupa aparitia a 2-4 frunze adeviirate, ell scopul de a provoca aparitia unor ramificatii laterals. In cazul culturilor de cimp, scopul este de a sista crcstcrea vcgc1'atiY1i ~i a grabi crc~terra 91 ma turarca fructelor in vcdcrca rccoltarii lor cit rnai timpuri i sau ina in tea dut'rii brumclor de toamnrl. Tomatclc t irnpurii sc cirncsc ];1 1-2 frunze deasupra inflorcscen tei a I \T_a.. Copilitlll Consta in indepartarea copililor (lastarii care cresc la su bsuoara frunzclor) ~i se aplidl la cnlturile de tomato ~i patlftgelc vinetc, ell scopul de a obtine produse mai timpurii san de 0 calitate mal buna. La cultura de tomato timpuri i copilitul sc executa ori de die ori este ncvoic~i cind copilii au eel rnult 5 em Iungimc, condudnd plautcle numai eu tulpina principalii. La ellltmile de var~l-toamn5. se Iasii pe Iiccarc plan t5. J - 3 copili preflorali. 96

eycocel : se utilizeazii in conccn tratie de 0,1 % pentru stropirca rasadurilor cind all 3-4 frunzc adcvarate, preintimpinind alungirea lor.
Reoital : subslantii ell actiune de accelerate ~i intensi fica re a crestcri i SI s tern ul u i de r;Ld:lC in i (i n ere. Se utilizeaza ea solutie, 0, [% coneentratie. SL'~Cllf!!ndil
rtisadul simplu san cu cubul nutritiv.

Tum atosi i In: prod us pen tru stim ularea leg i1 r j i de rod ?i cresterea precoc itrl\ ii prod uctiei la cult ura de tom ate timpurii si cimp, Sc utilizcaza en solutio 3,3% conccntratie, care se pulvcrizcaza pe inflorescr-ntr-, (erind virfu] de crestere.
Ell! rel : prod us sis tern ie care pnlveriza t, pc plan tfl, patrunde in interiorul ei. obtinlndu-se astfel 0 conccntratie relativ ridicatii de etilena .. Datorita accstei conccntra]i i , in plante se accelcrcaza acele procese Iizio-

logice, care ar decurgc ~i in conditi i naturale',
tr-nn

dar inrull uri:

r 11 lcgumiculturii
castra veti:

ritm

ma i lent.

sc Ioloscstc la urrnjitoarcle
pentru

-

marirca
]a

nurn ;irulu i de "flori de conccntratii

fomele (Inductic

floral.i). ell solutri ppm

diferite: 500-2000

seminte : 1.25-500 ppm 97

la plante in faza de cotiledoane, la aparitia pnmel :p celci de-a trcia frunzc normalc ; - pepeni galbeni: in acelasi scop ca la castra veti , ca si pentru accelerarea ~i scurtarea perioadei de coacere, in con centra tie de pina la 1000 ppm, precurn 91 pen tru postma turare, prin im baierea Iruct elor In solutii cu concentrati i de 1 000-4 000 ppm; - ardei: in concentratie de 500-2 000 ppm, pentru limitarca infloritului si favorizarea obtineri i unui numar , , mai mare de rarnificatii laterale ; in concentratii de 4000 ppm pcntru concentrarea coacerii (la ardeiul de boia) ~l defoliere : - dovlecei: in concentratii de 125-250 ppm, en tratamente repetate, in acelasi scop ca Ia castraveti : - tomate cultivate in cimp: ell concentratia optima de 1 000 ppm, pentru scurtarea coacerii, ca ~1 pen tru esalonarea recoltarilor si imbuna Uitirea insusirilor (culoare, aciditate, substante solubile) tehnologice ale fructelor, la soiurile pentru industrializare : en concentratii de 500-1 000 ppm pentrn esalonarea (de la 2-21 zile) postrnaturarii fructelor recoltate verzi, prin tratamentc asupra acestora in conditii de temperatura constanta 1a 21°C; - tomato timpurii: in concentratie de 250 ppm cind fructele au diametrul 2,5-3 em; tratamentul asigura sporirca precocitatii ~l calitatii fructelor,

It')

:::, oc f' r-.

("-.)

I.e

I

II

00
1i'j'1'"'

I o

'"

00

0001 00 ~oo

rr--

II

o

IO

10

o

I

<'l

,.,

N

I

N

I I II

III

I

":f'I r')

"'¢"1

I

r"'1"""~('!o-:.~

IIIIIII

~r:lI"':

II')

0\

!i'")

II
c o

o o

"" I

'"

o

98 99

~

0

0 15 16
17 11 Usturoi Pea? Fasol e de gr.5.dini

2 700-9001 265-.3JO 450-550 12001.300 90- 100 700-800 700-800
1

.3

1

5

6

7

8 1'),9-35,0 6-10 6,0-11.0 3,0-5,8 19,0-25,0 12,0- 11,0 9.0-9,8 35,0-15,0 10,0- 15,0 1",0-12,5 11,5-1!},5
19,8-JO,O fi,O-IO,O

Mazare de grr.dinii Bame

18 20
19

21 22 23 21 25 26 27 28 29 30
.31

in ago!" )Ion;o'l cultura, succesiva Morcov cultura. dub!;:\' Pastlrnac de ogor Patrunjcl in OgOF Stecla rosie in ogor Sleclil. rosie cultum su ocesi-rlb Ridichi de iarna
"Fe ti

)Iorco-I

600-700 210-280 100 10001 100 75-80 550 550
jj()

5-/ 4-5 5-6

15-20 83- 125 2 ·1,5-2 8-12 .35-45 20-25 100 25-.10 180-250
115- UO 15

15-25 6- to 10-7U

700-800 100-500 '150-j5() 110-165 HO-165 200-250 65-75

I

350-150 400-500 IOO-UO 100- 130 180-200 60-65 3-i 2-3 4-7 3-5

110- 125 350-100 30-35 25-30 50-80 50-70

Telilla radachli Cas tra in ogor
Castrave ti cult ura succesrva Dovlecei in ogor

135- 1-t5 90- 100 135- 115 9035-40 35-~0 \

roo

l

90-14°1
50-90 360-5601 290-350

21,0-26,0
8, f- H,O

'1.5-9,0 10- 19,6 8-12,2

28-35 28-35

Dovlecei cultura succesrra

o
.:>"7

I

2 Dczleac Pepeui de copt galbeni

3 1,5-5 20'-25 10-15 60-70 15-50 4.)-50 40,____i5
I 3

5

6

7
-

8 31-10 24-35 25-4521-422~,7-50.
15-30

4,5-5 25-30 15-20 65-75 55-60 55-60 '15-50

-

33 34 35 36 37 38
39

I S 000 400-:500
2500 100-600 5501000 330-600 12501800 175-500 100-200 220-360
680-'-:0°

7500-

Pepeni -'erzi
Yarm t'irnpurie Varza de -'ara Yarzii rosie Var aa de toan",,:;' Gulii Gulioare Conopida Coriopida
toarnna

1-1,2

-

12001500 250()3000

-

40
"'it "12

timpuri ... J do

65-70 57-fiO 100- 120 100- 110 65-75 55-60 4.5-50 150-200 150-600 ]5-10 130-170 500 600-800 500-700 600-700

-

-

I

-

-

-

50-80 10,0-30,0 10-22 11-22 24-32 10,0- 15,0' 6,0- 9,25,0- 8,1 6,0- 10,.56,0-10,5

43
41 "'15 46

Salata
Spanac Ceapa cuturl'i anticipatal Lstu r oi verd c cu 1tura anticipata Loboda

-'erne

-

-

SO-90 :
12-18 1

BOO1000

I

-

8-11 12-15 10-15

-

8001000

47

600-750

C>
t-,;)

8. RECOLTAREA
Nr.

LEGU:!\,IELOR
).fodul de recoltare

crt.

Cultura 1

------~~~~~--------

o

-----------------------------------------2
Se face manual, in Iunctie de destiriaria productiei. Peutru consurn intern. Ia coacerea de consum [nuanta rosie cuprinde 1/3 din fruct) Pentru export, cind apare nuarrta rosie Ia punctul sfilar. Recoltarea sc face pe masura maturaru Iructelor destinatia productiei. Pentru consum intern, la coacerea de consum, Pentru tomatele de industrializarc, la coacerea ~i in Iunctie de

1

Tornate

timpurii

2

Tomate de 'lara, cultura
du blli, succesiva

logica].
3 4 Ardei gras, gogo;;a.r Ardei perrtru ardei boia lung, ardei

comple ta

(fizio

Se face esalcnat, pe masura ma'turarii fructelor r?i in Iunctia de destinatia productici [consum proaspat, industrializare, expert} Se face manual, Ia maturitatea fiziologiea a Iructelor,

5

P.'itUtgele vinete

Se face manual, esalonat in functie a fructelor si de destinatia productiei industr.iarizare).

de maturitatea de consum (consum proaspat, export

6

Ceapa uscata, praz

La ceapa, recoltarea se face dnd Irunzale s-an ingalbenit pe 1/3 din lungimea lor. iar tulpiuile s-an inmuiat Ia cole t, Dup1l. recoltare, bulbir se lasa 5-6 zile pe brazde peutru a se usca bine, dup1l. cafe se aduna si se Sort aza,

o
lunii noiembria,

2 La praz, recoltarea se face Ia sfir~itul lunii octombrie verzi.
Tulpi na fals{, suficient ingrosata, $i inceputul eu frunzele Inca

7

Usturoi

uscat

Se lace Inmuiat

manual. cind frnnzele S-l!U inga1benit, Ia colet. Bulbul cste deplin format,

iar

tulpinile

s-au

8

Fa.sole verde

ate.
9 :'IIazare past1l.i

Se executa. manual sau mecanizaf cu combin a FZB + U-650 M, cind 70-80% din pasta; au atins maturitatoa de consum. Pastaile all rnarimea si culoaraa corespu nzatoare soiului, sin t fragedc, fara tehnologica, mecanizat cu i11Rl\I-2,2 de epocile de insamint<l.re ale soincilor la 2-3

Se executa Ja maturitatea MA-I,2. esalonat in fuuctis cultivate.

+

10

Dame

Se executa la rnaturitatea de consum, manual, cerin e {Ii modul de valorificara. pastirnac,
de iarna, r idichi

zi1e, dllPli.

11

Morcov, patrunjel.
sfecla rosie, telina.

Se face la maturi tataa radAcinilor, semimecanizat, prm dislocarea eu DRL-1 + D-650 11:, stringerea 1n grimezi ~i dceoletarea manuala. Cu exceptia telinii, fasonatul consta in Indepartarea frunzelcr de 1a colet, Fasonatul te linii cousta in indepartarca Irunzelor de Ia eolet si a radadnilor ad /entiva. secundara, Recoltarea se face manual, pe masura ce fructele ritatea de consurn iar sortarca so face pc cali tati, ajung Ia matuconform ST AS.

12,

Castrave ti

o
IJ 14 Do·rlecei, Vana dovleac varza de copt rosie Se face e?-lonat.
COnSL1.IT1.

2 pe rnasura ce Iructele ajung la maturitatea de

alba.

Se face manual, csalona.t de 2-3 ori cind capatinile all ajuns 1.'1. maturitatea de CO[!SUITl_ Recoltarea se face ell aterrtie pentru a se evita degradarca cornerciala, prin r uperea sau strlvrrea unui numar prea mare de frunzc. Se face in rnai multo reprize, pc· rnasura ce plante1c ajung Ia rnaturitatea de consurn, Gulioarele sin t hune de recoltat cind ating j- 7 cm in diame tru. Se recolteaza prin smulgere sau H_tcre, se Iasoneaza, taind radac;:Ia chiar sub gulioara ~i indepar tind Irunze1e. Guliilo so recolteaza pina la vcnirea inghetului. deoareca inghetate nu sc pot pastra peste iarna. Se recclteaza cu dislocatorul rle radacinoase DLR·'l -T- t··650 )or. Se fasoneaza. Se face manual, esalonat in 3-.5 etape cind inflorescerrtcle ajung la maturitatea de consum, capatina falsi este biue Iorrna ta, indesa tiL ,~i com pac tii.. Se face manual, formate. esalonat. cind roze ta are mi nimu rn .5 - 6 f runzo inco"io:d din rno-

15

GLllii,

gulioare

16

Ccnopida

17 18 19

Salata Ceapa Laboda. verde. usturoi verde

Sc face esalonat in 2.-3 etape, prin smulgere, merrtul clnd plante le au 3-1 frunze normale ,

Sc recolteaza manual, esalonat, pina dud arc -1.-5 [mille in rozeta. prin srnulgerea plautelor si valorificarea lor sub forma de [eg>i.tul"i.

o
20 21 22
23 24 Spanac Se face manual, formate. esaloriat,

2. cind rozeta are minimum 5-6 frunze

Leustean, rnarar, patrun jd
frunze

lac lcg1ituri.

So face manual,

dud

plarrtele

au frunzcle

normal

dezvoltate,

Se

Cimbru
Ridichi de luna

Recolta tul poate Jnccpe din luna august taierea pfantclor de Ia suprafata solului. Se face manual In mod esalonat, tatea rle cousurn.

pina in octornbrie,
ajung

prin

cind rada~inilc

la maturi-

I

Andive

Se executa mecarrizat , cind radacinile in sectiunea transversal! au diame trul Intre 3-5 em, Dislocarea Tadil.cinilor se face cu masina DRL-4, dupa CUe rldadnilc shrt adunato manual ~; fasonate, prin il11;ltllrarea. fruuzelor $i mugur ilcr Ia.tera.li, lasind intact mugu rule central. Se face manual, la eclat. Se face mecanic galbeni verzi Se executa Se executa
de consum.

25

Hrean

cind

rJ..(Hicinile au eel pu tin 3 - 4 em diamet ru

26
27

Mustar Pepeui Pcpeni

cu CL,12,

cind plantele

au

semintele

ill pirga ..

esalonat, e~onat.

in faza deplinai pe masura

maturitati

fiziologice,

,_.
a
c_,-,

28

ce fructele

ajung la maturitatea

9. I-IIBRIZI
...;

:?I SOIURI.DE
Grupa Potential
productiv

LEGUME
Greutatea fructului -'l

CULTIVATE
Destma

IN ROMAKIA
tia
Observarii

....
<.J

~
--

Saiul (hibridul)

1

t/ha 2
3

0

:5

6

SOIURI (HIBRIZI) Export II
Timpuriu 60-80

DE TOMATE TIMPURII
70-90 Culturll. in cimp si solarii peutru COQsum proaspar Crestere natil. nedetermi-

2
,

H-601

F1

Timpuriu

60-80

70-90

Cultnrl in solarii pentru ccnsum

proaspat

Isalnita

70% creste re nedeterminata, 30% cre~tere determinata Crestere uedetermi-

50

Tirnpuriu

55-60

I

80-90
-~

Cultud. in solarii penhu consum proaspa.t Cl.Iltnrli in cimp pentru consurn

nata
Crestere de termi-

Precoce de
Sorneseni

Timpudu

50

80-100

I proaspat

nata

oI
5

2

3

5
80-90 Cultndi. in dmp pentru consum Crestere

6 nedetermi-

Vidro H.H F 1 Timpuriu

60-80

proaspat

nata

I
SOIURI DE TOMATE PENTRU INDUSTRIALIZARE

,

Cluj 80

Timpuriu

GO-80

109

in stare ~i industrializare Consurn

proaspata
2

Plante viguroase (9'12.5 em)

Monorom
Sincron

Timpuriu

10-70

71 52 38-13

Indus'trializare (sue pasta) Industrializare f'ructe intrcgi I ndn strializa re

Frunze rasucite

ell

foliole

3
"I:

'I'impuriu

50-60

Coacere coo centratll. 80%

Vidra

60

Timpuriu

10-60

Coacere trata

concen-

0 -..l

......

5

Vitarnina

Timpuriu

60-90

90-

100

proaspata

Indus trializars ~i consum in stare

Ccntinu t rrdicaf de vito C 13 mg/lOO g

o
6

I
Novinka

2 Semitimpuriu

3

4

5 Iridustrializare

6 IFOrm-.:aZa tufe te viguroase (80-110 em) S,U. 5,9 echilibrat 1na1-

50-80

40-60

-

"
8 9

Arges

411

Sernitardiv

40-50

62-75

I

I ndustr ializare ~i consurn in stare proaspata Consurn in stare proaspa ta si mdustrializare Consurri In stare

%

gust:-

Arge~ 120

Tardiv

50-70

200-300

Buzan

17

Sernitimpuriu

50-60

101

proaspata ~i
induatrializare I ndustrializarc

~
10

Brllila 405
'I'impurie Arges

11 de

Semi timpuriu Tim pll riu

35-40 60-80

45-50 90

prin dcpelare
In d u st.ria.liz a re ~i CO)1Sllm in stare

pr0aspatK
Semitimpuriu

12

Dnirea

80-100

128

Industria1izare ~i in stare proaspata
COUSllm

Tolerant la Alternaria ()i Xanthomanas

oI
[3

2 Vidra 533 Timpuriu Sami timpuriu Semitardiv

3 70-90 50-80 70-80

4

5 Industrializare I ndu st dill zare Consurn In stare Tolerant rioze

6 1a bacte-

-14

34-35 71 171

Fakel Buzau 22

Fruct en peduncul Hi.di ar ticulatie (J)

~I
l6

15

proaspata si
in d ust.ri aliz are 554

Rornec Diana

(J)

Semitardi Semrtim-

v

80-100 50-70

97 110

Industrial

izare

as

fara

Fruet

eu pedicel articulatie (J)

17
I

pudu
Heinz

-

in stare Consum proaspa.ta ~i industr ializare
I ndust rializare si consurn in stare

1370

Samita.rtliv

40-70

110

proaspata Homa VF
Sernitardiv Samitardiv Semitardiv 40-60

19

62 50-60 100-120

Lndustf-iahzare Industrralizare Consurn in stare proaspa tii si industrializare

Vigoare mare

m

20

21

VF 65-133
Campbell

40-60 40-50

1327

a

I

01
I Ace Royal

2 SOIURI Tardiv
,

3
DE

5

1

6

TOMATE VARA·TOAMNA PENTRU
70-80

CONSUM
Crestere natii. rletermi-

tOO-ISO

proaspata

Consurn in stare

2
I

Buzau
I

1600

Sernitardiv

90-95

200-250

Consum in stare proaspata

Crestere Illi~tii.

nedeter-

3

Carolina

Semitardiv

70-75

120-180

in stare proaspata
Consum

Crestere

minata

nedeter-

I
4 Laura Scmitimpurru 100- 110 80-200

in stare proaspata
Ccnsurn

Crestere

minata

nedeter-

5

Florida

Tardiv

70-80

120-180

Consum

proaspata

-in stare

Crestere

minata

nedeter-

0

1

2

J

"
DE ARDEI 80-120

j

6

SOlURI
Ardei Export

gus
Tirnpuriu

40-45 31-10 10-45 45-50 30-10 40-50 10-50 I

Consum in stare
proaspata Consum in stare

2 J

Galben Superior Galben Arad MilmeJa de

Semitimpllnu Semitimpuriu

100

proaspata Consum in stare
proaspata Consurn in stare proaspata

90 90-1I5 100
80-150

4:

Semitimpuriu Semitim-

5 6

1>1ini..,~ 27
Zenit

puriu Semitimpunu Tardiv

Consum in stare proaspata proaspata
Consuru in stare

......

..... ....

-;-1

Vri<u) de California

80-150

Consum in stare proaspata

o

I
Ardei lung Cosmin

2

3

5

6

1

Tirnpuriu

·10-15

70-110 ! 70-90

p roaspata ~i industriali za r e

Consum

In stare

-2 Lung neBe Kapia rom aTimpuriu

30-35

I

-3 Kurtovo
de Tim pur iu

I

Conserve

40-~j

70-60

Consurn in stare 'proas p ata ~i ind IIstrillizare Consum in stare proaspata ~i ind ustrializare

--"I Zlaten 1'ledal Tirnpuriu 40-1.5

I

70-100

I
15

Ardei de bola 1
-

I
Boia dulce 18
i BOla dulce

Oradea

15

Tardiv

10- 12

Z

Arad 5 B

I

Sernitardiv

I

10-16

\

,

i

o
3 Arad 6 B

2 Timpur iu

3

5 16 Boia dulce

6

8-12

Ardei 1
--

iute Timpuriu

De Arad
-

15-20

25

Consum

in stare proaspata
in stare

2

Portocoli

o

Timpuriu

15-20

20

Consum

proospata

1

,I

Ardei Carrnin

gogo~ar Tirnpuriu

50

80-175

Consum in stare proaspata 9' indusfrializare Ccnsum in stare proaspata si industr iali zare Consurn In stare prcaspata ~i ind ustrializar e

2 Rubin Timpuriu

10-45

90-120

-3 Simultau Tirnpur iu

40-15

40-45

01
-4 Splendiq

1
".

2 "Scmitimpunu

3

4
1

5
Consum in stare proaspata ~i industrializare

6

I

50-55

IOU-ISO

-I

--Superb Semi tardiv

5

50-55

150-175

Consum in stare proaspa.ta ~i indust.rializare

I
I

6

Timpuriu de
Bucuresti

Timpuriu

35-40

90-120

dustrializare Semitardiv
50-55

Consum in stare proa~patij_ ~i in-

7

Titan

I
I

100-JOO

I
Danubiana

Consurn f[1 stare p 1; oaspa ta. .'?i ind u str iali zar e

SOIURI DE PATLAGELE Semitim35-40 300-500 purii Semrtimpuriu 40 350-400

VINETE

Pentru culturi cimp si solarii

ill

o
:1 Narcisa (F1)

2 Precoce

3

4 300-350

5

6 Pentru cultura dmp ~i sclarii in

35-37

4

Pana

Corbului

Samitirnpuriu

25--10

250-300

5

Viorica

SemitirnI puriu

35-45

300-350

I
6 Bucurestans Seruitimpuriu 25-.35

I
250-400

I
BULBOASE Consum in stare proaspata si indust rializare Consum In stare pr oaspa ta

SOlURI

DE LEGUME

Ceapa Dc Stuttgart
Semitimpuriu 20-25 60-180

2.

Buzau

Aurie

de

Tardiv

30-40

120-300

_.
<1>

-

0 3
Diamant

I

2
Semitardi"

::l 35-~j

4

5
Consum in stare

6

120-300

proaspa.ta si industrializare

i

Rosie de I Fagara~

Scmrtimpunu

20-25

80- 160

I
5
(Arie.$)

Consurn in. stare proaspa.ta iiI 1]1dust rializare

Ro~e

de TUlda

Sernitimpuriu

20-30

100-160

proaspata

Consum

in stare

6

Wolska

Tardiv

25-35

60-150

Consum

in stare
~l

proaspMa

In ...

dustrializare

i

Praz Camus

Tardiv

30-35

100-600 (gdot)

Consum in stare proaspata ~i Industrializare

0

I
Usturoi de prim,,-varii Dc Cenad

2

I

3

4

j

6

I
Timpuriu

1

4-5

20-30

Go nsu m in stctre proaspata

.2

De Dil.ril.;;ti

Tirnpuriu

3-4

20-~0

Consurn

prcaspata

in stare

3

De Rimnicu

Sarat

Tirnpuriu

4-5

20-30

Consum in stare proaspafa

Usturoi de toamna De Moldova Tirnpuriu

5-8

20-''10

Consum

in stare

proospata 40-70
Consurn in stare proaspara

,_.
"'-.;I

,_.

2

De Bucovina

Tardiv

7-10

.•

..:..-;s:~';.~.

-

-=-:..:::;w;-.

,:-_-_,._

-

-

----- -~-----=..
-

.=::...=:::......
~-;..

-_---...._--. --

~-

_

---_ - -

-

~ -=-----=-_-

~~.-~------_~

-- -

---_

01
I Fasole
1 urcatoare Aurie de Bacau
Bogdana

2

3

5 pASTAIOASE

6

SOIURI

DE LEGUME

Semi t adiv

32-35

19-22

I Cousurn
I

in stare
~---

proaspafa

2

Semrtardiv

18-20

20-25

proaspata
Semitardiv

Consum

in stare

J

Clujana

16-18

16-20

proaspata
Green Streamer Semitardiv 17-21

Consum

in stare

-I
-~

14-17

Consurn in stars proaspa ta

Fasole pitidi a) soiurr ell pastaia galbena 1 Galbena de Moldova Sernitimpuriu

10-12

I
4

8-10

I

Consurn in stare pr caspata

o
2

I
Nieos

2 Timpur iu

J

6 Consurn in stare

6-8

8-10

proaspata 8-10 Consurn in stare prcaspata

.3
b) soiurl cu pastaia verde Oxy-Arnidor Sernitirnpurin

10-12

I

I~alnita

13

Semi timpuriu

I

9-11

-I
2 Lavinia

.

10-12

Consu rn in stare proaspata si indust.rializa.re

Semitimpuriu

12- 14

10-11

I
J

_.Amboy I puriu
Sem itim-

Consurn in stare proaspata, si ind u st rializare

10-12

10-12

i

I

I

proaspata si iIJ d u strializa re

Consurn

iu stare

I I
I

I-" M

0

0
...;

2 Cascade
Semitirn-PUIlU

.3

4

j

6

1

10-12

10-12

Consurn in stare proaspata ~i ind ustrializars

.5

Fana

Timpuriu

9-11

8-

u

Consum in stare proaspata ~i in dust.riali zar e

6

Jutta.

Ssmitardjv

9-11

9-12

Consum in stare proaspa.ta si indnstrializare

7

Kingstar

Semitardi

9-1I

10-14

COIlSulTl

in stare ~i in d11 striali zarc

proaspata

8

ALmarc

Semitimpunu

8- to

8-10

Consum

in stare

proaspata si
industrializare

o
9

I
Belami

2 Semi timpuriu

.3 8LO

6

9-11

I

in stare proaspata~i in dus tr ializar e
Consurn

I
I

10

Harvester [mbuo;ltltit

Semi tirnpur iu

8-10

9-11

Consum tn stare pr oaspata ~i ind ust rializare

11 Prelude Tirnpurru

8-10

8-10

Consum

prcaspata si
industrializare

in stare

12

Procesor

Semi tard iv

8-10

8- 10

Consum

proaspata

in stare

~i iadustrializare

IJ

I
,

Valja

Semitardiv

10-12

10-12

in stare proaspata ~i ind ustrializare
Consum

I I

o
1

I
I I
Bame Beatrice

2

1

5

Semitirn_.pJ_uiu

1-5

3-4

Consum in stare proaspata 9' in dus tr ializare

-2

Ela

I

Timpur iu

3-4

3-3,2

In stare proaspiltlt ;;i
Consum indust rializare

3

Fara tepi

Tardiv

2-3

3,5-3,8

Consurn in stare
proaspata si industr ializare

Dob a) soiuri bob mare 1 Dardanele

eu
Semitimpuriu ".I-6t boabe verzi 2-3t

I I

9-12

I

boabe usca- r te

Consurn in stare prcaspata ~i industrializare

o

I
Metisa

2 Semitardiv 4-5t

3 boabe

5 9-12
Consum in stare

6

21 -3

verzi,2-3t
boabe uscate

proaspafa ~i
industrializare

Minica

Semitim-

puriu

4-5t boabe verzi,2-3t boabe

8-10

Consurn

in stare

useate
-

proaspata si industrializare

I
I

b)
1
soiuri bob mie

-_----

en
Scmitardiv 7-8t boabe 'Ten;,3-1t

Fin de Vidra

5-8

boabe
uscate

Consum in stare proaspata ~i ind ust.rializare

Mazare
gI'il.dina

de

1

Prima

Timpuriu

9-10

6-8

Industrializare

_

-

.

:.._-

--

.

...

-

-

-

~
--

f-"""'

~ j{:.

0

2
Alaska Tirnpuriu

3

4

.5
Industrializare Industrializare Consurn in stare

6

2 !~
3 4

8-10 9- 11 12-1.5

5-6 6-7 8-10

-.
Danielle Isalnira Timpuriu

60

Timpuriu

p roaspa tii ~ i
indusrrializare

-I

.5

Tilnpurie Craiova Mingomar Isalnita

de

I

Timpuriu

6-8

7-9

Industr ializarc

G fI

k

Tirnpuriu
Semjtimpuriu Semitimpurm Semitimpuriu

10-12 10-12

7-8 6-9
6-7

Industrializare Industrializam

lIO

8

Colrno

10- 12.

Iud ustriafizare

9

Poujet

12-14

5..5-6 ..5

III dus trializare

0

I
Bordi Victoria Marrtica Desi Frila

!

I
puriu

2 Semi ti m-

i

3
10-1.3

4

I

j

I

6

to
It

7-8

I 11 d ustrial izare

!

Sernittrziu
Semrtirziu Semitirziu

12.-11

7-/;

I nd us'triulizare Industrializare Industr ialjzare

12
13 11

12-14
10- 12

6-7 6-7
6,.5-7,5

Sernittrziu
Tirziu

10-12
ll-lJ

Lndustr ializare

i.5

Gulrver t

7-8
6-7 8-9 7-9

Industrial

izare

J6

Trio

Tirziu

12-1'1 12-14 11-12

Industrial

izare

I7
-

Gottiuga

Tirziu

Indus t rializare

18

Conserva

IHAR

Tirziu

] ndustrjalizaro

I

~ ~ en

0

1

2 SOI'URI Morcov Deavers

3

'I RADACINOASE

5

6

DE LEGUME
35-'10 35-10 35-40 35-~0 35-':10 30-35

£26

Semitimpuriu

60-120 60-160 140-150 100- 180 120-170 100-150

Consum In stare proaspata ~i Ind ustrializare

2

D"

l"antes

Timpuri u
Tardiv

proaspata si
industrializare Consurn

Consum

in stare

J

Bauer KieHer Rote Herz Chantenay

prcaspata si
industrializare

in stare

':I

Sernitardiv

Consurn in. stare proaspata si industrializare
Consum in stare proaspata si industrializare

5

Uria~ de Berlicum Yoba

Semittrziu

""6

Semrtirziu

proaspata ~i
industrtalizare de Sernitardiv

Consurn

in stare

-I Patrunjel
radacina Zahara.t

15-20

80-140

COD sum In stare proaspata

01
2

2

3

5

6

_.3
-

I

Cornua

Semitardiv

15-18 16-19

60- HOg
g.fT{pl.

I
I

Consurn ill stare proasl!.ptii Consum in stare proaspata

Moskrauzer

Sernitardiv
-----

80-120
g.fr/pl

Pasti:rnac 1 Alb lung Tardi-t

,

'10-45

150-250

Consurn In stare
proaspata !!,i ind u strializare

2 Semi lung Sarnitardiv

10-15

130- 180

in stare lfl indust.rializarc Consum

proaspata

I

Telin;l.

.

21
\

I

Victoria

Semitardiv

'15-50

300-450

Consum in stare proaspata ~i

ind ust railiza re
Alabaster Sernitardiv

35-'10

280-350

,

Consurn in stare proasps.ta si indusrrializare

.-

Q)

1:-:0

.....

0

I
Castru ...... c!! Cornichon

2
SOlTJRI
I

3 DE LEGl.'ME

oj

5 BOST.3,:-\fOASE

6

I
I

Sernitimpuriu

20-~.5

80-100

Consnrn in stare proaspata ~i industriafizare Consum in stare proaspata ~i mdustrializare

Z
I

Hokus

Sernitirn.
pnrm

18-22

80-100

-I
3

I

I

Le-~illia FI

Tirnpurm

2.5-3U

90-110

COl1Snm tn ~tarc proaspata si in d u str iali zare
Consum in stare

4 1 Pliska

FI

Timpuriu

20-:~j

80-

100

proaspara

~

mdusrrializa 5 Renate
FI

re

Timpu riu

20-25

80-

100

Consum in stare proaspata ~i in d u strializa re

0
6

I
,I " " Bistrita

1

I

2
Semitimpur iu Sernitimpuriu

:> 18-22

150-2.50

"

5 Consum in stare

6

proa.spata
1.50-220

7

Dc Arad

18-22

Consum in stare proaspata

Dovlecei Dana Timpuriu 15-20
0,1.:10-

O,}OO k"
0

Consurn in stare proasp1i.tti. Consurn in stare P roaspata
Consum in stare proaspata !,i COI15erva

2

Fti.ra vrej

Tirnpuriu

12-15

0, I:iO-

-_
3 Patison Timpuriu

O,}OO kg

5-6

0,1.50-

0,300 kg

ta.

Dovleac

de copt Tardiv Sernitardiv

Alb mare

2-0-30 2-0-25

.5-25kg 4-jkg

Pentru copt
Pentru

.....
'0

'"

2

Pink banana.

I

copt

o
1
_.

1

2 Pepeni galbeni Timpuriu

.3

.5

6

Turchestan

10-1.5

2

mica

mijlocie

proaspata

Consum

in stare

Cantalup

Sernitimpuriu

15-20

mijloeie-

meclie 0,750 kg 15-20 1-2kg

Consum in stare proaspata

3

Ogen

Semitimpuriu

proaspata 25
mijlociamedie 0,600 kg Consum in stare proaspata

Pentru sera. Ccnsurn in stare

4. Comoara
Ungariel

Semitarcli

Y"

..
Pepcnl I Sugar verz.i Baby Tirnpuriu

i

20-25

mica, medic 1,6 kg

Con sum

proaspata

in stare

0

I.
de .Canada

2
Timpuriu

I

J 20-25

4 mic-mijlocis media 2,2 kg

.5 Consurn in stare
proaspata

I

6

2, ;Timpuriu

I

I

J

Dochija

Semitirnpuriu Semrtirnpuriu Semiflrziu

50

2,8 k" e

COllSUm

proaspata

in stare

4
.5

De Dabuleni

30-35

4-6 kg

Consum In stare proaspata
Consum in stare proaspata

'De Mini;>

20-25

mijlocie, media 2,5 kg mare, media

6

'Dr. Mauch ! ;Lovrin 532-

Semitirziu

25-30

3-4 kg
Tardiv

Consurn in stare

proaspata

7

...... '""

25-35

mare,

4-5

media kg

Consum

proaspata
Consum in stare proaspara

in stare

8

Charleston

I Tardiv

25-30

mare

I

o

1

2
SOlURI Varza alba

3 DE LEGUME DIN

'I GRUPA VERZEI

.5

6

. -,
de Timpuriu

1

Timpurie Vidra

30~35
In dmp tunele

0,7 cimp
1-1,2 runele kg

Consum in stare
proaspata

40-50 30-35 35-40 35-'10 60-80

-2-

Dittmark

Timpuriu

0,9-1 kg 1-2,5 kg 1-2,5 1,5-3,5 kg 1.3-3,5

Consurn In stare proaspata Consum in stare proasplttil. Consurn in stare P r oaspa ta Con sum in stare proaspata si conservata

--

_..
-5

3

Gloria

Semitimpu riu

-

Kiose

17

Semitimpuriu Semitardiv

De Buzan

-6

-_
I

Licurisca

Tardiv

50-70

Consurn in stare
proaspata conservata si

01
7
Braunschweig Tartiv

2

3

4 1,5-3,.'>

.5 Consum
proaspata servata in stare si con-

6

50-70

-

8

Laces

'I
Var..:,. rosie
1 Rosie de Arge~

Tardiv (foarte)

30-40

1,5-2,5

I
I

Pastrarea peste iarna in stare proaspata ~i semiind ustrializare

Semitardiv

30-35

1-1,5

Consum in stare proaspafa si industrializare

2 Cap de negru
Tartiv

--

30-35

1- 1.7

Consum

in stare proaspata si industrializar e Consum in stare proaspata si industrializare

:; Red Kissendrup Tardiv

30-35

1- 1.7

o

I
Varza creata
Marilena

2

3

.5

6
!

1

Sernitardiv

60-70

1,8-2,2

Consum

in stare proaspata si conservatil.

2
Vorbote Sernitimpuriu

30-35
I
I

1-1,7

proaspata
servatii

Consum

in

stare
~i con-

Varza de Bruxel1es 1
TIrzie de Amager

1-

Foarte
tardiv

8-10

0,005

Consum in proaspa.ta

stare

Connpida

1
; ;

Fortados

puriu
!
I

Sernitim-

15-20

0,7-1

Consum proaspata trializare

in stare si indus-

oj
2

2

3

4: 0,7-1.2

5
stare proaspa til. si industr ializars Consum 111 stare proaspata \,i industrializare

6

Paloma

Tardi"

17-22

Consurn in

B
Bulgare zi'!.pada de

Semitardiv 15-20 0,7-1

-

4 ; Veralto

TaIdiv

17-22 If

0,7-1.2-

COIlSum in stare proaspata si indu str ial izare

Broccoli ·l . Calabrese Sernitardiv

13-15

0,5-0,8

ill stare pro~splWi,
Consum

Gulioare

1

Dworski

Tirnpuriu

10-15

0,5-0,3

proaspata

Consum

in stare

2

°
Kupa

2
Timpuriu

3

'I

.5
Consum in stare proaspata

6

10-15

0,2-0,3

3 Trero

~

..

-,

Foarte
timpuriu

12-16

0,2-0,3

I
20-25

Consum in stafe proaspa.ta

GuHi 1
Goliath alb

I
Sernitnrdiv

o.s-i i.s

Consurn in stare proaspa'ta .5' indust rializ are
Consurn in stare inproaspata~i d US trializare

2

Goliat albastru

Tardiv

25-30

1-2,5

"

SOlURI DE SALATA Tirnpuriu

1

De Mai 1
Timpurie

5-10

150-180 170-200

Consurn in stare pr oaspa.ta Consum in stare proaspata.

2

Banat

de

Timpuriu

6-8

2 3
-

3

5

6

Cora

Semitimpuriu Sernitirnpuriu Semitimpuriu Nord Tardiv Tardiv
I

30-'10 28-35 8-10
10

250-350 330-360

proaspata
Consurn in stare proaspata Consum in stare proaspata Consum in stare proaspata Consurn in stare proaspata
I

Consurn

in stare

1

Dena
Mona Polul

.5

-----200-300 200-300 100-500

6

7

Marula de
Braila

30-10

SOlURI 1 2 3 'I Smarald Matador Matares Nares Scrnitardiv Semitimpuriu Semitimpllriu __ ., Semi timpuriu

DE

SPANAC
-

18-21 12-15
L -

Consurn proaspar si indust.rializare Consurn proaspat ~i industrializare.

10-12 18~20

-

-

,

Consum proaspat ~i industrializare
Consurn proaspat !Ii iudustrializare

I

-

I

I

10.

GREUTATEA
...

_
...: ....
o Specia

$1 INSU$IR1LE AGROBIOLOGICE SEMINTELOR DE LEGUME

ALE

Greuta. tea a serninte g

1000 de

Numa.ruI de
semin te la 1 g 'I

-I
I

..: Z

Cl.a~

<e'M .... ~ .,'0 ... .,
" 0

$'E

>'is «l ()

.,.., ... $ bi)~ ~.~
'is M

'" ;::; u·.... S
.;1)0.,..0;

,~

><I

:p

8><1

I

~~c
p

5

Temp eratu ra de incoltire °C
>1

Durata

incol tirri zile

6$i>
I

....+l. ~

:>

~Es ~
p.,':

$.J:l~

minima

optima

dmp
--

.,

,-d 0:1
(I'jo

..,
+",.

., >O)._ u:'.I s-, t::

H

I

2
Arde i 'Bame Bob

3 1-8 65-83 8001200 1Z-flO 2,7-5 212-3 90~ 150 200-700

5

6

7

8 11-15 11-16 1~2

9 20-30 20-30 20 20-30 15-20 20 20-30 20-30

10

II

125-280 48-50 12-15
I

3-1 5 1-5 6 3

1-2 1-2 1-2 2-·3
l

2 3
"'.I

50-52 70-75

I

-

10-12
-

10 6

3-8

,

,Castraveti
Ceapa 'Conopida

25-15 300-360 330-170 7-11 1-9

5

I

18-.')0 38-52 68-70 30;-55 75-80

11
2-5 3"':1
11

6 12
-

6
8'

"1 i \ Dovlecei
Fasole

I
I

4-5

'4 6

1-2 2-.3 1-2

6
8

1-8

3-5

l

9-.11

1

,',!
,
Culii

2

3

6
"

I

7

8

9

10

!

,10

9
10

2,5-i~; 210-250 120-350 2,5-5 1,2-1,8" 3-5 30-50
verzi

6S-:711'

1-5

Mazare Moreov Patlagele ";mete Patrunjel Paatirnac Pepeni galbeni Pepeni Praz Ridichi

3-8 200-300 600-800

7S"':'_'83 3-'1 53-:-:58 50"':',60'
3

1-2 1-2 1-2 1-2
1

I

1-2 '1-;.-,5 14-15 3-'1. 3-'1 14

J

20, 20 20 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 16-20 20 15-20 20 20-30 20-30 20

6 12

.~
-

11 12 13
14

1,1- 1,2' SOO-900 34-'33S

, 12

;

20 20 10 12 15 6
8 10

200.-330 20..,.,24 2(}- 35 7-35 270-420 80-135 8001000 . 85-135 2000J 000 300-370 210-300 '10-52 63-65 ""16":'48 50-58 -:15-55 25-30 68-70

1-2

1 2-3 2-3

15 16 17 18 19 20 21 22

30-150 2,3-3,6 7-12
1-1,2

11
2-5 2':"'3 2-3 3-4

3 1

1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

3-1' 1-5

Salata.
Spanae

5
1 "'.1-5

7-12 0,3-0,6 2,.7-3.4 3,2-4,2

Telina.
Tomate Va.rza.

3-1
12-13 3-4

5 1-5

15

8-9

-

j

'1-+5

11. PRODUCEREA RASADURILOR DE LEGUME PENTRU CULTURI tN SOLARI!

~I CiMP

a) CONSTRue-Tn

CONSTRUqIlLE SPECIFICE

NECESARE RASADURILOR

- rasadnite ell biocombustibil sau incalzite ell ape termale ; - sere solar aeoperite ell sticla ; - inmultitoare locale; - eu cotloane; - eu pat de biocombustibil,

PRODUCERII

- sere en incalzire tehnica : - sere solar acoperite ell sticla : - solarii bloc sau tunel, acoperite en folie de polietilena; .:._rasadnita en incalzire biologica : - inmultitoare locale.
b) S RSE DE INCALZIRE PRODUCERII A SPATlILOR RAsADURILOR DESTINATE

- bioeombustibili; - rnateriale locale (eiodIai de porumb, puzderie de in, coarde de vita, bete de floarea-soarelui toeate in prealabil) ; , , - energie solara ; - ape geotermale; - eombustibil (lichid, carbune, gaze)
e) MODUL DE UTILIZARE

l

/("_L./7-;

/70YI· -\j) ::::'1) y/ all/

lo.4~

5~g~ I
a

l

'0,25-0,40

$1 A SURSELOR

A CONSTRtTCTIILOR DE INCA.LZlRE

solarii de tip tunel acoperite cu folie; cu pat de biocombustibil : eu perna de aer; eli rnicrotunele intcrioare; - ell muleirea semanaturii : - incalzirea numai ell energie solara, Se pot realiza combiriati i intre aceste tipuri de incalzire. 140

-

Fig. 3 - Solari i tunci en pat de biocombustibil a. cu ri1sadnite simple; . b. en rasadnite simple ~i duble

141

2,50m
Fig. 1_- Solar tuncl en pcrnr.~dc·iJ,!ir Fig. 6 -

Solar tunel amsnajat ell pat rece ~i mulcirea semanaturi! eu folie recuperabila

Gunoi de grajd

Fig. 5

-r--

Solar tunel amenajat en tunele ,1] -der ivare pe- pat de bioccmbustlbil ._ -,,--, ','

Fig. ? --; era. solar cu pat de biocombustibil §i rlLsadnij:e simple S

142

143

'"'"
toI'> toI'>

~.
\0

'r!

~.
C<>

'r!

Q

c:.

~

I

Q

~

I

g.

c,

g.
,::>.

ft
S 0: .;:;: 0"
o

S'

'" S'
S
<::> 11;

s' "" ... '"
" ::l
~
S' o

~
.....
0 -t

0-

'" ~
~
l:.

:;'

~
~.
(')

c


8
C

0"

0,

.. ..,
Q

i:l.
<T

::l

2
0

g.
'" ~
[

'" gn

:;:;
o
;:l

'"

J_'

..,
170cm
Q

"

-~ D,

e,

.....

" ~
...
SJ

C>

s· ., '" "" ~
S

()

..
<:r 'iI

._ ~
'"
10

ra,

", ,..._

~~ ....
Q.

"" a, .....

~

~

"

B. SISTEME DE PRODUCERE A RASADURILOR

PE SPECII

Nr. crt. I

-

Specificare

Locul

de producere

a rasad u rilor

MOOul de producere
t.

.

2 iN SOLARII
Tomate

3

'1

Sera fndilzitll. termic, sera. solar cu biocombustibil, sola.rii cu pat de biocombustibil, cotloane, rasadnite Idem, tomate

Semanat cu Iatura

Ia pat "i repicat de 7 em.

la cuiburi

Semanat.

direct

in

cuiburi.

2 3

Ardei gras, vinete Castravetr

Sera incalzita tehnic, solar cu biocombustibil. solar cu pat de biocombustibil, cotioane, di,sadnite.

Semanat 7 em.

direct

in cuiburi

cu !atum

de

1

Varza, conepida Salata timpurie

Idem Sera incalzita. tehnic,
lar cu bioeombustibil. sadnite. solar ~i sert;. socotloane. r[,-

Semanat nutritive

in pat ~i repioat in cuiburi eu Iatura de 5 om.

5
I-'

Seman at in pat sau in Iadite ~i repicat in cuiburi cu latura de 3 em.

~ UI

,_,.
>l>o.
C';J

1

I
iN
TomMe purii Tomate

2

3

CIMP
timSolarri . si Sere s 0 IaT eu eOlnbustibil ~ . ;~~~lte calde, soIa!"ii si sere sola;. bil rn ~l s.eIe solar eu biocom busti, rasadmte ealde (semi) sol, . . sere solar. ani ~l Solarii si Be la . . ,," . re SO r cu bIQeombusti_ ~11. 'asadmte calds, cotloane solarii $1 sere solar. Solari! ~i Sere solar, ri'isadnite reci. Solari] si sere s I . ~. 0 ar eu biocom b stibit. n1sadmte semicald~ cotlca u Iar-ii reci.·' ' ne, soIdem.

6 7

'lara

8
9 10

Varza, COnOpida tilllpurie ~i gulioare Varza. de 'lara Ardei

Semanat Tn pat si repicat"n bu ri latura de 7 . ~ 1 I CU uri cu em sau in pal ti ;.1 . Semanat rar Sa . e. <> veolari, tritiv. u repicar in pat nuSemanat In pat tr'i+i ~ buri ~. lIU rrtiv $1 repicat In cu Uri nutntlve cu lat _ san in paleti alveolari. ura de J ern Semanat in pat Ilutritiv ~i repicat la 5 X 5 em. Sema.nat rar Semanat rar s .' (7 X 1 em) . a~ repicat pe pat llUtritiv sau m paletl aleveolari. Semanat in pa t ~i repieat" ~."b ~ . cu latura d 7 • In cu un 7X5 e. cI.n, In pat uutri tiv em sau m pa1eti I l' Semi'inat dire t . b~ a veo an. 5 em. c in cu urr cu Iatura de
]a

11
12

Viuete

14
15

13

Castraveti, pepeni, dovleeei retina de 'lara Salata

Solari;, Idem. Idem.

Sere solar,

• d. rasa Illte rcci.

Tomate, varzil, eouopida, tehna de to~mna

Brazde

(straturi

reci) In cimp,

Sel11ilnat ~1.· repicat in pa t x nutritiv. Sem,ma t ~l repicat 111 .t '. in cuburi cu latura de pa nutnhv, lcti alveolad. J ern sau In. paSem~nat rar,
0

C. COMPONENTE ,''.

ORGANO-MINERALE

FOLOSITE

IN PRODUCEREA

RASADURILOR

" ..

"G'pmpozifia amestecului,
.~ volume

%
Utilizare

turba

nisip

---_---- ---- ----l~, 2 3 1
1
2 3

---5 20 25 10
10 10 10

-----------------------------~------------------------6
Amenajare pat nutritiv cu grosimea de 10 em • pentru sernanat solano fructuoase. ' , Idem, pentru varza ~i conopida. Confecticnat cuburi cu latura de 7 em, pentru repicat tornate peritru solarii. Idem. Confectionat cuburi eu latura de 7 em, pentru tomate t impu'rii cimp, Idem, . Arnenajat pat nutritiv, pentru sernanaf rar tomate. Coufectioriat cuburi cu lil.timea de 5-7 em, pentru semahat direct ardei si vinete pentru solar ii. Confectionat cuburi cu Ia.tura de 5 ern, pentru repicat varza ~i conopida timpurie.

10 30
, 40"

10 25 30 25

50 30 25 30 20 30
40 40

;30. 50 30
9

20 10 30 30 30
40

30

20

10 10 10 10 10

20 20 30

to 11
12

10 50 30

Amenajat

pat nutritiv, perrtru sernanat rar ardei pentru dmp.
cu Iatura de 7 em, pentru semanat direct

30

Idem. Confectionat cuburi ve ti ~i pe pe ni,

castra-

_.

D. CONSUMUL DE BIOCOMBUSTIBIL

LA DIFERrTE

TIPURI DE

RA.

SADNITE

Tipul de rAsadnitse

Grosimea stratulu] de bioeombustibiI em

Volumul de materia! necesar lao 1 m! rAsadnita rn"

CO[]suffiul Specific la I Ill" rll.sadnitii. tone gunoi de cabaline 100 kg/t 0,14 0,38 0,32 0,25 O,iO

De Suprafatli, -eo o panta

70 60

JO
10 De snpraiata. en dOna pante 70 60 50 '10

I
I

1,10
0,96 0,80 0,63 1,00

I

I

I

I

gunoi de bovine + paie 150 kg/t 0,50 0,43 0,38 0,28 O.~'6 0.10 0.26 0,28 0,33

0,88
0,73 0,38 0,73 0,58

0.35

ingropate, ell dona pants

.50
'10

I

0.29 0,23 0,28 0.23

0,26

E.CARACTERISTICI ALE PRINCIP ALELOR MATERIA.LE ORGANICE TERM 0 GENE FOLOSITEPENTRU tNcA.LZIREA BIOLOGIC! A R!SADURILOR
Gunoi de grajd Temperatura pe care o asigura 30 Nr. de zile

Cabaliae Bobvine Ovine-caprine

Porcine F. DATE TEHNICE PRIVIND
Int:re

20 1.5-20 15-20 S.EM!NATUL PENTRV
Necesar de samtnt! g/m~ rasad

'15-50 30-35 10-'15 2.5-30

3.50-450

'IOO-~O
iOO-:IOO

:150-700

OBTINEREA DE RASADVRI

Distarrta

Specia

rinduri em rasad repicat rasad nerepicat

rasad repicat

Necesar de sam in tli. pentru a. se [objine rasad

Nt.

de rasadu ri

nerepicat .5

pentru lha
6

rasad repicat

nerepicat 8 600 600

rasad

2

3
7-8

1 LO-12

7
1000- I 200 1000-1200 100-.500

....
,po
to

Ardei Conopida Castravoti, pepeni

4-6 4-6 .5-8

7-8

7-8

7-8

:1-6

800-1000 250-300 800- 1000

25-30

2 Ceapa apa, praz Tomate
Telina Varza Vinete Gulioare Salata.

3 8 8 6-7 8-10

-4

.5
12-15 5-6 2-3 3-4 1-2 1-5 1-5

6 3000-4 000 500-600 100.,...500 300-350 150-200 300-350 600-800

7
1000-1200 1500- t 800 800-1000 1500-2000 1000-1200 800-1000

I

8 1200~ 1 '00 600-700 800.,...1000 100':"".500 800-1000 609-700 500-600
I

...,;,.,_.,.

·S;;_ 5
1-6 4-6

1-6 1-5 5-6

-

7-8
8-10

6-7

8-10 4-5 6-8 2-3

-

-

7-8 7-8

. ,,
G. PROGR1'MA.REA
...

,

~I

PRODUCERII
~ ,

RASADURILOR
1• ,•

Nr.
crt,
.
,____;.

Cultura
__
"

I,,~,:n~ii
I

Perioada Zona I plantat 5
.i.

z

Iirerha 2

Vtrsta rasadului hie '3

de .,

producere Zona' semanat; II·l
,.•

sernanat
1
.'

0 A.

1
:

I
., j~~

is
20.r.J lO.II 5-10.11
"

I
~,

plant-at

'I
",J .•

LEGUMEPROTEJA'TE 1 VarZa Tomate 2 .. Ardei gras 3

..
1

,

65 65 : , '10.
-, .t

"!.'

I,

1'._:__ IO.I 45-50 20.I-W.II 50-60 6.5..,...75 1. -;-' 19;II
"
,_,,>

!

.'

"

,

25.UI , 5.~V .5-I.5·.rv.

5- ts.m

20 _:2.5.II1 5- t.5.IV t5-20.IV

1Q'~liiI

0

I
Salata
.:
,

.' 2,

I.

"

3
"-

I
I;
\.
..
'

4 20 _:_30.l<

I ,. ,

5

l

'6 20.1-5.Il 10-W.III 1O-15.II

7
2.LrY-~.v:

1 \ Vinete
.5 \ Cas~rave\i 6 a.sotiata CiMP

.: 35 25
"

65-75 35-40 30-35

5-15.IV 15-25.IV

.

1.-5.111 15-25.1
I

1;-16.\<'
20-30.i;U

80

I .'i-IO.III
I.

B. LE(>-VMEDE 7
8 9

;romate timpurh
Varza timpurie .Varza Ardei Vincte vara,

65 75 60 120 57.

55-60 45-50 ;10-45 50-60 55-60

.25.U-'u'125.'V~5'V
25.1 - 5.111 1- lO.III 15-20.11 25.IIlO.IIT 20.III20.III20-30.1 l.IY Ltv 15-20.111

5-15.IH 5-10.11 10:'_20.Il1

5.-10.V

~

20 - 3l.III
25.IV-5.V 5-15.V 1.5-20.V

I 20-25.IV
25.IV -l.V 25.IV-1O.V

20.II-UII
lJ.Il-5.I11

10
11

12 13
,_.__

Castravcti Dovlecei Concpida timpurie

130 '10 75

30-35
35-40

l-IO.V 1-10.V 15-20.111

25.II1-5.IV 25.1I1-5.IV \ 30.1IO.II

1O-15.V 1O-15.V 20-30,111 .

en

14

40-15

H. RECOMANDARI TEHNICE PRIVIND INSTALAREA RASADNqELOR INCALZITE PE CALE BIOLOGIC..\.
Conditii "i lucrari Recomandari Amenajarea terellul!)i pe care sc instaleaza rasadnitele si organizarea interioara a see torr.lui

2
Sa se efectucze nivclarea [sau se perfedeaza). Se traseaza drumur ile (unul principal en latimea de 5 - 6 ill ~i alte le seeundare late de 2,5- 3 m). printre hlocurile de rasadrrite. _ Se instaleaxa conductele. hid rau tii ~i pornpele pentru apa, Se stabileste Iocul pentru instalarea ra.sadnitelor, biocombustibilului. paffiinturilor etc" astfel ca sa realizeze maximum de ecoriomii la transportol lor in momentul folosirii. Se stabileste amplasamentu' magaziilor ~i al const.ruc [ii lor ancxe. Toatc constructiile se amplaseaza In partea dmspre nord a sectorului de clisadnit.e, peutru a evita umbrirea ra.sadnitelor ~i cu rol protector impctr! va 'lin tu 'rilor. Se consfruiesc garduri de protectie cu i"alp-mea de 2- 3 m, tmpotrtvr. vin turilor ~i a eu rentilor reci de ae r,

2
Conditiile pc care trebuie Sa Ie indeplineasdi terenul stabi lit penteu 1l1stalarea' rasadniteloe .

Sa fie cit mai bine ad!l.postit natural Impotriva vlnturilor ales a celor dominante.

in mod ~i mai

Sa fie .u~or permeabil, neted ~i pe cit posibil putin inclinat, spre a nu bli.lti apa p~'o"enita din ploi sau topirea zapezii,
Sit fie ferite de inundatii.'
0

Pinza de apa frea.tica sa fie la adincime mai mare de 2 m. S~ ai?1i. 0, expozitie bine insorrt. sudica

~i sll fie

-

Sa.. fie. asigura ta.. 0 sursa de apa cu debit suficient, pentru a ss uda rasaduri!e ~i cultur ile care urrneaza in ras3id ni te . Sa fie situat.~ufie!ellt de aproa pe de sediul umUtli agricola san fermei legumlc?le,. astfe! ea sa. fie de stul de user ~l bine supraveghe ate rasadn;tele.
Sa fie asigur rt accesul in sector ul dc. rasadnite pe drum practicabil jJl orrce sezcn, SA reprezinte 0 suprafaja suficienta pentru a asigura intervalele diritre tocuri, drumurile de acces ~i Intre blocurrlc de rasadnita, platformele pentr.n prcpararea ~i pastrarea amestecurilor dc parnint, spa'[inl pentru depozitarea Ierestrelor (ramelor) sau pen,tru ccnstruirea unor anexe [rnagazle. soproane etc.)

Pregatirea biocombustibilului si amenajarca paturilor ca lde

._----:_------.----152

_ Biocomb!)stibilul (gnnoiul de grajrl) coJeetat in tot timpul anului ~i depozitat in strat SU btir e pentru a 11U fcrrnenh, eu 7-8 zile inain1:e de instalarea rasadnitelo[ se aseaza. in platfonne de preil;ciilzire cu' la-pmea de 2 - 3 Ill, inaltlrnC3 de 1.':; rn si hmgimea ,dupa ~eccsilliti. ' Ctnd platforma de prelndl.h:irc iDCCpC sa ahureasca j [1 mod nuiform pe too ta su prafa til sa, bioeom b1.lstibilu I poat" Ii folosit perrtru amcnajarea patnlui calcl, _ Pentru gTabirca I ormarii proces\.)lui de Iarrnentare, se poate Iolosi apr. Iierbirrte turnata in citeva puncte ale pliLHormeisan bulgari de varnestins.

la3

H. RECOMANDARI TEHNICE PRIVIND INSTALAREA RASADNITELOR fNCALZlTE PE CALE BIOLOGICA
Conditii si lucrari Recomandari Amenaj<Lrea terenului pe care so instaleaza rasadnitele si organizarea interioara a sectorului

2 Sa se efectueze fectoaza).
nivelarea (san se p~r-

2
Co;tditiiie pe care trebuie sa. le indeplincasca terenui stabi lit pent.ru uistalar ea rasadnitelor Sa fie mai ~ine adapcstit natural Impotriva vinturilor ales a celcr dominante.

ci:

in mod si mai

S}\ fie _u~or permeabil, neted $\ pe c~t l?oslbll putin inclinat, spre a nu baltI apa provenita din ploi sau ropirea zapezii, Sa fic ferite de inundat;i.·
0

Pt~a. de apll. freatica sa. fie la adincime rna; mare de 2 ill. S~ aiba a expozrtie blue insorit. sudica ~i

sa

fie

Sil. fie. asigura tJ!. 0 sursa de apa c~ debit su~cient, pen tru a se uda rasadurile ~l culturile care urmeaza in rasadnite. Sa .fie situat suficient de aproape de sediul unrtatu agricole sau ferrnei Iegumlcole,. astfe! ca sa fie de stul de usor si bine supraveghe ate rasadnitele .' SlI. fie asigur ~t accesul in sectorul de. rasadnite p~ drum practicabil in once sezon.

Se traseaza drumurile (unul principal cu latimea de 5-6 m si altele seellndare late de 2.5-J m). printr e blocurile de rasadnite. _ Se instaleaza conductele, hidrantii ~i pompele pentru apa. _ Se stabile~te locul pentru instalarea ra~adnitelor, biocombustibilului. paminturilor efc., astfel ca sa rcalizeze maximum de economii la transpcrtu l lor In mornentul f olosirii, Se stabile~te ampbsamentul magaziilor ~i a1 constructiilor anexe Toate, eonstructiile se amplaseaza in partea din pre nord a scctorului de rasadnite, pentru a evita umbrirea rasadnite1o): ;oi cu rcl protector tmpotriv" vinturilor. Se constrlliesc garduri de protec:tie ell IniUtimea de 2- 3 rn, impotri'T,_ vlrrturrlcr si a curentiJ or reci de aer,

Prega tirea biocom bus+ibilului si arnenajarea pa tll rilor calde

Sa repreainto 0 su prafa ta suficien ta pentr~ a asigura intervalele dintre toeufl,. drumurile de acces ;;i lntre blocur.ile de rasadnire, platformele perrtru prepararea ~i pastrarea amestecurilor de pamlnt spa.ti 1 t deoozi '!""'u pen ru epozrtarea Ierestrelor (ramelor) sat! pen.trn construirea unor a nexe (rnagazie, soproane etc.) 152

BioCQmbustibilul (gunoLul de grajd) colectat ,n tot timpul atiului ~i depozitat in strat subtrre peutru a nu fermentl.. eu 7-8 zile inaintc de . instalarea rasadnitclor se aseaza in platforme de preillcrtlzire en lli:l;irnea de 2-3 m, ina1tirn"a de 1,5 m si 111ngimea dupa nece"itati. _ Cind p1.'l.tforma de preincalzire lncepc sa abureasdl. in mod ulliform pe toata snpra.fata sa. biocombu,tibi.lul poate fi folosit pentru arnenajarea patului cald. Pentru grabireaiorrna6i procesuluide fermentarc, se poate iolosi apr. fierbinte tu rnata in clteva puncte ale platform"isau bulgari de 'Tar nestins.

153

2
1'n afara gunoiului de grajd, drcpt biocornbustibil pot ii folosite ~i alte resturi vegetale tocate in prealabil: coceni sau cioclll1h de porurnb, bote

I
I lat

2
de 2 - 2,5 111. in tr?grupu die ~I~ [cite dona. rasadni]c, l.n vederea e~~culll.rii pc el cu vehicule sau ";IJloacele hipo, pentru transportul dlferitelor materiale. Este obligatorie, tnainte de.umplerea lor, dezinfectarea tocurilnr cu solntie de sulfat de cuprusau for-

de fIoarea-soarelui, frunze de padure,
puzdsria de in, ccaja de floarea-soerelui etc. Grosimsa patului cald Se stabile~tc in functie de cerintele fata de caldura ale rasadurilor, de ccnditiilo climaticesi de perioada de produccro a rasadurilor. Amenajarea patului cald se tncepe de la margini, continuinclu-se spro

malina , - Imcdiat dupa instalarea. tOGudl?{, se acopera ell Ierestre, folie de poh~tilena uzata dar spilJa.tll. In prealabil ~i cu rogojini,. verificinrl,u-S!lca intre )crcti\ (latunle) lor ~l patul cald nu fie resturi; ramtn astfel (2-.1 zile) plnll. se observa c1i. pe suprafaja bicccmbustibilului tnccp sa apad'. muccgaiuri (respectiv t.empcratura ajunge la 35 -1SOC), apoi Be. pre sara. uri strat subtire de var nsstms pentru combaterea crupercilor. . t~ scopul combaterii coropi~~~el0.r ~I a ~oarecilor se aseaza rnorneli toxtce.

-

interior, terminarea unui pat cald fiind obligatorie in aceeasi zi, astIel ca pina seara sa So asese pe el ~i tocurile de ra.sadnite, care apoi sc acopera in scopul pa.stra.rii calduril in substrat. Modul de asezare (instalare] a tocurilor de

1a

- Ra..sadnite1e cu

rl!.sadnite

0 pauta (late de 1,5 m) se orientuaz;;' CII laturile lungi (de 15 rame) pc directia est.vost, iar suprafata lor sc mclina user sp rc sud, prin ridicarea latur'ii nord.

- Dupll. iutervalul
introduce

-

Cele en doua paate (lltimea de .1 OJ) se orienteaza ell Iatu rile .lungi (de 15-20-25 m) pe directia nord-sud. Tocur ih, riisadnitelor mobile se il§oaza. deasupra patului cald de bioccmbustibi], -H!.smd iutre elo si Ia margiusa patului un interval Iiber, lat de 0,5 m, fixe, (ingropate sau scmiingropatc) cafe de obicei au doua pante, sa a~eaza in grupe de cite dcua, Hl.sindu-ss un interval cu Jaj;imea. de 0,5 Ill. intrc cele doua dl.sadnite ~i

-

- Tocurils rll.sadnitelor fixe sau semi-

de 2 - 3 zile 509 amestecul de p.\!.mint in grosime de .5~6 em pentru semanat ~i 10- 12 em pentru repicat, rasadnijele di.minind in continuare scoperite cu ferestre ~i rogo] lni pi.ati. .In IIIom antul in care apar burulenile in interior,adicl plna ce temperatura amestecului devine corespu?-zMo.1.!"e pentru semanat, respectrv peutru repicat (20 ~ 28"C). se distrl1g bngreblare

- lnaillte de semanat
ruienlle Incoftite.

prin

usoard,

154

155

I. PRECIZARI

PRIVIND MICROCLIMATUL DIN SP PENTHU (:ULTURILE DE LEG~g;~l,,~:J~~fATE " . Temperatura -c -;-'c.;__:;_:.:::__:::__

PRODUCERII

RAsADURILOR

Rasadul

[

P

,

d

Urnidita

tna

-'--1-~-1':------,--

,_:e_I-::_a_":.-:., __ ,--_I_s_e: __'~_'e_Ln:_o-=~7-==\·e,- _l_lo_a_:_t:_~'_-I_at_m_o_:_t()_r_ic_r_L _I_n_!_!_~~_i_i~t~a
nutritiv 20-22-

Tornate

De la sernanat Ill.rasarire ~n:lJ~ saptamina dupa
rasarrre Pina Ia repicat Dupa repicat, pina Ia etapa de ci1lire Et-"'pet de calire

1n

substratul 1--._

22-24 14 16 18-20
2C)-22 10- 12

II ~g=;~~~=~~
t 12- 13 16 18 16-18 10- 12 1 1- 16

50-65 50-65 50-65 50-65 50-65

Moderata

Pirternica

Moderata
Moderatit Puternica

10-12 22-24 25-21$

11-16 10-12 22-24 25-28 11-16 16-18 16-18 12-14

-----1------- -----Ardei si vinete in substratu l mrtrrtiv De. Ill. sernanat la rasa-rit Prima slipt1l.mina dupa

---------Slaba SiaM
Moderata Moder ata

70-75
70-75 70-75 70-75

Iasarit

I I

Pina, Ill. repicat De Ill. repicat pin etapa de calire Etapa de calire

a

15-17 20-24 22-24 12-14

11-16 18-20 19-21 12-11

la

70-75

Puternicll

2 Varza. conopida. salata. gulioare ill substIa.tul n-utritiv De la semallat la repicat Prima saptll.mina dupa rasarit Ptna Ia repicat Dupa rcpicat Etapa de cl\.lire CHIMIZAREA PROCESULUI

3

24-26 24-26 20-22 . 20-22

I

1

5

6 70-75 70-75 70-75 70-75 70-75

7 Modera-ta

24-26 20-22 10-12 10-12 8-10

-

-

\

1

9-11 12-16 IO-U \ H-18 8-10
DE

8-10

_.

J.

I

10-"\ 8-10
12-11

I

Puternica Puternica Putemidl. Foarte puternica DE LEGUME

PRODUCERE

A RAsADURILOR

Fertilizarea, crbicidarea ~i combaterea bolilor si daunatorilor implica folosirea UnOI produse eu grade diierite de toxicitate atit pcntru om ~i animale , pentru msdiul ambi(lnt cit -'Ji pentru plante, in cazul Iolosirii necorespunzatoare a produselor. a) ERBICIDE UTILIZATE IN COMBATEREA EL'RUIENILOR LA PRODUCERE/1.
RASADURILOR DE LEGUME Utilizari Nr. crt. Denumirea comerciala 1 50WP Napropamid Metilaclor Denumirca snbstantei actlve Doza Rii.Sadnl. g~~~_ \

Momentul
~carii __ _ 6 ppj pre

_.- -.;._---

-I-~--------2

o
1 \ Devrinol

_3
50
50

4 tomate ardei

.5
0,5

2

Dual

500

zc

tomate
ardei

0,6

01
J Dyrnid

2

3

-1

80 WP
50 WP
'.

Diphenamida

;1

Enide

-

Dipheuamlda

5

Fusilade

25 \V

Fluazifopbutyl

;8
9

6 7

Paarlan 7Z EC Sencor 70 \Vp Trefrnyd 24 Ee Dual 500 EC + Sencor 70 WP

Izopropalina Metribuzin Trii1uralina + Diphenamida Metilaclor Me tribuzin

+

tomate ardai vinete 50 tomate ardei vine te 25 tomate ardei vinete varza 72 tomate 70 tomate 8+ 16 tomate ardei

80

I

6 1.0
1,2

pre
pre

0,3

post

0,2 0.03 0,5 0,5 0,5+0,03
5e

ppi pre ppi ppi

150-7°1 tomate

post

de 3-1 em.

ppi - se aplica pe patul germinati"U. Cit 3-1 zile inainte de semana» fi
imediat

fnC(!yporeadlla adfneimlla efectuaYelZ unor

pre - se aptidl imediat pe patu; germinati», A1enfiune - administrana C4re s-at. dizolvat prod«sele.

dupa

semtinat,

lara

probe.
Ilm2,in

erbicidelor se face sub forma de solusie in cantitate de 0,3-0,5

post - 58 aptica dupa rdsarirea plantdor, dnd au 2-3 fr.m%B normale, ouruitJcnile mOflowtiie.donate au ra5aril si au 2-3 em inal!ime.

iar pentrw Fusilade, dna

b) PESTICIDE

FOLOSITE

iN

COMBATEREA DE LEGUME

BOLILOR

LA' RASADURILE

Produsul

Momerrtul aplicarii tratamcntului

Modul de aplicare a tratamentului

Concentratia

% .:

Orthocid

sau Mycodifol

Dupa sernannt
l'nainte de repicat 1<1rasad de

Stropiri nutritiv Stropirea

pe suprafara

substra tului 0,2. 0,1

Orthocid Mycodifol latan

sau Mycodifol sau Ortodifo-

rasadurilor

Dupa repica.t tomate

Stropirea rasadurtlor (doua stropiri Ia interval de zile), 20-25 ml pe 0 plarrta Stropirea rasadurilor (2- 3 st ropi ri] Idem Idem Idem Idem

0.2
7 0.2 0,2

Orthocid

Dupa repicat

Dithane Polyram Cuprovit ......
OJ
(0

!II 45 cornbi

Dupa Dupa Dupa

repicat repicat repicat

0.4 0,.2 0,05

Cryptonol

Dupa repicat

0)

i-'

o

c) CANTITA.TILE DE FERTILIZA.t'lTI (iN GRAME) NECESARE PENTRU 100 LITRI SOLUTiE N UTRITIVA iN VEDEREA FERTILlZA.RII SUPLlMENTARE A RA.SADURILOH

Spcciile
J

de plante castraveti,

legumicole

! ardei,

Denum irea _ fertiliza~tiJor

Etapa cind se aplica

t omate

vinete
-----

2 Must de gunoi san urina de grajd Azotat de am oniu
Dup a rasarit repic at) [inainte de

I

dovlecei, pepeni
5

I

.1

,

4

I

varza conopida, gulioare
6

salata

7

I

1000 50

1000 100

I

1000 100

1000 100 200 60 600

1000

repIc at

Dupa 8-10 zile de la

200

en
Supedosfat

c ell. 10 zile ina.inte de plant at

100 '100

. Dupa 10 zile
pica.t

200 250

200 100

de Ill. re-

200

Cu ccll. 10 zile Inainte de planta t

,. Suliat de potasiu

6

7

..

repicat
eu cca

Dupa 8-10 ;;ile de Ia

100 10 zile inaiute
de 500

200 250 20
1.~

100

60 100 10
5

-

plantar
Sulfat
-,

200 15 10

100
10

de magneziu

Cu "en plaritat

10 zilc inainte de .50
de

ullut de maugan

Cu cea 10 zi.le inairrtc plantat
eu cca plantat

30 20 200

.')

-B- ora x

10 ziJe inainte de 10 200
500
.')

Y

5 200 500

/uchsal -17231

Dupa 8- 10 zile de Ia
repicat

200 ' 500

200

eu

eca plautat

10 zile inai nto de. .500

-

OliS. Caruiuuca de sohuie >lu{riti-uii ce trebuic ad""iwisi1"ro/a fa unitatea de suprajala. S8 siabileste astfet i!lC£t 0(1 s« euitc c xcesul do umiditate II substratuiui nutriti», VUpd [iecare [ertiiisare pri .. stropiri, rasadurils sa strtrpesc '" puJina aptl curatii .

d) DEZlNFECT

AREA AMESTECt: RILOR

DE pAMI::-:T PENTRU

PRODUCEREA

RASADt'Rll.OR

Agentul

dezintect an t

\
Abu.

Dcza de Iolosire

Timpul de acriuue

Timpul de pauza zile

Spectrul

de actiune

80-90°C

1 orA

7

Fungicid, nr-rnatocid Idem Idem

insscticid,

Dazomet Di Trapex Vapam,

200-250 glm2 CP 200-250 ml/m3 iOO-500 ml/m3

7 zlle 7 aile 7 zile

21

Orietion

10-1'1 la
J_5-20"C

Idem

Formalinli Nemagon

2

11m3
150 glm3

14 zile
7 lile 7

Fungicid. nematocid

ba cte ricid ,

100-

·

,

1. PLANTELE

PREMERG.ATOARE

La cartoful timpuriu

-

La cartoful de vara -

La cartof'ul de toamna

foarte Dune: leguminoase perene .'?i annale, cereale paioase, bostanoase ; potrivite: porumb boabe san siloz, bulboase, sfecla de zahar : nerecomandate: cartofi, tomate, .vinetc, radacinoase. foarte bune: cereale de toamna, leguminoase, plante de nutret : potrivite: porumb boabe sau siloz, sfecla de zahar, ierburi perene, cul turi legumicole; nerecomandate : cartofi, rn, morcov.

- foarte bune: cercale de toamna ~i primavara, leguminoase anuale, plarrt- de nutret anuale; - potrivite: porumb boabe sau silcz, sfecla de zahar, ierburi pcrene, culturi legumicole : - nerecornanda te· rnonocu 1tura de cartof.

165

2. LUCRARILE
<1) ARArURA DE BAZA

SOLULUI

Momentul executarii - .elt mai timpuriu posibil, ales 111 functie de umiditatca solului, ,rentru a nu se seoate boloyam. Adincimsa de lucru - cartof timpuriu: 25-30 em; - cartof de vara: 30-32 cm : - cartof de toamna: 30-32 en~+ -!-1O-15 em subsolaj. A gregatul * : U-650 M PP 4-30 U-650 :Nr T-3 V - cartof de vara: U-650 M PP 4-30 U-"650 M P 3V A-1800 PPS 8-30 - cartof de toamna: U-650 M P 2V - cartof timpuriu: U-650 A-I80D PPS 8-30 de calitate: uniforma, bulgari sub 3 em 0, cu incorporarea buna a resturilor vegetale si a ingrasamintelor.
U-650

+ + + + + + :lvI+ P 3 V M + PP 4-30

Adincirnea de lueru: 10-12 em. Agregatul: U-650 GD-A:,2 Cerintc de calitate: afinare, care sa permita realizarca de biloane corespunzatoare. - Cartoful se vara Momentul exeeuUirii: primavara, eu 1-2 zile inainte de plantare. Adincimea de lucru: 12-14 em pe solurile compactate superficial; 16-18 em pc solurile compacte. Agregatul: U-6S0 ePGC -4. Cerinte de calitate: afinare pina la adincimea de plantare. - Cartoful de toamna Momentul executarii: primavara, eu J - 2 zile inainte de plantare. Adincimea de lucru: 12-14 em pe oluri compactate superficial: 16-18 em pe sol uri compacte.

+

+

Cerinte

+

Agregatul: U-650 Cerinte de ealitate:

+ CPGC-4.

afinare pina la adincimea de plantare.

b) PREGITIRE.-\

PATULUI

GERMIKATTY

3. PREGATlREA MATERIALULUI DE PLANTAT $I STABILIREA NORMEI DE PLANTARE
<1) SORTAREA $1 CALIBRA.REA

- Cartof ul timpuriu Momentul execu tarii: - toamna, imediat dupa ara tura, sau - prirniivar a devrerrie.
• Arrl!uYa se va face ilt agrcgat cu gmpa stelala GS-1,2

- Cartoful timpuriu Momentul executarii:

cind materialul pus la incoltit,

de plantat este

1(;6

167

- lumina poate lipsi dud coltii au 0 lungime de 1- 3 nnn : timp de 23 saptamini (pinK la plantare) temperatura se coboarii la 12-13°C si se asigura (40 Wimp) ; dad plantarea intirzie dupa aceasta perioada, temperatura se coboara 1<", 8- 1QOC pina la plan tare; - pentru 1 hectar cul tura sint neecsari 15 ma spatiu de incoltire, daca se respecta asezarea in spa tiu (15 ladite suprapuse in siruri cite doua si en intervale de 60 em). Cartoful de vara en 20-25 zile inainte de plantare in cimp,
ell

E

9:;9
I eo III
00
0()

OOOOOQ

g

E I

II,

00 00

oc

",,,,,,",

Ir)"'''''

III

o

'"
"t'

~ ~
f-;

~I e
EO

i

\OID\o

"" Z
c,

III

-< -l ~ ~
<:
Z

.....:l ':=l
\-<

f-<.

Momentul execut arii:

<
Z ~
ip,

< >--l

~ ~ '"" u
<~

........ ~
'rl

o~'" <'1'"

....... .,__,:r--:;

.......... ?

....HH

,,., ....
0"';0

»>
~;p-..il~:

000 'T""""""'I-N

Q

Spa tii de incol tire: - sere, solarii (proteja te simpla sau dubla}: - camere improvizate; - magazii; - grajduri; - puiernite etc. Cerinte tehnice ;

folie

<:

....

:/}-

<:

---------,------~------~-----lE
I
.;..0

P1 "?

0 p..

o

;>
;;;l
:)

."
cl c

~

..... ......... t-'i""""'~

numai in cazul in care se urmareste obtinerea de productii mai timpurii si mai ridica te ; - lungimea coltilor sa nu depaseasca 5-10 mm : tuberculii trebuie pastrati fara sa incolteasca in depozit.

--------I-------~-----~----·--.:11

N

o

I

,g
j:::;

.:::

)~

I

" E

'>' "
c;

8 ...
Q

e

'" ~

"
171

170

11)])EXSt'r'~:p
>

._ )1 NO!{ME DE PLANT!\l~F

Distunta
~lnduri, intre
ell]

Tipul

de

culturji

Zona.ds cul tura

rnii

Dcn~itatea tubercu li [tu:

Norma de plarrtars,

--

kg/ha.

:;0-~5

ml110
Cart of timpnriu 50-60 I II irigat 70 70 65 65 65 60
"

j

~5-60 111m 0

30-~5 rnm0 :; 500 3500 3250 3250

I

15-60

mm0

irigat III irigat.
Cartel de vara 60-70 I 11 irigat irlgM "i neirigat neiriga.t

55
55 50 5.5

i 500 ~ 500 1000

----~Carto! de
toamna

III
I II III

50
50 55 50

:; 000 ._ ---- ---3250 3250 3000

J 250

1675 125(1 '1250

70-75

irigat irigat si neirigat irigat .~i neir'igrrt

65 65 60

3675 J <S2j
1250

45

NO/,ri/rl

de /Jla:nlm-e (kg/hal,,.,

D"1is-ita~ea

!'1u.mar tU/l~yculi/"a) x Greukttea medie a luuerwlilfJr

(g)

I

000 (JI!f(haj

c) GREUTATlSA
~. ,

!vrEDTE A tUBER(; ·L!LOR (GRAi\iE) GALIBRAHE )1 SOl

I

,

iN FUNqIE

DE MODL)L DE

Calibrat Soiul

Necalibrut

30-45

mrrr

----~--~------------~------------------OSTARA SEMENIC DESIREE
50 130 95

0

JO-60 mill
\. '\.'i - 60
ITlIll

0

0

90- 105 70-78
8S':__95

40
50

liS
90
135 110

SUPER ERA
PROCURA

40 i5 40

6J-75 85-95 75-89

.....
-.J

_..____----.---______..-_

.---------

._-----

'""

d) NORMA DE PLANTAR:!!: ~\ (;ARTOFULliI
GRE1TAT£A MEDIE A TUB£HCliLILOR Desimea 90 1 85

PENTRU
~I

sA-MiNTA lN
DE tu b.jha]

FUNCTIE

DE

DESIMEA (rnii 65

PLANTARE·

_SOl''''' e '-'
1: E

de plantare

$.!': ~..:

~~~~
...

::>:.:1

I

80

I

75

i

70

I
tonejna

I

60

I

55

I

50

I

15

'.
3? ,3,6 1,1 3,0 3,1 3,8 4,.1 1,7 5,1 5,5 6,0 6,4 6,8 7,2 7,7 8,1 8,5 8,9 9,-4

35
'1.0

2,8
3,2

2,6 3,0 3,1 3,8 4,1 1,5 4,9 5,3 5,6 6,0

1.5
50 55 60 65 70 75

1,5
5,0 5,4 5,9 6,3 6,8 7,2

.3,6
1,0 1,1 1,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6 8,0 8,1 8,8 9,2 9,6

fIrl
2,8

2,5

I

2,3 2,6 2,9

2,1 2,1 2,7

I

5
9

3,3
3,6 3,9 4,2 1,6 4,9 5,2 5,5 5,9 6,2 6,5 6,8 7,2 7,5

s.n
3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 -4,8 5,1 5,1 5.7 6,0 6,3 6,6 6,9 7,5 7,8

\

1,9 2,2 2,5 2,8 3,0 3,3 3,6 3,9 ' 4,1 4,4

I
I

I

1,8 2,0 2,3 2,5 3,8 3,0 3,3 3,5 3,8 -4,0 '1,3 4,5 4,8 5,0 5,3 5,5 5,8 6,0 6,3 6,5

~I

4,2 4,6

[

1,8 2,0 2,3 .'l,5 2,7 2,9

1.6

80
85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 US

7,7
9,.1

8,6
9,0 9,5 9,9

6,4 6,8
7,1 7,5 7,9 8,3 8,6 9,0 9,4 9,8

5,) .5,6

,

I

3,23,1

10,1 10,8 11,7
12,2 11,3

9,8
10,2 10,6

ll.l IU

10,0 10,1
10,8
p7fViinltlt

10,1

6,0 6,3 6,7 7,0 7,4 7,7 8,1 8,4 8,8 9,1 9,5

1

4,7

3,6
3,8 4,1 1,3 1,5 1,6 5,0 5,2 5,4 5,6 5,9

7,8 8,1 8,5 8,8

7,28,1

5,0 5,3 5,5 5,8 6,1 6,3 6,6 6,9 7,28,1

I

!

7,4

6,8

• 11'1caroia], norm.le

de Decretul Consiliul ...i de Stat nr, 78/1986.

'""

3 tNTRETI . ,
total

EREA ClJLTURILOR
ORGANICA

a) FEHTILlZAH.EA (Continutul

de N, P205 si 1{20 in dilertte Azot

iI1gr1i.~a1l1inteorganice) Fosfor
Potasiu

Felul i!lgra~arnintulni

organic

sol mijlociu si greu

sol user, nisipos

Gunol

de grajd .10-15 15-2.5

kg substanta 13-25 20-28

echivalenta

in primul 1-1,5 1;5-2,0

an 15-30 20-40 8-1.5

10 t proaspll.t
10 t ·fermentat 1 013 must 1 rn3 must toamnl!.

5-7

3-6 6-9

0,8-1,2 0,8-1.5

10-14
(remanenta)

primavara.
kg substanla

Gunoi

de grajd

echivalenta

in anul

al doilca

~
UI

10 t proaspat 10
t fermentat

3-5
5-8

2-1
3-6

0,2-0,1 0,3-0,5

8-1'1
101.5

_

b)

FERtiLttAREA CARTOFlJLU'r Pmductia plarrifina til. Nivelul de aprovizionare a solului

JOE $COPUi{I

bE FOtOSINTA
"-

Tipul

de cuttura

--~.
Consum timpuriu
cnlturi succesive-

-.
plus

(m in im lim)
-

N kg/ha s.a,

P~OIl kg/ha s.a.

kg/ha

K.O
s.a,

12,5

slab mediu bine slab rnediu bine

70 50 10 7:) 55 10
100

35

25 45 35 25 60 10 20 100 80 60 1':10
120

15

10 20
0

15,0
Vara

-----20,0

60 40 20 100 70 50
190 130

slab
mediu biue

-._,.___._--_
30,0
".

80
150

80 ---

stab

~

T 0.'\.111 na, jl1rna 45,()

----shl) mediu l,inl'

rncdiu bins

120 90
1·-

90 .300 250 210

2S0

..

_-

200 120

100

c} DIFERENTIEREA

DOZELOR DE ERBJClDE

IN FUNCTlE DE TlPUL DE SOL
Doza (kg, l/ha)
2 2

Tipul de sol

Erbicidul

Soluri

u~oare

(nisi po-lutoase)

Gssagard 50 Dual 500

cr

PU

Soluri mijlocii [luto-nisipoase,

lutoasa)

Gesagard 50 PU Dual 500 eE

2,5-3,5 2,5+3,5

.
Soluri mi jlocii spre grele (lutoase, eu continut ridicat

in argila)
\

Gesagard 50 PU Dual SOO eE

1-5
"1

:,

i

-

.,

d) L1;CRARI Lucrarile Tipul de cultura numarul lucrnrilor 1prn"ila ~i r ebilonare mecanice
1

DE iNTRETINERE

A CULTURII Erbicidarile • epoca de aplicare Preernergent, cu \-5 zile dupa rebilonare

Cartof timpuriu

.

I

momentu! etectuarii Dupa plantare

denumirea produsului care poate fi utitizat Gesagard 50 PU Dual CE Igran PU Dual en

I

doza kg,l/ha] prod us comercial 2 2 2 2 J 2,5-3,5 2,.5-3.5 2-3 .3,5-5 4-5 'I 3-5 4 3-5 4

I

spectcul de combatere Buruieni annale mono ~i dicotiledonate

+ +

Terbutrex Cartof vara de 1-2 prasile si rebilonara rntre plantare !iii rasarirea cart 0fului

Pli

Gesagard .50 PU Dual cs Igran PU Dual CE Terbutr ex PU

+ +

Preemcrgent, en 1-5 zile dupa rebilonare Preemcrgent. cu 1-5 zile dupa rcbiloriare

Buruieni annale mono si dicotiledonate

Cartof
toarnna

2-3pr~ile si rebitonare

iarria

Intre plantare si rllsacirca cartofului

Gcsagard .50 PU Dual CE Afalon S PU -\- Dual CE

+

Buruieni annale mono si dictoti lcdonate

Paroran PU E Dual Galex CE

+

1

6-8

1 2 3

LucrarilemcccmicedeprdfitfirebilonatsefQr;cu U-650 + CPU + RT-O sa'll L 155 + CL-1,5l\I --:-- T-O. R Erbicidarea se face Ctt EEP-600 (900) sa,~MET-J 200, Se pot aplica ~i. atte erbicide Cupri11se in .Lssta pesticide lor ,5i a produselor biologice auizate"

e) ERBICIDE

PEC'fTRU

CQ;\IBATEREA

BUR

IENILOR

PROBLE11A

Denumirca produsulni

Doza kg, l{ha prod us comercial

Spectru! de combatere

Momentul apJicari.i

Obsenatii

Xa-Ta. PG
(trielora.cetat de Na 95%)

50-70

Agropyron repens

T oamna

nata

in dOla frne,io-

(25+25) (35+3.5)

Prima fractie a dozei dupi!. o lucrare de discu ire $i apari tia prime1orbnruieni: A dona fractie a doze. dup1\. ariHura de bad..

Fusilade Super (fluazifopbutyl) 125 gIl)

3

Agropyron

repens
Sorghum nalepcnse

Dupa rii.sArirea cartofului, dnd pirul si costreern iul au 15-20

Cartoiul sa fie turgescent. ){u se praseste inainte ~i altlel se dupa tratamcrrt. dintre [rrtrernpe legatura rizomi ~i partea aeriana ~i nu are lac translocarea.

Basagran
(benta.zon) 480 gfl

.3

Solanum nigrum

Dupi rasarirea clod buruienile cotiledonatll.

ca.rtoiului, stnt in fazA

f) COMBATEREA

MANE!

CARTOFULUI
.""

Tipul de cultura

Fungicidele recornandate ~

Doza
kg{ha

Zona de cultura

Nr. de tatamcnte

Momentul

apllcarii

Cartof

timpuriu

Turdacupral 50 PU Mancozeb Turdazin 45 PH

j

2
3

I

I II

In functie de soh)!';

1
3

La
zare

aver ti-

------_
Cartof de 'larii Turdacupral 50 Pl_, Maricoze b Turdazin 45 P-U Ridornil plus 48 Sand ofan C
j

2,5

2,5

2 3

1 II

2-3 .2-3

III

La aver+i"are

_I
I II

Cartof

de t.oamna

Turdacupral 50 PU Mancozeb Turdazin 45 PU Hidroxid de cupru Ridomil plus 48 Sandofan C

5

2
J

3-5 i-5

La. avertizare.

25 2,5
2,5

III

5-6

• La toate ju ..gicideie de contact=se ailauga Aracet 0,2%

g) COMBATEREA

GINDACULUI

DIN

COLORADO"
---

Tipul

de cultura

Insecticide care pot fi uti liz ate

Doza

(kg sau llha)

I

I

Zona de cultura

.1

Numil.r de tratarnente

Momentul

aplicar ii

I
Cartof tirnpuriu
.1

Fastac

Decis

25

10 EC

EC

-0,3
0,1

I II

:3 2

La avertizare (minim 1 gtndaci Ia (3-5 plante)

Car tof

de vara

De cis 24. EC Fastac 10 EC Karate 25

0,3

Ee

O,J
0,3

I II III

4
;3

2

La

avertizare

Cartot

de t.carnna

Olti'tox 50 PU Decis 25 Ee Fastac 10 EC Karate Z,5 Ee

1,5 0,3

0,1 O~J

I II III

1
3
;3

La

aver tizare

., T'ratamentele S8 lac cu M PSP 3-:'<306 SaU cU MTSP-1200 sau cu al1iafia «Jiiitara . Scbimbarea produs"'l<i de III un trasament la altul an eject pozitil1.

h) lRIGAREA Norma de udarc rn3fha

Tipul de
cultura,
.,;

.. - -.

Momerrtul

(plafonul minim)

udarii

I
r

Numarul total de udari

Jntervalul

Intre udari
zile

Observa tii

Car tof fimpuriu

50-60,% IVA pe 10-50 em adincirne 60-65,% IVA pc 40-50 em adjncime

250-300

4-6 .

3-5

Pe solu ri poase

nisi-

300-400

3-5

4-6

Pe solu ri eernoziomice Zoncle I si alI-a

Carrol de
vara

60-70,% IVA pc 50-60 cm!adillcilne 300-400 5-6 6-10
Zonele 1$\
11

II-a
.-

Carter de toamna

60-70,% IVA pe 50-60
em adincirne

350-450

10-12 8-10 1-6

5-7 6-8 10-12

Zona I Zona Zona a a II-a TIl-a.

I

6. EVALUAREA
Tipul de cultura C'artof t impu riu

PRODUCTIEI
de prObe!
ModuI de cvaluare Probele se iau pe Observa tii "

Mornerrtul

I Numarul
11

!

In a dona decada Iurii i rna;

31a5ha 5 Ia 5-10 ha 6 la 10-20 ha lOla 20 -50 11a Parcels mal mari de 50 ha se impart in parecIe mici, uniforme

d iagonala Ianului , pe Iu ngirnea de 11,28 m In cazul plantarii 111 70 em intre rinduri

La eval uare

Se VOl'

raporta: - snprafata plantata - suprafa ta rarnasa in cul tura

I
.artof C de vadi

- prod uctia totala din care se scade cant; tatea intectata etc boli de putrez.ire Idem Idem

In a treia decada a lunii iunie Evaluarea finala se face cind 75% din plante siut tngl!.lbenite 25 iulie ~i 10 august
Evaluarea Iinala, oind Raportarea la 5 iulie,

Idem

Car tof de toarnna

I Idem

Idem

Idem

75% din vreji sin t !ngaIbeniti

*

Decresul Consiliului de Stat nr. 77, anexa .s,

pet.

I
8.

7. RECOLTAREA
Scopul culturii

Perioada

recoltarii

Agregatul

Conditii

Cartof timpuriu

Incepind cu a doua juruatate a Iunii mai pina la 30 iunia

Cind se rea.lizoaza 0 procluctie economicii. ' tractiurie anirnala : l1:1 e- Productia se va conditiona si cauic cu L-4'1J MSC-2 valorifica irnediat.

:r.::allllal; ciale de

en pluguri spesees cartofi eu

+

Ca rtof de vara

I Lulie -

J I august

U-650 + E-681 nurnai dupa su ber ificareu periderrnulu i

L-115 L-H5

+

+ MSC-2

MSC- 1

mice. Productia scurt timp

asigurarea

In

funetie

de cerirrte ls pietii ';ii producriilor econ ose va valorifiea de Ia recoltare. in

Car-tel
de tcarnna

I septel1lhrie - 5 octombrie

L-~15 L-H5
U-650

+ 1:I:SC-1 + MSC-2 + E-684

Recoltarea se va terrnina in eel mult 20 zile. Se va evita expunerea la scare ~i temperaturi ridirote san scazuts sub O°C a t'uberculilor recoltati.

--------'-----.------~---------------------

8. pASTRAREA
;i-P-U-l-C-u~~u-r-ii

!

Candi tii de pastrare

--------~------~~-------------------------------------------------Cartof timpuriu
\ Se pastrcaza

prevlzute

en

in Jadite ventilatie

0

perioada rnocaruca

scur ta de 4-10 zila, in spatii sau in dep ozrte frigorifice

special

amenajate

Cartof de 'lara

ell verrtilatie
-

Se p astreaza

0

pcrioada mecanica,

la care se 'lor respecta
car tofului aerului In "rae de ventilat

de doua-trei

saptamtn!

In depczrte urmatoarele 16 10

frigorifice
12 7 10 6

sau 'temperatu ci :

de pozite 6

temperatura

- temperatura Cartaf de toarnna

(0C) : 18 (0C) : 12

14 8

87 5 '1

J

Fazele

de

pastrare

Durata in
zile

Regimulde
verrtila'tie

ore/zi 24 IZ 8-12 1-4
oprirea ven tila tiei

Tempera. 'tura °C

Urniditatea
retativa

%

Zvintarea
Vindecarea

R!kirea Pastrarea
Pregatirea

rariilor pentru
Iivra re

I

2-3 12-16 30-60 150-180

I'

10-20 13-18 4-10

65-80

85
85-90 86-90

7-11

3-5 8-10

80-85

-

=
9. SOIURI DE CARTOF ADMISE
r Soiul ProducPerioada tia (tjha) de vegetape limite ale ;dle. - productiei medii

IN CULTUM

,

Rezistenta
virusuri

la. Rezis-

..
1

tenta In
yo rasucir e mana

Clasa
cali tate

Corrtiriutul de amidon

Tipul

culburi

%
7 8 9

2
TIMPURII 75-85 75-85 87-107 90-!05 85-100

3

i

I

5-

6

SOruRI
C arpatin

$1. SEMITIMPURII 40,040,4 30,767,-4 27,169,7 .17,368,9 31,779,0
tent

RezisF. rezistent Rezistent

Razis, tent

Sensibil

Buna
Burra

13-15 14-17 16-19 11-17 1':1-16

Ostara
Adretta. Semenic

Rezis-

tent
Sensibil

F. rezis ..
tent

Slaba Buna

Extratimpuriu-timpurin Extratimpuriu-timpuriu Iridustirie

Rezistent

Rezistent

sucevita

F. rezistent

Rezistent

Varatoarnna

Sensibil

F.

bnna

toaxnna

Vara-

2

3

i

5

6

7

8

9

sonrm
Super Cati
Desiree

SEMITIRZII

Mure'?3ll
Nicola N

100-120 37,993,5 110-120 30,579,6 110-125 35,871.1 105-115 46.1 110-120 11,367,0

Rezistent F. rezis.

Rezis-

tent Sensibil Sensibil
Rezis-

tent Rezistent F. rezistent

Rezistent Rezistent Rezistent
Sensibil Sensibil

Buna

12-14 14-16 16-17 16-18 14-18

Toarnna-

iarna

F. buna Buna
F. buna

Toamna-

iarna
Toarnna-

tent

F. bUTIa

iarna Toamnaiama Toamllaiarna,

SQIURI Eba.

TIRZII 125-135 37,280,5 115-135 35,779,5 128-116 30,164,1
Sensibil

Rezistent

Rezistent Rezistent
Rezistent

Slaba Slaba.
Buna

18-19 17-19 20-22

Toamnaiarna indust.rie

Man uem Procura

Rezistent Sensibil

Rezistent
Rezis-

+

-Jndustrie

tent

10. ZONAREA
Zonarsa

~I AMPLASAREA

CULTURII
Condi tille

CARTOFULUI
de am pla.s:a.re

Tipul de cultura

Zona

ZOlla
II

ReIieful zona
III

io-c
x

I

io-c

8-

8"C

Textura solului

Apa freatica,
m, minimum

Sursa de apil. pelltru iri. gajie

Nota de bonitare pentru cartoi"

Cartof timpuriu ¢ extratimpuriu Cartof de vara

I.

Usoara

Sudicl

Asigu-

--~---- -_'_ -'--' 1---x x

rata
Asigu-

10

__
Carrot de roamna x (irigat]

,

--'

_ ---:Mijlocie

Usoara

Sudica SE-SY
Teate expo. 1-1,5

rata
ObligaiO

10

x

x

U~oaril. :Mijlocie

zipile

. torie in
zonele ;>1 II I

I
.. Fil1'(t jmjenlar~

11. RATA DE ACUMULARE
Tipul de cultura

MEDIE
Prod u ctia. plan ifica:tii

ZILNICA. A PRODUCTIEI
Rata de acurnulare

DE CARTOF
zilnica.

Perioada de vegetatie zile 75-80

t/ha
12,5 martie aprUie mai

Iuna

kg{ha/zi

Cartof

'tirnpuriu

50-150
200-iOO

0-.50 ~i mai mult

o

iuuie

C.utOI

de vara

80-90

15-20

martie
aprilie

mai iunie hilie

150-300
250-iOO ~i mal mult

50-200

o

Cartof

de

toamna

100- 120

30-1,5

martie
apri.lie

o
50-1.50 150-350 '100-700

mar iunie iulie

a.ugust
septembrie

250-300
100-200

'tl

~ ~ ~
~.

I~l

'b ':-").

~

t3

I"
~ ~

'~,
~.

'I:J

!

~

;;

J{

~ ~

~

I

'"
:;:-.,.

"::i

.,~
~

I)

.,.
~.

JI'>

5'

Redactor: Dr. ing. EUGEN Tehnoredactor: MARGARETA Dat
[a

l;lEWES CIQABA

"utes; 19.10.1987. un de tipnr : 25.11.1987. B AparJ.t : 1987. Tiraj: 1,000 ex. Htrtie velina Ft. 32il-OXIOO. Coli de lipn,.: G. P!ar..ye : 1.

Intreprlnderea pougrarica ,,13 Decembrie 1913" Str. Grigore Aiexandrescu Nr. 89-91. Buour'esbi, Republica socialisti:i. Romania
Comanda 587.

MINISTEAUL ACADEMIA DE $TIINTE

AGRICULTURII AGRICOLE $1 SILVICE

PE DRUMUL INFAPTUIRII NOli REVOLUTII AGRARE

Legume

~i cartoti

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->